MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL"

Transkript

1 Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Keth Olsen for Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen Roy Mienna Roger Hansen Odd Ivar Gladsø Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Det tas forbehold om evt. tilleggssaker. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/07 07/223 REFERATER SAKSLISTE 35/07 07/314 SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL 36/07 07/348 SKJENKEBEVILGNING - MB HAVCRUISE V/ SØRØYA HAVFISKECRUISE AS 37/07 07/362 SØKNAD OM ETABLERING AV "MINIPOL" 38/07 07/96 Unntatt offentlig ofl 6 KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM INVESTERINGSSTØTTE - HUT

2 39/07 07/97 NORDOIL CAVERNS AS - RETTET EMISJON Breivikbotn. 9. august 2007 Geir A. Iversen (s) ordfører

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 074 Arkivsaksnr.: 07/223 Sak 34/07: REFERATER Faglig tilråding: Saksutredning: 1) 07/ RÅD//SM Q /07 John Torfinn Alvestad BRØYTING PÅ SØRVÆR 2) 07/ RÅD//SM F /07 Finnmark Fylkeskommune MØTEPROTOKOLL 3) 07/ RÅD//SM /07 Sametinget SAMETINGETS RETNINGSLINJER ETTER FINNMARKSLOVEN 4 4) 07/ RÅD//SM /07 Sør-Varanger kommune REFERAT FFRA ELDRERÅDSKONFERANSEN I KIRKENES ) 07/ RÅD//SM /07 Fylkesmannen i Finnmark HASVIK KOMMUNE - UTREGISTRERING AV REGISTER FOR BETINGET GODKJENNING OG KONTROLL 6) 07/ RÅD//SM C /07 Hasvik Menighetsråd HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I HASVIK MENIGHETSRÅD TIRSDAG BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 07/314 Sak 35/07: SØKNAD OM UTVIDET SALGSTID FOR BEVILLING TIL SALG AV ØL Faglig tilråding: Hasvik kommunestyre fatter følgende vedtak Coop Finnmark BA ved Coop Marked Hasvik innvilges følgende: Tidsrom : Fra til og med Bevillingshaver: Coop Finnmark BA Styrer: Ingeborg Simonsen Stedfortreder: Ken Arve Kristiansen Salgssted: Coop Marked Hasvik, med areal 315 m2 Åpningstid: Mandag til fredag kl Dag før søn- og helligdag kl Saksutredning: Coop Finnmark BA søker i brev av 8. mai 2007 om utvidet salgstid for bevilling til salg av øl ved Coop Marked Hasvik. Bakgrunnen for søknaden er at de vil utvide åpningstiden ved Coop Marked Hasvik til kl på hverdager og til kl på lørdager. I første omgang vil dette gjelde sommerhalvåret. Det søkes samtidig om godkjenning for ny stedfortreder Ken Arve Kristiansen f,nr Kristiansen har avlagt kunnskapsprøven. Kommunestyret har delegert til rådmannen å tildele kommunale skjenkebevillinger for enkelt anledninger som gir tillatelse til salg og skjenking av alkoholholdig drikke. Utvidelse av skjenketid og skjenkeområde er også delegert for enkeltanledninger. Rådmannen er delegert myndighet til behandling av melding om skifte av eier og søknad om skifte av bevillingshaver i bevillingsperioden. I dette tilfelle gjelder det en generell utvidelse av salgstiden og godkjenning av ny stedfortreder. Behandling av dette er ikke delegert til rådmannen. Sissel Mietinen Rådmann

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 07/348 Sak 36/07: SERVERINGS OG SKJENKEBEVILGNING - MB HAVCRUISE v/ SØRØYA HAVFISKECRUISE AS Faglig tilråding: Hasvik kommunestyre fatter følgende vedtak: Sørøya Havfiskecruise AS innvilges søknad om skjenkebevilling. Skjenkeperiode: Skjenketid: For øl og vin: Kl kl alle dager For brennevin: Kl kl alle dager unntatt valgdager Bevillingshaver: Sørøya Havfiskecruise AS Type bevilling: Sluttede selskap Styrer: Gulli Monika Pedersen Stedfortreder: Cato Hansen Skjenkested: MB Havcruise LK 7156 Alkoholholdig drikkevare: Øl, sterkøl, vin og brennevin Type virksomhet: Opplevelsesturisme om bord i LK 7156 Saksutredning: Sørøya Havfiskecruise AS søker om serveringsbevilgning og bevilling til skjenking av øl, sterkøl, vin og brennevin for sluttede selskap om bord i MB Havcruise LK Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilgning gitt av kommunen. Bevilgning skal gis dersom kravene i serveringsloven 4 til 6 er oppfylt. Bevillingshaver må ha utvist uklanderlig vandel bl.a. i forhold til alkohollovgivningen, jfr. alkoholloven 1-7 b. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, jfr. alkoholloven 1-7 c. Sørøya havfiskecruise AS har utnevnt Gulli Monika Pedersen, f som styrer og Cato Hanssen, f som stedfortreder. Søker har dokumentert sin virksomhet med firmaattest, dokumentert kunnskapsprøve om serveringsloven og om alkohollovgivning for skjenkebevilling. Søknaden har også vedlagt ren skatteattest. Det er oversendt brev til lensmannskontoret og sosialetaten med anmodning om uttalelse. Verken Sosialetaten eller lensmannen har merknader til søknaden.

6 Serveringsbevilling Lov om serveringsvirksomhet paragrafer av betydning 3. Bevilling Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen. Bevilling skal gis dersom kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Bevilling gis til den for hvis regning serveringsstedet drives. Den gjelder for det serveringssted som er nevnt i bevillingen. 4. Styrer og stedfortreder Serveringsstedet skal ha en styrer som har det reelle ansvar for den daglige drift av serveringsstedet. Serveringsstedet skal også ha en stedfortreder som er ansvarlig for den daglige drift i styrers fravær. Styrer og stedfortreder må være myndige. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om å ha stedfortreder når det vil virke urimelig av hensyn til serveringsstedets størrelse og karakter. 5. Krav om etablererprøve Serveringsstedets styrer må ha gjennomført en etablererprøve. Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innholdet i og gjennomføringen av etablererprøven, samt om kommunens adgang til å kreve gebyr for prøveavleggelsen. 6. Krav til vandel Bevillingshaver, styrer og personer som direkte eller indirekte kontrollerer mer enn en tredel av eierandelene eller stemmene i foretak som driver serveringssted eller som oppebærer en vesentlig del av serveringsstedets inntekter, må ikke ha overtrådt bestemmelser i straffelovgivningen, herunder straffebestemmelser i skatte- og avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen, på en måte som vil være uforenlig med drift av serveringssted. Administrasjonens vurdering Serveringsbevilling Administrasjonen finner at kravene i 4 til 6, jf 7, er oppfylt, og det ikke foreligger forhold som av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serveringsbevilling gis. Behandling av serveringsbevilling er delegert til rådmannen. Med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement gjør rådmannen følgende vedtak: Sørøya Havfiskecruise AS innvilges søknad om serveringsbevilling. Bevillingshaver : Sørøya Havfiskecruise AS Styrer Gulli Monika Pedersen Stedfortreder: Cato Hansen Serveringssted: MB Havcruise LK 7156 Skjenkebevilling Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven) paragrafer, kun de deler som er av betydning:

7 1-6. Bevillingsperioden. Kommunal bevilling til salg av alkoholholdig drikk med høyere alkoholinnhold enn 4,7 volumprosent kan gis for 4 år av gangen, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunal bevilling til salg av annen alkoholholdig drikk enn nevnt i første ledd og til skjenking av alkoholholdig drikk kan gis for perioder inntil 4 år, og med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Slike bevillinger kan dessuten gis for en bestemt del av året, og for en enkelt bestemt anledning. Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperiodens utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden Bevilling for salg og skjenking Bevilling for salg og skjenking gis av kommunen med mindre det gis statlig bevilling etter kapittel 5. Bevilling for skjenking på tog eller ombord i skip som ikke er omfattet av statlig bevillingsmyndighet etter 5-2, gis av den kommunen som skipet eller toget har som utgangspunkt for sin virksomhet. Når slik virksomhet har flere kommuner som virkeområde, må bevilling gis av samtlige kommuner. Før kommunestyret avgjør søknaden, skal det innhentes uttalelse fra sosialtjenesten og politiet. Det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. I kommuner som har militær øvingsplass, skal uttalelse innhentes fra vedkommende militære avdeling. Kommunen kan pålegge søkeren å dokumentere de opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til om kravene i 1-7b og 1-7c er oppfylt, herunder ved behov pålegge søkeren å legge frem finansieringsplan, driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for virksomheten. Melding om gitte bevillinger sendes politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Kommunen kan delegere bevillingsmyndigheten til en interkommunal sammenslutning. Avgjørelser fattet av den interkommunale sammenslutningen kan påklages til vertskommunens klageorgan. 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v. Ved vurderingen av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig. Det kan også legges vekt på om bevillingssøker og personer som nevnt i 1-7b første ledd er egnet til å ha bevilling. Kommunen kan beslutte at det ikke skal gis mer enn et bestemt antall bevillinger til salg eller skjenking. 1-7b. Krav til vandel Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som

8 har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte- og avgifts- og regnskapslovgivningen. Person som eier en vesentlig del av virksomheten eller av et selskap som driver virksomheten, som oppebærer en vesentlig del av dens avkastning eller som i kraft av sin stilling som leder har vesentlig innflytelse på den, vil alltid anses å ha vesentlig innflytelse på virksomheten. I vurderingen av om en person har vesentlig innflytelse på virksomheten, kan det også tas hensyn til personens nærståendes innflytelse på virksomheten. Med nærstående menes 1) ektefelle eller person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold 2) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, samt søsken 3) ektefelle til eller person som bor sammen med person som nevnt i nummer 2 i ekteskapslignende forhold Ved vurderingen av bevillingshavers og andre personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. 1-7c. Styrer og stedfortreder For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse. Kravet om styrer og stedfortreder gjelder ikke for bevilling til AS Vinmonopolet og for statlig bevilling etter kapittel 6. Styrer og stedfortreder må være ansatt på salgs- eller skjenkestedet eller arbeide i virksomheten i kraft av eierstilling. Som styrer kan bare utpekes den som har styringsrett over salg eller skjenking, herunder ansvar for å føre tilsyn med utøvelsen av bevillingen. I styrers fravær påhviler styrers plikter stedfortreder. Bevillingshaver må straks søke om godkjenning av ny styrer dersom styrer slutter. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha dokumentert kunnskap om alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av den. Dokumentasjonskravet gjelder ikke ved tildeling av bevilling for en enkelt bestemt anledning etter 1-6 annet ledd og ambulerende bevilling etter 4-5. Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til alkohollovgivningen og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål. Ved vurderingen av styrers og stedfortreders vandel etter fjerde ledd, kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år. På anmodning fra bevillingsmyndigheten har styrer og stedfortreder plikt til å legitimere seg. Departementet kan gi forskrifter om innholdet i og dokumentasjon av vandels- og kvalifikasjonskravene, herunder om betaling for avleggelse av prøve. Departementet kan gi forskrifter om det nærmere innholdet i styrers og stedfortreders plikt til å sikre at bevillingen utøves i henhold til bestemmelser gitt i medhold av denne lov. 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.

9 1-15. Opplysnings- og meldeplikt Politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene plikter uten hinder av taushetsplikt å gi de opplysninger som er nødvendige for behandlingen av salgs- og skjenkebevillingssaker. Dersom politiet eller skatte- og avgiftsmyndighetene avdekker forhold som kan antas å ha vesentlig betydning for bevillingsspørsmålet, plikter de av eget tiltak og uten hinder av taushetsplikt, å informere bevillingsmyndigheten om det. Departementet kan gi forskrifter om melde- og opplysningsplikten. Administrasjonens vurdering Administrasjonen finner at kravene i 1.7 a,1-7 b og 1.7 c er oppfylt, og at det ikke foreligger forhold av politimessige, skatte eller avgiftsmessige hensyn som gjør det utilrådelig at skjenkebevilling gis. I kommunens alkoholpolitiske handlingsplan er det ikke satt tak på antall skjenkesteder. Behandling av generell skjenkebevilling er ikke delegert til rådmannen. Saken må derfor behandles av kommunestyret. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 07/362 Sak 37/07: SØKNAD OM ETABLERING AV "MINIPOL" Faglig tilråding: Hasvik kommune søker AS Vinmonopolet om å få etablert minipol eller filialbutikk i Hasvik. Saksutredning: I skriv av til Hasvik kommune, ber Handleriet Hasvik AS om at Hasvik kommune søker Vinmonopolet om at det etableres et polutsalg i Hasvik. Bakgrunnen er kunnskapen om en utredning AS Vinmonopolet har gjort etter oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet, datert 10. mai I denne utredningen åpner AS Vinmonopolet for at det blir åpnet ca 80 nye butikker i landet. I utredningen står det En stor del av potensielle nyetableringer vil være basert på et nytt lav volums butikkonsept, som vil måtte utvikles og bygges ut i en stegvis prosess over en 4 års periode. Det er dette konseptet (også kalt filialkonseptet eller minipol ) Handleriet Hasvik As ser for seg som aktuelt for Hasvik. I dette konseptet ligger det en del forutsetninger som må være tilstede før etablering fra AS Vinmonopolets side. Forutsetningene er bl.a.et volum på liter pr. år i salg, åpningstid 12 timer pr. uke, 3 dager og avstand til vertsbutikk maks km. Målet med det nye butikkonseptet er å øke omsetningen for AS Vinmonopolet, gjennom å gjøre Vinmonopolets varer mer tilgjengelig for kundene. Hvorvidt de anslag som er lagt til grunn i ovennevnte utredning slår til, er noe usikkert og AS Vinmonopolet tilrår derfor at det legges opp til etablering av 6 10 piloter for filialkonseptet, samtidig som kommunene blir invitert til å søke om etablering. I forslag til kriterier for invitasjon til kommunene står bl.a.: For mange av kommunene hvor det pr i dag ikke er etablert Vinmonopol vil det være aktuelt å etablere en ny type mindre butikk (filial). Hovedkriterier for etablering av disse vil i utgangspunktet være: Et samlet detaljhandelsomsetningsnivå for kommunen på mill kr. Ettersom nyetableringer under filialkonseptet vil operere som avdelinger under større Vinmonopol, vil slike butikker kun kunne etableres der det finnes et etablert Vinmonopol mindre enn ca 1 times reisetid unna. Samtidig er også for filialbutikker hensikten å øke tilgjengeligheten mest mulig for flest mulig, slik at reiseavstand til nærmeste Vinmonopol ikke bør være mindre enn ca 30 km. Selv om de foreslåtte kriterier for etablering av minipol eller filialbutikker gjør at en søknad fra Hasvik kommune ikke ligger i målgruppen, vil rådmannen likevel tilrå at det søkes om etablering av minipol eller filialbutikk i Hasvik. Dette ut fra et ønske om å gjøre en lovlig vare tilgjengelig for flest mulig.

11 BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

12 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Mietinen Arkiv: U22 Arkivsaksnr.: 07/97 Sak 39/07: NORDOIL CAVERNS AS - RETTET EMISJON Faglig tilråding: Kommunestyret godkjenner styrevedtak i Nordoil Caverns AS av sak nr. 47 og bevilger Hasvik kommunes andel kr til de to rettede emisjoner som skal gjennomføres i Utgiftene belastes. Saksutredning: Styremøte i Nordoil Caverns AS vedtok enstemmig på møte sak nr. 47, etter fullmakt fra Generalforsamling 9. mai 2007, følgende: Det foretas to rettede emisjoner mot nåværende aksjonærer, hver stor kr. 1 en million. Innbetalingsdato er satt til henholdsvis 30. juni 2007 og 1. november Aksjonærene inviteres til å delta proratisk i forhold til sine eierandeler. Aksjonærene vil bli informert pr e post om de respektive beløp som skal innbetales. EMISJON MOT NÅVÆRENDE AKSJONÆRER Aksjekapital før emisjon Antall aksjer Pålydende 100 Fordelt som følger: Baroil AS 58,69 % aksjer Hasvik kommune % aksjer Hammerfest Havn KF 21,31 % aksjer Emisjonsbeløp pr Fordelt som følger: Baroil AS 58,69 % aksjer kroner Hasvik kommune 20,00 % aksjer kroner Hammerfest havn KF 21,31 % aksjer kroner Etter emisjonen er fordelingen slik: Baroil AS 58,69 % aksjer Hasvik kommune 20,00 % aksjer Hammerfest havn KF 21,31 % aksjer Ny aksjekapital pr kr

13 EMISJON MOT NÅVÆRENDE AKSJONÆRER Aksjekapital før emisjon Antall aksjer Pålydende 100 Fordelt som følger: Baroil AS 58,69 % aksjer Hasvik kommune % aksjer Hammerfest Havn KF 21,31 % aksjer Emisjonsbeløp pr Fordelt som følger: Baroil AS 58,69 % aksjer kroner Hasvik kommune 20,00 % aksjer kroner Hammerfest havn KF 21,31 % aksjer kroner Etter emisjonen er fordelingen slik: Baroil AS 58,69 % aksjer Hasvik kommune 20,00 % aksjer Hammerfest havn KF 21,31 % aksjer Ny aksjekapital pr kr Hasvik kommune har fått utsettelse med innbetaling av sin andel inntil saken er behandlet av kommunestyret. Saken ble diskutert i formannskapet det 8.august Formannskapet var positiv til emisjonene, men gjorde ingen formeldt vedtak. BREIVIKBOTN, Sissel Mietinen Rådmann

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Livsløpsutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 03.02.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00 Møteinnkalling for Livsløpsutvalget Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN

FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN FORSLAG TIL ENDRINGER I TOBAKKSSKADELOVEN Lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven) Endringer er markert i kursiv. 2. Definisjoner Med tobakksvarer forstås i denne lov varer

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder...

Navn:... Adresse:... Telefonnr:... Telefaksnr:... Personnr:... 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn... Adresse... Daglig leder... Beiarn Kommune 8110 Moldjord SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ØL BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet)... Firmanavn...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.03.05 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL

BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL BEVILLINGSSYSTEMET SOM ALKOHOLPOLITISK VIRKEMIDDEL En evaluering av endringene i alkoholloven i 1997 Ragnar Hauge Reidun Johanne B. L. Lohiniva Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2002 ISSN 1502-8178

Detaljer

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016

Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Bodø kommunes bevillingspolitikk 2012-2016 Sentrale bestemmelser i alkoholloven Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Bodø kommune Utgiver: Helse- og sosialvdelingen og Servicekontoret Tekst:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen

Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Nedre Eiker kommune Postboks C 3051 Mjøndalen Tlf 32 23 25 00 E-post: post@nedre-eiker.kommune.no SØKNAD OM SKJENKE-, SALGS- OG/ELLER SERVERINGSBEVILLING 1. SØKNADEN GJELDER Salgsbevilling Serveringsbevilling

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET...

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET... 1 A. Bevillingssøker. Dersom søker er en fysisk person: Pers.nr.: 1 B. Bevillingssøker. Dersom søker er et firma: Firmanavn: Org.nr.: Daglig

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET :

VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 SØKNADEN GJELDER : SALGSSTEDET : VENNESLA KOMMUNE SØKNAD SALGSBEVILLING I TIDSROMMET T.O.M. 30.06.2016 Alkoholholdige drikkevarer mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol SØKNADEN GJELDER : Fornyelse av bevilling Ny bevilling Oppstart av

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret

PROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.06.2006 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen Sissel Thomassen for Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 12/13 13/142 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LENSVIK RESTAURANT KAJA Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.04.2013 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL.

SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. Dyrøy kommune SØKNAD OM BEVILLING TIL SKJENKING AV ALKOHOL I TIDSROMMET FRAM TIL. BEVILLINGSSØKER: Dersom søker er en fysisk person oppgis: Dersom søker er et firma oppgis: 1) Bevillingssøker (driftsselskapet):...

Detaljer

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING KVITSØY KOMMUNE 4180 KVITSØY SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING OG SKJENKEBEVILLING SØKNADEN GJELDER: Nyetablering Endring i eksisterende bevilling Søknad om ny bevilling etter eierskifte 1. SERVERINGS-/SKJENKESTED

Detaljer

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk

Engronett.no, Lønningshaugen 2 - Søknad om ny salgsbevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1 frem til 30/6-2016 - nettbutikk BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201222841-9 Emnekode: SFS-7512 Saksbeh: GRGA Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840

Detaljer

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 SALGSSTEDET SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK GRUPPE 1 (2.50-4.7 volumprosent alkohol) 01.07.2012-30.06.2016 Butikkens navn... Adresse:...Postnr:...Poststed:... Telefonnr.:... Telefaksnr.:...

Detaljer

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset

Frogn kommune MØTEINNKALLING. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtetid: 10.03.2015 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune

1. Bevillingssøker: Søknad om bevilling til skjenking av alkohol. Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Dønna kommune Dønna kommune Søknad om bevilling til skjenking av alkohol Det søkes om slik bevilling (sett kryss) Ny bevilling Endring Fornyelse Overdragelse, dato: 1. Bevillingssøker: a) Dersom søker er en fysisk person

Detaljer