Traineebasert lærerutdanning. Kortreist kompetanse partnerskap mellom kommuner og universitet. Strategidokument

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012-2018. Traineebasert lærerutdanning. Kortreist kompetanse partnerskap mellom kommuner og universitet. Strategidokument"

Transkript

1 Traineebasert lærerutdanning Kortreist kompetanse partnerskap mellom kommuner og universitet Strategidokument Vi skal arbeide med tre store utfordringer fram mot 2018: Rekruttere og beholde gode lærere gjennom fokus på «kortreist kompetanse» og lokal veiledning. Utvikle en framtidsrettet traineebasert lærerutdanning. Etablere partnerskap mellom kommuner og Universitetet i Nordland i et regionalt perspektiv.

2 Innledning Dette strategidokumentet er utarbeidet i et samarbeid mellom RKK Salten /ved kommunene Meløy, Gildeskål og Steigen) og Universitetet i Nordland v/ Profesjonsutdanningen. Strategidokumentet er et felles grunnlag for de beslutninger og aksjoner som skal gjennomføres i regionen i perioden med bakgrunn i ønsket om øke rekrutteringen til læreryrket. Hensikten med dette strategidokumentet er å utløse følgende tiltak: Kommunene som ønsker å delta fatter nødvendige vedtak om deltakelse i «Traineebasert lærerutdanning» og avklarer forutsetningene for deltakelse. De må også sørge for tilstrekkelige rammer både når det gjelder den interkommunale samhandlingen samt avklare den enkeltes mulighet for å kombinere utdanning og jobb. Det etableres minimum ett veiledningsnettverk i hver deltakende kommune. RKK Salten tar et koordinerende ansvar knyttet opp til fellesfinansiering av prosjektet. RKK vil også drifte og koordinere samarbeidet gjennom en arbeidsgruppe for deltakende kommuner og Universitetet i Nordland. RKK-styrets vedtak : «Strategidokumentet for traineebasert lærerutdanning danner grunnlag for lokal tilslutning og samarbeid primært med Universitetet i Nordland.» Universitetet i Nordland tar ansvar for det faglige innholdet og vil tilby utdanningen gratis for kommunene. De vil også arbeide svært aktivt for å lage koblinger mellom dette og det å være praksisskole samt bruk av studenter. Gjennom samarbeidet vil de arbeide aktivt for å forme framtidens lærerutdanning. KS Nordland bistår i å søke ekstern finansiering og ser denne satsingen i sammenheng med bl.a. veiledning av nytilsatte og rekruttering til skoleledelse. De skal også ha en veiledende rolle i prosessen. Suksesskriterier Lokalt eierskap til prosessene er avgjørende for en lokal gjennomføring av denne satsingen. Dette betyr at det må sikres eierskap lokalt både politisk og administrativt. Likeledes er det viktig at skolene ved rektor og lærere får eierskap til prosessen tidlig. Erfaringen tilsier også at dette er en arbeidskrevende prosess i oppstartfasen idet arbeidet kommer i tillegg til de daglige arbeidsoppgaver i kommunene. Det er også viktig at det tidlig utpekes en lokal leder i hver kommune som har ansvaret for å drive prosessene lokalt. Det er også viktig å ha en sterk og tydelig ledelse for det interkommunale arbeidet som har god tid til å drive utviklingsprosessene. Prosjektet skal ha regional koordinering (og prosjektledelse) og lokalt eierskap. Videre er oppstartfasen meget inspirerende og arbeidskrevende, så det er viktig at de økonomiske forutsetninger ligger godt til rette i denne fase slik at dette ikke er til hinder for en god prosjektgjennomføring. Traineebasert lærerutdanning sees i sammenheng med lokal veiledning. Se vedlegg for mer informasjon. Arne Fjalstad Per Oskar Schjølberg Per Jon Olsen Universitetet i Nordland KS Nordland RKK Salten Overordnet mål for traineebasert lærerutdanning 1. Det skal etableres lokalt eierskap til arbeidet i alle deltakende kommuner, både politisk og administrativt. 2. Det skal i perioden gjennomføres forkurs og nettbasert utdanning med fokus på lokal veiledning kombinert med jobb der dette er mulig i alle deltakende kommuner. 3. Det skal i perioden utprøves og utvikles framtidige samarbeidsformer mellom Universitetet i Nordland og kommunene. 4. Alle som tar utdanningen skal gjennom denne tilegne seg kompetanse til å gjennomføre undervisning av høy kvalitet. - Side 2 -

3 Regionen har tre viktige kompetanseutfordringer og mål 1. Bidra til at vi i Salten-regionen i fremtiden har tilgang på kvalifiserte arbeidskraft i grunnskolen. 2. Vise at læreryrket er spennende og viktig både for elever og kommunene. 3. Utvikle partnerskap og gode møteplasser mellom kommunene og Universitetet i Nordland. Om traineebasert lærerutdanning Utdanningen er primært for assistenter og vikarer med noen års undervisningserfaring og skal bidra til lokal rekruttering til læreryrket. Trainee-studentene følger løpet til GLU 5-10, nett- og praksisbasert undervisning med vekt på lokal veiledning over 5 år og forkortede samlinger. Som trainee inngår man i skolens daglige arbeid gjennom hele utdanningen. Hvem skal traineebasert lærerutdanning være for Traineebasert lærerutdanning er for ansatte i kommunene som nå har undervisning, men mangler lærerutdanning. Der det lokalt er nødvendig i forhold til framtidig rekruttering kan også andre delta. For å møte disse utfordringene er det nødvendig å ha et samarbeid som skal Gi lokal kunnskap, identitet og stolthet gjennom godt kvalifiserte lærere. Ha et bevisst forhold til framtidig og alternativ rekruttering til yrket. Ivareta det regionale perspektivet og legge til rette for samhandling mellom kommunene gjennom bruk av RKK Salten. Være en del av skolens og kommunens rekrutteringspolitikk med tydelig forankring hos skoleeier. Være et fleksibelt tilbud til alle kommunene i regionen. Øke interessen for, og stimulere til rekruttering av lærere og utvikling av skolene knyttet til dette. Sees i sammenheng med Veiledning av nyutdannede lærere i samarbeid med KS Nordland. Ha tett kontakt med Universitetet i Nordland både i gjennomføring, bruk av studenter og mulighetene for å være praksisskole. Etablerer partnerskap med KS Nordland. Hovedaktørene Kommunene: Ta administrativt og politisk eierskap til prosessene, avklare lokal finansiering. Rekruttere til traineebasert lærerutdanning og veileder-/ mentorutdanningen. Inngå avtale med de som skal gjennomføre traineebasert lærerutdanning og veilederutdanning. Legge til rette for lokale ressurser til veiledning. Avklare behov for faglig hjelp og inngå avtaler knyttet til praksisopplæring med Universitetet i Nordland. RKK Salten: Være kontraktspartner med Universitetet i Nordland. Bistå med drift av arbeidet ved å ha sekretærfunksjonen i prosjektgruppen. Være et bindeledd til KS Nordland. Bistå deltakende kommuner der dette er ønskelig. Universitetet i Nordland: Gjennomføre utdanningen fleksibelt og nettbasert etter prinsippene for GLU (Praksis og nettbasert grunnskoleutdanning) og stor vekt på lokal veiledning. Gjennom utdanning av veiledere gi disse ansvar for oppfølging som gjennomføres lokalt. Gjøre avtale om å bruke studenter i de aktuelle skolene. Inngå avtale om at de aktuelle skolene kan bli praksisskoler. KS Nordland: Inngå samarbeidsavtale med RKK Salten. Bistå med å synliggjøre arbeidet i andre regioner i fylket. Delta i utviklingen av utdanningen og bistå med å avklare eksterne finansieringsmuligheter. - Side 3 -

4 Organisering av arbeidet - innsatsområder RKK Salten Prosjektgruppe RKK Salten Deltakende kommuner Universitetet i Nordland KS Nordland Arbeidsgrupper i deltakende kommuner Arbeidsgrupper mellom UiN og kommunene Kommunene: Etablere og drifte arbeidsgrupper og legge til rette for veiledning i hver kommune (Kommunenivå og den deltakende skole). Ansvar: Skoleeier. Prosjektgruppe: Det etableres en prosjektgruppe regionalt som består av skoleeier, Universitetet i Nordland og KS Nordland. Ansvar: RKK Salten. Arbeidsgrupper: Det etableres arbeidsgrupper som består av repr. fra kommunene og UiN som utvikler innhold og struktur på utdanningen, praksisopplæringen, veileders oppgaver og bruk av studenter. Ansvar: RKK Salten. Forholdet mellom de ulike innsatsområdene Traineebasert lærerutdanning med forkurs er hovedarbeidet. For å kvalitetssikre det lokale arbeidet gjennomføres det veilederutdanning med fokus på oppfølging av de som skal ta lærerutdanningen. I tillegg kan det etter behov og ønske forsterkes med ett eller flere av tiltakene rekruttering til skoleledelse, praksis/ bruke av studenter, skoleutviklingsprosjekt og/ eller kurs for alle lærerne på skolen(e). I framdriftsplanen med milepæler er kun de viktigste aksjonene med for å vise sammenhengene knyttet til en tidsfase. Traineebasert lærerutdanning Nytilsatte/ nyutdannede Skoleutv.- prosjekt Kurs for lærerne Kortreist kompetanse Lokal veiledning Partnerskap mellom kommunene og Universitetet Rekr. til skoleledelse Praksisskoler Veilederutdanning Bruk av studenter Forskning: Kvalitet og utvikling - Side 4 -

5 Utdanningen Overordnet arbeidsprosess Figuren til høyre viser de viktigste fasene i arbeidet. Hovedelementene er: Realkompetansevurdering og forkurs. Forkurset: Kurset er et introduksjonskurs på 15 stp rettet mot voksne uten formell studiekompetanse, men som har relevant arbeidserfaring og yrkeskompetanse som kan gi grunnlag for vurdering av realkompetanse som grunnlag for opptak til høyere utdanning. Kurset skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og forberede dem på de krav høgre utdanning stiller. Gjennomføring av utdanningen. Til begge er det knyttet avtale med den enkelte deltaker. Veivalg Etter realkompetanse og forkurs er det 4 aktuelle veivalg for deltakerne: De kan gå videre til ordinært studium, desentralisert studium, nettbasert studium eller traineebasert studium. Studiemodell Studiet er over 5 år og den årlige gjennomføringen vil være på 45 stp., med unntak av siste året som er 60 stp. For å få god kvalitet på studiet er det derfor viktig å ha en god, faglig veiledning lokalt gjennom hele perioden. Den enkelte student avsetter 2 dager i 30 uker til studiet. Av dette disponerer Universitetet i Nordland 10 samlinger hver på 2 dager. Resten benyttes lokalt i samråd med skoleeier og lokal veileder. 2012/ / / / / /2018 Real- 15 stp. PEL 15 stp. PEL 30 stp. PEL 45 stp Valg stp eller Kompet.vurd. 60 stp Forkurs 30 stp. No/ Mat 30 stp. No/ Mat 15 stp Valg 2 Kunst og håndverk, musikk, mat og helse, RLE Naturfag/ engelsk/ kr.øv., spansk, spes.ped, ped. entreprenørskap, friluftsliv, mangfold og mestring - Side 5 -

6 Økonomi og ressurser Prinsipper for finansiering og utgiftsfordeling: Kommunene: Traineebasert lærerutdanning: I prinsippet skal kommunenes utgifter være den arbeidskraft de legger i arbeidet knyttet til lokale samlinger/ veiledning, oppfølging av deltakerne og møter. Veilederutdanning: Kommunene dekker utgifter etter lokal avtale. Alle kommuner søker Utd.dir. om støtte til denne utdanningen. RKK Salten: Sammen med kommunene å søke på eksterne midler på grunnlag av dette dokumentet. Bistå kommunene og Universitetet i Nordland med søknad på eksterne midler. Delfinansiere kurs og utviklingsprosjekter for de aktuelle kommuner/ skoler. Salten kompetanse: Gjennomføre realkompetansevurderingen. Sikre at deltakerne tilfredsstiller opptakskravene for utdanningen. Gjennomføre forkurs som finansieres av Salten kompetanse/ RKK Salten. Universitetet i Nordland: Gjennomføre en fleksibel og tilpasset lærerutdanning med lokale samlinger uten faglige kostnader for kommunene/ skolene. Gjennomføre veilederutdanningen etter avtale med RKK Salten og KS Nordland. Finansieres gjennom eksterne søknader. Bistå med at aktuelle kommuner/ skoler blir praksisskoler. Bidra til at ordinære studenter bruker skolene. Bistå kommunene/ skolene med en analyse av og deltakelse i utviklingsprosjekter. Dette innbefatter også mulighetene for forskning på praksis. KS Nordland: På vegne av kommunene bistå til å søke om eksterne midler til veilederutdanning/ rekruttering til skoleledelse. Betrakte dette arbeidet som et pilotarbeid med relevans for andre kommuner med rekrutteringsutfordringer. Aktuelle eksterne finansieringskilder: Fylkesmannen. Partnerskap Salten. Nordland fylkeskommune. KS v/ OU-fond. Organisasjonene. Utdanningsdirektoratet. - Side 6 -

7 Veivalg og milepæler Milepælene er de viktigste hendelsene i arbeidet og de er tidsbestemt. Traineebasert lærerutdanning Del 1: Del 2: Tilpasset utdanning kombinert med jobb. Forkurs Veilederutdanning Regionalt/ interkommunalt Lokalt i den enkelte kommune Prosjektledelse, prosjektorganisering Beslutning: Styret i RKK Salten 2. Avtale: Univ. i Nordland. vedr. utdanningen 3. Beslutning: Deltakelse fra kommunene 4. Beslutning: Forkurs. 5. Prosjektdrift: Lokale arbeidsgrupper 6. Prosjektdrift: Regional prosjektgruppe 7. Prosjektdrift: Arbeidsgr. UiN/ kommunene. 8. Søknad: Eksterne midler til forkurs 9. Avtale: KS Nordland vedr. samarbeid. 10. Avtale: Univ. i N. om øvingsskole/ studenter 11. Søknad: Eksterne midler til utdanningen Traineebasert lærerutdanning Realkompetansevurdering 13. Forkurs, avtaler, traineekontrakt Forkurs, gjennomføring 15. Lokal veiledning, inngå avtaler, traineekontrakt Utarbeide fagplaner (skoleeier og UiN) 17. Gjennomføre traineebasert lærerutdanning Veiledning Inngå avtale med lokale veiledere, avklare rollen 19. Inngå avtale med KS vedr. veilederutdanning 20. Gjennomføre veilederutdanning, 30 stp. - Side 7 -

8 Vedleggene er ikke statiske og vil utvikles i forhold til de prosessene og fasene arbeidet er i. VEDLEGG Hva er et trainee-program? Et traineeprogram er et opplæringsprogram for nyutdannede eller ansatte med noen års erfaring som skal gi en attraktiv inngang til yrkeslivet. Samtidig kan programmet bidra til rekruttering av personell til kommunene. Som trainee inngår man i skolens daglige arbeid. Samtidig lærer traineen virksomheten å kjenne gjennom å jobbe og se yrket fra ulike sider. Inkludert følger tett oppfølging med fagsamlinger, fagveileder og personlig veileder/ mentor. Et godt planlagt, forberedt og gjennomført traineeprogram kan være en god og langsiktig strategi, og et tidsriktig og nytt virkemiddel for styrket omdømme og rekruttering til læreryrket. Traineeprogrammet skal gi både gi en sammenheng og en tilpasset overgang fra studier til praksis, og bygge trygghet via trening. Traineen skal utføre ordinære arbeidsoppgaver samtidig som det gis rom for refleksjon og faglig fordypning, og tid til å sette seg inn i virksomhetens praksis og rutiner og modnes i sin rolle før en får fullt ansvar Traineebasert lærerutdanning Traineen skal ved oppstart av programmet ha tilfredsstilt kravet for opptak til lærerutdanning Traineeprogrammet skal gi traineen mulighet for å bli kjent med skolen/ skoler og kommunal virksomhet. Traineen vil i løpet av programmet få: Arbeidspraksis med skreddersydde arbeidsopplegg. En veileder/ mentor i hver kommune/ virksomhet. Veileder i kommunen og traineen skal innen en uke etter oppstart sammen utarbeide en opplæringsog utviklingsplan. Planen skal sørge for at traineen får erfaring fra flere faser i virksomhetenes arbeid, og planen vil angi konkrete arbeidsoppgaver på bakgrunn av interesse og muligheter, og legges opp individuelt for hver trainee. Det er et mål at samtlige traineer vil bli tilbudt lærerjobb i kommunen etter endt program. Praksis og forskriften: I begge utdanningene skal det være veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i alle studieårene. Praksisopplæring skal inngå som en integrert del av alle fagene i utdanningene. Omfanget av praksisopplæringen skal være minst 100 dager fordelt over fire år: minimum 60 dager i løpet av de to første studieårene, og minimum 40 dager i løpet av de to siste studie-årene. Praksisopplæringen skal være i grunnskolen og fordeles på både lavere og høyere årstrinn i det løpet som utdanningen kvalifiserer for. Det skal være progresjon i praksis-opplæringen, og den skal være tilpasset studentenes fagvalg i alle studieårene og knyttet til ulike deler av skolens virksomhet. Forskriften er i lovs form, og skal denne fravikes, må det søker departementet om det. Praksisopplæringen og de økonomiske rammene Når det gjelder de økonomiske rammene i forhold til praksisopplæringen, så reguleres de av øvingslæreravtalen. I kortversjon er denne slik: For en gruppe studenter (3-4 stk) i 7 ukers praksis (35 dager)så er det følgende økonomiske rammer: ,- til praksisskolen som rektor disponerer til merarbeid ifht samarbeid med UiN (uavhengig av antall praksisgrupper) ,- til praksislærer for ansvaret det er å ha studenter. 125 t i praksislærers lønnstrinn som skal brukes til å kjøpe praksislærer fri fra undervisning/ bunden tid/ubunden tid (fordeles) den tid han/hun har studenter. 2000,- i koordinatortillegg hvis det er flere enn en som deler på jobben. + tillegg for 30/60 stp veilederutdanning Vi vil gjerne inngå en lokal avtale som er forenklet og der vi tar utgangspunkt i stykkpris per student. (Dette regnestykket ovenfor forutsetter grupper med studenter, så vi må ta utgangspunkt i en omregning av det). Vi må oppfordre til at det er et team av lærere som tar imot studenter. Det er god erfaring med dette og studentene rapporterer at de lærer mye med å se mange ulike lærere i aksjon. I praksisopplæringen og i PEL, så er dette med observasjon som metode vektlagt dette må vi finne rom for innenfor modellen. V må også få ivaretatt variasjon i praksisopplæringen. - Side 8 -

9 Traineebasert lærerutdanning: Mål: Rekruttering. Økt kompetanse og stabilitet. Organisering av tilbud for veiledere og Traineestudenter. Forslag til organisering/struktur på kommune- og skolenivå Trainee = T Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Skoleeier Ansvarlig for utdanningen. Samarbeid med T-skolene ved rektor. Samarbeid med skolene Info til rådmann/ strategisk ledergruppe. Avklares med fagforeninger Markedsføre ny type utdanning! T-basert lærerutdanning behandles politisk. Utarbeide kontrakt og lokale betingelser for de som skal ta veilederutdanning. Utarbeide kontrakter for de som skal formalisere realkompetansen. Prosjektgruppe: (Personal +seksjon undervisning) Velge ut skoler og samarbeid om utvelgelse av lærere til veilederutdanning. Studenter som skal formalisere lærerutdanning. Folk som vil ha realkompetanse for å ta T-basert utdanning. Følge opp T-baserte skoler. Opprette T-stillinger på skolene. Veiledere Kvalitetssikres med to veiledere på hver T skole. T-studenter NB! Det er ingen selvfølge at alle som har realkompetanse får tilbuds om jobb + T-studier. Her blir det konkurranse om plassene. De beste tilsettes. Kommunestyret fatter de nødvendige vedtak. Ressurser til prosjektet. Vedlegg: Strategidokument RKK Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Rektor Bindeledd mellom skoleeier og veileder/mentor/stude nt(-er) Rektor forespør/velger ut Lærere til veilederutdanning. Kvalitetssikres med to veilederstudenter fra hver skole. Meløy kommune har valgt ut to skoler. I samråd med skoleeier følger opp de som ønsker å søke T-studier fra 2013 i egen krets. Legger til rette for at de kan bli litt kjent med skolen. Evt. få prøve seg i litt jobb.(vikar) Velger ut og tilsetter T- student(-er) som de ønsker å ha som lærere på kort og lang sikt. Legg til rette for veilederstudenter og T- studenter. Oppfølging av studenter i nært samarbeid med skoleeier. Legge til rette for studenten ut fra vedtatte betingelser. Egen kommunal avtale. Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Veileder/ mentor Dyktig(-e) lærere som kan tenke seg å ta veileder/mentor utdanning. Mål Følge opp og veilede student (-er) under utdanning i samråd med universitet. Formaliserer eksamen. Info om utdanning. De utvalgte lærerne søker opptak innen 15. april. Studiet starter høsten Formaliseringen gir 30 studiepoeng. Følge opp T- student(-er) Følge opp nytilsatte og nyutdannede lærere. Viser til lokal avtale. Må påberegnes noen dager fra skolen, grunnet samlinger på universitetet. Lokal kommunal avtale for veileder. Bindeledd mellom universitet/skol e/ og T- student(-er).

10 Målgruppe Vår 2012 Høst 2012 Vår Jobb Studier Ressurs Ufaglærte. Har realkompetanse. Arbeider i skolen Info om utdanningen For å sikre at en ikke mister «gode folk» må den enkelte skole (rektor) selv vurdere om «gode studenter» skal sikres Skolen tilsetter T-studenter skole. Kontrakt. To dager pr uke til studiet. Ufaglærte. Har realkompetanse. Arbeider ikke i skolen. Ufaglærte. Må formalisere realkompetanse for å ta lærerutdanning Info om utdanningen jobb fra høsten Bli litt kjent med skole. Observere, delta i litt undervisning, evt. får mulighet til og undervise.(vikar) Rektors ansvar. Info om utdanning. Realkompetanse vurdering. Forberedelse til studiet. Formalisering av fag. Kontakt med skole. Lokale tilpasninger. Student skal sikres arbeid i studietiden forutsatt av at avtaler overholdes. Student tilsettes i max. 50 % stilling. Lærer tre dager pr uke. Felles arbeidsdager for alle studenter. Eks.(mandag, tirsdag, onsdag.) Hvis mulig starter alle studenter med samme elevgruppe trinn. Praksis: Praksis skal være på egen skole. Felles studiedager for alle studenter. Eks. (torsdag, fredag) Studiet: Nettbasert Fortrinnsvis lokalt. Evt. samlinger skal foregå på studiedager og skolefrie dager bortsett fra kurs- og planleggingsdager. Praksis: Observasjon, utprøving og oppgaver i samråd med lærer på trinnet. Lokalt: Følges opp av skoleeier, skole og veileder. Skal si løpet av studietiden sikres veiledning/undervis ning på alle klassetrinn. (5. 10.) NB! Skal ikke bukes som vikar! - Side 10 -

11 UTDANNING AV VEILEDERE/ MENTORER Eksempel fra Meløy Veiledere: Vi må ha min 2 veiledere på hver skole, i nord og sørbygda. Skape et veilederteam. Utdanninga er på 30 st.p Meløy kommune dekker kostnader til: o Reise og overnatting o Permisjon med lønn på studiedager o Lærebøker, som også skolen kan nyttiggjøre seg o Studieavgift o Permisjon for lesedager og eksamen, etter gjeldende retningslinjer Vi må stille krav til smidighet fra skolens side for de som deltar i veilederstudiet. Det bør vurderes løsninger som for eksempel: Noe frigjøring av lærer i ubunden tid for å ha tid til å lese 2 4 studiedager, avtales mellom rektor og lærer på dager som tilpasses skolen og studiene Etter endt utdanning: Avtale/kontrakt Bindingstid for de som tar veilederutdanning Veileder kan jobbe med: o Traineebaserte lærerstudenter o Nyutdannete lærere o Ufaglærte Det må settes av tid til å kunne være veileder. Lønnskompensasjon for 15 stp Tid til oppfølging av studenter også i klasserommet som ledd i veiledning Nødvendig frikjøp/rammebetingelser for å gi nødvendig veiledning Bør Meløy kommune ha et veilederteam som består av: 1. veiledere på deltakende skoler 2. rektorer på deltakende skoler 3. representant fra seksjonen, ev personal ved behov. Arbeidsgruppa for arbeid med tilrettelegging av traineebasert lærerutdanning i Meløy, består av Marit Buvik, Andre Edvardsen, Gry Berit Alveness, Elfrid Boine. Rektorene innkalles til møter ved behov.

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM

STUDENTENES EVALUERING AV PRAKSISPERIODEN - MAL... 49 TILBUD OM STILLING SOM PRAKSISLÆRER PÅ BARNETRINNET MAL... 50 TILBUD OM STILLING SOM INNHOLD MÅLSETTING... 3 KONTAKTINFORMASJON... 5 PARTNERSKAPSAVTALE... 6 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING... 9 UNIVERSITETSSKOLEPROSJEKTET FASE II... 13 DIVERSE OPPLYSNINGER... 16 PRAKSISFORUM... 17

Detaljer

Sammen om lærerutdanning

Sammen om lærerutdanning Sammen om lærerutdanning Praksishåndbok Nettbaserte studieprogram Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning (EFL) 2014-2015 Vedlegg

Detaljer

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14

Fagbrev på jobb. Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Fagbrev på jobb Videregående opplæring på arbeidsplassen 2011 14 Lars Helljesen, Vigdis Lahaug, Randi Storli, Margrethe Marstrøm Svensrud

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen

Strategi. Lærerløftet. På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Strategi Lærerløftet På lag for kunnskapsskolen Innhold Innledning: Regjeringens ambisjoner... 8 Kap 1 Bakgrunn for en ny satsing på kunnskapsskolen...

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.

FYLKESTINGSSAK. Etablering av Nettskolen i Nordland. Sammendrag. Bakgrunn. Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12. Journalpost.: 12/33883 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 129/12 Fylkestinget 03.12.2012 Etablering av Nettskolen i Nordland Sammendrag I saken fremlegges oppfølging av evalueringen av Den

Detaljer

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 Strategi Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 4 Forord Barnehagen

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG

SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG 1 SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISOPPLÆRING MELLOM FAKULTET FOR LÆRERUTDANNING OG INTERNASJONALE STUDIER (LUI), HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS OG GRUNNSKOLEEIERE OG GRUNNSKOLER Denne avtalen er inngått med bakgrunn

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune

Rekrutteringsstrategi for kommunale barnehager i Rælingen kommune for kommunale barnehager i Rælingen kommune 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 22.10.2014 i sak 14/67 2 Innhold 1. Formål...5 2. Bakgrunn...5 2.1 Sentrale føringer...5 2.2 Lokale føringer...6 3. Status

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Midtfylket/Ringeriksregionen

Midtfylket/Ringeriksregionen Midtfylket/Ringeriksregionen DIGITAL LÆRINGSPLATTFORM Bakgrunn IKT-kompetanse blir omtalt som en basiskompetanse som alle trenger for å mestre og delta i kunnskapssamfunnet. I Midtfylket har bruk av IKT

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016

Strategi for voksnes læring i et livslangt perspektiv 2013-2016 2013-2016 Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen og utviklingsavdelingen august 2013 Innhold Forord s. 3 Del I Samlet framstilling av voksnes læring i et livslangt perspektiv 1. Hvilke voksne snakker

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.11.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Sissel Thomassen fra kl. 09.50 for Harald Isaksen Keth Olsen for Hovard Sjursen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014

Studieplan 2014-2018. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Kull 2014 Studieplan 2014-2018 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn Kull 2014 HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7035 3007 Drammen 2014 2018 Side 2/70

Detaljer

VIRKELIGHETENS STUDIESTED

VIRKELIGHETENS STUDIESTED VIRKELIGHETENS STUDIESTED Sluttrapport PIL prosjektet v/høgskolen i Akershus (Nå HiOA) v/olav Eikeland, Elisabeth Flaata, Grete Haaland og Vigdis Hult September 2011 Det vi må lære før vi kan gjøre det,

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer