FLEKSIBEL, NETTBASERT MASTER I TEKNOLOGI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FLEKSIBEL, NETTBASERT MASTER I TEKNOLOGI"

Transkript

1 Høgskolen i Telemark Beskrivelse og egenvurdering av masterutdanning: FLEKSIBEL, NETTBASERT MASTER I TEKNOLOGI ved Høgskolen i Telemark

2 2 Generelt om studiet (motivasjon og hensikt) Samfunnet har behov for flere teknologer med mastergrad for å dekke behovene til et stadig mer kunnskapsbasert arbeidsliv. Arbeidsmarkedet for 3-årige ingeniører er imidlertid nå så godt at få velger å ta to år ekstra påbygging som fulltidsstudent. Dessuten er stadig flere studenter godt voksne, med forpliktelser som gjør dem mindre mobile enn unge studenter. Bruk av digitale verktøy og digitale læringsformer vil kunne gi studenter en mulighet til å kombinere utdanning og arbeid uavhengig av tid, sted, alder og livssituasjon et livslangt læringsperspektiv. I denne situasjonen er det ønskelig med økt tilgang på fleksible studier. Til tross for det identifiserte behovet er det i dag få eller ingen eksempler på denne typen fleksible masterstudier innenfor teknologi i Norge. Av høgskolens strategiske plan for framgår dessuten følgende: "HiT skal vere langt framme mellom de høgare utdannings- og forskningsinstitusjonane når det gjeld å ta i bruk e-læring og ny teknologi innen primærverksemda og støttetjenestene." "Høgskolen i Telemark skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forsknings, og formidlingstenester av høg kvalitet med basis i regionale og nasjonale behov"; "HiT skal leggje vekt på nyskapande verksemd, og medverke til innovasjon og fornying i samfunns- og næringsliv." Med bakgrunn i ovenstående ønsker Fakultet for teknologiske fag (TF) å etablere et IKT-støttet deltidsstudium på masternivå innenfor ingeniørfag (heretter kalt "fleksibel master"). Studiet skal ta utgangspunkt i fakultetets tre eksisterende masterprogram, slik at man minimerer behovet for ekstra ressursbruk knyttet til det nye programmet. Samtidig vil optimalisering bli sterkt vektlagt i dette nye studiet og slik sett også representere noe nytt i TF's totale studieportefølje. I dette ligger det ambisjoner om å få et bredere søkergrunnlag til våre masterutdanninger. Det nye studiet vil ikke ha konkurrerende studietilbud innenfor UH-sektoren i vår region. En fleksibel master kan imidlertid danne grunnlag for samarbeid og undervisning på tvers av institusjoner samt samarbeid med bedrifter og offentlig sektor på en helt annen måte enn tidligere, et aspekt som er viktig for TF. Fakultet for estetiske fag, lærerdanning og formgivning (EFL) ved Høgskolen i Telemark har drevet nettbasert lærer- og førskolelærerutdanning med gode resultater. TF ønsker å utnytte EFL's erfaringer i sitt arbeid med å utforme en fleksibel master. Dagens bedrifter har i mange tilfeller ønske om å heve kompetansen til sine ansatte, og den fleksible masteren representer i så måte et utdanningstilbud som legger til rette for læring også på arbeidsplassen. Undersøkelser blant TF's tidligere studenter viser at en fleksibel master også er etterspurt av studentene. Ervervet kompetanse vil forøvrig også gjøre det lettere for HiT-TF å tilby VU-kurs til arbeidslivet. Relevante bransjefagråd ved fakultetet er informert om og er positive til planene om en ny fleksibel master. Bruk av ingeniørmetoder og teknologi for å forbedre, forenkle og effektivisere ulike typer prosesser blir sentralt i den fleksible masteren. Den nye masteren vil være et deltidsprogram med 4 års normert varighet (altså 50 % studiebelastning). På denne måten vil den være egnet for ingeniører (med bachelorgrad) som ønsker en mastergrad mens de er i arbeid. 2

3 3 Modellering, regulering og optimalisering av ulike typer prosesser er nøkkelelementer i den fleksible masteren. Energioptimalisering er et sentralt tema, og både tradisjonell industri og offshoreapplikasjoner vil dekkes av studiet. Hovedmålgruppen er kandidater som er i arbeid i Norge. De med bakgrunn fra kjemiteknikk, maskin, mekatronikk, elektrofag, automatisering og datateknikk er aktuelle som søkere til programmet. 1.2 Krav i aktuelle forskrifter og rammeplaner skal være fylt. Mastergradsforskriften regulerer opptaksgrunnlaget. Opptakskravene er i tråd med mastergradsforskriften. Opptakskravene er klare og tilsvarende opptak til de allerede eksisterende fulltidsprogrammene på masternivå. I tillegg foreligger utfyllende bestemmelser til forskriften ved høgskolens Fakultet for teknologiske fag. Masterprogrammene bygger ikke på nasjonal rammeplan. Styret kan selv gjøre vedtak om akkreditering av nytt masterprogram fordi vi allerede har godkjent ph.d.-grad i Process, Energy and Automation Engineering. Dette er et masterprogram av 120 studiepoengs omfang som vil tilbys som deltidsstudium med nettstudium og samlinger. Studiet består av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng, som er masteroppgaven. Kandidatene får ved fullført studium tittelen Master i teknologi og sidetittel sivilingeniør. Søknadsfrist til studiet er 15. april (lokalt opptak). 1.3 Rekruttering av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium. Fakultetet for teknologiske fag har 70 studieplasser til masterprogrammene. Vi ønsker å etablere 20 nye studieplasser til fleksibel utdanning. Undervisning i fulltidsstudium og deltidsstudenter vil samkjøres i størst mulig grad. Dette vil gi en kostnadseffektiv modell. Det har vært gjennomført en spørreundersøkelse blant TFs bachelorstudenter og svarene signaliserte stor interesse for et slikt nettstudium. NAVN (engelsk): Process and Energy Optimization (NAVN (norsk): Prosess- og energioptimalisering) Studiet vil være engelskspråklig, slik at det er egnet for samkjøring med de ordinære masterstudiene, som også foregår på engelsk. Det valgte navnet er forankret i TF's tre ordinære masterprogrammer. Innholdet i studiet er i hovedsak en kombinasjon av emner fra de tre eksisterende programmene, og da er det også logisk at tittelen gjenspeiler dette. Ordet "process" knytter spesielt an mot studiet "Process Technology" (PT), men er også helt sentralt innen studiet "Energy and Environmental Technology" (EET), der blant annet ulike biologiske prosesser studeres, og innen "Systems and Control Engineering" (SCE), der regulering av prosesser er sentralt. Ordet "energy" inngår i EET-tittelen og er følgelig et nøkkelord i dette studiet, men det er også sentralt i PT- og SCE-programmene. Begrepet "optimization" er særlig forankret i SCE-studiet (begrepet kan i vid forstand sies å romme både modellering og regulering), men kommer også til anvendelse på PT og EET, blant annet ved at energioptimalisering utgjør et eget delemne. Logisk sett henger de tre ordene godt sammen. I studiet vil studentene arbeide med ulike typer prosesser ("Process"), feks offshoreprosesser og kjemiske eller biologiske renseprosesser. Disse 3

4 4 prosessene er det aktuelt å optimalisere ("Optimiziation") på ulike måter. Redusert eller optimalisert energibruk ("Energy") vil ofte være helt sentralt ved slik optimalisering. I forbindelse med markedsføring av studiet antas det at «Optimization» har en positiv klang som kan trekke studenter fra alle relevante målgrupper. «Energy» er av interesse både for studenter som er miljøfokusert og de som vil arbeide i olje/gass-sektoren. «Process» burde ha en positiv klang spesielt blant studenter som orienterer seg mot en karriere i offshore og landbasert industri. Begrepet «Process» rommer for eksempel offshore-prosesser, og ingeniører som arbeider med slike prosesser, er definitivt i målgruppen. Tittelen er heller ikke for lang. 2.2 Studiet skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte, jamfør Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Det formuleres ett totalt læringsutbytte for hvert studium. Dersom denne søknaden godkjennes, vil det bli utarbeidet programbeskrivelse med angivelse av læringsutbytte i form av oppnådd kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse etter samme mal som for de ordinære masterprogrammene. 2.3 Studiets innhold og oppbygning skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet oppnås. Studieplanen for masterstudiet i teknologi er normert til fire år deltidsstudium (120 studiepoeng). Studiet består, som nevnt, av en kursdel på 90 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng. Studietilbudet bygger på de tre godt etablerte engelskspråklige masterprogrammene ved TF, Energy and Environmental Technology, Process Technology og Systems and Control Engineering. Begge instituttene blir sterkt involvert i det nye studiet, altså både Institutt for elektro, IT og kybernetikk og Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi. Læringsutbyttet for det enkelte emnet i studiet fremgår av emnebeskrivelsene i den vedlagte studieplanen. Det samlede læringsutbyttet for studiet blir aggregat av de enkelte emnenes læringsutbytte, og det er lagt stor vekt på å skape en sammenheng og totalitet i porteføljen av emner for til sammen å skape det totale læringsutbyttet som angitt ovenfor. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning er som følger: 4

5 5 2.4 Arbeids- og undervisningsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Målgruppen omfatter bl.a. offshore-ansatte, «vanlige» studenter bosatt andre steder i landet og landindustriansatte. Felles for disse gruppene er at de er stedsmessig og/eller tidsmessig forhindret fra å delta i et ordinært program. Noen av gruppene er begrenset av tidsomfang, andre av tidspunkt, atter andre av regularitet (offshore-ansatte har for eksempel lite tid i perioder og mye tid i andre perioder). Dette gjør at det er mest hensiktsmessig å satse på et asynkront program, og arbeids- og undervisningsformen må tilpasses dette. Følgende fem elementer vil danne bærebjelken i arbeids- og undervisningsformen i programmet: Videobaserte forelesninger (forhåndsprodusert og tilgjengeliggjort via LMS) Noen fysiske møter, for eksempel i forbindelse med lab (det anses helt nødvendig å ha en fysisk samling under oppstarten av studiet) Kollokviegrupper som styres av studentene selv (nettbaserte eller fysiske) Én-til-én-veiledning til avtalte tidspunkter Klare arbeidskrav (gir økt sannsynlighet for god studieprogresjon) Detaljerte arbeids- og undervisningsformer for de ulike emnene må defineres. TF har etablert et epedforum som arbeider med disse detaljene, og nærmere beskrivelser vil bli utarbeidet dersom denne søknaden godkjennes. 5

6 6 2.5 Eksamensordninger og andre vurderingsformer skal samsvare med og være tilpasset læringsutbyttebeskrivelsen slik at læringsutbyttet for studiet oppnås. Eksamen vil i utgangspunktet bli gjennomført på samme måte som for de ordinære studentene, dvs. studentene må møte opp på campus for å ta eksamen. Imidlertid er vi åpne for at kandidatene for å unngå/redusere reising kan ta eksamen ved å møte opp ved en annen (lokal) læreinstitusjon, men da mot et gebyr som dekker ekstrakostnadene knyttet til dette. I tillegg til ordinær eksamen vil man også benytte andre evalueringsmetoder, som rapportskriving, innlevering av øvingsoppgaver eller Fronter-baserte tester. Detaljer vedrørende eksamens- og vurderingsformer er ikke helt avklart. TF har etablert et eped-forum som arbeider med disse detaljene. Det er ønskelig å finne fram til alternative vurderingsformer som gjør at studenten slipper å møte fysisk på campus for å gjennomføre alle eksamenene. På samme måte som for de ordinære masterprogrammene blir det benyttet graderte karakterer fra A til F, der A er best og E er laveste ståkarakter. Det blir gitt karakterer på alle emner og på masteroppgaven. På vitnemålet skal det føres opp karakterer på alle obligatoriske emner, på valgemner og på masteroppgaven. 2.6 Studiet skal ha en tydelig faglig relevans for arbeidsliv og/eller videre studier. Emnene som inngår i nettstudiet er aktuelle og sentrale for våre målgrupper i arbeidslivet. Gjennom studiet vil man bli i stand til å optimalisere ulike typer prosesser, feks offshoreprosesser, kjemiske renseprosesser og biologiske prosesser. Disse er det aktuelt å optimalisere på ulike måter. Redusert eller optimalisert energibruk er ofte i fokus i industrien, og vil stå sentralt i studiet. Kandidatene vil dermed være godt forberedt for å løse problemstillinger som er viktige i arbeidslivet. Det fleksible masterprogrammet gir også et godt grunnlag for opptak på et doktorgradsstudium, for eksempel TF's eget ph.d.-program Process, Energy and Automation Engineering. 2.7 Studiet skal ha tilfredsstillende kopling til forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, som er tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. Emneansvarlige vil sørge for pensumtilknytning som er forskningsbasert og vil inkludere egen forskning som en del av undervisningen på samme måte som for de eksisterende masterprogrammene. 2.8 Studiet skal ha ordninger for studentutveksling og internasjonalisering, som skal være tilpasset studiets nivå, omfang og egenart. I masterstudiet vil det være mulig å få godkjent emner fra utenlandske universiteter etter nærmere vurdering. Fakultetet vil dessuten legge til rette for at studentene skal kunne ta emner ved utenlandske samarbeidsinstitusjoner. I noen tilfeller kan det være aktuelt å skrive masteroppgaven ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon. Fakultetet vil i sitt arbeid med masterstudiet legge til rette for å motta utenlandske gjesteforelesere. Fakultetet har i dag flere relevante avtaler internasjonalt. Europa (inkl. Ukraina), USA, Kina, Nepal, Sri Lanka, Sør-Afrika m.fl. 6

7 7 2.9 Studiet skal ha lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene, som er tilpasset studiet. De ordinære studentene er generelt godt fornøyd med bibliotekfunksjonen, og det er gode søkemuligheter uavhengig av hvor man er plassert. IKT-tjenestene oppleves også som tilfredsstillende av studentene. Erfaringer fra EFL viser at biblioteket ved HiT har etablert gode rutiner og har verktøy som er velegnet også til å serve fjernstudenter. Det vil bli stilt klare krav til fjernstudentene hva gjelder utstyr og verktøy for å følge studieprogrammet. 3.1 Fagmiljøets sammensetning, størrelse og samlede kompetanse skal være tilpasset studiet slik det er beskrevet i plan for studiet og samtidig tilstrekkelig for å ivareta den forskning og det faglige og kunstneriske utviklingsarbeidet som utføres. Fakultet for teknologiske fag har faglige ansatte tilsvarende ca. 70 årsverk. Flere av disse vil bli involvert i det nye masterstudiet. Det er særlig personalet med spesiell tilknytning til master- og doktorgradsutdanningene som vil stå for det det nye fleksible mastergradsstudiet i teknologi, men hele fagmiljøet ved høgskolen vil kunne komme til nytte. Fakultetet har dessuten for tiden 29 doktorgradsstipendiater innenfor Process, Energy and Automation Engineering. Det nye studiet har 120 studiepoengs omfang, men av disse er 100 studiepoeng fra de allerede eksisterende masterprogrammene. Det vil redusere kostnadene betraktelig at vi utnytter allerede eksisterende emner. I oppstartsfasen vil det naturlig bli noe overlapping og dermed noe større ressursbruk enn når studiet er godt etablert. Vi regner med å bruke 2 ekstra årsverk på dette masterstudiet, fordelt på 1 årsverk til undervisning, 0,6 årsverk på veiledning og 0,4 årsverk på studiekoordinering og administrasjon. Gjennomføring av eksamen for nettbaserte studenter kan dog bli noe mer ressurskrevende, avhengig av hvordan eksamen gjennomføres (jf. avsnittet under 2.5). Eksamensavvikling er et tema som er under diskusjon, og det er derfor for tidlig å beskrive detaljert hvordan dette vil måtte organiseres. På bakgrunn av foreslått programstruktur og angitte forutsetninger er inntekter og kostnader beregnet. Studiepoengsproduksjonen alene vil ikke kunne bære studiet med 20 studenter. Men det kan bli et overskuddsforetak dersom antall studenter kan dobles eller tredobles når etableringsfasen er over og studiet er godt etablert. Se vedlagte oversikt «Bakgrunnsinformasjon om studiet». Inntektene vil komme fra studiepoengsproduksjon og eventuelt fra økt antall studieplasser. 20 nye studenter vil generere ca 0,9 MNOK/år i inntekter fra studiepoengsproduksjon. Dette betyr at man trenger en økning i antall studieplasser for ikke å gå i underskudd. Det kan tenkes at noen av de 10 nye studiepoengene som er lagt inn i den fleksible masteren kan erstatte noen emner i de eksisterende masterprogrammene. I så fall vil man kunne redusere (eventuelt unngå) ekstrakostnadene knyttet til den nye masteren. Beregningene beskrevet ovenfor gjelder driftsfasen, altså etter at alle emneansvarlige er ferdige med å omarbeide (fleksibilisere) sine emner. Etableringskostnader, blant annet knyttet til omarbeiding av eksisterende emner og utvikling av nye emner, er investeringskostnader som kommer i tillegg til de beskrevne driftskostnadene. I skrivende stund foreligger det ikke noe tall på disse engangskostnadene. 7

8 8 3.3 Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studiet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være personer med minst førstestillingskompetanse i de sentralene delen av studiet. For andre syklus gjelder også: Minst 10 prosent av det samlede fagmiljøet skal være professorer eller dosenter, og ytterligere 40 prosent må være ansatte med førstestillingskompetanse. Følgende fagpersoner fra Institutt for elektro, IT og kybernetikk vil være knyttet til studiet: Professor Bernt Lie Professor Saba Mylvaganam Professor Carlos Pfeiffer Førsteamanuensis Maths Halstensen Førsteamanuensis Finn Haugen Førsteamanuensis David Di Ruscio Førsteamanuensis Nils Olav Skeie Høgskolelektor Dietmar Winkler Følgende fagpersoner fra Institutt for prosess, energi- og miljøteknologi vil være tilknyttet studiet: Professor Rune Bakke Professor Dag Bjerketvedt Professor Britt Halvorsen Professor Svein Linge Førsteamanuensis II Geir Elseth Førsteamanuensis Knut Vågsæther Førsteamanuensis Lars Erik Øi Høgskolelektor Nils Henrik Eldrup Studiet og emner utvikles og gjennomføres av de faglige tilsatte ved Fakultet for teknologiske fag. Det vil også være en ypperlig anledning til å bruke gjesteforelesere som kan undervise fra egen arbeidsplass. 3.2 Fagmiljøet skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk relevante for studiet. Vi har etablert betydelig grad av internasjonalisering gjennom formaliserte avtaler med utenlandske universiteter. Det internasjonale samarbeidet er dokumentert gjennom de formelle samarbeidsavtalene, personlige nettverk og gjennom et tilfredsstillende antall internasjonale studenter på master- og doktorgradsnivå. Det nasjonale og internasjonale samarbeidet er også dokumentert gjennom de 66 gjennomførte og 29 pågående doktorgradsarbeidene ved vårt fakultet. Forholdene ligger godt til rette for fortsatt aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av internasjonale konferanser og seminarer. 3.4 Fagmiljøet skal drive aktiv forskning, faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. For andre syklus gjelder også: Fagmiljøet skal ha dokumenterte resultater på høyt nivå Fakultet for teknologiske fag har de siste to årene hatt meget bra uttelling når det gjelder publikasjonspoeng og oppnådd følgende resultater: ,0 poeng ,1 poeng 8

SØKNAD OM ETABLERING AV FLEKSIBELT, NETTBASERT MASTERGRADSSTUDIUM I TEKNOLOGI, MASTER IN PROCESS AND ENERGY OPTIMIZATION

SØKNAD OM ETABLERING AV FLEKSIBELT, NETTBASERT MASTERGRADSSTUDIUM I TEKNOLOGI, MASTER IN PROCESS AND ENERGY OPTIMIZATION Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 09.05.14 S-sak 34/14 Saksbehandler: Journalnummer: Åshild Rønnaug Kise 2014/562 SØKNAD OM ETABLERING AV FLEKSIBELT, NETTBASERT MASTERGRADSSTUDIUM I TEKNOLOGI,

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Målet med studiet er å gi kunnskap om og grunnlag

Detaljer

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift

Vedlegg 3 Sammenligning ny og gammel studietilsynsforskrift FORSLAG TIL NY studietilsynsforskrift Hjemmel: Fastsatt av NOKUT XX. XX 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 2-1 og 3-1 jf. forskrift

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-KONMAT, BOKMÅL, 2009 HØST, versjon 08.aug.2013 11:13:22 Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør

Detaljer

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing.

Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Offshoreteknologi - marin- og undervannsteknologi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning

Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknader til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning Merknad til 1. Virkeområde og formål Bestemmelsens første ledd angir forskriftens virkeområde, som er alle universiteter og høyskoler som gir

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Dokumentasjon av helsehjelp Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Videreutdanningen er et tverrfaglig nettbasert studium på 15 studiepoeng over ett semester. Bakgrunn for studiet

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.

Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for konstruksjonsteknikk

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv

STUDIEPLAN. Bachelor i arktisk friluftsliv STUDIEPLAN Bachelor i arktisk friluftsliv 180 studiepoeng, heltid Alta og Svalbard Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Studiets norske navn er Bachelor i arktisk friluftsliv,

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Avdeling for teknologiske fag (TF)

Avdeling for teknologiske fag (TF) Avdeling for teknologiske fag (TF) Vedlegg 6 Det var totalt valgt ut 10 (8) studieprogram for nærmere analyse fra TF i første runde. Referansen til hhv 10 og (8) studieprogram skyldes at den første delrapporten

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

MBA i økologisk økonomi

MBA i økologisk økonomi NO EN MBA i økologisk økonomi Er du opptatt av miljø- og samfunnsansvar? Ønsker du økt kompetanse innenfor miljø- og samfunnsansvarlig økonomi? Vil du helst ha mulighet til å kombinere studier og jobb?

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav.

Utdanningen gir muligheter for å gå videre til masternivå ved andre institusjoner, forutsatt at valgfag tas i henhold til eventuelle krav. Innledning Studieplanen er utarbeidet i henhold til de rammer og retningslinjer som er gitt i Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (FOR 2011-02-03 nr. 107) med merknader, nasjonale retningslinjer

Detaljer

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER

VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER VEILEDNING FOR OPPRETTELSE AV STUDIER NTNU 2016 Innhold Innledning...ii 1.0 Om studiet... 1 2.0 Forankring i strategi og profil... 1 3.0 Utdanningsledelse og oppfølging... 2 4.0 Forskningskobling og fagmiljø

Detaljer

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM UVM2-SPED Studieretning for spesialpedagogisk utviklingsarbeid Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring av studieprogram

Detaljer

Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø

Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Søknad om opprettelse av nettbasert årsstudium i natur og miljø 60 studiepoengs omfang 1 Del 1 Saken i korte trekk Institutt for Natur-, helse-

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Prosjektledelse Studiepoeng: 7,5 Studiets nivå og organisering 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Deltidsstudium over ett semester med samlingsbasert undervisning. Oppdragsfinansiert. Bakgrunn for studiet Prosjekt

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing.

Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-BYUTV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 17.11.05 05/00966-410 Saksbehandler: Bjørn Goksøyr FASTSETTING AV STUDIEPROGRAM FOR STUDIEÅRET 2006-2007 OG RESULTATKRAV FOR 2006 Bakgrunn

Detaljer

Borderologi, joint master degree

Borderologi, joint master degree NO EN Borderologi, joint master degree Joint Master Degree in Borderology eller master i grensedialoger er et nytt masterstudium utviklet av Murmansk State Humanities University (MSHU) i Russland og Universitetet

Detaljer

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium

Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Offshoreteknologi - offshore systemer - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Offshore systemer omfatter utforming,

Detaljer

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT

Om akkrediteringsprosessen. Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Om akkrediteringsprosessen Etablering av grunnskolelærerutdanninger på masternivå veien videre Øystein Lund, tilsynsdirektør i NOKUT Mot etablering av integrert master En spennende prosess stor interesse

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag

Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Dataingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet mål å utdanne

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte

Studieplan 2017/2018. Grønt entreprenørskap. Studiepoeng: 60. Studiets nivå og organisering. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte Grønt entreprenørskap Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Årsstudium på 60 studiepoeng, organisert som deltidsstudium over to år. Studiet har samlingsbasert undervisning

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Leseopplæring 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner á 15 studiepoeng og kan

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi

Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansens masterog bachelorutdanninger i teknologi Oslofjordalliansen består av Universitetet for miljøog biovitenskap, Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold www.teknologi.no

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Oppstart H2011, 1. kl.

Oppstart H2011, 1. kl. Side 1/7 Fagplan-/Studieplan Studieår 2011 2015 Industribachelor elektro Oppstart H2011, 1. kl. HiBu - Avd for Teknologi Høgskolen i Buskerud Frogsvei 41 32869500 www.hibu.no Endringshistorikk Dato Sign

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene for

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Fører til grad: Master i teknologi / sivilingeniør Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk:

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk GLU 1-7 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester. Bakgrunn for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER

RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER RETNINGSLINJER FOR UTREDNING, GODKJENNING, ETABLERING, NEDLEGGING OG REVISJON AV STUDIER VED UNIVERSITETET I STAVANGER Vedtatt av Utdanningsutvalget den 28. juni 2005 med hjemmel i vedtak i Styret for

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning

Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Digitalisering av høyere utdanning «Digitalisering åpner for at kunnskap blir tilgjengelig

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme

Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Biological Chemistry - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for matematikk og naturvitenskap

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no

Studieplan. Barn, barndom og barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. Studieåret dmmh.no dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage Obligatoriske emner i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå Studieåret 2016-2017 Revidert

Detaljer

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag

Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Studieprogram B-ELE-YVEI, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 19.feb.2013 12:01:43 Elektroingeniør, y-vei, bachelor i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal

Forventninger til institusjonene. Andreas Snildal Forventninger til institusjonene Andreas Snildal Forventninger om internasjonalisering 1. Forventninger (= krav) til studiestart 2017 2. Forventninger (= formodninger) til krav i ny studietilsynsforskrift

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.

Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING

ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING ERFARINGSBASERT MASTER I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVING Vedtatt av Styret ved NTNU den.. med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest xx.xx.xxxx Det erfaringsbaserte

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015

STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 STRATEGISK PLAN FOR AITEL 2011 2015 Vedtatt i avdelingsstyret 10. desember 2010 1 Misjon, visjon og satsingsområder AITeL skal tilby de beste kandidater innenfor IKT til privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag

Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag Studieplan Videreutdanning i sosialt entreprenørskap og innovasjon (ENTRO) - Oppdrag 15 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 25. mars 2010 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV

Saksnr. 02/ Vedtaksorgan Fakultetsstyret, UV. Fra semester Høst Vedtaksorgan: Studieutvalget, UV MASTER I SPESIALPEDAGOGIKK STUDIEPROGRAM UVM2-SPED Studieretning for spesialpedagogisk rådgivning Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Etablering av Vesentlig endring av studieprogram (obs

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer