KILDESORTERING. Hvor skal vi kaste dette? Enkelt å gjøre. Bra for miljøet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KILDESORTERING. Hvor skal vi kaste dette? Enkelt å gjøre. Bra for miljøet."

Transkript

1 KILDESORTERING Enkelt å gjøre. Bra for miljøet. Hvor skal vi kaste dette? Sammen med Kristian (8) og Nora (6) viser vi deg hvordan du kan ta vare på viktige ressurser og spare miljøet Side 8 9 Nyttig på nettet: Finn ut hvordan du kildesorterer, på sortere.no Side 3

2 Kjære leser I følge en fersk undersøkelse vi i Avfall Norge har fått utført, sier 4 av 5 nordmenn at de er bevisste på hvor de skal kaste miljøfarlig avfall. Samtidig viser den samme undersøkelsen at det råder stor usikkerhet i befolkningen rundt hvilke produkter som faktisk inneholder miljøgifter. Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder miljøgifter. Eksempler på dette er lyspærer, batterier, elektriske leker, mobiltelefoner og spraybokser. Dette er produkter vi alle benytter oss av. Til tross for at disse produktene er enkle å levere til en miljømessig god behandling, havner de dessverre altfor ofte i restavfallet. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble om lag tonn farlig avfall ikke levert inn til godkjent behandling i Det vil si at miljøfarlig avfall kan ha blitt blandet med annet avfall, sluppet ut i avløpet eller dumpet i naturen. Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare. De kan hope seg opp i levende organismer og er skadelige for både mennesker, dyr og natur. Bly, kvikksølv og kadmium er eksempler på slike miljøgifter. Vi i avfallsbransjen jobber kontinuerlig med å informere og tilrettelegge for gode kildesorteringsløsninger, slik at det skal være enkelt å levere miljøfarlig avfall riktig. Et av tiltakene er bilaget du nå holder i hånden. Du som innbygger har ansvar for at avfallet du produserer, kildesorteres og leveres riktig. Vi i avfallsbransjen har ansvar for at avfallet blir behandlet på best mulig måte. Sammen gjør vi landet vårt mindre giftig! Bedre avfallshåndtering Nyttig på nettet: sortere.no Produkt Taster du inn mobiltelefon, vil du få informasjon om hvorfor mobiltelefonen ikke skal i restavfallet. Mobilen inneholder kvikksølv, kadmium, flammehemmere og flere andre stoffer vi ikke ønsker spredt i miljøet. Du får vite at du kan levere mobilen til gjenvinningsstasjonen eller levere den til en butikk som selger mobiltelefoner. I enkelte kommuner kan mobilen legges i en utdelt boks som blir hentet av renovasjonsselskapet. La batteriet sitte i ved innlevering. Et kart viser deg hvor din nærmeste gjenvinningsstasjon befinner seg. Kategori Du kan også søke generelt på en kategori. Vi tastet inn farlig avfall. Her fikk FOTO: LOOP Sortere.no er et nettsted med informasjon om kildesortering og gjenvinning. Her kan du for eksempel søke opp ditt nærmeste returpunkt og din nærmeste gjenvinningsstasjon. Du kan også taste inn produktet du vil kvitte deg med, for eksempel mobiltelefon, og få vite hvordan du skal håndtere dette. vi opp mer generell informasjon om farlig avfall. Kommune Legger du inn navnet på din kommune, vil du få opp et kart over følgende: gjenvinningsstasjoner, mottak for farlig avfall, mottak av hageavfall, pantepunkter og returpunkter. Visste du at Det er kvikksølv i røykvarslere, lyspærer, ringeklokker, lysstoffrør og sparepærer? En teskje med kvikksølv kan forurense en hel innsjø? Mengden farlig avfall som årlig går til ukjent behandling, tilsvarer vekten av elefanter? (Kilde: LOOP) God lesning! Nancy Strand, direktør i Avfall Norge Siden stiftelsen i 1986 har Avfall Norge vært en interesse- og bransjeorganisasjon for avfallsbransjen. Avfall Norges 175 medlemmer omfatter både offentlig og privat sektor, med hovedvekt på kommuner og kommunalt eide selskaper. I tillegg til dette er forskning og utvikling en sentral del av Avfall Norges virksomhet. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk, som arbeider for å stimulere til forskning og utvikling i bransjen for øvrig. Avfall Norge er også ansvarlig for Hold Norge rent, som jobber mot forsøpling i det offentlige rom i samarbeid med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv. Her er en sentral aktivitet Strandryddedagen, som hvert år samler tusenvis av frivillige til å rydde forsøplede strender rundt omkring i Norge. Lyst til å lære mer? Flere nettsteder er rettet mot deg som ønsker mer informasjon om forsvarlig håndtering av forbrukerprodukter. Bilaget distribueres med Aftenposten i mai Marianne Holen svarer på spørsmål om innholdet: prosjektleder: salg: tekstansvarlig: grafisk form: forsidefoto: trykk: repro: Mikael Blom Ikra Raja og Bent M. Omdal Lill-Torunn Kilde Johnny Thoresen Kristin Svorte Schibsted Trykk Oslo AS Stibo Media For informasjon om bilag fra Markedsmedia, kontakt Bent Mattis Omdal, tlf.: , eller Torgeir Dahl, tlf.: prosent av Norges befolkning bor i en kommune som direkte eller indirekte er medlem i Avfall Norge gjennom sitt kommunale eller interkommunale avfallsselskap. Hovedoppgaver Avfall Norges hovedoppgaver er å være en pådriver for faglig utvikling og å bedre rammevilkårene for medlemmene. I tillegg til å arbeide opp mot politiske beslutningstakere innebærer dette å legge til rette for læring og erfaringsutveksling gjennom ulike kurstilbud, seminarer, workshops og den årlige Avfallskonferansen. Gjennom året gjennomføres nærmere 40 ulike arrangement i Avfall Norges regi. Fokus på farlig avfall Et viktig arbeidsområde for Avfall Norge er farlig avfall. Hovedfokus for dette arbeidet er å få ned antall avvik knyttet til håndtering av farlig avfall hos aktører i bransjen. Dette arbeidet skjer i tett dialog med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og vil generere flere aktiviteter i 2014, blant annet en analyse av gjentakende avvik ved gjennomførte kontrollaksjoner. Gjennom høyt medlemsengasjement og utstrakt kontakt med naturlige samarbeidspartnere er Avfall Norge en samlende kraft i avfallsbransjen. Dette danner et solid grunnlag for Avfall Norges kontinuerlige arbeid for en bedre avfallshåndtering, kompetanseheving i bransjen og gode rammebetingelser for medlemmene. Er det farlig? På erdetfarlig.no finner du informasjon om hvilke forbrukerprodukter som kan inneholde stoffer som kan være farlige å bruke. Her får du hjelp til å finne de mest miljøvennlige alternativene, og til å kaste produktene riktig når du skal kvitte deg med dem. Finn fakta om miljøet Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Målet er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak. Her finner du også egne temasider om farlig avfall. Miljøgifter i maten? Når kjemikalier slippes ut i naturen, kan de komme tilbake via mat, drikkevann og forbrukerprodukter. Dersom mengden kommer over bestemte grenser, kan det påvirke helsa vår. Hos Folkehelseinstituttet kan du lese hvordan. Du kan også søke opp informasjon om ulike stoffer, for eksempel bromerte flammehemmere eller treimpregneringsmidler. 3

3 FOTO: TERJE BORUD Trenger ikke grave etter gull Først i verden Foto: Tom Egil Nilsen Kretskortet Fordi det kan utvikles varme i et nettbrett, er kretskortet gjerne behandlet med bromerte flammehemmere. Disse må ikke slippe ut i naturen, fordi flere flammehemmere har vist seg å være farlige for mennesker og dyr. I kretskortet finnes det også edle metaller som gull, sølv og kobber. Hvert år bruker vi 320 tonn gull og 7500 tonn sølv for å lage nye PCer, mobiltelefoner, nettbrett og andre nye elektroniske produkter på verdensbasis. Hva skjer når disse skal kasseres? La ikke ditt gull gå på dynga. Ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen sto mobil og nettbrett for 43 prosent av totalomsetningen innen forbrukerelektronikk i Norge i Vi kjøpte tilsammen nettbrett, som er en økning på 90 prosent i forhold til året før. Gull i kretskortene Hva skjer den dagen alle disse nettbrettene skal kastes? Nesten alle delene i et nettbrett kan brukes om igjen eller gjenvinnes som energi. Og metallet er gull verdt. Det er faktisk 40 til 50 ganger mer effektivt å utnytte innsamlet elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) enn å drive vanlige gruver for å Metall Stålet som brukes i nettbrett, har en høy gjenvinningsgrad og kan bli til nye produkter, som heisekraner. utvinne metallet. I ett tonn gullmalm finnes det ca. 5 gram gull, mens det i ett tonn med høyverdige kretskort kan finnes opptil 250 gram gull. Knapphetsgode Et nettbrett kan også bestå av sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller det finnes lite av på jorden, og er et knapphetsgode. Derfor sparer man ressurser ved å få metallene tilbake til produksjon av nye produkter. I Norge blir over 80 prosent av EEavfallet materialgjenvunnet, mens 10 % blir energigjenvunnet. Kilder: Stiftelsen Elektronikkbransjen (estimerte tall i konsumentmarkedet) GeSi Urban Mining Worth Billions EE-registeret.no FOTO: SIMON SKREDDERNES / RENAS FOTO: ISTOCKPHOTO Romerike Avfallsforedling (ROAF) er først i verden med helautomatisk sortering av plastavfall. Åtte kommuner deltar i satsingen, som er basert på norsk teknologi. Satsingen er et stort steg i riktig retning i å håndtere avfall som en ressurs, sier adm. dir. Øivind Brevik. Vi er de første i verden til å bruke den svært avanserte Near Infrared-teknologien (NIR) akkurat på denne måten, sier Brevik i ROAF. I en verden med økende forbruk og knappe ressurser er vi nødt til å se på avfallshåndtering i et bærekraftig perspektiv. Å tenke innovativt og ta i bruk ny teknologi er en viktig del av dette arbeidet, sier han. ROAFs nye sorteringsanlegg vil spare miljøet for 5000 tonn råolje i året. Anlegget er nå under fullskala inntrimming for å optimalisere mengde output og kvalitet. Årlig regner man med å få ut 2500 tonn plast til materialgjenvinning. I tillegg til miljøgevinsten gir dette en økonomisk gevinst på rundt 2000 kroner pr. tonn. I verdenstoppen på materialgjenvinning Sorteringsanlegget består av 10 ulike typer sorteringsmaskiner og 110 transportbånd, og er på 6000 kvadratmeter, som er noe av det største som er satt opp i Norge. Med sorteringsanleggets solide bidrag vil ROAF nå en materialgjenvinningsgrad på godt over 50 vektprosent totalt, muligens så mye som 60 vektprosent eller mer etter hvert. Dette er helt i verdenstoppen hva materialgjenvinning angår, sier Brevik. Samtidig med at sorteringsanlegget ble tatt i bruk i januar, startet innbyggerne i ROAF-kommunene med sortering av matavfall i grønne poser. Matavfallet blir til biogass for busser og renovasjonsbiler samt biogjødsel til jordforbedring/landbruk. Plasten blir til nye plastprodukter. Det som ikke materialgjenvinnes, går til energigjenvinning (varme). Det er EGEs anlegg i Oslo som tar i mot avfallet som energigjenvinnes. Norsk teknologi Det er sensorteknologi fra norske TOMRA Sorting (TiTech) som sørger for helautomatisk sortering av plast. Teknikken består av spektrometrisk avlesning ved bruk av nærinfrarødt (NIR) lys, som kan lese type materiale og materialkvalitet. NIR detekterer matavfall i grønne poser, slik at disse blir sortert ut ved inngangen til anlegget. Deretter sorteres plast i fem ulike kvaliteter. Teknologien leser hvilket materiale man har framfor seg på båndet, og lufttrykk blåser materialet ut i riktig sorteringsbeholder. ROAFs anlegg i Skedsmo kommune er allerede blitt et attraktivt sted for omvisning og kompetanseoverføring innen avfallsbransjen. 4 5

4 BEGGE Fido og Daisy er miljøfarlig avfall Når barna har forlatt lekehunden og dukken til fordel for Ipaden eller fotballen, må du huske at de elektriske og elektroniske lekene skal behandles som EE-avfall. Det gjelder alle leker som trenger strøm eller batteri for å virke. De må ikke kastes i restavfallet, men leveres hele til gjenvinningsstasjonen, eller til butikken. Leveringen er gratis. Batteriene og plasten skal gjenvinnes. Ledningene som inneholder kobber, skal resirkuleres. I kretskort, batteri og eventuell høyttaler skal det plukkes ut både edle metaller og miljøfarlige stoffer. Hvorfor skal Fido og Daisy leveres inn? Skadelige miljøgifter som plukkes ut fra EE-avfall, er blant annet kvikksølv, bly, kadmium, PCB og bromerte flammehemmere. Slik gjenvinnes lekehunden Batterier: Gjenvinnes til nye batterier. Pels/stoff: Kan inneholde bromerte flammehemmere, som brukes for å hindre brann i produkter. Problemet er at mange av de bromerte flammehemmerne er hormonhermere og derfor farlige for levende organismer. Noen bromerte flammehemmere er forbudt å bruke. Bromerte flammehemmere uskadeliggjøres ved riktig håndtering av avfallet. Kobberledning: Kobberet brukes i nye produkter. Kretskort: Metallene brukes på nytt. Høyttaler: Metallene gjenvinnes. Plast: Gjenvinnes til nye produkter eller brennes til energi (avhengig av renhetsgraden). Hans Skjelin hos Norsk Gjenvinning Metall i Moss tar miljøkravene på alvor. Han er en av våre mange ildsjeler som iherdig jobber for å gjenvinne kasserte biler på en miljømessig og forskriftsmessig måte. Fantastisk utvikling i gjenvinning av biler Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Tlf: NORGE AS landets eneste komplette mottaker av gipsavfall komplett gjenvinningssystem som tilfredsstiller dagens krav gjenvinner alle typer gipsavfall Rådgivning innen infrastruktur og miljø Hjellnes Consult as er et rådgivende ingeniørfirma med ca. 200 medarbeidere, og eies av alle våre ansatte. Vi har et kompetent fagmiljø med erfarne rådgivere innen arealplanlegging, vegplanlegging, vann og avløp, avfall og miljørådgivning. I tillegg har vi en stor avdeling innenfor de tradisjonelle byggfagene. Vi har gjennom mange år bistått våre kunder med å løse utfordringer innen areal og landskap, veg, avfallshåndtering, vann og avløp og miljø. Vårt selskap arbeider over hele landet. Vi benyttes også ofte som rådgivere for Klima- og forurensningsdirektoratet, Miljøverndepartementet og private selskaper. Sentrale arbeidsområder for vår avfalls- og miljørådgivningsgruppe er avfallsplanlegging kildesortering og gjenvinning avfallsanlegg og gjenbruksstasjoner miljøtiltak ved avfallsanlegg biogassproduksjon fra avfall utnyttelse av biogass til energiformål, inkl. drivstoff for kjøretøy miljø i bygg miljøkartlegging Vi arbeider også mye med bl.a. konkurranseutsetting av ulike tjenester innen avfallssektoren, miljøriktig prosjektering og byggesaksprosesser. Med våre grupper innen miljø, areal og landskap, vei, vann og avløp utfører vi komplett tverrfaglig rådgivning og prosjektering innen alle typer utbyggingsprosjekter. Takket være iherdig laginnsats fra alle ledd i bilgjenvinningsbransjen har din kasserte bil gått fra å være en miljøutfordring til langt på vei å bli en miljøgevinst. Stadig flere biler vrakes, og behovet for god håndtering og gjenvinning blir skjerpet. Dette er ikke noe vi i bilgjenvinningsbransjen bare ønsker å etterkomme, men i stedet ønsker å ligge i forkant av. Det gjør vi gjennom kontinuerlig å holde oss oppdatert i forhold til industrien globalt, samt ved å investere i ny teknologiutvikling. Fra 85 til 95 % gjenvinning I 2007 kom et EU-direktiv som sa at 85% av bilen skulle gjenvinnes. Det klarte vi. I 2015 er kravet at gjenvinningsgraden skal økes til 95 %. Det vet vi allerede nå at vi klarer. Gjenvinningsgraden vi oppnådde i 2013, ble på hele 96,1 %. Et fantastisk resultat vi har fått til, takket være iherdig laginnsats fra samtlige ledd i organisasjonen. Materialene fra gamle biler gjenbrukes i produkter vi er omgitt av og bruker hver dag. En evig reise Når din gamle bil kommer til biloppsamlingsplassen, ender den ikke opp på en bilkirkegård, men tas med på en reise gjennom teknologi, effektiv organisering og godt håndverk og ender opp som en kasserolle, en lampe, en mobil, en spillkonsoll eller noe helt annet. På den måten går den fra å være én ressurs til å bli en annen ressurs. Energibesparelse på størrelse med Kristiansand Gjennom å gjenvinne skrapmetall framfor å fremstille primærmetaller får vi med dagens resultat en kontinuerlig energibesparelse som omtrent tilsvarer energiforbruket til samtlige husholdninger i Kristiansand kommune. Stadig grønnere Tradisjonelt sett har ikke biloppsamlingsplasser blitt assosiert med grønne anlegg, men det er de faktisk. Med det mener vi ikke at de er blitt grønne oaser uten spor av din kasserte bil, men at de oppfyller strenge miljøkrav og ivaretar våre standarder i alle ledd, slik at alt som kan brukes, og alt som ikke skal brukes, tas forsvarlig hånd om. Sammen når vi lenger Denne utviklingen fra miljøutfordring til kravet om 95% gjenvinning kommer ikke som et resultat av hard jobbing fra noen få, men fra veldig mange. Vi er stolte over hva vi og våre samarbeidspartnere sammen har klart så langt, og stolte over hva vi kommer til å klare framover. Foreløpig kan vi dessverre ikke si at bilvrak gir miljøgevinst, men med dette samarbeidet og denne innsatsen er det ingen grenser for hvor langt vi kan nå. Denne annonsen er levert av Autoretur AS bilbransjens eget returselskap 6 7

5 Elle melle hvor skal vi kaste dette? I naturen hører det bare hjemme ting som ikke forurenser, sier Kristian (8). Han vet allerede at de brukte batteriene til den fjernstyrte bilen ikke skal i restavfallet. Nå prøver han, sammen med lillesøster Nora (6), å finne flere utbrukte ting i huset som ikke skal kastes i restavfallet. Vi skal ikke kaste lamper, sier Nora. Og maten skal i egen kurv, sier Kristian. Man skal ikke kaste kontakter og ledninger, og papiret skal i papirkontaineren som står ute, sier Nora. Nora har funnet frem et mini karaokeanlegg, som hun kan bære over skulderen. Nora liker å synge. Når pappa synger falskt, er det bare å justere med pitch perfect. Nora peker på alarmdetektoren i taket. Kameraet skal ikke oppi der, fordi det har batteri i seg, sier hun. Hva hvis vi tar ut batteriet, da, spør pappa Robert. Hva er miljøfarlig avfall i hjemmet? Det er ikke lett å vite hva alle tingene man omgir seg med, inneholder. Familien Besserudhagen i Nittedal har fått besøk av Marianne Holen, som er daglig leder i retursamarbeidet LOOP. Hun kan fortelle hva vi har i hjemmene våre som regnes som miljøfarlig avfall. Og som derfor ikke skal kastes i restavfallet. De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner, ledninger, nettbrett og mp3-spillere er eksempler på produkter med miljøfarlige stoffer, og skal sorteres deretter. Vi kjøper for eksempel 50 millioner lyspærer i året, mens bare fem millioner leveres inn, sier Marianne Holen. Mange av disse er sparepærer som inneholder kvikksølv, sier hun. Vet ikke nok En undersøkelse foretatt av Opinion for Avfall Norge (2013), viser at nesten halvparten av oss ikke visste at blinkende joggesko, ledninger og kontakter, elektriske leker, mobiltelefoner, lyspærer og lysrør er miljøfarlig avfall. En mobiltelefon inneholder for eksempel miljøgifter som kvikksølv, kadmium og bly. En elektrisk ledning kan inneholde både bly og ftalater. Dette er skadelige stoffer om de kommer ut i naturen. Nora har et mini karaokeanlegg. Når hun og pappa har brukt det opp, skal det leveres inn som miljøfarlig avfall. Leker som lyser Hva med lekene til Kristian og Nora? Er det bare batteriene som er problemet? Vanlige plastleker som for eksempel legoklosser kan gå i restavfallet, sier Marianne. Men leker som har gitt lyd eller lys, inneholder også elektronikk. En legokloss, som ikke har gitt lyd eller lys fra seg, kan gå i restavfallet, sier hun. Men jeg har lego som har lys, sier Kristian. Ja, sånn er det blitt med leker, og det er lett å glemme når de går i stykker eller slutter å lyse, sier Marianne. Det kommer jeg ikke til å glemme, sier Kristian. Hvis det kommer feil sted blir det ikke borte, men kommer et sted, det ikke skal, sier han. ALLE FOTO: KRISTIN SVORTE Lagrer miljøgiftene i garasjen Pappa har hentet frem spraybokser fra boden. Alle spraybokser kan inneholde miljøgifter, og skal leveres som farlig avfall, sier Marianne. Du kan også se de ulike faremerkene på boksen. Også Kristians sprayboks med grønn Familien Besserudhagen i Nittedal gikk på jakt etter farlig avfall i eget hjem. De fant blant annet blinkesko, fjernstyrt bil og lyspærer. Hva finner du? hårfarge skal leveres inn som farlig avfall. Det er ikke hårsprayen som er miljøfarlig, men drivgassen. Det enkleste er å levere inn alle typer spraybokser, og la ekspertene vurdere dem, sier Marianne. Hva med tomme malingsspann, spør pappa Robert. Som regel er det en malingskvett igjen, derfor skal det leveres som farlig avfall. Men er boksen helt tom og tørr, kan den leveres som plastemballasje hvis den er av plast. Er den av metall, kan den kastes som metall på gjenvinningsstasjonen. Tomme metallmalingsspann må ikke leveres sammen med annen glassog metallemballasje, sier Marianne. Men rensemidler, smøremidler og bilpleieprodukter må du kaste som miljøfarlig avfall. Det er gjerne sånn at det er i boden og garasjen du finner de fleste miljøgiftene i husholdningen, sier hun. Må finne smarte løsninger Å kildesortere er det enkleste man kan gjøre for miljøet, mener Marianne Holen. Men hvordan unngå at kildesorteringen tar all plassen? Nøkkelen til god kildesortering ligger i hvordan du har systematisert det hjemme, sier Marianne. Ha én isboks til lyspærene og én til batteriene, eller ha et handlenett i boden eller gangen til lyspærer, batterier og småelektronikk. Når du allikevel skal i butikken, tar du med boksen eller nettet, sier hun. Hvis vi bytter ut den runde bøtta til restavfallet og heller får inn flere smale firkantede bokser, så har vi plass under kjøkkenbenken, sier pappa Robert. Vi kan også levere lyspærene og lysstoffrørene til matbutikken her borte, sier mamma Kari. Problemet er jo at man går lei av å se lyspærene ligge og slenge på benken, så vi må ha en egen boks, sier hun. Lyspærer, batterier, elektriske- og elektroniske produkter kan du levere gratis i butikken som selger slike ting. Du trenger ikke kjøpe noe nytt for å få levert dette, og butikken trenger heller ikke selge den merkevaren du leverer, forteller Marianne. I noen kommuner har husstandene fått utlevert en egen boks som brukes til å samle miljøfarlig avfall. Den har barnesikring. I noen kommuner blir boksen hentet og tømt, andre steder må man selv ta boksen med til gjenvinningsstasjonen. Har du ikke en slik boks, kan du lage en selv. Det holder å kjøpe en enkel plastboks, men husk at innholdet skal være utilgjengelig for barna i huset, sier Marianne. Neste steg Hjemme hos familien Besserudhagen har Kristian og Nora tatt miljøengasjementet ett skritt videre. Pappa, du kan slutte å kjøre bil med det samme, sier Kristian. Pappas jobb er en mil unna. Du må begynne å sykle til jobben, konkluderer Nora. Ja da, sier pappa Robert. Jeg har prøvd det før. Det er helt all right, så lenge det ikke regner så mye. Men det tar noen uker å komme inn i det, sier han. For de fleste tar det kanskje noen uker å komme inn i effektiv kildesortering også. For familien i Nittedal vil det ta kortere tid. De har to miljøeksperter i huset. Og kan ikke Kristian og Nora svare, kan mamma og pappa finne svaret på sortere.no. Et system i kaoset? Dårlig organisering er gjerne årsaken til at avfallet havner i feil dunk. Her er det lagt noe til rette for kildesortering, men med enkle grep kan dette bli enda bedre! Avfall på avveie Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling, er doblet de siste ti årene. Mengden økte fra tonn i 2002 til over 1,2 millioner tonn i Likevel er det fortsatt tonn farlig avfall som kastes feilaktig i restavfallet, helles ut i avløpet eller dumpes i naturen. Hvert eneste år. 8 9 (Kilde: LOOP)

6 Skaper merverdi for kunden Gode og innovative løsninger har gjort Rekom til Norges største uavhengige avfallsmegler og -trader. Det siste året har Rekom vunnet flere kontrakter på håndtering av ulike typer avfall, og selskapet styrker sin posisjon over hele landet. Å få avfall dit det skal, til rett tid, er et krevende puslespill. Fra hovedkontoret i Bergen og avdelingskontorene i Norge og Sverige jobber meglerne og traderne i Rekom med å finne de beste løsningene for henting og behandling av avfall. Både tid og penger står på spill, samtidig som selskapet stadig leter etter innovative og miljømessig gode løsninger. Størst i Norge Vårt mål er å redusere miljøproblemer og kostnader knyttet til avfallshåndtering, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke. Rekom er nå størst på avfallslogistikk i Norge, og har Synnøve Bjørke. strømlinjeformet dette krevende arbeidet. Det gir tillit i markedet, og den tilliten er vi stolte av, sier hun. Skaper merverdier Siden Rekom ikke har eget anlegg eller utstyr til avfallshåndtering, har selskapet over mange år opparbeidet seg et godt kontaktnett innenfor transportnæringen. Større og mindre samarbeidspartnere på logistikk jobber for at kundene skal få behandlet avfallet på en effektiv og trygg måte. Vi er opptatt av å skape merverdi for kundene våre, understreker Synnøve Bjørke. Det gjør vi ved effektiv drift og logistikk, fleksibilitet og kvalitet. I tillegg jobber vi stadig med produktoptimalisering og nye løsninger, sier hun. Fjernvarmen utnytter ressurser som ellers ville gått til spille. FOTO: BILGJENVINNING AS Evig liv? Leverer du bilvraket til gjenvinning, sikrer du bilen et nærmest evig liv. Men enda viktigere er det at du sikrer at miljøfarlige stoffer ikke havner i naturen. Når du leverer bilen din til en av våre samarbeidspartnere, sørger vi for at minst 85 prosent av bilen går til materialgjenvinning, 10 prosent går til energiproduksjon, og mindre enn 5 prosent legges på deponi, sier daglig leder Pål Hansen i Bilgjenvinning AS. Bilgjenvinning AS er landets største biloppsamler, med 73 tilsluttede mottak over hele landet. Hvert år går mer enn bilvrak til gjenvinning ved egne eller samarbeidende anlegg. Hvordan blir vrakbilen tatt hånd om? Når du leverer bilvraket til biloppsamlingsplassen, tømmes bilen for alle miljøfarlige væsker. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Batteriet regnes som farlig avfall og behandles deretter. På eldre kjøretøy kan det også finnes komponenter som inneholder kvikksølv. Disse må demonteres hele og sendes til godkjente mottak. Deretter fjernes dekkene, som blir sendt videre i dekkretursystemet. Til slutt fjernes bildeler som kan brukes i andre biler. Det som er igjen, presses sammen og sendes til fragmentering. Her blir delene kvernet og de ulike materialene sortert i ulike fraksjoner, som sendes til videre gjenvinning. Den andelen som ikke kan gjenvinnes og havner på deponi, skal være så liten som mulig. I dag er dette mindre enn 5 prosent. Nye produkter Om du savner din gamle bil, kan du tenke på at delene går til nye, fornuftige produkter. Materialer som samles inn hos godkjente biloppsamlere, inngår i en rekke nye produkter. Eksempler på dette er autovern, lyktestolper, togskinner, kumlokk, deler til maskiner, lamper og gateskilt, bare for å nevne noe. Samtidig har du gjort en innsats for miljøet. Elbilene kommer Det økende salget av elbiler gjør at bilgjenvinningsbransjen også må sette seg inn i nye metoder for gjenvinning. Hos oss er vi i full gang med utdanning og opplæring for håndtering av elbiler, og står klare til å ta i mot kasserte elbiler, sier daglig leder Pål Hansen i Bilgjenvinning AS. Interessert i gamle bildeler? og Finn din biloppsamler på: Kunnskap og engasjement for miljøet. Der du bor. Igjen og igjen... NORGESDESIGN AS /01 Snart henter vi glass- og metall emballasje hjemme hos deg Bor du i Drammensregionen, vil du få henteordning for glass- og metallemballasje hjemme uten ekstra kostnader. Vi tror det vil gjøre det enklere for innbyggerne å sortere riktig, sier kommunikasjonssjef i RfD, Ellen Svendsvoll. Og mer sortering er bra for miljøet. Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nesten i det uendelige. Hver åttende uke skal det hentes glass- og metallemballasje, annenhver gang det hentes papir og plast. Ordningen innføres i Svelvik kommune våren 2014 og deretter kommunevis i løpet av 2014 og I god tid før ordningen innføres i de enkelte kommunene, vil alle husstandene få brev med nærmere informasjon. Når alle har fått ny innsamlingsordning, vil returpunktene bli lagt ned. Les mer om den nye henteordningen på

7 FOTO: ELRETUR Hårfin med god samvittighet Slik ser LCD-skjermen ut inni. I dag foregår demonteringen i lukkede maskiner. Forsiktig med TV-skjermen En LCD-skjerm er bygget opp av lysstoffrør som lyser på skjermen. En skjerm kan bestå av så mange som 40 lysstoffrør, som alle inneholder kvikksølv. LCD-skjermer skal leveres hele til gjenbruksstasjonen. Der blir de håndtert forsvarlig i en prosess som knuser produktet og sorterer både de miljøfarlige og gjenvinnbare delene. De gamle «tykke» TV-ene kunne inneholde så mye som 4,5 kilo bly hver, sier Guro Kjørsvik Husby i Elretur. Dette er en stygg miljøgift. Derfor er det viktig at TV-ene ikke knuses eller punkteres før de leveres inn. De gamle TV-ene inneholder også mye kobber som kan gjenvinnes, sier hun. Hårspray, impregnering, glitterspray, lightergass det er en jungel av ulike produkter som kommer i form av spraybokser. Hvordan du bruker sprayen, er opp til deg. Hvor du kaster sprayboksen, angår oss alle. Et par isbokser er ofte alt som skal til for å få til god kildesortering. Ikke alle spraybokser inneholder miljøfarlige stoffer, men noen inneholder drivgasser som er skadelige for ozonlaget, og også brannfarlige gasser som butan og propan. Fordi det kan være vanskelig å skille de farlige fra de ufarlige, skal alle spraybokser leveres som farlig avfall. Da slipper du som forbruker å gjøre vurderingen, samtidig som sprayboksene blir sortert av fagfolk etter at de har kommet til mottaket for farlig avfall. Hva inneholder sprayboksen? I noen impregneringsmidler kan en for eksempel finne perfluorerte forbindelser (PFOS/PFOA). Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer. Stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader og er sannsynligvis kreftfremkallende. (KILDE: ERDETFARLIG.NO) FOTO: ELRETUR Småelektronikk Hjemme kan EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) for eksempel være mobiltelefoner, nettbrett, ladere, elektriske tannbørster, hårfønere, barbermaskiner, leker med batterier og vekkerklokker. Alt EE-avfall kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonen eller i en butikk som selger elektriske og elektroniske produkter, selv om du ikke har kjøpt produktene der. Hva er miljøfarlig avfall hjemme hos deg? I en vanlig husholdning kan miljøfarlig avfall blant annet være batterier, lyspærer, småelektronikk, kabler, kjøleskap, TV-er, støvsugere, batterier og elektriske leker. Ute i garasjen har du kanskje gamle isolerglassruter, rester av isolasjon, lim, lakk og fargestoff, ugressmiddel og motorolje. Alt dette er miljøfarlig avfall. Det moderne samfunnet setter spor. Hva er farlig avfall? Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som kan gi alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr. Det skal derfor ikke kastes i restsøppelet, men leveres gratis til gjenvinningsstasjonen i din kommune. Hvis farlig avfall ikke håndteres riktig, kan giftstoffene spre seg og hope seg opp i naturen. Hvordan du bruker hårsprayen er opp til deg. Hvor du kaster sprayboksene angår oss alle. Farlig avfall må kastes riktig Farlig avfall må ikke kastes i vasken, toalettet eller restavfallet. Da kan de farlige stoffene komme ut i naturen gjennom kloakksystemet, eller ved utslipp fra avfallsforbrenning som ikke er tilpasset farlig avfall. Farlig avfall som havner på deponier, kan over tid komme ut i naturen gjennom sigevann og fordampning. Vi fjerner sporene på naturens vis. NOAH AS Tlf E-post: Web:

8 Vi garanterer: Effektivitet vi sørger for enkel og effektiv håndtering for deg som kunde Kvalitet vi følger prosessen dokumentert til avfallet er sluttbehandlet Enkelhet vi har bl.a. containere med ryddige «alt-i-en»-løsninger Trygghet vi er sertifsert etter NS-EN ISO 9001:2008 kvalitet og NS-EN ISO 14001:2004 miljø Vi håndterer ditt EE-avfall med kvalitet i alle ledd Vi jobber hardt hver dag for å tilby de beste løsning ene innen avfallshåndtering for kommuner og bedrifter i hele Norge. Siden starten i 2011 har vi vokst raskt. ERP er allerede det største returselskapet for forbruker elektronikk. Det er vi stolte av! 1 gram PCB er nok til å ødelegge liter vann. Siden 1999 har du hjulpet oss med å samle inn 250 tonn. Takk for hjelpen. FOTO: ØIVIND HAUG REDINK Kontakt oss gjerne for mer info og tilbud: ERP Norway AS v/vebjørn Eilertsen, tlf.: Best i verden på EE-avfall Med 29 kilo per innbygger er Norge i 2013 best i verden på innsamling av elektrisk- og elektronisk avfall. Det har vi vært siden Vårt unike innsamlingssystem med butikkene som sentrale returpunkter er mye av årsaken. (Kilde: Tall er hentet fra EE-registeret) I Norge er alle som produserer eller importerer elektriske og elektroniske produkter, tilknyttet et godkjent innsamlingssystem. Forbrukerne skal kunne levere utgåtte EE-produkter både i butikker og ved kommunale gjenvinningsstasjoner. Innsamling via butikker er unikt for Norge og noe vi tror EU nå vil kopiere oss på, sier daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i Elsirk AS i Lillestrøm. Sparer miljøet Wiik Svendsen oppfordrer alle til å bruke de gode returordningene. Det er viktig at mobiltelefoner, nettbrett, kjøleskap og andre elektroniske produkter blir håndtert forsvarlig når du er ferdig med dem. Miljøgifter som kvikksølv, kadmium og kfk-gasser skal fjernes og sluttbehandles forskriftsmessig. I tillegg skal materialer gjenvinnes, slik at man reduserer uttaket av jomfruelige råvarer fra mineralutvinning. I 2013 sørget vi for hele 95 % gjenvinningsgrad for alt innsamlet, sier han. Størst på ombruk Elsirk er ett av fem returselskaper for EE-avfall i Norge. På ombruk av produkter er de desidert best, med nærmere 1000 tonn i 2013, en økning fra fjoråret på 25 prosent. Vi sørger for at gamle datamaskiner, tastaturer og annet it-utstyr får nytt liv gjennom de beste samarbeidspartnerne i markedet. Dette er helt i samsvar med de øverste myndighetsmålene. Ca. 700 kg CO 2 spares for hver datamaskin som brukes om igjen fremfor å kjøpe ny, sier Wiik Svendsen. Vi er stolte av den miljøjobben vi gjør for våre tilsluttede produsenter og importører. Gjennom ansvarlige og kostnadseffektive løsninger økes tilslutningen. Vi ønsker flere med på laget, sier daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i Elsirk AS. Ting som bruker strøm skal ikke kastes i søppelet, men leveres til gjenvinning. RENAS sikrer at miljøgifter fjernes og at mest mulig av produktet blir gjenvunnet

9 Myteknuser n Er det så farlig å kaste et lite batteri i søpla? Og er det nødvendig å kildesortere? Går ikke alt i den samme haugen likevel? Miljøverner Olaf Brastad knuser de vanligste mytene om kildesortering. Ja, når folk ser at søppelbilen henter flere typer avfall, så tror de at alt går i én haug til slutt. Det gjør det jo ikke, sier Olaf Brastad. En bil kan nemlig ha flere rom. Gjenvinning er høyteknologi Når du kaster glass og metall på returpunktene, så betyr heller ikke det at ikke avfallet gjenvinnes. Avfallssortering er også teknologi, og i mange sammenhenger høyteknologi, sier Brastad. Ulike materialer blir skilt fra hverandre og tatt vare på for videreforedling. Moderne teknologi kan til og med skille mellom ulike plasttyper, slik at minimalt av restavfallet går til forbrenning. Det skal mye god kompetanse til å lage godt nytt papir og tilsvarende godt nytt metall. Når bokser og t-lys blir gjenvunnet på Hydro Aluminium, så ligger det mange tiår med metallurgisk utvikling og kompetanse bak, sier han. Ikke i peisen Noen tror likevel de gjenvinner best selv, som for eksempel når de bruker melkekartongkubber til oppvarming i peisen. Kartong kan gjenvinnes til nye produkter. Når vi driver egengjenvinning i peisen av restavfallet, dannes giftige gasser som dioksiner og furaner. Vårt daglige avfall inneholder mye mer miljøgifter enn vi tror, og nettopp dette har vært med på å stille svært strenge rensekrav til de anleggene som skal energigjenvinne avfallet, sier Brastad. Fra gift til drivstoff Men han skjønner godt at det kan ta litt tid for folk å omstille seg. Det er ikke mange år siden vi heiv alt på dynga og gravde over og lagde prosessindustri uten prosesskontroll. Hvor ofte tok ikke søppelet fyr helt av seg selv, med tilhørende voldsomme og forurensende utslipp, spør Brastad. Bedrifter med de samme utslippene ville vært anmeldt og straffet. I 2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart avfall. Nå er det på tide at myndighetene pålegger husholdninger og næringsliv å sortere og gjenvinne matavfallet. Vi kan lage biogass til transportsektoren, som både er klimanøytralt og reduserer lokal forurensing. Mange gjør dette allerede, men noen klager likevel på at de ikke har plass til å sortere mat på kjøkkenet. Et håpløst argument når vi vet at vi bærer mer mat inn døra enn noen gang, og faktisk kaster hver fjerde bærepose med mat, sier Olaf Brastad. En gruve i hagen? Miljøforkjemperen mener avfall er ressurser på avveie som skal inn i kretsløpet. Vi kan ikke leve med den villfarelse at ressursene varer evig, sier Brastad. Små batterier for eksempel, innehol- HARDT UT: Han møtte Bellona for 27 år siden, da han var leder for Aksjon Langøya. Siden har Olaf Brastad vært ordfører i Holmestrand, styreleder i det interkommunale avfallsselskapet i Vestfold, styreleder og nå styremedlem og seniorrådgiver i Bellona, med spesialområde industri og avfall. der både miljøgifter og verdier. Det er mer gull i ett tonn mobiltelefoner enn ett tonn med gullmalm, sier han. Men er det egentlig så farlig om en liten lyspære havner i restsøppelet, eller å helle kjemikalier i do? Hvis vi tenker at jeg er den eneste, Utrolig, men sant 60 mobiltelefoner som går til gjenvinning, sparer miljøet for nok CO 2 til å holde en 42 tommers LCD-TV påslått i 2 år og 3 måneder. Det er 40 til 50 ganger mer effektivt å utnytte innsamlet elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) enn å drive vanlige gruver for å utvinne metallet. Hvert år samles det inn så mye EE-avfall i Norge at hvis man fylte opp lastebiler med EE-avfallet og stilte dem opp etter hverandre, ville de strukket seg fra Oslo til Lillehammer. Over 80 prosent av EE-avfallet som blir samlet inn, blir materialgjenvunnet. Det vil si at det blir laget nye produkter av det. vet vi at vi, «de eneste», er mange, og slik blir mengdene formidable. Vi skal ha rent badevann og drikkevann og vil ikke spise forurenset mat. Det skal ikke mye miljøgifter til for å forurense en middels stor innsjø, sier Brastad. I medaljene i OL i Vancouver brukte man metall fra gjenvunnet elektronisk avfall. Glass fra gamle TV-apparater inneholder bly. Derfor brukes det i veggene på røntgenrom på sykehus. I Norge gjenvinner vi over vaskemaskiner i året. Stålet i vaskemaskinene kan bli til tannhjul på sykler. Glasset i gamle PC-skjermer kan bli til sykkellykter. (Kilder: Stena Recycling, Klimahjulet, GeSi-Urban Mining Worth Billions, eeregisteret.no, Guardian, Elretur, Stena metall, Revac, Weee recycling) FOTO: KNUT BRY Ny teknologi lager strøm av avfall Asker kommune introduserer ny teknologi for å lage strøm av deponigass. Det gamle deponiet på Yggeset produserer energi (elektrisitet og varme) tilsvarende behovet til 50 husstander året rundt. Anlegget er et foregangsprosjekt i Norge og er støttet av Enova. Rundt om i landet ligger det hundrevis av nedlagte deponier som produserer klimagassen metan. Asker kommune ønsket å produsere energi av gassen i stedet for kun å brenne den opp, slik man har gjort frem til i dag. Svensk teknologi Siden deponigass er forurenset, vil den ødelegge en ordinær forbrenningsmotor uten renseprosess. En slik rensing vil bli svært dyr for et deponi på størrelse med Yggeset. For å unngå dette har man valgt å bruke den innovative løsningen fra det svenske teknologiselskapet Cleanergy. Her bruker man stirlingmotorer, som produserer elektrisitet ved hjelp av temperaturdifferanser. Innestengt heliumgass blir skjøvet mellom to kammer: Ett kammer hvor denne gassen varmes opp ved ekstern forbrenning av deponigassen, og et annet kammer hvor heliumgassen kjøles ned. Den varme gassen utvider seg, men trekker seg sammen når den avkjøles. Ved hjelp av stempler omdannes energien til mekanisk energi, som kan drive en generator som produserer elektrisitet. Basert på denne teknologien skal anlegget kunne produsere kwh/år elektrisk energi. Pionerarbeid Til nå er det kun et tilsvarende anlegg i Sverige. Asker kommune er derfor stolt av å kunne introdusere teknologien i Norge. I februar foretok ordfører Lene Conradi den offisielle åpningen. Vår visjon er at Asker skal være mulighetenes kommune, og vi har offensive målsetninger for vårt energi- og klimaarbeid. Dette viser vi blant annet ved å teste ut denne teknologien, og jeg retter en stor takk til Enova for deres avgjørende støtte og samarbeid, sa ordføreren under åpningen. Anlegget på Yggeset er også et viktig skritt for Cleanergy. Dette er en milepæl i vår internasjonale lansering av stirlingteknologien, sier Anders Koritz, daglig leder i Cleanergy. Deponigass er globalt en betydelig energikilde som i liten grad er utnyttet. Det ønsker vi nå å gjøre noe med, sier han. Ordfører i Asker, Lene Conradi, foretok den offisielle åpningen i februar. Her sammen med daglig leder ved Yggeset avfallspark, Thorleif Eriksen. Deler erfaringene Enova har bidratt med nesten 1,5 millioner kroner i støtte til prosjektet, som har kostet i alt 4,7 millioner kroner. Allerede nå er anlegget blitt et viktig foregangsprosjekt for andre kommuner. Etter kun et par måneders drift har vi allerede merket stor interesse fra både fagmiljøer og andre kommuner, forteller Thorleif Eriksen, daglig leder ved Yggeset avfallspark. Her stiller vi opp, både fra kommunen og leverandørene. Vi ønsker at flere skal få nytte av våre erfaringer, sier han. FOTO: ASKER KOMMUNE 16 17

10 Besøk oss på Blir miljøbevisste med LOOP Filmer, animasjoner, spill og en egen prompeknapp for kuer skal få barna til å leke seg til kunnskap om miljø. LOOP Miljøskoles digitale avfallspyramide er et undervisningsopplegg for både barne- og ungdomsskolen, og for avfallsselskapene som har egne undervisningsopplegg for skoler over hele landet. Man kan jobbe med Avfallspyramiden på interaktive tavler som Smart Board, via projektor eller på elevenes egne PC-er. Leker seg til læring Hvert nivå i Avfallspyramiden har et eget tema, som for eksempel avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning. Filmer fra NRK og TV2, konkurranser, oppgaver og spill gjør læringen til en lek, der elevene blir motivert til å gå videre, lære mer og bli flinkere. Her får de se en film om hvorfor det ikke er miljøvennlig å kjøpe blinkesko, eller hvordan miljøgifter samler seg i isbjørnen, og bli med på fiskepinnens reise jorda rundt. LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver. Materiellet er tilpasset kompetansemålene i læreplanene og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. LOOP Miljøskole gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. 20 år med gjenvinning av kasserte dekk Suksessen forsetter; Norsk Dekkretur AS samler inn fem millioner dekk årlig. Og ikke ett dekk går til spille de gjenvinnes 100 prosent! Systemet samler årlig inn tonn dekk. For å beskrive den mengden kan det sammenlignes med Ullevål stadion med vegger rundt gressmatten. Haugen vi samler inn, er 18 meter høy og da over tribunenivå, forklarer Hroar Braathen, daglig leder i Norsk Dekkretur AS. Der dekkene forvandles til ulike produkter, som underlag for veier, støyvoller, sviktunderlag i travbaner og granulert gummi til kunstgressbaner, samt matter til fjellsprengning. Selskapet ble etablert i oktober 1994, og sammen med Sverige er Norge et av de første landene i verden som etablerte landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Norsk Dekkretur AS har 20-års jubileum i år. Bakgrunnen for selskapet var Miljøverndepartementets forskrift som påla den enkelte produsent og importør av dekk å samle inn og gjenvinne like mange dekk som det ble solgt i det norske markedet, fra de samme geografiske områder som nye dekk ble solgt, forteller Braathen. Avfallskonf_Layout :26 Side 1 Miljøverndepartementet foreslo en felles bransjeløsning i stedet for at produsenter og importører på individuell basis skulle løse sine forpliktelser. Individuelle løsninger ville bli uoversiktlige og totalt sett vesentlig dyrere enn en felles bransjeløsning, understreker han. Bransjen tok utfordringen Selskapet ble etablert av Dekkimportørenes Forening, som eier 75 prosent, og Bilimportørenes Landsforening, som eier 25 prosent av aksjene. Norsk Dekkretur AS er et såkalt non-profitselskap og finansieres ved hjelp av miljøgebyr, som forbrukerne betaler når de kjøper dekk, eller bil eller andre former for kjøretøy med dekk. Gebyret på et personbildekk er tolv kroner, og ett av de laveste miljøgebyrene vi har i Europa. På større dekk varierer prisen etter dekkets størrelse og vekt. Det aller dyreste miljøgebyret 500 kr, sier Braathen. Innsamlingen av kasserte dekk skjer ved at hovedoperatør RagnSells AS med egne biler eller innleide transportører i respektive distrikter landet rundt henter dekk fra ca henteplasser. Gjenvinning av kasserte dekk kan deles i to hovedgrupper: Materialgjenvinning betyr mekanisk bearbeiding eller kjemisk nedbryting av kasserte dekk, ned i fraksjoner eller bestanddeler som skal benyttes til nye formål, produkter m.v. Energigjenvinning betyr utnyttelse av den energien i gummien som frigjøres ved forbrenning, f. eks. i sementproduksjon. For ressurser og miljø LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena for kommunikasjon om ressurser og miljø. Stiftelsen Retursamarbeidet LOOP ble opprettet av returselskapene i LOOP samarbeider tett med aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, kommunale og interkommunale avfallsselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Les mer om LOOP på loop.no. glittertinden.no Omsorgsfull leverandør til gjenvinningsbransjen Avfallskonferansen i Trondheim Standnr. 1 og 2 Avfallspyramiden er interaktivt undervisningsmateriell som skal hjelpe lærere i undervisningen om kildesortering, gjenvinning og miljø. Hovedkontor: Jerikoveien 14, 1067 Oslo Postadresse: Postboks 26, Alnabru, 0614 Oslo, Norge Depot - Verksted Ytre Enebakk: Landskaugveien 33, 1914 Ytre Enebakk 18 19

11 INNSAMLING AV FARLIG AVFALL I DIN BYDEL BYDEL ALNA Mandag Lindeberg-Trosterud-Haugerud Tirsdag Haugerud-Hellerud Onsdag Furuset Torsdag Ellingsrud-Ellingsrudåsen-Furuset Mandag Tveita BYDEL BJERKE Mandag Refstad-Bjerke-Årvoll Tirsdag Bjerke-Risløkka Onsdag Brobekk-Refstad-Linderud Torsdag Veitvet-Tonsenhagen BYDEL FROGNER Mandag Bygdøy Tirsdag Frogner-Majorstuen Onsdag Gimle-Skillebekk-Frogner BYDEL GRORUD Mandag Grorud Tirsdag Nordtvet-Rødvet Onsdag Ammerud Torsdag Romsås-Kalbakken INDRE BY Bydel Gamle Oslo: Mandag og tirsdag Bydel Grünerløkka: Onsdag og torsdag Bydel Sagene: Mandag og tirsdag Bydel St. Hanshaugen: Onsdag og torsdag BYDEL NORDRE AKER Mandag Tåsen-Berg Tirsdag Gaustad-Ullevål Onsdag Sogn-Nordberg Torsdag Nordberg-Kringsjå Mandag Nordberg-Korsvoll-Tåsen Tirsdag Grefsen-Kjelsås Onsdag Grefsen-Kjelsås-Vestre Kjelsås Torsdag Åsen-Disen-Lofthus Mandag Grefsen-Kjelsås-Solemskogen Tirsdag Maridalen-Nydalen BYDEL NORDSTRAND Mandag Simensbråten-Ekeberg Tirsdag Brattlikollen-Karlsrud -Bekkelagshøgda Onsdag Lambertseter Torsdag Lambertseter-Munkelia Mandag Nordseter-Nordstrand Tirsdag Nordstrandshøgda-Ljanskollen Onsdag Nordstrand-Ljan Torsdag Holtet-Ekeberg-Bekkelaget Ulvøya Ormøya-Malmøya BYDEL STOVNER Mandag Høybråten Tirsdag Stovner Onsdag Stovner-Vestli Torsdag Haugenstua-Stovner BYDEL SØNDRE NORDSTRAND Onsdag Mortensrud-Lofsrud-Bjørnerud Torsdag Sloreåsen-Holmlia Mandag Holmlia-Prinsdal Tirsdag Prinsdal-Hauketo-Bjørndal Onsdag Bjørndal-Dal-Brenna BYDEL ULLERN Mandag Lilleaker-Lysejordet-Ullernåsen Tirsdag Sørbyhaugen-Montebello Onsdag Ullernåsen-Øvre Ullern-Sollerud-Furulund Torsdag Ullern-Bestum Mandag Nedre Huseby-Abbedikollen Tirsdag Heggeli-Madserud-Skøyen BYDEL VESTRE AKER Mandag Makrellbekken-Holmen-Frøen Tirsdag Huseby-Hovseter-Røa Onsdag Røa Torsdag Røa-Voksen Tirsdag Vinderen-Borgen-Slemdal Onsdag Ris-Slemdal-Vettakollen Torsdag Slemdal-Smestad Mandag Voksenlia-Holmenkollen-Midtstuen BYDEL ØSTENSJØ Mandag Godlia-Hellerud Tirsdag Skøyen-Høyenhall Onsdag Manglerud-Abildsø Torsdag Bøler-Ulsrud Mandag Skøyenåsen-Ulsrud-Oppsal Tirsdag Bogerud-Skullerud Onsdag Oppsal Torsdag Abildsø-Langerud-Skullerud HUSK AT DU KAN LEVERE FARLIG AVFALL PÅ AVFALLSMOTTAKENE HELE ÅRET! Gå inn på våre nettsider for mer informasjon om kjøreruter og avfallsmottak. Renovasjonsetaten Postboks 14 Vollebekk 0516 Oslo renovasjonsetaten.no facebook.com/kildesortering.i.oslo

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 1 2014 HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE Informasjon til husstandene i Trondheim Hvordan du kaster ditt miljøfarlige avfall angår

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Gjenvinning av stål og metaller

Gjenvinning av stål og metaller Gjenvinning av stål og Gjenvinning av stål og Vi fremstår i dag som landets ledende aktør innenfor innsamling og behandling av stål, metall og kabel. Vi opererer 21 moderne produksjonsanlegg og har miljøriktige

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse GULLFOREKOMST VED ST. JOHNS FJORDEN PÅ SPITSBERGEN 5 gram gull per tonn fjell gir en drivverdig forekomst TRADISJONELL GRUVEDRIFT GIR STORE

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den!

Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Drømmen om evig liv er nærmere sannheten enn du tror! Vi tar vare på bilen din, når du er ferdig med den! Vi driver miljøsanering i praksis Biler produseres, de lever sitt liv på veien, og de dør. Fra

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Energi og klimaplan i Sørum

Energi og klimaplan i Sørum Energi og klimaplan i Sørum ROAF hvordan energi og klima vurderes i avfallsbehandlingen ROAF Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik september 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima,

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning?

Materialgjenvinning tid for nytenkning? Materialgjenvinning tid for nytenkning? Øivind Brevik, adm.dir. ROAF Romerike Avfallsforedling IKS Ansvarlig avfallshåndtering for Hvorfor materialgjenvinning? Bærekraftig utvikling og knapphet på ressurser,

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Avfallsdeponi er det liv laga?

Avfallsdeponi er det liv laga? Avfallsdeponi er det liv laga? Avfall Norges seminar om deponering av avfall Romerike Avfallsforedling IKS ROAF-direktør Øivind Brevik 28. oktober 2010 Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

Miljøledelse verdier satt i system

Miljøledelse verdier satt i system Oslo kommune Renovasjonsetaten Miljøledelse verdier satt i system Pål A. Sommernes, direktør pal.a.sommernes@ren.oslo.kommune.no, Mobil: 93035075 8. november 2011 Prosesser i deponiet på Grønmo S - ordet

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Miljørapport 2014 EL SIRK

Miljørapport 2014 EL SIRK Miljørapport 2014 Administrasjon Rune Stensli Daglig leder Le Minh Driftsleder Jan Petter Eid Miljø- og Kvalitetssjef Elsirk styre: Tommy Hansen Konsulent Drift - og administrasjon Kristin West Konsulent

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter

Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Praksis, kunnskap og holdninger Byggavfall hos små og mellomstore bedrifter Sylvelin Aadland Prosjektleder LOOP Byggavfallskonferansen 28.-29. januar 2015 LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen.

96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. 96% brukes om igjen. Takk for hjelpen. Miljørapport 2015 Miljørapport 2015 1 MILJØREGNSKAP Et resultat du kan være stolt av! Når 96 prosent av hvert enkelt elektroniske eller elektriske produkt vi samler

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge.

Bildet viser komprimerte biler til gjenvinning et sted i Norge. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til KS Bedriftenes Møteplass for å snakke om norsk avfallspolitikk og produsentansvaret. Det er spennende å snakke til en mangfoldig bransje,

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik ROAF IKS: Hvem er ROAF? Hva gjør vi? Hva er vår utfordring? Hvorfor? 2 ROAF i tall 2014/2015

Detaljer

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi

Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Kunnskapsbehov i lys av nasjonal avfallsstrategi Avfallskonferansen 2014 Trondheim, 15.05 Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult www.mepex.no Kunnskapsbehov?? 1. En bransje i kraftig endring 2. Fremtidens

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik

TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik TULL MED TALL? KS Bedriftenes møteplass 19. april 2016 Øivind Brevik Definisjonen på Statistikk (Statistikkloven) 1-2.Definisjoner. (1) Statistikk er tallfestede opplysninger om en gruppe eller et fenomen,

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013

sorteringsanalyse 2013 sorteringsanalyse 2013 SORTERINGSANALYSE 2013 09.07.2013 Potensialet i restavfallet For første gang kjører GIR en sorteringsanalyse av restavfallet. Årets analyse er en enkel analyse der målet har vært å finne ut hvor mye det

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner

Gunnar Moen. Fagansvarlig kommuner Gunnar Moen Fagansvarlig kommuner Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Retursystemer - Ansvarsområder Drikkekartong Fra skoler/barnehager og husholdning Plastemballasje Fra næringsliv og husholdning

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

2016 JANUAR- SEPTEMBER

2016 JANUAR- SEPTEMBER hentekalender Informasjon ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP HENTEKALENDER FOR AVFALL Mørk blå: PMS 301 EC CMYK 100-58 - 0-5 Lys blå: PMS 292 EC CMYK 50-14 - 0-0 2016 JANUAR- SEPTEMBER Endrede

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as

Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk Ellen T. Halaas, Hjellnes Consult as Veileder for behandling av EE-avfall i energiverk 1. Veilederen 2. Vedlegg til veileder - Kontakter, viktige adresser

Detaljer

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator

Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Grønt Punkt Dagen 12. Februar 2009 Hva oppnår vi med kildesortering? Miljøkalkulator Frode Syversen Daglig leder Mepex Consult AS www.mepex.no 1 Er det ett svar? 2 Prosjekt formål, trinn 1 Enkelt verktøy

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Grønmo: gammelt deponi - ny bruk

Grønmo: gammelt deponi - ny bruk Grønmo: gammelt deponi - ny bruk Nancy Sand, daglig leder i Retursamarbeidet LOOP Illustrasjoner: Asplan Viak AS v/alf Haukeland og Anders Hus Folkedal og moseng poulsen arkitektur as v/siri Moseng, samt

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Vedlegg I Forskriftsendringer

Vedlegg I Forskriftsendringer Vedlegg I Forskriftsendringer Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). I avfallsforskriften gjøres følgende endringer: Nytt kapittel 3 skal lyde: Kapittel

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning

Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Hvorfor skal vi samle inn plast når restavfallet fra husholdningene går til forbrenning Dag Aursland, Avfallsforum Møre og Romsdal, Ålesund 28.10.04 1 Sagt om kildesortering av plastemballasje Altfor dyrt,

Detaljer

Hva skjer med det farlige avfallet?

Hva skjer med det farlige avfallet? Hva skjer med det farlige avfallet? v/gunnar Murvold, RENAS Gunnar Murvold s 1 Utgangspunkt Elektriske produkter inneholder miljøgifter (bl.a. PCB, kadmium, kvikksølv, asbest, bly, bromerte flammehemmere

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007.

Finnmark Miljøtjeneste AS PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. PRESENTASJON AV FINNMARK MILJØTJENESTE AS 2007. Historikk Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet av kommunene Gamvik, Karasjok, Lebesby, Måsøy, Nordkapp og Porsanger 10. april 1996. Finnmark Miljøtjeneste

Detaljer

RENAS kartlegger miljøgifter

RENAS kartlegger miljøgifter RENAS kartlegger miljøgifter - Dette vil nok gi mange en aha-opplevelse, sier administrerende direktør Gunnar Murvold i returselskapet RENAS om oversikten som blir presentert på et avfallsseminar i Oslo

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Rælingen sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Rælingen sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Rælingen spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010. Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Materialgjenvinning tid for nytenkning Lillehammer 9. juni 2010 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvordan sikre materialgjenvinning? Generelle virkemidler Generelle virkemidler krever et lukket norsk

Detaljer

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Eiermelding fra styret ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS To nye og moderne gjenvinningsstasjoner åpnet i 2015, Lyngås i Lier og Follestad i Røyken. EIERMELDING FRA STYRET BAKGRUNN

Detaljer

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005

Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting. Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Norsk Returkartong og Plastretur Mål og innretting Regionsjef Dag Aursland Emballasjeretur AS VAR konferanse Geiranger 18.10.2005 Emballasjeretur kort fortalt: Har overtatt den operative driften Plastretur

Detaljer

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet

Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet Miljøansvar som konkurransefortrinn i næringslivet RENAS' Miljøseminar 7. mai 2013 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industri - tall og fakta 2400 medlemsbedrifter 130 000 ansatte i bedriftene

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer