Innholdsfortegnelse. Bystyret sak 159/08 vedlegg Verdier 1.2 Mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Bystyret 09.12.08 sak 159/08 vedlegg 1. 1.1 Verdier 1.2 Mål"

Transkript

1 Bystyret sak 159/08 vedlegg 1 IKT-strategi Innholdsfortegnelse 1 VISJON, VERDIER OG MÅL Verdier 1.2 Mål 2 RAMMEBETINGELSER Lederforankring 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet 2.3 Standardisering 2.4 Universell utforming 2.5 Fri programvare 2.6 Etikk og bruk av IKT 2.7 Kvalitetssikring 3 GRØNN IT Energiforbruk 3.2 Bærekraftig utvikling 4 E-TJENESTER OG SAMHANDLING Elektroniske selvbetjeningstjenester 4.2 Intern effektivisering 4.3 Elektronisk samhandling 5 E-DEMOKRATI OG DIALOG Kommunikasjon 5.2 Medvirkning 6 IKT-KOMPETANSE Strategisk IKT-kompetanse 6.2 IKT-opplæring 7 IKT-INFRASTRUKTUR Stabilitet og sikker drift 7.2 Standardisering 7.3 Teknisk sikkerhet 7.4 Utvikling 1

2 Forord IKT-strategi Sandnes kommune har de siste årene hatt gode erfaringer med å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) til utvikling av brukervennlige elektroniske tjenester og til omstilling i organisasjonen. Med utgangspunkt i kommunens visjon og hovedmål er det nå utarbeidet en ny strategi. Denne skal vise hvordan kommunen vil bruke IKT som et av virkemidlene til å nå overordnede målsettinger, samt møte fremtidige utfordringer. IKT er grenseoverskridende og griper inn i alle sektorer og samfunnsområder. Den er blitt et viktig virkemiddel for å bedre kvaliteten på offentlige tjenester, og bidrar stadig til en mer helhetlig og samordnet offentlig sektor. IKT-strategien er forankret i gjeldende kommuneplan, øvrige strategidokument og er i tråd med nasjonale føringer 1. Strategien er overgripende, gjelder for alle enheter og gjenspeiler de krav som er satt fra kommunens ledelse når det gjelder samarbeid, effektivisering og gevinstoppnåelse. Innbyggernes og næringslivets behov står i sentrum for utviklingen av den digitale kommunen. Mer enn 8 av 10 nordmenn har tilgang til Internett. Bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent. Praktisk talt alle har tilgang til mobiltelefon. Dette er viktige faktorer for den videre IKT-satsingen til Sandnes kommune. Gjennomføring Ved gjennomføring av Sandnes kommunes forrige IKT-strategi var det fokus på effektivisering av tjenesteyting og administrative prosesser. Det skulle blant annet oppnås ved bedre tilgjengelighet, selvbetjente løsninger, enklere kommunikasjon og høyere IKT-kompetanse. Deler av dette videreføres sammen med nye fokusområder tilpasset kommunens nåværende behov og mål. Det vil iverksettes nye tiltak knyttet til de ulike områdene, både på kommunenivå og i den enkelte enhet. Fokusområder: Rammebetingelser Grønn IT Digitale tjenester og samhandling E-demokrati og dialog IKT-kompetanse Infrastruktur Gjennomføring av IKT-strategien vil til enhver tid være avhengig av tildelte økonomiske og menneskelige ressurser. Det vil bli utarbeidet en rullerende tiltaksplan som skal vise all IKT-satsing i kommunen. Lykke til i arbeidet med gjennomføringen av ny IKT-strategi. Tore Sirnes Rådmann 1 E-Norge planen 2009 det digitale spranget er regjeringens IT-strategiske plan e-kommune 2012 lokal digital agenda er Kommunenes sentralforbunds IKT-strategiske plan 2

3 Kapittel 1 Visjon, verdier og mål Sandnes kommunes virksomhetsidé er å yte tjenester og utvikle samfunnet i dialog med innbyggere og næringsliv. Ved riktig bruk av IKT vil vi oppnå økt produktivitet, høyere kvalitet og økt tilgjengelighet. Det gjøres med utgangspunkt i vår visjon, Sandnes i sentrum for framtiden og verdiene romslig, modig og sunn. IKT-visjon: Sandnes kommune samhandler elektronisk internt og eksternt på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. 1.1 Verdier Sandnes kommune bygger sin virksomhet på verdiene romslig, modig og sunn. I gjennomføringen av IKT-strategien betyr: Romslig at vi tilrettelegger elektroniske tjenester slik at de kan brukes av alle. Modig at vi utfordrer oss selv til å ta i bruk flest mulig elektroniske tjenester, internt og eksternt. Sunn at vi fokuserer på en forsvarlig forvaltning av ressurser og miljø. 1.2 Mål Med utgangspunkt i visjon og verdier er det for IKT-strategien satt følgende mål: All IKT-satsing skal gjennomføres etter felles rammebetingelser. Sandnes kommune skal oppnå miljøgevinster ved bruk av IKT. Økt utnyttelse av IKT skal bidra til en effektiv administrasjon og tjenesteyting. Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler skal bidra til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med innbyggere, brukere og næringsliv. Øke bruk og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. Ansatte og elever skal ved bruk av IKT kunne utføre sine daglige oppgaver på en effektiv og sikker måte. Strategien for å nå målene er konkretisert i dokumentets øvrige kapitler. 3

4 Kapittel 2 Rammebetingelser Felles rammebetingelser er viktig for å ivareta et helhetlig perspektiv i IKT-satsingen. Det innebærer at all IKT-utvikling og drift koordineres sentralt i henhold til overordnede beslutninger, betingelser og rutiner. All IKT-satsing skal gjennomføres etter felles rammebetingelser. 2.1 Lederforankring Med utgangspunkt i de muligheter IKT-teknologien gir for forbedret tjenesteyting, bevilges det store beløp til anskaffelse og drift av IKT-løsninger som skal bidra til økt produktivitet, høyere kvalitet og bedre tilgjengelighet. Dette søkes oppnådd ved å velge system med bedre funksjonalitet og brukervennlighet, økt utnyttelse av eksisterende system, samt større gjenbruk av informasjon og kompetanse i å utnytte systemene. Derfor er det viktig at ledere på alle nivå i organisasjonen har kjennskap til hvordan IKT kan benyttes for utvikling og effektivisering innen eget ansvars- og fagområde. All IKT-satsing skal ha lederforankring. 2.2 Personvern og informasjonssikkerhet Som myndighetsutøver og tjenesteyter plikter kommunen å ivareta innbyggernes interesser og opptre med respekt overfor det enkelte individ i behandlingen av personopplysninger. Sandnes kommune skal sikre at personvernet ivaretas gjennom at alt arbeid utføres i henhold til gjeldende lover, regler og rutiner. Alle ansatte skal ha et bevisst forhold til personopplysninger som behandles i elektroniske system. 2.3 Standardisering Standardisering er en viktig faktor for effektiv utnyttelse av IKT-systemer og informasjonsutveksling. Ved innføring av nye løsninger skal kommunens gjeldende standarder for programvare og infrastruktur følges. Kommunen skal sikre tilgang til informasjon og elektronisk samhandling med innbyggere, næringsliv og brukere ved å følge nødvendige standarder. For optimal sikring av investering og drift skal kommunens gjeldende standarder benyttes for alle IKT-løsninger. Kommunen skal følge nasjonale føringer for felles standarder der det er hensiktsmessig. 2.4 Universell utforming Selv om det legges til rette for elektroniske tjenester og samhandling, skal dette ikke virke ekskluderende for innbyggere som ikke har tilgang til eller behersker teknologien. Bistand til utfylling av elektroniske skjema og tilgjengelige publikumsterminaler er eksempler på ulike tiltak som kan iverksettes for å imøtekomme dette. Elektroniske tjenester og informasjon fra kommunen skal tilgjengeliggjøres for alle. 4

5 2.5 Fri programvare Fri programvare betegner programvare der kildekoden er fritt tilgjengelig og programmet fritt kan brukes, endres, forbedres, utvides og videredistribueres. Fordi programvare av denne typen kan være gratis, har ordet fri ofte blitt feiltolket som at den alltid er gratis. Men det påløper like ofte lisenskostnader. For å ta i bruk denne type programvare vil Sandnes kommune i mange tilfeller være avhengig av å kjøpe ekstern kompetanse. Dette viser seg ofte å være vanskelig sammenlignet med hva som er tilfelle for annen type programvare. Sandnes kommune bruker i dag fri programvare der dette er den beste løsningen. Sandnes kommune skal vurdere bruk av fri programvare der det er hensiktsmessig. 2.6 Etikk og bruk av IKT De siste årene har bruken av IKT-verktøy økt betraktelig både i arbeid/skolesammenheng og på fritiden. Mange av løsningene støtter kommunikasjon og samhandling mellom mennesker. Vi lærer hva de forskjellige systemene kan brukes til, men ikke så mye om hvordan de bør brukes. Det kan være lett å glemme moralske verdier som respekt for andre mennesker og deres integritet, ved f. eks chatting, blogging, vising av bilder, samt kommunikasjon via e-post, mobiltelefon og i sosiale nettfora. Sandnes kommune skal gjennom opplæring motivere til riktig bruk og skape de rette holdningene knyttet til elektroniske kommunikasjonsformer og informasjonsdeling. Ved all bruk av IKT skal den enkelte følge lovverk, Sandnes kommunes etiske retningslinjer og retningslinjer knyttet til bruk av PC og datanettverk. 2.7 Kvalitetssikring Ved investering i nye løsninger og ny infrastruktur skal det legges vekt på bl.a.: Grønn IT, effektivisering og utnyttelse av de muligheter IKT kan gi for å oppnå kvalitets- og kompetanseheving innen alle områder. I tillegg skal kommunen ha fokus på løsninger som gir økt brukervennlighet, samt kost/nytteverdi, dette for på best mulig måte å oppnå gevinst av de totale investeringene. Innføring av nye IKT-løsninger medfører ofte at rutiner og arbeidsprosesser endres. En eventuell påfølgende gevinstrealisering kan innebære organisatoriske endringer. Gevinstrealisering er derfor i første rekke en styringsmessig utfordring etter at prosjektet er overlevert drift. IKT-prosjekt skal gjennomføres i henhold til nevnte kriterier og rammebetingelser. 5

6 Kapittel 3 Grønn IT Et av Sandnes kommunes hovedmål er å være en handlekraftig og langsiktig forvalter av ressurser og miljø. Innen IKT-området vil målet understøttes ved økt fokus på miljøvennlige tiltak. Sandnes kommune skal oppnå miljøgevinster ved bruk av IKT. 3.1 Energiforbruk Innen IKT-området står man overfor økende utfordringer når det gjelder å holde en miljøvennlig profil. Analyser viser at om man fortsetter som i dag vil det IKT-relaterte energiforbruket øke kraftig. Sandnes kommune har, og vil fortsette å ha, et økende fokus på dette området, og vil i det videre arbeidet forsette å møte de økende utfordringene ved iverksetting av flere energibesparende tiltak. Sandnes kommune skal foretrekke miljøvennlige produkter ved alle IKT-anskaffelser. Sandnes kommune skal ved automatisering av arbeidsprosesser bidra til redusert energiforbruk. 3.2 Bærekraftig utvikling I tillegg til fokus på energiforbruk handler Grønn IT også om å resirkulere datautstyr for å forlenge levetiden, og å utnytte teknologien for å redusere reisevirksomhet og bilbruk. Sandnes kommunen skal bedre utnyttelsen av eksisterende utstyr. Sandnes kommune skal redusere reisebehov og bilbruk ved å iverksette tiltak som f.eks. å sende flere dokumenter elektronisk, øke bruken av videokonferanser og IKT-løsninger for overvåking og drift av kommunaltekniske anlegg. Sandnes kommune skal redusere antallet papirutskrifter ved blant annet økt elektronisk samhandling og flere elektroniske tjenester. 6

7 Kapittel 4 E-tjenester og samhandling Sandnes kommunes befolkningsvekst gir ekstra utfordringer når det gjelder å opprettholde dagens nivå på tjenester til innbyggere og næringsliv. Videre er samhandling med andre offentlige instanser et område med et stort effektiviserings potensial. En viktig faktor for å møte dette er å utnytte IKT til omstilling og effektivisering, som igjen kan bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Økt utnyttelse av IKT skal bidra til en effektiv administrasjon og tjenesteyting. 4.1 Elektroniske selvbetjeningsløsninger Bruken av elektroniske selvbetjeningsløsninger er i stadig vekst, likevel er mulige gevinster bare hentet ut i liten grad. Alle ønsker å betjene seg selv på nettet, og det skal skje når som helst og hvor som helst. Sandnes kommune har i dag flere slike løsninger, men innbyggere og næringsliv forventer at kommunen tilbyr elektroniske selvbetjeningsløsninger innen alle områder der det er naturlig. Når det gjelder elektroniske løsninger som krever informasjon av sensitiv karakter vil de først bli satt i verk når en godkjent offentlig elektronisk signatur er på plass. Sandnes kommunes tjenester skal være tilgjengelig for innbyggere og næringsliv gjennom brukervennlige, sikre og interaktive selvbetjeningsløsninger. Sandnes kommune skal ta i bruk godkjent offentlig elektronisk signatur når dette innføres. 4.2 Intern effektivisering Intern effektivisering handler om å ta i bruk løsninger internt som bidrar til forenkling, effektivisering og økt samhandling på tvers av enhetene. Den største effekten og gevinstene får man ved å forenkle arbeidsprosesser og kommunikasjonsformer, utnytte eksisterende system bedre, samt å registrere samme informasjon kun en gang for gjenbruk i flere system. Sandnes kommune skal effektivisere interne administrative prosesser, f. eks ved å innføre standardiserte løsninger for å løse samme type oppgaver, eksempelvis internfakturering. Sandnes kommune skal bedre utnyttelsen av system og informasjon, f. eks ved at informasjon kun registres en gang for så å gjenbrukes ved integrasjon med andre system, f. eks personaldata. Sandnes kommune skal forenkle samhandlingen mellom enheter som jobber mot samme brukere, f. eks ved integrasjon mellom forskjellige fagsystem. Sandnes kommune skal forenkle og effektivisere intern kommunikasjon og samhandling, f. eks ved å ta i bruk løsninger for samordnet kommunikasjon. 4.2 Elektronisk samhandling Det er økende samarbeid innen og på tvers av offentlige instanser og forvaltningsnivå. Samhandlingen foregår i liten grad ved elektronisk utveksling av informasjon og dokumenter, som oftest er det ved oversending av papirversjoner. Typisk opplever man at papirbaserte og IKT- baserte løsninger ofte eksisterer side om side. Dette medfører gjerne dobbeltarbeid, tvetydighet i håndteringen av informasjon og tar mye tid. Ulike teknologiløsninger og mangel på standarder hindrer også et effektivt samarbeid og informasjonsflyt. Derfor er elektronisk samhandling et viktig satsingsområde hvor gevinster bare er hentet ut i begrenset grad. Sandnes kommune skal aktivt bidra til elektronisk samhandling med andre offentlige instanser. 7

8 Kapittel 5 E-demokrati og dialog Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler øker i alle befolkningsgrupper. Kommunen skal i stadig større grad ta i bruk disse kanalene i kommunikasjonen med innbyggere, brukere og næringsliv. Ny internetteknologi åpner også for nye samhandlingsformer som kan styrke lokaldemokratiet. Bruken av elektroniske kommunikasjonskanaler skal bidra til økt medvirkning og effektiv kommunikasjon med innbyggere, brukere og næringsliv. 5.1 Kommunikasjon Kommunens intranett og hjemmeside er i stadig økende grad viktige kanaler for informasjon og kommunikasjon med ansatte, innbyggere, brukere og næringsliv. Hjemmesiden er også hovedportalen for tilgang til elektroniske selvbetjeningsløsninger. Med utgangspunkt i ulike gruppers behov vil det legges til rette for tjenesteinformasjon, elektronisk kommunikasjon og kunnskapsdeling via kommunens nettsider. Kommunens hjemmesider skal være tilgjengelige for alle, også for de med nedsatt funksjonsevne. Kommunikasjonskanaler som sms, e-post, blogger, sosiale nettfora og chat skal også vurderes brukt i kommunikasjonen med innbyggere og brukere. Innbyggere som ikke ønsker, eller ikke kan kommunisere elektronisk med kommunen, skal alltid ha mulighet til å nå kommunen på annen måte, f. eks via telefon eller personlig frammøte. 5.2 Medvirkning Etablering av elektroniske kanaler for dialog mellom innbyggerne, kommunen og de folkevalgte bidrar til å utvide den politiske arena og muligheten for reell medvirkning. Fra kommunens side vil slik dialog bidra til å bedre kunnskapen om behov og problemstillinger som innbyggerne er opptatt av. I tillegg vil man forankre og forbedre beslutningsgrunnlaget. Aktuelle tema for dialog kan være planog utbyggingssaker, budsjettsaker og spørsmål som gjelder vurdering og prioritering av kommunens tjenestetilbud. Sandnes kommune skal gjøre det enklere for innbyggerne å skaffe seg informasjon om kommunens virksomhet og om beslutninger i politiske fora, f. eks gjennom direkte overføring av formannskaps- og bystyremøter. Sandnes kommune skal legge til rette for elektroniske høringer, f. eks ved etablering av et elektronisk borgerpanel som høringsinstans. Sandnes kommune skal være en foregangskommune når elektronisk stemmegivning innføres. 8

9 Kapittel 6 IKT-kompetanse En av kommunens store utfordringer fremover er å sørge for at alle ansatte har tilstrekkelig og riktig tilpasset IKT-kompetanse. For ledere dreier det seg om å ha bestiller kompetanse i forhold til å se effekten av og utnytte IKT som et strategisk virkemiddel. For alle ansatte dreier det seg om å lære riktig bruk og utnyttelse av spesifikke fagsystem og kommunens samhandlingssystem. Øke bruk og utnyttelse av IKT-verktøy gjennom økt IKT-kompetanse. 6.1 Strategisk IKT-kompetanse Det satses mye på innføring og bruk av IKT-løsninger. For å kunne hente ut gevinster knyttet til denne satsingen er det viktig at ledere på alle nivå evner å se hvilke muligheter som ligger i riktig utnyttelse av IKT. Noe som blant annet kan bidra til organisasjonsutvikling i egen enhet. Mer kunnskap knyttet til strategisk IKT-planlegging vil gjøre det enklere å foreta de riktige valgene. Derfor er det viktig at både politiske og administrative ledere har fokus på strategisk IKT-kompetanse og forståelse for betydningen av IKT som virkemiddel for omstilling, effektivisering og kvalitetsheving. Sandnes kommunes administrative ledere og folkevalgte skal ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til IKT som et strategisk virkemiddel. 6.2 IKT-opplæring Mangelen på IKT-kompetanse blir sett på som en av de større hindringer for å nå målsettinger innen IKT-området. Med den raske teknologiske utviklingen i samfunnet stilles det stadig større krav til våre ansatte om å kunne betjene nødvendige IKT-verktøy på en hensiktsmessig og formålstjenlig måte. Målet er å utnytte IKT-løsningene til å øke kvaliteten på leveranser, samt bidra til en effektiv forvaltning og tjenesteyting. Dette vil søkes oppnådd ved å tilby riktig og tilpasset IKT-opplæring til ansatte og folkevalgte i Sandnes kommune. Ansatte i Sandnes kommune skal få kartlagt sin digitale kompetanse. Det skal gis IKT-opplæring slik at ansatte og folkevalgte har nødvendig kompetanse for å ta i bruk og effektivt utnytte IKT-verktøy. Det skal tilbys tilpasset opplæring innenfor både grunnleggende og fagspesifikk IKT-kompetanse 9

10 Kapittel 7 IKT-infrastruktur IKT er blitt en uunnværlig del av arbeidshverdagen, noe som krever høy tilgjengelighet av kommunens IKT-løsninger. Dette krever en velfungerende infrastruktur, noe som best oppnås ved å bygge på en klart definert plattform som er både kostnadseffektiv, standardisert og tilpasningsdyktig. Ansatte og elever skal ved bruk av IKT kunne utføre sine daglige oppgaver på en sikker og effektiv måte. 7.1 Stabilitet og sikker drift Det er et klart behov og mål for Sandnes kommune å ha høy oppetid på alle IKT-system. Dette tilstrebes løst med velfungerende datasystemer, et sikkert datanettverk og en stabil og sikker infrastruktur. For å sikre dette må kommunen velge godkjente og velprøvde standardløsninger, avse nok ressurser for å betjene utviklingen samt ivareta og sikre riktig og god kompetanse innen IKTområdet. Sandnes kommune skal ha en stabil og velfungerende infrastruktur med høy oppetid. Sandnes kommunes skal følge gjeldende retningslinjer og godkjente standarder knyttet til alt teknisk utstyr som tas i bruk. 7.2 Standardisering Den ideelle infrastruktur består av standardisert utstyr i alle ledd, noe som gjør det enklere å bygge ut og integrere nytt utstyr. Det blir også viktigere å ha fokus på valg av riktig programvare knyttet til standarder for utveksling og deling av informasjon. For å sikre en standardisering av utstyr og programvare kreves sentral styring av anskaffelser knyttet til dette, f. eks. låse- og ventilasjonssystem. Sandnes kommune skal ha en standardisert infrastruktur som er tilpasset kommunens behov. 7.3 Teknisk sikkerhet I avgjørelser om sikkerhetsløsninger, skal dette ses i et større perspektiv. Kommunen skal søke mot løsninger som er effektive og som ivaretar brukeren og hindrer uautorisert tilgang til kommunens nettverk. I tillegg ser en til statlige krav og eventuelle overordnede strategier innen sikkerhet. Det er viktig å bruke rett ressurs til å beskytte rett type informasjon og å gjøre dette i henhold til gjeldende lover og regler. Sandnes kommunes tekniske sikkerhetsløsninger skal være i henhold til gjeldende bestemmelser og standarder. 7.4 Utvikling Fremtidens IKT funksjoner og løsninger vil ikke bare omfatte bruk knyttet til PC, men også andre typer media som håndholdte enheter, elektroniske tavler, projektorer og mobiltelefon. Det vil med stor sannsynlighet også forventes integrasjon mellom disse og eksisterende system. For å håndtere dette må det sikres en standardisering av disse enhetene, akkurat som vi i dag standardiserer på visse typer PC. Ikke minst er dette viktig fra et kostnadsmessig perspektiv. Sandnes kommune skal sikre standardisering av alle typer media knyttet til IKT-løsninger. 10

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE

IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Ås kommune www.as.kommune.no IKT-STRATEGIPLAN FOR 2010 ÅS KOMMUNE Behandles i administrasjonsutvalget 12.11.2009 1 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1. Status på IKT... 3 1.2. Hva fungerer bra?... 3 1.2.1.

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Felles IKT strategi for kommunene på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 2/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 3/11 Hurdal kommunestyre 16.02.2011

Detaljer

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006

esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 esiljan 2006-09 Kommunestyrets vedtak 10. oktober 2006 Introduksjon... 2 Visjon... 3 Digitale tjenester... 3 Infrastruktur... 4 Digital forvaltning... 5 IKT og lokaldemokratiet... 8 Styring... 9 Referanseliste...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune

Strategisk IT-plan for Vennesla kommune Strategisk IT-plan for Vennesla kommune 2013-2016 Hovedmål: Vennesla kommune skal ut ifra en kost/nytte vurdering bruke IT der ansatte, samarbeidspartnere og/eller publikum er tjent med det. 1 1. INNLEDNING...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Digital strategi Sandnes kommune

Digital strategi Sandnes kommune Digital strategi Sandnes kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Strategiske veivalg... 1 1.1. Virksomhetskontekst... 1 1.2. Visjon, verdier og mål... 2 1.3. Kommunens muligheter og kompetanse...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014

IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 28. april 2011 [IKT-STRATEGI FOR PERIODEN 2011-2014] 2011 IKT-Strategi for perioden 2011-2014 IKT-strategi for perioden 2011-2014 Eirik Wasmuth Sirdal kommune 28.04.2011 Sirdal kommune Forord 0 Forord

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016

Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Kommunikasjon og IKT-strategi Plan for Rygge kommune 2013-2016 Innledning IKT som strategisk verktøy Kommunikasjon og IKT-strategi er et overordnet dokument som beskriver hvordan Rygge kommune skal utnytte

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 12:00 NB! Møtesekretær for dette møte vil være Sigvard Thy. Eventuelt forfall

Detaljer

IKT-STRATEGI 2014-2017

IKT-STRATEGI 2014-2017 SAMMENDRAG Med IKT skal vi bidra til gode tjenester for innbyggere og næringsliv. Vi skal være til stede på viktige lokale og nasjonale arenaer for IKT. Vi skal gå foran som en av landets ledende kommuner

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo

Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Digitaliseringsstrategi 2015-2018 for IKT Follo Innhold Versjonshåndtering... 3 Innledning... 3 Kort om IKT Follo... 4 Bakgrunn og oppbygging... 4 Satsningsområder i strategiperioden... 5 Tverrgående satsningsområder...

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter. Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - en kartlegging av hindringer og muligheter Rapport 2011:3 ISSN 1890-6583 Forord Som en del av arbeidet med realiseringen av digitalt førstevalg, har Difi fått i oppgave fra Fornyings-,

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen

NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen NOTODDEN KOMMUNE Blueskommunen estrategi for perioden 2011-2014 Vedtatt av kommunestyret, sak 95/10, 18.11.2010. 24.11.2010 1 Innledning... 3 2 Rammebetingelser og nasjonale føringer... 3 3 Notodden kommunes

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015

Versjon 1.0. Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 Versjon 1.0 Felles IKT-strategi for Grue, Hamar, Kongsvinger, Løten, Nord-Odal og Stange kommuner for perioden 2012-2015 1 Innhold 1 Formål med felles IKT-strategi... 3 2 Innledning... 3 3 Visjon... 4

Detaljer

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I

1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I 2 1.0. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN FOR IKT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN I RØYKEN KOMMUNE 4 1.2. INNHOLD OG STRUKTUR I IKT-STRATEGIEN 4 2.0. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON...

Detaljer