Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN"

Transkript

1 Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet i Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Nordland. Dette brevet inneholder informasjon som er nyttig å lese før undervisningsstart. Undervisning høsten 2015 Undervisningsstart og sted for oppmøte Oppmøte studiestart er mandag kl Vi møtes ved Campus Bodø, rom Pauline Skar. Onsdag arrangerer vi en bli kjent-fest kl Dette i tillegg til det ordinære programmet. Obligatorisk oppmøte Obligatorisk deltagelse og obligatorisk arbeid: - Mellomperiodeoppgaver vil bli gitt underveis i studiet. - Obligatorisk deltagelse i ulike deler av studieprogrammet, er markert på timeplanen. - Faglig- og personlig veiledning er obligatorisk og går gjennom hele studiet i basisgruppene. Maksimum 20 % fravær. Kandidaten må bekrefte tilstedeværelse ved obligatorisk deltagelse i studieprogrammet og i faglig personlig veiledning. Dersom det er fravær ut over 20 %, påberegnes skriftlig obligatorisk arbeid i henhold til fraværet og etter avtale med faglærer. Det obligatoriske arbeidet må være godkjent av faglærer for at studenten kan få melde seg opp til eksamen. Kontaktinformasjon til programansvarlig Kontaktinformasjon til studieadministrasjonen: Hensikten med studiet, er å utvikle og utvide kunnskap og personlig kompetanse innen psykisk helsearbeid og rus, og er i henhold til de helsemessige og sosialfaglige føringer og utfordringer som vi til enhver tid møter i samfunnet. Psykisk helsearbeid bygger på et humanistisk menneskesyn der forståelse av faget utvides gjennom ulike vitenskaps-, fags-, og brukerperspektiv. Pensum se vedlegg

2 Utfyllende informasjon om studiet: Studiet er organisert gjennom langsgående og sammenhengende læringsprosesser som skaper muligheter for personlig og faglig utvikling. Studiet legger til rette for utvikling av relasjonskompetanse gjennom fokus på relasjonens forutsetninger, helbredende prosesser og endringsarbeid, samt kompetanse i tverrfaglig samarbeid og samhandling. Ukesamlingene tilbys i Bodø. For studenter fra Helgeland, kan deler av studiet bli tilbudt ved Campus Helgeland. Oppbygging av studiet Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er organisert som et deltidsstudium som går gjennom 4 semester. Det er 3 ukesamlinger i hvert semester, med unntak av 3. semester som har 2 ukesamlinger + 8 uker praktiske studier. Tverrfaglige og studentaktive arbeidsformer preger studiet og er bl.a. inspirert av problembasert læring som pedagogisk metode. Studiet tilbyr derfor både obligatorisk litteraturliste og ressurslitteraturliste. Studentene blir delt inn og arbeider i lokale basisgrupper ut i fra geografi gjennom studiet. Basisgruppene arbeider sammen om mellomperiodeoppgaver som inngår i obligatorisk arbeid. Faglig og personlig veiledning foregår i basisgruppene, og gjennomføres med 12 timer veiledning pr. basisgruppe hvert semester gjennom hele studiet. Faglig personlig veiledning krever obligatorisk deltagelse. Studieukene innbefatter forelesninger, veiledning, samt arbeid og dialoger i grupper. De ulike pedagogiske læringsformene anses som like viktige for læring og utvikling. Det kreves derfor obligatorisk deltagelse ved store deler av studieprogrammet. Studentenes ansvar for egen læring og evne til refleksjon og kritisk tenkning, vektlegges gjennom hele studiet. Enkelte samlinger organiseres i samarbeid med andre studier på tilsvarende nivå med felles forelesninger og seminarer. Ukesamlinger og praksis: Høst 2015: uke 38, 44 og 50 Vår 2016: uke 7, og 11 og 17 Høst 2016: uke 34, 8 uker praktiske studier, uke 50 Vår 2017: uke 7, 12 og 17

3 Timeplan uke 38 Videreutdanning i psykisk helsearbeid Kull Dag Dato Tid Rom Foreleser Tema Obligatorisk Bodø Mandag Pauline Skar Lærerne Velkommen Presentasjoner Informasjon om studiet Tirsdag Bodø Pauline Skar Unni Borg Klasseprosess. Obligatorisk Psykisk helsearbeid Grunnlaget Onsdag Bodø Elias Blix Pauline Skar Jonny Mækelæ Obligatorisk PBL som pedagogisk tilnærming i psykisk helsearbeid -Arbeid i grupper Torsdag Bodø Elsa Laula Renberg Pauline Skar Per Kristian Roghell Sosial blikjentfest Obligatorisk Omsorgsfilosofi og etikk i psykisk helsearbeid Fredag Forbehold om endringer Bodø A254 Grethej Obligatorisk Refleksjon og reflekterende prosesser i psykisk helsearbeid. Skriving og refleksjon Begynne på egen tekst som er eksamen Mellomperiodeoppgave: Arbeide med eksamen 1: Arbeid med refleksjon, framstilling og formidling av egen fortelling. Veiledende og spørrende tilbakemelding fra veiledningsgruppa minimum 1 gang i mellomperioden.

4 Videreutdanning i psykisk helsearbeid kull Litteraturliste 1. studieår med undertema. Mennesket, psykisk helse, psykiske lidelser, og det sosiale miljø = 12 stp = 800 s - Aadland, Einar (2011); "Og eg ser på deg" Oslo Tano Aschehoug. Kap s - Almvik Arve (2014); «God hjelp i oppsøkende tjenester - mating av katter og "skitprat"» i «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid «Arve Almvik og Lisbet Borge (red.) S s - Andersen Anders Johan W. (2011); «Introduksjon: Psykisk helsearbeid et felt og et fag skapes» I «Variasjon og dialog : perspektiver på psykisk helsearbeid» Universitetsforlaget Andersen Anders Johan W. og Bengt Eirik Karlsson (red.) Universitetsforlaget 10 s. - Antonovsky, Aaron (2012); «Helsens mysterium» Den salutogene modellen Kap. 1, 2, 3, 5 og 6 Gyldendal akademia 107 s Kap. 1; Et nytt syn på helse og sykdom Kap. 2; Begrepet opplevelse av sammenheng Kap. 3; Likehtere mellom OAS-begrepet og andre perspektiver på psykisk helse Kap. 4; Å måle begrepet: en ny skala Kap. 5; Hvordan opplevelsen av sammenheng utvikler seg gjennom livet Kap. 6; Veier til mestring og helse - Borg M. og Karlson B. (2013); «Psykisk helsearbeid - humane og sosiale perspektiver og praksiser» Kap 6, 7 og 8 Gyldendal akademisk 71 s. Kap. 6; Praksiskontekster i psykisk helsearbeid Kap. 7; Samarbeidende relasjoner og dialogiske samtaler. Kap. 8; Personlig faglighet om å møte seg selv og andre - Denhov A. og Topor Alain (2011); «The components of helping relationships with professionals in psychiatry: User`s perspective I International Joeurnal of Social Psychiatry 58 (4) s s. - Føyn, Per og Shaygani, Sharam (2010); «Psykodynamisk behandling av ruslidelser» Kap. 2-7 Oslo: Universitetsforlaget. 111 s. Kap. 2; En kort introduksjon til den psykodynamiske teorien

5 Kap. 3; Nevrologi og psykodynamikk ved ruslidelser Kap. 4; Den klassiske psykoanalysen og ruslidelser Kap. 5; Egospykologi og ruslidelse Kap. 6; Objektrelasjonsteori og ruslidelser Kap. 7; Selvpsykologi og ruslidelser - Hem Marit H. og Heggen K. (2003); «Being professional and being human: one nurse`s relationship with a psychiatric patient In Journal of advanced Nursing, 43 (1) s s. - Hårtveit, H. og Jensen, P (2012); "Familien - pluss én". Kap 1-6 Tano Aschehoug, Oslo 153 s. Kap. 1; Familieterapiens horisont Kap. 2; Vitenskapsteoretisk og filosofisk bakgrunn Kap. 3; Grunnleggende ideer Kap. 4; Krusninger Kap. 5; Den første bølgen Kap. 6; Den andre bølgen - Karlsen Rune (2013); «Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid» I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr , 8. årgang s s. - Kirkengen Anna Luise (2009); "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" Del I Universitetsforlaget 79 s. - Lundstøl, John (2012); «Kierkegaards tanker om hjelpekunsten en direkte meddelelse om veiledning?» I «Flerstemt veiledning» Ulvestad, Asbjørn Kärki, Kärki, Freja Ulvestad Oslo : Gyldendal 9 s. - Løgstrup, K.E. (2000) Den etiske fordring. Kap. 1 og 3 Cappelen, Oslo, 32 s. Kap. 1; Den kjensgjerning som den tause fordring springer ut av Kap. 3; Fordringens radikalitet og de sosiale normene - Martinsen. K (2009); " Evidens- begrensende eller opplysende" I Å se og å innse. K. Martinsen og K. Eriksson. s Akribe 89 s - Moe C., Kvig, E. og Brinchmann B. ((2012); «Working behind the scenes» An ethi cal view of mental health and first-episode psychosis» I Nursing Ethics s s

6 - Monson K. og Thurley M. (2011); Consumers participation in a youth mental health service I Early Intervention in Psychiatry 2011 (5) s s. - Meløe Jakob; «Om å se.» «Sted å se fra.» «Om å forstå det den andre gjør.» I Vitenskapsteori 3 artikler. Senter for praktisk kunnskap. S s = 799 s. Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og rus- og avhengighetsproblematikk = 9 stp = ca 600 s. - Biong, Stian, Ytrehus, Siri (red) (2012); «Helsehjelp til personer med rusproblemer» Kap 4, 6, 11 og 12 Trykt: [Oslo] : Akribe 127 s. Kap. 4; Etiske utfordringer og etisk kompetanse Kap. 6; Psykososial og medikamentell behandling av rusavhengighet Kap. 11; Familiens situasjon Kap. 12; Kommunalt rusarbeid - Borg M. og Karlson B. (2013); «Psykisk helsearbeid - humane og sosiale perspektiver og praksiser» Kap 5. Arbeid og psykisk helse Gyldendal akademisk 15 s. - Fagerland, Tone (2005); «Å tenke skriftlig over fortellinger i praksis» I "Nordisk tidsskrift for helseforskning - Vol 1, nr " 12 s.pdf? - Fagerland, Tone (2013); «Subjektiv skriving med utgangspunkt i psykisk helsearbeid I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr , 9. årgang s s. - Føyn Per, Spilhaug Guri, Torp Anne Sofie (2010); «Rapport fra gjennombruddsprosjekt bedre rusbehandling » Trykt: [Oslo] : Den norske legeforening 55 s. - Harr, M., Eide E.M. og Lindseth A. (2012); «Reflekterende prosesser i studentveiledning» I Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 nr. 2 (s ) 9 s. - Harvey SB, Henderson M, Lelliott P, Hotopf M. Mental health and employment: much work still to be done. British Journal of Psychiatry. 2009;194(3): PubMed PMID: s.

7 - Karlsson, Bengt Oterholt, Frank (red) (2010); «Fenomener i faglig veiledning» Kap 1 6 Oslo : Universitetsforl 99 s. - Kap. 1; Fenomener i faglig veiledning - Kap. 2; Fenomenet mot og modige møter i faglig veiledning - Kap. 3; Tilstedeværelse i veiledning - Kap. 4; Trøst og lindring i veiledning - Kap. 5; Kjærlighet i faglig veiledning - - Kap. 6; Veiledning som distansert medleverskap - Rogan Thor (2014); «Fra Opptrappingsplan til samhandlingsreform» I «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid» Introduksjon av Arve Almvik og Lisbet Borge (red.)s Fagbokforlaget 13 s. - Seikkula, Jaakko og Arnkil, Tom Erik (2013); «Åpen dialog i relasjonell praksis : respekt for annerledeshet i øyeblikket» Kap 1-3 Oslo : Gyldendal akademisk 53 s. - Kap. 1; Lar du klienten vise vei må du tåle usikkerhet - Kap. 2; Uro og dialog - Kap. 3; Veier til dialogisk praksis åpne dialoger - Thune, Gro Hillestad Stavrum Ane (2012); Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV Oslo : Abstrakt forl. 143 s. Tema: Sentrale reformer og st.meldinger - Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse( ). Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet.http://www.regjeringen.no/upload/ad/publikasjoner/rapporter/201 3/OppfPlanArbogPsykHelse.pdf 30 s. - St.m. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kap 3. Hovedinnholdet i samhandlingsreformen. Oslo: helse- og omsorgsdepartementet. 17 s - St. melding 25 ( ); Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. (s 7-25), og s = 600 s.

8 Kommunikasjon, samhandling, kriser og konfliktløsning = 9 stp = ca 600 s - Andersen, Tom (1988); "Forandring kjenner sin egen tid og egne veier" I Hårtveit, Håkon m.fl. Gjennom speilet og tilbake, Tano 15 s - Andersen, Tom (2005); "Reflekterende processer" Del V s , København; Dansk Psykologisk forlag 69 s. - Bjørgen D., Storvold A., Husum, Tonje Lossius og Norvoll, Reidun (2014); Alternativer til tvang I: Sett fra et bruker- og fagperspektiv Heftenr. 2014:2 Trykt: Skien : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 76 s. - Borg, Marit og Topor, Alain (2014); «Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser» Kap. 4-7 Oslo : Kommuneforlaget 82 s. Kap. 4; En annen profesjonalitet Kap. 5; Hverdagslivet Kap. 6. Tid og arena som hjelper Kap. 7; Recoveryorienterte praksiser - Fekjær, Hans Olav (2009); «Rus : bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie» Del 1 Kap. 1-7 Oslo : Gyldendal akademisk Del 1; Rusfeltets historie 43 s. - Hall, Will (2014); Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka / bind-/heften 2014:1 Erfaringskompetanse.no) Trykt: Skien : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 2. utg. 58 s. - Mækelæ, Jonny (2012); «Den kvasse eggen» I Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 Nr. 4 (s ) 9 s. - Løvlie Schibbye, A.L.(2012); "Relasjoner: et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi" Kap. 2, 3, 4 Universitetsforlaget. 114 s Kap. 2; Tidlig utvikling av det relasjonelle selv Kap. 3; Tilknytning selvrefleksivitet/selvavgrensning

9 Kap. 4; Utvikling av relasjonsforstyrrelser - Norvoll, Reidun (2013); «Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver» Kap 2. Oslo : Gyldendal akademisk 35 s. Kap 2. Samfunnsvitenskapelige perspektiver - Skau, G.M. (2011); "Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse som utfordring". Kap 4 og 5 Cappelen Damm akademiske forlag, Oslo. 45 s. Kap. 4; Kommunikasjon som utfordring Kap. 5; Konflikt og konfliktarbeid - Skårderud, F. og Sommerfeldt B. (2013); «Miljøterapiboken» Kap. 3 Hva er mentalisering? Gyldendal 9 s. - Sørgaard Knut W. (2005); «I Videnskabens Lys og Kjærlighed»- asylenes fremvekst i Europas sentrum og periferi I Tidsskrift for Norsk Psykologiforening s s. - Varvin Sverre (2012); «Indre og ytre eksil: flyktninger og psykoterapi» I «Psyke, kultur og samfunn : perspektiver på indre og ytre virkelighet» Gilbert Sidsel, Stänicke Erik, Engelstad Fredrik Oslo : Abstrakt forl. 15 s. - Volden Odd (2014); «Hvis vi tar brukerperspektivet helt ut brukerperspektivets forutsetninger, status og konsekvenser» I «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid» Arve Almvik og Lisbet Borge (red.) Kap s. = 598 s

10 Ressurslitteratur Mennesket, psykisk helse, psykiske lidelser, og det sosiale miljø - Aassan Synnøve (2014); «Psykisk utviklingshemming og psykisk helse - veiviser til psykiske helsetjenester» Temahefte (NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning) - (bind-/heftenr. 2) NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning 57 s. - Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)(2013); «Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet» Cappelen Damm 196 s. - Andersen, Torbjørn Herlof (2012); «Sårbar og sterk - Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep» Oslo Abstrakt 195 s. - Bond Gary R. (2004); «Supported employment. Evidence for an evidencebased Practice I Psychiatric Rehabilitation Journal 2004 vol.27 nr. 4 PubMed PMID: s Borg, Marit, Karlsson, Bengt, Stenhammer, Anne (2013); «Recoveryorienterte praksiser : en systematisk kunnskapssammenstilling» Trondheim : Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid I Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) - (bind-/heftenr. nr. 4/2013) 51 s. - Borge Lisbet, Almvik Arve (2014); «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid.» Bergen : Fagbokforl. 351 s. - Gilbert, Sidsel, Stänicke, Erik, Engelstad, Fredrik (2012); «Psyke, kultur og samfunn : perspektiver på indre og ytre virkelighet» Oslo : Abstrakt forl. 406 s. - Hauge, Ragnar, Nordlund, Sturla, Horverak, Øyvind (2012); Lastenes møtested : Statens institutt for rusmiddelforskning 50 år Oslo : SIRUS 344 s.

11 - Hauge, Ragnar. ( 2009). Rus og rusmidler gjennom tidene. Universitetsforlaget: Oslo 253 s. - Haugland Bente, Storm Mowatt, Ytterhus Borgunn og Dyregrov Kari (red)(2012); «Barn som pårørende.» Abstrakt forlag 221 s. - Nyeng, Frode (2014); «Noen ganger skal man lyve en innføring i etikk» Fagbokforlaget 259 s - Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon (2012); «Krisepedagogikk : hjelp til barn og ungdom i krise» Oslo : Universitetsforl. 238 s. - Rohde Rolf og Vildalen Stephanie (red) 2009; «Mitt liv som menneske» Portal - Skårderud, F. og Sommerfeldt B. (2013); «Miljøterapiboken» Gyldendal - Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern: Svendsen Ingrid Hartveit, Hynnekleiv Torfinn, Monsbakken Bent, Vikersveen Hans Vold, Berge Lars Ove Wangensteen (2013); «Bare nerver : Presteseter sykehus 100 år : jubileumsmagasin» Trykt: [Kongsvinger] : Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll 109 s. - Skårderud F., Haugsgjerd S., Stänicke E. (2010); «Psykiatriboken : sinn - kropp samfunn» Oslo : Gyldendal akademisk 538 s. - Vetlesen, Arne Johan Torhell, Sven-Erik (Oversetter) (2013); «Etik i arbete med människor» Lund : Studentlitteratur 305 s. - Volden Odd (2010); «Mellom fag og erfaring del 1: noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse» Trykt:[S.l.] : Odd Volden 28 s. - Volden Odd (2011); «Mellom fag og erfaring del 2: tekster langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse ( ) Trykt: Kristiandsand: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse - Whitaker Robert (2014); «En psykiatrisk epidemi : illusjoner om psykiatriske legemidler» Oslo : Abstrakt 448 s.

12 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og rus- og avhengighetsproblematikk - Barstad Anders (2014); «Levekår og livskvalitet.» Oslo : Cappelen Damm akademisk 412 s - Bech-Karlsen, Jo (2003); «Gode fagtekster. Essayskriving for nybegynnere.» Universitetsforlaget Oslo e-bok - Berge, Torkil og Falkum, Erik (2013); «Se mulighetene : arbeidsliv og psykisk helse»oslo : Gyldendal akademisk - Bruun, Halvor og Svendsen, Eva (2011); Før og etter opptrappingsplanen : sett fra mennesker med erfaring fra psykisk helsevern I Tidsskrift for psykisk helsearbeid bind-/heftenr. 8(2011)nr 3) 106 s - Claussen Bjørgulf (2014); «Fattigdom i Norge.» Oslo]: Cappelen Damm akademisk Fause Åshild (2013); «Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling» I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr , 9.årgang - Fekjær, Hans Olav (2009); «Rus : bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie» Kap Oslo : Gyldendal akademisk 38 s. - Foucault, Michel; (2000); "Galskapens historie" Bokklubben Dagens bøker, Oslo - Johansen, Anders (2003); «Samtalens tynne tråd : skriveerfaringer.» Spartacus 300 s. - Klausen R. (2012); «Den poetiske innsikten om å skrive gode faglige essay» I Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 nr. 2 s s. - Brobyggeren 2012: likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap Erfaringskompetanse.no - (bind-/heftenr. 2012:5) E-bok

13 - Mæland John Gunnar (2014); «Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet» [Oslo] : Cappelen Damm akademisk 283 s - Norvoll, Reidun (2013); «Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver» Oslo : Gyldendal akademisk 384 s. - Olsen Ruth (2007); Å skrive essay om egen yrkespraksis I "Blikk på praksis" Olsen, R. og Oftedal, S. s HBO-rapport 17 s. * - Seikkula, Jaakko og Arnkil, Tom Erik (2013); «Åpen dialog i relasjonell praksis : respekt for annerledeshet i øyeblikket» Oslo : Gyldendal akademisk - Spjelkavik, Øystein og Frøyland, Kjetil (2014); «Inkluderingskompetanse : ordinært arbeid som mål og middel» Oslo : Gyldendal akademisk - Helsedirektoratet (2014); «Sammen om mestring : veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne: et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten» Oslo : Helsedirektoratet 148 s. - Sosial og helsedepartementet (1999) Opptrappingsplanen for psykisk helse , Rundskriv 1-4/99 og 48 s - Ramsdal, Helge (2013); «Statlige reformer og lokal iverksetting hva betyr det for psykisk helsearbeid?» I Tidsskrift for Psykisk helsearbeid Volum 10. nr. 4. Universitetsforlaget (s ) 9 s - O.P. Nr. 64, 70, 71 og 91. Psykisk helsevernloven Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjenester 48 s - St.m.30 ( ); «Se meg Enhetlig rusmiddelpolitikk» Oslo: helse- og omsorgsdepartementet. 187 s.

14 Kommunikasjon, samhandling, kriser og konfliktløsning - Anvik Cecilie Høj og Gustavsen Annelin (2012); «Ikke slipp meg! : unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid» / av Dokumentet er del av serien NF-rapport (Nordlandsforskning) - (bind-/heftenr. nr. 13/2012) Trykt: Bodø : Nordlandsforskning 230 s. - Eliassen, Helge og Seikkula, Jaakko (2006); " Reflekterende prosesser i praksis" Universitetsforlaget - Gran Svein, Kåre A. Lie og Andries Kroese (2011); «Oppmerksomhetstrening : en historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness» Oslo : Gyldendal akademisk 208 s. - Gullestad Siri Erika og Killingmo Bjørn (2013); Underteksten: psykoanalytisk terapi i praksis Universitetsforlaget 300 s. - Halvorsen, G. S. (2011); «Relasjoner mellom hjelper og hjelpsøkende. En studie i forståelsenes og anerkjennelsens betingelser. Doktoravhandling. Bodø: Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland. - Haram, Annbjørg (2004); "Dialogens kraft - Når tanker blir stemmer" Universitetsforlaget, Oslo - Husum, Tonje Lossius og Norvoll, Reidun (2014); Alternativer til tvang II: Sett fra et fag- og forskningsperspektiv. Heftenr. 2014:3 Trykt: Skien : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 47 s. - Håkanson Carina (2008); Att rymma både och om vanlighet, mod och professionella samtal Mareld 170 s. - Kinge, E. (2009); "Hvor er hjelpen når den trenges? Om relasjonskompetanse og foreldresamarbeid." Kap. 2, 4 og 10. Gyldendal Akademiske. Oslo, 42 s

15 - Kristiansen, Gunn Helen, Rydheim, Siv Helen, Thyness, Else Merete (2013); «Drøm i våken tilstand» Oslo : Abstrakt forl. 199 s. - Lauveng, Arnhild (2008); "Arbeidsmaur med gipset hjerte" Universitetsforlaget, Oslo - Lauveng, Arnhild (2008); "Unyttig som en rose" Cappelen Forlag, Oslo - Lauveng, Arnhild (2006); "I morgen var jeg alltid en løve", Cappelen forlag Oslo - McCann T. m.fl. (2009); First-Time Primary Caregivers`Experience of Caring for Youn Adults With First-Eoisode Psychosis I Schizophrenia Bulletin Advance Access Downloaded from - Mevik, Kate (2012); «Å skrive fortellinger for å forstå seg selv og andre» I «Miljøterapeutisk praksis : fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge» / Kate Mevik og Erik Larsen, [red. Oslo Universitetsforlaget 19 s. - Moncrieff Joanna (2011); Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon Oslo : Abstrakt forl 177 s - Myrvoll, Lisbeth Rynning (2013); «Tidstyvene" : barn som pårørende : en kvalitativ studie av hvordan behandlere ved en psykiatrisk avdeling forstår og handler for å ivareta mindreårige barn som pårørende» Lillehammer : Høgskolen i Lillehammer 113 s. - Skårderud Finn og Sommerfeldt Bente (2013); «Miljøterapiboken : mentalisering som holdning og handling» Kap. 1 7 Gyldendal akademisk 90 s. - Sølvberg H.A. (2011); «Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende» Oslo Gyldendal Akademisk - Thune, Gro Hillestad (2008); "Overgrep. Søkelys på psykiatrien". Abstrakt forlag, Oslo

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser

Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser STUDIEPLAN Behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og alvorlige psykiske lidelser Videreutdanning, 60 studiepoeng

Detaljer

Sosialt arbeid og helsefag

Sosialt arbeid og helsefag Sosialt arbeid og helsefag Nyheter Sosialt arbeid og helsefag 2 Innhold Sosialt arbeid Barnevern Vernepleie Tverrfaglige titler 3 6 9 12 Sosialt arbeid Gurid Aga Askeland, Olav Molven Dokument i klientarbeid

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE

STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE STUDIEPLAN FOR FAGSKOLEUTDANNING TVERRFAGLIG MILJØARBEID VED SØRLANDETS FAGSKOLE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1.0 Generelt om fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag... 4 1.1 Etterspørsel

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid

Bachelorstudium i sosialt arbeid. Bachelor s Programme in Social Work. 180 studiepoeng Heltid Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor s Programme in Social Work 180 studiepoeng Heltid Godkjent av avdelingsstyret ved tidl. Avdeling for samfunnsfag Dato: 05.06.2000 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014

STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 STUDIEPLAN Tverrfaglig videreutdanning i veiledning 60 studiepoeng 2013-2014 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i veiledning / 60 studiepoeng / 2013-2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 Veiledning...

Detaljer

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp?

Tverretatlig samarbeid omkring barn En kilde til styrke og håp? Mars 2012 1 Ketil Eide ISBN 9788205406018 Pris kr. 499,00 Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie 4 Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 3 2009 Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie Relations in mental health nursing The importance of interaction and participation in nursing practice and of ensuring

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere

Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Høgskolen i Sør- Trøndelag Studieplan Videreutdanning i pedagogisk veiledning for helse- og sosialfaglige yrkesutøvere Studieåret 2012-2013 30 studiepoeng AVDELING FOR SYKEPLEIERAVDELING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING

Detaljer

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri

Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri Videreutdanning innen demens og alderspsykiatri 30 studiepoeng Studieplan Godkjent av styret for Høgskolen i Tromsø, 26. oktober 2000. Sist endret august 2006. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng

Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen. 30 felles studiepoeng Fagplan for Helse- og sosialfagutdanningene Sykepleierutdanningen 30 felles studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2003 Godkjent av avdelingsstyret AHS 28.04.1999 Revidert

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post:

Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Eide mfl Over profesjonelle barrierer Kr. 365,00 Brodtkorb mfl Mellom mennesker og samfunn Kr. 419,00 Øiestad Selvfølelsen

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2015 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver

STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver STUDIEPLAN Mindfulness 2014 Den oppmerksomt nærværende profesjonsutøver Videreutdanning - Deltidsstudium 30 studiepoeng Studieplan Mindfulness 30 studiepoeng 2014 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng

STUDIEPLAN. Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie. for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten. 60 studiepoeng STUDIEPLAN Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie for sykepleiere i kommune- og spesialisthelsetjenesten 60 studiepoeng 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1.1 Målgruppe... 1 1.2 Opptakskrav...

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14

www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 www.dmmh.no Fagplan Bachelor førskolelærerutdanning Hovedmodell, deltid 2010-14 1 Innhold DEL 1: Generell del, Fagplan for bachelor-førskolelærerutdanning 2010-14, hovedmodellen, IKT-støttet, deltid over

Detaljer

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00

FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA. Kl: 22.00 FORSIDEARK TIL BRUK VED ALL INNLEVERING AV EKSAMEN I VIDEREUTDANNINGER VED HØYSKOLEN DIAKONOVA Fylles ut av kandidaten: Del 1 Videreutdanningens navn: Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom

Detaljer

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling

Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgave Av: Kari Ann Tobiassen Fritidsaktivitet som utgangspunkt for personlig utvikling Bacheloroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som sådan.

Detaljer

Bachelorstudium i sosialt arbeid

Bachelorstudium i sosialt arbeid Versjon 27.09.2011 Fagplan Bachelorstudium i sosialt arbeid Bachelor Programme in Social Work (180 studiepoeng, heltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for samfunnsfag Godkjent av styret

Detaljer

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE

NyhetsTIPS. Pasientens stemme. Under psykoseparaplyen side 15. Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser #02/2013. side 06 ERFARINGSKOMPETANSE #02/2013 NyhetsTIPS Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykoser ERFARINGSKOMPETANSE Pasientens stemme side 06 REFLEKSJONER FRA FAGFELTET Under psykoseparaplyen side 15 NyhetsTIPS Nr. 2-2013 1 NyhetsTIPS

Detaljer

Aktuelle fagbøker innen sykepleie

Aktuelle fagbøker innen sykepleie Katalog Sykepleie Sykepleie Gyldendal Akademisk 09 2 FOTO: SIGMUND REITE Aktuelle fagbøker innen sykepleie Kjære leser! Vi har gleden av å presentere vår nye katalog som inneholder aktuelle utgivelser

Detaljer