Notatet er utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan på vegne av AU.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notatet er utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan på vegne av AU."

Transkript

1 Vedlegg 6: NRØA sak 21/10 Notatet er utarbeidet av Terje Vassdal og Lars Fallan på vegne av AU. Om bruk av navnet Handelshøgskole i Norge. Bakgrunn Det har fram til 2009 vært tre institusjoner i Norge som bruker Handelshøgskole som del av sitt institusjonsnavn: Norges Handelshøgskole, Handelshøgskolen BI og Handelshøgskolen i Bodø. De to første er definert som vitenskaplige høgskoler, mens Handelshøgskolen i Bodø er et fakultet ved Høgskolen i Bodø. I forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Tromsø og Universitet i Tromsø, iverksatt fra 2009, bestemte styret ved Universitetet i Tromsø at en avdeling ved det nye Universitetet i Tromsø skulle få navnet Handelshøgskolen i Tromsø (HHT). Denne institusjonen var nyopprettet, og ble plassert på instituttnivå. HHT ble en del av fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi sammen med den tidligere Norges Fiskerihøgsole (NFH) og et tredje nyopprettet biologisk orientert institutt. Det er flere andre institusjoner i Norge, både universiteter og regionale høgskoler, som planlegger å bruke Handelshøgskole som navn for en avdeling eller grunnenhet. Med denne bakgrunnen skrev NRØA 14. desember 2009 et brev til departementet for å få en mulig avklaring rundt bruken av det innarbeidede navnet Handelshøgskole. Departementets svarbrev av 16. desember klargjorde at departementet mener det er fritt frem for institusjoner å gi navn på underliggende enheter, med mindre navnet feilaktig gir inntrykk av akkreditering som universitet eller vitenskaplig høgskole, eller er egnet til å forveksles med en slik institusjon. Bruken av navnet Handelshøgskole er derfor ikke noe Departementet regulerer nå, eller har planer om å regulere i fremtiden. Vi vil i dette notatet fremlegge kort den historiske bruk av navnet handelshøgskole, både internasjonalt og i Norge. Dette vil lede opp til et forslag om veien videre. NRØA som organ har ikke noen autoritet til å bestemme over verken institusjoners navn eller foreta faglig akkreditere av institusjoner eller studieprogram. Handelshøgskolenavnet er likevel en merkevare med en innarbeidet markedsverdi, på samme måte som betegnelsen Siviløkonom. 1

2 Det virker rimelig at NRØA kan ha interesse av å komme frem til en felles forståelse av hvordan handelshøgskolenavnet bør bli brukt i Norge. Navnet Handelshøgskole er en direkte oversettelse av det tyske Handelshochschule, og utviklingen av handelshøgskoler i Norge og Skandinavia for øvrig ble sterkt inspirert faglig av de første tyske handelshøgskolene. I Tyskland er kronologien i etableringen om lag som følger: 1898 kom handelshøgskolene i Leipzig og Aachen som de to første i Tyskland Deretter kom i 1901 Köln og Frankfurt am Main, 1906 Berlin, 1907/8 Mannheim, 1910 München, 1915 Königsberg og 1919 Nürnberg. Utenfor Tyskland ble Ecole des Hautes Études Commerciales (HEC) etablert i Paris i 1881, og Manchester Metropolitan University Business School som den første i UK i St Gallen i Sveits ble etablert i 1898 som den første handelshøgskolen i Sveits. I USA ble den første tilsvarende institusjonen etablert i 1881 (Wharton Business School, University of Pennsylvania) og deretter kom i 1898 tilsvarende institusjoner ved Univ of Calif at Berkeley og Univ. of Chicago. I USA ble de første Business Schools opprettet på allerede etablerte universiteter, mens i Europa ble handelshøgskolene etablert som selvstendige vitenskapelige høgskoler. Handelshögskolan i Stockholm ble startet i 1909, samme år som Svenska Handelshögskolan i Finnland. Handelshøjskolen i København kom i I Norge startet Norges Handelshøgskole i Bergen i BI brukte navnet Handelshøgskole fra 1998, og Høgskolen i Bodø etablerte fra 2001 navnet Handelshøgskolen i Bodø på den del av institusjonen som tidligere ble kalt Siviløkonomutdanningen i Bodø. De to siste institusjonene valgte trolig å gå over til å bruke navnet Handelshøgskole i sammenheng med at de oppnådde godkjenning for å tildele doktorgrad i bedriftsøkonomiske fag. Samtidig som Handelshøgkole som institusjonsnavn synes å være ettertraktet i Norge, er betegnelsen nå på vei ut i Tyskland, illustrert ved følgende sitat: Die alte Bezeichnung "Handelshochschule" ist heute vor allem noch in Nord- und Osteuropa gebräuchlich [ ] Auch in Deutschland tragen noch einzelne Wirtschaftshochschulen diese Bezeichnung, zum Beispiel [ ]. Den nye betegnelsen er Wirtschaftshochschule eller bare Business School. Det kan også observeres at Handelshøjskolen i København også internt i Danmark nå hovedsakelig profilerer seg som Copenhaven Business School. 2

3 Drøfting: Hva skal til for å være en Handelshøgskole? Dersom en definerer dette i forhold til innholdet av studieprogrammene, kan følgende momenter trekkes fram: En skole som har samlet de økonomisk-administrative fagene i en profesjonsutdanning (forskjellig fra universiteters tradisjonelle disiplinorientering) Økonomifagene er selve grunnlaget for studiet. Hovedtyngden er bedriftsøkonomi (både analyse- og atferdsfag) Metodefagene matematikk, statistikk, vitenskapsteori og forskningsmetode er tilpasset profesjonsutdanningen Støttefagene (juss, psykologi, andre samfunnsfag og språkfag) må også tilpasses det bedriftsøkonomiske profesjonsbehovet. I tillegg er nå følgende kriterier oppfylt ved de tre institusjonene som har en viss tradisjon ved å kalle seg handelshøgskole: Bachelor i økonomisk-administrative fag Master i økonomisk-administrative fag MSc -siviløkonom Selvstendig PhD program i bedriftsøkonomi Et annet aspekt er akkreditering/disiplinering. I Norge er det NOKUT som er det formelle kvalitetssikringsorgan, men NOKUT fungerer på ulik måte for universitetene og høgskolene. Institusjonene er også pålagt et system for egenkontroll. NRØA, som er et konsensusorgan, kan likevel oppmuntre til selvdisiplin, først og fremst gjennom å etablere enighet rundt anbefalte studieprogram. Akkreditering (AACSB, Equis og flere) og rangeringer kan også virke disiplinerende.. Basert på EQUIS (European Quality Improvement System) akkrediteringskrav er det minst to av dem som bør problematiseres i NRØAs anbefalinger for institusjoner som ønsker å bli handelshøyskoler: 1. Governance: The School should have an effective and integrated organisation for the management of its activities base on appropriate processes, with a significant degree of control over its own destiny. Dette er ikke noe problem der handelshøyskolen er en selvstendig vitenskapelig høgskole (NHH, BI), men kan være det dersom handelshøyskolen skal være en del at et universitet eller høgskole. Hva skal til for at disse er organisert slik at de har tilstrekkelig autonomi? Bør de være på fakultets- 3

4 /avdelingsnivå? Eller kan denne autonomien oppnås på instituttnivå (slik som HHT ved UiT er organisert)? Ser vi på EQUIS akkrediterte business schools ved universiteter er de alle på fakultetsnivå. EQUIS snakker konsekvent om schools eller faculties. 2. Faculty: The School should recruit, develop and manage its faculty in accordance with its strategic objectives and have sufficient core faculty to cover the major disciplines and constitute a viable body of distinctive expertise (i.e. minimum of 25). For å kunne bruke betegnelsen handelshøyskole bør det være krav til et robust fagmiljø som dekker bredden i øk.-adm.-fagene. 3. Det kan være et skille mellom profesjonsorganisering (som er den naturlige innretning for handelshøyskoler som er vitenskaplige høgskoler og finnes samtidig i noen av dem som er underlagt universiteter) vs. disiplinorganisering (som er tradisjonen for universiteter). Bør vi være åpen for begge, eller vil for sterk disiplinorientering undergrave handelshøgskole -identiteten? 4. NRØA er ikke noen akkrediteringsinstitusjon. Det er derimot NOKUT. NOKUT vurderer i liten grad universitetenes virksomhet. De har stor grad av frihet til å etablere egne studier på alle nivåer, mens høgskolene blir NOKUT-vurdert før de får sette i gang med master- og PhD-tilbud. Det kan føre til at de eksplisitte kvalitetskravene blir sterkere for høgskolene enn for universitetenes tilbud. NOKUT bør kanskje inn å stille krav til bruk av handelshøyskole -begrepet. Det som taler i mot er at NOKUT allerede er et stort byråkrati. Uansett bør det være et felles regelverk for å sikre sammenlignbar kvaliteten både i høgskolene og i universitetene. Kravene til kvaliteten på fagmiljøet for å kunne bli en handelshøyskole (dersom vi skal ha slike krav), bør også være likt uansett om handelshøyskolen er frittstående, en del av et universitet eller en del av en høgskole. 4

5 Konklusjon: Vi mener at utviklingen kan sammenfattes i følgende fem punkter som legges fram for NRØA for drøfting. Punktene er forsøkt satt opp i stigende grad av strenghet: 1. La bruk av navnet være fritt, med mindre bruk av navnet Handelshøgskole er åpenbart misvisende (Departementets syn) 2. La det være fritt, men sette lit til at en uavhengig institusjon (NOKUT?) kan avskilte institusjoner som er faglig svake 3. Gå direkte over til engelsk betegnelse (parallelt til bruk av bachelor- og masterbetegnelse på studiene) 4. Reservere navnet til institusjonene i Norge som har full pakke av bachelor, master og PhD-program i bedriftsøkonomi 5. Reservere navnet til etablerte vitenskaplige høgskoler innen området (2 i Norge). Resten må bruke et annet navn hvis ikke handelshøgskolenavnet er godt innarbeidet. NRØA drøftet saken i møte oktober 2010 og rådet gjorde slikt vedtak: Institusjoner som bruker Handelshøyskolenavnet skal ha utdanning i økonomi og administrasjon på alle tre nivåene, dvs. bachelornivå, masternivå og ph.d.nivå. 5

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Norske bachelorstudenters delstudier i USA godkjenningspraksis ved norske institusjoner Senter for internasjonalisering av høgre utdanning 2010 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning har gjennom

Detaljer

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014

Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Karakterrapport for 2014 Vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 13. oktober 2014 Bakgrunn UHR har etter innføring av bokstavkarakterskalaen gjennomført årlige karakterundersøkelser.

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole STYRESAK Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Detaljer

Nytt om NOKUT fra forskningens verden

Nytt om NOKUT fra forskningens verden Nytt om NOKUT fra forskningens verden [Stein Erik Lid] I 2008 ble NOKUT, på oppdrag av Kunnskapsdepartementet, evaluert av et panel bestående av et internasjonalt forskerpanel. Med grunnlag i data som

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg.

Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker med dette å avgi høringsuttalelse vedrørende NOU 2014:14, Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg. ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER Kunnskapsdepartementet Oslo, 24.03.2015 Vår ref. 56416/HS04 Deres ref. 14/6199 1 Høring - Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg NOU 2014:14 Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 07/15 Dato: 03.09.15 - Møtetid: 17:15 R3, Realfagsbygget Utsendt: 27.08.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014

Økonomi og administrasjon. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium ved Høgskolen i Telemark Februar 2014 Institusjon: Studietilbud: Grad/Studiepoeng: Høgskolen i Telemark Økonomi og administrasjon Mastergradsstudium, 120 studiepoeng]

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1

Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 18. desember 2009 Justert 3. januar 2011 Notat om Nytt forskningsprogram i bedriftsøkonomi av Iver Bragelien, leder NRØA. 1 Sammendrag Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vil bidra

Detaljer

NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene

NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene NOKUTs tilsyn med og evaluering av kvaliteten i utdanningene I dette notatet beskrives en fornyet modell for tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og andre typer evalueringer

Detaljer

School of Management

School of Management School of Management Sammenslåing av institutter eller strategisk satsingsområde? School of Management Profesjonsutdanninger (HiOA) Arbeids- og næringsliv Rapport fra utredningsgruppe April 2013 1 Innhold

Detaljer

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign.

Forord. Vi håper at rapporten vil være et nyttig innspill i den videre utviklingen av norsk forskerutdanning. Kirsti Koch Kristensen (sign. Forord Rapporten Evaluering av norsk forskerutdanning ble lagt frem for styret i mai 2002. UHRs styre anmodet UHRs Forskningsutvalg om å ta initiativ til å utrede hvordan en ordning med forskerskoler kunne

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen

NHHs OMDØMME. Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud. Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, 16. JUNI 2009 NHHs OMDØMME Hvordan kan NHH bruke sine alumni til å bedre sitt omdømme? Kaja Grepperud Hovedveileder: Professor Herbjørn Nysveen Masterutredning ved Institutt

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Rapport fra sakkyndig komité, Oslo 17-06-2014 i Innhold 1 Evaluering av universiteters og høgskolers system for

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING

RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING RAPPORT FRA AD HOC-GRUPPE FOR VURDERING AV MATEMATIKK- OG STATISTIKKFAGETS PLASS I ØKONOMISK-ADMINISTRATIV UTDANNING Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning September 2004 2 Sammendrag Denne

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet

Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Helse- og omsorgsdepartementet Vår ref.: 2013/5105 Deres ref.: 1327/46 Dato: 30.10.2013 Endring av Bioteknologinemndas navn og hjemmel til å gi felles forskrift om nemndas virksomhet Bioteknologinemnda

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet

Innpasning av videreutdanning i mastergrad. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet Innpasning av videreutdanning i mastergrad Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Universitets og høgskolerådet 14.12.2014 Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 5 3. ORGANISERING OG ARBEIDSFORM... 6

Detaljer

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3

SAK 6: VEKTTALLSUTTELLING FOR TRINN 1, 2 OG 3 NOTAT - MØTE I NASJONALT FAGRÅD, OSLO 20. MARS 1998 Til: Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk Fra: Atle Kristiansen, Olaf Husby, Liv Harnæs (arbeidsgruppe nedsatt av fagrådet) Dato: 10.3.98 SAK 6:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer