Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015"

Transkript

1 Fakultet for helsefag, Institutt for helse, ernæring og ledelse Undervisningsplan for Masterstudium i jordmorfag 2015 Undervisningsplanen bygger på Programplan for Masterstudium i Jordmorfag 0

2 1. Innhold 2. Innledning Innhold og organisering Eksamener og innleveringer 3 3. Emner MAJO 4000 Jordmorfag fødsel og familiedannelse MAJO 4100 Kvinnehelse, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter MAJO 4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag MAJOPRA 1 Grunnleggende jordmorfag ved føde og barselavdelingen MAJOPRA 2 Svangerskapsomsorg og ungdomsog kvinnehelsetjeneste MAJO 4300 Jordmorfag fødsel og familiedannelse MAJOPRA 3 Fødsel og barselomsorg normale og avvikende forhold MAJO 5900 Masteroppgave MAJOPRA 4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde-/barselavdeling 22 Vedlegg 1 Tema og problemstilling Vedlegg 2 Retningslinjer, masteroppgave Vedlegg 3 Søknad om tilgang til forskningsfeltet Vedlegg 4 Dokumentasjon av kliniske studier for jordmorstudenter Vedlegg 5 Vurderingsskjema MAJOPRA 1 Vedlegg 6 Vurderingsskjema MAJOPRA 2 Vedlegg 7 Vurderingsskjema MAJOPRA 3 Vedlegg 8 Vurderingsskjema MAJOPRA 4 Vedlegg 9 Registrering av læresituasjoner i kliniske studier Vedlegg 10 Søknad om autorisasjon Vedlegg 11 Refleksjonsnotat Vedlegg 12 Karakterskala Vedlegg 13 Årsplan 2015/16 Vedlegg 14 Oversikt over arbeidskrav og eksamener for J

3 2. Innledning Lærere Stine Bernitz, førsteamanuensis Ellen Blix, professor Tine Schauer Eri, førsteamanuensis Elisabeth Faxelid, professor Anne Margrethe Fylkesnes, høgskolelektor Anne Kaasen, førsteamanuensis Anne Marie Lilleengen, høgskolelektor Mirjam Lukasse, førsteamanuensis Cecile Hvinden Mohr, høgskolelektor Torill Negaard, høgskolelektor Zada Pajalic, førsteamanuensis Ann-Karin Valle, førstelektor 2.1 Innhold og organisering Studiet er normert til 120 studiepoeng og er et heltidsstudium over to år, med fastlagt progresjon. Det første året består av fire teoretiske (til sammen 30 studiepoeng) og to praktiske emner (tilsammen 30 studiepoeng). Studenten må fylle obligatoriske arbeidskrav og bestå eksamen fortløpende. Andre studieår består av to praktiske emner (30 studiepoeng) med obligatoriske arbeidskrav og masteroppgave, 30 studiepoeng. Tabell 1: Fordeling mellom kliniske og teoretiske studier, samt eksamenstidspunkter Studieår Vårsemester Høstsemester MAJO4000 Jordmorfag, fødsel og familiedannelse 1 (10 sp) MAJOPRA1 Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling (20 sp) MAJO4300 Jordmorfag, fødsel og familiedannelse 2 (5 sp) 1 MAJO4100 Kvinnehelse seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (5 sp) MAJO4200Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag, del A (5 av 10 sp) MAJOPRA2 Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste (10 sp) MAJO4200 Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag, del B (5 av 10 sp) (10 sp) 2 MAJOPRA3 Føde-/barselomsorg ved normale og avvikende forhold (20 sp) Teoretiske studier Kliniske studier Eksamen/vurdering MAJO5900 Masteroppgave (30 sp) MAJOPRA4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde- /barselavdeling (10 sp) 2

4 2.2 Eksamen og innleveringer Se høgskolens regler i forbindelse med eksamen Sensur 3 uker (15 virkedager) fra innleveringsdato på: Kontakt med studieseksjonen Skulle det oppstå problemer i forbindelse med eksamen, eller du har andre spørsmål i forhold til din studiesituasjon, gå inn på denne siden, fyll ut kontaktskjema og send: Oppgaveskriving Se bibliotekets hjemmeside om oppgaveskriving: Studenten er selv ansvarlig for å treffe de tiltak som er nødvendig for å unngå tap av egne data (eksempelvis filer) og for at besvarelsen blir levert innen angitt tidspunkt. Eksempel på utfylling av forside/mal: Studieprogram: Master i jordmorfag Emnekode og emnenavn: (f.eks. MAJO 4000 Jordmorfag fødsel og familiedannelse 1), 10 SP Kull/klasse: 2015 vår Innleveringsfrist: sett på dato Evt. Veileder/faglærer: sett på evt. veileder Eksamensform: Kryss av for skoleeksamen eller hjemmeeksamen Kandidatnummer: Hentes på StudWeb Antall ord: Sett på antall ord På oppgavens første side skal det stå: Tittel/tema/problemstilling Formelle kriterier (gjelder alle hjemmeeksamener): Oppgaven: har struktur med innledning, hoveddel og avslutning har korrekt litteraturliste omfang er innenfor rammene er levert innen tidsfristen forsiden er i henhold til kriteriene (se ovenfor) 3

5 3. Emner 3.1 MAJO 4000 Jordmorfag fødsel og familiedannelse 1 Innhold Obstetrikk Pediatri Føringer for jordmorvirksomhet Jordmorprofesjonens funksjon og ansvar Organisering av fødselsomsorgen, tverrfaglig samarbeid og omsorgsnivå Juridisk regulering av jordmorvirksomheten Anatomi/fysiologi/embryologi/fosterutvikling Fødselens dynamikk Risikofaktorer og kompliserte forhold i tilknytning til fødsel Instrumentelle og operative inngrep Sykdommer hos kvinnen som kan ha innvirkning på svangerskap og fødsel Medikalisering, overvåking og intervensjoner Vurdering av det nyfødte friske barnet Utvikling, omsorg og behandling av det nyfødte barnet Smerter hos barnet Det syke eller premature nyfødte barnet Fødsel og familiedannelse Familie og roller i et sosiokulturelt perspektiv Krav og forventninger i dagens samfunn Overgangsfase, moderskap og forberedelse til foreldreskapet Svangerskapsomsorg Seksualitet og samliv Fødsel som en naturlig fysiologisk prosess Fødselstekniske håndgrep Fødselssmerter og smertelindring Relasjoner og tilknytningsprosesser, foreldre og barn Dokumentasjon Fysiologisk og psykologisk endringsprosess Hospitalisering av gravide Ernæring til mor og barn og amming Sorg og krise i forbindelse med fødsel Organisering Emnet gjennomføres over en periode på 12 uker og går parallelt med MAJO 4100 og MAJO 4200, del A. Studiegrupper og seminarer er obligatorisk. 4

6 Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen: 1. Planlegging og gjennomføring av et seminar med oppgitt tema. Studentene arbeider i studiegrupper. Formålet er at studenten skal få erfaring med gruppeprosesser, tilegne seg dybdekunnskap innen et spesielt tema, få trening i å granske forskningsartikler og kommunisere om faglige problemstillinger. Hver gruppe velger ved loddtrekning et av følgende tema: Hjemmefødsel og trygghet Ernæring og kostveiledning i svangerskapet Vannfødsel og sikkerhet Tilknytning mellom mor og barn Ammefrekvensen blant førstegangsfødende Kulturforskjeller i forbindelse med fødsel Avnavlingsrutiner Tidlig hjemreise etter fødsel Studentene skal finne frem til forskning som belyser det aktuelle tema/spørsmålet. Med bakgrunn i forskning om tema velger studentene to artikler som skal analyseres og granskes. Følgende skal presenteres i plenum for hver av artiklene: a. Hva er bakgrunnen og problemstillingen i artikkelen? b. Hvilke metoder er benyttet? i. Hvor egnet er denne metoden til å besvare den aktuelle problemstillingen i artikkelen? ii. Hvordan har forfatterne gått frem? c. Hvilke resultater fremkommer i artikkelen? d. Hvordan er drøftingen i artikkelen organisert og hvilke momenter er med? e. Hva mener forfatterne resultatene kan brukes til (dersom slik omtale er med i artikkelen)? f. Hvordan fremkommer etiske vurderinger i artikkelen? g. Hva er gruppens vurdering av artikkelens sterke og svake sider? h. Hvordan mener gruppen dette eventuelt kunne blitt et bedre forskningsprosjekt? Hver gruppe har 30 minutter til presentasjon, og tiden skal fordeles jevnt på presentasjonen av de to artiklene. Det settes i tillegg av ca. 15 minutter til diskusjon etter presentasjonen. Til presentasjonene er det obligatorisk fremmøte. Alle gruppemedlemmene skal bidra i gruppens presentasjon. Dersom en gruppe får «ikke godkjent», må gruppen gjennomføre en ny presentasjon med samme tema for faglærer. Gruppen får ett nytt forsøk. Ved fravær av ett eller flere gruppemedlemmer, må vedkommende gjennomføre gruppens forberedte presentasjon for faglærer(e). Presentasjonen må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Dersom en presentasjon ikke godkjennes blir det satt opp tid for ny presentasjon. Veiledning: Studentene kan be om veiledning fra lærerkontakt for studiegruppen. 5

7 Vurderings- og eksamensform Eksamensdato : Tirsdag 8. april 2015 Eksamensinnhold: Læringsutbyttene Eksamensform: Individuell skriftlig skoleeksamen under tilsyn, 5 timer Sensorordning: Alle besvarelser vurderes av to interne sensorer. Vurderingsuttrykk: Gradert skala A-F Hjelpemidler til vurdering/eksamen Ingen hjelpemidler tillatt. Pensum: Se egen liste (ca sider) 6

8 3.2 MAJO 4100 Kvinnehelse seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Innhold Kvinnehelse - Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter (SRHR) Helsefremmende perspektiv på seksualitet fra ung til voksen Kropp og seksualitet med spesiell vekt på selvbilde/mestring Seksualitet og kjønn i en sosiokulturell kontekst Kulturelle og religiøse variasjoner i synet på kvinner og kvinnekroppen Menneskerettighetsperspektiv Nasjonal og global helse Seksualitet, livskvalitet og seksuelle problemer hos begge kjønn gjennom livet Prevensjon og prevensjonsveiledning Infertilitet Abort Kjønnslemlestelse Helsekommunikasjon og veiledning Helsepolitiske føringer Etikk, lover, retningslinjer og handlingsplaner Rettigheter og plikter Samhandlingsreformen Forebygging av uønskete svangerskap Bioteknologi Sykdommer relatert til reproduktiv og seksuell helse Utfordringer i møte med den syke kvinnen Funksjonelle sykdommer (blødningsforstyrrelser) Kreft i reproduktive organer Seksuelt overførbare infeksjoner/sykdommer Organisering Emnet gjennomføres over en periode på 12 uker og går parallelt med MAJO 4000 og MAJO 4200, del A. Studiegrupper og seminarer er obligatorisk. Arbeidskrav 1. Skriftlig oppgave i gruppe: Formålet er at studentene skal analysere sammenhenger og utfordringer når det gjelder globale og nasjonale problemstillinger knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes må studenten omarbeide det og levere inn til ny fastsatt frist ord. Studentene arbeider i studiegrupper og kan be om veiledning fra lærerkontakt for studiegruppen. Oppgavens ordlyd: Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er et tema det arbeides med både nasjonalt og globalt 7

9 1. Gjør rede for tema/problemstillinger WHO arbeider med når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 2. Velg en aktuell problemstilling (fra pkt. 1) og gjør rede for hvordan tema blir fokusert og arbeidet med innen norsk helsepolitikk 3. Analyser valgte problemstilling i lys av FNs tusenårsmål 3, 4, 5 eller 6 Arbeidskravet leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe til fastsatt tidspunkt. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Eksamensdato: Tirsdag 17. mars 2015 Eksamensinnhold: Læringsutbyttene Eksamensform: Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer Sensorordning: Alle besvarelser vurderes av to interne sensorer. Vurderingsuttrykk: Gradert skala A-F Hjelpemidler til vurdering/eksamen Ingen hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca. 550 sider) 8

10 3.3MAJO 4200 Vitenskapsteori og forskning i jordmorfag Innhold Vitenskapsteori Kunnskapsbasert praksis Forskning og forskningsprosessen Forskningsetikk Epidemiologi Ulike design Kvalitativ Kvantitativ Organisering Emnet MAJO 4200 del A gjennomføres over en periode på 12 uker og går parallelt med MAJO 4000 og MAJO Studiegrupper og seminarer er obligatorisk. Emnet MAJO 4200 del B går over syv uker parallelt med MAJO Her er også studiegrupper og seminarer obligatorisk. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen: 1. Bearbeiding av data: Formålet er å trene på analyse, oppsummering og diskusjon av data, både kvalitative og kvantitative. Bearbeiding av data blir organisert i en todagers workshop. Studentene arbeider i studiegrupper. Emneansvarlige lærere er ansvarlig for å finne fram til data studentene kan arbeide med, og de er veiledere i workshoparbeidet. Workshoparbeidet avsluttes med et internt seminar der studentene presenterer sitt arbeid. Det utarbeides eget program for seminaret. Dersom en gruppe får "ikke godkjent", må gruppen gjennomføre en ny presentasjon for faglærer(e). Gruppen får ett nytt forsøk. Ved fravær av ett eller flere gruppemedlemmer, må vedkommende gjennomføre gruppens forberedte presentasjon for faglærer(e). Vurderings-/eksamensformer og sensorordning. Vurderingsuttrykk Eksamensdato: Mandag kl torsdag kl Eksamensinnhold: Læringsutbyttene Eksamensform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet 3 dager. Omfang inntil 3000 ord Sensorordning: Alle besvarelser vurderes av én intern og én ekstern sensor. Vurderingsuttrykk: Gradert skala A-F. Hjelpemidler til vurdering/eksamen: Alle hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca sider) 9

11 3.4 MAJOPRA 1 Grunnleggende jordmorfag ved føde- og barselavdeling Innhold I denne praksisperioden skal det dannes et grunnlag for utvikling av både jordmorfag, -yrke og -identitet. Dette grunnlaget skal ha fokus på fødsel, familiedannelse og det nyfødte barnet i perspektiv av normalitet. Samtidig skal studenten fange opp når noe avviker fra det normale. Studenten vil gjennom kliniske studier tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap. Sammen med innlevelse og sensitivitet, moralsk og etisk refleksjon vil dette danne grunnlaget for utvikling av det jordmorfaglige skjønn. Mye av kunnskapen innenfor jordmoryrket er ikke beskrevet og kan derfor være vanskelig å få tak i. Studenten vil på ulike måter beskrive kunnskap i praksis. Ved å beskrive kunnskap i konkrete situasjoner, vil studenten oppdage hvilke kvaliteter egen praksis bygges på, noe som vil være viktig i utviklingen av det faglige skjønn. Emnet varer i ca.13 uker med 10 uker/40 dager i fødeavdeling og 3 uker/12 dager i barsel. Emnet går parallelt med MAJOPRA2 over totalt 20 uker. Organisering av ukene avhenger av praksisstedets egenart. Disse ukene inkluderer trening på ferdigheter i øvingspost. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for å fremstille seg til eksamen: 1. Demonstrere jordmorfaglige ferdigheter i simulerte situasjoner: I øvingslaboratoriet skal studenten demonstrere jordmorfaglige ferdigheter. Formålet er at studenten skal tilegne seg dybdekunnskap innen grunnleggende jordmorferdigheter som grunnlag for kliniske studier. Studentene arbeider i studiegrupper med gitte oppgaver/ferdigheter som alle i gruppen skal gjennomgå og øve på. Tiden i øvingslaboratoriet blir organisert enten som enkeltdager eller flere sammenhengende dager. Det vil bli utarbeidet eget program. Det er obligatorisk tilstedeværelse alle dager. Dersom en student får "ikke godkjent", får han/hun to nye forsøk til å demonstrere tilstrekkelige ferdigheter. Kriterier for "godkjent" vil bli utarbeidet. 2. Målbeskrivelse: Studenten utarbeider målbeskrivelse basert på læringsutbyttene i emnet og tilgjengelige læringssituasjoner. Målbeskrivelsen danner grunnlag for forventningssamtalen som gjennomføres i praksisperiodens første uker. Målbeskrivelsen anvendes i den løpende veiledningen av studenten. Hensikten med målbeskrivelsen er å klargjøre og beskrive forventet kompetanse, i tillegg til å gi studenten mulighet til å planlegge egen læreprosess. Målbeskrivelse leveres klinisk veileder, og i opprettet mappe på Fronter senest 2 virkedager før den aktuelle samtalen. 3. Refleksjonsoppgave: Ved å følge refleksjonsprosessen (vedlegg 4) utarbeider studenten en individuell refleksjonsoppgave. I arbeidet med oppgaven kan studenten be om en (1) veiledning fra høgskolens veileder. Hensikten med oppgaven er at studenten skal få økt bevissthet omkring egne opplevelser og erfaringer i kliniske studier og knytte erfaringene til forskningslitteratur. Hensikten er også å få øvelse i å utforme en tekst i tråd med akademiske krav. Oppgaven skal ikke overskride 1500 ord og leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe innen fastsatt tidsfrist. 4. Skriftlig oppgave: Formålet er at studenten skal oppøve evnen til å anvende trinnene i kunnskapsbasert praksis og å utvikle ferdigheter i formidle faget gjennom en skriftlig akademisk oppgave. 10

12 I avdelingene finnes det retningslinjer for utøvelse av klinisk praksis, ofte nedfelt som prosedyrer. Disse må studenten forholde seg til, samtidig som det er viktig at han/hun reflekterer over de ulike prosedyrene. Beskriv kort en prosedyre og hvordan denne ble anvendt i en opplevd situasjon. Videre i arbeidet skal studenten anvende den kunnskapsbaserte prosessen for å vurdere om prosedyren er kunnskapsbasert. Med utgangspunkt i anvendelsen av prosedyren formuleres en problemstilling/spørsmål det skal arbeides videre med Vis med, for eksempel, PICO-modellen hvilke søkeord det er kommet fram til. Søk etter forskningsartikler i aktuelle databaser. Begrunn hvorfor de aktuelle basene er valgt. Legg ved søkehistorikk Velg ut minimum fire artikler som granskes etter aktuelle sjekklister Skriv en faglig tekst der det kunnskapsbaserte perspektivet i prosedyren drøftes. Størrelsen på oppgaven kan være inntil 2500 ord. Studentene kan be om veiledning inntil 1 time fra høgskolens veileder. Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter. Den leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe innen fastsatt tidsfrist. 5. Dokumentasjon av gjennomførte kliniske læresituasjoner: studentene skal bruke aktuelle skjema for å dokumentere følgende: a. Tilsyn med og pleie av minst 15 fødende kvinner i åpningstiden, b. Tilsyn med og pleie av minst 10 kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen eller i barseltiden c. Tilsyn med og pleie av minst kvinner som nettopp har født og deres friske nyfødte barn d. Ta imot minst barn e. Ha gjennomført minst 2 samtaler etter fødsel (postpartum-samtaler). Formålet er at studenten skal nå et delmål slik at hun/han ved studiets slutt tilfredsstiller kvantitative krav som grunnlag for å søke autorisasjon som jordmor. Ved "ikke godkjent" må studenten ta ansvar for å få ekstra tid i kliniske studier slik at de beskrevne kvantifiseringskravene i emnet er tilfredsstilt. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan gå videre til MAJOPRA3. Dokumentasjonen er individuell og leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe innen fastsatt tidsfrist. Veiledning Studenten vil bli veiledet av et team bestående av høgskolens veileder og en jordmor fra det kliniske felt (klinisk veileder). Klinisk veileder har ansvar for tilrettelegging av og veiledning i læresituasjoner i praksisfeltet. Studenten har ansvar for aktivt å søke veiledning og å møte forberedt til veilednings- og vurderingssamtaler. Klinisk veileder deltar i forventningssamtale, midt- og sluttvurdering. Høgskolens veileder deltar i forventningssamtale, midt- og sluttvurdering. Høgskolens veileder tar initiativ til to veiledninger av studenter i gruppe hvor hensikten er å analysere og reflektere over konkrete situasjoner fra praksisstudiene. Studentene møter forberedt til gruppeveiledning i samarbeid med høgskolens veileder. Gruppeveiledning tilpasses det enkelte praksissted. 11

13 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsordning: Midt- og sluttvurdering av kliniske studier. Sensorordning: Midt- og sluttvurdering gjennomføres av klinisk veileder og høgskolens veileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen. Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca. 600 sider) 12

14 3.5 MAJOPRA 2 Svangerskapsomsorg og ungdoms og kvinnehelsetjeneste Innhold I denne praksisperioden fokuseres det på jordmorfag og -yrke i et folkehelseperspektiv. Studenten vil gjennom kliniske studier i svangerskapsomsorgen, i ungdomshelsetjenesten og i tilknytning til kvinnehelse, tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap. Sammen med innlevelse og sensitivitet, moralsk og etisk refleksjon vil dette danne grunnlaget for utvikling av et bredt perspektiv på jordmorfag og yrke. Helsekommunikasjon og veiledning er viktige strategier i helsefremmende og forebyggende arbeid og det vektlegges at studenten utvikler ferdigheter innen disse områdene. MAJOPRA2 varer i ca. 7 uker og går parallelt med MAJOPRA1 over totalt 20 uker. To uker er knyttet til kliniske studier av reproduktiv og seksuell helse, herunder prevensjon og prevensjonsveiledning, og 5 uker/20 dager i svangerskapsomsorgen. De kliniske studiene må ikke nødvendigvis være sammenhengende, men kan deles i enkeltdager eller sammenhengende dager slik det passer best med kliniske studier i føde- og barselavdeling og i svangerskapsomsorgen. Det er ønskelig at studenten har praksis som innebærer omsorg for kvinner med obstetrisiske eller gynekologiske sykdommer. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen i emnet: 1. Målbeskrivelse og selvvurdering: Studenten utarbeider målbeskrivelse basert på læringsutbyttene i emnet og tilgjengelige læringssituasjoner. Målbeskrivelsen danner grunnlag for egenvurdering av praksis. Målbeskrivelsen anvendes i den løpende veiledningen av studenten. Hensikten med målbeskrivelsen og selvvurderingen er å klargjøre og beskrive forventet kompetanse, i tillegg til å gi studenten mulighet til å planlegge egen læreprosess. 2. Individuell refleksjonsoppgave fra kliniske studier i ungdomshelsetjenesten eller i tilknytning til kvinnehelse. I arbeidet med oppgaven kan studenten be om en (1) veiledning fra praksisveileder fra høgskolen. Hensikten med oppgaven er at studenten skal analysere egne opplevelser og erfaringer fra kliniske studier og diskutere disse i lys av jordmors funksjonsområde i helsefremmende og forebyggende perspektiv. Oppgaven skal ikke overskride 1500 ord 3. Egenvurdering av praksis i svangerskapsomsorgen: Studenten skriver en egenvurdering i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene og vurdering av studentens kompetanse i kliniske studier for emnet. Den skal være på maksimalt 300 ord, og være en del av grunnlaget for sluttvurdering i emnet. Den gis til jordmor/klinisk veileder to dager før sluttvurdering. 4. Dokumentasjon av gjennomførte kliniske læresituasjoner (bruk skjema for dokumentasjon): a. Minst prenatale undersøkelser b. Prenatale undersøkelser av 5 kvinner med risikosvangerskap c. Undersøkelse av 0-5 kvinner som nettopp har født og friske nyfødte barn. Konsultasjonene skal være beskrevet av student og bekreftet av jordmor i svangerskapsomsorgen. Formålet er at studenten skal tilfredsstille kvantitative krav som grunnlag for å søke autorisasjon som jordmor. Ved "ikke godkjent" må studenten ta ansvar for å få ekstra tid i kliniske studier slik at de beskrevne kvantifiseringskravene i emnet er tilfredsstilt. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan gå videre til MAJOPRA 3. Dokumentasjonen er individuell og leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe innen fastsatt tidsfrist. 13

15 Veiledning Studenten vil bli veiledet av et team bestående av høgskolens veileder og en jordmor fra det kliniske felt (klinisk veileder). Klinisk veileder har ansvar for tilrettelegging av og veiledning i læresituasjoner i praksisfeltet. Studenten har ansvar for aktivt å søke veiledning og møte forberedt til sluttvurdering. Studenten tar initiativ til veiledning med praksisveileder fra høgskolen på refleksjonsoppgaven. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Sluttvurdering av kliniske studier i svangerskapsomsorgen Sensorordning: Sluttvurdering gjennomføres av klinisk veileder. Endelig vedtak om bestått/ ikke bestått fattes av høgskolen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca. 300 sider) 14

16 3.6 MAJO 4300 Jordmorfag fødsel og familiedannelse 2 Innhold Jordmorfag og yrke i et profesjonsperspektiv Jordmorfaglige begreper, modeller og teorier Helsepolitiske og juridiske utfordringer i jordmorvirksomhet Forsvarlighet Dilemma rammer, ressurser og realiteter nasjonalt og globalt Teknologi og etikk Kompliserte forhold i tilknytning til fødsel og familiedannelse Kompliserte forhold hos nyfødte Genetikk Organisering Emnet gjennomføres over en periode på 7 uker og går parallelt med MAJO 4200, del B. Studiegrupper og seminarer er obligatorisk. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 1. Muntlig presentasjon over oppgitt tema. Studentene arbeider i grupper. Formålet er at studenten skal tilegne seg dybdekunnskap innen et spesielt tema og trening i å innhente forskningsresultater om tema, samt ferdigheter i å kommunisere om og diskutere faglige problemstillinger. Dersom en gruppe får «ikke godkjent», evt. at en eller flere studenter i gruppa ikke er tilstede, må presentasjonen gjennomføres for faglærer. Gruppen får ett nytt forsøk. Oppgaven gis første dag i emnet og presenteres på en seminardag. Arbeidskravet må være godkjent for å starte i emnet MAJOPRA 3 Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Eksamensdato: Mandag KL torsdag KL Eksamensinnhold: Læringsutbyttene Eksamensform: Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Omfang inntil 2000 ord. Sensorordning: Alle besvarelser vurderes av én intern og én ekstern sensor. Vurderingsuttrykk: Gradert skala A-F Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca. 550 sider) 15

17 3.7 MAJOPRA 3 Føde- barselomsorg ved normale og avvikende forhold Innhold I denne praksisperioden skal jordmorfag, -yrke og -identitet videreutvikles til et avansert nivå. Fokus er fødsel, barseltid, familiedannelse og det nyfødte barnet i perspektiv av å bevare det normale i et sosiokulturelt og medisinsk perspektiv, i tillegg til å kunne handle i avvikende og uforutsette situasjoner. Studenten vil gjennom kliniske studier tilegne seg både teoretisk og praktisk kunnskap. Sammen med innlevelse og sensitivitet, moralsk og etisk refleksjon vil dette videreutvikle det jordmorfaglige skjønnet, og refleksjon over yrkesutøvelse i et fagkritisk perspektiv. Emnet går over 13 uker som fordeles med 3 uker/12 dager i barsel, og 9 uker/36 dager i fødeavdeling inkludert 5 dager hospitaliserte gravide kvinner eller svangerskapspoliklinikk i sykehus. Organisering av ukene avhenger av praksisstedets egenart. Det er ønskelig med observasjonspraksis på barneavdeling (nyfødt), alternativt følge av nyfødt til nyfødt avdeling. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 1. Demonstrere jordmorfaglige ferdigheter i øvingslaboratoriet: Formålet er at studenten skal tilegne seg faglig dybdekunnskap og videreutvikle egne jordmorferdigheter som grunnlag for kliniske studier. Studentene arbeider i studiegrupper med gitte oppgaver/ferdigheter som alle i gruppen skal gjennomgå og øve på, og begrunne ut fra faglitteratur og forskning. Tiden i øvingslaboratoriet blir organisert som et ukes seminar, (uke 2). Det vil bli utarbeidet eget program. Det er obligatorisk tilstedeværelse alle dager. Dersom en student får "ikke godkjent", får han/hun to nye forsøk til å demonstrere tilstrekkelige ferdigheter. Det er utarbeidet kriterier for "godkjent" arbeidskrav. 2. Målbeskrivelse: Studenten utarbeider målbeskrivelse basert på læringsutbyttene i emnet og tilgjengelige læringssituasjoner. Målbeskrivelsen danner grunnlag for forventningssamtalen som gjennomføres i praksisperiodens første uker. Målbeskrivelsen anvendes i den løpende veiledningen av studenten. Hensikten med målbeskrivelsen er å klargjøre og beskrive forventet kompetanse, i tillegg til å gi studenten mulighet til å planlegge egen læreprosess. Målbeskrivelse (før ) leveres klinisk veileder og veileder fra høgskolen i opprettet mappe på Fronter senest 2 virkedager før den aktuelle samtalen. 3. Faglig oppgave på inntil 1500 ord. Hensikten er at studenten skal analysere et selvvalgt tema fra kliniske studier og diskutere disse i lys av vitenskapelig litteratur. 4. Skriftlig oppgave på inntil 2500 ord, med påfølgende muntlig presentasjon for praksisstedet, der formålet er at studenten skal videreutvikle evnen til å anvende trinnene i kunnskapsbasert praksis og ferdigheter i å formidle faget gjennom en skriftlig akademisk tekst av et selvvalgt tema. 6. Dokumentasjon av gjennomførte kliniske læresituasjoner: studentene skal bruke aktuelle skjema for å dokumentere følgende: a. Dokumentasjon av prenatale undersøkelser b. Tilsyn med og pleie av minst 15 fødende kvinner i åpningstiden, c. Tilsyn med og pleie av minst 15 kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen eller i barseltiden 16

18 d. Tilsyn med og pleie av minst 40 kvinner som nettopp har født og deres friske nyfødte barn e. Ta imot minst barn f. Ha gjennomført minst 3 samtaler etter fødsel (postpartum-samtaler). Formålet er at studenten skal nå et delmål slik at hun/han ved studiets slutt tilfredsstiller kvantitative krav som grunnlag for å søke autorisasjon som jordmor. Ved "ikke godkjent" må studenten ta ansvar for å få ekstra tid i kliniske studier slik at de beskrevne kvantifiseringskravene i emnet er tilfredsstilt. Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan gå videre til MAJOPRA 4. Dokumentasjonen er individuell og leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe innen fastsatt tidsfrist. Veiledning Studenten vil bli veiledet av et team bestående av høgskolens veileder og en jordmor fra det kliniske felt (klinisk veileder). Klinisk veileder har ansvar for tilrettelegging av og veiledning i læresituasjoner i praksisfeltet. Studenten har ansvar for aktivt å søke veiledning og møte forberedt til veilednings- og vurderingssamtaler. Klinisk veileder deltar i forventningssamtale, midt- og sluttvurdering. Høgskolens veileder deltar i forventningssamtale, midt- og sluttvurdering. Høgskolens veileder tar initiativ til to veiledninger av studenter i gruppe hvor hensikten er å analysere og reflektere over konkrete situasjoner fra praksisstudiene. Studentene møter forberedt til gruppeveiledning i samarbeid med høgskolens veileder. Gruppeveiledning tilpasses det enkelte praksissted. Se «oversikt over arbeidskrav» for tidspunkter for innlevering. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsordning: Midt- og sluttvurdering av kliniske studier Sensorordning: Midt- og sluttvurdering gjennomføres av klinisk veileder og høgskolens veileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca. 600 sider) 17

19 3.8 MAJO 5900 Masteroppgave Innhold Prosjektbeskrivelse Forskningsmetoder/utvalg Analysemetoder Forskningsetikk Skriveprosess Masteroppgaven Masteroppgaven skal være et selvstendig og veiledet vitenskapelig- eller utviklingsarbeid og kan skrives individuelt eller i gruppe med maks to studenter. Oppgaven skal bygge på en problemstilling, et tema eller en hypotese som er relevant for jordmorfaget. Oppgaven kan inngå som en avgrenset, men selvstendig del av interne eller eksterne forsknings- eller fagutviklingsprosjekter. Studenten velger tema i 2. eller 3. semester og tildeles deretter veileder. Masteroppgaven kan skrives som monografi, vitenskapelig artikkel eller en klinisk retningslinje, informasjonsbrosjyre eller informasjonsvideo. Datainnsamling og bearbeiding av data i forbindelse med masteroppgaven vil for enkelte studenter skje i andre land, noe som gir mulighet til et bredere og globalt perspektiv på kvinners reproduktive helse. Aktuelle forskningsdesign og datakilder for masteroppgaven Empirisk tilnærming: studenten kan velge kvalitative eller kvantitative forskningsdesign. Forskningsbasert fagutviklingsprosjekt med utgangspunkt i kliniske retningslinjer, etablert klinisk praksis eller brukererfaringer relatert til jordmors funksjons- og ansvarsområde Systematisk litteraturstudie Arbeids- og undervisningsformer Emnet gjennomføres med følgende arbeids- og undervisningsformer: forelesninger, individuelt arbeid og gruppearbeid, skriftlig og muntlig presentasjon av prosjektbeskrivelse og masteroppgaven i seminar hvor studenten oppøver evne til vitenskapelig argumentasjon og kritisk refleksjon av eget og medstudenters arbeid gjennom opponentskap, samt veiledning. Disse arbeids- og undervisningsformer kommer til uttrykk gjennom fire seminarer som arrangeres i løpet av emnet. Seminarene har fokus på metodologiske og substansielle problemstillinger. Studenten skal presentere og diskutere sine masteroppgaver i et større forum og med ulike aktører, som medstudenter, forskere, evt. andre prosjektmedarbeidere. Sentrale forskningsrelaterte emner tilknyttet arbeidet med masteroppgaven tas opp etter behov, og det vil legges til rette for ytterligere metodisk opplæring gjennom forelesninger. Studenten skal delta aktivt i forelesninger og seminarer. Organisering Emnet gjennomføres over en periode på 20 uker. Studiegrupper og seminarer er obligatorisk. 18

20 Arbeidskrav Studenten skal gjennomføre følgende arbeidskrav: 1. Ferdigstille prosjektbeskrivelse. Formålet er at studenten skal beskrive en overordnet plan for gjennomføring av prosjektet og sikre at prosjektet er i samsvar med forskningsetiske rammer. Omfang: Inntil 1500 ord. Prosjektbeskrivelsen skrives etter mal i vedlegg 1. Prosjektbeskrivelsen skal leveres i opprettet innleveringsmappe på Fronter innen tidsfrist og godkjennes av veiledere. Studenten kan ikke gå videre i emnet før prosjektbeskrivelsen er godkjent. 2. Presentasjoner på tre interne seminar. Fravær ved disse seminarene må tas igjen ved at presentasjonen gjennomføres for veiledere. Arbeidskravet må være godkjent før studenten får levere masteroppgaven til sensur. Forberedelsesseminar Seminaret strekker seg over to uker. Disse ukene blir en veksling mellom arbeid i grupper, framlegg av egne tanker og ideer, samt forelesninger som omhandler forskningsmetoder og utarbeidelse av prosjektplan. Litteraturstudier og diskusjon skal bidra til å forstå, begrunne og reflektere over det tema studenten vil jobbe med, og på hvilken måte det kan utforskes. Fokus vil i hovedsak være formulering av problemstilling, valg av design og utforming av prosjektbeskrivelse. Studenten skal få kjennskap til ulike måter å utforme en prosjektbeskrivelse, og skal utvikle fortrolighet med alle elementer som må planlegges før en starter et forskningsarbeid. I løpet av disse ukene skal studenten starte med å skrive en prosjektskisse ved at skjemaet Tema og problemstillinger til masteroppgaven fylles ut (vedlegg 1). Skissen kan inneholde punktene som beskrevet under Prosjektbeskrivelse. Skjemaet skal leveres på Fronter innen fastsatt tid, i opprettet mappe. Tildeling av veiledere vil foreligge innen en uke etter innlevert prosjektskisse. Program for seminaret kommer senere. Seminar 1 prosjektbeskrivelse (problemstilling, teoretisk perspektiv og metodisk tilnærming) Dette seminaret er en fortsettelse av forberedelsesuken. Seminaret blir lagt opp med opponentskap med spesiell vekt på problemstilling, teoretisk perspektiv og metodisk tilnærming. Medstudenter skal være opponenter på hverandres prosjektbeskrivelser. Hver student/gruppe skal legge frem sin prosjektbeskrivelse og får tilbakemelding på denne, samt at de er opponenter på minst en oppgave. Dette seminaret gir mulighet for å få og gi konstruktiv kritikk og forslag til forbedringer av projektskrivelsen. Gjennom diskusjon vil studentene få hjelp til å tydeliggjøre tema og problemstilling i egen oppgave, samt å få trening i å gi kritiske og konstruktive innspill til andres oppgaver. Prosjektbeskrivelsen skal innleveres på Fronter innen tidsfristen og godkjennes av hovedveileder og biveileder. Program for seminaret kommer senere. Seminar 2 analyseseminar (metodiske perspektiv og dataanalyse) I dette seminaret vil oppgavens metodiske perspektiv og dataanalyse være i fokus. Seminaret blir lagt opp med opponentskap med spesiell vekt på metodisk perspektiv og dataanalyse. Medstudenter skal være opponenter på hverandres oppgaver. Hver student/gruppe skal legge fram sin oppgave og får tilbakemelding på denne, samt at de er opponenter på minst en oppgave. Dette seminaret gir mulighet for å få og gi konstruktiv kritikk og forslag til forbedringer av metodiske perspektiv og 19

21 dataanalyse. Gjennom diskusjon vil studentene få hjelp til å tydeliggjøre metode og analyse i egen oppgave, samt å gi trening i å gi kritiske og konstruktive innspill til andres oppgaver. Program for seminaret kommer senere. Seminar 3 sluttseminar (resultater og diskusjon) Hovedfokus i sluttseminaret skal være på resultater og diskusjon, samt på oppgavens helhet. Seminaret blir lagt opp med opponentskap. Det vil si at studentene skal presentere oppgaven sin for medstudenter og veiledere. Medstudenter skal være opponenter på hverandres oppgaver, i tillegg til en læreropponent. Hver student/gruppe skal legge fram sin oppgave og får tilbakemelding på denne, samt at de er opponenter på minst en oppgave. Dette seminaret gir mulighet for å få og gi konstruktiv kritikk og forslag til forbedringer av oppgaven før innlevering. Program for seminaret kommer senere. Veiledning I forbindelse med masteroppgaven har studenten krav på veiledning. Veiledning skal bidra til refleksjon og utvikling hos studenten. Veilederens oppgave er ikke å gi svar, men gjennom diskusjon gi et grunnlag slik at studenten selv kan finne svar på sine spørsmål og løse oppgavene selv. Hver student/gruppe får tildelt en hoved- og en biveileder, basert primært på faglige og metodiske tilnærminger som er valgt, men også på studentens ønsker. Hovedveileder skal være deres primære kontaktperson for veiledning. Biveileder skal være en ekstra ressurs som kan bidra i tillegg til hovedveileder i faglige og/eller metodiske spørsmål. Biveileder deltar ikke nødvendigvis på veiledningsmøtene og vil heller ikke gå så «tungt» inn i oppgaven deres som hovedveileder gjør. Veiledning er en del av arbeidet med oppgaven. Det er viktig at studenten søker veiledning regelmessig, særlig tidlig i prosessen. Det er studentens ansvar å avtale veiledningstid med sine veiledere og å bestille rom for veiledningstimene. Veiledningssituasjonen bør forberedes godt. Dette innebærer at studenten senest to hele virkedager før veiledningstimen via til begge veilederne sender et veiledningsgrunnlag med konkrete spørsmål for veiledningstimen. Veileder kan velge å lese enkelte mindre deler av oppgaven som utgangspunkt for veiledning, men veileder har ikke anledning til å gi en totalvurdering av ferdig skrevet oppgave i veiledningsperioden. Studenten bør skrive et kort referat fra veiledningstimen som sendes til både hoved- og biveileder. Studenten får to timer veiledning på prosjektbeskrivelsen (dette kan være med en annen veileder enn den studenten får tildelt etter at prosjektskissen er levert). Veiledning på prosjektbeskrivelsen er obligatorisk. Studenten har krav på inntil 10 timers veiledning, inkludert timene som brukes til prosjektbeskrivelsen. Innlevering av oppgaven Masteroppgaven leveres i opprettet mappe på Fronter til fastsatt tid. Utfyllende informasjon om innlevering finnes på HiOAs nettsider. Vurdering av oppgaven I vurderingen blir det lagt vekt på både kvalitet og organisering av stoffet, samt oppgavens helhet. 20

22 Karakterskala fra A til E benyttes for godkjent og F for ikke godkjent. Det brukes både intern og ekstern sensor i vurderingen. Ved karakteren F får studenten 6 uker til å bearbeide oppgaven. Det gis tilbud om 3 timers veiledning. Frist for innlevering: Samme frist gjelder ved utsatt innlevering p.g.a. sykdom. Utfyllende informasjon finnes på HiOAs nettsider. Vedlegg 1. Skjemaet Tema og problemstilling til masteroppgaven (vedlegg 1) 2. Retningslinjer for oppsett av masteroppgave i jordmorfag (vedlegg 2) 3. Informasjon om søknad om tilgang til forskningsfeltet (vedlegg 3) Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsordning: Skriftlig masteroppgave utført individuelt eller i gruppe på inntil to studenter Der besvarelsen er skrevet i gruppe skal det innledningsvis gjøres rede for den enkeltes bidrag inn i besvarelsen, og en individuell samtale med to interne sensorer. Masteroppgavens innhold og størrelse ved de ulike formene: Monografi: En monografisk oppgave skal være på ord ± 10 % Vitenskapelig artikkel: oppgaven skal omfatte et manuskript i form av minimum én artikkel som tilfredsstiller kravene til publisering i et relevant vitenskapelig tidsskrift, samt et fordypningsnotat/kappe som utdyper de teoretiske og metodologiske overveielser som ligger til grunn for artikkelen. Oppsett, struktur og omfang på artikkelen skal følge retningslinjer i det aktuelle tidsskriftet, og kappen skal ha et omfang på 7000 ord ± 10 % Retningslinje, prosedyre, informasjonsbrosjyre eller informasjonsvideo. Oppgaven skal inneholde et fordypningsnotat/kappe på 7000 ord ± 10 % som utdyper de teoretiske og metodologiske overveielser som ligger til grunn for produktet Innlevering: Masteroppgaven skal leveres på Fronter i opprettet mappe for innlevering av masteroppgave innen klokken Sensorordning: Masteroppgaven vurderes av èn intern og èn ekstern sensor Vurderingsuttrykk: Gradert skala A-F Pensum: Se egen liste (ca sider inkludert selvvalgt litteratur til masteroppgaven) 21

23 3.9 MAJOPRA 4 Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde- barselavdeling Innhold I denne praksisperioden skal jordmorfag, -yrke og -identitet videreutvikles til et profesjonelt nivå. Fokus er yrkesutøvelsen i et helhetlig perspektiv. Dette innebærer at studenten kan vise at hun/han har evne til selvstendige og faglige ansvarlige avgjørelser i konkrete situasjoner, og evne til refleksjon over ledelse av eget fag og yrke. Emnet strekker seg over 7 uker som fordeles på fødeavdeling, 1 uke (4 dager) i kommunehelsetjenesten, 2 dager på nyfødtavdeling, og 1 uke (4 dager) knyttet til hospitaliserte gravide kvinner hvis ikke utført i MAJOPRA3. Organisering av ukene avhenger av praksisstedets egenart. Emnet starter med en-to dagers samling med bl.a. forelesninger. Arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen: 1. Målbeskrivelse og selvvurdering: Studenten utarbeider målbeskrivelse basert på læringsutbyttene i emnet og tilgjengelige læringssituasjoner. Målbeskrivelsen danner grunnlag for forventningssamtalen som gjennomføres i praksisperiodens første uker. Målbeskrivelsen anvendes i den løpende veiledningen av studenten. I forkant av sluttvurdering utarbeider studenten en selvvurdering (se Vedlegg 8) av oppnådd kompetanse i forhold til vurderingskriteriene. Hensikten med målbeskrivelsen og selvvurderingen er å klargjøre og beskrive forventet kompetanse, i tillegg til å gi studenten mulighet til å planlegge egen læreprosess. Målbeskrivelse og selvvurdering leveres klinisk veileder, og i opprettet mappe på Fronter til høgskolens veileder senest 2 virkedager før den aktuelle samtalen. 2. Fagessay over selvvalgt tema: Formålet er å formidle fagets kompleksitet og fremtidige utfordringer. Studenten skal vise forståelse for ontologiske, epistemologiske og etiske aspekter som danner grunnlag for jordmorens kunnskapsområde og virksomhet. Essayet skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter og skal ikke overskride 2000 ord. Innlevering i opprettet innleveringsmappe på Fronter innen fastsatt tidsfrist. 3. Dokumentasjon av gjennomførte kliniske læresituasjoner: Studentene skal bruke aktuelle skjema for å dokumentere følgende: a. Utføre minst prenatale undersøkelser b. Tilsyn med og pleie av minst 10 fødende kvinner i åpningstiden, c. Tilsyn med og pleie av minst 10 kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen eller i barseltiden d. Tilsyn med og pleie av minst 20 kvinner som nettopp har født og deres friske nyfødte barn e. Ta imot minst barn f. Ha minst 5 postpartumsamtaler (kan erstattes av hjemmebesøk kort tid etter fødsel) Formålet er at studenten ved studiets slutt tilfredsstiller kvantitative krav som grunnlag for å søke autorisasjon som jordmor. Ved "ikke godkjent" må studenten ta ansvar for å få ekstra tid i kliniske studier slik at de beskrevne kvantifiseringskravene i emnet er tilfredsstilt. 22

24 Arbeidskravet må være godkjent før det kan utstedes vitnemål og studenten kan søke om autorisasjon som jordmor. Dokumentasjonen er individuell og leveres på Fronter i opprettet innleveringsmappe innen fastsatt tidsfrist. Se «oversikt over arbeidskrav» for tidspunkter for innlevering. Veiledning Studenten vil bli veiledet av et team bestående av høgskolens veileder og en jordmor fra det kliniske felt (klinisk veileder). Klinisk veileder har ansvar for tilrettelegging av og veiledning i læresituasjoner i praksisfeltet. Studenten har ansvar for aktivt å søke veiledning og møte forberedt til veilednings- og vurderingssamtaler. Klinisk veileder deltar i forventningssamtale og sluttvurdering. Høgskolens veileder deltar i forventningssamtale og sluttvurdering. Høgskolens veileder tar initiativ til en (1) veiledning av studenter i gruppe hvor hensikten er å analysere og reflektere over konkrete situasjoner fra praksisstudiene. Studentene møter forberedt til gruppeveiledning i samarbeid med høgskolens veileder. Gruppeveiledning tilpasses det enkelte praksissted. Vurderings-/eksamensform og sensorordning. Vurderingsuttrykk Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsordning: Sluttvurdering av kliniske studier Sensorordning: Sluttvurdering gjennomføres av klinisk veileder og høgskolens veileder. Endelig vedtak om bestått/ikke bestått fattes av høgskolen Vurderingsuttrykk: Bestått/ikke bestått Hjelpemidler til vurdering/eksamen Alle hjelpemidler tillatt Pensum: Se egen liste (ca. 300 sider) Se fagside under 23

25 Vedlegg 1 Tema og problemstilling til masteroppgaven Prosjektplan for Masteroppgave i jordmorfag MAJO 5900 Masteroppgave Studentens navn: Utdanning og kull: Skriver sammen med: Navnet på den du eventuelt skal skrive sammen med Tittel: Tittelen bør være presis og vise til hva oppgaven handler om. Bakgrunn: Beskriv hva som tidligere er skrevet om emnet og hva som eventuelt mangler av kunnskap. Her bør det komme frem hvorfor denne studien/systematiske oversikten/kliniske retningslinjen/annet er viktig. Formålet med oppgaven (eller problemstilling, forskningsspørsmål): Presenter formålet med oppgaven, «spiss» gjerne problemstillingen. Teoretisk rammeverk I noen oppgaver er det nødvendig å gjøre rede for teoretisk rammeverk Design: Beskriv hvilken design du vil bruke, f.eks. kvalitativ tilnærming med individuelle intervjuer, feltarbeid; systematisk oversikt av forskning på ett bestemt emne, en kohortstudie, osv. Skriv hvorfor designet er best til å svare på problemstillingen. Materiale: Hvilket datamateriale skal du bruke, og hvordan skal du samle det inn? F. eks. intervjuer med jordmødre, observasjoner av mor og barn, data fra Medisinsk fødselsregister. Hvilke variabler/emner? Metode: Hvordan skal du analysere dataene? Skal du bruke et databehandlingsprogram? Etiske overveielser: Gjør rede for etiske overveielser, hvilke godkjenninger trenger du? Hva kan denne oppgaven tilføre? Hvilken ny kunnskap kan denne studien tilføre? På hvilken måte kan den være nyttig for jordmødre/leger/helsemyndigheter/kvinner/andre? Litteratur/referanseliste: Vis til litteratur du har brukt for å skrive prosjektplanen 24

26 Vedlegg 2 RETNINGSLINJER FOR SKRIVING AV MASTEROPPGAVE I JORDMORFAG (MAJO 5900) Masteroppgaven kan ha form som en monografi eller som en vitenskapelig artikkel/informasjonsbrosjyre/klinisk retningslinje med en utdypende overbygningsdel (kappe). FOR ALLE TYPER OPPGAVER GJELDER FØLGENDE: 1) Det skal være en TITTELSIDE (ELLER FORSIDE) Denne siden skal ha med følgende: Tittel på oppgaven Navn eller kandidatnummer til forfatter/ne Type oppgave (Masteroppgave i jordmorfag) Utdanningsinstitusjon (inklusive avdeling) Årstall, eventuelt dato og semester Navn på veileder Antall ord Dersom det benyttes illustrasjoner som en ikke har laget selv, angi kilder 2) Det skal være et SAMMENDRAG En kort oppsummering av hele oppgaven som ikke bør overskride 150 ord. Hensikten er å gi leseren nok informasjon til å vurdere om oppgaven er av interesse. Sammendraget plasseres etter tittelsiden/forsiden. Sammendraget bør inneholde tittel, hensikt, problemstilling/er, metode, resultat og konklusjon. Dessuten angis viktige nøkkelord (key words). Sammendraget skal skrives både på norsk og engelsk. 3) Det skal være en INNHOLDSFORTEGNELSE Oppgaven skal ha en innholdsfortegnelse. Dette er en oversikt over kapitteloverskrifter i oppgaven, og viser hvordan oppgaven er strukturert og bygd opp. Alle kapitteloverskrifter skal ha sideangivelse. Det skal ikke brukes mer enn tre inndelinger: hovedkapittel, underkapittel og avsnitt (titler på hovedavsnitt i underkapitlene). Innholdsfortegnelsen skal stå etter tittelside/forside og sammendrag. Se formelle krav og mal for layout på bibliotekets nettsider. 4) Det kan være VEDLEGG til oppgaven Dette kan være et spørreskjema som er brukt, informasjonsskriv til deltakerne, godkjenning fra NSD eller REK, med mer. MASTEROPPGAVE SOM MONOGRAFI En masteroppgave som monografi skal ha et omfang på ord ± 10 %. Selv om formen på oppgavene kan være noe ulike, skal følgende deler være med: Bakgrunn 25

27 Beskrivelse av emnet, vise til tidligere forskning/litteratur, hva mangler eventuelt, hva trenger vi å få mer kunnskap om? Problemstilling Forskningsspørsmålet/hypotese/problemstilling Teoretisk rammeverk I noen oppgaver er det nødvendig å gjøre rede for teoretisk rammeverk Materiale og metode Beskrive utvalget, hvor data er samlet inn, design, hvordan data analyseres samt etiske overveielser. Resultater Presentasjon av funnene, eventuelt modeller, tabeller, figurer Diskusjon Fortolkning av resultatene, drøft opp mot andre studier/annen litteratur. Drøft svakheter og styrker ved oppgaven. Hva betyr funnene for klinisk praksis? Er det avdekket kunnskapshuller, kan du peke på behov for framtidig forskning? Litteratur Referanseliste, bruk EndNote. MASTEROPPGAVE SOM ARTIKKEL OG OVERBYGGINGSDEL (KAPPE) Artikkelen skal være skrevet i det formatet og ha den lengde som angis i forfatterveiledningen til det valgte tidsskriftet. Forfatterveiledningen skal legges ved oppgaven. I tillegg til artikkelen, skal det være en overbygningsdel (kappe). Kappen skal være på 7000 ord ± 10 % og bør inneholde følgende: 1) Introduksjon og evt. teoretisk rammeverk 2) Oppsummering av artikkelen 3) Diskusjon hvor du drøfter resultatene og metodene mer inngående enn det er plass til i en artikkel. Vis til hva funnene betyr for klinisk praksis og for framtidig forskning. 4) Referanseliste, bruk EndNote MASTEROPPGAVE SOM KLINISK RETNINGSLINJE/INFORMASJONSBROSJYRE/INFORMASJONSVIDEO/ANNET OG OVERBYGGINGSDEL (KAPPE) Retningslinjen/brosjyren osv skal være skrevet i det formatet som er mest hensiktsmessig. Innholdet må være kunnskapsbasert og grunnlagt i en systematisk tilnærming til feltet. I tillegg skal det være en overbygningsdel (kappe). Kappen skal være på 7000 ord ± 10 % og bør inneholde følgende: 1) Introduksjon, hvorfor er denne retningslinjen/brosjyren osv. viktig? Hva er gjort tidligere på dette feltet? 26

28 2) Formålet med oppgaven, hva skal retningslinjen, brosjyren osv. formidle kunnskap om, og til hvilken målgruppe? 3) Metode, hvordan er innholdet til retningslinjen/brosjyren osv. funnet og samlet inn, hvilken type kunnskap dreier det seg om? 4) Oppsummering av retningslinjen/brosjyren osv. 5) Diskusjon der du drøfter retningslinjen/brosjyren osv. Hvilken betydning kan den ha? Er det noen svakheter/styrker du vil framheve? 27

29 Vedlegg 3 Søknad om tilgang til forskningsfeltet Prosjektbeskrivelse må være ferdig utarbeidet og godkjent før tillatelser kan søkes. Tillatelser skal foreligge skriftlig før datainnsamling kan starte. 1. MELDING TIL NORSK SAMFUNNSVITENSKAPELIG DATATJENESTE (NSD) Studenter som i forbindelse med forsknings- eller kvalitetssikringsprosjekt skal samle inn/registrere/lagre personopplysninger elektronisk eller opprette et manuelt personregister med sensitive opplysninger, har meldeplikt til personvernombudet. I slike tilfeller skal prosjektet meldes til NSD. Det gjøres elektronisk og søknadspapirer med veiledning finnes på Dette er et samarbeid mellom student/gruppe og veileder, i og med at det er veileder som står ansvarlig for prosjektet. 2. SØKNAD TIL REGIONAL KOMITE FOR MEDISINSK OG HELSEFAGLIG FORSKNINGSETIKK (REK) Prosjekter hvor tilråding fra REK er påkrevet må søkes (tar tid). Dette gjelder blant annet for prosjekter hvor gravide/fødende eller deres partner er informanter/respondenter. Noen ganger kan data som allerede er innsamlet fra gravide/fødende brukes dersom dette godkjennes i det aktuelle prosjektet. Ansatte kan brukes som datakilder, likeså er mennesker som oppgir data anonymt etter rekruttering for eksempel via internett. Dette er situasjoner hvor søknad til REK ikke er nødvendig. Ved tvil kan det først gjøres en henvendelse til REK om framleggingsvurdering. 3. HENVENDELSE TIL ØVERSTE JORDMORFAGLIGE OG/ELLER MEDISINSK LEDELSE Ved datainnsamling ved primærhelsetjeneste eller sykehus skal det søkes om tillatelse til å gjennomføre datainnsamling. Dette søkes hos ledelse på riktig nivå, avhengig av lokale forhold. 4. HENVENDELSE TIL DEN ENKELTE INFORMANT/RESPONDENT Hvis prosjektet ikke er meldepliktig verken til REK eller NSD, benyttes allikevel mal for informasjonsskriv og innhenting av samtykke fra REK. Rekrutteringsrutiner avtales med det enkelte sted. 28

30 Vedlegg 4 Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse, Jordmorutdanningen Dokumentasjon av kliniske studier for jordmorstudenter Student Kull Påbegynt studiene Avsluttet studiene Hensikten med dokumentasjonsheftet De kliniske studiene i jordmorutdanningen skal tilfredsstille kravene til klinisk undervisning i rådsdirektiv av 21. januar 1980 med endring i rådsdirektiv av 30. oktober 1989 og 7. september 2005 (vedlegg til dir.2005/36/ef, 5.2.2). Rammeplan for jordmorutdanning bygger på kravene i EUdirektivet og presiserer at utdanningsinstitusjonen, i samarbeid med praksis, skal legge til rette for at studentene får allsidig og variert praksis fra hele det jordmorfaglige området, med fokus på kvinnehelse, prevensjonsveiledning, svangerskapsomsorg, fødselshjelp og omsorg for mor og barn i barseltiden og nyfødtperioden, herunder spedbarnsstell og ammeveiledning. For å tydeliggjøre denne kvantifiseringen og for at studenten til enhver tid har oversikt over hva de har vært gjennom, skal dette dokumentasjonsheftet brukes. Ved studiets avslutning skal dette oppsummeres og anføres på et eget skjema. 29

31 Følgende ti punkter må være tilfredsstilt før utdanningen kan godkjennes: 1. Rådgivning for gravide kvinner, innbefattet minst 100 prenatale undersøkelser Det er et krav at studenten kan dokumentere minimum 100 svangerskapskonsultasjoner som for eksempel inneholder veiledning, rådgivning, samtaler, prøver og undersøkelser som inngår i oppfølging av kvinnen og graviditetens utvikling, enten den er knyttet til kommunehelsetjenesten, er en del av privat praksis eller er knyttet til sykehusets polikliniske virksomhet. I kliniske studier i svangerskapsomsorgen fyller studenten ut ett skjema pr. dag (skjema 1). 2. Tilsyn med og pleie av minst 40 fødende kvinner Studenten skal kunne dokumentere at de har ivaretatt omsorgen for minst 40 fødekvinner/par i åpningstiden. Dette innebærer at studenten kan ta ansvar for og håndtere den normale fødeprosessen, oppdage og respektere grensene for den kompliserte fødeprosessen, være oppmerksom på og overvåke fødselens fremgang og kvinnens behov for smertelindring, samt kunne overvåke barnets tilstand (skjema 2). 3. Studenten selv skal ta imot barnet ved minst 50 fødsler. Når dette antallet ikke kan nås på grunn av mangel på fødende, kan antallet reduseres til minimum 40, forutsatt at studenten deltar aktivt i arbeidet ved ytterligere 30 fødsler 1 Studenten skal egenhendig og under veiledning fra jordmor ta imot minst 50 barn (skjema 2). Når dette tallet ikke kan nås på grunn av mangel på fødende, kan antallet reduseres til minimum 40, forutsatt at studenten har assistert ved ytterligere 30 fødsler. Å assistere ved ytterligere 30 fødsler betyr at studenten har deltatt aktivt/inntar jordmors rolle i forløsning av barnet ved for eksempel vacum, tang, sete, sectio, eller at studenten har vært assistent ved en normal vaginal fødsel (skjema 2, skjema 3 dersom ikke 50 fødsler oppnås). 4. Aktiv deltagelse i arbeidet ved setefødsler. Dersom dette ikke er mulig på grunn av for få vaginale setefødsler, kan utdannelse foregå i en simulert situasjon. Studenten følger med og er om mulig aktivt deltakende ved seteforløsning. Om dette ikke er mulig, skal seteforløsning gjennomføres i simulerte situasjoner (skjema 4). 5. Praktisk gjennomføring av episiotomi og innføring i suturering. Dette omfatter suturering av snittene etter episiotomi og enkle perinealrifter. Dette kan foregå i en simulert situasjon, dersom tilstrekkelig antall kliniske situasjoner ikke er tilgjengelig. Det er ikke krav om kvantifisering av dette. Studenten dokumenterer dette på skjema 2 eller Tilsyn med og pleie av 40 kvinner som er utsatt for risiko i forbindelse med svangerskapet, fødselen eller i tiden etter 1 Dette pkt. avviker fra det opprinnelige kravet fra EU-direktivet, som krever at studenten skal ha tatt i mot 40 barn. 30

32 Studenten skal dokumentere at de har ivaretatt omsorgen for minst 40 kvinner som er utsatt for risiko enten i svangerskapet, i forbindelse med fødsel eller i barseltiden. Dette kan være kvinner som i utgangspunktet har en sykdom/lidelse som krever spesiell oppfølging eller sykdom eller lidelse som oppstår i forbindelse med svangerskap, fødsel eller barseltid, som for eksempel: Svangerskap sykdommer hos mor, infeksjoner, hepatitt, blødning, hypertensive plager, Rhimmunisering, truende preterm fødsel, flerlinger, psykiske lidelser, fødselsangst, rusmisbruk Fødsel preterm fødsel, blødning, skulderdystoci, flerlinger, dødfødsel, sykdommer hos mor. Barseltid infeksjoner, blødning, trombose, postpartum-depresjon, mastitt, sykdommer hos mor (skjema 5). 7. Tilsyn med og pleie av (herunder undersøkelse av) minst 100 kvinner som nettopp har født og deres friske nyfødte barn Studenten har et selvstendig ansvar for oppfølging, undersøkelse og veiledning av 100 kvinner og deres friske nyfødte barn (fokus er læresituasjoner). Under veiledning fra jordmor planlegger, gjennomfører og vurderer studenten individuell og familiesentrert helseveiledning/rådgivning. Dette innebærer blant annet å ivareta kvinnes/familiens behov for omsorg både etter normale fødsler og etter ulike operative forløsninger, ammeveiledning, prevensjonsveiledning, veiledning i egen omsorg og omsorg for det nyfødte barnet, samt veiledning med tanke på hjemreise. Det skal i tillegg dokumenteres at minimum 10 postpartum-samtaler er gjennomført (skjema 6). 8. Observasjon og pleie av nyfødte som trenger særlig pleie, herunder for tidlig og for sent fødte barn, samt undervektige og syke nyfødte Det kreves ikke kvantifisering når det gjelder barn med spesielle behov. Har studenten omsorg for barn med behov for spesiell oppfølging, kan det dokumenteres i skjema 6, i tillegg til de 100 konsultasjonene som kreves her. 9. Pleie av kvinner med gynekologiske og obstetriske sykdommer Dersom studenten har omsorg for kvinner som har gynekologiske eller obstetriske sykdommer i forbindelse med svangerskap, fødsel eller barseltid, kan dette dokumenteres i skjema 5. Har studenten omsorg for kvinner i gynekologisk avdeling, kreves ingen kvantifisering eller dokumentasjon. 10. Innføring i pleie innenfor medisin og kirurgi. Innføringen skal omfatte teoretisk undervisning og klinisk praksis Det kreves ingen dokumentasjon av dette kravet, da dette er noe som norske jordmorstudenter har hatt i sin sykepleierutdanning. 31

33 Skjema 1 SKJEMA SOM BRUKES I FORBINDELSE MED SVANGERSKAPSKONSULTASJONER Dato Kvinnens alder Para Svangerskapsuke Læresituasjon nr: Kort situasjonsbeskrivelse og egen læring: Jordmors kommentarer og signatur: 32

34 Skjema 2 SKJEMA TIL BRUK I UNGDOMSHELSETJENESTEN Studenten skal kunne støtte og veilede personer i ulike aldre i spørsmål som gjelder reproduktiv og seksuell helse og modning, parrelasjoner og foreldreskap. Det er også et krav at studenten gjennom studiet skal få praktisk opplæring i ulike prevensjonsmetoder og reseptforeskrivelse, samt kunne gi prevensjonsveiledning til ulike brukergrupper. Det er her ikke krav til dokumentasjon av et visst antall konsultasjoner, men vi har laget et skjema der studenten også kan dokumentere innholdet i disse praksisstudiene. Studentene begynner å fylle ut skjemaene fra første dag de er i praksis i ungdomshelsetjenesten. Dato Læresituasjon Kort situasjonsbeskrivelse og egen læring: Veileders kommentarer og signatur: 33

35 Skjema 3 DOKUMENTASJON AV NORMALE FORLØP OG SPONTANE, VAGINALE FØDSLER (50 stk) Bruk evt. baksiden av arket for notater. Nr Dato Para/ sv.sk. uke Åpn.- fase Utdr- fase Etterbyrdsfase Induksjon/stimulering + årsak CTG/STAN + årsak Sm.- lindr. Rift Ep/ sut Studentens kommentar: Para Ep Uke Sut Jordmors signatur: Forklaring til skjemaet: Rubrikkene fra Åpningsfase til Etterbyrdsfase, samt CTG/STAN angis med kryss, årsak skrives med stikkord Induksjon/stimulering angis med én eller flere av følgende forkortelser: I = induksjon, S = ristimulering med syntocinon, a =amniotomi ble utført, A = gjorde amniotomi selv Smertelindring angis med én eller flere av følgende forkortelser: EDA = epidural analgesi, N2O = lystgass, SVP = steriltvannspapler, AK = akupunktur, V = varmepakninger o.l., K = kuldepakninger o.l., BAD = badekar Rifter angis med én eller flere av følgende forkortelser: I-IV = grad I-IV, ep = episiotomi, v = vaginalrift, dv = dyp vaginalrift, c = cervixrift Ep (episiotomi) og sut (suturering) angis med kryss, kun hvis du selv har gjort det/deler av det 34

36 Skjema 4 DOKUMENTASJON AV INSTRUMENTELLE OG OPERATIVE FORLØSNINGER Nr Dato Para/ sv.sk.- uke Åpn.- fase Utdr.- fase Etterbyrdsfase Induksjon/stimulering, CTG/STAN, Intervensjon Sm.- lindr. Rift Ep/ sut Studentens kommenter: Para Ind/stim, årsak: Ep CTG/STAN, årsak: Uke Sut Intervensjon, årsak: Jordmors signatur: Forklaring til skjemaet: Intervensjon angis som én av følgende forkortelser: VE = vakuum ekstraksjon, T = tang, KS = keisersnitt, (F) = forsøk på Se ellers skjema for normale, vaginale forløsninger 35

37 Skjema 5 DOKUMENTASJON AV SETEFORLØSNING (evt. i simulerte situasjoner) Dato Undervisning i øvingspost Veileder Totalt 36

38 Skjema 6 DOKUMENTASJON AV OMSORG FOR KVINNER SOM ER UTSATT FOR RISIKO I SVANGERSKAP, FØDSEL ELLER BARSELTID (40 stk) Nr Dato Type komplikasjon/risiko Jordmors signatur 37

39 Skjema 7 DOKUMENTASJON AV OMSORG OG UNDERSØKELSE AV KVINNER SOM HAR FØDT OG DERES NYFØDTE BARN (100 kvinner og 100 barn, læresituasjoner) Dato Para Dag etter fødsel/barnets alder Konsultasjon nr Beskriv kort dagens læresituasjon(er) og egen læring: Jordmors kommentarer og signatur: 38

40 Vedlegg 5 Vurdering av studentens kompetanse i kliniske studier Masterstudium i jordmorfag Student: Kull:. Emne: MAJOPRA1 Studentens utvikling og nivå skal vurderes i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene i hvert av de kliniske emnene. For at praksis skal vurderes til bestått må alle kriterier være på forventet nivå og alle arbeidskrav tilknyttet emnet må være godkjent. Forventningssamtale gjennomført, dato:.. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: Midtvurdering gjennomført, dato:. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: Sluttvurdering bestått / ikke bestått, dato:. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: 39

41 MAJOPRA 1, Grunnleggende jordmorfag ved føde-/barselavdeling LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: KUNNSKAP Det forventes at studenten Studenten Studenten har 1. avansert kunnskap om anatomi, fysiologi og patofysiologi innen jordmors kompetanseområder under fødsel og i barselperiode identifiserer og foreslår tiltak under fødsel og i barselperioden og begrunner disse med kunnskap fra anatomi, fysiologi og patofysiologi foreslår ikke og/eller begrunner ikke relevante tiltak kommuniserer ikke faglige vurderinger 2. inngående kunnskap om fødsel, barsel og familiedannelse som psykososiale prosesser identifiserer og foreslår tiltak under fødsel og i barselperioden og begrunner disse med kunnskap om psykososiale prosesser foreslår ikke og/eller begrunner ikke relevante tiltak kommuniserer ikke faglige vurderinger 3. avansert kunnskap om fødselssmerte og smertelindringsmetoder identifiserer og foreslår tiltak under fødsel og i barselperioden og begrunner disse med kunnskap om fødselssmerte foreslår ikke og/eller begrunner ikke relevante tiltak kommuniserer ikke faglige vurderinger 4. avansert kunnskap om amming og ernæring for mor og barn i perinatalperioden identifiserer og foreslår tiltak under fødsel og i barselperioden og begrunner disse med kunnskap om amming og ernæring foreslår ikke og/eller begrunner ikke relevante tiltak kommuniserer ikke faglige vurderinger 40

42 LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: FERDIGHETER Studenten kan 1. bruke relevante prosedyrer/metoder i simulerte situasjoner Det forventes at studenten demonstrerer nødvendige ferdigheter i øvingslaboratoriet Studenten mangler kunnskap og ferdigheter til å utføre prosedyrer i simulerte situasjoner 2. under veiledning utføre faglig, praktisk og teoretisk jordmorvirksomhet i samsvar med faglige og etiske retningslinjer kjenner avdelingens prosedyrer, vet hvor aktuelle retningslinjer finnes og er kjent med dem iverksetter tiltak på bakgrunn av etiske vurderinger har ikke gjort seg kjent med gjeldende prosedyrer og retningslinjer baserer i liten grad handlinger ut fra en etisk vurdering 3. analysere fødselsforløpet, legge til rette for og fremme normalt fødselsforløp og har kompetanse til å reagere i situasjoner som avviker fra det normale kan sammenholde ulike faktorer i fødselsforløpet for å fremme normale fødselsforløp og forstår konsekvenser av ulike handlinger gjør relevante vurderinger på bakgrunn av funn i normale og komplisert forløp foreslår nødvendige tiltak i prioritert rekkefølge mangler forståelse for ulike faktorers betydning i det enkelte fødselsforløp må etterprøves i sine undersøkelser og vurderinger Foreslår ikke forventede tiltak 4. anvende medisinsk-tekniske hjelpemidler gjør selvstendig bruk av medisinsk-tekniske hjelpemidler må etterprøves i bruken av medisinsk-tekniske hjelpemidler 5. under veiledning anvende relevante metoder for lindring av fødselssmerter og kan være analytisk til ulike metoder for smertelindring vurderer og foreslår smertelindringsmetoder på bakgrunn av det enkelte fødselsforløp og vurderer konsekvensene av valgene som gjøres foreslår ikke relevante smertelindrings metoder for den enkelte kvinne mangler forståelse for betydningen av ulike faktorer i fødselsforløpet 6. anvende kunnskap om amming og ernæring i veiledningssituasjoner utfører ammeveiledning i ukompliserte forløp mangler kunnskap om amming og ernæring, og gir ufullstendig veiledning 41

43 7. forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse i utvikling av faglige resonnementer kan være tydelig på valg av fagressurser som begrunnelse for egen valg og handlinger anvender fagressurser av dårlig kvalitet og stiller ikke spørsmål ved disse 8. anvende trinnene i kunnskapsbasert praksis vurderer ulike faktorer (forskning, erfaring, bruker og kontekst) og foreslår tiltak på bakgrunn av disse tilfredsstiller arbeidskrav om kunnskapsbasert praksis LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: GENERELL KOMPETANSE Studenten kan 1. analysere sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og utvikling av svangerskap, fødsel og familiedannelse Det forventes at studenten tar hensyn til at mennesket er sammensatt i møte med fødekvinnen og familien handler i liten grad ut fra en kunnskapsbasert vurdering arbeidskrav om kunnskapsbasert praksis godkjennes ikke Studenten mangler helhetsforståelse i situasjonene 2. analysere og forholde seg kritisk til egen jordmorfaglige kompetanse og kompetanseutvikling ser grensene av eget kompetanseområdet og vurderer styrker og svakheter leverer målbeskrivelse og selvvurdering deltar aktivt i vurderingssamtalene handler utenfor eget kompetanseområde søker ikke veiledning 3. anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter innen føde- og barselomsorg og gjennomføre arbeidsoppgaver som tilkjennegir respekt og forståelse for det kulturelle mangfold søker aktivt kunnskap om kvinnens/familiens ønsker, behov og ressurser tar respektfullt hensyn til individuelle ønsker og behov skaffer seg i liten grad opplysninger om kvinnenes/familiens personlige ønsker og behov, og må ofte suppleres med sentrale data forholder seg ikke til kvinnenes/familiens behov 4. kommunisere med brukere, medstudenter og fagkollegiet om faglige problemstillinger relatert til fødsel, barsel og familiedannelse bruker aktivt kommunikasjon som redskap overfor kvinnen/ledsager. deltar i faglige diskusjoner med kollegaer deltar aktivt i gruppeveiledning med andre studenter gir mangelfull informasjon til kvinnen/paret bidrar lite i faglige diskusjoner med kollegaer deltar lite i gruppeveiledning med andre studenter 42

44 Vedlegg 6 Vurdering av studentens kompetanse i kliniske studier Masterstudium i jordmorfag Student: Kull:. Emne: MAJOPRA2 Studentens utvikling og nivå skal vurderes i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene i hvert av de kliniske emnene. I emne MAJOPRA2 vurderes studentens utvikling og nivå i en samtale mellom student og praksisfelt, basert på studentens selvvurdering. Studentens selvvurdering vedlegges vurderingsmappen. Forventningssamtale gjennomført, dato:.. Student: For praksisfeltet: Vurderingssamtale gjennomført, dato:. Student: For praksisfeltet: 43

45 MAJOPRA2, Svangerskapsomsorg og ungdoms- og kvinnehelsetjeneste LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: Kommentarer fra KUNNSKAP Studenten har avansert kunnskap om 1. fysiologiske og psykososiale aspekter ved svangerskapet Det forventes at studenten baserer faglige begrunnelser på kunnskap om fysiologiske og psykososiale aspekter ved svangerskapet Studenten gir dårlig eller manglende faglige begrunnelser for vurderinger og tiltak praksisfeltet: 2. kvinners reproduktiv og seksuell helse baserer faglige begrunnelser på kunnskap om kvinners reproduktive og seksuelle helse gir dårlig eller manglende faglige begrunnelser for vurderinger og tiltak i forbindelse med kvinners reproduktive og seksuelle helse 3. prevensjon midler og metoder baserer faglige begrunnelser på kunnskap om prevensjonsmidler og metoder gir dårlig eller manglende faglige begrunnelser for vurderinger og tiltak knyttet til prevensjonsveiledning 4. kultursensitiv omsorg i forbindelse med kvinners reproduktive og seksuelle helse baserer faglige begrunnelser på kunnskap om kultursensitiv omsorg i forbindelse med kvinners reproduktive og seksuelle helse gir dårlig eller manglende faglige begrunnelser for vurderinger og tiltak i forbindelse med kvinners reproduktive og seksuelle helse, og tar lite hensyn til den enkeltes behov og preferanser 44

46 LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: Kommentarer fra praksisfeltet: FERDIGHETER Studenten 1. kan arbeide selvstendig og kunnskapsbasert med svangerskapskonsultasjoner Det forventes at studenten utfører svangerskapskonsultasjoner mestrer jordmorfaglige ferdigheter og gjør relevante vurderinger på bakgrunn av funn Studenten må etterprøves i sine undersøkelser og vurderinger iverksetter ikke nødvendige tiltak baserer i liten grad handlinger på forskningsbasert kunnskap, erfaringer og brukernes preferanser og behov 2. kan oppdage og iverksette relevante tiltak ved unormale forhold hos den gravide og/eller hennes ufødte barn planlegger og Iverksetter nødvendige tiltak ved kompliserte svangerskap iverksetter nødvendige tiltak for å forebygge komplikasjoner og fremme helse vurderer ikke risikofaktorer iverksetter ikke nødvendige tiltak og forebyggende og/eller livreddende tiltak må suppleres med sentrale data om kvinnen og hennes familie 3. forstår betydningen av og bidrar til videreutvikling av tverrfaglig samarbeid i svangerskapsomsorgen til beste for kvinnen, hennes partner og det ufødte barnet søker samarbeid og benytter seg av tverrfaglig kompetanse har i liten grad oversikt over mulige samarbeidspartnere og benytter seg ikke av tverrfaglig kompetanse 4. kan anvende prinsipper og metoder for prevensjonsveiledning utfører prevensjonsveiledning i lys av kunnskapsbasert praksis baserer i liten grad veiledningen på forskningsbasert kunnskap, erfaringer og brukernes preferanser og behov 45

47 LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: Kommentarer fra praksisfeltet: GENERELL KOMPETANSE Studenten kan 1. anvende sine kunnskaper om veiledning og kommunikasjon i utøvelse av avanserte arbeidsoppgaver innenfor jordmors fag- og ansvarsområde innen kvinnehelse, reproduktiv og seksuell helse Det forventes at studenten bruker aktivt kommunikasjon som redskap overfor kvinnen og ledsager tar i bruk ulike kommunikasjonsteknikker tilpasset den enkelte situasjon Studenten viser manglende relasjonskompetanse viser ikke forståelse for ulike situasjoner viser lite empati i sensitive situasjoner 2. anvende prinsipper for kultursensitiv omsorg i møte med gravide og hennes partner møter den enkelte med kunnskap, respekt, forståelse og individuelt tilpasset omsorg yter ikke individuelt tilpasset omsorg 46

48 Vedlegg 7 Vurdering av studentens kompetanse i kliniske studier Masterstudium i jordmorfag Student: Kull:. Emne: MAJOPRA3 Studentens utvikling og nivå skal vurderes i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene i hvert av de kliniske emnene. For at praksis skal vurderes til bestått må alle kriterier være på forventet nivå og alle arbeidskrav tilknyttet emnet må være godkjent. Forventningssamtale gjennomført, dato:.. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: Midtvurdering gjennomført, dato:. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: Sluttvurdering bestått / ikke bestått, dato:. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: 47

49 MAJOPRA 3, Fødsel- og barselomsorg: normale og avvikende forhold LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: KUNNSKAP Det forventes at studenten Studenten Studenten har avansert kunnskap om fosterovervåkning og kan anvende dette i kliniske situasjoner identifiserer behov for, foreslår og iverksetter relevante tiltak knyttet til fosterovervåkning i alle fødselens faser gjør feilvurderinger knyttet til fosterovervåkning må suppleres med relevante observasjoner knyttet til fosterovervåkning har avansert kunnskap om fødsel, barsel og familiedannelse som psykososiale prosesser identifiserer, foreslår og iverksetter tiltak under fødsel og i barselperioden og begrunner disse med kunnskap om psykososiale prosesser foreslår ikke og/eller begrunner ikke relevante tiltak synliggjør ikke faglige vurderinger LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: FERDIGHETER Studenten 1. kan selvstendig utføre praktisk og teoretisk jordmorvirksomhet i samsvar med etiske retningslinjer og lovverk for jordmødre Det forventes at studenten kjenner lovverk og retningslinjer som regulerer jordmorvirksomheten iverksetter tiltak på bakgrunn av etiske vurderinger Studenten må suppleres med opplysninger om lovverk og retningslinjer baserer i liten grad handlinger ut fra en etisk vurdering 2. kan analysere og dokumentere kliniske situasjoner i normale forløp og ved tegn på komplikasjoner kan sammenholde ulike faktorer i kliniske situasjoner og forstår konsekvenser av ulike handlinger kjenner avdelingens dokumentasjonssystem og anvender dette mangler forståelse for ulike faktorers betydning i det enkelte fødselsforløp dokumenterer ufullstendig og/eller gir lite relevante rapporter 48

50 3. kan iverksette tiltak ved kompliserte forløp 4. har en analytisk holdning til bruk av medisinsktekniske hjelpemidler 5. har avansert teoretisk og praktisk kunnskap om fødselssmerte og smertelindring og kan være kritisk til ulike metoder for smertelindring 6. kan anvende avansert kunnskap om friske og syke nyfødte barns utvikling og grunnleggende behov innen jordmors kompetanseområder 7. kan håndtere uforutsigbare situasjoner identifiserer faktorer i fødsels- og barselforløp som avviker fra det normale iverksetter tiltak i prioritert rekkefølge vurderer bruken av medisinsk-teknisk utstyr på bakgrunn av det enkelte fødselsforløp og forstår konsekvenser av ulike valg identifiserer behov for og iverksetter smertelindrende tiltak på bakgrunn av det enkelte fødselsforløp og vurderer konsekvensene av ulike valg observerer og vurderer det nyfødte barnet og kan identifisere tegn til avvik eller sykdom reagerer adekvat i den enkelte situasjon viser manglende evne til å vurdere risiko i kompliserte forløp iverksetter ikke helsefremmende eller livreddende tiltak ser ikke sammenheng mellom bruk av medisinskteknisk utstyr og utvikling av det enkelte fødselsforløp ser ikke sammenhengen mellom ulike smertelindringsmetoder og utvikling av det enkelte fødselsforløp feilvurderer barnets tilstand og behov må suppleres med relevante opplysninger om barnet viser ofte usikkerhet i enkeltsituasjoner 8. kan analysere og forholde seg kritisk til egen jordmorfaglige kompetanse og kompetanseutvikling 9. kan anvende trinnene i kunnskapsbasert praksis for å analysere jordmorfaglig praksis er tydelig eget kompetanseområdet og vurderer styrker og svakheter leverer målbeskrivelse og selvvurdering deltar aktivt i vurderingssamtalene vurderer ulike faktorer (forskning, erfaring, bruker og kontekst) og foreslår og iverksetter tiltak på bakgrunn av disse tilfredsstiller arbeidskrav om kunnskapsbasert praksis handler utenfor eget kompetanseområde søker ikke veiledning handler i liten grad ut fra en kunnskapsbasert vurdering arbeidskrav om kunnskapsbasert praksis godkjennes ikke baserer i liten grad egen praksis på forskningsresultater 10. kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder anvender forskningsresultater i praksis 49

51 LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Forventet nivå: Ikke forventet nivå: GENERELL KOMPETANSE Studenten kan 1. analysere sammenhenger mellom fysiske, psykososiale og kulturelle aspekter og problematisk utvikling av svangerskap, fødsel og familiedannelse Det forventes at studenten tar hensyn til at mennesket er sammensatt i møte med fødekvinnen og familien Studenten mangler helhetsforståelse i situasjonen 2. anvende sine kunnskaper og ferdigheter i komplekse kliniske situasjoner tar hensyn til ulike aspekter i planlegging, prioritering og utføring av handlinger mangler forståelse for ulike faktorers betydning i situasjonen 3. bidra til nytenkning i omsorgen for kvinnen og familien i fødsels- og barselperiode fremmer kreative og velbegrunnete forslag og løsninger fremmer sjelden kreative og velbegrunnete forslag og løsninger 4. gjennomføre prosjekter relatert til føde- og barselkvinnen, det nyfødte barnet og familien og formidle dette i faglige uttrykksformer presenterer oppgave om kunnskapsbasert praksis på avdelingen arbeidskrav om kunnskapsbasert praksis godkjennes ikke 5. formidle kunnskap og analyser av faget med brukere og fagfeltet bruker aktivt kommunikasjon som redskap overfor kvinnen/ledsager initierer faglige diskusjoner på ulike arenaer gir mangelfull informasjon til kvinnen/paret bidrar ikke i faglige diskusjoner 50

52 Vurdering av studentens kompetanse i kliniske studier Vedlegg 8 Masterstudium i jordmorfag Student: Kull:. Emne: MAJOPRA4 Studentens utvikling og nivå skal vurderes i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene i hvert av de kliniske emnene. I emne MAJOPRA4 beskriver studenten eget nivå i forhold til de enkelte læringsutbyttebeskrivelsene. Forventningssamtale gjennomført, dato:.. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: Sluttvurdering bestått / ikke bestått, dato:. Student: For praksisfeltet: For høgskolen: 51

53 MAJOPRA 4, Helhetlig, avansert jordmorfag ved føde- barselavdeling LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Studentens beskrivelse av eget nivå: Kommentarer fra klinisk veileder: KUNNSKAP Studenten har inngående forståelse for de ontologiske, epistemologiske og etiske utgangspunkt som danner grunnlag for jordmorprofesjonens kunnskapsområde og virksomhet har avansert kunnskap om hvordan svangerskap, fødsel og familiedannelse kan forstås og bevares som normale biologiske prosesser kan vurdere jordmorfaglige problemstillinger i et flerkulturelt perspektiv LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Studentens beskrivelse av eget nivå: Kommentarer fra klinisk veileder: FERDIGHETER Studenten kan arbeide selvstendig og kunnskapsbasert innen jordmors fag- og funksjonsområde i tråd med juridiske krav og yrkesetiske normer 52

54 lede eget fag innen forebyggende og helsefremmende arbeid for fødekvinner, familier og nyfødte barn arbeide selvstendig med rådgivning, undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, kvinners reproduktive helse, seksualitet og familieplanlegging arbeide metodisk for pasientsikkerhet og kvalitet i jordmorfaget LÆRINGSUTBYTTE Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: Studentens beskrivelse av eget nivå: Kommentarer fra klinisk veileder: GENERELL KOMPETANSE Studenten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i gjennomføring av avanserte jordmorfaglige arbeidsoppgaver i samarbeid med kvinnen og familien kan utøve faglig forsvarlig jordmorvirksomhet i sykehus og i hjemmet i samarbeid med de øvrige aktører i kommune- og spesialisthelsetjenesten 53

55 kan opptre profesjonelt i intime og uforutsette situasjoner kan analysere etiske utfordringer og dilemmaer innen fagfeltet kan forholde seg reflektert og kritisk til kunnskapsutvikling og forskning kan initiere og medvirke i forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til nytenkning kan kommunisere og formidle jordmorfaglige spørsmål, analyser, forskningsresultater og konklusjoner med fagfellesskapet og til allmennheten kan vurdere og drøfte helsepolitiske utfordringer og føringer innen fødselsomsorg 54

56 Vedlegg 9 Registrering av læresituasjoner i kliniske studier Studentens navn MAJOPRA1 MAJOPRA2 MAJOPRA3 MAJOPRA4 Svangerskapskonsultasjoner Krav: Krav: Krav: Antall: Åpningstider Krav: 15 Krav: 15 Krav: 10 Antall: Fødsler Krav: Krav: Krav: Antall: Kvinner utsatt for risiko Krav: 10 Krav: 5 Krav: 15 Krav: 10 Antall: Nyfødt mor/barn Krav: Krav: 0-5 Krav: 40 Krav: 20 Antall: Post partum samtaler Krav: 2 Krav: 3 Krav: 5* Antall: Dato.. Underskrift av student Underskrift av lærer...

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015

Retningslinjer for oppgaveskriving. Studieåret 2014-2015 Retningslinjer for oppgaveskriving Studieåret 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hva kjennetegner en god oppgave?... 3 2 Krav til form og struktur... 4 2.1 Forside... 4 2.2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Programplan for Helsesøsterutdanning

Programplan for Helsesøsterutdanning Programplan for Helsesøsterutdanning Public health nursing education 60 studiepoeng/ ECTS Heltid Godkjenning: Planen bygger på Rammeplan og forskrift for helsesøster utdanning, 60 studiepoeng fastsatt

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2015 2016 Godkjent av høgskolestyret: 27.05.14 Justert: 27.05.15 Innhold Innledning/beskrivelse... 1 Verdigrunnlag... 1 Målgruppe/opptakskrav... 2 Kompetanse

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi

NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Mastergradsstudiet i musikkterapi 22. september 2003, revidert 18. juni 2009 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering...

Detaljer

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE

Tannpleierutdanningen MAL TIL BACHELOROPPGAVE Tannpleierutdanningen Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo MAL TIL BACHELOROPPGAVE Innhold PRINSIPPER FOR BACHELOROPPGAVE MED VALGFRITT EMNE... 2 DETALJERTE PROSEDYRER... 2 Innlevering av prosjektbeskrivelse...

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Bachelorstudium i samfunnsernæring

Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelorstudium i samfunnsernæring Bachelor's Programme in Public Nutrition 180 studiepoeng - heltid Godkjenning Studieplan godkjent første gang av styret for Høgskolen i Akershus 1. mars 2005. Sist endret

Detaljer

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER

LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER LÆREPLAN FOR PRAKTISKE STUDIER Bachelor i sykepleie Avdeling for Helsefag Studiested Stord og Studiested Haugesund 30.06.15 Innhold Fellesdel... 2 Organisering og rammer... 2 Turnus (se vedlegg 3)... 2

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Arbeidsplassbasert utdanning Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2019 Gjeldende fra høst 2015 Planen bygger på nasjonal forskrift for rammeplan

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

1. Generell oversikt over studiet

1. Generell oversikt over studiet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 8. juni 2011 Godkjent av Forskningsutvalget ved Det medisinsk-odontologiske fakultet 22. juni 2011 Vedtatt i Fakultetsstyret 14. september 2011 1. Generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren

STUDIEPLAN. Oppvekstfag. for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren STUDIEPLAN Oppvekstfag for personell med videregående opplæring i helse- og oppvekstsektoren Innhold 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTFAG... 4 1.1 OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE FOR UTDANNINGEN...

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012

Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Jordmorutdanning Kull 2012 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 120 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret ASP 16. mars 2012. Viser til

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse

STUDIEPLAN. Årsstudium i musikk og helse STUDIEPLAN Årsstudium i musikk og helse 27. januar 2003, revidert 19. juni 2008 1 INNLEDNING... 3 1.1 Forkunnskaper... 3 1.2 Mål for studiet... 3 1.3 Struktur og organisering... 4 1.4 Arbeidsformer...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG

INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Til studieutvalgets medlemmer Dato: 29.3.2012 Vår ref.: Saksbehandler: Monica Melhus Deres ref.: 64 84 90 31, monica.melhus@hioa.no INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED FAKULTET FOR HELSEFAG Onsdag

Detaljer