KILDESORTERING. Hvor skal vi kaste dette? Enkelt å gjøre. Bra for miljøet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KILDESORTERING. Hvor skal vi kaste dette? Enkelt å gjøre. Bra for miljøet."

Transkript

1 KILDESORTERING Enkelt å gjøre. Bra for miljøet. Hvor skal vi kaste dette? Sammen med Kristian (8) og Nora (6) viser vi deg hvordan du kan ta vare på viktige ressurser og spare miljøet Side 8 9 Nyttig på nettet: Finn ut hvordan du kildesorterer, på sortere.no Side 3

2 Kjære leser I følge en fersk undersøkelse vi i Avfall Norge har fått utført, sier 4 av 5 nordmenn at de er bevisste på hvor de skal kaste miljøfarlig avfall. Samtidig viser den samme undersøkelsen at det råder stor usikkerhet i befolkningen rundt hvilke produkter som faktisk inneholder miljøgifter. Farlig avfall, elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder miljøgifter. Eksempler på dette er lyspærer, batterier, elektriske leker, mobiltelefoner og spraybokser. Dette er produkter vi alle benytter oss av. Til tross for at disse produktene er enkle å levere til en miljømessig god behandling, havner de dessverre altfor ofte i restavfallet. Ifølge Statistisk sentralbyrå ble om lag tonn farlig avfall ikke levert inn til godkjent behandling i Det vil si at miljøfarlig avfall kan ha blitt blandet med annet avfall, sluppet ut i avløpet eller dumpet i naturen. Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare. De kan hope seg opp i levende organismer og er skadelige for både mennesker, dyr og natur. Bly, kvikksølv og kadmium er eksempler på slike miljøgifter. Vi i avfallsbransjen jobber kontinuerlig med å informere og tilrettelegge for gode kildesorteringsløsninger, slik at det skal være enkelt å levere miljøfarlig avfall riktig. Et av tiltakene er bilaget du nå holder i hånden. Du som innbygger har ansvar for at avfallet du produserer, kildesorteres og leveres riktig. Vi i avfallsbransjen har ansvar for at avfallet blir behandlet på best mulig måte. Sammen gjør vi landet vårt mindre giftig! Bedre avfallshåndtering Nyttig på nettet: sortere.no Produkt Taster du inn mobiltelefon, vil du få informasjon om hvorfor mobiltelefonen ikke skal i restavfallet. Mobilen inneholder kvikksølv, kadmium, flammehemmere og flere andre stoffer vi ikke ønsker spredt i miljøet. Du får vite at du kan levere mobilen til gjenvinningsstasjonen eller levere den til en butikk som selger mobiltelefoner. I enkelte kommuner kan mobilen legges i en utdelt boks som blir hentet av renovasjonsselskapet. La batteriet sitte i ved innlevering. Et kart viser deg hvor din nærmeste gjenvinningsstasjon befinner seg. Kategori Du kan også søke generelt på en kategori. Vi tastet inn farlig avfall. Her fikk FOTO: LOOP Sortere.no er et nettsted med informasjon om kildesortering og gjenvinning. Her kan du for eksempel søke opp ditt nærmeste returpunkt og din nærmeste gjenvinningsstasjon. Du kan også taste inn produktet du vil kvitte deg med, for eksempel mobiltelefon, og få vite hvordan du skal håndtere dette. vi opp mer generell informasjon om farlig avfall. Kommune Legger du inn navnet på din kommune, vil du få opp et kart over følgende: gjenvinningsstasjoner, mottak for farlig avfall, mottak av hageavfall, pantepunkter og returpunkter. Visste du at Det er kvikksølv i røykvarslere, lyspærer, ringeklokker, lysstoffrør og sparepærer? En teskje med kvikksølv kan forurense en hel innsjø? Mengden farlig avfall som årlig går til ukjent behandling, tilsvarer vekten av elefanter? (Kilde: LOOP) God lesning! Nancy Strand, direktør i Avfall Norge Siden stiftelsen i 1986 har Avfall Norge vært en interesse- og bransjeorganisasjon for avfallsbransjen. Avfall Norges 175 medlemmer omfatter både offentlig og privat sektor, med hovedvekt på kommuner og kommunalt eide selskaper. I tillegg til dette er forskning og utvikling en sentral del av Avfall Norges virksomhet. Avfall Norge er sekretariat for Avfallsforsk, som arbeider for å stimulere til forskning og utvikling i bransjen for øvrig. Avfall Norge er også ansvarlig for Hold Norge rent, som jobber mot forsøpling i det offentlige rom i samarbeid med offentlige etater, frivillige organisasjoner og næringsliv. Her er en sentral aktivitet Strandryddedagen, som hvert år samler tusenvis av frivillige til å rydde forsøplede strender rundt omkring i Norge. Lyst til å lære mer? Flere nettsteder er rettet mot deg som ønsker mer informasjon om forsvarlig håndtering av forbrukerprodukter. Bilaget distribueres med Aftenposten i mai Marianne Holen svarer på spørsmål om innholdet: prosjektleder: salg: tekstansvarlig: grafisk form: forsidefoto: trykk: repro: Mikael Blom Ikra Raja og Bent M. Omdal Lill-Torunn Kilde Johnny Thoresen Kristin Svorte Schibsted Trykk Oslo AS Stibo Media For informasjon om bilag fra Markedsmedia, kontakt Bent Mattis Omdal, tlf.: , eller Torgeir Dahl, tlf.: prosent av Norges befolkning bor i en kommune som direkte eller indirekte er medlem i Avfall Norge gjennom sitt kommunale eller interkommunale avfallsselskap. Hovedoppgaver Avfall Norges hovedoppgaver er å være en pådriver for faglig utvikling og å bedre rammevilkårene for medlemmene. I tillegg til å arbeide opp mot politiske beslutningstakere innebærer dette å legge til rette for læring og erfaringsutveksling gjennom ulike kurstilbud, seminarer, workshops og den årlige Avfallskonferansen. Gjennom året gjennomføres nærmere 40 ulike arrangement i Avfall Norges regi. Fokus på farlig avfall Et viktig arbeidsområde for Avfall Norge er farlig avfall. Hovedfokus for dette arbeidet er å få ned antall avvik knyttet til håndtering av farlig avfall hos aktører i bransjen. Dette arbeidet skjer i tett dialog med Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og vil generere flere aktiviteter i 2014, blant annet en analyse av gjentakende avvik ved gjennomførte kontrollaksjoner. Gjennom høyt medlemsengasjement og utstrakt kontakt med naturlige samarbeidspartnere er Avfall Norge en samlende kraft i avfallsbransjen. Dette danner et solid grunnlag for Avfall Norges kontinuerlige arbeid for en bedre avfallshåndtering, kompetanseheving i bransjen og gode rammebetingelser for medlemmene. Er det farlig? På erdetfarlig.no finner du informasjon om hvilke forbrukerprodukter som kan inneholde stoffer som kan være farlige å bruke. Her får du hjelp til å finne de mest miljøvennlige alternativene, og til å kaste produktene riktig når du skal kvitte deg med dem. Finn fakta om miljøet Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Målet er å skape forståelse for sammenhengene mellom miljøets tilstand, hva som påvirker den, konsekvenser og tiltak. Her finner du også egne temasider om farlig avfall. Miljøgifter i maten? Når kjemikalier slippes ut i naturen, kan de komme tilbake via mat, drikkevann og forbrukerprodukter. Dersom mengden kommer over bestemte grenser, kan det påvirke helsa vår. Hos Folkehelseinstituttet kan du lese hvordan. Du kan også søke opp informasjon om ulike stoffer, for eksempel bromerte flammehemmere eller treimpregneringsmidler. 3

3 FOTO: TERJE BORUD Trenger ikke grave etter gull Først i verden Foto: Tom Egil Nilsen Kretskortet Fordi det kan utvikles varme i et nettbrett, er kretskortet gjerne behandlet med bromerte flammehemmere. Disse må ikke slippe ut i naturen, fordi flere flammehemmere har vist seg å være farlige for mennesker og dyr. I kretskortet finnes det også edle metaller som gull, sølv og kobber. Hvert år bruker vi 320 tonn gull og 7500 tonn sølv for å lage nye PCer, mobiltelefoner, nettbrett og andre nye elektroniske produkter på verdensbasis. Hva skjer når disse skal kasseres? La ikke ditt gull gå på dynga. Ifølge Stiftelsen Elektronikkbransjen sto mobil og nettbrett for 43 prosent av totalomsetningen innen forbrukerelektronikk i Norge i Vi kjøpte tilsammen nettbrett, som er en økning på 90 prosent i forhold til året før. Gull i kretskortene Hva skjer den dagen alle disse nettbrettene skal kastes? Nesten alle delene i et nettbrett kan brukes om igjen eller gjenvinnes som energi. Og metallet er gull verdt. Det er faktisk 40 til 50 ganger mer effektivt å utnytte innsamlet elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) enn å drive vanlige gruver for å Metall Stålet som brukes i nettbrett, har en høy gjenvinningsgrad og kan bli til nye produkter, som heisekraner. utvinne metallet. I ett tonn gullmalm finnes det ca. 5 gram gull, mens det i ett tonn med høyverdige kretskort kan finnes opptil 250 gram gull. Knapphetsgode Et nettbrett kan også bestå av sjeldne jordartsmetaller. Dette er metaller det finnes lite av på jorden, og er et knapphetsgode. Derfor sparer man ressurser ved å få metallene tilbake til produksjon av nye produkter. I Norge blir over 80 prosent av EEavfallet materialgjenvunnet, mens 10 % blir energigjenvunnet. Kilder: Stiftelsen Elektronikkbransjen (estimerte tall i konsumentmarkedet) GeSi Urban Mining Worth Billions EE-registeret.no FOTO: SIMON SKREDDERNES / RENAS FOTO: ISTOCKPHOTO Romerike Avfallsforedling (ROAF) er først i verden med helautomatisk sortering av plastavfall. Åtte kommuner deltar i satsingen, som er basert på norsk teknologi. Satsingen er et stort steg i riktig retning i å håndtere avfall som en ressurs, sier adm. dir. Øivind Brevik. Vi er de første i verden til å bruke den svært avanserte Near Infrared-teknologien (NIR) akkurat på denne måten, sier Brevik i ROAF. I en verden med økende forbruk og knappe ressurser er vi nødt til å se på avfallshåndtering i et bærekraftig perspektiv. Å tenke innovativt og ta i bruk ny teknologi er en viktig del av dette arbeidet, sier han. ROAFs nye sorteringsanlegg vil spare miljøet for 5000 tonn råolje i året. Anlegget er nå under fullskala inntrimming for å optimalisere mengde output og kvalitet. Årlig regner man med å få ut 2500 tonn plast til materialgjenvinning. I tillegg til miljøgevinsten gir dette en økonomisk gevinst på rundt 2000 kroner pr. tonn. I verdenstoppen på materialgjenvinning Sorteringsanlegget består av 10 ulike typer sorteringsmaskiner og 110 transportbånd, og er på 6000 kvadratmeter, som er noe av det største som er satt opp i Norge. Med sorteringsanleggets solide bidrag vil ROAF nå en materialgjenvinningsgrad på godt over 50 vektprosent totalt, muligens så mye som 60 vektprosent eller mer etter hvert. Dette er helt i verdenstoppen hva materialgjenvinning angår, sier Brevik. Samtidig med at sorteringsanlegget ble tatt i bruk i januar, startet innbyggerne i ROAF-kommunene med sortering av matavfall i grønne poser. Matavfallet blir til biogass for busser og renovasjonsbiler samt biogjødsel til jordforbedring/landbruk. Plasten blir til nye plastprodukter. Det som ikke materialgjenvinnes, går til energigjenvinning (varme). Det er EGEs anlegg i Oslo som tar i mot avfallet som energigjenvinnes. Norsk teknologi Det er sensorteknologi fra norske TOMRA Sorting (TiTech) som sørger for helautomatisk sortering av plast. Teknikken består av spektrometrisk avlesning ved bruk av nærinfrarødt (NIR) lys, som kan lese type materiale og materialkvalitet. NIR detekterer matavfall i grønne poser, slik at disse blir sortert ut ved inngangen til anlegget. Deretter sorteres plast i fem ulike kvaliteter. Teknologien leser hvilket materiale man har framfor seg på båndet, og lufttrykk blåser materialet ut i riktig sorteringsbeholder. ROAFs anlegg i Skedsmo kommune er allerede blitt et attraktivt sted for omvisning og kompetanseoverføring innen avfallsbransjen. 4 5

4 BEGGE Fido og Daisy er miljøfarlig avfall Når barna har forlatt lekehunden og dukken til fordel for Ipaden eller fotballen, må du huske at de elektriske og elektroniske lekene skal behandles som EE-avfall. Det gjelder alle leker som trenger strøm eller batteri for å virke. De må ikke kastes i restavfallet, men leveres hele til gjenvinningsstasjonen, eller til butikken. Leveringen er gratis. Batteriene og plasten skal gjenvinnes. Ledningene som inneholder kobber, skal resirkuleres. I kretskort, batteri og eventuell høyttaler skal det plukkes ut både edle metaller og miljøfarlige stoffer. Hvorfor skal Fido og Daisy leveres inn? Skadelige miljøgifter som plukkes ut fra EE-avfall, er blant annet kvikksølv, bly, kadmium, PCB og bromerte flammehemmere. Slik gjenvinnes lekehunden Batterier: Gjenvinnes til nye batterier. Pels/stoff: Kan inneholde bromerte flammehemmere, som brukes for å hindre brann i produkter. Problemet er at mange av de bromerte flammehemmerne er hormonhermere og derfor farlige for levende organismer. Noen bromerte flammehemmere er forbudt å bruke. Bromerte flammehemmere uskadeliggjøres ved riktig håndtering av avfallet. Kobberledning: Kobberet brukes i nye produkter. Kretskort: Metallene brukes på nytt. Høyttaler: Metallene gjenvinnes. Plast: Gjenvinnes til nye produkter eller brennes til energi (avhengig av renhetsgraden). Hans Skjelin hos Norsk Gjenvinning Metall i Moss tar miljøkravene på alvor. Han er en av våre mange ildsjeler som iherdig jobber for å gjenvinne kasserte biler på en miljømessig og forskriftsmessig måte. Fantastisk utvikling i gjenvinning av biler Vi gir folk grunn til å tro på framtiden! Tlf: NORGE AS landets eneste komplette mottaker av gipsavfall komplett gjenvinningssystem som tilfredsstiller dagens krav gjenvinner alle typer gipsavfall Rådgivning innen infrastruktur og miljø Hjellnes Consult as er et rådgivende ingeniørfirma med ca. 200 medarbeidere, og eies av alle våre ansatte. Vi har et kompetent fagmiljø med erfarne rådgivere innen arealplanlegging, vegplanlegging, vann og avløp, avfall og miljørådgivning. I tillegg har vi en stor avdeling innenfor de tradisjonelle byggfagene. Vi har gjennom mange år bistått våre kunder med å løse utfordringer innen areal og landskap, veg, avfallshåndtering, vann og avløp og miljø. Vårt selskap arbeider over hele landet. Vi benyttes også ofte som rådgivere for Klima- og forurensningsdirektoratet, Miljøverndepartementet og private selskaper. Sentrale arbeidsområder for vår avfalls- og miljørådgivningsgruppe er avfallsplanlegging kildesortering og gjenvinning avfallsanlegg og gjenbruksstasjoner miljøtiltak ved avfallsanlegg biogassproduksjon fra avfall utnyttelse av biogass til energiformål, inkl. drivstoff for kjøretøy miljø i bygg miljøkartlegging Vi arbeider også mye med bl.a. konkurranseutsetting av ulike tjenester innen avfallssektoren, miljøriktig prosjektering og byggesaksprosesser. Med våre grupper innen miljø, areal og landskap, vei, vann og avløp utfører vi komplett tverrfaglig rådgivning og prosjektering innen alle typer utbyggingsprosjekter. Takket være iherdig laginnsats fra alle ledd i bilgjenvinningsbransjen har din kasserte bil gått fra å være en miljøutfordring til langt på vei å bli en miljøgevinst. Stadig flere biler vrakes, og behovet for god håndtering og gjenvinning blir skjerpet. Dette er ikke noe vi i bilgjenvinningsbransjen bare ønsker å etterkomme, men i stedet ønsker å ligge i forkant av. Det gjør vi gjennom kontinuerlig å holde oss oppdatert i forhold til industrien globalt, samt ved å investere i ny teknologiutvikling. Fra 85 til 95 % gjenvinning I 2007 kom et EU-direktiv som sa at 85% av bilen skulle gjenvinnes. Det klarte vi. I 2015 er kravet at gjenvinningsgraden skal økes til 95 %. Det vet vi allerede nå at vi klarer. Gjenvinningsgraden vi oppnådde i 2013, ble på hele 96,1 %. Et fantastisk resultat vi har fått til, takket være iherdig laginnsats fra samtlige ledd i organisasjonen. Materialene fra gamle biler gjenbrukes i produkter vi er omgitt av og bruker hver dag. En evig reise Når din gamle bil kommer til biloppsamlingsplassen, ender den ikke opp på en bilkirkegård, men tas med på en reise gjennom teknologi, effektiv organisering og godt håndverk og ender opp som en kasserolle, en lampe, en mobil, en spillkonsoll eller noe helt annet. På den måten går den fra å være én ressurs til å bli en annen ressurs. Energibesparelse på størrelse med Kristiansand Gjennom å gjenvinne skrapmetall framfor å fremstille primærmetaller får vi med dagens resultat en kontinuerlig energibesparelse som omtrent tilsvarer energiforbruket til samtlige husholdninger i Kristiansand kommune. Stadig grønnere Tradisjonelt sett har ikke biloppsamlingsplasser blitt assosiert med grønne anlegg, men det er de faktisk. Med det mener vi ikke at de er blitt grønne oaser uten spor av din kasserte bil, men at de oppfyller strenge miljøkrav og ivaretar våre standarder i alle ledd, slik at alt som kan brukes, og alt som ikke skal brukes, tas forsvarlig hånd om. Sammen når vi lenger Denne utviklingen fra miljøutfordring til kravet om 95% gjenvinning kommer ikke som et resultat av hard jobbing fra noen få, men fra veldig mange. Vi er stolte over hva vi og våre samarbeidspartnere sammen har klart så langt, og stolte over hva vi kommer til å klare framover. Foreløpig kan vi dessverre ikke si at bilvrak gir miljøgevinst, men med dette samarbeidet og denne innsatsen er det ingen grenser for hvor langt vi kan nå. Denne annonsen er levert av Autoretur AS bilbransjens eget returselskap 6 7

5 Elle melle hvor skal vi kaste dette? I naturen hører det bare hjemme ting som ikke forurenser, sier Kristian (8). Han vet allerede at de brukte batteriene til den fjernstyrte bilen ikke skal i restavfallet. Nå prøver han, sammen med lillesøster Nora (6), å finne flere utbrukte ting i huset som ikke skal kastes i restavfallet. Vi skal ikke kaste lamper, sier Nora. Og maten skal i egen kurv, sier Kristian. Man skal ikke kaste kontakter og ledninger, og papiret skal i papirkontaineren som står ute, sier Nora. Nora har funnet frem et mini karaokeanlegg, som hun kan bære over skulderen. Nora liker å synge. Når pappa synger falskt, er det bare å justere med pitch perfect. Nora peker på alarmdetektoren i taket. Kameraet skal ikke oppi der, fordi det har batteri i seg, sier hun. Hva hvis vi tar ut batteriet, da, spør pappa Robert. Hva er miljøfarlig avfall i hjemmet? Det er ikke lett å vite hva alle tingene man omgir seg med, inneholder. Familien Besserudhagen i Nittedal har fått besøk av Marianne Holen, som er daglig leder i retursamarbeidet LOOP. Hun kan fortelle hva vi har i hjemmene våre som regnes som miljøfarlig avfall. Og som derfor ikke skal kastes i restavfallet. De siste ti årene har mengden miljøfarlig avfall blitt doblet. Lyspærer, malingsspann, batterier, mobiltelefoner, ledninger, nettbrett og mp3-spillere er eksempler på produkter med miljøfarlige stoffer, og skal sorteres deretter. Vi kjøper for eksempel 50 millioner lyspærer i året, mens bare fem millioner leveres inn, sier Marianne Holen. Mange av disse er sparepærer som inneholder kvikksølv, sier hun. Vet ikke nok En undersøkelse foretatt av Opinion for Avfall Norge (2013), viser at nesten halvparten av oss ikke visste at blinkende joggesko, ledninger og kontakter, elektriske leker, mobiltelefoner, lyspærer og lysrør er miljøfarlig avfall. En mobiltelefon inneholder for eksempel miljøgifter som kvikksølv, kadmium og bly. En elektrisk ledning kan inneholde både bly og ftalater. Dette er skadelige stoffer om de kommer ut i naturen. Nora har et mini karaokeanlegg. Når hun og pappa har brukt det opp, skal det leveres inn som miljøfarlig avfall. Leker som lyser Hva med lekene til Kristian og Nora? Er det bare batteriene som er problemet? Vanlige plastleker som for eksempel legoklosser kan gå i restavfallet, sier Marianne. Men leker som har gitt lyd eller lys, inneholder også elektronikk. En legokloss, som ikke har gitt lyd eller lys fra seg, kan gå i restavfallet, sier hun. Men jeg har lego som har lys, sier Kristian. Ja, sånn er det blitt med leker, og det er lett å glemme når de går i stykker eller slutter å lyse, sier Marianne. Det kommer jeg ikke til å glemme, sier Kristian. Hvis det kommer feil sted blir det ikke borte, men kommer et sted, det ikke skal, sier han. ALLE FOTO: KRISTIN SVORTE Lagrer miljøgiftene i garasjen Pappa har hentet frem spraybokser fra boden. Alle spraybokser kan inneholde miljøgifter, og skal leveres som farlig avfall, sier Marianne. Du kan også se de ulike faremerkene på boksen. Også Kristians sprayboks med grønn Familien Besserudhagen i Nittedal gikk på jakt etter farlig avfall i eget hjem. De fant blant annet blinkesko, fjernstyrt bil og lyspærer. Hva finner du? hårfarge skal leveres inn som farlig avfall. Det er ikke hårsprayen som er miljøfarlig, men drivgassen. Det enkleste er å levere inn alle typer spraybokser, og la ekspertene vurdere dem, sier Marianne. Hva med tomme malingsspann, spør pappa Robert. Som regel er det en malingskvett igjen, derfor skal det leveres som farlig avfall. Men er boksen helt tom og tørr, kan den leveres som plastemballasje hvis den er av plast. Er den av metall, kan den kastes som metall på gjenvinningsstasjonen. Tomme metallmalingsspann må ikke leveres sammen med annen glassog metallemballasje, sier Marianne. Men rensemidler, smøremidler og bilpleieprodukter må du kaste som miljøfarlig avfall. Det er gjerne sånn at det er i boden og garasjen du finner de fleste miljøgiftene i husholdningen, sier hun. Må finne smarte løsninger Å kildesortere er det enkleste man kan gjøre for miljøet, mener Marianne Holen. Men hvordan unngå at kildesorteringen tar all plassen? Nøkkelen til god kildesortering ligger i hvordan du har systematisert det hjemme, sier Marianne. Ha én isboks til lyspærene og én til batteriene, eller ha et handlenett i boden eller gangen til lyspærer, batterier og småelektronikk. Når du allikevel skal i butikken, tar du med boksen eller nettet, sier hun. Hvis vi bytter ut den runde bøtta til restavfallet og heller får inn flere smale firkantede bokser, så har vi plass under kjøkkenbenken, sier pappa Robert. Vi kan også levere lyspærene og lysstoffrørene til matbutikken her borte, sier mamma Kari. Problemet er jo at man går lei av å se lyspærene ligge og slenge på benken, så vi må ha en egen boks, sier hun. Lyspærer, batterier, elektriske- og elektroniske produkter kan du levere gratis i butikken som selger slike ting. Du trenger ikke kjøpe noe nytt for å få levert dette, og butikken trenger heller ikke selge den merkevaren du leverer, forteller Marianne. I noen kommuner har husstandene fått utlevert en egen boks som brukes til å samle miljøfarlig avfall. Den har barnesikring. I noen kommuner blir boksen hentet og tømt, andre steder må man selv ta boksen med til gjenvinningsstasjonen. Har du ikke en slik boks, kan du lage en selv. Det holder å kjøpe en enkel plastboks, men husk at innholdet skal være utilgjengelig for barna i huset, sier Marianne. Neste steg Hjemme hos familien Besserudhagen har Kristian og Nora tatt miljøengasjementet ett skritt videre. Pappa, du kan slutte å kjøre bil med det samme, sier Kristian. Pappas jobb er en mil unna. Du må begynne å sykle til jobben, konkluderer Nora. Ja da, sier pappa Robert. Jeg har prøvd det før. Det er helt all right, så lenge det ikke regner så mye. Men det tar noen uker å komme inn i det, sier han. For de fleste tar det kanskje noen uker å komme inn i effektiv kildesortering også. For familien i Nittedal vil det ta kortere tid. De har to miljøeksperter i huset. Og kan ikke Kristian og Nora svare, kan mamma og pappa finne svaret på sortere.no. Et system i kaoset? Dårlig organisering er gjerne årsaken til at avfallet havner i feil dunk. Her er det lagt noe til rette for kildesortering, men med enkle grep kan dette bli enda bedre! Avfall på avveie Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling, er doblet de siste ti årene. Mengden økte fra tonn i 2002 til over 1,2 millioner tonn i Likevel er det fortsatt tonn farlig avfall som kastes feilaktig i restavfallet, helles ut i avløpet eller dumpes i naturen. Hvert eneste år. 8 9 (Kilde: LOOP)

6 Skaper merverdi for kunden Gode og innovative løsninger har gjort Rekom til Norges største uavhengige avfallsmegler og -trader. Det siste året har Rekom vunnet flere kontrakter på håndtering av ulike typer avfall, og selskapet styrker sin posisjon over hele landet. Å få avfall dit det skal, til rett tid, er et krevende puslespill. Fra hovedkontoret i Bergen og avdelingskontorene i Norge og Sverige jobber meglerne og traderne i Rekom med å finne de beste løsningene for henting og behandling av avfall. Både tid og penger står på spill, samtidig som selskapet stadig leter etter innovative og miljømessig gode løsninger. Størst i Norge Vårt mål er å redusere miljøproblemer og kostnader knyttet til avfallshåndtering, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke. Rekom er nå størst på avfallslogistikk i Norge, og har Synnøve Bjørke. strømlinjeformet dette krevende arbeidet. Det gir tillit i markedet, og den tilliten er vi stolte av, sier hun. Skaper merverdier Siden Rekom ikke har eget anlegg eller utstyr til avfallshåndtering, har selskapet over mange år opparbeidet seg et godt kontaktnett innenfor transportnæringen. Større og mindre samarbeidspartnere på logistikk jobber for at kundene skal få behandlet avfallet på en effektiv og trygg måte. Vi er opptatt av å skape merverdi for kundene våre, understreker Synnøve Bjørke. Det gjør vi ved effektiv drift og logistikk, fleksibilitet og kvalitet. I tillegg jobber vi stadig med produktoptimalisering og nye løsninger, sier hun. Fjernvarmen utnytter ressurser som ellers ville gått til spille. FOTO: BILGJENVINNING AS Evig liv? Leverer du bilvraket til gjenvinning, sikrer du bilen et nærmest evig liv. Men enda viktigere er det at du sikrer at miljøfarlige stoffer ikke havner i naturen. Når du leverer bilen din til en av våre samarbeidspartnere, sørger vi for at minst 85 prosent av bilen går til materialgjenvinning, 10 prosent går til energiproduksjon, og mindre enn 5 prosent legges på deponi, sier daglig leder Pål Hansen i Bilgjenvinning AS. Bilgjenvinning AS er landets største biloppsamler, med 73 tilsluttede mottak over hele landet. Hvert år går mer enn bilvrak til gjenvinning ved egne eller samarbeidende anlegg. Hvordan blir vrakbilen tatt hånd om? Når du leverer bilvraket til biloppsamlingsplassen, tømmes bilen for alle miljøfarlige væsker. Disse væskene lagres i egnede beholdere og sendes til gjenvinning eller destruksjon. Batteriet regnes som farlig avfall og behandles deretter. På eldre kjøretøy kan det også finnes komponenter som inneholder kvikksølv. Disse må demonteres hele og sendes til godkjente mottak. Deretter fjernes dekkene, som blir sendt videre i dekkretursystemet. Til slutt fjernes bildeler som kan brukes i andre biler. Det som er igjen, presses sammen og sendes til fragmentering. Her blir delene kvernet og de ulike materialene sortert i ulike fraksjoner, som sendes til videre gjenvinning. Den andelen som ikke kan gjenvinnes og havner på deponi, skal være så liten som mulig. I dag er dette mindre enn 5 prosent. Nye produkter Om du savner din gamle bil, kan du tenke på at delene går til nye, fornuftige produkter. Materialer som samles inn hos godkjente biloppsamlere, inngår i en rekke nye produkter. Eksempler på dette er autovern, lyktestolper, togskinner, kumlokk, deler til maskiner, lamper og gateskilt, bare for å nevne noe. Samtidig har du gjort en innsats for miljøet. Elbilene kommer Det økende salget av elbiler gjør at bilgjenvinningsbransjen også må sette seg inn i nye metoder for gjenvinning. Hos oss er vi i full gang med utdanning og opplæring for håndtering av elbiler, og står klare til å ta i mot kasserte elbiler, sier daglig leder Pål Hansen i Bilgjenvinning AS. Interessert i gamle bildeler? og Finn din biloppsamler på: Kunnskap og engasjement for miljøet. Der du bor. Igjen og igjen... NORGESDESIGN AS /01 Snart henter vi glass- og metall emballasje hjemme hos deg Bor du i Drammensregionen, vil du få henteordning for glass- og metallemballasje hjemme uten ekstra kostnader. Vi tror det vil gjøre det enklere for innbyggerne å sortere riktig, sier kommunikasjonssjef i RfD, Ellen Svendsvoll. Og mer sortering er bra for miljøet. Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes nesten i det uendelige. Hver åttende uke skal det hentes glass- og metallemballasje, annenhver gang det hentes papir og plast. Ordningen innføres i Svelvik kommune våren 2014 og deretter kommunevis i løpet av 2014 og I god tid før ordningen innføres i de enkelte kommunene, vil alle husstandene få brev med nærmere informasjon. Når alle har fått ny innsamlingsordning, vil returpunktene bli lagt ned. Les mer om den nye henteordningen på

7 FOTO: ELRETUR Hårfin med god samvittighet Slik ser LCD-skjermen ut inni. I dag foregår demonteringen i lukkede maskiner. Forsiktig med TV-skjermen En LCD-skjerm er bygget opp av lysstoffrør som lyser på skjermen. En skjerm kan bestå av så mange som 40 lysstoffrør, som alle inneholder kvikksølv. LCD-skjermer skal leveres hele til gjenbruksstasjonen. Der blir de håndtert forsvarlig i en prosess som knuser produktet og sorterer både de miljøfarlige og gjenvinnbare delene. De gamle «tykke» TV-ene kunne inneholde så mye som 4,5 kilo bly hver, sier Guro Kjørsvik Husby i Elretur. Dette er en stygg miljøgift. Derfor er det viktig at TV-ene ikke knuses eller punkteres før de leveres inn. De gamle TV-ene inneholder også mye kobber som kan gjenvinnes, sier hun. Hårspray, impregnering, glitterspray, lightergass det er en jungel av ulike produkter som kommer i form av spraybokser. Hvordan du bruker sprayen, er opp til deg. Hvor du kaster sprayboksen, angår oss alle. Et par isbokser er ofte alt som skal til for å få til god kildesortering. Ikke alle spraybokser inneholder miljøfarlige stoffer, men noen inneholder drivgasser som er skadelige for ozonlaget, og også brannfarlige gasser som butan og propan. Fordi det kan være vanskelig å skille de farlige fra de ufarlige, skal alle spraybokser leveres som farlig avfall. Da slipper du som forbruker å gjøre vurderingen, samtidig som sprayboksene blir sortert av fagfolk etter at de har kommet til mottaket for farlig avfall. Hva inneholder sprayboksen? I noen impregneringsmidler kan en for eksempel finne perfluorerte forbindelser (PFOS/PFOA). Disse stoffene brytes svært sakte ned i naturen og kan hope seg opp og lagres i mennesker og dyr. I tillegg øker konsentrasjonen av stoffene jo høyere opp i næringskjeden man kommer. Stoffene kan være giftige for livet i vann, gi fosterskader og er sannsynligvis kreftfremkallende. (KILDE: ERDETFARLIG.NO) FOTO: ELRETUR Småelektronikk Hjemme kan EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall) for eksempel være mobiltelefoner, nettbrett, ladere, elektriske tannbørster, hårfønere, barbermaskiner, leker med batterier og vekkerklokker. Alt EE-avfall kan leveres gratis til gjenvinningsstasjonen eller i en butikk som selger elektriske og elektroniske produkter, selv om du ikke har kjøpt produktene der. Hva er miljøfarlig avfall hjemme hos deg? I en vanlig husholdning kan miljøfarlig avfall blant annet være batterier, lyspærer, småelektronikk, kabler, kjøleskap, TV-er, støvsugere, batterier og elektriske leker. Ute i garasjen har du kanskje gamle isolerglassruter, rester av isolasjon, lim, lakk og fargestoff, ugressmiddel og motorolje. Alt dette er miljøfarlig avfall. Det moderne samfunnet setter spor. Hva er farlig avfall? Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som kan gi alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr. Det skal derfor ikke kastes i restsøppelet, men leveres gratis til gjenvinningsstasjonen i din kommune. Hvis farlig avfall ikke håndteres riktig, kan giftstoffene spre seg og hope seg opp i naturen. Hvordan du bruker hårsprayen er opp til deg. Hvor du kaster sprayboksene angår oss alle. Farlig avfall må kastes riktig Farlig avfall må ikke kastes i vasken, toalettet eller restavfallet. Da kan de farlige stoffene komme ut i naturen gjennom kloakksystemet, eller ved utslipp fra avfallsforbrenning som ikke er tilpasset farlig avfall. Farlig avfall som havner på deponier, kan over tid komme ut i naturen gjennom sigevann og fordampning. Vi fjerner sporene på naturens vis. NOAH AS Tlf E-post: Web:

8 Vi garanterer: Effektivitet vi sørger for enkel og effektiv håndtering for deg som kunde Kvalitet vi følger prosessen dokumentert til avfallet er sluttbehandlet Enkelhet vi har bl.a. containere med ryddige «alt-i-en»-løsninger Trygghet vi er sertifsert etter NS-EN ISO 9001:2008 kvalitet og NS-EN ISO 14001:2004 miljø Vi håndterer ditt EE-avfall med kvalitet i alle ledd Vi jobber hardt hver dag for å tilby de beste løsning ene innen avfallshåndtering for kommuner og bedrifter i hele Norge. Siden starten i 2011 har vi vokst raskt. ERP er allerede det største returselskapet for forbruker elektronikk. Det er vi stolte av! 1 gram PCB er nok til å ødelegge liter vann. Siden 1999 har du hjulpet oss med å samle inn 250 tonn. Takk for hjelpen. FOTO: ØIVIND HAUG REDINK Kontakt oss gjerne for mer info og tilbud: ERP Norway AS v/vebjørn Eilertsen, tlf.: Best i verden på EE-avfall Med 29 kilo per innbygger er Norge i 2013 best i verden på innsamling av elektrisk- og elektronisk avfall. Det har vi vært siden Vårt unike innsamlingssystem med butikkene som sentrale returpunkter er mye av årsaken. (Kilde: Tall er hentet fra EE-registeret) I Norge er alle som produserer eller importerer elektriske og elektroniske produkter, tilknyttet et godkjent innsamlingssystem. Forbrukerne skal kunne levere utgåtte EE-produkter både i butikker og ved kommunale gjenvinningsstasjoner. Innsamling via butikker er unikt for Norge og noe vi tror EU nå vil kopiere oss på, sier daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i Elsirk AS i Lillestrøm. Sparer miljøet Wiik Svendsen oppfordrer alle til å bruke de gode returordningene. Det er viktig at mobiltelefoner, nettbrett, kjøleskap og andre elektroniske produkter blir håndtert forsvarlig når du er ferdig med dem. Miljøgifter som kvikksølv, kadmium og kfk-gasser skal fjernes og sluttbehandles forskriftsmessig. I tillegg skal materialer gjenvinnes, slik at man reduserer uttaket av jomfruelige råvarer fra mineralutvinning. I 2013 sørget vi for hele 95 % gjenvinningsgrad for alt innsamlet, sier han. Størst på ombruk Elsirk er ett av fem returselskaper for EE-avfall i Norge. På ombruk av produkter er de desidert best, med nærmere 1000 tonn i 2013, en økning fra fjoråret på 25 prosent. Vi sørger for at gamle datamaskiner, tastaturer og annet it-utstyr får nytt liv gjennom de beste samarbeidspartnerne i markedet. Dette er helt i samsvar med de øverste myndighetsmålene. Ca. 700 kg CO 2 spares for hver datamaskin som brukes om igjen fremfor å kjøpe ny, sier Wiik Svendsen. Vi er stolte av den miljøjobben vi gjør for våre tilsluttede produsenter og importører. Gjennom ansvarlige og kostnadseffektive løsninger økes tilslutningen. Vi ønsker flere med på laget, sier daglig leder Thor Christian Wiik Svendsen i Elsirk AS. Ting som bruker strøm skal ikke kastes i søppelet, men leveres til gjenvinning. RENAS sikrer at miljøgifter fjernes og at mest mulig av produktet blir gjenvunnet

9 Myteknuser n Er det så farlig å kaste et lite batteri i søpla? Og er det nødvendig å kildesortere? Går ikke alt i den samme haugen likevel? Miljøverner Olaf Brastad knuser de vanligste mytene om kildesortering. Ja, når folk ser at søppelbilen henter flere typer avfall, så tror de at alt går i én haug til slutt. Det gjør det jo ikke, sier Olaf Brastad. En bil kan nemlig ha flere rom. Gjenvinning er høyteknologi Når du kaster glass og metall på returpunktene, så betyr heller ikke det at ikke avfallet gjenvinnes. Avfallssortering er også teknologi, og i mange sammenhenger høyteknologi, sier Brastad. Ulike materialer blir skilt fra hverandre og tatt vare på for videreforedling. Moderne teknologi kan til og med skille mellom ulike plasttyper, slik at minimalt av restavfallet går til forbrenning. Det skal mye god kompetanse til å lage godt nytt papir og tilsvarende godt nytt metall. Når bokser og t-lys blir gjenvunnet på Hydro Aluminium, så ligger det mange tiår med metallurgisk utvikling og kompetanse bak, sier han. Ikke i peisen Noen tror likevel de gjenvinner best selv, som for eksempel når de bruker melkekartongkubber til oppvarming i peisen. Kartong kan gjenvinnes til nye produkter. Når vi driver egengjenvinning i peisen av restavfallet, dannes giftige gasser som dioksiner og furaner. Vårt daglige avfall inneholder mye mer miljøgifter enn vi tror, og nettopp dette har vært med på å stille svært strenge rensekrav til de anleggene som skal energigjenvinne avfallet, sier Brastad. Fra gift til drivstoff Men han skjønner godt at det kan ta litt tid for folk å omstille seg. Det er ikke mange år siden vi heiv alt på dynga og gravde over og lagde prosessindustri uten prosesskontroll. Hvor ofte tok ikke søppelet fyr helt av seg selv, med tilhørende voldsomme og forurensende utslipp, spør Brastad. Bedrifter med de samme utslippene ville vært anmeldt og straffet. I 2009 ble det forbudt å deponere nedbrytbart avfall. Nå er det på tide at myndighetene pålegger husholdninger og næringsliv å sortere og gjenvinne matavfallet. Vi kan lage biogass til transportsektoren, som både er klimanøytralt og reduserer lokal forurensing. Mange gjør dette allerede, men noen klager likevel på at de ikke har plass til å sortere mat på kjøkkenet. Et håpløst argument når vi vet at vi bærer mer mat inn døra enn noen gang, og faktisk kaster hver fjerde bærepose med mat, sier Olaf Brastad. En gruve i hagen? Miljøforkjemperen mener avfall er ressurser på avveie som skal inn i kretsløpet. Vi kan ikke leve med den villfarelse at ressursene varer evig, sier Brastad. Små batterier for eksempel, innehol- HARDT UT: Han møtte Bellona for 27 år siden, da han var leder for Aksjon Langøya. Siden har Olaf Brastad vært ordfører i Holmestrand, styreleder i det interkommunale avfallsselskapet i Vestfold, styreleder og nå styremedlem og seniorrådgiver i Bellona, med spesialområde industri og avfall. der både miljøgifter og verdier. Det er mer gull i ett tonn mobiltelefoner enn ett tonn med gullmalm, sier han. Men er det egentlig så farlig om en liten lyspære havner i restsøppelet, eller å helle kjemikalier i do? Hvis vi tenker at jeg er den eneste, Utrolig, men sant 60 mobiltelefoner som går til gjenvinning, sparer miljøet for nok CO 2 til å holde en 42 tommers LCD-TV påslått i 2 år og 3 måneder. Det er 40 til 50 ganger mer effektivt å utnytte innsamlet elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) enn å drive vanlige gruver for å utvinne metallet. Hvert år samles det inn så mye EE-avfall i Norge at hvis man fylte opp lastebiler med EE-avfallet og stilte dem opp etter hverandre, ville de strukket seg fra Oslo til Lillehammer. Over 80 prosent av EE-avfallet som blir samlet inn, blir materialgjenvunnet. Det vil si at det blir laget nye produkter av det. vet vi at vi, «de eneste», er mange, og slik blir mengdene formidable. Vi skal ha rent badevann og drikkevann og vil ikke spise forurenset mat. Det skal ikke mye miljøgifter til for å forurense en middels stor innsjø, sier Brastad. I medaljene i OL i Vancouver brukte man metall fra gjenvunnet elektronisk avfall. Glass fra gamle TV-apparater inneholder bly. Derfor brukes det i veggene på røntgenrom på sykehus. I Norge gjenvinner vi over vaskemaskiner i året. Stålet i vaskemaskinene kan bli til tannhjul på sykler. Glasset i gamle PC-skjermer kan bli til sykkellykter. (Kilder: Stena Recycling, Klimahjulet, GeSi-Urban Mining Worth Billions, eeregisteret.no, Guardian, Elretur, Stena metall, Revac, Weee recycling) FOTO: KNUT BRY Ny teknologi lager strøm av avfall Asker kommune introduserer ny teknologi for å lage strøm av deponigass. Det gamle deponiet på Yggeset produserer energi (elektrisitet og varme) tilsvarende behovet til 50 husstander året rundt. Anlegget er et foregangsprosjekt i Norge og er støttet av Enova. Rundt om i landet ligger det hundrevis av nedlagte deponier som produserer klimagassen metan. Asker kommune ønsket å produsere energi av gassen i stedet for kun å brenne den opp, slik man har gjort frem til i dag. Svensk teknologi Siden deponigass er forurenset, vil den ødelegge en ordinær forbrenningsmotor uten renseprosess. En slik rensing vil bli svært dyr for et deponi på størrelse med Yggeset. For å unngå dette har man valgt å bruke den innovative løsningen fra det svenske teknologiselskapet Cleanergy. Her bruker man stirlingmotorer, som produserer elektrisitet ved hjelp av temperaturdifferanser. Innestengt heliumgass blir skjøvet mellom to kammer: Ett kammer hvor denne gassen varmes opp ved ekstern forbrenning av deponigassen, og et annet kammer hvor heliumgassen kjøles ned. Den varme gassen utvider seg, men trekker seg sammen når den avkjøles. Ved hjelp av stempler omdannes energien til mekanisk energi, som kan drive en generator som produserer elektrisitet. Basert på denne teknologien skal anlegget kunne produsere kwh/år elektrisk energi. Pionerarbeid Til nå er det kun et tilsvarende anlegg i Sverige. Asker kommune er derfor stolt av å kunne introdusere teknologien i Norge. I februar foretok ordfører Lene Conradi den offisielle åpningen. Vår visjon er at Asker skal være mulighetenes kommune, og vi har offensive målsetninger for vårt energi- og klimaarbeid. Dette viser vi blant annet ved å teste ut denne teknologien, og jeg retter en stor takk til Enova for deres avgjørende støtte og samarbeid, sa ordføreren under åpningen. Anlegget på Yggeset er også et viktig skritt for Cleanergy. Dette er en milepæl i vår internasjonale lansering av stirlingteknologien, sier Anders Koritz, daglig leder i Cleanergy. Deponigass er globalt en betydelig energikilde som i liten grad er utnyttet. Det ønsker vi nå å gjøre noe med, sier han. Ordfører i Asker, Lene Conradi, foretok den offisielle åpningen i februar. Her sammen med daglig leder ved Yggeset avfallspark, Thorleif Eriksen. Deler erfaringene Enova har bidratt med nesten 1,5 millioner kroner i støtte til prosjektet, som har kostet i alt 4,7 millioner kroner. Allerede nå er anlegget blitt et viktig foregangsprosjekt for andre kommuner. Etter kun et par måneders drift har vi allerede merket stor interesse fra både fagmiljøer og andre kommuner, forteller Thorleif Eriksen, daglig leder ved Yggeset avfallspark. Her stiller vi opp, både fra kommunen og leverandørene. Vi ønsker at flere skal få nytte av våre erfaringer, sier han. FOTO: ASKER KOMMUNE 16 17

10 Besøk oss på Blir miljøbevisste med LOOP Filmer, animasjoner, spill og en egen prompeknapp for kuer skal få barna til å leke seg til kunnskap om miljø. LOOP Miljøskoles digitale avfallspyramide er et undervisningsopplegg for både barne- og ungdomsskolen, og for avfallsselskapene som har egne undervisningsopplegg for skoler over hele landet. Man kan jobbe med Avfallspyramiden på interaktive tavler som Smart Board, via projektor eller på elevenes egne PC-er. Leker seg til læring Hvert nivå i Avfallspyramiden har et eget tema, som for eksempel avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning. Filmer fra NRK og TV2, konkurranser, oppgaver og spill gjør læringen til en lek, der elevene blir motivert til å gå videre, lære mer og bli flinkere. Her får de se en film om hvorfor det ikke er miljøvennlig å kjøpe blinkesko, eller hvordan miljøgifter samler seg i isbjørnen, og bli med på fiskepinnens reise jorda rundt. LOOP Miljøskole tilbyr gratis undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Opplegget er variert og består av hefter, tegneserier, musikk, film, spill, en teaterforestilling og oppgaver. Materiellet er tilpasset kompetansemålene i læreplanene og kan brukes i ulike fag og i tverrfaglige prosjekter. LOOP Miljøskole gjennomfører også andre tiltak som bidrar til å spre kunnskap om kildesortering og gjenvinning. 20 år med gjenvinning av kasserte dekk Suksessen forsetter; Norsk Dekkretur AS samler inn fem millioner dekk årlig. Og ikke ett dekk går til spille de gjenvinnes 100 prosent! Systemet samler årlig inn tonn dekk. For å beskrive den mengden kan det sammenlignes med Ullevål stadion med vegger rundt gressmatten. Haugen vi samler inn, er 18 meter høy og da over tribunenivå, forklarer Hroar Braathen, daglig leder i Norsk Dekkretur AS. Der dekkene forvandles til ulike produkter, som underlag for veier, støyvoller, sviktunderlag i travbaner og granulert gummi til kunstgressbaner, samt matter til fjellsprengning. Selskapet ble etablert i oktober 1994, og sammen med Sverige er Norge et av de første landene i verden som etablerte landsdekkende system for innsamling og gjenvinning av kasserte dekk. Norsk Dekkretur AS har 20-års jubileum i år. Bakgrunnen for selskapet var Miljøverndepartementets forskrift som påla den enkelte produsent og importør av dekk å samle inn og gjenvinne like mange dekk som det ble solgt i det norske markedet, fra de samme geografiske områder som nye dekk ble solgt, forteller Braathen. Avfallskonf_Layout :26 Side 1 Miljøverndepartementet foreslo en felles bransjeløsning i stedet for at produsenter og importører på individuell basis skulle løse sine forpliktelser. Individuelle løsninger ville bli uoversiktlige og totalt sett vesentlig dyrere enn en felles bransjeløsning, understreker han. Bransjen tok utfordringen Selskapet ble etablert av Dekkimportørenes Forening, som eier 75 prosent, og Bilimportørenes Landsforening, som eier 25 prosent av aksjene. Norsk Dekkretur AS er et såkalt non-profitselskap og finansieres ved hjelp av miljøgebyr, som forbrukerne betaler når de kjøper dekk, eller bil eller andre former for kjøretøy med dekk. Gebyret på et personbildekk er tolv kroner, og ett av de laveste miljøgebyrene vi har i Europa. På større dekk varierer prisen etter dekkets størrelse og vekt. Det aller dyreste miljøgebyret 500 kr, sier Braathen. Innsamlingen av kasserte dekk skjer ved at hovedoperatør RagnSells AS med egne biler eller innleide transportører i respektive distrikter landet rundt henter dekk fra ca henteplasser. Gjenvinning av kasserte dekk kan deles i to hovedgrupper: Materialgjenvinning betyr mekanisk bearbeiding eller kjemisk nedbryting av kasserte dekk, ned i fraksjoner eller bestanddeler som skal benyttes til nye formål, produkter m.v. Energigjenvinning betyr utnyttelse av den energien i gummien som frigjøres ved forbrenning, f. eks. i sementproduksjon. For ressurser og miljø LOOP er et kompetansesenter og en samarbeidsarena for kommunikasjon om ressurser og miljø. Stiftelsen Retursamarbeidet LOOP ble opprettet av returselskapene i LOOP samarbeider tett med aktører i retur- og gjenvinningsbransjen, kommunale og interkommunale avfallsselskaper, næringslivet, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Les mer om LOOP på loop.no. glittertinden.no Omsorgsfull leverandør til gjenvinningsbransjen Avfallskonferansen i Trondheim Standnr. 1 og 2 Avfallspyramiden er interaktivt undervisningsmateriell som skal hjelpe lærere i undervisningen om kildesortering, gjenvinning og miljø. Hovedkontor: Jerikoveien 14, 1067 Oslo Postadresse: Postboks 26, Alnabru, 0614 Oslo, Norge Depot - Verksted Ytre Enebakk: Landskaugveien 33, 1914 Ytre Enebakk 18 19

11 INNSAMLING AV FARLIG AVFALL I DIN BYDEL BYDEL ALNA Mandag Lindeberg-Trosterud-Haugerud Tirsdag Haugerud-Hellerud Onsdag Furuset Torsdag Ellingsrud-Ellingsrudåsen-Furuset Mandag Tveita BYDEL BJERKE Mandag Refstad-Bjerke-Årvoll Tirsdag Bjerke-Risløkka Onsdag Brobekk-Refstad-Linderud Torsdag Veitvet-Tonsenhagen BYDEL FROGNER Mandag Bygdøy Tirsdag Frogner-Majorstuen Onsdag Gimle-Skillebekk-Frogner BYDEL GRORUD Mandag Grorud Tirsdag Nordtvet-Rødvet Onsdag Ammerud Torsdag Romsås-Kalbakken INDRE BY Bydel Gamle Oslo: Mandag og tirsdag Bydel Grünerløkka: Onsdag og torsdag Bydel Sagene: Mandag og tirsdag Bydel St. Hanshaugen: Onsdag og torsdag BYDEL NORDRE AKER Mandag Tåsen-Berg Tirsdag Gaustad-Ullevål Onsdag Sogn-Nordberg Torsdag Nordberg-Kringsjå Mandag Nordberg-Korsvoll-Tåsen Tirsdag Grefsen-Kjelsås Onsdag Grefsen-Kjelsås-Vestre Kjelsås Torsdag Åsen-Disen-Lofthus Mandag Grefsen-Kjelsås-Solemskogen Tirsdag Maridalen-Nydalen BYDEL NORDSTRAND Mandag Simensbråten-Ekeberg Tirsdag Brattlikollen-Karlsrud -Bekkelagshøgda Onsdag Lambertseter Torsdag Lambertseter-Munkelia Mandag Nordseter-Nordstrand Tirsdag Nordstrandshøgda-Ljanskollen Onsdag Nordstrand-Ljan Torsdag Holtet-Ekeberg-Bekkelaget Ulvøya Ormøya-Malmøya BYDEL STOVNER Mandag Høybråten Tirsdag Stovner Onsdag Stovner-Vestli Torsdag Haugenstua-Stovner BYDEL SØNDRE NORDSTRAND Onsdag Mortensrud-Lofsrud-Bjørnerud Torsdag Sloreåsen-Holmlia Mandag Holmlia-Prinsdal Tirsdag Prinsdal-Hauketo-Bjørndal Onsdag Bjørndal-Dal-Brenna BYDEL ULLERN Mandag Lilleaker-Lysejordet-Ullernåsen Tirsdag Sørbyhaugen-Montebello Onsdag Ullernåsen-Øvre Ullern-Sollerud-Furulund Torsdag Ullern-Bestum Mandag Nedre Huseby-Abbedikollen Tirsdag Heggeli-Madserud-Skøyen BYDEL VESTRE AKER Mandag Makrellbekken-Holmen-Frøen Tirsdag Huseby-Hovseter-Røa Onsdag Røa Torsdag Røa-Voksen Tirsdag Vinderen-Borgen-Slemdal Onsdag Ris-Slemdal-Vettakollen Torsdag Slemdal-Smestad Mandag Voksenlia-Holmenkollen-Midtstuen BYDEL ØSTENSJØ Mandag Godlia-Hellerud Tirsdag Skøyen-Høyenhall Onsdag Manglerud-Abildsø Torsdag Bøler-Ulsrud Mandag Skøyenåsen-Ulsrud-Oppsal Tirsdag Bogerud-Skullerud Onsdag Oppsal Torsdag Abildsø-Langerud-Skullerud HUSK AT DU KAN LEVERE FARLIG AVFALL PÅ AVFALLSMOTTAKENE HELE ÅRET! Gå inn på våre nettsider for mer informasjon om kjøreruter og avfallsmottak. Renovasjonsetaten Postboks 14 Vollebekk 0516 Oslo renovasjonsetaten.no facebook.com/kildesortering.i.oslo

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Produsentansvar - et konkurransefortrinn?

Produsentansvar - et konkurransefortrinn? På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2011 Produsentansvar - et konkurransefortrinn? Gjennom de 3 siste årene har det vært mye støy rundt produsentansvarsordningen for EE-avfall i Norge. Det er svært

Detaljer

Kunde- og markedstilpasning

Kunde- og markedstilpasning På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2012 Kunde- og markedstilpasning For å øke egen konkurransekapasitet, har Elretur i 2012 kjøpt opp konkurrenten Eurovironment. Gjennom dette oppkjøpet har vi nå

Detaljer

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla

Fiasposten. Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9. Informasjon for husholdninger nr. 1/14. Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Fiasposten Informasjon for husholdninger nr. 1/14 Nå skal plastavfall sorteres Side 6, 7, 8 og 9 Altfor mye miljøfarlig avfall havner i søpla Side 2 og 3 Du kan vinne 100.000,-. Les om kartonglotteriet

Detaljer

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm

Miljørapport 2014. Nå dekker vi landet enda bedre. Den nye utfordringen! Flere og fler går på strøm Miljørapport 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Nå dekker vi landet enda

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

På lag med miljøet ELRETUR 2013

På lag med miljøet ELRETUR 2013 På lag med miljøet ELRETUR 2013 LEDER Bransjen trenger solide industrielle ordninger for fremtiden Elretur har samlet inn, miljøsanert og gjenvunnet EE-avfall siden ordningen ble satt i gang i 1999, først

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap

Enklere blir det ikke. Til kamp mot miljøgiftene # 01 / 2015 NY REKORD TONN SAMLET INN I FJOR. Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap # 01 / 2015 Et medlemsmagasin fra Norges ledende EE-returselskap Enklere blir det ikke Hos RENAS kan du nå samle retur av EE-produkter, emballasje og batterier i ett og samme medlemskap. Til kamp mot miljøgiftene

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt

Detaljer

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO:

Innhold REDAKTØR: GURO KJØRSVIK HUSBY, MARKEDS- OG INFORMASJONSSJEF, EUROVIRONMENT AS LAYOUT: X-IDÉ MEDIA AS, WWW.XIDE.NO FOTO: Eurovironment Årsrapport 2013 1 Innhold 3 Leder 4 Innsamlet og behandlet EE-avfall i 2011 5 Gjenvinningsgrad 6 Supermetallet kobber 8 EE-produkter 9 Fra EE-avfall til sekundert råstoff 10 Radioaktive røykvarslere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9

Klimakur. utfordrer Norge. Alle må på. Fredsprisvinner Rajendra Pachauri. Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 Alle må på Klimakur Fredsprisvinner Rajendra Pachauri utfordrer Norge Klimakvoter Side 6 7 Miljøtrusselen Side 13 Forhandleren Side 9 ET Bilag fra SFT, distribueres sammen med Dagens Næringsliv, juni 2009

Detaljer

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl

Forord. Til slutt må jeg takke fatter n for gjennomlesing og nyttige tilbakemeldinger. Desember 2012, Anders Ingvar Gire Dahl Innsamling av kasserte mobiltelefoner i kommuner med henteordning for småelektronikkavfall; En kartlegging og evaluering av innsamlingsgrad og klimagassutslipp Anders Ingvar Gire Dahl Institutt for naturforvaltning

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER

BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER BIR ÅRSRAPPORT 2009 ALT DU IKKE SER AVFALLSBEHANDLING ER MYE MER ENN BOSSBILER. Derfor har vi tatt et felles ansvar i ni kommuner. Daglig ser du bossbilene på nye runder for å tømme avfallet til 329 000

Detaljer

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa

Underlagsdokument for. Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa Underlagsdokument for Avfallsplan 2013 2019 Steinkjer, Verran og Snåsa 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn og hensikt Husholdningsrenovasjon er en lovpålagt tjeneste, og kommunene Steinkjer, Verran og Snåsa har

Detaljer

Kampanje om farlig avfall 2004

Kampanje om farlig avfall 2004 NORSK RENHOLDSVERKS-FORENING Kampanje om farlig avfall 2004 Evalueringsrapport nr 10/2004 Arbeidsgruppene for informasjon og farlig avfall EVALUERINGSRAPPORT KAMPANJE OM FARLIG AVFALL 2004 5 Innhold:

Detaljer

KLIMALØFTET. Klimatoppmøte fra prat til handling. et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet. side 12-14 FOTO: KRISTIN SVORTE

KLIMALØFTET. Klimatoppmøte fra prat til handling. et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet. side 12-14 FOTO: KRISTIN SVORTE et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet KLIMALØFTET FOTO: KRISTIN SVORTE Klimatoppmøte fra prat til handling side 12-14 Et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet, distribuert sammen med Aftenposten

Detaljer

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms

magasinet vinter 2012 ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms vinter 2012 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS gasellevinneren hrs elektroretur, årets gasellebedrift i troms ee-avfall og miljøgifter alt du trenger å vite om ee-avfall nye fagbrev

Detaljer

Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den.

Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den. Miljørapport 2009 Vi tar vare på bilen din når du er ferdig med den. Nye økonomiske avtaler sikrer landsdekkende skroting Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24

Et utfordrende år. Innhold. I front med miljøteknologi 20-21 Rene beholdere forebygger problemer 22-23 Fra aske til ny bruk 24 ÅRSRAPPORT 20 Trondheim Renholdsverk Innhold Leder 2-3 Selskapene 4-5 Miljømessige verdier 7-10 Renholdsverket 11-16 Tid for å se fremover 12-13 Nye løsninger frigjør areal 14-15 Kunnskap motiverer 16

Detaljer

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar)

Vi lika bæst. å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... (Martin og Bæstefar) Årsmelding Vi lika bæst å vær på tur der det ikke e masse rot og skrot... 2007 (Martin og Bæstefar) Folkestyrte samfunnstjenester for Salten Iris er et varemerke for avfallshåndtering i Salten. folkestyrte

Detaljer

innhold oppgave 1 Ressurser som trengs til å lage et glass 6 oppgave 2 Hva er avfallsforebygging? 10

innhold oppgave 1 Ressurser som trengs til å lage et glass 6 oppgave 2 Hva er avfallsforebygging? 10 ELEVHEFTE 1 innhold oppgave 1 Ressurser som trengs til å lage et glass 6 oppgave 2 Hva er avfallsforebygging? 10 oppgave 3 Hvordan lages en T-shirt? 16 oppgave 4 Hvordan blir en T-skjorte laget? 19 oppgave

Detaljer

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2013. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2013 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Tilgjengeligheten

Detaljer