Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører"

Transkript

1 Effekter og verdier Ferd Sosiale entreprenører Ferd 7.mai 2014 Ingeborg Rasmussen, Vista Analyse

2 Innhold Hva er Trenger velferdsstaten Norge sosiale entreprenører Utfordringer og forutsetninger for å lykkes Hvordan måle Noen resultater

3 Hva er en Entreprenør? Store norske leksikon: Entreprenør, aktør, gjerne enkeltperson, som driver frem innovasjon, eller etablerer ny virksomhet. En aktører som på tross av motstand fra andre greier å få i gang nyskapende virksomhet, ofte med utganspunkt i nye tekniske løsninger, og gjennom å finne allierte og etablere samarbeid.

4 HVA ER SOSIALT ENTREPRENØRSKAP

5 Sosial entreprenør Sosiale entreprenører arbeider for sosiale endring i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom staten, markedet og det frivillige samfunn. En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. (Nordisk ministerråd (2011), side 215)

6 Flere former og sektorer

7 Kjennetegn Ferd SE Forretningsmessig potensial Skalerbarebare Potensial for å bli økonomisk bærekraftige Prioritet på barn og unge

8 HVA KAN SOSIALE ENTREPRENØRER BIDRA MED I DEN NORSKE VELFERDSTATEN?

9 System- og markedsvikt Irrasjonelle kapitalmarkeder. den samfunnsøkonomiske avkastningen av å investere i tiltak er større enn den bedriftsøkonomiske. Virksomhetene må forholde seg til offentlige reguleringer og vil også ofte være avhengig av offentlig finansiering. Dårlige målemetoder og kausal forvirring. mange ulike og til dels overlappende offentlige aktører. Dette gjør det vanskelig å måle resultatene og også vanskelig å få øye på årsak-virkningssammenhenger Når ansvaret blir utydelig og det heller ikke gjøres effektmålinger, blir utviklingsarbeid vanskelig. Vertikale løsninger på horisontale problemer. Offentlig sektor består av kompetente, spesialiserte fagfolk med sektorinndelinger, avdelinger og fagområder. Dette er egnet til å løse mange problemer og utfordringer, men er ikke nødvendigvis egnet for å løse sammensatte problemer som ikke passer inn i den horisontale og vertikale inndelingen. Profesjonaliseringens forbannelse. Flere spesialister med sterke profesjonstilhørigheter skaper kulturer og enhetlige måter å løse problemene på

10 SE gjør en forskjell System og markedssvikt gir hull som gir uløste utfordringer i velferdsproduksjonen Sosiale entreprenører er kunnskapsbaserte, har erfaringer fra arbeid innenfor systemene, brukererfaring, eller arbeidserfaring og kompetanse som overføres til sosial velferdsproduksjon SE har gjennomføringskraft og ideer ofte også en klar tanke om årsak-virkning, og klare meninger om hvorfor det de gjør og ønsker å oppnå gir et bidrag men også noen vikarierende motivere og argumenter Mangler ofte forretningsforståelse, trenger hjelp til strategiutvikling, nettverk og risikokapital

11 Ferd SE! Arbeid,!kompetanse!og! tilrettelegging! Koblinger!i! arbeidsmarkedet! Omsorg!og!velferd! Bedrifter!som!er! direkte!rettet! mot! arbeidsmarkedet,! der!både!tilbuds:! og!etterspørsels: siden!berøres!av! tiltaket! Kompetanse! og!langsiktige! produktivitets :forbedringer! Verdighet!og! mestring!! System: forandring!og! bedre!tjenester!! Pøbelprosjektet,! Unicus!og!Lyk:Z!! Kompetanse :!og! motivasjonsf remmende! tiltak! gjennom! tidlig!innsats! og!spesifikke! tiltak!i! skolen! Intempo,! Gladiator,! Trivesels: leder,! Forsker: fabrikken!! Verdiskaping! gjennom!å!gi! muligheter,! mestring!!og! omsorg! Asfalt!og! Kjør!for!livet! Forandrings: fabrikken! Bruker: medvirkning,!! kompetanse! og!system: forandring!

12 UTFORDRINGER OG FORUTSETNINGER FOR Å LYKKES

13 Ideen må være god! MÅL$ Ressurs! Ak2vitet! Kvan2tet! Kvalitet! Effekt! Kilde:!Ferd.no! DE$GODE$HISTORIENE$ Og gis muligheter 4l å testes

14 Ulik markedsadgang og forretningsmessig sårbarhet Offentlig innkjøp og en kunde Lite rom for å få betalt for nye løsninger Innovasjoner passer ikke til kravspekken Pøbelparadokset Offentlige virksomheter som kunde Betalingsvillighet reflekterer ikke etterspørsel Store krav til effektivitet og kvalitet Tøff markedstest men de beste og mest innovative som skaper en endring vil overleve Private markedet løsningen testes Oppstartshjelp som andre entreprenører Positive eksterne effekter gir merbidrag til samfunnet Er løsningen god nok og overlever så er den sosiale avkastningen mange ganger høyere enn bedriftens

15 HVORDAN MÅLE?

16 Samfunnsøkonomisk tilnærming Hva hadde skjedd uten tiltaket referansebanen må sannsynliggjøres Hva er grunnlaget for å anta at noe virker? Hvilke mekanismer ligger bak effekten? Hvorfor oppnås eventuelt større effekter? Noe kan verdsettes i kroner noe verken kan eller bør verdsettes Det som ikke får kroneverdi kan være vel så viktig som det som ikke får kroner Jo lengre fram i tid effektene kommer, jo større usikker, men avkastningen kan likevel være stor Innsatskostnadene er også en del av regnestykket

17 Verdien av å flytte en ungdom Realkapitel,-4,4- Petroleumsfor muen,-8,4- Finanskapital-,- 2,8- Fram%dig)og) nåværende) arbeidsinnsats,) 84,4) Beregnet'gevinst'i'MNOK'av'å'flytte'en' ungdom' Fra'utenfor'til'35' år'i'arbeid' Fra'utenfor'til' 20'års'50%' stilling' Fra'utenfor'til'10'års' arbeid'80%'stilling Produksjonsøkning-per-ungdom-i-2013,-MNOK 0,43 0,22 0,35 Samfunnsøkonomisk-gevinst-2013,-MNOK 0,49 0,24 0,39 Nåverdi'Samfunnsøkonomisk'gevinst'35'år,' MNOK 11,6 3,9 3,4 Årlig-samfunnsøkonomisk-gevinst-(annuitet) 0,6 0,2 0,2 Offentlige'utgifter' Besparelse-offentlige-utgifter-2013-MNOK 0,3 0,14 0,22 Nåverdi-besparelse-offentlige-budsjetter-over- 35-år,-MNOK 6,8 2,2 1,9 Gjennomsnittlige-årlig-besparelse-offentlige- budsjetter-(med-forventet-reallønnsvekst)- MNOK-Anniutet 0,4 0,1 0,1

18 Ferd SE (2013)

19 NOEN RESULTATER

20 Pøbelprosjektet Beregnet'gevinst'i'MNOK'av'Pøbelprosjektet,' 2013'deltagere Høy'effekt Lav'effekt Pøbelprosjektdeltager Andel0uten0effekt0av0pøbelprosjektet0 150% 400% Andel00350års0arbeid0gj.0900prosent0stilling 450% 100% Andel00200år0i0arbeid0gj.600prosent0stilling 200% 200% Andel0100år0i0arbeid0gj.0500prosent0stilling0 200% 300% Produksjonsverdi0Pøbelprosjektet,0NV0350år.0 Millioner0NOK Tiltakskostnader0hele0gruppen0200mill0kr00per0år0i030 år,0millioner0nok Reduserte0skattekostnader Samfunnsøkonomisk'verdi'E'nåverdi'35'år.' Millioner'NOK 3'565 1'659 Årlig0samfunnsøkonomisk0besparelse Besparelser'offentlige'budsjetter'nåverdi'35'år 2'243 1'053 Gjennomsnittlig0årlig0besparelse0off.budsjett (Veritas 68 prosent full4d)

21 Intempo Lave innsatskostnader avkastning dersom resultatene fortseaer; %

22 Forskerfabrikken " " " " " Unike"Kursdeltagere"" Antall"solgte"kursplasser"fri>dskurs" " " 2002" 2003" 2004" 2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013"

23 Kjør for livet Ikke$prissatte+effekter+ Økt$livskvalitet$gjennom$ mestring$og$selvtillit$ Økt$sosial$kompetanse,$ venner$ Økt$motivasjon$og$robusthet$ Økt$konsentrasjonsevne$ Redusert$frafall$i$fra$skolen$ Færre$trafikkulykker$ Bedre$helse$ $ Kommentar+ Det$rapporteres$om$at$deltagerne$har$fått$økt$selvtillit$og$ mestringsfølelse$gjennom$kfl.$ Gjennom$KFL$lærer$deltagerne$å$samarbeide$og$ta$hensyn$til$ hverandre.$rapporter$fra$omgivelser$(skole,$foreldre,$mv)$bekrefter$ denne$effekten$for$en$stor$andel$av$deltagerne$ Flere$av$deltagerne$går$over$i$ordinære$fritidstilbud$som$de$tidligere$ ikke$mestret$etter$deltagelse$i$kfl.$økt$motivasjon$og$robusthet$i$ forhold$til$å$takle$motgang$er$observert$blant$flere$av$deltagerne$ Skole$og$lærere$rapporterer$om$økt$konsentrasjonsevne$og$ tilstedeværelse$i$undervisning$(fysisk$og$mental$tilstedeværelse)$ Flere$informanter$og$undersøkelser$viser$at$KFL$har$en$positiv$effekt$ på$skolen.$gjennomført$vgs$har$positiv$effekt$på$ arbeidslivstilknytningen.$ KFL$deltagerne$er$i$risikogruppen$for$alvorlige$trafikkulykker.$ Forebyggende$holdningsarbeid$har$potensiale$til$å$skape$sikrere$ ferdsel$på$veiene.$denne$effekten$er$ikke$dokumentert.$små$tall$på$ deltageresiden$og$lave$sannsynligheter$for$trafikkulykker$gjør$det$ vanskelig$å$påvise$signifikante$effekter.$$ Økt$trivsel$og$opplevelse$av$mestring$virker$positivt$på$helsen.$Ett$år$ med$positiv$aktivitet$og$gruppetilhørighet$i$et$miljø$med$spenning$ kan$også$holde$deltagerne$borte$fra$andre$miljøer$med$potensiell$ helseskadelige$adferd$(rus,$kriminalitet$eller$andre$måter$å$utfordre$ spenningstrangen$på)$$

24 Asfalt " " " Provisjon) ) " 50000" 0"

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret

Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Drømmeløftet - Tilbakemelding til Innovasjon Norge fra SE-senteret Fra: Senter for sosialt entreprenørskap og innovasjon SE-senteret Oslo 1. mai 2015 SE-senteret har som Visjon: En arena for et likeverdig

Detaljer

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013

Rapport nr 16/13. Rapport fra et fireårig forskningsprogram 16/2013 ISBN 978-82-7894-490-5 0ISSN 0808-5013 Rapport fra et fireårig forskningsprogram Elisabeth Backe-Hansen, toril Havik & Arne Backer Grønningsæter (red) 16/2013 Rapport nr 16/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg,

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark

Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Noen markedsmessige utfordringer for næringslivet i Finnmark Finnmarkskonferansen 2007, Alta 5. september. Finnmarkskonferansen 2007. 1 Bedriftenes markedsmessige utfordringer er knyttet til dens evne

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

INNOVISTA NYHETSBREV FRA STEP - SENTER FOR INNOVASJONSFORSKNING / SINTEF TEKNOLOGILEDELSE ISSN 1501-8202 NR 01 / 2003 ÅRGANG 7 WWW.STEP.NO STEP foretar dykk i fotballøkonomi og musikkindustri, se side

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge?

Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? RAPPORT 30/2009 Kompetanse i norsk næringsliv: En utfordring for Innovasjon Norge? Taran Thune, Ellen Brandt, Aris Kaloudis og Olav R. Spilling NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn.

Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Først så må jeg selvsagt takke for invitasjonen hit til Voss og konferansen Vestlandsk Vidsyn. Mitt navn er Gunhild Thunem Jeg er utdannet sykepleier og har en mastergrad i samfunnsplanlegging og ledelse

Detaljer

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV

KAS 2015. Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV KAS 2015 Hvordan dekke kompetanse og arbeidskraftsbehovet mot 2015 RAPPORT FRA STUDIE GJENNOMFØRT AV SYNOVATE FOR NHO REISELIV 2 Innhold 6 1 Bakgrunn 12 2 Næringens kompetansebehov 24 3 En attraktiv næring

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester

Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester Rapport Innovative offentlige innkjøp mer produktivitet og bedre tjenester MENON-PUBLIKASJON 11 2014 av Sveinung Fjose, Leo Grünfeld, Erland Skogli og Øystein S. Sørvig Innhold Forord... 3 Innledning og

Detaljer

Innspill til ny forskningsmelding

Innspill til ny forskningsmelding Innspill til ny forskningsmelding Regjeringen, ved Kunnskapsdepartementet ber om innspill til ny forskningsmelding i et brev 7. februar 2012. Econa mener at spørsmålene hun stiller i kunngjøringen viser

Detaljer