Annen avdeling PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Int. reg. nr Nasj. ref. nr Innehaver: Trade Support GmbH, Lättichstrasse 8 a, 6342 Baar, Sveits WIPO fullmektig: Albihns Malmö AB, P.O. Box 4289, SE Malmö, Sverige Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo Innsiger: Brynild Gruppen AS, Postboks 34, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 8. oktober 2008, hvorved tidligere beslutning om å føre det internasjonalt registrerte ordmerket DENTOL inn i det norske varemerkeregisteret, og dermed gi merket virkning i Norge, ble opprettholdt mot innsigelse. Gjenparter av avgjørelsen ble samme dag sendt innsigers fullmektig og direkte til merkehaver i Sveits, sammen med et forklarende brev på engelsk. Den 4. november 2008 ble gjenpart av avgjørelsen, med et forklarende brev på engelsk, også sendt til den i det internasjonale register innførte fullmektig, med forretningsadresse / korrespondanseadresse i Sverige. * * * Notifikasjonen fra det Internasjonale Byrå (WIPO) av 5. oktober 2006 om at Norge, med virkning fra 16. mars 2006, er blitt utpekt som land det internasjonalt registrerte merket ønskes vernet i, omfattet alle varer merket er internasjonalt registrert som kjennetegn for, nemlig: Klasse 5: Klasse 30: Refreshing lozenges for medical use. Refreshing lozenges for non-medical use.

2 2. avd. sak nr Merket ble besluttet innført i varemerkeregisteret den 2. april 2007, med ovennevnte varefortegnelse, og er deretter kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 15/2007, med publiseringsdato mandag den 10. april Innsigelse innkom til Patentstyret mandag den 11. juni 2007, innen innsigelsesperiodens utløp. Innsigelsen var begrunnet med at det internasjonalt registrerte ordmerket DENTOL er egnet til å forveksles med innsigers eldre norske varemerkeregistrering nr (84843), ordmerket DENT, registrert for alle varer som inngår i vareklasse 30, og at merket DENTOL således er blitt godtatt og innført i det norske varemerkeregisteret i strid med bestemmelsene i varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, jf. 4 og 6, jf. 49 annet ledd. Innehaver har ikke oppnevnt noen norsk fullmektig, og har ikke imøtegått innsigelsen under sakens behandling i Patentstyrets 1. avdeling. Med hensyn til innsigers argumentasjon under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets 1. avdeling vises til sakens dokumenter. Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger: "Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, 6 første ledd. Ved avgjørelsen av om to merker er forvekselbare, må det vurderes om omsetningskretsen for de varer eller tjenester det gjelder kan komme til å ta feil av kjennetegnene, eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom de to kjennetegnenes innehavere, jf. EFdomstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma, premiss 16, og Høyesteretts avgjørelse Superlek i Rt s Det internasjonalt registrerte merket er besluttet gjeldende for pastiller til medisinsk bruk i klasse 5 og for pastiller for ikke-medisinsk bruk i klasse 30, mens innsigers merke er registrert for hele klasse 30. Det foreligger dermed delvis full vareoverlapping for varene i klasse 30, og for disse må det foretas en streng forvekselbarhetsvurdering. Vareslagslikheten mellom pastiller for medisinsk bruk i klasse 5 og tilsvarende varer i klasse 30 er mindre. Patentstyret legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene i klasse 5 og 30 vil være en alminnelig sluttbruker. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig

3 2. avd. sak nr opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EF domstolens avgjørelse i sak C-210/96 Gut Springenheide. Det avgjørende i saken blir dermed om det foreligger kjennetegnslikhet, og graden av denne. Innsigers fullmektig har anført at det foreligger kjennetegnslikhet fordi den internasjonale registreringen tar opp i seg innsigers merke i sin helhet, det innledende ordelementet i begge merkene er identisk og tillegget OL i DENTOL ikke skaper tilstrekkelig avstand mellom merkene. Patentstyret har følgende bemerkninger til kjennetegnslikheten. Innsigers merke DENT kan blant annet bety fordypning eller merke på engelsk, og utgjør den innledende ordstammen i ord som viser til tann på en rekke språk. DENT betyr blant annet tann på fransk, jf. Kunnskapsforlagets ordbok. DENTOL på sin side har ingen kjent betydning, selv om merket kan spille på ordet mentol, som er en vanlig smak for pastiller. Den siste stavelsen OL i DENTOL er meget vanlig. Det er et moment at DENTOL opptar i seg i sin helhet innsigers merke DENT. Imidlertid er det i slike tilfeller etter norsk varemerkerett helt klart at det er en vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas. Dette har Patentstyrets 2. avdeling lagt til grunn i flere avgjørelser, jf. blant annet i nr. 7045, Cir. Her ble registreringen av ordmerket Cir opprettholdt mot innsigers merke Cirrus, fordi forskjellen i merkenes lengde og antall stavelser likevel ga dem et ulikt helhetsinntrykk. Det foreligger dessuten visuelle forskjeller mellom DENTOL og DENT. Førstnevnte består av seks bokstaver, i motsetning til innsigers merke med fire bokstaver. Selv om forskjellen kun består i de to bokstavene i endelsen OL, bidrar disse bokstavene til at lengden og helhetsinntrykket i DENTOL skiller seg fra DENT. Felleselementet DENT fremstår som en integrert del av varemerkeinnehavers merke, som vil oppfattes som et eget ord og ikke som en kombinasjon av elementene DENT og OL. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke feste seg til DENT som det innledende elementet i DENTOL, men til merket som helhet. Når det gjelder den fonetiske likheten, er vi ikke enig med innsigers merke i at DENTOL vil uttales [dent-ol]. Merket vil normalt uttales [den-tol], med særlig trykk på den siste stavelsen. Innsigers merke vil på sin side uttales rett frem [dent] med trykk på bokstaven e. Vi anser dermed at merkene er forskjellige fonetisk. Innsigers merke DENT vil gi assosiasjoner til tann, og kan dermed spille på at pastillene er gode for tennene ved at de eksempelvis er sukkerfrie. Allikevel er ikke en slik assosiasjon så klar at DENT kan anses som svakt for varene. DENTOL på sin side vil muligens kunne oppfattes som en kombinert henvisning til tann og til smaken mentol. Vi har imidlertid kommet til at dette er en såpass avledet betydning av merket, at det er mer sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte DENTOL i noen bestemt betydning i det hele tatt. Det anses dermed ikke å foreligger betydningsmessig likhet mellom merkene. Innsigers fullmektig anfører også at innsiger har benyttet seg av DENT som varemerke i mange tiår, at det er et innarbeidet merke og at merkeelementet DENT brukes som del av innsigers merkefamilie. Denne anførselen har ikke blitt dokumentert. Vi kan dermed ikke vurdere om DENT er innarbeidet jf. varemerkeloven 2, og vi kan da heller ikke legge dette til grunn. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at den internasjonale registreringen ikke er egnet til å forveksles med innsigers merke i den alminnelige omsetningen

4 2. avd. sak nr når de brukes for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 jf. varemerkeloven 49 annet ledd. Innsigelsen blir dermed å forkaste jf. varemerkeloven 52 første ledd jf. 21a annet ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen opprettholdes besluttet gjeldende jf. varemerkeloven 21 a andre ledd." Innsigers klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse innkom den 8. desember Klageavgiften er registrert innbetalt på Patentstyrets konto den 16. desember Både klage og klageavgift er innkommet rettidig. I klagen anfører innsigers fullmektig: "Vi viser til avgjørelse av 8. oktober 2008 fra Patentstyrets Første avdeling hvor Patentstyret fastholder registreringen av ordmerket DENTOL med søknadsnr På vegne av Brynild Gruppen AS, Bostboks 34, 1601 Fredrikstad, inngis herved klage mot nevnte avgjørelse i henhold til varemerkeloven 22 og 22a. Klagen baseres på at Første avdeling har tatt feil når registreringen av søkers ordmerke DENTOL ble opprettholdt besluttet gjeldende med den begrunnelse at søkers merke etter en helhetsvurdering ikke anses forvekselbart med klagers registrerte ordmerke DENT, med registreringsnummer 66821, etter varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Klagers ordmerke DENT, er registrert for: Kl. 30: Hele klassen Søkers ordmerke DENTOL, omfatter følgende varefortegnelse: Kl. 5: Kl. 30: Refreshing lozenges for medical use. Refreshing lozenges for non-medical use. Når det gjelder spørsmålet om varelikeartethet, er vi enige med Første avdelings vurdering og konklusjon om at det foreligger delvis full vareoverlapping for varene i klasse 30, (dvs. for pastiller), og at det for disse varer må foretas en streng forvekselbarhetsvurdering. Det følger også av Oslo Tingretts dom av 7. mai 2008 (LEBARA vs BARABLU) at:... jo større vareslagslikhet, jo mindre kjennetegnslikhet skal til for å begrunne forvekslingsfare; og vice versa. I nærværende sak hvor det foreligger identiske varer, skal det derfor mindre grad av kjennetegnslikhet til for at merkene er egnet til å forveksles. Videre er vi enige med Første avdeling i sin vurdering av omsetningskretsen for pastiller, nemlig at gjennomsnittsforbrukeren må anses å være en alminnelig sluttbruker. Varenes karakter som dagligvarer, tilsier heller ikke at det foreligger noen sterk merkebevissthet eller høyt oppmerk-

5 2. avd. sak nr somhetsnivå hos gjennomsnittsforbrukeren. Dette tilsier at gjennomsnittsforbrukeren lettere vil kunne ta feil av merkene enn om det hadde vært snakk om andre type varer (for eksempel en bil). Når det gjelder vurderingen av kjennetegnslikheten mellom DENTOL og DENT, mener vi Patentstyrets vurdering er feil. Spørsmålet om verneomfanget for det eldste merket DENT, er blant annet avhengig av hvor varemerkerettslig sterkt merket er for pastiller i Norge. Vi vil hevde at DENT er så godt kjent og innarbeidet som et varemerke for pastiller i Norge gjennom mange år, at det må nyte et videre vern. DENT merket ble registrert i 1965 og har vært et veletablert merke på det norske markedet siden 1970-tallet. Salget av Dent pastiller har i tillegg hatt en markant økning i den senere tid. Dette fremgår bl.a. av vedlagte artikler funnet på nettet. Vedlegg 1: Utskrift av artikkel fra PackNews og fra det danske nyhetssiden på Shur og Pack observer. Her finner vi omtale som: Stor markedsfremgang for Dent-pastiller i nye emballager, Dent er vokset over 70 % (danske artikler), Dent har vært et veletablert merke på det norske markedet siden 1970-tallet. Videre får vi hele 125 treff på Google på Dent pastiller. Ser man nærmere på enkelte av disse sidene ser vi at Dent eller Dent-pastiller er et svært kjent merke som omsetningskretsen i Norge har et forhold til. Dent-pastillen omtales i diverse slankediskusjoner, tips i forbindelse med røykestopp osv (sitat: Røyksugen, ta en Dent!) Vedlegg 2: Div. utskrifter fra nettdiskusjoner og artikler hvor Dent-pastillen omtales i ulike sammenhenger. Ytterligere dokumentasjon i form av salgstall, markedsandeler, spørreundersøkelser som viser merkestyrken osv., vil ettersendes. Når det gjelder den konkrete forvekselbarhetsvurderingen mellom ordmerkene DENTOL og DENT, mener vi merkene er både visuelt, fonetisk og assosiasjonsmessig forvekselbare. Begge de to merkene er rene ordmerker, og søkers merke DENTOL opptar i sin helhet innsigers merke DENT. Det er videre kun to bokstavers forskjell mellom merkene. Tillegget OL til DENT er ikke tilstrekkelig til å redusere faren for forveksling. I Førsteavdelings anførte avgjørelsen fra 2. avdeling, nr. 7045, Cir vs. Cirrus, var det større forskjell mellom merkene med 3 bokstavers forskjell, og vi mener derfor at denne ikke er parallell med nærværende sak. Det er uansett en konkret vurdering i hver enkelt sak som skal foretas, hvor bl.a. det eldste merkets styrke kommer inn. I nærværende sak mener vi å kunne dokumentere at DENT er så sterkt varemerke for pastiller i Norge at det har krav på et sterkere verneomfang. Vi vil ettersende ytterligere innarbeidelsesdokumentasjon som beviser dette. Vi mener uansett at det foreligger indirekte forvekslingsfare i henhold til varemerkeloven. På klagers vegne nedlegges påstand om at Første avdelings avgjørelse av 8. oktober 2008 oppheves og at det søkte merket DENTOL nektes besluttet gjeldende/registrert i Norge i medhold av varemerkeloven 14 første ledd nr. 6

6 2. avd. sak nr Det tas forbehold om innsending av ytterligere anførsler og bevis i saken." Den 18. desember 2008 ble gjenpart av den innkomne innsigelse oversendt til så vel innehaver som innehavers i WIPO registrerte fullmektig, da det ikke var blitt oppnevnt noen norsk fullmektig under behandlingen av innsigelsessaken i Patentstyrets 1. avdeling. Begge ble meddelt frist til 18. februar 2009 med å inngi en eventuell imøtegåelse av klagen. I innehavers imøtegåelse av 18. februar 2009, hvor Bryn Aaarflot AS samtidig melder seg som norsk fullmektig for innehaver, uttales: "Vi viser til internasjonal registrering nr DENTOL som eies av Trade Support GmbH (heretter kalt søker ) og Patentstyrets brev til søkers internasjonale fullmektig av 18. desember 2008 der det informeres om at Patentstyrets avgjørelse av 8. oktober 2008 har blitt anket inn for Annen Avdeling og hvor søker gis frist til 18. februar 2009 for å inngi tilsvar i saken. Bryn Aarflot AS representerer Trade Support GmbH i foreliggende sak og vil med dette imøtekomme Bynild Gruppen AS (heretter kalt innsiger ) sine anførsler. Fullmakt i saken vil bli ettersendt så snart vi mottar denne fra vår klient. Innsiger har anket Første Avdelings avgjørelse inn for Annen avdeling under den anførsel at internasjonal registrering nr DENTOL er egnet til å forveksles med innsigers registrering nr DENT, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6. Det skal med dette anføres at kravene om forvekselbarhet i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 ikke er til stede i foreliggende sak og i stedet bes om at Første Avdelings avgjørelse fastholdes. Ved den avgjørelsen av om det foreligger forvekselbarhet skal det foretas en helhetsvurdering av merkenes vare- og merkelikhet, jf. varemerkeloven 14 første ledd nr. 6, jf. 6 første ledd. Det må legges til grunn at det i foreligger varelikhet mellom de to merkene hva gjelder varene som omfattes av klasse 30, men at det kun foreligger en svak varelikhet for de varene som omfattes av det internasjonalt registrerte merkets klasse 5 og innsigers merke for klasse 30. Det avgjørende ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen blir således om de to merkene DENT og DENTOL er så like visuelt og fonetisk at det foreligger en risiko for at den alminnelige sluttbruker vil kunne ta feil av de to merkene eller komme til å tro at de har samme kommersielle opprinnelse. Innsiger har i denne sammenheng anført at merket DENT er så godt kjent og innarbeidet i Norge at det nyter et utvidet vern. Det anføres imidlertid at den innsendte dokumentasjonen ikke i tilstrekkelig grad viser at innsigers merke er innarbeidet slik som anført. Innsiger har vist til én svensk nettside ( Packnews ) samt en dansk nettside ( Schur ) der varemerket omtales. Referansen til disse sidene sier selvfølgelig ingenting om merkets etablering i Norge da

7 2. avd. sak nr nettsidene for det første er rettet mot henholdsvis det svenske og danske markedet, men også fordi det ikke er dokumentert i hvilket omfang disse nettsidene retter seg mot det aktuelle markedet (dvs antall lesere), og i enda mindre gard mot den norske sluttbruker. Innsiger har også vist til tilfeldige treff på og i denne sammenheng vedlagt utskrift fra to ulike chat rooms der DENT er omtalt. Det anføres at de anførte linkene og omtalen som det er referert til, slik som Røyksugen, ta en Dent!, ikke viser at innsigers merke er etablert i det norske markedet i en så stor grad at det må nyte et utvidet vern. Det anføres derfor at det er en helt alminnelig forvekselbarhetsvurdering som må foretas i foreliggende sak, og uten hensyn til det anførte utvidede vernet. Vi vil også påpeke at i alle de anførte Google linkene så er det uttrykket dent-pastiller som dukker opp. Som det fremgår på side 2 av vedlegg 2, link nr. 21, så gir søk etter ordet også treff til tannklinikker. Dette underbygger Første Avdelings påstand om at ordet DENT gir assosiasjoner til det engelske ordet dental som betyr tannpleie, og slik at ordet DENT også spiller på at pastillene er gode for tennene ved at de eksempelvis er sukkerfrie. Vi vil også peke på at dent er det engelske ordet for hull og det franske ordet for tann, hvilket forsterker denne assosiasjonen. Innsigers merke DENT må således vurderes utifra det utgangspunkt at det er bygget opp av et ord som har nær sammenheng med de aktuelle varene, nemlig pastiller som kan være forebyggende mot hull og dermed gode for tennene. Som følge av at dent har den anførte betydningen må det også tas hensyn til at andre næringsdrivende kan ha et reelt behov for å benytte dette ordelementet i sine merker for samme eller lignende varer, og en registrering av innsigers merke kan derfor ikke legge urimelige bånd på konkurrenters valgmuligheter i så måte. Det må også legges til grunn ved den konkrete forvekselbarhetsvurderingen av DENT er et kort merke, hvilket etter alminnelig teori og praksis innebærer at selv små forskjeller må anses tilstrekkelig til å skille senere merker fra det tidligere merket. Som lagt til grunn av Første Avdeling så foreligger det visuelle forskjeller mellom DENTOL og DENT. DENTOL består av seks bokstaver, mens DENT består av fire bokstaver. Selv om forskjellen mellom de to merkene består av den siste endelsen OL så bidrar disse bokstavene i tilstrekkelig grad til at lengden og helhetsinntrykket skiller seg fra DENT. Innsigers merke vil oppfattes som en helhet og ikke som en sammensetning av DENT og OL. Gjennomsnittsforbrukeren vil derfor ikke feste seg ved DENT som en del av det internasjonalt registrerte merke, men i stedet oppfatte DENTOL som en helhet. Det anføres således at tillegget OL og det forhold at det internasjonalt registrerte merket består av 6 bokstaver kontra DENT som består av 4 bokstaver, gjør at søkers merke er visuelt forskjellig fra innsigers merke. Søker er videre enig med Første Avdelings betraktninger om at det heller ikke foreligger tilstrekkelig fonetiske likheter til å fastslå forvekslingsrisiko. DENTOL vil uttales med en sammenslåing av bokstavene T, O og L og slik at merket deles opp med ett trykk på DEN og etterfølgende trykk på TOL. Innsigers merke er derfor ikke å gjenfinne fonetisk i det internasjonalt registrerte merket.

8 2. avd. sak nr Første avdeling har vist til Annen Avedlings avgjørelse nr Cir, der forskjellen i merkenes lengde og antall stavelser ble ansett tilstrekkelig til å unngå forvekslingsrisiko. Vi ønsker også å vise til OHIMs First Board of Appeal sin avgjørelser R 22/2005-I Balina vs Bali og OHIMs Opposition Division sin avgjørelse B Pash vs Pashma, som begge omhandlet vurderingen av et merke bestående av seks bokstaver og som opptar et merke bestående av fire bokstaver i seg i sin helhet og som prefiks, slik som i foreliggende sak. I begge sakene kom OHIM til at det ikke forelå forvekslingsfare. (Avgjørelsene følger vedlagt.) I OHIMs First Board of Appeal sin avgjørelser R 22/2005-I Balina vs Bali uttalte OHIM at (se premiss 18): Visuelly, BALINA clearly differs from BALI, despite the latter being entirely included in the former. BALINA is substantially longer than BALI and carries the extra letters N and A at the end. On this basis alone, the relevant consumer are unlikely to confuse the two, even taking into account their often imperfect recollection of trade marks. BALINA og BALI ble også funnet å være tilstrekkelig fonetisk forskjellige til tross for den identiske innledningen av merkene, se premiss 19. I OHIMs Opposition Division sin avgjørelse B Pash vs Pashma uttalte OHIM at (se side 6): In this sense, the Office notes that the visual impression given by the earlier mark cannot be equally applied to the visual impression of the contested application as the latter is longer. In addition, when the public see short marks, such as the earlier mark, having very few distinctive elements to retain in mind, minor differences in the length of words would produce a different visual impact. Thus, even though the marks at issue have four letters in common at the beginning of their word elements PASH, the additional two letters that appear at the end of the contested application MA and the impression of the shorter earlier mark, in contrast with the length of the contested application, render the marks in dispute as visually different. Som følge av at DENT er et kort ord som gir direkte eller indirekte assosiasjoner til de aktuelle varene, så må kun minimale forskjeller således anses tilstrekkelig for å unngå forvekslingsfare. De visuelle og fonetiske forskjellene mellom DENT og DENTOL er derfor tilstrekkelig til å skille de to merkene fra hverandre. Basert på det ovennevnte bes det derfor om at Første Avdelings avgjørelse fastholdes og slik at innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd, da vilkårene om forvekslingsfare i henhold til varemerkeloven 14 første ledd nr. 6 ikke kan anses oppfylt. Vi tar forbehold om å fremlegge ytterligere anførsler og bevis. Vedlegg: OHIMs First Board of Appeal sin avgjørelser R 22/2005-I Balina vs Bali OHIMs Opposition Division sin avgjørelse B Pash vs Pashma." I tilsvar av 22. juni 2009 uttaler innsigers fullmektig:

9 2. avd. sak nr "Det vises til Patentstyrets oversendelse 20. februar 2009 med tilsvar fra Bryn & Aarflot AS datert 18. februar Det er ikke bestridt at det foreligger vareidentitet mellom merkene, nemlig pastiller i kl. 30 og varelikeartethet mellom flere av de øvrige varer i merkene i hhv. kl. 5 og 30. Det skal derfor foretas en streng forvekselbarhetsvurdering. Ved vurderingen av kjennetegnslikheten, skal det videre legges vekt på det eldste merkets særpreg og styrke. Det fastholdes fra denne side at DENT allerede i 2006 (når DENTOL innleverte sin søknad), var godt kjent/ innarbeidet i Norge for pastiller. Merket er således et sterkt varemerke som nyter tilsvarende utvidet vern, og andre næringsdrivende må legge seg lenger unna ved valg og bruk av navn på sine varemerker. I denne forbindelse vises det til tidligere innsendt dokumentasjon, som på grunn av det store antall treff på søkemotoren Google på Dent-pastill og linker til annen omtale i mange ulike situasjoner (også i utlandet), indikerer godt at merket er kjent i omsetningskretsen. Vedlagt følger imidlertid ytterligere dokumentasjon som viser de harde fakta for omsetningskretsen i Norge, slik vi informerte om skulle ettersendes i vårt forrige innlegg. Vedlegg 1: Oversikt over salgstall, markedsandel, reklameinvesteringer for Dent Som det fremgår av vedlagte skjema, er Dent Norges femte største pastillmerke og omsatte for ca. 68 millioner forbrukerkroner i 2006 og ca. 70 millioner i (Tallene er basert på ACNielsen-kombibase, dvs. tall ut fra butikk i Norge, målt i verdi). Når det gjelder markedsandel innen kjerneområdet sukkerfrie pastiller i eske er Dent er det nest største merket i Norge både i 2006 og 2008 (etter Läkerol). Dent var frem til 2001 markedsleder innen dette segmentet og hadde da vært det helt siden Når det gjelder reklameinvesteringer for Dent merket, fremgår dette også av vedlegget. De siste fire år er det benyttet i overkant av 25 millioner i mediespreding, og i 2005 neste 6 millioner og ca. 10 millioner i 2006 fordelt på ulike typer medier. I tillegg vedlegges rapport fra MediaCom som viser merkekjennskapen til Dent i befolkningen. Vedlegg 2: Rapport på merkekjennskap utarbeidet av MediaCom med tall fra AC Nielsen og TNS Gallup. Som det fremgår av tallene, kjente hele 93 % av omsetningskretsen til Dent merket i 2005, og 83 % hadde prøvd varen (pastillen). Dette er svært høye tall, og det kan derfor ikke være tvil om at DENT har vært, og fortsatt er et meget velkjent og sterkt innarbeidet varemerke for pastiller i Norge. Dette må det tas hensyn til i helhetsvurderingen av om merkene DENTOL og DENT er egnet til å forveksles.

10 2. avd. sak nr Den anførte avgjørelsen Cir vs. Cirrus (2. avd. sak nr. 7045) sier at det er en vanlig forvekselbarhetsvurdering som skal foretas, selv også i de tilfeller der det søkte merket tar hele det eldste merket opp i seg. Dette bestrides ikke, men nettopp det at det er en vanlig konkret vurdering i hver enkelt sak som skal foretas, vil det følgelig også få betydning at det eldste merket er så godt kjent og innarbeidet for pastiller i Norge, jfr. EF-domstolens avgjørelse C-251/97, Sabel v. Puma. Jo mer kjent det eldste merket er desto større er faren for indirekte forveksling og risiko for assosiering. De to merkene begynner dessuten helt likt. Vi viser i denne forbindelse til EF domstolens avgjørelser, Mundicor T-183/03 (premiss 83) og Arthur et Felicie T-346/04 (premiss 46) der det uttales at gjennomsnittsforbruker ofte legger mest merke til starten av et merke. Her er starten lik og det eneste tillegget det yngre merket har tilføyd, er de to bokstavene i endelsen OL. DENTOL vil derfor lett kunne oppfattes som en smaksvariant av DENT, for eksempel en pastill med Mentol-smak. De to avgjørelser søkers fullmektig har anført er kun avgjørelser fra ankeinstansen i OHIM og har således tilsvarende lav rettskildemessig verdi. I tillegg skiller disse sakene seg fra nærværende sak, nettopp på grunn av den sterke innarbeidelsen av DENT i Norge, som ikke er tema i de anførte sakene fra BoA. Derimot må avgjørelse C-108/07 (22. april 2008) FERRO vs. FERRERO fra EF-domstolen(ECJ), være vesentlig mer relevant. Til tross for at det her var lav grad av likhet mellom varene, lignet merkene hverandre visuelt og fonetisk og det forelå fare for forveksling. Her la retten vekt på at det eldste merket FERRERO hadde en høy grad av distinktivitet da merket var innarbeidet i Tyskland. Den norske befolkningen forbinder DENT med et kjent varemerke for pastiller. Vi deler dermed ikke Førsteavdelings oppfatning om at den norske omsetningskretsen assosierer merket DENT med tann. Merket blir uttalt rett frem som dent i Norge, mens uttalen på det franske ordet dent (i betydningen tann ) er da. Det synes derfor som oppkonstruert og en uriktig vurdering fra Førsteavdelings side å si at merket DENT (i Norge) for pastiller vil gi assosiasjoner til tann, mens DENTOL derimot, ikke vil ha noen bestemt betydning i det hele tatt, for deretter å konkludere med at det ikke foreligger betydningsmessig likhet mellom merkene. Tatt i betraktning at det foreligger vareidentitet, og at det eldste merket er så innarbeidet for disse varer, fastholder vi således at DENTOL er egnet til å forveksles med DENT i varemerkerettslig forstand. Vi fastholder påstanden om at Første avdelings avgjørelse oppheves og at det søkte merket DENTOL nektes registrert i henhold til varemerkeloven Det tas forbehold om ytterligere anførsler og bevis." I innlegg av 20. august 2009 uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til ovennevnte sak og klagers brev av 20. juni Vi vil med dette imøtekomme Brynild Gruppen AS sine anførsler og på nytt be om at Første avdelings avgjørelse i saken fastholdes.

11 2. avd. sak nr Innledningsvis skal det påpekes at det ikke er ubestridt slik klager anfører at det foreliger vareidentitet mellom de to merkene. Som fastslått av Første avdeling er det vareoverlapping i forhold til varene i klasse 30 men varelikheten mellom varene som omfattes av internasjonal registrering nr DENTOL klasse 5 og klagers merke er mindre. Disse utgangspunktene må legges til grunn også ved Annen avdelings avgjørelse av saken. Som støtte for sine argumenter har klager innlevert det de kaller indisier for at DENT er et sterkt varemerke som nyter utvidet vern, samt det de selv kaller for harde fakta. Vi vil med dette bestride at den dokumentasjonen som er fremlagt i tilstrekkelig grad bekrefter at DENT, som i utgangspunktet er et svakt merke (ref. Første avdelings betraktninger), har oppnådd et slikt utvidet vern. Som vedlegg 1 til sin besvarelse av 20. juni 2009 har klager innlevert oversikt over salgstall, markedsandel, reklameinvesteringer for dent Vedlegg 1 består av en presentasjon som klager selv har fremstilt og danner derfor ikke en objektiv kilde for klagers påstander. En intern analyse utført av klager selv kan ikke danne grunnlag som dokumentasjon for klagers markedsandel eller -etablering, med mindre analysene bekreftes ved referanse til objektive, eksterne kilder. Vedlegg 1 til klagers besvarelse av 20. juni 2009 kan således ikke tillegges avgjørende vekt ved den konkrete vurderingen av hvorvidt klagers merke nyter utvidet vern i det norske markedet. Vedlegg 2 til klagers brev av 20. juni 2009 består av en kjennskapsrapport utarbeidet av MediaCom. Som det fremgår av kjennskapsrapportens siste side ble den utarbeidet i 2009 (se Copyright referansen nederst på siden). Til tross for at undersøkelsen ble utført i 2009 anfører klager at den dokumenterer kjennskap til DENT i , men vi stiller oss uforstående til hvordan man kan måle kjennskap bakover i tid, det vil si; hvor stammer kjennskapstallene fra 2005 fra? Fra en markedsundersøkelse utført i 2009? Det samme gjelder for perioden hvordan er kjennskapsandelene for de ulike årene målt? Hvordan ble spørsmålene stillet respondentene? Og hvem var respondentene for undersøkelsen? Og hva slags spørsmål ble stilt hjulpne eller uhjulpne? Det anføres fra søkers side at heller ikke vedlegg 2 til klagers brev av 20. juni 2009 danner en objektiv verifiserbar kilde for klagers anførsler og kjennskapsundersøkelsen kan derfor ikke tillegges vesentlig vekt ved den konkrete vurderingen av klagers merke. Klager har således ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at DENT er så velkjent i Norge at det nyter et utvidet vern. På samme måte som for Første avdeling er det således en alminnelig forvekselbarhetsvurdering som må foretas i denne konkrete saken, og hvor det må legges til grunn at DENT er nærmest beskrivende for kvalitet og formål med de aktuelle varene, og slik at andre næringsdrivende må kunne legge seg tett opptil klagers merke uten av den grunn å være i en krenkelsessituasjon. Som tidligere fremsatt ber vi derfor om at Første avdelings avgjørelse fastholdes og at innsigelsen forkastes, jf. varemerkeloven 21a annet ledd. Vi viser for øvrig til våre tidligere anførsler som fastholdes. Fullmakt for vår representasjon i saken vil bli sendt inn til Annen avdeling så snart som mulig, og vi ser etter dette frem til Patentstyrets avgjørelse i saken."

12 2. avd. sak nr I nytt skriv av 15. september 2009, vedlagt ytterligere dokumentasjon, uttaler innsigers fullmektig: "Vi viser til Patentstyrets brev av 26. august vedlagt kopi av brev fra innehavers fullmektig av 20. august Patentstyret opplyser om at saken tas opp til behandling av annen avdeling. Siden innehavers fullmektig bestrider gyldigheten av de fremlagte bevis, ser vi oss nødt til å komme med ytterligere innlegg og forklaring på kjennskapstall og hvordan markedsundersøkelser foretas gjennom innlevering av vedlegg fra eksterne, objektive kilder. Når det gjelder motpartens påstand om at vedlegg 1 (oversikt over salgstall, markedsandeler, reklame innvesteringer) er det riktig at Brynild Gruppen har laget selve oversikten, men som det også fremkommer av dokumentene, bygger tallene på bl.a. ACN-kombibase (dvs. ACNielsen som er en av de største leverandører av markedsrapporter). Se kopi fra hjemmesiden hvor det fremgår bl.a. verdi og volum på salget av en varegruppe er en av de opplysningene som kundene kjøper tilgang til fra ulike databaser hos ACNielsen. Tallene er m.a.o. objektive verifiserbare tall, og ikke fiktive tall utarbeidet av klienten til bruk i denne konkrete saken. Når det gjelder vedlegg 2 og kjennskapsrapporten fra MediaCom, forstår jeg dette krever en nærmere redegjørelse. Det er riktig at rapporten og oppsettet av tallene er utarbeidet av MediaCom i Poenget er imidlertid at undersøkelsen ikke ble gjennomført i 2009, men baserer seg på tall fra TNS Gallup som utfører faste undersøkelser hvert år på en rekke merkevarer i Norge. Disse undersøkelsene lagres fortløpende i en database som man kan kjøpe seg tilgang til. MediaCom har tilgang til denne databasen. Kjennskapstallene er dermed faktiske, objektive tall fra denne eksterne databasen som ble foretatt i bl.a Vedlagt følger forklarende og bekreftende brev på at tallene er riktige og med beskrivelse av kilden for kjennskapstallene for DENT fra MediaCom AS. Vedlagt følger også kopi av markedskart spørsmålene fra TNS Gallup som benyttes fast i disse målingene. For mer info se Det kan derfor ikke være tvil om at det er dokumentert at DENT er svært godt kjent som varemerke i Norge også i 2005, da DENTOL ble innlevert som søknad til Patentstyret. For øvrig fastholder vi at merkene under enhver omstendighet er egnet til å forveksles i varemerkerettslig forstand og viser til tidligere begrunnelser og rettspraksis i Norge og EU." I et siste innlegg av 29. oktober 2009, innkommet både som e-post og vanlig brev, og uttaler innehavers fullmektig: "Vi viser til Annen avdelings sak nr og innsigers brev av 15. september og 21. september 2009 med svarfrist for søker den 25. november 2009.

13 2. avd. sak nr Vi kan ikke se at det fremkommer noe nytt i innsigers siste besvarelser og fastholder derfor våre tidligere anførsler og krav i saken. Det skal likevel presiseres at et eventuelt styrket vern for DENT gjennom bruk ikke kan medføre at andre ikke kan benytte varemerker som gir assosiasjoner til og er bygget opp av ordet dental i forbindelse med produkter som er bra for tennene, og i en sammenheng som ikke er identisk med innsigers merke. Vernet for innsigers merke må derfor begrenses til DENT. Vedlagt følger fullmakt for Bryn Aarflot AS sin representasjon i saken (kun sendt per post). Vi ser frem til Annen avdelings avgjørelse i saken." Saken er deretter tatt opp til behandling. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er kommet til samme resultat som Første avdeling. Annen avdeling er enig med innsigeren i at varemerket DENT er sterkt innarbeidet på det norske markedet, og at det derfor har krav på en forholdsvis vid beskyttelsessfære. Selv om dette legges til grunn, er imidlertid Annen avdeling kommet til at ulikheten mellom DENT og DENTOL er for stor til at det vil oppstå risiko for forveksling. Som påpekt av Første avdeling, fremstår DENT «som en integrert del av varemerkeinnehavers merke, som vil oppfattes som et eget ord og ikke som en kombinasjon av elementene DENT og OL. Gjennomsnittsforbrukeren vil dermed ikke feste seg til DENT som det innledende elementet i DENTOL, men til merket som helhet». Det er således i den foreliggende sak ikke tale om et tilfelle hvor et felles merkeelement inntar «an independent distinctive role in the composite sign», slik som fremhevet i EF-domstolens avgjørelse i sak C-120/04 (THOMSON LIFE), premiss 35, se også Høyesteretts avgjørelse i Rt s («pascal søtt & salt»), særlig avsnitt 64. DENTOL er et lengre ord, som gir et annet inntrykk, og som ikke kan påregnes å fremkalle forestillinger om at varene har samme kommersielle opprinnelse som de varer som selges under varemerket DENT. Mot denne bakgrunn kan det ikke anses å foreligge risiko for direkte eller indirekte forveksling, jf. varemerkelovens 14 første ledd nr. 6, og Første avdelings avgjørelse blir å stadfeste.

14 2. avd. sak nr Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse stadfestes. Are Stenvik (sign.) Kaja Veel Midtbø (sign.) Ole-A. Rognstad (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker.

PROTOKOLL. Klasse 25: Blazerjakker, habitter, lange nederdeler (selskapskjoler), kjoler og frakker. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7553 Reg. nr. 216 768 Søknadsnr. 2002 03449 Søker / Innehaver: Aktieselskabet af 21. november 2001, Brande, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7954 Reg.nr. 243 741 Søknadsnr. 2006 13609 Søker / innehaver: Dermanor AS, Billingstadsletta 83, 1396 Billingstad Fullmektig: Advokatfirmaet Hodneland & Co DA,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312)

PROTOKOLL. Reg. nr. 223662 (200300312) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7675 Reg. nr. 223 662 Søknad nr. 2003 00312 Søker: Diamant Bor Xpert Norge AS, Oslo Innsiger: Diamant Boart SA, Brüssel, Belgia Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ oktober Monster Energy Company Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00060 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Monster Energy Company Zacco Norway AS Innklagede: Kannestein AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7848 Reg. nr. 236 591 Søknadsnr. 2006 07064 Søker / innehaver: Mikaela Hansson, Romsdalsgt. 2, 0556 Oslo Innsiger: Comercial Farlabo España SL, Madrid, Spania

Detaljer

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. juni 2014 Sak VM 13/180 Klager: Kimberly-Clark Worldwide Inc. Representert ved: Zacco Norway AS Innklagede: Imran Hussain, Rizana Hussain, Maariah Hussain, Danyaal Hussain, Zahra Hussain

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree

Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad og Kari Anne Lang-Ree AVGJØRELSE Sak: 16/00189 Dato: 27. mars 2017 Klager: Lash Bar Katrine Carlie Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Grethe Jorunn Norvoll Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. mars 2014 Sak VM 13/069 Klager: Redd Barna Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Thomas

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414)

PROTOKOLL. Reg. nr. 240873 (200703414) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8030 Reg. nr. 240873 Søknad nr. 200703414 Registreringshaver: Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, ul. Wolnosci 69, 41-500 Chorzów, Polen Fullmektig: Oslo Patentkontor

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS

17/ oktober Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS. Novartis AG Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00041 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: Bristol-Myers Squibb Company Acapo AS Innklagede: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS

AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/ Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS AVGJØRELSE 19. desember 2016 Sak 16/00146 Klager: Miquel Y Costas & Miquel SA Representert ved: Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Shenzhen Smok Technology Co. LTD Klagenemnda for

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7960 Int. reg. nr. 0913175 Nasj. ref. nr. 200702556 Registreringshaver: Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 2500 Shingai, Iwata-shi Shizuoka-ken, Japan (tidl:

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 220404 (200301646) Nevnte varemerke er registrert med følgende vare- og tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7628 Reg. nr. 220 404 Søkn. nr. 2003 01646 Søker / Innehaver: Carabao Tawandang Co Ltd, Bangkok, Thailand Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Sandnes Innsiger:

Detaljer

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad AVGJØRELSE Sak: 16/00206 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: Precis Digital Holding AB Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7702 Reg. nr. 227 156 Varemerkesøknad nr. 1994 5690 Søker: Philibolus AS, Oslo Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Deutscher Weinfonds, Mainz, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 23. april 2014 Sak VM 13/110 Klager: Candy Hoover Group SrK Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS

16/ mai Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS. L oreal Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00159 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Debonair Trading Internacional Lda Bryn Aarflot AS Innklagede: Representert ved: L oreal Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere.

PROTOKOLL. Duftprodukter til innendørsbruk, pot pouri, parfymevarer, desinfeksjonspreparater, deodoranter (til personlig bruk), romoppfriskere. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7681 Søknadsnr. 2001 08121 Søker: Reckitt Benckiser (Scandinavia) AS, Bagsværd, Danmark Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. april

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7917 Reg. nr. 235 811 Søknadsnr. 2006 03450 Innehaver: Morse Automotive Corp., Chicago, Illinois, USA Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200210571A. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet søknaden følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7752 Varemerkesøknad nr. 2002 10571 A (avdelt fra søknad nr. 2002 10571) Søker: Posten Norge AS, Oslo Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo [Protector

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202)

PROTOKOLL. Reg. nr. 216978 (200203202) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7556 Reg. nr. 216 978 Søknadsnr. 2002 03202 Innehaver: Kurtsan Food, Kurtsan Gida Tarim Urunleri Ithalat Ihracat San Ve Tic Ltd Sti, Izmir Yolu Uzeri, Tyrkia

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7760 Int. reg. nr. 785 764 Nasj. ref. nr. 2002 08899 Innehaver: Franz Stadler, Moosgasse 73, A-5350 Strobl am Wolfgangsee, Østerrike Innsiger: Scandinavian Airlines

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. mars 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7645 Overprøvingsbegjæring nr. 2006/011 Arkivreferanse: 2006/00252 Begjæringen gjelder: Teleteam Norge AS, Oslo Foretakets org. nr. 988 459 216 Fullmektig: Akersgata

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 16. mars 2014 Sak VM 14/081 Klager: Creative Nail Design Inc Representert ved: Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Tove Aas

Detaljer

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Nevnte varemerke er registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7568 Reg. nr. 207 945 Varemerkesøknad nr. 2000 14006 Innehaver: Delta Lingerie, Cachan, Frankrike Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Innsiger: The Tea Board of

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 19. januar 2009; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8055 Reg. nr. 248702 Søknadsnr. 200811731 Søker / innehaver: Sprell Levende AS, Arne Garborgs vei 37, 1472 Fjellhamar Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen,

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

DOK lenovo.no

DOK lenovo.no DOK-2016-45 lenovo.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2016-11-01 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2016-45 STIKKORD: Lenovo.no Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3.

Detaljer

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations.

PROTOKOLL. Cosmetics; non-medicated skin care preparations. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8123 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00090 Int. reg. nr. 0927776 Nasj. ref. nr. 200901477 Int. reg. dato: 2007.06.18 Registreringshaver: BeautyBank Inc, 767 Fifth

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt og registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7371 Reg. nr. 201 827 Varemerkesøknad nr. 1999 09238 Søker / Innehaver: Norsk Rikskringkasting AS, Oslo Innsiger: Tidnings Aktiebolaget Metro, Stockholm, Sverige

Detaljer

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad

Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark og Anne Cathrine Haug-Hustad AVGJØRELSE Sak: 16/00209 Dato: 6. februar 2017 Klager: Representert ved: SureID, Inc. Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Ulla Wennermark

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr.

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland. Varemerkesøknad nr. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7660 Varemerkesøknad nr. 2003 07681 Søker: adidas-salomon AG, Herzogenaurach, Tyskland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Detaljer

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00026 19. april 2017 Klager: Representert ved: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO om utpekning av Norge av 28. juni 2007 omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8144 Int. reg. nr. 0924729 Nasj. ref. nr. 200707407 Int. reg. dato: 2007.02.26 Registreringshaver: Sociedad Anómina Damm, Calle Rosello 515, 08025 Barcelona,

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/063 Klager: Heraeus Madical GmbH Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 12. desember 2016 Sak 16/00198 Klager: Tanaco Danmark A/S Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 4. oktober 2016 Sak 16/00015 Klager: Monster Energy Company Representert ved: Zacco Norge AS Innklaget: Dassault Wine Estates Representert ved: Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS

17/ oktober The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00110 19. oktober 2017 Klager: Representert ved: The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. Bryn Aarflot AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. mars 2015 Sak VM 14/075 Klager: Stiftelsen Oslo Hospital Representert ved: Oslo Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Daimler AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00020 4. april 2017 Klager: Representert ved: Daimler AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Tore Lunde

Detaljer

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Novartis AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00055 25. august 2017 Klager: Representert ved: Novartis AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Amund Grimstad

Detaljer

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00003 9. mars 2017 Klager: Representert ved: Swedish Oat Fiber AB Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8104 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2011 005 Begjæringen gjelder: Apoteket Norge AS, Dyrskueveien 13, 2041 Kløfta Foretakets org. nr. 993 289 396 Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7992 Int. reg. nr. 0934193 Nasj. ref. nr. 200711030 Int. reg. dato: 2007.06.28 Prioritet: 2007.02.08 Innehaver: Audi AG, 85045 Ingolstadt, Tyskland Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 30. januar 2014 Sak VM 13/043 Klager: Punch Industries Representert ved: Onsagers AS Innklaget: Delta pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ august Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00063 30. august 20107 Klager: Representert ved: Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc.) og Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone Corporation)

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7694 Reg. nr. 221 567 Søknad nr. 2003 04664 Innehaver: Army Shop AS, Oslo (tidl. Army Co v/ Bjørn Rune Solend) Fullmektig: Advokatfirmaet Schjødt AS, Oslo (tidl.

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008.

PROTOKOLL. Reg. nr. 245773 (200801229) Søknaden om registrering av det kombinerte merket B&P ble innlevert den 30. januar 2008. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8056 Reg. nr. 245773 Søknadsnr. 200801229 Registreringshaver: Bil & Produksjon AS (org. nr. 994 697 986), Ørvella Industriområde, 3692 Sauland (tidl. Bil og

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 801052 (200304910) Merket er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7707 Int. reg. nr. 801 052 Nasj. ref. nr. 2003 04910 Innehaver: Marker International GmbH, Baar, Sveits Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Wolverine

Detaljer

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg

16/ mars Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00214 8. mars 2017 Klager: Representert ved: Snapsale AS Lynx Advokatfirma DA Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg Elisabeth Ohm, Ulla Wennermark

Detaljer

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA

16/ september Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA. NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00218 1. september 2017 Klager: Representert ved: Per Aarskog AS og Nille AS Lynx Advokatfirma DA Innklagede: Representert ved: NorgesGruppen AS Advokatfirma Ræder DA Klagenemnda

Detaljer