SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0"

Transkript

1 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt. Inkludert dammer og magasiner regulert til andre formål.

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser 4 3 Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Identifikasjonsomfang Supplerende beskrivelse 6 4 Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon 7 5 Informasjonsmodell Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang UML applikasjonsskjema Rasterbaserte data 73 6 Referansesystem Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Romlig referansesystem 2 Feil! Bokmerke er ikke definert Omfang Feil! Bokmerke er ikke definert Navn på kilden til referansesystemet: Feil! Bokmerke er ikke definert Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Feil! Bokmerke er ikke definert Link til mer info om referansesystemet: Feil! Bokmerke er ikke definert Koderom: Feil! Bokmerke er ikke definert Identifikasjonskode: Feil! Bokmerke er ikke definert Kodeversjon Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.3 Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem Omfang 1 7 Kvalitet 2

3 SOSI Produktspesifikasjon Datafangst 3 9 Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Vedlikeholdsbeskrivelse 4 10 Presentasjon Referanse til presentasjonskatalog Omfang 5 11 Leveranse Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium 6 12 Tilleggsinformasjon 7 13 Metadata 8 Vedlegg A - SOSI-format-realisering 9 Vedlegg B - GML-realisering 10 Vedlegg C - Annen nyttig informasjon til brukere 16

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Denne SOSI-produktspesifikasjonen spesifiserer vannkraft systemet slik det forvaltes av NVE. I NVEs forvaltningssystem behandles også dammer til andre formål enn vannkraft produksjon. Produktspesifikasjonen innbefatter alle dammer og regulerte innsjøer, uavhengig av formål. Alle regulerte innsjøer påvirker vassdragene og er derfor inkludert i våre forvaltningssystem, uavhengig av formål. Spesifikasjonen omfatter både anlegg i drift og planlagte anlegg. NVE behandler søknader om konsesjon etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen til bygging av vannkraft og andre anlegg i vassdragene. De planlagte anlegg omfatter prosjekter behandlet i vassdragskonsesjonsprosessen, samt vannkraftprosjekter som ble definert i prosjektet Samlet Plan for vassdrag, men som ikke er utbygd eller blitt søkt konsesjon om. Produktene som beskrives egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og geografiske analyser. Dataene er kartlagt fra målestokk 1: og er tilpasset bruk fra målestokk 1: Produktspesifikasjonen er utarbeidet etter krav fra Norge digital som dokumentasjon av data i Det offentlige kartgrunnlag (DOK). Datasettet tilsvarer datasettet Samlet plan for vassdrag i DOK. (NB NB NB: Dette navnet må vi få endret til Vannkraft!!!) 1.2 Historikk På 1980 startet NVE å stedfeste alle deler av utbygd vannkraft, for vannkraftverk med ytelse over 1 MW. I 2006 fikk vi også med vannkraftverk med ytelse lavere enn 1 MW. Fra 2008 er også vannkraft under konsesjonsbehandling og vannkraft som har fått et vedtak i konsesjonsbehandlingen stedfestet og vedlikeholdes i forvaltningsløsningen til NVE. I prosjektet Samlet plan for vassdrag som startet på 1980-tallet, ble mulige vannkraftprosjekter definert av konsulenter og NVE. De fikk ulike kostnadsklasser og prioriteter. Prosjektene fra Samlet plan for vassdrag som ikke er utbygd eller konsesjonssøkt, er i NVEs forvaltningsløsning definert som restpotensiale og har konsesjonsstatus = Rest. Dammer krever konsesjonsbehandling uavhengig av reguleringsformål, men avhengig av konsekvens. Fra 2014 har NVE også registrert regulerte innsjøer for andre formål enn vannkraft. 1.3 Endringslogg November 2014 Astrid Voksø Første versjon basert på standarden

5 SOSI Produktspesifikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner objektkatalog Formel beskrivelse av innhold og struktur som brukes i en spesifikasjon, skal være definert i et formelt modelleringsspråk som UML. Vannkraftsystemet består av flere objekttyper. Objekttypen EL_kraftstasjon er hentet fra Ledning 4.5. Denne spesifikasjonen omfatter bare EL_kraftstasjoner som benyttes i vannkraftproduksjon. EL_kraftstasjonstype beskriver størrelsen på vannkraftverk eller om det er et pumpekraftverk eller en kombinasjon av begge. Objekttypen vannvei er ikke definert i dagens standard. Den inneholder objekttypene Kraftverkstunnel, Rørgate og Kanal. Rørgate finnes i BYGNAN og VA_tunnel i Ledning 4.5, men ikke den tekniske vannvei som er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp. Objekttype fremgår av vannveitypen (Kraftverkstunnel, Kanal, Rørgate) og medium som sier om den er under bakken eller på terreng. Objekttypen Inntak var definert i VANN4.0, men er foreslått strøket. NVE bruker dette begrepet på det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei for overføring til et annet nedbørfelt, magasin eller EL_kraftstasjon. Inntakstype beskrives i inntaktype og sier hvilken vassdragstype inntaket er i: Bekkeinntak, breinntak, magasininntak eller inntak i uregulert innsjø. Der inntaket er fysisk plassert i dammen er inntaket ikke alltid stedfestet. Objekttypen dam finnes i BYGNAN og kan være enten en kurve eller punkt. Dammer skilles etter hva dammen regulerer: Reguleringsmagasin, oppdemt/senket magasin, elv eller bekkeinntak. Dette defineres i koden damkategori. Objekttypen InnsjøRegulert er ikke definert, men det er en subtype av Innsjø som er definert i VANN 4.0. I NVE betegnes disse innsjøene som magasiner. Vi skiller mellom reguleringsmagasin, dvs. innsjøer som har en regulering (LRV (laveste regulerte vannstand) og HRV (høyeste regulerte vannstand)), magasin som kun er permanent oppdemt eller senket. Dette defineres i koden magasinkategori. Objekttypen Delfelt er en subtype av nedbørfelt definert i VANN 4.0. Delfeltet omfatter det nedbørfeltet/området som drenerer til et inntak. Alle utbygde inntak til kraftverk over 1 MW og alle reguleringsmagasiner har et delfelt definert. Magasin, dammer, vannveier og delfelt brukes også til andre formål enn vannkraft, men er inkludert i denne produktspesifikasjonen da de inngår i forvaltningsløsningen til NVE. 2.2 Forkortelser UML: Unified Modelling Language NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat LRV: Laveste regulerte vannstand HRV: Høyeste regulerte vannstand

6 SOSI Produktspesifikasjon Generelt om spesifikasjonen 3.1 Unik identifisering Kortnavn Vannkraft Fullstendig navn NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE 3.4 Språk Norsk 3.5 Hovedtema Vannkraftutbygging inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon. 3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: Hydraulic power plants, Sammendrag Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for vannkraft skal kodes. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. 3.8 Formål Formålet med denne produktspesifikasjonen er å gi detaljert informasjon om hvordan vannkraft systemet forvaltes i NVE. 3.9 Representasjonsform Vektor 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Distanse Data ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Utstrekningsbeskrivelse Norge, unntatt Svalbard. Geografisk område Sørlig bredde: 57 58' 46,2797" Nordlig bredde: 71 08' 02,4780" Østlig lengde: 31 03' 51,5469" Vestlig lengde: 04 56' 43,1825" Vertikal utbredelse Landområde Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt 3.12 Identifikasjonsomfang Hele datasettet

7 SOSI Produktspesifikasjon Supplerende beskrivelse Digital vannkraft spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI demo versjon 4.5. SOSI: Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon av generell del 1 er i versjon 4.5. Gjeldende versjon for fagområdestandard (del 2) SOSI demo 4.5 er lagt ut med offentlig versjon Generelle objekter lånt fra andre SOSI-kapitler del 2 er fra versjon 4.5 og fra VANN 4.0.

8 SOSI Produktspesifikasjon Spesifikasjonsomfang Hele datasettet 4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon vannkraft Nivå datasett Navn vannkraft Beskrivelse Data ikke angitt Utstrekningsinformasjon Utstrekning beskrivelse Norge, unntatt Svalbard. Geografisk område Sørlig bredde: 57 58' 46,2797" Nordlig bredde: 71 08' 02,4780" Østlig lengde: 31 03' 51,5469" Vestlig lengde: 04 56' 43,1825" Vertikal utbredelse Landområde Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt

9 SOSI Produktspesfikasjon

10 SOSI Produktspesifikasjon Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang Gjelder hele spesifikasjonen. Produktspesifikasjonen omfatter det utbygde og planlagte vannkraftsystem,, men inkluderer også inngrep som dammer og regulerte innsjøer for andre formål. Spesifikasjonen inneholder alle inngrep som er satt i drift, inngrep som er under konsesjonsbehandling i NVE samt vannkraftprosjekter som ble definert i prosjektet Samlet Plan for vassdrag, men som ikke er utbygd eller konsesjonssøkt UML applikasjonsskjema Nødvendige etterredigeringer i dokumentet: 1. Bytte ut alle "Rolle:..." med "" 2. Bytte ut alle "..." med "" 3. Bytte ut alle "<undefined>" med "" 4. Skifte alle overskrift-stiler fra "Heading " til "Overskrift 5. Fjerne denne huskelista

11 SOSI Produktspesifikasjon vannkraft_1_5 Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon. [right-click-to-insert-package-element-field(s)]

12 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» NVEFellesegenskaper + konsesjonstatus: KonsesjonStatus + konsesjonstatusdate: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + idriftsattaar: Integer [0..1] + medium: Medium [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + kommune: Kommunenummer [0..*] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + URL: CharacterString [0..*] +TilhørerStasjon 0..* «featuretype» NVEFellesegenskaper - vannkraft + konsesjonstatus: KonsesjonStatus [0..1] + konsesjonstatusdate: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + idriftsattaar: Integer [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + vannkraftverknr: Integer [0..1] + vannkraftverknavn: CharacterString [0..1] «featuretype» Nettverkskomponent «featuretype» InnsjøRegulert + identifikasjon: Identifikasjon + eier: CharacterString [0..*] «featuretype» Kopling + posisjon: Punkt [0..1] «featuretype» Framføringsnode «featuretype» Nettverkstasjon «featuretype» EL_Stasjon + type: EL_Kraftstasjonstype [0..1] «featuretype» EL_Kraftstasjon + vannkraftverknr: Integer + vannkraftverknavn: CharacterString + kdbnr: Integer [0..1] + maksytelse: Real [0..1] + bruttofallhøyde: Real [0..1] + energiekvivalent: Real [0..1] «featuretype» Vannvei + vannvei: Kurve + vannveiid: Integer + kdbnr: Integer + vannveitype: VannveiType + medium: Medium [0..1] + vannveiformal: CharacterString [0..1] + vannveilengde: Real «featurety... Kanal 0..1 «featuretype» Rørgate +KraftStasjonHar «featuretype» Kraftv erkstunnel vannkvnr «featuretype» Dam + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + damnr: Integer + damnavn: CharacterString + damkategori: DamKategori + damfunksjon: DamFunksjon [0..1] + damhovedtype: DamHovedType [0..1] + damundertype: DamUnderType [0..1] + damformål: CharacterString [0..1] + damlengde: Real [0..1] «featuretype» Inntakspunkt + posisjon: Punkt [0..1] + delfeltnummer: Integer [0..1] + hoyde: Real + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + vatnløpenummer: Integer [0..1] + magasinnr: Integer + magasinnavn: CharacterString + innsjøareal: Real [0..1] + innsjøvolum: Integer [0..1] + magasinkategori: MagasinKategori + lavesteregulertevannstand: Real [0..1] + høyesteregulertevannstand: Real [0..1] + magasinformål: CharacterString + QNormalInnsjø: Real [0..1] + kdbnr: Integer [0..1] + delfeltnr: Integer [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + arealnedbørfelt: CharacterString [0..1] magasinnr +TilhørerMagasin +MagasinHarDelfelt 0..1 «featuretype» Delfelt + område: Flate [0..1] + delfeltnummer: Integer + delfeltnavn: CharacterString + delfeltareal: Real [0..1] + QNormalDelfelt: Real [0..1] + nestedelfeltnummer: Integer [0..1] + magasinnr: Integer + vannkraftverknavn: CharacterString [0..1] + magasinnavn: Navn + vannkraftverknr: Integer [0..1] + vassdragsområdenr: CharacterString + formål: Damformål + oppdateringsdato: DateTime [0..1] Figur 1 Hoveddiagram

13 SOSI Produktspesifikasjon DamKategori MagasinKategori + Reguleringsmagasin: int = 1 + Oppdemt eller senket innsjø: int = 2 + Dam ved et reguleringsmagasin: int = 1 + Dam ved en oppdemt/senket innsjø: int = 2 + Dam i elv: int = 3 + Dam ved et bekkeinntak: int = 4 + Dam som er en sluse: int = 5 + Ukjent: int = 6 Status + Drift = D + Nedlagt = N + Ombygd = O + Planlagt = P + Planlagt illustrert = P1 + Planlagt, prosjektert = P2 + Under arbeid = U + Vedtatt = V + Fjernet = FJ Vannv eitype + Kraftverkstunnel + Rørgate + Kanal EL_Kraftstasjonstype + Vannkraftverk = K + Vannkraftverk med pumpe = PK + Pumpe = P + Vannkraftverk - små = KS + Vannkraftverk - mini = Mini + Vannkraftverk - mikro = Mikro DamFunksjon DamHov edtype + Aluminiumsdam = 1 + Andre dammer: int = 2 + Betongdam = 3 + Eternittdam: int = 4 + Jord: int = 5 + Lecadam: int = 6 + Mur: int = 7 + Steinfylling = 8 + Tre: int = 9 + Ukjent: int = 10 Damformål + Andre = 1 + Dike - Inndemingsdam ) DI = 2 + Fiskedam = 3 + Jordvanningsdam = 5 + Kraftproduksjon = 6 + Kraftverk nedlagt: int = 7 + Kraftverk andre: int = 8 + Oppstuvningsdam/sperredam = 9 + Rekreasjonsdam = 10 + Sedimenteringsdam = 11 + Settefiskeanlegg: int = 12 + Tidligere fløtningsdam = 13 + Vannforsyningsdam = 15 + Dam med hensikt å overføre vannet fra et vassdrag til et annet = 1 + Dam med overløp/gjennomløp = 2 + Dam uten overløp/gjennomløp = 3 DamUnderType + Flerbuedam: int = 2 + Hvelvdam: int = 3 + Lamelldam: int = 4 + Lukedam: int = 5 + Massivdam: int = 6 + Oppspent dam: int = 7 + Platedam: int = 8 + Sluse: int = 9 + Sparestein: int = 10 + Teltdam: int = 11 + Betongkjerne: int = 13 + Morenetetning: int = 14 + Plastmembran-tetning: int = 15 + Sams masse: int = 16 + Spuntvegg: int = 17 + Torvtetning: int = 18 + Lukedam med murte pillarer: int = 20 + Mørtel/spekk. fuger: int = 21 + Sentral torvtetning: int = 24 + Andre: int = 25 + Oppstrøm betongplate og geomembran: int = 27 + Oppstrøm asfalttetning: int = 28 + Oppstrøms betongplate: int = 29 + Plastmembran: int = 30 + Sentral asfalttetning: int = 31 + Sentral betongtetning: int = 32 + Terskeldam: int = 33 + Tretetning: int = 34 + Bukkedam: int = 36 + Nåledam: int = 37 + Tømmerkistedam: int = 38 + Ukjent: int = 39 + Oppstrøms steinmur lagt i mørtel: int = 40 Figur 2 Kodelister KonsesjonStatus + Trukket/henlagt sak: int = 0 + Melding: int = 1 + Konsesjon søkt: int = 2 + Søknad på høring: int = 3 + Innstilling: int = 4 + Gitt konsesjon: int = 5 + Konsesjon avslått: int = 6 + Rest: int = 7 + Vernet: int = 8 + Under bygging: int = 9 + Utbygd: int = 10 + Utkast søknad: int = 11 + Konsesjonspliktvurdering: int = 12 + Vedtatt konsesjonsfritt: int = 13 + Vedtatt konsesjonspliktig: int = 14 + Mottatt klage på gitt konsesjon: int = 21 + Mottatt klage på avslått konsesjon: int = 22 + Klage på gitt konsesjon sendt OED: int = 23 + Klage på avslått konsesjon sendt OED: int = 24 + Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED: int = 25 + Endelig avslag etter behandling i OED: int = 26 + Saker etter havenergiloven: int = 27 + Nedlagt: int = 30 + Stilt i bero av eier: int = 31 + Stilt i bero av NVE: int = 32

14 SOSI Produktspesifikasjon kobling 0..* 0..* «featuretype» NVEFellesegenskaper + konsesjonstatus: KonsesjonStatus + konsesjonstatusdate: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + idriftsattaar: Integer [0..1] + medium: Medium [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + kommune: Kommunenummer [0..*] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + URL: CharacterString [0..*] «featuretype» EL_Stasjon Nettverkstasjon + type: EL_Kraftstasjonstype [0..1] «featuretype» SOSI_Objekt::SOSI_Objekt + førstedatafangstdato: DateTime [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + verifiseringsdato: DateTime [0..1] + datafangstdato: DateTime [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + status: Status [0..1] + medium: Medium [0..1] + identifikasjon: CharacterString [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1] + stedfestingverifisert: Boolean [0..1] + digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..*] + kopidata: Kopidata [0..1] + kommune: Kommunenummer [0..*] + informasjon: CharacterString [0..*] + registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1] + link: Link [0..*] Nettverkstasjon «featuretype» EL-nettverk::EL_Stasjon + type: EL_Stasjonstype [0..1] + konsesjon: EL_Konsesjon [0..1] NVEFellesegenskaper - vannkraft «featuretype» Dam + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + damnr: Integer + damnavn: CharacterString + damkategori: DamKategori + damfunksjon: DamFunksjon [0..1] + damhovedtype: DamHovedType [0..1] + damundertype: DamUnderType [0..1] + damformål: CharacterString [0..1] + damlengde: Real [0..1] «featuretype» Del 1 TekniskeAnleggVannVassdragKyst: :Dam + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + damfunksjon: DamFunksjon [0..1] + damtype: DamType [0..1] + damformål: Damformål [0..1] + damlengde: Real [0..1] «featuretype» EL_Kraftstasjon + vannkraftverknr: Integer + vannkraftverknavn: CharacterString + kdbnr: Integer [0..1] + maksytelse: Real [0..1] + bruttofallhøyde: Real [0..1] + energiekvivalent: Real [0..1] NVEFellesegenskaper - vannkraft «featuretype» InnsjøRegulert + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + vatnløpenummer: Integer [0..1] + magasinnr: Integer + magasinnavn: CharacterString + innsjøareal: Real [0..1] + innsjøvolum: Integer [0..1] + magasinkategori: MagasinKategori + lavesteregulertevannstand: Real [0..1] + høyesteregulertevannstand: Real [0..1] + magasinformål: CharacterString + QNormalInnsjø: Real [0..1] + kdbnr: Integer [0..1] + delfeltnr: Integer [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + arealnedbørfelt: CharacterString [0..1] «featuretype» Innsjø::Innsjø + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + vatnløpenummer: Integer [0..1] + vannstandhøyesteregulert: Real [0..1] + vannstandlavestregulert: Real [0..1] + vannstandreghøyestregistrerte: Real [0..1] + vannstandhøyestregistrert: Real [0..1] + vannstandlavestregistrert: Real [0..1] + voluminnsjø: Integer [0..1] + vannføringmidlere: Integer [0..1] + vannføringminste: Integer [0..1] + vannføringstørst: Integer [0..1] + arealinnsjø: Real [0..1] + omkretsinnsjø: Integer [0..1] + oppmåltkote: Real [0..1] + dypmiddel: Integer [0..1] + dypstørstmålt: Integer [0..1] + typeinnsjø: TypeInnsjø [0..1] + magasinnr: Integer [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString [0..1] + arealnedbørfelt: CharacterString [0..1] + tidoppholdvann: Integer [0..1] + oppmåltår: Integer [0..1] + avløpinnsjø: Real [0..1] «featuretype» Rørgate NVEFellesegenskaper - vannkraft «featuretype» Vannvei + vannvei: Kurve + vannveiid: Integer + kdbnr: Integer + vannveitype: VannveiType + medium: Medium [0..1] + vannveiformal: CharacterString [0..1] + vannveilengde: Real «featuretype» Kraftv erkstunnel «featuretype» Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst:: Rørgate + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featuretype» Kanal «featuretype» Elver og bekker::kanalgrøft + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + vannbredde: VannBredde Framføringsvei «featuretype» Felleskomponenter:: Tunnel Figur 3 RealiseringsDiagram

15 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Dam konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type posisjon sted som objektet eksisterer på [0..1] Punkt -- Definition -- location where the object exists senterlinje forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object [0..1] Kurve damnr unik løpenummer i NVE dam database Integer damnavn dammens navn CharacterString damkategori kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak DamKategori damfunksjon angivelse av hvordan dammen regulerer vannet: overføring, med eller uten overløp -- Definition -- indication of how the dam regulates the water [0..1] DamFunksjon damhovedtype konstruksjonsmateriale til dammen [0..1] DamHovedType

16 SOSI Produktspesifikasjon Definition -- the construction material of the dam damundertype formtype av dam [0..1] DamUnderType damformål hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be [0..1] CharacterString damlengde total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres [0..1] Real Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Dam. Rolle:... Dam. Rolle:... Generalization Dam. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: «codelist» DamFunksjon angivelse av hvordan dammen regulerer vannet -- Definition - - specification of how the dam regulates the water Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type

17 SOSI Produktspesifikasjon Dam med hensikt å overføre vannet fra et vassdrag til et annet 1 <undefined> Dam med overløp/gjennomløp 2 <undefined> Dam uten overløp/gjennomløp 3 <undefined> 6.3 «codelist» DamHovedType konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Aluminiumsdam Dam som er konstruert med aluminium 1 <undefined> Andre dammer 2 int Betongdam Dam som er konstruert med betong 3 <undefined> Eternittdam 4 int Jord 5 int Lecadam 6 int Mur 7 int

18 SOSI Produktspesifikasjon Steinfylling Dam som er konstruert med steinfyllingsmateriale 8 <undefined> Tre 9 int Ukjent 10 int 6.4 «codelist» DamKategori kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Dam ved et reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering 1 int Dam ved en oppdemt/senket innsjø 2 int Dam i elv Dam som demmer opp en elv uten magasin 3 int Dam ved et bekkeinntak 4 int Dam som er en sluse 5 int Ukjent 6 int 6.5 «codelist» DamUnderType Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type

19 SOSI Produktspesifikasjon Flerbuedam 2 int Hvelvdam 3 int Lamelldam 4 int Lukedam 5 int Massivdam 6 int Oppspent dam 7 int Platedam 8 int Sluse 9 int Sparestein 10 int Teltdam 11 int Betongkjerne 13 int Morenetetning 14 int Plastmembran-tetning 15 int Sams masse 16 int Spuntvegg 17 int

20 SOSI Produktspesifikasjon Torvtetning 18 int Lukedam med murte pillarer 20 int Mørtel/spekk. fuger 21 int Sentral torvtetning 24 int Andre 25 int Oppstrøm betongplate og geomembran 27 int Oppstrøm asfalttetning 28 int Oppstrøms betongplate 29 int Plastmembran 30 int Sentral asfalttetning 31 int Sentral betongtetning 32 int Terskeldam 33 int Tretetning 34 int Bukkedam 36 int Nåledam 37 int

21 SOSI Produktspesifikasjon Tømmerkistedam 38 int Ukjent 39 int Oppstrøms steinmur lagt i mørtel 40 int 6.6 «codelist» Damformål hvilke hensikt dammen er tiltenkt -- Definition - - what the purpose of the dam is meant to be Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Andre 1 <undefined> Dike - Inndemingsdam ) DI 2 <undefined> Fiskedam 3 <undefined> Jordvanningsdam 5 <undefined> Kraftproduksjon 6 <undefined> Kraftverk nedlagt 7 int Kraftverk andre 8 int Oppstuvningsdam/sperredam 9 <undefined>

22 SOSI Produktspesifikasjon Rekreasjonsdam 10 <undefined> Sedimenteringsdam 11 <undefined> Settefiskeanlegg 12 int Tidligere fløtningsdam 13 <undefined> Vannforsyningsdam 15 <undefined> 6.7 «featuretype» Delfelt delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition -- Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning [0..1] Flate -- Definition -- area over which an object extends delfeltnummer unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam Integer delfeltnavn delfeltets navn CharacterString

23 SOSI Produktspesifikasjon delfeltareal areal beregnet for en et delfelt -- Definition -- area calculated for a??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of "NEdbørfelt" (watersheds) Previously NVEAREAL [0..1] Real QNormalDelfelt Midlere avrenning for en normalperiode, pr.dato i millioner kubikk pr år -- Definition -- area calculated for a??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of "NEdbørfelt" (watersheds) Previously NVEAREAL [0..1] Real nestedelfeltnummer delfeltnr til delfeltet vannet overføres til hvis delfeltet ikke drenerer direkte til et kraftverk [0..1] Integer magasinnr unikt løpenummer for magasiner i NVE database. Integer vannkraftverknavn [0..1] CharacterString magasinnavn Navn vannkraftverknr unik løpenummer på nedbørfelt i NVEs database som drenerer til en innsjø som er regulert til ulike formål [0..1] Integer vassdragsområdenr Vassdragnummer på vassdragsområdet i følge NVEs REGINE - REGIster over NEdbørfelt CharacterString formål Damformål oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene [0..1] DateTime

24 SOSI Produktspesifikasjon Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «sosiprimærnøklerassosiasjo n» 0..1 InnsjøRegulert. Rolle: MagasinHarDelfelt Delfelt. Rolle: TilhørerMagasin «datatype» Geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten 6.9 «datatype» Identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. Constrainta Tillatte karakterer for lokaid og navnerom/* for egenskapene lokalid og navnerom skal det bare brukes følgende sett av karakterer benyttes:: {"A" "Z", "a" "z","0" "9", "_", ".", "-"}, dvs bare bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og bindestrek er tillatt. */ inv: let allowedchar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in ( navnerom.element->forall( char allowedchar->exists( char ) and lokalid.element->forall( char allowedchar- >exists( char ) )) Invariant Attributter

25 SOSI Produktspesifikasjon Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString versjonid identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonid for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonid er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som " T12:12:12+05:30" som versjonid. [0..1] CharacterString 6.10 «featuretype» InnsjøRegulert en ferskvannsflate som ikke er rennende vann og som er regulert -- Definition -- Freshwater surface which is not running water, but regulated

26 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning [0..1] Flate -- Definition -- area over which an object extends posisjon sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists [0..1] Punkt vatnløpenummer unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister -- Definition -- unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) [0..1] Integer magasinnr unikt løpenummer for regulerte innsjøer - magasiner i NVEs database Integer magasinnavn Magasinets navn CharacterString innsjøareal areal av innsjøens vannflate ved høyeste regulerte vannstand -- Definition -- the area of the water surface of the lake [0..1] Real innsjøvolum innsjøens volum i nærmeste hele milioner kubikkmeter, hvis kjent -- Definition -- [0..1] Integer

27 SOSI Produktspesifikasjon the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known magasinkategori Kategoritype magasin. Reguleringsmagain eller oppdemt/senket innsjø MagasinKategori lavesteregulertevannstand laveste regulerte vannstand - LRV -- Definition -- lowest regulated water level [0..1] Real høyesteregulertevannstand høyeste regulerte vannstand - HRV -- Definition -- highest regulated water level [0..1] Real magasinformål Formål med reguleringene av innsjøen, Liste av formål CharacterString QNormalInnsjø normalt årlig avløp fra Innsjø for perioden 1961_90 i Millioner kubikkmeter pr. sekund -- Definition -- normal annual outflow from lake for the period in cubic metres per second (mean??inflow/afflux) [0..1] Real kdbnr unikt løpenummer i NVE konsesjonsdatabase [0..1] Integer delfeltnr unik løpenummer på ett elller flere REGINE enheter i NVEs database som drenerer til et inntak [0..1] Integer vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten ved venstre bredd av utløpet av innsjøen; CharacterString elvenavnhierarki Hierarkisk elvenavn nedstrøm CharacterString

28 SOSI Produktspesifikasjon arealnedbørfelt areal av det nedbørfelt til innsjøen -- Definition -- area of the??watershed/catchment basin which drains towards a point or line [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization InnsjøRegulert. Rolle:... InnsjøRegulert. Rolle:... Generalization InnsjøRegulert. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Realization InnsjøRegulert. Rolle:... Innsjø. Rolle:... Association 0..1 InnsjøRegulert. Rolle: MagasinHarDelfelt Delfelt. Rolle: TilhørerMagasin... «sosiprimærnøklerassosiasjo n» Realization InnsjøRegulert. Rolle:... InnsjøRegulert. Rolle: «featuretype» Inntakspunkt Det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei for overføring til et annet nedbørfelt,magasin eller vannkraftverk - EL_Kraftstasjon -- Definition -- Point where water is transfered to another catchment, reservoir or hydro power plant Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type posisjon sted som objektet eksisterer på [0..1] Punkt -- Definition -- location where the object exists

29 SOSI Produktspesifikasjon delfeltnummer unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam [0..1] Integer hoyde Hoyden på inntaket Real Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Inntakspunkt. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: «featuretype» Kanal Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Kanal. Rolle:... KanalGrøft. Rolle:... Generalization Kanal. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» KonsesjonStatus Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Trukket/henlagt sak Søknad er trukket eller henlagt 0 int Melding Melding om søknad mottatt 1 int

30 SOSI Produktspesifikasjon Konsesjon søkt Mottatt søknad 2 int Søknad på høring Søknad ute på høring 3 int Innstilling Innstilling sendt 4 int Gitt konsesjon Konsesjon gitt 5 int Konsesjon avslått Søknaden er avslått 6 int Rest Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag 7 int Vernet Prosjektet ligger i et vernet vassdrag 8 int Under bygging Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging 9 int Utbygd Prosjektet er utbygd 10 int Utkast søknad Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE 11 int Konsesjonspliktvurdering Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig 12 int Vedtatt konsesjonsfritt Prosjektet trenger ikke konsesjon 13 int Vedtatt konsesjonspliktig Prosjektet må konsesjonsbehandles 14 int Mottatt klage på gitt konsesjon 21 int Mottatt klage på avslått konsesjon 22 int

31 SOSI Produktspesifikasjon Klage på gitt konsesjon sendt OED 23 int Klage på avslått konsesjon sendt OED 24 int Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED 25 int Endelig avslag etter behandling i OED 26 int Saker etter havenergiloven 27 int Nedlagt 30 int Stilt i bero av eier 31 int Stilt i bero av NVE 32 int 6.14 «featuretype» Kraftverkstunnel Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Kraftverkstunnel. Rolle:... Tunnel. Rolle:... Generalization Kraftverkstunnel. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» MagasinKategori kategori av magasin: dvs reguleringsmagasin, oppdemt/senket innsjø

32 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering 1 int Oppdemt eller senket innsjø 2 int 6.16 «codelist» Medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type På terrenget/på bakkenivå default T <undefined> Under isbre J <undefined> Under terrenget U <undefined> Ukjent ukjent X <undefined> 6.17 «codelist» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based

33 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget, uspesifisert metode/måleinstrument 10 <undefined> Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 11 <undefined> Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden 14 <undefined> Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning -- Definition -- Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. 15 <undefined> Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 18 <undefined> Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument 23 <undefined> Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 24 <undefined> Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium 30 <undefined> Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal 31 <undefined> Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie 32 <undefined>

34 SOSI Produktspesifikasjon Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet. 33 <undefined> Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet 34 <undefined> Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi. 35 <undefined> Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 36 <undefined> Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy 37 <undefined> Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 38 <undefined> Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata 47 <undefined> Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk 48 <undefined> Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto 49 <undefined> Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi 55 <undefined> Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi 56 <undefined>

35 SOSI Produktspesifikasjon Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60 <undefined> Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61 <undefined> Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel 62 <undefined> Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) 63 <undefined> Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering 64 <undefined> Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 65 <undefined> Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) 66 <undefined> Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen 67 <undefined> Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret 68 <undefined> Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69 <undefined> Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 80 <undefined> Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart 81 <undefined> Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 82 <undefined>

36 SOSI Produktspesifikasjon Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99 <undefined> 6.18 «featuretype» NVEFellesegenskaper abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. Constrainta krav til egenskapen identifikasjoninvariant Constrainta krav til egenskapen sluttdatoinvariant Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type konsesjonstatus Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE KonsesjonStatus konsesjonstatusdate Dato for gjeldende konsesjonsstatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. [0..1] DateTime status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc [0..1] Status idriftsattaar Året for idriftssettelse [0..1] Integer medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. [0..1] Medium

37 SOSI Produktspesifikasjon vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString elvenavnhierarki Hierarkisk elvenavn nedstrøm CharacterString kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. [0..*] Kommunenummer fylke nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. [0..*] Fylkesnummer oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. [0..1] DateTime opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] CharacterString

38 SOSI Produktspesifikasjon kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med..kvalitet i tidligere versjoner av SOSI. [0..1] Posisjonskvalitet URL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt. Referanse til en nettside URL med informasjon om prosjektet [0..*] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization NVEFellesegenskaper. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Generalization Nettverkskomponent. Rolle:... NVEFellesegenskaper. Rolle: «featuretype» NVEFellesegenskaper - vannkraft abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. Constrainta krav til egenskapen identifikasjoninvariant Constrainta krav til egenskapen sluttdatoinvariant Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type konsesjonstatus [0..1] KonsesjonStatus konsesjonstatusdate Tidspunktet for gjeldende konsesjonsstatus [0..1] DateTime

39 SOSI Produktspesifikasjon Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc [0..1] Status idriftsattaar Året for idriftssettelse [0..1] Integer oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. [0..1] DateTime vannkraftverknr Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE [0..1] Integer vannkraftverknavn Vannkraftverkets navn [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Vannvei. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Generalization Dam. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Association «sosiprimærnøklerassosiasjo n» 0..1 EL_Kraftstasjon. Rolle: KraftStasjonHar * NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: TilhørerStasjon...

40 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization InnsjøRegulert. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Generalization Inntakspunkt. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: «datatype» Navn ord som noen eller noe kalles ved 6.21 «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm [0..1] Integer synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen [0..1] Synbarhet målemetodehøyde metode for å måle høyden [0..1] MålemetodeHøyde nøyaktighethøyde nøyaktighet for høyden i cm [0..1] Integer maksimaltavvik absolutt toleranse for geometriske avvik [0..1] Integer

41 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Rørgate Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Rørgate. Rolle:... Rørgate. Rolle:... Generalization Rørgate. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» Status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Drift D <undefined> Nedlagt N <undefined> Ombygd O <undefined> Planlagt P <undefined> Planlagt illustrert Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1) P1 <undefined>

42 SOSI Produktspesifikasjon Definition -- Illustrated future situation (Previously SITSTAT = 1 Planlagt, prosjektert Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2) -- Definition -- Planned future situation (Previously SITSTAT = 2) P2 <undefined> Under arbeid U <undefined> Vedtatt V <undefined> Fjernet FJ <undefined> 6.24 «codelist» TypeEndring endringsstatus for objektet Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Endret E <undefined> Nytt N <undefined> Slettet S <undefined> 6.25 «featuretype» Vannvei Vannvei er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp

43 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type vannvei forløp som følger objektets sentrale del Kurve vannveiid Unik ident for vannvei fra NVEs register Sikkerhet i vassdrag Integer kdbnr Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE Integer vannveitype Type vannvei; rørgate, kraftverkstunnel, kanal VannveiType medium Vannveiens plassering: På terrenget eller Under terrenget [0..1] Medium vannveiformal Til hvilket formål brukes vannveien. Liste over alle formål [0..1] CharacterString vannveilengde Lengde av vannvei Real Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Vannvei. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Generalization Kanal. Rolle:... Vannvei. Rolle:... Generalization Rørgate. Rolle:... Vannvei. Rolle:... Generalization Kraftverkstunnel. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» VannveiType Liste over aktuelle vannvei typer Attributter

44 SOSI Produktspesifikasjon Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Kraftverkstunnel tunnel Rørgate rørgate Kanal kanal 6.27 «featuretype» Framføringsnode Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Framføringsnode. Rolle:... Kopling. Rolle:... Generalization Nettverkstasjon. Rolle:... Framføringsnode. Rolle: «featuretype» Nettverkskomponent Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type identifikasjon Identifikasjon eier Eier av vannkraftverket [0..*] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Nettverkskomponent. Rolle:... NVEFellesegenskaper. Rolle:...

45 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Kopling. Rolle:... Nettverkskomponent. Rolle: «featuretype» Kopling generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type posisjon [0..1] Punkt Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Kopling. Rolle:... Nettverkskomponent. Rolle:... Generalization Framføringsnode. Rolle:... Kopling. Rolle: «codelist» Fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 01 Østfold <undefined> 02 Akershus <undefined> 03 Oslo <undefined>

46 SOSI Produktspesifikasjon Hedmark <undefined> 05 Oppland <undefined> 06 Buskerud <undefined> 07 Vestfold <undefined> 08 Telemark <undefined> 09 Aust-Agder <undefined> 10 Vest-Agder <undefined> 11 Rogaland <undefined> 12 Hordaland <undefined> 13 Bergen (utgått) <undefined> 14 Sogn og Fjordane <undefined> 15 Møre og Romsdal <undefined> 16 Sør-Trøndelag <undefined> 17 Nord-Trøndelag <undefined> 18 Nordland <undefined>

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem;kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og planlagt Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål SOSI

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag Endrings-logg Desember 2014 Søren E. Kristensen Første versjon basert på standarden Måned År SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon: KYV_Farled

Produktspesifikasjon: KYV_Farled SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Farled 1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 SOSI Produktspesifikasjon - 1-2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117

SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktnavn: Farled v 20151117. Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -1- Produktspesifikasjon: Farled Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon -2- Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Historikk...

Detaljer

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI

produktspesifikasjon Eksempel på SOSI SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Eksempel på SOSI produktspesifikasjon Dette er et eksempel på hvordan en produktspesifikasjon skal bygges opp for å være konform med kravene i standarden

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Ankringsområder v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Ankringsområder SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.0 1

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Nødhavner v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Nødhavner SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Produktnavn: Statlig sikra friluftslivsområder versjon 20141101 Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon)

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder

Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statlig sikra friluftslivsområder Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no (elektronisk versjon er alltid gjeldene versjon) SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innhold

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredaktsomhet 1.0. Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for aktsomhetsområder for potensiell skredfare SOSI Produktspesfikasjon - 2-1. Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1. Innledning... 4 1.2. Historikk...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Produktspesifikasjon. Innmålingsinnstruks. VA, drivstoff, gass og fjernvarme 1 Produktspesifikasjon Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Villreinområder

Produktspesifikasjon: Villreinområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Villreinområder versjon 20141201 Villrein på Dovre. Foto: Per Jordhøy SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn

Produktspesifikasjon: Forurenset grunn Produktspesifikasjon: Forurenset grunn versjon 20141201 - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser 4 2.1 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_ISPS_Havneanlegg v. 0.9. Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_ISPS_Havneanlegg SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Skredhendelser 1.0. Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for skredhendelser SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Radon aktsomhet, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur

Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur SOSI-standard - versjon 1.0 01.12.2011 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Primærdata Kystkontur Side 1 av 51 Produktspesifikasjon: Primærdata Kystkontur 1 av Statens kartverk desember 2011 SOSI-standard

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1. Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verneplan for vassdrag, versjon 1.1 Produktspesifikasjon: Verneplan for vassdrag NVE - Mai 2017 SOSI Produktspesifikasjon -1 - Produktnavn: Verneplan for vassdrag,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Interkommunale brannvesen Produktspesifikasjon. Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Interkommunale brannvesen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg 4 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0. Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: IUA v1.0 Produktspesifikasjon: IUA SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg

Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 1 av 13 Produktspesifikasjon: Storulykkeanlegg Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Historikk... 4 1.3 Endringslogg... 4 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 0 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner Produktspesifikasjon. Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Brannstasjoner 20160315 Produktspesifikasjon Brannstasjoner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Naturinfo 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner.

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner. SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg 6 1.1 Innledning 6 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0

Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 1 Produktspesifikasjon: Marin grense, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.1 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVDB Trafikkmengde, versjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: NVDB Trafikkmengde, versjon 20150101 Desember 2014 SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3

Detaljer

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner

Produktspesifikasjon: Administrative enheter. Norges fylker og kommuner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Administrative enheter Norges fylker og kommuner Versjon 3.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning

Detaljer

Fagområde: Generelle typer

Fagområde: Generelle typer SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Generelle typer 230407: Endret multiplisitet på informasjon og prosesshistorie fra 0..1 til 0..* SOSI standard generell objektkatalog versjon

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder

SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0 Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder. Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder Produktnavn: ND_ Snøskred - aktsomhetsområder Produktspesifikasjon: ND_Snøskred - aktsomhetsområder 3 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 1 Innledning, historikk og endringslogg 1 av 2 Norges geologiske

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Bane 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 4

Detaljer

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter

Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Produktspesifikasjon for Nasjonal database for tur- og friluftsruter Foto: Maria O. Lund versjon 2.5 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Referanser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50. (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Foto: Ragnhild Sperstad / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4

1. Definisjoner Forholdet mellom SOSI fagområdestandard og SOSI produktspesifikasjon SOSI fagområdestandard... 4 Gjelder for: Geomatikkbransjen i Norge Retningslinjer for forholdet mellom fagområdestandarder og produktspesifikasjoner, og deres objektkataloger Dokumentansvarlig: IT-standarder og teknologiutviklingsseksjonen

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.2

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.2 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift Konvensjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner

Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner versjon 1.0 Produktspesifikasjon for NVEs database over kartlagte flomfareområder flomsoner Produktnavn: NVEs database over kartlagte

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.3

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og ikke utbygd 1.3 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon for NVEs vannkraftsystem; kraftverk, dammer, vannveier, innsjøer og delfelt, utbygd og ikke utbygd. Inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål.

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6

Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-LedningVA 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord

- 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 0 - Produktspesifikasjon: FKB-Dyrkbar jord - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 2 1.1 Innledning 2 1.2 Historikk 2 1.3 Formål og omfang 2 1.4 Referanser 2 1.5 Endringslogg 2 2 Oversikt over produktspesifikasjonen

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Reinbeiteområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Reinbeiteområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Høydekurve 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20160801 Kartverket August 2016 1 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper

Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Motorferdsel i utmark Snøscooterløyper og barmarksløyper versjon 20170601 Snøscootere på Svalbard. Foto: Reidar Hindrum SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Fiskerihavner v Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Fiskerihavner SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor

Produktspesifikasjon. Lufthavn_El. Avinor 1 av 96 Produktspesifikasjon Lufthavn_El Avinor Generert 2015-02-12 Erling Onstein 2 av 96 Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg...

Detaljer

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø

Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Sedimentasjonsmiljø, versjon 2. Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Sedimentasjonsmiljø 3 av 1 Innledning, historikk og endringslogg - 1 - 2 Oversikt over produktspesifikasjonen 2.1 Unik identifisering av produktspesifikasjon

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Lufthavn 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: KYV_Losbordingsfelt v1.0 Produktspesifikasjon: KYV_Losbordingsfelt SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg

Detaljer

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16

SOSI-standard - versjon 4.02 2011-12-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Naturinfo Side 1 av 16 12 FKB Naturinfo Innhold 12.1 Innledning... 2 12.1.1 Historikk... 2 12.1.2 Formål og omfang... 3 12.1.3 Referanser... 3 12.1.4 Ansvarlig for

Detaljer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer

Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Verneverdig tette trehusmilljøer, versjon 20160503 Produktspesifikasjon Kulturminner Verneverdig tette trehusmiljøer SOSI Produktspesifikasjon - 1-1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Verdifulle kulturlandskap, versjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Verdifulle kulturlandskap versjon 20141201 Ett av 22 utvalgte kulturlandskap, Foto: Oskar Puschmann SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk

Detaljer

Produktspesifikasjon: Markagrensen

Produktspesifikasjon: Markagrensen Produktspesifikasjon: Markagrensen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170201 Kartverket februar 2017 Innhold 1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4 1.2 Historikk 4 1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Korallrev

Produktspesifikasjon: Korallrev SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Korallrev Endrings-logg 2014-oktober 2014-oktober 2014-Desember Per Arne Horneland Per Arne Horneland Per Arne Horneland Første versjon basert på standarden

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0

SOSI Produktspesifikasjon: ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 - 0 - : ND_Grunnvannsborehull, versjon 1.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse til Det

Detaljer

9 FKB LedningVa (Vann og avløp)

9 FKB LedningVa (Vann og avløp) SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB FKB LedningVa Side 1 av 13 9 FKB LedningVa (Vann og avløp) Innhold 9.1 Innledning... 2 9.1.1 Historikk... 2 9.1.2 Formål og omfang... 3 9.1.3 Referanser... 3 9.1.4

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Restriksjonsområde, versjon 20170315 Produktspesifikasjon: Reindrift Restriksjonsområde Foto: Jan Helmer Olsen SOSI Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon

SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon SOSI generell objektkatalog og objektkatalogen i en produktspesifikasjon class Bygning Bygningsavgrensning:: Bygningsavgrensning {root} + grense: Kurve +bygningsavgrensning 0..* 0..* Bygg {root} En bygning

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Demo, versjon 4.5 Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning,

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2015 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: KYV_Beredskapsdepot v1.0. Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: KYV_Beredskapsdepot SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N250 Kartdata - versjon 20150901. Produktspesifikasjon for N250 Kartdata Produktspesifikasjon for N250 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 6 1.1 Innledning... 6 1.2 Historikk... 6 1.3 Endringslogg... 8 2 Definisjoner og forkortelser...11 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Arealbruk 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet

Produktspesifikasjon: Jordkvalitet SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Jordkvalitet Foto:Siri Svendgård-Stokke / Skog og landskap SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 4 1.1 Innledning 4

Detaljer

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011

SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 SOSI Ag7b Ledning 14.oktober 2011 Om SOSI og SOSI-arbeid Mål: Gi en første innføring i organiseringen av SOSI-arbeidet Erling Onstein, SOSI-sekretariatet, SK/STU 1 Introduksjon til SOSI Innhold Mål med

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner - Brannsmitteområder, versjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner Brannsmitteområder SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg - 3-1.1 Innledning - 3-1.2 Historikk - 3-1.3 Endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20170703 Kartverket juli 2017 1 Endrings-logg Versjon Dato

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3.

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6

Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon FKB-Servitutt 4.6 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Historikk... 3 1.3 Endringslogg... 3 2 Definisjoner og forkortelser...

Detaljer

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ).

Spørsmål kan rettes til Seksjon for ressurs og kraftproduksjon i NVE, v/fredrik Arnesen (tlf ) eller Seming Skau (tlf ). Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 4. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Dyrkbar jord, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Dyrkbar jord SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata Produktspesifikasjon for N50 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Historikk... 7 1.3 Endringslogg... 9 2 Definisjoner og forkortelser... 14 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Vedlegg 1. Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner Versjon 4.5-03-01 Spesifikasjon av forvaltning av FKB-Ledning Vedlegg 1 Side 1 av 23 Vedlegg 1 Oversikt over benyttede egenskaper og kodelister for FKB-Ledning med tilhørende forvaltningsspesifikasjoner

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ISPSHavneanlegg v Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Produktspesifikasjon: ISPSHavneanlegg Versjon 20151117 SOSI Produktspesifikasjon - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Innledning, historikk og endringslogg... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Produktspesifikasjon: Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Foto: Kartdata fra Kartverket Versjon 20161201 Kartverket Desember 2016 1 Endrings-logg Versjon

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427. Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Kulturminner Lokalieter, versjon 20150427 Produktspesifikasjon: Kulturminner Lokaliteter SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: Naturvernområder versjon 20141001 Produktspesifikasjon Naturvernområder SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon Naturvernområder Foto: Kim Abel, naturarkivet.no SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innhold Innledning, historikk og endringslogg... 2 1.1 Innledning... 2 1.2

Detaljer

Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000)

Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: AR50 (Arealressurskart i målestokk 1:50.000) Storgrytdalen i Stor-Elvdal, Foto: Lars Østbye Hemsing / NIBIO SOSI Produktspesifikasjon - 1 - Innholdsfortegnelse

Detaljer

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser

Produktspesifikasjon: Statistiske enheter. Norges grunnkretser SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: Statistiske enheter Norges grunnkretser Versjon 1.0.20131001 SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2

Detaljer

Modelerings-prinsipper SOSI Ledning

Modelerings-prinsipper SOSI Ledning Modelerings-prinsipper SOSI Ledning Skrevet av Steinar Høseggen og Erling Onstein, august 2012 Hensikt 2 Oversikt over SOSI Ledning 2 Kortbeskrivelse av Kjernemodellen 2 Innledning 2 Objekttyper 3 Egenskaper

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 1. kvartal 2016 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: AR50, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: AR50. Arealressurskart i målestokk

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: AR50, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: AR50. Arealressurskart i målestokk SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: AR50 Arealressurskart i målestokk 50.000 SOSI Produktspesfikasjon - 1 - Endringslogg 2014 Henrik Mathiesen Første versjon basert på standarden SOSI

Detaljer

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes.

Denne notatet er laget for å forklare hvordan SOSI Ledning-modellen som nå snart er klar fra SOSI Ag7b, kan brukes. NOTAT Emne Til Eksempel på bruk av SOSI Ledning SOSI Ag7b Fra Erling Onstein Dato 3.september 2012, oppdatert 9.september 2012 Kopi til SOSI-sekretariatet/kartverket Hensikt med notatet Denne notatet er

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 SOSI Produktspesifikasjon Produktspesifikasjon: ND_Mineralressurser, versjon 2.0 Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire

SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktnavn: ND_Kvikkleire. Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire SOSI Produktspesifikasjon - versjon 4.0 Produktspesifikasjon: ND_Kvikkleire 2 av Norges geologiske undersøkelse - 2012 SOSI Produktspesifikasjon versjon 4.0-1 - 1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde

Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift - Siidaområde, versjon 20160415 Produktspesifikasjon: Reindrift Siidaområde SOSI Produktspesifikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg

Detaljer

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger

Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Fagområde: Administrative og statistiske inndelinger Statens kartverk november 2006 SOSI standard

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 3. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging

Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging Ny kraft: Endelige tillatelser og utbygging 2. kvartal 2017 Dette er en oversikt over Olje- og energidepartementets (OED), fylkeskommunenes og Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak om konsesjon

Detaljer