Buskerud fylkeskommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Buskerud fylkeskommune"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Notat 6 Vår dato Vår referanse / Utdanningsavdelingen 500 Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf Prosjektbeskrivelse Nettskolen Buskerud Prosjektperiode: 1. august august Innledning Prosjektet Nettskolen Buskerud er et 3-årig prosjekt for å utvikle nettbasert videregående opplæring for elever og voksne i Buskerud fylkeskommune. Nettskolen skal sørge for et større og mer fleksibelt opplæringstilbud uavhengig av bosted og livssituasjon. Kvaliteten på opplæringen skal være minst like god som på ordinær opplæring. Prosjektet skal prøve ut og vurdere organisering, ledelse og økonomiske modeller for et bærekraftig og fast tilbud. Samtidig skal det støtte opp om utvikling av en faglig-pedagogisk IKT-kompetanse som er nødvendig for å lykkes som nettlærer, og som i neste omgang kan komme ordinær opplæring til gode. Fagtilbudet tenkes eskalert for hvert prosjektår avhengig av evaluering gjort underveis og rekruttering av elever/voksne til fagene. 2. Bakgrunn Hovedutvalget for utdanningssektoren vedtok i sak 15/12 å etablere et 3-årig prosjekt for utvikling av nettbasert opplæring i Buskerud. Prosjektet har også som mål å gjøre Numedal videregående skole til ressurssenter og koordinator for nettbasert opplæring i fylket. Prosjektet følger opp pilotprosjektet i fremmedspråk tysk vg3 skoleået med elever på tre skoler. 3. Problemstillinger 3.1 Økonomi Prosjektet er i finansiert av midler fra Hovedutvalget for utdanningssektoren, utdanningsavdelingen og av regionale utviklingsmidler. Selve undervisningen, læremidlene og eventuelle samlinger for elever er et spleiselag mellom deltakende skoler i henhold til antall elever. Ekskursjon til målspråklandet i tysk, fransk og spansk finansieres av fylkestingets midler til internasjonalisering. En del av disse midlene er usikre for 2. prosjektår, det gjelder for eksempel de regionale utviklingsmidlene og midler til utenlandsekskursjon for fremmedspråk. Det vil også være behov for ressurs til videreutvikling av fag etter prosjektperioden. Ordningen med utregning og innkreving av refusjon fra skoler som har nettlærer til de andre skolene kan føles som tungvint og ressurskrevende. Prosjektet bør vurdere om det finnes enklere måter å sikre midler til Nettskolen på, for eksempel ved å øremerke midler direkte fra fylkeskommunen, gjennom omfordeling av den totale rammen til skolene. Dette vil trolig også bedre rekruttering av elever til nettskolen; skolen trenger ikke vurdere kostnader ved å delta i nettfagene.

2 2 3.2 Digitale læringsressurser produsert av lærer i nettfaget I henhold til avtale med lærerorganisasjonene av 2012 gis det 20% ekstra ressurs til utvikling av det digitale nettfaget det første året et fag tilbys. Deretter tilbys det 5% for vedlikehold og videreutvikling. Det bør vurderes hvordan denne prosentfordelingen fungerer, særlig med tanke på om fagressursene blir tilstrekkelig oppdatert. Avtalen med lærerorganisasjonen fornyes og eventuelt revideres våren Faglærer velger læremidler i samarbeid med skolene, men anbefales å bruke læremidlene i NDLA (Nasjonal digital læringsarena) i fag som har komplette NDLA-læremidler Organisering og samhandling Med 13 skoler og 4 OPUS både som leverandør av elever/voksne og lærere kreves det gode systemer for samhandling, medvirkning, beslutningstaking og gjennomføring. Tydelig rolleforståelse og transparens er viktig for kvalitet og framdrift i prosjektet. Prosjektledelsen ved Numedal videregående skole må vurdere hvordan en kan unngå sårbarhet ved å involvere flere i prosjektet. Det bør også vurderes hvordan ledelse av Nettskolen best ivaretas sammen med skolens ordinære drift. 3.4 Rekruttering av elever/voksne og nettlærere Prosjektet skal lage godt rekrutteringsmateriell, bruke digitale kanaler og samhandle med skolene og OPUS-ene med tanke på inntak. Retningslinjer for inntak må også lages Pedagogikk Gjennom Buskeruds systematiske satsing på pedagogisk IKT har mange lærere god pedagogisk IKT-kompetanse, som kommer godt med som nettlærere. De teknologiske mulighetene utvikles stadig. Å følge med på dette samtidig som en kobler teknologi til pedagogikk og fag, er en kontinuerlig utfordring. En opplæring uten fysiske møter stiller ekstra krav til læringsledelse, oppfølging og kommunikasjon Infrastruktur og programmer Prosjektet må sørge for PC-er med aktuelle programmer til voksne elever og sikre at deltakerne har tilstrekkelig IKT-kompetanse til å være nettelever. Prosjektledelsen bør være med i nasjonale nettverk for nettbasert utdanning og vurdere andre programmer/plattformer enn dem som til en hver tid er i bruk. Særlig er det viktig å vurdere plattformer for samhandling med utgangspunkt i brukervennlighet og økonomi Regionalutvikling Numedal Prosjektet skal stimulere til aktivitet i Numedal for eksempel ved å legge noen samlinger til Numedal. Det skal også gi Numedal videregående skole fortrinn ved engasjement av nettlærere og opprettelse av fag. Prosjektet bør aktivt bruke ressurser på skolen til kompetanseutvikling og støttestrukturer. Det bør også utvikles bærekraftig ledelse av Nettskolen ved Numedal videregående skole. Nettskolen styrker også regionene ved å gjøre opplæring lettere tilgjengelig for voksne elever bosatt i Numedal og Hallingdal.

3 3 4. Mål, forventet resultat Nettskolen Buskerud er i drift som bærekraftig del av opplæringstilbudet i Buskerud fra med Numedal videregående skole som administrator. Nettskolen ivaretar en kontinuerlig utvikling av fagtilbudet i takt med elevers/voksnes behov og fylkets samlede behov. Nettskolen prøver kontinuerlig ut opplæring i møtet mellom teknologiske muligheter og prinsipper for læring Overordnet mål Tilpassa og fleksibel videregående opplæring til elever og voksne og maksimal gjennomføring 4. 2 Hovedmål Et bredt fagtilbud, deriblant opprettholde små fag, og fleksibel tilpassa opplæring med høy kvalitet til elever og voksne uavhengig av bosted og livssituasjon og søkning til faget på egen skole. 4.3 Delmål 1. prosjektår Økonomisk modell Nettskolen har økonomisk modell for bærekraftig drift av Nettskolen, herunder ressurs til ledelse, til undervisning, til utvikling av læringsressurser, til kompetanseutvikling for lærere og ledelse, herunder samlinger Organisasjon og kultur Har system og kultur for samarbeid og erfaringsutveksling mellom Nettskolen og a) nettlærerne b) skoleledere/opus-ledere c) skoleeier d) IKT-seksjonen e) andre Har en effektiv og transparent samhandling mellom prosjektledelse og prosjektgruppe Kompetanse Nettskolen ivaretar kompetanseutvikling i nettbasert pedagogikk knytta til forskjellige fag gjennom samlinger for erfaringsutveksling og opplæring. Det legges også opp til deling og læring via digitale plattformer. Nettskolen deltar i nasjonale nettverk Digitale ressurser Lærerne har utvikla innhold i nettfagene fransk, spansk, tysk vg3, engelsk, naturfag vg1 (voksne), Medier og informasjonskunnskap vg2 og vg Avtale med lærerorganisasjonene Ny avtale med lærerorganisasjonen om felles standard og avtalevilkår er forhandlet fram

4 Rekruttering Fagtilbud skoleåret er etablert og elever/voksne og nettlærere rekruttert. Beskrive prosjekt og fagtilbud på Buskerud fylkeskommunes og Numedal videregående skoles hjemmesider. 2. prosjektår (fyll inn detaljer vår 2013) Eventuell eskalering av fagtilbud og ulike typer mottakergruppe 3. prosjektår (fyll inn detaljer vår 2014) Eventuell eskalering av fagtilbud og ulike typer mottakergruppe. Vurdere om modellen fungerer med tanke på overgang til drift. Hvis ikke, foreslå nye modeller. 5. Viktige datoer 1. prosjektår skoleåret Prosjektledermøte, prosjektbeskrivelse og budsjett September Samtaler med nettlærerne September Samling for språklærere 14. november Samling for nettlærerne, erfaringsutveksling og kompetanse Desember: Foreslå fagtilbud og begynne rekruttering til fag Januar/februar Evaluering fra elever, nettlærere Februar Møte med referansegruppa Februar FUSlg- Fylkesutdanningssjefens ledergruppe Februar Rapport til HUU og Kongsbergregionen. Ny søknad til Kongsbergregionen. Februar Forslag til utvidelse av tilbud Februar Orientere lærerorganisasjonene i IDM og begynne forhandling om ny avtale Mars Sak HUU. Informere skolene/opus om tilbud neste skoleår. Apri Vedtak nye fag, rekruttering av lærere. Juni Samling gamle og nye lærere og ledere fra alle skoler. Utvikle transparent samhandling i prosjektgruppa, f.eks. ved å prøve Lync-møter annenhver uke fra november. Samskrivingsdokument brukes som logg for aktiviteter og avklaringer gjort av prosjektgruppa. 6. Virkemidler for gjennomføring 6.1 Organisering Prosjektet organiseres med prosjektledelse på Numedal videregående skole som forholder seg til prosjektgruppa, særlig kontaktperson i Utdanningsavdelingen, i daglig drift av prosjektet. For evaluering, justering og eskalering av tilbudet er referansegruppe viktig samt samarbeid med ledere på de videregående skolene og OPUS-ene. Prosjektorganisasjon Prosjektansvarlig: Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef Prosjektledelse: Numedal videregående skole Prosjektgruppe: Stein Erik Røbech, prosjektleder, Numedal videregående skole, Guttorm Spillum, studieleder, Gol vidaregåande skule, Oscar Mowinckel, leder OPUS Drammen (til ) Iver Engebretsen, OPUS Ringerike karrieresenter (fra ),

5 5 Sigrun Bergseth, konst. seksjonsleder, Utdanningsavdelingen, Kirsti Slettevoll, rådgiver, Utdanningsavdelingen Referansegruppe: Deltakere i opplæringen (elever og voksne), lærerorganisasjonene, ledere på skoler og i voksenopplæring, IKT-seksjonen, Fagskolen Tinius Olsen, representanter for nettlærerne osv. Det gjennomføres systematisk evaluering og erfaringsutveksling i prosjektperioden både med elever/voksne og med nettlærere og skoleledere/opus-ledere på skoler som rekrutterer elever og/eller nettlærere. Prosjektledelsen henter ut erfaringene og drøfter dem med prosjektgruppa Budsjett Nettskolen Buskerud Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 oppst h-12 Lønn prosjektleder fra hele år 30 % vidr Lønn 6 lærere 2012/ % lærere vedlikehold fra h-13 5 % Lønn 2 nye lærere/fag 2013/ % lærere vedlikehold frq h-14 5 % Lønn 2 nye lærere/fag 2014/ % lærere vedlikehold fra h-15 5 % Sum lønn Varer og tjenester Samlinger/kompetanseheving Andre utgifter Allerede utg. ført 2012 (inkl. rest pilot) sum varer og tjenester Sum utgifter Inntekter Hovedutvalget for utdanning HUU Utdanningsavdelingen Regionale utviklingsmidler bevilgn ' Tilsk for oppgjør pilotutgifter ført i Fra skolene/opus 0 Sum inntekter Rapportering Det skrives en rapport til Hovedutvalget i februar i forbindelse med forslag til eskalering av tilbudet følgende skoleår. Det skrives rapport til Regionrådet for Kongsbergregionen årlig samt i forbindelse med sluttrapport.

6 6 7 Risikoanalyse Samhandling, samordning og effektiv gjennomføring er krevende med en så kompleks organisering. Dersom det lykkes, gir nettopp denne organiseringen store effekter. Samtidig er organiseringen sårbar fordi det er få nøkkelpersoner og et lite miljø som skal administrere prosjektet. Bredden i prosjektet krever også kjennskap til kompleksiteten i videregående opplæring, yrkesfag og studieforberedende, voksne og ungdom. Samtidig kan ambisjonene i prosjektet skape eierskap til Nettskolen Buskerud ved alle skoler i fylket og i voksenopplæringa. Tydelig rolleavklaring og tett samarbeid blir viktig i samarbeidet med skolene og OPUS. Samtidig er det krevende å ha oversikt og skape transparens for prosjektgruppa i den kontinuerlige samhandlingen med de mange aktørene i prosjektet. Prosjektet finansieres 1.prosjektår av midler fra Hovedutvalget for utdanningssektoren, Utdanningsavdelingen og regionale utviklingsmidler fra Kongsbergregionen. Eskalering av fagtilbudet er avhengig av nye tildelinger fra Kongsbergregionen. Prosjektet må finne fram til økonomiske modeller som sikrer videre drift og som krever lite administrasjon. Nettbasert opplæring er ekstra sårbar for teknologiske hindringer, for eksempel ustabile trådløse nettverk og vansker med kommunikasjonsplattform. Slik vansker kan føre til tap av dyrebar tid og redusere elevenes motivasjon. Samtidig er det i prosjektets ånd å finne løsninger på tekniske problemer som måtte oppstå underveis. Samarbeid med IKT-seksjon er nødvendig for å finne gode løsninger. Eskalering av prosjektet fra år til år er avhengig av gode evalueringer, velvilje fra skolene og OPUS og tilstrekkelig rekruttering av nye elever. Nettbasert opplæring krever bra IKTkompetanse hos eleven og motivasjon for selvstendig arbeid. Å rekruttere elever som kan mestre nettbasert opplæring blir derfor viktig, dvs. at en må være villig til å avvise elever som trolig vil mestre nettbasert opplæring dårligere enn tradisjonell opplæring. Nøkkelpersonen for vellykka nettbasert opplæring er læreren. Det blir derfor viktig å rekruttere motiverte lærere som ønsker og evner å utvikle kompetanse for pedagogiske kompetanse for nettbasert opplæring.

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Kirsti Slettevoll, tlf 32808633 Saksframlegg Referanse 2011/862-29 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.03.2013 Nettskolen

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-37 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 11.03.2014 Nettskolen Buskerud Saken følger opp

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord

Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Rapport 2010:7 Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard Monica Bjerklund Tittel : Forfattere : Evaluering av fleksibel videregående opplæring i Båtsfjord Vigdis Nygaard

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Nettskolen i Nordland

Nettskolen i Nordland Nettskolen i Nordland Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 19/212

Detaljer

2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen

2012-14. Ringeriksregion. Prosjektplan forsering. Ringeriksregionen Prosjektplan forsering Ringeriksregion -14 Ringeriksregionen Prosjektplan forsering. En del av elevene i Ringeriksregionen skal fra høsten få muligheten til å ta fag på høyere nivå i matematikk (1T). Prosjektet

Detaljer

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

NASJONAL DIGITAL LÆRINGSARENA - NDLA - OPPRETTING AV EIT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200702708-92 Arkivnr. 036 Saksh. Bjørgo, Vigdis Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 12.05.2009 28.05.2009 09.06.2009-10.06.2009

Detaljer

Plan for styrking 2014-2016

Plan for styrking 2014-2016 UTDANNING Plan for styrking Kunnskapsskolen i Buskerud maksimere læring og minimere frafall Buskerud fylkeskommune utdanningsavdelingen oktober 2014 1. Planens forankring Planen er forankret i Kunnskapsskolen

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Karrieresentre i Buskerud uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Fremme tilbudet på karriereveiledning

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155

1 Sammendrag. Notat. Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO. Saksnr. Vår dato: 31.01.2007 2006/2155 Saksnr Utarbeidet av: Lisbeth Pedersen Direkte tlf: 23302770 lpe@udir.no Deres dato: 2006/2155 Deres referanse: 200604599/MHE Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Kopi til: Dag Johnsen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0

Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK. som arbeidsform i Kongsbergregionen. Versjon 1.0 Prosjektbeskrivelse av forprosjekt NETTVERK som arbeidsform i Kongsbergregionen Versjon 1.0 KONGSBERGREGIONEN NOVEMBER 2009 Innhold 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1 BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING...3 Nettverk og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring

Strategiplan for videregående opplæring Strategiplan for videregående opplæring Høsten 2013 Komité for opplæring og kompetanse 2 Innhold Forord 1.0 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Skoleeiers ansvar... 4 1.3 Nasjonale føringer... 5 Elevtall skoleåret

Detaljer

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015.

Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Prosjektskisse videreutvikling hospiteringsordninger i Buskerud fylkeskommune 2013 2015. Bakgrunn Fra Utdanningsdirektoratets invitasjon: "I forbindelse med oppfølging av Samfunnskontrakten, har Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20)

Løft for yrkesfagene. (http://www.ssb.no/utdanning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/100640?_ts=13d35246b20) Løft for yrkesfagene Det trengs et løft for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Arbeiderpartiet vil forsterke politikken for fagutdanningene i Norge, og legger derfor frem flere konkrete forslag. Vi

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vår saksbehandler Inger Moland Wahl, tlf.: 32808631 Saksframlegg Referanse 2008/245-103 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for utdanningssektoren 22.06.2011 Retting

Detaljer

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt

Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro. Vi sprenger grenser. Følgeevaluering av et pilotprosjekt Anna Kittelsaa og Jan Tøssebro Vi sprenger grenser Følgeevaluering av et pilotprosjekt Postadresse: NTNU Samfunnsforskning, 7491 Trondheim Besøksadresse: Dragvoll Allé 38 B, Trondheim Telefon: 73 59 63

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/04669-31 May-Wenche Hestø 11.11.2014 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-18 Innhold Fylkesrådets innstilling til vedtak... 3 1. TJENESTEPRODUKSJON... 12

Detaljer

Midtveisrapport Ny GIV 2012

Midtveisrapport Ny GIV 2012 Midtveisrapport Ny GIV 2012 Dette er midtveisrapporten for prosjektet Ny GIV, som er ledd i regjeringens satsing for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Rapporten gir en oversikt over bakgrunn,

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer