Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene"

Transkript

1 Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 19. mai, kl Sted: Fylkets Hus, Steinkjer møterom «Kammerset» Evt. forfall til møtet meldes til Tore Bruem (tlf / , e-post: Varamedlemmer vil da bli innkalt. Sakliste Sak nr. 6/15: Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Sak nr. 7/15: Revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Sak nr. 8/15: Fastsetting av kapasitet for inntak ved de fylkeskommunale fagskolene skoleåret Sak nr. 9/15: Budsjettjustering for 2015 som følge av endringer i kapasitetstall for skoleåret 2015/2016 Eventuelt Etter ønske fra fagskolestyret er kopi av trykte vedlegg til saksframleggene (Sak nr. 6/15 og Sak nr. 7/15) lagt til i slutten av dokumentet. Steinkjer 30. april 2015 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator

2 Saksframlegg for fagskolestyret Sak nr. 6/15 Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Innstilling til vedtak Fagskolestyret har ingen merknader til protokollen. Vedlegg Protokoll fra fagskolestyrets møte Sak nr. 7/15 Revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Innstilling til vedtak 1. Fagskolestyret godkjenner revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole. 2. Fagskolestyrets leder underskriver avtalen. Saksframstilling Vedlegg: Utkast til revidert samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Samarbeidsavtale Hadsel - Steinkjer - utkast til godkjenning Bakgrunn Steinkjer fagskole og Hadsel fagskole har siden begynnelsen av årtusenskiftet samarbeidet om et nettbasert fagskoletilbud innen fagretning elektro med fordypning elkraft. Bakgrunnen var at søkningen til stedbasert fulltids fagskoleutdanning hadde gått kraftig ned ut over 90-tallet. Nordland fylkeskommune la ned fulltidsstudiet og vedtok å starte forsøk med nettbasert fagskoleutdanning. På et fagskolemøte i Melbu høsten 2000 koblet Steinkjer fagskole seg på dette arbeidet, og skolene har siden 2

3 utviklet samarbeidet i svært positiv retning. Skolene opplevde umiddelbart god søkning på denne type utdanning og samarbeidet fungerte godt og fungerer fortsatt utmerket. En av årsakene til at dette har lykkes er å finne i en meget god personkjemi mellom fagskolene, både på ledeselsnivå og mellom faglærerne. For at dette samarbeidet ikke skal bli for personavhengig, har skolene en samarbeidsavtale som nå er revidert. Den reviderte samarbeidsavtalen legges med dette fram for godkjenning i fagskolestyret. Samarbeidets form, legitimitet og effekt Dette er et tilbud hvor to-årig teknisk fagskole strekkes over tre år og gjennomføres nettbasert med tillegg av noen faste samlinger. Studentene fordeles mellom Hadsel og Steinkjer ut fra geografisk tilhørighet. Begge skolene har NOKUT-godkjente tilbud, og de to studentgruppene registreres ved den respektive skolen de er fordelt til. Skolene nytter lærekreftene samlet, og undervisningen foregår på undervisningsplattformen It`s Learning. Nettplattformen TF-nett er utviklet for å gi utfyllende informasjon til studenter og andre interessenter. Tilgang til nettplattformen styres av Nordland fylkeskommune. Dette samarbeidet sammenfaller godt med fylkestingets ambisjon om å utvikle fagskolesamarbeidet i Opplæringsregion Nord (jf. nedenfor): - Det fremtidige fagskoletilbudet må tilpasses samfunnets og næringslivets behov. Det er viktig at fylkestinget får nærmere kunnskap om disse behovene som grunnlag for vedtak om dimensjonering. Både av faglige og økonomiske årsaker er det ellers sterkt påkrevet at tilbudene i region nord samordnes. (FT-sak 11/52) - Arbeidet med avklaring om mulig samordning av fagskoletilbud i Opplæringsregion nord er satt på dagsorden i opplæringsregionen. Fylkestinget ber fylkesrådet ha stort trykk på at arbeidet fører til konkrete handlinger. (FT-sak 12/81) Ledelsen ved begge skolene gir klart uttrykk for at det er dette samarbeidet som har skapt muligheten for å kunne gi et slikt tilbud på permanent basis i regionen. Stort sett alle studentene er i jobb og mange jobber turnus/rotasjon. Skolenes nære samarbeid og felles organisering gjør at studentene kan velge hvor de vil dra på samlinger ut fra hva som passer best for den enkelte. En annen fordel er at lærere fra begge lærerkollegiene underviser i sine respektive fag på begge studiestedene når det er samlinger. Dette skaper et større fagmiljø og gjør fagskolene samlet sett mer robuste. Det nære samarbeidet er også grunn til at begge skolene i stor grad avgir felles kvalitetsrapport/årsmelding Skolene har de siste årene hatt en relativt jevn søkning hvor søkerne i hovedsak kommer fra Nordland, Troms, Nord- og Sør-Trøndelag, noen få fra Oslo samt noen enkeltpersoner fra resten av landet. 3

4 Samarbeidsavtalens grunnlag, struktur og innhold Grunnlag Avtalen regulerer samarbeid om utvikling og drift av det nettbaserte tilbudet innen elektro, fordypning elkraft (FTE03N). Tilbudet er en 2-årig utdanning som gjennomføres desentralisert / nettbasert med samlinger over 3 år. Som hovedprinsipp skal partene være likeverdige og dele 50/50 på alt. Studentene fordeles mellom skolene (er tilknyttet en av skolene), men har de samme lærerne i alle fag, og samlinger gjennomføres på begge skoler (forskjøvet litt tidsmessig). Struktur Avtalen regulerer følgende områder: - Inntak - Personell - Drift - Rapportering - Markedsføring/nettsted/LMS (digital læringsplattform) - Kvalitetssikring - Økonomi - Varighet/oppsigelse Innhold Inntak Inntaket er en del av fellesinntaket og søkningen foregår via vigo.no. Hver skole stiller med inntil 30 studieplasser hvert år og samarbeider med hverandre og inntakskontoret slik at kapasiteten utnytters best mulig. Etter ferdig inntak fordeles studentene likt mellom skolene. Hver student kobles formelt til en av skolene og informeres om dette. Ved fordeling vil bosted og tilhørighet til fylke være styrende. Personell Undervisningsressursene skal så langt som mulig fordeles likt mellom skolene, men en faglærer som underviser på et område skal undervise alle studenter som har faget, uavhengig om studenten er koblet til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Alle faglærerne skal delta på samlinger både i Hadsel og på Steinkjer. Den enkelte faglærer har sitt ansettelsesforhold enten til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Leder ved hver skole har personalansvar for sine ansatte. Drift Avtalen regulerer lærernes og fagskoleledelsens samarbeidsforpliktelser, -områder og -måter, blant annet at alle forpliktes til å delta på felles planleggingsmøter to ganger i året. Avtalen regulerer også skolenes samarbeid om eksamensavvikling, studentoppfølging og kvalitetssikring, herunder identiske studentsamlinger i Hadsel og på Steinkjer, hvor studenten selv velger hvor de vil møte. Samlingene gjennomføres tidsforskjøvet med en uke, slik at studentene får størst mulig 4

5 fleksibilitet (turnus, ferie osv.). Hovedprosjekt og prosjekteksamen startes ved at alle studenter og veiledere deltar på en fellessamling i februar og avsluttes med en fellessamling i juni. Rapportering Hver skole har ansvar for rapportering som er knyttet til sine studenter. Skolene samarbeider om utarbeidelse av en årsmelding i januar/februar hvert år. Denne årsmeldingen må hver skole selv sørge for å ta videre til sitt fagskolestyre. Markedsføring/nettsted/læringsplattform Avtalen regulerer skolenes samarbeid om markedsføring og annonsering. Skolene har et felles nettsted: Dette nettstedet driftes av Hadsel fagskole. Alle studenter og lærere bruker samme digitale læringsplattform (LMS). Denne tjenesten kjøpes gjennom fylkeskommunene, per dato Nordland fylkeskommune. Kvalitetssikring Hver skole har ansvar for utvikling og drift av sitt kvalitetssystem, som skal være godkjent av NOKUT. Samarbeidet krever også at det er størst mulig likhet mellom systemene. Den enkelte skole har ansvar for å ha etablert og drifte et avviks-/ forbedringsmeldingssystem. Den enkelte skole plikter å ha et system for å løpende vurdere og forbedre utdanningstilbudet, i henhold til Kvalitetshåndbok og Fagskoleloven. Den enkelte skole plikter å følge med på, og følge opp krav fra eksterne godkjenningsorgan knyttet til f.eks. reglement, fagplaner, forskrifter, osv. Den enkelte skole plikter å gjennomføre årlige interne revisjoner for å sikre høy kvalitet på utdanningstilbudet, - eventuelt etter krav fra tilsynsorgan. Økonomi Hver skole har ansvar for egen økonomi. Ut fra hovedprinsippet om likeverdige parter og deling 50/50, vil skolene for hvert driftsår (kalenderår) diskutere den økonomiske belastningen, ev. om det er behov for økonomisk kompensasjon mellom partene. Fakturering vil kun utføres etter avtale. Varighet/oppsigelse Avtalen gjelder fram til en av partene vil foreta endringer eller si opp avtalen. Endringsforslag tas opp mellom partene og ny avtale undertegnes så snart partene er enige. Avtalen kan sies opp av begge parten (gjensidig oppsigelse). Ved en oppsigelse av avtalen, må partene forplikte seg til å fullføre løpet for de inntatte studenter, slik at de ikke blir skadelidende på noen måte. Underskrift Styreleder for de respektive fagskolene underskriver to eksemplarer av avtalen, som så fordeles til skolene med kopi til fylkeskommunenes fagskoleadministrasjon. 5

6 Sak nr. 8/15 Fastsetting av kapasitet for inntak ved de fylkeskommunale fagskolene skoleåret Innstilling til vedtak 1. Samlet kapasitet for inntak til fylkeskommunens fagskoler skoleåret 2015/2016 settes til 251,3 heltids studieplasser. Dette tilsvarer 324 studenter samlet for heltids og deltids fagskolestudier. 2. Kapasiteten ved Stjørdal fagskole settes til 175,3 heltids studieplasser. Dette tilsvarer til sammen 225 studenter for heltids og deltids fagskolestudier. 3. Kapasiteten ved Levanger fagskole settes til 5 heltids studieplasser på 2. studieår Kjemi - fordypning Prosessteknikk. Det tas det ikke inn nye studenter til teknisk fagskole 1. studieår skoleåret 2015/2016. Med bakgrunn i lave søkertall og næringslivets dalende interesse for tilbudet, vil fagskolesyret ved fastsetting av tilbudsstrukturen for 2016/ 2017 vurdere om det er grunnlag for å opprettholde fagskoletilbudet innen Kjemi ved Levanger fagskole. 4. Kapasiteten ved Steinkjer fagskole setter til 46 heltids studieplasser. Dette tilsvarer 69 studenter på deltid (nettbaserte studier). 5. Kapasiteten ved Ytre Namdal fagskole settes til 25 heltids studieplasser, 12 studieplasser på Dekksoffiser operativt nivå (D4) og 13 studieplasser på Dekksoffiser ledelsesnivå (D1). 6. Budsjett for høsthalvåret 2015 revideres i hht fastsatt kapasitetstall for hver skole skoleåret 2015/2016, og at Nord-Trøndelag fylkeskommune fra og med høsthalvåret 2015 dekker kostnadene ved fagskoletilbudet innen bergteknikk som Stjørdal fagskole har ved Fauske videregående skole. 7. Oversikt over kapasiteten ved den enkelte fagskole skoleåret 2015/2016 Fagskole Studentplasser totalt Samlet kapasitet Endringer i Heltid Nettbaserbasert nr. 21/14 Nett- forhold til sak Sum Heltid Sum Stjørdal ,0 99,3 175,3 9 Levanger ,0 0,0 5,0-10 Steinkjer ,0 46,0 46,0 0 Ytre Namdal ,0 0,0 25,0-5 Sum ,0 145,3 257,3-6 6

7 Saksframstilling Med bakgrunn i foreliggende søkertall til 1.år og skolenes oversikter over studenter som skal videre på 2. ev. 3. studieår kommende skoleår, legges det med dette fram sak for fastsetting av endelig kapasitet ved de fylkeskommunale fagskolene for skoleåret 2015/2016. Bakgrunn Fagskolestyret vedtok i møte (sak nr. 21/14) tilbudsstruktur for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag for skoleåret 2015/16. På bakgrunn av dette vedtok fagskolestyret budsjett for fagskolene for 2015 (sak nr. 22/14). Under sak nr. 21/14 ble det vedtatt at endelig kapasitetstall skulle fastsettes etter at søknadsfristen var gått ut, dvs. etter 15. mars Søknadsfristen er nå ute, og forliggende søkertall for 2015/2016 fra Nasjonalt opptakskontor for fagskolen presenteres nedenfor: Studiested Fordypning Pr fordypning Pr skole Pr fylke Stjørdal fagskole Bygg (H) Bygg (N) 39 Anlegg (H) 18 Anlegg (N) 13 Bergteknikk (H) 6 Bergteknikk (N) 9 Boreriggoperatør (N) 1 Maskinteknikk (H) 11 Maskinteknikk (N) 14 Maskinteknisk drift (H) 4 Maskinteknisk drift (N) 2 Mekatronikk (H) 5 Mekatronikk (N) 1 Steinkjer Fagskole Elkraft (N) Ytre Namdal fagskole Dekksoffiser ledelsesnivå (H) Tallene viser at antall søkere samlet sett er på noe samme volum som forrige år. Stjørdal fagskole har en liten økning i søkertallet. De fleste fordypninger er relativt bra omsøkte med unntak av Boreriggoperatør, Mekatronikk og Maskinteknisk drift. Her er det svært liten søkning, noe det også har vært tidligere år. Ytre Namdal fagskole har relativt få kvalifiserte søkere med skolen som 1.-prioritet. For Steinkjer fagskole er søkertallet stabilt. Levanger fagskole har i henhold til fagskolestyrets vedtak ikke lyst ut nytt tilbud innenfor teknisk fagskole kommende skoleår. 7

8 Fastsetting av endelig kapasitet for skoleåret 2015/2016 Stjørdal fagskole Stjørdal fagskole tilbyr 2-årig teknisk fagskole - Bygg og anlegg med fordypning anlegg, bygg og bergteknikk og Teknikk og industriell produksjon med fordypning maskin, maskinteknisk drift og mekatronikk, - både som heltid over 2 år og nettbasert over 3,5 år. Skolen har en liten økning i søkningen sammenlignet med tidligere år. Totalt 159 søkere har skolen som sitt førsteønske med 80 på heltid og 79 på nettbasert/deltid. Kapasiteten for inntak til heltids studier 1. studieår foreslås satt til 50 heltids studieplasser, dvs. 50 studenter. Kapasiteten for inntak til nettbaserte studier (deltid) 1. studieår foreslås satt til 42,7 heltids studieplasser. Dette gir rom for inntak av 64 deltidsstudenter (jf. matrise nedenfor). På grunnlag av antallet studenter pr som skal gå videre på 2. ev. 3.år (jf. matrise nedenfor), settes studenttallet/kapasiteten for skoleåret 2015/2016 slik: - 26 studenter på 2. studieår heltid tilsvarer en kapasitet på 26 heltids studieplasser studenter på 2. studieår nettbasert/deltid tilsvarer en kapasitet på 25,3 heltids studieplasser studenter på 3. studieår nettbasert/deltid tilsvarer en kapasitet på 31,3 heltids studieplasser. Når det gjelder fagskoletilbudet innen bergteknikk som Stjørdal fagskole har ved Fauske videregående skole, skal Nordland fylkeskommune i henhold til avtale dekke kostnadene for den perioden som ikke dekkes av statstilskudd ved oppstart av nye tilbud (dvs. 2,5 år). Tilbudet startet høsten Nord-Trøndelag fylkeskommune vil fra og med vår 2016 motta statstilskudd også for dette tilbudet. Det tilrås at Nord- Trøndelag fylkeskommune dekker kostnadene allerede fra og med høsthalvåret 2015, da fylkeskommunen vil motta statstilskudd for dette etterskuddsvis. Det legges følgelig inn kapasitetsøkning ved Stjørdal fagskole i henhold til dette. Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 175,3 heltids studieplasser. Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Stjørdal fagskole Fordypninger Heltid (H) Bygg (H) 13 Anlegg (H) 30 30,0 3 Bergteknikk (H) 0 1.år 2.år 3.år 4.år Sum totalt S 1) K 2) S K S K S K S K 16,0 Maskinteknikk (H) 7 Maskinteknisk drift (H) 20 20,0 10,0 Mekatronikk (H) 3 Sum heltid 50 50, , ,0 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) 8

9 Fordypninger Nettbasert/deltid (N) 1.år 2.år 3.år 4.år Sum totalt S 1) K 2) S K S K S K S K Bygg (N) 3) 10 6,7 9 6, ,0 7 Anlegg (N) 3) 10 6, ,7 9 6,0 5 Bergteknikk (N) 3) 4) 9 6,0 7 4, ,3 0 Boreriggoperatør (N) 3) 5) Bergteknisk ansv. (N) 3) 5) 25 16,7 0 Maskinteknikk (N) 3) Maskinteknisk drift (N) 3) 10 6,7 6 4,0 3 2,0 6 0 Mekatronikk (N) 3) Sum nettbasert 64 42, , , ,3 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) 3) 2 årig teknisk fagskole gis nettbasert som deltid over 3,5 år. Kapasitet beregnes med 2/3 av heltid, - siste halvår, dvs. vårhalvåret 4.år, forskutteres de 3 foregående år. 4) Skolested Fauske kostnadene legges inn fra og med høst 2015 (jf. sak nr. 9/15) 5) Ett-årig tilbud over 1,5 år. Sum heltid og nettbasert/deltid 1.år 2.år 3.år 4.år Sum totalt S 1) K 2) S K S K S K S K , , , ,3 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) Levanger fagskole Levanger fagskole tilbyr 2-årig teknisk fagskole heltid - Kjemi med fordypningene Prosessteknikk og Matteknikk. Høsten 2014 ble det, med bakgrunn i 16 søkere, gitt klarsignal for igangsetting av et tilbud i fagretning Kjemi fordypning Prosessteknikk innenfor en kapasitet på 15 studieplasser. Fordypningen Matteknikk ble ikke igangsatt grunnet for liten søkning. I henhold til tidligere vedtak i fagskolestyret om inntak hvert annet år, skal det for skoleåret 2015/2016 ikke tas inn nye studenter. Når det gjelder fordypning Prosessteknikk, melder skolen om et relativt stor frafall av studenter i løpet av skoleåret Pr har skolen registret 5 studenter som er aktuelle for å gå videre på 2. år (jf. matrise nedenfor). Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 5 heltids studieplasser. 9

10 Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Levanger fagskole Fordypninger 1.år 2. år Sum totalt S K S K S K Prosessteknikk (H) Matteknikk (H) Sum heltid ,0 5 5,0 1) S=Antall studenter 2) K=Kapasitet (Heltids studieplasser) Med bakgrunn i lave søkertall og næringslivets dalende interesse for tilbudet, vil fagskolesyret ved fastsetting av tilbudsstrukturen for 2016/ 2017 vurdere om det er grunnlag for å opprettholde fagskoletilbudet innen Kjemi ved Levanger fagskole. Steinkjer fagskole Steinkjer fagskole tilbyr 2-årig teknisk fagskole - Elektronikk med fordypning Elkraft, nettbasert over 3 år. 45 søkere har Steinkjer fagskole som sitt førstevalg 1. studieår. Skolens kapasitet med inntak av 25 studenter foreslås videreført. Dette tilsvarer en kapasitet på 16,7 heltids studieplasser. Det estimerte antall studenter som går videre på 2. og 3. studieår, er 44. Dette tilsvarer en kapasitet på 29,3 heltids studieplasser. (Jf. matrise nedenfor). Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 46 heltids studieplasser. Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Steinkjer fagskole Fordypning 1. år 2. år 3. år Sum totalt S K S K S K S K Elkraft (N) 1) 25 16, , ,3 Sum nettbasert/deltid 25 16, , ,3 1) To-årig teknisk fagskole gis nettbasert over 3år ,0 Ytre Namdal fagskole Ytre Namdal fagskole tilbyr 2-årig dekksoffisersutdanning heltid, - operativt nivå D4 (1.år) og ledelsesnivå D1 (2.år). Det er registrert 12 kvalifiserte søkere til operativt nivå og 13 søkere til ledelsesnivået (jf. matrise nedenfor). Samlet kapasitet for skoleåret 2015/2016 foreslås satt til 25 helårs studieplasser. 10

11 Studenttall og kapasitet (heltids studieplasser) 2015/ Ytre Namdal fagskole Fordypning 1. år 2. år Totalt S K S K S K Dekksoffiser Operativt nivå D4 (H) Dekksoffiser Ledelsesnivå (D1) (H) Sum heltid Samlet kapasitet (heltids studieplasser) 2015/2016 Skole Foreløpig kapasitet Endelig kapasitet Endring (Sak nr. 21/15) 2015/2016 Stjørdal fagskole 166,3 175,3 9 Levanger fagskole Steinkjer fagskole Ytre Namdal fagskole Sum 257,3 251,3-6 Sak nr. 9/15 Budsjettjustering for 2015 som følge av endringer i kapasitetstall for skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak Fagskolestyret vedtar forelagte budsjettjusteringer for 2015 som følge av endringer i kapasiteten ved de fylkeskommunale fagskolene skoleåret 2015/2016. Saksframstilling På grunn av endringer i kapasitetstallene i sak 8/15 blir det budsjettendringer for Stjørdal fagskole, Levanger fagskole og Ytre Namdal fagskole. I budsjettforslaget for 2015 (vedtatt i sak 22/14) ble det ikke tatt med halvårsvirkning (5/12) for en klasse som Stjørdal fagskole har ved Fauske videregående skole, som starter 3. studieår høst Nordland fylkeskommune skal i henhold til avtale dekke kostnadene for den perioden som ikke dekkes av statstilskudd ved oppstart av nye tilbud. Nord-Trøndelag fylkeskommune vil fra og med vår 2016 motta statstilskudd også for dette tilbudet. Det tilrås at Nord-Trøndelag fylkeskommune dekker kostnadene allerede fra og med høsthalvåret Dette tilsvarer en økning i 11

12 budsjettramma for 2015 på kr, Endringen dekkes ved bruk av mindreforbruk 2014/fondsmidler. Opprinnelig budsjett Endring kapasitet Endring budsjett Revidert budsjett Fagskolen felles Stjørdal fagskole Levanger fagskole Steinkjer fagskole Ytre Namdal fagskole Sum

13 Vedlegg 13

14 Vedlegg til sak 6/15 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik Kirsten Haugum Anne Marit Mevassvik Merethe Storødegård Tove Strømberg Stig Arne Jakobsen Live Kristianne Spachmo Forfall: Tor Erik Jensen Sigrunn Reitan Møtte ikke: Lillian Brønseth Økonomimedarbeider fagskole, Rune Logstein, og Frank Christiansen, Steinkjer fagskole, var invitert til møtet. Fagskolestyret ba om at vedlegg til saksutredningene ikke vises som ikon, men vedlegges i sin helhet. Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Sak nr. 1/15 Godkjenning av protokoll fra møte i fagskolestyret Innstilling til vedtak Fagskolestyret har ingen merknader til protokollen. Protokoll: Vedtak Innstillinga ble enstemmig vedtatt. 14

15 Sak nr. 2/15 Orienteringssaker Innstilling til vedtak Fagskolestyret tar de framlagte saker til orientering Protokoll: Følgende orienteringssaker ble lagt framt: 2.1 Fylkesrådets oppnevning av nytt varamedlem fra NHO 2.2 Steinkjer fagskole om framdrift i arbeidet med fagskoletilbud i forbindelse med etablering av sikkerhetssenter (utsatt fra forrige møte) 2.3 Helsefagskoleutdanning i Nord-Trøndelag studenttall og tilskudd Ytre Namdal fagskole NOKUT-søknad om godkjenning av nytt fagskoletilbud («Maskinoffiser» Ad. Orienteringssak 2.2. Frank Christiansen orienterte fagskolestyret om Steinkjer fagskoles pågående arbeid med et fagskoletilbud innen Brann, beredskap og redning. Bakgrunnen for dette er å finne i en intensjon om å sette i gang arbeid med etablere et nasjonal sikkerhetssenter på Steinkjer. Fagskolestyret ba om å få seg forelagt en ny sak hvor videre arbeid med lokalisering av et nasjonalt sikkerhetssenter blir behandlet. Vedtak: Innstillinga ble enstemmig vedtatt Sak nr. 3/15 Kvalitetsrapporter fra de fylkeskommunale fagskolene for 2014 Innstilling til vedtak Fagskolestyret tar de framlagte kvalitetsrapportene for 2014 fra fylkeskommunes fagskoler til orientering. Protokoll: Fagskolestyret mener at kvalitetsrapportene generelt må bli bedre. Leder bes gi føringer for dette. For å få bedre kunnskap om aktiviteten ved den enkelte fagskole, vil fagskolestyret legge en del av sine møter ute på fagskolene. Vedtak: Fagskolestyret tar de framlagte kvalitetsrapportene for 2014 fra fylkeskommunes fagskoler til orientering med de føringer leder gir. 15

16 Sak nr. 4/15 Årsregnskap Disponering av fond/overskudd Innstilling til vedtak Årsregnskapet i 2014 for fagskolen (sektor 4) viser et mindreforbruk på 3,02 millioner. 2,06 millioner av dette er hos fagskolen felles. 1 million av mindreforbruket til fagskolen felles er en budsjettert fondsavsetning til fagskolefondet. Forutsatt at fylkeskommunen har et regnskapsmessig overskudd i regnskapene for 2014, og overskudd på fylkestingets budsjettområde, (jamfør FT-sak 75/13), foreslås følgende gjenbevilgning/tilleggsbevilgning til 2015: 1. Stjørdal fagskole får en tilleggsbevilgning på kr til innredning av nye lokaler for fagskolen i 3. etasje i Stjørdalshallen. Beløpet dekkes av mindreforbruket på Fagskolen felles. 2. Levanger fagskole får en tilleggsbevilgning på kr til inndekning av ekstra utgifter til helsefagutdanning knyttet til det pålagte fylkesomspennende drifts- og koordineringsansvaret for helsefagskolen. Beløpet dekkes av mindreforbruket på Fagskolen felles. 3. Resterende mindreforbruk på kr. 1,41 millioner, for Fagskolen felles, settes av på fond for blant annet å møte nye fagskoletilbud og/eller elevtallendringer før statstilskudd kommer. 4. Virksomhetenes mindreforbruk gjenbevilges til 2015 til bruk i virksomhetene. Protokoll: Ad. Steinkjer fagskole Det er viktig at «Velferdsteknologi» ved Steinkjer fagskole følges opp. Ad. Levanger fagskole og tilleggsbevilgning 2 Tilleggsbevilgningen gjelder kun dekning av merforbruk i Helsefagskolen dekkes i sin helhet av tilskudd fra Helsedirektoratet ut fra faktisk studenttall. Ved ev. behov for dekning av administrative kostnader knyttet til skolens pålagte drifts- og koordineringsansvar for fagskoleutdanningen, må det sendes egen søknad til fagskolestyret. Vedtak: Innstillinga ble enstemmig vedtatt 16

17 Sak nr. 5/15 NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Høringsuttalelse fra Fagskolestyret i Nord-Trøndelag Innstilling til vedtak Høringssvar fra styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag 1. Fagskoleutvalget avga 15. desember 2015 NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Utvalget foreslår 49 tiltak for å styrke fagskolens status, kvalitet, kobling til arbeidslivets kompetansebehov og samspillet med høyere utdanning. 2. Fagskolestyret støtter ikke følgende forslag til tiltak: - innføring av tilleggspoeng for minimum ett års fagskoleutdanning enstemmig Fagskolestyret mener at det må innføres studiepoeng for å oppnå «sømløse» overganger i opplæringssektoren på tertiærnivå. - at to års fagskoleutdanning skal gi graden fagskolekandidat. Fagskolestyret er kritisk til utvalgets forslag om at to års fagskoleutdanning skal gi graden fagskolekandidat, da kandidatbegrepet kan virke som at man ikke er ferdig utdannet. - overføring av eierskap fra fylkeskommunen til staten. Fagskolestyret mener at dette må underkastes en helhetlig vurdering i lys av kommune- og regionreformen. Å fjerne denne oppgaven fra fylkeskommunene og overføre den til staten, vil ikke gi noen garanti for at fagskolesektoren får et nytt løft. - at alle offentlige fagskoler skal ha flertall av ekstern representasjon i styrene. Fagskolestyret mener at det må være opp til skoleeier å bestemme optimal styresammensetting. 3. Fagskolestyret støtter de øvrige forslagene i NOU 2014:14. Myndighetene anbefales spesielt å prioritere følgende tiltak: - Lov- og regelverksendringer med sikte på å innføre institusjonsakkreditering etter bestemte kriterier for fagskolene. - Styrking av studentenes rettigheter, herunder vurdere å innføre rett og plikt til medlemskap for fagskoler i studentskipnader. - Styrking av kompetansen for rådgivningstjenestene når det gjelder fagskole. Dette må skje i samarbeid med skoleeierne 17

18 - At staten tilfører fagskolesektoren nye friske midler gjennom en finansieringsordning som gir reell kostnadsdekning. Ordningen bør bestå av tre hovedelementer: grunnbevilgning, resultatbasert bevilgning og utviklingsmidler. - At staten initierer en prosess som legger til rette- og motiverer for å redusere antall fagskoler for å skape robuste fagmiljøer og styrker kvaliteten. Fagskolestyret presiserer at dette må gjøres etter en grundig utredning og ryddig prosess som sikrer at både lokale, regionale og nasjonale kompetansebehov blir ivaretatt, og hvor arbeidslivets parter høres i prosessen. Ansvaret for slike beslutninger tilligger styret og eierne. Protokoll: Fagskolestyret støtter enstemmig innstillinga til vedtak med to unntak: 1) Pkt. 2, strekpunkt 3, støttes ikke av NHO og LO. 2) Pkt. 2, strekpunkt 4, støttes ikke av NHO. Det ble ikke stilt endringsforslag. Votering: - Innstilling til vedtak pkt. 1: Enstemmig vedtatt. - Innstilling til vedtak pkt. 2, strekpunkt 1 og 2: Enstemmig vedtatt. - Innstilling til vedtak pkt. 2, strekpunkt 3: Vedtatt med 4 mot 2 stemmer (NHOs og LOs representanter stemte mot) - Innstilling til vedtak pkt. 2, strekpunkt 4: Vedtatt med 5 mot 1 stemme (NHOs representant stemte mot) - Innstilling til vedtak pkt. 3: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Innstillinga ble vedtatt. Neste møte er fastsatt til 19. mai 2015, kl på Fylkets Hus. Steinkjer 24. mars 2015 Kristoffer Forfang Fagskolekoordinator 18

19 Vedlegg til sak 7/15 Samarbeidsavtale mellom Hadsel fagskole og Steinkjer fagskole Avtale om samarbeid, utvikling og drift av vårt nettbaserte tilbud innen elektro, fordypning elkraft (FTE03N). Som hovedprinsipp skal partene være likeverdige og dele 50/50 på alt. Tilbudet er en 2-årig utdanning på full tid som gjennomføres desentralisert/ samlingsbasert/nettbasert over 3 år. Hvert årstrinn defineres som en klasse. Inntak: 1. Vårt inntak er en del av fellesinntaket og søkningen foregår via vigo.no. 2. Hver skole stiller med inntil 30 studieplasser hvert år. 3. Skolene samarbeider med hverandre og inntakskontoret, slik at vi på best mulig måte utnytter kapasiteten. 4. Etter ferdig inntak fordeles studentene likt mellom skolene og hver student kobles formelt til en av skolene og informeres om dette. Ved fordeling vil bosted og tilhørighet til fylke være styrende. Personell: 1. Hver av skolene skal ha en ansvarlig fagskoleleder. 2. Undervisningsressursene skal så langt som mulig fordeles likt mellom skolene, men en faglærer som underviser på et område skal undervise alle studenter som har faget, uavhengig om studenten er koblet til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Alle faglærerne skal delta på samlinger både i Hadsel og på Steinkjer. 3. Den enkelte faglærer har sitt ansettelsesforhold enten til Hadsel eller Steinkjer fagskole. Leder ved hver skole har ansvar for oppfølging av sine ansatte. 19

20 Drift: 1. Alle lærere og fagskoleledere forplikter seg til å samarbeide på en best mulig måte. Sentralt i dette er en åpen kommunikasjon, samt delta på alle former for samarbeidsmøter. De fleste møter vil være via nettet og via telefon. 2. To ganger i året gjennomføres planleggingsmøter hvor alle deltar. På våren gjennomføres dette i nord, og møtet før jul gjennomføres i Trøndelag. Agenda for disse møtene utarbeides i felleskap og kostnadene fordeles, ved at hver skole dekker reiseutgifter for sine ansatte, mens utgifter til lokaler og overnatting dekkes av vertsskolen. 3. Hver av skolene har ansvar for deltakelse på nasjonale og regionale tiltak innen fagskolen. Eksempler på dette kan værer NOKUTs møter/konferanser, nasjonale lærersamlinger, NUTF og RFFs møter og konferanser, samt møter med bransjeorganisasjoner og sertifiserings/ autorisasjonsmyndigheter (Norsk Teknologi, NELFO, DSB, Post og teletilsynet osv.). 4. Skolene samarbeider om eksamensavvikling. 5. Hver skole har ansvar for oppfølging og utskrift av attester/bekreftelser og dokumentasjon (karakterutskrift og vitnemål) til sine studenter. 6. Skolene samarbeider om studentoppfølging og kvalitetssikring. 7. Identiske samlinger gjennomføres i Hadsel og på Steinkjer. Hver student velger selv hvor de vil møte på samlinger og samlingene forsøkes i størst mulig grad tidsforskjøvet med en uke, slik at studentene får størst mulig fleksibilitet (turnus, ferie osv.). 8. Hovedprosjekt og prosjekteksamen startes ved at alle studenter og veiledere deltar på en fellessamling i februar og avsluttes med en fellessamling i juni. Rapportering: 1. Hver skole har ansvar for rapportering som er knyttet til sine studenter. 2. Skolene samarbeider om utarbeidelse av en årsmelding i januar/februar hvert år. Denne årsmeldingen må hver skole selv sørge for å ta videre til sitt fagskolestyre. Markedsføring/nettsted/LMS: 1. Skolene samarbeider om markedsføring og annonsering. 2. Skolene har et felles nettsted: Dette nettstedet driftes av Hadsel fagskole. 20

21 3. Alle våre studenter og lærere bruker samme digitale læringsplattform (LMS). For tiden kjøpes denne tjenesten gjennom fylkeskommunene, og fagskolen følger de avtaler som fylkeskommunene har. Siden studenter og ansatte jobber på tvers av fylkesgrensene, må LMS kobles til en bestemt fylkeskommune. Per dato benyttes LMS-tjenester under Nordland fylkeskommune. Kvalitetssikring: 1. Hver skole har ansvar for utvikling og drift av sitt kvalitetssystem, som skal være godkjent av NOKUT. Samarbeidet krever også at det er størst mulig likhet mellom systemene. 2. Den enkelte skole har ansvar for å ha etablert og drifte et avviks-/ forbedringsmeldingssystem. 3. Den enkelte skole plikter å ha et system for å løpende vurdere og forbedre utdanningstilbudet, i henhold til Kvalitetshåndbok og Fagskoleloven. 4. Den enkelte skole plikter å følge med på, og følge opp krav fra eksterne godkjenningsorgan knyttet til f.eks. reglement, fagplaner, forskrifter, osv. 5. Den enkelte skole plikter å gjennomføre årlige interne revisjoner for å sikre høy kvalitet på utdanningstilbudet. Eventuelt etter krav fra tilsynsorgan. Økonomi: 1. Hver skole har ansvar for egen økonomi. 2. Ut fra hovedprinsippet om likeverdige parter og deling 50/50 % vil vi for hvert driftsår (kalenderår) diskutere den økonomiske belastningen. I den grad det er vesentlige avvik en eller annen vei, vil vi drøfte behovet for økonomisk kompensasjon mellom partene. Fakturering vil kun utføres etter avtale. Varighet/Oppsigelse: 1. Avtalen gjelder fram til en av partene vil foreta endringer eller si opp avtalen. Endringsforslag tas opp mellom partene og ny avtale undertegnes så snart partene er enige. 2. Denne avtalen kan sies opp av begge parten (gjensidig oppsigelse). Ved en oppsigelse av avtalen, må partene forplikte seg til å fullføre løpet for de inntatte studenter, slik at de ikke blir skadelidende på noen måte. 21

22 Dato: Underskrift: Styreleder De fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Styreleder Hadsel fagskole 22

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015

Vedtak fattet i fagskolestyrets møte 24. mars 2015 Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 24.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første.

* Ingveig Holand Wahl deltok som vara for NHO Trøndelag, med talerett. Formell oppnevning vil bli foretatt av fylkesrådet med det første. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolen i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 09.12.14 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 23. mai 2017 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Forfall: Tor Erik Jensen

Forfall: Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 18.3.2014 Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen Terje Sørvik

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 13. desember 2016 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Kristoffer Forfang, Ove Austmo og Rune Logstein.

Fra administrasjonen møtte Kristoffer Forfang, Ove Austmo og Rune Logstein. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag MØTEPROTOKOLL Møtedato: 12. januar 2016 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 09.03.2015 Møtested: Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Bruvin Møtedato: 09.03.2015 Tid: 12:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Kristoffer Forfang, Ove Austmo og Rune Logstein.

Fra administrasjonen møtte Kristoffer Forfang, Ove Austmo og Rune Logstein. Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 28. juni 2016 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen

Kristoffer Forfang, Vegard Iversen og Rune Logstein møtte fra administrasjonen Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: 29.9 2015 Møtested: Fylkets hus Møteleder May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder) Terje Sørvik

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Styret for fagskolene i Nord-Trøndelag Møteprotokoll Møtedato: Tirsdag 28. februar 2017 Møtested: Fylkets hus Møteleder: May Britt Lagesen Til stede: May Britt Lagesen (leder)

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Til fagskolestyrets medlemmer Kopi til: - Fagskolestyrets varamedlemmer - Fylkeskommunens administrasjon v/administrasjonssjefen og Fylkesopplæringssjefen - Fagskolene v/administrativ leder og faglig leder

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested: Veiledningssenteret Romerike, A. Kiellands gt. 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16.20

Detaljer

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10

SØRLANDETS FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/2029-7730/2009 / A41 Saksframlegg Saksbehandler: Stein Kristiansen og Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SØRLANDETS FAGSKOLE -

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole 2014/2015. Å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner er en prioritert arbeidsoppgave for Steinkjer fagskole. Kvalitetssikringssystemet som Steinkjer fagskole

Detaljer

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 29. september,

Detaljer

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen. Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Sted: Tirsdag 24. mars,

Detaljer

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte

Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte Statusrapportering fagskole, bakgrunnsstoff til orientering i YONmøte 5. sept. 1. Fagskoletilbud skoleåret 2012/2013. Fagskolestyret har vedtatt denne tilbudsstruktur skoleåret 2012/2013. Samlet studenttall

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11

SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET 2010/11 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 20.05.2010 2009/7333-11109/2010 / A41 Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato 10/91 Fylkesutvalget SØRLANDET FAGSKOLE - UTDANNINGSTILBUD MED OPPSTART SKOLE- ÅRET

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fagskole til NOU 2014:14, Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høringsuttalelse fra Østfold fagskole til NOU 2014:14, Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Høringsuttalelse fra Østfold fagskole til NOU 2014:14, Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet ber om at høringsuttalelsene organiseres etter utvalgets samlede liste over tiltak i

Detaljer

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole

Levanger fagskole. Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Presentasjon 23. november 2011 ved Levanger fagskole Plan for dagen Felles: (1000-1130) Presentasjoner Fagskolen i Nord-Trøndelag Levanger fagskole Fagvis: (1200-1330) Arbeid med strategi for Levanger

Detaljer

Sak Høring av NOU Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Sak Høring av NOU Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Styret 10.02.15 Sak 03-15 Høring av NOU 2014-14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Særlig relevante problemstillinger i høringsuttalelsen fra Fagskolen : I høringsbrevet ber Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringssvar NOU2014:14 fra Fagskolen Telemark.

Høringssvar NOU2014:14 fra Fagskolen Telemark. TELEMARK FYLKESKOMMUNE. STYRET Høringssvar NOU2014:14 fra Fagskolen Telemark. Styret for Fagskolen Telemark har i styremøte den 17.03.2015 vedtatt følgende høringssvar til NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo. Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0302 Oslo Oslo 25.03.15 Høringsinnspill: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg (NOU 2014:14) Her følger Høyskolen Campus Kristianias (CK) høringsuttalelse til

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole

Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Sør Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Orkdal vidaregåande skole Møte i Skoleutvalget for Orkdal vgs og Meldal vgs mandag 21.06. 2010 kl 8:30 Møtested: Meldal videregående skole Til behandling

Detaljer

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014

Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg. Jan Grund 15.Desember 2014 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Jan Grund 15.Desember 2014 Mandatet Kort oppsummert: Lag en ny fagskolepolitikk Fagskolens plass og rolle I utdanningslandskapet I arbeidslivet Kvalitet, synlighet

Detaljer

Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene

Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene Saknr. 13/13969-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Samarbeid om fagskolen - høring i fylkeskommunene Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet stiller seg bak

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. 027/16 Notat forvaltningsrevisjon Helhet i satsninger knyttet til gjennomføring i MØTEINNKALLING DATO: 23. Mai 2016 TID: 17:00 STED: Radisson Blu Hotel Trondheim Airport De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven

Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Saknr. 17/5217-2 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Høringssvar - Ny lov om fagskoleutdanning og endringer i studentsamskipnadsloven Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avgir høringssvar på ny lov om fagskoleutdanning

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har i dag behandlet forslaget til endring og fattet følgende enstemmige vedtak: Fra: Vigdis Nyhus [vigdis.nyhus@ntfk.no] Sendt: 11. november 2014 14:52 Til: Postmottak KD Emne: Svar på høring om endring i opptaksforskriften til høyere utdanning Vedlegg: Saksutskrift - Endring av opptaksforskriften

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vår saksbehandler: Ragnhild Skarholt Bølviken Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/80 Deres dato: Deres referanse: Til Kunnskapsdepartementet Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Forfall: Navn Funksjon Representerer Ella Marit Lassemo Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteprotokoll Utvalg: Fosnes eldreråd Møtested: Kommunestyresalen, Øvre kommunehus Dato: 27.04.2017 Tidspunkt: Fra 13:15 til 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Høringssvar på utkast til ny fagskolelov

Høringssvar på utkast til ny fagskolelov Høringssvar på utkast til ny fagskolelov Fylkestinget i Nordland har behandlet utkast til ny fagskolelov i fylkestingssak 141/2017. Saken ble behandlet 10. oktober, med følgende enstemmige vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning.

2012 ble også et år med svært stor aktivitet. Dette gjelder både innen kursvirksomhet og fagskoleutdanning. Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 ORME ressurs og fagskole... 2 Aktivitet... 2 NAV-kvalifisering... 2 Multifag-/fagbrevkurs-... 2 Praksiskandidatkurs... 3 Fagskole... 3 NOKUT-godkjente

Detaljer

Høringsuttalelse NOU 2014:14

Høringsuttalelse NOU 2014:14 Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no 24.03.2015 Høringsuttalelse NOU 2014:14 Fleksibel utdanning Norge (FuN) er en medlemsorganisasjon for 40 utdanningsinstitusjoner, hvorav flere har godkjente

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak:

Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal I sak FAG 15/17 Økonomirapportering vart det fatta slikt samrøystes vedtak: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 09.11.2017 136698/2017 Melvin Tornes Saksnr Utval Møtedato Fagskolestyret i Møre og Romsdal 16.11.2017 Fagskolane - økonomirapportering Bakgrunn I sak FAG

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Politisk plattform

Politisk plattform Politisk plattform 2016-2017 Vedtatt av Landsmøte på Sørmarka konferansehotell 06.11.2016 ONF's politiske plattform utdyper sakene fastsatt i formålsparagrafen. Plattformen tar for seg organisasjonens

Detaljer

HØRING NOU 2014:14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG

HØRING NOU 2014:14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201200133-267 Saksbehandler Anne Larsen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 10.03.2015 HØRING NOU 2014:14 FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG FORSLAG TIL VEDTAK Forslag

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 62/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ORGANISERING AV HEDMARK FAGSKOLE FRA 01.01.2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fra 1. februar

Detaljer

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B

Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Rammer og struktur for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag- parallellsesjon B Nasjonal konferanse om fagskoleutdanning i helse- og sosialfag Trondheim, 16.- 17.09.09 Odd Mandal Innhold Revidering av

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 14:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.05.2015 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Turistveien 92 2390 Moelv Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no 23.Mars 2015 Høring NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Vea

Detaljer

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Kunnskapsdepartementet (KD) Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres ref: Oslo, 10.04.2015 Vår ref: Tormod Skjerve/ 15-10545 Høring NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Vi viser til brev fra

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 21.04.2009 2006/1093-7765/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Hilde Bergersen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget ÅRSSTUDIUM IDRETT PÅ HOVDEN OG I SIRDAL

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Til fagskolestyrets medlemmer Kopi til: - Fagskolestyrets varamedlemmer - Fylkeskommunens administrasjon v/administrasjonssjefen og Fylkesopplæringssjefen - Fagskolene v/administrativ leder og faglig leder

Detaljer

Høringssvar fra Hedmark fylkeskommune NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg

Høringssvar fra Hedmark fylkeskommune NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Saknr. 14/12325-2 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen Høringssvar fra Hedmark fylkeskommune NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar vedlagte høringsuttalelse

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag

Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Sør-Trøndelag Revidert i henhold til endringer fra 01.07.2016 i lov om fagskoleutdanning nr. 56 av 20.06.2003 (fagskoleloven) Vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 3. desember 2013 Møtetid: kl 15.00 16.10 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

1 Bakgrunn. 2 Kontaktpersoner og saksgang. 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys

1 Bakgrunn. 2 Kontaktpersoner og saksgang. 2.1 Dersom utdanningen fortsatt tilbys Bård Inge Thun Saksbehandler: Mari Barwin Vår ref: 17/00863-1 Vår dato: 27.01.2017 Deres ref: Deres dato: Orientering om saksgang og krav til søknad - Søknad om godkjenning av vesentlig endring av fagskoleutdanning

Detaljer

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV

HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201606938-120 Saksbehandler Anne Larsen Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 19.09.2017 HØRINGSSVAR - NY FAGSKOLELOV Forslag til VEDTAK Fylkesutvalget støtter disse endringsforslagene

Detaljer

Brannfagskolen. Brannvesenkonferansen 2015. Ann Christin Olsen-Haines. 25. mars, 2015

Brannfagskolen. Brannvesenkonferansen 2015. Ann Christin Olsen-Haines. 25. mars, 2015 Brannfagskolen Brannvesenkonferansen 2015 Ann Christin Olsen-Haines 25. mars, 2015 Regjeringen har besluttet Ny fagskole til Tjeldsund Deler av teoriundervisningen til Harstad Avdeling i Stavern Lederutdanningen

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Til fagskolestyrets medlemmer Kopi til: - Fagskolestyrets varamedlemmer - Fylkeskommunens administrasjon v/administrasjonssjefen og Fylkesopplæringssjefen - Fagskolene v/administrativ leder og faglig leder

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling

Attraktiv med fagskoleutdanning. Rådgiversamling Attraktiv med fagskoleutdanning Rådgiversamling 14.03.2017 Hva er en fagskoleutdanning? Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet utdanning som bygger på fullført videregående utdanning eller tilsvarende

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune /tid: 05.06.2012 kl. 18:00 21:35 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Ole Halvard Bondahl, leder Arnstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 05.06.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase,

Detaljer

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11.

Trykte vedlegg: Retningslinjer for tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, utarbeidet av Helsedirektoratet. Hamar, 09.11. Saknr. 10/3374-4 Ark.nr. 223 A50 Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen FORVALTNING AV FAGSKOLER Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet delegerer forvaltningen av statlige tilskudd til fagskoleutdanninger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET Møte nr. 3 Protokoll fra møtet 14. mars 2008 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 14. MARS 2008 KL. 09.00 PÅ MØTEROM 3 (NYBYGGET) I RÅDHUSET SAKLISTE 09/08 Skatteregnskapet for 2007 10/08 Plan

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Ikke avklart Tidspunkt: 11.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring

«Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring «Fagskolekompetanse inn i fremtiden» Høyere utdannelse for deg med yrkeserfaring Fagfelt teknisk Fagretning: Fordypning: 2 Bygg og anlegg TIP (teknikk og industriell produksjon) Datateknikk Elektro Kjemi

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

Notat arbeid mot næringslivet for å sikre at fagskoletilbudene er tilpasset aktuelle behov.

Notat arbeid mot næringslivet for å sikre at fagskoletilbudene er tilpasset aktuelle behov. Stjørdal fagskole Notat arbeid mot næringslivet for å sikre at fagskoletilbudene er tilpasset aktuelle behov. I vårt kvalitetssystem ligger det rutiner som beskriver fast årlig kontakt med næringslivet.

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Thon Hotel Nordlys, Bodø Dato: 23.03.2011 Tid: 08:00-13.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Rune

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset

Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL I Rådhuset KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-2013 Kontrollutvalget i Lund INNKALLES TIL MØTE 27. februar 2013 KL. 09.00 I Rådhuset SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste 1/13 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg

Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møteprotokoll Kontrollutvalget Spydeberg Møtedato: 21.11.2013, Tidspunkt: fra kl. 15:00 til kl. 16:15 Møtested: Spydeberg kommune, møterom 238 Fra til saksnr.: 13/29 13/35 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Redegjørelse fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om fagskolemeldingen. Fagfolk for fremtiden.

Redegjørelse fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om fagskolemeldingen. Fagfolk for fremtiden. Fylkesråd for utdanning Redegjørelse Fagskolemeldingen, Fagfolk for fremtiden 20.februar.2017 Redegjørelse fra fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen om fagskolemeldingen. Fagfolk for fremtiden. Fagskolen

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.05.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.05.2015 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møtested: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda

HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Yrkesopplæringsnemnda Protokoll Sted: Hedmark fylkeshus - møterom: Femunden Dato: 15.03.2012 Kl 0900-1300 Til stede: Medlemmer: Arild Sørum Stana Leder Hege Søberg Torbjørn Dybsand Christl Kvam Møtte kl. 0930. Tone Coucheron

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Fagskolestyrets rolle. RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby

Fagskolestyrets rolle. RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Fagskolestyrets rolle RFFs årskonferanse Trondheim 4. mai 2016 v/ seksjonssjef Bjørn R. Stensby Tema NOKUT og NOKUTs rolle Fagskoleloven og underliggende bestemmelser Fagskolestyrenes ansvar o Spesielle

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 13.04.2010 kl. 10:00 15:15 Møtested: Fylkeshuset, møterom Trondhjemitt Saknr: 21/2010-27/2010 Arkivsak: 201000409 / 130-2010 Møteleder

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30

Aure kommune MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskap Møtedato: Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: Til kl: 17.30 Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskap Møtedato: 20.06.2007 Møtested: Rådhuset møterom 1 Fra kl: 13.45 Til kl: 17.30 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Innkalte: Hans Lauritzen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst og utdanning 2011-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst og utdanning Møtested: Møterom 21 Møtedato: 26.11.2014 Tid: 09:00 12.30 Eventuelt forfall

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse.

Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette å gi sin uttalelse. Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Kristiansund, 25. mars 2015 Høring NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg Det vises til ovennevnte høring NOU 2014:14. Kom vekst ønsker med dette

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke.

Forfall Camilla Hansen Skjelstad (Ap). Vara Maria DeeMoon var innkallt, men møtte ikke. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. september 2013 Møtetid: kl 11.00 12.15 Møtested: Fylkets hus, Kammerset, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 036/13-043/13

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning.

3. Årsmelding 2011 fra styret i Hedmark Trafikk FKF tas til etterretning. Saknr. 12/5323-1 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S.

Møtetid: 09.00 11.50. Faste representanter i Hovedutvalg for drift i perioden 2007-2011. Sp, Venstre: Arvid Hammernes. Sten S. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 19/11 Til og med sak: 24/11 Møtetid: 09.00 11.50 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim

Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møteprotokoll Kontrollutvalget Askim Møtedato: 02.05.2016, Tidspunkt: fra kl. 17:30 til kl. 19:30 Møtested: Askim kommune, møterom Kykkelsrud Fra til saksnr.: 16/7-16/12 Medlemmer Møtt Varamedlemmer Jan

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. januar 2012 Møtetid: kl 10.00-12.10 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12.04.2016 Møtetid: Kl. 13.00 NB Merk tidspunktet! Møtested: Namdalshagen - Høihjelle De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Helsedirektoratets høringssvar - NOU 2014: 14 Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg

Helsedirektoratets høringssvar - NOU 2014: 14 Fagskolen - Et attraktivt utdanningsvalg v2.2-18.03.2013 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 14/11413-4 Saksbehandler: Ann Kristin Mula Herst Dato: 20.03.2015 Helsedirektoratets høringssvar - NOU 2014: 14

Detaljer

(sign) tlf: / mob: e-post:

(sign) tlf: / mob: e-post: NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 16. mai 2012 TID: kl 09.00 besøk/befaring kl 13.00 behandling av saker iht. sakliste STED: Mære landbruksskole, Steinkjer De faste medlemmene

Detaljer