Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE TOSPRÅKLIG AVDELING Prosjektrapport Nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Skolegt 7, Porsgrunn Postadr.: Postboks Porsgrunn Porsgrunn kommune

2 1 https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/var-organisasjon/barn-ogunge/voksenopplaringssenteret/tospraklig-avdeling/ Kontaktperson: Nina Allum, Avdelingsleder Tlf / E-post: Innhold Innhold... 1 Kort beskrivelse av Porsgrunn kommunens organisering av tospråklig fagstøtte/tospråklig assistanse Kort beskrivelse av Måsøy kommune og Måsøy skole Bakgrunn for prosjektet Prosjektets mål og målgruppe Tospråklig fagstøtte slik det er definert i prosjektet:... 6 Prosjekts organisering og struktur Gjennomføring... 7 Erfaringer... 8 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Måsøy skole.. 9 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 tospråklig lærer Porsgrunn Voksenopplæringssenter Konklusjon Referanser... 11

3 2 Kort beskrivelse av Porsgrunn kommunens organisering av tospråklig fagstøtte/tospråklig assistanse. Porsgrunn Voksenopplæringssenter ved Tospråklig avdeling koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter i grunnskolen og tildeler skolene, etter søknad, ressurser til særskilt språkopplæring. Søknadsfrist er 1. februar. Voksenopplæringssenteret koordinerer også tospråklig assistanse i barnehagene og tildeler ressurser til dette etter søknad. Grunnlaget for denne virksomheten er blant annet Statstilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Økonomisk sett er kommunen hoved bidragsyter for å kunne gi denne tjenesten. Søknadsfrist for å få tospråklige assistenter er 1.mai. Porsgrunn Voksenopplæringssenteret er base for de tospråklige lærerne/assistentene, som har sin undervisning ute i de ulike skolene/barnehagene. De tospråklige assistentene har faste samarbeidsmøter, se figur. På disse møtene utvikles pedagogiske opplegg som skal styrke bla. barnets språklige utvikling. Det er utarbeidet en ressursperm kalt Kokeboka som skal være tilgjengelig for alle(fra ansatte til foresatte) som er tilknyttet barnehagen. Denne er ment som et supplement og hjelp i det flerspråklige arbeidet. I Kokeboka er det informasjon om blant annet fraværsrutiner, eventyr på norsk og morsmål, pedagogiske eventyr, sanger på morsmål osv. Her kan man også finne satsningsområdene for tospråklig avdeling blant annet IKT i språkstimuleringen. Alle barnehager i kommunen har denne, også de private. De tospråklige lærerne har samarbeidsmøter en gang pr måned av to timer. I tillegg kommer gruppearbeid avhengig av stillingsprosent.

4 3 I skole har vi nitten lærere hvor fem er under utdannelse og to er i gang med videreutdanning i norsk. Ti har godkjent utdanning fra hjemlandet eller har tatt tospråklig bachelor i Norge. Både assistenter og lærere følger de gjeldende lover og regler som til enhver tid gjelder. I tillegg bruker de kommunens kvalitetsplaner, Klart vi kan, Lesetrappa, Regnetrappa og Ikttrappa, https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/varorganisasjon/barn-og-unge/kvalitetsplaner/. Avdelingsleder ved Tospråklig avdeling er i løpet av året ute og besøker alle tospråklige assistenter og lærere. Det gis veiledning i forbindelse med disse praksisbesøkene. Kompetanseutvikling blir det fokusert på i kompetansesamtalen. Alle ansatte har egen kompetanseplan, det blir gjennomført egne kompetansesamtaler. I 2012 har fem tospråklige assistenter gjennomført KOMPASS i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(nafo) og Høyskolen i Telemark. På Fylkesmannens satsning; Den Mangfoldige barnehagen har tolv tospråklige assistenter deltatt fordelt på de to kursene. Våren 2012 avla to tospråklig assistenter barne- og ungdomsarbeider fagbrevet. Stillingsstørrelsene på Tospråklig avdeling varierer fra 4 % til 100 % avhengig av språket og antall barn/elever i språkgruppen.

5 4 Kort beskrivelse av Måsøy kommune og Måsøy skole. Måsøy kommune er en liten kommune beliggende på 71 grader nordlig bredde, ytterst ut på kysten i Vest Finnmark. Antall innbyggere er ca 1250 og kommunesenteret er i Havøysund. På Måsøya bor det omkring 40 mennesker på øyas 13,4 km². Måsøya har i dag skole, kirke og dagligvareforretning. I kommunen er det fire grunnskoler med til sammen ca 125 elever. Måsøy skole er en av tre distriktsskoler, med fem elever fordelt på 4. til 8.trinn. Lærerressurser på skolen er bestående av rektor og lærer på til sammen 1, 7 stilling. I de senere år har det vært en økt tilflytting fra de baltiske land, Polen og Thailand til kommunen. Dette har gitt noen utfordringer i forhold til grunnskoleopplæringen. Manglende lokal kompetanse på ulike morsmål har vært en av dem. For å imøtekomme de tospråklige elevenes rettigheter og behov har Måsøy kommune gjennomført et samarbeidsprosjekt med Porsgrunn da de innehar nødvendig kompetanse på dette fagfeltet. Bakgrunn for prosjektet. Østbergutvalget (NOU 2010:7) la frem sin rapport i 2010 hvor blant annet tilbudet som gis etter Opplæringslova 2-8 er belyst. Et av utvalgets funn viser at tilbudet som gis er forskjellig fra kommune til kommune. Forskjellene skyldes tilgjengeligheten på kvalifiserte lærere i de aktuelle språk, geografisk og kompetanse på fagområdet(nou:2010; 8) Utvalgets rapport tar blant annet for seg: I dag eksisterer betydelige muligheter for å øke bruken av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring innenfor de rammene dagens regelverk gir. En mer aktiv bruk av både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring etterlyses. Opplæringsloven 2-8 endres slik at elever som blir overført til ordinær læreplan i norsk fortsatt skal kunne ha rett til særskilt språkopplæring. Opplæringsloven 2-8 presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når det gjelder avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse, m.v. Presiseringen må omfatte både særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring i fag og morsmålsopplæring. Elever med annet morsmål enn norsk gis anledning til å få morsmålet sitt som fag med mulighet for påbygning gjennom skoleløpet, som alternativ eller tillegg til fremmedspråk. Tilbudet om å ta ikke-vestlige språk som fremmedspråk utvides. Flerspråklighet må i større grad fremmes som et ideal i opplæringen for å bidra til flerkulturell forståelse og samhandling. Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere.

6 5 Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. Det må etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. Det må legges til rette for samarbeid mellom morsmålslærere. Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det bør legges til rette for leksehjelp over nettet. Når det gjelder spørsmålet om morsmålsopplæring har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallets forslag til tiltak: Det er en mulig sammenheng mellom hvordan retten til særskilt språkopplæring er formulert i 2-8 annet punktum og den manglende bruk av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring utvalget har funnet. Departementet bes derfor vurdere dets utforming. For bedre å synliggjøre at vurderingen av elevenes rett til særskilt språkopplæring skal være knyttet til elevenes behov, foreslås visse endringer i 2-8 annet punktum: «Desse elevane har også ved behov rett til morsmålsopplæring, to språkleg fagopplæring eller begge delar». Porsgrunn Voksenopplæringssenter er et kompetansesenter. Ved å kunne tilby nettbasert tospråklig fagstøtte kan vi opprettholde den høye faglige standarden på disse tjenestene uansett variasjon i elevgrunnlaget. En av utfordringene ved å organisere den tospråklige fagstøtten slik Porsgrunn kommune gjør er at endringer i språkgruppen skjer gjennom hele året. Antall elever i de ulike språkene varierer fra år til år, måned til måned. Ved å kunne tilby tospråklig fagstøtte til andre kommuner har vi mulighet for videreutvikling og opprettholde kompetansen i språk som er små i vår kommune og dermed utsatt for ev endringer i elevgrunnlaget. Dette vil også sikre tospråklige lærere en tryggere hverdag. Dette vil opprettholde vår faglige utvikling som flerspråklige elever i hele Norge kan dra nytte av. Prosjektets mål og målgruppe. I dette prosjektet har man fokusert på tre av forslagene til tiltak i NOU 2010:7: Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere. Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det bør legges til rette for leksehjelp over nettet. Målet har vært å finne gjennomførbare modeller for tospråklig fagstøtte over nettet her kalt nettbasert tospråklig fagstøtte. Målgruppen har vært skoler i områder hvor tilgang til tospråklig fagstøtte ikke er tilstede. Måsøy skole i Måsøy kommune er prosjektskole.

7 6 Tospråklig fagstøtte slik det er definert i prosjektet: Bruke morsmålet som et redskap for å forklare begreper og støtte i fag. Hjelpe eleven med arbeidsplanen og å nå læringsmålene, ved å tilpasse opplæringen til elevens forutsetninger. Fokus på begrepsinnlæring og forståelse. Bruke morsmålet bevisst. Utvikle gode læringsstrategier. Informere kontaktlærer/grunnleggende norsk om den språklige utviklingen sett i forhold til norsk. Bidra til å øke statusen for andre språk og kulturer. Språk=ressurs. Styrke elevens identitet. Gjøre eleven bevisst på egen kultur. Utvikle selvtillit og trygghet. Være en god rollemodell. Prosjekts organisering og struktur. Prosjektgruppe: Nina Allum Avd. leder Porsgrunn - prosjektleder Kjersti A. Madsen Rektor Måsøy skole Monthipa S. Gauslaa tospråklig lærer i - thai Porsgrunn Voksenopplæringssenter Jun Bae IKT ansvarlig Porsgrunn Voksenopplæringssenter Wiggo Kuivalainen pedagogisk IKT veileder grunnskolen Måsøy (inn fra ) Prosjektleder og Rektor ved Måsøy skole avholdt et oppstartsmøte etter at prosjektmidler var skaffet til veie. Følgende møteplan ble laget: Dato Aktivitet Deltagere Oppstartsmøte lærer Prosjektleder, rektor Måsøy og aktuell lærer Prosjektmøte Prosjektgruppen Oppstart Lærer i thai, 2 elever Prosjektmøte Prosjektgruppen Ukentlig Samarbeidsmøter Rektor Måsøy, lærer i thai 3. uke Samarbeidsmøter Lærer i thai, mor Opplæring Skype IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektgruppa Opplæring Google IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektgruppa Opplæring Google docs IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektleder,

8 7 lærer i thai Opplæring Google + Måsøy IKT ansvarlig Porsgrunn, rektor Måsøy, elever Måsøy, lærer i thai Opplæring Google + MIGRA norsk IKT ansvarlig Porsgrunn, rektor Måsøy Prosjektmøte Måsøy Prosjektgruppa 7.- Underveisevaluering Prosjektleder, rektor Måsøy, lærer i Presentasjon av prosjektet i Måsøy kommune åpen invitasjon Prosjektmøte Prosjektgruppa Evalueringsmøte Prosjektgruppa Prosjekt rapport sendes thai Politikere, administrasjon, rektorer, prosjektleder. Gjennomføring Det er blitt lagt stor vekt på planlegging og opplæring i oppstarten av prosjektet. Alle prosjektgruppens medlemmer hadde erfaring med bruk av bla Skype. Dette var nyttig for å få en myk oppstart. Bestillingen Porsgrunn fikk gikk spesifikt på fagstøtte i fagene samfunnskunnskap og matematikk. Matematikk bla fordi dette var et fag som elevene likte godt og hadde gode resultater i fra hjemlandet. Dette var utgangspunktet ved oppstarten. Det viste seg midlertidig at elevene også hadde behov for morsmålsstøtte også i andre fag. Halvårsplan og ukeplaner ble etterspurt. Den tospråklige læreren og ansvarlig lærer på Måsøy fikk etter hvert et godt system for dette. Som den tospråklige læreren sier; Dersom ukeplaner blir prioritert, er det lettere for lærer å forberede seg og tilrettelegge for elevens kunnskapsløft. Teknisk fant vi fort ut at Skype var ustabilt. Det ble brukt mye tid på å logge av og på. En annen svakhet var at man ikke kunne se alle som deltok i samtalen uten at dette ville medført en ekstra kostnad. Pc utstyret på Måsøy skole var gammelt og ikke oppdatert noe som også preget oppstart situasjonen. IKT ansvarlig ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter ble bedt om å se etter andre program og kom opp med google hangout og bruk av google drive. Noe som har vist seg å være et stabilt og nyttig verktøy. I begynnelsen av oktober fikk Måsøy skole en ny oppdatert bærbar pc til bruk i prosjektet. Dette var med på å gjøre samarbeidet og opplæringen mer stabil. Timene som ble gitt til tospråklig fagstøtte ble fordelt som følger: Tirsdag: (rigging 15 min). Felles. Onsdag: (30)(rigging 15 min). 30 min pr elev.

9 8 Hvor mye den enkelte har fått utover i prosjektet har variert, både i forhold til behov og at man etter hvert erfarte at det å ha elevene sammen ikke var formålstjenlig. Elevene har fått individuell tospråklig fagstøtte hver uke i prosjektperioden. Prosjektmøtene har foregått fra oktober via Google hangout og har hatt en varighet på 1-1,5 time pr gang. Til oppstartsmøte av prosjektet var det avsatt en halv dag. Det er gjennomført utviklingssamtaler hvor elev, foresatte, ansvarlig lærer på Måsøy og tospråklig lærer har deltatt. Erfaringer Erfaringene så langt har vært udelt positive. Det har vist seg nødvendig å bruke mye tid på samarbeid og utarbeide gode modeller for dette. Tospråklig lærer har ført egen logg som har vært nyttig i prosjektgruppemøtene. Den faglige utviklingen til elevene har den tospråklige læreren og ansvarlig lærer på Måsøy tatt på sine møter. Det vil i etterkant av dette prosjektet bli utarbeidet et konkret opplegg fra Porsgrunn Voksenopplæringssenter ved Tospråklig avdeling, som gjør at dette kan overføres til andre kommuner og nye språk. Det vil bli forsøkt søkt om midler til å videreutvikle nettbasert tospråklig fagstøtte bla via Nafo og Utdanningsdirektoratet. Ikt - utstyr. Oppdatert bærbar pc med webkamera og hodetelefoner med mikrofon er en forutsetning for en vellykket undervisning. Dette vil bli satt som et krav fra tilbyder sin side ved ev nye forespørsler. God opplæring i de programmer som brukes er viktig. Porsgrunn Voksenopplæringssenter vil i sitt videre arbeid legge dette inn i ev tilbud. Oppstartsmøte/evalueringsmøte Erfaringene tilsier at et oppstartmøte hvor involverte parter får samme informasjon og har mulighet for å stille spørsmål er nødvendig. Underveisevaluering av tospråklig fagstøtte gjøres på samarbeidsmøtene mellom kontaktlærer og tospråklig lærer. Ved kjøp av timer bør det være et evalueringsmøte hvert halvår hvor involverte parter deltar alla oppstartmøte.

10 9 Samarbeidsmøter. Faste samarbeidsmøter mellom tospråklig lærer og kontaktlærer/grunnleggende norsklærer er en forutsetning. I dette prosjektet har dette skjedd ukentlig. Dette har vært nødvendig i prosjektperioden for å kunne finne en samarbeidsform som fungerer og er lett overførbar. Erfaringene så langt tilsier at et møte via nettet hver 2-3 uke er det som anbefales. Ellers forgår kommunikasjonen via mail. Ukeplaner legges ut for neste uke på fredager. Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Måsøy skole Dette semesteret har vi sett at elevene det gjelder har fattet større interesse for samfunnsfag og naturfag. Dette mener vi blant annet kan direkte knyttes til støtten de har fått via tospråklig fagstøtte. De har der kunnet få oversatt og fått forklaringer på hva kapitler og temaer inneholder. Ved et par anledninger i det siste har elevene selv insistert på å lese i de aldersadekvate fagbøkene, noe som normalt har vært vanskelig for dem, da språket er av en vanskelighetsgrad over det de til nå selv kan produsere. Men de leser og er ikke redde for å prøve lenger. Til tross for at leseforståelse har vært høyt prioritert, har det vært svært utfordrende å motivere dem til å forsøke å lese slike tekster tidligere. Vi har sett at gleden over å bli forstått i matematikk. Å kunne bli og å gjøre seg forstått i dette faget har betydd mye for elevene. Det er en mengde tekst til matematikkoppgaver og det satte dem tilbake i forhold til aldersadekvatutvikling. Den ene av dem hadde begynt å miste interessen/motet. Nå ser vi imidlertid at interessen har økt, og der tror vi fagstøtten har spilt en viktig rolle. Utfordringer Det har vært noen utfordringer i forhold til nettforbindelse og datautstyr, men etter at vi fikk den nye maskinen har det fungert tilfredsstillende. Utfordringer i forhold til språk og dialekt, på sitt morsmål har vi også sett. En forklaring kan være at det offisielle språket som brukes og læres i skolen, ikke er det samme som hjemmespråket og at det da er avhengig av hvor mye skolegang man ev har fra hjemlandet for å kunne ha fullt utbytte av den tospråklige fagstøtten.

11 10 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 tospråklig lærer Porsgrunn Voksenopplæringssenter Internettilgang: avhengig av at maskinen som brukes er oppdatert og at man har en viss internett hastighet. Skype og Facebook ble brukt som hjelpemidler hvis det det oppsto problemer med hangouten. Retningslinjer: retningslinjer for nettbasert tospråklig fagstøtte var nødvendig å utarbeide. Blant annet at eleven må være oppkoblet i god tid(5-10 minutter før oppstart), bøker være med til timen, toalettbesøk være unnagjort osv. Ukeplan: dersom ukeplaner blir prioritert, er det lettere for lærer å forberede seg og tilrettelegge for elevens kunnskapsløft. Hangout som hovedprogram fungerer veldig bra i undervisningen. Selv om det noen ganger skjer at lyden ikke er perfekt går det likevel greit fordi man da bruker nettpraten i hangouten. Skjermbildet forteller mye om elevens uttrykk og hva eleven driver med. Dermed kan læreren vurdere om eleven er med i opplæringen og om han/hun forstår. Google Drive(Deledokument) ble brukt som en del av undervisningen. Deledokumentet er et godt hjelpemiddel selv om det ikke har mange alternative funksjoner. Deledokument er et godt hjelpemiddel for å evaluere elevene under opplæringen, ved at de skriver inn svarene og lærer ser dette på skjermen med en gang. Det viser også elevens motivasjon og læringslyst i undervisningssituasjonen fordi eleven kan diskutere vedrørende tema og jobbe sammen med læreren i dokumentet, for eksempel å laste ned bilder, skrive og fargelegge ved å bruke funksjoner i programmet. Relevant lærestoff finnes i stor mengde på internettsider både på norsk og morsmål. Med hjelp av dette kan læreren kopiere internettadresser og lime det inn i deledokument eller i nettpraten og eleven kan bare klikke på linkene for å åpne dem. Dersom både elev og lærer har fått god opplæring i bruk av systemene, kommer man raskere i gang med selve undervisningen og læringen. Utfordringer Deledokument har bestemte redskap/funksjoner og hvis maskinvaren ikke er oppdatert fungere disse dårlig. Pc-er må være oppdaterte det samme må hodetelefoner og mikrofon. Netthastigheten er viktig i forhold til å kunne bruke de nettressursene som finnes. Oppsummering Fjernundervisning avviker ikke fra ordinær tospråklig fagstøtte. Eleven kan delta i forskjellige aktiviteter og diskutere direkte om temaet. Dessuten økes kvaliteten i opplæringen ved bruk

12 11 av varierte arbeidsmåter. Lærerens og elevens tekniske ferdigheter påvirkes/forbedres av å drive god fjernundervisning. Elevens glede av å kunne kommunisere på eget morsmål og det å kunne spørre og forstå det faglige har blitt veldig nært. På en måte kommer man tettere på eleven på denne måten. Det har også vært viktig for eleven å få annerkjennelse på sitt morsmål. Jeg har opplevd denne formen for tospråklig fagstøtte som veldig effektiv. Konklusjon Tidsperioden for dette prosjektet har vært noe knapp. De ressursene som IKT ansvarlig og tospråklig lærer ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter har lagt ned har vært viktig for at vi skulle kunne trekke noen konklusjoner. Med deres innsats inn i prosjektet har vi fått et godt grunnlag for å kunne videreutvikle gode løsninger for nettbasert tospråklig fagstøtte. Erfaringene faglig sett for de aktuelle elevene har fremkommet i rapporten. Som tospråklig lærer sier: Nettbasert tospråklig fagstøtte er mer effektivt enn å sitte i samme rom. Google plattformen og dens muligheter har revolusjonert min måte å jobbe på. Mulighetene er store og fokuset hos elevene er større. Vi er overbeviste om at fremtidens tospråklige fagstøtte og leksehjelp vil ligge her. Dette vil kunne gi elever over vårt langstrakte land nye muligheter. Opplæring i bruk av de forskjellige verktøyene er nødvendig, men har den tospråklige læreren fått god opplæring vil dette ikke by på store utfordringer for den enkelte lærer/elev. Vi vil løpet av våren 2013 jobbe med å videreutvikle konseptet og tilby nettbasert tospråklig fagstøtte i flest mulig språk. Referanser NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet. Stortingsmelding En helhetlig integreringspolitikk. Barne-, likestillings- og inkluderings departement. Stortingsmelding Kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet.

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter

Tospråklig avdeling. Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen. Nina Allum Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Tospråklig assistanse i barnehagen Tospråklig fagstøtte i skolen Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Tospråklig

Detaljer

Implementering av fagområdet i kommunen

Implementering av fagområdet i kommunen Implementering av fagområdet i kommunen hvordan få det til og lykkes Porsgrunn kommune Porsgrunn kommune Kommunalområde for barn og unge Porsgrunn Voksenopplæringssenter Barnehager Grunnskoler Grunnskole

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Nygård skole, grunnskolen

Nygård skole, grunnskolen Nygård skole, grunnskolen En kombinert skole med elever som går første år i norsk skole Elever med svært variert skolebakgrunn Bergen kommune har et sentralisert tilbud til disse elevene. Det er tid som

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no

NAFO og Telemark. Kontaktmøte 20.11.14. gro.svolsbru@hioa.no NAFO og Telemark Kontaktmøte 20.11.14 gro.svolsbru@hioa.no NAFOs kontakt i Telemark: Vigdis Glømmen: Vigdis.Glommen@hioa.no Hva er NAFO? Et nasjonalt ressurssenter for opplæringen av språklige minoriteter

Detaljer

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015

Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Migrasjonspedagogisk lærernettverk Dato: 22. juli 2015 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Innkalling Emnekode: ESARK-235 Saksnr.: 201302185-228 Møteplan for Dato: 22. juli 2015 Til: Fra: Fagavdeling barnehage skole. Kopi til: Forfall bes

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012

Flerspråklig arbeid. i barnehagen. Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling. NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Flerspråklig arbeid i barnehagen Tospråklig assistanse Samarbeid Kompetanseutvikling NAFO-konferanse Oslo, 14.September 2012 Denne dagen skal handle om Hvordan barnehagen kan støtte flerspråklige barns

Detaljer

Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser

Kompetanseplan i migrasjonspedagogikk for skoler med innføringsklasser FAGAVDELING BARNEHAGE OG SKOLE Nøstegaten 58A, 5011 Bergen Postboks 7700, 500 Bergen Sentralbord 05556 Telefaks 55 56 5 fagavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Til Innføringsskoler Deres

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen

Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Læremidler for minoritetsspråklige elever i voksenopplæringen Direktoratets ansvar Direktoratet har nasjonalt ansvar for statlig innsats på læremiddelområdet gjennom å medvirke til at det blir utviklet

Detaljer

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid

Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Involvering av minoritetsspråklige foreldre i skole-hjemsamarbeid Hamar 9. november 2011 Sigrun Aamodt Hva viser forskning om betydningen av foreldreinvolvering i barns skoleprestasjoner? At-home-good-parenting

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid

Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Perspektiver på kartlegging av elever med kort botid Nettverksmøte i Drammen 17.9.15 Prosjekt Ungdom med kort botid «Når det gjelder språkkartlegging og vurdering av elevers ferdigheter, kan man skille

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016

Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Møre og Romsdal 2015-2016 Et samarbeidsprosjekt mellom, fylkeskommune, kommunale skoleeiere i Møre og Romsdal, Høgskulen

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET TOSPRÅKLIG ASSISTANSE I BARNEHAGEN 2011-2012 FJELDLUND BARNEHAGE Bakgrunn Barnehage: Adresse: Kontaktperson: Fjeldlund Holmliveien 2, 1252 Oslo Elisabeth N Jensen Tlf: 23 49 62 92

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen

Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk. Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklige barn i førskolealder - regelverk Seniorrådgiver Ann Heidi Jebsen Minoritetsspråklig barn hvem er det? Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger

Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Gruppeoppgave ved videreutdanning IKS Line Karlsen, Kirsti Jarrett og Liv Hauger Språkets har stor betydning for likeverdig deltakelse i samfunnet: -for å bli gode samfunnsborgere som kan bidra til fellesskapets

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand

Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand Kartleggingsmateriell: Språkkompetanse i grunnleggende norsk Erfaringer fra Stinta skole, Arendal Torsdag 18.september, Kristiansand 1 Kartleggingsverktøyet er gratis og tilgjengelig på nettet. Last ned

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn

Språk åpner dører. Utdanning i et flerkulturelt samfunn Utdanningsforbundet ønskjer eit samfunn prega av toleranse og respekt for ulikskapar og mangfold. Vi vil aktivt kjempe imot alle former for rasisme og diskriminering. Barnehage og skole er viktige fellesarenaer

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

med sin hjemskole. På den måten vil de få mulighet til å knytte bånd med medelevene på hjemskolen, før de er ferdig i velkomstgruppen.

med sin hjemskole. På den måten vil de få mulighet til å knytte bånd med medelevene på hjemskolen, før de er ferdig i velkomstgruppen. Hagaløkka skole Hagaløkka skole ligger i Asker kommune og har ca 270 elever fordelt på 1.-7. trinn. Det er en fokusskole for Asker og Bærums området. Å være en fokusskole betyr at de setter fokus på opplæring

Detaljer

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD

PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD PRESENTASJON NAFO- FAGDAG UTFORDRINGER OG SUKSESSKRITERIER FOR INNFØRINGSTILBUD 13. NOVEMBER 2015 MARIANNE HOLMESLAND, SENIORKONSULENT RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING FORMÅLET MED EVALUERINGEN Evalueringen

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL

Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL Opplæring av ungdom med kort botid et kompetanseprosjekt rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring i MØRE OG ROMSDAL http://nafo.hioa.no/om-nafo/nafosprosjekter/opplaering-av-ungdom-med-kortbotid/

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 13.06.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08

Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Oslo kommune Bydel Stovner Barnehageenheten Presentasjon av språkkartleggingshjulet utarbeidet i Bydel Stovner NAFO konferanse 18.09.08 Ved/ Vera Andresen Styrer Nedre Fossum Gård barnehage Susan Lyden,

Detaljer

BYGGER BROER HØRING ST.MELD

BYGGER BROER HØRING ST.MELD Saksfremlegg Saksnr.: 08/3785-1 Arkiv: B02 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: SPRÅK BYGGER BROER HØRING ST.MELD 23 (2007-2008) Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune

Særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune Særskilt norsk, morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune Særskilt språkopplæring morsmål og tospråklig fagopplæring i Fjell kommune Begynneropplæring for nyankomne elever i innføringsklasser

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

av elever med norsk som andrespråk.

av elever med norsk som andrespråk. Sandnes barneskole 1. Plan for mottak og opplæring av elever med norsk som andrespråk. Revidert plan vår 09. Sandnes barneskole... 1 Innledning.... 3 1. Skolens mål:... 4 2. Generelle rutiner.... 4 Ankomst....

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR

KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner 1. reviderte plan 2005-2008 KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR KUNNSKAPSLØFTET: REVIDERT PLAN 2006 FOR GRUNNSKOLENE I LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER HØRINGSUTKAST MARS 2006 1. Innledning KUNNSKAPSLØFTET Verdal og Levanger kommuner Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter

Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Opplæring i Grunnleggende ferdigheter Fremmedspråklige deltakere uten skolebakgrunn Ferdig med introduksjonsprogrammet Manglende språkferdigheter og forståelse Framtidig arbeid Den enkeltes behov i fokus

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Utfordringer for minoritetsspråklige elever i opplæringen

Utfordringer for minoritetsspråklige elever i opplæringen Utfordringer for minoritetsspråklige elever i opplæringen Hvordan kan vi alle bidra til å gi en best mulig opplæring? Nettverk-samling 22.og 23.10.12 Fakta om elever med annet morsmål i Hordaland Om tiltak

Detaljer

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune.

Saksframlegg. Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Søgne kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2015/1294-12635/2015 Saksbehandler: Elin Synnøve Stavenes Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Opplæringstilbud for nyankomne språklige minoriteter i Søgne kommune. Utv.saksnr

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter.

Grunnleggende ferdigheter. Opplæring i Grunnleggende ferdigheter. Steinar Brun Mjelve Avd.leder, spesialundervisning Begrepsavklaring Grunnleggende ferdigheter: Lese Skrive Regne Uttrykke seg muntlig Bruke digitale verktøy Jf. UDIR

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Kompetanseutvikling og rekruttering

Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanseutvikling og rekruttering Informere, motivere til deltakelse og rekruttere Innhente planer og fordele midler Tilrettelegge for erfaringsspredning Initiere, koordinere og delta i nettverk i fylket

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS

Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus fylkeskommune 28.10.13 MINORITETSSPRÅKLIG ELEVER I AKERSHUS Akershus 2012-2013 Antall søkere: 22736 Antall minoritetsspråklige søkere: 3212 34 videregående skoler De største morsmålsgruppene:

Detaljer

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis?

Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Språklig og kulturelt mangfold fine ord eller god praksis? Marit Gjervan og Gro Svolsbru Artikkelen er tidligere publisert i Barnehagefolk nr.3, 2013 Elleve år er gått siden det populære og viktige nummeret

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle

KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle KOMBINASJONSKLASSEN- Et verdifullt samarbeid for alle Felles ansvar Samarbeid Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune siden 2007 Skoleeier Vilje til samarbeid og endring Møte utfordringer med løsninger

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR SPJELKAVIK UNGDOMSSKOLE KOMPETANSEUTVIKLINGSSTRATEGI FOR PERIODEN 2005 2008 HANDLINGSPLAN FOR SKOLEÅRET 2008/09 I treårsperioden 2005 2008 vil målet for kompetanseutviklingsarbeidet

Detaljer

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole

& FOKUSSKOLE VERDISKOLE KONTAKT OSS: 240 elever på 1.-7.trinn fra. Aspøy skole PEDAGOGISK PLATTFORM Alle barn er ulike og unike, enestående og likeverdige. Alle har krav på et trygt og trivelig opplæringsmiljø -og å få lærestoffet tilpasset sine egne forutsetninger KONTAKT OSS: Aspøy

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5

Innholdsfortegnelse. Innledning...s. 3. Hva er sosiale medier?...s. 4. Microsoft Photo story og YouTube i undervisningen...s. 5 Forord Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen tenkte jeg først gjennom hva jeg kunne tenke meg å skrive om. Jeg tok utgangspunkt i at jeg ønskte å skrive om et sosialt medium jeg var kjent med fra

Detaljer

Norge blir til. - IKT i naturfag

Norge blir til. - IKT i naturfag Norge blir til - IKT i naturfag Gruppeoppgave 4 av Eirik Melby Eivind Aakvik Magne Svendsen Læring med digitale medier Universitetet i Nordland 2014 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 IKT I NATURFAG...

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Rapport for Prestenga barnehage. Gro Anita Thømt, Åse Torper. Magedans på Smelteverket

Rapport for Prestenga barnehage. Gro Anita Thømt, Åse Torper. Magedans på Smelteverket Magedans på Smelteverket Bakgrunn Adresse: Prestenga barnehage, Prestenggt. 1. 1807 Askim Vi har 29 flerspråklige barn som representerer 13 språk og 10 flerspråklige ansatte som representerer 11 språk.

Detaljer

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter. Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli

Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter. Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli Kartlegging av språklige og skolefaglige ferdigheter Trondheim 3.september 2013 Hanne Haugli Historikk om læreplaner og kartlegging Læreplan i norsk som andrespråk 1987-2007 Læreplanreformen Kunnskapsløftet

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene

Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Livslang læring og sosial kompetanse i Bodøskolene Grunnleggende ferdigheter Med denne folderen ønsker vi å: Synliggjøre både hva og hvordan Bodøskolen arbeider for at elevene skal utvikle kompetanse som

Detaljer

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR

FYR PROSJEKTET. Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR FYR PROSJEKTET Fellesfag Yrkesretting Relevans FYR Innhold Hva er FYR?... 3 Målsettingen med FYR-prosjektet... 3 Horten knutepunktskole for FYR... 3 Fagkoordinatorene på Horten... 4 Prosjektledelse FYR...

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S.

IKT Informasjonsteoretisk programanalyse Janne S. Fag: IKT, Emne 2 Navn: Janne Susort Innlevering: 12. februar Oppgave: Bruke informasjonsteoretisk programanalyse (ITP) og MAKVIS analyse til å vurdere det pedagogiske programmet Matemania. Side 1av 5 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN Den enkeltes muligheter skal utvikles, ikke begrenses. St.meld. nr.16 og ingen sto igjen. 2008-2010 KOMPETANSEPLAN FOR BARNEHAGENE I LINDESNESREGIONEN

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter

Regning i alle fag. Hva er å kunne regne? Prinsipper for god regneopplæring. 1.Sett klare mål, og form undervisningen deretter Regning i alle fag Hva er å kunne regne? Å kunne regne er å bruke matematikk på en rekke livsområder. Å kunne regne innebærer å resonnere og bruke matematiske begreper, fremgangsmåter, fakta og verktøy

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE

PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE PLAN FOR ORGANISERING AV UNDERVISNING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER I STJØRDAL KOMMUNE STJØRDAL KOMMUNE 2010 INNHOLD Innledning.s.3 Mål for mottaksfasen s.4 Begrepsavklaringer...s.4 Rutiner ved mottak

Detaljer

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE

Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt Minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 FREDRIKSTAD KOMMUNE Prosjekt minoritetsspråklig kompetanse 2005 2008 startet opp i 2005. Prosjektleder : Helga Synøve Kasene, Spesialkonsulent i Barnehageetaten

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015.

Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. ELLINGSØY BARNEHAGE ÅLESUND KOMMUNE Nettbrettprosjekt i språkopplæringen for minoritetsspråklige barn 2014-2015. Turid Stette Barnehagelærer m/videreutdanning i Norsk som andrespråk med flerkulturell pedagogikk.

Detaljer

Historikk: Innføringsklassene I Bærum

Historikk: Innføringsklassene I Bærum Historikk: Innføringsklassene I Bærum Opprettet 1975 1976: elevene flyttes til Bekkestua ungdomsskole - selvstendig enhet I 1986 ble klassen lagt under skolens rektor En inspektør - daglig leder Skoleåret

Detaljer

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no

5. OKTOBER. Studiesenter RKK Ytre Helgeland Tlf: 750 75770 mail: rkkyh@rkkyh.no www.studiesenteryh.no 5. OKTOBER 1. Kurs: Tilbakemelding som støtte for læring Sted: Storsalen Kulturbadet Målgruppe: Skolene som deltar i prosjektet Vurdering for læring Alstahaug, Leirfjord og Lurøy. NB! Leirfjord har eget

Detaljer

UNGDOMSSKOLEALDER OG SOM HAR FÅ

UNGDOMSSKOLEALDER OG SOM HAR FÅ Utdanningsdirektoratet Rapport Juni 2013 KARTLEGGING AV INNFØRINGSTILBUD TIL ELEVER SOM KOMMER TIL NORGE I UNGDOMSSKOLEALDER OG SOM HAR FÅ ÅRS SKOLEGANG FØR ANKOMST KARTLEGGING AV INNFØRINGSTILBUD TIL

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Molde voksenopplæring

Molde voksenopplæring Molde voksenopplæring Utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter for voksne -glimt fra et prosjekt Fylkeskonferanse om voksenopplæring 05.november 2014 Borghild Drejer, Molde Voksenopplæringssenter

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål

Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013. Vennskap og deltakelse. Bokmål Kompetansesatsing for ansatte i barnehagen 2013 Vennskap og deltakelse Bokmål Kompetansesatsing 2013 Vennskap og deltakelse Utdanningsdirektoratet viderefører kompetansesatsingen Vennskap og deltakelse

Detaljer

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014

Utdanningssektoren. Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 Utdanningssektoren Virksomhetsplan 2014 17.01.2014 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012

Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012 Else Ryen UiO / NAFO Seminar 17.april 2012 Læreplaner for språklige minoriteter GRUNNSKOLEN: 1974: Norsk som fremmedspråk 1987: Norsk som andrespråk. Morsmål 1997 (98): Norsk som andrespråk (overgangsfag

Detaljer