Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE TOSPRÅKLIG AVDELING Prosjektrapport Nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Skolegt 7, Porsgrunn Postadr.: Postboks Porsgrunn Porsgrunn kommune

2 1 https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/var-organisasjon/barn-ogunge/voksenopplaringssenteret/tospraklig-avdeling/ Kontaktperson: Nina Allum, Avdelingsleder Tlf / E-post: Innhold Innhold... 1 Kort beskrivelse av Porsgrunn kommunens organisering av tospråklig fagstøtte/tospråklig assistanse Kort beskrivelse av Måsøy kommune og Måsøy skole Bakgrunn for prosjektet Prosjektets mål og målgruppe Tospråklig fagstøtte slik det er definert i prosjektet:... 6 Prosjekts organisering og struktur Gjennomføring... 7 Erfaringer... 8 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Måsøy skole.. 9 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 tospråklig lærer Porsgrunn Voksenopplæringssenter Konklusjon Referanser... 11

3 2 Kort beskrivelse av Porsgrunn kommunens organisering av tospråklig fagstøtte/tospråklig assistanse. Porsgrunn Voksenopplæringssenter ved Tospråklig avdeling koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter i grunnskolen og tildeler skolene, etter søknad, ressurser til særskilt språkopplæring. Søknadsfrist er 1. februar. Voksenopplæringssenteret koordinerer også tospråklig assistanse i barnehagene og tildeler ressurser til dette etter søknad. Grunnlaget for denne virksomheten er blant annet Statstilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Økonomisk sett er kommunen hoved bidragsyter for å kunne gi denne tjenesten. Søknadsfrist for å få tospråklige assistenter er 1.mai. Porsgrunn Voksenopplæringssenteret er base for de tospråklige lærerne/assistentene, som har sin undervisning ute i de ulike skolene/barnehagene. De tospråklige assistentene har faste samarbeidsmøter, se figur. På disse møtene utvikles pedagogiske opplegg som skal styrke bla. barnets språklige utvikling. Det er utarbeidet en ressursperm kalt Kokeboka som skal være tilgjengelig for alle(fra ansatte til foresatte) som er tilknyttet barnehagen. Denne er ment som et supplement og hjelp i det flerspråklige arbeidet. I Kokeboka er det informasjon om blant annet fraværsrutiner, eventyr på norsk og morsmål, pedagogiske eventyr, sanger på morsmål osv. Her kan man også finne satsningsområdene for tospråklig avdeling blant annet IKT i språkstimuleringen. Alle barnehager i kommunen har denne, også de private. De tospråklige lærerne har samarbeidsmøter en gang pr måned av to timer. I tillegg kommer gruppearbeid avhengig av stillingsprosent.

4 3 I skole har vi nitten lærere hvor fem er under utdannelse og to er i gang med videreutdanning i norsk. Ti har godkjent utdanning fra hjemlandet eller har tatt tospråklig bachelor i Norge. Både assistenter og lærere følger de gjeldende lover og regler som til enhver tid gjelder. I tillegg bruker de kommunens kvalitetsplaner, Klart vi kan, Lesetrappa, Regnetrappa og Ikttrappa, https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/varorganisasjon/barn-og-unge/kvalitetsplaner/. Avdelingsleder ved Tospråklig avdeling er i løpet av året ute og besøker alle tospråklige assistenter og lærere. Det gis veiledning i forbindelse med disse praksisbesøkene. Kompetanseutvikling blir det fokusert på i kompetansesamtalen. Alle ansatte har egen kompetanseplan, det blir gjennomført egne kompetansesamtaler. I 2012 har fem tospråklige assistenter gjennomført KOMPASS i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(nafo) og Høyskolen i Telemark. På Fylkesmannens satsning; Den Mangfoldige barnehagen har tolv tospråklige assistenter deltatt fordelt på de to kursene. Våren 2012 avla to tospråklig assistenter barne- og ungdomsarbeider fagbrevet. Stillingsstørrelsene på Tospråklig avdeling varierer fra 4 % til 100 % avhengig av språket og antall barn/elever i språkgruppen.

5 4 Kort beskrivelse av Måsøy kommune og Måsøy skole. Måsøy kommune er en liten kommune beliggende på 71 grader nordlig bredde, ytterst ut på kysten i Vest Finnmark. Antall innbyggere er ca 1250 og kommunesenteret er i Havøysund. På Måsøya bor det omkring 40 mennesker på øyas 13,4 km². Måsøya har i dag skole, kirke og dagligvareforretning. I kommunen er det fire grunnskoler med til sammen ca 125 elever. Måsøy skole er en av tre distriktsskoler, med fem elever fordelt på 4. til 8.trinn. Lærerressurser på skolen er bestående av rektor og lærer på til sammen 1, 7 stilling. I de senere år har det vært en økt tilflytting fra de baltiske land, Polen og Thailand til kommunen. Dette har gitt noen utfordringer i forhold til grunnskoleopplæringen. Manglende lokal kompetanse på ulike morsmål har vært en av dem. For å imøtekomme de tospråklige elevenes rettigheter og behov har Måsøy kommune gjennomført et samarbeidsprosjekt med Porsgrunn da de innehar nødvendig kompetanse på dette fagfeltet. Bakgrunn for prosjektet. Østbergutvalget (NOU 2010:7) la frem sin rapport i 2010 hvor blant annet tilbudet som gis etter Opplæringslova 2-8 er belyst. Et av utvalgets funn viser at tilbudet som gis er forskjellig fra kommune til kommune. Forskjellene skyldes tilgjengeligheten på kvalifiserte lærere i de aktuelle språk, geografisk og kompetanse på fagområdet(nou:2010; 8) Utvalgets rapport tar blant annet for seg: I dag eksisterer betydelige muligheter for å øke bruken av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring innenfor de rammene dagens regelverk gir. En mer aktiv bruk av både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring etterlyses. Opplæringsloven 2-8 endres slik at elever som blir overført til ordinær læreplan i norsk fortsatt skal kunne ha rett til særskilt språkopplæring. Opplæringsloven 2-8 presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når det gjelder avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse, m.v. Presiseringen må omfatte både særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring i fag og morsmålsopplæring. Elever med annet morsmål enn norsk gis anledning til å få morsmålet sitt som fag med mulighet for påbygning gjennom skoleløpet, som alternativ eller tillegg til fremmedspråk. Tilbudet om å ta ikke-vestlige språk som fremmedspråk utvides. Flerspråklighet må i større grad fremmes som et ideal i opplæringen for å bidra til flerkulturell forståelse og samhandling. Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere.

6 5 Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. Det må etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. Det må legges til rette for samarbeid mellom morsmålslærere. Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det bør legges til rette for leksehjelp over nettet. Når det gjelder spørsmålet om morsmålsopplæring har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallets forslag til tiltak: Det er en mulig sammenheng mellom hvordan retten til særskilt språkopplæring er formulert i 2-8 annet punktum og den manglende bruk av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring utvalget har funnet. Departementet bes derfor vurdere dets utforming. For bedre å synliggjøre at vurderingen av elevenes rett til særskilt språkopplæring skal være knyttet til elevenes behov, foreslås visse endringer i 2-8 annet punktum: «Desse elevane har også ved behov rett til morsmålsopplæring, to språkleg fagopplæring eller begge delar». Porsgrunn Voksenopplæringssenter er et kompetansesenter. Ved å kunne tilby nettbasert tospråklig fagstøtte kan vi opprettholde den høye faglige standarden på disse tjenestene uansett variasjon i elevgrunnlaget. En av utfordringene ved å organisere den tospråklige fagstøtten slik Porsgrunn kommune gjør er at endringer i språkgruppen skjer gjennom hele året. Antall elever i de ulike språkene varierer fra år til år, måned til måned. Ved å kunne tilby tospråklig fagstøtte til andre kommuner har vi mulighet for videreutvikling og opprettholde kompetansen i språk som er små i vår kommune og dermed utsatt for ev endringer i elevgrunnlaget. Dette vil også sikre tospråklige lærere en tryggere hverdag. Dette vil opprettholde vår faglige utvikling som flerspråklige elever i hele Norge kan dra nytte av. Prosjektets mål og målgruppe. I dette prosjektet har man fokusert på tre av forslagene til tiltak i NOU 2010:7: Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere. Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det bør legges til rette for leksehjelp over nettet. Målet har vært å finne gjennomførbare modeller for tospråklig fagstøtte over nettet her kalt nettbasert tospråklig fagstøtte. Målgruppen har vært skoler i områder hvor tilgang til tospråklig fagstøtte ikke er tilstede. Måsøy skole i Måsøy kommune er prosjektskole.

7 6 Tospråklig fagstøtte slik det er definert i prosjektet: Bruke morsmålet som et redskap for å forklare begreper og støtte i fag. Hjelpe eleven med arbeidsplanen og å nå læringsmålene, ved å tilpasse opplæringen til elevens forutsetninger. Fokus på begrepsinnlæring og forståelse. Bruke morsmålet bevisst. Utvikle gode læringsstrategier. Informere kontaktlærer/grunnleggende norsk om den språklige utviklingen sett i forhold til norsk. Bidra til å øke statusen for andre språk og kulturer. Språk=ressurs. Styrke elevens identitet. Gjøre eleven bevisst på egen kultur. Utvikle selvtillit og trygghet. Være en god rollemodell. Prosjekts organisering og struktur. Prosjektgruppe: Nina Allum Avd. leder Porsgrunn - prosjektleder Kjersti A. Madsen Rektor Måsøy skole Monthipa S. Gauslaa tospråklig lærer i - thai Porsgrunn Voksenopplæringssenter Jun Bae IKT ansvarlig Porsgrunn Voksenopplæringssenter Wiggo Kuivalainen pedagogisk IKT veileder grunnskolen Måsøy (inn fra ) Prosjektleder og Rektor ved Måsøy skole avholdt et oppstartsmøte etter at prosjektmidler var skaffet til veie. Følgende møteplan ble laget: Dato Aktivitet Deltagere Oppstartsmøte lærer Prosjektleder, rektor Måsøy og aktuell lærer Prosjektmøte Prosjektgruppen Oppstart Lærer i thai, 2 elever Prosjektmøte Prosjektgruppen Ukentlig Samarbeidsmøter Rektor Måsøy, lærer i thai 3. uke Samarbeidsmøter Lærer i thai, mor Opplæring Skype IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektgruppa Opplæring Google IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektgruppa Opplæring Google docs IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektleder,

8 7 lærer i thai Opplæring Google + Måsøy IKT ansvarlig Porsgrunn, rektor Måsøy, elever Måsøy, lærer i thai Opplæring Google + MIGRA norsk IKT ansvarlig Porsgrunn, rektor Måsøy Prosjektmøte Måsøy Prosjektgruppa 7.- Underveisevaluering Prosjektleder, rektor Måsøy, lærer i Presentasjon av prosjektet i Måsøy kommune åpen invitasjon Prosjektmøte Prosjektgruppa Evalueringsmøte Prosjektgruppa Prosjekt rapport sendes thai Politikere, administrasjon, rektorer, prosjektleder. Gjennomføring Det er blitt lagt stor vekt på planlegging og opplæring i oppstarten av prosjektet. Alle prosjektgruppens medlemmer hadde erfaring med bruk av bla Skype. Dette var nyttig for å få en myk oppstart. Bestillingen Porsgrunn fikk gikk spesifikt på fagstøtte i fagene samfunnskunnskap og matematikk. Matematikk bla fordi dette var et fag som elevene likte godt og hadde gode resultater i fra hjemlandet. Dette var utgangspunktet ved oppstarten. Det viste seg midlertidig at elevene også hadde behov for morsmålsstøtte også i andre fag. Halvårsplan og ukeplaner ble etterspurt. Den tospråklige læreren og ansvarlig lærer på Måsøy fikk etter hvert et godt system for dette. Som den tospråklige læreren sier; Dersom ukeplaner blir prioritert, er det lettere for lærer å forberede seg og tilrettelegge for elevens kunnskapsløft. Teknisk fant vi fort ut at Skype var ustabilt. Det ble brukt mye tid på å logge av og på. En annen svakhet var at man ikke kunne se alle som deltok i samtalen uten at dette ville medført en ekstra kostnad. Pc utstyret på Måsøy skole var gammelt og ikke oppdatert noe som også preget oppstart situasjonen. IKT ansvarlig ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter ble bedt om å se etter andre program og kom opp med google hangout og bruk av google drive. Noe som har vist seg å være et stabilt og nyttig verktøy. I begynnelsen av oktober fikk Måsøy skole en ny oppdatert bærbar pc til bruk i prosjektet. Dette var med på å gjøre samarbeidet og opplæringen mer stabil. Timene som ble gitt til tospråklig fagstøtte ble fordelt som følger: Tirsdag: (rigging 15 min). Felles. Onsdag: (30)(rigging 15 min). 30 min pr elev.

9 8 Hvor mye den enkelte har fått utover i prosjektet har variert, både i forhold til behov og at man etter hvert erfarte at det å ha elevene sammen ikke var formålstjenlig. Elevene har fått individuell tospråklig fagstøtte hver uke i prosjektperioden. Prosjektmøtene har foregått fra oktober via Google hangout og har hatt en varighet på 1-1,5 time pr gang. Til oppstartsmøte av prosjektet var det avsatt en halv dag. Det er gjennomført utviklingssamtaler hvor elev, foresatte, ansvarlig lærer på Måsøy og tospråklig lærer har deltatt. Erfaringer Erfaringene så langt har vært udelt positive. Det har vist seg nødvendig å bruke mye tid på samarbeid og utarbeide gode modeller for dette. Tospråklig lærer har ført egen logg som har vært nyttig i prosjektgruppemøtene. Den faglige utviklingen til elevene har den tospråklige læreren og ansvarlig lærer på Måsøy tatt på sine møter. Det vil i etterkant av dette prosjektet bli utarbeidet et konkret opplegg fra Porsgrunn Voksenopplæringssenter ved Tospråklig avdeling, som gjør at dette kan overføres til andre kommuner og nye språk. Det vil bli forsøkt søkt om midler til å videreutvikle nettbasert tospråklig fagstøtte bla via Nafo og Utdanningsdirektoratet. Ikt - utstyr. Oppdatert bærbar pc med webkamera og hodetelefoner med mikrofon er en forutsetning for en vellykket undervisning. Dette vil bli satt som et krav fra tilbyder sin side ved ev nye forespørsler. God opplæring i de programmer som brukes er viktig. Porsgrunn Voksenopplæringssenter vil i sitt videre arbeid legge dette inn i ev tilbud. Oppstartsmøte/evalueringsmøte Erfaringene tilsier at et oppstartmøte hvor involverte parter får samme informasjon og har mulighet for å stille spørsmål er nødvendig. Underveisevaluering av tospråklig fagstøtte gjøres på samarbeidsmøtene mellom kontaktlærer og tospråklig lærer. Ved kjøp av timer bør det være et evalueringsmøte hvert halvår hvor involverte parter deltar alla oppstartmøte.

10 9 Samarbeidsmøter. Faste samarbeidsmøter mellom tospråklig lærer og kontaktlærer/grunnleggende norsklærer er en forutsetning. I dette prosjektet har dette skjedd ukentlig. Dette har vært nødvendig i prosjektperioden for å kunne finne en samarbeidsform som fungerer og er lett overførbar. Erfaringene så langt tilsier at et møte via nettet hver 2-3 uke er det som anbefales. Ellers forgår kommunikasjonen via mail. Ukeplaner legges ut for neste uke på fredager. Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Måsøy skole Dette semesteret har vi sett at elevene det gjelder har fattet større interesse for samfunnsfag og naturfag. Dette mener vi blant annet kan direkte knyttes til støtten de har fått via tospråklig fagstøtte. De har der kunnet få oversatt og fått forklaringer på hva kapitler og temaer inneholder. Ved et par anledninger i det siste har elevene selv insistert på å lese i de aldersadekvate fagbøkene, noe som normalt har vært vanskelig for dem, da språket er av en vanskelighetsgrad over det de til nå selv kan produsere. Men de leser og er ikke redde for å prøve lenger. Til tross for at leseforståelse har vært høyt prioritert, har det vært svært utfordrende å motivere dem til å forsøke å lese slike tekster tidligere. Vi har sett at gleden over å bli forstått i matematikk. Å kunne bli og å gjøre seg forstått i dette faget har betydd mye for elevene. Det er en mengde tekst til matematikkoppgaver og det satte dem tilbake i forhold til aldersadekvatutvikling. Den ene av dem hadde begynt å miste interessen/motet. Nå ser vi imidlertid at interessen har økt, og der tror vi fagstøtten har spilt en viktig rolle. Utfordringer Det har vært noen utfordringer i forhold til nettforbindelse og datautstyr, men etter at vi fikk den nye maskinen har det fungert tilfredsstillende. Utfordringer i forhold til språk og dialekt, på sitt morsmål har vi også sett. En forklaring kan være at det offisielle språket som brukes og læres i skolen, ikke er det samme som hjemmespråket og at det da er avhengig av hvor mye skolegang man ev har fra hjemlandet for å kunne ha fullt utbytte av den tospråklige fagstøtten.

11 10 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 tospråklig lærer Porsgrunn Voksenopplæringssenter Internettilgang: avhengig av at maskinen som brukes er oppdatert og at man har en viss internett hastighet. Skype og Facebook ble brukt som hjelpemidler hvis det det oppsto problemer med hangouten. Retningslinjer: retningslinjer for nettbasert tospråklig fagstøtte var nødvendig å utarbeide. Blant annet at eleven må være oppkoblet i god tid(5-10 minutter før oppstart), bøker være med til timen, toalettbesøk være unnagjort osv. Ukeplan: dersom ukeplaner blir prioritert, er det lettere for lærer å forberede seg og tilrettelegge for elevens kunnskapsløft. Hangout som hovedprogram fungerer veldig bra i undervisningen. Selv om det noen ganger skjer at lyden ikke er perfekt går det likevel greit fordi man da bruker nettpraten i hangouten. Skjermbildet forteller mye om elevens uttrykk og hva eleven driver med. Dermed kan læreren vurdere om eleven er med i opplæringen og om han/hun forstår. Google Drive(Deledokument) ble brukt som en del av undervisningen. Deledokumentet er et godt hjelpemiddel selv om det ikke har mange alternative funksjoner. Deledokument er et godt hjelpemiddel for å evaluere elevene under opplæringen, ved at de skriver inn svarene og lærer ser dette på skjermen med en gang. Det viser også elevens motivasjon og læringslyst i undervisningssituasjonen fordi eleven kan diskutere vedrørende tema og jobbe sammen med læreren i dokumentet, for eksempel å laste ned bilder, skrive og fargelegge ved å bruke funksjoner i programmet. Relevant lærestoff finnes i stor mengde på internettsider både på norsk og morsmål. Med hjelp av dette kan læreren kopiere internettadresser og lime det inn i deledokument eller i nettpraten og eleven kan bare klikke på linkene for å åpne dem. Dersom både elev og lærer har fått god opplæring i bruk av systemene, kommer man raskere i gang med selve undervisningen og læringen. Utfordringer Deledokument har bestemte redskap/funksjoner og hvis maskinvaren ikke er oppdatert fungere disse dårlig. Pc-er må være oppdaterte det samme må hodetelefoner og mikrofon. Netthastigheten er viktig i forhold til å kunne bruke de nettressursene som finnes. Oppsummering Fjernundervisning avviker ikke fra ordinær tospråklig fagstøtte. Eleven kan delta i forskjellige aktiviteter og diskutere direkte om temaet. Dessuten økes kvaliteten i opplæringen ved bruk

12 11 av varierte arbeidsmåter. Lærerens og elevens tekniske ferdigheter påvirkes/forbedres av å drive god fjernundervisning. Elevens glede av å kunne kommunisere på eget morsmål og det å kunne spørre og forstå det faglige har blitt veldig nært. På en måte kommer man tettere på eleven på denne måten. Det har også vært viktig for eleven å få annerkjennelse på sitt morsmål. Jeg har opplevd denne formen for tospråklig fagstøtte som veldig effektiv. Konklusjon Tidsperioden for dette prosjektet har vært noe knapp. De ressursene som IKT ansvarlig og tospråklig lærer ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter har lagt ned har vært viktig for at vi skulle kunne trekke noen konklusjoner. Med deres innsats inn i prosjektet har vi fått et godt grunnlag for å kunne videreutvikle gode løsninger for nettbasert tospråklig fagstøtte. Erfaringene faglig sett for de aktuelle elevene har fremkommet i rapporten. Som tospråklig lærer sier: Nettbasert tospråklig fagstøtte er mer effektivt enn å sitte i samme rom. Google plattformen og dens muligheter har revolusjonert min måte å jobbe på. Mulighetene er store og fokuset hos elevene er større. Vi er overbeviste om at fremtidens tospråklige fagstøtte og leksehjelp vil ligge her. Dette vil kunne gi elever over vårt langstrakte land nye muligheter. Opplæring i bruk av de forskjellige verktøyene er nødvendig, men har den tospråklige læreren fått god opplæring vil dette ikke by på store utfordringer for den enkelte lærer/elev. Vi vil løpet av våren 2013 jobbe med å videreutvikle konseptet og tilby nettbasert tospråklig fagstøtte i flest mulig språk. Referanser NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet. Stortingsmelding En helhetlig integreringspolitikk. Barne-, likestillings- og inkluderings departement. Stortingsmelding Kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet.

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11

Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser? Marit Lunde,10.11 Hvordan gi effektiv opplæring ved bruk av flerspråklige digitale nettressurser?,10.11 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innhold Minoritetsspråklige elever og særskilt språkopplæring Fleksibel

Detaljer

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Tospråklig

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 462/10. Dato: 6. september Byrådet. Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring SARK Hva saken gjelder: Dato: 6. september 2010 Byrådssak 462/10 Byrådet Høringsuttalelse NOU 2010:7 Mangfold og mestring LIGA SARK-03-201001730-37 Hva saken gjelder: Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen

Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen Erfaringer med kartlegging av flerspråklige elever i skolen 11.-12- april Halden Hanne Haugli Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Historikk Kartlegging av flerspråklige elever: skolefaglige ferdigheter,

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det.

Det må innføres (minimum) 20 timer med gratis kjernetid i barnehage for alle barn som har behov for det. Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Bergen, 29.10 2010 Kontaktutvalget mellom innvandrere og styresmakter (KIS) ber om at følgende punkter i rapporten Mangfold og mestring (NOU 2010: 7)

Detaljer

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas

ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Fylkesmannen i Vestfold ir; 0 1 NOV. 20, IP«-3(003cas Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 - Dep 0032 Oslo Vår saksbehandler / telefon: Susanne Maria Hammernes 33372423 Deres referanse: Vår referanse:

Detaljer

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk?

Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? Hvilke utfordringer ser vi med dagens regelverk? seniorrådgiver Bente Thori-Aamot Høgskolen i Oslo og Akershus 17. april 2012 Disposisjon NOU 2010:7 Mangfold og mestring Generelle rettigheter Særskilt

Detaljer

Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole.

Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole. Arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper i barnehage og skole. Nina Allum, Saad Al-Egly og Agata Jetz. Bakgrunnen Språkutvikling i barnehagen Utviklingen av kartleggingsmateriellet

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole

Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Regelverket for minoritetsspråklige barn i barnehage og skole Barn på asylmottak - Under skolealder: Ingen lovfestet rett til barnehageplass Regnes først som «bosatt» og rett til plass, når fattet vedtak

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser

Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Organisering av opplæringen og samarbeid om ressurser Inger Hjortland Resultatenhetsleder Larvik læringssenter Inger.hjortland@larvik.kommune.no Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Høring om Østberg-utvalgets innstilling

Høring om Østberg-utvalgets innstilling Høringsuttalelse NOU 2010:7 Høring om Østberg-utvalgets innstilling NOU 2010:7 Mangfold og mestring Randaberg kommune Følgende kapitler blir kommentert: Kap 1 Generelle kommentarer Kap 4 Minoritetsspråklige

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik

GJØVIK LÆRINGSSENTER Teknologivegen 8, 2815 Gjøvik Kunnskapsdepartementet HØRINGSUTTALELSE, NOU 2010:7 I NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING har Østbergutvalget analysert, belyst og drøftet en rekke områder som er relevant for målgrupper for den kommunale

Detaljer

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite?

Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Organisering av innføringstilbud Skole-hjemsamarbeid Hva trenger man å vite? Inkludering og opplæring av flyktninger i Vestfold Quality Hotel Tønsberg - 8. november 2016 Saleh Mousavi, NAFO Grunnleggende

Detaljer

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato:

Deres ref Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref. 201003005 Vår ref. RF/M.P.O/EB Dato: 18.10.10 Høring: NOU 2010: 7: Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS

Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Kompetansetiltak for tospråklige- og flerspråklige assistenter i barnehagen KOMPASS Bakgrunn Prosjektmidler fra KD (barnehageavdelingen) med utgangspunkt i NOU 2010:7 Flerkulturelt og flerspråklig arbeid

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. NOU 2010/7, Mangfold og mestring.

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. NOU 2010/7, Mangfold og mestring. Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. NOU 2010/7, Mangfold og mestring. Vedtatt av bystyret i Fredrikstad kommune 14.10.2010 Innhold Generelt:... 2 Styring, økonomi og organisering... 2 Styring, informasjon

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:7, MANGFOLD OG MESTRING

HØRINGSUTTALELSE NOU 2010:7, MANGFOLD OG MESTRING Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Oppvekst og levekår Oppvekst Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Ny Olavskleiv 6 Telefon: 51508500. Faks: 51508555 E-post: postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no

Detaljer

Flerspråklig arbeid i barnehagen

Flerspråklig arbeid i barnehagen Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling 19. november 2012 Hvorfor skal vi arbeide med flerspråklighet i barnehagen? [...]det er nødvendig med en holdningsendring

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

INFORMASJON OG PEDAGOGISK KARTLEGGING - INNFØRINGSKLASSEN VED ALLANENGEN SKOLE.

INFORMASJON OG PEDAGOGISK KARTLEGGING - INNFØRINGSKLASSEN VED ALLANENGEN SKOLE. KRISTIANSUND KOMMUNE Allanengen skole INFORMASJON OG PEDAGOGISK KARTLEGGING - INNFØRINGSKLASSEN VED ALLANENGEN SKOLE. NAVN: ADRESSE: KJØNN: TLF: FØDSELSDATO: SPRÅK/LAND: START I INNFØRINGSKLASSEN: HJEMMESKOLE:

Detaljer

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad

Fagdag minoritetsspråklege. Molde Dag Fjæstad Fagdag minoritetsspråklege Molde 27.4.17 Dag Fjæstad 1 Hva er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Ett av ti nasjonale sentre Fagleg styring og oppfølging av de nasjonale sentrene er delegert

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO

Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring. Dag Fjæstad NAFO Revisjon av læreplaner og innføringstilbud i videregående opplæring Dag Fjæstad NAFO Begynnende samordning mellom VO og ordinære skoleløp http://www.udir.no/regelverk/rundskriv/2012/udir-3-2012--voksnes-rett-tilgrunnskoleopplaring-etter-opplaringsloven-kapittel-4a/?read=1

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN

STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE SKOLEBARN Notat Til : Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/71-19 033 DRAMMEN 26.02.2008 STATUSRAPPORT FOR SPRÅKKOMPETANSE OG OPPFØLGING AV MINIORITETSSPRÅKLIGE

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser

Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE Nøstegaten 58A, 5011 Bergen Postboks 7700, 500 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 5 fagavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Til Innføringsskoler Deres

Detaljer

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER

UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER UTDRAG AV VEILEDER I FAGET GRUNNLEGGENDE NORSK FOR ELEVER FRA SPRÅKLIGE MINORITETER Læreplan i grunnleggende norsk Opplæringen etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal fremme

Detaljer

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Direktoratets ansvar Direktoratet har nasjonalt ansvar for statlig innsats på læremiddelområdet gjennom å medvirke til at det blir utviklet

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sak nr 10/206 NOU 2010:7 Mangfold og mestring - Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet - Høring Behandlet/ Behandles av Sted Møtedato Sak nr. Fylkesrådet i

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Informasjon og praktiske råd om samarbeid med tospråklig lærer

Informasjon og praktiske råd om samarbeid med tospråklig lærer Informasjon og praktiske råd om samarbeid med tospråklig lærer Ledelsens rolle (på skolen): Kartlegge elevenes norskferdigheter, fatte enkelt vedtak om særskilt norsk opplæring SNO, bestille tospråklig

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

NØKKELEN TIL SUKSESS Rosenborg skole

NØKKELEN TIL SUKSESS Rosenborg skole TREKANTSAMARBEIDET NØKKELEN TIL SUKSESS Rosenborg skole med FOKUS PÅ TOSPRÅKLIG FAGOPPLÆRING Presentasjon Rosenborg skole ungdomsskole, størrelse, organisering, Mottaksklassen antall elever, organisering,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden )

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (for perioden ) Rundskriv Til barnehageeiere, kommuner, fylkesmenn o.a. Nr. Vår ref Dato Q-04/2004 200306019-/KKVS 02.03.2004 Rundskriv Q-04/2004 - Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 FJELDLUND BARNEHAGE Bakgrunn Barnehage: Adresse: Kontaktperson: Fjeldlund Holmliveien 2, 1252 Oslo Elisabeth N Jensen Tlf: 23 49 62 92

Detaljer

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning

Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn. Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Helhetlig oppfølging Nyankomne elever med lite skolebakgrunn Kristin Thorshaug NTNU Samfunnsforskning Hovedmålsetninger Behov for systematisert og økt kunnskap om: 1. Hvordan eksisterende forskning belyser

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Larvik læringssenter

Larvik læringssenter Larvik læringssenter REleder Rådgiver Fagkonsulenter Saksbehandler Thor Heyerdahl barnehage Verdensmesteren Kombinasjonklassen Norskskolen Voksenopplæringa VERKET Tospråklige assistenter Tospråklige lærere

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015

Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Vedtatt av FUG-utvalget 2012 2015 Spesialundervisning Prinsippnotat vedtatt januar 2015 Det har vært et politisk mål at færre elever får spesialundervisning og at flere elever med behov for og rett til

Detaljer

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Til alle barnehager i Bergen Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 1. Innledning. Vi viser til rundskriv F-02/2010 kapittel 4 fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

PRESENTASJON KARTLEGGING AV INNFØRINGSTILBUD TIL NYANKOMNE ELEVER I UNGDOMSSKOLEALDER MED BEGRENSET SKOLEGANG

PRESENTASJON KARTLEGGING AV INNFØRINGSTILBUD TIL NYANKOMNE ELEVER I UNGDOMSSKOLEALDER MED BEGRENSET SKOLEGANG PRESENTASJON TIL NYANKOMNE ELEVER I UNGDOMSSKOLEALDER MED BEGRENSET SKOLEGANG MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL Agenda 01 02 03 04 05 06 07 Kort om formål med kartleggingen Overordnet om datainnsamling

Detaljer

Antall skoler i Nordland

Antall skoler i Nordland Hva sier GSI tallene 215 for Nordland? Tallene fra GSI ble offentliggjort 11/12 215 og legges i skoleporten i februar 215. For Nordlands del viser tallene at antall grunnskoler er i Nordland er redusert

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015.

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. ELLINGSØY BARNEHAGE ÅLESUND KOMMUNE Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. Turid Stette Barnehagelærer m/videreutdanning i Norsk som andrespråk med flerkulturell pedagogikk.

Detaljer

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering

Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Valgfaget Innsats for andre syv undervisningsopplegg om språk, fag og inkludering Informasjon til læreren Inkludering av nyankomne ungdomsskoleelever i den

Detaljer

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) Høgskolen I Oslo, Postboks 4, St.Olavs plass, 013 Oslo Til Kunnskapsdepartementet Høringsuttalelse til NOU 2010: 7 Mangfold og mestring fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) 1. Innledning

Detaljer

Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder

Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Ut fra sist oppdaterte Rundskriv F-01/2011 kan barnehagene søke om tilskudd til språkstimulering

Detaljer

BYGGER BROER HØRING ST.MELD

BYGGER BROER HØRING ST.MELD Saksfremlegg Saksnr.: 08/3785-1 Arkiv: B02 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SPRÅK BYGGER BROER HØRING ST.MELD 23 (2007-2008) Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 1

Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan notat nr 1 Notat Arkivkode: 145 Saksnr. : 17/15305-2 Til : Fra : Linn Christin Rustøen /v Økonomi Dato : 02.11.2017 Kopi : Svar på spørsmål vedrørende rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 - notat nr 1 Etter

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen

Kompetanse for mangfold. Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Kompetanse for mangfold Regelverk for minoritetsspråklige barn i barnehagen Hvem er de minoritetsspråklige barna? Minoritetsspråklige barn er definert som barn med et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk,

Detaljer

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( )

Kvalitet i skolen. Stortingsmelding nr. 31 ( ) Kvalitet i skolen Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008) Høye mål for norsk skole Alle elever skal som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter - tidlig innsats og gode lærere Alle elever

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Skolesystemet i Norge

Skolesystemet i Norge Skolesystemet i Norge Barnehage Barneskole Ungdomsskole Videregående skole 0-6 år Frivillig Egenbetal ing 1.-7.klasse 6-13 år Muntlig vurdering 1.-4.klasse - Rett til gratis leksehjelp - Skolefritidsordning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sandnes kommune vedrørende NOU 2010:7 Mangfold og mestring

Høringsuttalelse fra Sandnes kommune vedrørende NOU 2010:7 Mangfold og mestring Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Oppvekst skole Sandnes, 27.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201004006-6 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A00 &13 Høringsuttalelse fra Sandnes kommune vedrørende NOU 2010:7

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

Velkommen til nye 1. klasseforeldre!

Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Velkommen til nye 1. klasseforeldre! Program Presentasjon av skolen Organisering og innhold i 1. klasse Presentasjon av skolefritidsordningen (SFO) Presentasjon av våre samarbeidspartnere Lesing og regning

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Grunnskoleopplæring. Innhold

Grunnskoleopplæring. Innhold Grunnskoleopplæring Innhold Skolefakta... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Antall ansatte i Aktivitetsskolen... 2 Prosentvis dekning

Detaljer

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Samisk opplæring. Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Samisk opplæring Her finner du informasjon om opplæring i og på samisk. ARTIKKEL SIST ENDRET: 13.06.2013 Innhold 1. Retten til opplæring i og på samisk - Samisk opplæring i grunnskolen - Samisk videregående

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Kompetanse for mangfold. Hva har prosjektet resultert i for Skeie skole?

Kompetanse for mangfold. Hva har prosjektet resultert i for Skeie skole? Kompetanse for mangfold Hva har prosjektet resultert i for Skeie skole? Problemstilling Hovedproblemstilling: Hvordan forbedre kommunikasjonen og samarbeidet med foresatte Problemstilling 2: Hvordan tilpasse

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S.

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S. Fag: IKT, Emne 2 Navn: Janne Susort Innlevering: 12. februar Oppgave: Bruke informasjonsteoretisk programanalyse (ITP) og MAKVIS analyse til å vurdere det pedagogiske programmet Matemania. Side 1av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kort botid i Norge hva gjør skolene? Prosjektsamling i nettverksprosjekt ledet av HiØ og NAFO med deltakelse fra Hafslund ungdomsskole,

Kort botid i Norge hva gjør skolene? Prosjektsamling i nettverksprosjekt ledet av HiØ og NAFO med deltakelse fra Hafslund ungdomsskole, Kort botid i Norge hva gjør skolene? Prosjektsamling i nettverksprosjekt ledet av HiØ og NAFO med deltakelse fra Hafslund ungdomsskole, Sandesundsveien skole, FRIS, Malakoff vgs og Kjølberg skole Malakoff

Detaljer

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt

Tospråklig assistanse i barnehagen. Barnehageprosjekt Tospråklig assistanse i barnehagen Barnehageprosjekt 2011-12 Bakgrunn for prosjektet Prosjektet er et ledd i å følge opp NOU:7 2010 Mangfold og mestring, der det foreslås flere tiltak for å styrke morsmålet

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer