SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt 1.0"

Transkript

1 SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon for det nasjonale vannkraftsystem; utbygde og planlagte kraftverk, vannveier, dammmer, regulerte innsjøer og delfelt. Inkludert dammer og magasiner regulert til andre formål.

2 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg Innledning Historikk Endringslogg 3 2 Definisjoner og forkortelser Definisjoner Forkortelser 4 3 Generelt om spesifikasjonen Unik identifisering Referansedato Ansvarlig organisasjon Språk Hovedtema Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Sammendrag Formål Representasjonsform Datasettoppløsning Utstrekningsinformasjon Identifikasjonsomfang Supplerende beskrivelse 6 4 Spesifikasjonsomfang Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon Nivå Navn Beskrivelse Utstrekningsinformasjon 7 5 Informasjonsmodell Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang UML applikasjonsskjema Rasterbaserte data 73 6 Referansesystem Romlig referansesystem Omfang Navn på kilden til referansesystemet: Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Link til mer info om referansesystemet: Koderom: Identifikasjonskode: Kodeversjon Romlig referansesystem 2 Feil! Bokmerke er ikke definert Omfang Feil! Bokmerke er ikke definert Navn på kilden til referansesystemet: Feil! Bokmerke er ikke definert Ansvarlig organisasjon for referansesystemet: Feil! Bokmerke er ikke definert Link til mer info om referansesystemet: Feil! Bokmerke er ikke definert Koderom: Feil! Bokmerke er ikke definert Identifikasjonskode: Feil! Bokmerke er ikke definert Kodeversjon Feil! Bokmerke er ikke definert. 6.3 Temporalt referansesystem Navn på temporalt referansesystem Omfang 1 7 Kvalitet 2

3 SOSI Produktspesifikasjon Datafangst 3 9 Datavedlikehold Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Vedlikeholdsinformasjon Omfang Vedlikeholdsfrekvens Vedlikeholdsbeskrivelse 4 10 Presentasjon Referanse til presentasjonskatalog Omfang 5 11 Leveranse Leveransemetode Omfang Leveranseformat Leveransemedium 6 12 Tilleggsinformasjon 7 13 Metadata 8 Vedlegg A - SOSI-format-realisering 9 Vedlegg B - GML-realisering 10 Vedlegg C - Annen nyttig informasjon til brukere 16

4 SOSI Produktspesifikasjon Innledning, historikk og endringslogg 1.1 Innledning Denne SOSI-produktspesifikasjonen spesifiserer vannkraft systemet slik det forvaltes av NVE. I NVEs forvaltningssystem behandles også dammer til andre formål enn vannkraft produksjon. Produktspesifikasjonen innbefatter alle dammer og regulerte innsjøer, uavhengig av formål. Alle regulerte innsjøer påvirker vassdragene og er derfor inkludert i våre forvaltningssystem, uavhengig av formål. Spesifikasjonen omfatter både anlegg i drift og planlagte anlegg. NVE behandler søknader om konsesjon etter energiloven og/eller vassdragslovgivningen til bygging av vannkraft og andre anlegg i vassdragene. De planlagte anlegg omfatter prosjekter behandlet i vassdragskonsesjonsprosessen, samt vannkraftprosjekter som ble definert i prosjektet Samlet Plan for vassdrag, men som ikke er utbygd eller blitt søkt konsesjon om. Produktene som beskrives egner seg for kartproduksjon og til bruk i saksbehandling og beslutningssystemer, prosjektering og geografiske analyser. Dataene er kartlagt fra målestokk 1: og er tilpasset bruk fra målestokk 1: Produktspesifikasjonen er utarbeidet etter krav fra Norge digital som dokumentasjon av data i Det offentlige kartgrunnlag (DOK). Datasettet tilsvarer datasettet Samlet plan for vassdrag i DOK. (NB NB NB: Dette navnet må vi få endret til Vannkraft!!!) 1.2 Historikk På 1980 startet NVE å stedfeste alle deler av utbygd vannkraft, for vannkraftverk med ytelse over 1 MW. I 2006 fikk vi også med vannkraftverk med ytelse lavere enn 1 MW. Fra 2008 er også vannkraft under konsesjonsbehandling og vannkraft som har fått et vedtak i konsesjonsbehandlingen stedfestet og vedlikeholdes i forvaltningsløsningen til NVE. I prosjektet Samlet plan for vassdrag som startet på 1980-tallet, ble mulige vannkraftprosjekter definert av konsulenter og NVE. De fikk ulike kostnadsklasser og prioriteter. Prosjektene fra Samlet plan for vassdrag som ikke er utbygd eller konsesjonssøkt, er i NVEs forvaltningsløsning definert som restpotensiale og har konsesjonsstatus = Rest. Dammer krever konsesjonsbehandling uavhengig av reguleringsformål, men avhengig av konsekvens. Fra 2014 har NVE også registrert regulerte innsjøer for andre formål enn vannkraft. 1.3 Endringslogg November 2014 Astrid Voksø Første versjon basert på standarden

5 SOSI Produktspesifikasjon Definisjoner og forkortelser 2.1 Definisjoner objektkatalog Formel beskrivelse av innhold og struktur som brukes i en spesifikasjon, skal være definert i et formelt modelleringsspråk som UML. Vannkraftsystemet består av flere objekttyper. Objekttypen EL_kraftstasjon er hentet fra Ledning 4.5. Denne spesifikasjonen omfatter bare EL_kraftstasjoner som benyttes i vannkraftproduksjon. EL_kraftstasjonstype beskriver størrelsen på vannkraftverk eller om det er et pumpekraftverk eller en kombinasjon av begge. Objekttypen vannvei er ikke definert i dagens standard. Den inneholder objekttypene Kraftverkstunnel, Rørgate og Kanal. Rørgate finnes i BYGNAN og VA_tunnel i Ledning 4.5, men ikke den tekniske vannvei som er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp. Objekttype fremgår av vannveitypen (Kraftverkstunnel, Kanal, Rørgate) og medium som sier om den er under bakken eller på terreng. Objekttypen Inntak var definert i VANN4.0, men er foreslått strøket. NVE bruker dette begrepet på det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei for overføring til et annet nedbørfelt, magasin eller EL_kraftstasjon. Inntakstype beskrives i inntaktype og sier hvilken vassdragstype inntaket er i: Bekkeinntak, breinntak, magasininntak eller inntak i uregulert innsjø. Der inntaket er fysisk plassert i dammen er inntaket ikke alltid stedfestet. Objekttypen dam finnes i BYGNAN og kan være enten en kurve eller punkt. Dammer skilles etter hva dammen regulerer: Reguleringsmagasin, oppdemt/senket magasin, elv eller bekkeinntak. Dette defineres i koden damkategori. Objekttypen InnsjøRegulert er ikke definert, men det er en subtype av Innsjø som er definert i VANN 4.0. I NVE betegnes disse innsjøene som magasiner. Vi skiller mellom reguleringsmagasin, dvs. innsjøer som har en regulering (LRV (laveste regulerte vannstand) og HRV (høyeste regulerte vannstand)), magasin som kun er permanent oppdemt eller senket. Dette defineres i koden magasinkategori. Objekttypen Delfelt er en subtype av nedbørfelt definert i VANN 4.0. Delfeltet omfatter det nedbørfeltet/området som drenerer til et inntak. Alle utbygde inntak til kraftverk over 1 MW og alle reguleringsmagasiner har et delfelt definert. Magasin, dammer, vannveier og delfelt brukes også til andre formål enn vannkraft, men er inkludert i denne produktspesifikasjonen da de inngår i forvaltningsløsningen til NVE. 2.2 Forkortelser UML: Unified Modelling Language NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat LRV: Laveste regulerte vannstand HRV: Høyeste regulerte vannstand

6 SOSI Produktspesifikasjon Generelt om spesifikasjonen 3.1 Unik identifisering Kortnavn Vannkraft Fullstendig navn NVEs database over vannkraftsystemet, utbygd og planlagt Versjon Referansedato Ansvarlig organisasjon Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE 3.4 Språk Norsk 3.5 Hovedtema Vannkraftutbygging inkludert dammer og innsjøer regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon. 3.6 Temakategori (etter ISO19115 kodeliste) Følgende temakategorier er listet: Hydraulic power plants, Sammendrag Spesifikasjonen gir regler for hvordan vektordata for vannkraft skal kodes. Reglene er laget i henhold til SOSI-standarden. 3.8 Formål Formålet med denne produktspesifikasjonen er å gi detaljert informasjon om hvordan vannkraft systemet forvaltes i NVE. 3.9 Representasjonsform Vektor 3.10 Datasettoppløsning Målestokktall Distanse Data ikke angitt 3.11 Utstrekningsinformasjon Utstrekningsbeskrivelse Norge, unntatt Svalbard. Geografisk område Sørlig bredde: 57 58' 46,2797" Nordlig bredde: 71 08' 02,4780" Østlig lengde: 31 03' 51,5469" Vestlig lengde: 04 56' 43,1825" Vertikal utbredelse Landområde Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt 3.12 Identifikasjonsomfang Hele datasettet

7 SOSI Produktspesifikasjon Supplerende beskrivelse Digital vannkraft spesifiseres i henhold til gjeldende SOSI demo versjon 4.5. SOSI: Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon. Gjeldende versjon av generell del 1 er i versjon 4.5. Gjeldende versjon for fagområdestandard (del 2) SOSI demo 4.5 er lagt ut med offentlig versjon Generelle objekter lånt fra andre SOSI-kapitler del 2 er fra versjon 4.5 og fra VANN 4.0.

8 SOSI Produktspesifikasjon Spesifikasjonsomfang Hele datasettet 4.1 Spesifikasjonsomfang for hele spesifikasjonen Identifikasjon vannkraft Nivå datasett Navn vannkraft Beskrivelse Data ikke angitt Utstrekningsinformasjon Utstrekning beskrivelse Norge, unntatt Svalbard. Geografisk område Sørlig bredde: 57 58' 46,2797" Nordlig bredde: 71 08' 02,4780" Østlig lengde: 31 03' 51,5469" Vestlig lengde: 04 56' 43,1825" Vertikal utbredelse Landområde Innhold gyldighetsperiode Data ikke angitt

9 SOSI Produktspesfikasjon

10 SOSI Produktspesifikasjon Informasjonsmodell 5.1 Vektorbaserte data - applikasjons-skjema Omfang Gjelder hele spesifikasjonen. Produktspesifikasjonen omfatter det utbygde og planlagte vannkraftsystem,, men inkluderer også inngrep som dammer og regulerte innsjøer for andre formål. Spesifikasjonen inneholder alle inngrep som er satt i drift, inngrep som er under konsesjonsbehandling i NVE samt vannkraftprosjekter som ble definert i prosjektet Samlet Plan for vassdrag, men som ikke er utbygd eller konsesjonssøkt UML applikasjonsskjema Nødvendige etterredigeringer i dokumentet: 1. Bytte ut alle "Rolle:..." med "" 2. Bytte ut alle "..." med "" 3. Bytte ut alle "<undefined>" med "" 4. Skifte alle overskrift-stiler fra "Heading " til "Overskrift 5. Fjerne denne huskelista

11 SOSI Produktspesifikasjon vannkraft_1_5 Spesifikasjonen inneholder alle deler av vannkraft systemet, både planlagt og utbygd. I tillegg beskriver den dammer og regulerte innsjøer som er regulert til andre formål enn vannkraftproduksjon. [right-click-to-insert-package-element-field(s)]

12 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» NVEFellesegenskaper + konsesjonstatus: KonsesjonStatus + konsesjonstatusdate: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + idriftsattaar: Integer [0..1] + medium: Medium [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + kommune: Kommunenummer [0..*] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + URL: CharacterString [0..*] +TilhørerStasjon 0..* «featuretype» NVEFellesegenskaper - vannkraft + konsesjonstatus: KonsesjonStatus [0..1] + konsesjonstatusdate: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + idriftsattaar: Integer [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + vannkraftverknr: Integer [0..1] + vannkraftverknavn: CharacterString [0..1] «featuretype» Nettverkskomponent «featuretype» InnsjøRegulert + identifikasjon: Identifikasjon + eier: CharacterString [0..*] «featuretype» Kopling + posisjon: Punkt [0..1] «featuretype» Framføringsnode «featuretype» Nettverkstasjon «featuretype» EL_Stasjon + type: EL_Kraftstasjonstype [0..1] «featuretype» EL_Kraftstasjon + vannkraftverknr: Integer + vannkraftverknavn: CharacterString + kdbnr: Integer [0..1] + maksytelse: Real [0..1] + bruttofallhøyde: Real [0..1] + energiekvivalent: Real [0..1] «featuretype» Vannvei + vannvei: Kurve + vannveiid: Integer + kdbnr: Integer + vannveitype: VannveiType + medium: Medium [0..1] + vannveiformal: CharacterString [0..1] + vannveilengde: Real «featurety... Kanal 0..1 «featuretype» Rørgate +KraftStasjonHar «featuretype» Kraftv erkstunnel vannkvnr «featuretype» Dam + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + damnr: Integer + damnavn: CharacterString + damkategori: DamKategori + damfunksjon: DamFunksjon [0..1] + damhovedtype: DamHovedType [0..1] + damundertype: DamUnderType [0..1] + damformål: CharacterString [0..1] + damlengde: Real [0..1] «featuretype» Inntakspunkt + posisjon: Punkt [0..1] + delfeltnummer: Integer [0..1] + hoyde: Real + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + vatnløpenummer: Integer [0..1] + magasinnr: Integer + magasinnavn: CharacterString + innsjøareal: Real [0..1] + innsjøvolum: Integer [0..1] + magasinkategori: MagasinKategori + lavesteregulertevannstand: Real [0..1] + høyesteregulertevannstand: Real [0..1] + magasinformål: CharacterString + QNormalInnsjø: Real [0..1] + kdbnr: Integer [0..1] + delfeltnr: Integer [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + arealnedbørfelt: CharacterString [0..1] magasinnr +TilhørerMagasin +MagasinHarDelfelt 0..1 «featuretype» Delfelt + område: Flate [0..1] + delfeltnummer: Integer + delfeltnavn: CharacterString + delfeltareal: Real [0..1] + QNormalDelfelt: Real [0..1] + nestedelfeltnummer: Integer [0..1] + magasinnr: Integer + vannkraftverknavn: CharacterString [0..1] + magasinnavn: Navn + vannkraftverknr: Integer [0..1] + vassdragsområdenr: CharacterString + formål: Damformål + oppdateringsdato: DateTime [0..1] Figur 1 Hoveddiagram

13 SOSI Produktspesifikasjon DamKategori MagasinKategori + Reguleringsmagasin: int = 1 + Oppdemt eller senket innsjø: int = 2 + Dam ved et reguleringsmagasin: int = 1 + Dam ved en oppdemt/senket innsjø: int = 2 + Dam i elv: int = 3 + Dam ved et bekkeinntak: int = 4 + Dam som er en sluse: int = 5 + Ukjent: int = 6 Status + Drift = D + Nedlagt = N + Ombygd = O + Planlagt = P + Planlagt illustrert = P1 + Planlagt, prosjektert = P2 + Under arbeid = U + Vedtatt = V + Fjernet = FJ Vannv eitype + Kraftverkstunnel + Rørgate + Kanal EL_Kraftstasjonstype + Vannkraftverk = K + Vannkraftverk med pumpe = PK + Pumpe = P + Vannkraftverk - små = KS + Vannkraftverk - mini = Mini + Vannkraftverk - mikro = Mikro DamFunksjon DamHov edtype + Aluminiumsdam = 1 + Andre dammer: int = 2 + Betongdam = 3 + Eternittdam: int = 4 + Jord: int = 5 + Lecadam: int = 6 + Mur: int = 7 + Steinfylling = 8 + Tre: int = 9 + Ukjent: int = 10 Damformål + Andre = 1 + Dike - Inndemingsdam ) DI = 2 + Fiskedam = 3 + Jordvanningsdam = 5 + Kraftproduksjon = 6 + Kraftverk nedlagt: int = 7 + Kraftverk andre: int = 8 + Oppstuvningsdam/sperredam = 9 + Rekreasjonsdam = 10 + Sedimenteringsdam = 11 + Settefiskeanlegg: int = 12 + Tidligere fløtningsdam = 13 + Vannforsyningsdam = 15 + Dam med hensikt å overføre vannet fra et vassdrag til et annet = 1 + Dam med overløp/gjennomløp = 2 + Dam uten overløp/gjennomløp = 3 DamUnderType + Flerbuedam: int = 2 + Hvelvdam: int = 3 + Lamelldam: int = 4 + Lukedam: int = 5 + Massivdam: int = 6 + Oppspent dam: int = 7 + Platedam: int = 8 + Sluse: int = 9 + Sparestein: int = 10 + Teltdam: int = 11 + Betongkjerne: int = 13 + Morenetetning: int = 14 + Plastmembran-tetning: int = 15 + Sams masse: int = 16 + Spuntvegg: int = 17 + Torvtetning: int = 18 + Lukedam med murte pillarer: int = 20 + Mørtel/spekk. fuger: int = 21 + Sentral torvtetning: int = 24 + Andre: int = 25 + Oppstrøm betongplate og geomembran: int = 27 + Oppstrøm asfalttetning: int = 28 + Oppstrøms betongplate: int = 29 + Plastmembran: int = 30 + Sentral asfalttetning: int = 31 + Sentral betongtetning: int = 32 + Terskeldam: int = 33 + Tretetning: int = 34 + Bukkedam: int = 36 + Nåledam: int = 37 + Tømmerkistedam: int = 38 + Ukjent: int = 39 + Oppstrøms steinmur lagt i mørtel: int = 40 Figur 2 Kodelister KonsesjonStatus + Trukket/henlagt sak: int = 0 + Melding: int = 1 + Konsesjon søkt: int = 2 + Søknad på høring: int = 3 + Innstilling: int = 4 + Gitt konsesjon: int = 5 + Konsesjon avslått: int = 6 + Rest: int = 7 + Vernet: int = 8 + Under bygging: int = 9 + Utbygd: int = 10 + Utkast søknad: int = 11 + Konsesjonspliktvurdering: int = 12 + Vedtatt konsesjonsfritt: int = 13 + Vedtatt konsesjonspliktig: int = 14 + Mottatt klage på gitt konsesjon: int = 21 + Mottatt klage på avslått konsesjon: int = 22 + Klage på gitt konsesjon sendt OED: int = 23 + Klage på avslått konsesjon sendt OED: int = 24 + Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED: int = 25 + Endelig avslag etter behandling i OED: int = 26 + Saker etter havenergiloven: int = 27 + Nedlagt: int = 30 + Stilt i bero av eier: int = 31 + Stilt i bero av NVE: int = 32

14 SOSI Produktspesifikasjon kobling 0..* 0..* «featuretype» NVEFellesegenskaper + konsesjonstatus: KonsesjonStatus + konsesjonstatusdate: DateTime [0..1] + status: Status [0..1] + idriftsattaar: Integer [0..1] + medium: Medium [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + kommune: Kommunenummer [0..*] + fylke: Fylkesnummer [0..*] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + URL: CharacterString [0..*] «featuretype» EL_Stasjon Nettverkstasjon + type: EL_Kraftstasjonstype [0..1] «featuretype» SOSI_Objekt::SOSI_Objekt + førstedatafangstdato: DateTime [0..1] + førstedigitaliseringsdato: DateTime [0..1] + verifiseringsdato: DateTime [0..1] + datafangstdato: DateTime [0..1] + oppdateringsdato: DateTime [0..1] + datauttaksdato: DateTime [0..1] + endringsflagg: Endringsflagg [0..1] + kvalitet: Posisjonskvalitet [0..1] + status: Status [0..1] + medium: Medium [0..1] + identifikasjon: CharacterString [0..1] + opphav: CharacterString [0..1] + nøyaktighetsklasse: Nøyaktighetsklasse [0..1] + stedfestingverifisert: Boolean [0..1] + digitaliseringsmålestokk: Integer [0..1] + prosesshistorie: CharacterString [0..*] + kopidata: Kopidata [0..1] + kommune: Kommunenummer [0..*] + informasjon: CharacterString [0..*] + registreringsversjon: Registreringsversjon [0..1] + link: Link [0..*] Nettverkstasjon «featuretype» EL-nettverk::EL_Stasjon + type: EL_Stasjonstype [0..1] + konsesjon: EL_Konsesjon [0..1] NVEFellesegenskaper - vannkraft «featuretype» Dam + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + damnr: Integer + damnavn: CharacterString + damkategori: DamKategori + damfunksjon: DamFunksjon [0..1] + damhovedtype: DamHovedType [0..1] + damundertype: DamUnderType [0..1] + damformål: CharacterString [0..1] + damlengde: Real [0..1] «featuretype» Del 1 TekniskeAnleggVannVassdragKyst: :Dam + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + damfunksjon: DamFunksjon [0..1] + damtype: DamType [0..1] + damformål: Damformål [0..1] + damlengde: Real [0..1] «featuretype» EL_Kraftstasjon + vannkraftverknr: Integer + vannkraftverknavn: CharacterString + kdbnr: Integer [0..1] + maksytelse: Real [0..1] + bruttofallhøyde: Real [0..1] + energiekvivalent: Real [0..1] NVEFellesegenskaper - vannkraft «featuretype» InnsjøRegulert + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + vatnløpenummer: Integer [0..1] + magasinnr: Integer + magasinnavn: CharacterString + innsjøareal: Real [0..1] + innsjøvolum: Integer [0..1] + magasinkategori: MagasinKategori + lavesteregulertevannstand: Real [0..1] + høyesteregulertevannstand: Real [0..1] + magasinformål: CharacterString + QNormalInnsjø: Real [0..1] + kdbnr: Integer [0..1] + delfeltnr: Integer [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString + elvenavnhierarki: CharacterString + arealnedbørfelt: CharacterString [0..1] «featuretype» Innsjø::Innsjø + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + vatnløpenummer: Integer [0..1] + vannstandhøyesteregulert: Real [0..1] + vannstandlavestregulert: Real [0..1] + vannstandreghøyestregistrerte: Real [0..1] + vannstandhøyestregistrert: Real [0..1] + vannstandlavestregistrert: Real [0..1] + voluminnsjø: Integer [0..1] + vannføringmidlere: Integer [0..1] + vannføringminste: Integer [0..1] + vannføringstørst: Integer [0..1] + arealinnsjø: Real [0..1] + omkretsinnsjø: Integer [0..1] + oppmåltkote: Real [0..1] + dypmiddel: Integer [0..1] + dypstørstmålt: Integer [0..1] + typeinnsjø: TypeInnsjø [0..1] + magasinnr: Integer [0..1] + vassdragsnummer: CharacterString [0..1] + arealnedbørfelt: CharacterString [0..1] + tidoppholdvann: Integer [0..1] + oppmåltår: Integer [0..1] + avløpinnsjø: Real [0..1] «featuretype» Rørgate NVEFellesegenskaper - vannkraft «featuretype» Vannvei + vannvei: Kurve + vannveiid: Integer + kdbnr: Integer + vannveitype: VannveiType + medium: Medium [0..1] + vannveiformal: CharacterString [0..1] + vannveilengde: Real «featuretype» Kraftv erkstunnel «featuretype» Del 2 TekniskeAnleggVannVassdragKyst:: Rørgate + senterlinje: Kurve + høydereferanse: Høydereferanse [0..1] «featuretype» Kanal «featuretype» Elver og bekker::kanalgrøft + område: Flate [0..1] + posisjon: Punkt [0..1] + senterlinje: Kurve [0..1] + vannbredde: VannBredde Framføringsvei «featuretype» Felleskomponenter:: Tunnel Figur 3 RealiseringsDiagram

15 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Dam konstruksjon for å heve vannspeilet og danne et kunstig vannmagasin, samt regulere vannføringen -- Definition -- construction for elevating the water surface and creating an artifical water reservoir as well as regulating the flow of water Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type posisjon sted som objektet eksisterer på [0..1] Punkt -- Definition -- location where the object exists senterlinje forløp som følger objektets sentrale del -- Definition -- cource follwed by the central part of the object [0..1] Kurve damnr unik løpenummer i NVE dam database Integer damnavn dammens navn CharacterString damkategori kode for hva dammen regulerer: reguleringsdam, oppemt/senket innsjø, elv eller bekkeinntak DamKategori damfunksjon angivelse av hvordan dammen regulerer vannet: overføring, med eller uten overløp -- Definition -- indication of how the dam regulates the water [0..1] DamFunksjon damhovedtype konstruksjonsmateriale til dammen [0..1] DamHovedType

16 SOSI Produktspesifikasjon Definition -- the construction material of the dam damundertype formtype av dam [0..1] DamUnderType damformål hvilke hensikt dammen er tiltenkt, liste over alle formål -- Definition -- what the purpose of the dam is meant to be [0..1] CharacterString damlengde total damlengde oppgitt i meter -- Definition -- total length of the dam in metres [0..1] Real Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Dam. Rolle:... Dam. Rolle:... Generalization Dam. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: «codelist» DamFunksjon angivelse av hvordan dammen regulerer vannet -- Definition - - specification of how the dam regulates the water Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type

17 SOSI Produktspesifikasjon Dam med hensikt å overføre vannet fra et vassdrag til et annet 1 <undefined> Dam med overløp/gjennomløp 2 <undefined> Dam uten overløp/gjennomløp 3 <undefined> 6.3 «codelist» DamHovedType konstruksjonsmateriale til dammen -- Definition - - construction materials for the dam Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Aluminiumsdam Dam som er konstruert med aluminium 1 <undefined> Andre dammer 2 int Betongdam Dam som er konstruert med betong 3 <undefined> Eternittdam 4 int Jord 5 int Lecadam 6 int Mur 7 int

18 SOSI Produktspesifikasjon Steinfylling Dam som er konstruert med steinfyllingsmateriale 8 <undefined> Tre 9 int Ukjent 10 int 6.4 «codelist» DamKategori kategori av dam: dvs reguleringsdam, dam som demmer opp/senker uten regulering. Dam ved bekkeinntak, dam i elv, dam ved sluse Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Dam ved et reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering 1 int Dam ved en oppdemt/senket innsjø 2 int Dam i elv Dam som demmer opp en elv uten magasin 3 int Dam ved et bekkeinntak 4 int Dam som er en sluse 5 int Ukjent 6 int 6.5 «codelist» DamUnderType Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type

19 SOSI Produktspesifikasjon Flerbuedam 2 int Hvelvdam 3 int Lamelldam 4 int Lukedam 5 int Massivdam 6 int Oppspent dam 7 int Platedam 8 int Sluse 9 int Sparestein 10 int Teltdam 11 int Betongkjerne 13 int Morenetetning 14 int Plastmembran-tetning 15 int Sams masse 16 int Spuntvegg 17 int

20 SOSI Produktspesifikasjon Torvtetning 18 int Lukedam med murte pillarer 20 int Mørtel/spekk. fuger 21 int Sentral torvtetning 24 int Andre 25 int Oppstrøm betongplate og geomembran 27 int Oppstrøm asfalttetning 28 int Oppstrøms betongplate 29 int Plastmembran 30 int Sentral asfalttetning 31 int Sentral betongtetning 32 int Terskeldam 33 int Tretetning 34 int Bukkedam 36 int Nåledam 37 int

21 SOSI Produktspesifikasjon Tømmerkistedam 38 int Ukjent 39 int Oppstrøms steinmur lagt i mørtel 40 int 6.6 «codelist» Damformål hvilke hensikt dammen er tiltenkt -- Definition - - what the purpose of the dam is meant to be Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Andre 1 <undefined> Dike - Inndemingsdam ) DI 2 <undefined> Fiskedam 3 <undefined> Jordvanningsdam 5 <undefined> Kraftproduksjon 6 <undefined> Kraftverk nedlagt 7 int Kraftverk andre 8 int Oppstuvningsdam/sperredam 9 <undefined>

22 SOSI Produktspesifikasjon Rekreasjonsdam 10 <undefined> Sedimenteringsdam 11 <undefined> Settefiskeanlegg 12 int Tidligere fløtningsdam 13 <undefined> Vannforsyningsdam 15 <undefined> 6.7 «featuretype» Delfelt delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam -- Definition -- Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning [0..1] Flate -- Definition -- area over which an object extends delfeltnummer unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam Integer delfeltnavn delfeltets navn CharacterString

23 SOSI Produktspesifikasjon delfeltareal areal beregnet for en et delfelt -- Definition -- area calculated for a??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of "NEdbørfelt" (watersheds) Previously NVEAREAL [0..1] Real QNormalDelfelt Midlere avrenning for en normalperiode, pr.dato i millioner kubikk pr år -- Definition -- area calculated for a??(watershed/catchment basin) from NVE's REGINE - REGIster of "NEdbørfelt" (watersheds) Previously NVEAREAL [0..1] Real nestedelfeltnummer delfeltnr til delfeltet vannet overføres til hvis delfeltet ikke drenerer direkte til et kraftverk [0..1] Integer magasinnr unikt løpenummer for magasiner i NVE database. Integer vannkraftverknavn [0..1] CharacterString magasinnavn Navn vannkraftverknr unik løpenummer på nedbørfelt i NVEs database som drenerer til en innsjø som er regulert til ulike formål [0..1] Integer vassdragsområdenr Vassdragnummer på vassdragsområdet i følge NVEs REGINE - REGIster over NEdbørfelt CharacterString formål Damformål oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene [0..1] DateTime

24 SOSI Produktspesifikasjon Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Association «sosiprimærnøklerassosiasjo n» 0..1 InnsjøRegulert. Rolle: MagasinHarDelfelt Delfelt. Rolle: TilhørerMagasin «datatype» Geodataeier rettighetshaver til datasettet/tjenesten 6.9 «datatype» Identifikasjon Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid. Constrainta Tillatte karakterer for lokaid og navnerom/* for egenskapene lokalid og navnerom skal det bare brukes følgende sett av karakterer benyttes:: {"A" "Z", "a" "z","0" "9", "_", ".", "-"}, dvs bare bokstaver fra det latinske alfabetet samt tall, understreking, punktum og bindestrek er tillatt. */ inv: let allowedchar : Set {'A'..'Z', 'a'..'z', '0'..'9', '_', '.', '-'} in ( navnerom.element->forall( char allowedchar->exists( char ) and lokalid.element->forall( char allowedchar- >exists( char ) )) Invariant Attributter

25 SOSI Produktspesifikasjon Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type lokalid lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. CharacterString NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. navnerom navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. CharacterString versjonid identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonid for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonid er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som " T12:12:12+05:30" som versjonid. [0..1] CharacterString 6.10 «featuretype» InnsjøRegulert en ferskvannsflate som ikke er rennende vann og som er regulert -- Definition -- Freshwater surface which is not running water, but regulated

26 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type område objektets utstrekning [0..1] Flate -- Definition -- area over which an object extends posisjon sted som objektet eksisterer på -- Definition -- location where the object exists [0..1] Punkt vatnløpenummer unik identifikasjon på innsjøer som fortløpende løpenummer i henhold til NVEs Innsjøregister -- Definition -- unique identification of lakes as consecutive serial number in accordance with the lake register of the NVE (The Norwegian Water Resources and Energy Administration) [0..1] Integer magasinnr unikt løpenummer for regulerte innsjøer - magasiner i NVEs database Integer magasinnavn Magasinets navn CharacterString innsjøareal areal av innsjøens vannflate ved høyeste regulerte vannstand -- Definition -- the area of the water surface of the lake [0..1] Real innsjøvolum innsjøens volum i nærmeste hele milioner kubikkmeter, hvis kjent -- Definition -- [0..1] Integer

27 SOSI Produktspesifikasjon the volume of the lake to the nearest whole thousand cubic metres, if known magasinkategori Kategoritype magasin. Reguleringsmagain eller oppdemt/senket innsjø MagasinKategori lavesteregulertevannstand laveste regulerte vannstand - LRV -- Definition -- lowest regulated water level [0..1] Real høyesteregulertevannstand høyeste regulerte vannstand - HRV -- Definition -- highest regulated water level [0..1] Real magasinformål Formål med reguleringene av innsjøen, Liste av formål CharacterString QNormalInnsjø normalt årlig avløp fra Innsjø for perioden 1961_90 i Millioner kubikkmeter pr. sekund -- Definition -- normal annual outflow from lake for the period in cubic metres per second (mean??inflow/afflux) [0..1] Real kdbnr unikt løpenummer i NVE konsesjonsdatabase [0..1] Integer delfeltnr unik løpenummer på ett elller flere REGINE enheter i NVEs database som drenerer til et inntak [0..1] Integer vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten ved venstre bredd av utløpet av innsjøen; CharacterString elvenavnhierarki Hierarkisk elvenavn nedstrøm CharacterString

28 SOSI Produktspesifikasjon arealnedbørfelt areal av det nedbørfelt til innsjøen -- Definition -- area of the??watershed/catchment basin which drains towards a point or line [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization InnsjøRegulert. Rolle:... InnsjøRegulert. Rolle:... Generalization InnsjøRegulert. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Realization InnsjøRegulert. Rolle:... Innsjø. Rolle:... Association 0..1 InnsjøRegulert. Rolle: MagasinHarDelfelt Delfelt. Rolle: TilhørerMagasin... «sosiprimærnøklerassosiasjo n» Realization InnsjøRegulert. Rolle:... InnsjøRegulert. Rolle: «featuretype» Inntakspunkt Det punktet vannet blir tatt inn i en vannvei for overføring til et annet nedbørfelt,magasin eller vannkraftverk - EL_Kraftstasjon -- Definition -- Point where water is transfered to another catchment, reservoir or hydro power plant Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type posisjon sted som objektet eksisterer på [0..1] Punkt -- Definition -- location where the object exists

29 SOSI Produktspesifikasjon delfeltnummer unikt løpenummer for delfelt i NVE database. delfelt er en samling av REGINE eneheter som drenerer til samme inntak, på en vannvei, en regulert innsjø eller en dam [0..1] Integer hoyde Hoyden på inntaket Real Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Inntakspunkt. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: «featuretype» Kanal Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Kanal. Rolle:... KanalGrøft. Rolle:... Generalization Kanal. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» KonsesjonStatus Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Trukket/henlagt sak Søknad er trukket eller henlagt 0 int Melding Melding om søknad mottatt 1 int

30 SOSI Produktspesifikasjon Konsesjon søkt Mottatt søknad 2 int Søknad på høring Søknad ute på høring 3 int Innstilling Innstilling sendt 4 int Gitt konsesjon Konsesjon gitt 5 int Konsesjon avslått Søknaden er avslått 6 int Rest Prosjektet er ikke søkt, men definert i Samlet plan for vassdrag 7 int Vernet Prosjektet ligger i et vernet vassdrag 8 int Under bygging Prosjektet har fått konsesjon og er under bygging 9 int Utbygd Prosjektet er utbygd 10 int Utkast søknad Søknad er mottatt, men er i kontroll hos NVE 11 int Konsesjonspliktvurdering Prosjektet er under vurdering for om det er konsesjonspliktig 12 int Vedtatt konsesjonsfritt Prosjektet trenger ikke konsesjon 13 int Vedtatt konsesjonspliktig Prosjektet må konsesjonsbehandles 14 int Mottatt klage på gitt konsesjon 21 int Mottatt klage på avslått konsesjon 22 int

31 SOSI Produktspesifikasjon Klage på gitt konsesjon sendt OED 23 int Klage på avslått konsesjon sendt OED 24 int Endelig konsesjon gitt etter behandling i OED 25 int Endelig avslag etter behandling i OED 26 int Saker etter havenergiloven 27 int Nedlagt 30 int Stilt i bero av eier 31 int Stilt i bero av NVE 32 int 6.14 «featuretype» Kraftverkstunnel Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Kraftverkstunnel. Rolle:... Tunnel. Rolle:... Generalization Kraftverkstunnel. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» MagasinKategori kategori av magasin: dvs reguleringsmagasin, oppdemt/senket innsjø

32 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Reguleringsmagasin Dam ved et magasin med en regulering 1 int Oppdemt eller senket innsjø 2 int 6.16 «codelist» Medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type På terrenget/på bakkenivå default T <undefined> Under isbre J <undefined> Under terrenget U <undefined> Ukjent ukjent X <undefined> 6.17 «codelist» Målemetode metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based

33 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Terrengmålt: Uspesifisert måleinstrument Målt i terrenget, uspesifisert metode/måleinstrument 10 <undefined> Terrengmålt: Totalstasjon Målt i terrenget med totalstasjon 11 <undefined> Terrengmålt: Ortogonalmetoden Målt i terrenget, ortogonalmetoden 14 <undefined> Utmål Punkt beregnet på bakgrunn av måling mot andre punkter, slik som to avstander eller avstand og retning -- Definition -- Point calculated on the basis of other items, such as two distances or distance + direction. 15 <undefined> Tatt fra plan Tatt fra plan eller godkjent tiltak 18 <undefined> Stereoinstrument: Autograf Målt i stereoinstrument, autograf, analogt instrument 23 <undefined> Stereoinstrument: Digitalt Målt i stereoinstrument, digitalt instrument 24 <undefined> Scannet fra kart Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner, uspesifisert kartmedium 30 <undefined> Skannet fra kart: Blyantoriginal Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er blyantoriginal 31 <undefined> Skannet fra kart: Rissefolie Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er rissefolie 32 <undefined>

34 SOSI Produktspesifikasjon Skannet fra kart: Transparent folie, god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av god kvalitet. 33 <undefined> Skannet fra kart: Transparent folie, mindre god kvalitet Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er transparent folie av mindre god kvalitet 34 <undefined> Skannet fra kart: Papirkopi Geometri overført fra kart maskinelt ved hjelp av skanner. Kartmedium er papirkopi. 35 <undefined> Flybåren laserscanner Målt med laserskanner fra fly 36 <undefined> Bilbåren laser Målt med laserskanner plassert i kjøretøy 37 <undefined> Lineær referanse brukes for objekter som er stedfestet med lineær referanse, enten disse leveres med stedfesting kun som lineære referanser, eller med koordinatgeometri avledet fra lineære referanser 38 <undefined> Digitalisert på skjerm fra andre digitale rasterdata 47 <undefined> Digitalisert på skjerm fra tolkning av seismikk 48 <undefined> Vektorisering av laserdata Vektorisering fra laserdata, brukes også der vektoriseringen støttes av ortofoto 49 <undefined> Digitaliseringsbord: Kart, papirkopi Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på et digitaliseringsbord. Kartmedium er papirkopi 55 <undefined> Digitalisert på skjerm fra skannet kart Geometri overført fra kart ved hjelp av manuell registrering på skjerm, medium skannet kart (raster), samkopi 56 <undefined>

35 SOSI Produktspesifikasjon Genererte data (interpolasjon) Genererte data, interpolasjonsmetode. Ikke nærmere spesifisert 60 <undefined> Genererte data (interpolasjon): Terrengmodell Genererte data, interpolasjonsmetode, fra terrengmodell 61 <undefined> Genererte data (interpolasjon): Vektet middel Genererte data, interpolasjonsmetode, vektet middel 62 <undefined> Genererte data: Fra annen geometri Genererte data: Sirkelgeometri, korridor eller annen geometri generert ut fra f.eks et punkt eller en linje (f.eks midtlinje veg) 63 <undefined> Genererte data: Generalisering Genererte data: Generalisering 64 <undefined> Genererte data: Sentralpunkt Genererte data: Sentralpunkt 65 <undefined> Genererte data: Sammenknytningspunkt, randpunkt Genererte data: Sammenknytningspunkt (f.eks mellom ulike kartlegginger), randpunkt (f.eks mellom ulike kilder til kart) 66 <undefined> Koordinater hentet fra GAB Koordinater hentet fra GAB, forløperen til registerdelen av matrikkelen 67 <undefined> Koordinater hentet fra JREG Koordinater hentet fra JREG, jordregisteret 68 <undefined> Beregnet Beregnet, uspesifisert hvordan 69 <undefined> Frihåndstegning Digitalisert ut fra frihåndstegning. Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 80 <undefined> Frihåndstegning på kart Digitalisert fra krokering på kart, dvs grovt skissert på kart 81 <undefined> Frihåndstegning på skjerm Digitalisert ut fra frihåndstegning (direkte på skjerm). Frihåndstegning er basert på svært grovt grunnlag eller ikke noe grunnlag 82 <undefined>

36 SOSI Produktspesifikasjon Ukjent målemetode Målemetode er ukjent 99 <undefined> 6.18 «featuretype» NVEFellesegenskaper abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. Constrainta krav til egenskapen identifikasjoninvariant Constrainta krav til egenskapen sluttdatoinvariant Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type konsesjonstatus Status for behandlingen av søknaden om vannkraftkonsesjon i NVE KonsesjonStatus konsesjonstatusdate Dato for gjeldende konsesjonsstatus -Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. [0..1] DateTime status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc [0..1] Status idriftsattaar Året for idriftssettelse [0..1] Integer medium objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. [0..1] Medium

37 SOSI Produktspesifikasjon vassdragsnummer Vassdragsnr på REGINE enheten kraftstasjonen ligger i CharacterString elvenavnhierarki Hierarkisk elvenavn nedstrøm CharacterString kommune nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. [0..*] Kommunenummer fylke nummerering av kommuner i henhold til SSB sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. [0..*] Fylkesnummer oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. [0..1] DateTime opphav referanse til opphavsmaterialet, kildematerialet, organisasjons/publiseringskilde Merknad: Kan også beskrive navn på person og årsak til oppdatering [0..1] CharacterString

38 SOSI Produktspesifikasjon kvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med..kvalitet i tidligere versjoner av SOSI. [0..1] Posisjonskvalitet URL referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt. Referanse til en nettside URL med informasjon om prosjektet [0..*] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization NVEFellesegenskaper. Rolle:... SOSI_Objekt. Rolle:... Generalization Nettverkskomponent. Rolle:... NVEFellesegenskaper. Rolle: «featuretype» NVEFellesegenskaper - vannkraft abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen. Constrainta krav til egenskapen identifikasjoninvariant Constrainta krav til egenskapen sluttdatoinvariant Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type konsesjonstatus [0..1] KonsesjonStatus konsesjonstatusdate Tidspunktet for gjeldende konsesjonsstatus [0..1] DateTime

39 SOSI Produktspesifikasjon Definition- The time when the phenomenon started to exist in the real world. status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc [0..1] Status idriftsattaar Året for idriftssettelse [0..1] Integer oppdateringsdato dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. [0..1] DateTime vannkraftverknr Unik nr på utbygde vannkraftverk hos NVE [0..1] Integer vannkraftverknavn Vannkraftverkets navn [0..1] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Vannvei. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Generalization Dam. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Association «sosiprimærnøklerassosiasjo n» 0..1 EL_Kraftstasjon. Rolle: KraftStasjonHar * NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: TilhørerStasjon...

40 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization InnsjøRegulert. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Generalization Inntakspunkt. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle: «datatype» Navn ord som noen eller noe kalles ved 6.21 «datatype» Posisjonskvalitet beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type målemetode metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss Målemetode nøyaktighet punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm [0..1] Integer synbarhet hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen [0..1] Synbarhet målemetodehøyde metode for å måle høyden [0..1] MålemetodeHøyde nøyaktighethøyde nøyaktighet for høyden i cm [0..1] Integer maksimaltavvik absolutt toleranse for geometriske avvik [0..1] Integer

41 SOSI Produktspesifikasjon «featuretype» Rørgate Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Realization Rørgate. Rolle:... Rørgate. Rolle:... Generalization Rørgate. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» Status objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc -- Definition - - the condition of the object Examples:In use, in operation, obsolete, planned, etc. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Drift D <undefined> Nedlagt N <undefined> Ombygd O <undefined> Planlagt P <undefined> Planlagt illustrert Illustrert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 1) P1 <undefined>

42 SOSI Produktspesifikasjon Definition -- Illustrated future situation (Previously SITSTAT = 1 Planlagt, prosjektert Prosjektert fremtidig situasjon (Tidligere SITSTAT = 2) -- Definition -- Planned future situation (Previously SITSTAT = 2) P2 <undefined> Under arbeid U <undefined> Vedtatt V <undefined> Fjernet FJ <undefined> 6.24 «codelist» TypeEndring endringsstatus for objektet Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Endret E <undefined> Nytt N <undefined> Slettet S <undefined> 6.25 «featuretype» Vannvei Vannvei er et objekt som fører vann utenom naturlig elveløp

43 SOSI Produktspesifikasjon Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type vannvei forløp som følger objektets sentrale del Kurve vannveiid Unik ident for vannvei fra NVEs register Sikkerhet i vassdrag Integer kdbnr Unik løpenr i konsesjonsdatabasen hos NVE Integer vannveitype Type vannvei; rørgate, kraftverkstunnel, kanal VannveiType medium Vannveiens plassering: På terrenget eller Under terrenget [0..1] Medium vannveiformal Til hvilket formål brukes vannveien. Liste over alle formål [0..1] CharacterString vannveilengde Lengde av vannvei Real Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Vannvei. Rolle:... NVEFellesegenskaper - vannkraft. Rolle:... Generalization Kanal. Rolle:... Vannvei. Rolle:... Generalization Rørgate. Rolle:... Vannvei. Rolle:... Generalization Kraftverkstunnel. Rolle:... Vannvei. Rolle: «codelist» VannveiType Liste over aktuelle vannvei typer Attributter

44 SOSI Produktspesifikasjon Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type Kraftverkstunnel tunnel Rørgate rørgate Kanal kanal 6.27 «featuretype» Framføringsnode Tilsvarer det som INSPIRE Utility 2.9 kaller UtilityNodeContainer Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Framføringsnode. Rolle:... Kopling. Rolle:... Generalization Nettverkstasjon. Rolle:... Framføringsnode. Rolle: «featuretype» Nettverkskomponent Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type identifikasjon Identifikasjon eier Eier av vannkraftverket [0..*] CharacterString Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Nettverkskomponent. Rolle:... NVEFellesegenskaper. Rolle:...

45 SOSI Produktspesifikasjon Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Kopling. Rolle:... Nettverkskomponent. Rolle: «featuretype» Kopling generell betegnelse på objekt som er node (punkt) i et ledningsnettverk Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type posisjon [0..1] Punkt Assosiasjoner Assosiasjon type Navn Source Destination Generalization Kopling. Rolle:... Nettverkskomponent. Rolle:... Generalization Framføringsnode. Rolle:... Kopling. Rolle: «codelist» Fylkesnummer nummerering av fylker i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste Merknad: Det presiseres at fylkesnummer alltid skal ha 2 sifre, dvs. eventuelt med ledende null. Fylkesnummer benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 2 sifre. Attributter Navn Definisjon/Forklaring Multipl Kode Type 01 Østfold <undefined> 02 Akershus <undefined> 03 Oslo <undefined>

46 SOSI Produktspesifikasjon Hedmark <undefined> 05 Oppland <undefined> 06 Buskerud <undefined> 07 Vestfold <undefined> 08 Telemark <undefined> 09 Aust-Agder <undefined> 10 Vest-Agder <undefined> 11 Rogaland <undefined> 12 Hordaland <undefined> 13 Bergen (utgått) <undefined> 14 Sogn og Fjordane <undefined> 15 Møre og Romsdal <undefined> 16 Sør-Trøndelag <undefined> 17 Nord-Trøndelag <undefined> 18 Nordland <undefined>

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner

SOSI Produktspesfikasjon Produktnavn: Kulturminner - Sikringssoner, versjon 20150421. Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon Produktspesifikasjon: Kulturminner - Sikringssoner SOSI Produktspesfikasjon - 2-1 Innledning, historikk og endringslogg - 4-1.1 Innledning - 4-1.2 Historikk - 4-1.3 Endringslogg

Detaljer

SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift Drivingslei - Flyttelei, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Reindrift - Flyttelei

SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktnavn: Reindrift Drivingslei - Flyttelei, versjon 4.5. Produktspesifikasjon: Reindrift - Flyttelei SOSI Produktspesfikasjon - 0 - Produktspesifikasjon: Reindrift - Flyttelei SOSI Produktspesfikasjon - 1-1 Innledning, historikk og endringslogg 3 1.1 Innledning 3 1.2 Historikk 3 1.3 Endringslogg 3 2 Definisjoner

Detaljer

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3.

Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. - 0 - Produktspesifikasjon: ND_Løsmasser, versjon 3. Utarbeidet slik at den er konform med kravene i standarden "SOSI produktspesifikasjoner Krav og godkjenning, og utgitt i forbindelse med dataleveranse

Detaljer

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata

SOSI Produktspesifikasjon Produktnavn: N50 Kartdata - versjon 20150501. Produktspesifikasjon for N50 Kartdata Produktspesifikasjon for N50 Kartdata 0 1 Innledning, historikk og endringslogg... 7 1.1 Innledning... 7 1.2 Historikk... 7 1.3 Endringslogg... 9 2 Definisjoner og forkortelser... 14 2.1 Definisjoner...

Detaljer

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge

Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger, metodebeskrivelse og resultater Torodd Jensen (red.) 19 2004 R A P P O R T Beregning av potensial for små kraftverk i Norge Forutsetninger,

Detaljer

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014

kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 kument Leveranseinstruks Artsdata til Naturbase Versjon 7. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Laste ned data fra Naturbase... 3 2. Generelt om rutiner

Detaljer

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg

Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Retningslinjer for dambruddsbølgeberegninger til 2-4 i forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat Utgave 3 juni 2009 Ny forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Del 1: Retningslinjer for modellering i UML. SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Retningslinjer for modellering i UML SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 Introduksjon......4 1.1

Detaljer

Fagområde Samferdsel generell (SAMF)

Fagområde Samferdsel generell (SAMF) SOSI standard Del 2 Generell objektkatalog 1 Fagområde: Samferdsel generell, versjon 4.5 Fagområde Samferdsel generell (SAMF) Versjon 4.5 Versjonsdato 4.juni 2013 Statens kartverk mai 2013 SOSI standard

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon. Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Bildeinformasjon SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE...1 0 Orientering og introduksjon......5 1 Historikk

Detaljer

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker

SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker. Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 1 Fagområde: Fastmerker SOSI standard generell objektkatalog versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 0 Orientering og introduksjon......4 1 Historikk og status......5

Detaljer

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold

5 FKB Bygning. Versjon 4.02-2013-01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93. Innhold Versjon 4.02 - -01-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Bygning Side 1 av 93 5 FKB Bygning Innhold 5.1 Innledning... 3 5.1.1 Historikk... 3 5.1.2 Formål og omfang... 8 5.1.3 Referanser... 8 5.1.4

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Metadata. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.2 SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE etadata...1 1 Forord......6 2 Historikk......7 3 Endringslogg......8

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

SOSI standard - Norsk profil av ISO 19115 Metadata - versjon 1.1 1. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.1

SOSI standard - Norsk profil av ISO 19115 Metadata - versjon 1.1 1. Metadata. Norsk profil av. ISO 19115 Metadata. versjon 1.1 SOSI standard - Norsk profil av ISO 19115 etadata - versjon 1.1 1 etadata Norsk profil av ISO 19115 etadata versjon 1.1 1 SOSI standard - Norsk profil av ISO 19115 etadata - versjon 1.1 2 INNHOLD ETADATA

Detaljer

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002)

Kart og geodata Side 1 av 111. Kart og geodata. Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 1 av 111 Kart og geodata Tilegnet Professor Øystein Andersen (1940-2002) Side 2 av 111 INNHOLD 0 INNLEDNING... 7 0.1 Bakgrunn... 7 0.2 Standardens oppbygging... 7 1 FORMÅL OG OMFANG... 9 1.1 Formål...

Detaljer

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter

Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Veiledning til krav om leveranse av data til kart og NVDB fra bygge- og driftskontrakter Vedlegg til konkurransegrunnlaget Versjon 1.4.0, 31.01.2012 Statens vegvesen side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...

Detaljer

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R

Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk. Ny utgave V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk Ny utgave 1 2010 V E I L E D E R Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk 1 Veileder i planlegging, bygging og drift av små kraftverk

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard:

Kommentarer til høringsdokument <standard> <dato> Dato: Standard: Kommentarer til høringsdokument Dato: Standard: Fra 1 Kapittel / figur/ / annet Kommentarer til innsendte SVV g ion sør Generelt Ge I utkastet er «Krav til faglig kompetanse» fjernet.

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser

Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Sammenlikning av FKB-data generert fra punktskyer fra bilbåren og helikopterbåren laser Jens Haude Hellum Master i ingeniørvitenskap og IKT Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Trond Arve Haakonsen, BAT

Detaljer

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater

Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater 1/2 Rapporter Reports Marianne Vik Dysterud, Erik Engelien og Per Schøning Tettstedsavg rens ing og arealdekke innen tettsteder Metode og resultater Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK

AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK Rapport fra Skog og landskap 14/2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AREALSTATISTIKK: EIENDOMMER OG UTMARK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Tittel: Rammeverksdokument Norge digitalt Utarbeidet av: Rammeverksgruppa (Teknologiforum) Søkeord: Rammeverk, NSDI, SDI, Infrastruktur for

Detaljer

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 2.8 Oppdatert dato: 2012.11.23 Forfatter: Godkjenner: Sti og filnavn: Matrikkelavdelingen //matrikkel/matrikkeldok/trunk/støttemateriell/føringsinstruks

Detaljer

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML

SOSI standard - versjon 4.0 1 Del 1: Realisering i SOSI-format og GML. SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 1 SOSI Del 1: Realisering i SOSI-format og GML SOSI standard - versjon 4.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SOSI 1 0 Orientering og introduksjon......7 1 Historikk og status......8 1.1

Detaljer

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge

Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36. Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 1 av 36 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge Statens kartverk januar 2011 Produktspesifikasjon for ortofoto i Norge versjon 4 Side 2 av 36

Detaljer