Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse okt 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse 19.-20. okt 2011"

Transkript

1 Kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning NOKUTs fagskolekonferanse okt 2011 Jan Atle Toska, studie- og forskningsdirektør ved Universitetet i Nordland

2 Todelt opplegg Noen mer generelle refleksjoner over kvalitet i fleksibel, nettstøttet utdanning ut fra erfaringer fra evaluering av kvalitetssikring ved svenske høgskoler Satsing på nettbasert profesjonsutdanning ved Universitet i Nordland digital sykepleieutdanning som case

3 Nettbasert utdanning Grunnsituasjonen i nettbasert utdanning: - at studenter og lærere ikke er samtidig til stede på samme sted i en felles undervisnings- og læringssituasjon - mangel på samtid og samme sted er også et element i regulær utdanning, for eksempel ved studentenes ensomme lesning av lærebøker, artikler og lignende. - i nettbasert utdanning er imidlertid mangel på samtid og samme sted den normale situasjonen og i stedet skapes det læringssituasjoner gjennom pedagogisk bruk av teknologi.

4 Mange varianter fleksibel læring Rent nettbasert e-læring Nettstøttet utdanninger med samlinger off- /on-campus (kombinerte opplegg/ blended learning ) ulik frekvens og og innretning på samlingene Nettbasert teori + praksisopplæring Grei samlebetegnelse: Fleksibel læring eller fleksibel utdanning

5 Kvalitetsdimensjoner (UiN) Inntakskvalitet som gjelder rekrutteringsevne, studentenes forutsetninger for studier og hvordan studentene tas i mot i forbindelse med søknad, opptak og studiestart. Rammekvalitet som gjelder tekniske, organisatoriske, forvaltningsmessige, sosiale og velferdsmessige forhold innenfor et helhetlig læringsmiljø. Programkvalitet som gjelder kvalitet i studieplaner, samt organisering og gjennomføring av undervisning og læringsarbeid. Resultatkvalitet som primært gjelder studentenes prestasjoner, læringsutbytte i forhold til studiets målsetting, samt kandidatens grad av suksess på arbeidsmarkedet.

6 Inntakskvalitet og fleksibel utdanning Gitt at nettstudenter ofte er i en annen livssituasjon, har andre forutsetninger og interesser enn campusstudenter, hva gjør lærestedet for å ivareta disse studentenes behov i sitt kvalitetsarbeid? Er det spesielle tiltak som gjøres ved rekruttering av studenter til fleksibel utdanning så som informasjon, tilrettelegging, avklaring av forutsetninger og krav i forhold til rollen som nettstudent?

7 Rammekvalitet og fleksibel utdanning Gitt at nettstudentene ikke har anledning og/eller tid til å være på campus, hvordan sikrer lærestedet i sitt kvalitetssikringsarbeid at det er god teknisk infrastruktur, systemer og rutiner for å sikre at disse studentenes behov for informasjon, støtte og kommunikasjon med lærestedet uavhengig av tid og sted blir dekket? Hva gjøres for å sikre kvaliteten på studiesteder og studiesentra som brukes utenfor campus? Hva gjøres for å sikre at nettstudentenes stemme blir hørt i kvalitetssikringsarbeidet på dette området?

8 Programkvalitet og fleksibel utdanning Gitt den store betydningen av pedagogisk gjennomtenkt design for kursstruktur, bruk av teknologi til formidling av læringsressurser og kommunikasjon mellom student og lærested i fleksibel utdanning, hvordan sikrer lærestedet kvaliteten i arbeidet med å planlegge og gjennomføre slik utdanning? Hva gjøres for å rekruttere personale med relevant kompetanse samt utvikle personalets kompetanse innenfor dette feltet, både når det gjelder fagpersonale og støttepersonale? Hva gjøres for å sikre at nettstudentenes stemme blir hørt i kvalitetssikring av kurs og program?

9 Resultatkvalitet og fleksibel utdanning Gitt at frafall og dårligere studiegjennomføring ofte er typisk for nettbasert utdanning, hvordan følger lærestedet dette opp i sitt kvalitetsarbeid med tiltak for å motvirke en slik trend?

10 Högskoleverkets kvalitetsaspekter Högskoleverket opererte med syv aspekter i kvalitetsarbeidet ved lærestedene som skulle evalueres. En kan med bakgrunn i disse aspektene stille spørsmål om hvordan og i hvilken grad kvalitetsarbeid ved et lærested møter de særegne utfordringene som er knyttet til fleksibel utdanning.

11 Aspekt 1 Systematiskt kvalitetsarbete Hvordan sikres kvaliteten i fleksibel utdanning i lærestedets kvalitetsarbeid? Er det tiltak og innsatser innenfor lærestedets kvalitetsarbeid som spesielt retter seg mot fleksibel utdanning? Hvilke utfordringer eller svakheter er det i dette arbeidet? Hvordan involverer lærestedet nettstudentene i kvalitetsarbeidet? Hvordan evalueres kvalitetssystemet i forhold til om kvaliteten i fleksibel utdanning sikres i tilstrekkelig grad?

12 Aspekt 2 Regelbundet återkommande granskning och revidering Hvordan gjennomføres gransking og revidering av fleksibel utdanning? Hvilke spesielle områder fokuseres det spesielt på i disse granskingene/revideringene? (for eksempel kursdesign, læringsressurser, kommunikasjon) Hvordan involverer lærestedet distansestudentene i revidering av fleksibel utdanning?

13 Aspekt 3 Bedömning och examination av studenterna Hvordan sikres kvalitet og rettssikkerhet i bedømming og eksaminasjon av nettstudenter? Hvilke spesielle utfordringer eller problemer er knyttet til eksaminasjon av nettstudenter og hvordan møter lærestedet dette gjennom sitt kvalitetsarbeid?

14 Aspekt 4 Personalens kompetens och möjligheter till kompetensutveckling Hvordan sikrer lærestedet nødvendig kompetanse for å tilby fleksibel utdanning ved tilsetting av lærere og annet relevant personale? Hvordan sikrer lærestedet nødvendig kompetanse for å tilby fleksibel utdanning gjennom kompetanseutviklingstiltak for lærere, ledere og annet personale?

15 Aspekt 5 Lärandemiljö, resurser och stöd till studenterna Hvordan sikres en god og hensiktsmessig infrastruktur for fleksibel utdanning i lærestedets kvalitetsarbeid? Hvordan sikres tilstrekkelig støtte til nettstudentene (informasjon, veiledning, studentsosial støtte)? Hvordan ivaretas tilbakemeldinger fra nettstudentene når kvalitet i læringsmiljø, ressurser og studentstøtte skal videreutvikles?

16 Aspekt 6 Systematisk insamling av information om kvalitet Hvilken informasjon om forhold som spesifikt gjelder nettbasert utdanning blir systematisk samlet inn og hvordan brukes den innsamlede informasjonen i lærestedets arbeid med å videreutvikle og styrke kvaliteten i fleksibel utdanning?

17 Aspekt 7 Informasjon till allmännheten Hvilke informasjon gis til allmennheten om fleksibel utdanning ved lærestedet? Hva gjøres for å informere potensielle nettstudenter om krav og utfordringer knyttet til det å studere i fleksibel studieopplegg?

18 Noen innsikter fra HSV-evalueringen Høgskolene på Gotland, i Dalarna og i Gävle har et stort antall distansestudenter (+/- 50 % av studenthodene ) Noen fellestrekk: - Godt utbygd støttestrukturer for pedagogisk bruk av IKT (egne enheter) - Intern kompetanseutvikling i pedagogisk bruk av IKT (primært av fagpersonalet)

19 Etc innsikter - Rutiniserte opplegg for produksjon og formidling av digitale læringsressurser - Tett tilbakemelding/evaluering i enkelkursene fra nettstudentenes side - No big deal å drive fleksibel utdanning - Felles utfordring: Stort frafall og lav gjennomføringsgrad

20 UiN Det fleksible universitet Innovasjon for læring (nå Det fleksible universitet ): et satsingsområde som ble initiert av Høgskolen i Bodø i 2008, med bl.a. følgende mål: Hovedmålet med prosjektet er å gjøre Høgskolen i Bodø til Norges fremste universitet/høgskole på fleksibel læring. Bakgrunnen for dette satsingsområdet er å øke tilgangen til utdanning i en region med spredt befolkning gjennom økt bruk av fleksibel, IKT-støttet utdanning.

21 Digital sykepleieutdanning ved UiN Analyse av antall søkere til Bachelor i sykepleie ved Profesjonshøgskolen (PHS) viste en gradvis nedgang de siste årene, spesielt i forhold til de desentraliserte og samlingsbaserte studietilbudene. Dette utfordret fakultetet på å utvikle nye måter å organisere undervisningen på for å nå ut til flere potensielle studenter spesielt ute i distriktene. Det ble derfor satt i gang et pilotprosjekt om å digitalisere og nettbasere sykepleierutdanningen.

22 Dig.syk. Studiet er deltid over fire år Første kull startet i januar 2010 Andre kull startet i januar 2011 Ca. 60 studenter på hvert kull Størst opptak i 2010 ca 90 men frafall der en god del gikk over til campusutdanningen.

23 Verdifulle erfaringer Utviklingen av nettbasert bachelor i sykepleie har gitt oss noen verdifulle erfaringer i det videre arbeidet med nye fleksible studier og kurs. Erfaringene er også brukt i forbindelse med utviklingen av de nye, nett- og praksisbaserte grunnskolelærerutdanningene ved Universitetet i Nordland.

24 Noen lærdommer Forankring i ledelsen, viktig både ved oppstart og underveis for å sikre rett prioritering, tilstrekkelig med ressurser og legitimitet. Fagpersonalets kompetanse Digitale kunnskaper og ferdigheter Nettpedagogisk innsikt (muligheter/begrensninger) Motivasjon og holdninger

25 Flere lærdommer Ut fra kartlegging av de involverte fagmiljøets kompetanse sette i gang: Kursing Veiledning og støtte Gi mulighet for at fagpersonalet skal kunne tenke pedagogisk i forhold til nettbasering av eget fag (viktig å skape entusiasme og engasjement)

26 Hybridene kommer! Må ha støttepersonale med teknologisk og pedagogisk kompetanse (hybrider) som kan bistå med: Kompetansekartlegging Kursing og veiledning Rådgiving og samarbeid i utforming av nettbaserte kurs og læringsobjekter

27 God kursdesign Sammen med hybridene må fagpersonalet operasjonalisere studieplan til et nettbasert kursdesign med høy grad av usability for studentene innenfor de fem hovedområdene: Formidling/forelesning Informasjon Refleksjon Evaluering/vurdering Veiledning

28 De fem hovedområdene

29 Nettstudentene Viktig å formidle hva det krever å være nettstudent (vi har blitt tydeligere her): Det er ikke lett å være nettstudent. Viktig med gode evalueringsmuligheter på kursdesign/opplegg (stort sett meget positive tilbakemeldinger og høy svarprosent). Viktig med tydelig tilstedeværelse på nettet, både for studenter og lærere (arbeidskrav, responstid etc.)

30 Nok ressurser! Avslutningsvis: Fleksible studietilbud krever oftest utviklingsressurser i en annen målestokk enn regulær campus-utdanning Dette er en stor utfordring for en slik satsing og for å lykkes er en som regel avhengig av å skaffe ekstern medfinansiering til utviklingskostnadene.

31 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål? Kommentarer?

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd

Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Kvalitet i alle ledd Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning Kvalitet i alle ledd Revidert 2015 Innhold Forord s 3 Introduksjon s 4 Kvalitet i nettbasert utdanning s 5 KVALITETSNORMER s 7 1 Kvalitetsledelse og kvalitetsarbeid

Detaljer

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon )

Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Vedlegg 1: Kvalitetssikringssystem ved Høgskolen i Bodø ( kortversjon ) Innstilling fra en arbeidsgruppe nedsatt av styret for Høgskolen i Bodø. Vedtatt av styret for HBO i juni 2003. Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein

Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark. Rapport fra følgeforskning. Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Rapport fra følgeforskning Cathrine Tømte Asbjørn Kårstein Rapport 37/2013 Nettbasert grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Telemark Rapport

Detaljer

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan?

Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet - Hva, hvorfor og hvordan? Fleksibilisering av masterstudiet i sykepleie ved - Hva, hvorfor og hvordan? 2014 Det helsevitenskapelige fakultet Rigmor Furu Prosjektleder ecampus/sjefsrådgiver NST/helsekompetanse 10.07.2014 Forord

Detaljer

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen i Bodø, studiested Bodø og studiested Mo i Rana Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011

Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011 Workshop om nettpedagogikk UiN, 14. september 2011 11.10.2011 Denne rapporten oppsummerer innspill og diskusjoner fra workshopen om nettpedagogikk, arrangert ved UiN onsdag 14. september 2011. Rapporten

Detaljer

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark

Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Studiemodeller og fleksible utdanninger i Høgskolen i Hedmark Utredningsrapport til høgskolens ledelse mai 2011 Versjon 16.6.11 2 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Oppdraget og prosessen... 6 2.1 Oppdraget...

Detaljer

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem

Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 07/2002 Norgesnettrådets pilotprosjekt med utvikling av et kvalitetssystem Kvalitetsarbeid i høyere utdanning: dokumentasjon og evaluering. Erfaringer fra et forsøk med ekstern

Detaljer

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark

Evalueringsrapport. Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009. Høgskolen i Finnmark Evalueringsrapport Tverrfaglig boligsosial utdanning 2008 2009 Høgskolen i Finnmark Evaluering Forord Høgskolen i Finnmark har gjennomført en evaluering av studieprogrammet boligsosialt arbeid 2008-2009.

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012

Høgskolen i Finnmark. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Høgskolen i Finnmark Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen April 2012 Institusjon: Høgskolen i Finnmark Dato for vedtak: 24.04.12 Sakkyndige: Helga Marie Johannsen Roger Säljö Karl Elling

Detaljer

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår:

1 På grunnlag av tilbakemeldinger fra studenter, ansatte og eksterne sensorer er følgende forbedringstiltak gjennomført siste studieår: 4.5.5 Studiekvalitet og læringsmiljø/rapportering Instituttets årsrapport om studiekvalitet og læringsmiljø Type: Formular til resultatdok ID: D00066 Versjon: 3.09 Gyldig: 07.12.2010-07.12.2012 Ansvarlig:

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning

NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning 23 Kap. 3 NOKUT og kvalitet i IKT-støttet høyere utdanning Ole Jacob Skodvin, NOKUT I denne artikkelen redegjøres det for NOKUTs forståelse av begrepet

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning

Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Underveisrapport for prosjektet Fleksibel utdanning Styringsgruppen for Fleksibel utdanning Februar 2013 Innhold Sammendrag... 3 1. Prosjektets forankring... 4 1.1. Styringsgruppens mandat og sammensetning...

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Rapport. Hva kan bidra til bedre IT-støtte for fleksibel undervisning? Viktige fokusområder for bruk av ecampus ved høyere læresteder

Rapport. Hva kan bidra til bedre IT-støtte for fleksibel undervisning? Viktige fokusområder for bruk av ecampus ved høyere læresteder - Åpen Rapport Hva kan bidra til bedre IT-støtte for fleksibel undervisning? Viktige fokusområder for bruk av ecampus ved høyere læresteder Forfatter(e) Håkon Finne Morten Hatling SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Elæring ved Høgskolen i Telemark

Elæring ved Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Elæring ved Høgskolen i Telemark - Forslag fra en arbeidsgruppe - levert juni 2009 Digital kompetanse er [ ] i ferd med å bli en forutsetning for å delta i arbeidsliv og samfunnsdebatt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie

Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund. Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie Høgskolen Stord-Haugesund, studiested Haugesund Revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie FORORD Komiteen for revidering av akkreditering av bachelorgradsstudium i sykepleie, Høgskolen

Detaljer

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige

Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Tospråklige i førskolelærerutdanning - et problem eller en ressurs? Evaluering av førskolelærerutdanning for tospråklige Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær.

Assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, Gro Hanne Aas, var komiteens sekretær. Eval uer i ngavsyst em f orkval i t et ssi kr i ng avut danni ngenvedni TH Febr uar2011 Forord I følge lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha et system

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune

RAPPORT. Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen. September 2008 Vest-Agder fylkeskommune RAPPORT Evaluering av bruken av bærbare elev- PC er for elever i Vest-Agderskolen September 2008 Vest-Agder fylkeskommune Bakgrunn for saken Første halvår 2005 ble det startet opp et pilotprosjekt for

Detaljer

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU

Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU RAPPORT 24/2007 Evaluering av Pedagogisk Utviklingsprogram (PEDUP) ved NTNU Bjørn Stensaker NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Rapport 24/2007 ISBN 82-7218-539-3

Detaljer