:iskeridiektaatet. Bibiiieke H040025"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":iskeridiektaatet. Bibiiieke H040025" 2004-17"

Transkript

1 :iskeridiektaatet Bibiiieke H040025"

2 AKTUELT Nytt om navn: Halls tein Rasmussen i Norges Fiskarlag Ylei-Or)" b.2w,-pr.+.drrpfb,rilr D a n e m. Yrl m m. m vtland b. m- pr. h. M med ny kr. 480,- -e. --Pin e. sin,- 1Æ e. a.-,- 1W Li. &sa; la,-. Assisterende fiskeridirektør Hallstein Rasmussen er utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Utnevnelsen ble foretatt av avtroppende formann Einar Hepsøe under fiskarlagets landsmm te i Trondheim nylig. Utnemeisen er en anerkjennelse for den langvarige innsatsen Hallstein Rasmussen har gjort for norsk fiskerinæring gjennom sin lange karriere. Gjennom en ti års periode fra 1958 var Hallstein Rasmussen generalsekretær i Norges Fiskarlag. Fra 1968 gikk veien til forvaltningen, der han ble ansatt som assis- terende fiskeridiremr. Årene hislerende Fiskeridirketer Hallstein Rasmussen med diplomet som fulgte med utnevnelsen som æresmedlem i Norges Fiskarlag. et (Foto: Sigbjm Lomelde). so i Hallstein Rasmussens karriere. Da ble han innvilget permisjon for å tiltre i den nyopprettede stillingen som fiskeriråd ved den norske ambassaden i USA ble Hallstein Rasmussen utnevnt til fiskeridirekr, en stilling han hadde i ti år. Siden 1988 har han igjen arbeidet som assisterende fiskeridirektør. Andre æresmedlemmer i Norges Fiskarlag er Arnulf Finnestrand, Alf Worpvik, Arvid Syvertsen, ~ohan0. Skjelstad og Ole N. Nakken. DP

3 P- P P P NNHOLD CONTENTS NR Hallstein Rasmussen æresmedlem i Norges Fiskarlag - Hailstein Rasmussen appointd honorary member of Norwegian Fishermen 's Association 2 Antibiikabruken i norsk oppdrettsnæring viser kraftig nedgang - DramaWJy redmtian of antibiotics in Norwegian fishfaming 4 Fiskedrad i takt med industrireising på Skagerrak - ndustnalization caused fishdeath on Skagenak Hjula rullar igjen p4 Agnefest - The wfieels are turning again on Agnefest Bakgrunn for etablering av markedsordninger og markedsi'8d - The hckgmund for establishing market anangemenis and market boards 9 Fm /an- i Norper Fiskadag: - Fiskerne blir tapere i EU - The iishermen vill be the fheoosers in the EU - The EU and norwegian fishing industty Historikk: Jens Evensen - med folkmtten i koffetten - Jens Evensen - with intemational law in his suitcase un og m e - La ws and regulations

4 l OPPDRETT NR. 10 Antibiotikabruken i norsk opp drettsnæring viser kraftig nedgang l 7 Aniibiotikabniken i o ppd~~ngen fortsetter å gå ned. h. oktober viser statidildren at det på landsbasis er brukt dmyt 1 tonn antibakterielle midler totalt i norsk oppdrettsnæring så langt i år, mot mer enn 6 tonn i hele Sett i fohold til antibiotikabruken i 1992 og tidligere er nedgangen dramatisk. Nye vaksiner og bedre driftsnotiner er trolig hovedårsaken til den positive utviklingen. - Svært gledelige tall, sier konsiituert generaisektretær Leif Magne Øveraas i Norske Fiskeoppdretteres Fortening (NFF). - Dette bekrefter at vi er pc3 rett vei, og at dreiningen fra helbredende til forebyggende helsetiltak i næringen har ført frem. De tre sykdommene vibriose, kaichannsvibriose (ahia-sykem) og hrrunkulose har det siste tiåret ridd norsk oppdrettsnæring som en mare, ikke bare i form av store økonomiske tap, men like mye som en trussel mot næringens anseelse i folks bevissthet. Så har da ogsa NFF sammen med fiskeri- og veterinærmyndighetene i mange år arbeidet iherdig for å få bukt med sykdomsproblemene og den derav følgende medisinbruken i næringen. Nå viser de siste tallene fra Norges Medisinaldepot over bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen så langt i år at norsk oppdrettsnæring ser ut til å lykkes i sine bestribelser pa å fremstå som en asunn* næring. Fra et toppforbruk pa..l kg antibiotika i 1987, falt forbruket bdtt til dmye kg i Hittil i år er det a d brukt noe over 1000 kg. følge Øveraas viser dette at norske myndigheter og næringen har iykkes i sin strategi med å snu bekjempelsen av sykdom fra helbredende til forebyggende tiitak. dette arbeidet har utviklingen av nye og effektive vaksiner utvilsomt spilt en avgjerende rolle, sier han. Men Øveraas m e r ogsl at næringsuteverne selv har gjort mye for å forbedre sin driftspraksis, og den måten eliminiere forhold som disponerer for sykdom. ØM bruk av atskiite Anklasser, lavere tetthet i rnerdene og innfaring av a A a & i i r n n e n p a p a endrede driftsrutiner som har f&t betydning i det forebyggende arbeidet. Øveraas utelukker imidlettid ikke at oppdretterne for tiden har anaiuren pa sin side*, i form av gode biologiske forhold som og& har bidratt til A holde sykdomsproblemene i sjakk. Han advarer mot å tro at vi er bli kvitt alle fiskesykdommer, og minner om at bekjempelsen av disse er et problem som hører innunder alle former for biologisk kultivering. Ellers konstaterer Øveraas pl vegne av norske fiskeoppdrettere at forbedringen i sykdon~ssituasjonen f& svært gledelige fnrlger for skonomien i næringen. - Utslagene er kraftigst på kostnadssiden. Samtidig som sykdomsproblemene synes å være på retur har vi også registrert en betydelig nedgang i antall rømninger i samme periode. Samlet får dette en svært positiv innflytelse pa vår konkurranseevne, sier han. 1 L Tabell 1. Totalforbruk av antibiotika (i kilo) i norsk oppdretlsnaring 198&1994*. *Pr. ino 1994.

5 RESSURS Fiskeded i takt med industrireising på Skagerrak Er det mindre m i Skagerrak og langs Serlandskysien nå enn for 75 år siden? Det hersker det ingen tvil om. enkelte områder som sokner til Skagerrak er men blitt nesten borte. Det er aldri blitt målt dårligere forekomster av torsk enn nå. Hvitting og lyr er redusert med henoldwis 95 og 98 prosent i enkelte områder. Siden 1919 har forskningsstasjonen i Fladevigen foretait årlige strandnotheldr som et ledd i ovediking av gruntvannsfaunaen på Skagerrakkysien og en fyldig rapport om disse trekken ble tidligere i h0sl lagt tram på et presseseminar i Fledevigen. Forskerne regner med at forurensing er den viktigste årsaken til den elendige tilstanden. Eiter omfaitende indusiribygging på 50- og 60-tallet forsvant mye av men og den har aldri kommet tilbake. Mm også algeoppblomdringen våren 1988 tok heldren på mye fisk. Av fire mulige årsaker til den elendige tilstanden for fisk og bunnfauna i de undersøkte områdene vil forskerne stort sett utelukke tre; naturlig variasjon, overfiske og oksygenforholdene. Da blir man stående igjen med forurensing, som kan spores til tre grupper av usynderem; industrien, den vanlige befolkning (kloakk) og landbruket. Med bakgrunn i strandnottrekkene i perioden kan man finne ut når fisken forsvant, parallelt med industrietablering med påfølgende konsentrering av befolkning og et stadig mer effektivt landbruk. Det er særlig tre omriider som peker seg ut: ndre Oslofjord, sjøområdene ved Holmestrand og Grenlandsfjorden. ndre Oslofjord: Her har det vær! kontinuerlig industriutbygging siden midten av 1800-tallet fram til i dag, men kanskje viktigst er en stadig større befolkningstetthet, og forurensingen på 30-tallet skriver seg i hovedsak fra urenset kloakk. Strandnottrekkene startet først i 1936 og data for utviklingen av fiskebestandene før denne tid må baseres på andre kilder. Etter at trekkene startet har man konstatert lite fisk helt til i dag. Men trolig fikk Sagerrakkysten er idyllisk og Skagemk er et av verdens mest produktive havomdider. men forurensingen har de siste 30 irene nesten tati knekken pi torsk. lyr og hvitting i strandsonen.

6 Oslofjorden et kraftig krakk i torskestammen p4 begynneisen av 30-taliet. Det kan vi lese utifra torskeieveransene i disbiktet. Grentand: Norsk Hydro har siden etabieringen i 1905 drevet utbygging av indusbiparken i Grenland. Utbyggingen fikk fart pa 5G og 60 tallet og fiere nye fabrikker ble bygget. Mellom annet ble magnesiumproduksjon -et i Samme L startet produksjam av Wcplast. Pd 60-tallet ble det blant annet bygget to amrnoniakldabrikker og to nye fullgjprdselfabrikker. Klorfabrikken fra 1947 bie nedlagt i 1987 og den farste ammoniakkfabrikken fra 1965 ble revet i 1986 etier en dret frar. Samtidig har fdketettheh 0M med p&lgende kloaldaitslipp fra en voksende befdkning. PA 50-tallet var fjordomddene i Greniand Rskerike med mye torsk. Mi pa 60-tailet kom sammenbtuddet i tarskebestanden. PB to &rfaltb&andenbestanden91 prosent.beswdmeav lyr og hvitting falt med henhddmis 96 og 95 prosentisametidsrom. Holmeetrandomrkiet Ogsa her har det foreg& fiskogbwuidyrpb-erdved... m- devigen. Born#notenheidrsldasseavtorskforsvantsom en ftalge av algene viiren og sommeren 1988, og den var tilbake til det normaie i Normal i den betydning av at den igjen var oppe pa det samme Mge tall som frar algeoppblomstringen (32,5 prosent av en gjennomsnitts &klasse). Det samme gjelder bestanden av lyr, som sammen med torsk utgjnr den store predatorgnippen i Skagerrak. Det betyr at det Mir mindre beiting pa de tallrike sm&kene. Forskerne bak rapporten om strandnottrekkene og ettenririmiingene av algeoppblomsningen i 1988, Tore Johannesen og Aadne Sdiii mener det fmmbles er ettervirkninger av algene ved at atter med sommergyting og hray yngelproduksjon har utnyttet =tomrommet* etter algeoppblomstringen til B Mi enda mer tallrike enn de var far sommeren 1988 og forttenger dermed andre fra.~rnatfatet*. Skagerrak er et av de mest produktive havom- &der i verden. Omrddene ved Wdevigen har en produksjonseme som bare kan s&menlignes med tropiske regnskoger, men samtidig er Ska- industriutbygging;-ka: etablermgen-dm- ge- entnmi-&aiha%mrensing;imt- - Aluminium ved havna i Hoimestrand, og rehtiv skjer ved utslipp fra industri, mnik og bebygstor skning i befolkningen. Fra 1970 og utwer p& gelse. Store mengder avfallspartikler blir fraktet 80-tallet opplevde n en sterk befolk- med stwmmen inn i Skagerrak. Hwedstmmmen ningsvekst. En del av fonirensingen kommer inn i Skagerrak kommer fmrrst mn i Nordsjaen og og& fra DrarnrnensornrMet i f m av striam fra gar i Tyskebukta, langs Jylland, oppover svenske- Drammensfjorden som har tibrt sjeen nærings- kysten og ut igjen i Nordsjsen langs den norske saiter (fra jordbruk og kloakk) og miljagifter (fra Skagemkkysten. industrien). Resultatet ble en kram reduksjon i fiskebestandene. Forskerne i Wdevigen har siden ikke registrert noen bedring. Pa Sairlandskysten i omr&ne lengst smr bie det registrert reduserte Rskestammer midt p& 70-tallet. Det er de r l tende artene som torsk og ; : lyr som viser sterk tilbake- FSKERDREKTØREN gang. Rapporten om REC2TC: strandnottrekkene viser spesiell kraftig tilbakegang : OVER for lyr. perioden 1929 fikk man 25 lyr pr. trekk i gjennomsnitt. Etter i 1985 er dette redusert til io/$ee lyr pr. trekk Alger i Varen 1988 seg tjukke lag av adbringende alger 1994 ten. Ch~ysuch~napol)r- 1 bragte og l store skonomiske tap for opp Til dgs hos langs den norske s0rkys- l FO8EEFABO8UEB kr. d-. Skagenak ADRESSEAVSENS FORLAG -fisk W kandyr i hope- ; Boks TRONDHEM fall og man^^ vim. Hvilken effekt! elgeoppbbmctiirigen fikk for Tif Fax:

7 AKTUELT K'-_la rullar igjen på Agnefest J- (Lyngdal) Den 22. september dappa tre notbiitar til kai ved Agnefest Seafood AS i Lyngdal. Verksemda har si%i nærast stille sidan i fjor haust, men med nye eigarar og frisk kapital er det igjen b li aktivitet i fryserom og pakkeri. Bernt Brandal, med permisjon ft8 stillinga som konstihiert fiskerisjef p& Skagerrak, er tilsett som dagleg leiar. Veikemda saisar p& makrell i haustrcesongen og sild til vinteren. d Agnefest Seafood AS ligg innerst i Rosfjorden i Lyngdal, men berre nokre kilometer frå det opne havet. Frå slutten av august til nærrnare jul er det makrellen som dominerer fiskemottaka i Sør-Norge. - Det har vore full fart frå oppstarten. Farste dagen kom tre båtar og leverte makrell. Eg legg ikkje skjul på innkøyringsproblem, men det har raskt betra seg. starten greide vi å frysa inn " C' - G..f:;&.,.. h,-:- Berni Brandal har pennisjon fd stillinga som fiskerisjef på Skagemkkysten og har kasta seg inn i liskeindustrien som dagleg leiar i Agnefesl Seafood AS. - 3 h imi ihrn~mr h i d& *pit~kb mw#&. Nwiest kan hysa inn 2M tonn makrell i dugerot. tonn i timen. Etter ei veke tok vi unna 22 tonn timen og nærmar oss det optimale, seier Bernt Brandal. Det blir stadfesta av fiskarane på Mtane som Ag inne til lossing. Mellom dei var kystnotbåten Hillersøy fr$ Askvoll i Sogn og Fjordane og ringnotbåten Cokor Viking frå Bsmlo. - Eg er veldig twgd og kjem i framtida til å leg- ~ia turen til Agnefest dersom det høver i forhold til fangstfet. Vi er Mi godt mottekne, seier skippar Tore Hillemy på Hillersnry. Verksemda har ein kapasitet på 200 tonn innfrysing pr. dagn. Frarebek er det makrell og sild det skai satsast p&. Men i tillegg skal det bli rnottak og pakking av kviffisk og rekernottak. 1 - Det - sirai Mi B sja korleis dette g&. Det avhenger av rakonomkm som igjen er avhengig av rbtofftilgangen. Det har gatt bra i starten, men det finns ikkje nokon garanti i fiskerinæringa om sikker dastoffkvering, seier Brandal. Dei nve eigarane er samsett av solide fiskeri- Sr-Norge. Det er blitt investert omlag fire milriar b a r i nyn utstyr. Tunnefiysekapasiteten er utvida og det er investert i ny

8 ' AKTUELT NR PrUbiti$m& telbadrik ar. kompressor for A auka innfrysingskapasiteten. Mottakssituasjonen pil Skagerrakkysten blir med oppattstartinga pil Agnefest monaleg betre og Brandal oppfattar ikkje Agnefest Seafood som nokon tom i auga pa dei etablerte mottaka vest og aust for Lyngdal. - Vi ligg midi mellom Egersund og Flekkemy /.. Kristiansand og er eit tilbod til fiskarane. Eg har heller ikkje erfart nok0 negativt frå dei andre mottaka etter at vi starta, seier Brandal. Overgangen frh forvaltning til næingsutprving har vore brå og hektisk for Bernt Brandal. - Vi har stått p4 og det Mir kanskje vel hektisk til sine tider, men det er veldig laererikt og spennande. Skilnaden fr& 6 være fiskerisjef til dagleg leir i fiskeindustrien er stor. Det er to vidt forskjellige verdenar. Men eg angrar ikkje, sjaiv om eg likte meg svært godt i Fiskeridirektoratet. Det har wwe ein krerik periode og ein god stad 6 laere mangfaklet i norsk fiskerinaering A kjenna, seier Brandal. Kjente navn bak. m.7a Agpefest p:tl L A Seafood AS - - -& -m.?a Nyetablerte Agnefest Seebood AS har ein Finnay reker AS (ha-sira) aksjer aks- pa kroner fordelt pa Erny Trading AS (MAl0y) aksjer aksjer. Fordelinga mellom eigarane Oksenberg AS (M) aksjer er slik: Egersund Sildoljefabrikk aksjer Sjnrinvest AS (Egersund) aksjer AS (Egersund) l.w Andenes Wi AS (Flekkesjord) aksjer L _ w _- Konstituert fiskerisjef l Te je Hallsteinsen er frh 1. november konstituert som fiskerisjef pl Skagerrakkysten. Hallsteinsen skal fungere til Birger Larsen vender heim fr& Washington hausten Den nye fiskerisjefen pa Skagerrak er utdanna jurist og har vom tiiseit i Fiskeridirektora- -tet sidan februar Det meste av tida som konsulent ved Juridisk kontor ved Avdeyling for fiske og fangst ein koit pehie var han engasjert i Lofotoppqnet ved Avdeling for kvaiiiontdls avdeling i Svolvær. Sidan i sommar har han vore engasjert Fiskedsjefen pa Skam som ferstekonsulent.. -r... -n.-

9 ' MARKED Bakgrunn for etablering av markedsordninger og markedsråd Av Svein Ottar Olsen Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning AS - Fiskeriforskning De organisasjoner som utever felles generisk markedsfaring betegnes ofte som markedsr råd*. Behovet for ulik grad av reguleringer og ulike former - fminarhetkmma~b~id harfert til atl - finner en rekke ulike iyper av mrkedsdd. Seniorforsker Svein Ottar Olsen vil i denne artikkelen ta for seg bakgninn for etablering av markedsrådene. neste ariildcel vil Olsen fontta en klassifisering av markedsrådene, samt deres målsettinger. Sammen vil disse to artiklene begrunne hvorfor det f~rst og fremst er primærleddet som står ansvarlig for styring og finansiering av markedsrådene og derigjennom kontroll med den aeneriske markedsferingen Den organisasjonsfom som i størst utstrekning finansierer, styrer og utøver felles generisk markedsføring, har sitt utgangspunkt i lovregulerte markedsordninger eller markedsråd. Selv om vi kan finne et formelt skille mellom <<rådet» (board) og den utøvende enhet (f eks institutt, byrå). vil vi betrakte markedsråd (~Marketing Boarda) som den bærende enhet for samarbeid omkring initiering, planlegging, styring, finansiering og utiaving av felles markedsføring og markedsrelaterte tiltak. Hoos (1979:301) definerer markedsråd som: ' ~produsentkontroert, tvungen, hoflsontal organisasjon, beskyttet av offentlige myndigheter gjennom lov - for visse markedsoppgaver til beste for produsenter av en gitt råvarem. Denne definisjonen er bl. a. benyttet i Canada, Storbritannia og Australia. Om vi kan betrakte et markedsråd som en horisontal organisasjon, vil vi betvile. Selv om mange markedsiiad be* av samarbeid mellom primeelprodusenter (et ledd i verdikjeden), er forndlet ofte 6 oppni3 vertikal makt, vertikal kommunikasjon og vertikal samordning. nnen markedsrddene er &e flere ledd i verdi kjeden samlet i de besluttende organer selv om en hekkhl finner primærprodusentene i fiertall. F~derativ organisering star sentralt i &vel samvirkeorganiseringen som dr det gjelder organisering, styring og ledelse av markedsdidene og markedsordningene (Olsen 1993b). Farasjo- ner er en fellesbetegnelse enheter som etableres gjennom frivillig, bindene og langsiktig samarbeid mellom etablerte enheter som organisasjoner, bedrifter, samvirkeforetak, regionale og sentrale myndigheter 01. Det som kjennetegner denne fon for samarbeid er at mange smil enheter gbr sammen om 6 etablere en eller flere fellesenheter for deflgjennom i3 kunne oppna bedre og mer effektiv ressursutnyttelse, redusere usikkehet, unnga intern priskonkurranse eller andre malsettinger som gl på maksimering av medlemsnytte. Såvel kooperasjoner/samvirke som føderasjoner defineres som frivillige etableringer og samarbeidsformer (Johnstad 1992). Provan (1983) skiller derimot mellom frivillige og kontrollerte føderasjoner, og hvor den sistnevnte blir etablert med pålegg fra offentlige myndigheter (eller en annen tredjepart). Det at markedsråd strengt tatt ikke behøves å være =frbillign i ordets rette betydning fører ikke til at vi kan betrakte disse som en avart av en ren føderasjon - som en kvasifsjon eller som en kontroilert fmdemsjon (Olsen 1993 b). Det er også mulig å bruke geografi som kjennetegn med føderasjoner (f eks regionals, nasjonale- og flemasjonale føderasjoner). USA brukes betegnelsene amarketing ordets* om obligatoriske markedsordninger, mens umarketing agreement* blir benyttet i forbindelse med frivillige markedsordninger (Rhodes 1987). Som en generell regel kan en si at amarketing boardsm har flere og videre fullmakter. enr urnarketing ordersm. Spesielt avgrensede mar kedsordninger kan betegnes som plan, program eller system (scheme).

10 MARKED Bakgpm for etablering Offentlige markedsordninger ble etablert innen landbrukssektoren i Austraiia, Canada, New Zealand, Storbritannia, %r-afrika og USA i depresjonstiden etter 1. verdenskdg. Dette skjedde etter at frivillige markedsordninger ikke kunne holde priser og produksjon under kontroil. De fsrste markedsddene i utviklingsiandene ble etablert under den andre verdenskrig (Abboti and Creupelandt 1966). Markedsdd ble i brste instans oppnevnt for å styrke primærprodusentenes forhand- ingsstyrke i de ulike primænnarkeder (Wahvsky 1982). Marketing Boards oppsto i sin tid i tett samspill med andelsorganiseringen. En ulempe med andelsorganiseringen sett ut i fra et reguleringssynspunkt, var at det var frivillig å organisere seg. En del produsenter kan wlge 4 st& utenfor og pa denne &ten undergrave systemet eller fellesskapet. De kan ofte i ly av andekhavemes disiplinerte atferd og kostnader opp& bedre vilw enn medlemmene (Bager 1993). De frivillige ordninger viste seg i store trekk ikke å fungere godt nok, og det oppsto et behov for kollektiv atferd. Marke - ai-t&-mrnli:-tese sette proirtemet ved &t obiigatorisk for alle produsenter å Mi registrert, og &re det ulovlig å omsette utenom markedddene. den forbindelse ble produsentkooperativer og mark- sett pa som komplementære markedsordninger i stedet for aitemativer (Abboti and Creupelandt 1966). forbindelse med etablering av Eggsamvirket i Norge pil slutten av 1920-tallet ble det dmftet hvorvidt asamabid W e inneves=. Det viste seg at en konkunanse mellom de ulike eggsentralene brte til overproduksjon og iite koordinert utnyttelse av markedssyklusene. m som tvang frem obligatoriske former for markedsregulering gjennom Norske Eggcentraler SA. Altemativene til maikedsddene i et regulert marked var ofte offentlige departementale organer eller direktorater i samarbeid med kooperatier eller private foretak (Abbott and Creupelandt 1966). 1 en rekke land var det vanlig at myndighetene opprettet regulære eller midlertidige innkjerps- og statteprogrammer for å regulere markedet og opprettholde en stabil pris til produsentene. Etter hva vi fodr er ordningene med rnarkedsdd mest vanlig innenfor det britiske mei- det var det 30 markedsråd i Ausbalia, 80 i Canada og 9 i England. Og& i utviklingslandene finner vi kre ulike markedsdd. MadedsM med enerett til eksport finner vi biani annet i iiere fransktalende afrihmke kdonii (AWott and Creupelandt 1966). lierahiren finner vi en rekke begrunnelser og forklaringer for hvorfor rnarkedsdd oppsto euer opp&& - noe som ogsit innvirker pa & m&&- tinger markedddene jobber ut i fra AWott og Creupelandt (1966:4) inkluderer blgene bmaefter for etabiering: a) Reduserte eksportinntekter pi grunn av konkurranse fralmellom aggressive selgere (intem priskonkurranse, aweak seiling*. traderkultur) b) Li koordinert salg, inkonsistent volum og varierende kvalitet c) Opprettholde priser til primærprodusentene ved A kanalire deler av overskuddsproduksjonen til eksport eller andre ikke konkurranse dyktige markeder e) For å justere varierende markedspriser/spre prisvariasjoner over tid f) Manglende prisincentiver for å ske den innenlandske produksjonen g) Uregulert tilbud til innenlandske Mrukere og urettferdig salgspraksis pa grunn av mang lende konkurranse, krediomold, informasjon 01. h) Myndighetenes snske om å P kontrdl med eksportinntektene. De begrunnelser vi finner er ofte i samsvar med de begrunnelser nb det gjelder B etablere et felles samvirke eller en b&rativ enhet (Olsen 1993 b). Nilsson (1992) gir i sin studie av svenske b perativer flere forklaringer p& hwwfor samvirkeor- w- brukssektoren. For det fsrste finner vi store iaste investeringer som er produksjonscpesifikke og irreversible. nnen landbruket kan ikke de sentrale innsatsfaktorer Ryttes - marken l i r &r den li w- Vi finner videre et stort antall selvstendige og uavhengige sd aktam som i en markedssituasjon st4r svakt overfor stcarre kunder. Maiicedssignaler fungerer ikke slik skonomisk teori forutsetter. Lavere priser brer ofte til skt produksjon og mer ahidsinnsats, noe som forsterker ubalansen i fomddet mellom tilbud og ettercpersel. nnen biroduksjon finnes en rekke særbekk som gjnrr sesongvariasjon og usildcemet til et sentralt styringsproblem: - en kan vanskelig pb forhm fastsette en nsyaktig produksjonsmengde - produktkvalited kan variere og være vanskelig å vurdere - enkelte produkter krever rask omsetning og er lite lagringsstabile - produksjonsperioden kan være lang (det kan ta flere Br fra planting til hssting) - salgspris er ikke kjent pb det tidspunkt produksjonsbeslutningene fattes. N& vi i det felgende skal beskrive bakgrunn for etablering av markedsordninger vi har med i v& undemkelse, vil vi W ke at vi ikke har tatt med markedsordninger med reguleringsansvar og monopdordninger. Etter som var tilnærming er genenck markedsfaring, vil vi brst og fremst ta for oss de begrunnelser som l i r til grunn for etablering av & markedsidd som har marked&#- ring som hovedoppgave. neste artikkel vil vi beskrive rnark-d med ulike oppgaver utenom felles rnarked&aring. --

11 gjemeprisef-som- -- P Midlit, intern kokuranse og avsetningssalg En av de mest gjentatte forklaringer p6 etableringer av kooperativer innen primærleddet, er mistillit til det privateide disaibusjons- og salgsieddet. Vi finner disse argumentene i etablering av kooperative organisasjoner i USA (Hoos 1979), New Zealand (Zwattz 1988), i Storbritannia og Frankrike (Young 1978). Den manglende tilli går ut på at mellomleddet utnytter primærprodusentenes manglende stramelse i prisforhandlinger, de utnytter usikkerheten i markedet til sin fordel og kan selvsagt utnytte de spesielle produkt- og markedsegenskaper (manglende holdbarhet, sesongproduksjon 01.) for å oppnq byere marginer. En sentral begrunnelse for Q etablere begrensninger i f. eks. eksportomsetningen, er intern priskonkurranse mellom selgergrupperinger, agenter, eksportrarer eller tradere. Avsetningsorientering eller intem priskonkurranse (aweak sdlingm) er med andre ord en betegnelse hvor salgsagenter bruker lave priser for Q oppnå salg - er-~cq-somiliten grad behøver Q reflektere kundenes eller sluiibrukers betalingsvilje. En slik atferd kan resultere i en lavere referansepris og derved påvirke prisbildet i det generelle markedet. Det kan videre bre til en belydelig reduksjon i den totale lønnsomhet og verdiskapning nedover i verdikjeden (mot primærleddene). Faktorer som kan pavirke aavsetningssalgm kan være økonomiske hensyn (likviiitetspress), mangel på tekniske lagringsmuligheter, manglende kontroll med kvalitet og distribusjon eller rett og slett manglende evne, vilje eller tålmodighet til å utføre en profesjonell salgsaktivitet. Det at bransjene setter minimumspriser er et virkemidler for Q unngå noe av disse problemene. New 2kdand MARKED priskonkurranse mellom tradere av kiwi fra New Zealand. Kombinasjonen av mange tilbydere av udierensierte produkter med få avtakere p& distribusjonsside", gir grunnlag for manglen& makt og forhandlingsstyrke. Historien bak etableringen av det amerikanske markedsrådet for kjøtt (US Meat Board) i 191 9, kan forklares ut i fra det mi* forhold som oppsto i forholdet mellom prirnærprodusentene og distribukwene av kjatt i datidens USA. Mmæ~ntenaav JY8thnsndby-i.Kansas (Hutchinson) inviterte lederen til en av de store kjnrttprodusentene i USA for å forsvare sin enorme fortjeneste pa kjøp og omsetning av kjratt. Det forhold at de store distributarene gjennom sin oligopoistilling kunne utnytte de biologiske og skonomiske faktorer for å øke sine marginer, førte til motsanksjoner fra primærleddet. Fortjenesten var c4 betydelig at sehr den amerikanske Kongressen måtte gripe inn. Og& forbrukerne klaget over for bye priser og fra Europa kom det signaler om boikott av amerikansk kjøtt (agrowth of a Force*, Meat Board 1988). videre frem at primærprodusentenes manglende forstaelse for overproduksjonsproblemer og kjøttsykluser førte til at au skyid ble rettet mot mellomleddet. Pa møtet i Kansas var det første gang at ideen om Q etablere et National Lie Stock and Meat Board (Meat Eoard) ble satt frem. På møtet ble det oppfordret til samarbeid og det var klart for alle at det frarst og fremst var primærprodu sentene som måtte samarbeide for å kunne etablere mer stabile markedsforhold. Det ble etablert et nærmere samarbeid med produsentene, og den offisielle etableringen av National Life Stock and Meat Board ble etablert i av de 17 medlemmene i rådet var representanter fra primærprodusentene, men organisasjonen hadde representanter fra alle segmenter av industrien. NR. 10 ' 1994,. Bakgrunnen for å oppløse New Zealand Kiwiii Authonty og etablere sentralisert eksport gjennom NZ Kiwifruit Marketing Board, var nettopp intern Markedskrise og overproduksjon Det som er spesielt med markedsrildene, er for det første at de ofte befinner seg i bransjer hvor vi har mange desentraliserte og ind~duelle amsrer som produserer udiierensierte naturprodukter med varierende kvalitet og i varierende volum.

12 MARKED nngangsbarrierene er lave og primærprodusentene må ofte tilpasse seg varierende og usikre omgivelser (vær, klima..) som de ikke kan mrke. Priselastisiteten pa produktene er lav på kort sikt og de best betalende produkter har ofte begrenset holdbarhet. Ettercp~rrselen i markedet er rimelig stabil, mens produksjonen kan være intensiv og sesongpreget. Samtidig er tilbudssiden vanskelig å koordinere og styre pil frivillig basis eller i en frikonkurransesiiuasjon. Overproduksjonsproblemer, avsetningsproblemer og ustabile markedsforhold blir en del av bransjens viikelighet. At bransjene selv tar initiativ til regulering kan vi forstå ut i fra et anske om aselvregulering* fremfor overstyring av departementale bydikratier. det fikk i tillegg hovedoppgaven med å drive halitetsarbeid (graderinger, kontroll og utvikling) samt felles markedsfaring og promosjon. Etter som fallen& priser var et av hovedproblemene, fikk også markedsrddet myndighet til å ga inn med reguleringer og prisstabiliserende tiltak. lien grad har dette b li brukt av NZ Meat Board (Olsen b). Avsetningsproblemer med for rask vekst i produksjonen av dyrekjfatt fra New Zealand. var hovedbakgrunnen for etableringen av NZ Game ndustry Board pa frivillig grunnlag i Dette markedsrddet ble derimot etablert forut far det oppsto en direkte markedsknse. Dette tror vi kan forklares ved at næringsmiddelindustrien på New Zealand har lange tradisjoner med felles markedsordninger og mange mroppdrettere var allerede tilsluttet en eller flere slike ordninger. and Me Markedskrise med overproduksjon og prisfall var den avgjarende forklaring for etablering av New Zealand Meat Board. Da Storbritannia kom med i 1. verdenskrig i 1914 gikk den britiske regjering ut med følgende anmodning til farmere i New Zealand; ~Produce all the meat you can* (Hayward 1972). Dette førte til en betydelig vekst i produksjonskapasiteten av hermetisk og frosset kjøtt til det britiske marked. Da kontrakten med den britiske regjering gikk ut i 1920, var det tonn kjøtt på lager i New Zealand. Dette var på størrelse med en hel produksjonssesong. Det britiske marked ble i 1921 forsynt med to års produksjon fra New Zealand, noe som førte til fullstendig kaos i markedet for kjøtt. Prisene pb kjøtt gikk ned samtidig som fraktkostnadene gikk opp. En rekke spekulanter gikk inn i markedet for å oppnå kortsiktig gevinster var markedsprisene så lave og fraktkostnadene så haye at kostnadene til frakt utgjorde 54% av importverdien til London. Som en følge av denne krisen ble det etablert en ny lov - The Meat Export Control Act - og et produsentråd, Meat Producers Board. Dette markedsrådet fikk myndighet til B kontrollere handel og eksport med kjøtt samt forhandle om transportkontrakter. Det siste var viktig for å kunne oppnå en form for motmakt i forhold til et fatall store transportører. Gjennom sentraliserte forhandlinger kunne bndene redusere sine transportkostnader med betydelige beløp. Markedsrå- Behov for beskyttet hansiering - Det finnesen. deiaindamentalefanitseinhgerznr etablering av markedsordninger som kan gi kontinuitet og tilstrekkelige økonomiske rarnmebetingelser. Den viktigste er mulighetene for B skaffe en tilstrekkelig finansiering. Behovet for å etablere ramrnebetingelser som Winger frem samarbeidsordninger, men også legger forholdene til rette for å etablere organisasjoner og finansielle ressurser er en nødvendig betingelse for de markedsordninger vi har studert. En gjennomgang av historien til flere av markedsdidene er også en gjennomgang av en historie basert på motiver for å sikre og skaffe finansiering som kan virke i &vel oppgangstider som nedgangstider. Spesielt kommer dette frem i de amerikanske markedsordningene hvor den kooperative kultur og tradisjon ikke har vært like utbredt som i mange europeiske markeder. Ved å studere de amerikanske markedsordningene, får vi bekreftet behovet for beskyttet finansiering og at frivillige ordninger ikke kan møte obligatoriske ordninger i kontinuitet, omfang og profesjonalitet. Vi finner flere eksempler på at de ulike markedsordningene i utgangspunktet er etablert som frivillige ordninger i den forstand at medlemmene kan la være B betale avgifter eller kreve sine avgifter tilbakebetalt. De fleste amerikanske markedsordninger som i dag har lovbeskyttet obligatorisk avgift, var etablert som frivillige ordninger (Forker and Ward 1993). Også flere av de markedsråd vi har studert på New Zealand var etablert med *frivillig* finansiering, men har senere gått over til obligatoriske avgifter*. NZ Game ndustry Board ble etablert med frivillig finansiering i 1981, men gikk over til tvungen finansiering i Kiruit Export Promotion Commiitee ble etablert på frivillig grunnlag i Ved omorganisering til NZ Kiiit Authonty i 1977 ble avgiften obligatorisk (Olsen 1993 a, Luxton 1992).

13 MARKED d Ved etablering av det amerikanske markedsrådet for kjett, Meat Board, innferte de og& den frarste adieckoff= finansieringen i amerikansk landbruk. Primærprodusentene ble oppfordret til å betale 5 cents ved levering til kunde (auksjon, pakkeri 0.1) og dibukarene ble oppfordret til å betale samme belep. Det som begynte med en form for irivillig finansiering, gikk senere over til at enkelte delstater innfplrte obligatoriske avgifter p& 1960-tallet. Eiter som konkurransen i markedet hardnet til for kjsttindusaien i siste del av 1970-tallet, begynte og& arbeidet med å få frem en oblgatorisk avgift på nasjonalt niv8. Den usikkerhet som eksisterte i bl a markedet for storfekjnit, forsterket behovet for et mer aktivt markedsarbei og innfering av et obligatoriske program for innkreving av avgifter på nasjonalt nivil. Den ferste avstemningen om å sikre en nasjonal og obligatorisk finansiering til Beef Board ble avholdt i 19T7.56% stemte for en aigatorisk avgift. Kravet var 2/3 flertall. Men krisen innen bransjen forsterket seg med redusert total ettersprarsel, lavere marginer og overproduksjon. Fremtidsutsiktene var og& dys- kedsråd var bedre enn noensinne, og allerede i 1986 ble det innført en obligatorisk avgift 1 $ pr dyr hver gang det ble solgt. Det ble videre amgert en avstemning etter to år og som ga flertall (79%) for å etablere en abeef Promotion and Research Acta. Finansiering av National Pork Producers Board i USA, har samme historiske utvilding som innen storfekj8ttindustrien. Utviklingen har gdtt fra frivillig finansiering, via obligatorisk finansiering med tiwebetalingsmuligheter til at alle primærprodusenter rd betale en fastlagt avgift til fellesformål. For A legitimere ordningen blir og& alle importerte produkter og råstoffer avgiftsbelagt. Etableringen av et permanent markedsråd for fisk i USA har strandet nettopp fordi industrien ikke har klart & skaffe tilstrekkelig oppslutning omkring en tvungen avgift. National Fish & Seafood Promotional Council ble etablert i 1987 som en prøveordning basert p& offentlige midler. den penoden ordningen varte, ble det brukt betydelige ressurser p& å tilfredsstille de nasjonale kriterier for å etablere en tvungen finansieringsordning. Etter at prøveperioden var over, var det ikke etablert et formelt grunnlag for et nasjonalt markedsråd for sjemat (se Østli 1991, Jones 1991, for en historisk beskrivelse). Stordrift innen markedsf~ring og oppiysningdrksomhet Strukturen i primærnæringene med mange s d og uavhengige Wrer som omsetter råvarer i produktform ~~~~~~~~~~) er et hovedgrunnlag for felles generisk markedsfaring. For det før- ste er det betydelige stordriftsfordeler innen markedsføring - spesielt TV 6g magasinreklarne rettet mot sluttiorbruker. For at markedsføringen i det hele skai ha effekt, m& visse iyper marked&- ring i enkeite markeder opp * et (betydelig nivb både d r det gjelder penger og kompetanse. Mindre bedrifter innen primærnæringene har sin styrke i produksjonen, og vil dersom de ikke star tilsluttet kooperative calgsselskaper eller li nende ordninger sta svakt markedcmessig. Bedriftene mangler og& incentiver til å påta seg kostnader og risiko med drive ulike typer av markedstikk som ofte er mdvendig for å kunne påvirke ettersprarsel, lojalitet, holdninger og kunnskaper hos sentraie miilgrupper - spesiet på forbnikemiv& Enkelte grupper av &offbaserte produkter er undemiarkedsfert fordi de av ulike årsaker ildte er blitt merkevarer. Noe ligger i produktets natur ved at det er lett å fremstille i naturlig form og at kvaiiiten kan variere p& en slik mate at rnerkevarekvaliitet ikke blir tiifredsstilt. Varierende leveranser og varierende priser er heller ikke forhold som stimulerer til merkevaresatsing. Ferskvareornsetning i uernballert form har ogsti tradisjoner og kul- N r w m e l ~ t - B e h e ~ c u ~ ~ de brukere og kunder. Vire omsettes mye av bioprodukspnen som divarer til en relativt b y pris eller gjennom utsalg hvor &stoffene eller produktene blir neybalisert frem til konsument. Dette kan skje gjennom videreforedling og merkevareproduksjon hvor skillet mellom storfekjatt og svindjratt blir eliminert, eller hvor en ikke vil kunne merke forskjell pa torsk og hyse. Levefandaridentiten pa råvarer eller merkevaren kan og& blir anonyrnisert på kantinene, i restaurantene eller i cateringsammenheng. Pmdukter som beholder sin etikett i slike segmenter, er gjeme bearbeidede produkter som vin og mineralvann (emballerte produkter). Det er gjeme akutte informasjons- og kommunikasjonsbehov som legitimerer eller fremkaller incitament til A etablere markedsordninger for felles markedsfering. forbindelse med etablering av det amerikanske markedsrådet for kjøtt, Meat Board, først på 1920-tallet sto primærprodusentene overfor problemet med at amerikanske ernæringsfanatikere satte ut rykter om at kjøtt overbelaste nyrene og førte til reumatisme. Europa ble amerikansk kjøtt beskyldt for å være bærer av aspanskesjukens som krevde millioner av menneskeliv på verdensbasis. Behovet for å utvikle et positii omdemme for kjett blant det store publikum la grunnlaget for en rekke kampanjer og tiltak innen generisk markedsføring. Det bie finansiert forskning som kunne dokumentere emæringrnessige fortrinn ved å spise mtt. Svinekjatt i USA tapte betydelige markedsandeler på begynnelsen av 1980-tallet til fordel for kylling. Det ble gjennomfait markedsundersakelser i 1968 som viste at svinekjati hadde et negativt omdømme og at forbrukerne ikke hadde fått med seg de produktiorbedringer som hadde

14 skjedd i forn av avtsarbeid siden 1940-tallet. Disse signalene la ikke bare faringer p4 de rnarkedsstrategier som ble utformet, men ble og& brukt for A synliire behovet for rakt forbrukeadanning av langsiktig karakter (agrowth of a Force*, Meat Board 1988). Reduksjon i forbruket av svinekjatt frarte M a til at antall driftsenheter gikk ned med 50% fra 1980 til P& tross av at arbeidsplasser i distriktene sto i fare, var det vanskelig A f& aksept for akte subsidier. Den eneste dten A oppnil vekst dler mindre tap av markedsandeler, var gjennom ai stimulere ettercpeirselen. Svinekjattindustrien gikk derfor inn for B etablere en obligatorisk avgift p4 nasjodt niva. Det ble foretatt avstemning blant medlemmene i 1985 og Aret eiter var et obligatorisk avgiftssystem på 0.25% av dyrets verdi innfnirt. Dette ga umiddelbart en fordobling i ressursene til felles generisk maikedsfeiring. Like etter at Alaska Seatood Marketing nstitute~ (ASM) Me dannet, ble det oppdaget botulisme pa et parti Alaska-laks i Europa. Riktige og raske beslutninger om & kalle tilbake produktene, samt komme med n0yiral informasjon til kunder -uemb&wensene for bransjen. ASM fikk amar for A handtere en viktig sak, og som raskt kunne legitimere behovet for et felles mark- med riktig kompetanse. En vesentlig Arsak til at felles opplysningsvirksomhet og forbrukenitdanning har fatt offentlig stnrtte og lovbeskyitelse, er at de driver folkeopplysning om kosthold og emæring som er viktig for en samlet befolkning. Den makt og omfang som markedsddene for melk har i de Reste land kan nok vurderes ut i fra den viktige posisjon melken har som tilskudd i et sunt kosthold. Sektorsamarbeid for nasjonal konkurranseevne Felles markedsf0ring gjennom markedsråd har eksistert mange artier. Tar vi for oss flene av de relativt.nyere,, markedsrad, har enkelte av disse kjennetegn som utspring fra flere eksisterende ordninger og som gjeme driver mer omfattende fellesmarkedsf0ring enn regionale eller produktspesifikke ordninger. Det regionale niva Mir koordinert opp pa et nasjonait niv8 ogieller produktgrupper blir koordinert opp pa et hmyere kategorinivi. Mange markedsråd har hatt samme vekstiorlep som kooperative landbruksorganisasjoner fra regionale landbrukskooperativer til nasjonale og flemasjonale selskaper. Mange av landbrukskooperativene har og& hisjonert dler knyttet strategiske allianser slik at de har inkorporert et videre produktspekter. De fraderative amerikanske markedsddene for kjatt som vi har studert i vare analyser er ca 10 år gamle, mens flere av markedsrådene på delstats- niva har eksistert i flere 10-Ar. Behovet for nasjonal samordning og nasjonal profikring har vokst frem i takt med en globalikering av markedene. En tilsvarende utvikling finner vi i etableringen av en rekke artespesifikke markedsordninger i USA (f eks meik i 1984, honning i 1987, egg i 1976, soyabranner i 1991 om.) Etableringen av Alaska Seafood Marketing SMWB hadde sin bakgrunn i flere hendelser omkring perioden 1975 til 1980 opplevde fiskerne i Alaska en periode med betydelig vekst. Men i 1980 var prisene plutselig under haivparten av hva de hadde vært fem Ar tidligere. Fiskerne streiket og markedsproblemt2ne Me fo~erret. Det Me derfor behov for en bedre samordning av produksjon og priser. Streiken fnrrte ogsi4 til at delstaten Alaska fikk betydeligere lavere skatteinntekt, noe som motiverte de offenthi myndigheter til å utvikle bedre rammebetingelser for omsetning og eksport av sjarnat. delstaten eksisterte det fiere artsspesifikke interesseorganisasjoner som og& hadde ansvar for felles markedsfraring (Alaska King Cmb Marketing and Quali Control Board, Canned Salmon nstitute, Halibut Association 0.1.). Foholde- & lld&dedar timaeh~ af otmdubfk-- kedssiden (Norberg 1991). Det var agsa viktig at staten Aiaska kunne etablere ett organ som kunne fremme langsiktig verdiskapning i regionen. Alaska Seafood Marketing nstitutt ble derfor oppiettet som en nettverksorganisasjon mellom fiskeindustrien, de lokale myndigheter (Gwemer/ Handelsdepartement) og det fraderale Landbruksdepartement. Produktene skulle ikke bare markedsf;sres på basis av art, men i &rre grad på et kakgoriniv8 (Seafood from Alaska). Fordi både fademle og statlige myndigheter var inne med finansiering, W e tiltaket hjemles i egen lov. Denne bven ble vedtatt i 1981 (Østli 1991). Dannelsen av Alaska Seafood Marketing nstitute ble også begninnet ut i fra en =god ide til rett tid* (Elton, persmed). Positive skonomiske rammebetingelser med store oljeinntekter og et ønske om å skape varige konkurransefortrinn for fornybare naturressurser fra Alaska, førte til at myndighetene viste velvilje til å bruke offentlige oljepenger på å etablere ASM. Det var viktig d legge forholdene til rette for at tidsbegrensede oljepenger kunne gi varig verdi for en samlet region. Vi har i vart utvalg studert tre eksempler hvor myndigheter og bransjer har fomkt a tihdsstille et behov om å koordinere b8de regionale markedsdid og bransjespesifikke rnarkedsråd i en ny føderativ organisasjonsenhet. Selv om flere av d i amarkedsordningeneæ er over 30 Br gamle, har disse i Ben grad vært gjenstand for dokumentasjon og forskning. Det franske SOPEXA Me etablert i 1961 i kj0lvannet av en reorganisering av det franske land bruk, hvor en bl a la vekt pa A etablere nasbnaie enheter eller paraplyorganisasjoner for A kunne utvikle og regulere det franske landbniket. nitiativet kom fra sentrale landbniksbyråkrater og

15 . MARKED d hovedmotivet var i3 kunne utnytte markedsmulig- mellom aki0rene i bransjen og med et Vie utviklet hetene for franske landbruksvarer, nasjonalt som kooperativt system som kunne drive akiiv marinternasjonalt. En bakenforliggende motiv var d kedcutvikiii. Bransjen manglet og& nasjonale bevisstgjare franske forbrukere til B Qspe franske superkooperativer (Foxall 1984) eller andre branvarer. sjeorganikasjoner som kunne drive fellesmarkedsfering ptl samme &te som flere av deres europeiske konkurrenter. Det faldum at franskmennene gjennom SOPEp XA og Tyskiand gjennom CMA hadde gjort en utmerket jobb for A øke sin eksport av landbruksprodukter til Storbritannia, ble brukt som argument for at ogdi Storbritannia matte etablere en ordning som kunne finansiere en akning i fellesmarkedsfsringen og synliggjare bri- Etter at EU var etablert som et felles marked p& tiske landbruksprodukter. felge deres første landbniksprodukter, var Vest-Tyskland det mr- arsmelding (1983/84) frerngh det hvordan den ked som ble mest attraktivt talia, Frankrike og britiske fellesmarkedsfaringen i omfang ligger Be-Ne-Lux landene var tidlig ute med & etablere langt tilbake for sine konkurrentland; awe started egne markedsrad som kunne hjelpe industrien pil a long way behind with much less funding availeksportsiden, samtidig som de kunne prornotere &m. og dierensieie egne landbruksvarer i hjemme- tilfeller hvor initiativet kommer pa nasjonalt markedene. Vest-Tyskland eksisterte det ikke til- myndghetsniv&, finner vi &e et behov for A styrsvarende nasjonale fellesorganisasjoner. Produ- ke en nasjons konkurra- skape beskytsentene hadde ulike organisasjoner, men ingen blse for egne produkter og uteve nasjonal pr& kunne matche arbeidet til enkelte konkumntland. Mng. Vi ser heller ikke bort fra at administrato- De eksisterende fellesorganisasjoner var frivillige, rer. Dymrale r-- regionale og produktspesiikke og gjeme med ganisasjoner har personlige motiver eller entreuklare målsettinger. Det var derfor ikke grunnlag prenramotiver for & etablere markedsdd med for A kunne skaffe den nødvendige finansiering mulighet til a drive en begrenet form for kommerog legitimitet som kunne synliggjare tyske land- siell virksomhet. bruksprodukter med nasjonal tyngde. Denne situasjonen farte til at det ble fremmet et lovforslag i det tyske parlament som skulle cørge for en tikedsstillende finansiering av felles markedsf~ringsinnsats for tyske landbruksprodukter. Etablering og myndighetskontakt Loven spesifiserte hvilke landbruksprodukter som er avgiftsbelagte og hvordan avgiftene skulle hentes inn. Den tyske fellesorganisasjon for nasjonal og internasjonal markedsfaring av landbruksprodukter, CMA, ble etablert i CEHTRALE MARKEiiNG-GESELLSCMAFT DER DEUTSCHEN AGRARWETSCHAFT Bakgrunnen for etableringen av Food From Britain var en klar mangel på selskaper, organisasjoner og fellesenheter som kunne drive profesjonell markedsarbeid for britiske landbruksprodukter, nasjunali som internasjonah. Den viktigste begrunnelsen utad var A demme opp for et betydelig handelsunderskudd pa matprodukter til Storbritannia. Starrelsen på handelsunderskuddet var pi3 ca 2 5 milliarder pr &r pa 1980-tallet, og representerte ca 25% av det samlede handelsunderskudd. Det engelske landbruk er kjennetegnet av uorganiserte omsetningforhold, med lite samarbeid 1 Den vanlige fremgangsmaten for å etablere et markedsrad i industrialiserte land er at en eller flere bransjer tar initiativ ovenfor myndighetene for å etablere en obligatorisk markedsordning. Dersom det er M om bransjemedlemmenes støtte i en slik etablering. vil en matte foreta en tradisjonell avstemning. utviklingslandene har det vært vanlig at initiativet har kommet fra myndighetene og uten at det absolutt behøver å være et kvalifisert flertall for ordningen (Abbott and Creupelandt 1 966). industrialiserte land som Storbritannia, USA, New Zealand og Canada har det blitt opprettet en generell rammelov for å etablere og drive de ulike markedsordninger, mens utviklingslandene ofte har etablert særskilte lover for hvert markedsråd. Abbott og Creupelandt (1 966: 17) har gjengitt en generell fremgangsmåte for å etablere et markedsråd: 1. Bransjen eller et myndightesorgan sender inn et forslag til myndighetene hvor de tilkjennegjar sitt behov for en avgift, kontroll eller andre obligatoriske tiltak. 2. Myndighetene eller en nøytral instans vurdere hvo~dt markedsordningen vil kunne tjene sin hensikt, og sender forslaget og kommentarer ut til synliggjøring og høring i bransjen og hos berarte parter. NR

16 MARKED 3. PB bakgrunn av forslaget og høringskommentarene utarbeider myndighetene et endelig utkast til lov som blir gjenstand for votering i bransjen. Loven kan være bransje/produktspesifikk eller dekke et videre produktomdde, samt kan defineres langs en geografisk dimensjon fra region til nasjon-nivil. 4. ndustrien godtar markedsordningen med 2i3 flertall eller halvparten dem flertallet representerer mer enn 50% av produkspnsrnengmerdien for de bemrte handelsvarer. Ansvar for B styre og lede markedsordningen er 1 vanligvis et eget råd pa fire eller flere medlemsre presentanter, eventuelt et eget siyre og en eller flere hdgiiende komiteer. hovedsak er d&- medlemmene valgt og samme dte som ved valg til samvirkeorganisasjoner eller faderasjoner, men har i tillegg representanter fra det offentlige, fra ulike interessegrupper og fra ulike ledd i verdikjeden. Dette skal vi ta opp i en senere artikkel. Markedsrådet ansetter s& daglig leder og bestemmer omfang og kriterier for B bygge opp en egen uttavende enhet. Radet far ansvar for A fering: En studie av fire markedsråd i ameri- - kreve-nin-q-fowct~iesom~e-de ulike oppgaver. enkelte tiifeller er det mulig B dat-oppgave, NFH, Universitet i Tromsø. kreve tilbake hele eller deler av den obligatoriske Olsen, S.O a: Lovfestet markedsorganiavgiften. sering og markedsfaring gjennom mar- Etablering og styring bygget pil en antakelse kedsråd: Eksempler fra New Zealand. om at industrien selv hadde de beste forutsetninger for B regulere og styre sin virksomhet, og at myndighetene skulle ha et ovenrhingsansvar. Den offentlige =kontrollen* blir ivaretatt ved at myndighetene har en person (gjeme formann) med i styret, og at vedtak, budsjjtter og Brsmeldinger blir gjenstand for offentlig kontroll. Nederlenderne betegner denne ordningen som =coadministration*, «industrielt demokrati= eller «funksjonell desentralisering* av offentlig administrasjon (de Vos 1979:244). Referanser (kan fås ved henvendelse til forfatteren) Abbott, J.C., Creupelandt, H.C. 1966: Agricultural Marketing Boards: Their Establishment and Operation. FAO-Marketing Branch, Roma. Bager, T. 1993: Andelsorganisering og produsentsammenslutning i et internationalt perspektiv. Amkrilt 1993, Andelsbevagelse og kooperation studier. de V-, G. 1979: Aghltural Marketing Boards in the Nederlands. n: Sidney Hoos (ed). Agriculniral Marketing Boards - An ntemational Perspective. Cambridge MA: Ballinger Publising Co., Forker, O.D., Ward, R.W. 1993: Cornmodii Advertising: The Economics and Measuiement of Generic Programs. Lexington Books, New York. FoxaJl, G. 1984: Co-operative Marketing in European Agriculhire: Organizationd Structure and Market Performance. nternational Markeiing Review. (Springlsummer), Hayward, D. 1972: Golden Jubilee: New Zea land Meat Producers Board - First Ffty Yars. Wellington: Univeral Printers Ltd. Hoos, S. (ed) 1979: Agricultural Marketing Boards - An nternational Perspective. Ballinger Publishing Company, Cambridge, MA. Johnstad, T. 1992: Føderasjoner og samvirke - Organisering av samarbeiinheter. SNF- Arbeidsnotat nr 139, Bergen. Jones, T.P. 1991: National Fish & Seafood Promotional Council: nformal Narrative History. Luxton, P. 1992: Generic Marketing with Product Control and use of Generic Brands. «Generisk markedsfnring gjennom rnarkeds- &d*. Tromsø, 25. og 26. juni Nilsson, J. 1992: Andelsselskapets rolle for medlemmer. Arsskriff Forening for studier i andeisbevægelse og kooperation. København. Nordberg, H.M : Generisk fellesmarkeds- Abeidsrapport, Fiskeriforskning, Tram. Olsen, S.O b: Samarbeidsformer og markedsorganisering innen naeringsmiddelsektoren: Faderasjoner, samvirke og markedsråd. Arbeidsrapport, Fiskeriforskning, Troms0. Olsen, S.O b: New Zealand Meat Producers Board. Fellesmarkedsfering av kjm fra New Zealand. Fiskeriforskning, Tromsø. Provan, K.G. 1983: The Federation as an nterorganizational Linkage Network. Academy of Manangement Review, 8,1, Rhodes, V.J. 1987: The Agricultural Marketing System. John Wiley & cons, New York. Warhavsky, J. 1982: Agricultural Marketing Boards - A Conceptual Taxonomy of their Basic Goal. PhD-dissertation, University of Toronto, Canada. Young, N.A. 1978: The French Maincrop Potato Marketing System. Centre for European Agricuitural Studies, Wye College, Ashford, Kent. Zwart, A.C. 1988: s Weak Selling a Problem? n: Producer Board Seminar Papers nstitute of Policy Studies, Victoria University Press, Wellington. Zwart, A.C. 1988: Controlling Exports: The Role of Marketing Boards. Paper presented at the Conference of the New Zealand Branch of Australian Agricultural Economics Society, Blenheim. Østli, J. 1991: Felles markedsfaring gjennom markedsråd: Organisering, styring og finansiering. Fiskerikandidatoppgave, NFH, Universitet i Tromsø.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96

SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION 96 SEAFOOD CONFERENCE & EXHIBITION "96 BERGEN, MAY 8 12 INNHOLD - CONTENTS Norsk-Dansk avtale om fiskerifaglig samarbeid klar - Norwegian-Danish fishery agreement Jon Skaar jr.: - Tar aldri krise i min munn!

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt

Renewable Energy Corporation ASA. Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Renewable Energy Corporation ASA Strategiske muligheter for å forsterke konkurranseevnen internasjonalt Markedshøyskolen Campus Kristiania Bacheloroppgave i internasjonal markedsføring BAC3100 2012 Studentnummer:

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt

Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt NOTAT 2010 17 Kartlegging av markedssituasjonen for reinkjøtt Gro Steine Kjersti Nordskog Johanne Kjuus Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt Notat Agnar Hegrenes Gro Steine, Kjersti Nordskog, Johanne

Detaljer

Konkurranse mellom flyplasser i Europa

Konkurranse mellom flyplasser i Europa HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurranse mellom flyplasser i Europa En beskrivelse av flymarkedet Thomas Bogstrand Masteroppgave i økonomi og administrasjon - Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Juni

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering

Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering RAPPORT 7/2006 Utgitt februar 2006 Økt markedsføring av sjømat i Norge Ny modell for finansiering Oddrun Bjørklund, Jens Østli og Bjørn Inge Bendiksen Norut Gruppen er et konsern for anvendt forskning

Detaljer

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010

MAT MAKT en ArTiKKelsAMling ut gitt i Anledning verdens MATvAredAg 2010 MAT OG MAKT en artikkelsamling ut gitt i anledning verdens matvaredag 2010 forord Innhold 16. oktober er den årlige markeringen av Verdens matvaredag. Vi har valgt å gi dette heftet tittelen Mat og makt.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport

Årsrapport. FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Årsrapport 2004 FHL fiskemel FHL fiskefôr FHL havbruk FHL industri og eksport Forord Stadig flere spiser norsk fisk. Det er viktig å ha med seg når en står overfor store handelspolitiske så vel som næringspolitiske

Detaljer

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson

Forord. Trondheim, 25.05 2012. Lisa Ericson Resymé I denne oppgaven undersøker jeg myndighetenes arbeid for å øke mangfold og verdiskaping i jordbruket. Mer konkret ser jeg på to program: Verdiskapningsprogrammet og Lokalmatprogrammet. Avslutningsvis

Detaljer

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser

Tema: Arbeid. Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Foto: Colourbox.com Tema: Arbeid - - - Om årsaker, virkninger og lærdommer av finanskrisa Om hvordan skape økt sysselsetting Om verdien av faste ansettelser Arbeid til alle - Om årsaker, virkninger og

Detaljer

Må vi ha større. arbeidsledighet?

Må vi ha større. arbeidsledighet? Må vi ha større arbeidsledighet? Ved de sentrale lønnsoppgjør i år hadde svært mange grupper mer aggressive lønnskrav enn på lenge. Paradoksalt nok skjedde det etter at nesten alle grupper forbedret sin

Detaljer

Forbruk av banktjenester

Forbruk av banktjenester FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Forbruk av banktjenester Hvilke faktorer ligger til grunn for forbrukeres valg

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Suksesskriterier i norsk fiskeindustri

Suksesskriterier i norsk fiskeindustri Suksesskriterier i norsk fiskeindustri Bent Dreyer Artikkelen oppsummerer de konklusjonene som kan trekkes av ulike studier som har hatt som mål å finne forklaringer på den store spredningen i lønnsomhet

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000

Rappor t. RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 UNIVERSITETET I OSLO RAPPORT NR. 1/00 Miljøvernlederstillinger og Lokal Agenda 21. Hva er status? Basert på en spørreundersøkelse i norske kommuner våren 2000 Av Trygve Bjørnæs og William M. Lafferty Rappor

Detaljer

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES A.s AN INCH OF TIME. 25 år er kun «en tomme AN INCH OF TIME `4. 25 år er kun «en tomme av tiden», men ser man på IBM's utvikling i Norge i denne periode, fortoner det seg for oss som en meget betydningsfull tid. I takt med den kontortekniske utvikling

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Rapport 3/2014 Utgitt januar 2014. Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring

Rapport 3/2014 Utgitt januar 2014. Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring Rapport 3/2014 Utgitt januar 2014 Bærekraftsertifisering og muligheter for norsk fiskerinæring Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen

Detaljer

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen

Vertikal integrasjon, private merker og. konkurranse i matvarehandelen Vertikal integrasjon, private merker og konkurranse i matvarehandelen av Tommy Staahl Gabrielsen og Lars Sørgard Prosjektnummer: 4342 SNF-rapport - 52/98 Forord Denne rapporten er skrevet på oppdrag av

Detaljer

Direktørskifte i Fiskeridirektoratet

Direktørskifte i Fiskeridirektoratet Direktørskifte i Fiskeridirektoratet AKTUELT «Høtten» skifter eier UTGITT AV FISKERIDIREKTORATET 82.ARGANG NR. 9 - SEPTEMBER Utgis månedlig ISSN 0015-3133 ANSV.REDAKTØR Sigbjørn Lome/de Kontorsjef REDAKSJONSSEKRET

Detaljer

Integrering ved oppkjøp

Integrering ved oppkjøp Norges Handelshøyskole Oslo, oktober 2009 Integrering ved oppkjøp - Utfordringer ved å skape en felles verdikjede ved integrering - Av Mats Bjerkaas Veileder: Professor Paul Gooderham Selvstendig arbeid

Detaljer

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken

R-21. Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv. Olav Wicken. STEP rapport / report ISSN 0804-8185. Olav Wicken STEP rapport / report ISSN 0804-8185 R-21 1994 Olav Wicken Entreprenørskap i Møre og Romsdal: Et historisk perspektiv Olav Wicken ESST Universitetet i Oslo og STEP-gruppen Storgt. 1 0155 Oslo Oslo, januar

Detaljer

Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi. Eivind Aastvedt

Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi. Eivind Aastvedt Markedsreguleringens formål og påvirkning på norsk landbruksøkonomi Eivind Aastvedt Masteroppgave i økonomi og administrasjon Det samfunnsvitenskapelige fakultet Handelshøgskolen ved UiS Juni 2013 DET

Detaljer

INTERVJU MED KNUT N. KJÆR TEMA: NÆRINGSNØYTRALITET

INTERVJU MED KNUT N. KJÆR TEMA: NÆRINGSNØYTRALITET NR. 9 2005 59. årgang ØKONOMISK FORUM INTERVJU MED KNUT N. KJÆR TEMA: NÆRINGSNØYTRALITET Odd Eriksen Tor Steig Ådne Cappelen og Erling Holmøy Linda Orvedal Erik W. Jakobsen Lind: HVA BLIR KONSEKVENSENE

Detaljer

NOTAT 2011 8. Regulering for organisering markedsregulering i kjøttsektoren

NOTAT 2011 8. Regulering for organisering markedsregulering i kjøttsektoren NOTAT 2011 8 Regulering for organisering markedsregulering i kjøttsektoren GRO STEINE ARNE VASAASEN ANDERS NORDLUND IVAR PETTERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i

Detaljer