Traineebasert lærerutdanning. Kortreist kompetanse partnerskap mellom kommuner og universitet. Strategidokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-2018. Traineebasert lærerutdanning. Kortreist kompetanse partnerskap mellom kommuner og universitet. Strategidokument"

Transkript

1 Traineebasert lærerutdanning Kortreist kompetanse partnerskap mellom kommuner og universitet Strategidokument Vi skal arbeide med tre store utfordringer fram mot 2018: Rekruttere og beholde gode lærere gjennom fokus på «kortreist kompetanse» og lokal veiledning. Utvikle en framtidsrettet traineebasert lærerutdanning. Etablere partnerskap mellom kommuner og Universitetet i Nordland i et regionalt perspektiv.

2 Innledning Dette strategidokumentet er utarbeidet i et samarbeid mellom RKK Salten /ved kommunene Meløy, Gildeskål og Steigen) og Universitetet i Nordland v/ Profesjonsutdanningen. Strategidokumentet er et felles grunnlag for de beslutninger og aksjoner som skal gjennomføres i regionen i perioden med bakgrunn i ønsket om øke rekrutteringen til læreryrket. Hensikten med dette strategidokumentet er å utløse følgende tiltak: Kommunene som ønsker å delta fatter nødvendige vedtak om deltakelse i «Traineebasert lærerutdanning» og avklarer forutsetningene for deltakelse. De må også sørge for tilstrekkelige rammer både når det gjelder den interkommunale samhandlingen samt avklare den enkeltes mulighet for å kombinere utdanning og jobb. Det etableres minimum ett veiledningsnettverk i hver deltakende kommune. RKK Salten tar et koordinerende ansvar knyttet opp til fellesfinansiering av prosjektet. RKK vil også drifte og koordinere samarbeidet gjennom en arbeidsgruppe for deltakende kommuner og Universitetet i Nordland. RKK-styrets vedtak : «Strategidokumentet for traineebasert lærerutdanning danner grunnlag for lokal tilslutning og samarbeid primært med Universitetet i Nordland.» Universitetet i Nordland tar ansvar for det faglige innholdet og vil tilby utdanningen gratis for kommunene. De vil også arbeide svært aktivt for å lage koblinger mellom dette og det å være praksisskole samt bruk av studenter. Gjennom samarbeidet vil de arbeide aktivt for å forme framtidens lærerutdanning. KS Nordland bistår i å søke ekstern finansiering og ser denne satsingen i sammenheng med bl.a. veiledning av nytilsatte og rekruttering til skoleledelse. De skal også ha en veiledende rolle i prosessen. Suksesskriterier Lokalt eierskap til prosessene er avgjørende for en lokal gjennomføring av denne satsingen. Dette betyr at det må sikres eierskap lokalt både politisk og administrativt. Likeledes er det viktig at skolene ved rektor og lærere får eierskap til prosessen tidlig. Erfaringen tilsier også at dette er en arbeidskrevende prosess i oppstartfasen idet arbeidet kommer i tillegg til de daglige arbeidsoppgaver i kommunene. Det er også viktig at det tidlig utpekes en lokal leder i hver kommune som har ansvaret for å drive prosessene lokalt. Det er også viktig å ha en sterk og tydelig ledelse for det interkommunale arbeidet som har god tid til å drive utviklingsprosessene. Prosjektet skal ha regional koordinering (og prosjektledelse) og lokalt eierskap. Videre er oppstartfasen meget inspirerende og arbeidskrevende, så det er viktig at de økonomiske forutsetninger ligger godt til rette i denne fase slik at dette ikke er til hinder for en god prosjektgjennomføring. Traineebasert lærerutdanning sees i sammenheng med lokal veiledning. Se vedlegg for mer informasjon. Arne Fjalstad Per Oskar Schjølberg Per Jon Olsen Universitetet i Nordland KS Nordland RKK Salten Overordnet mål for traineebasert lærerutdanning 1. Det skal etableres lokalt eierskap til arbeidet i alle deltakende kommuner, både politisk og administrativt. 2. Det skal i perioden gjennomføres forkurs og nettbasert utdanning med fokus på lokal veiledning kombinert med jobb der dette er mulig i alle deltakende kommuner. 3. Det skal i perioden utprøves og utvikles framtidige samarbeidsformer mellom Universitetet i Nordland og kommunene. 4. Alle som tar utdanningen skal gjennom denne tilegne seg kompetanse til å gjennomføre undervisning av høy kvalitet. - Side 2 -

3 Regionen har tre viktige kompetanseutfordringer og mål 1. Bidra til at vi i Salten-regionen i fremtiden har tilgang på kvalifiserte arbeidskraft i grunnskolen. 2. Vise at læreryrket er spennende og viktig både for elever og kommunene. 3. Utvikle partnerskap og gode møteplasser mellom kommunene og Universitetet i Nordland. Om traineebasert lærerutdanning Utdanningen er primært for assistenter og vikarer med noen års undervisningserfaring og skal bidra til lokal rekruttering til læreryrket. Trainee-studentene følger løpet til GLU 5-10, nett- og praksisbasert undervisning med vekt på lokal veiledning over 5 år og forkortede samlinger. Som trainee inngår man i skolens daglige arbeid gjennom hele utdanningen. Hvem skal traineebasert lærerutdanning være for Traineebasert lærerutdanning er for ansatte i kommunene som nå har undervisning, men mangler lærerutdanning. Der det lokalt er nødvendig i forhold til framtidig rekruttering kan også andre delta. For å møte disse utfordringene er det nødvendig å ha et samarbeid som skal Gi lokal kunnskap, identitet og stolthet gjennom godt kvalifiserte lærere. Ha et bevisst forhold til framtidig og alternativ rekruttering til yrket. Ivareta det regionale perspektivet og legge til rette for samhandling mellom kommunene gjennom bruk av RKK Salten. Være en del av skolens og kommunens rekrutteringspolitikk med tydelig forankring hos skoleeier. Være et fleksibelt tilbud til alle kommunene i regionen. Øke interessen for, og stimulere til rekruttering av lærere og utvikling av skolene knyttet til dette. Sees i sammenheng med Veiledning av nyutdannede lærere i samarbeid med KS Nordland. Ha tett kontakt med Universitetet i Nordland både i gjennomføring, bruk av studenter og mulighetene for å være praksisskole. Etablerer partnerskap med KS Nordland. Hovedaktørene Kommunene: Ta administrativt og politisk eierskap til prosessene, avklare lokal finansiering. Rekruttere til traineebasert lærerutdanning og veileder-/ mentorutdanningen. Inngå avtale med de som skal gjennomføre traineebasert lærerutdanning og veilederutdanning. Legge til rette for lokale ressurser til veiledning. Avklare behov for faglig hjelp og inngå avtaler knyttet til praksisopplæring med Universitetet i Nordland. RKK Salten: Være kontraktspartner med Universitetet i Nordland. Bistå med drift av arbeidet ved å ha sekretærfunksjonen i prosjektgruppen. Være et bindeledd til KS Nordland. Bistå deltakende kommuner der dette er ønskelig. Universitetet i Nordland: Gjennomføre utdanningen fleksibelt og nettbasert etter prinsippene for GLU (Praksis og nettbasert grunnskoleutdanning) og stor vekt på lokal veiledning. Gjennom utdanning av veiledere gi disse ansvar for oppfølging som gjennomføres lokalt. Gjøre avtale om å bruke studenter i de aktuelle skolene. Inngå avtale om at de aktuelle skolene kan bli praksisskoler. KS Nordland: Inngå samarbeidsavtale med RKK Salten. Bistå med å synliggjøre arbeidet i andre regioner i fylket. Delta i utviklingen av utdanningen og bistå med å avklare eksterne finansieringsmuligheter. - Side 3 -

4 Organisering av arbeidet - innsatsområder RKK Salten Prosjektgruppe RKK Salten Deltakende kommuner Universitetet i Nordland KS Nordland Arbeidsgrupper i deltakende kommuner Arbeidsgrupper mellom UiN og kommunene Kommunene: Etablere og drifte arbeidsgrupper og legge til rette for veiledning i hver kommune (Kommunenivå og den deltakende skole). Ansvar: Skoleeier. Prosjektgruppe: Det etableres en prosjektgruppe regionalt som består av skoleeier, Universitetet i Nordland og KS Nordland. Ansvar: RKK Salten. Arbeidsgrupper: Det etableres arbeidsgrupper som består av repr. fra kommunene og UiN som utvikler innhold og struktur på utdanningen, praksisopplæringen, veileders oppgaver og bruk av studenter. Ansvar: RKK Salten. Forholdet mellom de ulike innsatsområdene Traineebasert lærerutdanning med forkurs er hovedarbeidet. For å kvalitetssikre det lokale arbeidet gjennomføres det veilederutdanning med fokus på oppfølging av de som skal ta lærerutdanningen. I tillegg kan det etter behov og ønske forsterkes med ett eller flere av tiltakene rekruttering til skoleledelse, praksis/ bruke av studenter, skoleutviklingsprosjekt og/ eller kurs for alle lærerne på skolen(e). I framdriftsplanen med milepæler er kun de viktigste aksjonene med for å vise sammenhengene knyttet til en tidsfase. Traineebasert lærerutdanning Nytilsatte/ nyutdannede Skoleutv.- prosjekt Kurs for lærerne Kortreist kompetanse Lokal veiledning Partnerskap mellom kommunene og Universitetet Rekr. til skoleledelse Praksisskoler Veilederutdanning Bruk av studenter Forskning: Kvalitet og utvikling - Side 4 -

5 Utdanningen Overordnet arbeidsprosess Figuren til høyre viser de viktigste fasene i arbeidet. Hovedelementene er: Realkompetansevurdering og forkurs. Forkurset: Kurset er et introduksjonskurs på 15 stp rettet mot voksne uten formell studiekompetanse, men som har relevant arbeidserfaring og yrkeskompetanse som kan gi grunnlag for vurdering av realkompetanse som grunnlag for opptak til høyere utdanning. Kurset skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og forberede dem på de krav høgre utdanning stiller. Gjennomføring av utdanningen. Til begge er det knyttet avtale med den enkelte deltaker. Veivalg Etter realkompetanse og forkurs er det 4 aktuelle veivalg for deltakerne: De kan gå videre til ordinært studium, desentralisert studium, nettbasert studium eller traineebasert studium. Studiemodell Studiet er over 5 år og den årlige gjennomføringen vil være på 45 stp., med unntak av siste året som er 60 stp. For å få god kvalitet på studiet er det derfor viktig å ha en god, faglig veiledning lokalt gjennom hele perioden. Den enkelte student avsetter 2 dager i 30 uker til studiet. Av dette disponerer Universitetet i Nordland 10 samlinger hver på 2 dager. Resten benyttes lokalt i samråd med skoleeier og lokal veileder. 2012/ / / / / /2018 Real- 15 stp. PEL 15 stp. PEL 30 stp. PEL 45 stp Valg stp eller Kompet.vurd. 60 stp Forkurs 30 stp. No/ Mat 30 stp. No/ Mat 15 stp Valg 2 Kunst og håndverk, musikk, mat og helse, RLE Naturfag/ engelsk/ kr.øv., spansk, spes.ped, ped. entreprenørskap, friluftsliv, mangfold og mestring - Side 5 -

6 Økonomi og ressurser Prinsipper for finansiering og utgiftsfordeling: Kommunene: Traineebasert lærerutdanning: I prinsippet skal kommunenes utgifter være den arbeidskraft de legger i arbeidet knyttet til lokale samlinger/ veiledning, oppfølging av deltakerne og møter. Veilederutdanning: Kommunene dekker utgifter etter lokal avtale. Alle kommuner søker Utd.dir. om støtte til denne utdanningen. RKK Salten: Sammen med kommunene å søke på eksterne midler på grunnlag av dette dokumentet. Bistå kommunene og Universitetet i Nordland med søknad på eksterne midler. Delfinansiere kurs og utviklingsprosjekter for de aktuelle kommuner/ skoler. Salten kompetanse: Gjennomføre realkompetansevurderingen. Sikre at deltakerne tilfredsstiller opptakskravene for utdanningen. Gjennomføre forkurs som finansieres av Salten kompetanse/ RKK Salten. Universitetet i Nordland: Gjennomføre en fleksibel og tilpasset lærerutdanning med lokale samlinger uten faglige kostnader for kommunene/ skolene. Gjennomføre veilederutdanningen etter avtale med RKK Salten og KS Nordland. Finansieres gjennom eksterne søknader. Bistå med at aktuelle kommuner/ skoler blir praksisskoler. Bidra til at ordinære studenter bruker skolene. Bistå kommunene/ skolene med en analyse av og deltakelse i utviklingsprosjekter. Dette innbefatter også mulighetene for forskning på praksis. KS Nordland: På vegne av kommunene bistå til å søke om eksterne midler til veilederutdanning/ rekruttering til skoleledelse. Betrakte dette arbeidet som et pilotarbeid med relevans for andre kommuner med rekrutteringsutfordringer. Aktuelle eksterne finansieringskilder: Fylkesmannen. Partnerskap Salten. Nordland fylkeskommune. KS v/ OU-fond. Organisasjonene. Utdanningsdirektoratet. - Side 6 -

7 Veivalg og milepæler Milepælene er de viktigste hendelsene i arbeidet og de er tidsbestemt. Traineebasert lærerutdanning Del 1: Del 2: Tilpasset utdanning kombinert med jobb. Forkurs Veilederutdanning Regionalt/ interkommunalt Lokalt i den enkelte kommune Prosjektledelse, prosjektorganisering Beslutning: Styret i RKK Salten 2. Avtale: Univ. i Nordland. vedr. utdanningen 3. Beslutning: Deltakelse fra kommunene 4. Beslutning: Forkurs. 5. Prosjektdrift: Lokale arbeidsgrupper 6. Prosjektdrift: Regional prosjektgruppe 7. Prosjektdrift: Arbeidsgr. UiN/ kommunene. 8. Søknad: Eksterne midler til forkurs 9. Avtale: KS Nordland vedr. samarbeid. 10. Avtale: Univ. i N. om øvingsskole/ studenter 11. Søknad: Eksterne midler til utdanningen Traineebasert lærerutdanning Realkompetansevurdering 13. Forkurs, avtaler, traineekontrakt Forkurs, gjennomføring 15. Lokal veiledning, inngå avtaler, traineekontrakt Utarbeide fagplaner (skoleeier og UiN) 17. Gjennomføre traineebasert lærerutdanning Veiledning Inngå avtale med lokale veiledere, avklare rollen 19. Inngå avtale med KS vedr. veilederutdanning 20. Gjennomføre veilederutdanning, 30 stp. - Side 7 -

8 Vedleggene er ikke statiske og vil utvikles i forhold til de prosessene og fasene arbeidet er i. VEDLEGG Hva er et trainee-program? Et traineeprogram er et opplæringsprogram for nyutdannede eller ansatte med noen års erfaring som skal gi en attraktiv inngang til yrkeslivet. Samtidig kan programmet bidra til rekruttering av personell til kommunene. Som trainee inngår man i skolens daglige arbeid. Samtidig lærer traineen virksomheten å kjenne gjennom å jobbe og se yrket fra ulike sider. Inkludert følger tett oppfølging med fagsamlinger, fagveileder og personlig veileder/ mentor. Et godt planlagt, forberedt og gjennomført traineeprogram kan være en god og langsiktig strategi, og et tidsriktig og nytt virkemiddel for styrket omdømme og rekruttering til læreryrket. Traineeprogrammet skal gi både gi en sammenheng og en tilpasset overgang fra studier til praksis, og bygge trygghet via trening. Traineen skal utføre ordinære arbeidsoppgaver samtidig som det gis rom for refleksjon og faglig fordypning, og tid til å sette seg inn i virksomhetens praksis og rutiner og modnes i sin rolle før en får fullt ansvar Traineebasert lærerutdanning Traineen skal ved oppstart av programmet ha tilfredsstilt kravet for opptak til lærerutdanning Traineeprogrammet skal gi traineen mulighet for å bli kjent med skolen/ skoler og kommunal virksomhet. Traineen vil i løpet av programmet få: Arbeidspraksis med skreddersydde arbeidsopplegg. En veileder/ mentor i hver kommune/ virksomhet. Veileder i kommunen og traineen skal innen en uke etter oppstart sammen utarbeide en opplæringsog utviklingsplan. Planen skal sørge for at traineen får erfaring fra flere faser i virksomhetenes arbeid, og planen vil angi konkrete arbeidsoppgaver på bakgrunn av interesse og muligheter, og legges opp individuelt for hver trainee. Det er et mål at samtlige traineer vil bli tilbudt lærerjobb i kommunen etter endt program. Praksis og forskriften: I begge utdanningene skal det være veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i alle studieårene. Praksisopplæring skal inngå som en integrert del av alle fagene i utdanningene. Omfanget av praksisopplæringen skal være minst 100 dager fordelt over fire år: minimum 60 dager i løpet av de to første studieårene, og minimum 40 dager i løpet av de to siste studie-årene. Praksisopplæringen skal være i grunnskolen og fordeles på både lavere og høyere årstrinn i det løpet som utdanningen kvalifiserer for. Det skal være progresjon i praksis-opplæringen, og den skal være tilpasset studentenes fagvalg i alle studieårene og knyttet til ulike deler av skolens virksomhet. Forskriften er i lovs form, og skal denne fravikes, må det søker departementet om det. Praksisopplæringen og de økonomiske rammene Når det gjelder de økonomiske rammene i forhold til praksisopplæringen, så reguleres de av øvingslæreravtalen. I kortversjon er denne slik: For en gruppe studenter (3-4 stk) i 7 ukers praksis (35 dager)så er det følgende økonomiske rammer: ,- til praksisskolen som rektor disponerer til merarbeid ifht samarbeid med UiN (uavhengig av antall praksisgrupper) ,- til praksislærer for ansvaret det er å ha studenter. 125 t i praksislærers lønnstrinn som skal brukes til å kjøpe praksislærer fri fra undervisning/ bunden tid/ubunden tid (fordeles) den tid han/hun har studenter. 2000,- i koordinatortillegg hvis det er flere enn en som deler på jobben. + tillegg for 30/60 stp veilederutdanning Vi vil gjerne inngå en lokal avtale som er forenklet og der vi tar utgangspunkt i stykkpris per student. (Dette regnestykket ovenfor forutsetter grupper med studenter, så vi må ta utgangspunkt i en omregning av det). Vi må oppfordre til at det er et team av lærere som tar imot studenter. Det er god erfaring med dette og studentene rapporterer at de lærer mye med å se mange ulike lærere i aksjon. I praksisopplæringen og i PEL, så er dette med observasjon som metode vektlagt dette må vi finne rom for innenfor modellen. V må også få ivaretatt variasjon i praksisopplæringen. - Side 8 -

9 Traineebasert lærerutdanning: Mål: Rekruttering. Økt kompetanse og stabilitet. Organisering av tilbud for veiledere og Traineestudenter. Forslag til organisering/struktur på kommune- og skolenivå Trainee = T Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Skoleeier Ansvarlig for utdanningen. Samarbeid med T-skolene ved rektor. Samarbeid med skolene Info til rådmann/ strategisk ledergruppe. Avklares med fagforeninger Markedsføre ny type utdanning! T-basert lærerutdanning behandles politisk. Utarbeide kontrakt og lokale betingelser for de som skal ta veilederutdanning. Utarbeide kontrakter for de som skal formalisere realkompetansen. Prosjektgruppe: (Personal +seksjon undervisning) Velge ut skoler og samarbeid om utvelgelse av lærere til veilederutdanning. Studenter som skal formalisere lærerutdanning. Folk som vil ha realkompetanse for å ta T-basert utdanning. Følge opp T-baserte skoler. Opprette T-stillinger på skolene. Veiledere Kvalitetssikres med to veiledere på hver T skole. T-studenter NB! Det er ingen selvfølge at alle som har realkompetanse får tilbuds om jobb + T-studier. Her blir det konkurranse om plassene. De beste tilsettes. Kommunestyret fatter de nødvendige vedtak. Ressurser til prosjektet. Vedlegg: Strategidokument RKK Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Rektor Bindeledd mellom skoleeier og veileder/mentor/stude nt(-er) Rektor forespør/velger ut Lærere til veilederutdanning. Kvalitetssikres med to veilederstudenter fra hver skole. Meløy kommune har valgt ut to skoler. I samråd med skoleeier følger opp de som ønsker å søke T-studier fra 2013 i egen krets. Legger til rette for at de kan bli litt kjent med skolen. Evt. få prøve seg i litt jobb.(vikar) Velger ut og tilsetter T- student(-er) som de ønsker å ha som lærere på kort og lang sikt. Legg til rette for veilederstudenter og T- studenter. Oppfølging av studenter i nært samarbeid med skoleeier. Legge til rette for studenten ut fra vedtatte betingelser. Egen kommunal avtale. Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Veileder/ mentor Dyktig(-e) lærere som kan tenke seg å ta veileder/mentor utdanning. Mål Følge opp og veilede student (-er) under utdanning i samråd med universitet. Formaliserer eksamen. Info om utdanning. De utvalgte lærerne søker opptak innen 15. april. Studiet starter høsten Formaliseringen gir 30 studiepoeng. Følge opp T- student(-er) Følge opp nytilsatte og nyutdannede lærere. Viser til lokal avtale. Må påberegnes noen dager fra skolen, grunnet samlinger på universitetet. Lokal kommunal avtale for veileder. Bindeledd mellom universitet/skol e/ og T- student(-er).

10 Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Ufaglærte. Har realkompetanse. Arbeider i skolen Info om utdanningen For å sikre at en ikke mister «gode folk» må den enkelte skole (rektor) selv vurdere om «gode studenter» skal sikres Skolen tilsetter T-studenter skole. Kontrakt. To dager pr uke til studiet. Ufaglærte. Har realkompetanse. Arbeider ikke i skolen. Ufaglærte. Må formalisere realkompetanse for å ta lærerutdanning Info om utdanningen jobb fra høsten Bli litt kjent med skole. Observere, delta i litt undervisning, evt. får mulighet til og undervise.(vikar) Rektors ansvar. Info om utdanning. Realkompetanse vurdering. Forberedelse til studiet. Formalisering av fag. Kontakt med skole. Lokale tilpasninger. Student skal sikres arbeid i studietiden forutsatt av at avtaler overholdes. Student tilsettes i max. 50 % stilling. Lærer tre dager pr uke. Felles arbeidsdager for alle studenter. Eks.(mandag, tirsdag, onsdag.) Hvis mulig starter alle studenter med samme elevgruppe trinn. Praksis: Praksis skal være på egen skole. Felles studiedager for alle studenter. Eks. (torsdag, fredag) Studiet: Nettbasert Fortrinnsvis lokalt. Evt. samlinger skal foregå på studiedager og skolefrie dager bortsett fra kurs- og planleggingsdager. Praksis: Observasjon, utprøving og oppgaver i samråd med lærer på trinnet. Lokalt: Følges opp av skoleeier, skole og veileder. Skal si løpet av studietiden sikres veiledning/undervis ning på alle klassetrinn. (5. 10.) NB! Skal ikke bukes som vikar! - Side 10 -

11 UTDANNING AV VEILEDERE/ MENTORER Eksempel fra Meløy Veiledere: Vi må ha min 2 veiledere på hver skole, i nord og sørbygda. Skape et veilederteam. Utdanninga er på 30 st.p Meløy kommune dekker kostnader til: o Reise og overnatting o Permisjon med lønn på studiedager o Lærebøker, som også skolen kan nyttiggjøre seg o Studieavgift o Permisjon for lesedager og eksamen, etter gjeldende retningslinjer Vi må stille krav til smidighet fra skolens side for de som deltar i veilederstudiet. Det bør vurderes løsninger som for eksempel: Noe frigjøring av lærer i ubunden tid for å ha tid til å lese 2 4 studiedager, avtales mellom rektor og lærer på dager som tilpasses skolen og studiene Etter endt utdanning: Avtale/kontrakt Bindingstid for de som tar veilederutdanning Veileder kan jobbe med: o Traineebaserte lærerstudenter o Nyutdannete lærere o Ufaglærte Det må settes av tid til å kunne være veileder. Lønnskompensasjon for 15 stp Tid til oppfølging av studenter også i klasserommet som ledd i veiledning Nødvendig frikjøp/rammebetingelser for å gi nødvendig veiledning Bør Meløy kommune ha et veilederteam som består av: 1. veiledere på deltakende skoler 2. rektorer på deltakende skoler 3. representant fra seksjonen, ev personal ved behov. Arbeidsgruppa for arbeid med tilrettelegging av traineebasert lærerutdanning i Meløy, består av Marit Buvik, Andre Edvardsen, Gry Berit Alveness, Elfrid Boine. Rektorene innkalles til møter ved behov.

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere

Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere Informasjon til skoleeier om videreutdanning for lærere 2016-2017 Søknadsfristen til videreutdanning for lærere er i år 1. mars. Skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars. Utbetaling

Detaljer

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger

1. Formål. 2. Omfang. 3. Forutsetninger Avtale mellom Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning og skole om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, allmennlærerutdanningen

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien.

Du kan søke om å delta på alle studietilbudene i Udir sin studiekatalog. Dette er tilbud som er spesielt opprettet for strategien. Ofte stilte spørsmål Last ned som PDF Skriv ut Sist endret: 08.06.2016 1. Før du søker 2. Søknadsprosess 3. Gjennomføring Før du søker Hvilke studietilbud kan jeg søke på? Du kan søke om å delta på alle

Detaljer

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene.

Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på utdanningene. 1 Vedtatt landsmøte 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Våre lærerutdannere Lærerutdannere er den viktigste faktoren i kvaliteten på

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA

KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA KVALITET OG UTVIKLING I PPUY-PRAKSIS: ERFARINGER FRA UIA Lærerutdanningskonferansen 20. april 2017 Sudieleder Ingvild Ruhaven Praksisleder Leif Jensen PPU-Y FOR STUDENTER MED TEKNISK BAKGRUNN LÆRERUTDANNINGER

Detaljer

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231

Veiledning av nyutdannede lærere Utlysing av midler for 2009 Kapittel 226, 281 og 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 E-post: kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 30.01.2009 Deres dato: Vår referanse: 2009/308 Deres referanse: Institusjoner som gir

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet

Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving hos lærere hva og hvordan? Are Johansen og Arve Thorshaug, Studieleder Grunnskolelærerutdanninga, Nord universitet Kompetanseheving - individuelt og kollektivt Ja, takk begge deler! Individuell

Detaljer

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010

Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 Regional tiltaksplan Handlingsplandel kompetansetiltak for ansatte i offentlig sektor 2010 VISJON RKK skal være inspirerende, nyskapende og målrettet i forhold til kommunenes arbeid for å skape kompetente

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager vår ( trinn) Emne GLU1P45_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Praksis 4. år - 10 dager vår (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P45_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy.

Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. Program for nyutdannede/nytilsatte pedagoger i barnehage og skole i Inderøy. KS, Kommunenes Sentralforbund og Kunnskapsdepartementet skrev 5. februar 2009 under en avtale om veiledning av nytilsatte nyutdannede

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015

Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 1 10.05.2012 SØNDRE LAND KOMMUNE Grunnskolen Kompetansutvikling i grunnskolen i Søndre Land kommune 2012 2015 Handlingsprogram - Kompetansetiltak Febr 2012 Kompetanseplan for grunnskolen Side 1 2 10.05.2012

Detaljer

2017/ Søknadsfrist 1. mars 2017

2017/ Søknadsfrist 1. mars 2017 EVU - Kompetanse for kvalitet 2017/2018 - Søknadsfrist 1. mars 2017 Matematikk 1 m/ sommersamling (Alta) fire dager i august før ordinær skolestart og helgesamlinger (Tromsø) Trinn 5.-10. Opptakskrav:

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. år - 20 dager ( trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn)

Praksis 1. studieår 30 dager ( trinn) Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P10_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Dette mastergradsstudiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer,

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2013-2014 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2013-2014 Kroppsøving og Friluftsliv 2013-14 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Tromsø kommune 2012 2015 Byrådsleder Innhold Felles visjon for skolene i Tromsø:... 2 De tre utviklingsmålene for

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng

Studieplan. Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1. NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå. OMFANG: 7,5 studiepoeng Studieplan Utdanning av veiledere for nyutdannede lærere, modul 1 NIVÅ: Etter- og videreutdanning / 6100-nivå OMFANG: 7,5 studiepoeng BAKGRUNN Veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere er et av tiltakene

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 5.-10.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Deltakernes kommentarer og bidrag

Deltakernes kommentarer og bidrag Deltakernes kommentarer og bidrag Hva mener du bør stå på politikernes agenda nasjonalt nivå Finansieringsordning Tilskudd pr student må høynes Større samsvar mellom de politiske ambisjonene og viljen

Detaljer

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim

Kommunesektorens viktigste utviklingspartner. KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Kommunesektorens viktigste utviklingspartner KS Akershus: Rolle og mulige bidrag v/ Marianne Lindheim Hva mener KS om utdanning? Hovedutfordringer Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Skape engasjement

Detaljer

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Versjon 02/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål Målgruppen for studiet Veileder- og mentorutdanning i et profesjonsperspektiv

Detaljer

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013

Senter for etter- og videreutdanning. Kroppsøving deltid 2012-2013 Senter for etter- og videreutdanning Kroppsøving deltid 2012-2013 Kroppsøving og Friluftsliv 2012-13 Felles informasjon og praktiske opplysninger for deltidsstudiene VARIGHET n Kroppsøving deltid, del

Detaljer

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.?

Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning. mellom. Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning.? Kontrakt om praksisopplæring i barnehagelærerutdanning mellom Høgskulen på Vestlandet, studiested Bergen, Avdeling for lærerutdanning og? barnehage 1. Innledning Denne kontrakten bygger på samarbeidsavtalen

Detaljer

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emne GLU1P30_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Praksis 3. år - 20 dager (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn

Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Plan for praksisopplæringen i grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere lærere til å utøve et krevende og komplekst yrke i et samfunn preget av mangfold og endring.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet

Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet EVU forum UIB 27. okt. 2016 Tema: Kompetanse for kvalitet en strategi med UH som sentral aktør v/ Ekst. Avd. dir. Morten Skaug- Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet fra 2016-2025 Overordnet om

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for og informasjon om satsing på «universitetsskoler»

Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for og informasjon om satsing på «universitetsskoler» Til skoleeiere og grunnskoler i Rogaland Deres ref.: Vår ref.:17/06968-1 Dato: 08.11.2017 Utlysning: Avtaler om partnerskapsskoler for grunnskolelærerutdanningene for 2018 2022 og informasjon om satsing

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 5 Studieplan 2017/2018 Veiledning av nyutdannede lærere Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Dette er en videreutdanning på 5 studiepoeng på lavere grads nivå. Studiet går over ett semester

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn

Vurderingsrapport 3. studieår GLU trinn Vurderingsrapport 3. studieår GLU 5. 10. trinn Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE

HiØ VIDERE Avd LU. Bjørg Knoph HiØ VIDERE HiØ VIDERE Avd LU Bjørg Knoph HiØ VIDERE 22.10.2015 1 HiØ VIDERE HiØ VIDERE er høgskolens administrative enhet for eksternt finansiert etter- og videreutdanning (EVU). Høgskolens eksternt finansierte oppdrag

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning

Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien. 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning Rita Hvistendahl og Kirsti L. Engelien 100 dager praksis integrert i femårig lektorutdanning «Forskriftens formål er å legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr en lektorutdanning for trinn

Detaljer

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn)

Praksis 4. år - 10 dager høst ( trinn) Praksis 4. år - 10 dager høst (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1P40_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231

VEILEDNING AV NYUTDANNEDE LÆRERE UTLYSING AV MIDLER FOR 2008 KAPITTEL 226, 281 OG 231 Vår saksbehandler: Kari Skjølsvik Direkte tlf: 23 30 27 95 kari.skjolsvik@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 24.01.2008 Deres dato: Vår referanse: 2008/321 Deres referanse: Institusjoner som gir lærerutdanning

Detaljer

Vurderingsrapport 2. studieår GLU

Vurderingsrapport 2. studieår GLU Vurderingsrapport 2. studieår GLU 5.-10. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier(lui), institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) Vurderingen av praksis

Detaljer

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT).

Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Utfyllende regler om studier og eksamen ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL), Høgskolen i Telemark (HiT). Dekan kan selv vedta utfyllende bestemmelser med gyldighet for vedkommende

Detaljer

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars.

Det er skoleeiere, altså kommuner, fylkeskommuner og private og statlige skoleledere, som kan søke om funksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. mars. Funksjon som lærerspesialist Skoleeiere kan i perioden 1. februar til 15. mars søke om tilskudd til funksjon som lærerspesialist. Lærerspesialistene skal dykke enda dypere i sitt fag eller fagområde, og

Detaljer

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn)

Praksis 3. studieår - 20 dager ( trinn) Praksis 3. studieår - 20 dager (5. - 10. trinn) Emnekode: GLU2P30_1, Vekting: 0 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14

VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 VIRKSOMHETSPLAN SÆTRE SKOLE 2013-14 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager

Detaljer

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530

BARNEHAGE: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2005/rundskriv-f-04-05.html?id=109530 BARNEHAGE: SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN MELLOM HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS (HiOA) VED FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING 1 (STUDIESTED PILESTREDET), BARNEHAGEEIER OG BARNEHAGE

Detaljer

Veiledning av nye lærere

Veiledning av nye lærere Veiledning av nye lærere Marit Ulvik, UiB Jeg vil ha et liv nå også! (ny lærer) Når du kommer dit, så opplever du veldig mye som du ikke har lest om i noen bok (ny lærer). 1 Hva vi vet Mange slutter de

Detaljer

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert)

Grunnskolelærer for trinn (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærer for 1.-7. trinn (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen intensiveres gjennom

Detaljer

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no

Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Kari Krogstad E-post: kari.krogstad@hit.no Faglig koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) Informasjon 1. Ny barnehagelærerutdanning

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRINGA Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 10. mai 2005 (sak A 23/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer.

LÆRERLØFTET. Kompetanse for kvalitet 2009-2012. Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. LÆRERLØFTET Kompetanse for kvalitet 2009-2012 Strategi for videre- og etterutdanning av lærere og rektorer. Innhold Innhold... 2 Visjon for skolene.... 3 Utviklingsmål... 3 Mål for kompetanseheving og

Detaljer

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN

Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN Regionalt Kontor for Kompetanseutvikling i Vefsn, Grane og Hattfjelldal STRATEGISK PLAN FOR RKK VEFSN 2010-2014 Visjon: Kompetanse i tiden Verdier: RKK Vefsn skal være: Nyskapende og i utvikling Framtidsrettet

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kunnskapsdepartementet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Kompetanse for kvalitet felles satsing på videreutdanning Vi ønsker å styrke

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger "UTOLA" - Uteområdet som læringsarena. Ønsker du å gjøre "Uteskolen" til en bedre undervisningsarena enn hva klasserommet er - da er dette studiet for

Detaljer

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10

Praksismøte 25.august Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 Praksismøte 25.august 2016 Grunnskolelærerutdanningen 1-7 Grunnskolelærerutdanningen 5-10 1 2 Organisering og ledelse av Grunnskolelærerutdanningene GLU1-7 og GLU5-10 Organisasjonskart avd LU: dekan studieleder

Detaljer

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10

Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Plan for praksisopplæring (100 dager), trinn 5-10 Planen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer