Pris tomt fra kr ,- Pris tomt med hytte fra kr ,-

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pris tomt fra kr. 645.000,- Pris tomt med hytte fra kr. 2.745.000,-"

Transkript

1 TomteroghytternærMjøsa KVITSAND Kvitsand Oppdrag: Pris tomt fra kr ,- Pris tomt med hytte fra kr ,- Tlf: 09999

2 2

3 Oppdragsansvarlig: KathrineRosenvinge Avdeling: Lillehammer E-post: Kontortelefon: Mobiltelefon: Fax: INNHOLD 4 Kvitsand 6 Stue 8 Øvrige Bilder 10 Eiendommen fra A til Å 12 Viktig informasjon 14 Planskisse 17 Annet 18 Annet 19 Leveransebeskrivelse 26 Kjøpetilbud 28 Kjøpetilbud 33 Forbrukerinfo 34 Budskjema 35 Kart Prospektpåmobil: Send bolig til

4 Kvitsand 1 4

5 Kvitsand Mjøsa kanværeidyllisktilalleårstider. 2. Illustrasjon avfeltet,slikdetplanlegges. 3. Området ersør-vestvendtbeliggende,og utsiktenutovermjøsaerveldigbra. KVITSAND Kvitsandbliretnyttfritidsboligområdetidylliskbeliggende vedmjøsa.herkanmaninne roen,nytenaturenogmjøsa,kun2 timerfraoslo.områdetvilogsåbli tilrettelagtfordetreningsglade,med skiløyper(lysløype),lottesykkelområder,ogskogsstierforløpingogturgåing. DeterhellerikkelangttilSjusjøensom Birkebeinereldoradonummerèneller Hafjellmedalpinogdownhill-sykling. Detplanleggesbåthavnmedmulighet foråkjøpebåtplass. Områdettilbyrbådetomterutenbyggeklausulogferdigprosjektertehytteri 3ulikevarianterogstørrelser.Alletomteneerca1daogdelestevilgrense inntil friareal. 5

6 Kvitsand-Stue 2 Illustrasjonsfoto. 6

7 Kvitsand-Stue 3 1. Illustrasjonsfoto. Åpen stue-/kjøkkenløsningiallehyttermedpeis/peisovnsomet naturligmidtpunktihytta Illustrasjonsfoto. Hyttenehartreeller iresoverom. 3. Alle Kvitsand-modellene vil få store vinduslater,somgirgodtmeddagslys innihyttaogengodromfølelse.herkan naturen,mjøsaogområdetrundtogsånytes fragodstolen. 4. Illustrasjonsfoto. På bad/wc er det dusjhjørneidenminstehyttaogbadekar pådeandretohyttetypene.dererdetogså badstu. 7

8 Kvitsand-Øvrigebilder 2 3 8

9 Kvitsand-Øvrigebilder Tegning avhyttemodellenkvitsandliten Tegning avhyttemodellenkvitsandmellomstor. 3. Tegning avhyttemodellenkvitsandstor. 4. Mye av skogen iforkantskaltynnesut, slikatdenikkehindrerutsikten.bildeter tattfratomtefelteth1/h2. 5. Nostalgi vilpregeområdetogsåifremtiden. 6. Området ligger inaturskjønneomgivelser medmuligheterforrekreasjonogfriluftsopplevelserheleåret. 9

10 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Adkomst Frasør,følgveientilMoelv,ogtaavE6og følgrv213tilmankommertilfrengibånn avbrøttumsbakkene.taavtilvenstreog følgnordrekongsvegca4-5km.franord, følgrv213utavlillehammerca5kmtil avkjøringtilhindkleiv,tatilhøyrenordre Kongsvegogfølgdenneca5km.Alternativt følgesrv213tilbergsengkrysset,ca10 km.tatilhøyreinnbergsengvegenogfølg denne1,5kmtilmankommertiltomtefeltet. Betingelser Kjøpavtomterregulertavavhendingsloven. Kjøpavprosjektertfritidsboligerregulertav bustadoppføringsloven. Diverse Energimerking:(Vedkjøpavhytte): Selgereransvarligforatboligenharen energiattest.detforeliggerptikkeenergiattestforboligene. Likningsverdi: Eiendommenslikningsverdifastsettesetterferdigstillelseiforbindelsemed førstelikningsoppgjør.likningsverdienfor sekundærboligerutgjør40prosentavden beregnedekvadratmeterprisenmultiplisert medboligensareal.senærmereinfopå Eieform Eiet Eiendom Kvitsand,2372BRØTTUM Tomteneskalskillesutfragnr.432,bnr.1i Ringsakerkommune. Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse Vedkjøpavnøkkelferdigfritidsboligskal ferdigattestellermidlertidigbrukstillatelse foreliggeskriftligførovertagelsekaninne sted.imotsattfallanbefalermegleratovertagelseutsettesogatkjøperikkeovertar. Finansiering Sometavlandetsstørsteinanskonsern tilbyrdnbnorbankasaalletyper banktjenestertilkonkurransedyktigepriser. Bankenkangideglånetilbudtilinansiering aveiendommen.våremeglerekanopprette kontaktmellomdegogenkunderådgiveri bankenogsomkundehosossloverbanken enhurtigbehandlingavdinlåneforespørsel. Innhold Vedønskeomkjøpavhytte,erdet3alternativehyttetypersomkanvelges. Hytte79kvm: Stueogkjøkkeniåpenløsning,medutgang tiloverbyggetterrasse,gang,bad,3soveromogbod. Hytte104kvm: Megetromsligstueogkjøkkeniåpenløsning,gang,badmedbadstu,3soveromog muligheterforhems. Hytte122kvm: Megetromsligstueogkjøkkeniåpenløsning.Utgangviahev/skyv-dørtiloverbygget terrasse.stueharstorevinduslater.videre inneholderhyttagang,4soverom,2bad, detenemedbadstue.muligheterforhems. Konsesjon Søknadomkonsesjonpåkrevet: Nei Egenerklæringomkonsesjonpåkrevet: Ja Omkostninger Dokumentavgifttilstaten2,5%avtomteverdien,seprisliste. Tinglysingsgebyrforskjøtekr1.548,- Tinglysingsgebyrforhvertpanterettsdokumentinkl.attestkr2.107,-. Utlegg: Selgerdekkerfølgendeutleggtilmegler: Innhentingavopplysningerfrakommune/ offentligeinstanser,evtforretningsførermv.: Ca.kr.1.000,-.Selgerstinglysingskostnader:Kr.2107 Oppdrag Oppdragsansvarlig KathrineRosenvinge Eiendomsmegler E-post: (a:) (m:) Fullmektig BrittGjermundshaug Eiendomsmegler E-post: (m:) Avdeling Lillehammer Adresse: Kirkegt.72,2609Lillehammer (tel:): (fax:) Overtagelse Ferdigstillelseavhytteneavhengeravsalgsaktivitet.Dersomdetersolgttilstrekkelig antallforåigangsettearbeidermedinfrastruktur,vilbyggingbliigangsattsommer 2011.Imotsattfallvilbyggestartbliutsatttil sommer2012.byggeperiodenerantatttil ca 8 mnd. Prosjektbeskrivelse PerlevedMjøsa!Kvitsanderetnyttfritidsboligområdebeliggendeisolhellingenved Mjøsa.Aktiviteteriområdetersåmangt -sommerogvinter-medbåt-ogstrandliv, isking,turmuligheter,sykling,skiløyper, pilking,skøyterpåmjøsisen.innenforkun enhalvtimeskjøringkanmanbeinneseg bl.a.ihafjell,påsjusjøenellerilillehammer.herermulighetenemange. Hyttenesommankanvelgemellomeri3 størrelserogtyper.alle3ermoderneog medvektpåstorevinduslaterikjøkken/ stueogutgangtilterrassermedgodutsikt fraalletomtene.alletomtenevilgrensemot friareal. Reguleringsmessige forhold Områdeterregulerttilfritidsbolig.Se forøvrigreguleringsbestemmelsersomliggerpåwww.kvitsand.no.kanogsåfåsved henvendelsetilmegler. Saksopplysninger Salgsoppgavedato: Standard Forstandardpåhyttenehenvisestilselgers leveransebeskrivelse,somervedleggtil prospektet. Tilliggende rettigheter/tilknytninger Servicetilbud: Etterhvertskaldetutviklesenrekkeservicetilbudforsommerogvinterbruksom Kvitsand 10

11 Kvitsand EIENDOMMEN FRA A TIL Å 2badestrender-stier promenader skiløyper storkiosk/restaurant bakeri galleri konsertarenam.m. Seegenrekkefølgeoppsettforutviklingeni prospektetellerpånettsidenwww.kvitsand. no.detskaletableresetdriftsselskapsom skaldriftevva båthavn veier hytteservice m.m. Småbåthavn: Detskalanlegges300båtplasserien trinnvisutbyggingmedbølgebryterytterst.( sereg.kart) Hverbåtplasskosteri2011kr16000pr meter måltisentertilsenterutrigger. Itilleggkommerenårligdriftskostnadsom ikkeerbestemt menkontingentogbåtplassavgiftanslåstilca2000prår. AnleggetplanleggesTV-overvåketogderav reduseresvaktplikter. Tomten Tomtetype:Eiertomt Tomteneblirselveietogblirioverkantav1 da.tomteneblirendeligoppmåltogfradelt førovertagelseogkanavvikenoeiftreguleringsplanen,påvirketavdetaljergjennom byggeprosessen. Vedlegg Annet Annet Leveransebeskrivelse Kjøpetilbud Kjøpetilbud Salgsoppgavenerufullstendigutenalle vedlegg. Vedlikehold/tilstand Hytteeierforening: Detleggesopptilåetablereenhytteeierforeningsombl.askaluttalesegtilgrunneierneomønskeligfellesinstallasjonerogbidra tilåvedlikeholdeogutviklefellesarealerog fellesinstallasjoner.allehytteeierneforplikter segtilåetterlevelertallsvedtaksomerfatteti.h.tstatutteneihytteeierforeningen. Vei, vann, avløp Alletomtenevilblitilknyttetprivatvei vannogavløpsanleggsomfårentrinnvis utbyggingogdriftesavkvitsandservice. Vannogavløpvilværeviaetprivatrenseanleggsometableresiutkantenavfeltet. Dettilkommerserviceavgifterårligi.h.tkommunenstakster.Dettilkommerpåkoblingsavgiftervei/vann/avløp/strømpåkr prtomte.detleggestrekkerørforbredbånd TV-kabel slikatmanetterhvertsom detblirlerehytteeieresomønskerkanbli tilbudtdettetilnormalepriser. Visning Etteravtalemedselger/oppdragsansvarlig Kvitsand-Egnenotater 11

12 x VIKTIG INFORMASJON SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV. SalgetfølgerBustadoppføringslova.Detteinnebærerblantannetatselgererforpliktettilåstillegarantier foralledelinnbetalingerfrakjøper,samtforferdigstillelseihenholdtilkontrakt.garantigjelderfremtil2 åretterovertakelse.detvisesforøvrigtilbustadoppføringslova.allearealeridennepresentasjonermålt påbyggetegninger.selgertarderforforbeholdomatarealerkanblinoeendret.detgjøresoppmerksom påatprospekteterutarbeidetførdetaljprosjekteringenergjennomført,slikatdetkanværeavvikpå fasadeuttrykk,illustrasjonsmateriellogplantegningerihht.endeligleveranse. BUDGIVING Ifølgeforskriftomeiendomsmegling 6-4vilkopiavbudjournalenblioversendtkjøperogselgeretter budaksept.budgiverekanfåutlevertanonymisertbudjournal.forøvrighenvisestilinformasjonpå budskjemaet. MEGLERS VEDERLAG (BETALES AV OPPDRAGSGIVER) Meglersvederlageravtalttilfastpriskr41.250,-vedgjennomførtsalg. Tilretteleggingsgebyrkr

13 Egne notater Egne notater 13

14 Kvitsand 14

15 Kvitsand 15

16 Kvitsand 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 Egne notater Egne notater 30

31 Egne notater Egne notater 31

32 Visning i full bredde! På DnB NOR Eiendoms nye hjemmeside kan du se boligen igjen og igjen i fullskjermvisning. Kjekt når du ikke finner prospektet eller ikke husker alle detaljene fra visningen. Og vil du dele din begeistring med familie og venner er det bare å sende en lenke. Den begynner med dnbnoreiendom.no

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

NØTTERØY/HÅRKOLLVEIEN

NØTTERØY/HÅRKOLLVEIEN Innholdsrikogpeneneboligiroligogbarnevennligområde NØTTERØY/HÅRKOLLVEIEN Galeasveien33 P-rom/Bra:161/240 Oppdrag:61311118 Prisantydning: 2.790.000,- www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 2 Kontaktperson: Avdeling:

Detaljer

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115

MOI. Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. Prisantydning: 2.350.000,- Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 MOI Ringveien 14 P-rom/Bra: 90/99 Oppdrag: 71912115 Prisantydning: 2.350.000,- Prosjektert tomannsbolig med garasjer. Flott beliggenhet. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

GRÜNERLØKKA. Totalrehabilitert i 2011. Lekker2-romsloftsleilighettotalrenoverti2011.51kvmigulvareal.Lavhusleie!

GRÜNERLØKKA. Totalrehabilitert i 2011. Lekker2-romsloftsleilighettotalrenoverti2011.51kvmigulvareal.Lavhusleie! Lekker2-romsloftsleilighettotalrenoverti2011.51kvmigulvareal.Lavhusleie! GRÜNERLØKKA Trondheimsveien8 P-rom/Bra:36/36 Oppdrag:41511165 Prisantydning: 1.890.000,- Totalrehabilitert i 2011. www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

BåtPlasser lindesnes

BåtPlasser lindesnes BåtPlasser lindesnes Båtplasser Lindesnes - - Oppdrag: 65312023 Prisantydning: 88.000,- Godt beliggende båtplasser på Båly. 2-6 meters bredde. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524

SKEI. Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen. Prisantydning: 700.000,- Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 SKEI Vestlia Skei Oppdrag: 50312524 Prisantydning: 700.000,- Eiendomstomter med flott utsikt mot bl.a. Skeikampen DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Kathrine

Detaljer

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 HYTTETOMTER - RAJE Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

STOKMARKNES. "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221

STOKMARKNES. Bankbygget - Sentral næringseiendom. Prisantydning: 4.000.000,- Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 STOKMARKNES Markedsgata 20 b Bra: 956 Oppdrag: 81312221 Prisantydning: 4.000.000,- "Bankbygget" - Sentral næringseiendom. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019

HAFJELL. Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 HAFJELL Hafjelltoppen Oppdrag: 52414019 Hafjells beste hyttetomter! Prisantydning: Fra 4.100.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 TOMTEFELTET LIGGER RETT VEST FOR

Detaljer

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER.

ÅL/PRIMHOVDA. Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ÅL/PRIMHOVDA Øvre Ålsåsen, 3570 ÅL Oppdrag: 41614127 SÆRDELES LEKRE HØYSTANDARD HYTTETOMTER. ØVRE ÅLSÅSEN INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 34. 37. 77. 78. Fakta om eiendommen Nabolaget Velkommen inn

Detaljer

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373

LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN Lekven, 5200 OS Oppdrag: 71514373 LEKVEN 3 INNHOLD 5. 6. 10. 15. 19. 33. Fakta om eiendommen Nabolaget Dette er prosjektet Eiendom fra A til Å Viktig informasjon Vedlegg Kartskisse Annet Annet Annet

Detaljer

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG

STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG STEINSÅSEN - FRITIDSBOLIG Steinhaug P-rom/Bra: 59/77 Oppdrag: 80413216 Prisantydning: 630.000,- Flott beliggenhet med vei og parkering noen skritt unna DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no

Detaljer

LiLLehammer. 8 nye sentrale leiligheter med livsløpstandard. Pris fra: 2.300.000,- Wiese - P-rom/Bra: 63/72 - Oppdrag: 50310494

LiLLehammer. 8 nye sentrale leiligheter med livsløpstandard. Pris fra: 2.300.000,- Wiese - P-rom/Bra: 63/72 - Oppdrag: 50310494 LiLLehammer Wiese - P-rom/Bra: 63/72 - Oppdrag: 50310494 Pris fra: 2.300.000,- 8 nye sentrale leiligheter med livsløpstandard DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST.

VELLEDALEN. Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VELLEDALEN Vallavegen 24, 6220 STRAUMGJERDE Oppdrag: 81015046 LANDBRUKSIENDOM MED VÅNINGSHUS, LÅVE OG NAUST. VALLAVEGEN 24 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 30. 36. 38. 39. 41. 72. 73. 74. Fakta om eiendommen

Detaljer

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247

NEDSTRAND. Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand. Prisantydning: 5.650.000,- Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 NEDSTRAND Bjellandsvegen 91 Oppdrag: 70413247 Prisantydning: 5.650.000,- Flott sydvend landbrukseiendom på idylliske Nedstrand DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

Tønsberg/Træleborg. Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999

Tønsberg/Træleborg. Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 P Tønsberg/Træleborg S P B O Prisantydning: 2.850.000,- DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson: Jørgen Nyhus Avdeling: Te ie E-post: Jorgen.Nyhus@dnbnoreiendom.no

Detaljer

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon

HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon NYBYGG HELMERS HUS III Kjøpsinformasjon Flotte, ferdigstilte funkisleiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III 2 Kontaktperson Line Ericha Strandli Eiendomsmeglerfullmektig

Detaljer

Ny 2003 - Heis - Garasjeplass

Ny 2003 - Heis - Garasjeplass Nyere2-romsselveiermedegengarsjeplass,heisogbalkong.Fellestakterrasse. ØVRE GRÜNERLØKKA Sannergata29B P-rom/Bra:58/60 Oppdrag:41511176 Prisantydning: 2.390.000,- Ny 2003 - Heis - Garasjeplass www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT

OPPDAL/NYHAUGEN. Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT OPPDAL/NYHAUGEN Nyhaugen, 7340 OPPDAL Oppdrag: 80614375 FLOTT NYBYGD HYTTE I IDYLLISKE OMGIVELSER - UTSIKT NYHAUGEN 17 INNHOLD 5. 6. 8. 10. 14. 16. 18. 20. 21. 23. 68. 69. 70. Fakta om eiendommen Nabolaget

Detaljer

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,-

MASI TURISTSENTER. Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet. Prisantydning: 5.250.000,- MASI TURISTSENTER Masi Turistsenter P-rom/Bra: /432 Oppdrag: 80212053 Prisantydning: 5.250.000,- Næringseiendom med kafe, hytter, sanitærhus og caravanplass. Meget god beliggenhet DNB Eiendom - Hele Norges

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039

WERGELAND / MINDE. WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND / MINDE WERGELAND HAGE - Falsens vei, 5063 BERGEN Oppdrag: 71515039 WERGELAND HAGE - FALSENS VEI 3 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 28. 45. 61. Utbygger: Fakta om eiendommen Nabolaget Dette

Detaljer

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004

RAMFJORDNES. Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser. Prisantydning: 1.950.000,- Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 RAMFJORDNES Ramfjordnesvegen 166 P-rom/Bra: 62/62 Oppdrag: 81513004 Prisantydning: 1.950.000,- Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon:

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097

UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLA Uglaveien 30 G, 7024 TRONDHEIM Oppdrag: 82114097 UGLAVEIEN 30 G 3 INNHOLD 5. 6. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 34. 37. 38. 40. 53. 54. Fakta om eiendommen Nabolaget Entrè Stue Kjøkken Soverom/Bad Øvrige bilder

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

SJUSJØEN. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Flotte sol-og utsiktsforhold! Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN

SJUSJØEN. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken på Sjusjøen. Flotte sol-og utsiktsforhold! Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN Oppdragsnr: 2013431 SJUSJØEN Sjusjøen 2928, 2612 SJUSJØEN Pris kr 3 560 000 + omk. Adresse Sjusjøen 2928 Postnr/sted 2612 Sjusjøen Bra ca. 100 kvm. Tiltalende hytte i god kvalitet under oppføring! Birkebeinerbakken

Detaljer

NØRVE ANDELSLEILIGHET

NØRVE ANDELSLEILIGHET NØRVE ANDELSLEILIGHET Borgundvegen 168 A P-rom/Bra: 70/70 Oppdrag: 81013035 Prisantydning: 1.890.000,- Andel fellesgjeld: 96.712,- Totalt: 1.986.712,- Lys og pen 3-roms leilighet med god planløsning DNB

Detaljer

DÆSBEKKEN VILLMARKSSENTER

DÆSBEKKEN VILLMARKSSENTER DÆSBEKKEN VILLMARKSSENTER Veltavegen 137, 2283 ÅSNES FINNSKOG Oppdrag: 50514045 AKTIVITETSSENTER OG OVERNATTINGSSTED VELTAVEGEN 137 INNHOLD 5. 6. 10. 14. 18. 22. 28. 32. 35. 37. 38. 39. 41. 57. 63. 77.

Detaljer