Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene"

Transkript

1 Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 19. mai, kl Sted: Fylkets Hus, Steinkjer møterom «Kammerset» Evt. forfall til møtet meldes til Tore Bruem (tlf / , e-post: Varamedlemmer vil da bli innkalt. Sakliste Sak nr. 6/15: Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Sak nr. 7/15: Revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Sak nr. 8/15: Fastsetting av kapasitet for inntak ved de fylkeskommunale fagskolene skoleåret Sak nr. 9/15: Budsjettjustering for 2015 som følge av endringer i kapasitetstall for skoleåret 2015/2016 Eventuelt Etter ønske fra fagskolestyret er kopi av trykte vedlegg til saksframleggene (Sak nr. 6/15 og Sak nr. 7/15) lagt til i slutten av dokumentet. Steinkjer 30. april 2015 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator

2 Saksframlegg for fagskolestyret Sak nr. 6/15 Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Innstilling til vedtak Fagskolestyret har ingen merknader til protokollen. Vedlegg Protokoll fra fagskolestyrets møte Sak nr. 7/15 Revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Innstilling til vedtak 1. Fagskolestyret godkjenner revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole. 2. Fagskolestyrets leder underskriver avtalen. Saksframstilling Vedlegg: Utkast til revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Samarbeidsavtale Hadsel - Steinkjer - utkast til godkjenning Bakgrunn Steinkjer fagskole og Hadsel fagskole har siden begynnelsen av årtusenskiftet samarbeidet om et nettbasert fagskoletilbud innen fagretning elektro med fordypning elkraft. Bakgrunnen var at søkningen til stedbasert fulltids fagskoleutdanning hadde gått kraftig ned ut over 90-tallet. Nordland fylkeskommune la ned fulltidsstudiet og vedtok å starte forsøk med nettbasert fagskoleutdanning. På et fagskolemøte i Melbu høsten 2000 koblet Steinkjer fagskole seg på dette arbeidet, og skolene har siden 2

3 utviklet samarbeidet i svært positiv retning. Skolene opplevde umiddelbart god søkning på denne type utdanning og samarbeidet fungerte godt og fungerer fortsatt utmerket. En av årsakene til at dette har lykkes er å finne i en meget god personkjemi mellom fagskolene, både på ledeselsnivå og mellom faglærerne. For at dette samarbeidet ikke skal bli for personavhengig, har skolene en samarbeidsavtale som nå er revidert. Den reviderte samarbeidsavtalen legges med dette fram for godkjenning i fagskolestyret. Samarbeidets form, legitimitet og effekt Dette er et tilbud hvor to-årig teknisk fagskole strekkes over tre år og gjennomføres nettbasert med tillegg av noen faste samlinger. Studentene fordeles mellom Hadsel og Steinkjer ut fra geografisk tilhørighet. Begge skolene har NOKUT-godkjente tilbud, og de to studentgruppene registreres ved den respektive skolen de er fordelt til. Skolene nytter lærekreftene samlet, og undervisningen foregår på undervisningsplattformen It`s Learning. Nettplattformen TF-nett er utviklet for å gi utfyllende informasjon til studenter og andre interessenter. Tilgang til nettplattformen styres av Nordland fylkeskommune. Dette samarbeidet sammenfaller godt med fylkestingets ambisjon om å utvikle fagskolesamarbeidet i Opplæringsregion Nord (jf. nedenfor): - Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes. (FT-sak 11/52) - Arbeidet med avklaring om mulig samordning av fagskoletilbud i Opplæringsregion nord er satt på dagsorden i opplæringsregionen. Fylkestinget ber fylkesrådet ha stort trykk på at arbeidet fører til konkrete handlinger. (FT-sak 12/81) Ledelsen ved begge skolene gir klart uttrykk for at det er dette samarbeidet som har skapt muligheten for å kunne gi et slikt tilbud på permanent basis i regionen. Stort sett alle studentene er i jobb og mange jobber turnus/rotasjon. Skolenes nære samarbeid og felles organisering gjør at studentene kan velge hvor de vil dra på samlinger ut fra hva som passer best for den enkelte. En annen fordel er at lærere fra begge lærerkollegiene underviser i sine respektive fag på begge studiestedene når det er samlinger. Dette skaper et større fagmiljø og gjør fagskolene samlet sett mer robuste. Det nære samarbeidet er også grunn til at begge skolene i stor grad avgir felles kvalitetsrapport/årsmelding Skolene har de siste årene hatt en relativt jevn søkning hvor søkerne i hovedsak kommer fra Nordland, Troms, Nord- og Sør-Trøndelag, noen få fra Oslo samt noen enkeltpersoner fra resten av landet. 3

4 Samarbeidsavtalens grunnlag, struktur og innhold Grunnlag Avtalen regulerer samarbeid om utvikling og drift av det nettbaserte tilbudet innen elektro, fordypning elkraft (FTE03N). Tilbudet er en 2-årig utdanning som gjennomføres desentralisert / nettbasert med samlinger over 3 år. Som hovedprinsipp skal partene være likeverdige og dele 50/50 på alt. Studentene fordeles mellom skolene (er tilknyttet en av skolene), men har de samme lærerne i alle fag, og samlinger gjennomføres på begge skoler (forskjøvet litt tidsmessig). Struktur Avtalen regulerer følgende områder: - Inntak - Personell - Drift - Rapportering - Markedsføring/nettsted/LMS (digital læringsplattform) - Kvalitetssikring - Økonomi - Varighet/oppsigelse Innhold Inntak Inntaket er en del av fellesinntaket og søkningen foregår via vigo.no. Hver skole stiller med inntil 30 studieplasser hvert år og samarbeider med hverandre og inntakskontoret slik at kapasiteten utnytters best mulig. Etter ferdig inntak fordeles studentene likt mellom skolene. Hver student kobles formelt til en av skolene og informeres om dette. Ved fordeling vil bosted og tilhørighet til fylke være styrende. Personell Undervisningsressursene skal så langt som mulig fordeles likt mellom skolene, men en faglærer som underviser på et område skal undervise alle studenter som har faget, uavhengig om studenten er koblet til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Alle faglærerne skal delta på samlinger både i Hadsel og på Steinkjer. Den enkelte faglærer har sitt ansettelsesforhold enten til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Leder ved hver skole har personalansvar for sine ansatte. Drift Avtalen regulerer lærernes og fagskoleledelsens samarbeidsforpliktelser, -områder og -måter, blant annet at alle forpliktes til å delta på felles planleggingsmøter to ganger i året. Avtalen regulerer også skolenes samarbeid om eksamensavvikling, studentoppfølging og kvalitetssikring, herunder identiske studentsamlinger i Hadsel og på Steinkjer, hvor studenten selv velger hvor de vil møte. Samlingene gjennomføres tidsforskjøvet med en uke, slik at studentene får størst mulig 4

5 fleksibilitet (turnus, ferie osv.). Hovedprosjekt og prosjekteksamen startes ved at alle studenter og veiledere deltar på en fellessamling i februar og avsluttes med en fellessamling i juni. Rapportering Hver skole har ansvar for rapportering som er knyttet til sine studenter. Skolene samarbeider om utarbeidelse av en årsmelding i januar/februar hvert år. Denne årsmeldingen må hver skole selv sørge for å ta videre til sitt fagskolestyre. Markedsføring/nettsted/læringsplattform Avtalen regulerer skolenes samarbeid om markedsføring og annonsering. Skolene har et felles nettsted: Dette nettstedet driftes av Hadsel fagskole. Alle studenter og lærere bruker samme digitale læringsplattform (LMS). Denne tjenesten kjøpes gjennom fylkeskommunene, per dato Nordland fylkeskommune. Kvalitetssikring Hver skole har ansvar for utvikling og drift av sitt kvalitetssystem, som skal være godkjent av NOKUT. Samarbeidet krever også at det er størst mulig likhet mellom systemene. Den enkelte skole har ansvar for å ha etablert og drifte et avviks-/ forbedringsmeldingssystem. Den enkelte skole plikter å ha et system for å løpende vurdere og forbedre utdanningstilbudet, i henhold til Kvalitetshåndbok og Fagskoleloven. Den enkelte skole plikter å følge med på, og følge opp krav fra eksterne godkjenningsorgan knyttet til f.eks. reglement, fagplaner, forskrifter, osv. Den enkelte skole plikter å gjennomføre årlige interne revisjoner for å sikre høy kvalitet på utdanningstilbudet, - eventuelt etter krav fra tilsynsorgan. Økonomi Hver skole har ansvar for egen økonomi. Ut fra hovedprinsippet om likeverdige parter og deling 50/50, vil skolene for hvert driftsår (kalenderår) diskutere den økonomiske belastningen, ev. om det er behov for økonomisk kompensasjon mellom partene. Fakturering vil kun utføres etter avtale. Varighet/oppsigelse Avtalen gjelder fram til en av partene vil foreta endringer eller si opp avtalen. Endringsforslag tas opp mellom partene og ny avtale undertegnes så snart partene er enige. Avtalen kan sies opp av begge parten (gjensidig oppsigelse). Ved en oppsigelse av avtalen, må partene forplikte seg til å fullføre løpet for de inntatte studenter, slik at de ikke blir skadelidende på noen måte. Underskrift Styreleder for de respektive fagskolene underskriver to eksemplarer av avtalen, som så fordeles til skolene med kopi til fylkeskommunenes fagskoleadministrasjon. 5

6 Sak nr. 8/15 Fastsetting av kapasitet for inntak ved de fylkeskommunale fagskolene skoleåret Innstilling til vedtak 1. Samlet kapasitet for inntak til fylkeskommunens fagskoler skoleåret 2015/2016 settes til 251,3 heltids studieplasser. Dette tilsvarer 324 studenter samlet for heltids og deltids fagskolestudier. 2. Kapasiteten ved Stjørdal fagskole settes til 175,3 heltids studieplasser. Dette tilsvarer til sammen 225 studenter for heltids og deltids fagskolestudier. 3. Kapasiteten ved Levanger fagskole settes til 5 heltids studieplasser på 2. studieår Kjemi - fordypning Prosessteknikk. Det tas det ikke inn nye studenter til teknisk fagskole 1. studieår skoleåret 2015/2016. Med bakgrunn i lave søkertall og næringslivets dalende interesse for tilbudet, vil fagskolesyret ved fastsetting av tilbudsstrukturen for 2016/ 2017 vurdere om det er grunnlag for å opprettholde fagskoletilbudet innen Kjemi ved Levanger fagskole. 4. Kapasiteten ved Steinkjer fagskole setter til 46 heltids studieplasser. Dette tilsvarer 69 studenter på deltid (nettbaserte studier). 5. Kapasiteten ved Ytre Namdal fagskole settes til 25 heltids studieplasser, 12 studieplasser på Dekksoffiser operativt nivå (D4) og 13 studieplasser på Dekksoffiser ledelsesnivå (D1). 6. Budsjett for høsthalvåret 2015 revideres i hht fastsatt kapasitetstall for hver skole skoleåret 2015/2016, og at Nord-Trøndelag fylkeskommune fra og med høsthalvåret 2015 dekker kostnadene ved fagskoletilbudet innen bergteknikk som Stjørdal fagskole har ved Fauske videregående skole. 7. Oversikt over kapasiteten ved den enkelte fagskole skoleåret 2015/2016 Fagskole Studentplasser totalt Samlet kapasitet Endringer i Heltid Nettbaserbasert nr. 21/14 Nett- forhold til sak Sum Heltid Sum Stjørdal ,0 99,3 175,3 9 Levanger ,0 0,0 5,0-10 Steinkjer ,0 46,0 46,0 0 Ytre Namdal ,0 0,0 25,0-5 Sum ,0 145,3 257,3-6 6

7 Saksframstilling Med bakgrunn i foreliggende søkertall til 1.år og skolenes oversikter over studenter som skal videre på 2. ev. 3. studieår kommende skoleår, legges det med dette fram sak for fastsetting av endelig kapasitet ved de fylkeskommunale fagskolene for skoleåret 2015/2016. Bakgrunn Fagskolestyret vedtok i møte (sak nr. 21/14) tilbudsstruktur for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag for skoleåret 2015/16. På bakgrunn av dette vedtok fagskolestyret budsjett for fagskolene for 2015 (sak nr. 22/14). Under sak nr. 21/14 ble det vedtatt at endelig kapasitetstall skulle fastsettes etter at søknadsfristen var gått ut, dvs. etter 15. mars Søknadsfristen er nå ute, og forliggende søkertall for 2015/2016 fra Nasjonalt opptakskontor for fagskolen presenteres nedenfor: Studiested Fordypning Pr fordypning Pr skole Pr fylke Stjørdal fagskole Bygg (H) Bygg (N) 39 Anlegg (H) 18 Anlegg (N) 13 Bergteknikk (H) 6 Bergteknikk (N) 9 Boreriggoperatør (N) 1 Maskinteknikk (H) 11 Maskinteknikk (N) 14 Maskinteknisk drift (H) 4 Maskinteknisk drift (N) 2 Mekatronikk (H) 5 Mekatronikk (N) 1 Steinkjer Fagskole Elkraft (N) Ytre Namdal fagskole Dekksoffiser ledelsesnivå (H) Tallene viser at antall søkere samlet sett er på noe samme volum som forrige år. Stjørdal fagskole har en liten økning i søkertallet. De fleste fordypninger er relativt bra omsøkte med unntak av Boreriggoperatør, Mekatronikk og Maskinteknisk drift. Her er det svært liten søkning, noe det også har vært tidligere år. Ytre Namdal fagskole har relativt få kvalifiserte søkere med skolen som 1.-prioritet. For Steinkjer fagskole er søkertallet stabilt. Levanger fagskole har i henhold til fagskolestyrets vedtak ikke lyst ut nytt tilbud innenfor teknisk fagskole kommende skoleår. 7

8 Fastsetting av endelig kapasitet for skoleåret 2015/2016 Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole tilbyr 2-årig teknisk fagskole - Bygg og anlegg med fordypning anlegg, bygg og bergteknikk og Teknikk og industriell produksjon med fordypning maskin, maskinteknisk drift og mekatronikk, - både som heltid over 2 år og nettbasert over 3,5 år. Skolen har en liten økning i søkningen sammenlignet med tidligere år. Totalt 159 søkere har skolen som sitt førsteønske med 80 på heltid og 79 på nettbasert/deltid. Kapasiteten for inntak til heltids studier 1. studieår foreslås satt til 50 heltids studieplasser, dvs. 50 studenter. Kapasiteten for inntak til nettbaserte studier (deltid) 1. studieår foreslås satt til 42,7 heltids studieplasser. Dette gir rom for inntak av 64 deltidsstudenter (jf. matrise nedenfor). På grunnlag av antallet studenter pr som skal gå videre på 2. ev. 3.år (jf. matrise nedenfor), settes studenttallet/kapasiteten for skoleåret 2015/2016 slik: - 26 studenter på 2. studieår heltid tilsvarer en kapasitet på 26 heltids studieplasser studenter på 2. studieår nettbasert/deltid tilsvarer en kapasitet på 25,3 heltids studieplasser studenter på 3. studieår nettbasert/deltid tilsvarer en kapasitet på 31,3 heltids studieplasser. Når det gjelder fagskoletilbudet innen bergteknikk som Stjørdal fagskole har ved Fauske videregående skole, skal Nordland fylkeskommune i henhold til avtale dekke kostnadene for den perioden som ikke dekkes av statstilskudd ved oppstart av nye tilbud (dvs. 2,5 år). Tilbudet startet høsten Nord-Trøndelag fylkeskommune vil fra og med vår 2016 motta statstilskudd også for dette tilbudet. Det tilrås at Nord- Trøndelag fylkeskommune dekker kostnadene allerede fra og med høsthalvåret 2015, da fylkeskommunen vil motta statstilskudd for dette etterskuddsvis. Det legges følgelig inn kapasitetsøkning ved Stjørdal fagskole i henhold til dette. Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 175,3 heltids studieplasser. Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Stjørdal fagskole Fordypninger Heltid (H) Bygg (H) 13 Anlegg (H) 30 30,0 3 Bergteknikk (H) 0 1.år 2.år 3.år 4.år Sum totalt S 1) K 2) S K S K S K S K 16,0 Maskinteknikk (H) 7 Maskinteknisk drift (H) 20 20,0 10,0 Mekatronikk (H) 3 Sum heltid 50 50, , ,0 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) 8

9 Fordypninger Nettbasert/deltid (N) 1.år 2.år 3.år 4.år Sum totalt S 1) K 2) S K S K S K S K Bygg (N) 3) 10 6,7 9 6, ,0 7 Anlegg (N) 3) 10 6, ,7 9 6,0 5 Bergteknikk (N) 3) 4) 9 6,0 7 4, ,3 0 Boreriggoperatør (N) 3) 5) Bergteknisk ansv. (N) 3) 5) 25 16,7 0 Maskinteknikk (N) 3) Maskinteknisk drift (N) 3) 10 6,7 6 4,0 3 2,0 6 0 Mekatronikk (N) 3) Sum nettbasert 64 42, , , ,3 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) 3) 2 årig teknisk fagskole gis nettbasert som deltid over 3,5 år. Kapasitet beregnes med 2/3 av heltid, - siste halvår, dvs. vårhalvåret 4.år, forskutteres de 3 foregående år. 4) Skolested Fauske kostnadene legges inn fra og med høst 2015 (jf. sak nr. 9/15) 5) Ett-årig tilbud over 1,5 år. Sum heltid og nettbasert/deltid 1.år 2.år 3.år 4.år Sum totalt S 1) K 2) S K S K S K S K , , , ,3 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) Levanger fagskole Levanger fagskole tilbyr 2-årig teknisk fagskole heltid - Kjemi med fordypningene Prosessteknikk og Matteknikk. Høsten 2014 ble det, med bakgrunn i 16 søkere, gitt klarsignal for igangsetting av et tilbud i fagretning Kjemi fordypning Prosessteknikk innenfor en kapasitet på 15 studieplasser. Fordypningen Matteknikk ble ikke igangsatt grunnet for liten søkning. I henhold til tidligere vedtak i fagskolestyret om inntak hvert annet år, skal det for skoleåret 2015/2016 ikke tas inn nye studenter. Når det gjelder fordypning Prosessteknikk, melder skolen om et relativt stor frafall av studenter i løpet av skoleåret Pr har skolen registret 5 studenter som er aktuelle for å gå videre på 2. år (jf. matrise nedenfor). Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 5 heltids studieplasser. 9

10 Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Levanger fagskole Fordypninger 1.år 2. år Sum totalt S K S K S K Prosessteknikk (H) Matteknikk (H) Sum heltid ,0 5 5,0 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) Med bakgrunn i lave søkertall og næringslivets dalende interesse for tilbudet, vil fagskolesyret ved fastsetting av tilbudsstrukturen for 2016/ 2017 vurdere om det er grunnlag for å opprettholde fagskoletilbudet innen Kjemi ved Levanger fagskole. Steinkjer fagskole Steinkjer fagskole tilbyr 2-årig teknisk fagskole - Elektronikk med fordypning Elkraft, nettbasert over 3 år. 45 søkere har Steinkjer fagskole som sitt førstevalg 1. studieår. Skolens kapasitet med inntak av 25 studenter foreslås videreført. Dette tilsvarer en kapasitet på 16,7 heltids studieplasser. Det estimerte antall studenter som går videre på 2. og 3. studieår, er 44. Dette tilsvarer en kapasitet på 29,3 heltids studieplasser. (Jf. matrise nedenfor). Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 46 heltids studieplasser. Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Steinkjer fagskole Fordypning 1. år 2. år 3. år Sum totalt S K S K S K S K Elkraft (N) 1) 25 16, , ,3 Sum nettbasert/deltid 25 16, , ,3 1) To-årig teknisk fagskole gis nettbasert over 3år ,0 Ytre Namdal fagskole Ytre Namdal fagskole tilbyr 2-årig dekksoffisersutdanning heltid, - operativt nivå D4 (1.år) og ledelsesnivå D1 (2.år). Det er registrert 12 kvalifiserte søkere til operativt nivå og 13 søkere til ledelsesnivået (jf. matrise nedenfor). Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 25 helårs studieplasser. 10

11 Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Ytre Namdal fagskole Fordypning 1. år 2. år Totalt S K S K S K Dekksoffiser Operativt nivå D4 (H) Dekksoffiser Ledelsesnivå (D1) (H) Sum heltid Samlet kapasitet (heltids studieplasser) 2015/2016 Skole Foreløpig kapasitet Endelig kapasitet Endring (Sak nr. 21/15) 2015/2016 Stjørdal fagskole 166,3 175,3 9 Levanger fagskole Steinkjer fagskole Ytre Namdal fagskole Sum 257,3 251,3-6 Sak nr. 9/15 Budsjettjustering for 2015 som følge av endringer i kapasitetstall for skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak Fagskolestyret vedtar forelagte budsjettjusteringer for 2015 som følge av endringer i kapasiteten ved de fylkeskommunale fagskolene skoleåret 2015/2016. Saksframstilling På grunn av endringer i kapasitetstallene i sak 8/15 blir det budsjettendringer for Stjørdal fagskole, Levanger fagskole og Ytre Namdal fagskole. I budsjettforslaget for 2015 (vedtatt i sak 22/14) ble det ikke tatt med halvårsvirkning (5/12) for en klasse som Stjørdal fagskole har ved Fauske videregående skole, som starter 3. studieår høst Nordland fylkeskommune skal i henhold til avtale dekke kostnadene for den perioden som ikke dekkes av statstilskudd ved oppstart av nye tilbud. Nord-Trøndelag fylkeskommune vil fra og med vår 2016 motta statstilskudd også for dette tilbudet. Det tilrås at Nord-Trøndelag fylkeskommune dekker kostnadene allerede fra og med høsthalvåret Dette tilsvarer en økning i 11

12 budsjettramma for 2015 på kr, Endringen dekkes ved bruk av mindreforbruk 2014/fondsmidler. Opprinnelig budsjett Endring kapasitet Endring budsjett Revidert budsjett Fagskolen felles Stjørdal fagskole Levanger fagskole Steinkjer fagskole Ytre Namdal fagskole Sum

13 Vedlegg 13

14 Vedlegg til sak 6/15 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik Kirsten Haugum Anne Marit Mevassvik Merethe Storødegård Tove Strømberg Stig Arne Jakobsen Live Kristianne Spachmo Forfall: Tor Erik Jensen Sigrunn Reitan Møtte ikke: Lillian Brønseth Økonomimedarbeider fagskole, Rune Logstein, og Frank Christiansen, Steinkjer fagskole, var invitert til møtet. Fagskolestyret ba om at vedlegg til saksutredningene ikke vises som ikon, men vedlegges i sin helhet. Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Sak nr. 1/15 Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Innstilling til vedtak Fagskolestyret har ingen merknader til protokollen. Protokoll: Vedtak Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 14

15 Sak nr. 2/15 Orienteringssaker Innstilling til vedtak Fagskolestyret tar de framlagte saker til orientering Protokoll: Følgende orienteringssaker ble lagt framt: 2.1 Fylkesrådets oppnevning av nytt varamedlem fra NHO 2.2 Steinkjer fagskole om framdrift i arbeidet med fagskoletilbud i forbindelse med etablering av sikkerhetssenter (utsatt fra forrige møte) 2.3 Helsefagskoleutdanning i Nord-Trøndelag studenttall og tilskudd Ytre Namdal fagskole NOKUT-søknad om godkjenning av nytt fagskoletilbud («Maskinoffiser» Ad. Orienteringssak 2.2. Frank Christiansen orienterte fagskolestyret om Steinkjer fagskoles pågående arbeid med et fagskoletilbud innen Brann, beredskap og redning. Bakgrunnen for dette er å finne i en intensjon om å sette i gang arbeid med etablere et nasjonal sikkerhetssenter på Steinkjer. Fagskolestyret ba om å få seg forelagt en ny sak hvor videre arbeid med lokalisering av et nasjonalt sikkerhetssenter blir behandlet. Vedtak: Innstillinga ble enstemmig vedtatt Sak nr. 3/15 Kvalitetsrapporter fra de fylkeskommunale fagskolene for 2014 Innstilling til vedtak Fagskolestyret tar de framlagte kvalitetsrapportene for 2014 fra fylkeskommunes fagskoler til orientering. Protokoll: Fagskolestyret mener at kvalitetsrapportene generelt må bli bedre. Leder bes gi føringer for dette. For å få bedre kunnskap om aktiviteten ved den enkelte fagskole, vil fagskolestyret legge en del av sine møter ute på fagskolene. Vedtak: Fagskolestyret tar de framlagte kvalitetsrapportene for 2014 fra fylkeskommunes fagskoler til orientering med de føringer leder gir. 15

16 Sak nr. 4/15 Årsregnskap Disponering av fond/overskudd Innstilling til vedtak Årsregnskapet i 2014 for fagskolen (sektor 4) viser et mindreforbruk på 3,02 millioner. 2,06 millioner av dette er hos fagskolen felles. 1 million av mindreforbruket til fagskolen felles er en budsjettert fondsavsetning til fagskolefondet. Forutsatt at fylkeskommunen har et regnskapsmessig overskudd i regnskapene for 2014, og overskudd på fylkestingets budsjettområde, (jamfør FT-sak 75/13), foreslås følgende gjenbevilgning/tilleggsbevilgning til 2015: 1. Stjørdal fagskole får en tilleggsbevilgning på kr til innredning av nye lokaler for fagskolen i 3. etasje i Stjørdalshallen. Beløpet dekkes av mindreforbruket på Fagskolen felles. 2. Levanger fagskole får en tilleggsbevilgning på kr til inndekning av ekstra utgifter til helsefagutdanning knyttet til det pålagte fylkesomspennende drifts- og koordineringsansvaret for helsefagskolen. Beløpet dekkes av mindreforbruket på Fagskolen felles. 3. Resterende mindreforbruk på kr. 1,41 millioner, for Fagskolen felles, settes av på fond for blant annet å møte nye fagskoletilbud og/eller elevtallendringer før statstilskudd kommer. 4. Virksomhetenes mindreforbruk gjenbevilges til 2015 til bruk i virksomhetene. Protokoll: Ad. Steinkjer fagskole Det er viktig at «Velferdsteknologi» ved Steinkjer fagskole følges opp. Ad. Levanger fagskole og tilleggsbevilgning 2 Tilleggsbevilgningen gjelder kun dekning av merforbruk i Helsefagskolen dekkes i sin helhet av tilskudd fra Helsedirektoratet ut fra faktisk studenttall. Ved ev. behov for dekning av administrative kostnader knyttet til skolens pålagte drifts- og koordineringsansvar for fagskoleutdanningen, må det sendes egen søknad til fagskolestyret. Vedtak: Innstillinga ble enstemmig vedtatt 16

17 Sak nr. 5/15 NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Høringsuttalelse fra Fagskolestyret i Nord-Trøndelag Innstilling til vedtak Høringssvar fra styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag 1. Fagskoleutvalget avga 15. desember 2015 NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Utvalget foreslår 49 tiltak for å styrke fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning. 2. Fagskolestyret støtter ikke følgende forslag til tiltak: - innføring av tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning enstemmig Fagskolestyret mener at det må innføres studiepoeng for å oppnå «sømløse» overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå. - at to års fagskoleutdanning skal gi graden fagskolekandidat. Fagskolestyret er kritisk til utvalgets forslag om at to års fagskoleutdanning skal gi graden fagskolekandidat, da kandidatbegrepet kan virke som at man ikke er ferdig utdannet. - overføring av eierskap fra fylkeskommunen til staten. Fagskolestyret mener at dette må underkastes en helhetlig vurdering i lys av kommune- og regionreformen. Å fjerne denne oppgaven fra fylkeskommunene og overføre den til staten, vil ikke gi noen garanti for at fagskolesektoren får et nytt løft. - at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene. Fagskolestyret mener at det må være opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting. 3. Fagskolestyret støtter de øvrige forslagene i NOU 2014:14. Myndighetene anbefales spesielt å prioritere følgende tiltak: - Lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter bestemte kriterier for fagskolene. - Styrking av studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til medlemskap for fagskoler i studentskipnader. - Styrking av kompetansen for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må skje i samarbeid med skoleeierne 17

18 - At staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer: grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler. - At staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Fagskolestyret presiserer at dette må gjøres etter en grundig utredning og ryddig prosess som sikrer at både lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov blir ivaretatt, og hvor arbeidslivets parter høres i prosessen. Ansvaret for slike beslutninger tilligger styret og eierne. Protokoll: Fagskolestyret støtter enstemmig innstillinga til vedtak med to unntak: 1) Pkt. 2, strekpunkt 3, støttes ikke av NHO og LO. 2) Pkt. 2, strekpunkt 4, støttes ikke av NHO. Det ble ikke stilt endringsforslag. Votering: - Innstilling til vedtak pkt. 1: Enstemmig vedtatt. - Innstilling til vedtak pkt. 2, strekpunkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt. - Innstilling til vedtak pkt. 2, strekpunkt 3: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer (NHOs og LOs representanter stemte mot) - Innstilling til vedtak pkt. 2, strekpunkt 4: Vedtatt med 5 mot 1 stemme (NHOs representant stemte mot) - Innstilling til vedtak pkt. 3: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Innstillinga ble vedtatt. Neste møte er fastsatt til 19. mai 2015, kl på Fylkets Hus. Steinkjer 24. mars 2015 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator 18

19 Vedlegg til sak 7/15 Samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Avtale om samarbeid, utvikling og drift av vårt nettbaserte tilbud innen elektro, fordypning elkraft (FTE03N). Som hovedprinsipp skal partene være likeverdige og dele 50/50 på alt. Tilbudet er en 2-årig utdanning på full tid som gjennomføres desentralisert/ samlingsbasert/nettbasert over 3 år. Hvert årstrinn defineres som en klasse. Inntak: 1. Vårt inntak er en del av fellesinntaket og søkningen foregår via vigo.no. 2. Hver skole stiller med inntil 30 studieplasser hvert år. 3. Skolene samarbeider med hverandre og inntakskontoret, slik at vi på best mulig måte utnytter kapasiteten. 4. Etter ferdig inntak fordeles studentene likt mellom skolene og hver student kobles formelt til en av skolene og informeres om dette. Ved fordeling vil bosted og tilhørighet til fylke være styrende. Personell: 1. Hver av skolene skal ha en ansvarlig fagskoleleder. 2. Undervisningsressursene skal så langt som mulig fordeles likt mellom skolene, men en faglærer som underviser på et område skal undervise alle studenter som har faget, uavhengig om studenten er koblet til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Alle faglærerne skal delta på samlinger både i Hadsel og på Steinkjer. 3. Den enkelte faglærer har sitt ansettelsesforhold enten til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Leder ved hver skole har ansvar for oppfølging av sine ansatte. 19

20 Drift: 1. Alle lærere og fagskoleledere forplikter seg til å samarbeide på en best mulig måte. Sentralt i dette er en åpen kommunikasjon, samt delta på alle former for samarbeidsmøter. De fleste møter vil være via nettet og via telefon. 2. To ganger i året gjennomføres planleggingsmøter hvor alle deltar. På våren gjennomføres dette i nord, og møtet før jul gjennomføres i Trøndelag. Agenda for disse møtene utarbeides i felleskap og kostnadene fordeles, ved at hver skole dekker reiseutgifter for sine ansatte, mens utgifter til lokaler og overnatting dekkes av vertsskolen. 3. Hver av skolene har ansvar for deltakelse på nasjonale og regionale tiltak innen fagskolen. Eksempler på dette kan værer NOKUTs møter/konferanser, nasjonale lærersamlinger, NUTF og RFFs møter og konferanser, samt møter med bransjeorganisasjoner og sertifiserings/ autorisasjonsmyndigheter (Norsk Teknologi, NELFO, DSB, Post og teletilsynet osv.). 4. Skolene samarbeider om eksamensavvikling. 5. Hver skole har ansvar for oppfølging og utskrift av attester/bekreftelser og dokumentasjon (karakterutskrift og vitnemål) til sine studenter. 6. Skolene samarbeider om studentoppfølging og kvalitetssikring. 7. Identiske samlinger gjennomføres i Hadsel og på Steinkjer. Hver student velger selv hvor de vil møte på samlinger og samlingene forsøkes i størst mulig grad tidsforskjøvet med en uke, slik at studentene får størst mulig fleksibilitet (turnus, ferie osv.). 8. Hovedprosjekt og prosjekteksamen startes ved at alle studenter og veiledere deltar på en fellessamling i februar og avsluttes med en fellessamling i juni. Rapportering: 1. Hver skole har ansvar for rapportering som er knyttet til sine studenter. 2. Skolene samarbeider om utarbeidelse av en årsmelding i januar/februar hvert år. Denne årsmeldingen må hver skole selv sørge for å ta videre til sitt fagskolestyre. Markedsføring/nettsted/LMS: 1. Skolene samarbeider om markedsføring og annonsering. 2. Skolene har et felles nettsted: Dette nettstedet driftes av Hadsel fagskole. 20

21 3. Alle våre studenter og lærere bruker samme digitale læringsplattform (LMS). For tiden kjøpes denne tjenesten gjennom fylkeskommunene, og fagskolen følger de avtaler som fylkeskommunene har. Siden studenter og ansatte jobber på tvers av fylkesgrensene, må LMS kobles til en bestemt fylkeskommune. Per dato benyttes LMS-tjenester under Nordland fylkeskommune. Kvalitetssikring: 1. Hver skole har ansvar for utvikling og drift av sitt kvalitetssystem, som skal være godkjent av NOKUT. Samarbeidet krever også at det er størst mulig likhet mellom systemene. 2. Den enkelte skole har ansvar for å ha etablert og drifte et avviks-/ forbedringsmeldingssystem. 3. Den enkelte skole plikter å ha et system for å løpende vurdere og forbedre utdanningstilbudet, i henhold til Kvalitetshåndbok og Fagskoleloven. 4. Den enkelte skole plikter å følge med på, og følge opp krav fra eksterne godkjenningsorgan knyttet til f.eks. reglement, fagplaner, forskrifter, osv. 5. Den enkelte skole plikter å gjennomføre årlige interne revisjoner for å sikre høy kvalitet på utdanningstilbudet. Eventuelt etter krav fra tilsynsorgan. Økonomi: 1. Hver skole har ansvar for egen økonomi. 2. Ut fra hovedprinsippet om likeverdige parter og deling 50/50 % vil vi for hvert driftsår (kalenderår) diskutere den økonomiske belastningen. I den grad det er vesentlige avvik en eller annen vei, vil vi drøfte behovet for økonomisk kompensasjon mellom partene. Fakturering vil kun utføres etter avtale. Varighet/Oppsigelse: 1. Avtalen gjelder fram til en av partene vil foreta endringer eller si opp avtalen. Endringsforslag tas opp mellom partene og ny avtale undertegnes så snart partene er enige. 2. Denne avtalen kan sies opp av begge parten (gjensidig oppsigelse). Ved en oppsigelse av avtalen, må partene forplikte seg til å fullføre løpet for de inntatte studenter, slik at de ikke blir skadelidende på noen måte. 21

22 Dato: Underskrift: Styreleder De fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Styreleder Hadsel fagskole 22

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato 09.03.2015 Tid 12:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart kl 09:00

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/02087-3 Saksbehandler: Kristian Roksvaag Dato: 07.02.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 HØRING - NOU 2014:14 "FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG"

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 28.04.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 8/14

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT GJENNOMGANG AV FAGSKOLEN I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG...4 1. INNLEDNING...8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...8 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemda 07.10.2013 Møtested: Kuben yrkesarena, Kuben kurs & teknologisenter (KKT) Møtedato: 07.10.2013 Tid: 13:00 Minner om fellesmøte med YON Oslo, start

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innhold

Innholdsfortegnelse. Innhold 1 Innpassing av teknisk fagskoleutdanning i ingeniørutdanning - Forslag til innpassing etter ny rammeplan for ingeniørutdanning En arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT,

Detaljer

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringsbrev NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 23.03.2015 19.12.2014 14/02700-25 Eirik Lund Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 forskning Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold

NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold NOKUTs tilsynsrapporter Fagskolen i Vestfold Revidering av godkjenning for dekksoffiser og maskinoffiser April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 20.01.2011 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen, nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole Februar 2013 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskap

Innkalling til møte i Representantskap MØTEINNKALLING REP 3/14 s. 1 av 36 Saksbehandler: Vår dato: Referanse: Tlf: 01.10.2014 14/00318 +47 24142005 Sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer Fylkesledere Utgjevningsmandater til representantskapet

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer