n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min"

Transkript

1 Helsedirektoratets veileder for svangerskap som fortsetter 7 dager over termin 7 ½ års erfaring fra Lillehammer Jakob Nakling Sykehuset Innlandet Lillehammer Innledning: Det har vært, og er, en diskusjon om hvordan et svangerskap som passerer 6 dager over termin best bør tas hånd om. Norsk gynekologisk forenings veileder om overtidige svangerskap ble revidert våren Helsedirektoratet kom med veileder om samme tema sommeren Det er diskusjon i fagmiljøet om hvilken merbelastning og konsekvens denne nye veileder vil ha for den enkelte fødeavdeling. Anbefalingene i Helsedirektoratets veileder om behandling av svangerskap som passerer 6 dager over termin ble innført på fødeavdelingen på Lillehammer 1 januar 2004 Mål: Vurdere hvilke konsekvenser innføring av Helsedirektoratets anbefalinger har for en fødeavdeling Materiale og metode: Studieperioden er fra 1 januar 2004 til 30 juni Alle svangre som var >=7 dager (>=289 dager svangerskapslengde) over termin ultralyd inngikk i studien. Alle variabler er hentet ut fra avdelingens fødedatabase. Databasen blir kontinuerlig kvalitetssikret av to overleger. Klassifisering av keisersnitt etter klassifikasjonssystemet utarbeidet av M.Robson ble utført. Resultater: Totalt antall fødsler i perioden var Antall svangerskap som >=7 dager over termin var 1187 (14,9%). Det var ingen perinatale dødsfall. Tabell 1 Fødsel mellom 7 og 10 dager over termin n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Indusert (14,7%) (6,3%) 3 (1,1%) Spontan start (4,3%) (5,2%) 6 (1,2%) Elektiv sectio Tabell 2 Fødsel >= 11 dager over termin n Keisersnitt Vaginal fødsel NICU Apgar <7 ved 5 min Indusert (15,4%) (6,2%) 5 (1,5%) Spontan start 48 3 (6,3%) 45 2 (4,2%) 1 (2,1%) Elektiv sectio 4 1 1

2 For vår fødeavdeling med omkring 1150 fødsler pr år førte innføring av ny veileder til 3 flere svangerskapskontroller pr uke og 1 induksjon hver fjerde dag. Svangerskapskontroll 7 og 11 dag etter termin uansett ukedag førte til mye mindre telefonmas og forhandlinger med primærhelsetjenesten og de gravide. På 7.dags kontrollen ble det funnet medisinsk indikasjon for avslutning av svangerskapet hos 22,9%. Konklusjon: Innføring av ny prosedyre for svangerskap som går over en uke over termin førte ikke til merbelastning på fødeavdelingen eller fødepoliklinikken ut over det forventete. Det var ikke nødvendig med økt bemanning. Kontroll på 7 dag er nyttig for å diagnostisere svangerskap som bør avsluttes før spontan fødsel starter. For å evaluere praksis var Robson klassifikasjonssystem nyttig.

3 Bare liten, eller er det noe mer? Etniske forskjeller i kroppssammensetning, i en norsk multietnisk populasjon, STORK-Groruddalen-prosjektet L. Sletner 1,2,3, B. Nakstad 2,3, K. Mørkrid 1,3, S. Vangen 4, K. Birkeland 1,3, A.K. Jenum 1,5,6 1 Oslo Universitetssykehus HF, Endokrinologisk avdeling, 2 Akershus Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken, 3 Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, 4 Oslo universitetssykehus HF, Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse, 5 Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, 6 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Bakgrunn: Å være født liten av vekt, og kanskje spesielt liten og tynn, er assosiert med økt perinatal sykelighet, men er også en risikofaktor for senere utvikling av type 2 diabetes, hjerte-kar-sykdom og overvekt. Fødselsvekt er imidlertid et grovt mål, og mye kan tyde på at ulike vekstmønstre kan ha ulike årsaker, og gi ulike risikoprofiler. Hensikt: Å beskrive etniske forskjeller i kroppssammensetning hos nyfødte, relatert til kroppskomposisjon hos mødrene (og fedrene), i en multietnisk populasjon i Oslo, med hovedvekt på den Sør-Asiatiske gruppen. Materiale og metode: Populasjonsbasert cohorte-studie av friske gravide som går til oppfølging på helsestasjonene i Stovner, Grorud og Bjerke bydel. Data ble samlet av studiepersonell på helsestasjonene, ved inklusjon og i uke 28. Nyfødt-målinger ble utført av studiepersonell på Ahus og Ullevål. Z-score for de ulike mål ble laget ved å bruke de Vest- Europeiske som referanse. For de nyfødte ble z-score justert for gestasjonsuke og kjønn. Resultater: 823 kvinne ble inkludert i studien (74 % av alle inviterte). Av de 689 friske barna som ble født >37 uker, ble 532 (representative for de 689) barn målt med studiespesifikke målinger etter fødsel. De Sør Asiatiske kvinnene (n=135), og mennene var høysignifikant lavere enn de Vest Europeiske (n=227), og de Sør Asiatiske kvinnene hadde også lavere BMI, men tykkere hudfolder (underhudsfett). Når vi splittet opp den Sør Asiatiske gruppen i de to hovedgruppene: Pakistan (n=86) og Sri Lanka (n=42), fant vi likevel forskjeller. Barna med Pakistansk bakgrunn hadde relativt bevart lengde, men høysignifikant mindre mageomkrets enn de Vest-Europeiske, og i tillegg redusert underhudsfett (barn av både 1. og 2. generasjons mødre). Barna av de Sri Lankiske mødrene hadde også lavere fødselsvekt, men det var en trend mot at de var relativt kortere, med litt større mageomkrets og mere underhudsfett i forhold til de Pakistanske. Et lignende bilde ser man også hos barna med Øst Asiatisk bakgrunn. Konklusjon: Det er signifikante forskjeller i neonatal kroppssammensetning mellom etniske grupper i Groruddalen i Oslo, også innad i den Sør Asiatiske gruppen. Hva som er årsakene til disse forskjellene, og om de betyr noe for senere sykdomsrisiko, er fortsatt uavklart og bør undersøkes.

4 Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Spesialsykepleier og Master i helsefag Nina Bøhle Cheetham Nyfødtintensiv, Barneavdelingen, BUK, UNN Bakgrunn: Modellen som er utforsket her heter Neonatal Behavioral Observation System (NBO). Den er utviklet ved Brazelton Institute i Boston, USA. Dens primære mål er å oppnå kontakt med foreldrene, og gjennom felles observasjon av barnet utvikle en forståelse for barnets kompetanse og kapasitet som man deler med foreldrene. Kunnskapen som fremkommer kan bidra til et positivt foreldre- barn forhold og være med på å hjelpe foreldrene i overgangen til foreldrerollen. Teori: Banduras teori om mestringsforventning er brukt for å forstå mors opplevelse av mestring av morsrollen. Kunnskapsbegrepet slik det diskuteres av Bengt Molander er brukt i relasjon til veilederens rolle. I tillegg er teoriene til Daniel Stern m.fl. brukt for å belyse spedbarnets utvikling og konsekvenser for dets samspill og interaksjon med omsorgspersoner. Metode: Studien har en fenomenologisk tilnærming og et utvalg på fire førstegangsfødende mødre med friske barn. Alle fikk veiledning etter modellen Neonatal Behavioural Observation System få dager etter fødselen. De ble så intervjuet ved hjelp av et semistrukturert intervju. Intervjuene ble analysert ved hjelp av Giorgis modell for innholdsanalyse tilpasset av Malterud. Hensikten var å få en dypere forståelse av mødrenes opplevelse og erfaring med veiledningen. Resultat: Etter veiledningen opplevde mødrene økt kunnskap og dermed også glede over barnets kapasitet og dets evne til kommunikasjon. To av mødrene fortalte også om økt trygghet og mestring i morsrollen. De opplevde også anerkjennelse og bekreftelse av sine følelser i forhold til det de opplevde som vanskelig med overgangen til morsrollen. Far fikk en mer betydningsfull rolle fordi han fikk ny innsikt i barnets kapasitet. Konklusjon: Veiledningsmodellen bør i større grad tas i bruk for å lette overgangen til morsrollen og familielivet og være til støtte i en barselomsorg der liggetiden stadig blir kortere. I tillegg kan den være med på å avdekke relasjonelle problemer mellom mor og barn. Det anbefales videre forskning på området der forskningen også innbefatter andre grupper av mødre.

5 ØKT PREVALENS AV PCOS OG DIABETES MELLITUS BLANT KVINNER MED TIDLIGERE PRETERM FØDSEL Eilertsen TB 1,2, Vanky E 3,4, Carlsen SM 2,5 1 Avdeling for gynekologi og obstetrikk, Sykehuset Namsos, Namsos; 2 Avdeling for anvendt klinisk forskning, Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, og 3 Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim; 4 Kvinneklinikken og 5 Avdeling for endokrinologi, Medisinsk klinikk, St. Olavs Hospital, Trondheim. Bakgrunn: Årsaken til preterm fødsel er multifaktoriell. Forekomsten av preterm fødsel øker i de fleste vestlige land. Dette indikerer at miljø- og/eller livsstilsfaktorer er involvert i patogenesen. Noen studier finner at kvinner med polycystisk ovarialsyndrom (PCOS) har økt forekomst av preterm fødsel. Det er godt dokumentert at kvinner med kjent diabetes mellitus har økt prevalens av preterm fødsel. Endokrine og metabolske forhold hos kvinner med tidligere preterm fødsel er lite studert. Mål: Vi undersøkte om endokrine og metabolske forstyrrelser er assosiert med preterm fødsel. Materiale og metode: En case- kontrollstudie som inkluderte 114 kvinner med tidligere preterm fødsel og 127 matchede kontrollkvinner med fødsel til termin. Alle gjennomgikk en klinisk undersøkelse inkludert vaginal ultralyd. Fastende blodprøver ble tatt og peroral glukosetoleransetest ble utført. Tidligere sykehistorie ble registrert og journaler gjennomgått for verifikasjon. Resultater: Tjueni av 114 (25,4 %) kvinner med tidligere preterm fødsel vs. 18 av 127 (14,2 %) i kontrollgruppen hadde PCOS (p= 0,03). Åtte (7,0 %) vs. 5 (3,9 %) hadde kjent PCOS før indeksvangerskapet. Åtte (7,1 %) av kvinnene med tidligere preterm fødsel hadde diabetes vs. ingen i kontrollgruppen (p< 0,01). En (0,9 %) hadde diabetes før indeksvangerskapet vs. ingen i kontrollgruppen. Konklusjon: Vi finner økt prevalens av PCOS og diabetes blant kvinner med tidligere preterm fødsel. De fleste hadde ikke disse diagnosene før eller under indeksvangerskapet. Dette indikerer at selv ikke klinisk erkjente endokrine og/eller metabolske faktorer kan være involvert i patogenesen ved preterm fødsel. Preterm fødsel er trolig en risikofaktor både for PCOS og utvikling av diabetes senere i livet.

6 When big is beautiful and bra becomes science. Brystutvikling og amming hos PCOS mødre og kontroller. Eszter Vanky (1,2), Jørgen Nordskar (3), Hermann Leithe (3), Sven M. Carlsen (4,5) 1 Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU 2 Kvinneklinikken St.Olavs Hospital, Trondheim 3 Det medisinske fakultet, NTNU 4 Enhet for anvendt klinisk forskning, NTNU 5 Avdeling for endokrinologi, St. Olavs Hospital, Trondheim. Innledning: Klinisk erfaring, kasuistikker og en pilotstudie antyder at PCOS kvinner ammer kortere periode og færre måltider sammenlignet med kontroll kvinner. Årsaken til dette er ukjent. Kjente faktorer som påvirker amming er mors, alder, BMI, røyking, paritet, gestasjonslengde, utdanning og sosioøkonomiske status. Mål 1. Er det noen forskjeller i amming mellom PCOS kvinner og kontroller? 2. Hvordan påvirker brystutvikling under graviditeten amming, og er det noen forskjell mellom PCOS kvinner og kontroller med henblikk på brystutviklingen. Materiale og metode: PCOS kvinner som deltok i PregMet studien (N=270) fikk 1 år post partum tilsendt spørreskjema om BH-størrelse før og på slutten av graviditeten, amming og vektutvikling hos seg og barnet. To kontroll-kvinner for hver PCOS kvinne, matchet for alder, paritet og gestasjonslengde ble trukket ut fra fødeprotokollen ved Kvinneklinikken i St.Olav s Hospital (N=540). Disse fikk tilsendt identisk spørreskjema et år post partum. Resultater: 200 (74%) PCOS kvinner og 291 (54%) kontroller svarte. 1. PCOS kvinner hadde mindre økning av bryststørrelse gjennom graviditeten enn kontroller. 2. PCOS kvinner fullammet kortere tid og avsluttet ammingen tidligere enn kontroller. 3. Økning av bryststørrelse under graviditeten var en sterkt positivt prediktor for ammeevne hos PCOS kvinnene men ikke hos kontrollene. 4. PCOS kvinner var mer overvektige 1 år post partum enn kontroller. 5. Økt BMI assosierer negativt med amming hos PCOS kvinner. Konklusjon: Selv om man justerer for kjente faktorer som påvirker ammingen, ammer PCOS kvinner mindre enn kontroller. Vi fant at økning av bryststørrelsen under graviditeten er en prediktor for ammeevne hos PCOS kvinner men ikke hos kontroller. Fedme har negativ innvirkning på amming hos PCOS kvinner.

7 Maternelt psykologisk stress i svangerskapet effekt på føtoplacentær sirkulasjon i tredje trimester Anne Helbig 1, Anne Kaasen 1, Ulrik F. Malt 2,3, Guttorm Haugen 1,3 1 Fostermedisinsk seksjon, Kvinne- og Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus 2 Avdeling for Nevropsykiatri og Psykosomatisk Medisin, Oslo Universitetssykehus 3 Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo Innledning: Psykologisk stress i svangerskapet er assosiert med redusert fødselsvekt. En mulig mekanisme for dette er redusert placentasirkulasjon, men tidligere studier har ikke funnet sammenheng med motstandsmål i arteria umbilicalis (UmbA). Placentær blodstrøm, d.v.s. blodvolum per minutt i umbilikalvenen (UmbV), har vist seg å være et mer sensitivt mål enn UmbA motstandsmål for å fange opp reduksjon i placentasirkulasjonen. Mål: Å undersøke sammenhengen mellom stress i svangerskapet og føtoplacentær sirkulasjon i tredje trimester. Materiale og metode: Design: Prospektiv observasjonsstudie ved et tertiært senter. Utvalg: 96 ikke-røykende gravide med ukompliserte svangerskap ved 30.0 (SD 0.6) ukers gestasjonsalder. Forklaringsvariabler: Psykologisk stress målt ved hjelp av standardiserte psykometriske spørreskjemaer; General Health Questionnaire-28, Edinburgh Postnatal Depression Scale, og Impact of Event Scale-22 (subskala Intrusjon, Unngåelse og Aktivering), hvor spørsmålene refererte til fosterets tilstand. Variablene ble brukt som kontinuerlige og dikotome verdier med medianen som cut-off. Utfallsvariabler: Dopplerultralyd ble brukt til å måle UmbA pulsatilitetsindeks (PI) og UmbV blodstrømshastighet. Placentær blodstrøm ble beregnet som produkt av UmbV blodstrømshastighet og diameter, og normalisert for føtal abdominalsirkumferens (PBA, ml/cm/min). Kovariater: Maternell alder, kroppsmasseindeks, assistert befruktning, paritet (0/1+), føtal hjertefrekvens, og undersøker. Statistikk: Korrelasjoner, enkle og multiple regresjonsanalyser. Resultater: Vi fant ingen signifikant sammenheng mellom stressmålene og UmbA PI. IES Intrusjon (kontinuerlig) var negativt korrelert med PBA (r s = -0.22, P = 0.031). I univariate analyser var kun maternell alder moderat assosiert med PBA (P = 0.16). En multippel regresjonsmodell med IES Intrusjon (dikotom) og maternell alder som kovariater viste en signifikant uavhengig effekt av stressmålet på PBA (B = ; 95 % CI , ; P = 0.012). UmbA PI var negativt korrelert med PBA (r s = -0.32, P = 0.001). Ved inklusjon av UmbA i regresjonsmodellen økte effekten av stressmålet ytterligere (B = ; 95 % CI , ; P = 0.003). De justerte korrelasjonskoeffisientene for Intrusjon og UmbA var like store. Effektstørrelsen for PBA svarte til omtrentlig 0.6 SD. Konklusjon: En skår på IES Intrusjons-skala over medianen var assosiert med en signifikant lavere blodstrøm til fosteret, i en gruppe gravide med ukompliserte svangerskap. Stressvariabelen var en like sterk prediktor for placentær venøs blodstrøm som UmbA PI.

8 Kommende fedres psykologiske respons kort tid etter påvisning av strukturelt avvik hos fosteret Kaasen A 1, Helbig A 1, Skari H 2, Heiberg A 3, Næs T 4, Malt UF 5,6, Haugen G 1,6. 1 Fostermedisinsk seksjon, 3 Avdeling for medisinsk genetikk, 5 Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin, Oslo Universitetssykehus - Rikshospitalet. 2 Avdeling for barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus Ullevål. 4 Nofima, Ås og Universitetet i København, København. 6 Universitetet i Oslo, Oslo. Bakgrunn: Kort tid etter påvisning av et strukturelt avvik hos fosteret er den gravide kvinnens psykologiske reaksjon avhengig av gestasjonsalder (GA), alvorlighetsgraden av fosterets avvik og usikkerhet rundt diagnosen og/eller prognosen til fosteret. Mål: Vi ønsket å beskrive den blivende fars psykologiske reaksjon kort tid etter påvisning av fosteravvik og sammenlikne denne responsen med den gravide kvinnens respons innenfor det enkelte par. Materiale og metode: Dette er en prospektiv, observasjonell studie utført ved Fostermedisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Gravide kvinner (n=155) i andre og tredje trimester og deres partner ble inkludert kort tid etter oppdagelse av fosteravvik ved ultralydundersøkelse. Psykologisk distress ble registrert ved hjelp av Impact of Event Scale (IES-22 spørsmål) og Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS-10 spørsmål), angst og depresjon, sosial dysfunksjon og opplevelse av egen helse ble målt som deler av General Health Questionnaire (GHQ-28 spørsmål). Fosteravvik ble klassifisert i forhold til alvorlighet og eventuell usikkerhet vedrørende diagnose og/eller prognose på tidspunktet for målingene. Resultater: Median GA var 21,5 uker (12-38). Det var signifikant korrelasjon (p 0,001) mellom maternell og paternell psykologisk respons på alle psykologiske mål. Menn hadde signifikant lavere skår enn kvinner på alle psykometriske endepunkt (p 0,01) målt med paret Wilcoxon Signed Ranks Test. I en ANOVA påvirket ikke GA mennenes psykologiske reaksjon i noen av de psykometriske målingene. Hvor alvorlig fosteravviket ble vurdert til å være påvirket IES intrusjon, IES psykofysiologisk aktivering og EPDS depresjon (p 0,004). De minst alvorlige fosteravvikene uten usikkerhet vedrørende diagnose og/eller prognose medførte de laveste nivåene av IES intrusjon. Konklusjon: Menn hadde lavere skår enn kvinner på alle de psykometriske målene. Alvorlighetsgrad ved avviket til fosteret hadde betydning for menns respons. GA påvirket ikke responsen.

9 Hypertension in pregnancy and later cardiovascular risk. Common antecedents? Elisabeth B. Magnussen 1,2, Pål R. Romundstad 1, George Davey Smith 3, Lars J. Vatten 1 1 Institutt for Samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim, 2 Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, 3 Institutt for Sosialmedisin, Universitetet i Bristol Innledning og mål: Kvinner som har hatt et svangerskap med preeklampsi eller svangerskapshypertensjon har økt risiko for å utvikle hjerte-karsykdom senere i livet. Det er imidlertid ukjent om det er det hypertensive svangerskapet i seg selv som øker risikoen for hjerte-karsykdom, eller om ugunstige hjerte-kar faktorer før svangerskapet disponerer for både hypertensive svangerskapskomplikasjoner og senere utvikling av hjerte-karsykdom. Hensikten med denne studien var derfor å studere denne problemstillingen nærmere. Materiale og metode: Data fra Medisinsk fødselsregister og Helse undersøkelsene i Nord- Trøndelag (HUNT 1 og 2) ble kombinert. I HUNT undersøkelsene ble standardiserte målinger av blodtrykk, BMI og serum lipider utført. Av totalt kvinner som deltok i både HUNT 1( ) og HUNT 2 ( ), hadde 3225 kvinner en singel fødsel mellom de to Helseundersøkelsene. Resultater: Ujusterte data viste at kvinnene som hadde hatt et svangerskap komplisert med preeklampsi eller svangerskapshypertensjon (n=261) hadde betydelig høyere nivåer av systolisk og diastolisk blodtrykk, BMI samt ugunstig lipid profil etter svangerskapet sammenliknet med andre kvinner. Men, etter justering for blodtrykk og BMI målt før svangerskapet, ble disse forskjellene i hjerte-kar faktorer mellom gruppene betydelig svekket. Forskjellene i BMI målt etter svangerskapet, ble svekket nær 70 %, mens blodtrykksforskjellene ble svekket rundt 50 % etter justering for målinger utført før svangerskapet. Konklusjon: Resultatene fra studien kan tyde på at sammenhengen mellom hypertensive svangerskapskomplikasjoner og senere utvikling av hjerte-karsykdom i høy grad kan skyldes felles før gravide risikofaktorer som fedme, ugunstig lipidprofil og høyt blodtrykk. Resultatene kan også tyde på at ugunstige hjerte-kar faktorer før svangerskapet er viktigere enn selve effekten av det hypertensive svangerskapet på senere sykdomsutvikling i hjertekarsystemet.

10 Barnehjerter gjennom 30 år Alf Meberg, Neonatalenheten, Barnesenteret, Sykehuset i Vestfold HF, Tønsberg Bakgrunn: Hjertefeil er den hyppigste medfødte misdannelse, og en viktig årsak til neonatal død. Hensikt: Beskrive sentrale epidemiologiske data for medfødte hjertefeil i en uselektert populasjon av nyfødte, og langtidsoppfølging av disse. Metode: Populasjonsbasert prospektiv epidemiologisk undersøkelse. Pasientmateriale: Medfødt hjertefeil blant levende fødte tilhørende Vestfoldpopulasjonen født (n = ) fulgt fra fødsel til 16 års alder. Resultater: Hos 811 barn (12 per 1000) ble diagnostisert medfødt hjertefeil. Prevalensen økte fra 8 til 12 per per 1000 (p < 0,0001) etter etablering av tidlig ekkocardiografi i utredningen av mistenkt hjertefeil hos nyfødte fra Hyppigste feil var ventrikkelseptumdefekt (VSD) (466/811; 58%). Økt deteksjonrate av små muskulære VSDer forklarte prevalensøkningen. Av disse lukket 265/377 (70%) seg spontant. Hos 599/811 barn (74%) ble hjertefeilen diagnostisert før utskriving fra sykehuset etter fødselen, mens 212/811 (26%) ble oversett. Størst andel oversette feil forekom ved persisterende ductus arteriosus (67% oversett), aortastenose (63%), og atrieseptum defekt (48%). Totalt ble 12 (1,5%) av alle hjertefeil diagnostisert prenatalt. Bare 4/67 (6%) kritiske hjertefeil (operert eller døde første fire leveuker) ble diagnostisert prenatalt i perioden mot 4/11 (36%) (p = 0,01). Hos 174 (22%) forelå ekstracardiale misdannelser/syndromer. 75 (43%) hadde kromosomavvik, 26 (15%) identifiserbare syndromer (inkudert mikrodelesjoner) og 73 (42%) enkelt- eller multiple extracardiale misdannelser. Forekomsten av trisomier med hjertefeil økte signifikant parallellt med økende andel fødende 35 år. Totalt gjennomgikk 231 (28%) terapeutisk intervensjon, hvorav 195 (83%) kirurgi og 36 (17%) kateterintervensjon. Av disse døde 39 (17%), 99 (43%) ble reparert, og 93 (40%) har restdefekt. Av 372 barn med hjertefeil født har 56 (15%) en persisterende feil uten at terapeutisk intervensjon er gjort. Totalt døde 76 barn (9%). Dødeligheten falt fra 65/531 (12%) for barn med hjertefeil født til 11/280 (4%) født (p = 0,0001). 37/76 (49%) døde innen 28 dager etter fødselen. Bare 13 (35%) av disse var operert. Av 10 dødsfall med ikke erkjente hjertefeil (diagnostisert ved autopsi) døde 7 i første levedøgn av andre komplekse misdannelser/syndromer. Konklusjoner: Prevalensen av medfødt hjertefeil økte signifikant etter innføring av tidlig ekkocardiografi i utredningen av nyfødte med mistenkt hjertefeil. Økningen skyldes i sin helhet bedre deteksjon av små VSDer lokalisert til muskulære del av interventrikulære septum, og med en høy spontan lukningsrate. Mange hjertefeil oversees, også kritiske. Den prenatale deteksjonsraten av kritiske feil er økende. Prevalensen av hjertefeil assosiert med trisomier har økt parallelt med økende fødealder. Dødeligheten har falt signifikant siste årene. De fleste dødsfall skjer i neonatalperioden, og uten at kirurgisk intervensjon er gjort. Våre data gir grunnlag for å estimere behovet for cardiologisk oppfølging i voksen alder.

11 On-site simulation in a delivery room one standardized scenario and several hospitals. Mohn HS, Dalen H, Haugen H, Gundrosen S, Aadahl P Medical Simulation Center, Department of Anaesthesia and Emergency Medicine, University Hospital in Trondheim, and Department of Circulation and Medical Imaging, The Norwegian University of Science and Technology Background : The Central Norway Regional Health Authorities emphasizes the importance of common guidelines for patient care in all hospitals in central Norway. Resuscitation of newborns is particularly challenging, and the Medical Simulation Center was asked to arrange standardized training in all delivery departments. Idea/aims : To establish on-site simulation using a standardized scenario as a method for team training in the delivery room, arranged according to local needs and facilities. Methods/implementation: The local facilities, delivery teams and emergency teams, were explored by visits and interviews. A portable on-site simulation kit was prepared in our simulation center, transported by car to the local hospitals and installed in the local delivery departments. The training was evaluated by a written questionnaire. Results: 256 persons participated in 46 simulations at 4 of the total 8 hospitals over a period of 15 months. 99% of the participants expressed that their resuscitation competence in neonates increased. Discussion/conclusion: Moving the Medical Simulation Center to the local hospitals makes training of common guidelines possible. Independent of hospital, the participants evaluated the simulation-training positive. A surprising observation was that arrival of the emergency team sometimes revealed a loss of leadership within the delivery team. The immediate consequence of this was prolonged hands-off time during resuscitation. Loss of leadership became a major topic in the debriefing together with its implication for potential threat to patient safety and quality. These findings will be implemented planning for further training.

12 Populasjonsbasert referansekurve for symfyse-fundus-mål Pay AD (1), Gjessing HK (2), Staff AC (1), Jacobsson B (3), Frøen JF (2) 1. Avdeling for obstetrikk og avdeling for gynekologi, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Oslo; 2. Avdeling for arv og miljø, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo; 3. Avdelning för obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg. Innledning: Å identifisere veksthemming hos fosteret er en av hovedoppgavene i den alminnelige svangerskapsomsorgen. Veksthemming hos foster forekommer i 3-10 % av alle svangerskap. Tilstanden medfører økt risiko for skadelige virkninger på fosteret, på barnet under oppveksten og som voksen. Prenatal identifikasjon av veksthemming forbedrer perinatalt utkomme og reduserer fosterets risiko gjennom forløsning av truet foster på optimalt tidspunkt. Screening i Skandinavia er i hovedsak basert på symfyse-fundus-mål, men referansekurvene har lave eller ukjente screening egenskaper og enkelte er foreldet. Mål: I denne delstudien vil vi presentere nye referanseverdier for symfyse-fundus-mål med persentiler basert på skandinaviske populasjonsdata. Materiale og metode: Fra Västra Götaland län inkluderte vi ultralyd-daterte svangerskap med ett foster og symfyse-fundus-mål som fødte på Sahlgrenska universitetssjukehus, Göteborg i perioden januar september Målene av symfysefundus-høyde la grunnlag for ny referansekurve for symfyse-fundus-mål. Videre ble maternelle og føtale faktorers innvirkning på referansekurven undersøkt. Referansekurven ble også sammenlignet med andre aktuelle skandinaviske kurver. Resultat: Referansekurven for symfyse-fundus-mål viser en tilnærmet lineær stigning gjennom hele svangerskapet. Maternell høyde, paritet, alder sigarett røyking og fosterets kjønn har liten effekt på referansekurven, mens maternell vekt har en noe mer uttalt effekt. Den nye kurven har en markert høyere median sammenlignet med dagens referansekurver for symfyse-fundus- mål i Sverige, Danmark og Norge. Referansekurven skiller seg også klart fra dagens kurver når det gjelder høye og lave verdier som definerer normalområdet. For eksempel i den norske referansekurven vil en positiv screening test for et høyt symfysefundus-mål i slutten av svangerskapet inkludere populasjonens median, mens selv et symfysefundus-mål under 1 persentilen fremdeles representerer en negativ screening test tidlig i svangerskapet. Konklusjon: En ny populasjonsbasert skandinavisk referansekurve for symfyse-fundus-mål indikerer at dagens screening verktøy for vekstretardasjon er foreldet for vår populasjon. Referansekurvens screening egenskaper må vurderes i videre studier.

13 Placentadiagnostikk og betydningen av klinisk patologisk samarbeid, eksemplifisert ved to kasuistikker. ( 1: Akutt chorioamnionitt, 2: Placenta increta og klinisk uterusruptur) Gitta Turowski, Borghild Roald OUS-Ullevål, Patologisk Anatomisk avdeling Forståelsen av de sykelige prosesser som foregår i placenta og betydningen av disse for mor og barn har økt de siste årene. Ofte er prosessene komplekse. I vurderingen og vektingen av prosessenes kliniske betydning er det viktig med god dialog mellom klinikere og patolog. To kasus som synliggjør nytten av en slik dialog vil bli presentert; en chorioamnionitt og en uterusruptur. Det prosessfokuserte placentaklassifikasjonssystemet vi bruker på Oslo Universitetssykehus vil i tillegg presenteres. Med en standaridsering av placentadiagnoser vil vi bedre forståelsen og betydningen av de patologiske prosesser som foregår i placenta. Diagnosekategori Diagnostieformulering, evt med utfyllende vurdering 1. Normal placenta 2. Placenta med chorioamnionitt 3. Placenta med villitt (oftest VUE= villitt av ukjent etiologi) og intervillositt 4. Placenta med maternell sirkulasjonsforstyrrelse 5. Placenta med føtal sirkulasjonsforstyrrelse 6. Placenta med modningsforstyrrelse 7. Placenta med funn forenlig med genfeil 8. Placenta med implantasjonsfeil 9. Annet

14 Gestational diabetes identified with the IADPSG- and WHO-criteria in a multiethnic population in Oslo, Norway. The Stork Groruddalen Research Program. K. Mørkrid 1,2, A.K. Jenum 1,3,4, L. Sletner 1,2,5, S. Vangen 6, B. Nakstad 5, K. Birkeland 1,2 1 Oslo Universitetssykehus HF, Endokrinologisk avdeling 2 Universitetet i Oslo, Institutt for klinisk medisin, 3 Universitetet i Oslo, Institutt for helse og samfunn, 4 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, 5 Akershus Universitetssykehus, Barne- og ungdomsklinikken 6 Oslo universitetssykehus HF, Nasjonalt kompetansesenter for kvinnehelse. Background and aims: New criteria for gestational diabetes (GDM) with glucose threshold levels set to avert adverse fetal outcomes, has been suggested by the International Association of Diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG). The new criteria differ from the previous WHO criteria, mainly based on glucose threshold levels to identify women at risk of future diabetes. The aim of this study was to compare the prevalence rates and disparity in risk factors for GDM identified by the two criteria. Materials and methods: Population-based cohort study of 823 (74% of the invited) healthy pregnant women attending three primary antenatal clinics in Eastern Oslo. 18 had abortion/preterm delivery, 33 drop-outs and 13 did not complete OGTT, leaving 759 with OGTT data. Fasting blood samples, anthropometrics and demographics were collected at visit 1 (V1), gestational week (GW) 15±5 and visit 2 (V2), GW 28±2. A 75-g OGTT was performed at V2, with venous blood samples analyzed on site (HemoCue, Angelholm, plasma calibrated). GDM by WHO: fasting plasma glucose (FPG) 7.0 mmol/l or 2-h PG 7.8 mmol/l, and IADPSG: FPG 5.1 mmol/l or 2-h PG 8.5 mmol/l. Ethnic origin: Scandinavia (includes Western Europe, USA), Eastern Europe, South Asia, East Asia, Middle East, Somalia and Others. Simple descriptive, ANOVA (Bonferroni corrected), chi-square tests and logistic regression analyses were performed using PASW 18. Results: GDM prevalence rates were 13% (WHO) and 32% (IADPSG). In total 9% were identified by both, 4% by only the WHO-criteria and 22% by only the IADPSG-criteria. Compared to Scandinavians all ethnic minority groups were shorter and had lower education (p< 0.02), South Asians were younger (p< 0.001) and together with Middle Easterns less likely to be para 0 and more likely to have 1 relatives with diabetes (p< 0.03). GDM by the WHO-criteria was associated with age (OR=1.1, 95% CI: ), parity 1 (OR 2.4, 95% CI: ), 1 relatives with diabetes (OR 2.3, 95% CI: ) and body height (cm) (OR 0.9, 95% CI: ) after adjusting for ethnicity, age, BMI, body height, parity, education level and 1 relatives with diabetes. Adjusted for the same factors, GDM by the IADPSGcriteria was associated with prepregnant BMI (OR 1.1, 95% CI: ) and South Asian origin (OR 2.5, 95% CI: ). Conclusion: The GDM prevalence by the WHO-criteria was high in all groups. The GDM prevalence increased 240% when applying the IADPSG-criteria. GDM by the WHO-criteria was more related to socioeconomic factors, while by the IADPSG-criteria more to obesity.

15 Sammenligning av to metoder for pustestøtte til for tidlig fødte barn; hvilken metode gir best pasientvelvære? Elin A.O. Hansen, barnesykepleier, Ingvild A. Dahl, neonatalsykepleier, Linn Jahren Gustavsen, barnesykepleier, Marit Pettersen, barnesykepleier, Arild Leknessund overlege, Claus Klingenberg, overlege, alle fra Nyfødt Intensiv, UNN, Tromsø. Bakgrunn: Det finnes flere metoder for non-invasiv ventilasjonstøtte til premature barn. Mest brukt er nasal kontinuerlig positivt luftveistrykk (ncpap). De siste årene har man internasjonalt tatt i bruk "high flow nasal cannula (HFNC) som et alternativ til ncpap. Ved HFNC administreres oksygen/luft via to små, tynne, koniske rør som sitter rett innenfor neseborene, men uten at neseborene tilstoppes. En antatt fordel med HFNC er at det både er mer skånsomt for pasientene og enklere i bruk. Materiale og metode: Vi har på Nyfødt Intensiv UNN, Tromsø siden november 2010 tatt i bruk HFNC og behandlet til sammen 11 premature barn med HFNC. Vi har retrospektivt gått igjennom data på disse barna. Vi har spesielt fokusert på pasientvelvære, vurdert ved EDIN score, samt det respiratoriske forløpet. Resultater: Hos flere barn har vi sett en klar nedgang i total EDIN-score per døgn ved overgang til HFNC. Hos andre har det vært mindre forskjeller, men trenden er likevel lavere EDIN-score hos barn på HFNC enn hos barn på ncpap. Støymålinger fra en pilotstudie antyder også lavere støy fra HNFC enn ncpap. Av 11 pasienter ble 2 lagt tilbake på ncpap. Et barn på grunn av overfladisk respirasjon og et barn på grunn av infeksjon som senere resulterte i intubasjon. To pasienter viste lett økning i O2-behov etter overgang til HFNC. Alle andre barna var respiratorisk stabile etter overgang fra ncpap til HFNC. Diskusjon: De foreløpige resultater vi har sett ved bruk av HFNC er lovende med tanke på at det kan være en mer skånsom måte å gi respirasjonsstøtte. Vi planlegger å gjøre en randomisert crossover studie der vi systematisk sammenligner pasientvelvære hos respiratorisk stabile premature barn som behandles med enten HFNC eller ncpap. Sammen med andre pågående randomiserte studier vil en slik studie bidra med informasjon om hvilken plass HFNC skal ha i behandling av premature barn med behov for respirasjonsstøtte.

16 Transkutan måling av gulsott hos nyfødte - hvor pålitelig er det? Johanne Vikin 1, Solveig Vold 1, Gustav Mikkelsen 2, Ole Jakob Johansen 3, Dag Bratlid 1,4 1 Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, det medisinske fakultetet, Norges teknisk naturvitenskapelige universitet, 2 Avdeling for medisinsk biokjemi, 3 Kvinneklinikken, 4 Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim. Bakgrunn: Noninvasiv transkutan måling av bilirubin (TcB) ved gulsott hos nyfødte er mye i bruk til erstatning for bestemmelse av bilirubin i en blodprøve (TsB). Teknologien er enkel og mor-barn vennlig. Samsvaret mellom TcB og TsB er relativt god men kan avvike betydelig hos det enkelte barn. Problemstilling og pasientmateriale: Vi ønsket å undersøke samsvaret mellom TcB og TsB i en populasjon av normale barselbarn. Metode: Ved alle rekvirerte målinger av TsB ble det gjort samtidig måling av TcB. Dessuten ble det ved rekvirert prøve til CRP og Følling også tatt prøve til TsB samtidig med måling av TcB. TcB ble målt både i panne og på sternum. Prosjektet var godkjent av Regional forskningsetisk komité på grunnlag av innhentet informert samtykke. Resultater: 475 barn ble inkludert i studien med i alt 676 parede målinger. Målingene omfattet barn fra like etter fødselen til 300 timer alder, og fra 34 til 42 ukers svangerskapslengde, og fra TsB på 14 til 390 µmol/l. Det ble generelt funnet en relativt god korrelasjon mellom TcB og TsB, og det var liten forskjell på målinger på panne (R 2 = 0,862) eller på sternum (R 2 = 0,865). Det var heller ingen forskjell mellom kjønn, Det var likevel en bedre korrelasjon mellom TcB og TsB de første dagene etter fødselen enn senere, 48 timer R 2 = 0,884 versus > 120 timer R 2 = 0,696. Dette kan også delvis skyldes at korrelasjonen var mye dårligere ved høye TsB enn ved lavere TsB, µmol/l R 2 = 0,575, µmol/l R 2 0,320, og 300 µmol/l R 2 = 0,202. Det ble også funnet enn mye bedre korrelasjon hos fullbårne enn hos lett premature barn, 40 uker R 2 = 0,893, < 37 uker R 2 = 0,613. Fødselsvekt var av mindre betydning. Konklusjoner: Måling av TcB på er brukbar som screening for TsB. Den egner seg likevel best hos fullbårne barn og innen de første 4-5 dager etter fødselen. Hos barn 2 døgn gamle kan måling av TcB alene legges til grunn fort vurdering av behandling, så fremt det følges opp med tilsvarende måling og evt. TsB innen et døgn. Hos barn 3 døgn bør TcB gis et tillegg på 80 µmol/l før vurdering. Dersom dette overstiger indikasjonen for behandling anbefales kontroll av TsB før behandling starter. Alle målinger av TcB > 250 µmol/l skal kontrolleres med måling av TsB. Det anbefales å måle på panne så man slipper å kle av barnet

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris.

Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Gjenoppliving med luft tilblandet hydrogengass gir mindre apoptose i neonatal hypoksimodel på spedgris. Rønnaug Solberg, Leonid Pankratov, og Ola Didrik Saugstad. Pediatrisk Forskningsinstitutt og Institutt

Detaljer

Flott samarbeidskongress i Oslo

Flott samarbeidskongress i Oslo Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 19 Nr 1 2009 NPF-posten NPF og ISA Flott samarbeidskongress i Oslo Leder av ISA-kongressen Frederik Frøen (til venstre) og leder for Norsk Perinatalmedisinsk

Detaljer

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1

NPF-posten. Familien i fokus. Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010. NPF-posten 2/2010 1 Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 20 Nr 2 2010 NPF-posten Familien i fokus Heidi Jensen Wataker, Nyfødtintensiv, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg Helsefremmende Familiefokusert Nyfødtomsorg

Detaljer

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health

Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor. Lise Christine Gaudernack. Master of Public Health Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende faktorer og effekten av kjent jordmor Lise Christine Gaudernack Master of Public Health MPH 2012:6 Keisersnittønske hos andregangsfødende - utløsende

Detaljer

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011

Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker. SiV Grafi sk AT 2011 Perinatalkomitéen i Vestfold Perinatalmedisinske statistikker SiV Grafi sk AT 2011 ÅRSRAPPORT 2010 2 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 Perinatalkomitéen i Vestfold Årsrapport 2010 3 Årsrapport

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Prediction of ADHD in boys compared to girls based on data from cognitive tests and rating scales Erik Winther Skogli 1), Martin Teicher 2), Per Normann

Detaljer

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn?

Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Hvordan erfares veiledning ved hjelp av Neonatal Behavioral Observation for førstegangsfødende mødre med friske barn? Nina Bøhle Cheetham Mastergradsoppgave i helsefag Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon.

Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. Assosiasjon mellom erfaring med vold og muskel-skjelettplager og psykisk helse i en generell populasjon. En studie basert på Tromsøundersøkelsen. Unni Bilden Masteroppgave i helsefag, studieretning psykiatrisk

Detaljer

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012

forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober 2012 bakgrunnsfoto: colourbox retningsregler Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, 25. oktober redigert av Elin Olaug Rosvold 1 og Sabine Ruths 2 1. Avdeling for 2. Allmennmedisinsk

Detaljer

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Byrde og helse hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse

PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Byrde og helse hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse PRESENTASJON AV PROSJEKTER I PARALLELLSESJONER 1* Byrde og helse hos pårørende til personer med alvorlig psykisk lidelse Bente Weimand 1,2, Birgitta Hedelin 3, Christina Sällström 4, Marie-Louise Hall-Lord

Detaljer

Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling

Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Pediaterdagene 2014 Akershus Universitetsykhus og Oslo Universitetssykhus 15-17 Januar 2014 Barnehelse i dag og i morgen Fra hverdagspediatri til persontilpasset behandling Innholdsfortegnelse 1) Velkommen

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg

Masteroppgave. Mat, ernæring og helse 2011. En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon. Av Mette Hanneborg Masteroppgave Mat, ernæring og helse 2011 Hvordan oppleves ernæringskommunikasjonen i svangerskapsomsorgen? En kvalitativ studie av kvinner og helsepersonell i en helsestasjon Av Mette Hanneborg Institutt

Detaljer

Overlege May Olofsson, en pionér innenfor perinatal rusmiddelomsorg, her fotografert under perinataldagene i Bodø i fjor

Overlege May Olofsson, en pionér innenfor perinatal rusmiddelomsorg, her fotografert under perinataldagene i Bodø i fjor Kontaktorgan for Norsk Perinatalmedisinsk Forening Vol 17 Nr 2 2007 NPF-posten Gravide rusmiddelbrugere og deres børn Overlæge May Olofsson, Familieambulatoriet, Hvidovre hospital og Rigshospitalet, København

Detaljer

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet bakgrunn, hovedresultater og erfaringer

Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet bakgrunn, hovedresultater og erfaringer Norsk Epidemiologi 2007; 17 (1): 49-57 49 Kan lokalbaserte strategier bidra til å redusere sosiale helseforskjeller? MoRo-prosjektet bakgrunn, hovedresultater og erfaringer Anne Karen Jenum 1, Catherine

Detaljer

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010

Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Premature barn og senfølger 5.års oppgave i stadium IV, Tromsø 2010 Profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Tromsø Student kull -05: Veileder: Susanne Eriksen Claus Klingenberg Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

Mødre som strever med amming

Mødre som strever med amming Mødre som strever med amming Ragnhild Alquist Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:7 Mødre som strever med amming. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap ISSN 1104-5701

Detaljer

Presentasjon av sammendragene fra

Presentasjon av sammendragene fra 8 Presentasjon av sammendragene fra forskningsdagen på Primærme redigert av elin olaug rosvold, Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo og sabine ruths, Allmennmedisinsk forskningsenhet,

Detaljer

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 7 2010. Lønnsomt medlemskap

116. årgang. Tidsskrift for. Jordmødre. nr 7 2010. Lønnsomt medlemskap 116. årgang Tidsskrift for Jordmødre nr 7 2010 Lønnsomt medlemskap NYHET Nå kan du bestille Möller s Tran til din helsestasjon på www.mollers.no/helsepersonell Anna Oppedal Tokheim, Möller s ernæringsfysiolog

Detaljer

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet

Nr. 1, Juni 2008. NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi. I dette nummeret: Leder har ordet NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Nr. 1, Juni 2008 I dette nummeret: Leder har ordet Innlegg: - Likemannsarbeid i LHL - NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi

Detaljer

Alkohol og graviditet

Alkohol og graviditet Rapport IS-1284 Alkohol og graviditet Hva er farlig for fosteret? Hvordan forebygge og behandle? Rapport fra en ekspertgruppe Heftets tittel Utgitt Bestillingsnummer Alkohol og graviditet Hva er farlig

Detaljer

REFERAT. Komitémøte REK nord. 21. mars 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem

REFERAT. Komitémøte REK nord. 21. mars 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget. Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem REFERAT Komitémøte REK nord 21. mars 2013 09.30- Universitetet i Tromsø, MH-bygget Fra komiteen: Til stede: Navn Stilling Medlem/Vara Kjersti Fjørtoft Etikk Komitémedlem Tove Klæboe Nilsen Helsemyndighet

Detaljer

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011. Hvorfor dør kvinner. av graviditet. i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Rapport maternelle dødsfall i Norge 1996-2011 Hvorfor dør kvinner av graviditet i dag? Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag med kliniske anbefalinger 4 Innledning

Detaljer

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie

Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie 2008 serie: stami-rapport årg. 9, nr.21 (2008) issn: 1502 0932 dato: 30/12/2008 Arbeidstid og helse En systematisk litteraturstudie Forfattere: Jenny-Anne Sigstad Lie Eigil Gulliksen Rita Bast-Pettersen

Detaljer

Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse IV.

Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse IV. Jakob Weidemann: Uten tittel. Betydning av uførepensjon for livskvalitet hos personer som hadde søkt hjelp for psykiske plager i Tromsøundersøkelse IV. Tverrsnittsstudie fra Tromsøundersøkelse-IV 1994/95.

Detaljer

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS

FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS FYSIOTERAPIKONGRESSEN2015 ABSTRACTS INNHOLD FF1 Barn og unge s. 2 FF2 - Lungefysioterapi og eldre s. 11 FF3 Kvinnehelse s. 20 FF4 Fysioterapi i kommunene s. 29 FF5 Rehabilitering s. 38 FF6 Muskel- og skjelettplager

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Risikovurdering for kromosomavvik En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen

Risikovurdering for kromosomavvik En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen Risikovurdering for kromosomavvik En kvalitativ studie om gravide kvinners tanker og erfaringer rundt denne problemstillingen Ingvild Aune Master of Public Health MPH 2008:11 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer