Grenlandsrådet 10. april 2015 øvrige saker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grenlandsrådet 10. april 2015 øvrige saker"

Transkript

1 Innkalling Grenlandsrådet 10. april 2015 øvrige saker Til: Sted: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Arnt Olav Brødsjø Kåre Preben Hegland, Henriette Fluer, Jone Blikra Øystein Beyer, Erik Johan Bystrøm, Sverre Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnessen, Jan Terje Olsen Tore Marthinsen, Per Wold, Bjørn Hagen, Jan Sæthre, Ole Magnus Stensrud, Jørn Christian Schøth Knudsen Kragerø Resort, Stabbestad Tid: Kl SAKSLISTE: Kl Sak 10/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet Vedlegg 1. Sak 11/15 Orienteringssaker - Møte mellom Ordførerkollegiet og Telemarksbenken 25. mars - referat - øvrige saker Kl Sak 12/15 Årsmelding 2014 for Grenlandssamarbeidet til behandling Kl Kl Sak 13/15 Næringsutvikling Vekst i Grenland IKS status - Statusrapportering fra Vekst i Grenland v/næringssjef Hanne Gro Haugland Sak 14/15 Høring Sak 15/15 Eventuelt Representantskapsmøte Vekst i Grenland IKS (Avholdes ev. under/ifbm sak 13/15) Se egen innkalling sendt ut på ordinær måte. Vedlegg: 1. Protokoll fra møtet i Grenlandsrådet Referat fra Ordførerkollegiets møte med Telemarksbenken Saksframlegg sak: Årsmelding 2014 for Grenlandssamarbeidet 4. Årsmelding 2014 for Grenlandssamarbeidet (vedlagt i epost) Vel møtt! 1

2 Vedlegg 1 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet Møtested: Clarion Collection Hotel Bryggeparken, Skien Møtedato: 27. februar 2015 År 2015, den 27. februar, holdt Grenlandsrådet møte på Clarion Collection Hotel Bryggeparken i Skien under ledelse av leder Hedda Foss Five. Følgende medlemmer var til stede: Bamble Unni Brekka Kiøsterud, Liv Bråthen Norheim Drangedal Karianne Sydtveit Reiten, Arnt Olav Brødsjø, Magnus Straume Kragerø Kåre Preben Hegland, Jone Blikra Porsgrunn Øystein Beyer, Sverre Siljan, Siljan Gunn Berit R. Holmelid, Jan Olav Hagen, Brynjar Rismyhr Skien Hedda Foss Five, Jan Terje Olsen Forfall: Bamble: Jon Pieter Flølo, Linda Holien (møtte med vara) Kragerø: Henriette Fluer Vikre Porsgrunn: Erik Johan Bystrøm Siljan: Skien: Geir Arild Tønnessen Drangedal: Jon Andre Nesland (møtte med vara) Fra rådmennene deltok: Bamble: Tore Marthinsen Drangedal: Porsgrunn: Per Wold Siljan: Jan Sæthre Skien: Ole Magnus Stensrud Kragerø: Bjørn Hagen Andre: Brannsjef Guttorm Liebe Næringssjef Hanne Gro Haugland Prosjektleder kartlegging næringsarealer Are Kristiansen Prosjektleder Invest In Telemark Bjørn Richard Johansen Tore Nygaard, Fagforbundet Sølvi Wreen, Fagforbundet Prosjektleder kommunereformen Morten Næss Kommunikasjonsrådgiver Skien, Kristine Helgen Kommunikasjonsansv. Bamble, Tore Hammersmark Kommunikasjonssjonssjef FM, Anne Spånem Protokollfører: Karianne Resare, daglig leder for Grenlandssamarbeidet. Følgende ble behandlet: 2

3 Sak 1/15 Protokoll fra møte i Grenlandsrådet Protokollen godkjent. Sak 2/15 Orienteringssaker Følgende saker ble kort orientert om: - Skjønnsmidler 2015 til utviklingsarbeid i grenlandskommunene svar fra FM - Referat fra Ordførermøte og Møte mellom Ordførerkollegiet og Telemarksbenken 25. mars temaene som vil bli tatt opp er: HiT, Sykehuset Telemark utbyggingsplaner, E 134 -Øst-vest utredningen og statlige arbeidsplasser til regionen. - Brev fra kommunene til Telemark Museum vedr prosessen rundt strategiplanen for museet. Tatt til orientering. Sak 3/ sentralreform, del av politireformen Innledning v/brannsjef Guttorm Liebe. Regjeringen og Venstre har inngått følgende: «Avtale mellom regjeringspartiene og Venstre om grunnlaget for et fremtidsrettet, robust nærpoliti datert » Politireformen skal legges fram for Stortinget i form av en Stortingsproposisjon i løpet av mars Det ble lagt fram et forslag til uttalelse fra Grenlandsrådet i denne forbindelse. Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og vil sende et brev til fylkets stortingsrepresentanter med følgende innhold: «Grenlandsrådet har merket seg at det i Regjeringen og Venstres avtale om politireformen også er lagt inn en omfattende omstrukturering av 110-sentralene. (Avtalens kap Operasjonssentraler «Brann- og redningsetatenes nødmeldsentraler skal samlokaliseres med politiets operasjonssentraler. De nye sentralene skal klargjøres slik at Helsevesenets AMKsentraler også kan plasseres på samme sted...») Kommunene er eiere av 110-sentralene, og det er kommunene som har ansvaret for driften, oppgaveporteføljen og organiseringen. Det er betenkelig å legge en så omfattende reform for kommunene inn i en annen etats reform, uten grundigere analyse. De praktiske og økonomiske konsekvensene av en slik endring er ikke utredet skikkelig. Den økonomiske utredningen initiert av DSB i 2013 inneholder store feil. Konsekvensene av bortfall av tilleggstjenester er hoppet over. Likeså det at konsekvensene av en slik sentralisering vil medføre etablering av undersentraler. DSB har på bakgrunn av problemer med organisering av vedlikeholdet av 110-sentralenes Nødnettutstyr, foreslått å gjøre 110-sentralene statlige høsten Konsekvensene av endring i eierforholdet er heller ikke analysert skikkelig. Likeså for de økonomiske konsekvensene for kommunene. 3

4 Grenlandsrådet er meget bekymret for de totale konsekvensene av den foreslåtte 110- sentralreform, og oppfordrer til følgende: Samlokalisering av brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler og helsevesenets AMKsentraler med politiets operasjonssentraler, skal underlegges en helhetlig utredning og analyse, hvor alle sider ved dagens og fremtidens alarmerings- og varslingsoppgaver og -tjenester vurderes.» Sak 4/15 Avfallsdeponi Norcem gruver Ordfører Øystein Beyer orienterte Grenlandsrådet om status og Porsgrunn kommunes behandling av saken. Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og uttrykte en enighet om at saker av regional betydning tas opp i Grenlandssamarbeidets organer så tidlig som mulig. Sak 5/15 Næringsutvikling Vekst i Grenland IKS status og aktuelle prosjekter - Kort statusrapportering fra Vekst i Grenland med vekt på nyskapingsprosjekter og regionale utviklingsprosjekter v/næringssjef Hanne Gro Haugland - Kartlegging av næringsarealer status v/prosjektleder Are Kristiansen - Presentasjon av Invest in Telemarks arbeid med å skaffe statlige arbeidsplasser til Telemark v/ Bjørn Richard Johansen og Hanne Gro Haugland. Diskusjon om hvordan Grenlandskommunene kan bidra og hvordan aktørene kan jobbe sammen for å få det planlagte vegselskapet og den nye skatteklagenemda til vår region. I diskusjonen kom det blant annet fram et forslag om å ta opp igjen forslaget om et europakontor for Grenlandsregionen. Grenlandsrådet tok orienteringen til etterretning og ber ViG og de konkrete prosjektene ta med i det videre arbeidet de innspillene som kom fram i møtet. Sak 6/15 Kommunereformen i Grenland styringsgruppemøte Følgende tema var oppe: - Status i arbeidet og avklaringer av hva som kreves av hver enkelt kommune frem til møtet 9-10 april presentert av prosjektleder Morten Næss. - Henvendelse fra Nome kommune om deltakelse i prosessen forslag til svar ble lagt frem. - Forslag til kommunikasjonsplan/strategi for fase 1 v/kommunikasjonsgruppen. - Forslag til konkret infotiltak i mars: innbyggerbrosjyre v/kommunikasjonsgruppen. - Forslag til ungdomskonferanse, jf referat fra Ordførerkollegiet, v/øystein Beyer. Orientering om status i prosjektet og skisse til arbeid videre ble tatt til orientering. Styringsgruppen ber prosjektgruppen jobbe videre etter de fremlagte planene. 4

5 Forslag til kommunikasjonsstrategi for fase 1 vedtatt slik den ble fremlagt. Det utarbeides en innbyggerbrosjyre med informasjon om reformarbeidet. Brosjyren distribueres til alle husstandene i alle seks kommunene så snart som mulig. Daglig leder for Grenlandssamarbeidet og kommunikasjonsgruppen med bistand fra fylkesmannen, jobber videre med planene om en ungdomskonferanse. Det sendes en åpen invitasjon til statsråd Jan Tore Sanner om deltakelse. Endelig dato settes etter tilbakemelding fra statsråden. Sak 7/15 Handlingsplan 2015 for Grenlandssamarbeidet endelig behandling Saken gjelder: Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet for 2015 med budsjett. Det utarbeides årlig en handlingsplan for Grenlandssamarbeidet som beskriver de konkrete interkommunale utredningsprosjekter. Handlingsplanene skal ta utgangspunkt i de mål og strategier som er beskrevet i Program for Grenlandssamarbeidet. Følgende prosjektet omtales som pågående og nye i handlingsplanen: - Statistikksamarbeid og grenlandsbarometer. - Mer vekst i Grenland utvikling i by og omland. - Felles satsing på barn og unge i Grenland Talenter for framtida. - Kommunereform i Grenland. - Rullering av Strategisk næringsplan for Grenland. - Felles e-læring i Grenlandssamarbeidet. Handlingsplanen er ikke ment å være uttømmende for prosjekter/aktiviteter som det arbeides med og kan søkes etablert gjennom året. Regionsamarbeidet vil til enhver måtte vurdere tiltak knyttet til aktuelle saker og utfordringer som settes på dagsorden gjennom året. Alle kommunene har behandlet og vedtatt handlingsplanen uten merknader. Skien kommunene har i sitt vedtak kommet med innspill til enkelte av prosjektene. Grenlandsrådet vurderte innspillene og ber rådmennene og daglig leder ta disse med seg og innarbeidet i det videre arbeidet med prosjektene. Handlingsplan for Grenlandssamarbeidet 2015 m/budsjett vedtatt slik den ble forelagt. Grenlandsrådet ber rådmennene og daglig leder ta med innspillene fra behandlingen i Skien i det videre arbeidet med prosjektene. Sak 8/15 Høringer Ingen saker. Sak 9/15 Eventuelt Sykehuset Telemark utbyggingsplaner. Sykehusdirektør Bess Frøyshov orienterte om status i utbyggingsplanene for STHF. Møteleder la fram forslag om uttalelse fra Grenlandsrådet til Helse Sør-Øst. 5

6 Grenlandsrådet tok orientering til etterretning og vedtok fremlagte uttalelse. Uttalelsen oversendes Helse Sør Øst. Ordførerne følger opp uttalelsen i møte med styreleder for Helse Sør Øst mandag 9. mars og møte med Telemarksbenken 25. mars. Grenlandsrådet ber ordførerkollegiet sende et brev til helse- og omsorgsministeren med forespørsel om et møte i forbindelse med denne saken. Forsvarlig alkoholhåndtering i Grenland Øystein Beyer viste til et forslag fra politiet om samarbeid med kommunene på dette området. Saken vil komme opp i politirådene i Skien, Porsgrunn og Bamble. Porsgrunn positiv til et slikt samarbeid. Det vil komme opp en sak i de tre kommunene. Grenlandsrådet tok saken foreløpig til orientering. Ingen øvrige saker. 6

7 Vedlegg 2 REFERAT Referat fra møte med Telemarksbenken og Ordførerkollegiet i Grenland 25. mars 2015 Sted: Møteleder: Referent Til stede: Forfall: Kopi til: Stortinget, Oslo Solveig Sundbø Abrahamsen Karianne Resare Lene Vågslid, Solveig Sundbø Abrahamsen, Christian Tynning Bjørnø, Geir Jørgen Bekkevold (tilstede på deler av møtet), Roy Bjurholt, Hedda Foss Five, Kåre Preben Hegland, Gunn Berit R. Holmelid, Øystein Beyer, Jon Pieter Flølo, Per Wold, Karianne Resare, Kamilla Mathea Mogstad Terje Lien Aasland, Kristian Norheim (vara møtte), Karianne S. Reiten Rådmenn, Ansvar / frist Velkommen/innledning v/møteleder Ordførerne i grenlandskommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien har invitert Telemarks stortingsrepresentanter til faste møter med kommunene. Dette er andre møtet som avholdes. Formålet med møtene er å få til et tettere og formalisert samarbeid med sentrale politikere om saker av betydning for Grenland. Viktige møter for benken og Grenland. Positive til å opprettholde denne møteplassen for å utveksle info om viktige og aktuelle saker. Ikke partipolitikk men Grenland møter som region og opptatt av saker som det er enighet om og som er viktige for regional utvikling og vekst. Ordførerkollegiet i Grenland aktuelle saker Særskilte fokus på følgende saker i dette møte. Argumentene i vedlagte notater ble fremført i møtet: Utvikling og utbygging av Sykehuset Telemark Grenlandskommunen samlet om støtte til sykehusets utviklingsplan og ønske om utbygging i Skien. Dette er avklart og forankret også hos fylkeskommunen. Det vil også bli tatt kontakt med de øvrige regionrådene for å sikre en felles og samordnet støtte fra Telemark til sykehuset. Ønske om stråleenhet til Telemark særskilt tatt opp. Stortingsbenken uttrykte en klar og felles støtte til STHF. E 134 øst-vest utredningen Klar enighet i Telemark. Ønsker å yte påvirkning på endelig beslutning. Grenlandskommunene har gått med som eiere av interesseselskapet E134 7

8 Haukelivegen AS. Ansvar / frist Høgskolen i Telemark reformen i UH-sektoren og intensjon om fusjon St. meld om strukturendringer i høyere utdanning blir lagt fram fredag. Signaler tyder på at HiT sammen med høgskolene i Vestfold og Buskerud ligger godt an for å få universitetsstatus. Styrket forskningsmiljø og en økt samarbeid med industri og øvrig næringsliv støttes. Mulighet for deltakelse i EU programmet Horizion 2020 ble nevnt. Finansiering av universitet og høgskolen vil bli omtalt i stortingsmeldingen og vil være en viktig faktor for utvikling av HiT. Se vedlagte notat. Statlige arbeidsplasser til regionen Grenland ønsker seg flere statlige arbeidsplasser. Fylket og regionen har hatt nedgang i statlige arbeidsplasser de siste årene. Kommunene ønsker å aktivt jobbe for å få flere slike arbeidsplasser til regionen. Notat med argumenter for etablering av nytt veiselskap og skatteklagenemdas sekretariat gjennomgått Velg Grenland! Benken oppfordret til å be om særskilte møter vedr disse sakene presentere seg for departementene/statsråden. 110-sentralreformen Uttalelse fra Grenlandsrådet oversendt i forkant, se vedlegg. Grenlandsrådet er meget bekymret for de totale konsekvensene av den foreslåtte 110- sentralreform, og oppfordrer til følgende: Samlokalisering av brann- og redningsetatenes nødmeldesentraler og helsevesenets AMK-sentraler med politiets operasjonssentraler, skal underlegges en helhetlig utredning og analyse, hvor alle sider ved dagens og fremtidens alarmerings- og varslingsoppgaver og -tjenester vurderes. Det var utarbeidet saksnotater/uttalelser til alle punktene. Notatene ble oversendt stortingsrepresentantene i forkant av møtet. Notatene vedlegges referatet. Drøfting av de nevnte sakene. Videre ble også følgende saker nevnt: Ønske fra Grenland om midler i kommende statsbudsjett til å starte med prosjektering ny E-18 gjennom Kragerø kommune. Ønske fra Grenland om mer trykk fra Telemarksbenken når det gjelder ny jernbanestasjon på Tangen i Kragerø. KVU Grenlandsbanen viktig for regionen og fylket. Politireformen generelt. Stortingsbenken oppfordret og inviterte grenlandskommunene til å be om særskilte møter med stortingsrepresentantene knyttet til aktuelt arbeid i de stortingskomiteene de sitter i. De vil også søke å orientere grenlandskommunene når det gjennomføres høringer som kommunene kan og bør delta på. 8

9 Ansvar / frist Orientering fra stortingsrepresentantene komiteene og aktuelle saker Dette punktet ble det ikke tid til på dette møtet. Eventuelt Benken ønsker å følge opp intensjonen om ett møte i Grenland i løpet av året. Det ses på muligheter for dette for neste dialogmøte. Ingen øvrige saker. 6 vedlegg oversendt i epost. 9

10 Vedlegg 3 SAKSFRAMLEGG Sak: Årsmelding for Grenlandssamarbeidet 2014 Saken gjelder: Årsmelding for Grenlandssamarbeidet Behandling: Årsmelding for Grenlandssamarbeidet legges fram, se vedlegg. Regnskap for 2014 knytter seg til bruken av tildelte skjønnsmidler fra fylkesmannen. Årsmeldingen gir en oversikt over organisering og vedtatte strategier for samarbeidet og redegjør for aktiviteter i samarbeidets styringsorganer. Videre redegjøres det for de interkommunale prosjektene som har pågått i I tillegg er det utarbeidet en oversikt over de etablerte samarbeidene; selskaper og felles enheter samt fagforum etablert mellom samarbeidskommunene. Denne oversikten ble også vedlagt handlingsplanen for Årsmeldingen er oversendt alle kommunene for behandling i by- og kommunestyrene på ordinær måte. Utarbeidet årsmelding vedlegges i epost. Innstilling: Årsmelding og regnskap for Grenlandssamarbeidet for 2014 vedtas endelig slik den er forelagt under forutsetning av at årsmeldingen vedtas positivt i alle samarbeidskommunene. 10

Møte i Grenlandsrådet 25. februar 2014

Møte i Grenlandsrådet 25. februar 2014 Innkalling Møte i Grenlandsrådet 25. februar 2014 Til: Sted: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Arnt Olav Brødsjø Kåre Preben Hegland, Henriette

Detaljer

Møte i Grenlandsrådet 24. mai 2013

Møte i Grenlandsrådet 24. mai 2013 Innkalling Møte i Grenlandsrådet 24. mai 2013 Til: Sted: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud, Linda Holien Karianne Sydtveit Reiten, Jon Andre Nesland, Jostein Harm Kåre Preben Hegland, Henriette Fluer,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010

PROGRAM FOR GRENLANDS- SAMARBEIDET 2007 2010 Grenland skal ha en bærekraftig utvikling, hvor omdømmet er et samfunn i vekst. Som ett av de store bo- og arbeidsområder i Norge, skal Grenland fremstå som en attraktiv region Innholdsfortegnelse 1) Innledning........................................................3

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus

Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus RÅDSMØTE 03/15 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Fredag 12.juni, kl.10.30 13.00 (Representantskapsmøte kl.10.00-10.30 jfr. egen saksliste) Sted: Formannskapssalen, Haugesund rådhus Forfall: Ordfører Marte Eide

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune

SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune SAKSKART REGIONRÅDSMØTE, 22. MARS 2013. Formannskapssalen, Tromsø kommune Postadresse: Gateadresse: Org.nummer: Telefon / fax: E-post: Bank / post: Postboks 6900 Rådhusgata 2 NO 940 101 808 MVA 777 90

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00

Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00 MODUM KOMMUNE Formannskapene i Modum, Sigdal og Krødsherad Vikersund, 4.4.2013 Arkivsnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Tlf. etat Deres ref. Deres dato 13/911 026 RDM/RDM/AMJ 32 78 93 00 SAKSLISTE FELLES FORMANNSKAPSMØTE

Detaljer

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER Rapport GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER MAI 2013 KARIANNE RESARE DAGLIG LEDER AV GRENLANDSSAMARBEIDET «Regionen er ikke noe annet enn kommunene men kommunene i fellesskap!»

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24

Saksframlegg. Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksframlegg Ark.: 020 Lnr.: 2074/15 Arkivsaksnr.: 14/1154-24 Saksbehandler: Rannveig Mogren KOMMUNEREFORM - VALG AV SAMARBEIDSKOMMUNER, ORGANISERING OG VIDERE PROSESS FRAM MOT ENDELIG VEDTAK Vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik 23. februar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 27. februar 2015 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen Rådhuset Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011.

Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Møte mellom rådmenn og regionkoordinator 18. november 2011. Sted, tid: Jevnaker samfunnshus. Kl. 10.40 12.00. Til stede: Fra kommunene: Fra reg.adm: Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune Rådmann Arne

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 27.11.2014 18.00 Kl. 18.00: Informasjon fra GLØR v/ daglig leder Inge Morten Haave. Ca. kl. 18.30: Innledning om tilstandsrapporten

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.

Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10. Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkesutvalget 13.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.10.2014 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 160/14

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer