Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN"

Transkript

1 Velkommen til Profesjonshøgskolen ved UiN Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved studiet i Videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Universitetet i Nordland. Dette brevet inneholder informasjon som er nyttig å lese før undervisningsstart. Undervisning høsten 2015 Undervisningsstart og sted for oppmøte Oppmøte studiestart er mandag kl Vi møtes ved Campus Bodø, rom Pauline Skar. Onsdag arrangerer vi en bli kjent-fest kl Dette i tillegg til det ordinære programmet. Obligatorisk oppmøte Obligatorisk deltagelse og obligatorisk arbeid: - Mellomperiodeoppgaver vil bli gitt underveis i studiet. - Obligatorisk deltagelse i ulike deler av studieprogrammet, er markert på timeplanen. - Faglig- og personlig veiledning er obligatorisk og går gjennom hele studiet i basisgruppene. Maksimum 20 % fravær. Kandidaten må bekrefte tilstedeværelse ved obligatorisk deltagelse i studieprogrammet og i faglig personlig veiledning. Dersom det er fravær ut over 20 %, påberegnes skriftlig obligatorisk arbeid i henhold til fraværet og etter avtale med faglærer. Det obligatoriske arbeidet må være godkjent av faglærer for at studenten kan få melde seg opp til eksamen. Kontaktinformasjon til programansvarlig Kontaktinformasjon til studieadministrasjonen: Hensikten med studiet, er å utvikle og utvide kunnskap og personlig kompetanse innen psykisk helsearbeid og rus, og er i henhold til de helsemessige og sosialfaglige føringer og utfordringer som vi til enhver tid møter i samfunnet. Psykisk helsearbeid bygger på et humanistisk menneskesyn der forståelse av faget utvides gjennom ulike vitenskaps-, fags-, og brukerperspektiv. Pensum se vedlegg

2 Utfyllende informasjon om studiet: Studiet er organisert gjennom langsgående og sammenhengende læringsprosesser som skaper muligheter for personlig og faglig utvikling. Studiet legger til rette for utvikling av relasjonskompetanse gjennom fokus på relasjonens forutsetninger, helbredende prosesser og endringsarbeid, samt kompetanse i tverrfaglig samarbeid og samhandling. Ukesamlingene tilbys i Bodø. For studenter fra Helgeland, kan deler av studiet bli tilbudt ved Campus Helgeland. Oppbygging av studiet Videreutdanningen i psykisk helsearbeid er organisert som et deltidsstudium som går gjennom 4 semester. Det er 3 ukesamlinger i hvert semester, med unntak av 3. semester som har 2 ukesamlinger + 8 uker praktiske studier. Tverrfaglige og studentaktive arbeidsformer preger studiet og er bl.a. inspirert av problembasert læring som pedagogisk metode. Studiet tilbyr derfor både obligatorisk litteraturliste og ressurslitteraturliste. Studentene blir delt inn og arbeider i lokale basisgrupper ut i fra geografi gjennom studiet. Basisgruppene arbeider sammen om mellomperiodeoppgaver som inngår i obligatorisk arbeid. Faglig og personlig veiledning foregår i basisgruppene, og gjennomføres med 12 timer veiledning pr. basisgruppe hvert semester gjennom hele studiet. Faglig personlig veiledning krever obligatorisk deltagelse. Studieukene innbefatter forelesninger, veiledning, samt arbeid og dialoger i grupper. De ulike pedagogiske læringsformene anses som like viktige for læring og utvikling. Det kreves derfor obligatorisk deltagelse ved store deler av studieprogrammet. Studentenes ansvar for egen læring og evne til refleksjon og kritisk tenkning, vektlegges gjennom hele studiet. Enkelte samlinger organiseres i samarbeid med andre studier på tilsvarende nivå med felles forelesninger og seminarer. Ukesamlinger og praksis: Høst 2015: uke 38, 44 og 50 Vår 2016: uke 7, og 11 og 17 Høst 2016: uke 34, 8 uker praktiske studier, uke 50 Vår 2017: uke 7, 12 og 17

3 Timeplan uke 38 Videreutdanning i psykisk helsearbeid Kull Dag Dato Tid Rom Foreleser Tema Obligatorisk Bodø Mandag Pauline Skar Lærerne Velkommen Presentasjoner Informasjon om studiet Tirsdag Bodø Pauline Skar Unni Borg Klasseprosess. Obligatorisk Psykisk helsearbeid Grunnlaget Onsdag Bodø Elias Blix Pauline Skar Jonny Mækelæ Obligatorisk PBL som pedagogisk tilnærming i psykisk helsearbeid -Arbeid i grupper Torsdag Bodø Elsa Laula Renberg Pauline Skar Per Kristian Roghell Sosial blikjentfest Obligatorisk Omsorgsfilosofi og etikk i psykisk helsearbeid Fredag Forbehold om endringer Bodø A254 Grethej Obligatorisk Refleksjon og reflekterende prosesser i psykisk helsearbeid. Skriving og refleksjon Begynne på egen tekst som er eksamen Mellomperiodeoppgave: Arbeide med eksamen 1: Arbeid med refleksjon, framstilling og formidling av egen fortelling. Veiledende og spørrende tilbakemelding fra veiledningsgruppa minimum 1 gang i mellomperioden.

4 Videreutdanning i psykisk helsearbeid kull Litteraturliste 1. studieår med undertema. Mennesket, psykisk helse, psykiske lidelser, og det sosiale miljø = 12 stp = 800 s - Aadland, Einar (2011); "Og eg ser på deg" Oslo Tano Aschehoug. Kap s - Almvik Arve (2014); «God hjelp i oppsøkende tjenester - mating av katter og "skitprat"» i «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid «Arve Almvik og Lisbet Borge (red.) S s - Andersen Anders Johan W. (2011); «Introduksjon: Psykisk helsearbeid et felt og et fag skapes» I «Variasjon og dialog : perspektiver på psykisk helsearbeid» Universitetsforlaget Andersen Anders Johan W. og Bengt Eirik Karlsson (red.) Universitetsforlaget 10 s. - Antonovsky, Aaron (2012); «Helsens mysterium» Den salutogene modellen Kap. 1, 2, 3, 5 og 6 Gyldendal akademia 107 s Kap. 1; Et nytt syn på helse og sykdom Kap. 2; Begrepet opplevelse av sammenheng Kap. 3; Likehtere mellom OAS-begrepet og andre perspektiver på psykisk helse Kap. 4; Å måle begrepet: en ny skala Kap. 5; Hvordan opplevelsen av sammenheng utvikler seg gjennom livet Kap. 6; Veier til mestring og helse - Borg M. og Karlson B. (2013); «Psykisk helsearbeid - humane og sosiale perspektiver og praksiser» Kap 6, 7 og 8 Gyldendal akademisk 71 s. Kap. 6; Praksiskontekster i psykisk helsearbeid Kap. 7; Samarbeidende relasjoner og dialogiske samtaler. Kap. 8; Personlig faglighet om å møte seg selv og andre - Denhov A. og Topor Alain (2011); «The components of helping relationships with professionals in psychiatry: User`s perspective I International Joeurnal of Social Psychiatry 58 (4) s s. - Føyn, Per og Shaygani, Sharam (2010); «Psykodynamisk behandling av ruslidelser» Kap. 2-7 Oslo: Universitetsforlaget. 111 s. Kap. 2; En kort introduksjon til den psykodynamiske teorien

5 Kap. 3; Nevrologi og psykodynamikk ved ruslidelser Kap. 4; Den klassiske psykoanalysen og ruslidelser Kap. 5; Egospykologi og ruslidelse Kap. 6; Objektrelasjonsteori og ruslidelser Kap. 7; Selvpsykologi og ruslidelser - Hem Marit H. og Heggen K. (2003); «Being professional and being human: one nurse`s relationship with a psychiatric patient In Journal of advanced Nursing, 43 (1) s s. - Hårtveit, H. og Jensen, P (2012); "Familien - pluss én". Kap 1-6 Tano Aschehoug, Oslo 153 s. Kap. 1; Familieterapiens horisont Kap. 2; Vitenskapsteoretisk og filosofisk bakgrunn Kap. 3; Grunnleggende ideer Kap. 4; Krusninger Kap. 5; Den første bølgen Kap. 6; Den andre bølgen - Karlsen Rune (2013); «Idealer og realiteter i moderne psykisk helsearbeid» I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr , 8. årgang s s. - Kirkengen Anna Luise (2009); "Hvordan krenkede barn blir syke voksne" Del I Universitetsforlaget 79 s. - Lundstøl, John (2012); «Kierkegaards tanker om hjelpekunsten en direkte meddelelse om veiledning?» I «Flerstemt veiledning» Ulvestad, Asbjørn Kärki, Kärki, Freja Ulvestad Oslo : Gyldendal 9 s. - Løgstrup, K.E. (2000) Den etiske fordring. Kap. 1 og 3 Cappelen, Oslo, 32 s. Kap. 1; Den kjensgjerning som den tause fordring springer ut av Kap. 3; Fordringens radikalitet og de sosiale normene - Martinsen. K (2009); " Evidens- begrensende eller opplysende" I Å se og å innse. K. Martinsen og K. Eriksson. s Akribe 89 s - Moe C., Kvig, E. og Brinchmann B. ((2012); «Working behind the scenes» An ethi cal view of mental health and first-episode psychosis» I Nursing Ethics s s

6 - Monson K. og Thurley M. (2011); Consumers participation in a youth mental health service I Early Intervention in Psychiatry 2011 (5) s s. - Meløe Jakob; «Om å se.» «Sted å se fra.» «Om å forstå det den andre gjør.» I Vitenskapsteori 3 artikler. Senter for praktisk kunnskap. S s = 799 s. Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og rus- og avhengighetsproblematikk = 9 stp = ca 600 s. - Biong, Stian, Ytrehus, Siri (red) (2012); «Helsehjelp til personer med rusproblemer» Kap 4, 6, 11 og 12 Trykt: [Oslo] : Akribe 127 s. Kap. 4; Etiske utfordringer og etisk kompetanse Kap. 6; Psykososial og medikamentell behandling av rusavhengighet Kap. 11; Familiens situasjon Kap. 12; Kommunalt rusarbeid - Borg M. og Karlson B. (2013); «Psykisk helsearbeid - humane og sosiale perspektiver og praksiser» Kap 5. Arbeid og psykisk helse Gyldendal akademisk 15 s. - Fagerland, Tone (2005); «Å tenke skriftlig over fortellinger i praksis» I "Nordisk tidsskrift for helseforskning - Vol 1, nr " 12 s.pdf? - Fagerland, Tone (2013); «Subjektiv skriving med utgangspunkt i psykisk helsearbeid I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr , 9. årgang s s. - Føyn Per, Spilhaug Guri, Torp Anne Sofie (2010); «Rapport fra gjennombruddsprosjekt bedre rusbehandling » Trykt: [Oslo] : Den norske legeforening 55 s. - Harr, M., Eide E.M. og Lindseth A. (2012); «Reflekterende prosesser i studentveiledning» I Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 nr. 2 (s ) 9 s. - Harvey SB, Henderson M, Lelliott P, Hotopf M. Mental health and employment: much work still to be done. British Journal of Psychiatry. 2009;194(3): PubMed PMID: s.

7 - Karlsson, Bengt Oterholt, Frank (red) (2010); «Fenomener i faglig veiledning» Kap 1 6 Oslo : Universitetsforl 99 s. - Kap. 1; Fenomener i faglig veiledning - Kap. 2; Fenomenet mot og modige møter i faglig veiledning - Kap. 3; Tilstedeværelse i veiledning - Kap. 4; Trøst og lindring i veiledning - Kap. 5; Kjærlighet i faglig veiledning - - Kap. 6; Veiledning som distansert medleverskap - Rogan Thor (2014); «Fra Opptrappingsplan til samhandlingsreform» I «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid» Introduksjon av Arve Almvik og Lisbet Borge (red.)s Fagbokforlaget 13 s. - Seikkula, Jaakko og Arnkil, Tom Erik (2013); «Åpen dialog i relasjonell praksis : respekt for annerledeshet i øyeblikket» Kap 1-3 Oslo : Gyldendal akademisk 53 s. - Kap. 1; Lar du klienten vise vei må du tåle usikkerhet - Kap. 2; Uro og dialog - Kap. 3; Veier til dialogisk praksis åpne dialoger - Thune, Gro Hillestad Stavrum Ane (2012); Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV Oslo : Abstrakt forl. 143 s. Tema: Sentrale reformer og st.meldinger - Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse( ). Arbeidsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet.http://www.regjeringen.no/upload/ad/publikasjoner/rapporter/201 3/OppfPlanArbogPsykHelse.pdf 30 s. - St.m. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling på rett sted til rett tid. Kap 3. Hovedinnholdet i samhandlingsreformen. Oslo: helse- og omsorgsdepartementet. 17 s - St. melding 25 ( ); Åpenhet og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. (s 7-25), og s = 600 s.

8 Kommunikasjon, samhandling, kriser og konfliktløsning = 9 stp = ca 600 s - Andersen, Tom (1988); "Forandring kjenner sin egen tid og egne veier" I Hårtveit, Håkon m.fl. Gjennom speilet og tilbake, Tano 15 s - Andersen, Tom (2005); "Reflekterende processer" Del V s , København; Dansk Psykologisk forlag 69 s. - Bjørgen D., Storvold A., Husum, Tonje Lossius og Norvoll, Reidun (2014); Alternativer til tvang I: Sett fra et bruker- og fagperspektiv Heftenr. 2014:2 Trykt: Skien : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 76 s. - Borg, Marit og Topor, Alain (2014); «Virksomme relasjoner: om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser» Kap. 4-7 Oslo : Kommuneforlaget 82 s. Kap. 4; En annen profesjonalitet Kap. 5; Hverdagslivet Kap. 6. Tid og arena som hjelper Kap. 7; Recoveryorienterte praksiser - Fekjær, Hans Olav (2009); «Rus : bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie» Del 1 Kap. 1-7 Oslo : Gyldendal akademisk Del 1; Rusfeltets historie 43 s. - Hall, Will (2014); Skadereduserende veileder for å slutte med eller bruke mindre psykofarmaka / bind-/heften 2014:1 Erfaringskompetanse.no) Trykt: Skien : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 2. utg. 58 s. - Mækelæ, Jonny (2012); «Den kvasse eggen» I Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 Nr. 4 (s ) 9 s. - Løvlie Schibbye, A.L.(2012); "Relasjoner: et dialektisk perspektiv på eksistensiell og psykodynamisk psykoterapi" Kap. 2, 3, 4 Universitetsforlaget. 114 s Kap. 2; Tidlig utvikling av det relasjonelle selv Kap. 3; Tilknytning selvrefleksivitet/selvavgrensning

9 Kap. 4; Utvikling av relasjonsforstyrrelser - Norvoll, Reidun (2013); «Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver» Kap 2. Oslo : Gyldendal akademisk 35 s. Kap 2. Samfunnsvitenskapelige perspektiver - Skau, G.M. (2011); "Gode fagfolk vokser - personlig kompetanse som utfordring". Kap 4 og 5 Cappelen Damm akademiske forlag, Oslo. 45 s. Kap. 4; Kommunikasjon som utfordring Kap. 5; Konflikt og konfliktarbeid - Skårderud, F. og Sommerfeldt B. (2013); «Miljøterapiboken» Kap. 3 Hva er mentalisering? Gyldendal 9 s. - Sørgaard Knut W. (2005); «I Videnskabens Lys og Kjærlighed»- asylenes fremvekst i Europas sentrum og periferi I Tidsskrift for Norsk Psykologiforening s s. - Varvin Sverre (2012); «Indre og ytre eksil: flyktninger og psykoterapi» I «Psyke, kultur og samfunn : perspektiver på indre og ytre virkelighet» Gilbert Sidsel, Stänicke Erik, Engelstad Fredrik Oslo : Abstrakt forl. 15 s. - Volden Odd (2014); «Hvis vi tar brukerperspektivet helt ut brukerperspektivets forutsetninger, status og konsekvenser» I «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid» Arve Almvik og Lisbet Borge (red.) Kap s. = 598 s

10 Ressurslitteratur Mennesket, psykisk helse, psykiske lidelser, og det sosiale miljø - Aassan Synnøve (2014); «Psykisk utviklingshemming og psykisk helse - veiviser til psykiske helsetjenester» Temahefte (NAKU - Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning) - (bind-/heftenr. 2) NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning 57 s. - Anders Johan W. Andersen, Inger Beate Larsen og Anne Brita Thorød (red.)(2013); «Engasjement i praksis : broer mellom filosofi og praksis i helse- og sosialfeltet» Cappelen Damm 196 s. - Andersen, Torbjørn Herlof (2012); «Sårbar og sterk - Menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep» Oslo Abstrakt 195 s. - Bond Gary R. (2004); «Supported employment. Evidence for an evidencebased Practice I Psychiatric Rehabilitation Journal 2004 vol.27 nr. 4 PubMed PMID: s Borg, Marit, Karlsson, Bengt, Stenhammer, Anne (2013); «Recoveryorienterte praksiser : en systematisk kunnskapssammenstilling» Trondheim : Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid I Rapport (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) - (bind-/heftenr. nr. 4/2013) 51 s. - Borge Lisbet, Almvik Arve (2014); «Å sette farger på livet : helhetlig psykisk helsearbeid.» Bergen : Fagbokforl. 351 s. - Gilbert, Sidsel, Stänicke, Erik, Engelstad, Fredrik (2012); «Psyke, kultur og samfunn : perspektiver på indre og ytre virkelighet» Oslo : Abstrakt forl. 406 s. - Hauge, Ragnar, Nordlund, Sturla, Horverak, Øyvind (2012); Lastenes møtested : Statens institutt for rusmiddelforskning 50 år Oslo : SIRUS 344 s.

11 - Hauge, Ragnar. ( 2009). Rus og rusmidler gjennom tidene. Universitetsforlaget: Oslo 253 s. - Haugland Bente, Storm Mowatt, Ytterhus Borgunn og Dyregrov Kari (red)(2012); «Barn som pårørende.» Abstrakt forlag 221 s. - Nyeng, Frode (2014); «Noen ganger skal man lyve en innføring i etikk» Fagbokforlaget 259 s - Raundalen Magne, Schultz Jon-Håkon (2012); «Krisepedagogikk : hjelp til barn og ungdom i krise» Oslo : Universitetsforl. 238 s. - Rohde Rolf og Vildalen Stephanie (red) 2009; «Mitt liv som menneske» Portal - Skårderud, F. og Sommerfeldt B. (2013); «Miljøterapiboken» Gyldendal - Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helsevern: Svendsen Ingrid Hartveit, Hynnekleiv Torfinn, Monsbakken Bent, Vikersveen Hans Vold, Berge Lars Ove Wangensteen (2013); «Bare nerver : Presteseter sykehus 100 år : jubileumsmagasin» Trykt: [Kongsvinger] : Sykehuset Innlandet HF, Reinsvoll 109 s. - Skårderud F., Haugsgjerd S., Stänicke E. (2010); «Psykiatriboken : sinn - kropp samfunn» Oslo : Gyldendal akademisk 538 s. - Vetlesen, Arne Johan Torhell, Sven-Erik (Oversetter) (2013); «Etik i arbete med människor» Lund : Studentlitteratur 305 s. - Volden Odd (2010); «Mellom fag og erfaring del 1: noen tanker langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse» Trykt:[S.l.] : Odd Volden 28 s. - Volden Odd (2011); «Mellom fag og erfaring del 2: tekster langs veien mot det systematiske brukerperspektivet på psykisk helse ( ) Trykt: Kristiandsand: Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse - Whitaker Robert (2014); «En psykiatrisk epidemi : illusjoner om psykiatriske legemidler» Oslo : Abstrakt 448 s.

12 Organisering av tjenestene for mennesker med psykiske lidelser og rus- og avhengighetsproblematikk - Barstad Anders (2014); «Levekår og livskvalitet.» Oslo : Cappelen Damm akademisk 412 s - Bech-Karlsen, Jo (2003); «Gode fagtekster. Essayskriving for nybegynnere.» Universitetsforlaget Oslo e-bok - Berge, Torkil og Falkum, Erik (2013); «Se mulighetene : arbeidsliv og psykisk helse»oslo : Gyldendal akademisk - Bruun, Halvor og Svendsen, Eva (2011); Før og etter opptrappingsplanen : sett fra mennesker med erfaring fra psykisk helsevern I Tidsskrift for psykisk helsearbeid bind-/heftenr. 8(2011)nr 3) 106 s - Claussen Bjørgulf (2014); «Fattigdom i Norge.» Oslo]: Cappelen Damm akademisk Fause Åshild (2013); «Framveksten av psykiske helsetjenester i Nord med et blikk på sykepleiens utvikling» I Nordisk Tidsskrift for Helseforskning nr , 9.årgang - Fekjær, Hans Olav (2009); «Rus : bruk, motiver, skader, behandling, forebygging, historie» Kap Oslo : Gyldendal akademisk 38 s. - Foucault, Michel; (2000); "Galskapens historie" Bokklubben Dagens bøker, Oslo - Johansen, Anders (2003); «Samtalens tynne tråd : skriveerfaringer.» Spartacus 300 s. - Klausen R. (2012); «Den poetiske innsikten om å skrive gode faglige essay» I Tidsskrift for psykisk helsearbeid Vol. 9 nr. 2 s s. - Brobyggeren 2012: likeverd mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap Erfaringskompetanse.no - (bind-/heftenr. 2012:5) E-bok

13 - Mæland John Gunnar (2014); «Trygd eller arbeid? Et sosialmedisinsk perspektiv på sykefravær og uførhet» [Oslo] : Cappelen Damm akademisk 283 s - Norvoll, Reidun (2013); «Samfunn og psykisk helse: samfunnsvitenskapelige perspektiver» Oslo : Gyldendal akademisk 384 s. - Olsen Ruth (2007); Å skrive essay om egen yrkespraksis I "Blikk på praksis" Olsen, R. og Oftedal, S. s HBO-rapport 17 s. * - Seikkula, Jaakko og Arnkil, Tom Erik (2013); «Åpen dialog i relasjonell praksis : respekt for annerledeshet i øyeblikket» Oslo : Gyldendal akademisk - Spjelkavik, Øystein og Frøyland, Kjetil (2014); «Inkluderingskompetanse : ordinært arbeid som mål og middel» Oslo : Gyldendal akademisk - Helsedirektoratet (2014); «Sammen om mestring : veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne: et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten» Oslo : Helsedirektoratet 148 s. - Sosial og helsedepartementet (1999) Opptrappingsplanen for psykisk helse , Rundskriv 1-4/99 og 48 s - Ramsdal, Helge (2013); «Statlige reformer og lokal iverksetting hva betyr det for psykisk helsearbeid?» I Tidsskrift for Psykisk helsearbeid Volum 10. nr. 4. Universitetsforlaget (s ) 9 s - O.P. Nr. 64, 70, 71 og 91. Psykisk helsevernloven Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og Lov om spesialisthelsetjenester 48 s - St.m.30 ( ); «Se meg Enhetlig rusmiddelpolitikk» Oslo: helse- og omsorgsdepartementet. 187 s.

14 Kommunikasjon, samhandling, kriser og konfliktløsning - Anvik Cecilie Høj og Gustavsen Annelin (2012); «Ikke slipp meg! : unge, psykiske helseproblemer, utdanning og arbeid» / av Dokumentet er del av serien NF-rapport (Nordlandsforskning) - (bind-/heftenr. nr. 13/2012) Trykt: Bodø : Nordlandsforskning 230 s. - Eliassen, Helge og Seikkula, Jaakko (2006); " Reflekterende prosesser i praksis" Universitetsforlaget - Gran Svein, Kåre A. Lie og Andries Kroese (2011); «Oppmerksomhetstrening : en historisk, psykologisk og praktisk innføring i mindfulness» Oslo : Gyldendal akademisk 208 s. - Gullestad Siri Erika og Killingmo Bjørn (2013); Underteksten: psykoanalytisk terapi i praksis Universitetsforlaget 300 s. - Halvorsen, G. S. (2011); «Relasjoner mellom hjelper og hjelpsøkende. En studie i forståelsenes og anerkjennelsens betingelser. Doktoravhandling. Bodø: Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland. - Haram, Annbjørg (2004); "Dialogens kraft - Når tanker blir stemmer" Universitetsforlaget, Oslo - Husum, Tonje Lossius og Norvoll, Reidun (2014); Alternativer til tvang II: Sett fra et fag- og forskningsperspektiv. Heftenr. 2014:3 Trykt: Skien : Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse 47 s. - Håkanson Carina (2008); Att rymma både och om vanlighet, mod och professionella samtal Mareld 170 s. - Kinge, E. (2009); "Hvor er hjelpen når den trenges? Om relasjonskompetanse og foreldresamarbeid." Kap. 2, 4 og 10. Gyldendal Akademiske. Oslo, 42 s

15 - Kristiansen, Gunn Helen, Rydheim, Siv Helen, Thyness, Else Merete (2013); «Drøm i våken tilstand» Oslo : Abstrakt forl. 199 s. - Lauveng, Arnhild (2008); "Arbeidsmaur med gipset hjerte" Universitetsforlaget, Oslo - Lauveng, Arnhild (2008); "Unyttig som en rose" Cappelen Forlag, Oslo - Lauveng, Arnhild (2006); "I morgen var jeg alltid en løve", Cappelen forlag Oslo - McCann T. m.fl. (2009); First-Time Primary Caregivers`Experience of Caring for Youn Adults With First-Eoisode Psychosis I Schizophrenia Bulletin Advance Access Downloaded from - Mevik, Kate (2012); «Å skrive fortellinger for å forstå seg selv og andre» I «Miljøterapeutisk praksis : fortellinger fra arbeidet med utsatte barn og unge» / Kate Mevik og Erik Larsen, [red. Oslo Universitetsforlaget 19 s. - Moncrieff Joanna (2011); Psykiatriske legemidler. En kritisk introduksjon Oslo : Abstrakt forl 177 s - Myrvoll, Lisbeth Rynning (2013); «Tidstyvene" : barn som pårørende : en kvalitativ studie av hvordan behandlere ved en psykiatrisk avdeling forstår og handler for å ivareta mindreårige barn som pårørende» Lillehammer : Høgskolen i Lillehammer 113 s. - Skårderud Finn og Sommerfeldt Bente (2013); «Miljøterapiboken : mentalisering som holdning og handling» Kap. 1 7 Gyldendal akademisk 90 s. - Sølvberg H.A. (2011); «Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende» Oslo Gyldendal Akademisk - Thune, Gro Hillestad (2008); "Overgrep. Søkelys på psykiatrien". Abstrakt forlag, Oslo

Mental Health, Honours

Mental Health, Honours NO EN Mental Health, Honours HONOURS IN MENTAL HEALTH ECTS Credits 60 Study level One year programme Start semester Autumn 2015 Teaching language Norwegian Faculty Campus Faculty of Professional Studies

Detaljer

Psykisk helsearbeid - videreutdanning

Psykisk helsearbeid - videreutdanning NO EN Psykisk helsearbeid - videreutdanning Har du behov for å lære mer om psykisk helse er dette studiet for deg. Det tilbys som et desentralisert deltidsstudium over to år. Kunnskap om psykisk helse

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Psykisk helsearbeid, videreutdanning

Psykisk helsearbeid, videreutdanning NO EN Psykisk helsearbeid, videreutdanning Har du behov for å lære mer om psykisk helse er dette studiet for deg. Det tilbys som et desentralisert deltidsstudium over to år. Kunnskap om psykisk helse og

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk

Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang. Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Mellom omsorg og kontroll - etiske utfordringer ved bruk av tvang Tonje Lossius Husum, postdoktor, Senter for medisinsk etikk Presentasjon av meg Psykologspesialist med erfaring fra å jobbe innen PH Forsket

Detaljer

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte

Barnevern II. Fagpersoner. Læringsutbytte Barnevern II Emnekode: BBA340_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen

Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Litteraturliste Emnenavn: Emnekoder: Studieår/Campus: Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk VOLD110 2015/2016 Drammen Emneansvarlig: Versjon: Kull:

Detaljer

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006.

MODULPLAN. Modul 9: Fagutvikling i sykepleie. Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning. Kull 2006. MODULPLAN Modul 9: Fagutvikling i sykepleie Avdeling for sykepleierutdanning Program for sykepleierutdanning Kull 2006 Studieåret 08-09 Modulansvarlige: Beate André Kari Hauge MODUL 9: FAGUTVIKLING I SYKEPLEIE

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13

www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 www.dmmh.no Fagplan Pedagogisk veiledning for praksislærere 2012/13 1 Pedagogisk veiledning for praksislærere Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Pedagogisk veiledning for praksislære

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner

Detaljer

Pedagogikk 1. studieår

Pedagogikk 1. studieår Pedagogikk 1. studieår Emnekode: BFD100_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Kari Søndenå (Faglærer) - Knut

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull 11V Temahefte 3 Kvalitetsutvikling, etisk og juridisk ansvarlighet Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIDEREUTDANNINGEN I DIALOGISKE PRAKSISER, NETTVERKSMØTER OG RELASJONSKOMPETANSE, 60 STUDIEPOENG

VELKOMMEN TIL VIDEREUTDANNINGEN I DIALOGISKE PRAKSISER, NETTVERKSMØTER OG RELASJONSKOMPETANSE, 60 STUDIEPOENG NTNU I GJØVIK AVDELING FOR HELSE, OMSORG OG SYKEPLEIE Vår dato 14.08.16 Vår referanse Studieprogramansvarlig Mark Hopfenbeck Tlf. +44 79 76 11 79 28, e-post: mark.hopfenbeck@ntnu.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon

Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Sosialpedagogisk arbeid i og utenfor institusjon Emnekode: BBA370_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Innhold. Redaktørenes forord Forord av John Lundstøl... 13

Innhold. Redaktørenes forord Forord av John Lundstøl... 13 Innhold Redaktørenes forord... 11 Forord av John Lundstøl... 13 Engasjement i praksis... 17 Engasjert i kunnskap og filosofi?... 18 Bokens innhold... 21 Del 1 FENOMENER... 25 Om de sansende subjekter Kapittel

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON

Rus og kommunikasjon. Side 1 av 9 RUS OG KOMMUNIKASJON NO EN Rus og kommunikasjon Videreutdanningen i rus og kommunikasjonskompetanse tar for seg perspektiver og innsatser relevante for forebyggende arbeid og individuell behandling. RUS OG KOMMUNIKASJON Studiepoeng

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER

LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER LITTERATURLISTE KULL 120 4. OG 5. SEMESTER EMNER: 4SYK305 SYKEPLEIE, PSYKOLOGI, KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING, OG PRAKSIS I HJEMMEBASERT/ PSYKISK HELSEVERN Fra fagplanens hovedemne 1 (Sykepleiens faglige

Detaljer

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie

Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Videreutdanning i anestesi intensiv og operasjonssykepleie Kull11V Temahefte 2 Sykepleievitenskaplig grunnlagstenkning Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie Seksjon sykepleie Desember

Detaljer

Nasjonalkonferanse for psykiske lidelser, okt. 2017

Nasjonalkonferanse for psykiske lidelser, okt. 2017 Nasjonalkonferanse for psykiske lidelser, okt. 2017 Målfrid Kippenes okt. 2017 Mennesker med ROP-lidelser: har ofte behov for langvarige, integrerte og sammenhengende tjenester har lav livskvalitet på

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten

Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Pakkeforløp for hvem? Seksjonsleder Ellen Kobro, Psykisk helse og avhengighet, Helseetaten Snakker vi myke eller harde pakker her? Hvem er avsender? Sommer 2017 sendte Helsedirektoratet ut høring for ;

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emne BBA160_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:55 Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling

Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Økt handlingskompetanse gjennom systemastisk og planlagt kunnskapsformidling Lærerutdanninger ved HIB - Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 - Praktisk, pedagogisk utdanning, yrkesfag - Barnehagelærerutdanning

Detaljer

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10]

Brinchmann, B. S. (Red.). (2005). Etikk i sykepleien. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kapitel 1-10] Litteraturliste (obligatorisk pensum) Emnegruppe 1, kull H09 Alvsvåg, H. (2006). Omsorg - med utgangspunkt i Kari Martinsens omsorgstenkning. I: U. Knutstad & B. Kamp Nielsen (Red.), Sykepleieboken 2 :

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2015-2016 Rev 210215 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærarar

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske

Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske LITTERATURLISTE/LÆREMIDLER HELSEADMINISTRASJON EMNE 1 Skau, Greta Marie (2005) Gode fagfolk vokser. Oslo: Cappelen Akademiske Graas Kari K, Sjursen M og Stordalen J (2009), Etikk og kommunikasjon. (224

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag Emnekode: BSN143_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Fagpersoner Kjellaug Kaldestad

Detaljer

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn II

Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn II Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn II Emnekode og emnenavn VKOV6000 Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp

www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp www.dmmh.no Studieplan Pedagogisk veiledning for praksislærere Videreutdanning Deltid 15 sp 2013-2014 Navn Pedagogisk veiledning for praksislærere Nynorsk Pedagogisk rettleiing for praksislærere Engelsk

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12

Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon... 12 Innhold Kapittel 1 Å arbeide med psykisk helse en introduksjon....... 12 Formålet med boka.............................................. 12 Perspektivenes bakgrunn........................................

Detaljer

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde Miljøarbeid/ miljøterapi Sølvi Linde Min agenda Gi innspill til forståelse av begrepene miljøterapi/ miljøbehandling og miljøarbeid kan forstås. Trekke opp likhetene og noen forskjeller mellom begrepene

Detaljer

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng

Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng Forelesningsplan for emnet VITENSKAPSTEORI, GERSYK4301, 5 studiepoeng HØST 2012 Emneansvarlig: Ragnhild Hellesø, Line Melby og Ellen Karine Grov Sted: Rom 223, Frederik Holts hus Tid: Ukene 42 og 47 Undervisningsdager:

Detaljer

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå

Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Profesjonelt sosialt arbeid III - Individ og samfunnsnivå Emnekode: BSO342_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emne MHVTP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting:

Detaljer

Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager.

Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager. splan for emnet Sykepleievitenskapens teori- og, SYKVIT 4012, 10 studiepoeng Høst 2007 Emneansvarlig: Solveig Hauge og Marit Helene Hem Sted: rom 223 i FHH Tid: Ukene 39-44, tirsdager, onsdager og torsdager.

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Alternativer til tvang Sett fra et forsknings- & brukerperspektiv

Alternativer til tvang Sett fra et forsknings- & brukerperspektiv Alternativer til tvang Sett fra et forsknings- & brukerperspektiv Samarbeidsprosjekt mellom SME og Kompetansesenter for erfaringskompetanse Norvoll, Bjørgen, Storvold & Husum Gjennomgang av forskning og

Detaljer

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012)

Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Undervisningsplan (uvexfac10 - Vår 2012) Alle forelesninger i GS, Aud I Forelesninger onsdager kl. 10.15-12 Forelesninger torsdager kl. 14.15-16 Dato Undervises av Sted Tema Kommentarer / ressurser 18.01.2012

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Bruk av samtalebilder i kommunikasjon med barn. Frambu 28.08.14 Cand.paed.spec. /familierådgiver Merete Holmsen

Bruk av samtalebilder i kommunikasjon med barn. Frambu 28.08.14 Cand.paed.spec. /familierådgiver Merete Holmsen Bruk av samtalebilder i kommunikasjon med barn Frambu 28.08.14 Cand.paed.spec. /familierådgiver Merete Holmsen Marius lytter utenfor døra: Hva skjer her? Hva hører Marius? Hva tenker han om det han hører?

Detaljer

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten

- har inngående kunnskap om sentrale verdier og hensyn i helse- og omsorgstjenesten Helserett Emnekode: MHV145_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid Grad Bachelor Heltid/deltid Heltid Studieprogramansvarlig Professor Terje Halvorsen Opptakskrav Krav til opptak er bachelorgrad i helsefag, sosialfag,

Detaljer

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser

Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser Førstelinjebehandling av rus og psykiske lidelser FS kode RUSPSYKL Studiepoeng 15 Dato for etablering 16.01.2014 NOKUT akkreditert Ikke aktuelt Sist revidert 16.01.2014 Innledning Høgskolen i Hedmark har

Detaljer

Etisk refleksjon Marie Aakre

Etisk refleksjon Marie Aakre Marie Aakre Hvordan forløse og vedlikeholde etisk refleksjon i en travel hverdag? Hvordan bygger vi en reflekterende hverdagskultur? Hvordan videreutvikler vi praktisk klokskap og personlig dømmekraft?

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST

Godkjent av dekan på fullmakt fra avdelingsstyret ASP/HiST Studieplan for Innpasningsstudium i vitenskapsteori og forskningsmetode for opptak til Master i tverrfaglig helse- og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid 10 Studiepoeng 1 Godkjent av dekan på

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. Barth, T. og Näsholm, C. (2011). Motiverende samtale.

Detaljer

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle.

VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. VOKSENROLLEN I DET GODE SAMSPILLET. Om å reflektere over praksisfortellinger for å utvikle en levende yrkesrolle. Bakgrunn. Et lokalt, pedagogisk utviklingsarbeid i Trondhjems asylselskaps barnehager (TA)

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE

STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING AV VEILEDERE I POLITIETS BEKYMRINGSSAMTALE 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Bekymringssamtalen er et strukturert verktøy for politiets

Detaljer

Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I

Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I Emneplan for: Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/ miljøarbeidere innen rusomsorgen, trinn I Emnekode og emnenavn VKORU6000 Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/

Detaljer

Senter for psykisk helse og rus

Senter for psykisk helse og rus Senter for psykisk helse og rus Livskvalitet ved samtidige lidelser. Hva kan sykepleiere bidra med? Stian Biong, 08.05.2017 10.05.2017 HØGSKOLEN I I BUSKERUD OG OG VESTFOLD SENTER FOR FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering

09.05.2014 AGENDA FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER BAKGRUNN METODE VEILEDNINGSPROSESSEN SAMLINGENE. Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering AGENDA Bakgrunn og målsetting Metode Resultater Oppsummering FRA «ORAKEL» TIL VEILEDER Kari Høium og Christine Tørris Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Atferdsvitenskap BAKGRUNN METODE Henvendelse

Detaljer

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Kan polititjenestepersoner gjennom økt kunnskap om psykose og kommunikasjon forebygge fysisk vold hos en paranoid schizofren person Psykose Aggresjon

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4)

Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår 2014-2015. Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng. Kull 2014 (4) Side 1/9 Programplan for Geriatrisk vurderingskompetanse Studieår Videreutdanning for sykepleiere 30 studiepoeng Kull 2014 (4) Høgskolen i Buskerud og Vestfold Raveien 197, Borre Tlf. 31 00 80 00 www.hbv.no

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Erfaringskonsulentene i Bydel Gamle Oslo - Historikk, erfaringer og veien videre UPR RAPPORT 1:2017

Erfaringskonsulentene i Bydel Gamle Oslo - Historikk, erfaringer og veien videre UPR RAPPORT 1:2017 Erfaringskonsulentene i Bydel Gamle Oslo - Historikk, erfaringer og veien videre UPR RAPPORT 1:2017 - En kvantitativ undersøkelse til erfaringskonsulentene om kompetanse. - Gjennomført fokusgruppeintervjuer

Detaljer

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner

Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Emnekode: VAIOB10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 1 Studiet legger vekt på å utdanne veiledere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning og som bidrar i studentene og nyutdannede

Detaljer

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014

Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke. Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnebeskrivelse Fordypningsemne B: Profesjonell veiledning i utdanning og yrke Undervisningsstart/undervisningsstart/undervisningssemestre: Høst 2013 vår 2014 Emnekode: XXX Studiepoeng: 15 Fakultet: Det

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. Barth, T. og Näsholm, C. (2011). Motiverende samtale.

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt, kritisk og kronisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Introduksjon og Del 1. Bergen: Fagbokforlaget. 103 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Introduksjon og Del 1. Bergen: Fagbokforlaget. 103 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Emne 1 Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Introduksjon og Del 1. Bergen: Fagbokforlaget. 103 s. Andersen, A. J. W.

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul 1 godkjent av rektor 25. februar 2016 1. Innledning Veiledning utøves innenfor

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med!

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling! Brukerrådet i KPHA Målet for kunnskapsbasert praksis - større og tettere

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger)

Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte. (10 dager à 4 samlinger) Opplæringsprogrammet Åpen dialog i nettverksmøte (10 dager à 4 samlinger) Kurs i dialogiske praksiser, nettverksmøter og relasjonskompetanse Aktuelt Kurset er et alternativ til videreutdanningen i dialogiske

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse?

Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? Hva er brukermedvirkning? Hva gjør sentrale myndigheter for å fremme brukermedvirkning innen psykisk helse? "Brukermedvirkning er en arbeidsform hvor jeg har innflytelse på tjenesten jeg tilbys. Men reell

Detaljer

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal?

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? ..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? Erfaringer fra samarbeid rundt barn av psykisk syke foreldre i kommune og spesialisthelsetjeneste v / psyk. sykepleiere Ragnhild Smistad og Nina

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s.

Almvik, A. og Borge, L. (2014). Å sette farger på livet. Helhetlig psykisk helsearbeid. Bergen: Fagbokforlaget. 350 s. SEPREP TU Obligatorisk litteratur Andvik, E., Lyberg, A. og Gonzales, M.T. (2013). Erfaringer med å bo i egen bolig ved langvarige psykiske helseproblemer: En scoping review. Tidsskrift for Psykisk helsearbeid.

Detaljer

Brukeren skal være viktigste aktør. Kr.sand 4. desember Siri Bjaarstad Faglige rådgiver

Brukeren skal være viktigste aktør. Kr.sand 4. desember Siri Bjaarstad Faglige rådgiver Brukeren skal være viktigste aktør Kr.sand 4. desember Siri Bjaarstad Faglige rådgiver «Sammen om mestring» Veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne Verktøy for kommuner og spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Etisk hverdagsrehabilitering. Samarbeid om etisk kompetanseheving. Av Kristin Sørensen

Etisk hverdagsrehabilitering. Samarbeid om etisk kompetanseheving. Av Kristin Sørensen Etisk hverdagsrehabilitering Samarbeid om etisk kompetanseheving Av Kristin Sørensen Elly (86) trodde aldri hun skulle gå igjen Spesialsydd treningsopplegg for eldre i Bodø fører til dramatisk nedgang

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning i Religionspsykologi i et helseperspektiv Studiepoeng: 10 Studiets nivå og organisering Videreutdanning på masternivå som er organisert som et deltidsstudium over to

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet

Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet Velkommen til Profesjonshøgskolen ved Nord universitet Det er en stor glede å ønske deg velkommen som student ved Bachelor i Sykepleie, kull 16 Høst Deltid 4-årig Nett og samlingsbasert ved Nord universitet.

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde

Introduksjon. Lillehammer Turi Stapnes Espen Gjerde Introduksjon Lillehammer 19.09.17 Turi Stapnes Espen Gjerde Stortingsmelding 45 (2012 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemning. s. 21: Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vil etablere

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet

Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Etisk refleksjon bedrer jobbnærværet Gode samtaler om de vanskelige valgene i jobbhverdagen gir viktig faglig støtte og øker samhørigheten. Christine N. Evensen, KS Den 27.10.14 Hva kan dere forvente av

Detaljer