Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet. informasjonssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet. informasjonssikkerhet"

Transkript

1 Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet Foredrag på programseminaret IKT sikkerhet og sårbarhet IKTSOS/NFR mars Av Are Vegard Haug Forsker / Stipendiat Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Struktur i presentasjonen 1. Bakgrunn for prosjektet Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet 2. Studiens problemstilling og hypoteser 3. Tidligere studier (pos/neg sider ved jussen) 4. Et instrumentelt syn på jussen (virkemiddelmodell) 5. Gjennomgangen av lover og regler (fremgangsmåte) 6. Noen funn (så langt) 7. Oppsummering og veien videre Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 3

2 Bakgrunn for prosjektet Rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet Oppstart: mai 24 (noe forsinket) Sted: Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN), Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Leder: Professor Dag Wiese Schartum Tidsramme: 1. år: Kartlegging av rettslige reguleringer av informasjonssikkerhet (Are Vegard Haug). Avsluttes våren år:en mer empirisk anlagt forskning omkring den faktiske effekten av lovverket. Stillingen er utlyst, men ikke avklart. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 4 En overordnet analysemodell Stage 1: Studies on how information security is implemented in contemporary laws (Legal dogmatic method) Result: A map of implemented information security in contemporary laws Information security ideals: -Confidentiality -Integrity -Quality -Access Stage 2: Studies on how information security is realized in practices? (Social science method) Stage 3: Studies on the correlation (if any) between the laws and realized security level in (a part of) society? Result: Data representing realized information security in (a part of) society Stage 4: Identify areas in which the law regulation is unsuccessful, over regulated, etc. (possible legal revisions) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 5

3 Problemstillinger: Det overordnede spørsmålet er i hvilken grad og hvordan norske myndigheter i dag regulerer informasjonssikkerhet ved hjelp av lover og forskrifter. 5 delspørsmål: 1) Hvordan har reglene utviklet seg på feltet og hva er den regulatoriske status? (historisk og grunnleggende aspekter) 2) Hvilke sektorer/bransjer av samfunnet er adressert i reguleringene? (sektoraspekt) 3) Hvilke regulatoriske strategier er representert? (strategisk aspekt) 4) Hvilke kategorier regler inneholder sikkerhetsreglene? (substansielt aspekt) 5) I hvilken grad er reguleringene koordinert? (komparativt aspekt) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 6 Noen hypoteser Hypotese 1: Antallet lover og forskrifter om informasjonssikkerhet har økt i antall og volum til tross for omfattende forsøk på regelverksforenklinger og saneringer Hypotese 2: Lovene og forskriftene om informasjonssikkerhet er i liten grad koordinert. Det finnes flere eksempler på overlapping som gjør at virksomhetene må forholde seg til flere regelsett om informasjonssikkerhet samtidig. Hypotese 3: Fordi reguleringene ikke er godt koordinert skaper de unødige problemer og kostnader for virksomhetene Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 7

4 Tidligere studier av jussen som virkemiddel Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 8 Noen positive sider Mange forfattere fremhever de rettslige virkemidlene som sentrale for å realisere informasjonssikkerhet (Daler et al 23, Pfleeger og Pfleeger 22, Schartum og Jansen (red) [kommer], m.fl. Rettsreglene gir myndigheten et sterkt (og demokratisk) styringsverktøy for å normere adferd: Avklare ansvars- og myndighetsforhold Skape og instruere tilsynsordninger, kontrollfunksjoner Sikre et minimum av rettsikkerhet, personvern, forsvarlig saksbehandling, mv. Avklare rettskonflikter mellom parter Sanksjonere (konsesjoner, bøter, straff, mv) Osv. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 9

5 Noen negative sider med jussen (kritikk) 1. Lovgivningens fragmenterte karakter: En av de første systematiske rettslige studiene av informasjonssikkerhet mente for eksempel at en fragmentert lovgivning muligens ville lede til spesialisering, som igjen medførte manglende oversikt og hindre prinsipielle debatter om informasjonssikkerhet (Wilhelmsen 1977:15). En rekke studier har opp gjennom årene fokusert på dette (Seip-utvalget (1986), samordningsutvalget (1991/92), Sårbarhetsutvalget (2). [kommer] I de siste årene har debatten skutt fart i og med at vi ser tendenser i retning av økt bruk av standarder (norske, nordiske, europeiske, NATO, mv. ) som del av eller referert til i lovgivningen. Begreper som The New Approach (Rolf Riisnes) og polysentrisk rettsbegrep (Sand 1996, Graver 2) er kanskje sekkebegreper som forsøker å fange opp disse trendene. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 1 Noen negative sider med jussen (kritikk II) 2. Skaper et unødvendig byråkrati og juridiske barrierer. En uklare roller, omfattende og ofte motstridende krav som er vanskelig å etterleve, mange tilsynsorgan, osv. Kritikere som argumenterer i denne retningen vektlegger å legge til rette for bedre koordinering av myndigheter som arbeider med informasjonssikkerhet (Høykom 24, Eriksen ). Andre igjen har fokusert eksplisitt på kostnadseffektivitet (samordningsutvalget 1991, Rambøll Management 24). stivbeint praktisering av reglene om informasjonssikkerhet. Kritikken rettes typisk mot tilsynene, og Datatilsynet har i mange sammenhenger vært skyteskive. Et aktuelt eksempel fremkommer i debatten omkring sammenstilling av data innen kreftforskningen og biobanklovens konsekvenser for forskningen i Norge (Forus og Myklebust 24). Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 11

6 Noen negative sider med jussen (kritikk III) 3. En ensidige fokuset på konfidensialitet: Bygrave, som gikk gjennom sikkerhetslovgivningen i Norden på begynnelsen av 9- tallet, går langt i retning av å hevde at lovgivning var dominert av militær sikkerhetstenkning og at konfidensialitet derved ble fokusert på mer enn (og på bekostning av) integritet og tilgjengelighet (Nordisk ministerråd 1993), Eriksen i Schartum og Jansen (red) [kommer] much of computer security s past success has focused on confidentiality and integrity; full implementation of availability is security s next great challenge (Security in Computing, Pfleeger og Pfleeger 23:12). Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 12 Oversikt over forekomsten av begrepene Informasjonssikkerhet/datasikkerhet, mv Informasjonssikkerhet Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Kvalitet Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 13

7 Myndighetenes arbeid for å imøtegå kritikken 1. Den første og klart mest dominerende typen tiltak er å sette ned utvalg. Datateknikk og samfunnets sårbarhet (NOU:1986:12), det såkalte Seip- utvalget. Problemstillingene utvalget arbeidet med var inspirert av den svenske sårbarhetskomiteens innstilling (SÅRK), som påviste store utfordringer med informasjonssikkerhet. Konklusjonen i Seip- utredningen var et forslag om å lage tre sett av regler for informasjonssikkerhet: 1) Beskyttelse av persondata, 2) rikets sikkerhet og 3) datatjenester med særlig stor samfunnsmessig betydning. For å gjøre en lang historie kort falt initiativet ikke i god jord og anbefalingene ble ikke direkte fulgt opp. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 14 Myndighetenes arbeid for å imøtegå kritikken Den andre bølgen kom på 9-tallet, og startet på mange måter med Rapport om samordning av tiltakskrav for beskyttelse av informasjon (1991). Arbeidsgruppe bestående av representanter fra SMK, JD, AAD, FIN, Datatilsynet, Forsvarets overkommando og Næringslivets sikkerhetsråd. Arbeidsgruppen var ledet av Eivind Jahren Som i Seip- utvalget ble også her rettet til dels skarp kritikk mot rettsreglene. Det ble denne gangen tatt et initiativ for å lage én lov om sikkerhet som skulle dekke et bredt felt av utfordringer. I oktober 1992 ble et lovforslag sendt på høring (Utkast til lov om informasjonssikring mm.) samt forskrift om informasjonssikkerhet (Utkast til forskrift om beskyttelse av informasjon. Utkastene inkluderte hensynet til rikets sikkerhet, personvern og allmenn informasjonssikkerhet i forvaltningen. Også dette forslaget møtte stor motstand og vi skal ikke her gå inn i alle detaljene. Det er tilstrekkelig her å konstatere at også dette lovforslaget aldri ble godkjent av Stortinget. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 15

8 Myndighetenes arbeid for å imøtegå kritikken Den Heller tredje bølgen kom mot slutten av 199- tallet i form av utredningen Et sårbart samfunn. Utfordringer for sikkerhetsog beredskapsarbeid i samfunnet (NOU 2:24). Det såkalte Sårbarhetsutvalget ledet av Kåre Willoch. Utvalget fikk et omfattende mandat og går gjennom de fleste sektorer i samfunnet, inkl informasjonssikkerhet. En hovedkonklusjon var at de ønsket å allokere ansvaret for sikkerhet til et nytt departement. Altså ble det lansert et organisatorisk svar på utfordringene, i motsetning til de to foregående utredningene. ikke denne anbefalingen fulgt opp. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 16 Myndighetenes arbeid for å imøtegå kritikken (II) Den Lovgivningen andre hovedtypen av tiltak, som delvis følger av at ingen av de foregående samordningsforslagene ble direkte fulgt opp, er en kraftig oppblomstring av lover og forskrifter om informasjonssikkerhet. er gitt innen ulike områder av samfunnet, og i stedet for å få en helhetlig lov har vi i dag et omfattende sett av forskjellige og delvis uensartet lover og forskrifter. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 17

9 Eksempel på gjeldende lover og forskrifter: Departement Navn Paragraf (særlig) Arbeids- og sosialdepartem entet Lov om folketrygd (folketrygdloven) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Planplikt for beredskap i trygdeetaten 5 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon Finansdeparte mentet Forskrift om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre. Forskrift om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Sikkerhet Forskrift om registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret. Lov om toll (tolloven). 23. Datasikkerhet Kap. VI. Bruk av elektronisk datautveksling m.v: 4-44 Lov om regnskapsplikt m.v. (regnskapsloven 1977). 11. Oppbevaring av bøker og bilag. [tilgjengelighet] Forsvarsdepartementet Fiskerikystdeparteme ntet Forskrift om register for lagring av opplysninger innsamlet ved bruk av satellittsporingsutstyr på fiskefartøy. 1. Sikkerhet, m.fl [Datatilsynet men viser til Personregisterloven!! Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Forskrift om sikkerhetsgraderte anskaffelser. Forskrift om informasjonssikkerhet. Forskrift om sikkerhetsadministrasjon Forskrift om personellsikkerhet. Kapittel 4: Informasjonssikkerhet: ( 11-16) 2-7. Gjennomføring av sikkerhetstiltak hos leverandøren Hele forskriften omhandler informasjonssikkerhet Hele forskriften kan være aktuell for informasjonssikkerhet Hele forskriften kan være aktuell for informasjonssikkerhet Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 18 Helse- og omsorgsdepart ementet Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORMregisterforskriften). Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret). Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften). Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i System for vaksinasjonskontroll (SYSVAK-registerforskriften). Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister (Medisinsk fødselsregisterforskriften). Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Kreftregisteret (Kreftregisterforskriften). Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret (Dødsårsaksregisterforskriften). Forskrift om pasientjournal 16. Sikring av konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet + merknader Kapittel 4. Informasjonssikkerhet og internkontroll: 4-1 til merknader Kapittel 4. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og internkontroll: 4-1 til merknader Kapittel 5. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og internkontroll: 5-1 til merknader Kapittel 4. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og internkontroll: 4-1 til merknader Kapittel 4. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og internkontroll: 4-1 til merknader Kapittel 4. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og internkontroll: 4-1 til merknader Kapittel 4. Taushetsplikt, informasjonssikkerhet og internkontroll: 4-1 til merknader 4. (Journalsystem) med merknader Justisdepartem entet Lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Forskrift om offentlighet i rettspleien. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 5.1 Unntak for interne dokumenter 13 Informasjonssikkerhet 9 med merknader 15a. (elektronisk kommunikasjon) [ 13d om oppbevaring, mm] Forskrift til lov om Schengen informasjonssystem (SISforskriften). Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Kapittel 7. Internkontroll og informasjonssikkerhet: 7-1 til 7-16 Are Vegard Haug 19

10 Kommunal- og regionaldepartementet Kultur- og kirkedepartementet Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven). Lov om arkiv Forskrift om offentlige arkiv. 3. kapittel. Opphavsrettens overgang: 39 g) til i), med mer. [bl.a. kopiering] + 54a [jf Bing] 6. Arkivansvaret. [tilgjengelighet] og 7. Rettleiings- og tilsynsansvar. [med flere] Fysisk sikring: 4-9. Vern mot skadeverk, innbrot og ulovlig tilgjenge (flere aktuelle) Landbruks- og matdepartementet Miljødepartementet Samferdselsdepartementet Moderniseringsdepartementet Nærings- og handelsdepartementet Olje- og energidepartementet Statsministerens kontor Forskrift om føringen av grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan- og byggesaksbehandlingen Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eforvaltningsforskriften). Forskrift om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften). Forskrift om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester Forskrift om registrering av foretak Lov om elektronisk signatur Forskrift om beredskap i kraftforsyningen Forskrift om Petroleumsregisteret Forskrift om beredskap i kraftforsyningen. Lov om edb-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport m.v. Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven). Forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften). [se på telekom] Instruks for behandling av dokumenter som trenger beskyttelse av andre grunner enn nevnt i sikkerhetsloven med forskrifter (beskyttelsesinstruksen). Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ 1. Informasjonssikkerhet, taushetsplikt, mv. 11. Datasikkerhet med merknader Kapittel 3. Forvaltningsorganets strategi for informasjonssikkerhet: 13. Sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi Kapittel 2. Informasjonssikkerhet: 2-1 til 2-16 og Kapittel 8. Fjernsynsovervåking: 8-2. Sikring av billedopptak 4. Sertifiseringsorgan (om betaling) og 9. Miljøkontrollør i henhold til EMAS- ordningen 1. Datasikkerhet. [flere viktige] Kapittel 6. Informasjonssikkerhet: 6-1 til Datasikkerhet Kapittel 6. Informasjonssikkerhet: [se på uklart: sjekk ny lov [..]] 2-1. Sikkerhet og beredskap [mv] Kapittel 8. Sikkerhet og beredskap: 8-1 til og 12 (særlig) Are Vegard Haug 2 Myndighetenes arbeid for å imøtegå kritikken (III) Et tredje settet av tiltak er en overordnet strategi for informasjonssikkerhet samt koordineringsutvalget for informasjonssikkerhet (KIS). Mål: 1) Samfunnskritisk infrastruktur ( ) 2) Det skal bygges en sikkerhetskultur ( ) 3) Norge skal ha en allment tilgjengelig samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur, autentisering av kommunikasjonspartere samt sikker overføring av sensitiv informasjon. 4) Regelverk som berører informasjonssikkerhet skal håndheves og videreutvikles på en samordnet, og for brukere enkel og oversiktlig måte. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 21

11 Et instrumentelt syn på jussen Med problemstillingene, hypotesene, tidligere studier og MODs strategi som utgangspunkt, arbeidet vi tidlig med å kartlegge tre forhold: 1) Hva slags virkemidler finnes for å sikre informasjon? 2) Hvordan har jussen tatt i bruk disse ulike virkemidlene? Er det særlige regulatoriske strategier som er dominerende? Hvor? Hvem? Osv. 3) Hva slags metode skal vi anvende for å finne dette ut (litteraturstudier, rettsdogmatisk metode, intervju, osv) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 22 Virkemiddelmodell X2: Fysiske og tekniske virkemidler X3: Ledelse og andre roller X3: Org. virkemidler X1: Normative virkemidler Indirekte effekt Direkte effekt (X1) Y1: Realisert informasjonssikkerhet = empirisk studie X4: Økonomiske virkemidler Direkte effekt (X2- X5) X5: Pedagogiske virkemidler Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 23

12 X 1: Normative virkemidler To hovedtyper normer: Nasjonale og internasjonale lover og regler og standarder. Vårt fokus på lover og regler For hvert regelverk forsøker jeg å avklare det jeg har valgt å betegne rettsreglenes regulatorisk strategi: Med regulatorisk strategi menes her hva slags type regulatorisk tilnærming et sett av regler kan sies å representere. Tre komponenter eller delstrategier inngår i begrepet og er tillagt særskilt vekt; hovedregler, lovtekniske fremgangsmåter samt valg av virkemiddel Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 24 For hver lov og forskrift letes det etter følgende Virkeområde (saklig og geografisk) Hovedregler Sikkerhetsbehov (mål) rettskilden har (rikets sikkerhet, personvern, effektivitet, datakriminalitet) Kompetanse (delegasjoner, tilsyn, instruksjoner, krav ved inngåelse av avtaler, mv.). Sanksjoner (pålegg om og regler for konsesjons, erstatning, bøter, fengsel, mv). Regulatorisk strategi Lovteknisk fremgangsmåte Lovstruktur (generell, detaljert, gjenbruk, standarder) Samordningsteknikk, (virketid, organisatoriske forhold, tematisk, opplysningstype virkemiddel, etc.) Terminologi og språkføring (rettspedagogisk teknikk; innføring av nye termer og definisjoner, mv) Fysisk og tekniske virkemidler (X2) Ledelse og andre roller (X3) Virkemiddelbruk Organisatoriske virkemidler (X4) Økonomiske virkemidler (X5) Pedagogiske virkemidler (X6) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 25

13 X 2: Fysiske og tekniske virkemidler Med fysiske virkemidler siktes det til særlige tiltak rettet mot overvåkning av bygninger, avstengning eller begrensing av tilgang til visse områder, etasjer eller beskyttelse av enkelte rom. Med tekniske hjelpemidler siktes det til kryptering, forskjellige former og lag av brannmurer; Virtual Private Network (VPN); pakkefiltrering og proxytjenere, digitale signaturer, antivirusprogrammer, etc.(daler et al 23:219-23). I denne kategorien finnes også mer fokuserte satsninger som for eksempel på personvernområdet hvor det i dag pågår flere spennende eksperimenter med såkalt personverøkende teknologi (Privacy Enhancing Technology- PETs). Teknologien brukes her for å sikre medbestemmelse over informasjon, transparens, forståelighet samt forsøke å minimalisere bruken av personopplysninger ved hjelp av anonymiseringsverktøy, pseudonymer, osv. (Olsen ). Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 26 X 3: Ledelsen og andre roller Avklaringer av virksomheten ledelse og andre sentrale roller i arbeidet med informasjonssikkerhet, altså særlig hvem spørsmålet. personelle regler. Det vil si hvem som har myndighet og plikter til å opptre (Boe 1996:43). Et eksempel er behandlingsansvarlig slik personopplysningsloven definerer det, et annet er hvem som skal inngå i sikkerhetsadministrasjon slik sikkerhetsloven beskriver det. Fokus: merkelapper, antall roller, og mulige rollekonflikter og uklare ansvarsforhold, osv. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 27

14 X 4: Organisatoriske virkemidler Med organisatoriske virkemidler siktes det til tiltak som omhandler organiseringen av arbeidet med informasjonssikkerhet, altså særlig hva og hvordan spørsmålet: Sikkerhetsstrategi Risikovurdering Internkontroll Dokumentasjon Graderinger Taushetsplikt Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 28 X 5: Økonomiske virkemidler Med økonomiske virkemidler siktes det til ulike tiltak som brukes for å oppnå noe ved å gi en økonomisk støtte, tilskudd, fordel eller ulempe, for eksempel for å oppnå et ønsket sikkerhetsnivå, eller for å være pilotbruker på et område for å vinne erfaring, eller for å få utbredelse av sikkerhetssertifisering av produkter og av organisasjoner (NOU 1986:12, Eriksen, m.fl.) Budsjettering/planplikt Kompensasjoner Sponsing Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 29

15 X 6: Pedagogiske virkemidler Med pedagogiske virkemidler siktes det til ulike tiltak som har som formål å bevisstgjøre, informere, motivere og trene brukere på informasjonssikkerhet. Kurs, opplæring og lignende som virksomhetene skal iverksette for å sikre informasjon. Herunder også direkte pålegg om øvelser for beredskap til krig, krise og krig, men også testing av katastrofeplaner, krisehåndtering, etc. Opplysningsvirksomhet, veiledninger og direkte informasjonsplikt. Det hjelper som kjent ikke å lage en god sikkerhetsstandard, forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen, sertifiseringsordning, sikkerhetslov osv, hvis en ikke i tillegg formidler informasjon om det, og helst tilbyr pedagogisk tilrettelagt materiale, som hjelp til å oppnå den ønskede effekten (Eriksen i Schartum og Jansen (red) ). Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 3 Eksemper: : Buddy Buddy (Netcom( Netcom) Lokaliseringsteknologi: (+) utrykningskjøretøy, kriminalitetsbekjempelse, mm (-) overvåkning, frihet ( den sjalu ektemannen ) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 31

16 Eksempel: innsynsrett = skinnrettsikkerhet? Som del av utviklingen av et undervisningsopplegg for ungdomsskolen om personvern, ble 18 (retten til innsyn) testet ut. Totalt ble det sendt ut 93 begjæringer om innsyn. Herav 73 fra elevene ved Brunla ungdomsskole og 2 fra Universitetet i Oslo. Mottakere: Domstoler, mv. Statlige tilsyn Kommuner Politiske partier Butikkjeder e-handelsportaler Nettsteder for barn og ungdom TV- selskaper Avis/Nettaviser IT-selskaper Mobiltelefoni Internettleverandører Kredittopplysningsforetak Helsenettsteder Flyselskaper Bank og forsikring. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 32 Hvor mange svarte? Antall sendte Antall svar totalt Andel i prosent % Det ble mottatt 39 svar innen fristen på 3 dager Elevene mottok 32 av 73 (44 %) og Universitetet i Oslo har mottatt 7 av 2 (35 %). Samlet utgjør dette 42 % av det totalt utsendte antall innsynsbegjæringer (N=93) Spissformulert kan vi si at om lag 6 av 1 virksomheter bryter personopplysningsloven. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 33

17 Andre eksempler: Interessen i offentlighet realisert gjennom elektroniske postjournaler versus personvern (eks Lillesand kommune) Hensynet til effektiv kreftforskning versus hensynet til personvern (biobankloven) Osv. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 34 Noen funn (tentative) (I) 1. Antall regler er fremdeles omfattende og mange virksomheter må forholde seg til flere regler om informasjonssikkerhet samtidig. Men dette kompenseres delvis for ved at de enkelte regulatoriske tiltakene er nokså likeartet. 2. Utfordringen for brukerne av lovene og forskriftene er å se sammenhengene mellom rettsreglene. På den måten unngår brukeren at det utvikles flere isolerte strategier for å håndtere informasjonssikkerhet i en og samme virksomhet. 3. Informasjonssikkerhet et mangehodet troll; konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet mest vanlig definisjon. Men også kvalitet, autentisering, mv. Mange lover og regler (særlig etter 1999/2) inkluderer slike begreper, men få forklarer dem. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 35

18 Noen funn (II) 4. Dessuten ser det ut til at begrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, har befestet seg i de aller fleste nye sentrale norske regelverk som omhandler informasjonssikkerhet. lovbestemmelsene om informasjonssikkerhet representerer med andre ord en oppgradering av den formelle plasseringen av reguleringen (i lov) og en større bredde i reguleringen (Schartum ). 5. Mer overordnet er det fire hovedtyper regulatoriske strategier: generelle, detaljerte, gjenbruk, og polysentriske (standarder, mv). De fleste rettsreglene er nokså generelle (målangivelser, uten forklaringer på hvordan informasjonssikkerhet skal gjennomføres i praksis) 6. Fire hensyn som søkes ivaretatt; Effektivitet, rikets sikkerhet, datakriminalitet og personvern. Fokuset på konfidensialitet og rikets sikkerhet ikke lenger det dominerende hensynet. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 36 Noen funn (II) 7. Antallet og omfanget av pålegg i de rettslige reguleringene er fremdeles svært omfattende : sikkerhetsstrategi, dokumentasjonskrav, internkontroll, risikoanalyser, sertifiseringer, graderinger, osv. 8. Disse blir lett administrative byrder, og det er derfor særlig grunn til å se nærmere på i hvilken grad de enkelte konkrete tiltakene faktisk bidrar til å realisere informasjonssikkerhet (empirisk studie). 9. Av mer lovteknisk art er det forunderlig å se den variasjon som finnes; innføring av begreper (mange), struktur, språkbruk, kommentarbruk, mm. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 37

19 1. Valg av regulatorisk strategi og terminologi ser ut til å være assosiert med både sektor og reglenes samfunnsformål (behov). a) Hovedinndeling etter funksjonelle kriterier: Organisering for standardisering av sikkerhetstiltak innen en gitt sektor Finans Helse/sosial Justis/beredskap Samferdsel Forsvar/mil. - region A - region B - region C - region D - region E - region A - region B - region C - region D - region E - region A - region B - region C - region D - region E - region A - region B - region C - region D - region E - region A - region B - region C - region D - region E b) Hovedinndeling etter geografiske kriterier: Organisering for regional/lokal variasjon av sikkerhetstiltak [F.EKS KOMMUNER] Region A Region B Region C Region D Region D -Finans - Helse/sosial - Justis/beredsk. -Samferdsel -Forsvar -Finans - Helse/sosial - Justis/beredsk. -Samferdsel -Forsvar -Finans - Helse/sosial - Justis/beredsk. -Samferdsel -Forsvar -Finans - Helse/sosial - Justis/beredsk. -Samferdsel -Forsvar -Finans - Helse/sosial - Justis/beredsk. -Samferdsel -Forsvar Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 38 Oppsummering og veien videre Lovene og reglene vil imidlertid alltid fungere i en kontekst hvor andre hensyn spiller inn. Vi har sett på noen slike hensyn (effektivitet, bekjempelse av datakriminalitet, sosiale hensyn, mv.) Ved å være oppmerksom på slike interessemotsetninger er det letter (og mer fruktbart) å arbeide med rettsregler om informasjonssikkerhet. For eksempel hensynet til personvern vs hensynet til forskning eller effektivitet. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 39

20 Veien videre (så langt) Tre hovedstrategier 1. Forbedring og forenkling av de lover og regler i allerede har. Særlig gjelder det å finne noen lunde like regler, begreper samt å gjøre det klart for virksomheter sammenhengene mellom de forskjellige reglene. Jeg tror ikke en enhetlig lov om informasjonssikkerhet er veien å gå. Informasjonssikkerhet gjelder alle og må reguleres innenfor sine lover Dette krever god samordning fra lovgivers side. En mulig strategi er å gjenbruke for eksempel sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsloven med forskrifter. Men da må slike mønsterlover kvalitetssikres. 2. Fremskaffe mer og bedre empiri gjennom evaluering av eksisterende lover og regler (virker lovene slik de er tiltenkt? Hvilke virkemidler bør brukes?) 3. Videreutvikle den overordnet strategien og koordineringen av informasjonssikkerhet. Svært positivt med sikkerhetsstrategien og koordineringsutvalget for sikkerhet (KIS) i den forbindelse. Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 4 Veien videre Stage 1: Studies on how information security is implemented in contemporary laws (Legal dogmatic method) Result: A map of implemented information security in contemporary laws Information security ideals: -Confidentiality -Integrity -Quality -Access Stage 2: Studies on how information security is realized in practices? (Social science method) Stage 3: Studies on the correlation (if any) between the laws and realized security level in (a part of) society? Result: Data representing realized information security in (a part of) society Stage 4: Identify areas in which the law regulation is unsuccessful, over regulated, etc. (possible legal revisions) Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 41

21 The Blind men and the Elephant It was six men of Indostan To learn much inclined, Who went to see the Elephant (Though all of them were blind) That each by observation Might satisfy his mind The Third approached the animal, And happening to take The squirming trunk with his hands, Thus boldly up and spake: I see, quoth he, the Elephant Is very like a snake! The sixth no sooner had begun About the beast to grope, Than, seizing on the swinging tail That fell within his scoop, I see quoth he, the Elephant is very like a rope! The First approached the elephant, And happening to fall Against his broad and sturdy side, At once began to brawl: God bless me but the elephant Is very like a wall The second, feeling of the tusk, Cried, Ho! What have we here So very round and smooth and sharp? To me tis mighty clear This wonder of an Elephant Is very like a spear The Fourth reached out an eager hand, And felt around the knee, What most this wondrous beast is like Is mighty plain, quoth he; Tis clear enough the Elephant Is very like a tree! The fifth, who chanced to touch the ear, Said: E en the blindest man Can tell what this resembles most; Deny the fact who can, This marvel of an Elephant Is very like a fan! And so these men of Indostan Disputed loud and long, Each of his own opinion Exceeding stiff and strong, Though each was partly in the right, And all were in the wrong! Moral So oft in theologic wars, The disputants, I ween, Rail on in utter ignorance Of what each other mean, And prate about an elephant Not one of them has see Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Godfrey Saxe ( ). Are Vegard Haug 42 Moral Det finnes mange elefanter her informasjonssikkerhet Det finnes mange blind men of Indostan : Sivilingeniører, statistikere/matematikere, økonomer, jurister, medisinere, statsvitere, sosiologer, psykologer, antropologer, filosofer, historikere, geografer og forskere med militærfaglig bakgrunn (NOU 2:24:211) Budskapet er enkelt: Vi mennesker er ofte the blind people som strever etter å se the entire beast. Likevel er det ingen av oss som fullt ut evner å se helheten. Vi holder fast på bruddstykker av virkeligheten, og tolker og forstår verden med det som utgangspunkt. Informasjonssikkerhet er definitivt et multidimensjonalt tema og et tverrvitenskapelig forskningsfelt Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 43

22 Rapporten fra fase I i arbeidet vil være klar i løpet av våren. Oppstart fase II ca mai Takk for oppmerksomheten! Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN) 5/18/ Are Vegard Haug 44

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

INNSYN FOR UNGDOM MED IKT Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen

INNSYN FOR UNGDOM MED IKT Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen UNIVERISTETET I OSLO AVDELING FOR FORVALTNINGSINFORMATIKK INNSYN FOR UNGDOM MED IKT Erfaringer med et pedagogisk opplegg omkring personvern og IKT for ungdomsskolen Av Are Vegard Haug AFIN 2004 Innsyn

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

Meld. St. 6. Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010. (2011 2012) Melding til Stortinget AVISEN

Meld. St. 6. Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010. (2011 2012) Melding til Stortinget AVISEN Meld. St. 6 (2011 2012) Melding til Stortinget Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2010 KR KR KR AVISEN Innhold 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets innledning... 5 2

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2008

Datatilsynets årsmelding for 2008 Datatilsynets årsmelding for 2008 Årsmelding R09/01 10.02.2008 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningslovens 42. Oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1)

Datatilsynets årsmelding 2003. Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) Datatilsynets årsmelding 2003 Oversendt Arbeids- og administrasjonsdepartementet 10. februar 2004. (v1) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OM DATATILSYNET...3 2. RAPPORT FRA ÅRET 2003...4 2.1 OVERORDNEDE PRIORITERINGER...4

Detaljer

Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar

Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar Opplæring, tilsyn, regelverk - gir det bedre informasjonssikkerhet? Tom-Andre Skar Masteroppgave Master i informasjonssikkerhet 30 ECTS Avdeling for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik, 2007

Detaljer

Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester

Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester Arbeidsgrupperapport 2015 Kartlegging av hindringer i regelverk for bruk av skytjenester Overlevert kommunal- og moderniseringsdepartementet 13. mai 2015 Arbeidsgrupperapport 2015 Kartlegging av hindringer

Detaljer

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009

Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009 Kunnskapsbehov om juridiske spørsmål i elektronisk forvaltning Resultater fra spørreundersøkelse utført våren 2009 - Foreløpig rapport, august 2009 Dag Wiese Schartum, Senter for rettsinformatikk, Avdeling

Detaljer

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen

Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Veiledning til forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen trådte i kraft 1. juli 2002. Formålet med forskriften har vært

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader

Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader Statskonsultrapport 2003/14 Signaturkrav, risiko og elektroniske byggesøknader Rapport om behovet for elektroniske signaturer i ByggSøksystemet, skrevet på oppdrag fra Statens bygningstekniske etat 0 Forord

Detaljer

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven

Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Rapport 2006 Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven Skrevet etter oppdrag fra Justisdepartementet og Moderniseringsdepartementet Professor dr. juris Dag Wiese Schartum Førsteamanuensis

Detaljer

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern 76 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern Af Dag Wiese Schartum, professor & Tommy Tranvik, forsker, Senter for

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2009-04-14 Veiledning i verdivurdering Dette er et grunnleggende prinsipp i vårt demokrati å tilstrebe mest mulig åpenhet i forvaltningen, og i utgangspunktet

Detaljer

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring?

SIRK. Nye krav til bruk av internrevisjon. s. 24. s. 30. s. 37. The Bedrock of Quality. Lykkes med risikostyring? SIRK Nr 1, vår 2015, 23. årgang Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nr 1 2015 Nye krav til bruk av internrevisjon The Bedrock of Quality s. 24 Integrert rapportering hva innebærer det? s. 37 Lykkes

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2007

Datatilsynets årsmelding for 2007 Datatilsynets årsmelding for 2007 Årsmelding R08/01 11.02.2008 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf personopplysningslovens 42. Oversendt Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Innst. S. nr. 85. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2005-2006)

Innst. S. nr. 85. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Innst. S. nr. 85 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:4 (2005-2006) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier...

Sammendrag... 3 1. Innledning... 4. 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4. 2. Revisjonskriterier... Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 1.2 Avgrensning og metode... 4 2. Revisjonskriterier... 5 2.1 Informasjonssikkerhet... 5 2.2 Ledelsens ansvar...

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Datatilsynets strategi 2011 2016

Datatilsynets strategi 2011 2016 Datatilsynets strategi 2011 2016 - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets strategi 2011 2016 11.11.2011 Innholdsfortegnelse Dette er Datatilsynet Side 3 Visjon, verdier

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelsene

Oppsummering av høringsuttalelsene Oppsummering av høringsuttalelsene Forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt Avgitt juli 2010 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Oppsummering av høringsuttalelsene fra forprosjektet Nasjonalt

Detaljer

Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av

Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av FFI-rapport 2014/00948 Norges sikkerhetstilstand en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende sikkerhet Ingvill Moe Elgsaas og Hege Schultz Heireng Forsvarets FFI forskningsinstitutt Norwegian Defence Research

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Forsvarlig behandling av dokumentasjon

Forsvarlig behandling av dokumentasjon www.pwc.no Forsvarlig behandling av dokumentasjon Utredningen gir en faktabasert fremstilling av dagens praksis for oppbevaring av sensitiv dokumentasjon i grunnskolen og videregående skole. Rapporten

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer