HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING"

Transkript

1 KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2011 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet på Nordsjøfartmuseet i Telavåg

2 2

3 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2011 Måla til kontrollutvalet Sakene i 2011 Særskilt om: 1. Opplæring av kontrollutvalet og andre 2. Fylkeskommunen sin valde revisor - Deloitte AS 3. Revisjon av kontrollutvalet sine rekneskapar 4. Budsjett for kontroll og tilsyn i Hordaland fylkeskommune 5. Sekretariat for kontrollutvalet 6. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. Norges Kommunerevisorsforbund (NKRF) 8. Opne eller lukka møter i kontrollutvalet 9. Kontrollutvalet til Sotra 10. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen 11. Rekneskapsrevisjonen 12. Gjennomførte forvaltningsrevisjonar 13. Gjennomført selskapskontroll 14. Andre saker Vedlegg: Oppføljing av tidlegare gjennomførte forvaltningsrevisjonar og selskapskontroll 3

4 Om kontrollutvalet: Lovgrunnlag Lov om kommuner og fylkeskommuner av (kommuneloven) 77 fastset at fylkestinget skal velje eit kontrollutval. Kommunal- og regionaldepartementet fastsette med heimel kommunelova 77 nr. 11 Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Kommunelova og denne forskrifta er viktig basis for kontrollutvalet si verksemd. Oppgåver Kontrollutvalet skal føra tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltninga på vegne av fylkestinget og sjå til at fylkeskommunen har ei forsvarleg revisjonsordning. Hordaland fylkeskommune hadde eigen revisjon til å gjennomføra revisjonsoppgåvene til og med Frå vart revisjonsoppgåvene konkurranseutsett og Deloitte AS vart vald som ekstern revisor. Kontrollutvalet sitt tilsyn og kontroll vert gjort m.a. ved at: den valde revisor vert sett til å gjennomføre revisjon av årsrekneskapen den valde revisor vert sett til å gjennomføre forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre revisjonsoppgåver på bestilling frå utvalet den valde revisor rapporterer resultatet av sitt arbeid til utvalet fylkestinget vert orientert om saker som det er viktig å få kunnskap om utvalet gjennom den valde revisor sitt arbeid til ei kvar tid vurderer om ein har ei forsvarleg revisjonsordning Kontrollutvalet har eit eige sekretariat som skal yte kontrollutvalet den bistand som utvalet har trong for. Sekretariatet skal m.a. sjå til at dei saker som vert handsama i kontrollutvalet er forsvarlig utgreidd. Sekretariatet gjer no innstilling i saker til kontrollutvalet. Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er også sekretariat for kontrollutvala i desse 17 kommunane: Odda, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Voss, Kvam, Fusa, Stord, Bømlo, Fitjar, Austevoll, Tysnes, Kvinnherad, Øygarden, Sund, Samnanger og Os. I tillegg er sekretariatet også sekretær for Forum for Kontroll og Tilsyn. Kontrollutvalet er eit politisk utval som hadde desse medlemmane i valperioden : Terje Hermansen (A), leiar Grete Line Simonsen (V), nestleiar Dagfinn Vik (FRP) Sølvi Anita Schei (FrP) Rolf Sandstad (KrF) Etter valet hausten 2011 fekk kontrollutvalet desse medlemmane for valperioden : Torill Vebenstad (A), leiar Morten Storebø (H), nestleiar Magne Ivar Fauskanger, FRP) Silja Ekeland Bjørkly, (H) Kristian Helland (KRF) 4

5 Fakta om verksemda i 2011 Kontrollutvalet hadde 6 ordinære møter Kontrollutvalet handsama 35 saker Møta vart haldne for opne dører Fylkesordføraren har møterett i kontrollutvalet Arbeidet i kontrollutvalet byggjer på saksframlegg med innstilling laga av sekretariatet. Saksframlegget baserer seg på rapportar, utgreiingar og anna skriftleg dokumentasjon som i hovudsak er motteke frå revisjonen. Vidare baserer utvalet seg på møtebøker, orienteringar frå administrasjonen og kontakt med tilsette, organisasjonar og publikum Kontrollutvalet har fått tilgang til all informasjon det vart bede om I samband med utvalet sitt møte i var utvalet på studietur til Sotra Måla til kontrollutvalet Å auke tillit og tryggleik for at fylkeskommunale oppgåver vert utført på best mogleg måte og at sakshandsaminga sikrar likebehandling og rettstryggleik Å auke kvalitet og effektivitet i dei interne rutinane Å optimalisere dei totale kontrollressursane i fylkeskommunen Å utnytte dei fylkeskommunale midlane optimalt, med utgangspunkt i oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat Å sikre ein profesjonell og effektiv revisjon Å sikre uavhengigheta mellom kontrollutvalet og administrasjonen på den eine sida og kontrollutvalet og den valde revisjonen på den andre sida 5

6 Sakene i 2011 Fylkesrekneskapen med revisjonsmelding Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selskapskontroll Årsmeldingar Konferansar i regi av NKRF og FKT Prosjektrekneskapar Andre saker 6

7 SÆRSKILT OM 1. Opplæring av kontrollutvalet og andre Hordaland fylkeskommune sitt sekretariat for kontrollutvalet, ønskjer å bidra til så god overgang som mogeleg frå ein kontrollutvalsperiode til den neste. Som eit tiltak i så måte, er det laga ein perm, med både generelt innhald og med eit lokalt innhald som gjeld eigen fylkeskommune. Denne er laga etter mal frå Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) og vart gjennomgått og presentert for det nye kontrollutvalet i deira første møte. I tillegg til dette vert det lagt opp til eigen folkevaldopplæring for kontrollutvalet i januar 2012 i samarbeid med kontrollutvala i fylkeskommunane i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Rogaland. Kommunal- og regionaldepartementet har fått utarbeidd den såkalla Kontrollutvalsboka. Den inneheld omtale av kontrollutvalet sin rolle og ansvar og med tips om korleis utvalet kan arbeide. Både det gamle og det nye kontrollutvalet blei gjort merksam på denne og alle i det nye kontrollutvalet har fått utlevert ein kopi av denne. 2. Fylkeskommunen sin valde revisor - Deloitte AS Fylkestinget vedtok i junitinget 2007 å velje Deloitte AS som ny ekstern revisor for Hordaland fylkeskommune frå 1. juli 2007 til og med 30. juni 2010, med opsjon for HFK til å kunne forlengje avtalen med 1+1 år. Deloitte AS har no fungert som ekstern revisor for Hordaland fylkeskommune i over fire og eit halvt år og kontrollutvalet er så langt særs nøgd med den revisjonen som er føreteke. Dette gjeld både rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I 2010 vart det gjort vurdering av om Hordaland fylkeskommune skulle nytta seg av opsjon til å forlengja avtalen med år. Det vart vedteke å nytta seg av denne opsjonen i fylkestinget hhv og I møte i fylkestinget vart det også gjort slikt vedtak i sak 78/10: Kontrollutvalet får fullmakt til å gjennomføra ny konkurranse. Tidsramma må leggjast slik at den som vert valt ut frå konkurransen, er revisor f.o.m Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder: a Utarbeiding og godkjenning av tilbodsdokument. b Knytta til seg naudsynt hjelp. c Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor fylkestinget på val av revisor. Revisjonstenestene var på bakgrunn av dette ute på anbod seinhausten 2011 med frist for å leggja inn tilbod til Evalueringa av dei innkomne tilboda vart starta opp i desember og resultatet vart lagt fram til handsaming i møte i kontrollutvalet i februar Revisjon av kontrollutvalet sine rekneskapar Kontrollutvalet vedtok i 2006 å be kommunerevisjonen i Bergen kommune om å revidere kontrollutvalet og sekretariat for kontrollutvalet sine eigne rekneskapar. Dette vart gjort av 7

8 omsyn til å ivareta kontrollutvalet si uavhengighet. Desse rekneskapa har etter det vore revidert på same måte. 4. Sekretariat for kontrollutvalet Frå 1. juli 2004 vart nye forskrifter om kontrollutval og revisjon sett i verk, med tilhøyrande endringar i kommunelova. Ved nytt regelverk vart kontrollutvalet sitt ansvar for tinging av revisjonstenester meir eksplisitt og det vart mogleg for kommunar å konkurranseutsette revisjonen. I tillegg kunne ikkje revisor lenger ivareta sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalet. Frå vart det nye sekretariatet etablert med to tilsette personar. Sekretariatet vart gitt løyve til å selje tenester til andre kommunar i fylket, noko som medførte at sju kommunar valde å kjøpe sekretariatstenester. Frå vart det inngått avtale med 6 nye kommunar i Sunnhordland og frå vart det inngått avtale med enno ein ny kommune. I løpet av 2009 vart det vidare inngått avtale med ytterlegare 2 nye kommunar. På slutten av 2011 vart det inngått avtale med ytterlegare ein kommune. Det betyr at sekretariatet no har 17 kommunar som kjøper sekretariatstenester. I tillegg er sekretariatet også sekretariat for Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som kjøper sekretariatstenester lik eit halvt årsverk. Sekretariatet har på bakgrunn av denne auken i tal kommunar, auke i sal til FKT samt generell auke i arbeidsmengde til dei andre kommunane, måtte styrka bemanninga med ein ny medarbeidar frå og ein ny medarbeidar frå slik at sekretariatet no tel 4 tilsette. Det er i tillegg tilsett ein ny medarbeidar som skal starte Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er framleis særs aktive i høve til eit landsomfattande forum for kontrollutval. Forumet er kalla Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) og vart skipa hausten Forumet skal vera ein møteplass for kommunale og fylkeskommunale kontrollutval og deira sekretariat. Leiaren i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune var styreleiar i forumet fram til årsmøtet i juni FKT hadde sin årlege fagkonferanse og årsmøte på Gardermoen i tidsrommet Hordaland fylkeskommune hadde denne gongen Sølvi Schei som deltakarar på konferansen. Dessutan deltok Hogne Haktorson, Kari Nygard, Kjartan Haugsnes og Roald Breistein frå sekretariatet. Konferansen inneheld desse hovudtemaa: Eigenkontroll, Kva er det med Halden?, Kommunale tenester på anbod, Auka bevisstgjering om rollar og ansvar i eigenkontrollen, Digital kvardag i kommunenorge Muligheter og fallgruver, Korrupsjon og Med skråblikk på kommunesektoren. Blant førelesarane på konferansen var m.a. desse: Marte Danbolt, Kommunal rapport, Birte Bjørkelo, Deloitte AS, Ole Willy Fundingsrud, KPMG AS, Cecilie Staude, BI, Morten Lillegård, Tromsø kommune, Guro Slettemark, Transparency International, Erling Folkvord, Oslo kommune og Harald Stanghelle, Aftenposten. 6. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) Sjølv om ikkje kontrollutvalet kan vera medlem i NKRF kan dei delta på den årlege kontrollutvalskonferansen som vart arrangert Frå Hordaland fylkeskommune 8

9 deltok Rolf Sandstad, Sølvi Schei og Dagfinn Vik på konferansen. Dessutan deltok Hogne Haktorson og Kjartan Haugsnes frå sekretariatet. Konferansen hadde slike tema: Kommunal eigenkontroll, høringer, åpenhet, media, varsling, revisors uavhengighet, offentlege anskaffingar og erfaringar på tampen av valperioden. Blant førelesarane var m.a.: Administrerande direktør Sigrun Vågeng KS, avdelingsdirektør i kommunal og regionaldepartementet Sølvi Monica Steffensen, rådmann Kari Andreassen, Grue kommune, Professor dr. juris Johan Giertsen, Universitetet i Bergen, kontrollkomiteleder Morten Kokaas (FrP), Trondheim kommune, redaktør Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport, redaksjonssjef Kristin Monstad Lund, Tønsberg Blad, kontrollutvalgsleder Harald Haug Andersen (A), Tønsberg kommune, journalist Siri Gedde-Dahl, Aftenposten, Forsker Marthe Indset, NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning, fung. sekretariatsleder Erlend Pedersen, KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forskningsleder Sissel Trygstad, FAFO, kontrollutvalgsmedlem Bjørn Hernæs (H), Sør-Odal kommune, kontrollutvalgsleder Arnt-Heikki Steinbakk (A), Stavanger kommune og kontrollutvalgsleder Jan Olav Fretland (SV), Lærdal kommune. 7. Opne eller lukka møter i kontrollutvalet Kontrollutvalet gjorde slikt vedtak i sak 06/09 i møte : Kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune vedtek at møta i utvalet er opne, slik det er opna for i Kommunelova 77 nr. 8, med verknad frå Unnatak ved handsaming av opplysningar som er underlagt lovbestemt teieplikt, KL 31 nr. 1 eller særlover. På bakgrunn av dette har møta i kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune vore opne for publikum frå Alle møta vert kunngjort på same måte som møta i dei andre politiske utvala i fylkeskommunen. 8. Kontrollutvalet til Sotra Kontrollutvalet sitt møte vart lagt til Sotra. Denne gongen var møtet i kontrollutvalet i kombinasjon med synfaringar og strekte seg over to dagar. Første dagen besøkte utvalet Sotra vgs. på Bildøy. Her fekk utvalet ei omvisning og dei hadde samtalar med leiinga ved skulen. Seinare same dag besøkte utvalet Fjell kommune og hadde samtalar med ordførar og rådmann. Dagen vart avslutta med synfaring på Kystmuseet i Øygarden. Dag to starta med kontrollutvalsmøte og vart avslutta med synfaring på Nordsjøfartmuseet i Telavåg. 9. Den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen Rekneskapen for 2010 vart gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr. 0, medan netto driftsrekneskap er positivt med kr mill., dvs netto resultatgrad på 5,5 % prosent (Sett opp mot sum driftsinntekter), medan gjennomsnitt resultatgrad for fylkeskommunane i Noreg (utanom Oslo) låg på 8,7 %. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) tilrår at ein over tid bør ha netto resultatgrad på 3 prosent for å ha ei forsvarleg økonomisk drift. For Hordaland fylkeskommune har netto resultatgrad vore slik dei siste åra: 2004 ( 3,96 %) 2005 (+ 8,62 %), 9

10 2006 ( %), 2007 (+ 1,61 %), 2008 (+ 0,20 %), 2009 ( + 0,32%) og 2010 (5,5 %). Som vi ser av desse tala har fylkeskommunen eit resultat som i 2010 også ligg under snittet i fylkeskommunane medan det ligg over tilrådinga frå TBU. Frå revisjonsmeldinga har kontrollutvalet m.a. merka seg at: Årsrekneskapen er gjeven i samsvar med lov og forskrifter og gjev eit uttrykk for fylkeskommunen si økonomiske stilling 31. desember 2010 og for resultatet i rekneskapsåret i samsvar med god kommunal rekneskapsskikk i Noreg. 10. Rekneskapsrevisjonen Deloitte orienterte kontrollutvalet i gjennom heile året om status når det gjeld rekneskapsrevisjonen. Dei presenterte den gjennomførte interimsrevisjonen for 2011 for kontrollutvalet i møte Deloitte har i samband med interimsrevisjonen gjort særskilde vurderingar av rutinar innan delar av intern kontrollen i kommunen. Kontrollutvalet tok interimsrevisjonsrapporten til orientering. Deloitte sin plan for rekneskapsrevisjonen vart også presentert både for det nye og det gamle kontrollutvalet. I 2011 har Deloitte hatt stort fokus på dei utfordringar som ligg i revisjon av fylkesvegane og samarbeidet med Riksrevisjonen i høve dette. Kontrollutvalet er vorte orientert undervegs i dette arbeidet. 11. Gjennomførte forvaltningsrevisjonar Forskrift om kontrollutvalg 9. Forvaltningsrevisjon lyd slik: Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel. Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap eller et kommunalt eller fylkeskommunalt foretaks årsregnskap. Kontrollutvalet vurderer m.a. kvaliteten i sakshandsaminga og om vedtak og premisser er tilstrekkeleg klårt utforma til at vedtaka kan effektuerast. I punkta nedanfor kjem kort omtale av dei forvaltningsrevisjonane som kontrollutvalet har handsama i Forvaltningsrevisjon innan tannhelse Kontrollutvalet bestillte i møte i sak 12/11 forvaltningsrevisjon av Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule med slikt føremål og slike problemstillingar: Føremålet med prosjektet er å undersøke om Hordaland fylkeskommune har ei tannhelseteneste som er tenleg i høve til lover, regler og politiske vedtak. Prosjektet skal ha eit særleg fokus på brukarperspektivet når det gjeld tannhelsetilbodet til prioriterte grupper. Med bakgrunn i føremålet er det formulert følgjande problemstillingar: 10

11 Er tannhelsetenesta sin klinikkstruktur føremålstenleg for å tilby tannhelsetenester som er tilgjengelig for alle brukarar uavhengig av geografiske tilhøve? a. Korleis har utviklinga i klinikkstrukturen vore dei seinare åra? b. Har endringar i klinikkstrukturen medført konsekvensar for brukarane (td målt gjennom oppmøtefrekvens)? I kva grad utfører tannhelsetenesta førebyggjande arbeid? I kva grad gir Hordaland fylkeskommune eit tilfredsstillande tilbod om tannhelsetenester til prioriterte grupper, i samsvar med regelverket? a. Gjev fylkeskommunen eit regelmessig og oppsøkjande tilbod til prioriterte grupper, jf. lov om tannhelsetenester 1-3? b. Er det etablert rutinar og retningsliner for å sikre at dei prioriterte gruppene får informasjon om den tannhelsetenesta dei har krav på? c. Kva rutinar har fylkeskommunen for å identifisere prioriterte brukargrupper sitt behov for tannhelsetenester? d. I kva grad er samhandlinga mellom fylkeskommunen og andre tenesteytarar innan helsevesenet (t.d. kommunale etatar og institusjonar) tilfredsstillande, når det gjeld tilbod om tannhelsetenester til prioriterte brukargrupper? Kva rutinar har Hordaland fylkeskommune for å yte tannhelsetenester til betalande klientar? a. I kva omfang yt tannhelsetenesta i Hordaland tenester til betalande klientar? b. Har fylkeskommunen eigne retningsliner knytt til tannhelsetenester for betalande klientar, og i kva grad blir evt retningsliner etterlevd? c. Har fylkeskommunen tilfredsstillande rutinar for fakturering av betalande klientar? d. Korleis sikrar fylkeskommunen at tilbodet til betalande klientar ikkje går ut over tilbodet til dei prioriterte gruppene? e. Har fylkeskommunen retningsliner for eventuelle bierverv blant tilsette ved tannhelseklinikkane? Har Hordaland fylkeskommune tilstrekkeleg med kompetanse og kapasitet til å gje tilbod om tannhelsetenester etter gjeldande regelverk, samt eventuelle eigne vedtak og målsettingar? a. Har fylkeskommunen ein tilfredsstillande rekrutteringsstrategi for å sikre eit godt og langsiktig tilbod om tannhelseteneste i heile fylket? b. Kor høgt er sjukefråværet innanfor tannhelsetenesta, og korleis arbeider fylkeskommunen for å følgje opp sjukefråværet blant dei tilsette? c. I kva omfang står tannlege- og tannpleiarstillingar vakante? Deloitte leverte revisjonsrapport til møte og det vart vedteke slik innstilling til fylkestinget i sak 27/11: Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1. Forslag til tiltak i punkt 6 i forvaltningsrevisjonsrapport som gjeld tannhelse i Hordaland fylkeskommune vert følgt opp. 2. Det vert laga ein handlingsplan innan , som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Fylkestinget handsama saka i sak 27/11 i møte og gjorde slikt vedtak: 1. Fylkestinget anbefaler at den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune: 1.1. Prioriterer å samarbeide med kommunane om betre system for å sikre rettane til pasientar med heimesjukepleietenester (jf. lov om tannhelsetenester 1-3 c) Har fokus på å bidra med gode løysingar for å minske belastninga på dei kommunale tenestene, på bakgrunn av at sentralisering av tannhelsetenesta gjev dei minst mobile brukarane lengre reiseveg når dei treng tannlegebehandling. 11

12 1.3. Rettar opp systemsvikten som gjer at ein ikkje får oppdatert informasjon frå Folkeregisteret, slik at prioriterte grupper blir sikra det tilbodet dei skal ha etter lova (lov om tannhelsetenester 1-3) Finn fram til tiltak som sikrar at innvandrarar og flyktningar får tilstrekkeleg informasjon om tannhelsetilbodet i samsvar med lov om tannhelsetenester Har fokus på godt samarbeid med kommunane om iverksettinga og gjennomføringa av samarbeidsavtalane Vurderer behovet for avklaring av rolla til leiande tannpleiarar Etablerer samla oversikt over aktivitetane i folkehelsearbeidet til bruk i kontinuerleg oppfølging av gjeldande strategi På bakgrunn av stort utskifting av personell, jamleg vurderer oppdatering av oversikt over personell med bierverv Vurderer nye eller andre tiltak for å sikre rekruttering og stabilitet ved klinikkane i distrikta Sikrar at tannhelsetenesta har eit tilfredsstillande tilbod om narkose, og at ventetida vert forsvarleg for dei pasientane som treng det. 2. Det vert laga ein handlingsplan innan , som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga Forvaltningsrevisjon innan bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule Kontrollutvalet bestilte i møte i sak 26/11 forvaltningsrevisjon av Bruk av digitale verktøy og læremiddel i vidaregåande skule med slikt føremål og slike problemstillingar: Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke korleis Hordaland fylkeskommune følgjer opp krav om digital kompetanse i dei vidaregåande skulane i. Med bakgrunn i føremålet er det formulert følgjande problemstillingar: 1. I kva grad sørgjer Hordaland fylkeskommune for at pedagogiske tilsette i vidaregåande skular har tilstrekkeleg kompetanse i bruk av digitale verktøy og læremiddel? 1.1. Har fylkeskommunen eit tilstrekkeleg tilbod om kompetanseutvikling innan pedagogisk bruk av IKT blant lærarar? 1.2. Har fylkeskommunen/ vidaregåande skular i Hordaland tilstrekkeleg oversikt over digital kompetanse og kompetansebehov blant pedagogisk tilsette? 1.3. Blir det i tilstrekkeleg grad lagt til rette for kunnskaps- og kompetansedeling mellom pedagogisk tilsette når det gjeld bruken digitale verktøy og læremiddel i undervisninga? 2. Korleis sikrar Hordaland fylkeskommune at skulane følgjer opp krav om bruk av digitale verktøy? 2.1. Korleis sikrar fylkeskommunen at IKT-planar ved skulane blir følgt opp? 2.2. I kva grad blir fylkeskommunen sine resultatmål for Digital skole/bruk av IKT i lærings- og vurderingsarbeid følgt opp i skulane? 2.3. Har fylkeskommunen og/eller skulane innført særskilte tiltak for å unngå at det oppstår digitale skilje mellom skulane? 3. I kva grad har vidaregåande skular i Hordaland tatt i bruk læremiddel frå Nasjonal digital læringsarena (NDLA)? 3.1. Fungerer NDLA som eit fullverdig alternativ til lærebøker ved vidaregåande skular i Hordaland? 4. Har Hordaland fylkeskommune tilfredsstillande IKT-infrastruktur? 4.1. I kva grad er fylkeskommunen sin IKT-infrastruktur tilpassa utviklinga innanfor dette feltet? Forvaltningsrevisjonsrapport vert levert våren

13 12. Gjennomførte selskapskontrollar Forskrift om kontrollutvalg 13. Selskapskontroll lyd slik: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll Selskapskontroll av Bybanen AS Kontrollutvalet bestilte i møte i sak 13/11 selskapskontroll av Bybanen AS med slikt føremål og slike problemstillingar: Føremålet med selskapskontrollen er å undersøke og vurdere om Bybanen AS driv målretta og kostnadseffektivt, i samsvar med fylkeskommunale vedtak, selskapet sine vedteker, og sentrale lover og reglar. Følgjande overordna problemstillingar vil bli undersøkte: 1) Er vedtektene for selskapet i samsvar med føremålet og politiske vedtak? 2) I kva grad driv selskapet i samsvar med gjeldane vedtekter, fylkeskommunale vedtak og andre føringar frå eigar? 3) Driv selskapet i samsvar med sentrale lover og reglar? 4) Driv selskapet i tråd med etiske retningslinjer? 5) Har selskapet etablert system og rutinar for å sikre at selskapet driv målretta og effektivt? 6) I kva grad har selskapet eigedelar som er tilpassa verksemda? 7) Blir endring i innskoten kapital og eventuelle ansvarlege lån handtert på ein korrekt måte, og i samsvar med politiske vedtak? Deloitte leverte revisjonsrapport til møte og det vart vedteke slik innstilling til fylkestinget i sak 32/11: Fylkestinget ber generalforsamlinga syta for at: 1. Forslag til tiltak i punkt 6 i revisjonsrapport som gjeld Bybanen AS vert følgt opp av styret. 2. Det vert laga ein handlingsplan innan , som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Fylkestinget handsama saka i sak 32/11 i møte og gjorde slikt vedtak: Fylkestinget ber generalforsamlinga syta for at: 1. Forslag til tiltak i punkt 6 i revisjonsrapport som gjeld Bybanen AS vert følgt opp av styret. 13

14 2. Det vert laga ein handlingsplan innan , som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å følgja opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret foriverksettinga. 3. Samferdselsutvalet skal fortløpande ha statusrapportar frå styret i Bybanen AS og Skyss i høve til oppfølginga av tilrådingane av rapporten. 13. Andre saker Uttale om prosjektrekneskapar Kontrollutvalet har hatt fleire prosjektrekneskapar til handsaming i Det har fram til no vore ei utfordring å få prosjektansvarleg til å sette opp ein rapport med kommentarar og vedlagt statusrapport avvik som skal følgje prosjektrekneskapen til fylkeskasseraren. Dette jf. Hordaland fylkeskommune si økonomihandbok, prosjektrekneskap, prosjekt i investeringsrekneskapen punkt 4.4. Det har også vore ei utfordring at enkelte prosjekterkneskapar har blitt liggande ferdig lenge før dei vart send over til kontrollutvalet. Det har vore kontakt med Deloitte, økonomidirektør, fylkeskasserar og prosjektansvarlege for å denne rutinen på plass. Det ser no ut til at denne rutinen fungerer slik den skal Øvrige saker i kontrollutvalet i 2011 Orientering om oppnemning av styreleiarar og styremedlemmer til region- /landsdelinstitusjonar og knutepunktinstitusjonar innan kultursektoren Sak til fylkestinget om tidspunkt for val av kontrollutvalet for perioden Orientering om fylkeskommunen sitt etablerte internkontrollsystem Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i valperioden Bergen, den Kontrollutvalet 14

15 15

16 Årsmelding 2011 for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune - Vedlegg OPPFØLGING AV TIDLEGARE GJENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISJONAR OG SELSKAPSKONTROLLAR 1. Oppretting av Skyss 2. Implementering av nytt billetteringssystem 3. Selskapskontroll 2009 Eigarskapsforvaltning 4. Eigarskapskontroll Arbeidsmarknadsbedriftene 5. Innkjøpsfunksjonen 6. Vedlikehald og inneklima 7. Tildeling og oppfølging av drosjeløyve 8. Kartlegging av tilbod om skulehelseteneste 9. Selskapskontroll av Beredt AS 16

17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapportar og selskapskontrollrapportar Sekretariatet bad fylkesrådmannen i brev om å komme med status på kva tiltak som er sett i verk i høve fylkestinget sine vedtak i desse sakene. Svar vart motteke innan den fristen som var sett og går fram av punkta under 1. Oppretting av Skyss 1.1. Oppsummering frå tidlegare år: Kontrollutvalet gjorde m.a. slikt vedtak i sak 25/09 i møte : Kontrollutvalet bestiller forvaltningsrevisjon av Oppretting av Skyss, frå Deloitte AS, med utgangspunkt i forslag til prosjektplan og ev. innspel under drøftinga i møtet. Kontrollutvalet bestilte forvaltningsrevisjon av Oppretting av Skyss i møte med slikt føremål og slike problemstillingar: Føremålet med revisjonen er å kartlegge om organiseringa av Skyss er føremålsteneleg i forhold til dei målsetjingar som er formulerte for kollektivtransportområdet, både frå politiske hald og i interne mål- og strategidokument for Skyss. Frå føremålet er det utleia fylgjande problemstillingar med underproblemstillingar: Er organiseringa av Skyss føremålstenleg? Har ein i tilstrekkeleg grad kartlagt/analysert kva for oppgåver som må løysast for at Skyss skal nå sine målsetjingar? Er organiseringa føremålstenleg i høve til å løyse identifiserte oppgåver? Er det tilstrekkelig kompetanse i Skyss til å utføre/løyse problemstillingane leiinga og dei respektive avdelingar står ovanfor? I kva grad har Skyss tilstrekkelege system og rutinar? Korleis fungerer ansvarsdelinga mellom Skyss og samferdselsavdelinga? Er avklaring av roller tydeleg definert og er fordeling av rollar hensiktsmessig? Har Skyss fått delegert tilstrekkeleg mynde til å sikre effektiv drift? Er det etablert rapportering og andre tiltak som sikrar at samferdselsavdelinga/fylkestinget har tilstrekkelig kontroll og oversikt over aktiviteten i Skyss? I kva grad har Skyss kompetanse, system og rutinar for å marknadsføre kollektivtransporten? Er det gjennomført analyser av potensielle utfordringar og utarbeidd mål og strategi på området? Er det gjennomført tiltak som sikrar at organisasjonen har tilstrekkelig kompetanse i høve til dei problemstillingar marknadsavdelinga står ovanfor? Har Skyss nødvendige system, rutinar og verktøy på dette området? 17

18 Revisjonsrapport vart handsama i kontrollutvalet og fylkestinget gjorde på bakgrunn av den slikt vedtak: Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at: 1 Det vert utarbeidd ein plan for korleis Skyss kan innfri mål og strategiar for kollektivtransporten i Hordaland fylkeskommune. I dette ligg også organisering og bemanning i Skyss for å takla ein ordinære driftssituasjon. Utgangspunktet for dette arbeidet er vurderingane i punkt 7 i rapport Oppretting av Skyss. 2 Planen vert lagt fram innan Vurderingane som går fram av rapporten punkt 7 er desse: Undersøkinga visar at Skyss framleis er i en utviklingsprosess for å finne ei optimal organisering, og at eininga framleis ikkje har full oversikt over kva oppgåver dei vil ha ansvar for i ein ordinær driftssituasjon og kva ressursar dette vil krevja. Strategiar og styringsdokument som låg til grunn for etableringa av Skyss la i for liten grad tilstrekkeleg konkrete føringar til at eininga på ein effektiv måte kunne etablera ein tenleg og operativ organisasjon. Skyss har i for liten grad hatt kapasitet til å gjennomføra eit systematisk arbeid med å kartleggja oppgåver, utarbeide strategi og handlingsplanar, og operasjonalisera målsettinger i Skyss. Dette er viktige aktivitetar som bør prioriterast. Vidare har undersøkinga vist at ein ikkje i tilstrekkeleg grad har koordinert oppgåver på tvers av avdelingar for å sikra at organisasjonen som eit heile fokuserer på/bidrar til å nå dei overordna måla for Skyss. Skyss har identifisert ei rekkje organisatoriske utfordringar og sett fokus på desse. Forvaltningsrevisjonen viser at Skyss framleis ikkje har fått på plass naudsynt kompetanse, rutinar og system på alle vesentlege område. Det er uheldig at Skyss i mangel av eit marknads og informasjonssystem ikkje hatt mogelegheit for å berekna bonus/malus i høve til avtalane med operatørane, og dei har også mangla viktig kunnskap om kundane og marknaden. Revisjonen meiner det er grunnlag for å stilla spørsmål med prioriteringane som er gjort når dette særs viktige systemet ikkje har kome på plass før. Undersøkinga visar at Skyss har fått tilstrekkeleg mynde, men at rolleavklaringa mot samferdselsavdelinga på nokre område ikkje blir opplevd som tilstrekkelig klar, noko som kan påvirke drifta og oppgåveutføringa på ein negativ måte. Det kjem også fram at oppgåvefordelinga ikkje er i samsvar med premissane/styringsdokumenta som låg til grunn for opprettinga, og det er difor naturleg at det blir foretatt ein fornya gjennomgang og vurdering av oppgåvefordelinga. Skyss opplever at dei ikkje får tilstrekkelege styringssignal frå samferdselsavdelinga. Revisjonen vurderer det som positivt at det no blir gjennomført jamlege og meir strukturerte samhandlingsmøte mellom Skyss og samferdselsavdelinga og reknar med at samferdselsavdelinga i den samanheng også formidlar og følgjer opp styringskrav. Forvaltningsrevisjonen viser at rapporteringa frå Skyss til samferdselsavdelinga ikkje er i samsvar med det som vart lagt til grunn ved opprettinga av innkjøpseininga. Etter revisjonen si vurdering, bør det klargjerast kva som bør inngå i rapporteringa frå Skyss til samferdselsavdelinga, slik at ein sikrar at samferdselsavdelinga har eit grunnlag for å utøva naudsynt kontroll og oppfølging med aktivitetane i Skyss. 18

19 Skyss har kompetanse på dei fleste områda dei har ansvar for, men eininga manglar framleis ressursar knytt til IKT og rutedata /informasjon. Dette er kritiske og viktige funksjonar som eininga bør prioritera å få på plass. Marknadsavdelinga har ikkje den kapasiteten eller kompetansen som organisasjonen vil trenge på lengre sikt. Avdelinga har valt å avventa rekruttering til ein ser kva kompetanse og kapasitet som vil bli naudsynt når ein er komen i ein meir ordinær driftssituasjon. Dette er eit val som etter revisjonen si vurdering krev at Skyss følgjer situasjonen tett og planlegg tiltak slik at det blir mogleg fortløpande å tilpassa ressursane til utviklinga i driftssituasjonen. Skyss manglar på nokre område ressursar, rutinar og system som gjer at marknadsavdelinga ikkje har kunne stetta informasjonsbehovet til kundane, og kunne marknadsføre kollektivtransporten på ein optimal måte. I møte i kontrollutvalet vart notat frå samferdselsavdelinga lagt fram som melding 55/10. I dette stod det m.a.: Skyss vurderte det slik at det var naudsynt med ekstern bistand i samband med oppfølging av forvaltningsrevisjonen. Det blei sendt ut førespurnad til fire aktuelle konsulentmiljø og Prosesspartner blei etter ein konkurranse vald som konsulent. Konsulenten skal bistå inn i ein prosess som mellom anna skal dokumenterast med ein rapport som svarer på fylkestinget sitt vedtak. Det blir lagt til grunn at arbeidet med rapport og presentasjon skal sluttførast innan den 1. desember Status på tiltak som er sett i verk ved overgangen til 2011: Sekretariatet sendte brev til fylkesrådmannen med spørsmål om status i høve oppfølging av vedtaka i denne forvaltningsrevisjonen pr Frist for tilbakemelding vart sett til og innan fristen kom det slik tilbakemelding: Det vart lagt fram sak for fylkestinget , sak 67/10 Utviklingsplan for Skyss. Fylkestinget gjorde slikt vedtak: 1. Fylkestinget tek utviklingsplan for Skyss til orientering. 2. Fylkestinget ynskjer kvartalsvis ei kortfatta rapportering til samferdselsutvalet om oppfylging og framdrift i utviklingsplanen, samt den aktuelle driftssituasjonen for kollektivtrafikken i fylket. Svaret vart lagt fram for kontrollutvalet som melding 15/11 i møte og det vart gjort slikt vedtak: Kontrollutvalet seier seg ikkje nøgd totalt sett med dei tiltak som Hordaland fylkeskommune har sett i verk i høve denne saka frå kontrollutvalet og ønskjer å følgje opp saka vidare Status på tiltak som er sett i verk ved overgangen til 2012: Sekretariatet sendte brev til fylkesrådmannen med spørsmål om status i høve oppfølging av vedtaka i denne forvaltningsrevisjonen pr Frist for tilbakemelding vart sett til og innan fristen kom det slik tilbakemelding: 19

20 Fylkestinget vedtok i juni 2010 å be fylkesrådmannen syta for at det vart utarbeidd ein plan for korleis Skyss kan innfri mål og strategiar for kollektivtransporten i Hordaland fylkeskommune. Den første utviklingsplanen vart utarbeidd av Skyss hausten 2010, og handsama av fylkestinget i desember Utviklingsplanen dannar grunnlag for korleis Skyss kan medverka til å nå dei politiske måla, konkretisera mål for Skyss som eining, koma med forlag til korleis Skyss skulle løysa påpeikte utfordringar og syna prioriteringane framover. I planen forpliktar Skyss seg til å gjera rullering av planen kvart år. Rulleringa for 2012 er lagt fram både for samferdsutvalet og fylkesutvalet. Det vert kvartalsvis rapportert til politisk nivå på framdrifta i arbeidet har vore eit godt år for kollektivsatsinga i Hordaland. Det har vore ein tydeleg passasjerauke, og Bybanen i Bergen fraktar fleire passasjerar enn prognosane. Skyss har i sitt arbeidd i 2011 lagt vekt på å gjennomføra dei tiltaka som vart vedtekne i utviklingsplan for Skyss. Dei fleste prosjekta er gjennomførte innanfor planlagde rammer og tid. Billetteringssystemet Billetteringssystemet har vore eit av dei større prosjekta Skyss har arbeidd med, og etter fleire år med utvikling og testing er systemet no i det store og heile ferdig (sjå eigen statusrapport). Salskanalar Eit sentralt mål for Skyss er å tilby produkt som er enkle å forstå, kjøpa og bruka for alle. For å letta kjøp av billettar arbeider Skyss med å utvikle fleire salskanalar. Dei aktuelle kanalane er billettautomatar, kommisjonærløysingar, sal via internett og mobil og vidareutvikling av Skyss sine kundesenter. Program for innfasing av salskanalar er klar. Dei ulike delprosjekta er i ulike fasar: Delprosjekt automatar er i fase for lansering. Delprosjekt web er i fase for testing og utrullering. Delprosjekt kommisjonærløysingar og delprosjekt mobil er begge i fase for planlegging, analyse og design. IKT-strategi Eit anna prosjekt i utviklingsplanen har vore å etablera ei eiga IKT-avdeling og utarbeida og setja i verk ein eigen IKT-strategi. Det er tilsett ein fagleiar og det er lagt fram ein IKT-strategi som legg føringar for både IKTsatsinga i Skyss og heilskapen i Skyss sin systemportefølje. Organisasjonsstruktur Eit anna prioritert tiltak i 2011 har vore å gjennomgå organisasjonsstrukturen, særleg med tanke på om Skyss er organisert på ein måte som støttar opp om dei sentrale arbeidsprosessane, og om leiargruppa er strukturert på ein hensiktsmessig måte. I samråd med medarbeidarane og representantar for desse ønskjer leiargruppa å sjå nærmare på den interne organiseringa med spesiell vekt på kundeprosessar som går på tvers av organisasjonsmodellen. Anbodsutsetting og oppstart av nye rutepakkar Alle ruteområde i fylket er no konkurranseutsette, med unntak av rutepakke Vest, som skal starta opp i juni Rutepakke Nord og Sentrum vart tildelt Tide Buss AS som operatør. Ved den store ruteomlegginga 3. oktober vart nytt prinsipp for stamlinjenett for Bergen nord og sentrum sett i drift. Organiseringa skal gi eit betre tilbod mot kunden med hyppigare frekvens og meir effektiv utnytting av ressursane. Ved oppstart fekk vi ein heilt ny busspark, 20

21 som møter krava til universell utforming og har vesentleg lågare miljøutslepp enn den gamle. I tillegg vart fleire nye miljøvenlege gassbussar sette i drift. Rutepakke Vest er tildelt Nettbuss Drammen AS og vert sett i drift i juni Med det har Skyss sett alle rutepakker i anbodsregimet i drift. Dette er ein milepæl for kollektivtrafikken i Hordaland, og Skyss vil gå over i ein ny fase. Då kan Skyss i større grad enn før forbetra og utvikla tilbodet mot kundane for å skapa vekst. Trafikantinformasjon Mangel på oppdatert reiseinformasjon kan vera til hinder for at folk vel å reisa kollektivt. Eit prioritert tiltak er difor å utvikla sanntidsinformasjon til utvalde haldeplassar og terminalar og i informasjonskanalane kundane brukar. Sanntidsinformasjonsprosjektet vart starta i 2011 og vil vera eit av Skyss sine største prosjekt i Kontrollutvalet handsama svaret i møte og gjorde då slikt vedtak: Kontrollutvalet er ikkje nøgd med tilbakemelding om tiltak som er sett i verk i høve denne forvaltningsrevisjonen og ber om at fylkesrådmannen kjem i mai møtet for å gje ytterlegare informasjon. 2. Implementering av nytt billetteringssystem i Skyss 2.1. Oppsummering frå tidlegare år: Kontrollutvalet bestilte forvaltningsrevisjon Implementering av nytt billetteringssystem i Skyss i møte med slikt føremål og slike problemstillingar: Arbeidet med nytt billetteringssystem for kollektivtrafikken i Hordaland begynte i 2003, med Tide som samarbeidspartnar. I byrjinga av 2006 vart prosjektet overført i sin heilskap til fylkeskommunen og det som seinare skulle bli Skyss. Billetteringsprosjektet gjekk over i ein annan fase, med den strategien som ein kan sjå resultata av i dag. Etter ein anbodsrunde blei det inngått avtale med den tyske leverandøren Atron om innkjøp av nytt billetteringssystem. Framdrifta i prosjektet har ikkje vore tilfredsstillande, og det har vore mange utsetjingar i høve til når systemet kan forventast å takast i bruk fullt ut. Mellom anna er ikkje internett-, mobiltelefon-, og automatdelen av systemet fullt operativt per i dag. Billettmaskinar er tatt i bruk på 130 bussar, medan det på sikt skal plasserast på 1000 bussar. I samband med forvaltningsrevisjonen er det utarbeidd følgjande problemstillingar: 1. I kva grad følgjer Skyss god praksis for prosjektstyring i samband med implementering av nytt billetteringssystem? a. I kva grad var det klare rolle- og ansvarstilhøve i implementeringa av nytt billetteringssystem? b. I kva grad har Skyss etablert rutinar for prosjektstyringa? Under dette gjeld til dømes opp følging av framdriftsplanar, budsjett, avviksrapportering, tiltak, risikostyring m.m 2. Korleis er framdrifta i prosjektet og kva blir gjort for å sikre naudsynt framdrift? a. I kva grad er framdrifta i samsvar med vedtak, planar og føresetnader? b. Korleis blir framdrift følgt opp (møteaktivitet, rapportering ol.) og kva tiltak blir sett i verk for å korrigere avvik? c. Korleis har Skyss handtert forsinkingar frå systemleverandør, og kva tiltak er sett i verk for å sikra at leverandøren (i framtida) leverer i høve til fristar 3. Korleis fungerer samhandlinga mellom Skyss og samferdsleavdelinga i Fylkeskommunen 4. Korleis fungerer samhandlinga med leverandøren av billetteringssystem? 21

22 Revisjonsrapport vart handsama i kontrollutvalet som sak 32/10 i møte der det vart laga slik innstilling som fylkestinget vedtok : Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at 1 Vurderingane i punkt 5 av forvaltningsrevisjonsrapport innan Implementering av nytt billetteringssystem i Skyss vert følgt opp 2 Det vert laga ein handlingsplan innan , som syner kva tiltak som skal setjast i verk for å betra situasjonen innan prosjektstyring, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Fylkestinget handsama saka i møte og gjorde då slikt vedtak: Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for at Melding 89/10 Billetteringssystemet Handlingsplan for å betra prosjektstyringa vart lagt fram for kontrollutvalet Status på tiltak som er sett i verk ved overgangen til 2011: Sekretariatet sendte brev til fylkesrådmannen med spørsmål om status i høve oppfølging av vedtaka i denne forvaltningsrevisjonen pr Frist for tilbakemelding vart sett til og innan fristen kom det slik tilbakemelding: Svaret vart lagt fram for kontrollutvalet som melding 15/11 i møte og det vart gjort slikt vedtak: Kontrollutvalet seier seg ikkje nøgd totalt sett med dei tiltak som Hordaland fylkeskommune har sett i verk i høve denne saka frå kontrollutvalet og ønskjer å følgje opp saka vidare Status på tiltak som er sett i verk ved overgangen til 2012: Sekretariatet sendte brev til fylkesrådmannen med spørsmål om status i høve oppfølging av vedtaka i denne forvaltningsrevisjonen pr Frist for tilbakemelding vart sett til og innan fristen kom det slik tilbakemelding: Innleiing Billetteringsprosjektet i Skyss blei oppretta hausten 2005 for å handtera innkjøpet av billetteringsystemet Atries frå den tyske leverandøren Atron gmbh. Atries skulle overta etter BusPos, det gamle billetteringssystemet som hadde vore i bruk i fylket sidan Dei viktigaste hendingane for billetteringsprosjektet er vist i den kronologiske oversikten nedanfor. Ein detaljert gjennomgong av bakgrunnen for prosjektet og ei god oppsummering av status slik den stod våren 2010 er gitt i Deloitte sin revisjonsrapport for prosjektet, ref. vedlegg til sak. 32/10 frå møtet i kontrollutvalet 22. september Om lag samstundes med at kontrakten mellom Hordaland fylkeskommune og Atron vart underskriven, fekk Atron også liknande kontraktar om leveransar av Atries billettsystem til andre store kundar, mellom anna to omtrent jamstore prosjekt i Sverige. 22

23 Ein forstod snart at Atron ikkje hadde kapasitet til å handsama tre slike store prosjekt samstundes, og arbeidet i prosjektet dei først åra bar preg av mange periodar med berre ubetydeleg framdrift. I august 2007 melde Atron om forseinkingar i leveransane sine og i desember 2007 vart det klart at ein ikkje ville klara på få på plass Atries til oppstarten av anbodskøyringa av buss i Austevoll frå 1. jan Atries kom likevel i bruk i Austevoll frå slutten av mai 2008, men med redusert funksjonalitet i høve til det ein hadde forventa. Fram til då var prosjektfokus å ta fram, testa og godkjenna full funksjonsfylde i Atries for deretter å ta den i bruk på alle transportmidla i fylket samstundes. Med dei forseinkingane ein opplevde vart det vurdert slik at det var viktigare at ein fekk på plass Atris i dei nye komande anbodskøyringsområda enn å utvikla full funksjonsbredde. Dette vart då prosjektet sitt hovudfokus fram til sommaren Ein viktig milepæl for prosjektet passerte ein då bybana i Bergen starta opp i slutten av juni Med billettautomatar på stasjonane og kortlesarar om bord i vognene var Atries billetteringssystem endeleg i bruk i heile (med unnatak for nokre snøggbåtar) Hordaland. Med dette kunne ein igjen fokusera på å få plass dei manglande funksjonane i billettsystemet Kronologi Tidspunkt Vedtak Hending Juni 1999 Vedtak Fylkestinget Strategi og handlingsplan for kollektivtransporten i Bergensområdet. Forprosjekt nytt billetteringssystem Gjennomfør. forsprosjekt Reis i Vest vurderingsgrunnlag for gjennomføring av hovudprosjekt. Mai 2002 Vedtak Vidareføring av Reis i Vest som eit hovudprosjekt. Fylkestinget Desember 2002 Vedtak Fylkestinget Val av finansieringsløysing drøfting med transportselskapa om ein avtale der transportselskapa får ansvar for finansiering og August 2003 innkjøp av nytt billetteringssystem Avtale om at Bergen kommune overtar forvaltningsansvaret for transportsystemet i Bergen Bergen kommune gjennomførte Forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen. Oktober 2004 Mars 2005 Oktober 2005 Oktober 2005 Mai 2006 Mars 2007 Vedtak Fylkestinget Vedtak Fylkesutvalet Vedtak Fylkestinget Fylkesråd mannen Vedtak Fylkesutvalet Vedtak Fylkestinget Gradvis konkurranseutsetting av bussruteproduksjonen i fylket frå Bergen kommune trer inn i avtalen om finansiering av nytt billetteringssystem. HFK som eigar og ansvarleg for drift av fellesdelen av billettsystemet Finansieringsavtale for billetteringssystem mellom HFK, HSD Buss AS, HSD Sjø AS, Gaia trafikk AS og Hordaland Kollektivservice AS. Kontrakt med Atron om levering av nytt billetteringssystem. Billetteringsprosjektet vert oppretta. Første installasjon skal bli i Austevoll januar 2008 og resten av fylket skal vere dekka av nytt billettsystem innan utgangen av året. Overta ansvaret for billettsystemet for snøggbåtrutene og lokale båtruter. Overtaking av heile billetteringssystemet avtale med Tide Buss AS, Tide Sjø AS og Hordaland Kollektivservice AS. 23

24 November 2007 Vedtak Fylkestinget Oppretting av Skyss, med ansvar for ruteplanlegging, utvikling av billettsystemet, og informasjon og marknadsføring av kollektivtilbodet. Mai 2008 Nytt billetteringssystem, med innskrenka funksjonalitet, vart teke i bruk på bussane i Austevoll Juli 2008 Nytt billetteringssystem, med innskrenka funksjonalitet, vart teke i bruk på bussane i Sunnhordland August 2008 Nytt billetteringssystem, med innskrenka funksjonalitet, vart teke i bruk på bussane i Eksingedalen og Modalen Januar 2009 Nytt billetteringssystem vart teke i bruk på bussane i Hardanger/Voss August 2009 Nytt billetteringssystem vart teke i bruk på bussane i Os og Bergen Sør og i Nordhordland April Mai 2010 Nytt billetteringssystem vart teke i bruk på bussane i resten av Hordaland (Fjell, Sund, Osterøy, Askøy og Bergen) Juni 2010 Nytt billetteringssystem, no og med billettautomatar, vart teke i bruk på og langs Bybanen i Bergen Arbeid med å få plass resten av funksjonane og gjennomføring av avsluttande godkjenningstest (SAT Site Acceptance Test) Oktober 2011 Billetteringsprosjektet avsluttast Sidan sommaren 2010 I tillegg til at ei mengd funksjonar var manglende i Atries var Skyss lite nøgd med Atron si handsaming av dei problema ein hadde med Atries igjennom sommaren Det har vore forhandlingar med Atron med sikte på å finna gode løysingar. Sidan sommaren 2010 har Atron gjorde ein del indre organisasjonsendringer og omprioriteringer og framdrifta hos dei har sidan blitt betra. Dei har no utvikla nesten alle dei manglande funksjonane i Hordaland sitt billetteringssystem. Eit tilnærma komplett systemet var i august/september 2011 igjennom ein tre vekers kvalifiserande test (SAT Site Acceptance Test) her i fylket. Diverre har ein ikkje oppnådd god nok kvalitet for billettautomatane og testen er difor enno ikkje godkjend. Status produksjon Billetteringa går no greitt på bybane, bussar og båtar. Innimellom førekjem det likevel nokre feil, men desse vert i all hovudsak handsama av operatøren sjølv som byter ut eininga med feil med ein frå reservedelslageret sitt. Einingar med feil blir sende til Skyss for reparasjon. I februar 2012 innførte ein Favoritt -konseptet i billetteringssystemet. Kunden kan no nominera ei reise på sitt Skysskort som sin Favoritt. Om ein har tilstrekkeleg verdi på KontantSkyss kan ein så gå direkte på buss/bane og halda Skysskortet sitt opptil kortlesar ved bakdør, og ein vil då fort og greitt automatisk bli belasta for ei reise. Dette er ein effektiv måte å billettera på og mange reisande har allereie teke Favoritten i bruk. Billettautomatane skapar i dag dei største problema for Skyss då det stadig er problem med at utmatinga av Minikort stoppar opp. Konsekvensen er at kunden opplever at automatane stadig er i ustand samstundes som Skyss må bruka mykje tid på å reisa rundt til alle automatane og ordne opp. Internett-løysinga for kjøp av reiseprodukt på nett er også endelig på det nærmaste klar. Innan utgangen av mars 2012 vil ein koma i gang med ein belastningstest, noko som vil bli gjort i ein lukka kontrollert test med et lite tusentalls brukarar. Lukka i denne samanheng betyr at det ikkje vil bli gitt generell tilgang for publikum. Testpersonane er regelmessige kollektivbrukarar som skal gi Skyss objektive tilbakemeldingar om sine erfaringar etter som testen held fram. For at ein slik test skal gi meining må den gå over nokre månader. Sannsynlegvis vil løysinga verta justert litt i forhold til desse tilbakemeldingane før det vert offentleg lansering. 24

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 25. august 2010 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10 MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) DESSE MØTTE Vik, Dagfinn (FRP) Schei,

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12

Dato: 16. februar 2012 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 16. februar 2012 Kl.: 10.00 16.00 Stad: Møterom 425 Sunnhordland i Fylkeshuset Saknr.: 8/12-13/12 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Lauritsen,

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 11. februar 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 11. februar 2013 Kl.: 10.00 14.20 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 1/13-7/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Sekretariatet for kontrollutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 12. mars 2012 200801291-17/015/HEGG Oppfølging av vedtak 2011 - tilbakemelding

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke av kommunestyret i sak 61/16 den 29.9.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda.

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.02.11 Kl.: 09.00 13.30 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/11 09/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte

Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer og status i arbeidet ved Deloitte Sekretariat for kontrollutvalet Storeholmen VTA AS Sjusetevegen 67 5610 ØYSTESE Dato: 28.08.2015 Vår ref.: 2015/943-21 Dykkar ref.: Partsbrev - Selskapskontroll av Storeholmen VTA AS - Styreleiar orienterer

Detaljer

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den

Stryn kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteken i kommunestyresak 56/16 den Stryn kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i kommunestyresak 56/16 den 23.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Innleiing. Obligatoriske planar

Innleiing. Obligatoriske planar Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2016-2019 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet sine oppgåver kan forenkla

Detaljer

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar

SKODJE KOMMUNE. Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar SKODJE KOMMUNE Reglement for kontrollutvalet jf. Kommunelova kap. 12 med tilhøyrande forskrift og rettleiar Vedtatt i kommunestyret 24.05.2016 Innhald 1. Føremål... 2 2. Etikk... 2 3. Val og samansetjing...

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Sara Økland Medlem H. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 13.02.2017 Tidspunkt: 10:00 14.45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 10/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.04.10 Kl.: 09.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/10 21/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE, UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 200804237-18 Arkivnr. 123 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 06.05.2009 ÅRSREKNESKAPEN 2008 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE,

Detaljer

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune

Partsbrev - Invitasjon til å delta i selskapskontroll av Hardangerbrua AS frå Hordaland fylkeskommune Ulvik herad Sekretariat for kontrollutvalet Hordaland fylkeskommune ved kontrollutvalet Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2014/393 Vår dato: 05.09.2014 Partsbrev - Invitasjon til

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2012 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00- Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Møteleiar: Kristian Johannssen Medlem som møtte:

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE

BOKN KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE BOKN KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET BOKN KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med den

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stord kommune Revidert 2010 Member of Deloitte Touche Tohmatsu Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2.

Detaljer

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge,

Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus. Eli Bergsvik, Kristian Johannessen, Gro Heidi Skoge, MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet i Fjell kommune Dato 12.5.2015 kl. 14:00-16:00 Stad: Fjell Rådhus Møteleiar: Jan Bratland Medlem som møtte: Forfall: Frå revisjonen: Frå administrasjonen: Steinar Nesse Eli

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING

HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING KONTROLLUTVALET i HORDALAND FYLKESKOMMUNE ÅRSMELDING 2012 Foto: Kjartan Haugsnes Kontrollutvalet i Brussel 2 Innhald: Om kontrollutvalet Fakta om verksemda i 2012 Måla til kontrollutvalet Sakene i 2012

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA SAKSFRAMSTILLING. 1. Bakgrunn for saka

Saksframlegg. Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA SAKSFRAMSTILLING. 1. Bakgrunn for saka Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Einar Ulla, Sekretariat for kontrollutvala Sak nr.: 16/3140-1 Forvaltningsrevisjon - Nasjonal digital læringsarena - NDLA Kontrollsjefen rår kontrollutvalet til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Del II - Revisjonsrapport

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) Del II - Revisjonsrapport Kontrollutvalet Arkivnr: 2015/2073-134 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYKLE KOMMUNE KONTROLLUTVALET Medlemmer: Torvald Gautland, leiar

Detaljer

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Naustdal kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken av kommunestyret i sak 69/16 den 14.12.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile

Detaljer

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport

Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutval i fylkeskommunar som er eigarar i NDLA Dato: 19.02.2016 Vår ref.: 2015/2073-45 Dykkar ref.: Partsbrev - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Revisjonsrapport Vedlagt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune

Plan for forvaltningsrevisjon Sogn og Fjordane fylkeskommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2020 Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedteken av fylkestinget 18. oktober 2016 i FT-sak 41/16 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko-

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.09.11 Kl.: 09.00 12.50 Stad: Møterom Bømlo sjukeheim Saknr.: 22/11 30/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Sonja Hellen Sele ( H ) Marlen Hellen

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Plan for forvaltningsrevisjon 2009-2012 Øygarden kommune Member of Deloitte Touche Tohmatsu Medlemmer av Den Norske Revisorforening org.nr: 980 211 282 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 Fussa kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 03.10.2013 Kl.: 11.00 14.00 Stad: Møterom 157 kommunetunet Saknr.: 26/13 35/13 MØTELEIAR Leiar i kontrollutvalet Arild Legland DESSE MØTTE Leiar i kontrollutvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST

KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport

46/10 Forvaltningsrevisjon innan psykisk helsearbeid i Bømlo kommune Rapport Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.10 Kl.: 09.00 12.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 42/10 50/10 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteken i bystyresak 93/16 den 8.11.16 Innleiing Kontrollutvalet er bystyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale verksemda. Utvalet

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Åse Gunn Husebø, dag 2 Medlem Ap

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Åse Gunn Husebø, dag 2 Medlem Ap Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 457 Nordhordland i 4. etasje, Fylkeshuset Dato: 04. 05.04.2016 Tidspunkt: 04.04.16 kl. 10:00 15.10 og 05.04.16 kl. 09.15 11.00 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim

Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim 2018 Årsplan for kontrollutvalet i Bjerkreim RFoto: Elin Rasmussen Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Side 1 av 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll og tilsyn i kommunen. Kommunestyret

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Bjerkreim Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS INNHALD INNHALD... 1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BJERKREIM KOMMUNE... 3

Detaljer

21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET

21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE UTTALE FRÅ KONTROLLUTVALET Bømlo kommune Sekretariat for kontrollutvalet SAKSFRAMLEGG Til: Kontrollutvalet Dato: 24. april 2011 Sakshandsamar: Molven, Elin Kopi til: Sak: 21/12 21/12 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR BØMLO KOMMUNE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet

MØTEPROTOKOLL. Sakliste: Saknr. Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og sakliste. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.03.11 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 08/11 16/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) (gjekk kl.16.30,

Detaljer

Oppfølgingsliste 3/2017

Oppfølgingsliste 3/2017 Oppfølgingsliste 3/2017 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 5/16 FR Innkjøp og oppfølging 26.1 August 2017 av kollektivtransport

Detaljer

Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet

Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10498-9 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Årsrekneskap 2013 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - Revisjonsrapport

Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) - Del II - Revisjonsrapport Kontrollutvalet Arkivnr: 2015/2073-154 Saksbehandlar: Roald Breistein Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Forvaltningsrevisjon av Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

Detaljer

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet

Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Sekretariat for kontrollutvalet Fusa kommune Vår sakshandsamar: Kjartan Haugsnes Dykkar ref.: Vår ref: 2015/99 Vår dato: 24.05.2017 Partsbrev - Årsrekneskap 2016 Fusa kommune, uttale frå kontrollutvalet

Detaljer

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE

VINDAFJORD KOMMUNE FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE VINDAFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 KONTROLLUTVALET VINDAFJORD KOMMUNE 1. INNLEIING Kommunelova kapittel 12 handlar om internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste

Detaljer

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF)

DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre Habbestad (SP) Terje Olav Nesse (V) Dagmar Meling (SP) møtte i staden for John-Kåre Torkelsen (KrF) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 28.11.11 Kl.: 10.00 13.20 Stad: Møterom på Bømlo sjukeheim Saknr.: 37/11 46/11 MØTELEIAR Sonja Hellen Sele ( H ) DESSE MØTTE Georg Lønning (FrP) Kåre

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland Nestleiar FL KRF/SP

Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland Nestleiar FL KRF/SP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Stord hotel Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 11:00 12.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Inge Reidar Kallevåg Leiar H Kristian Helland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar

Kontrollutvalet sender med dette si årsmelding for arbeid i 2014 til kommunestyret. Kari Marie Nygard seniorrådgjevar Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret i Tynes kommune Vår sakshandsamar: Kari Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/254 Vår dato: 23.02.2015 Årsmelding for kontrollutvalet i Tysnes

Detaljer

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim

Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim 2 0 1 7 Å rs pl a n f o r kontrollutvalet Bjerkreim i R F o t o : E li n R a s m u s s e n Rogaland Kontrollutvalgssekretariat S id e 1 a v 6 Innleiing Kommunestyret har det øvste ansvaret for kontroll

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2011 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anita Garlid Johannessen Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Anita Garlid Johannessen Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Åse Gunn Husebø

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE

TYSVÆR KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE TYSVÆR KOMMUNE KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 KONTROLLUTVALET TYSVÆR KOMMUNE 1. INNLEIING Kontrollutvalet er eit lovpålagt organ som på vegne av kommunestyret skal føre det løpande tilsynet med

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 UTKAST

ÅRSMELDING 2016 UTKAST KONTROLLUTVALET I SOGNDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2016 UTKAST Innleiing Kommunelova (KL) kapittel 12 omhandlar internt tilsyn og kontroll samt revisjon. Kommunestyret har det øvste tilsynsansvaret med den kommunale

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Oppfølgingsliste 6/2015

Oppfølgingsliste 6/2015 Oppfølgingsliste 6/2015 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 53/14 FR - Tilskotsforvaltning 25.11 01.09.15 Vedtak KU

Detaljer

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune

Årsmelding 2014 for kontrollutvalet. Åmli kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalet Åmli kommune 1 Kontrollutvalet i Åmli kommune Desse er medlemmar i kontrollutvalet: Tobias Wessel-Hansen Tangen, leiar Angrim Flaten, nestleiar Siv Annie Dale, medlem

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr. Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.12.2010 Kl.: 13.00 15.05 Stad: I kommunestyresalen i Øygarden rådhus Saknr.: 39/10 45/10 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga Vik Barnes

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10. MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 01.11.10 Kl.: 12.00 16.00 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 32/10 39/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013

Kollektivseminar. Kollektivstrategi for Hordaland. Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Kollektivseminar Kollektivstrategi for Hordaland Litteraturhuset i Bergen 22. mai 2013 Dagsorden 10:00 Velkomen Skyss og kollektivtrafikken i Hordaland Oddmund Sylta 12:00 Lunsj Brukervennlig og forenklet

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.06.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 16/12 30/12 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Kristin Ankervold

Detaljer