Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter"

Transkript

1 US-SAK NR: 102/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2011/793 Rapport per 1. tertial Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter Forslag til vedtak Rapporten pr. 1. tertial 2011 tas til etterretning Ås, 7. juni 2011 (sign.) Jan Olav Aasbø fung. universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

2 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 104/ Rapport per 1. tertial Universitetsdirektøren legger med dette frem rapporten for 1. tertial Rapporten består av tre deler: 1. UMBs eksternregnskap per 1. tertial (vedlegg 1). Dette utgjør det offisielle regnskapet som UMB oversendte Kunnskapsdepartementet (KD) per 1. juni Enhetenes rapporter per 1. tertial (vedlegg 2). Disse rapportene er knyttet til internregnskapet og de tildelinger Universitetsstyret har fordelt internt i sitt budsjettarbeid. 3. En kort oppsummering av status innenfor anskaffelsesområdet. NB! Vedleggene følger kun elektronisk. 1. Eksternregnskapet Resultatregnskapet avlegges med et underskudd på kroner. Dette utgjør en resultatgrad på tilnærmet null. Universitetsledelsen anser dette kun for å være en faseforskyvning av aktivitetene da man også for 2011 forventer et positivt resultat i størrelsesorden 4-5 mill kroner. Utviklingen i inntekter og kostnader I forhold til 1. tertial 2010 sank inntektene med knapt 3 % samtidig som kostnadene økte med knappe 0,2 %. Utviklingen tyder på en noe svakere bearbeiding av prosjekter innenfor bidrags- og oppdragsvirksomheten enn på samme tid i fjor. Veksten i lønnsutgiftene ligger på 3,0 %, som korrigert for reduserte pensjonsutgifter og utviklingen i antall tilsatte omtrent tilsvarer forventet lønnsvekst i perioden. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet UMB opplevde i 2010 en vekst i bidragsfinansiert aktivitet samtidig som man så en svikt i omsetningen innenfor oppdragsfinansiert aktivitet. 1. tertial 2011 viser i forhold en uheldig utvikling da både bidragsog oppdragsfinansiert aktivitet er redusert i forhold til 1. tertial Dog ser man en svak økning i ubearbeidet portefølje innenfor både bidrags- oppdragsaktiviteten. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

3 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 104/ Enhetenes tertialrapporter Ubrukte midler prognose per Enhetene melder om følgende forventede resultater per i sine rapporter for 1. tertial: A B C D E (alle tall i tusen kroner) IB Årsprognose Prognose UB per Prognose resultat OA per Totalt UB Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plante- og miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT-Fiskelabben Institutt for økonomi og ressursforvaltning Noragric Sum institutter Senter for etter- og videreutdanning Senter for husdyrforsøk Fortek Senter for klimaregulert planteforskning APC Cigene Sum sentre Hovedadministrasjonen IT & Service Universitetsbiblioteket Drifts- og serviceavdelingen Sum sentraladm Totalt Forklaring til tabellen: A. Midler overført fra 2010 dvs. ubrukte midler for (IB = Inngående balanse) B. Enhetenes forventede resultat for 2011 knyttet til de midler de er tildelt av Universitetsstyret for C. Summen av A + B (UB = Utgående balanse) D. Enhetenes forventede overskudd for 2011, dvs. realiserte tap og gevinster fra oppdragsaktiviteter (OA) i løpet av Dvs. overskudd fra ekstern finansierte prosjekter som har full kostnadsdekning og som forventes avsluttet i E. Enhetenes forventede samlede disponible midler per Basert på økonomiavdelingens vurderinger er denne prognosen (kolonne E) noe pessimistisk. Slik økonomiavdelingen vurderer saken er 40 mill kroner et mer realistisk bilde av situasjonen per Budsjettsituasjonen for enhetene Med enkelte unntak melder de fleste enhetene en prognose som er bedre enn den forutsetning som ligger til grunn for 2011 i enhetenes langtidsbudsjett I sum ligger instituttene 10 mill kroner bedre enn denne. Dog melder Institutt for matematiske realfag og teknologi å ligge 1 mill kroner dårligere an budsjettert, men melder at de i løpet av 2. tertial vil sette i verk tiltak for å bedre budsjettbalansen. Utover dette har man en problematisk utvikling knyttet til fellesutgifter som vann- og avløp og energiutgifter ved Drifts- og serviceavdelingen (DSA) og Senter for klimaregulerte planteforsøk (SKP). Drifts og serviceavdelingen DSA står overfor et merforbruk i inneværende år knyttet til både høye energipriser og økt forbruk på grunn av en kald vinter. I tillegg har Ås kommune økt avgiftene for vann- og kloakk. Avdelingen håper gjennom stram styring å kunne holde merforbruket under 5,5 mill kroner for året som helhet. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

4 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 104/ Vurdering av den økonomiske situasjonen Basert på enhetenes prognoser og en selvstendig vurdering av økonomien antar universitetsdirektøren at UMB totalt sett ende på rundt 40 mill kroner i ubrukte midler per Korrigert for lån av likviditeten på 10 mill kroner vil man derfor ende på rundt 30 mill kroner sett i forhold til eksternregnskapet per Enhetenes prognoser er i stor grad i tråd med eller bedre enn de forutsetninger som ble lagt til grunn i det de utarbeidet sine langtidsbudsjetter for perioden og som dannet grunnlaget for ledelsens godkjenning av årsplanene. Universitetsstyret har tidligere utformet en handlingsregel knyttet til de ubrukte midlene hvor man har lagt til grunn at de ubrukte midler bør ligge på omtrent 5 % (for 2011 ca 32 mill kr) av tildeling fra KD gitt UMBs risikoeksponering med høy grad av eksternfinansiering (bidrags- og oppdragsaktivitet). Enkelte av avdelingene (DSA og SKP) melder om problemer med å gå i balanse ved utgangen av inneværende år. Universitetsdirektøren kommer nærmer inn på dette i i saken som omhandler revisjon av budsjettet. 4. Status anskaffelsesområdet Universitetsdirektøren utarbeidet i november 2010 en tiltaksplan for anskaffelsesområdet. Universitetsstyret tok tiltakene til etterretning i US-sak 196/2010 i sitt møte 3. desember Universitetsdirektøren vil i tertialrapporten redegjøre for status på anskaffelsesområdet; Opplæring Det er gjennomført obligatorisk grunnopplæring i offentlige anskaffelser for alle med budsjettdisponeringsmyndighet og alle innkjøpsansvarlige ved UMB. Totalt 75 personer Innskjerpe krav til å etterleve regelverk Det gjennomføres ukentlig kontroll av alle protokollpliktige anskaffelser med tanke på at regelverket er fulgt. I tillegg påser innkjøpsseksjonen at det etter kontrahering ved budsjettenhetene foreligger anskaffelsesprotokoll i ephorte. Oppfølging av protokollpliktige anskaffelser Det gjennomføres ukentlig kontroll av alle protokollpliktige anskaffelser med tanke på at regelverket er fulgt. I tillegg påser innkjøpsseksjonen at det etter kontrahering ved budsjettenhetene foreligger anskaffelsesprotokoll i ephorte. Bedre ressurssituasjonen ved innkjøpsseksjonen Tilsettingsprosessen er gjennomført og det er forventet at ny person er på plass primo september. Rammeavtaler Det pågår et kontinuerlig arbeid for å identifisere områder som det bør inngås rammeavtaler innenfor. Implementere et elektronisk bestillingssystem Det har i 1. tertial blitt innhentet data, erfaringer fra andre og priser på mulige løsninger for UMB.. Det er på dette grunnlaget fattet beslutning om valg av bestillingssystem og man legger opp til prosjektgjennomføring i løpet av høsten Redusere antall bestillere/avropere Bestillinger kan kun foretas av personer med budsjettdisponeringsmyndighet, det vil si maksimalt 75 personer. Innskjerping av avroperfunksjonen vil gjennomføres i 2. og 3. tertial Revisjon UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

5 A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 104/ Universitetsdirektøren ser for seg at denne gjennomgangen gjennomføres ultimo september. Til orientering kan universitetsdirektøren nevne at det er i disse dager er inngått rammeavtaler for innkjøp av slike tjenester. Internkontroll Det gjennomføres ukentlig kontroll av alle protokollpliktige anskaffelser med tanke på at regelverket er fulgt. Rutinebeskrivelser Det arbeides med beskrivelse av interne rutiner for innkjøpsseksjonen. Gjennomgående rutiner for budsjettenhetene foreligger og er under kontinuerlig revisjon. Revisjon av strategi og reglement Vurderes minst en gang i året og ved grunnleggende endringer i regelverk og retningslinjer. Tabellen under viser oppsummert en del nøkkeltall knyttet til anskaffelsesområdet per 1. tertial. 100'- 500' >500' Hittil i år Protokollpliktige enkeltanskaffelser: Innmeldte oppdrag Oppdrag under arbeid Utlyste oppdrag Protokollførte oppdrag Rammeavtaler: Avtaler under arbeid Utlyste Inngåtte Kontrollhandlinger: Antall fakturaer avdekket over 100' Antall fakturaer med behov for avklaring Antall fakturaer hvor anskaffelsen ikke er korrekt gjennomført UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO

6 1. tertialregnskap MVA

7

8 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et underskudd på kroner. Dette utgjør en resultatgrad på tilnærmet null. Universitetsledelsen anser dette kun for å være en faseforskyvning av aktivitetene da man også for 2011 forventer et positivt resultat i størrelsesorden 4-5 mill kroner. Følgende hovedtall trekkes fram fra regnskapet: Mill kroner Pr Pr Overskudd -0,017 2,269 Ubrukte midler overfor KD 15,4 27,9 Ubrukte midler overfor NFR 45,5 31,9 Tilskudd fra NFR 78,3 87,1 Tilskudd fra EU 1,3 1,3 Universitetsledelsen bekrefter at regnskapet pr er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for UMB. Gjennomføringen av budsjettet for 2011 Ubrukte midler overfor KD er etter 1. tertial 2011 redusert til 15 mill kroner, men basert på de prognoser som er utarbeidet vil avsetningene ved utgangen av 2011 fortsatt ligge på rundt 30 mill kroner. 60,0 50,0 40,0 mill kroner 30,0 20,0 10,0 0, tertial tertial tertial 2011 Side 3 av 35

9 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Vurdering av den økonomiske situasjon Utviklingen i inntekter og kostnader I forhold til 1. tertial 2010 sank inntektene med knapt 3 % samtidig som kostnadene økte med knappe 0,2 %. Utviklingen tyder på en noe svakere bearbeiding av prosjekter innenfor bidragsog oppdragsvirksomheten enn på samme tid i fjor. Veksten i lønnsutgiftene ligger på 3,0 %, som korrigert for reduserte pensjonsutgifter og utviklingen i antall tilsatte omtrent tilsvarer forventet lønnsvekst i perioden. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet UMB opplevde i 2010 en vekst i bidragsfinansiert aktivitet samtidig som man så en svikt i omsetningen innenfor oppdragsfinansiert aktivitet. 1. tertial 2011 viser i forhold en uheldig utvikling da både bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet er redusert i forhold til 1. tertial Dog ser man en svak økning i ubearbeidet portefølje innenfor både bidrags- oppdragsaktiviteten. Ås, 31. mai 2010 Side 4 av 35

10 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Nedskrivninger 4, Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader 39 (37) (275) Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15 (8.364) (16.971) (3.019) Sum avregninger (8.364) (16.971) (3.019) Periodens resultat (17) Disponeringer 8 Tilført annen opptjent virksomhetskapital (17) Sum disponeringer (17) Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning Side 5 av 35

11 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Balanse Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Forskuddsbetalinger til leverandører Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 6 av 35

12 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Balanse Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum avregninger Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld Side 7 av 35

13 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) 1) innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter - (9) 4 innbetaling av refusjoner andre innbetalinger Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinger av renter utbetalinger av skatter og offentlige avgifter utbetalinger og overføringer til andre statsetater utbetalinger og overføringer til andre virksomheter andre utbetalinger Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (8.877) (9.349) (26.041) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital tilbakebetalinger av virksomhetskapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 50 5 (201) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt ) Inkluderer "ikke inntektsført bevilgning" jf. note 15. Side 8 av 35

14 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA * Avstemming Note periodens resultat bokført verdi avhendede anleggsmidler ordinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler netto avregninger inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/ avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (4.823) (4.160) (25.874) resultatandel i datterselskap resultatandel tilknyttet selskap endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (28.472) (28.998) (75.313) endring i varelager (591) endring i kundefordringer endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (1.586) endring i ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger endring i leverandørgjeld (11.107) (6.041) 149 effekt av valutakursendringer (50) inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) pensjonskostnader (kalkulatoriske) poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Side 9 av 35

15 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Periode: Regnskapsførerkonto: Regnskap I Inngående beholdning II Endring i perioden III Utgående beholdning Side 10 av 35

16 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (4.514) (3.912) (23.237) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) Sum tilskudd og overføringer fra andre departement * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond utbetaling av tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond til andre Periodens tilskudd /overføring fra NFR brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (309) (249) (2.637) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre (13.197) (24.569) (49.212) Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner (78) Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre utenlandske Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger + utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger Sum tilskudd og overføringer fra andre Side 11 av 35

17 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter forts Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv Salg av andre driftsmidler Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat Stiftelser Utenlandske Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Landbruksprodukter Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres Kursavgifter fra etter- og videreutdanning Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Side 12 av 35

18 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader* Sykepenger og andre refusjoner (5.865) (3.988) (18.099) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk (gjennomsnitt for året): * Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent. Premiesats for 2010 har vært 13,00 prosent. Side 13 av 35

19 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 3 Andre driftskostnader Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftskostnader Øvrige driftskostnader, såfrø, gjødsel oa. gårdsbruk Øvrige driftskostnader, representasjon/markedstiltak Øvrige driftskostnader, kontorkostnader, tele og data Øvrige driftskostnader, tidsskrifter, publikasjoner, bøker, trykking m.m Øvrige driftskostnader, laboratorierekvisita Sum andre driftskostnader Side 14 av 35

20 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 4 Immaterielle eiendeler F&U Rettigheter mv. *) SUM Anskaffelseskost Tilgang i Avgang anskaffelseskost i Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger i Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger i Akk. avskrivning avgang i Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 5 år / lineært *) Knytter seg til innkjøpt programvare Side 15 av 35

21 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 5 Varige driftsmidler Tomter Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Driftsbygninger Beredskapsanskaffelser Maskiner, Annet inventar transportmidler og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang i Avgang anskaffelseskost i Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Nedskrivninger i Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger i Akk. avskrivninger avgang i Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert år dekomponert Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-12 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler bokført verdi av avhendede anleggsmidler* Regnskapsmessig gevinst/tap * Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten. Deler av det solgte utstyret utgjør utstyr som ikke var ansett å ha noen verdi og inngikk derfor ikke i åpningsbalansen. Side 16 av 35

22 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Rentekostnad Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskostnader Utbytte fra selskaper m.v. Mottatt utbytte fra Graminor Mottatt andelsutbytte fra Viken Skog BA Mottatt andelsutbytte fra Nortura (Prior) Sum mottatt utbytte Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital: Gjennomsnitt i perioden Balanseført verdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi varige driftsmidler Sum Antall måneder på rapporteringstidspunktet: (Må fylles ut) 4 Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2011: Fastsatt rente for år 2011: 3,08 % Beregnet rentekostnad på investert kapital*: Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er investert i virksomheten vises her i henhold til "Utkast til veiledningsnotat om renter på kapital" *Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. Note 7 er ikke aktuell ved UMB Side 17 av 35

23 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 8 Innskutt og opptjent virksomhetskapital (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksomhetskapital innenfor den bevilgningsfinansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent virksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdragsfinansiert aktivitet. Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsonevirksomhet. Når virksomhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Bunden virksomhetskapital Kjøp av aksjer og andeler - Salg av aksjer - Nedskrivning av aksjer - Bunden virksomhetskapital Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital Underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet belastet annen opptjent virksomhetskapital - Overført til bunden virksomhetskapital ved kjøp av aksjer/andeler - Overført fra periodens resultat (17) Annen opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital: Innskutt virksomhetskapital* Innskutt virksomhetskapital * Innskutt virksomhetskapital knytter seg til aksjer som i sin tid er finansiert over post 90 i statsregnskapet. Dette dreier seg om aksjene i Instrumenttjenesten AS, Graminor AS og Sem Gjestegård AS jfr. note 11. Note 9 er ikke aktuell ved UMB Side 18 av 35

24 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 10 Tilskuddsforvaltning Sintef Energiforskning 1) NOFIMA Marin Norsk institutt for skog og landskap Bioforsk NOFIMA Mat Norges veterinærhøgskole Universitetet i Oslo Universitetet i Bergen Norsk institutt for by- og regionforskning Universitetet i Tromsø Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Stavanger Tilskudd til øvrige prosjektdeltakere (NFR prosjekter) Sum tilskuddsforvaltning Tilskuddene knytter seg til midler hvor UMB er hovedkontraktspartner med NFR, men hvor andre er en del av kontrakten med NFR og får utbetalt midler via UMB. 1) UMB er kontraktspartner med NFR i forbindelse med etableringen av et av Norges 8 forskningssentre innenfor miljøvennlig energi. Sintef energiforskning står for den totale regnskapsoppfølgingen og for videreformidlingen av disse midlene til de øvrige deltakerne. Side 19 av 35

25 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 11 Investeringer i aksjer og selskapsandeler Ervervsdato Antall aksjer Eierandel Forretningskontor Stemmeandel Årets resultat i AS/selskapet 1) Balanseført egenkapital i AS/selskapet 1) Balanseført verdi virksomhetsregnskap Aksjer Bioprotein AS 2) Stavanger ,3 % 33,3 % (147) Ecomotive AS 3) Hareid ,9 % 9,9 % (1.574) Graminor AS 4) Hamar ,8 % 0,8 % Hepmarin AS 5) Ås ,4 % 10,4 % (1.229) (1.024) 0 Instrumenttjenesten AS (ITAS) 4) Ås ,0 % 35,0 % ITAS Eierdrift 6) Ås ,0 % 21,0 % Sem Gjestegård AS 4) Asker ,0 % 100,0 % (1.611) Annet Andel Nortura 9 Andel Norsvin 2 Andel Viken Skog BA 67 Balanseført verdi ) Tallene gjelder regnskapsåret ) I forbindelse med emisjon i selskapet vedtok universitetsstyret 17. juni å gjøre et kapitalinnskudd på 0,5 mill kr (US-sak 111/2010). På den måten opprettholder UMB like stor andel i selskapet som de andre eierne. 3) På generalforsamlingen 28. mai 2010 ble det foreslått å avholde ekstraordinær generalforsamling høsten 2010 for å ta stilling til styrets forslag om å avvikle samarbeidet ved at Jets overtar aksjene til UMB, ev også søke UMB om at lisensrettighetene overføres fra Ecomotive AS til Jets AS slik at selskapet Ecomotive AS deretter ev kan oppløses.underskuddet er ført mot udekket tap. Selskapet er blitt tilført konsernbidrag fra Jets AS med kr i ) Aksjene er vurdert av professor Ole Gjølberg 10. oktober 2007 til følgende verdier: - Sem Gjestegård AS - ca. 5,9 mill kroner - Instrumenttjenesten AS - ca. 2,2 mill kroner - Graminor AS - ca. 0,5 mill kroner Vurderingene er i hovedsak basert på substansverdier med enkelte refleksjoner i forhold til avkastningsverdi. Aksjene er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009 og har motpost i Innskutt virksomhetskapital. 5) Aksjene i Hepmarin AS ble overtatt vederlagsfritt i det Bioparken AS ble avviklet i 2010, man har derfor valgt å aktivere aksjene til kostpris null. 6) Aksjene i ITAS Eierdrift AS ble overtatt vederlagsfritt i det de ble overført UMB som utbytte fra Instrumentstjenesten AS, man har derfor valgt å aktivere aksjene til kostpris null. Side 20 av 35

26 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 12 Beholdninger Anskaffelseskost Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten Beholdninger beregnet på videresalg Sum anskaffelseskost Ukurans Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg Sum ukurans Sum varebeholdninger Varelager er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varelager knytter seg til innsatsfaktorer i forbindelse med forsknings- og undervisningsvirksomheten ved UMB. Det eksisterer ikke beholdninger av vesentlig størrelse knyttet til videresalg. Side 21 av 35

27 1. tertilaregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 13 Kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til latent tap (-) Sum kundefordringer Side 22 av 35

28 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Forskuddsbetalt lønn Reiseforskudd Personallån Andre fordringer på ansatte Forskuddbetalte kostnader Andre fordringer Fordring på datterselskap m.v Sum Side 23 av 35

29 1. tertilaregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsført bevilgning og bidrag: Overført fra Endring virksomhetskapitalen Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Forskerutdanning (4.192) Avsetninger knyttet til undervisning Avsetninger knyttet til forskning (2.247) Avsetninger knyttet til interne øremerkinger SUM utsatt virksomhet (4.489) Strategiske formål Forskerutdanning Avsetninger knyttet til undervisning Avsetninger knyttet til forskning (617) Avsetninger knyttet til interne øremerkinger SUM strategiske formål Større investeringer Avsetning knyttet til vedlikehold 45 - (1.947) Avsetninger knyttet til anskaffelser av utstyr (24) SUM større investeringer (1.474) Andre avsetninger Avsetninger knyttet til undervisning (24) Avsetninger knyttet til forskning (307) Avsetninger knyttet til interne øremerkinger (352) Udisponerte midler ved enhetene (11.266) - (7.423) (3.843) Udisponerte midler til ulike sentrale tiltak (3.453) Udisponerte midler ved styret (13.546) - (10.431) (3.115) SUM andre avsetninger (23.062) - (11.968) (11.094) Sum Kunnskapsdepartementet (12.141) Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre departementer og statlige etater Norges forskningsråd Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum regiuonale forskningsfond Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Side 24 av 35

30 1. tertilaregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet Strategiske formål Større investeringer Andre avsetninger Sum andre bidragsytere Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 - Resultatført endring av avsatt anddel av tilskudd til bidrags- og bevilgningsfiansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Endring Kunnskapsdepartementet Tiltak/oppgave/formål Sum Kunnskapsdepartementet Andre departementer Tiltak/oppgave/formål Sum andre departementer Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål Sum regionale forskningsfond Andre bidragsytere Ikke inntektsførte kursavgifter fra etter- og videreutdanning (2.178) Ikke inntektsførte bidrag (Bidragsprosjekter) Sum andre bidragsytere (1.587) Sum ikke inntektsført bevilgning og bidrag (1.587) Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver Sum gaver og gaveforsterkninger Sum gaver og gaveforsterkninger Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv (1.587) Side 25 av 35

31 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 16 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Opptjente, ikke fakturerte inntekter Oppdragsaktivitet Sum fordring Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter* Oppdragsaktivitet Sum gjeld Side 26 av 35

32 1. tertilaregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsernkonto (nettobudsjetterte virksomheter) Øvrige bankkonti* Håndkasser og andre kontantbeholdninger Sum bankinnskudd og kontanter * Valutakonto i Euro i forbindelse med EU-midler som skal videreformidles til andre i Euro. Side 27 av 35

33 1. tertilaregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 18 Annen kortsiktig gjeld Gjeld Skyldig lønn - - Skyldige reiseutgifter - - Annen gjeld til ansatte - - Påløpte kostnader: Periodiserte påløpte lønnskostnader Periodiserte kostnader kjøp av tjenester (1.982) Periodiserte kostnader kjøp av tidskrifter - (3.225) Periodiserte reiseutgifter Periodiserte kostnader knyttet til drift av bygg og eiendom (14) Periodiserte kostnader knyttet til vedlikehold av bygg Andre periodiseringer (277) Sum påløpet kostnader Annen kortsiktig gjeld Gjeld til datterselskap m.v Sum Note 19 og 20 er ikke lenger i bruk Side 28 av 35

34 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Note 21 Spesifikasjon av andre innbetalinger (kontantstrømoppstillingen) Andre innbetalinger Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Innbetalinger fra kommunale og fylkeskommunale etater Innbetalinger fra organisasjoner Innbetalinger fra næringsliv/privat Innbetalinger fra EU fra rammeprogram for forskning Innbetalinger fra EU til undervisning og andre formål Innbetalinger fra stiftelser Innbetalinger fra andre Sum tilskudd til bidragsfinansiert aktivitet Øvrige innbetalinger Sum (472) (56) (985) Side 29 av 35

35

36 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasninger for universitets- og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balansen. Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9, og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode. Prosjekter innen bidrags- og oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet. Side 31 av 35

37 1. tertialregnskap 2011 Universitetet for miljø- og biovitenskap MVA Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1. januar 2003 og som ble overført fra gruppe 1 til gruppe 2 fra 1. januar 2009, har motpost i Innskutt virksomhetskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varige driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger og infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene. Side 32 av 35

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar årsregnskap 2014 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER Årsregnskap 214 Fra 1% Norway by Bergen Academy of Art and Design i London. The Passivation Project av Everything Elevated. Fotograf: Kyrre Kristoffersen k. Kunst og deslgnhpgskolen I Bergen. Bergen Academy

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

FORELØPIG STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 FORELØPIG STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse for pilotfasen Innholdsfortegnelse Innledning 2 Mål 2 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Konkrete problemstillinger

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer