Oktober Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge. An ExxonMobil Subsidiary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oktober 2009. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge. An ExxonMobil Subsidiary"

Transkript

1 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks Stavanger Tlf.: Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo Tlf.: Slagen Postboks 2001 Postterminalen 3103 Tønsberg Tlf.: Stort seismisk program på Balder og Ringhorne Store forandringer på vår terminal ved Høvringen Jobben min: Ørjan Jentoft teknisk sjef for partneropererte felt

2 s4 s18 s29 s34 Stort seismisk program på Værsjokk, men vellykket ExxonMobil med stand på ExxonMobil-mesterskap i Balder og Ringhorne Optimalisering av produksjonen i eksisterende felt er viktig for ExxonMobil seismikk på våre Balder- og Ringhornefelt fra august og ut i oktober. ExxonMobil Bislett Games 2009 Årets store friidrettsbegivenhet 3. juli fikk en spesiell opptakt, da torden og kraftig regnvær satte inn akkurat da stevnet skulle starte. Offshore Europe i Aberdeen Totalt besøkte ca mennesker oljemessen i Aberdeen som hadde ca utstillere fra alle deler av oppstrømsvirksomheten. orientering på Ogna O-gruppen på Forus var verter og kunne hilse O-løpere fra Oslo, Slagen og Forus velkommen til Ogna camping basen for EM-helgen. s11 Jobben min: Ørjan Jentoft hjemkomst etter 2,5 år i USA Med 17 års yrkeserfaring i selskapet i inn- og utland er Jørn teknisk sjef for partneropererte felt og trives godt med flinke kolleger. s24 Rekruttering og profilering på arrangementer ExxonMobil gjør seg mer kjent blant de store studentkullene en enkel stand med engasjerte ansatte både fra Nedstrøm og Oppstrøm gjør nytten. s36 Fantastisk tur til København for løpegruppen Løpegruppen med ni deltakere dro på sin årlige tur i juni denne gangen var målet Ørestadsløpet i Danmark. s9 Store forandringer på vår terminal ved Høvringen I slutten av august løftet Norges største kranskip "Uglen" bort fire gamle tanker som skal lagres for gjenbruk eller hugges opp. s15 ExxonMobil Marine Lubricants stand på Nor-Shipping messe Det nordiske marine smøreoljeteamet, samt representanter fra ExxonMobil Lubricants & Specialties Marketing i USA, sørget for god profilering. s21 ExxonMobil og malariakampanjen i Norge Samarbeidet fortsetter med Røde Kors: ExxonMobil Bislett Games ble benyttet til å fortelle om selskapets malariaengasjement og pengeinnsamling. s26 Tildeling av ExxonMobils forskerpriser ved NTNU 2009 Forskerpriser for fremragende doktorarbeid innenfor områdene grunnforskning og anvendt forskning ble tildelt på festmøtet i Studentersamfundet i Trondheim. s32 Vellykket ExxonMobils Sikkerhetsdag 2009 I juni ble sikkerhetsdagen arrangert for 19. gang på Vitengarden Jærmuseet på Nærbø. Oppmøtet var godt med 195 påmeldte! s37 Leserundersøkelse for XOM og Ukenytt I forbindelse med denne utgaven av XOM vil vi kjøre en leserundersøkelse for våre to publikasjoner ris og ros mottas med takk! s39 Vi ønsker våre nye ansatte velkommen Bildeoversikt med ferske kolleger. XOM internmagasin oktober 2009 Ansvarlig redaktør: Arvid Bærheim. Redaksjon: Arvid Bærheim og Kirsten Sivertsen Utforming: procontra. Repro og trykk: NetPrint Norge AS. Internett: 3

3 Stort seismisk program på Balder og Ringhorne Tekst Arvid De siste årene har ExxonMobil i Norge lagt ned mye arbeid i å få til en optimalisering av produksjonen i eksisterende felt for å få mest mulig reserver ut av undergrunnen. Den hektiske seismiske aktiviteten som har pågått like ved og i utkanten av våre Balderog Ringhornefelt fra august og ut i oktober, er en viktig del av dette arbeidet. Det seismiske programmet omfatter 4-D datainnsamling over et 322 km 2 stort område ved Balder, Ringhorne, samt Ringhorne Øst og Forseti. En del av programmet på Balder-feltet foregår gjennom en såkalt OBC (Ocean Bottom Cable)-undersøkelse. På Forus har mange ansatte vært involvert i prosjektet deriblant Bernard Laugier, Adam Bucki og Torunn Valheim, som alle har arbeidsoppgaver innen geologi/ geofysikk. Vi spør først Torunn, Operations Geologist, NSP, hva er formålet med seismikkprogrammet? Hele formålet er å få bedre data før vi skal begynne å bore nye brønner på Balder, Ringhorne, etc. Vi får nå ny kunnskap om reservoarene i feltene hvor vi opererer, bl.a. vil vi finne ut hvordan oljevannkontakten beveger seg over tid. Vi vil sammenholde data fra denne undersøkelsen med data fra en tidligere undersøkelse fra 2001/02 (derav 4-D). Dataene legges inn i dynamiske reservoarmodeller, og ved hjelp av disse kan vi bestemme brønnlokasjoner for fremtidig produksjonsboring, forklarer Torunn Valheim. NSP Geoscience-teamet under et besøk på MV Amadeus da skipet var innom Stavanger i juli. Fra venstre til høyre: James Rawlings, Ian Brightmore, Adam Bucki, Bernard Laugier, Torunn Valheim, Worth Cotton og Rune Musum. NSP Geoscience team members during a visit to the MV Amadeus while at port in Stavanger on July 9. From left to right: James Rawlings, Ian Brightmore, Adam Bucki, Bernard Laugier, Torunn Valheim, Worth Cotton, and Rune Musum. Major seismic program on Balder and Ringhorne In recent years ExxonMobil in Norway has invested significant efforts in seeking to obtain optimized production in existing fields, in order to recover an optimum amount of resources from the subsurface. The hectic seismic activity that has been in progress close up to and at the outskirts of the Balder and Ringhorne fields, from August until October, is an important part of this work. The seismic program comprises collection of 4-D data covering a 322 km 2 large area around Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst and Forseti. Parts of the program on the Balder field are performed through a OBC (Ocean Bottom Cable) survey. A large number of Forus employees have been involved in the project amongst others Bernard Laugier, Adam Bucki and Torunn Valheim, who all have work duties within geology/geophysics. We first ask Torunn, Operations Geologist, NSP, what is the objective of the seismic program? The whole point is to obtain better quality data before we start drilling new wells on Balder, Ringhorne, etc. We are now receiving new knowledge about the reservoirs in the fields where we are operating. One of the things we want to find out is how the oil-water contact moves over time. We are going to combine data from this survey with data from a previous survey carried out in (which included 4-D). The data are applied in dynamic reservoir models, and by means of these models we can Bildet viser en av lyttebøyene som fanget opp de seismiske signalene fra OBC-undersøkelsen. The picture shows one of the listening buoys that recorded seismic signals from the OBC survey. 4 5

4 Den store 4-D undersøkelsen ble gjort av seismikkskipet CGGVeritas sin båt Amadeus, som her ses i høye bølger i Nordsjøen. The major 4-D survey was performed by the CGGVeritas seismic vessel Amadeus. Flere båter involvert i seismikk-operasjonene Den store undersøkelsen blir gjort av seismikkskipet CGGVeritas sin båt Amadeus. Den skyter lydbølger ned i undergrunnen som reflekteres og fanges opp av 8 lyttekabler som er flere km lange. Dette skipet er blitt assistert av støtte-båtene OMS Resolution og M/V Sursum Corda. I området rundt og under Balder-skipet kan vi ikke komme til med den store båten, Amadeus. Derfor er det en liten undersøkelse spesielt for dette området, en OBC (Ocean Bottom Cable)-undersøkelse.Ved OBCundersøkelser blir først lyttekabler lagt direkte på havbunnen. I august ble fire slike kabler (hver 6 km lange) lagt under og like ved Balder-skipet av seismikkfartøyet M/V Vikland, assistert av følgebåten Morning Dawn. Kablene måtte legges med en nøyaktighet på minst 6,5 meter i forhold til havbunnskablene som var lagt ved en tidligere undersøkelse, noe som var krevende med bl.a. sterke havstrømmer og sommerens vanskelige værforhold i Nordsjøen, sier Adam Bucki, GAPS Specialist, NSP. Han forteller videre: Selve seismikkinnsamlingen foregår ved at man skyter decide well sites for future production drilling, Torunn Valheim explains. Numerous vessels are involved in seismic operations The major survey is being carried out by seismic vessel Amadeus, owned by CGGVeritas. It shoots sound waves into the underground, and the sound waves are reflected and received by 8 hydrophone cables, several km long. The vessel is assisted by support vessels OMS Resolution and M/V Sursum Corda. With the large vessel, the Amadeus, we are unable to access the area around and below the Balder ship. That is why we are running a separate survey especially for this area, an OBC (Ocean Bottom Cable) survey. In an OBC survey the hydrophones are initially laid out directly on the seabed. In August, seismic vessel M/V Vikland, assisted by tender vessel Morning Dawn, placed four such cables (each 6 km long) under and close up to the Balder ship. The cables had to be placed with an accuracy of at least 6.5 m compared to the seabed cables that were laid out in Foto: Jerome Colleu, CGGV lydbølger i undergrunnen som reflekteres, og ekkoet fanges deretter opp av lyttekablene på havbunnen. Derfra går signalene til en lyttebøye på havoverflaten. Komplisert operasjon som krever mye planlegging og koordinering Det er andre gang man kjører en 4-D survey på Ringhorne-feltet. Første undersøkelse var så vellykket at det ble bestemt å kjøre en tilsvarende undersøkelse på Balder-feltet. Men det er mye som skal klaffe for at programmet skal lykkes. Forholdene må være nøyaktig like fra den ene undersøkelsen til den andre dvs. været, støy, navigasjonen osv. må være det man på fagspråket kaller repeterbart. Det har det dessverre ikke vært hele tiden, og enkelte linjer har ikke holdt høy nok kvalitet, slik at noen må skytes om igjen, sier Adam. Det faktum at det har vært flere båter ute i området på en gang, kompliserer også operasjonene, da vi ikke kan skyte fra flere fartøyer i samme område samtidig. Derfor må vi planlegge timesharing. Det er i det hele tatt mye planlegging og mange hensyn å ta, som f.eks. fiskerier. Vi har en fiskerirepresentant om bord som passer på at det ikke blir konflikt med fiskerier i seismikkområdet. Så langt har det gått bra, og vi har ikke forstyrret fiskere. Det er EMEC i Houston som har hovedansvaret for programmet, fra kontrahering av skip til prosessering av data. ExxonMobil har en EMEC klientrepresentant fra Houston Kart som viser området for 4-D seismikkundersøkelsen i sommer og høst. Map showing the area of the 4-D seismic survey this summer and fall. the previous survey. This turned out to be a demanding exercise, given the strong ocean currents and difficult weather conditions we had in the North Sea this summer, says Adam Bucki, GAPS Specialist, NSP. He adds: The seismic collection itself is done by shooting sound waves into the underground which are reflected and the echo is then received by the hydrophones on the seabed. From there the signals are transmitted to a listening buoy placed at sea level. A complicated operation demanding extensive planning and coordination It is the second time that we are running a 4-D survey on the Ringhorne field. Seeing the great success of the first survey, it was decided to run a similar survey on the Balder field. However, a lot of things have to work out if the program is to be successful. The conditions must be exactly the same from one survey to the next. Weather conditions, noise, navigation etc. must be what in the technical jargon is called repeatable. Unfortunately, this has not always been the case. Some lines have not had sufficient data quality, which means that some seismic has to be re-shot, Adam says. The fact that there have been more vessels in the area at one time, also complicates operations, since we are unable to shoot from several vessels within the same area at the same time. Consequently, we have to plan for timesharing. Generally speaking, there is a lot of planning to do and many concerns to look after, such as e.g. the fisheries. We have a representative of the fisheries onboard, who makes sure there are no conflicts 6 7

5 Store forandringer på Høvringen Seismikkfartøyet Vikland, som utførte OBC (Ocean Bottom Cable)-undersøkelsen nær Balderskipet, dro fire 6 km-lange kabler etter seg som det ble skutt lydbølger fra. De reflekterte lydbølgene ble fanget opp av kabler lagt på havbunnen. The seismic vessel Vikland, performing the OBC (Ocean Bottom Cable) survey near the Balder FPU, pulled four 6 km long cables shooting sound waves. The reflected sound waves were recorded by cables installed on the seabed. om bord i begge seismikkbåtene, og deres oppgave er blant annet å planlegge programmet 24 timer fram i tid. Disse planene kommuniseres videre til våre offshoreinstallasjoner, og båtene må ha tillatelse fra installasjonene for å komme nær dem. Videre planer Ifølge planen skal de innsamlede dataene være ferdig prosessert i løpet av første halvår i Programmet er stort og dataene vil bli viktige for forståelse av reservoarene og valg av brønnlokasjoner på Balder og Ringhorne. Går alt etter planen, er vi i gang med boring på Ringhorne allerede i oktober 2010, sier Bernard Laugier, Geophysical Associate, Forus, som skal jobbe med tolking av de prosesserte dataene. Han og hele teamet er godt fornøyd med at de har gjennomført en trygg operasjon uten alvorlige personskader eller uhell, noe som ikke minst skyldes god planlegging. with fishing vessels in the seismic area. Until now, things have gone well, we have not interfered with the fishermen. It is EMEC in Houston that has main responsibility for the program, all the way from contracting the vessel to processing of data. ExxonMobil has an EMEC client representative from Houston posted in both seismic vessels, whose tasks amongst other include planning the program 24 hours ahead. These plans are communicated to our offshore installations, as the vessels need the installations permit to get near them. Further plans According to plans the processing of collected data will have been completed by mid year It is an extensive program, and the data are extremely important to our understanding of the reservoirs, and the choice of well locations on Balder and Ringhorne. Provided everything goes according to plans, we will start drilling on Ringhorne as early as October 2010, says Bernard Laugier, Geophysical Associate, Forus, who will be working on the interpretation of the processed data. He and the rest of the team are pleased with having completed a safe operation without sustaining any serious personnel injuries or incidents, largely thanks to good planning. Tekst Anders A. Wold I slutten av august gjennomgikk vår terminal i Trondheim en omfattende forandring. Norges største kranskip "Uglen" løftet bort fire gamle tanker som tidligere var i bruk for bitumen, tungolje og ballast/slop. Tankene skal lagres for gjenbruk eller hugges opp. I tillegg skar vi taket av to andre tanker som nå skal tjene som oppsamlingskummer for fremtidig lagring av biodiesel og bensin. Nye fundamenter var støpt inne i de gamle ståltankene, og gjennom en spektakulær løfteoperasjon ble de to gjenværende ståltankene løftet ned fra fjellsiden og plassert oppi de modifiserte tankene. Et imponerende skue da Norges største kranskip "Uglen" fjerner en av de fire gamle tankene på Høvringen. An impressive view when Norway's largest crane vessel "Uglen" removes one of the four old tanks at Høvringen. Large changes at Høvringen At the end of August our terminal in Trondheim went through a comprehensive change. Norway's largest crane vessel "Uglen" removed four old tanks which previously were in use for bitumen, heavy oil and ballast/slop. The tanks will be stored for re-use or broken up. In addition, we cut away the roof of two other tanks which now will serve as collecting basins for future storage of biodiesel and petrol. New fundaments were casted inside the old steel tanks, and by a spectacular lifting operation the two remaining steel tanks were lifted down from the hillside and placed inside the modified tanks. 8

6 Samme operasjon vil bli gjennomført for en tredje tank som skal fraktes fra vårt nedlagte anlegg i Harstad. Denne tanken skal benyttes for bioetanol for bensininnblanding. På denne måten får vi nå trippelbunn og 100 % oppsamling for alle produkter som lagres på ståltanker i Trondheim eller et skikkelig Kinder-egg. Vi får da trolig landets best sikrede tankanlegg mot katastrofelekkasje. The same operation will be carried out for a third tank which will be shipped from our disused plant in Harstad. This tank will be used for bio-ethanol as petrol additive. In this way we now get a triple bottom and 100% collection for all products which are stored at steel tanks in Trondheim. We will then probably get the country's best secured tank farm against catastrophe leakage. Ørjan Jentoft teknisk sjef for partneropererte felt NRK laget en reportasje fra jobben som det er mulig å se på nettet via linken: Mennesker blir små i denne sammenheng! People get small compared to this! NRK made a reportage from the job which is possible to see at the net via the link: Tekst Kirsten Det er en spennende og utfordrende jobb å være teknisk sjef for partneropererte felt, men de 25 ansatte som rapporterer til meg, er flinke og erfarne folk som gjør at jobben blir lettere, sier Ørjan. Etter 2 1/2 år i USA var det kjekt å komme hjem, selv om vi hadde det veldig bra i Houston. Hvor lenge har du vært ansatt i selskapet? I til sammen 17 år. Jeg begynte i reservoar-avdelingen i 1991 som nyutdannet sivilingeniør fra petroleumsteknologi i Trondheim og ble i den jobben i tre år. Deretter var jeg par-tre år i Corporate Planning, etterfulgt av et år i Jotunprosjektet. Mot slutten av 90-tallet var jeg så heldig å få anledning til å jobbe i Australia, og det var et veldig lærerikt og kjekt opphold. Turen gikk hjemover da Ringhorneprosjektet begynte å få momentum, og der jobbet jeg i flere år. I 2004 ble jeg Reservoar/Planning Supervisor i NSP, før vi reiste til USA hvor jeg var Reservoar Supervisor i EMDC New Business Development i 2 1/2 år. Jobb og fritid i Houston Og nå er du glad for å være tilbake i Norge? Ja, det er jeg og de to ungene våre på 5 og 8 år synes det er fantastisk å komme hjem igjen med den friheten de har i Stavanger, hvor de kan gå til skolen og sykle til fotballtrening fordi avstandene her er så korte at vi slipper å bruke bilen. Samtidig må jeg si at hele familien trivdes veldig godt i Houston. Vi bodde i "The Woodlands" som er et område hvor det bor ca mennesker og hvor det meste er organisert og regulert med tanke på at ting skal fungere mest mulig optimalt. Det er også et trygt område å bo i, og det har mange ExxonMobil-ansatte og nordmenn oppdaget. De som bor i The Woodlands er også veldig vennlige og flinke til å hjelpe hverandre. Ørjan Jentoft Technical Manager for partner-operated fields It s an exciting and challenging job to be the technical manager for partner operated fields, but the 25 employees who report to me are very competent and experienced people who make the job easier, Ørjan says. After 2.5 years in the U.S., it was good to come home, even though we very much enjoyed our stay in Houston. How long have you been employed in the company? In all, 17 years. I started in the reservoir department in 1991 after graduating with a petroleum technology degree from the University of Trondheim, and stayed in the job for three years. Then, I spent two to three years in Corporate Planning, followed by one year in the Jotun project. Towards the end of the 1990s, I was fortunate to get the opportunity to work in Australia, and this was a great experience both from a professional and personal perspective. We returned to Stavanger when the Ringhorne project began to gain momentum, and I worked on the project followed by development drilling for several years. In 2004, I became Reservoir/Planning Supervisor in NSP, before I transferred to the USA where I was Reservoir Supervisor, EMDC New Business Development - for 2.5 years. Work and leisure in Houston And now you are glad to be back in Norway? Yes, I am. And our two kids, age 5 and 8, think it is great to be back home again. They are very much enjoying the freedom they have in Stavanger, where they can walk to school and ride their bikes to football practice because of the short distances, and less of a need to use the car. That 10 11

7 jobben MIN Si litt om det å bo og jobbe i USA? Ungene gikk på en internasjonal skole og snakker nå flytende amerikansk. Jeg vil si at skolesystemet er mer fokusert på læring også i barnehagen, mindre på lek og annen aktivitet. Det er på sett og vis mer ambisøst og også mer regulert med de plusser og minuser det innebærer. Vi måtte for eksempel skrive en erklæring om at det var ok at den eldste gutten vår, Sondre, fikk lov til å klatre i trærne på skolen. Ungene syntes det var kjekt å kunne bade hele året det er nok ikke vanlig blant amerikanere. Men for oss som ikke er så bortskjemte med høye badetemperaturer, var det ikke noe problem å bade i januar. Resultatet er i alle fall at de er blitt veldig flinke å svømme. Det blir mye kjøring av unger fordi avstandene er så store så Merethe, kona mi, hadde i grunnen fulltidsjobb som sosialkoordinator og sjåfør, ettersom ungene var aktive på fotball (soccer), svømming, Taekwondo og turn. Vi fikk mange venner både norske, amerikanske og fra andre land og trivdes som sagt veldig godt. Men det har gått veldig fint å komme hjem også. Vi fikk også reist en god del mens vi var i Houston, og dermed sett andre deler av USA enn Texas; New Orleans, Florida, California, Arizona, Utah og Colorado, i tillegg til en tur til Mexico. Fortell litt om jobben du hadde der? the 25 employees who report to me are very competent and experienced people who make the job easier Jeg jobbet i Development-selskapet, og oppgaven var, i samarbeid med Exploration, å lete etter nye muligheter innenfor eksisterende felt hvor ExxonMobil kunne tilby kreative løsninger, teknisk støtte og studier for nasjonale oljeselskaper i bytte mot eierandeler i feltene deres. Jeg jobbet mye med, og reiste også ofte til, flere av landene i Midt-Østen. Det var en spennende jobb hvor jeg lærte mye om andre land, felt og petroleumsteknologi. Her i Norge er feltene ofte lokalisert i sandstein hvor produksjonsegenskapene stort sett er gode. Ute i verden finnes oljen vel så ofte i karbonater og reservoarene er typisk tettere, oljen kan være mer tungtflytende, og den teknologien man benytter har ofte et større spenn. Alt dette gjorde at jobben var lærerik og spennende, men også utfordrende og veldig travel. Jeg jobbet i en multikulturell gruppe og de 20 ansatte som rapporterte til meg, kom fra land over hele verden Asia, Midt-Østen, Afrika, Sør- og Nord- Amerika, Europa, ja, endatil en fra Nepal. Derfor passet det ganske godt at Roland Harb (franskbeing said, the entire family was very happy in Houston. We lived in The Woodlands, an area with a population of about 100,000 people, where almost everything is organized and regulated in order to make things work as well as possible. It is also a safe area to live in, and many ExxonMobil employees and Norwegians have discovered this. People living in The Woodlands are also very friendly and eager to help each other. Could you tell us a bit about living and working in the U.S.? The kids attended an international school and now talk fluent American. The school system in Texas is more focused on learning also in kindergarten, and less on play and other activities. In many ways it is more ambitious, but also more regulated with the pros and cons this brings with it. For example, we had to write a statement that our oldest son, Sondre, could climb the trees in the school-yard. The kids enjoyed swimming in our pool (almost) all year long, which is probably not common in Houston. But to us who are not spoiled with regards to outdoor swimming temperatures, it was no problem to go swimming in January. Consequently, both kids have become good swimmers. Because of the larger distances in Houston, we had to drive the kids around a lot. Merethe, my wife, almost had a full time job as a social coordinator and dedicated driver as the kids were active in football (soccer), swimming, Taekwondo and gymnastics. We got a lot of friends both Norwegian, American and from other countries and were, as mentioned, very happy. But it has been very nice to come home also. We travelled a great deal while we stayed in Houston, and have therefore seen other parts of the U.S. than Texas; New Orleans, Florida, California, Arizona, Utah and Colorado, in addition to a trip to Mexico. Could you tell us a bit about the job you had there? I worked in the Development Company, and the task was, in cooperation with Exploration, to search for new opportunities within existing fields where ExxonMobil could offer creative solutions, technical support, and studies for National Oil Companies in exchange for an equity interest. I worked a lot on fields in the Middle East, and often traveled to several Middle Eastern countries. It was a thrilling job where I learnt a lot about other Ørjan og Merethe og guttene deres, Sondre på 8 år og Haakon på 5 år, trivdes veldig godt i USA, men er også glade for å være tilbake i Norge. Ørjan and Merethe and their two boys Sondre 8 years and Haakon 5 years, had a great time in the U.S., but are also glad to be back in Norway. libanesisk bakgrunn som snakker fem-seks språk) fra Stavanger-kontoret endte opp i gruppen min tidligere i år. Jobb og fritid i Norge Og den jobben som du nå har hva går den ut på? Avdelingens, og min, viktigste oppgave er å påvirke operatøren slik at ExxonMobils interesser er ivaretatt. Det kan for eksempel være å anbefale tekniske studier som ExxonMobil mener det er viktig blir gjort, for å få mest mulig reserver ut av feltene på en optimal og kostnadseffektiv måte. I tillegg er det et poeng at det er operatøren som står for de fleste studiene. Når det er sagt, så har vi stor teknisk kompetanse i avdelingen og gjør eget teknisk arbeid der det er nødvendig for å ivareta våre interesser. Mye av min hverdag går med til å sørge for at den tekniske kvaliteten på arbeidet er god, å koble inn globale tekniske eksperter ved behov, samt sørge for intern godkjenning av investeringsbeslutninger. Det er et stort ansvar de partnercountries, fields and petroleum technology. Here in Norway, the fields are often in sandstones with good to excellent productive characteristics. Worldwide, the oil is also found in carbonates and the reservoirs are typically tighter, the oil can be more viscous, and the technology that you use often has a wider span. All this made my job exciting and good from learning perspective, but also challenging and very busy. I worked in a multicultural group, and the 20 employees who reported back to me came from countries all over the world Asia, the Middle East, Africa, South and North- America, Europe, there was even an engineer from Nepal. It was therefore quite fitting that Roland Harb from the Stavanger office (French-Lebanese background who speaks five to six languages) ended up in my group earlier this year. Work and leisure in Norway And the job you have now what is it all about? The Department s and my main task is to influence the MY JOB 12 13

8 opererte feltene her i Norge står for 7-8 % av ExxonMobils totale produksjon eller ca fat oljeekvivalenter, mens våre årlige investeringer er ca. 5 milliarder kroner. Har du noen hobbier du bruker tid på? Mye av fritiden går med til å følge opp ungenes aktiviteter, og nå skal vi i tillegg komme i orden hjemme etter noen år i utlandet. Kona er tilbake i jobb som tannpleier igjen, og som alle vet, går timene etter jobb utrolig fort og det er begrenset hva det blir tid til. Jeg spilte fotball og litt golf i USA, så får vi se hva det blir til her hjemme etter hvert. Men hele familien er flinke til å sykle eller gå på tur i skog og mark noe som vel er ganske typisk norsk. Familien fikk også reist og sett en god del av USA mens de var i Houston her er Ørjan i Arches National Park i Utah. The family also got to travel a great deal while they stayed in Houston here a picture of Ørjan in Arches National Park in Utah. Operator so that ExxonMobil s interests are looked after. This may for example be recommending technical studies that we believe are important in order to maximize reserves in an optimal and cost-effective fashion. While the Operator should conduct the majority of the studies, we also have significant technical competence within the Department, and we do our own technical work where it is necessary to protect our interests. The majority of my daily activities are to ensure that the technical quality of the work is satisfactory, calling in global ExxonMobil technical experts when needed, as well as secure internal endorsements of investments decisions. It is a big responsibility the partner operated fields here in Norway represents 7-8% of ExxonMobil s total production or about 300,000 barrels of oil equivalents, while our annual investments amount to around 5 billion NOK. Do you spend time on any hobbies? A lot of my spare time is spent on following up on the kids activities, and we also have to get organized at home after a few years abroad. The wife is back at work as a dental hygienist, and as we all know, the hours after work go by extremely fast and the time you have is limited. I played a football (soccer) and golf in the U.S., and it remains to be seen how much time I will have for those activities back home. The family enjoys riding our bikes and hiking; something I guess is typically Norwegian. Tekst Arvid ExxonMobil Marine Lubricants med stand på Nor-Shipping 2009, Lillestrøm ExxonMobil Marine Lubricants Nordic var representert med egen stand på Nor-Shipping 2009 verdens nest største shippingmesse som ble arrangert i Lillestrøm, juni. Åtte personer på skift fra det nordiske marine smøreolje-teamet, samt representanter fra ExxonMobil Lubricants & Specialties Marketing i USA, sørget for god profilering av selskapets produkter og tjenester. Som en stor aktør i det internasjonale marine smøreoljemarkedet, var det viktig for oss å vise oss fram på en slik gigantisk møteplass der hele 1105 utstillere fra shippingbransjen i 52 land deltok. Betydningen av denne messen illustreres av at flere topp markedsføringsfolk fra vårt kontor i Fairfax kom til Lillestrøm for å presentere våre produkter på en pressekonferanse 9. juni, forteller Dagbjørt Sigfinnsdottir Arnason, Marine Sales Specialist ved Skøyenkontoret. Dagbjørt understreker at ExxonMobils sterke posisjon innen teknologiutvikling også demonstreres klart innen det marine smøreoljesegmentet. FRO- og DAC-programmene gir kostnads- og miljøgevinster til rederne Vi har i en årrekke tilbudt skipsredere utmerkede smøreoljer og innovativ teknologi som bidrar til lavere driftskostnader og ikke minst bedre miljøløsninger for deres skip. En såkalt ExxonMobil Signum Oil analysetest for skipsmotorer har i flere år vært populær blant våre kunder. Gjennom testen kan man monitorere og få bedre forståelse av det som skjer i skipsmotorenes sylindre. Ved det såkalte Feed Rate Optimization (FRO)-programmet kan man angi den optimale tilførsel av olje til skipsmotorer, noe som bidrar til minsket oljeforbruk og mindre slitasje i motorenes sylindre, sier Dagbjørt. ExxonMobil Marine Lubricants with stand at Nor-Shipping 2009, Lillestrøm ExxonMobil Marine Lubricants Nordic had its own stand at Nor-Shipping 2009 the world s second largest shipping exhibit being arranged at Lillestrøm during 9 12 June. Eight persons from the Nordic marine lubricants team working on shift, as well as representatives from ExxonMobil Lubricants & Specialties Marketing in the U.S.A., made sure that the company s products and services had a high profile during the exhibit. Being a major player in the international marine lube oil market, it was important to us to participate in this gigantic meeting place, drawing 1,105 exhibitors from the shipping industry in 52 countries. The importance of the exhibit is also illustrated by the fact that a number of our top marketing people from our Fairfax office came to Lillestrøm to present our products at a press conference on 9 June, says Dagbjørt Sigfinnsdottir Arnason, Representanter fra ExxonMobil Lubricants & Specialties Marketing, Fairfax, deltok på Nor-Shipping 2009 i Lillestrøm. Her er Advanced Research Associate,Tom Reischman, og Global Marine & Aviation Marketing Manager, Shaara Blome, på ExxonMobils stand. Representatives from ExxonMobil Lubricants & Specialties Marketing, Fairfax, participated at Nor-Shipping 2009 in Lillestrøm. Here are Advanced Research Associate,Tom Reischman, and Global Marine & Aviation Marketing Manager, Shaara Blome, at ExxonMobil s stand. 14

9 Åtte representanter fra det nordiske marine lubes-teamet deltok på Nor-Shipping 2009 i Lillestrøm, bl.a. (f.v.) Kim Reehaug (Danmark), Dagbjørt Sigfinnsdottir Arnason (Norge), Sarka Berankova (Praha) og Alice Thisted (Norge). Eight representatives from the Nordic marine lubes team participated at Nor-Shipping 2009 in Lillestrøm, i.a. (from left) Kim Reehaug (Denmark), Dagbjørt Sigfinnsdottir Arnason (Norway), Sarka Berankova (Prague) and Alice Thisted (Norway). På pressekonferansen ga Alan Suan, ExxonMobil Marine Lubricants' Products and Services Advisor, og Dr. P. Thomas Reischman, Advanced Research Associate ved ExxonMobil Research and Engineering, en presentasjon av Oil Signum Analysis-programmene. Her orienterte de bl.a. om en ny test kalt Detecting Asphaltenes Contamination (DAC) som skal brukes til å avdekke såkalte asfaltener (asfaltrester) som forurenser smøreoljen i skipsmotorer. De ga flere eksempler på positive gevinster fra FRO- og DAC-programmene. Gjennom FRO-programmet reduserte Ugland Marine Services oljeforbruket med 38 % på tre av sine bulk-carriere, noe som ga en årlig besparelse på dollar, og i tillegg fikk man en miljøgevinst. Ferjeselskapet Brittany Ferries hadde stor nytte av å bruke det nye DACprogrammet på sin ferje Mont St. Michel og ved å gå over til Mobilguard M340-olje. Smøreoljeforbruket gikk ned, noe som ga selskapet dollar i besparelse pr. år, og på toppen av det hele ga også dette programmet en fin miljøgevinst, opplyser Alan Suan til XOM. ExxonMobil Marine Lubricants Nordic et sterkt cluster på verdensbasis Marine Sales Specialist at EM s Skøyen office. Dagbjørt stresses that ExxonMobil s strong position within technology development is also being clearly illustrated within the marine lubes oil segment. FRO and DAC programs give cost and environmental returns to the shipowners We have for many years offered shipowners excellent lube oils and innovative technology, contributing to lower operations costs and not least better environmental solutions for their ships. A so-called ExxonMobil Signum Oil analysis test for ships engines has over many years been popular among our clients. Through this test you can monitor and get a better understanding of what is happening in the cylinders of the engines. Our so-called Feed Rate Optimization (FRO) Program makes it possible to optimize cylinder oil feed rates, which contributes to reduce the oil consumption and reduces the wear of the engine s cylinders, says Dagbjørt. At the press conference, Alan Sue, ExxonMobil Marine Lubricants' Products and Services Advisor, and Dr. P. Thomas Reischman, Advanced Research Associate at ExxonMobil Research and Engineering, had a presentation of the Oil Signum Analysis programs. They i.a. informed about a new test named Detecting Asphaltenes Contamination (DAC), which is used to detect asphaltene residuals in the engines lubricants. They gave several examples of positive gains from the FRO and DAC programs. Through the FRO program, Ugland Marine Services reduced the oil consumption on three bulk carriers by 38 percent, lowering the vessels operating costs and environmental impact, resulting in annual savings of 149,000 dollars. The shipping company Brittany Ferries also had a nice gain by using the DAC program on its ferry Mont St. Michel, and by switching to M340 oil. Consumption of lubricants was reduced, giving the company annual savings of 25,000 dollars, and furthermore, substantially reducing the environmental impact, says Alan Sue to XOM. ExxonMobil Marine Lubricants Nordic a strong cluster ExxonMobil s international marine lube oil business is organized in 9 worldwide clusters, and Nordic makes up one of these clusters. ExxonMobil Marine Lubricants Nordic-clusteret består av de nordiske og baltiske landene, og avdelingen har 9 ansatte, fordelt på 3 i Norge, 5 i Danmark og en i Finnland. I Norden har vi en markedsandel på ca. 25 %, og clusteret er blant topp tre i verden når det gjelder salgsvolumer/ inntjening, forteller Kim Reehaug, Cluster Sales Manager Nordic. Han sier videre at kundemassen i Norden består av 85 rederier, bl.a. Frontline, Høegh og A.P. Møller, og at Nordic-clusteret i fjor solgte totalt 70 millioner liter smøreoljer. Ca. halvparten av våre salgsvolumer består av sylindersmøreoljer. Våre høykvalitetssmøreoljer, samt våre miljø- og kostnadsvennlige analyse-programmer som FRO og DAC, har gitt oss en sterk markedsposisjon og ikke minst fornøyde kunder over hele verden. Den store nedgangen i verdensøkonomien i fjor høst førte til ca. 20 % mindre salg av marine smøreolje-produkter på verdensbasis i første halvår 2009, men det er indikasjoner på oppgang i markedet i andre halvår. Med vårt selskaps ypperlige produkter og ledende teknologi ser vi derfor optimistisk på fremtiden, sier Kim. Finland (1). In the Nordic countries we have a market share of around 25%, and the cluster is among top three worldwide regarding sales volumes and earnings, says Kim Reehaug, Cluster Sales Manager Nordic. He tells us that the clients in the Nordic countries consist of 85 shipowners, including Frontline, Høegh and A.P. Møller, and that the Nordic cluster sold totally 70 million litres of lube oils in Around half of our sales volumes consist of cylinder lubricants. Our high-quality lube oils, as well as our environmental and cost friendly analysis programs like FRO and DAC, have given us a strong market position and not least satisfied clients all over the world. The big downturn in the world economy last fall lead to a worldwide decline in sales of marine lubricant products of around 20% during the first half of There are, however, indications of a recovery in the market in the second half of this year. Given the excellent products we market and our technological edge, I have an optimistic view of the future, says Kim. ExxonMobils testprogram Signum Oil Analysis hjelper kunder med å monitorere ytelsen og tilstanden til deres skips smøreoljer, noe som bidrar til mindre oljeforbruk, mindre slitasje, samt betydelige miljøgevinster. ExxonMobil har en sterk posisjon i det internasjonale marine smøreoljemarkedet ikke minst takket være Signum Oil Analysis og selskapets høykvalitets-smøreoljer. ExxonMobil s test program Signum Oil Analysis helps clients to monitor the performance and condition of their ships lube oils, which contributes to less oil consumption, less wear, as well as substantial environmental gains. ExxonMobil has a strong position in the international marine lube oil market not least thanks to Signum Oil Analysis and the company s high quality lube oils. ExxonMobils internasjonale marine smøreolje-business er organisert i 9 såkalte clusters over hele verden, og Nordic utgjør ett av disse. The ExxonMobil Marine Lubricants Nordic cluster consists of the Nordic and Baltic countries, and it has 9 employees, split between Norway (3), Denmark (5) and 16 17

10 Værsjokk til tross, vellykket ExxonMobil Bislett Games 2009 Tekst Arvid Årets store friidrettsbegivenhet ExxonMobil Bislett Games i Norge 3. juli fikk en spesiell opptakt, da torden og kraftig regnvær satte inn akkurat da stevnet skulle starte. Publikum måtte rømme tribunene for å unngå å bli helt gjennomvåte, en iherdig innsats ble iverksatt for å redde teknisk utstyr, og lekene måtte utsettes. Etter en snau times pause var værgudene blidgjort, og sola stekte igjen og fikk tørket opp stadion og våte publikummere. En dyktig arrangør kunne sette i verk plan B og få lekene i gang. Etter værsjokket gikk stevnet omtrent som planlagt, men rekkefølgen på øvelsene måtte stokkes noe om. Det var også i år en rekke utmerkete idrettsprestasjoner, om enn ikke verdensrekorder som i De norske utøverne med Andreas Thorkildsen i spissen hadde heller ikke fullklaff, men et entusiastisk publikum klarte som alltid å skape stor stemning. I år var det 22. gang ExxonMobil sponset Bislett Games, som blir det siste i rekken av Golden Leaguearrangementer. Neste år rykker nemlig Bislett opp i en nyopprettet verdensserie IAAF Diamond League. Despite weather shock, successful ExxonMobil Bislett Games 2009 This year s big athletics event in Norway ExxonMobil Bislett Games had a special beginning as thunder and heavy rainfall shocked everyone when the games were about to start. The spectators had to flee the stands to avoid being soaked, and a hard effort was needed by the Bislett staff to save the technical equipment, all resulting in a delay of the games. After nearly an hour of delay, the weather gods had been mitigated, the sun was again in command, and the stadium dried up, and so did the spectators. The clever Bislett organizers could implement Plan B, and the games started. Many arrangements and activities linked to the events contributing to the Bislett success After this weather shock, the event went nearly as planned, but the order of track events had to be somewhat changed. This year we also saw some outstanding results by the world s top athletes, but no world records were broken like last year. The Norwegian peak performers headed by Andreas Thorkildsen didn t have any big success this afternoon, but that didn t prevent an enthusiastic Bislett crowd Lee Tillman delte ut premier for stavsprang kvinner, her flankert av nummer 1 og 2 i konkurransen, Elena Isinbaeva, Russland, og Monika Pyrek, Polen. Isinbaeva ble senere en av de tre vinnerne av Golden League-gullpotten, og hun ble også verdensmester og satte verdensrekord under VM i Berlin. Lee Tillman, awarding the prizes in polt vault, women, is here standing with number 1 and 2 in the competition, Elena Isinbaeva, Russia, and Monika Pyrek, Poland. Isinbaeva was later one of three winners of the Golden League gold jackpot, and she also became world champion and set a world record during the World Championship in Berlin. Det startet ufyselig med regnvær og torden, men stevnet ble reddet da solen igjen kom tilbake etter en snau time. It started off with nasty rain and thunder, but the athletics event was saved by the sun reappearing less than an hour later. Det skal holdes 15 stevner i Europa, Asia, Midt-Østen og USA i byer som Oslo, Shanghai, Roma, New York, Eugene, Lausanne, Gateshead, Paris, Monaco, Stockholm, London, Zürich og Brussel. Mange arrangementer og aktiviteter knyttet til stevnet bidrar til Bislett-suksessen At Bislett stadion kom med i det gode selskap, skyldes ikke minst det gode samarbeidet mellom ExxonMobil og Bislett-alliansen, som har bidratt til at Bislett stadion er rangert som en av verdens beste friidrettsarenaer. Rammen omkring stevnet har også fått mye ros, og ExxonMobil er tidligere vurdert av Det Internasjonale Fridrettsforbundet som den mest profesjonelle Golden League-sponsoren basert på alle tilstelningene knyttet til ExxonMobil Bislett Games. På den tradisjonelle middagen på Plaza hotell from raising the mood to high levels like all previous years. This year, it was the 22nd time ExxonMobil sponsored the Bislett Games, turning out to be the last in the Golden League series. Next year Bislett stadium will make the leap into the newly established world-series the IAAF Diamond League. 15 events are to take place in Europe, Asia, the Middle East, and the U.S.A. in cities like Oslo, Shanghai, Rome, New York, Eugene, Lausanne, Gateshead, Paris, Monaco, Stockholm, London, Zürich, and Brussels. The fact that Oslo managed to be included among this host of famous cities, is not least due to the good cooperation between ExxonMobil and the Bislett Alliance, contributing to Bislett being rated one of the world s premier spots for athletic events. The frame around this event has also been highly commended, and ExxonMobil 19

11 holdt EMs sjef i Norge, Lee Tillman, tale for vel 900 gjester. Arrangementet på Bislett for ansatte med familiemedlemmer talte også ca. 900 personer, og i tillegg trakk etter-arrangementet på Lille Bislett ca. 500 gjester. Tradisjonen med å bruke ExxonMobil Bislett Games til relasjonsbygging for ExxonMobil ble dermed i høyeste grad videreført i Bislett-stevnene har gjennom mange år utvilsomt bidratt til verdifull brand-bygging og positiv oppmerksomhet omkring selskapet vårt både i Norge og utlandet. Kenenisa Bekele, Etiopia, som vant 5000 m, var en av kveldens frontfigurer. Bekele var en av tre som delte gullpotten på 1 million dollar, og han ble også senere verdensmester på m i Berlin i august. Kenenisa Bekele, winning the 5000 m, was one of the front runners at Bislett. Bekele was one of three athletes sharing the Golden League 1 million dollar-jackpot, and he also became world champion of the 10,000 m in Berlin in August. has earlier been assessed by the International Athletics Association to be the most professional of all Golden League sponsors due to all the events linked up to the ExxonMobil Bislett Games. At the traditional dinner at Plaza Hotel in Oslo, ExxonMobil s top manager in Norway, Lee Tillman, gave a speech to more than 900 guests. The arrangement for employees with families also counted around 900 participants. Furthermore, the post-party at Lille Bislett attracted around 500 guests. The long tradition of using the ExxonMobil Bislett Games for relations-building was continued in No doubt the Bislett track and field event has contributed to valuable brand building and positive attention towards our company over many years both in Norway and abroad. Tekst Kirsten ExxonMobil og malariakampanjen i Norge ExxonMobil fortsetter samarbeidet med Røde Kors for å bekjempe malaria. Selskapet har en kampanje gående på Esso-stasjonene, ExxonMobil Bislett Games benyttes til å fortelle om selskapets malaria-engasjement og dessuten til å samle inn penger. I tillegg vil sannsynligvis selskapets julekort i år være øremerket til arbeidet for å bekjempe malaria. Pengene som ble samlet inn i fjor av Esso Norge AS skaffet penger til myggnett, sier Kaia Mathiesen som er en engasjert pådriver for Esso Norges innsats på malariafronten. Disse myggnettene ble distribuert i Burundi i løpet av juni 2009 som en del av en nasjonal "mor og barn" helseuke. Myggnettene som ble distribuert til kvinner og barn, var bare ett av tilbudene som ble gitt denne uka i regi av Røde Kors. I løpet av høsten vil det så bli gjennomført "Hang Up"-aktiviteter som sikrer at de som har fått nettene, bruker dem og at de brukes riktig. Hva med årets kampanje? Vi hadde også i år flere arrangementer i forbindelse med ExxonMobil Bislett Games hvor inntekten gikk til malariabekjempelse. Dessverre måtte årets hovedarrangement avlyses på grunn av ekstremværet som slo til tidlig i stevnet. De opprinnelige planene var et arrangement hvor de seks mest profilerte spydkasterne inkludert Thorkildsen og Pitkamäki skulle kaste på en 10 meter bred blink. Denne blinken var dekket med sponsorlogoer som alle ville bidra med mellom kroner avhengig av hvordan kasterne traff. NRK var også antatt å dekke kastingen. ExxonMobil and the malaria campaign in Norway ExxonMobil continues its cooperation with Norwegian Red Cross to fight malaria. The company has an ongoing campaign at the Esso service stations. ExxonMobil Bislett Games is being used to tell about the company's malaria engagement and also to fundraising. In addition, the company's Christmas cards this year will probably be earmarked for the efforts to fight malaria. The funds which were raised by Esso Norge last year, provided enough money to buy 23,300 bednets, says Kaia Mathiesen who is an engaged driving force for Esso Norge's efforts on the malaria front. These mosquito nets were distributed in Burundi during June 2009 as a part of a national "mother and child" health week. The bed nets which were distributed to women and children, were just one of the offers given this week by the Red Cross. During the autumn "Hang Up" activities securing that those who have received the nets use them correctly will be carried out. Årets hovedarrangement i forbindelse med malaria-innsamlingsaksjonen måtte dessverre avlyses på grunn av ekstremværet, men Røde Kors og frivillige fra Esso stilte opp som bøssebærer og samlet inn til sammen ca kroner. This year's main arrangement in connection with the malaria fund raising was unfortunately cancelled because of the extreme weather conditions, but Red Cross and Esso volunteers were present with collection boxes, and a total of about 30,000 Norwegian kroner was collected. 20

12 Pengene som ble samlet inn i fjor av Esso Norge AS, skaffet penger til myggnett. The funds which were raised by Esso Norge last year, provided enough money to buy 23,300 bednets. I tillegg ville publikum på stadion ha mulighet til å bidra ved å stemme per SMS hvem de trodde kom til å treffe blink. Hver SMS ville ha bidratt med 100 kroner. Begge disse to arrangementene ble dessverre avlyst på grunn av det historiske været. Imidlertid var Røde Kors fortsatt til stede med bøssebærere og noen frivillige fra Esso etter stevnet, slik at det til sammen ble samlet inn ca kroner. I tillegg hadde vi en flott helsides annonse for ExxonMobil/ Esso og de norske partnernes engasjement for malariabekjempelse på baksiden av innstikket i Dagens Næringsliv om Bislett Games, og en liknende annonse dekket baksiden av Bislett Games-programmet. Deltar også bensinstasjonene i årets kampanje? Ja, også i år selges det handlenett på stasjonene våre. 15 frivillige motorist-ansatte gjorde en kjempeinnsats da de pakket ned nett til 270 stasjoner på rekordraske halvannen time, skryter Kaia! Nettene har friskere farger, og What about this year's campaign? Also this year we had several arrangements in connection with the ExxonMobil Bislett Games where the funds are used for the fight against malaria. Unfortunately, this year's main arrangement was cancelled due to the extreme weather conditions which hit the track and field event just as it was about to start. The original plan was an arrangement where six of the most profiled javeliners including Thorkildsen and Pitkamäki were to throw towards a 10 meter-wide bull's eye. This bull's eye was covered with sponsor logos which all would contribute with between 10 15,000 Norwegian kroner, dependant on how the javeliners scored. NRK (the national broadcaster) was also assumed to cover this. In addition, the audience at the stadium would have the possibility to contribute by voting per SMS as to whom they thought would hit the bull's eye. Each SMS would have contributed with 100 Norwegian kroner. Both these two arrangements were unfortunately cancelled due to the historic weather. However, Red Cross bør i kombinasjon med bildet på esken, være mer iøyenfallende på disken enn i fjor. Nettene har heller ikke print i år for å gjøre dem mer salgbare. Salget går jevnt og trutt, og alle Esso-ansatte som ennå ikke har kjøpt nett, oppfordres til å benytte seg av muligheten. Vi antar at totalt innsamlet beløp på denne delen av kampanjen kommer til å innbringe rundt kroner i år. I tillegg forteller Kaia at julekortene til Esso Norge i år sannsynligvis vil øremerkes til Røde Kors sitt malariaarbeid og vil kunne gi et godt bidrag til saken. Både Stavanger, Slagen og Skøyen har hatt loddsalg hvor det er samlet inn kroner. Så alt i alt vil nok Esso Norge også i år bidra med et rimelig stort beløp til malariabekjempelsen. Vil det også i år bli tur for ansatte for å lære mer om Røde Kors sitt malariaarbeid? Ja, vi vil også i år sende en eller to heldige stasjonsansatte til Afrika for å lære mer om Røde Kors sitt malariaarbeid. Disse vil ha utmerket seg ved å ha gjort en innsats for å få solgt handlenettene, og flere verdige kandidater vurderes i disse dager. Destinasjonslandet er ikke klart ennå, men de to vil få være med på ulike aktiviteter i regi av Røde Kors sitt malariaarbeid, så som hjemmebesøk, massedistribusjon av malarianett, samt at de får møte den lokale organisasjonen. En av annonsene som ble utarbeidet i forbindelse med malaria-kampanjen for ExxonMobil Bislett Games. Denne ble brukt på baksiden av stevneprogrammet. One of the ads which was made in connection with the malaria campaign at ExxonMobil Bislett Games. This one was used on the last page of the meeting program. and Esso volunteers were still present with collection boxes after the meeting so that a total amount of about 30,000 Norwegian kroner were collected. In addition, we had a great full page af for ExxonMobil/ Esso and the Norwegian partners' engagement against malaria on the backside of the paper "Dagens Næringsliv", telling about the Bislett Games. A similar ad covered the back page of the Bislett Games programme. Do the petrol stations also participate in this year's campaign? Yes, also this year shopping bags (in Norwegian: "bag" is similar to "net") are sold at our stations. 15 retail volunteers made a great effort when packing down 14,000 bags to 270 stations in record time that is 1 1/2 hours, Kaia brags. The bags have stronger colours this year, and should in combination with the picture on the box, be more eye-catching on the counter than last year. The bags do not have an ExxonMobil print this year to make them more salable. The sale runs smoothly, and all Esso employees who have not yet bought a net, are urged to use the opportunity. We estimate that the total amount collected in this part of the campaign will be about 400,000 Norwegian kroner. Furthermore Kaia says that Esso Norge's Christmas cards this year will probably be earmarked for the malaria work carried out by the Red Cross, being a substantial contribution to the cause. Both Stavanger, Slagen and Skøyen have had a lottery which brought in a total of 12,500 kroner. Totally, Esso Norge will also this year be able to contribute a fairly large amount to the fight against malaria. Will there also be a trip for employees this year to learn more about Red Cross and the malaria work they do? Yes, we will also this year send one or two lucky employees from the service stations to Africa to learn more about the work Red Cross does to fight malaria. These two will have distinguished themselves by having done an effort to have the shopping bags sold, and several worthy candidates are now being evaluated. The destination country is not yet clear, but the two will have the possibility to take part in different activities under the direction of Red Cross' malaria work such as home visits, mass distribution of malaria nets, and they will also have the chance to meet the local organization

13 Rekruttering og profilering Tekst Kirsten Hvert år deltar ExxonMobil på flere arrangementer hvor selskapet profilerer seg mot studenter på de universitetene/høyskolene i Norge somvi rekrutterer nyutdannede studenter fra. Dette er en nyttig møteplass for både studenter og firmaer, og er uten tvil med på å gjøre ExxonMobil mer kjent blant de store studentkullene. Mye tyder også nå på at selskapet faktisk er blitt en mer attraktiv arbeidsgiver ExxonMobil er blant de 5 teknologibedriftene som har klatret flest plasseringer på bedriftsbarometeret hvor studentene rangerer sine ideelle arbeidsgivere. Hvert år deltar vi på 5-7 ulike studentarrangementer i Trondheim, Stavanger og Bergen, sier Evy Iren Torgersen i Personalavdelingen. Vi deltar med en enkel stand og som regel er det ansatte både fra Nedstrøm og Oppstrøm som betjener standen. Og våre ansatte gjør utvilsomt en veldig god jobb når det gjelder å besvare alle de forskjellige spørsmålene som studentene måtte ha. Selv om vi ikke alltid har ledige stillinger der og da, forteller standbetjeningen på en engasjerende måte om spennende oppgaver i selskapet vårt slik at vi framstår som en attraktiv arbeidsplass. Og dersom vi skal rekruttere, setter vi opp intervjuer og tar imot CV'er på disse arrangementene slik at vi har et godt utgangspunkt for hvem vi ønsker å snakke mer med. I tillegg til disse student arrangementene besøker vi aktuelle Recruitment and profiling Every year ExxonMobil participates in several arrangements where the company profiles itself towards students at the universities/colleges in Norway where we recruit newly graduated students. This is a useful meeting place for both students and companies, and is without any doubt making ExxonMobil better known among the big student groups. And many things now imply that the company actually has become a more attractive employer. ExxonMobil is among the 5 technologicial companies which have climbed most places on the company barometer where the students rank their ideal employers. Every year we participate in 5-7 different student arrangements in Trondheim, Stavanger and Bergen, says Evy Torgersen in Human Resources Department. We participate with a simple stand, and a number of employees from both downstream and upstream man the stand. And our employees undoubtedly do a very good job with regard to answering all the different questions which the students have. Even if we don't always have vacant positions there and then, the stand crew manages to communicate about all the exciting tasks the company can offer in an engaging way so that we appear as an attractive workplace. And if we are to recruit, we set up interviews and receive applications at these arrangements, giving a good basis for whom we would like to have another talk with. linjeforeninger hvor vi gir en bedriftspresentasjon og snakker med studentene over et enkelt måltid. Norges mest populære arbeidsgivere Resultatene av "Universum Student Survey", som gjennomføres hvert år, og som rangerer de mest populære arbeidsgiverne blant studentene, er nylig publisert for Denne lista består av 100 arbeidsgivere og ExxonMobil er nå rangert som nummer 26 blant teknologiselskapene. Fortsatt er det rom for forbedring, men dette resultatet betyr likevel at selskapet vårt er blant de fem som har klatret mest sammenlignet med fjorårets liste hvor vi lå på en 40. plass. Det er klart at dette er et oppmuntrende resultat som viser at vi på en bedre måte har klart å synliggjøre de utfordringene og utviklingsmulighetene selskapet kan tilby studentene når de skal ut i arbeidslivet, sier Evy. Åse Lill Fossan fra Slagen-raffineriet, Kirsten Sivertsen fra Oppstrøm og Sigurd Nestande fra Slagen-raffineriet snakker med studenter på Karrieredagen ved NTNU i Trondheim. Norway's most popular employers Åse Lill Fossan from the Slagen refinery, Kirsten Sivertsen from upstream and Sigurd Nestande from the Slagen refinery talk with students at the Career Day at the University of Trondheim. The results of the "Universum Student Survey" which is carried out every year, ranking the most popular employers among the students, have recently been published for This list consists of 100 employers, and ExxonMobil is now ranked as number 26 among the technological companies. There is room for improvement, but this result still means that our company is among the five employers who have climbed the most compared with last year's list where we were ranked as number 40. Of course this is an encouraging result showing that we in a better way have managed to point out the challenges and the development opportunities the company can offer the students when they start their professional careers. In addition to these student arrangements, we also visit relevant faculties where we give a company presentation and talk with the students over a simple meal. Evy Iren Torgersen i Personalavdelingen forteller at selskapet hvert år deltar på 5-7 ulike studentarangementer for å fortelle om spennende oppgaver i ExxonMobil. Evy Iren Torgersen in Human Resources says that the company every year participates in 5-7 different student arrangements to promote exciting tasks in ExxonMobil. 25

14 Tildeling av ExxonMobils forskerpriser Tekst Kirsten. Foto: Thor Nielsen/NTNU Info ExxonMobils forskerpriser for fremragende doktorarbeid ved NTNU 2009 innenfor om - rådene grunnforskning og anvendt forskning ble tildelt på festmøtet i Studentersamfundet i Trondheim den 3. juni. I løpet av det siste året har 309 personer tatt doktorgrad ved NTNU, og 118 av disse deltok i år på denne seremonien. Årets priser gikk til henholdsvis Jan Petter Morten og Mary Ann Lundteigen, og i år var det Inghild Storesund, leder av prosessavdelingen, som stod for overrekkelsen. Hver av prisene er på kroner. Det legges vekt på at prisvinnerne skal ha utført forskningsarbeid som i høy grad er originalt eller har betydelige anvendelsesområder. Videre vektlegges tidsbruk. Det legges også vekt på karakterene som kandidatene har oppnådd etter fagstudiet. En gruppe prodekaner for forskning innstiller til prisene etter forslag fra fakultetene. Det var i år foreslått 10 meget sterke kandidater. Prisen for grunnforskning Jan Petter Morten disputerte for graden Ph.d. i fysikk i mars Avhandlingen har tittelen "Coherent and Correlated Spin Transport in nanoscale Superconductors" og arbeidet er utført ved Institutt for fysikk. Bedømmelseskomiteen gir uttrykk for at Mortens avhandling er imponerende og på nivå med de beste avhandlinger i Europa og USA. Hans forskning har bidratt til en dypere forståelse av transportegenskapene til nano-skala superledere i kontakt med ferromagneter. Hans 7 publikasjoner er av meget høy kvalitet og publisert i de beste internasjonale tidsskriftene innen fysikk, blant annet Physical Review Letters. Han ble i 2008 tildelt NT-fakultetets pris for beste Ph.d. Han er også blitt belønnet med Tekna Yngreforskerstipend Presentation of ExxonMobil's Phd awards ExxonMobil's PhD awards for outstanding PhD work in 2009 at the University of Trondheim (NTNU) within the areas basic research and applied research were presented at the festive meeting at Studentersamfundet in Trondheim on 3 June. During the last years there were 309 new doctoral candidates at NTNU and 118 of these participated this year in the ceremony. This year's prizes were awarded to Jan Petter Morten and Mary Ann Lundteigen respectively, and this year it was Inghild Storesund, Facility Surveillance Supervisor, who handed over the awards. Each of the prizes amounts to NOK 50,000. ExxonMobil's research prizes for excellent doctoral work at the NTNU emphasizes the originality of the research work as well as its potential for finding extended areas of application. Time consumption is also a factor as well as the grades that the candidates have achieved after the specialized study. A group of assistant deans within research nominates the awards on basis of propositions received from the faculties. This year 10 strong candidates had been proposed. The award for basic research Jan Petter Morten defended his PhD within physics in March His doctoral work is titled "Coherent and Correlated Spin Transport in nanoscale Superconductors" and the work is performed at the Institute of Physics. The committee assessing the candidates work says that Morten's work is impressive and holds a level equivalent to the best thesis in Europe and the U.S.A. His research has contributed to a deeper understanding of the transportation characteristics to nano-scale super conductors in contact with ferro magnets. Inghild Storesund (midten), leder av prosessavdelingen i ExxonMobil, delte ut årets doktorgradspriser til henholdsvis Mary Ann Lundteigen og Jan Petter Morten. Inghild Storesund (middle), Facility Surveillance Supervisor, awarded this year's prizes for the best doctoral thesis to Mary Ann Lundteigen and Jan Petter Morten. Prisen for anvendt forskning Mary Ann Lundteigen forsvarte sin Ph.d.-avhandling innen produksjons- og kvalitetsteknikk i februar Avhandlingen har tittelen: Safety Instrumented Systems in the Oil and Gas Industry: Concepts and Methods for Safety and Reliability Assessments in Design and Operations. Arbeidet er utført ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, innen fagområdet sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold. Avhandlingen inneholder 10 forskningsartikler, hvorav 7 er publisert i anerkjente internasjonale tidsskrifter. Vurderingskomiteen legger vekt på at avhandlingen spenner vidt og har et høyt faglig nivå. Et stort antall tema er tatt opp med en original innsikt i både praktiske og teoretiske aspekter. Den ville blitt vel anerkjent ved ethvert universitet His 7 publications are of very high quality and have been published in the best international publications within physics i.a. Physical Review Letters. He was awarded with the NT-Faculty Prize for the best PhD in He has also been rewarded with Tekna's Young Scientist scholarship in The prize for applied research Mary Ann Lundteigen defended her PhD within production and quality technique in February Her doctoral work is titled "Safety Instrumented Systems for the Oil and Gas Industry: Concepts and Methods for Safety and Reliability Assessments in Design and Operations". The work was carried out at the Institute of Production and Quality Technique within the subject areas safety, reliability and maintenance

15 i verdensklasse. Mange av resultatene kan implementeres direkte i industrielle anvendelser. Inghild Storesund sa i talen sin at utdanning, forskning og kunnskap bringer verden videre. ExxonMobil har ingeniører og vitenskapsfolk ansatt i mer enn 200 land rundt om i verden, hvorav har doktorgrader. Selskapet, og verden, er avhengig av forskning og kontinuerlig læring for å dekke verdens energibehov på en stadig sikrere, mer miljøvennlig og effektiv måte. Hun gratulerte prisvinnerne med dagen og ønsket dem lykke til videre. I løpet av det siste året har 309 personer tatt doktorgrad ved NTNU og 188 av disse deltok i år på festmøtet i Trondheim. During the last year, 309 persons have taken PhD awards at the University of Trondheim and 188 of these participated at this year's ceremony. The doctoral thesis contains 10 research articles of which 7 have been published in reputable international periodicals. The selection committee emphasized that the thesis have a wide scope, holding a high professional level. A large number of themes have been discussed with an original knowledge in both practical and theoretical aspects. The thesis would have been well recognized at any world class university. Many of the results can be implemented directly into industrial use. Inghild Storesund said in her speach that education, research and knowledge bring the world forward. ExxonMobil has 15,000 engineers and scientists employed in more than 200 countries around the world, of which 2,000 have a doctor's degree. The company and the world depend on research and continuous learning to cover the energy need of the world in an increasingly safer, more environmental friendly and effective way. Tekst Kirsten Suksess på Offshore Europe i Aberdeen ExxonMobil stilte med nybygget stand, der rammen var selskapets store annonsekampanje, i Aberdeen september. I tillegg holdt Lee Tillman, Lead Country Manager Norway og leder av NSP, et innlegg på konferansen med tittelen "The Next Trillion Barrels". Totalt besøkte ca mennesker oljemessen i Aberdeen som hadde ca utstillere fra alle deler av oppstrømsvirksomheten. Deltakelsen vår på Offshore Europe var en suksess, sier Community Affairs Manager i Skottland, Ian Hackers. Vi hadde svært mange besøkende på standen vår, og både de interaktive spillene som vi har "arvet" fra Norge, og de skotske minnepinne-mennene vi hadde fått laget som "give-away", var veldig populære. I tillegg kunne både kunder, leverandører, jobbsøkere og andre, få svar på spørsmålene sine. Tilbakemeldingene fra ansatte som besøkte standen og fra publikum generelt var veldig positive mange ga faktisk uttrykk for at vår stand var en av de beste og mest informative på utstillingen. ExxonMobil fikk jo også god pressedekning denne gangen? Ja, på åpningsdagen for utstillingen og konferansen fikk vi førstesideoppslaget i "The Press and Journal", som er den største avisen i Aberdeen, om at vi skal ansette mer folk når vi starter opp boringen av nye brønner på Berylfeltet. Positiv presse er alltid kjekt! Success at Offshore Europe in Aberdeen A new built stand featuring the company advertisements was the centre of the ExxonMobil exhibit at Offshore Europe 2009 in Aberdeen from 8 11 September. In addition, Lee Tillman, Lead Country Manager Norway and head of NSP, gave a speech at the conference titled "The Next Trillion Barrels". Totally about 47,000 people visited the oil exhibition in Aberdeen which had around 1,500 exhibitors from all aspects of the upstream business. Our participation at Offshore Europe was a success, Community Affairs Manager in Scotland, Ian Hackers says. We had a lot of visitors to our stand, and both the interactive games which we have "inherited" from Norway and the Scottish memory stick men, which we had made as a giveaway, were very popular. In addition, both customers, suppliers, job candidates and others could get answers to their questions. Feedback from employees visiting the stand and the public was very positive, with many saying our stand was one of the best and most informative there. I tillegg til godt besøk av mennesker fra hele verden, fikk ExxonMobil også besøk av energiministeren i Storbritannia, Lord Hunt, en delegasjon med medlemmer av det britiske og skotske Parlamentet samt ordføreren i Aberdeen. Disse ble alle tatt imot på standen av Brad Corson, vår nye Vice President for Europe/Caspian-regionen, og av Lee Tillman. ExxonMobils standpersonell klare til å møte de mange tusen besøkende på Offshore Europe ExxonMobil's stand personnel ready to meet the many thousand visitors at Offshore Europe

16 På konferansedelen ledet Gregory King og Gary Robertsen fra Mobil North Seas en sesjon om leting og ny teknologi. Her holdt geofysiker John Wild et foredrag, hvor han var medforfatter, om tilstedeværelsen og utviklingen av en gruppe sandaktige strukturer i Norges Utsira High-oljefelt. Dessuten ledet Peter Woodham en sesjon om undervannsanlegg og infrastruktur. Lee Tillman holdt et innlegg for omtrent 170 mennesker på torsdagens konferanse kalt "The Next Trillion Barrels". Her fokuserte han på noen av ExxonMobils hovedbudskap når det gjelder leting, utbygging, produksjon, teknologi og forskning med utgangspunkt i selskapets "Energy Outlook" fram mot år Og han konkluderte som følger: ExxonMobil er optimistisk med hensyn til "de neste trillioner fat", men også realistiske med hensyn til investeringsnivå, teknologi og den langsiktige forpliktelsen dette krever. Utfordringene med hensyn til å møte verdens økende energietterspørsel er store og komplekse, men dette er noe energiindustrien har klart med hell i mer enn 100 år. Vår globale økonomi og livsstil avhenger av dette, og det gjør også mulighetene til de mange hundre millioner mennesker i utviklingsland, for at de skal kunne oppnå en levestandard på linje med den vi i industrilandene tar for gitt. And ExxonMobil got very good press coverage as well? Yes, on the opening day of the exhibition and the conference we got the front page in "The Press and Journal" which is the biggest paper in Aberdeen, highlighting that we will be employing more people when we start drilling new wells at the Beryl field. Positive press is always nice! In addition to being visited by people from all over the world, ExxonMobil also had a visit from the British Minister for Energy, Lord Hunt, a delegation made up of members of the British and Scottish Parliaments, and the mayor of Aberdeen. They were all hosted on the stand by Brad Corson, our new Vice President for the Europe/Caspian region and Lee Tillman. At the conference, Mobil North Sea's Gregory King and Gary Robertson chaired a session on exploration and new technologies, during which geophysicist John Wild presented a paper he co-authored about the presence and evolution of a cluster of sandy structures in Norway's Utsira High oilfields. Additionally, Peter Woodham chaired a session on subsea facilities and infrastructure. At Thursday's conference, Lee Tillman gave a speech to about 170 people called "The Next Trillion Barrels". Here he focused on some of ExxonMobil's main messages with regard to exploration, development, production, technology and research based on the company's "Energy Outlook" towards And he concluded as follows: ExxonMobil is optimistic about the "next trillion barrels" but also realistic about the level of investment, technology and long-term commitment it will require. The challenge of meeting the world's growing energy demand is massive and complex, however, it is something the energy industry has done successfully for more than 100 years. And our global economy and modern way of life depends on it, as does the ability of hundreds of millions of people in developing countries to achieve a level of living standards that many in the developed world take for granted. ExxonMobil hadde bygget en ny stand for Offshore Europe-utstillingen hvor rammen var selskapets store annonsekampanje. ExxonMobil had built a new stand for the Offshore Europe exhibit featuring the company advertisements. De interaktive spillene var like populære i Skottland som i Norge. The interactive games were just as popular in Scotland as in Norway. 31

17 Tekst Kirsten Sikkerhetsdagen 2009 I juni ble ExxonMobils sikkerhetsdag arrangert for 19. gang denne gang på Vitengarden Jærmuseet på Nærbø. Oppmøtet var godt med 195 påmeldte, og både barn og voksne fikk god uttelling for oppmøtet både med hensyn til læring, lek og nydelig mat. Som vanlig ble folk delt inn i grupper, og vi fikk lære om livreddende førstehjelp, forebyggende trafikksikkerhet, samhandling og brannsikkerhet. Når det gjelder førstehjelp, fikk alle prøve seg på hjerte-/lungeredning, nå er malen to innblåsninger og tretti hjertekompresjoner, men det viktigste er likevel å tørre å gjøre noe. Selv for dem som har vært med på dette en del ganger, er det alltid greit med en ny gjennomgang, og å få øve uten at det står om liv. Videre fikk vi lære om forbinding av et åpent sår og personene som er markører får dette til å se veldig reelt ut press legges mot såret for å stoppe blødning, og bandasjering gjøres etter beste evne. Så var det han som hadde falt av sykkelen, som puster, men ikke kan snakke. Her var de yngste ivrige det ble lyttet etter pust, hjelm ble forsiktig tatt av, og stabilt sideleie gikk det greit å få til for som de sa: "Dette husker vi fra i fjor." Ellers slukket vi branner med pulverapparat, og fikk se hvor ille det kan gå hvis man forsøker å slokke brann i en smultgryte med vann det ble nærmest en eksplosjon av flammer. The Safety Day 2009 In June, ExxonMobil's Safety Day was arranged for the 19th time this time at the Science Farm at Jærmuseet at Nærbø. The attendance was good and 195 registered, both children and grown-ups, had the chance to learn, play and enjoy good food. As usual, people were divided into groups and we learned about life saving first aid, preventive traffic safety, interaction and fire safety. With regard to first aid, everyone could test out CPR now the experts recommend two insufflations and thirty heart compressions, but most important is daring to do something. Even for those who have participated a number of times at the Safety Day, it is always useful with some repetition, and to be able to practice without knowing that it is about life and death. We also got to learn how to bandage an open wound and the persons who are markers make this look very real pressure should be put against the wound to stop the bleeding and bandaging should be done as best you can. Then it was the one who had fallen off the bike, breathing, but unable to talk. Here the youngsters were eager trying to find out if he breathed, the helmet was removed carefully, and stable lateral position was an easy fix for as they said, "This we remember from last year". We also extinguished fires with powder extinguisher, and had the possibility to see what happens if you try to extinguish a fire in a lard casserole with water you almost get an explosion of flames. På trafikksikkerhetssiden fikk man erfare hvor sterke krefter som virker selv med lav hastighet og sikkerhetsbeltet påspent. Og med promillebriller på fikk vi alle føle hvordan vurderings evne og ferdigheter svekkes under påvirkning av alkohol/ medikamenter. Været var som bestilt for en sikkerhetsdag klart, med solskinn og en litt kjølig vind det blåser jo som kjent ofte på Jæren. Kantinepersonellet hadde overgått seg selv så god mat har vi sjelden fått, enten det er på flott restaurant eller "ut i det grønne". Omvisning på Vitengarden Jærmuseet ble det også tid til samt litt lek og moro med paintball-skyting og diverse ballleker. Til slutt var det utlodning av to sett VIP-billetter for to personer med reise til ExxonMobil Bislett Games 3. juli. De heldige vinnerne ble Kjerstin Wilhelmsen fra OBO og Rigmor Moss som for tiden er innleid som miljøingeniør i SHE-avdelingen. Dette ble et flott arrangement og en lærerik dag! Peder Kongshaug tar utfordringen og slokker brannen! Peder Kongshaug takes the challenge and extinguishes the fire! The weather was as if it was ordered for a Safety Day clear sky with sunshine and a cool wind which you often will experience in the Jæren area. The canteen personnel had surpassed themselves such good food we have hardly been served neither in a grand restaurant nor "out in the green". There was also time for a guided tour at the Science Farm Jærmuseet and also some time for play and fun with paintball shooting and several ball games. In the end there was a draw of two sets of VIP tickets for two persons including flight tickets and hotel rooms for the ExxonMobil Bislett Games on 3 July. The lucky winners were Kjerstin Wilhelmsen from OBO and Rigmor Moss, who for the time being is temporarily working as an environmental engineer in the SHE department. This was a great arrangement and an instructive day! With regard to traffic safety, we got to experience how strong forces that come into effect even at low speed and with the safety belt on. And with drunk driving glasses on we all got to feel how the ability to judge and the skills are weakened when influenced by alcohol/drugs. Kantinepersonellet hadde overgått seg selv, og alle de 195 påmeldte koste seg med en utrolig god lunsj i solskinnet på Jæren. The canteen personnel had surpassed themselves, and all the 195 participants enjoyed a really good lunch in the sunshine at Jæren. 33

18 ExxonMobil-mesterskap i orientering på Ogna Tekst Rune Karstensen Første helgen i september var det tid for nytt ExxonMobil-mesterskap i orientering. O-gruppen på Forus var verter og kunne hilse O-løpere fra Oslo, Slagen og Forus velkommen til Ogna camping hvor vi hadde basen for EM-helgen. Fredagskvelden ble som vanlig veldig sosial med mye god mat og drikke, samt DVD-visning på storskjerm fra fjorårets EM. Etter en lang og god frokost var det tid for litt kulturinnslag med besøk hos Fotland Mølle, som ligger like sørøst av Bryne. Her fikk vi omvisning på møllen, og i tillegg var Fotlandsfossen et mektig syn grunnet store nedbørsmengder. Torvhuset ble også besøkt, og her ble det handlet en del lokal kunst og håndtverk til gode priser. Herlig lunsj og nystekte lapper og kaffe ble også servert inne på Fotland Mølle. Lørdagens individuelle løp gikk etter et nytt kart over Brusand. Medlemmer av Egersund OK hadde satt ut en krevende 4 km løype i tidsvis tungt og vått terreng. I tillegg var det en nybegynner-løype på 2 km for dem som er helt nye i sporten. En honnør til de løperne som var lenge ute og ikke ga opp i det tunge og fuktige Vestlandsterrenget. Det ble til tider mange høye kneløft! Årets ExxonMobil-mestre: Geir Aas, Forus, Nybegynnerklassen Nina Sjue, Oslo, Dameklassen Rune Karstensen, Forus, Herreklassen ExxonMobil Championship in orienteering at Ogna During the first weekend of September, the ExxonMobil championship in orienteering was arranged. The O-Group at Forus hosted the event, welcoming orienteerers from Oslo, Slagen and Forus at Ogna camping site, being the base for the championship. On Friday night there was as usual a social meeting with good food and drink, as well as showing of a dvd from last year s championship. After a long and nice breakfast, it was time for some cultural events including a visit to Fotland Mill, located just southeast of Bryne. Here we had a tour of the mill, and further more, the Fotland waterfall presented a spectacular view following heavy rainfall. The peat house was also visited, and here many used the opportunity to do some shopping of local art and handicraft gifts at nice prices. A wonderful lunch and fresh waffles and coffee were served at Fotland Mill. For the individual races we used a new local map of Brusand. Members of Egersund O-Club had prepared a demanding 4 km-long track in heavy and wet ground conditions. Furthermore, there was a 2-km track for newcomers to the sport. We must commend runners who spent a long time outdoors, never giving up in the demanding and wet Jæren countryside. Frequent high lifting of your knees was exhausting! På Forus sitt vinnerlag deltok: Rune Karstensen, Anne Lise Borsheim og Otto Nielsen. Første helgen i september 2010 arrangeres ExxonMesterskapet for 25. gang med andre ord: Jubileumsløp i Oslo Vi som gjør det med kart & kompass gleder oss allerede. approximately 3 kms long. The Oslo team was in the lead after the first leg, with the Forus team close behind. Forus eventually emerged winners one more time, this being its 4th victory in a row, and the 9th win out of 24 relay races. The Forus team was made up by: Rune Karstensen, Anne Lise Borsheim, and Otto Nielsen. During the first week of September, 2010, the ExxonMobil Championship will be arranged for the 25th time in other words: The Anniversary Race will take place in Oslo in Those among us that love map and compass, are already looking forward to this event. Forus vant stafetten: Vinnerlaget fra venstre: Otto Nielsen, Anne Lise Borsheim og Rune Karstensen. Forus won the relay: The winning team from left: Otto Nielsen, Anne Lise Borsheim and Rune Karstensen. Deltakerne i EM-mesterskapet i orientering hadde en fin helg på Jæren. The participants at the EM Championship in orienteering had a nice weekend at Jæren. Etter løpet var det en del deltakere som tok seg en velfortjent, men heller frisk dukkert i Nordsjøen. Lørdag kveld var det EM-bankett i Helgåleiren hvor vi fikk servert nydelig 3-retters-middag etterfulgt av premieutdeling og deltakerpremie til alle. Søndag morgen våknet vi til kraftige regnbyger, men etter en god frokost var alle klar til årets EM-stafetter. 3 løpere pr. lag, og etappene var rundt 3 km lange. Oslo vekslet som første lag på første etappe tett etterfulgt av Forus sitt 1ste lag. Forus kunne til slutt løpe inn til nok en seier, den fjerde seieren på rad, og seier nr. 9 totalt av 24 stafetter. This year s ExxonMobil champions are the following: Geir Aas, Forus, Beginners Class Nina Sjue, Oslo, Lady s Class Rune Karstensen, Forus, Male Class After the races, several of the participants had a well deserved and fresh dive into the North Sea. On Saturday, the EM Banquet at the Helgå camp took place, and everyone enjoyed an excellent 3-course meal, followed by prize awards and participation prizes for everyone. On Sunday morning, heavy rain showers woke us up, but after a nice breakfast, everyone was ready for the EM relay races. Three runners made up each team, and the legs were 34 35

19 Tur til København for løpegruppen Leserundersøkelse for XOM og Ukenytt Tekst Oddrun Vetting Løpegruppen dro på sin årlige tur i juni denne gangen var målet Ørestadsløpet i Danmark. Vi hadde en fantastisk helg i København! Selve løpet gikk av stabelen på lørdag ettermiddag. Våre ni løpere på ulike nivåer gjorde en formidabel innsats og slo (flere av) danskene langt ned i støvlene! Været var perfekt for løping og løypen var flat vi var jo i Danmark... Lørdag kveld var det tid for felles middag og feiring av gode prestasjoner. Det sosiale er alltid viktig! Søndag dro de fleste av oss på sightseeing i et solfylt København. Vi håper flere har lyst å være med på tilsvarende arrangement neste år da planlegger vi å reise til Tromsø og løpe i midnattsol! Disse løp 10 km: Fra venstre: Ian Brightmore, Oddrun Vetting, Jimena Cabrera og Worth Cotton. These were running 10 km: From Left: Ian Brightmore, Oddrun Vetting, Jimena Cabrera and Worth Cotton. Trip to Copenhagen for the Forus runners' group The runners' group went on their yearly trip in June this time the aim was the Ørestad race in Denmark. We had a fantastic week-end in Copenhagen! The race took place on Saturday afternoon. Our nine runners at different levels made a great effort and beat (several) Danes with good margins. The weather was perfect for running and the track was flat after all we were in Denmark... On Saturday night we had a joint dinner and celebration of the good results. The social part is always important! On Sunday most of us went sight-seeing in a sunny Copenhagen. We hope even more people would like to join us in a similar arrangement next year then we plan to go to Tromsø and run in the midnight sun! Tekst Arvid I forbindelse med denne utgaven av XOM vil vi kjøre en leserundersøkelse for våre to publikasjoner internbladet XOM og vår ukentlige publikasjon ExxonMobil Ukenytt. Undersøkelsen ligger online, og en mass mail med linken (se nederst) vil også sendes til alle lesere rett etter at denne utgaven av XOM er distribuert. Vi hadde satt stor pris på om dere som leser XOM og Ukenytt, kunne sette av et par minutter og svare på noen enkle spørsmål. Tilbakemeldingen vil gi oss i redaksjonen verdifull informasjon om hva dere synes om våre publikasjoner hva dere er fornøyd/eventuelt misfornøyd med, hvilket stoff dere gjerne skulle sett mer av/mindre av, respons på språket, frekvens, bilder, etc. Dette vil gi oss en mulighet til å gjøre justeringer og ytterligere heve kvaliteten på våre publikasjoner. På forhånd takk for deltakelsen! administration.asp?function=general&surveyid=20932 Reader Survey for XOM and Weekly Bulletin In connection with this issue of XOM, we will run a reader survey on our two publications the internal magazine XOM and our ExxonMobil Weekly Bulletin. You will find our survey online (see address below). A mass mail with this link will be sent to all readers immediately after this issue of the XOM magazine has been distributed. We appreciate if our readers of XOM and the Weekly Bulletin spend a couple of minutes answering some simple questions. This response would give the editorial staff valuable information on your opinion about our publications what you are satisfied/potentially dissatisfied with, what kind of articles you would like to see more often/less often, your response to the language, frequency, pictures, etc. This would give us the opportunity to make adjustments in order to further enhance the quality of our publications. We thank you in advance for your participation! Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge administration.asp?function=general&surveyid=20932 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 Stort seismisk program på Balder og Ringhorne Store forandringer på vår terminal ved Høvringen Jobben min: Ørjan Jentoft teknisk sjef for partneropererte felt 36 NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene 37 Dusavikuo

20 Vi ønsker velkommen! Nye ansikter er alltid hyggelig her følger en liten oversikt over våre nyansatte: Hilding Jonassen Ansatt Prosessingeniør Teknisk avd., SLAGEN Mikael Lilleby Ansatt Tech1/2Instr./contr NSP, Forus Rolf Anders Høve Ansatt Tech2Marine NSP, Forus Andreas Velgaard Ansatt Sivilingeniør Prosjektavdelingen, SLAGEN Maren Fiskå Ansatt Lærling, Balder NSP James C. Rawlings Ansatt Geotech NSP, Forus Nils Bjørnar H. Robertsen Ansatt Sivilingeniør Prosjektavdelingen, SLAGEN Renate Borsheim Ansatt Lærling, Jotun A NSP SteiNar Juan Del Otero Ansatt Environmental Advisor NSP, Forus Jørgen Kjønnerød Ansatt Raffineritekniker Mekanisk avdeling, SLAGEN Nina Sjurseike Ansatt External Affairs Advisor Public Affairs, Forus Ola Galaaen Røsseth Ansatt Financial Analyst Controller's Dept., Forus Joachim Dolven Lærling fra Mekanisk avdeling, SLAGEN Hege Frafjord Ansatt Safety Advisor NSP, Forus Irina Morari Ansatt Analyst Controller's Dept., Forus PER MAGNUS HENRIKSEN Ansatt Raffineritekniker Driftsavdelingen, SLAGEN Timothy J. Head Ansatt Geoscience NSP, Forus Virginie Patacz Ansatt G&G NSP, Forus Stian Henriksen Ansatt Facility Surveillance Engineer NSP, FORUS Jon B. Gean Ansatt North Sea Field Drilling Manager Drilling, Forus Niranjan Chandrasekharaiah Ansatt Reservoir Engineer NSP, Forus Olaf Bakke Ansatt Reservoir Engineer NSP, FORUS Hugh Dent Ansatt Marine Engineering Advisor NSP, Forus Wenche Karin Nybø Ansatt G&G NSP, Forus 38 Oktober

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient

Hva er din dårligste egenskap?/what is your worst asset? Utålmodig/Impatient Edgar Aksel Tandberg edgartandberg@outlook.com Bevegelsesvitenskap bachelor, 1. trinn Hvilke stillinger stiller du til?/what positions are you running for? FTV = Fakultetstillitsvalgt / Faculty Student

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI,

Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, Tuberkulosescreening fra et brukerperspektiv. Frokostmøte LHLI, 06.06.2016 Samarbeid med Kaalmo Oppsøkende informasjonsarbeid Seminarer og diskusjonsgrupper 13.06.2016 2 Betydningen av god informasjon

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den?

En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? En ny verden Og hvordan skal vi regulere den? Oslo, 5. november 2015 Frode Lillebakken, juridisk direktør TeliaSonera Norge Dagens TeliaSonera verden Subsidiaries Associated companies Net sales SEK 101.1

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London

Varmo, Marianne Innhold. Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston. Vitnemål/kar.utskrift * CSM London Innhold Vedleggstype Beskrivelse Vitnemål/kar.utskrift * Karakterutskrift Filnavn Sidenr Karakterutskrift.pdf 2 Vitnemål/kar.utskrift * Rice Houston Rice.pdf 3 Attest * Knomatic Knomatic CEO.pdf 4 Attest

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Erfaringer fra innsamling ved Osebergeltet

Erfaringer fra innsamling ved Osebergeltet Erfaringer fra innsamling ved Osebergeltet Fisk & Seismikk 2012 Sigrid Matthes, Geofysiske Operasjoner Statoil Classification: Internal 2011-10-03 Statoil s seismiske surveyer i 2011 Nordsjøen 2 - Classification:

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Emneevaluering GEOV360 V17

Emneevaluering GEOV360 V17 Emneevaluering GEOV360 V17 Forelesere: Christian H Eide Gijs Henstra Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 47% (8 av 17 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...?

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer