Innovative offentlige anskaffelser eksempler til inspirasjon. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovative offentlige anskaffelser eksempler til inspirasjon. Nasjonalt program for leverandørutvikling"

Transkript

1 Innovative offentlige anskaffelser eksempler til inspirasjon Nasjonalt program for leverandørutvikling

2 HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer. Eldrebølgen og lavutslippssamfunnet krever omfattende investeringer samtidig som oljeinntektene reduseres. Teknologiutviklingen i Norge må endres i retning av nye helse-/omsorgsløsninger og fornybare energikilder. VI MÅ SAMHANDLE SMARTERE Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for rundt 400 milliarder kroner i året. Som «krevende kunde» kan det offentlige stimulere til utvikling av nye fremtidsrettede løsninger i mye større grad enn i dag. Det handler om god planlegging og åpen dialog med leverandørmarkedet i en tidlig fase i anskaffelsesprosessen. Offentlig sektor skal gå foran som krevende kunde Regjeringen ønsker å fremme innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. [ ] Innovasjon bør i økende grad vektlegges på relevante områder i innkjøpsprosessene. Fra Stortingsmelding nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge LEVERANDØRUTVIKLING ER Å UTVIKLE BÅDE KUNDE OG LEVERANDØR Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. Samspillet bidrar til å sikre bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.

3 MÅL» NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Et femårig program i samarbeid med nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, større kommuner og næringsliv. PROGRAMMET SKAL FREMME: Konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser Forståelse, kompetanse og kunnskap om innovative offentlige anskaffelser Gjennomføring av flere innovative offentlige anskaffelser Formålet med denne publikasjonen er å illustrere hvordan smartere samhandling i innkjøpsprosessene kan gi bedre løsninger og merverdi for alle involverte aktører. For mer informasjon om innovative offentlige anskaffelsesprosesser les vår «miniveileder» på I alle pilotprosjektene som illustreres har leverandørutviklingsprogrammene vært en aktiv pådriver og bidragsyter.

4

5 Båtbygger laget operalyd Statsbygg fikk utviklet, produsert og levert balkonger og bølgevegg i verdensklasse til under budsjettpris da de bygget Operaen. Det sørget det lille båtbyggeriet Djupevåg Båtbyggeri AS fra Hardanger og interiørfirmaet Bosvik AS fra Risør for. Foto: Jiri Havran FAKTA Krevende kunde: Statsbygg, Den Norske Opera og Ballett Leverandører: Bosvik AS, Djupevåg Båtbyggeri AS Fasilitator: Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen Bransjemobilisering: Treteknisk,Trefokus, Den Norske Lauvtreforening Når: 2007

6 02 FREMGANGSMÅTE Statsbygg arrangerte en åpen dialogkonferanse der målet var å diskutere konkrete utfordringer og å få innspill på alternative løsninger. Konferansen ble gjennomført med bistand fra leverandørutviklingsprogrammet. Foto: Jiri Havran 01 BEHOV Den arkitektoniske ambisjonen om en moderne operasal måtte utvikles i samspill med kravene til god akustikk. Derfor måtte balkongene dreies på en spesiell måte. Arbeidet som skulle utføres i tremateriale var både svært omfattende og komplisert. Utfordringen var om dette lot seg produsere i tre. Statsbygg kjente ikke til noen leverandører som kunne gjøre dette. Identifisering og organisering På bakgrunn av behovet utviklet Statsbygg en skisse til leverandørutfordring. Statsbygg forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra regionalt leverandørutviklingsprogram. Dialog og beskrivelse Statsbygg og Snøhetta arrangerte en åpen dialogkonferanse mellom leverandører, Treteknisk, Trefokus og Den Norske Lauvtreforening. Målet var å diskutere konkrete utfordringer og få innspill på alternative løsninger. Bransjen mobiliserte leverandørene gjennom workshops og arbeidsmøter. Her ble ideer og løsningsforslag utredet og diskutert. Statsbygg fikk nyttige innspill fra dialogaktivitetene til sitt arbeid med konkurransegrunnlaget. Gjennomføring og evaluering Konkurransen ble gjennomført og tre team leverte tilbud, hvorav ett norsk alternativ. Statsbygg oppsummerte prosessen som positiv, dette har gitt læring og inspirasjon til fremtidige anskaffelser.

7 03 RESULTAT Statsbygg oppnådde gode løsninger, økt konkurranse og dermed gunstig pris. To norske leverandører har utviklet seg mot nye markeder etter at de vant anbudskonkurransen mot to utenlandske team. Valget falt på Bosvik AS med Djupevåg Båtbyggeri AS som underleverandør. Ingen av bedriftene hadde operasaler som produktområde og de ble først og fremst foretrukket på grunn av kompetansen de hadde på bygging av buede trekonstruksjoner og erfaringen når det gjaldt utforming av ulike typer interiørløsninger. For å kunne levere måtte det gjennomføres omfattende investeringer i nytt produksjonsutstyr og lokaler. Som følge av dette kunne de to norske leverandørene ta på seg langt mer komplekse oppgaver enn tidligere, og dette åpnet nye og spennende markeder i etterkant. INNKJØPER ROAR BJORDAL Prosjektdirektør i Statsbygg «Ved hjelp av ulike dialogaktiviteter fikk vi presentert utfordringen for leverandører og organisasjoner som fulgte opp. En norsk leverandør i et nykomponert samarbeid med en annen leverandør, og med nytt utstyr, leverte det beste tilbudet i internasjonal konkurranse og fikk leveransen. Operasalen fremstår i dag som meget vellykket både akustisk og arkitektonisk.» LEVERANDØR HENRIK KJØGE Daglig leder i Bosvik AS «Intet er viktigere for oss leverandører enn å få tidlig informasjon om kundens behov, for da kan vi melde tilbake om treffsikre innovative løsninger til gode priser.» Foto: Statsbygg/Jaro Hollan

8

9 Oljefyring ut av Oslo-skolene Hvordan skulle Oslo klare å fjerne oljefyringen fra skolene sine? Fire vinnere ble kåret i en idékonkurranse og ideene ble videreutviklet. Foto: istockphoto/andrey Popov FAKTA Krevende kunde: Undervisningsbygg KF/Oslo-skolene Leverandører: Ivar Lærum AS, SGP Varmeteknikk AS, Bio8 AS, Matene AS, Liquiline AS, Asplan Viak AS, Bioenergi AS Fasilitator: Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen Bransjemobilisering: Oslo Renewabele Energy and Environment Cluster (OREEC) Når: 2009

10 01 02 BEHOV FREMGANGSMÅTE Oslo bystyre vedtok januar 2008 at bruk av fossil brensel i Oslo skolene skulle utfases innen utgangen av Undervisningsbygg sin utfordring var å få tilgang på hva markedet kunne levere av innovative løsninger, da erfaringene med eksisterende produkter/løsninger var dårlige. Vinnerne fra idékonkurransen Øverst fra venstre: Christian Hagemann (Bio8 AS), Olav Lærum (Ivar Lærum AS), Jo Helge Gilje (SGP varmeteknikk AS), Rolf Birketvedt (Matene AS), Erik Nilssen (Bioenergi AS). Nedre rekke fra venstre: Jo Ulltveit-Moe (Asplan Viak AS), Helge Skarphaug (NIVA AS), Per Daniel Pedersen (Asplan Viak AS), Kaare Gether(NIVA AS og Gether AS) og Terje Simmenes (Liquiline AS). Foto: Tone Reiten, Undervisningsbygg Undervisningsbygg gjennomførte en dialogkonferanse som endte opp i en idékonkurranse. Formålet var å innhente innovative idéforslag på totalløsninger for å dekke hele oppvarmingsbehovet med ikke-fossile energikilder. Det ble kåret fire vinnerideer. Identifisering og organisering På bakgrunn av behovet utviklet Undervisningsbygg en skisse til leverandørutfordring. Undervisningsbygg forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra regionalt leverandørutviklingsprogram. Dialog og beskrivelse Undervisningsbygg gjennomførte en åpen dialogkonferanse der de presenterte sine utfordringer for leverandørene. Leverandørene foreslo å gjennomføre en idékonkurranse for at Undervisningsbygg skulle få tilgang til gode og alternative løsninger. Undervisningsbygg gjennomførte idékonkurransen for å innhente innovative idéforslag på totalløsninger for å dekke hele oppvarmingsbehovet med ikke-fossile energikilder. OREEC mobiliserte leverandørene til å delta i konkurransen gjennom workshops og arbeidsmøter. Her ble ideer utviklet og samarbeid dannet mellom små leverandører. Fire ulike vinnerforslag ble kåret. To av ideene ble utviklet med blant annet støtte fra ENØK fondet og Innovasjon Norge.

11 INNKJØPER MARIANNE STOKKREIT AASEN Tid. Eiendomsdirektør i Undervisningsbygg KF Foto: Rolf Øhman/Scanpix «Undervisningsbygg har opplevd det som svært positivt å komme i dialog med leverandørene i en mye tidligere fase enn vi ellers ville gjort. Leveransen blir bedre og vi blir fornøyde kunder!» Gjennomføring og evaluering Alle fire ideene er brukt helt eller delvis i senere konkurranser. Les mer om de fire vinnerideene på Undervisningsbygg sine sider, Det ble gjennomført en evaluering av prosessen. Konklusjonen ble blant annet at kompliserte utbyggings- og utviklingsprosjekter kan bli bedre for alle involverte parter, hvis det gis rom for tidlig dialog og innovasjonsutvikling. Evalueringen peker også på idékonkurranse som et godt virkemiddel for mobilisering og innovasjon blant leverandører og teknologimiljøer. LEVERANDØR OLAV LÆRUM Daglig leder i Ivar Lærum AS «Ved at vi kom i tidlig dialog med Undervisningsbygg gjennom ulike dialogaktiviteter, fikk de tilgang på nye teknologiske løsninger. Vi utviklet også en løsning til idékonkurransen sammen med tre andre samarbeidspartnere, noe som ga oss et bedre samlet produkt enn om vi stod hver for oss.» 03 RESULTAT Flere av leverandørene som vant med idéforslag har nå fått nye leveranser til Undervisningsbygg og andre offentlige aktører. Samtidig har Undervisningsbygg fått til innovasjon, økt kunnskap om bransjen og kommet godt i gang med utfasing av oljen i henhold til bystyrets vedtak.

12

13 Tre innovasjoner i ett prosjekt Samhandling mellom produsenter av tre, ga et mangfold av løsninger innen materialbruk og interiørløsninger. Tre utviklingsprosjekter ble gjennomført i ett prosjekt og ett av produktene (himlingselement) ble utviklet i et samarbeid mellom tre små løvtreprodusenter. Foto: istockphoto/kervinen FAKTA Krevende kunde: Statsbygg, Nytt regjeringskvartal (R6) Leverandører: Moelven Nordia AS, Norske Løvtreprodusenter, Norsk Massivtre AS Fasilitator: Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen Bransjemobilisering: Den Norske Lauvtreforening, Trebruk AS Når: 2009

14 Til venstre: Prefabrikkert kontormodul Midten: Akustiske løvtrepanel Til høyre: Prefabrikkert innredning til kontormodulen BEHOV FREMGANGSMÅTE Statsbygg fikk i oppdrag å vurdere tre i deler av det nye regjeringskvartalet (R6). Utfordringen var å bringe frem innovative løsninger knyttet til materialbruk og interiørløsninger. Det ble gjennomført en åpen dialogkonferanse. Her forklarte Statsbygg om utfordringene knyttet til prosjektet. Det ble diskutert krav, føringer og mulige løsninger for interiør i R6 på et overordnet og funksjonelt nivå. Identifisering og organisering På bakgrunn av behovet utviklet Statsbygg en skisse til leverandørutfordring. Statsbygg forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra regionalt leverandørutviklingsprogram. Dialog og beskrivelse Statsbygg arrangerte en åpen dialogkonferanse for leverandører/produsenter av interiørløsninger og involverte Den

15 Norske Lauvtreforening og Trebruk AS. Målet var å diskutere konkrete utfordringer og å få innspill på alternative løsninger. Konferansen ble gjennomført med bistand fra regionalt leverandørutviklingsprogram. Bransjen mobiliserte leverandører gjennom workshops og arbeidsmøter. Ideer og løsningsforslag ble utredet, diskutert og fremlagt prosjektet. Tre utviklingsprosjekt ble startet og alle ble støttet av Innovasjon Norge. Gjennomføring og evaluering På ett av utviklingsområdene ble det gjennomført en konkurranse for å knytte til seg en utviklingsaktør (integrerte kontormoduler). Vinneren ble Moelven Nordia AS som skulle utvikle en prototype gjennom bruk av OFU (Offentlig forsknings- og utviklingskontrakter) som virkemiddel. Selv om løsningene ikke ble implementert i R6, håper Statsbygg på å bruke disse i et kommende prosjekt. Bedriftene er i gang med å gjøre sine produkter kommersielt interessante for andre. Det er gjennomført en evaluering av prosessen som blant annet konkluderte med viktigheten av «tidlig dialog», «større grad av funksjons- og ytelsesbaserte beskrivelser» og budsjettmidler til innovasjon i prosjektene. 03 RESULTAT Gjennom den tidlige dialogen med markedet utviklet leverandørene tre nye produkter: Integrerte kontormoduler Støydempende takhimlinger i løvtre Prefabrikkerte innredninger til tekjøkken, kopirom etc. Statsbygg har nytte av at nye løsninger kommer på markedet, de har gjennom evalueringen dokumentert viktige erfaringer til bruk i fremtidige innovasjonsprosesser. INNKJØPER SIW HEGE GUNDERSEN Avdelingsdirektør byggherreavdelingen i Statsbygg «Statsbygg erfarte gjennom en tidlig dialog med leverandører et stort potensial for felles problemløsning som resulterte i gode løsninger. Vi håper å kunne realisere løsningene i et byggeprosjekt i Statsbygg.» LEVERANDØR ØYSTEIN ALLMENNING Daglig leder i Emne tre «Jeg oppfattet prosessen som positiv og det er et godt initiativ å koble innkjøper - leverandør. Vårt inntrykk er at alle var løsningsorienterte, derfor ble produktet så vellykket. Produktet er testet og godkjent i alle akustiske klasser, som vegg, himling eller integrert i møbel/ innredning. Vi har stor tro på produktet og industrialiserer det i disse dager.» LEVERANDØR ARILD SAKSHAUG Produktutviklingssjef i Moelven Nordia AS «Vi har hatt et godt samarbeid med byggherren og arkitekten helt fra starten av. De har hatt klare krav for løsningen, samtidig som vi har hatt frihet til å være kreative. Vi er veldig godt fornøyd med det ferdige resultatet, takket være gode rammevilkår, en god prosess og et godt team.»

16 Nye kommunikasjonshjelpemidler NAV ønsker seg de beste og nyeste hjelpemidlene på markedet til brukernes beste. De har skaffet seg kunnskap om teknologi og tjenester for å møte brukernes behov. I tillegg har NAV stimulert leverandørene til innovasjon og sikret økt interesse og konkurranse til den kommende anskaffelsen. De er på vei mot målet! Foto: Thomas Barwick/Getty Images FAKTA Krevende kunde: NAV - hørsels-, kommunikasjons- og varslingstekniske hjelpemidler Fasilitator: Nasjonalt program for leverandørutvikling Brukerorganisasjoner: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Bransjemobilisering: Leverandørforeningen for helsesektoren Når: 2010

17

18 01 02 BEHOV FREMGANGSMÅTE NAV ønsker gode produkter som tilfredsstiller brukernes behov. Utfordringen var å få til bedre dialog med brukerne for å avdekke behovene og samtidig føre en god dialog med leverandørmarkedet. Dette for å finne de beste og nyeste tilgjengelige produktene og tjenestene på markedet. NAV arrangerte en åpen dialogkonferanse sammen med brukerorganisasjonene. Her informerte leverandørene om sine produkter og løsninger på et overordnet og funksjonelt nivå. Identifisering og organisering InnoMed gjennomførte et uavhengig forprosjekt for å kartlegge helhetlige løsninger innen hørsel/varsling. NAV forankret utfordringen i egen organisasjon, involverte aktuelle fagmiljøer og søkte bistand fra nasjonalt leverandørutviklingprogram. NAV involverte brukerorganisasjonene i arbeidet med å definere behovet. Leselist (kommunikasjonshjelpemiddel)

19 Dialog og beskrivelse NAV arrangerte en åpen dialogkonferanse sammen med FFO og HLF for potensielle leverandører. Her orienterte NAV om utfordringene og brukerorganisasjonene informerte om deres behov. Leverandørforeningen for helsesektoren mobiliserte leverandører gjennom workshops der formålet var å forberede leverandørene til en møtebørs (en til en møter). NAV og FFO og HLF gjennomførte møtebørsen med mulige leverandører. På møtene informerte leverandørene om sine produkter og ideer på et overordnet og funksjonelt nivå. Gjennomføring og evaluering NAV planlegger en konkurranse som skal lyses ut våren 2011 og prosessen skal evalueres. 03 FORELØPIG RESULTAT Konkurransen skal gjennomføres våren Gjennom denne tidlige dialogen har NAV tydeliggjort for leverandørene at de søker innovasjon og ønsker økt interesse/ konkurranse i den kommende anskaffelsen. INNKJØPER GUNNAR HORN Spesialrådgiver i NAV «Prosessen har bidratt til å sette innovasjonsfokus i alle deler av innkjøpsprosessen fra brukerbehov til signering av avtale. Prosessen har også utløst mot og utfordret kompetansen til å gå nye veier, og til å gjøre anskaffelser med funksjon og kvalitet som avgjørende faktorer.» BRUKERORGANISASJONENE CATO LIE Kontorleder i Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon (FFO) «Det er helt avgjørende at det er brukernes behov som står i sentrum når hjelpemiddelområdet skal videreutvikles og forbedres. Behovet for innovasjon er stort på hjelpemiddelområdet og den positive dialogen mellom brukerorganisasjonene og leverandørene i regi av NAV har vært svært konstruktiv.» Det har fremkommet nye uløste behov gjennom prosessen som NAV har kjørt mot leverandørene. NAV vurderer derfor å lyse ut en egen designkonkurranse med mulighet for etterfølgende utviklingsprosjekter.

20 HER ER VI» Februar 2011 Design: bigfish.no Forsidefoto: Jiri Havran Oslo kommune Besøksadresse: Essendrops gate 3, 6. etg. Postboksadresse: Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser

Strategi. Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser Strategi Strategi for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser 4 Foto: Jenny Solem Vikra Minsk Innhold A Forord 6 B Mål for

Detaljer

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren

Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Fra lokale ideer til nasjonale løsninger? InnoMed sin rolle for innovasjoner i helse- og omsorgssektoren Svein Erik Moen, Arne Martin Fevolden og Inge Ramberg Rapport 48/2013 Fra lokale ideer til nasjonale

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015:

14/2073 06.01.15. 1. OVERSIKT OVER BEVILGNINGER Følgende midler stilles til disposisjon for Norsk design- og arkitektursenter i 2015: Norsk design- og arkitektursenter Hausmannsgate 16 0182 Oslo Deres ref Vår ref Dato 14/2073 06.01.15 Statsbudsjettet 2015 - tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2014-2015)

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer