FLEKSIBEL, NETTBASERT MASTER I TEKNOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLEKSIBEL, NETTBASERT MASTER I TEKNOLOGI"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Beskrivelse og egenvurdering av masterutdanning: FLEKSIBEL, NETTBASERT MASTER I TEKNOLOGI ved Høgskolen i Telemark

2 2 Generelt om studiet (motivasjon og hensikt) Samfunnet har behov for flere teknologer med mastergrad for å dekke behovene til et stadig mer kunnskapsbasert arbeidsliv. Arbeidsmarkedet for 3-årige ingeniører er imidlertid nå så godt at få velger å ta to år ekstra påbygging som fulltidsstudent. Dessuten er stadig flere studenter godt voksne, med forpliktelser som gjør dem mindre mobile enn unge studenter. Bruk av digitale verktøy og digitale læringsformer vil kunne gi studenter en mulighet til å kombinere utdanning og arbeid uavhengig av tid, sted, alder og livssituasjon et livslangt læringsperspektiv. I denne situasjonen er det ønskelig med økt tilgang på fleksible studier. Til tross for det identifiserte behovet er det i dag få eller ingen eksempler på denne typen fleksible masterstudier innenfor teknologi i Norge. Av høgskolens strategiske plan for framgår dessuten følgende: "HiT skal vere langt framme mellom de høgare utdannings- og forskningsinstitusjonane når det gjeld å ta i bruk e-læring og ny teknologi innen primærverksemda og støttetjenestene." "Høgskolen i Telemark skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forsknings, og formidlingstenester av høg kvalitet med basis i regionale og nasjonale behov"; "HiT skal leggje vekt på nyskapande verksemd, og medverke til innovasjon og fornying i samfunns- og næringsliv." Med bakgrunn i ovenstående ønsker Fakultet for teknologiske fag (TF) å etablere et IKT-støttet deltidsstudium på masternivå innenfor ingeniørfag (heretter kalt "fleksibel master"). Studiet skal ta utgangspunkt i fakultetets tre eksisterende masterprogram, slik at man minimerer behovet for ekstra ressursbruk knyttet til det nye programmet. Samtidig vil optimalisering bli sterkt vektlagt i dette nye studiet og slik sett også representere noe nytt i TF's totale studieportefølje. I dette ligger det ambisjoner om å få et bredere søkergrunnlag til våre masterutdanninger. Det nye studiet vil ikke ha konkurrerende studietilbud innenfor UH-sektoren i vår region. En fleksibel master kan imidlertid danne grunnlag for samarbeid og undervisning på tvers av institusjoner samt samarbeid med bedrifter og offentlig sektor på en helt annen måte enn tidligere, et aspekt som er viktig for TF. Fakultet for estetiske fag, lærerdanning og formgivning (EFL) ved Høgskolen i Telemark har drevet nettbasert lærer- og førskolelærerutdanning med gode resultater. TF ønsker å utnytte EFL's erfaringer i sitt arbeid med å utforme en fleksibel master. Dagens bedrifter har i mange tilfeller ønske om å heve kompetansen til sine ansatte, og den fleksible masteren representer i så måte et utdanningstilbud som legger til rette for læring også på arbeidsplassen. Undersøkelser blant TF's tidligere studenter viser at en fleksibel master også er etterspurt av studentene. Ervervet kompetanse vil forøvrig også gjøre det lettere for HiT-TF å tilby VU-kurs til arbeidslivet. Relevante bransjefagråd ved fakultetet er informert om og er positive til planene om en ny fleksibel master. Bruk av ingeniørmetoder og teknologi for å forbedre, forenkle og effektivisere ulike typer prosesser blir sentralt i den fleksible masteren. Den nye masteren vil være et deltidsprogram med 4 års normert varighet (altså 50 % studiebelastning). På denne måten vil den være egnet for ingeniører (med bachelorgrad) som ønsker en mastergrad mens de er i arbeid. 2

3 3 Modellering, regulering og optimalisering av ulike typer prosesser er nøkkelelementer i den fleksible masteren. Energioptimalisering er et sentralt tema, og både tradisjonell industri og offshoreapplikasjoner vil dekkes av studiet. Hovedmålgruppen er kandidater som er i arbeid i Norge. De med bakgrunn fra kjemiteknikk, maskin, mekatronikk, elektrofag, automatisering og datateknikk er aktuelle som søkere til programmet. 1.2 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt. Mastergradsforskriften regulerer opptaksgrunnlaget. Opptakskravene er i tråd med mastergradsforskriften. Opptakskravene er klare og tilsvarende opptak til de allerede eksisterende fulltidsprogrammene på masternivå. I tillegg foreligger utfyllende bestemmelser til forskriften ved høgskolens Fakultet for teknologiske fag. Masterprogrammene bygger ikke på nasjonal rammeplan. Styret kan selv gjøre vedtak om akkreditering av nytt masterprogram fordi vi allerede har godkjent ph.d.-grad i Process, Energy and Automation Engineering. Dette er et masterprogram av 120 studiepoengs omfang som vil tilbys som deltidsstudium med nettstudium og samlinger. Studiet består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng, som er masteroppgaven. Kandidatene får ved fullført studium tittelen Master i teknologi og sidetittel sivilingeniør. Søknadsfrist til studiet er 15. april (lokalt opptak). 1.3 Rekruttering av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Fakultetet for teknologiske fag har 70 studieplasser til masterprogrammene. Vi ønsker å etablere 20 nye studieplasser til fleksibel utdanning. Undervisning i fulltidsstudium og deltidsstudenter vil samkjøres i størst mulig grad. Dette vil gi en kostnadseffektiv modell. Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant TFs bachelorstudenter og svarene signaliserte stor interesse for et slikt nettstudium. NAVN (engelsk): Process and Energy Optimization (NAVN (norsk): Prosess- og energioptimalisering) Studiet vil være engelskspråklig, slik at det er egnet for samkjøring med de ordinære masterstudiene, som også foregår på engelsk. Det valgte navnet er forankret i TF's tre ordinære masterprogrammer. Innholdet i studiet er i hovedsak en kombinasjon av emner fra de tre eksisterende programmene, og da er det også logisk at tittelen gjenspeiler dette. Ordet "process" knytter spesielt an mot studiet "Process Technology" (PT), men er også helt sentralt innen studiet "Energy and Environmental Technology" (EET), der blant annet ulike biologiske prosesser studeres, og innen "Systems and Control Engineering" (SCE), der regulering av prosesser er sentralt. Ordet "energy" inngår i EET-tittelen og er følgelig et nøkkelord i dette studiet, men det er også sentralt i PT- og SCE-programmene. Begrepet "optimization" er særlig forankret i SCE-studiet (begrepet kan i vid forstand sies å romme både modellering og regulering), men kommer også til anvendelse på PT og EET, blant annet ved at energioptimalisering utgjør et eget delemne. Logisk sett henger de tre ordene godt sammen. I studiet vil studentene arbeide med ulike typer prosesser ("Process"), feks offshoreprosesser og kjemiske eller biologiske renseprosesser. Disse 3

4 4 prosessene er det aktuelt å optimalisere ("Optimiziation") på ulike måter. Redusert eller optimalisert energibruk ("Energy") vil ofte være helt sentralt ved slik optimalisering. I forbindelse med markedsføring av studiet antas det at «Optimization» har en positiv klang som kan trekke studenter fra alle relevante målgrupper. «Energy» er av interesse både for studenter som er miljøfokusert og de som vil arbeide i olje/gass-sektoren. «Process» burde ha en positiv klang spesielt blant studenter som orienterer seg mot en karriere i offshore og landbasert industri. Begrepet «Process» rommer for eksempel offshore-prosesser, og ingeniører som arbeider med slike prosesser, er definitivt i målgruppen. Tittelen er heller ikke for lang. 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium. Dersom denne søknaden godkjennes, vil det bli utarbeidet programbeskrivelse med angivelse av læringsutbytte i form av oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter samme mal som for de ordinære masterprogrammene. 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. Studieplanen for masterstudiet i teknologi er normert til fire år deltidsstudium (120 studiepoeng). Studiet består, som nevnt, av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Studietilbudet bygger på de tre godt etablerte engelskspråklige masterprogrammene ved TF, Energy and Environmental Technology, Process Technology og Systems and Control Engineering. Begge instituttene blir sterkt involvert i det nye studiet, altså både Institutt for elektro, IT og kybernetikk og Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi. Læringsutbyttet for det enkelte emnet i studiet fremgår av emnebeskrivelsene i den vedlagte studieplanen. Det samlede læringsutbyttet for studiet blir aggregat av de enkelte emnenes læringsutbytte, og det er lagt stor vekt på å skape en sammenheng og totalitet i porteføljen av emner for til sammen å skape det totale læringsutbyttet som angitt ovenfor. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning er som følger: 4

5 5 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Målgruppen omfatter bl.a. offshore-ansatte, «vanlige» studenter bosatt andre steder i landet og landindustriansatte. Felles for disse gruppene er at de er stedsmessig og/eller tidsmessig forhindret fra å delta i et ordinært program. Noen av gruppene er begrenset av tidsomfang, andre av tidspunkt, atter andre av regularitet (offshore-ansatte har for eksempel lite tid i perioder og mye tid i andre perioder). Dette gjør at det er mest hensiktsmessig å satse på et asynkront program, og arbeids- og undervisningsformen må tilpasses dette. Følgende fem elementer vil danne bærebjelken i arbeids- og undervisningsformen i programmet: Videobaserte forelesninger (forhåndsprodusert og tilgjengeliggjort via LMS) Noen fysiske møter, for eksempel i forbindelse med lab (det anses helt nødvendig å ha en fysisk samling under oppstarten av studiet) Kollokviegrupper som styres av studentene selv (nettbaserte eller fysiske) Én-til-én-veiledning til avtalte tidspunkter Klare arbeidskrav (gir økt sannsynlighet for god studieprogresjon) Detaljerte arbeids- og undervisningsformer for de ulike emnene må defineres. TF har etablert et epedforum som arbeider med disse detaljene, og nærmere beskrivelser vil bli utarbeidet dersom denne søknaden godkjennes. 5

6 6 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Eksamen vil i utgangspunktet bli gjennomført på samme måte som for de ordinære studentene, dvs. studentene må møte opp på campus for å ta eksamen. Imidlertid er vi åpne for at kandidatene for å unngå/redusere reising kan ta eksamen ved å møte opp ved en annen (lokal) læreinstitusjon, men da mot et gebyr som dekker ekstrakostnadene knyttet til dette. I tillegg til ordinær eksamen vil man også benytte andre evalueringsmetoder, som rapportskriving, innlevering av øvingsoppgaver eller Fronter-baserte tester. Detaljer vedrørende eksamens- og vurderingsformer er ikke helt avklart. TF har etablert et eped-forum som arbeider med disse detaljene. Det er ønskelig å finne fram til alternative vurderingsformer som gjør at studenten slipper å møte fysisk på campus for å gjennomføre alle eksamenene. På samme måte som for de ordinære masterprogrammene blir det benyttet graderte karakterer fra A til F, der A er best og E er laveste ståkarakter. Det blir gitt karakterer på alle emner og på masteroppgaven. På vitnemålet skal det føres opp karakterer på alle obligatoriske emner, på valgemner og på masteroppgaven. 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Emnene som inngår i nettstudiet er aktuelle og sentrale for våre målgrupper i arbeidslivet. Gjennom studiet vil man bli i stand til å optimalisere ulike typer prosesser, feks offshoreprosesser, kjemiske renseprosesser og biologiske prosesser. Disse er det aktuelt å optimalisere på ulike måter. Redusert eller optimalisert energibruk er ofte i fokus i industrien, og vil stå sentralt i studiet. Kandidatene vil dermed være godt forberedt for å løse problemstillinger som er viktige i arbeidslivet. Det fleksible masterprogrammet gir også et godt grunnlag for opptak på et doktorgradsstudium, for eksempel TF's eget ph.d.-program Process, Energy and Automation Engineering. 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Emneansvarlige vil sørge for pensumtilknytning som er forskningsbasert og vil inkludere egen forskning som en del av undervisningen på samme måte som for de eksisterende masterprogrammene. 2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. I masterstudiet vil det være mulig å få godkjent emner fra utenlandske universiteter etter nærmere vurdering. Fakultetet vil dessuten legge til rette for at studentene skal kunne ta emner ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner. I noen tilfeller kan det være aktuelt å skrive masteroppgaven ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Fakultetet vil i sitt arbeid med masterstudiet legge til rette for å motta utenlandske gjesteforelesere. Fakultetet har i dag flere relevante avtaler internasjonalt. Europa (inkl. Ukraina), USA, Kina, Nepal, Sri Lanka, Sør-Afrika m.fl. 6

7 7 2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. De ordinære studentene er generelt godt fornøyd med bibliotekfunksjonen, og det er gode søkemuligheter uavhengig av hvor man er plassert. IKT-tjenestene oppleves også som tilfredsstillende av studentene. Erfaringer fra EFL viser at biblioteket ved HiT har etablert gode rutiner og har verktøy som er velegnet også til å serve fjernstudenter. Det vil bli stilt klare krav til fjernstudentene hva gjelder utstyr og verktøy for å følge studieprogrammet. 3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Fakultet for teknologiske fag har faglige ansatte tilsvarende ca. 70 årsverk. Flere av disse vil bli involvert i det nye masterstudiet. Det er særlig personalet med spesiell tilknytning til master- og doktorgradsutdanningene som vil stå for det det nye fleksible mastergradsstudiet i teknologi, men hele fagmiljøet ved høgskolen vil kunne komme til nytte. Fakultetet har dessuten for tiden 29 doktorgradsstipendiater innenfor Process, Energy and Automation Engineering. Det nye studiet har 120 studiepoengs omfang, men av disse er 100 studiepoeng fra de allerede eksisterende masterprogrammene. Det vil redusere kostnadene betraktelig at vi utnytter allerede eksisterende emner. I oppstartsfasen vil det naturlig bli noe overlapping og dermed noe større ressursbruk enn når studiet er godt etablert. Vi regner med å bruke 2 ekstra årsverk på dette masterstudiet, fordelt på 1 årsverk til undervisning, 0,6 årsverk på veiledning og 0,4 årsverk på studiekoordinering og administrasjon. Gjennomføring av eksamen for nettbaserte studenter kan dog bli noe mer ressurskrevende, avhengig av hvordan eksamen gjennomføres (jf. avsnittet under 2.5). Eksamensavvikling er et tema som er under diskusjon, og det er derfor for tidlig å beskrive detaljert hvordan dette vil måtte organiseres. På bakgrunn av foreslått programstruktur og angitte forutsetninger er inntekter og kostnader beregnet. Studiepoengsproduksjonen alene vil ikke kunne bære studiet med 20 studenter. Men det kan bli et overskuddsforetak dersom antall studenter kan dobles eller tredobles når etableringsfasen er over og studiet er godt etablert. Se vedlagte oversikt «Bakgrunnsinformasjon om studiet». Inntektene vil komme fra studiepoengsproduksjon og eventuelt fra økt antall studieplasser. 20 nye studenter vil generere ca 0,9 MNOK/år i inntekter fra studiepoengsproduksjon. Dette betyr at man trenger en økning i antall studieplasser for ikke å gå i underskudd. Det kan tenkes at noen av de 10 nye studiepoengene som er lagt inn i den fleksible masteren kan erstatte noen emner i de eksisterende masterprogrammene. I så fall vil man kunne redusere (eventuelt unngå) ekstrakostnadene knyttet til den nye masteren. Beregningene beskrevet ovenfor gjelder driftsfasen, altså etter at alle emneansvarlige er ferdige med å omarbeide (fleksibilisere) sine emner. Etableringskostnader, blant annet knyttet til omarbeiding av eksisterende emner og utvikling av nye emner, er investeringskostnader som kommer i tillegg til de beskrevne driftskostnadene. I skrivende stund foreligger det ikke noe tall på disse engangskostnadene. 7

8 8 3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentralene delen av studiet. For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent må være ansatte med førstestillingskompetanse. Følgende fagpersoner fra Institutt for elektro, IT og kybernetikk vil være knyttet til studiet: Professor Bernt Lie Professor Saba Mylvaganam Professor Carlos Pfeiffer Førsteamanuensis Maths Halstensen Førsteamanuensis Finn Haugen Førsteamanuensis David Di Ruscio Førsteamanuensis Nils Olav Skeie Høgskolelektor Dietmar Winkler Følgende fagpersoner fra Institutt for prosess, energi- og miljøteknologi vil være tilknyttet studiet: Professor Rune Bakke Professor Dag Bjerketvedt Professor Britt Halvorsen Professor Svein Linge Førsteamanuensis II Geir Elseth Førsteamanuensis Knut Vågsæther Førsteamanuensis Lars Erik Øi Høgskolelektor Nils Henrik Eldrup Studiet og emner utvikles og gjennomføres av de faglige tilsatte ved Fakultet for teknologiske fag. Det vil også være en ypperlig anledning til å bruke gjesteforelesere som kan undervise fra egen arbeidsplass. 3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. Vi har etablert betydelig grad av internasjonalisering gjennom formaliserte avtaler med utenlandske universiteter. Det internasjonale samarbeidet er dokumentert gjennom de formelle samarbeidsavtalene, personlige nettverk og gjennom et tilfredsstillende antall internasjonale studenter på master- og doktorgradsnivå. Det nasjonale og internasjonale samarbeidet er også dokumentert gjennom de 66 gjennomførte og 29 pågående doktorgradsarbeidene ved vårt fakultet. Forholdene ligger godt til rette for fortsatt aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av internasjonale konferanser og seminarer. 3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå Fakultet for teknologiske fag har de siste to årene hatt meget bra uttelling når det gjelder publikasjonspoeng og oppnådd følgende resultater: ,0 poeng ,1 poeng 8

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012

Journalistikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Journalistikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus November 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Oslo og Akershus Journalistikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014

Profesjonsrettet pedagogikk. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium ved Høgskolen i Nesna Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Nesna] Profesjonsrettet pedagogikk Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Anvendt miljøpsykologi

Anvendt miljøpsykologi Anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer Februar 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Lillehammer Mastergradsstudium i anvendt miljøpsykologi Mastergradsstudium,

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i tredje syklus For ph.d.-studier av 180 studiepoengs omfang og institusjonsbasert

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 03/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I HELSESØSTERFAGET ephortesak: 14/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier

NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier NOKUTs tilsynsrapporter Bachelorgradsstudium i freds- og konfliktstudier (Nettstudium) ved Bjørknes Høyskole AS Mars 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie

Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie Ekstern evaluering av Bachelor i internasjonale studier med historie VVersjonsnr/Dokumenthistorie Forfattere Dato Kommentar 1.0 Arve Thorsberg 17.06. 2013 Første utkast til rapport 1.2 Arve Thorsberg +

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Militære studier

NOKUTs tilsynsrapporter Militære studier NOKUTs tilsynsrapporter Militære studier Mastergradsstudium Forsvarets høgskole Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012

Kreativ markedskommunikasjon. Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Kreativ markedskommunikasjon Bachelorgradsstudium ved Campus Kristiania - Norges Kreative Fagskole Mars 2012 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Campus Kristiania- Norges Kreative Fagskole Kreativ

Detaljer

Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst. Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013

Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst. Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013 Teater med fordypning i skuespillerfag/ regi/scenografi/scenetekst Mastergradsstudium ved Kunsthøgskolen i Oslo Januar 2013 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Kunsthøgskolen i Oslo Teater med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering

Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering 30 studiepoeng ved Rehabiliteringssenteret AiR AS August 2013 Institusjon: Rehabiliteringssenteret AiR AS Studietilbud: Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Innpasning av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet 14.12.2014 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 5 3. ORGANISERING OG ARBEIDSFORM... 6

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 89/15 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier Saksnr: 15/05960-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring

NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring NOKUTs tilsynsrapporter Petroleumsteknologi med fordypning i boring RP Services AS April 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: RP Services AS Petroleumsteknologi med fordypning i boring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Dans

NOKUTs tilsynsrapporter Dans NOKUTs tilsynsrapporter Dans Bachelorgradsstudium ved Bårdar Akademiet AS Mai 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere nye

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013

Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Revidering av studiet kost og ernæring (30 studiepoeng) Norsk høgskole for helhetsterapi Februar 2013 Institusjon: Studietilbud: Studiested og studieform Grad/Studiepoeng: Norsk høgskole for helhetsterapi

Detaljer

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag

Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Ph.d.-studium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2012 Institusjon: Høgskolen i Hedmark Studietilbud: Profesjonsrettede lærerutdanningsfag Grad/Studiepoeng: Ph.d.-studium,

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014

Fysisk aktivitet og helse. Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Fysisk aktivitet og helse Bachelorgradsstudium ved Atlantis medisinske høgskole (AMH) Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Atlantis medisinske høgskole Bachelorgradsstudium i fysisk

Detaljer