KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 30 SEPTEMBER 2006

2 Kvartalsrapport STATUS PR Innledning Resultat pr. aksje i 3. kvartal 2006 var NOK 0,84 basert på en omsetning på 389,4 MNOK og ny rekord for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,1 MNOK. For 10. kvartal på rad ble det ny rekord i ordrereserve på MNOK, en økning på 214 MNOK fra 2. kvartal. 3. kvartal 2006 Omsetningen i 3. kvartal 2006 var 389,4 MNOK (275,1 MNOK i 3. kv. 2005), driftsresultat før avskrivning (EBITDA) var 25,1 MNOK (17,4 MNOK), driftsresultat var 22,8 MNOK (16,1 MNOK) og resultat før skatt var 23,0 MNOK (15,1 MNOK). Resultat etter skatt var 17,1 MNOK (11,2 MNOK). Per Per 3. kvartal 2006 var fortjeneste per aksje NOK 2,41 (2,02 per 3. kv. 2005) basert på en omsetning på 1 161,2 MNOK (802,6 MNOK), driftsresultat før avskrivning (EBITDA) 73,4 MNOK (56,1 MNOK) og driftsresultat 66,5 MNOK (52,2 MNOK). Resultat før skatt var 65,2 MNOK (50,1 MNOK), mens resultat etter skatt var 48,7 MNOK (36,2 MNOK). Med disse resultatene ligger selskapet godt i rute til å nå de resultatmål som var skissert for Balanse Totalkapitalen pr var 1 375,8 MNOK (991,7 MNOK per 3. kv. 2005) med en egenkapital på 451,0 MNOK (388,2 MNOK), tilsvarende en egenkapitalandel på 32,8 % (39,1 %). Netto rentebærende gjeld per var 142,1 MNOK (9,1 MNOK), mens kontantbeholdning per var på 87,1 MNOK (83,3 MNOK). Regnskapsprinsippene er de samme som ble benyttet i forbindelse med regnskapet for Ved utarbeidelse av kvartalsrapporten er IAS 34 lagt til grunn. Marked Ordrereserven pr var MNOK, mot MNOK for et år siden. Markedet for skipsutstyr forventes å forbli sterkt de kommende 1-2 år. Med den rekordhøye ordrereserven per , forventes en betydelig organisk vekst i omsetningen også i Virksomhetsområder TTS Marine ASA rapporterer på følgende 4 divisjoner; Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling og Deck Machinery: DRY CARGO HANDLING Omsetning 181,8 172,8 533,6 471,2 649,2 EBITDA 23,7 15,1 60,6 47,0 61,3 Divisjonen hadde nok et kvartal med god ordreinngang og en inntjening som er ny rekord for ett kvartal. Det gode resultatet reflekterer avslutning av prosjekter med mindre kostnader i avslutningsfasen enn forutsatt. Også joint venture selskapet i Kina hadde nok et kvartal med god drift. Markedet for bilskip er fortsatt sterkt med god ordreinngang i kvartalet (100 MNOK). Med høy ordrereserve innen alle produktsegmenter, samt et fortsatt sterkt marked, er utsiktene for divisjonen for neste år gode. Ordrereserven for Dry Cargo Handling pr var på 894 MNOK, mot 872 MNOK på samme tidspunkt i MARINE CRANES Omsetning 92,6 69,6 317,9 225,6 309,0 EBITDA 1,9-1,8 9,9-1,7 0,2 Som følge av kapasitetsproblemer hos noen av våre kunder ble flere leveranser fra Tyskland forskjøvet fra 3. til 4. kvartal med påfølgende redusert inntjening for 3. kvartal. Leveransene av sylinderkraner fra Norge og Kina ble gjennomført som forventet med god underliggende drift. Divisjonen hadde i kvartalet en positiv ordreinngang og god vekst i ordrereserven. Det samme gjelder for joint venture selskapet i Kina. Markedet er aktivt med økende tilbudsvolum og gode utsikter for neste år. TTS har som følge av avtaler som ble inngått i forbindelse med oppkjøp for fem år siden, ikke vært aktiv i markedet for offshorekraner. Disse avtalene går ut i januar 2007, så fra starten av neste år vil TTS satse for fullt i dette markedet igjen. Et sterkt marked for offshorekraner i kombinasjon sammen med eksisterende kunderelasjoner og kompetanse, vil kunne gi vesentlig aktivitet allerede i Ordrereserven for Marine Cranes pr var på 498 MNOK, mot 317 MNOK på tilsvarende tidspunkt i 2005.

3 PORT AND MATERIAL HANDLING Omsetning 39,4 32,7 120,1 105,3 140,7 EBITDA 2,4 4,0 9,5 12,6 7,0 Resultatet i kvartalet reflekterer en drift som forventet innen verftssystemer, mens det har vært noe lavere aktivitet innen terminalutstyr. Høyere ordreinngang i kvartalet tilsier imidlertid bedre aktivitet allerede i 4. kvartal. TTS har de siste to årene bearbeidet markedet for lasthåndtering i havner, et marked som er i sterk vekst. Så langt har TTS levert en rekke systemer til RoRo container terminaler ( Roll on/roll off container terminals ). Det siste året har fokus vært mot LoLo container terminaler ( Lift on/lift off the vessel by use of container cranes ), for å prøve å etablere TTS som leverandør til disse anleggene. Denne type terminaler er betydelig større enn RoRo terminalene og det finnes langt flere av dem. Et gjennombrudd i dette markedet vil representere et stort fremtidig markedspotensiale for TTS. Ordrereserven for Port and Material Handling pr var på 158 MNOK, mot 75 MNOK på samme tidspunkt i DECK MACHINERY 1) Omsetning 75, ,5 0 50,4 EBITDA -0,9 0-4,0 0 2,5 1) fra hvor resultatet inkluderer 1,2 MNOK i salgsgevinst Overtakelse av Umoe Schat-Harding AS ikke gjennomført TTS kunngjorde 16. august intensjonsavtale med Umoe Industri AS om overtakelse av datterselskapet Umoe Schat-Harding AS. Umoe Industri opplyste 30. august at de som følge av den etterfølgende utvikling i aksjonærstrukturen i TTS, ikke ville gjennomføre transaksjonen. Salgs- og representasjonskontor i Vietnam TTS åpner 7. november salgs- og representasjonskontor i havnebyen Hai Phong i det nordlige Vietnam. TTS har gjennom divisjon Dry Cargo Handling allerede fått flere kontrakter på levering av lukedeksler til skip som bygges ved verft i Vietnam. Kontoret som skal ledes av Mr. Tran Duc Hieu, skal i løpet av de kommende måneder bygges opp med en bemanning på fem personer som skal markedsføre TTS produkter og følge opp produksjon ved skipsverftene. Økning av aksjekapital/kjøp av egne aksjer I samsvar med generalforsamlingens vedtak av har styret i TTS Marine ASA i 3. kvartal utstedt kjøpsopsjoner til en pris pr. aksje på NOK 26,50. Selskapets aksjekapital etter kapitalforhøyelsen er NOK fordelt på aksjer. I henhold til ordinær generalforsamling fikk styret fullmakt til å kjøpe inntil egne aksjer, tilsvarende 1,5 % av selskapets aksjekapital. TTS har i 3. kvartal kjøpt aksjer à kr 44. Ny beholdning av egne aksjer er Planen er at aksjene skal selges til ansatte i TTS. Bergen , STYRET I TTS MARINE ASA Da TTS overtok Kocks GmbH for ett år siden, visste vi at vi overtok en ordrereserve med mange tapsbringende prosjekter. Dette bærer 3. kvartal preg av. Fra og med 4. kvartal vil det være et vesentlig innslag av nye kontrakter med bedre marginer. Det er derfor utsikter til bedre resultater fremover. Usikkerheten i 4. kvartal ligger i om våre kunder har kapasitet til å motta alle leveransene som er planlagt for kvartalet. Salget i 3. kvartal var meget godt som gav divisjonen rekordstor ordrereserve. I kombiniasjon med fortsatt sterkt marked er dermed fremtidsutsiktene gode. Ordrereserven for Deck Machinery pr var på 453 MNOK. Ved overtagelse av selskapet var ordrereserven 329 MNOK.

4 Interim report TO 30 SEPTEMBER 2006 Introduction Earnings per share in the third quarter of 2006 were NOK 0.84 based on a turnover of NOK million and earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 25.1 million. For the tenth quarter in succession the order backlog also reached a record high NOK million as per 30 September 2006, an increase of NOK 214 million compared to 30 June Third quarter 2006 In the third quarter of 2006, a turnover of NOK million (NOK million in the third quarter of 2005) yielded earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 25.1 million (NOK 17.4 million), operating profit of NOK 22.8 million (NOK 16.1 million) and a pre-tax profit of NOK 23.0 million (NOK 15.1 million). Net profit was NOK 17.1 million (NOK 11.2 million). At 30 September 2006 Profits per share for the nine months ending 30 September 2006 were NOK 2.41 (NOK 2.02 as per third quarter 2005) based on a turnover of NOK million (NOK million), earnings before depreciation (EBITDA) of NOK 73.4 million (NOK 56.1 million) and an operating profit of NOK 66.5 million (NOK 52.2 million). Pre-tax profit was NOK 65.2 million (NOK 50.1 million), while net profit was NOK 48.7 million (NOK 36.2 million). With these figures the company is on track to obtain the guiding for Balance sheet Total assets as per 30 September 2006 were NOK million (NOK million as per 30 September 2005) and equity at NOK million (NOK million), giving an equity-to-assets ratio of 32.8 % (39.1 %). Net interest-bearing debt as per 30 September 2006 was NOK million (NOK 9.1 million), while cash reserves were at NOK 87.1 million (NOK 83.3 million). The accounting principles are the same as were employed in the 2005 accounts. The preparation of the interim report is based on IAS 34. Market The order backlog as per 30 September was NOK million, compared to NOK million a year ago. The market for marine equipment is expected to remain strong for the next 1 to 2 years. With a record high order backlog, TTS expects a significant organic growth in its turnover in Business areas TTS Marine ASA reports on the following four divisions: Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling and Deck Machinery: DRY CARGO HANDLING Turnover EBITDA The division reported yet another quarter with high order intake and earnings which sets a new quarterly record. The excellent results reflect conclusion of projects where costs in the completion phase have been lower than expected. Furthermore, the joint venture company in China continues its positive development for yet another quarter. The market outlook for car carriers remains brisk, with a high quarterly order intake (NOK 100 million). With a solid order backlog in all product segments, as well as a continued positive market outlook, the division s prospects for next year are excellent. The order backlog for the Dry Cargo Handling division as per 30 September 2006 was NOK 894 million, as compared to NOK 872 million at the same time in MARINE CRANES Turnover EBITDA As a consequence of capacity problems on part of some of our clients, several deliveries from Germany were postponed from the third to the fourth quarter, with a following decrease in earnings for the third quarter. Delivery of cylinder cranes from Norway and China were executed as planned, with positive results. This quarter saw a positive order intake and a healthy increase in order backlog. The same applies to the joint venture company in China. The market is active with an increasing volume of tenders and good prospects for next year. As a result of agreements entered into in connection with an acquisition five years ago, TTS has not been an active player in the offshore cranes market. These agreements expire in January of 2007, and as of next year TTS will intensively target this market. A brisk market for offshore cranes, combined with existing customer relations, is expected to result in considerable activity as early as 2007.

5 The order backlog for the Marine Cranes division as per 30 September 2006 was NOK 498 million, as compared to NOK 317 million at the same time in PORT AND MATERIAL HANDLING Turnover EBITDA The result for this quarter reflects an operation as expected within ship yard systems, while activity has been somewhat lower within port terminal systems. An increased order intake for this quarter does indicate improved activity as early as the fourth quarter. For the past two years, TTS has been approaching the market for cargo handling in port terminals; a market in rapid expansion. So far, TTS has delivered a number of systems to RoRo container terminals ( Roll on/roll off container terminals ). During the last year focus has been on LoLo container terminals ( Lift on/lift off the vessel by use of container cranes ) in order to establish TTS as a supplier to these operations. These types of terminals are considerably larger than RoRo terminals, and there are far more of them. Consequently a breakthrough in this market would represent a significant prospective market potential for TTS. The order backlog for the Port and Material Handling division as per 30 September 2006 was NOK 158 million, as compared to NOK 75 million at the same time in DECK MACHINERY 1) Turnover EBITDA ) As per 1 January 2005 where revenue includes a NOK 1.2 million sales profit. Upon takeover of Kocks GmbH a year ago, TTS was aware of taking over an order backlog with several unprofitable projects. The third quarter results reflect this. As of the fourth quarter, we will see a considerable larger volume of new contracts giving better margins. Consequently, we henceforth expect to see improving results. The element of uncertainty in the fourth quarter is whether our clients have the capacity to receive all the deliveries planned for that quarter. Third quarter sales were excellent, and the division reported a record high order backlog. Combined with a market that remains brisk, future prospects are excellent. The order backlog for the Deck Machinery division as per 30 September 2006 was NOK 453 million. Upon takeover of the company, on 1 October 2005, the order backlog was NOK 329 million. Takeover of Umoe Schat-Harding as cancelled On 16 August this year, TTS announced that they had entered into a Heads of Agreement with Umoe Industri AS relating to the acquisition of its subsidiary company, Umoe Schat-Harding AS. On 30 August, Umoe Industri announced that they were cancelling the transaction, as a result of the subsequent development of the shareholder structure in TTS. Sales and representative office in Vietnam On 7 November 2006, TTS opens a sales and representative office in the port of Hai Phong, in the northern part of Vietnam. Through the Dry Cargo Handling division, TTS has already landed some contracts for the delivery of hatch covers for ships built in shipyards in Vietnam. The office, to be headed by Mr. Tran Duc Hieu, will over the next few months be established with a staff of five, who will market TTS products and follow up production at the shipyards. Increase of share capital/purchase of own shares Pursuant to the General Meeting s resolution of 9 June 2005, the Board has issued shares purchase options at a share price of NOK per share. The company s share capital following the share capital increase is NOK 10,226,802 divided on 20,453,604 shares. In accordance with the power of attorney granted by the ordinary General Meeting 30 May 2006 the board of directors got authority to purchase up to own shares, corresponding to 1.5 % of the company s share capital. TTS has bought shares. The purchase price for each share was NOK 44. TTS holdings of own shares after the purchase amount to The plan is that the shares will be sold to employees in TTS. Bergen 30 October 2006, THE BOARD OF TTS MARINE ASA

6 NOK Resultat Profit and loss account PR PR KV KV Driftsinntekter Turnover Andre driftsinntekter Other operating income Sum driftsinntekter Total operating income Varekostnad Raw materials and consumables used Andre driftskostnader Other operating costs Driftsresultat før avskrivninger EBITDA Avskrivninger Depreciation Driftsresultat Operating profit Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expense Resultat før skattekostnader Profit/loss before tax Skattekostnad Tax Periodens resultat Net profit/loss for the period Balanse Balance sheet PR PR Immaterielle eiendeler Intangible assets Varige driftsmidler Tangible assets Finansielle anleggsmidler Financial assets Sum anleggsmidler Total fixed assets Varer Inventories Andre fordringer Other debitors Sum fordringer Total debitors Bankinnskudd/kontanter Bank deposits/cash Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Aksjekapital Share capital Sum opptjent egenkapital Retained earnings Sum egenkapital Total equity Avsetning for forpliktelser Provisions Annen langsiktig gjeld Other long-term liabilities Langsiktig gjeld Long term liabilities Kortsiktig gjeld Current liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities Nøkkeltall Key ratios PR PR KV KV EK-andel Equity to assets ratio 32,8% 39,1% 33,4% Fortjeneste pr. aksje (NOK) Earnings per share (NOK) 2,41 2,02 0,84 0,60 2,19 Utvannet fortjeneste pr. aksje (NOK) Diluted earnings per share (NOK) 2,40 1,99 0,83 0,59 2,18 Kontantstrømanalyse Analysis of cashflow PR PR Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash from operations Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash from investments Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash from financing Endring i kontantbeholdning Change in cash Kontantbeholdning IB Cash position OB Kontantbeholdning UB Cash position CB Egenkapital Equity PR PR Egenkapital IB Equity OB Egne aksjer Own shares Emisjon Share issue Periodens resultat Net profit/loss for the period Valutaeffekter Currency effects Egenkapital UB Equity CB Trykk: Molvik Grafisk AS TTS Marine ASA Laksevågneset 12, PO Box 32 N-5847 Bergen, Norway Tel: Fax:

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL Q U A R T E R LY R E P O R T 2 N D Q U A R T E R 2013 Lerøy Seafood Group Andre kvartal 2013 Oppsummering andre kvartal 2013 Nest beste driftsresultat i selskapets historie Nøkkeltall:

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Delårsrapport Interim Report

Delårsrapport Interim Report > Delårsrapport Interim Report 1. kvartal/ 31.3.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP MILL. KR

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer