Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler"

Transkript

1 Hvitevareretur AS KFK-rapport 2003 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler

2 Nesten alle kommuner er med på KFK-ordningen Kommunale renovasjonsselskaper som dekker 75 prosent av Norges befolkning, har skrevet avtale med Hvitevareretur AS. Dette sikrer en enkel, økonomisk og forskriftsmessig håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. INNHOLD Verner om ozonlaget 4 Hvitevareretur håndterer mesteparten 5 KFK er en miljøutfordring 6 Gjenvinning i verdensklasse 9 Tilbud fra Hvitevareretur 10 Samarbeidspartnere 12 Statistikk for Medlemmer 16 Er kommunen din med? 18 Kontrollnemnd 18 Ordliste 19 Både kommuner og forhandlere sparer flere titalls millioner kroner årlig ved å være med på dette prosjektet. Ved å inngå avtaler med Hvitevareretur har kommunene oppnådd gunstige priser, samtidig som den rasjonelle avfallshåndteringen også medfører betydelige gevinster. Både tidsbruk, kompleksitet og kostnader blir redusert ved at El-retur samordner håndteringen med retur av annet EE-avfall. Det er også blitt enklere for forhandlere i og med at kuldemøbler blir hentet vederlagsfritt sammen med andre hvitevarer. Tidligere måtte disse sorteres ut separat og transporteres til nærmeste kommunale mottak. I alt har denne forenklingen omfattet anslagsvis gjenbruksstasjoner og forhandlere i Norge. Det er et mål at de resterende 25 prosent av kommunene også blir med på vår ordning. ET LØFT FOR MILJØET Prosjektet har ført til at det nå utvinnes stadig mer KFK (både R11 og R12) fra hvert kuldemøbel som blir behandlet. Gjennom prosjektet har gjennomsnittlig mengde økt fra 249 gram per skap i 2002 til 350 gram per skap i Hvitevareretur er svært glad for etableringen av Med vennlig hilsen Hvitevareretur AS Oslo 1. april 2004 det nye anlegget til WEEE Recycling AS på Øysand, som er et av Europas mest moderne anlegg for både kuldemøbler og EE-avfall. Dette anlegget vil, etter Hvitevarereturs mening, bidra til et generasjonsskifte fra manuell håndtering til mer maskinell håndtering, samtidig som miljøhensyn blir ivaretatt. Hvitevareretur AS har bidratt sterkt til etableringen ved å garantere for tonnasje. Anlegget vil håndtere om lag 30 prosent av det norske markedet for KFKholdige kuldemøbler, noe som vesentlig forventes å øke kvalitetsnivået i Norge. FRA TIL TONN Hvitevareretur implementerte KFK-prosjektet 1. juli 2002, og håndterte dette året tonn. I 2003 håndterte vi tonn og er godt fornøyd med denne økningen. I 2003 beregner Hvitevareretur en gjennomsnittlig markedsandel på ca. 60 prosent, noe som tilsier en total mengde på nærmere tonn KFK-holdige kuldemøbler på landsbasis. VI TAKKER! Hvitevareretur AS vil takke alle som har deltatt i prosjektet. En spesiell takk rettes til REKOM, kontrollnemnda og våre operatører som har vært store bidragsytere i gjennomføringen av prosjektet. Helge Åmotsbakken Administrerende direktør Thor Christian Wiik Svendsen Prosjektleder/teknisk sjef 2 KFK RAPPORT 2003

3 Lasting av kjøleskap og frysere hos Elkjøp på Karihaugen, Lørenskog.

4 180 land verner om ozonlaget «Uten Montrealprotokollen ville mengden ozonreduserende stoffer i stratosfæren i år 2050 ha vært fem ganger større enn i dag.» Tidligere har utslippene av ozonreduserende stoffer som KFK og halogener vært omfattende. I dag vet vi bedre. 180 land, herunder Norge, har undertegnet Montrealprotokollen av 1987 om vern av ozonlaget. FNs miljøprogram, UNEP, har beregnet at uten Montrealprotokollen ville mengden ozonreduserende stoffer i stratosfæren i år 2050 ha vært fem ganger større enn i dag. UV-strålingen på jorda ville vært dobbelt så sterk på midlere breddegrader på den nordlige halvkule og fire ganger så sterk på den sørlige halvkule. Forekomsten av hudkrefttilfeller ville ha økt med millioner. Dersom alle land oppfyller kravene i Montrealprotokollen, forventes ozonlaget å ha reparert seg selv i Konsentrasjonen avklor og brom i stratosfæren forventes da å være nede på 2 ppm (parts per million). Ozonreduserende stoffer ble tidligere ansett som ufarlige. De ozonreduserende stoffene KFK og haloner ble tidligere brukt i stor utstrekning over hele verden. 1,1 million tonn KFK ble brukt i Bruksområdene var omfattende: Drivgass i spraybokser, blåsemiddel i skumplast, kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, som løsemiddel, til tøyrens og til brannslokking. Grunnen til den brede anvendelsen var at stoffene er lite giftige, svært stabile, ikke brennbare og dessuten billige å produsere. Men nettopp denne egenskapen at stoffene er stabile, viste seg å være fatal for jordens ozonlag. Hvordan påvirker KFK ozonlaget? KFK er stabile klorforbindelser som transporteres uendret opp til stratosfæren før de blir brutt ned. Mange andre klorforbindelser brytes ned ved jordoverflaten og vil dermed ikke nå opp til stratosfærens ozonlag. Menneskeskapte forbindelser, som for eksempel KFK, er derimot svært stabile. De når helt opp til stratosfæren hvor UV-strålingen fra sola er så intens at KFK spaltes. I denne prosessen frigjøres klor fra KFK. Disse frigjorte kloratomene kan reagere med ozon. Et kloratom alene kan spalte store mengder ozon før det bindes i andre kjemiske forbindelser. «1,1 million tonn KFK ble brukt i 1986.» 4 KFK RAPPORT 2003

5 Hvitevareretur håndterer mesteparten av KFK i Norge Hvitevareretur AS har håndtert hele 40 tonn av totalt 46 tonn KFK som er sendt til destruksjon hos Stiftelsen Returgass. Bruk av ozonreduserende stoffer i Norge Norge har oppnådd gode resultater i reduksjon og stans av bruk av ozonreduserende stoffer. Norge har innfridd alle sine forpliktelser i Montrealprotokollen og EUs mål for reduksjoner. Målt i ozonreduserende evne, er forbruk av ozonreduserende stoffer redusert med 98 prosent siden Det produseres ikke ozonreduserende stoffer i Norge. Alle stoffer som forbrukes er importert. Et lite unntak er karbontetraklorid som er et mellomprodukt ved PVC-produksjon. De mest ozonreduserende stoffene, KFK og haloner, er forbudt i alle industrialiserte land, herunder Norge, med unntak av bruk til kjemiske analyser og som drivgass i legemidler. KFK finnes fremdeles i gamle kjøleskap, frysere og andre kuldeanlegg. Det er tillatt å bruke eksisterende kuldeanlegg som inneholder KFK, men etterfylling er ikke tillatt. KFK er i kuldemøbler gjennom forskjellige faser erstattet av den mindre ozonreduserende stoffgruppen HKFK og gruppen HFK, som ikke er ozonreduserende, men som derimot er en drivhusgass. Eksempel på HFK-gass er R-134a som ble brukt i stor utstrekning i kuldemøbler til husholdning. I de siste årene er HFK videre blitt erstattet med hydrokarboner, til eksempel isobutan (R600a). Norges import av KFK som råvare er redusert med mer enn 99 prosent siden 1986, fra 1313 til 2,8 tonn. For HKFK importeres det årlig ca. 800 tonn. Tiltak for Norge Ny forskrift om ozonreduserende stoffer trådte i kraft 1. januar Forskriften samler syv tidligere forskrifter om ozonreduserende stoffer til en. Samtidig skjerpes regelverket ved at EUs forordning om ozonreduserende stoffer innføres. Den tidligere «forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner» er opphevet. Den nye forskriften medfører blant annet at det nå er forbudt å selge og bruke brukt KFK til etterfylling av klima- og kuldeanlegg. For å redusere utslipp av KFK fra kasserte kjøleskap, må forhandlere ta imot kasserte kjøle- og fryseskap som inneholder KFK vederlagsfritt ved salg av nye kuldemøbler. Forhandlerne kan videre levere kuldemøblene vederlagsfritt til kommunen, som har ansvar for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av kasserte KFK-holdige kuldemøbler. Dette fremgår av «forskrift om handtering av kasserte KFK-haldige kuldemøbel». Hvitevareretur AS håndterte 40 tonn KFK i 2003 Stiftelsen Returgass i Horten, som tar imot KFK for destruksjon fra størstedelen av gjenvinningsmarkedet for KFK i Norge, mottok om lag 46 tonn KFK fra kasserte kuldemøbler i Hvitevareretur AS har til sammenligning gjennom sitt prosjekt separert ut 40 tonn i 2003 for miljøvennlig destruksjon, som er en økning fra 6,8 tonn i Herunder har vi hatt en gjennomsnittlig markedsandel på 60 prosent, noe som igjen forteller om Hvitevarereturs betydning for kvalitetsnivå for hele det norske markedet. «Norges import av KFK som råvare er redusert med mer enn 99 prosent siden 1986.» Kilder: Stiftelsen returgass KFK RAPPORT

6 Gram KFK per kuldemøbel R12 fra kjølekrets R11 fra skum Utvinning av KFK er en miljøutfordring Utvinning av KFK er en vesentlig miljøutfordring både i dag og i det kommende direktiv for EE-avfall. Hvitevareretur vil videre overvåke ytelsen ved dagens rutiner, samt de anlegg som benyttes av våre kontraktspartnere. Beregningen inkluderer blandede kuldemøbler fra 2002 på 1634 tonn og 2003 på 6934 tonn og en snittvekt på 59 kg/kuldemøbel I denne forbindelse skal et nøytralt sertifiseringsorgan nå i vår kartlegge dagens situasjon, blant annet ved å sette fokus på utvinning av mengde KFK pr kuldemøbel. Diagrammet viser en utvikling fra 2002 til 2003 og forteller om en vesentlig nivåheving ved utvinning av KFK, og da særlig ved utvinning av R-11 fra PUR-skum/isolasjon fra kuldemøbler. En hovedårsak til dette er at mer og mer av det norske volumet for KFK-holdige kuldemøbler blir håndtert på en annen måte sammenlignet med tidligere. Før Hvitevareretur gikk inn i markedet, var det en rekke aktører som baserte seg på en manuell teknologi hvor man ved enkle midler skrellet av isolasjon fra kuldemøblene, men uten å ivareta KFK som ble sluppet ut direkte til luft. Blant fagfolk er dette ofte blitt kalt «Barkespademetoden». Hvitevareretur har sammenlignet denne metoden med mer høyteknologiske metoder, hvor prosessene blant annet foregår i vakuum for å hindre utslipp av KFK til luft. Hvitevareretur har gjennom denne erfaringen og som vesentlig innkjøper av tjenester på dette markedet bidratt til et betydelig løft for kvaliteten på KFK-markedet i Norge. Tapping av olje med kjølegassen R-12 fra kjølekrets ved Stena miljø AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo. 6 KFK RAPPORT 2003

7 Hvitevareretur har gjennom sin erfaring og som vesentlig innkjøper på KFKmarkedet, bidratt til et betydelig løft for kvaliteten på KFK-markedet i Norge. KFK RAPPORT

8 FAKTA OM WEEE RECYCLING: Behandler om lag tonn kuldemøbler og EE-avfall årlig Behandler KFK-holdige kuldemøbler årlig Behandler 60 kjøleskap i timen, alternativt 5 tonn EE-avfall i timen Eies 50 prosent av private bedrifter og 50 prosent av kommunalt eide bedrifter Benytter beste tilgjengelige teknologi på området 8 KFK RAPPORT 2003

9 WEEE Recycling gjenvinningsanlegg i verdensklasse I Hvitevarereturs nye 3-årskontrakter fra 1. juli 2003 ble det nye anlegget til WEEE Recycling AS på Øysand i Trøndelag innlemmet i retursystemet. Dette anlegget vil basere seg på gjenvinning av KFK-holdige kuldemøbler samt annet EE-avfall, og da særlig kasserte store hvitevarer. Samtlige KFKholdige kuldemøbler fra Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Oppland vil havne her for miljøriktig håndtering. Dette vil generere en tonnasje på om lag 4000 tonn KFKholdige kuldemøbler i tillegg til 8000 tonn med annet EE-avfall. Anlegget er svært spesielt da det baserer seg på en helautomatisert behandling og benytter beste tilgjengelige teknologi, noe som på lengre sikt kan skape et generasjonsskifte når det gjelder behandlingsform. En vesentlig forbedring med dette anlegget er spesialiseringen mot nettopp kuldemøbler og annet EE-avfall, slik at man oppnår maksimal kvalitet på jern, aluminium, plast og øvrige fraksjoner som blir produsert. Hvitevareretur AS har store forventninger til både verdiskaping og kvalitet. Det faktum at vi i 2003 sammenlignet med 2002 har fått en økt gjenvinningsgrad av KFK per kuldemøbel, kan i stor grad tilskrives dette anlegget ettersom man har erstattet tidligere nevnte «barkespademetode» med moderne teknologi. Vi forventer en ytterlige økning av gjenvinningsgrad når driften av anlegget blir ytterligere optimalisert og strømlinjeformet. Anlegget er svært spesielt da det baserer seg på en helautomatisert behandling og benytter beste tilgjengelige teknologi, noe som på lengre sikt kan skape et generasjonsskifte når det gjelder behandlingsform. KFK RAPPORT

10 Tidkrevende og komplisert «Det fører til en rekke uheldige situasjoner at kuldemøbler er regulert av både KFK-forskriften og EE-forskriften.» Det faktum at kuldemøbler er regulert av både «KFK-forskriften» og «EE-forskriften», og derfor må håndteres via to forskjellige avfallsstrømmer, fører til en rekke uheldige situasjoner. Avfallsbesittere som kommunale gjenbruksstasjoner, forhandlere, verksteder o.l., får en tidkrevende og komplisert sorteringsproblematikk som samtidig øker lagringsbehovet for de enkelte avfallsbesitterne. Krever riktig sortering Konsekvensen blir ofte betydelige kostnader ved at man må ha egen container eller plass for KFKholdige kuldemøbler, i tillegg til at man ofte må transportere dem til det rette mottakssted. Det fører til uklarheter i forhold til sortering mellom KFK-forskriften og EE-forskriften. De som håndterer kasserte kuldemøbler for eksempel hos forhandlere, kommunale gjenbruksstasjoner og verksteder, har ofte ikke kunnskap, tid og vilje til å gjøre det riktig. Dette fører igjen til uklarheter i forhold til avvikshåndtering, eller at kostnader og mengder belastes eller krediteres feil part. Tilfeldig behandling Komplekst grensesnitt mellom kommuner og næringsliv som har kasserte kuldemøbler, fører ofte til at disse produktene får helt tilfeldig sluttbehandling og kommer på avveie. De kan komme rett i et shredderanlegg, uten tanke på å få kontroll med KFK og andre miljøfarlige stoffer. Tilbud fra Hvitevareretur «Hvitevareretur tar det fysiske transport- og gjenvinningsansvaret for samtlige kuldemøbler.» For å lage et vesentlig enklere retursystem for håndtering av kasserte kuldemøbler, har Hvitevaretur siden 1. juli 2002 tilbudt samtlige kommunale selskaper i Norge følgende: «Hvitevareretur AS tar det fysiske transport- og gjenvinningsansvaret for samtlige kuldemøbler og håndterer disse sammen med annet EE-avfall, og fakturerer videre til kommunen dokumenterte kostnader for transport og gjenvinning av KFK-holdige kuldemøbler.» Enkelt, økonomisk og praktisk for avtalekommuner Gjennom dette tilbudet får alle avfallsbesittere i avtalekommunene en vesentlig enklere håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. Mange transportkostnader, for eksempel interntransport mellom gjenbruksstasjoner og transport fra forhandlere og verksteder til kommunens gjenbruksstasjon, vil bortfalle da Hvitevareretur henter direkte. Forenkling gir økt miljøgevinst for profesjonelle KFK-holdige kuldemøbler I avtalene forenkles samtidig ansvarsforholdet mellom KFK-holdige kuldemøbler fra storhusholdning, dagligvarehandel etc. med hensyn til plassering under EE-forskriften eller KFK-forskriften. Etter forskriftene skal man skille mellom kuldemøbler som hadde et KFK-innhold større eller mindre enn 1 kg da møbelet var nytt. Dette har vist seg i praksis å være nesten umulig å håndheve. Videre fører dette dessverre til at avfallsbesitteren bruker enkleste og billigste løsning, eksempelvis shredding av møblene, uten tanke på å ivareta de nødvendige miljøhensyn. 10 KFK RAPPORT 2003

11 Derfor har Hvitevareretur AS, etter kartlegging og en lang diskusjon med berørte aktører, satt skillet mellom «plug in-møbler» og «ikke-plug in-møbler». Det vil si «plug in-møbler» fungerer ved å koble til stikkontakten, mens «ikke-plug in-møbler» må monteres sammen for å fungere. Som eksempel vises: Unngå dobbeltfakturering Avtalene innebærer at de kontraktspartnere som Hvitevareretur AS har avtale med, gjør arbeidet. Dette er profesjonelle aktører, der for eksempel utsortering av KFK-holdige kuldemøbler fra andre kuldemøbler er en enkel sak. Dermed unngår man eksempelvis «dobbeltfakturering». Fakturaprinsippene i tilbudet blir også videre kontrollert av både Hvitevareretur og Kontrollnemnda (se side 18) for å sikre kvaliteten for dette. Enkel sortering og lagring Avfallsbesittere får en enklere håndtering. Der hvor man tidligere hadde egen plass eller container for KFK-holdige kuldemøbler, kan man nå sortere disse sammen med andre store hvitevarer. I praksis kan man da tenke «smått i bur» og «stort i container» for håndtering av både kuldemøbler og EE-avfall. Samtidig blir det enklere å oppnå volumkriteriet for gratis containere hos Hvitevareretur, i følge retningslinjer for henting av EE-avfall for el-retur. «Gjennom tilbudet kan man tenke smått i bur og stort i container for håndtering av både kuldemøbler og EE-avfall.» Eksempel på «ikke-plug in»-kuldemøbel som reguleres under EE-forskriften. Eksempel på «plug in»-møbel som reguleres under KFKforskriften. Eksempel på samlagring av KFK-holdige kuldemøbler sammen med andre store hvitevarer hos Fana Stein og Gjenvinning AS i Bergen. KFK RAPPORT

12 BAKGRUNN FOR ORDNINGEN Norge er et foregangsland når det gjelder innsamling og miljøriktig gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Bransjeavtalen, som ble inngått mellom Miljøverndepartementet og sentrale bransjeorganisasjoner den 16. mars 1998, har som formål å forebygge og redusere miljøproblemene forårsaket av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Bransjeorganisasjonene påtok seg et såkalt produsentansvar for at det ble etablert et landsdekkende returtilbud for alt EE-avfall med virkning fra 1. juli Leverandørorganisasjonene opprettet til dette formål returselskapene Hvitevareretur AS, Elektronikkretur AS og RENAS. Returselskapene har ansvaret for etablering og drift av returordning innenfor det produktområdet som de er tildelt etter Bransjeavtalen. I Bransjeavtalen er målsettingen en innsamlingsgrad på 80 prosent innen 1. juli Samarbeidspartnere på innsamling Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS har inngått kontrakt med felles operatører for innsamling av kasserte hvitevarer (inkl. KFK-produkter) og elektronikkprodukter. Kontraktene er utformet slik at operatørene er ansvarlig for det avfallet som genereres i hvert fylke. Av kartet fremgår en oversikt over hvilke operatører som har fått kontrakt i hvilke fylker. Kontraktene gjelder fra 1. juli 2003 og gjelder til 30. juni N O R D L A N D TROMS F I N N M A R K NORD-TRØNDELAG S Ø R -T R Ø N D EL AG MØRE OG ROMSDAL Innsamling SOGN OG FJORDANE OPPLAND HEDMARK Stena Miljø AS: Elektra Miljøtransport: HORDALAND BUSKERUD Veidekke Gjenvinning AS Telemark: Rogaland: ROGALAND VEST- AGDER TELEMARK AUST- AGDER OSLO AKERSHUS VEST- FOLD ØSTFOLD Retura AS Agderfylkene: Sogn og Fjordane: Østbø AS: Børstads Transport AS: KFK RAPPORT 2003

13 Samarbeidspartnere på behandling Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS har inngått kontrakt med felles operatører for behandling av kasserte hvitevarer (inkl. KFK-produkter) og elektronikkprodukter. Kontraktene er utformet slik at operatørene er ansvarlig for sortering, registrering, demontering og gjenvinning av EE-avfall levert fra El-returs innsamlingsoperatør i tildelt fylke og det som blir levert direkte fra andre avfallsbesittere. Av kartet fremgår en oversikt over hvilke behandlingsoperatører som har fått tildelt kontrakt for hvilke fylker. Kontraktene gjelder fra 1. juli 2003 og gjelder til 30. juni Elektrogjenvinning Norge AS benytter WEEE Recycling AS som underleverandør for behandling av KFK-holdige kuldemøbler. Norsk Metallretur AS benytter Stena Miljø AS som underleverandør for Vestfold, og Behandling Norsk Gjenvinning AS for øvrige fylker. Stena Miljø AS Sørum Klementsrud TROMS F I N N M A R K Elektrogjenvinning Norge AS Vartdal Molde Gjøvik Norsk Metallretur AS Tønsberg Larvik Skien Kristiansand Stavanger N O R D L A N D Retura IR AS Øysand Østbø AS Bodø Øysand Behandlingsanlegg NORD-TRØNDELAG Behandling Stena Miljø AS Sørum Klementsrud S Ø R -T R Ø N D EL AG MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST- AGDER OPPLAND OSLO HEDMARK TELEMARK AKERSHUS VESTFOLD ØSTFOLD AUST- AGDER BUSKERUD Elektrogjenvinning Norge AS Vartdal Molde Gjøvik Norsk Metallretur AS Tønsberg Larvik Skien Kristiansand Stavanger Retura IR AS Øysand Østbø AS Bodø Øysand Behandlingsanlegg Forhandlinger om ny 3-årskontrakt fra 1. juli 2003, ble påbegynt allerede sommeren 2002 med en internasjonal kunngjøring og prekvalifisering. Det meldte seg 15 norske operatører og seks utenlandske. Returselskapene oppnådde en kostnadsreduksjon på ca. 16 prosent uten å redusere El-returs miljøkrav. KFK RAPPORT

14 Statistikk for 2003 INNSAMLING PER FYLKE, TONN «Totalt er det utvunnet 40 tonn KFK for destruksjon.» Akershus 246 Aust-Agder 294 Buskerud 177 Finnmark 488 Hedmark Hordaland 549 Møre og Romsdal 373 Nord-Trøndelag 636 Nordland 601 Oppland 22 Oslo 273 Rogaland 108 Sogn og Fjordane 429 Sør-Trøndelag Vest-Agder Troms Telemark 202 Vestfold 85 Østfold Som diagrammet viser ligger Hordaland på topp med hele 1001 tonn KFK-holdige kuldemøbler og med Nordland med 636 tonn på en andreplass. Oversikten viser tonnasje uten hensyn til befolkningsmengde. Fylker som Oslo og Østfold ligger lavt i tonnasje ettersom Hvitevareretur mangler flere avtaler i disse fylkene. FORDELING MELLOM TYPE KFK-HOLDIGE KULDEMØBLER UTVIKLING AV MENGDE KFK-FRIE KULDEMØBLER Kjøleskap og frysere fra husholdninger Profesjonelle kuldemøbler til butikker, storhusholdninger m.m. Diagrammet viser at mengde profesjonelle kuldemøbler (disker, reoler, automater, dispensere for drikkevarer m.m.) kun utgjorde 2 prosent henholdsvis 4 prosent i 2002 og 2003 av totalen. Det forventes, på grunn av den kortere levetiden, at de profesjonelle møblene raskere vil fases ut av markedet sammenlignet med husholdningsmøblene Kjøleskap og frysere fra husholdninger Profesjonelle kuldemøbler til butikker, storhusholdninger m.m. Diagrammet viser en svak økning KFK-frie kuldemøbler. Det forventes også fremover at både profesjonelle og husholdningsprodukter vil ha en jevn økning. 14 KFK RAPPORT 2003

15 MENGDE KULDEMØBLER FRA HUSHOLDNING 2003, TONN MENGDE PROFESJONELLE KULDEMØBLER 2003, TONN tonn tonn tonn 157 tonn 661 tonn 262 tonn KFK-holdige kuldemøbler KFK-holdige kuldemøbler Beregnet tillegg for KFK-holdige kuldemøbler * KFK-frie kuldemøbler Diagrammet viser en total mengde kasserte møblert til husholdning på tonn. Herav utgjør andelen KFK-frie møbler 16 prosent en mengde som forventes å øke fremover. *Beregning basert på 60 prosent markedsdekning Beregnet tillegg for KFK-holdige kuldemøbler * KFK-frie kuldemøbler Diagrammet viser en total mengde kasserte møblert til husholdning på tonn. Herav utgjør andelen kfk-frie møbler 61 prosent en mengde som også forventes å øke fremover. *Beregning basert på 60 prosent markedsdekning FARLIG AVFALL, 81 TONN NYTTESTOFFER, TONN R11 10 R12 6,0 Kretskort 0,15 0,16 0,06 Hg lyskilder Hg brytere Kondensatorer Oljeblanding Glass (hyller m.m.) 1015 Ikke magnetisk Jern 1200 Kompressorer PUR skum Restavfall 141 Konstruksjonsplast 24 Kabler KFK RAPPORT

16 Medlemsliste per 20. mars 2004 KOMMUNALT SELSKAP TILKNYTTEDE KOMMUNER «Hvitevareretur har avtale med kommunale selskaper som omfatter 75 prosent eller 3,5 millioner innbyggere i Norge.» Agder Renovasjon Asker kommune Aukra kommune Avfallsbehandling Tromsø KF Avfallsservice Bamble kommune Bardu kommune BIR DIM FIAS Finnmark Miljøtjeneste Finnmark Ressursselskap Fjellvar AS GIR Giske kommune GLT-avfall Hallingdal Renovasjon Haram kommune Haugesund kommune HIAS HRA HRS IHM Innherred Renovasjon IRIS IRMAT IRS IØR Indre Østfold Renovasjon Karmøy kommune Kongsberg kommune Lardal kommune LAS LiBIR MA REN MGR MNA Modalen kommune NGIR NGR NIR Froland, Grimstad, Arendal Asker Aukra Tromsø Lyngen, Storfjord, Gaivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa Bamble Bardu Bergen, Fusa, Samnanger, Os, Sund, Askøy, Vaksdal, Osterøy Eigersund, Sogndal, Bjerkreim Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Os, Røros, Holtålen Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik Hammerfest, Kvalsund Fjell Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Giske Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Haram Haugesund Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike, Hole Narvik, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen, Lavangen Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss Malvik, Selbu, Frosta, Leksvik, Levanger, Verdal, Mosvik, Inderøy, Meråker, Stjørdal Dønna, Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy Hjartdal, Notodden, Bø, Sauherad Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund Marker, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, Hobøl Karmøy Kongsberg Lardal Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes Lillesand, Birkenes Marnardal, Mandal, Audnedal, Lindesnes Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Roan, Osen, Namsos, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Bindal Modalen Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel Kristiansund, Rauma, Frei, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Aure, Halsa, Tustna, Smøla, Oppdal 16 KFK RAPPORT 2003

17 KOMMUNALT SELSKAP TILKNYTTEDE KOMMUNER NOMIL Odda kommune Perpetuum AS Porsgrunn kommune Rakkestad kommune Rennebu kommune Renovasjonsselskapet GLØR Renovest RENO-VEST RfD Renovasjonsselskapet for Drammensregionen RFL RIR RKR RTA RYMI Sandøy kommune Senja avfallsselskap SHMIL Siljan kommune SIM SIMAS Skien kommune SoR SSR Steinkjer kommune Stordal kommune Stranda kommune SUM SØIR Tinn kommune Toraneset Miljøverk Trondheim Renholdsverk Valdres Renovasjon VKR VEFAS VESAR VØR Vågsøy ØFAS ØRAS Øygarden kommune Ålesund kommune Bremanger, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn Odda Balsfjord Porsgrunn Rakkestad Rennebu Lillehammer, Øyer, Gausdal Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Lødingen Modum, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Farsund, Lyngdal Molde, Nesset, Midsund, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne Risør, Gjerstad, Vegårdshei, Tvedestrand Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Finnøy, Kvitesøy Sandøy Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna Siljan Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Austevoll Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Luster Skien Grue, Åsnes, Våler Sande, Herøy, Ulstein, Hareid Steinkjer Stordal Stranda Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jlster, Førde, Naustdal Elverum, Trysil, Åmot Tinn Vindafjord, Bokn, Tysvær, Etne, Ølen Trondheim Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre Guovdageaidnu-Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik Tønsberg, Horten, Holmestrand, Hof, Våle, Ramnes, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Re, Tjøme Volda, Ørsta Vågsøy Vardø, Vadsø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Nessby, Båtsfjord, Sør-Varanger Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal Øygarden Ålesund KFK RAPPORT

18 Kontrollnemnd 18. februar 2002 ble det skrevet en intensjonsavtale mellom Hvitevareretur og den kommunale interesseorganisasjonen Norsk Renholdsverks-forening (NRF). Denne avtalen regulerte ulike forhold rundt Hvitevarereturs prosjekt om håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. Som en konsekvens ble det opprettet en kontrollnemd bestående av to kommunale representanter samt en fra Hvitevareretur. Kontrollnemndas oppgaver har blant annet vært fokus på miljøriktig håndtering, kvalitet på rapportering og fakturering og produksjon av miljørapport. I 2003 ble det gjennomført anleggsbefaring hos Stena Miljø AS i Oslo og WEEE Recycling AS i Øysand. Deltagere i kontrollnemnd: Arvid Beldo Håkon Grepstad Thor Christian Wiik Svendsen Finnmark Miljøtjeneste Sunnfjord Miljøverk Hvitevareretur Er kommunen min med på ordningen? Forhandlere, kommunale gjenbruksstasjoner, verksteder med mer som ønsker å kaste KFK-holdige kuldemøbler: Finn ut om vi kan hjelpe dere. For å få vite om kommunen dere holder til i, har avtale med Hvitevareretur, ta direkte kontakt eller sjekk hjemmesiden på Tast inn din kommune i søkemotoren og vent på svar! 18 KFK RAPPORT 2003

19 Ordliste EE-avfall = kasserte elektriske og elektroniske produkter. EE-forskriften = forskrift som regulerer EE-avfall, herunder alle andre kuldemøbler som ikke reguleres av KFK-forskrift. Produsent/Importør (Hvitevareretur AS) har plikt til landsdekkende innsamling fra mottakspliktige kommuner og forhandlere samt videre håndtering i henhold til forskriftens 7.3 Forskriften ble effektuert 1. juli Elretur = retursamarbeid mellom returselskapene Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS. Haloner = er en gruppe stabile organiske forbindelser som inneholder brom, og som kan ødelegge ozonlaget. Halon brukes til brannslokking. Import av halon til Norge ble stanset i Halon er 10 ganger mer ozonødeleggende enn KFK. HKFK = hydroklorfluorkarboner, ble tatt i bruk som erstatningsstoffer for KFK da bruken av denne ble redusert fra HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK og halon. 40 forskjellige HKFKforbindelser er omfattet av Montrealprotokollen. Fire av disse er i bruk i Norge. HKFK brukes som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. HKFK brukes i Norge som kuldemedium i større kuldeanlegg. Ca. to tredeler av stoffet går til dette. I vanlige husholdningskjøleskap er det ikke tillatt å bruke HKFK som kuldemedium. KFK = Klorfluorkarboner, er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. KFK-forbindelser brytes svært langsomt ned, med en halveringstid på år, slik at de får en lang oppholdstid i stratosfæren. Stoffene er også kjent ved handelsnavn som freon, arcton og frigen. KFK er nå forbudt i alle industrialiserte land, med unntak av bruk til kjemiske analyser og som drivhusgass i legemidler som astmasprayer. KFK betegnes som KFK11, KFK12, KFK113, KFK114 og KFK115. KFK11 og KFK12 er de vanligste gassene som benyttes i kuldemøbler til husholdning, i henholdsvis isolasjon og kjølekrets. KFK-forskriften = forskrift som regulerer alle kjøle- og fryseenheter, med en fyllingsmengde på inntil 1 kg KFK i kjølekretsen da møbelet var nytt. Videre omfattes kuldemøbler av tilsvarende størrelse og type med KFK i isolasjonen. Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av KFK-holdige kuldemøbler i kommunen fra forbrukere, virksomheter og forhandlere. Kommunen plikter å ta imot kasserte KFK-holdige kuldemøbler vederlagsfritt. Kommunen har også plikt til å sørge for videre håndtering av disse kuldemøblene i samsvar med forskriftens 6. Forhandler har i dag plikt til vederlagsfritt mottak ved salg av nye kuldemøbler samt transport til kommunens mottak eller kommunens gjenvinner. Forskriften ble effektuert Kuldemøbler = kjøle- og fryseprodukter (skap, bokser, reoler, disker m.v.) til husholdnings- og profesjonell bruk (butikker, storkjøkken m.m.) Ozonreduserende stoffer = klor- eller bromholdige forbindelser, herunder KFK, HKFK og haloner. Stoffene er flyktige og svært stabile, slik at de kan nå opp til stratosfæren. De ulike stoffene har ulik evne til å bryte ned ozon. Denne evnen betegnes som stoffets «ozonnedbrytende potensial» (Ozone Depleting Potential», som forkortes ODP). Man har derfor beregnet et ozonnedbrytende potensial som angir stoffenes relative evne til å bryte ned ozon i forhold til KFK 12 (CCl2F2), som man har satt lik 1. Shredderanlegg = anlegg for maskinell kverning og mekanisk separering av materialer. KFK RAPPORT

20 Produksjon: Dinamo PR Foto: Erik Thallaug HVITEVARERETUR AS Postboks 6112 Etterstad 0602 Oslo Besøksadresse: Fyrstikkalléen 3B Telefon: Telefaks: e-post:

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 5 1 3 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Bredbånd Dekningsanalyse 2007

Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Bredbånd Dekningsanalyse 2007 Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) 03.07.2007 Teleplan AS Fornebuveien 31 P.O. Box 69 1324 Lysaker Norway Dokument informasjon: Dokument tittel: Bredbånd Dekningsanalyse

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning Jackon isolasjon i grunnen G R U N N Praktisk veiledning Markisolasjon Telesikring Varme og kalde konstruksjoner Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 09-2012 erstatter 01-2011 2Jackon isolajon

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Nr. 4 2002 Side 415 527 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2002 Side 415 527 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2002 Side 415 527 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 16. mai 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet April 12. Lov nr. 9 om endr. i

Detaljer

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI

STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 743 STRUKTURTALL FOR KOMMUNENES ØKONOMI 1986 STRUCTURAL DATA FROM THE MUNICIPAL ACCOUNTS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2590-6 ISSN 0333-3809

Detaljer

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon.

F R O. Jackon. Praktisk veiledning R I N G. Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg. 07-2015 erstatter 05-2010. www.jackon. Jackon Praktisk veiledning F R O ST I S O LE R I N G Frostisolering av: VA ledninger Veier Idrettsanlegg 07-2015 erstatter 05-2010 Isoler riktig det lønner seg! Denne brosjyren gir en oversikt over noen

Detaljer

Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2014 Side 475 647 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 19. mai 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2014 Mars. 21. Lov nr. 7 om endr.

Detaljer

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger

Konstruksjonsguide 3 Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger Konstruksjonsguide Fundamenter Gulv på grunn Kjellervegger FUNDAMENTER ETASJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTER- VEGGER GULV PÅ GRUNN SKILLEVEGGER FUNDAMENTER ETA- SJESKILLERE TAK KJELLERVEGGER YTTERVEGGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for:

INNHOLDSFORTEGNELSE. Definisjonsvedlegg for: Definisjonsvedlegg SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Definisjonsvedlegg for: Somatiske pasient- og aktivitetsdata 2013 3 Kostnader, finansiering og kostnadsindikatorer 24 Pasientdata

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer