Innholdsfortegnelse. Bystyret sak 159/08 vedlegg Verdier 1.2 Mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål"

Transkript

1 Bystyret sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet 2.3 Standardisering 2.4 Universell utforming 2.5 Fri programvare 2.6 Etikk og bruk av IKT 2.7 Kvalitetssikring 3 GRØNN IT Energiforbruk 3.2 Bærekraftig utvikling 4 E-TJENESTER OG SAMHANDLING Elektroniske selvbetjeningstjenester 4.2 Intern effektivisering 4.3 Elektronisk samhandling 5 E-DEMOKRATI OG DIALOG Kommunikasjon 5.2 Medvirkning 6 IKT-KOMPETANSE Strategisk IKT-kompetanse 6.2 IKT-opplæring 7 IKT-INFRASTRUKTUR Stabilitet og sikker drift 7.2 Standardisering 7.3 Teknisk sikkerhet 7.4 Utvikling 1

2 Forord IKT-strategi Sandnes kommune har de siste årene hatt gode erfaringer med å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til utvikling av brukervennlige elektroniske tjenester og til omstilling i organisasjonen. Med utgangspunkt i kommunens visjon og hovedmål er det nå utarbeidet en ny strategi. Denne skal vise hvordan kommunen vil bruke IKT som et av virkemidlene til å nå overordnede målsettinger, samt møte fremtidige utfordringer. IKT er grenseoverskridende og griper inn i alle sektorer og samfunnsområder. Den er blitt et viktig virkemiddel for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester, og bidrar stadig til en mer helhetlig og samordnet offentlig sektor. IKT-strategien er forankret i gjeldende kommuneplan, øvrige strategidokument og er i tråd med nasjonale føringer 1. Strategien er overgripende, gjelder for alle enheter og gjenspeiler de krav som er satt fra kommunens ledelse når det gjelder samarbeid, effektivisering og gevinstoppnåelse. Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommunen. Mer enn 8 av 10 nordmenn har tilgang til Internett. Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent. Praktisk talt alle har tilgang til mobiltelefon. Dette er viktige faktorer for den videre IKT-satsingen til Sandnes kommune. Gjennomføring Ved gjennomføring av Sandnes kommunes forrige IKT-strategi var det fokus på effektivisering av tjenesteyting og administrative prosesser. Det skulle blant annet oppnås ved bedre tilgjengelighet, selvbetjente løsninger, enklere kommunikasjon og høyere IKT-kompetanse. Deler av dette videreføres sammen med nye fokusområder tilpasset kommunens nåværende behov og mål. Det vil iverksettes nye tiltak knyttet til de ulike områdene, både på kommunenivå og i den enkelte enhet. Fokusområder: Rammebetingelser Grønn IT Digitale tjenester og samhandling E-demokrati og dialog IKT-kompetanse Infrastruktur Gjennomføring av IKT-strategien vil til enhver tid være avhengig av tildelte økonomiske og menneskelige ressurser. Det vil bli utarbeidet en rullerende tiltaksplan som skal vise all IKT-satsing i kommunen. Lykke til i arbeidet med gjennomføringen av ny IKT-strategi. Tore Sirnes Rådmann 1 E-Norge planen 2009 det digitale spranget er regjeringens IT-strategiske plan e-kommune 2012 lokal digital agenda er Kommunenes sentralforbunds IKT-strategiske plan 2

3 Kapittel 1 Visjon, verdier og mål Sandnes kommunes virksomhetsidé er å yte tjenester og utvikle samfunnet i dialog med innbyggere og næringsliv. Ved riktig bruk av IKT vil vi oppnå økt produktivitet, høyere kvalitet og økt tilgjengelighet. Det gjøres med utgangspunkt i vår visjon, Sandnes i sentrum for framtiden og verdiene romslig, modig og sunn. IKT-visjon: Sandnes kommune samhandler elektronisk internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. 1.1 Verdier Sandnes kommune bygger sin virksomhet på verdiene romslig, modig og sunn. I gjennomføringen av IKT-strategien betyr: Romslig at vi tilrettelegger elektroniske tjenester slik at de kan brukes av alle. Modig at vi utfordrer oss selv til å ta i bruk flest mulig elektroniske tjenester, internt og eksternt. Sunn at vi fokuserer på en forsvarlig forvaltning av ressurser og miljø. 1.2 Mål Med utgangspunkt i visjon og verdier er det for IKT-strategien satt følgende mål: All IKT-satsing skal gjennomføres etter felles rammebetingelser. Sandnes kommune skal oppnå miljøgevinster ved bruk av IKT. Økt utnyttelse av IKT skal bidra til en effektiv administrasjon og tjenesteyting. Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler skal bidra til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med innbyggere, brukere og næringsliv. Øke bruk og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. Ansatte og elever skal ved bruk av IKT kunne utføre sine daglige oppgaver på en effektiv og sikker måte. Strategien for å nå målene er konkretisert i dokumentets øvrige kapitler. 3

4 Kapittel 2 Rammebetingelser Felles rammebetingelser er viktig for å ivareta et helhetlig perspektiv i IKT-satsingen. Det innebærer at all IKT-utvikling og drift koordineres sentralt i henhold til overordnede beslutninger, betingelser og rutiner. All IKT-satsing skal gjennomføres etter felles rammebetingelser. 2.1 Lederforankring Med utgangspunkt i de muligheter IKT-teknologien gir for forbedret tjenesteyting, bevilges det store beløp til anskaffelse og drift av IKT-løsninger som skal bidra til økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet. Dette søkes oppnådd ved å velge system med bedre funksjonalitet og brukervennlighet, økt utnyttelse av eksisterende system, samt større gjenbruk av informasjon og kompetanse i å utnytte systemene. Derfor er det viktig at ledere på alle nivå i organisasjonen har kjennskap til hvordan IKT kan benyttes for utvikling og effektivisering innen eget ansvars- og fagområde. All IKT-satsing skal ha lederforankring. 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet Som myndighetsutøver og tjenesteyter plikter kommunen å ivareta innbyggernes interesser og opptre med respekt overfor det enkelte individ i behandlingen av personopplysninger. Sandnes kommune skal sikre at personvernet ivaretas gjennom at alt arbeid utføres i henhold til gjeldende lover, regler og rutiner. Alle ansatte skal ha et bevisst forhold til personopplysninger som behandles i elektroniske system. 2.3 Standardisering Standardisering er en viktig faktor for effektiv utnyttelse av IKT-systemer og informasjonsutveksling. Ved innføring av nye løsninger skal kommunens gjeldende standarder for programvare og infrastruktur følges. Kommunen skal sikre tilgang til informasjon og elektronisk samhandling med innbyggere, næringsliv og brukere ved å følge nødvendige standarder. For optimal sikring av investering og drift skal kommunens gjeldende standarder benyttes for alle IKT-løsninger. Kommunen skal følge nasjonale føringer for felles standarder der det er hensiktsmessig. 2.4 Universell utforming Selv om det legges til rette for elektroniske tjenester og samhandling, skal dette ikke virke ekskluderende for innbyggere som ikke har tilgang til eller behersker teknologien. Bistand til utfylling av elektroniske skjema og tilgjengelige publikumsterminaler er eksempler på ulike tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme dette. Elektroniske tjenester og informasjon fra kommunen skal tilgjengeliggjøres for alle. 4

5 2.5 Fri programvare Fri programvare betegner programvare der kildekoden er fritt tilgjengelig og programmet fritt kan brukes, endres, forbedres, utvides og videredistribueres. Fordi programvare av denne typen kan være gratis, har ordet fri ofte blitt feiltolket som at den alltid er gratis. Men det påløper like ofte lisenskostnader. For å ta i bruk denne type programvare vil Sandnes kommune i mange tilfeller være avhengig av å kjøpe ekstern kompetanse. Dette viser seg ofte å være vanskelig sammenlignet med hva som er tilfelle for annen type programvare. Sandnes kommune bruker i dag fri programvare der dette er den beste løsningen. Sandnes kommune skal vurdere bruk av fri programvare der det er hensiktsmessig. 2.6 Etikk og bruk av IKT De siste årene har bruken av IKT-verktøy økt betraktelig både i arbeid/skolesammenheng og på fritiden. Mange av løsningene støtter kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. Vi lærer hva de forskjellige systemene kan brukes til, men ikke så mye om hvordan de bør brukes. Det kan være lett å glemme moralske verdier som respekt for andre mennesker og deres integritet, ved f. eks chatting, blogging, vising av bilder, samt kommunikasjon via e-post, mobiltelefon og i sosiale nettfora. Sandnes kommune skal gjennom opplæring motivere til riktig bruk og skape de rette holdningene knyttet til elektroniske kommunikasjonsformer og informasjonsdeling. Ved all bruk av IKT skal den enkelte følge lovverk, Sandnes kommunes etiske retningslinjer og retningslinjer knyttet til bruk av PC og datanettverk. 2.7 Kvalitetssikring Ved investering i nye løsninger og ny infrastruktur skal det legges vekt på bl.a.: Grønn IT, effektivisering og utnyttelse av de muligheter IKT kan gi for å oppnå kvalitets- og kompetanseheving innen alle områder. I tillegg skal kommunen ha fokus på løsninger som gir økt brukervennlighet, samt kost/nytteverdi, dette for på best mulig måte å oppnå gevinst av de totale investeringene. Innføring av nye IKT-løsninger medfører ofte at rutiner og arbeidsprosesser endres. En eventuell påfølgende gevinstrealisering kan innebære organisatoriske endringer. Gevinstrealisering er derfor i første rekke en styringsmessig utfordring etter at prosjektet er overlevert drift. IKT-prosjekt skal gjennomføres i henhold til nevnte kriterier og rammebetingelser. 5

6 Kapittel 3 Grønn IT Et av Sandnes kommunes hovedmål er å være en handlekraftig og langsiktig forvalter av ressurser og miljø. Innen IKT-området vil målet understøttes ved økt fokus på miljøvennlige tiltak. Sandnes kommune skal oppnå miljøgevinster ved bruk av IKT. 3.1 Energiforbruk Innen IKT-området står man overfor økende utfordringer når det gjelder å holde en miljøvennlig profil. Analyser viser at om man fortsetter som i dag vil det IKT-relaterte energiforbruket øke kraftig. Sandnes kommune har, og vil fortsette å ha, et økende fokus på dette området, og vil i det videre arbeidet forsette å møte de økende utfordringene ved iverksetting av flere energibesparende tiltak. Sandnes kommune skal foretrekke miljøvennlige produkter ved alle IKT-anskaffelser. Sandnes kommune skal ved automatisering av arbeidsprosesser bidra til redusert energiforbruk. 3.2 Bærekraftig utvikling I tillegg til fokus på energiforbruk handler Grønn IT også om å resirkulere datautstyr for å forlenge levetiden, og å utnytte teknologien for å redusere reisevirksomhet og bilbruk. Sandnes kommunen skal bedre utnyttelsen av eksisterende utstyr. Sandnes kommune skal redusere reisebehov og bilbruk ved å iverksette tiltak som f.eks. å sende flere dokumenter elektronisk, øke bruken av videokonferanser og IKT-løsninger for overvåking og drift av kommunaltekniske anlegg. Sandnes kommune skal redusere antallet papirutskrifter ved blant annet økt elektronisk samhandling og flere elektroniske tjenester. 6

7 Kapittel 4 E-tjenester og samhandling Sandnes kommunes befolkningsvekst gir ekstra utfordringer når det gjelder å opprettholde dagens nivå på tjenester til innbyggere og næringsliv. Videre er samhandling med andre offentlige instanser et område med et stort effektiviserings potensial. En viktig faktor for å møte dette er å utnytte IKT til omstilling og effektivisering, som igjen kan bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Økt utnyttelse av IKT skal bidra til en effektiv administrasjon og tjenesteyting. 4.1 Elektroniske selvbetjeningsløsninger Bruken av elektroniske selvbetjeningsløsninger er i stadig vekst, likevel er mulige gevinster bare hentet ut i liten grad. Alle ønsker å betjene seg selv på nettet, og det skal skje når som helst og hvor som helst. Sandnes kommune har i dag flere slike løsninger, men innbyggere og næringsliv forventer at kommunen tilbyr elektroniske selvbetjeningsløsninger innen alle områder der det er naturlig. Når det gjelder elektroniske løsninger som krever informasjon av sensitiv karakter vil de først bli satt i verk når en godkjent offentlig elektronisk signatur er på plass. Sandnes kommunes tjenester skal være tilgjengelig for innbyggere og næringsliv gjennom brukervennlige, sikre og interaktive selvbetjeningsløsninger. Sandnes kommune skal ta i bruk godkjent offentlig elektronisk signatur når dette innføres. 4.2 Intern effektivisering Intern effektivisering handler om å ta i bruk løsninger internt som bidrar til forenkling, effektivisering og økt samhandling på tvers av enhetene. Den største effekten og gevinstene får man ved å forenkle arbeidsprosesser og kommunikasjonsformer, utnytte eksisterende system bedre, samt å registrere samme informasjon kun en gang for gjenbruk i flere system. Sandnes kommune skal effektivisere interne administrative prosesser, f. eks ved å innføre standardiserte løsninger for å løse samme type oppgaver, eksempelvis internfakturering. Sandnes kommune skal bedre utnyttelsen av system og informasjon, f. eks ved at informasjon kun registres en gang for så å gjenbrukes ved integrasjon med andre system, f. eks personaldata. Sandnes kommune skal forenkle samhandlingen mellom enheter som jobber mot samme brukere, f. eks ved integrasjon mellom forskjellige fagsystem. Sandnes kommune skal forenkle og effektivisere intern kommunikasjon og samhandling, f. eks ved å ta i bruk løsninger for samordnet kommunikasjon. 4.2 Elektronisk samhandling Det er økende samarbeid innen og på tvers av offentlige instanser og forvaltningsnivå. Samhandlingen foregår i liten grad ved elektronisk utveksling av informasjon og dokumenter, som oftest er det ved oversending av papirversjoner. Typisk opplever man at papirbaserte og IKT- baserte løsninger ofte eksisterer side om side. Dette medfører gjerne dobbeltarbeid, tvetydighet i håndteringen av informasjon og tar mye tid. Ulike teknologiløsninger og mangel på standarder hindrer også et effektivt samarbeid og informasjonsflyt. Derfor er elektronisk samhandling et viktig satsingsområde hvor gevinster bare er hentet ut i begrenset grad. Sandnes kommune skal aktivt bidra til elektronisk samhandling med andre offentlige instanser. 7

8 Kapittel 5 E-demokrati og dialog Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler øker i alle befolkningsgrupper. Kommunen skal i stadig større grad ta i bruk disse kanalene i kommunikasjonen med innbyggere, brukere og næringsliv. Ny internetteknologi åpner også for nye samhandlingsformer som kan styrke lokaldemokratiet. Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler skal bidra til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med innbyggere, brukere og næringsliv. 5.1 Kommunikasjon Kommunens intranett og hjemmeside er i stadig økende grad viktige kanaler for informasjon og kommunikasjon med ansatte, innbyggere, brukere og næringsliv. Hjemmesiden er også hovedportalen for tilgang til elektroniske selvbetjeningsløsninger. Med utgangspunkt i ulike gruppers behov vil det legges til rette for tjenesteinformasjon, elektronisk kommunikasjon og kunnskapsdeling via kommunens nettsider. Kommunens hjemmesider skal være tilgjengelige for alle, også for de med nedsatt funksjonsevne. Kommunikasjonskanaler som sms, e-post, blogger, sosiale nettfora og chat skal også vurderes brukt i kommunikasjonen med innbyggere og brukere. Innbyggere som ikke ønsker, eller ikke kan kommunisere elektronisk med kommunen, skal alltid ha mulighet til å nå kommunen på annen måte, f. eks via telefon eller personlig frammøte. 5.2 Medvirkning Etablering av elektroniske kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte bidrar til å utvide den politiske arena og muligheten for reell medvirkning. Fra kommunens side vil slik dialog bidra til å bedre kunnskapen om behov og problemstillinger som innbyggerne er opptatt av. I tillegg vil man forankre og forbedre beslutningsgrunnlaget. Aktuelle tema for dialog kan være planog utbyggingssaker, budsjettsaker og spørsmål som gjelder vurdering og prioritering av kommunens tjenestetilbud. Sandnes kommune skal gjøre det enklere for innbyggerne å skaffe seg informasjon om kommunens virksomhet og om beslutninger i politiske fora, f. eks gjennom direkte overføring av formannskaps- og bystyremøter. Sandnes kommune skal legge til rette for elektroniske høringer, f. eks ved etablering av et elektronisk borgerpanel som høringsinstans. Sandnes kommune skal være en foregangskommune når elektronisk stemmegivning innføres. 8

9 Kapittel 6 IKT-kompetanse En av kommunens store utfordringer fremover er å sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig og riktig tilpasset IKT-kompetanse. For ledere dreier det seg om å ha bestiller kompetanse i forhold til å se effekten av og utnytte IKT som et strategisk virkemiddel. For alle ansatte dreier det seg om å lære riktig bruk og utnyttelse av spesifikke fagsystem og kommunens samhandlingssystem. Øke bruk og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. 6.1 Strategisk IKT-kompetanse Det satses mye på innføring og bruk av IKT-løsninger. For å kunne hente ut gevinster knyttet til denne satsingen er det viktig at ledere på alle nivå evner å se hvilke muligheter som ligger i riktig utnyttelse av IKT. Noe som blant annet kan bidra til organisasjonsutvikling i egen enhet. Mer kunnskap knyttet til strategisk IKT-planlegging vil gjøre det enklere å foreta de riktige valgene. Derfor er det viktig at både politiske og administrative ledere har fokus på strategisk IKT-kompetanse og forståelse for betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving. Sandnes kommunes administrative ledere og folkevalgte skal ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til IKT som et strategisk virkemiddel. 6.2 IKT-opplæring Mangelen på IKT-kompetanse blir sett på som en av de større hindringer for å nå målsettinger innen IKT-området. Med den raske teknologiske utviklingen i samfunnet stilles det stadig større krav til våre ansatte om å kunne betjene nødvendige IKT-verktøy på en hensiktsmessig og formålstjenlig måte. Målet er å utnytte IKT-løsningene til å øke kvaliteten på leveranser, samt bidra til en effektiv forvaltning og tjenesteyting. Dette vil søkes oppnådd ved å tilby riktig og tilpasset IKT-opplæring til ansatte og folkevalgte i Sandnes kommune. Ansatte i Sandnes kommune skal få kartlagt sin digitale kompetanse. Det skal gis IKT-opplæring slik at ansatte og folkevalgte har nødvendig kompetanse for å ta i bruk og effektivt utnytte IKT-verktøy. Det skal tilbys tilpasset opplæring innenfor både grunnleggende og fagspesifikk IKT-kompetanse 9

10 Kapittel 7 IKT-infrastruktur IKT er blitt en uunnværlig del av arbeidshverdagen, noe som krever høy tilgjengelighet av kommunens IKT-løsninger. Dette krever en velfungerende infrastruktur, noe som best oppnås ved å bygge på en klart definert plattform som er både kostnadseffektiv, standardisert og tilpasningsdyktig. Ansatte og elever skal ved bruk av IKT kunne utføre sine daglige oppgaver på en sikker og effektiv måte. 7.1 Stabilitet og sikker drift Det er et klart behov og mål for Sandnes kommune å ha høy oppetid på alle IKT-system. Dette tilstrebes løst med velfungerende datasystemer, et sikkert datanettverk og en stabil og sikker infrastruktur. For å sikre dette må kommunen velge godkjente og velprøvde standardløsninger, avse nok ressurser for å betjene utviklingen samt ivareta og sikre riktig og god kompetanse innen IKTområdet. Sandnes kommune skal ha en stabil og velfungerende infrastruktur med høy oppetid. Sandnes kommunes skal følge gjeldende retningslinjer og godkjente standarder knyttet til alt teknisk utstyr som tas i bruk. 7.2 Standardisering Den ideelle infrastruktur består av standardisert utstyr i alle ledd, noe som gjør det enklere å bygge ut og integrere nytt utstyr. Det blir også viktigere å ha fokus på valg av riktig programvare knyttet til standarder for utveksling og deling av informasjon. For å sikre en standardisering av utstyr og programvare kreves sentral styring av anskaffelser knyttet til dette, f. eks. låse- og ventilasjonssystem. Sandnes kommune skal ha en standardisert infrastruktur som er tilpasset kommunens behov. 7.3 Teknisk sikkerhet I avgjørelser om sikkerhetsløsninger, skal dette ses i et større perspektiv. Kommunen skal søke mot løsninger som er effektive og som ivaretar brukeren og hindrer uautorisert tilgang til kommunens nettverk. I tillegg ser en til statlige krav og eventuelle overordnede strategier innen sikkerhet. Det er viktig å bruke rett ressurs til å beskytte rett type informasjon og å gjøre dette i henhold til gjeldende lover og regler. Sandnes kommunes tekniske sikkerhetsløsninger skal være i henhold til gjeldende bestemmelser og standarder. 7.4 Utvikling Fremtidens IKT funksjoner og løsninger vil ikke bare omfatte bruk knyttet til PC, men også andre typer media som håndholdte enheter, elektroniske tavler, projektorer og mobiltelefon. Det vil med stor sannsynlighet også forventes integrasjon mellom disse og eksisterende system. For å håndtere dette må det sikres en standardisering av disse enhetene, akkurat som vi i dag standardiserer på visse typer PC. Ikke minst er dette viktig fra et kostnadsmessig perspektiv. Sandnes kommune skal sikre standardisering av alle typer media knyttet til IKT-løsninger. 10

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2010-2013 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2009-05-27 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2010-2013 Godkjent

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN

FOSEN REGIONRÅD. Nærhet gjennom digital samhandling. ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN Vedtatt av styret for Fosen Regionråd 20. april 2012 sak 08/12 FOSEN REGIONRÅD Nærhet gjennom digital samhandling ekom munestrategi for Fosen HANDLINGSPLAN 2012-2013 1 ekommunestrategi for kommunene på

Detaljer

Haugesund kommunes webstrategi

Haugesund kommunes webstrategi Haugesund kommunes webstrategi 2008-2012 INNLEDNING Haugesund kommunes webstrategi inngår som et deldokument i kommunens IKT-strategi og angir retning og felles satsningsområder for de kommende årene innenfor

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2016. Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Besøksrunde til skolene feb. 2012 Innspill til strategien Fagenhet IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008

S@mmen for fremtiden. Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 S@mmen for fremtiden Kriminalomsorgens strategi for IKT i perioden 2005-2008 Forord Kriminalomsorgens mål er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO

Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis Arild Jansen, AFIN/SERI, UiO Digitalt førstevalg hva innebærer det i praksis? (Rettslige spørsmål blir i liten grad berørt) Arild Jansen Avdeling for forvaltningsinformatikk/ Senter for rettsinformatikk, UIO http://www.afin.uio.no/

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF Revisjoner: Dato Versjon Beskrivelse 10.3.2017 0.8 Orientering i styret til Pasientreiser ANS 24.4.2017 1.0 Dokument behandlet i styret til Pasientreiser HF Side

Detaljer

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for

Informasjonssikkerhet er et lederansvar. Topplederen er øverste ansvarlig for at virksomheten har et velfungerende system for Velkommen til Difis høstkonferanse om informasjonssikkerhet! Det er veldig hyggelig å se så mange. Informasjonssikkerhet har hatt et spesielt fokus nå i oktober ifbm sikkerhetsmåneden Men informasjonssikkerhet

Detaljer

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning

Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Vi prioriterer næringslivet, bekjempelse av svart økonomi og sikker ID-forvaltning Næringslivet opplever likere konkurransevilkår og betydelig redusert byrde Gjennom et slagkraftig samarbeid legger vi

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Strategi for Pasientreiser HF

Strategi for Pasientreiser HF Strategi 2017 2019 for Pasientreiser HF 1 Innhold side 1 Pasientens helsetjeneste 3 2 Overordnede føringer 4 2. 1 Stortingsmeldinger 4 2.2 Eiernes strategier og føringer 4 2.3 Pasientreiser HF sitt samfunnsoppdrag

Detaljer

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap

Strategi. for Vigo interkommunalt selskap Strategi for Vigo interkommunalt selskap 2017-2025 INNLEDNING Vigo IKS er et interkommunalt selskap eid av alle fylkeskommunene og Oslo kommune, (heretter kalt fylkeskommunene). Selskapet ble formelt opprettet

Detaljer

ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne Januar 2009 R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 1. Innledning...3 1.1

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling. Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Seksjon for virksomhetsutvikling Hallstein Bjercke hallstein.bjercke@oslo.kommune.no Bakgrunn I 2008 ble det foretatt en ekstern gjennomgang av IKTområdet. Det ble

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 25B. Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Opplysninger om fylkeskommunen Fylkenr Fylkeskommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig Strategi 1 Har fylkeskommunen

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS

Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene. Strategiplan Pasientreiser ANS Gode og likeverdige tjenester til pasientene og kostnadseffektivisering for helseforetakene Strategiplan Pasientreiser ANS 2011-2013 Pasientreiser ANS har i 2010 videreutviklet sin rolle som en nasjonal

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN 3 INNLEDNING Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype Universitetet i Bergens (UiB)

Detaljer

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo

Kommentar til politikken og fornyingstiltakene. Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Kommentar til politikken og fornyingstiltakene Jon Oluf Brodersen CIO Nokas Medlem av Dataforenings IT politiske råd Digitaliseringskonferansen, 30.mai 2012, Oslo Sammendrag av programmet AMBISJON MÅL

Detaljer

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET

DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET DIGITALISERING FORMER SAMFUNNET STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN INNLEDNING 3 UiB I ET DIGITALISERT SAMFUNN 4 OVERORDNEDE MÅL FOR DIGITALISERING VED UiB 6 FEM STRATEGIER FOR DIGITALISERING

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg).

Etter gjennomgang og diskusjon av høringsdokumentet ble det formulert et høringssvar (se vedlegg). MØTEPROTOKOLL Sted: Oslo Dato: 07.12.2015 Formidlingsutvalget Møtedato 07.12.2015 Tidspunkt 1000-1200 Møtested 03005 Til stede: Fra adm.: Forfall: Hilde Ringlund, Ole Kristian Ruud, Are Sandbakken Flagstad

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg

Tjenesteutvikling digitalt førstevalg Tjenesteutvikling digitalt førstevalg D I G I TA L D Ø G N Å P E N F O R VA LT N I N G - N Y P O R TA L LØ S N I N G F O R F O S E N KO M M U N E N E V/ P R O S J E K T L E D E R E I R I N F O L D E F

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5

1 Innledning Utfordringer Satsingsområder med mål Digital forvaltning Velferdsteknologi... 5 IKT-strategi Innhold 1 Innledning... 3 2 Utfordringer... 3 3 Satsingsområder med mål... 4 3.1 Digital forvaltning... 4 3.2 Velferdsteknologi... 5 3.3 Digital dialog... 6 3.4 Kompetanse... 7 3.5 IKT-organisering

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Oslo 28.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Oslo 28.05.15 Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner, 19 fylkeskommuner, 500+ foretak) Samordning stat/kommune

Detaljer

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID

Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT. Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Skoleeier - Strategisk ledelse og IKT Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver FID Forventninger Fra foreldrene Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og rett til - automatisk Tilbyr alle relevante

Detaljer

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet

Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Felles IKT-løsninger i Bergensregionen en nøkkel til spenstig utvikling forankret i lokal identitet Regionrådet Bergen og Omland inviterer medlemskommunene til å samarbeide om felles IKT-løsninger Regionrådet

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: 630 &37 Arkivsaksnr.: 14/796-19 Dato: 4.11.14 DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens forslag

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne

ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre tjenester for brukerne ehandlingsplan for Bergensregionen 2012 ekommunestrategi for Bergensregionen 2012 Bedre for brukerne Januar R E G I O N R Å D E T B E R G E N S R E G I O N E N Innledning Bergensregionens ekommunestrategi

Detaljer

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter.

Hvor går kommunene? Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Med kommunene i fokus Deling av pasientopplysninger i sammenhengende pasientforløp. Juridiske og sikkerhetsmessige aspekter. Hvor går kommunene? Evy-Anni Evensen, leder KS fagråd for IKT i helse/omsorg

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte

Styresak. Styresak 031/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 17.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Åsmund Norheim Nasjonal Styresak 031/04 B Styremøte 26.03.2004 Administrerende direktørs anbefalinger/konklusjon

Detaljer

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no

PORTEFØLJESTYRING. og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT. www.telemark.no PORTEFØLJESTYRING og veien dit.. Jon Skriubakken Strategirådgiver IT Det skjer ikke av seg selv NOEN må ville Skal vi lykkes! I TFK strategirådgiver og stabssjef Forankring Forankring i egne styringsdokumenter

Detaljer

IKT-strategi for Akershus fylkeskommune

IKT-strategi for Akershus fylkeskommune IKT-strategi 2015-2017 for Akershus fylkeskommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Hensikten med strategidokumentet... 3 1.2 Tidshorisont og gyldighet... 3 2. Visjon og overordnede

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter

HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter HOVEDSTYRET Dato: 03.03.2011 kl. 10:00 Sted: Møterom Hålogaland, KS Møtesenter 11/15 Felles organisering av IKT-området i kommunesektoren Saksgang Møtedato Saknr Rådmannsutvalget 16.02.2011 11/7 Hovedstyret

Detaljer

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet

BUFETATS STRATEGI Kvalitetsutviklingsprogrammet BUFETATS STRATEGI 2018-2020 Kvalitetsutviklingsprogrammet INNHOLD INNHOLD FORORD... 3 1. VISJON OG VERDIER... 4 2. MÅLGRUPPER... 5 3. KVALITET... 6 4. MÅL OG INNSATSOMRÅDER... 7 5. AKTUELLE TILTAK... 8

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Arkitektur og standardisering

Arkitektur og standardisering Prosjektmandat Hovedprosjekt Arkitektur og standardisering 2016-2018 Vedtatt i rådmannsutvalget 30.10.15 (Satsningsområde 6 i Regional Digitaliseringsstrategi for 2015-2018) Prosjektmandat Hovedprosjekt

Detaljer

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen

Dagens forelesning. Regjeringens mål. Ni prinsipper for den digitale forvaltningen Dagens forelesning Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2012 Hva ønsker vi å oppnå med de elektroniske

Detaljer

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige

Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Utfordringer for bruk av felles digitale tjenester i det offentlige Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes endre.grotnes@difi.no FINF 4001

Detaljer

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2013-2016

3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2013-2016 3-1 IKT-samarbeidet Felles IKT-strategi 2013-2016 Versjon: 0.4 Dokumenteier: Rådmannsgruppe 3-1 Dato: 2013-01-15 Dokumentansvarlig 3-1 IKT-styre Dokumentnavn: Felles 3-1 IKT-strategi 2013-2016 Godkjent

Detaljer

Digitalisering et lederansvar

Digitalisering et lederansvar Digitalisering et lederansvar Vest Telemark 19.09.17 Jan Erik Innvær, regiondirektør «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem. Gode oppvekstvilkår,

Detaljer

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte

DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN. 7 kommuner innbyggere ansatte DIGITALISERING I KONGSBERGREGIONEN 7 kommuner 55 000 innbyggere 5.000 ansatte Hva er digitale tjenester? Hva er digitalisering? Forenkle, fornye og forbedre! Brukeren i sentrum! Digitaliseringen går ikke

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2010 2015 IT-AVDELINGEN UNIVERSITETET I BERGEN Brukerorientering Kvalitet Samarbeid Etikk SIDE 1 v. 1.00, 24. juni 2010 VISJON IT-avdelingen ved UiB skal produsere og levere IKT-tjenester

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik

Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015. Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Interkommunal ekommunestrategi 2012-2015 Drammen, Røyken, Sande og Svelvik Effektive og enkle elektroniske tjenester til alle, alltid Innhold HVA ER EN EKOMMUNE?... 2 INTERKOMMUNAL EKOMMUNESTRATEGI HENSIKT

Detaljer

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien

OFK IKT-strategi 2012-2015. Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien OFK IKT-strategi 2012-2015 Besøksrunde til skolene 2012 Innspill til strategien IKT Fokusområder 2012 Optimalisering Endring Visjon 2012: Bedre brukeropplevelser Support Drift AD og tjenester i elev-/adm.nettverket

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse.

Styret i D-IKT behandlet saken i sitt møte den , og vedtok å avgi vedlagte høringsuttalelse. Vår referanse: HavHau Arkivkode: 08/11702 Sted: Drammen Dato: 25.09.08 Deres referanse: 20070103425 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 Oslo HØRING AV ARBEIDSGRUPPERAPPORT

Detaljer

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt

Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet. Rune Sandland, Sjefsarkitekt Kommunale fellesløsninger Fra visjon til virkelighet Rune Sandland, Sjefsarkitekt Program for IKT-samordning i kommunesektoren KS-program: Vedtak i KS hovedstyre 23. mai 2012 Skal i første omgang gå ut

Detaljer

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag

eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag eforum Sør-Trøndelag ekommunestrategier Andre? Fylkeshuset 18.10.2011 Asle Brustad, STFK - etrøndelag Er det sånn det er? IKT Norge: Stryk til norske kommunale nettjenester «Ingen kommuner tilbyr et digitalt

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS

Strategi for elektronisk samhandling i kommunene. Svein Erik Wilthil, KS Strategi for elektronisk samhandling i kommunene Svein Erik Wilthil, KS Nasjonale føringer enorge 2009 St.meld. om IT-politikken Samspill 2007 - Kommuneprogram/fyrtårn Standardiserings- og samordningsprogrammet

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014

Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Hvordan få fart på digitaliseringen? Ingelin Killengreen 13. Februar 2014 Agenda 1. Gjennomgangen av Difi 2. Våre hovedmål 3. Hva har vi oppnådd? 4. Utfordringer 5. Digitalisering 6. Ledelse og samordning

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten

Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Digitalisering og innovasjon i Skatteetaten Jan Ove Akerjordet Strategiansvarlig/avd.dir Jan Fredrik Håvie Prosjektleder/forretningsutvikler Noen tallstørrelser som beskriver litt om oss Budsjett 2016:

Detaljer

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi

Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna. Digitaliseringsstrategi Arkivsaksnr.: 17/1162 Lnr.: 9531/17 Ark.: Saksbehandler: virksomhetsleder Hege Brænna Digitaliseringsstrategi 2017-2021 Rådmannens innstilling: 1. Digitaliseringsstrategien for Lunner kommune vedtas og

Detaljer

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø

4.1 Tverrgående satsinger 4.2 Lederskap, kompetanse og arbeidsmiljø 4 Langsiktig omstilling og utvikling Samfunnsutviklingen, endringen i tjenestebehovene og tilpasning til nye økonomiske rammer vil kreve interne omstillinger i kommunen. På noen områder må det satses gjennomgående

Detaljer

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017

Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune. Tromsø 13. oktober 2017 Organisering av digitaliseringsarbeid i egen kommune Tromsø 13. oktober 2017 Presentasjon 1 2 Monica Larssen, Prosjektleder. Skolefaglig lederteam, Fagstab. KommIT-rådet, KS. Jørn Hanssen, Fagkoordinator

Detaljer