Genetisk analyse av brunbjørn i Hedmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genetisk analyse av brunbjørn i Hedmark 2002-2008"

Transkript

1 Genetisk analyse av brunbjørn i Hedmark Ingvild Wartiainen Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd Dialogkonferanse Bioforsk i Norge Bioforsk Norsk institutt for landbruks- og miljøforskning Bioforsk er organisert under Landbruks- og mat departementet og har ca 450 ansatte. Desentralisert forskningsinstitutt i i med 14 enheter organisert i 7 forskningssenter. Felles administrasjon og ledelse er lokalisert til Ås. Fagområder: Hagebruk og grøntmiljø Grovfor og kulturlandskap Arktisk landbruk og utmark Økologisk landbruk Plantehelse og plantevern Jord- og miljøforskning 1

2 Hovedarbeidsfelt Bioforsk Svanhovd Brunbjørn Norsk russisk miljøvernsamarbeid; naturfaglig samarbeid, verneområder, sårbare arter, flora og faunaovervåkning Botanisk hage; demonstrasjon og testing, bevaring av genetisk materiale, helsefremmende stoffer i nordlige planter Øvre Pasvik nasjonalparksenter Svanhovd konferansesenter Svanhovds erfaring med DNA analyser av prøver fra brunbjørn Metodeutvikling i 2004, Pasvik som innsamlingsområde (finansiering, Fylkesmannen i Finnmark) 2005: kvalifiseringstest, ansvar for prosjektet Bevaringsgenetiske studier av rovvilt i Fennoskandia, populasjonsovervåkning av brunbjørn på oppdrag av Direktoratet for naturforvaltning 2009: Akkreditert for DNA analyser på brunbjørn (ISO standard 17025) 2010: Utviding av Øvre Pasvik nasjonalparksenter, temasenter brunbjørn: utstillinger, informasjon, dokumentasjon, forskning. Forskningssamarbeid, med Universitetet i Oulu, Finland, samt forskere i Russland og USA Rapporter og fagproduksjoner fra Svanhovd: Informasjon fra Norsk viltskadesenter (Bioforsk Tjøtta): 2

3 ISO standard ISO (International Organization for Standardisation) Kvalitetssikring, standardisering av god praksis Norsk Akkreditering (Nærings og handelsdepartementet), teknisk akkrediterer og inspeksjon. Norsk akkreditering har godkjenningsavtaler med tilsvarende organisasjoner i store deler av verden, internasjonal tillit til norske akkrediterte laboratorieanalyser. Foto: Steinar Wikan Bevaringsgenetiske studier av rovvilt i Fennoskandia, populasjonsovervåkning av brunbjørn Mål: Detaljert informasjon og kunnskap om geografisk utbredelse og bestandstørrelse t hos brunbjørn bj i Norge, økt kunnskap k om populasjonsgenetiske parametere. Organisert innsamling, hovedsakelig av personell fra Statens naturoppsyn (SNO), men også fra jegere og andre. Fra 2009, årlig innsamling fra alle fylker i Norge som har brunbjørn. Oppdragsgiver: Direktoratet for naturforvaltning Resultater presentert i dag er fra overvåkningsprogrammet , og hårprøver fra hi samlet av Høyskolen i Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark

4 Genetisk analyse av sporprøver fra brunbjørn DNA analysen Anvender MIKROSATELITTER som molekylærgenetisk markør Områder i genomet som består av repeterte dinukleotider -GT(n) Antall repetisjoner (lengden) varierer mellom ulike individer. Et individ kan ha en eller to varianter av samme mikrosatelitt. 4

5 Mikrosatellitt analysen Genotype for markøren G1D: 127 / / / 127 DNA analysen For individbestemmelse av brunbjørn brukes minimum 6 mikrosatellittmarkører og en kjønnstest. Genetisk profil er resultatet fra analysen med minimum 6 markører og kjønnstesten. Alle genetiske profiler sammenlignes med eksisterende profiler i Svanhovd genetiske database, og gis individnavn (nye individ eller gjenfunn av kjente individ). 5

6 DNA-register Muligheter og begrensninger ved bruk av DNA i bestandsovervåkningen av brunbjørn Sikkert minimumstall, og kjønnsfordeling, g j g En del informasjon om vandring innenfor sesong og mellom sesonger begrensning: vandring mellom naboland Gjenfunn mellom år gir informasjon om stedegne bjørn samt en idé om alder Utfordring: sikkert tall på antall årlige ynglinger! Slektskapsanalyser kombinert med feltdata kan gi svar, krever mer omfattende analyse enn dagens individanalyse. DNA analyse av innsamlete sporprøver gir det beste bestandsestimatet dersom innsamlingen er god 6

7 Hedmark: Resultater fra populasjonsovervåkning og innsamling av hårprøver fra hi Geografisk fordeling 122 av kjønnsbestemt bjørn identifisert i Midt- og Nord-Norge 2006 og Sør-Norge 2007 Geografisk fordeling av 120 brunbjørn påvist i Norge i Det nasjonale overvåkningsprogrammet 7

8 Individer påvist i Hedmark gjennom DNAsporing Organisert sporprøveinnsamling p gjennom overvåknings- programmet i 2007 og Hårprøver fra hi for perioden Totalt 73 ulike individer identifisert, 8 hunn, 64 hann og 1 ukjent kjønn 5 hunnbjørn og 29 hannbjørn gjenfunnet 2 eller flere år (47 %). 21 av 73 individer også kjent fra Sverige (29 %), 3 hunn, 18 hann. Oversikt brunbjørn DNA-registrert i Hedmark, Antall Hunn Hann Ukjent individer

9 Individer Hedmark midtpunkt vist der flere funn fra samme individ Hunn Hann Individer Hedmark midtpunkt vist der flere funn fra samme individ Hunn Hann Ukjent 9

10 Individer Hedmark midtpunkt vist der flere funn fra samme individ Hunn Hann Hunnbjørn i Hedmark, DNA sporing 8 individer i Svanhovd genetiske database HE3 2006, også reg. Sverige (død) HE , også reg. Sverige HE HE , 04, 07 HE , 08 HE HE HE , også reg. Sverige 10

11 Alle observasjoner DNA, hunnbjørn Hedmark Problembjørn i Norge data fra Rovbasen Totalt i perioden: 46 døde bjørn 27 individer felt i skadefelling, nødverge og særlige tilfeller 14a: 25 hann, 2 hunn 18 av individene er aldersbestemt (årringer i tann). Snittalder, 4 år. Aldersspenn fra 1-18 år. 15 DNA registrert i Norge i 2 eller flere år (2 registrert t i 4 år, en i 5 år) 12 registrert kun et år 11

12 Rovbasen, online kartinformasjon (DN) Del 2: Forskning på Svanhovd Foto: Terje Kolaas 12

13 Pågående prosjekter innen brunbjørn genetikk Populasjonsovervåkning i Norge (DN) Spillningsinventering av brunbjørn i Västerbotn län, Sverige Overvåkning og karakterisering av Pasvik-Inari- Pechenga populasjonen: områdebruk og slektskap Sammenligning svenske og norske DNA analyser Hårfelle 2010; brunbjørn i områder med sau på utmark Populasjonsgenetikk: Norge-Finland Russland Hurtigtest for andre arter, forvekslingsarter Service laboratorium (hovedsakelig for forvaltning og politi) Subpopulasjoner av brunbjørn i Norge basert på 232 individer analysert med 10 mikrosatellittmarkører P1 = 62 P2 = 75 P3 = 43 P4 = 26 13

14 Populasjonsgenetikk: Norge, Finland og Russland Antall populasjoner resultat basert på 13 markører, statistisk metode: Bayesian MCMC Forsøk med hårfeller som påvisningsmetode for brunbjørn Illustrasjon: Leif Ollila 14

15 Hårfelleprosjekter 2007: Metodeutvikling, forsøksområde Pasvik, Inari (Finland), Pechenga (Russland) km 2, 112 felleposisjoner, 196 prøver, 24 ulike individer påvist. 2008: Påvisning av brunbjørn nær gårdsbruk i Pasvikdalen. 2009: Hårfeller i Anarjochka (Norge) og Lemmenjoki (Finland) Nasjonalparker, 850 km, 68 hårfelleposisjoner, 33 prøver, 6 ulike individer. 2010: Brunbjørn i områder med sau på utmarksbeite i Troms og Finnmark. Studieområde hårfelle 2008: 2 x 10 ruter à 2,5 x 2,5 km, totalt 125 km 2 Forsøksperiode: 13. august 10. september 15

16 Resultater 2008 Totalt 13 individer identifisert 7 hannbjørn 6 hunnbjørn Tetthet: 10 individer/100 km 2 Geografisk lokalisering av hårfeller som fikk besøk av bjørn gjennom innsamlingsperioden, 13. august 10. september 2008 Totalt 8 besøk i nærheten av gårdsbruk og annen bebyggelse Totalt 20 besøk i Totalt 20 besøk i område uten bebyggelse 16

17 Kjønnsfordeling og identiteter av bjørner identifisert i hver av de fire innsamlingsperiodene Uke 1: 13 august - 20 august Uke 2: 20 august - 27 august Hunndyr Hanndyr Uke 3: 27 august - 3 september Uke 4: 3 september 10 september Områdebruk binner i Sør-Varanger, slektskapsanalyser Foto: Steinar Wikan 17

18 Hunnbjørn i reproduktiv- og potensiell reproduktiv alder i Sør-Varanger ID, binne Feltobservasjon Registreringsår g for DNA ID, mulige avkom FI4 Voksen i , 2005, 2007, 2008 FI7, FI3, FI34, FI35, FI85, FI86 FI7 Ung i FI48, FI49, FI68 FI FI10, FI11 FI , 2008 FI70, FI71 FI19 Voksen i , 2008 FI40, FI52, FI53, FI54 FI40 Ung i FI72, FI73 FI , FI43 Trolig ung i , 2007, FI63-MO4 Ung i (Russland), 2007, Oppsummering slektskap Ynglinger påvist for 5 av 9 binner inkludert i studien Ynglinger påvist for 5 av 9 binner inkludert i studien Binnene har hatt fra 1-4 kull hver En binne hadde kull med 2 års mellomrom En annen hadde kull med 3 års mellomrom Minimum 1,2 ynglinger pr år i perioden

19 Binneområder i Sør-Varanger Binne ID Ant. år Ant. DNA Areal innenfor Omkrets rundt Lengste obs. prøver obs. punkter obs. punkter (km) (km 2 ) avstand mellom to obs. (km) FI4 4* FI7 5* FI19 4* FI FI FI FI63/MO Snittverdi 3,6 23,9 156,4 56,9 24,9 Områdebruk, binner i Sør-Varanger 19

20 Oppsummering områdebruk Flere distinkte binneområder i kommunen Flere distinkte binneområder i kommunen Stor grad av overlapping sør i kommunen Gjennomsnittsareal 156 km 2 Gjennomsnitt for binner med flest DNA prøver 245 km 2 20

21 Svanhovd Hans Geir Eiken Camilla Tobiassen Siv Grete Aarnes Mari Bergsvåg Paul E. Aspholm Lars Jensen Leif Ollila Ingrid Danielsen Tor Arne Bjørn Martin Smith Hilde Berg Ingvild Wartiainen Direktoratet for naturforvaltning Fylkesmannen i Finnmark Statens naturoppsyn Miljøverndepartementet Landbruk- og matdepartementet NINA Bioforsk Nord v/tjøtta Høyskolen i Hedmark, Evenstad Universitetene i Bergen og Tromsø Veterinærhøyskolen, Oslo Randsfjordmuseene Länsstyrelsen i Västerbotten Russland: O. Makarova, Pasvik Zapovednik;A A. Rykov, Pinega Zapovednik; P. Danilov, Karelian Research Center, Petrozadvodsk; E. Poroshin, Komi Science Centre Finland: Pekka Sulkava, Metsähallitus; Alexander Kopatz, Jouni Aspi, Ilpo Kojola, Universitet i Oulu USA: K. Kendall, Glacier Field Station, Montana Takk for oppmerksomheten Foto: Steinar Wikan 21

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012:

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 72 2010 Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 Ingvild Wartiainen, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Mari

Detaljer

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN

STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN STORE ROVDYR I BARENTSREGIONEN 2008 BARENTSwatch BarentsWatch 2008 er utgitt av Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd med støtte fra Miljøverndepartementet, Bioforsk, Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen

Detaljer

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene!

Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Bidra til å kartlegge rovviltbestandene! Norge har et av de beste overvåkingssystemene for store rovdyr og kongeørn i verden. Likevel er det også i Norge rom for forbedringer. Det er Rovdata som er den

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 6-2009 Ulv i Skandinavia

Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 6-2009 Ulv i Skandinavia Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 6-2009 Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson og Ilpo Kojola Ulv i Skandinavia Statusrapport for vinteren

Detaljer

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer Rapport 2006 Øystein Flagstad Roel May Cecilia Wärdig Malin Johansson Roy Andersen Henrik Brøseth Hans Ellegren 251

Detaljer

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer 2001-2003

Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer 2001-2003 063 Populasjonsovervåking av jerv i Skandinavia ved hjelp av DNAanalyse fra ekskrementer 2001-2003 Øystein Flagstad Henrik Brøseth Eva Hedmark Hans Ellegren Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 1-2011 Ulv i Skandinavia

Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 1-2011 Ulv i Skandinavia Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 1-2011 Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson, Mikael Åkesson, Øystein Flagstad, Olof Liberg og Ilpo Kojola

Detaljer

Det svensk-norske bjørneprosjektet

Det svensk-norske bjørneprosjektet Dl Det svensk-norske bjørneprosjektet 1984-1991 Petter Wabakken Anders Bjärvall Robert Franz&I Erling Maartmann Finn Sandegren Arne Säderberg NINA Norsk institutt for naturforskning Det svensk-norske bjørneprosjektet

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen 1179 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015 Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar

Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn. vårt ansvar Gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn vårt ansvar 1 2 Rovvilt i norsk natur Gaupe, jerv, bjørn og ulv er de største rovdyrene som lever på fastlands-norge, og kongeørnen er vår nest største rovfugl. Disse

Detaljer

JAKT PÅ BJØRN I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA

JAKT PÅ BJØRN I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA JAKT PÅ BJØRN I NORGE Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa

Fjellrev. Resultater. le overvåkingsprogrammet for fjellrev. Kristine Ulvund. Nina E. Eide Arild Landa Fjellrev i Norge 20122 Resultater fra det nasjonal le overvåkingsprogrammet for fjellrev Kristine Ulvund Øystein Flagstad Nina E. Eide Arild Landa NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. Jakt på. bjørn i Norge

Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. Jakt på. bjørn i Norge Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Jakt på bjørn i Norge Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK

N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK N AB-3900 M ASTERGRADSOPPGAVE I ARKTISK NATURBRUK OG LANDBRUK Hvordan er tap av lam relatert til driftsform og rovdyrtetthet? Camilla Anita Spansvoll Mai, 2008 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

Detaljer

Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr

Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr ISSN 1891-2281 Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr Ole-Gunnar Støen INA fagrapport 21 Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2012 Forord Dette

Detaljer

Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg

Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg 1131 Snøuglas bestandsforhold, vandringsmønster og habitatvalg Årsrapport 2014 Karl-Otto Jacobsen Ingar Jostein Øien, NOF Tomas Aarvak, NOF Roar Solheim, ANM Oddmund Kleven NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer

påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som

påbegynt i 1994. russiske og norske samme måte som Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 147 Bisambestanden i Pasvi ik naturreservat Resultater fra feltregistrering i 2007 Paul E Aspholm & Steinar Wikan Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd Forord Rapporten presenterer

Detaljer

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6

Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 76 2014 Evaluering av tapsforebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltregion 6 Liv Jorunn Hind og Inger Hansen Bioforsk Nord Tjøtta Hovedkontor/Head office

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Viltutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 8-2014 Status for hubro i Norge Norsk ornitologisk forening Ingar Jostein Øien, Oddvar Heggøy, Paul Shimmings, Tomas Aarvak, Karl-Otto Jacobsen, Bjarne Oddane, Peter Sjolte Ranke & Odd Frydenlund

Detaljer

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA

JAKT PÅ ULV I NORGE. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA JAKT PÅ ULV I NORGE Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA Heftet er utgitt av Norges Jeger- og Fiskerforbund i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA), som sammen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Fredag 12.06.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Kjell-Erik Moseid Bakgrunnsfoto bakside: Dag Karlsen. Foto: Grete Mikalsen 2006 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!................... 3 Evaluering av prøveordningen med utvidet jakt på elg og hjort.................. 4 Nordmenns holdninger til jakt.................

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson

Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland. Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson 1181 Genetiske analyser av elvemusling fra Sviland i Ims-Lutsivassdraget, Rogaland Bjørn Mejdell Larsen Sten Karlsson NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Overvåking av elvemusling i Norge

Overvåking av elvemusling i Norge 566 Overvåking av elvemusling i Norge Årsrapport for 2008: Enningdalselva, Østfold Bjørn Mejdell Larsen Leif Roger Karlsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter

Detaljer

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011

Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Skogsfugl - og Rypetaksering 1995-2011 Tabeler Håkon Solvang, Hans Chr. Pedersen og Pål F. Moa November 2011 Presentasjon av takseringsresultat for skogsfugl og rype i tabellform for perioden 1995-2011.

Detaljer