Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler"

Transkript

1 Hvitevareretur AS KFK-rapport 2003 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler

2 Nesten alle kommuner er med på KFK-ordningen Kommunale renovasjonsselskaper som dekker 75 prosent av Norges befolkning, har skrevet avtale med Hvitevareretur AS. Dette sikrer en enkel, økonomisk og forskriftsmessig håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. INNHOLD Verner om ozonlaget 4 Hvitevareretur håndterer mesteparten 5 KFK er en miljøutfordring 6 Gjenvinning i verdensklasse 9 Tilbud fra Hvitevareretur 10 Samarbeidspartnere 12 Statistikk for Medlemmer 16 Er kommunen din med? 18 Kontrollnemnd 18 Ordliste 19 Både kommuner og forhandlere sparer flere titalls millioner kroner årlig ved å være med på dette prosjektet. Ved å inngå avtaler med Hvitevareretur har kommunene oppnådd gunstige priser, samtidig som den rasjonelle avfallshåndteringen også medfører betydelige gevinster. Både tidsbruk, kompleksitet og kostnader blir redusert ved at El-retur samordner håndteringen med retur av annet EE-avfall. Det er også blitt enklere for forhandlere i og med at kuldemøbler blir hentet vederlagsfritt sammen med andre hvitevarer. Tidligere måtte disse sorteres ut separat og transporteres til nærmeste kommunale mottak. I alt har denne forenklingen omfattet anslagsvis gjenbruksstasjoner og forhandlere i Norge. Det er et mål at de resterende 25 prosent av kommunene også blir med på vår ordning. ET LØFT FOR MILJØET Prosjektet har ført til at det nå utvinnes stadig mer KFK (både R11 og R12) fra hvert kuldemøbel som blir behandlet. Gjennom prosjektet har gjennomsnittlig mengde økt fra 249 gram per skap i 2002 til 350 gram per skap i Hvitevareretur er svært glad for etableringen av Med vennlig hilsen Hvitevareretur AS Oslo 1. april 2004 det nye anlegget til WEEE Recycling AS på Øysand, som er et av Europas mest moderne anlegg for både kuldemøbler og EE-avfall. Dette anlegget vil, etter Hvitevarereturs mening, bidra til et generasjonsskifte fra manuell håndtering til mer maskinell håndtering, samtidig som miljøhensyn blir ivaretatt. Hvitevareretur AS har bidratt sterkt til etableringen ved å garantere for tonnasje. Anlegget vil håndtere om lag 30 prosent av det norske markedet for KFKholdige kuldemøbler, noe som vesentlig forventes å øke kvalitetsnivået i Norge. FRA TIL TONN Hvitevareretur implementerte KFK-prosjektet 1. juli 2002, og håndterte dette året tonn. I 2003 håndterte vi tonn og er godt fornøyd med denne økningen. I 2003 beregner Hvitevareretur en gjennomsnittlig markedsandel på ca. 60 prosent, noe som tilsier en total mengde på nærmere tonn KFK-holdige kuldemøbler på landsbasis. VI TAKKER! Hvitevareretur AS vil takke alle som har deltatt i prosjektet. En spesiell takk rettes til REKOM, kontrollnemnda og våre operatører som har vært store bidragsytere i gjennomføringen av prosjektet. Helge Åmotsbakken Administrerende direktør Thor Christian Wiik Svendsen Prosjektleder/teknisk sjef 2 KFK RAPPORT 2003

3 Lasting av kjøleskap og frysere hos Elkjøp på Karihaugen, Lørenskog.

4 180 land verner om ozonlaget «Uten Montrealprotokollen ville mengden ozonreduserende stoffer i stratosfæren i år 2050 ha vært fem ganger større enn i dag.» Tidligere har utslippene av ozonreduserende stoffer som KFK og halogener vært omfattende. I dag vet vi bedre. 180 land, herunder Norge, har undertegnet Montrealprotokollen av 1987 om vern av ozonlaget. FNs miljøprogram, UNEP, har beregnet at uten Montrealprotokollen ville mengden ozonreduserende stoffer i stratosfæren i år 2050 ha vært fem ganger større enn i dag. UV-strålingen på jorda ville vært dobbelt så sterk på midlere breddegrader på den nordlige halvkule og fire ganger så sterk på den sørlige halvkule. Forekomsten av hudkrefttilfeller ville ha økt med millioner. Dersom alle land oppfyller kravene i Montrealprotokollen, forventes ozonlaget å ha reparert seg selv i Konsentrasjonen avklor og brom i stratosfæren forventes da å være nede på 2 ppm (parts per million). Ozonreduserende stoffer ble tidligere ansett som ufarlige. De ozonreduserende stoffene KFK og haloner ble tidligere brukt i stor utstrekning over hele verden. 1,1 million tonn KFK ble brukt i Bruksområdene var omfattende: Drivgass i spraybokser, blåsemiddel i skumplast, kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, som løsemiddel, til tøyrens og til brannslokking. Grunnen til den brede anvendelsen var at stoffene er lite giftige, svært stabile, ikke brennbare og dessuten billige å produsere. Men nettopp denne egenskapen at stoffene er stabile, viste seg å være fatal for jordens ozonlag. Hvordan påvirker KFK ozonlaget? KFK er stabile klorforbindelser som transporteres uendret opp til stratosfæren før de blir brutt ned. Mange andre klorforbindelser brytes ned ved jordoverflaten og vil dermed ikke nå opp til stratosfærens ozonlag. Menneskeskapte forbindelser, som for eksempel KFK, er derimot svært stabile. De når helt opp til stratosfæren hvor UV-strålingen fra sola er så intens at KFK spaltes. I denne prosessen frigjøres klor fra KFK. Disse frigjorte kloratomene kan reagere med ozon. Et kloratom alene kan spalte store mengder ozon før det bindes i andre kjemiske forbindelser. «1,1 million tonn KFK ble brukt i 1986.» 4 KFK RAPPORT 2003

5 Hvitevareretur håndterer mesteparten av KFK i Norge Hvitevareretur AS har håndtert hele 40 tonn av totalt 46 tonn KFK som er sendt til destruksjon hos Stiftelsen Returgass. Bruk av ozonreduserende stoffer i Norge Norge har oppnådd gode resultater i reduksjon og stans av bruk av ozonreduserende stoffer. Norge har innfridd alle sine forpliktelser i Montrealprotokollen og EUs mål for reduksjoner. Målt i ozonreduserende evne, er forbruk av ozonreduserende stoffer redusert med 98 prosent siden Det produseres ikke ozonreduserende stoffer i Norge. Alle stoffer som forbrukes er importert. Et lite unntak er karbontetraklorid som er et mellomprodukt ved PVC-produksjon. De mest ozonreduserende stoffene, KFK og haloner, er forbudt i alle industrialiserte land, herunder Norge, med unntak av bruk til kjemiske analyser og som drivgass i legemidler. KFK finnes fremdeles i gamle kjøleskap, frysere og andre kuldeanlegg. Det er tillatt å bruke eksisterende kuldeanlegg som inneholder KFK, men etterfylling er ikke tillatt. KFK er i kuldemøbler gjennom forskjellige faser erstattet av den mindre ozonreduserende stoffgruppen HKFK og gruppen HFK, som ikke er ozonreduserende, men som derimot er en drivhusgass. Eksempel på HFK-gass er R-134a som ble brukt i stor utstrekning i kuldemøbler til husholdning. I de siste årene er HFK videre blitt erstattet med hydrokarboner, til eksempel isobutan (R600a). Norges import av KFK som råvare er redusert med mer enn 99 prosent siden 1986, fra 1313 til 2,8 tonn. For HKFK importeres det årlig ca. 800 tonn. Tiltak for Norge Ny forskrift om ozonreduserende stoffer trådte i kraft 1. januar Forskriften samler syv tidligere forskrifter om ozonreduserende stoffer til en. Samtidig skjerpes regelverket ved at EUs forordning om ozonreduserende stoffer innføres. Den tidligere «forskrift om tilvirkning, innførsel, utførsel og bruk av klorfluorkarboner (KFK) og haloner» er opphevet. Den nye forskriften medfører blant annet at det nå er forbudt å selge og bruke brukt KFK til etterfylling av klima- og kuldeanlegg. For å redusere utslipp av KFK fra kasserte kjøleskap, må forhandlere ta imot kasserte kjøle- og fryseskap som inneholder KFK vederlagsfritt ved salg av nye kuldemøbler. Forhandlerne kan videre levere kuldemøblene vederlagsfritt til kommunen, som har ansvar for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av kasserte KFK-holdige kuldemøbler. Dette fremgår av «forskrift om handtering av kasserte KFK-haldige kuldemøbel». Hvitevareretur AS håndterte 40 tonn KFK i 2003 Stiftelsen Returgass i Horten, som tar imot KFK for destruksjon fra størstedelen av gjenvinningsmarkedet for KFK i Norge, mottok om lag 46 tonn KFK fra kasserte kuldemøbler i Hvitevareretur AS har til sammenligning gjennom sitt prosjekt separert ut 40 tonn i 2003 for miljøvennlig destruksjon, som er en økning fra 6,8 tonn i Herunder har vi hatt en gjennomsnittlig markedsandel på 60 prosent, noe som igjen forteller om Hvitevarereturs betydning for kvalitetsnivå for hele det norske markedet. «Norges import av KFK som råvare er redusert med mer enn 99 prosent siden 1986.» Kilder: Stiftelsen returgass KFK RAPPORT

6 Gram KFK per kuldemøbel R12 fra kjølekrets R11 fra skum Utvinning av KFK er en miljøutfordring Utvinning av KFK er en vesentlig miljøutfordring både i dag og i det kommende direktiv for EE-avfall. Hvitevareretur vil videre overvåke ytelsen ved dagens rutiner, samt de anlegg som benyttes av våre kontraktspartnere. Beregningen inkluderer blandede kuldemøbler fra 2002 på 1634 tonn og 2003 på 6934 tonn og en snittvekt på 59 kg/kuldemøbel I denne forbindelse skal et nøytralt sertifiseringsorgan nå i vår kartlegge dagens situasjon, blant annet ved å sette fokus på utvinning av mengde KFK pr kuldemøbel. Diagrammet viser en utvikling fra 2002 til 2003 og forteller om en vesentlig nivåheving ved utvinning av KFK, og da særlig ved utvinning av R-11 fra PUR-skum/isolasjon fra kuldemøbler. En hovedårsak til dette er at mer og mer av det norske volumet for KFK-holdige kuldemøbler blir håndtert på en annen måte sammenlignet med tidligere. Før Hvitevareretur gikk inn i markedet, var det en rekke aktører som baserte seg på en manuell teknologi hvor man ved enkle midler skrellet av isolasjon fra kuldemøblene, men uten å ivareta KFK som ble sluppet ut direkte til luft. Blant fagfolk er dette ofte blitt kalt «Barkespademetoden». Hvitevareretur har sammenlignet denne metoden med mer høyteknologiske metoder, hvor prosessene blant annet foregår i vakuum for å hindre utslipp av KFK til luft. Hvitevareretur har gjennom denne erfaringen og som vesentlig innkjøper av tjenester på dette markedet bidratt til et betydelig løft for kvaliteten på KFK-markedet i Norge. Tapping av olje med kjølegassen R-12 fra kjølekrets ved Stena miljø AS sitt anlegg på Klemetsrud i Oslo. 6 KFK RAPPORT 2003

7 Hvitevareretur har gjennom sin erfaring og som vesentlig innkjøper på KFKmarkedet, bidratt til et betydelig løft for kvaliteten på KFK-markedet i Norge. KFK RAPPORT

8 FAKTA OM WEEE RECYCLING: Behandler om lag tonn kuldemøbler og EE-avfall årlig Behandler KFK-holdige kuldemøbler årlig Behandler 60 kjøleskap i timen, alternativt 5 tonn EE-avfall i timen Eies 50 prosent av private bedrifter og 50 prosent av kommunalt eide bedrifter Benytter beste tilgjengelige teknologi på området 8 KFK RAPPORT 2003

9 WEEE Recycling gjenvinningsanlegg i verdensklasse I Hvitevarereturs nye 3-årskontrakter fra 1. juli 2003 ble det nye anlegget til WEEE Recycling AS på Øysand i Trøndelag innlemmet i retursystemet. Dette anlegget vil basere seg på gjenvinning av KFK-holdige kuldemøbler samt annet EE-avfall, og da særlig kasserte store hvitevarer. Samtlige KFKholdige kuldemøbler fra Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane samt Oppland vil havne her for miljøriktig håndtering. Dette vil generere en tonnasje på om lag 4000 tonn KFKholdige kuldemøbler i tillegg til 8000 tonn med annet EE-avfall. Anlegget er svært spesielt da det baserer seg på en helautomatisert behandling og benytter beste tilgjengelige teknologi, noe som på lengre sikt kan skape et generasjonsskifte når det gjelder behandlingsform. En vesentlig forbedring med dette anlegget er spesialiseringen mot nettopp kuldemøbler og annet EE-avfall, slik at man oppnår maksimal kvalitet på jern, aluminium, plast og øvrige fraksjoner som blir produsert. Hvitevareretur AS har store forventninger til både verdiskaping og kvalitet. Det faktum at vi i 2003 sammenlignet med 2002 har fått en økt gjenvinningsgrad av KFK per kuldemøbel, kan i stor grad tilskrives dette anlegget ettersom man har erstattet tidligere nevnte «barkespademetode» med moderne teknologi. Vi forventer en ytterlige økning av gjenvinningsgrad når driften av anlegget blir ytterligere optimalisert og strømlinjeformet. Anlegget er svært spesielt da det baserer seg på en helautomatisert behandling og benytter beste tilgjengelige teknologi, noe som på lengre sikt kan skape et generasjonsskifte når det gjelder behandlingsform. KFK RAPPORT

10 Tidkrevende og komplisert «Det fører til en rekke uheldige situasjoner at kuldemøbler er regulert av både KFK-forskriften og EE-forskriften.» Det faktum at kuldemøbler er regulert av både «KFK-forskriften» og «EE-forskriften», og derfor må håndteres via to forskjellige avfallsstrømmer, fører til en rekke uheldige situasjoner. Avfallsbesittere som kommunale gjenbruksstasjoner, forhandlere, verksteder o.l., får en tidkrevende og komplisert sorteringsproblematikk som samtidig øker lagringsbehovet for de enkelte avfallsbesitterne. Krever riktig sortering Konsekvensen blir ofte betydelige kostnader ved at man må ha egen container eller plass for KFKholdige kuldemøbler, i tillegg til at man ofte må transportere dem til det rette mottakssted. Det fører til uklarheter i forhold til sortering mellom KFK-forskriften og EE-forskriften. De som håndterer kasserte kuldemøbler for eksempel hos forhandlere, kommunale gjenbruksstasjoner og verksteder, har ofte ikke kunnskap, tid og vilje til å gjøre det riktig. Dette fører igjen til uklarheter i forhold til avvikshåndtering, eller at kostnader og mengder belastes eller krediteres feil part. Tilfeldig behandling Komplekst grensesnitt mellom kommuner og næringsliv som har kasserte kuldemøbler, fører ofte til at disse produktene får helt tilfeldig sluttbehandling og kommer på avveie. De kan komme rett i et shredderanlegg, uten tanke på å få kontroll med KFK og andre miljøfarlige stoffer. Tilbud fra Hvitevareretur «Hvitevareretur tar det fysiske transport- og gjenvinningsansvaret for samtlige kuldemøbler.» For å lage et vesentlig enklere retursystem for håndtering av kasserte kuldemøbler, har Hvitevaretur siden 1. juli 2002 tilbudt samtlige kommunale selskaper i Norge følgende: «Hvitevareretur AS tar det fysiske transport- og gjenvinningsansvaret for samtlige kuldemøbler og håndterer disse sammen med annet EE-avfall, og fakturerer videre til kommunen dokumenterte kostnader for transport og gjenvinning av KFK-holdige kuldemøbler.» Enkelt, økonomisk og praktisk for avtalekommuner Gjennom dette tilbudet får alle avfallsbesittere i avtalekommunene en vesentlig enklere håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. Mange transportkostnader, for eksempel interntransport mellom gjenbruksstasjoner og transport fra forhandlere og verksteder til kommunens gjenbruksstasjon, vil bortfalle da Hvitevareretur henter direkte. Forenkling gir økt miljøgevinst for profesjonelle KFK-holdige kuldemøbler I avtalene forenkles samtidig ansvarsforholdet mellom KFK-holdige kuldemøbler fra storhusholdning, dagligvarehandel etc. med hensyn til plassering under EE-forskriften eller KFK-forskriften. Etter forskriftene skal man skille mellom kuldemøbler som hadde et KFK-innhold større eller mindre enn 1 kg da møbelet var nytt. Dette har vist seg i praksis å være nesten umulig å håndheve. Videre fører dette dessverre til at avfallsbesitteren bruker enkleste og billigste løsning, eksempelvis shredding av møblene, uten tanke på å ivareta de nødvendige miljøhensyn. 10 KFK RAPPORT 2003

11 Derfor har Hvitevareretur AS, etter kartlegging og en lang diskusjon med berørte aktører, satt skillet mellom «plug in-møbler» og «ikke-plug in-møbler». Det vil si «plug in-møbler» fungerer ved å koble til stikkontakten, mens «ikke-plug in-møbler» må monteres sammen for å fungere. Som eksempel vises: Unngå dobbeltfakturering Avtalene innebærer at de kontraktspartnere som Hvitevareretur AS har avtale med, gjør arbeidet. Dette er profesjonelle aktører, der for eksempel utsortering av KFK-holdige kuldemøbler fra andre kuldemøbler er en enkel sak. Dermed unngår man eksempelvis «dobbeltfakturering». Fakturaprinsippene i tilbudet blir også videre kontrollert av både Hvitevareretur og Kontrollnemnda (se side 18) for å sikre kvaliteten for dette. Enkel sortering og lagring Avfallsbesittere får en enklere håndtering. Der hvor man tidligere hadde egen plass eller container for KFK-holdige kuldemøbler, kan man nå sortere disse sammen med andre store hvitevarer. I praksis kan man da tenke «smått i bur» og «stort i container» for håndtering av både kuldemøbler og EE-avfall. Samtidig blir det enklere å oppnå volumkriteriet for gratis containere hos Hvitevareretur, i følge retningslinjer for henting av EE-avfall for el-retur. «Gjennom tilbudet kan man tenke smått i bur og stort i container for håndtering av både kuldemøbler og EE-avfall.» Eksempel på «ikke-plug in»-kuldemøbel som reguleres under EE-forskriften. Eksempel på «plug in»-møbel som reguleres under KFKforskriften. Eksempel på samlagring av KFK-holdige kuldemøbler sammen med andre store hvitevarer hos Fana Stein og Gjenvinning AS i Bergen. KFK RAPPORT

12 BAKGRUNN FOR ORDNINGEN Norge er et foregangsland når det gjelder innsamling og miljøriktig gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall. Bransjeavtalen, som ble inngått mellom Miljøverndepartementet og sentrale bransjeorganisasjoner den 16. mars 1998, har som formål å forebygge og redusere miljøproblemene forårsaket av kasserte elektriske og elektroniske produkter. Bransjeorganisasjonene påtok seg et såkalt produsentansvar for at det ble etablert et landsdekkende returtilbud for alt EE-avfall med virkning fra 1. juli Leverandørorganisasjonene opprettet til dette formål returselskapene Hvitevareretur AS, Elektronikkretur AS og RENAS. Returselskapene har ansvaret for etablering og drift av returordning innenfor det produktområdet som de er tildelt etter Bransjeavtalen. I Bransjeavtalen er målsettingen en innsamlingsgrad på 80 prosent innen 1. juli Samarbeidspartnere på innsamling Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS har inngått kontrakt med felles operatører for innsamling av kasserte hvitevarer (inkl. KFK-produkter) og elektronikkprodukter. Kontraktene er utformet slik at operatørene er ansvarlig for det avfallet som genereres i hvert fylke. Av kartet fremgår en oversikt over hvilke operatører som har fått kontrakt i hvilke fylker. Kontraktene gjelder fra 1. juli 2003 og gjelder til 30. juni N O R D L A N D TROMS F I N N M A R K NORD-TRØNDELAG S Ø R -T R Ø N D EL AG MØRE OG ROMSDAL Innsamling SOGN OG FJORDANE OPPLAND HEDMARK Stena Miljø AS: Elektra Miljøtransport: HORDALAND BUSKERUD Veidekke Gjenvinning AS Telemark: Rogaland: ROGALAND VEST- AGDER TELEMARK AUST- AGDER OSLO AKERSHUS VEST- FOLD ØSTFOLD Retura AS Agderfylkene: Sogn og Fjordane: Østbø AS: Børstads Transport AS: KFK RAPPORT 2003

13 Samarbeidspartnere på behandling Hvitevareretur AS og Elektronikkretur AS har inngått kontrakt med felles operatører for behandling av kasserte hvitevarer (inkl. KFK-produkter) og elektronikkprodukter. Kontraktene er utformet slik at operatørene er ansvarlig for sortering, registrering, demontering og gjenvinning av EE-avfall levert fra El-returs innsamlingsoperatør i tildelt fylke og det som blir levert direkte fra andre avfallsbesittere. Av kartet fremgår en oversikt over hvilke behandlingsoperatører som har fått tildelt kontrakt for hvilke fylker. Kontraktene gjelder fra 1. juli 2003 og gjelder til 30. juni Elektrogjenvinning Norge AS benytter WEEE Recycling AS som underleverandør for behandling av KFK-holdige kuldemøbler. Norsk Metallretur AS benytter Stena Miljø AS som underleverandør for Vestfold, og Behandling Norsk Gjenvinning AS for øvrige fylker. Stena Miljø AS Sørum Klementsrud TROMS F I N N M A R K Elektrogjenvinning Norge AS Vartdal Molde Gjøvik Norsk Metallretur AS Tønsberg Larvik Skien Kristiansand Stavanger N O R D L A N D Retura IR AS Øysand Østbø AS Bodø Øysand Behandlingsanlegg NORD-TRØNDELAG Behandling Stena Miljø AS Sørum Klementsrud S Ø R -T R Ø N D EL AG MØRE OG ROMSDAL SOGN OG FJORDANE HORDALAND ROGALAND VEST- AGDER OPPLAND OSLO HEDMARK TELEMARK AKERSHUS VESTFOLD ØSTFOLD AUST- AGDER BUSKERUD Elektrogjenvinning Norge AS Vartdal Molde Gjøvik Norsk Metallretur AS Tønsberg Larvik Skien Kristiansand Stavanger Retura IR AS Øysand Østbø AS Bodø Øysand Behandlingsanlegg Forhandlinger om ny 3-årskontrakt fra 1. juli 2003, ble påbegynt allerede sommeren 2002 med en internasjonal kunngjøring og prekvalifisering. Det meldte seg 15 norske operatører og seks utenlandske. Returselskapene oppnådde en kostnadsreduksjon på ca. 16 prosent uten å redusere El-returs miljøkrav. KFK RAPPORT

14 Statistikk for 2003 INNSAMLING PER FYLKE, TONN «Totalt er det utvunnet 40 tonn KFK for destruksjon.» Akershus 246 Aust-Agder 294 Buskerud 177 Finnmark 488 Hedmark Hordaland 549 Møre og Romsdal 373 Nord-Trøndelag 636 Nordland 601 Oppland 22 Oslo 273 Rogaland 108 Sogn og Fjordane 429 Sør-Trøndelag Vest-Agder Troms Telemark 202 Vestfold 85 Østfold Som diagrammet viser ligger Hordaland på topp med hele 1001 tonn KFK-holdige kuldemøbler og med Nordland med 636 tonn på en andreplass. Oversikten viser tonnasje uten hensyn til befolkningsmengde. Fylker som Oslo og Østfold ligger lavt i tonnasje ettersom Hvitevareretur mangler flere avtaler i disse fylkene. FORDELING MELLOM TYPE KFK-HOLDIGE KULDEMØBLER UTVIKLING AV MENGDE KFK-FRIE KULDEMØBLER Kjøleskap og frysere fra husholdninger Profesjonelle kuldemøbler til butikker, storhusholdninger m.m. Diagrammet viser at mengde profesjonelle kuldemøbler (disker, reoler, automater, dispensere for drikkevarer m.m.) kun utgjorde 2 prosent henholdsvis 4 prosent i 2002 og 2003 av totalen. Det forventes, på grunn av den kortere levetiden, at de profesjonelle møblene raskere vil fases ut av markedet sammenlignet med husholdningsmøblene Kjøleskap og frysere fra husholdninger Profesjonelle kuldemøbler til butikker, storhusholdninger m.m. Diagrammet viser en svak økning KFK-frie kuldemøbler. Det forventes også fremover at både profesjonelle og husholdningsprodukter vil ha en jevn økning. 14 KFK RAPPORT 2003

15 MENGDE KULDEMØBLER FRA HUSHOLDNING 2003, TONN MENGDE PROFESJONELLE KULDEMØBLER 2003, TONN tonn tonn tonn 157 tonn 661 tonn 262 tonn KFK-holdige kuldemøbler KFK-holdige kuldemøbler Beregnet tillegg for KFK-holdige kuldemøbler * KFK-frie kuldemøbler Diagrammet viser en total mengde kasserte møblert til husholdning på tonn. Herav utgjør andelen KFK-frie møbler 16 prosent en mengde som forventes å øke fremover. *Beregning basert på 60 prosent markedsdekning Beregnet tillegg for KFK-holdige kuldemøbler * KFK-frie kuldemøbler Diagrammet viser en total mengde kasserte møblert til husholdning på tonn. Herav utgjør andelen kfk-frie møbler 61 prosent en mengde som også forventes å øke fremover. *Beregning basert på 60 prosent markedsdekning FARLIG AVFALL, 81 TONN NYTTESTOFFER, TONN R11 10 R12 6,0 Kretskort 0,15 0,16 0,06 Hg lyskilder Hg brytere Kondensatorer Oljeblanding Glass (hyller m.m.) 1015 Ikke magnetisk Jern 1200 Kompressorer PUR skum Restavfall 141 Konstruksjonsplast 24 Kabler KFK RAPPORT

16 Medlemsliste per 20. mars 2004 KOMMUNALT SELSKAP TILKNYTTEDE KOMMUNER «Hvitevareretur har avtale med kommunale selskaper som omfatter 75 prosent eller 3,5 millioner innbyggere i Norge.» Agder Renovasjon Asker kommune Aukra kommune Avfallsbehandling Tromsø KF Avfallsservice Bamble kommune Bardu kommune BIR DIM FIAS Finnmark Miljøtjeneste Finnmark Ressursselskap Fjellvar AS GIR Giske kommune GLT-avfall Hallingdal Renovasjon Haram kommune Haugesund kommune HIAS HRA HRS IHM Innherred Renovasjon IRIS IRMAT IRS IØR Indre Østfold Renovasjon Karmøy kommune Kongsberg kommune Lardal kommune LAS LiBIR MA REN MGR MNA Modalen kommune NGIR NGR NIR Froland, Grimstad, Arendal Asker Aukra Tromsø Lyngen, Storfjord, Gaivuotna-Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa Bamble Bardu Bergen, Fusa, Samnanger, Os, Sund, Askøy, Vaksdal, Osterøy Eigersund, Sogndal, Bjerkreim Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Os, Røros, Holtålen Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Karasjok, Lebesby, Gamvik Hammerfest, Kvalsund Fjell Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog Giske Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol Haram Haugesund Hamar, Ringsaker, Løten, Stange Jevnaker, Lunner, Gran, Ringerike, Hole Narvik, Tysfjord, Tjeldsund, Evenes, Ballangen, Harstad, Kvæfjord, Skånland, Bjarkøy, Ibestad, Gratangen, Lavangen Jondal, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin, Voss Malvik, Selbu, Frosta, Leksvik, Levanger, Verdal, Mosvik, Inderøy, Meråker, Stjørdal Dønna, Bodø, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Fauske, Skjerstad, Sørfold, Steigen, Hamarøy Hjartdal, Notodden, Bø, Sauherad Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund Marker, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, Hobøl Karmøy Kongsberg Lardal Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Moskenes Lillesand, Birkenes Marnardal, Mandal, Audnedal, Lindesnes Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu Roan, Osen, Namsos, Grong, Høylandet, Overhalla, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy, Leka, Bindal Modalen Meland, Radøy, Lindås, Austrheim, Fedje, Masfjorden, Gulen, Solund Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel Kristiansund, Rauma, Frei, Tingvoll, Sunndal, Surnadal, Aure, Halsa, Tustna, Smøla, Oppdal 16 KFK RAPPORT 2003

17 KOMMUNALT SELSKAP TILKNYTTEDE KOMMUNER NOMIL Odda kommune Perpetuum AS Porsgrunn kommune Rakkestad kommune Rennebu kommune Renovasjonsselskapet GLØR Renovest RENO-VEST RfD Renovasjonsselskapet for Drammensregionen RFL RIR RKR RTA RYMI Sandøy kommune Senja avfallsselskap SHMIL Siljan kommune SIM SIMAS Skien kommune SoR SSR Steinkjer kommune Stordal kommune Stranda kommune SUM SØIR Tinn kommune Toraneset Miljøverk Trondheim Renholdsverk Valdres Renovasjon VKR VEFAS VESAR VØR Vågsøy ØFAS ØRAS Øygarden kommune Ålesund kommune Bremanger, Selje, Eid, Hornindal, Gloppen, Stryn Odda Balsfjord Porsgrunn Rakkestad Rennebu Lillehammer, Øyer, Gausdal Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord, Kviteseid Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Andøy, Lødingen Modum, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Røyken, Hurum, Svelvik, Sande Farsund, Lyngdal Molde, Nesset, Midsund, Fræna, Eide, Averøy, Gjemnes, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne Risør, Gjerstad, Vegårdshei, Tvedestrand Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Finnøy, Kvitesøy Sandøy Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Hattfjelldal, Dønna Siljan Sveio, Bømlo, Stord, Fitjar, Tysnes, Kvinnherad, Austevoll Høyanger, Vik, Balestrand, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Luster Skien Grue, Åsnes, Våler Sande, Herøy, Ulstein, Hareid Steinkjer Stordal Stranda Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Gaular, Jlster, Førde, Naustdal Elverum, Trysil, Åmot Tinn Vindafjord, Bokn, Tysvær, Etne, Ølen Trondheim Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Østre Slidre Guovdageaidnu-Kautokeino, Alta, Loppa, Hasvik Tønsberg, Horten, Holmestrand, Hof, Våle, Ramnes, Andebu, Stokke, Nøtterøy, Re, Tjøme Volda, Ørsta Vågsøy Vardø, Vadsø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Nessby, Båtsfjord, Sør-Varanger Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Hurdal Øygarden Ålesund KFK RAPPORT

18 Kontrollnemnd 18. februar 2002 ble det skrevet en intensjonsavtale mellom Hvitevareretur og den kommunale interesseorganisasjonen Norsk Renholdsverks-forening (NRF). Denne avtalen regulerte ulike forhold rundt Hvitevarereturs prosjekt om håndtering av KFK-holdige kuldemøbler. Som en konsekvens ble det opprettet en kontrollnemd bestående av to kommunale representanter samt en fra Hvitevareretur. Kontrollnemndas oppgaver har blant annet vært fokus på miljøriktig håndtering, kvalitet på rapportering og fakturering og produksjon av miljørapport. I 2003 ble det gjennomført anleggsbefaring hos Stena Miljø AS i Oslo og WEEE Recycling AS i Øysand. Deltagere i kontrollnemnd: Arvid Beldo Håkon Grepstad Thor Christian Wiik Svendsen Finnmark Miljøtjeneste Sunnfjord Miljøverk Hvitevareretur Er kommunen min med på ordningen? Forhandlere, kommunale gjenbruksstasjoner, verksteder med mer som ønsker å kaste KFK-holdige kuldemøbler: Finn ut om vi kan hjelpe dere. For å få vite om kommunen dere holder til i, har avtale med Hvitevareretur, ta direkte kontakt eller sjekk hjemmesiden på Tast inn din kommune i søkemotoren og vent på svar! 18 KFK RAPPORT 2003

19 Ordliste EE-avfall = kasserte elektriske og elektroniske produkter. EE-forskriften = forskrift som regulerer EE-avfall, herunder alle andre kuldemøbler som ikke reguleres av KFK-forskrift. Produsent/Importør (Hvitevareretur AS) har plikt til landsdekkende innsamling fra mottakspliktige kommuner og forhandlere samt videre håndtering i henhold til forskriftens 7.3 Forskriften ble effektuert 1. juli Elretur = retursamarbeid mellom returselskapene Elektronikkretur AS og Hvitevareretur AS. Haloner = er en gruppe stabile organiske forbindelser som inneholder brom, og som kan ødelegge ozonlaget. Halon brukes til brannslokking. Import av halon til Norge ble stanset i Halon er 10 ganger mer ozonødeleggende enn KFK. HKFK = hydroklorfluorkarboner, ble tatt i bruk som erstatningsstoffer for KFK da bruken av denne ble redusert fra HKFK har lavere ozonreduserende evne enn KFK og halon. 40 forskjellige HKFKforbindelser er omfattet av Montrealprotokollen. Fire av disse er i bruk i Norge. HKFK brukes som kuldemedium og til produksjon av isolasjonsskum. HKFK brukes i Norge som kuldemedium i større kuldeanlegg. Ca. to tredeler av stoffet går til dette. I vanlige husholdningskjøleskap er det ikke tillatt å bruke HKFK som kuldemedium. KFK = Klorfluorkarboner, er en gruppe stabile organiske forbindelser som har evne til å ødelegge ozonlaget. KFK-forbindelser brytes svært langsomt ned, med en halveringstid på år, slik at de får en lang oppholdstid i stratosfæren. Stoffene er også kjent ved handelsnavn som freon, arcton og frigen. KFK er nå forbudt i alle industrialiserte land, med unntak av bruk til kjemiske analyser og som drivhusgass i legemidler som astmasprayer. KFK betegnes som KFK11, KFK12, KFK113, KFK114 og KFK115. KFK11 og KFK12 er de vanligste gassene som benyttes i kuldemøbler til husholdning, i henholdsvis isolasjon og kjølekrets. KFK-forskriften = forskrift som regulerer alle kjøle- og fryseenheter, med en fyllingsmengde på inntil 1 kg KFK i kjølekretsen da møbelet var nytt. Videre omfattes kuldemøbler av tilsvarende størrelse og type med KFK i isolasjonen. Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av KFK-holdige kuldemøbler i kommunen fra forbrukere, virksomheter og forhandlere. Kommunen plikter å ta imot kasserte KFK-holdige kuldemøbler vederlagsfritt. Kommunen har også plikt til å sørge for videre håndtering av disse kuldemøblene i samsvar med forskriftens 6. Forhandler har i dag plikt til vederlagsfritt mottak ved salg av nye kuldemøbler samt transport til kommunens mottak eller kommunens gjenvinner. Forskriften ble effektuert Kuldemøbler = kjøle- og fryseprodukter (skap, bokser, reoler, disker m.v.) til husholdnings- og profesjonell bruk (butikker, storkjøkken m.m.) Ozonreduserende stoffer = klor- eller bromholdige forbindelser, herunder KFK, HKFK og haloner. Stoffene er flyktige og svært stabile, slik at de kan nå opp til stratosfæren. De ulike stoffene har ulik evne til å bryte ned ozon. Denne evnen betegnes som stoffets «ozonnedbrytende potensial» (Ozone Depleting Potential», som forkortes ODP). Man har derfor beregnet et ozonnedbrytende potensial som angir stoffenes relative evne til å bryte ned ozon i forhold til KFK 12 (CCl2F2), som man har satt lik 1. Shredderanlegg = anlegg for maskinell kverning og mekanisk separering av materialer. KFK RAPPORT

20 Produksjon: Dinamo PR Foto: Erik Thallaug HVITEVARERETUR AS Postboks 6112 Etterstad 0602 Oslo Besøksadresse: Fyrstikkalléen 3B Telefon: Telefaks: e-post:

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud

Støtte- kontakt for personer med demens. Demenskoordinator. Dagaktivitetstilbud Knr Kommune Fylke Sum Rangering Demensplan (DP) DP politisk behandlet Demensteam Demenskoordinator Dagaktivitetstilbud Støtte- kontakt for personer med demens Gjennomført pårørendeskole 2013 og/eller 2014

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt

Frie inntekter i pst av gjennomsnittet inkl. eiendomsskatt Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov for kommunene. Tabellen viser inntekt per innbygger i prosent av lands. Tall fra 2008. 0101 Halden 92 92 0104 Moss 94 97 0105 Sarpsborg 92 94 0106

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550

FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 FYLKESNAVN KOMMUNENAVN Totalt Oslo Oslo 71839 Hordaland Bergen 27659 Hordaland Fjell 2226 Hordaland Askøy 2199 Hordaland Os 1710 Hordaland Stord 1550 Hordaland Lindås 1514 Hordaland Voss 1188 Hordaland

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel

Kommunetest 2005 2013. Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Kommunetest 2005 2013 Anne Haabeth Rygg Fagdirektør, offentlige tjenester og samferdsel Hvorfor tester vi kommunene? Innbyggere skal raskt og enkelt få et riktig svar Testing fører til forbedring Sannhetens

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Årsavgiften fakturert 2015

Årsavgiften fakturert 2015 Årsavgiften fakturert 2015 ØSTFOLD HALDEN 20 728 54 628 840 MOSS 18 874 52 255 710 SARPSBORG 36 859 100 366 355 FREDRIKSTAD 48 602 134 155 395 HVALER 3 341 8 869 605 AREMARK 1 418 3 284 800 MARKER 3 549

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 15482 35 128 2305 308 18258 1308 36 1627 1040 19 8946 31234 MOSS 14446 25 74 1558 201 16304 226 17 1647 889 22 5348 24453 SARPSBORG 27787 89 196 4219 592 32883 1630 43 2993 1927

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/

FYLKE : ØSTFOLD VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/ FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 14931 34 153 2196 336 17650 1247 34 1646 951 18 8365 29911 MOSS 13692 22 107 1549 205 15575 212 19 1590 792 32 5006 23226 SARPSBORG 26781 119 268 4098 646 31912 1579 41 2891 1737

Detaljer

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak)

Skatteetaten - Årsavgiftkrav 2016 fordelt på fylke og kommune - med tall fra 2. purring (avskiltingsvedtak) Fylkesnavn Kommune Kommunenavn all fastsatte krav Beløp Antall purret Beløp purret Antall - % av fastsatt Beløp - % av fastsatt 01 ØSTFOLD 0101 HALDEN 21 236 56 952 590,00 870 2 103 198,00 4,10 3,69 0104

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Avstand til sone i km (2016)

Avstand til sone i km (2016) Innbyggere per 1.1.2016 Avstand til sone i km (2016) Avstand til nabo i km (2016) Strukturkriteri et, km for å nå 5000 innbyggere, 2016 Kommune 1 2 3 4 0101 Halden 30 544 83 492 59 145 2,92 0104 Moss 32

Detaljer

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014

1 Ungdata-kommuner 2010-våren 2014 1 Ungdata-kommuner 21-våren 21 I dette notatet gir vi en oversikt over kommuner som har gjennomført Ungdata-undersøkelser siden oppstarten av prosjektet i 21. Fram til sommeren 212 ble deltakelsen i undersøkelsen

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2015 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 2 pr. innb. 2 Medium Endring frå 2014 pr. innb. 3 løn+ 2 løn + Årsverk pr. 1000 innb. Noreg 1 5 165 802 676 1

Detaljer

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i %

vann avløp renovasjon feiing samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2014. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2013 til 2014 i prosent Agdenes 4250 3325 3063 773 11410-5,6

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Tenestemål i fylkesmannsembeta

Tenestemål i fylkesmannsembeta Tenestemål i fylkesmannsembeta Mållovsreglane som gjeld for regionale statsorgan, finn ein her: http://www.sprakradet.no/politikk-fakta/lov_og_rett/maallova/reglar/regionale/ Oversikt per 19.6.2009: Fylkesmannen

Detaljer

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015

Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Vedlegg1: Endringeri rammetilskuddet til kommunene,saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol1: Kol2: Kol3: Kol4: Kol5: Kol6: Kol7: Kol8: Kol9: Rammetilskuddetter Prop.1. S(2014-2015) Fleksibeltbarnehageopptakog

Detaljer

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Informasjon Netto driftsutgifter til funksjon 201, 211 og 221 per innbygger 1-5 år i kroner= (Netto driftsutgifter til barnehagesektoren)/(antall

Detaljer

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg.

Slåttemark Slåttemyr. Kalksjøer. x Sarpsborg X x Fredrikstad X x Hvaler X x Aremark x x Marker x x Rømskog x Trøgstad. x Spydeberg. Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum

Detaljer

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010

Kommunevis tilførselsstatistikk 2011 og 2010 Leverandører* Gris Storfe Småfe antall antall antall antall antall antall antall antall 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 2011 2010 Indeks 11/10 Østfold 0101 Halden 54

Detaljer

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3

Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Grunnlag for beregning av dimensjonerende snølast. Fra NS 3491 3 Østfold Henemark Aremark 3,0 - Alvdal Askim 3,0 - Eidskog 3,5 6,5 Eidsberg 3,0 - Elverum Fredrikstad 2,5 - Engerdal Halden 3,0 - - nær Trøndelag

Detaljer

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling

Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 2003/1257-500 199703200-169 05.04.2004 Delegering av myndighet til å pålegge besitter av næringsavfall å levere våtorganisk avfall til særskilt behandling Forurensingslovens

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis.

KOSTRA landbruk Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis. Østfold 0101 Halden 27 1 10 0 12 6 2 18 12 88 0104 Moss 7 0 0 0 0 30 1 122 0 160 0105 Sarpsborg 14 2 113 51 5 191 160 9 90 635 0106 Fredrikstad 21 751 85 67 99 14 35 71 19 1162 0111 Hvaler 12 10 0 14 0

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal

Total vekst 2011 Nr. Fylke Kommune Folkemengde Folkemengde Folketilvekst % Rennesøy ,43 % Hemsedal 1 1142 Rennesøy 4 202 4 388 4,43 % 2 0618 Hemsedal 2 140 2 228 4,11 % 3 1523 Ørskog 2 120 2 202 3,87 % 4 1818 Herøy (Nordl.) 1 649 1 711 3,76 % 5 1724 Verran 2 609 2 705 3,68 % 6 0615 Flå 1 000 1 034 3,40

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015

Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, saldert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Kol 6: Kol 7: Kol 8: Rammetilskudd etter Prop. 1. S (2014-2015) Fleksibelt

Detaljer

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager.

Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Om bemanning antall barn per voksne ansatt: Høyere tall angir høyere antall barn per årsverk i kommunale barnehager. Bemanning kommunale barnehager 2011, angitt ved: «Antall alderskorrigerte barn pr basisårsverk».

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer

Kommunen Kommune Kostnadsestimat per ummer Kommunen Kommune Kostnadsestimat 2012 - per ummer 15.1.2013 0101 Halden 27 292 0104 Moss 31 477 0105 Sarpsborg 54 471 0106 Fredrikstad 78 243 0111 Hvaler 4 912 0118 Aremark 1 236 0119 Marker 3 722 0121

Detaljer

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra

Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde SSB - Kostra 0101 Halden 54 782 54 782 0104 Moss 8 621 55 747 0105 Sarpsborg 56 696 59 440 0106 Fredrikstad 62 426 66 966 0111 Hvaler 75 935 75 935 0118 Aremark 50 830 50 830 0119 Marker 38 168 38 311 0121 Rømskog

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

KFK rapport 2002 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler

KFK rapport 2002 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler KFK rapport 2002 Håndtering av KFK-holdige kuldemøbler INNHOLD Vinn-vinn for alle parter!...2 KFK og miljø...4 KFK i Norge...5 Tidkrevende og komplisert...6 Tilbud fra Hvitevareretur AS...6 Er kommunen

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane

Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, Kommunane Vedlegg 1: Endringar i revidert budsjett, 2016. Kommunane Tabellforklaring Kolonne 1: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 2: 2016 etter saldert budsjett (1000 kr) Kolonne 3 Uttrekk i rammetilskotet

Detaljer

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd

Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr. 1. Satser for frakttilskudd Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2013 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember 2008 nr.

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger 2014-2017 Her er oversikten over hvor mange flyktninger hver enkelt kommune har blitt bedt om å bosette i 2014, 2015 og 2016, og hva som er plantall for bosetting i 2017. Du ser

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr

Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Utkast - Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr Fastsatt av Statens landbruksforvaltning xx.xx.2012 med hjemmel i lov 12. mai. 1995 nr. 23 om jord 18 og forskrift 19. desember

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år

Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år Informasjon Netto driftsutgifter til sosialtjenesten i kroner per innbygger 20-66 år. Netto driftsutgifter til sosialtjenesten (242 Råd,

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år

Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Folkemengd 1. januar og endringane hittil i år. Heile landet, fylke og kommunar Hittil i år Innflyttingar Utflyttingar Folketalet 1. januar Fødde Døde Fødselsoverskot I alt Av dette fra utlandet I alt

Detaljer