Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune"

Transkript

1 PORSGRUNN KOMMUNE TOSPRÅKLIG AVDELING Prosjektrapport Nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Et prosjekt mellom Porsgrunn kommune og Måsøy kommune Porsgrunn Voksenopplæringssenter Tospråklig avdeling Skolegt 7, Porsgrunn Postadr.: Postboks Porsgrunn Porsgrunn kommune

2 1 https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/var-organisasjon/barn-ogunge/voksenopplaringssenteret/tospraklig-avdeling/ Kontaktperson: Nina Allum, Avdelingsleder Tlf / E-post: Innhold Innhold... 1 Kort beskrivelse av Porsgrunn kommunens organisering av tospråklig fagstøtte/tospråklig assistanse Kort beskrivelse av Måsøy kommune og Måsøy skole Bakgrunn for prosjektet Prosjektets mål og målgruppe Tospråklig fagstøtte slik det er definert i prosjektet:... 6 Prosjekts organisering og struktur Gjennomføring... 7 Erfaringer... 8 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Måsøy skole.. 9 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 tospråklig lærer Porsgrunn Voksenopplæringssenter Konklusjon Referanser... 11

3 2 Kort beskrivelse av Porsgrunn kommunens organisering av tospråklig fagstøtte/tospråklig assistanse. Porsgrunn Voksenopplæringssenter ved Tospråklig avdeling koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter i grunnskolen og tildeler skolene, etter søknad, ressurser til særskilt språkopplæring. Søknadsfrist er 1. februar. Voksenopplæringssenteret koordinerer også tospråklig assistanse i barnehagene og tildeler ressurser til dette etter søknad. Grunnlaget for denne virksomheten er blant annet Statstilskuddet til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Økonomisk sett er kommunen hoved bidragsyter for å kunne gi denne tjenesten. Søknadsfrist for å få tospråklige assistenter er 1.mai. Porsgrunn Voksenopplæringssenteret er base for de tospråklige lærerne/assistentene, som har sin undervisning ute i de ulike skolene/barnehagene. De tospråklige assistentene har faste samarbeidsmøter, se figur. På disse møtene utvikles pedagogiske opplegg som skal styrke bla. barnets språklige utvikling. Det er utarbeidet en ressursperm kalt Kokeboka som skal være tilgjengelig for alle(fra ansatte til foresatte) som er tilknyttet barnehagen. Denne er ment som et supplement og hjelp i det flerspråklige arbeidet. I Kokeboka er det informasjon om blant annet fraværsrutiner, eventyr på norsk og morsmål, pedagogiske eventyr, sanger på morsmål osv. Her kan man også finne satsningsområdene for tospråklig avdeling blant annet IKT i språkstimuleringen. Alle barnehager i kommunen har denne, også de private. De tospråklige lærerne har samarbeidsmøter en gang pr måned av to timer. I tillegg kommer gruppearbeid avhengig av stillingsprosent.

4 3 I skole har vi nitten lærere hvor fem er under utdannelse og to er i gang med videreutdanning i norsk. Ti har godkjent utdanning fra hjemlandet eller har tatt tospråklig bachelor i Norge. Både assistenter og lærere følger de gjeldende lover og regler som til enhver tid gjelder. I tillegg bruker de kommunens kvalitetsplaner, Klart vi kan, Lesetrappa, Regnetrappa og Ikttrappa, https://www.porsgrunn.kommune.no/kommunens-organisasjon/varorganisasjon/barn-og-unge/kvalitetsplaner/. Avdelingsleder ved Tospråklig avdeling er i løpet av året ute og besøker alle tospråklige assistenter og lærere. Det gis veiledning i forbindelse med disse praksisbesøkene. Kompetanseutvikling blir det fokusert på i kompetansesamtalen. Alle ansatte har egen kompetanseplan, det blir gjennomført egne kompetansesamtaler. I 2012 har fem tospråklige assistenter gjennomført KOMPASS i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring(nafo) og Høyskolen i Telemark. På Fylkesmannens satsning; Den Mangfoldige barnehagen har tolv tospråklige assistenter deltatt fordelt på de to kursene. Våren 2012 avla to tospråklig assistenter barne- og ungdomsarbeider fagbrevet. Stillingsstørrelsene på Tospråklig avdeling varierer fra 4 % til 100 % avhengig av språket og antall barn/elever i språkgruppen.

5 4 Kort beskrivelse av Måsøy kommune og Måsøy skole. Måsøy kommune er en liten kommune beliggende på 71 grader nordlig bredde, ytterst ut på kysten i Vest Finnmark. Antall innbyggere er ca 1250 og kommunesenteret er i Havøysund. På Måsøya bor det omkring 40 mennesker på øyas 13,4 km². Måsøya har i dag skole, kirke og dagligvareforretning. I kommunen er det fire grunnskoler med til sammen ca 125 elever. Måsøy skole er en av tre distriktsskoler, med fem elever fordelt på 4. til 8.trinn. Lærerressurser på skolen er bestående av rektor og lærer på til sammen 1, 7 stilling. I de senere år har det vært en økt tilflytting fra de baltiske land, Polen og Thailand til kommunen. Dette har gitt noen utfordringer i forhold til grunnskoleopplæringen. Manglende lokal kompetanse på ulike morsmål har vært en av dem. For å imøtekomme de tospråklige elevenes rettigheter og behov har Måsøy kommune gjennomført et samarbeidsprosjekt med Porsgrunn da de innehar nødvendig kompetanse på dette fagfeltet. Bakgrunn for prosjektet. Østbergutvalget (NOU 2010:7) la frem sin rapport i 2010 hvor blant annet tilbudet som gis etter Opplæringslova 2-8 er belyst. Et av utvalgets funn viser at tilbudet som gis er forskjellig fra kommune til kommune. Forskjellene skyldes tilgjengeligheten på kvalifiserte lærere i de aktuelle språk, geografisk og kompetanse på fagområdet(nou:2010; 8) Utvalgets rapport tar blant annet for seg: I dag eksisterer betydelige muligheter for å øke bruken av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring innenfor de rammene dagens regelverk gir. En mer aktiv bruk av både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring etterlyses. Opplæringsloven 2-8 endres slik at elever som blir overført til ordinær læreplan i norsk fortsatt skal kunne ha rett til særskilt språkopplæring. Opplæringsloven 2-8 presiseres slik at det blir klart hva retten kan innebære når det gjelder avvik fra fag- og timefordelingen, omfang, organisering, kompetanse, m.v. Presiseringen må omfatte både særskilt norskopplæring, tospråklig opplæring i fag og morsmålsopplæring. Elever med annet morsmål enn norsk gis anledning til å få morsmålet sitt som fag med mulighet for påbygning gjennom skoleløpet, som alternativ eller tillegg til fremmedspråk. Tilbudet om å ta ikke-vestlige språk som fremmedspråk utvides. Flerspråklighet må i større grad fremmes som et ideal i opplæringen for å bidra til flerkulturell forståelse og samhandling. Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere.

6 5 Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. Det må etableres støtteordninger for innkjøp av fjernundervisningsutstyr. Det må legges til rette for samarbeid mellom morsmålslærere. Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det bør legges til rette for leksehjelp over nettet. Når det gjelder spørsmålet om morsmålsopplæring har utvalget delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallets forslag til tiltak: Det er en mulig sammenheng mellom hvordan retten til særskilt språkopplæring er formulert i 2-8 annet punktum og den manglende bruk av morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring utvalget har funnet. Departementet bes derfor vurdere dets utforming. For bedre å synliggjøre at vurderingen av elevenes rett til særskilt språkopplæring skal være knyttet til elevenes behov, foreslås visse endringer i 2-8 annet punktum: «Desse elevane har også ved behov rett til morsmålsopplæring, to språkleg fagopplæring eller begge delar». Porsgrunn Voksenopplæringssenter er et kompetansesenter. Ved å kunne tilby nettbasert tospråklig fagstøtte kan vi opprettholde den høye faglige standarden på disse tjenestene uansett variasjon i elevgrunnlaget. En av utfordringene ved å organisere den tospråklige fagstøtten slik Porsgrunn kommune gjør er at endringer i språkgruppen skjer gjennom hele året. Antall elever i de ulike språkene varierer fra år til år, måned til måned. Ved å kunne tilby tospråklig fagstøtte til andre kommuner har vi mulighet for videreutvikling og opprettholde kompetansen i språk som er små i vår kommune og dermed utsatt for ev endringer i elevgrunnlaget. Dette vil også sikre tospråklige lærere en tryggere hverdag. Dette vil opprettholde vår faglige utvikling som flerspråklige elever i hele Norge kan dra nytte av. Prosjektets mål og målgruppe. I dette prosjektet har man fokusert på tre av forslagene til tiltak i NOU 2010:7: Det må satses betydelig på videreutvikling av digitale læringsressurser og digitalt kartleggingsmateriell, og slike ressurser og materiell må gjøres lett tilgjengelig for skoler og lærere. Det må utvikles modeller for fjernundervisning i samarbeid med skoleeiere. Tilbudet til leksehjelp, også med personer som behersker elevenes morsmål, må styrkes. Det bør legges til rette for leksehjelp over nettet. Målet har vært å finne gjennomførbare modeller for tospråklig fagstøtte over nettet her kalt nettbasert tospråklig fagstøtte. Målgruppen har vært skoler i områder hvor tilgang til tospråklig fagstøtte ikke er tilstede. Måsøy skole i Måsøy kommune er prosjektskole.

7 6 Tospråklig fagstøtte slik det er definert i prosjektet: Bruke morsmålet som et redskap for å forklare begreper og støtte i fag. Hjelpe eleven med arbeidsplanen og å nå læringsmålene, ved å tilpasse opplæringen til elevens forutsetninger. Fokus på begrepsinnlæring og forståelse. Bruke morsmålet bevisst. Utvikle gode læringsstrategier. Informere kontaktlærer/grunnleggende norsk om den språklige utviklingen sett i forhold til norsk. Bidra til å øke statusen for andre språk og kulturer. Språk=ressurs. Styrke elevens identitet. Gjøre eleven bevisst på egen kultur. Utvikle selvtillit og trygghet. Være en god rollemodell. Prosjekts organisering og struktur. Prosjektgruppe: Nina Allum Avd. leder Porsgrunn - prosjektleder Kjersti A. Madsen Rektor Måsøy skole Monthipa S. Gauslaa tospråklig lærer i - thai Porsgrunn Voksenopplæringssenter Jun Bae IKT ansvarlig Porsgrunn Voksenopplæringssenter Wiggo Kuivalainen pedagogisk IKT veileder grunnskolen Måsøy (inn fra ) Prosjektleder og Rektor ved Måsøy skole avholdt et oppstartsmøte etter at prosjektmidler var skaffet til veie. Følgende møteplan ble laget: Dato Aktivitet Deltagere Oppstartsmøte lærer Prosjektleder, rektor Måsøy og aktuell lærer Prosjektmøte Prosjektgruppen Oppstart Lærer i thai, 2 elever Prosjektmøte Prosjektgruppen Ukentlig Samarbeidsmøter Rektor Måsøy, lærer i thai 3. uke Samarbeidsmøter Lærer i thai, mor Opplæring Skype IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektgruppa Opplæring Google IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektgruppa Opplæring Google docs IKT ansvarlig Porsgrunn, prosjektleder,

8 7 lærer i thai Opplæring Google + Måsøy IKT ansvarlig Porsgrunn, rektor Måsøy, elever Måsøy, lærer i thai Opplæring Google + MIGRA norsk IKT ansvarlig Porsgrunn, rektor Måsøy Prosjektmøte Måsøy Prosjektgruppa 7.- Underveisevaluering Prosjektleder, rektor Måsøy, lærer i Presentasjon av prosjektet i Måsøy kommune åpen invitasjon Prosjektmøte Prosjektgruppa Evalueringsmøte Prosjektgruppa Prosjekt rapport sendes thai Politikere, administrasjon, rektorer, prosjektleder. Gjennomføring Det er blitt lagt stor vekt på planlegging og opplæring i oppstarten av prosjektet. Alle prosjektgruppens medlemmer hadde erfaring med bruk av bla Skype. Dette var nyttig for å få en myk oppstart. Bestillingen Porsgrunn fikk gikk spesifikt på fagstøtte i fagene samfunnskunnskap og matematikk. Matematikk bla fordi dette var et fag som elevene likte godt og hadde gode resultater i fra hjemlandet. Dette var utgangspunktet ved oppstarten. Det viste seg midlertidig at elevene også hadde behov for morsmålsstøtte også i andre fag. Halvårsplan og ukeplaner ble etterspurt. Den tospråklige læreren og ansvarlig lærer på Måsøy fikk etter hvert et godt system for dette. Som den tospråklige læreren sier; Dersom ukeplaner blir prioritert, er det lettere for lærer å forberede seg og tilrettelegge for elevens kunnskapsløft. Teknisk fant vi fort ut at Skype var ustabilt. Det ble brukt mye tid på å logge av og på. En annen svakhet var at man ikke kunne se alle som deltok i samtalen uten at dette ville medført en ekstra kostnad. Pc utstyret på Måsøy skole var gammelt og ikke oppdatert noe som også preget oppstart situasjonen. IKT ansvarlig ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter ble bedt om å se etter andre program og kom opp med google hangout og bruk av google drive. Noe som har vist seg å være et stabilt og nyttig verktøy. I begynnelsen av oktober fikk Måsøy skole en ny oppdatert bærbar pc til bruk i prosjektet. Dette var med på å gjøre samarbeidet og opplæringen mer stabil. Timene som ble gitt til tospråklig fagstøtte ble fordelt som følger: Tirsdag: (rigging 15 min). Felles. Onsdag: (30)(rigging 15 min). 30 min pr elev.

9 8 Hvor mye den enkelte har fått utover i prosjektet har variert, både i forhold til behov og at man etter hvert erfarte at det å ha elevene sammen ikke var formålstjenlig. Elevene har fått individuell tospråklig fagstøtte hver uke i prosjektperioden. Prosjektmøtene har foregått fra oktober via Google hangout og har hatt en varighet på 1-1,5 time pr gang. Til oppstartsmøte av prosjektet var det avsatt en halv dag. Det er gjennomført utviklingssamtaler hvor elev, foresatte, ansvarlig lærer på Måsøy og tospråklig lærer har deltatt. Erfaringer Erfaringene så langt har vært udelt positive. Det har vist seg nødvendig å bruke mye tid på samarbeid og utarbeide gode modeller for dette. Tospråklig lærer har ført egen logg som har vært nyttig i prosjektgruppemøtene. Den faglige utviklingen til elevene har den tospråklige læreren og ansvarlig lærer på Måsøy tatt på sine møter. Det vil i etterkant av dette prosjektet bli utarbeidet et konkret opplegg fra Porsgrunn Voksenopplæringssenter ved Tospråklig avdeling, som gjør at dette kan overføres til andre kommuner og nye språk. Det vil bli forsøkt søkt om midler til å videreutvikle nettbasert tospråklig fagstøtte bla via Nafo og Utdanningsdirektoratet. Ikt - utstyr. Oppdatert bærbar pc med webkamera og hodetelefoner med mikrofon er en forutsetning for en vellykket undervisning. Dette vil bli satt som et krav fra tilbyder sin side ved ev nye forespørsler. God opplæring i de programmer som brukes er viktig. Porsgrunn Voksenopplæringssenter vil i sitt videre arbeid legge dette inn i ev tilbud. Oppstartsmøte/evalueringsmøte Erfaringene tilsier at et oppstartmøte hvor involverte parter får samme informasjon og har mulighet for å stille spørsmål er nødvendig. Underveisevaluering av tospråklig fagstøtte gjøres på samarbeidsmøtene mellom kontaktlærer og tospråklig lærer. Ved kjøp av timer bør det være et evalueringsmøte hvert halvår hvor involverte parter deltar alla oppstartmøte.

10 9 Samarbeidsmøter. Faste samarbeidsmøter mellom tospråklig lærer og kontaktlærer/grunnleggende norsklærer er en forutsetning. I dette prosjektet har dette skjedd ukentlig. Dette har vært nødvendig i prosjektperioden for å kunne finne en samarbeidsform som fungerer og er lett overførbar. Erfaringene så langt tilsier at et møte via nettet hver 2-3 uke er det som anbefales. Ellers forgår kommunikasjonen via mail. Ukeplaner legges ut for neste uke på fredager. Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 Måsøy skole Dette semesteret har vi sett at elevene det gjelder har fattet større interesse for samfunnsfag og naturfag. Dette mener vi blant annet kan direkte knyttes til støtten de har fått via tospråklig fagstøtte. De har der kunnet få oversatt og fått forklaringer på hva kapitler og temaer inneholder. Ved et par anledninger i det siste har elevene selv insistert på å lese i de aldersadekvate fagbøkene, noe som normalt har vært vanskelig for dem, da språket er av en vanskelighetsgrad over det de til nå selv kan produsere. Men de leser og er ikke redde for å prøve lenger. Til tross for at leseforståelse har vært høyt prioritert, har det vært svært utfordrende å motivere dem til å forsøke å lese slike tekster tidligere. Vi har sett at gleden over å bli forstått i matematikk. Å kunne bli og å gjøre seg forstått i dette faget har betydd mye for elevene. Det er en mengde tekst til matematikkoppgaver og det satte dem tilbake i forhold til aldersadekvatutvikling. Den ene av dem hadde begynt å miste interessen/motet. Nå ser vi imidlertid at interessen har økt, og der tror vi fagstøtten har spilt en viktig rolle. Utfordringer Det har vært noen utfordringer i forhold til nettforbindelse og datautstyr, men etter at vi fikk den nye maskinen har det fungert tilfredsstillende. Utfordringer i forhold til språk og dialekt, på sitt morsmål har vi også sett. En forklaring kan være at det offisielle språket som brukes og læres i skolen, ikke er det samme som hjemmespråket og at det da er avhengig av hvor mye skolegang man ev har fra hjemlandet for å kunne ha fullt utbytte av den tospråklige fagstøtten.

11 10 Generelle observasjoner vedrørende nettbasert tospråklig fagstøtte høsten 2012 tospråklig lærer Porsgrunn Voksenopplæringssenter Internettilgang: avhengig av at maskinen som brukes er oppdatert og at man har en viss internett hastighet. Skype og Facebook ble brukt som hjelpemidler hvis det det oppsto problemer med hangouten. Retningslinjer: retningslinjer for nettbasert tospråklig fagstøtte var nødvendig å utarbeide. Blant annet at eleven må være oppkoblet i god tid(5-10 minutter før oppstart), bøker være med til timen, toalettbesøk være unnagjort osv. Ukeplan: dersom ukeplaner blir prioritert, er det lettere for lærer å forberede seg og tilrettelegge for elevens kunnskapsløft. Hangout som hovedprogram fungerer veldig bra i undervisningen. Selv om det noen ganger skjer at lyden ikke er perfekt går det likevel greit fordi man da bruker nettpraten i hangouten. Skjermbildet forteller mye om elevens uttrykk og hva eleven driver med. Dermed kan læreren vurdere om eleven er med i opplæringen og om han/hun forstår. Google Drive(Deledokument) ble brukt som en del av undervisningen. Deledokumentet er et godt hjelpemiddel selv om det ikke har mange alternative funksjoner. Deledokument er et godt hjelpemiddel for å evaluere elevene under opplæringen, ved at de skriver inn svarene og lærer ser dette på skjermen med en gang. Det viser også elevens motivasjon og læringslyst i undervisningssituasjonen fordi eleven kan diskutere vedrørende tema og jobbe sammen med læreren i dokumentet, for eksempel å laste ned bilder, skrive og fargelegge ved å bruke funksjoner i programmet. Relevant lærestoff finnes i stor mengde på internettsider både på norsk og morsmål. Med hjelp av dette kan læreren kopiere internettadresser og lime det inn i deledokument eller i nettpraten og eleven kan bare klikke på linkene for å åpne dem. Dersom både elev og lærer har fått god opplæring i bruk av systemene, kommer man raskere i gang med selve undervisningen og læringen. Utfordringer Deledokument har bestemte redskap/funksjoner og hvis maskinvaren ikke er oppdatert fungere disse dårlig. Pc-er må være oppdaterte det samme må hodetelefoner og mikrofon. Netthastigheten er viktig i forhold til å kunne bruke de nettressursene som finnes. Oppsummering Fjernundervisning avviker ikke fra ordinær tospråklig fagstøtte. Eleven kan delta i forskjellige aktiviteter og diskutere direkte om temaet. Dessuten økes kvaliteten i opplæringen ved bruk

12 11 av varierte arbeidsmåter. Lærerens og elevens tekniske ferdigheter påvirkes/forbedres av å drive god fjernundervisning. Elevens glede av å kunne kommunisere på eget morsmål og det å kunne spørre og forstå det faglige har blitt veldig nært. På en måte kommer man tettere på eleven på denne måten. Det har også vært viktig for eleven å få annerkjennelse på sitt morsmål. Jeg har opplevd denne formen for tospråklig fagstøtte som veldig effektiv. Konklusjon Tidsperioden for dette prosjektet har vært noe knapp. De ressursene som IKT ansvarlig og tospråklig lærer ved Porsgrunn Voksenopplæringssenter har lagt ned har vært viktig for at vi skulle kunne trekke noen konklusjoner. Med deres innsats inn i prosjektet har vi fått et godt grunnlag for å kunne videreutvikle gode løsninger for nettbasert tospråklig fagstøtte. Erfaringene faglig sett for de aktuelle elevene har fremkommet i rapporten. Som tospråklig lærer sier: Nettbasert tospråklig fagstøtte er mer effektivt enn å sitte i samme rom. Google plattformen og dens muligheter har revolusjonert min måte å jobbe på. Mulighetene er store og fokuset hos elevene er større. Vi er overbeviste om at fremtidens tospråklige fagstøtte og leksehjelp vil ligge her. Dette vil kunne gi elever over vårt langstrakte land nye muligheter. Opplæring i bruk av de forskjellige verktøyene er nødvendig, men har den tospråklige læreren fått god opplæring vil dette ikke by på store utfordringer for den enkelte lærer/elev. Vi vil løpet av våren 2013 jobbe med å videreutvikle konseptet og tilby nettbasert tospråklig fagstøtte i flest mulig språk. Referanser NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. Kunnskapsdepartementet. Stortingsmelding En helhetlig integreringspolitikk. Barne-, likestillings- og inkluderings departement. Stortingsmelding Kvalitet i skolen. Kunnskapsdepartementet.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Vår ref.: 2010/7786-29590/2010 Deres ref.: 201003005 Dato: 30.07.2010 Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune til - NOU 2010:7 Mangfold og Mestring

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever

Veileder. Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Veileder Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever Innhold Innledning 3 Hvem er nyankomne elever? 3 Kap. 1 Regelverk 4 Grunnskoleopplæring 4 Videregående opplæring 5 Innføringstilbud 6

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen

Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen Når kunnskap gir resultater--- Bergen Kommune Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen Sluttrapport August 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 1.1 Evalueringstemaer 1 1.2 Datamateriale

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Lastet ned fra: morsmal.org

Lastet ned fra: morsmal.org Lastet ned fra: morsmal.org Byrådssak /12 Særskilt språkopplæring og tospråklig assistanse i Bergen kommune LIGA SARK-20-201206353-1 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette frem sak knyttet til bystyrets

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir 1 Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir ivaretatt i de ordinære strukturene. 2 Delinnstillingen

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

NOU. Mangfold og mestring. Norges offentlige utredninger 2010: 7. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet NOU Norges offentlige utredninger 2010: 7 Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Norges offentlige utredninger 2010 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST

PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST LEVANGER KOMMUNE Sjefsgården voksenopplæring Prosjektrapport PILOTPROSJEKT MORSMÅLSSTØTTET LESE- OG SKRIVEOPPLÆRING HØST 2012 Prosjektleder: Toril Sundal Leirset Prosjektdeltakere: Eva Winnberg og Liv

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004.

B. NAFOs strategidokument som angir senterets arbeidsmåte gjennom regionale nettverk (hjul) pålagt oss i mandat fra Kunnskapsdepartementet 2004. Årsrapport 2012 1. Innledning generell omtale Virksomheten til Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring har også i 2012 vært styrt av føringer nedfelt i to dokumenter: A. Oppdragsbrevet fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Torsdag 3. april, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Gran 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever

BÆRUM KOMMUNE. Språk i fokus. Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever BÆRUM KOMMUNE Språk i fokus Sluttrapport Språkløftet og Utviklingsprosjekt for skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever Utarbeidet høsten 2011av prosjektleder Helle Ibsen (Bærum PPT) Revidert

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen

Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen Miriam Latif Sandbæk Voksne innvandrere i norskopplæringen Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen Krafttak for norskopplæring delrapport 4 Miriam Latif Sandbæk Voksne innvandrere i

Detaljer

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge

Utdanningsspeilet 2008. Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Utdanningsspeilet 2008 Tall og analyse av grunnopplæringen i Norge Grunnopplæringen i Norge Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG 18 16 13 13 11 8 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRUNNSKOLE Læretid i bedrift

Detaljer

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning

Kvalitet i skolen. Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen. Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning Kvalitet i skolen Del 1- Kommunens arbeid med å bedre kvaliteten i skolen Del 2 - Tilpasset opplæring, tidlig innsats og spesialundervisning - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714019 2012

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer