KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK"

Transkript

1 Saksframlegg Dato Referanse / /2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/87 Høgskulestyret KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. VEDTAKSSAK Framlegg til vedtak: Styret sluttar seg til vedlagde plan for kommunikasjonsarbeidet. Saksvedlegg: Vedlegg 1: Kommunikasjonsplan og rolleansvar Vedlegg 2: Bakgrunn for kommunikasjonsplan Saksframstilling Styret drøfta 6. oktober utkast til plan for kommunikasjon. Det vedlagde dokumentet har teke omsyn til desse drøftingane. Dokumentet klargjer Høgskulen sine mål, retningslinjer og prinsipp for kommunikasjon med omverda og internt. Planen tek føre seg dagens situasjon, utfordringar, kvar vi ynskjer å vere og kva verkemiddel vi må ta i bruk for å kome dit. Den føl opp tiltak i strategiplanen og Rapport og planar. Konkret er planen ei oppfølging av målområde ein open og utoverretta høgskule i strategiplanen. Planen nyttar seg av og føl høgskulen sine overordna målsettingar, verdiar og dei statlege kommunikasjonsprinsippa. Vurdering Det går fram av planen at studiesøkjarar, media og samarbeidspartnarar er dei viktigaste eksterne målgruppene, og at vi må skreddarsy bodskapen til desse og andre eksterne målgrupper. I planen blir det foreslått fire strategiske tiltak knytt til betre organisering, fou-formidling, HiSF-veven og prioritering av kommunikasjonskanalar. Dette er område som ein meiner krev ekstra merksemd og innsats for at ein skal kunne styrke og profesjonalisere kommunikasjonsarbeidet. Tiltaka er sett opp på bakgrunn av ei rekkje utfordringar. Desse inkluderer mellom anna at: breidda og styrken i fagmiljøa ikkje er synleg nok

2 høgskulen i stor grad er forbunde med studentar og studium og ikkje andre aktivitetar ingen planar eller retningslinjer for medie- og samfunnskontakt berre ei lita gruppe fagtilsette er aktive formidlarar og i kontakt med media informasjonen på HiSF-veven er av varierande kvalitet og skrive for uklar målgrupper ressursar til kommunikasjonsarbeidet er ujamt fordelt på avdelingane Betra organisering er eit tiltak som peiker på at høgskulen treng eit visst apparat av personar med spesifikke kunnskapar og klare roller innan informasjon og kommunikasjon, om ein skal nå dei strategiske måla. Ansvaret for formidling og kommunikasjon må tydeleggjerast i organisasjonen og det må skapast heilskap i arbeidet internt, noko som også vil gjere at høgskulen framstår meir heilskapleg eksternt. Ei styrking av organiseringa vil også vere ei støtte for leiarane i HiSF og bevisstgjere og støtte opp under resten av organisasjonen. Det er ynskjeleg at HiSF framstår som ein tydlegare forskingsinstitusjon, spesielt om ein ser det i lys av målsettinga om å vere ein forskingsbasert høgskule. Vi må synleggjere dei sterke og utforskande fagmiljøa, noko som i tillegg til å auke marksemda om høgskulen også kan få ringverknadar for samarbeid med andre forskingsmiljø og auka studentrekruttering. Tiltaket er konkret knytt til styrking av Forskingsdagane, fou-vevsidene og aktiv oppfølging av samarbeidet med Forsking.no. Å starte opp arbeidet med å omforme HiSF-veven er også sett opp som eige tiltak. Bakgrunnen for at dette er eit viktig tiltak er mellom anna at dagens nettsider ikkje er tilpassa ny brukaråtferd, forskingsaktiviteten er lite synleg, og det vert stadig meir ressurskrevjande å halde ved like dagens løysing. Det siste tiltaket handlar om at det vil vere naudsynt å prioritere kommunikasjonskanalar. Sosiale medium, internett, faglege tidsskrift, media, konferansar og trykksaker er nokre av kanalane vi nyttar i dag, og vi kan ikkje vere like aktive i alle kanalar. Det er difor viktig å prioritere dei viktigaste kanalane og lage retningslinjer for bruken av desse.

3 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) sine mål, retningslinjer og prinsipp for kommunikasjon med omverda og internt. Det tek for seg dagens situasjon og utfordringar, kvar vi ynskjer å vere og kva verkemiddel vi må ta i bruk for å kome dit. Kommunikasjonsplanen er knytt til tiltak i Strategiplan og Rapport og planar ( ), og er eit middel for å nå dei overordna måla i desse planane. Konkret er dette dokumentet ei oppfølging av målområde ein open og utoverretta høgskule og målsettinga om at Vi skal styrkje og profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og formidling, i strategiplanen. Dokumentet er utarbeidd av informasjonsrådgjevar Berit Amundsen og trainee Eva Marie Felde. I tillegg til desse har ei arbeidsgruppe med Terje Bjelle, Georg Arnestad og Jan Olav Fretland, vore aktive i diskusjonar kring innhaldet, og alle medlemmane støttar innhaldet. Rektor Åse Løkeland har også teke del i drøftingane. 1. Kommunikasjonsmål I følgje strategiplanen er HiSF si overordna målsetjing at: Vi skal ha landets mest fornøgde studentar og vere blant høgskulane med mest vitskapleg publisering. I visjonen heiter det vidare: Vi utforskar og utviklar HiSF ein stad å lukkast. I vår kommunikasjon blir hovudbodskapen denne: Høgskulen i Sogn og Fjordane har eit fagleg og attraktivt miljø der tilsette og studentar lukkast. Det betyr at når folk høyrer om HiSF er det essensen av den setninga dei skal sitje att med og kjenne seg igjen i. Klarer vi dette, vert HiSF etterspurd både som utdanningsstad og kompetansemiljø. HiSF-identiteten vil stegvis bli bygd opp slik at einskildpersonar i og utafor institusjonen kan hugse og beskrive HiSF med eigne ord, i samsvar med det høgskulen er og skal vere. Sett i lys av dette og dei overordna strategiane er det også ei viktig målsetting å skape merksemd om Høgskulen i Sogn og Fjordane. 2. Grunnleggjande prinsipp - kommunikasjonsplattform HiSF følgjer føringane som ligg i dei statlege kommunikasjonsprinsippa, om openheit, medverknad, heilskap i kommunikasjonen og at den skal vere aktiv og nå alle. Høgskulens kommunikasjon skal i tillegg vere forankra i høgskulens eigne kjerneverdiar: Kompetent Vi skal legge vekt på den faglege styrken ved HiSF og formidle dokumentert kunnskap. HiSF skal synleggjere at vi er eit viktig kunnskapsmiljø i regionen med godt kvalifiserte fagfolk og dyktige studentar. Samfunnsoppdraget til HiSF betyr også å gjere kunnskapen tilgjengeleg og forståeleg. HiSF skal ha eit mangfald av talspersonar som ytrar seg om det dei er ekspertar på. Aktiv Vi skal vere synlege for omverda og vere initiativtakarar til samfunnsdebatt, utvikling og innovasjon. Vi skal sette dagsorden og kommentere samfunnet rundt oss, på ein informativ og 1

4 inkluderande måte. HiSF skal vere handlekraftig og dynamisk i høve til eigne studentar og tilsette samt samarbeidspartnarar og ålmenta. Nær Vi skal vere ein høgskule som lyttar til og går i dialog med tilsette, studentar og omgjevnadane. HiSF vekkjer tillit, tek andre på alvor og kommuniserer ærleg og ope. HiSF er heile Sogn og Fjordane sin høgskule og ein sentral aktør i utvikling, spesielt lokalt og regionalt. 3. Målgrupper og kommunikasjonskanalar Høgskulen kommuniserer både internt og eksternt. Eksternt er det ei rekkje ulike målgrupper, både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Spørsmålet om kven vi ynskjer å nå med bodskapen må stå heilt sentralt i alt informasjons- og formidlingsarbeid. Det betyr også at vi må skreddarsy bodskapane, og spesifisere målgruppene i større grad. Internt 1. Studentar 2. Tilsette Eksternt 1. Studiesøkjarar 2. Media (både målgruppe og kanal) 3. Samarbeidspartnarar Sekundære målgrupper: Samfunns- og næringsliv Ålmenta Andre forskingsmiljø Jobbsøkjarar Studiesøkjarar og noverande studentar er primærmålgruppa i HiSF sitt arbeid. Høgskulen må likevel ha fokus på dei andre målgruppene og i større grad arbeide aktivt opp mot desse, spesielt media. Kommunikasjonsprinsippa skal liggje til grunn både for den interne og eksterne kommunikasjonen. Aktuelle kommunikasjonskanalar For å få best mogleg gjennomslagskraft og treffe publikum må høgskulen bruke dei riktige kanalane i kvart høve. Høgskulen er i dag aktiv i mange kommunikasjonskanalar, men bruken bør evaluerast og prioriterast for å sikre at vi nyttar dei mest mogleg effektivt. Ein større gjennomgang av bruken er nødvendig, og vidare omtale av kanalar er difor diskutert i strategiske val. 4. Strategiske val - tiltak Kommunikasjonsplanen beskriv korleis høgskulens kommunikasjon generelt må vere. Strategiske val er område som krev ekstra merksemd og innsats for å styrke kommunikasjonsarbeidet. Arbeidet famnar om alle område av høgskulen si verksemd. Til dømes er studentrekruttering og studentkontakt særs viktige område, men dei er ikkje vidare behandla i denne planen. Bakgrunnen for dette er at arbeidet fungerer godt per i dag og strategiane blir følgde, også på kommunikasjonssida. 2

5 Dei viktigaste utfordringane på kommunikasjonssida kan oppsummerast slik: I følgje eksterne partar er HiSF for lite synleg for omgjevnadane Kompetansemiljøet samt breidda og styrken i fagmiljøet er ikkje tydeleg nok HiSF er forbunde med studentar og studium og i mindre grad andre aktivitetar Berre ei lita gruppe fagtilsette er aktive formidlarar og i kontakt med media Ingen planar eller retningslinjer for samfunns- og mediekontakt Det finst inga oversikt over høgskulen si deltaking i media Den grafiske profilen er ikkje godt nok kjend for alle tilsette Veven skil ikkje mellom intern og ekstern informasjon Informasjon på HiSF-veven er av varierande kvalitet og skrive for uklåre målgrupper Ressursar til kommunikasjonsarbeid er ujamt fordelt 4.1 Betre organisering og utviklingstiltak Gjennomføring av kommunikasjonsplanen krev eit visst apparat av personar med spesifikke kunnskapar, klare roller og effektivt samspel. Ansvaret for formidling og kommunikasjon må gjerast tydeleg i organisasjonen. Uansett organisering, er det viktig at kommunikasjonsarbeidet famnar om både fagleg tilsette og administrasjonen og at ein samarbeider på tvers av heile organisasjonen. Alle kommunikasjonsoppgåvene må knytast tettare saman. Då kan fleire dra vekslar på kvarandre og skape større heilskap i kommunikasjonen, for alle målgruppene. Dette vil gjere at kommunikasjonsarbeidet bli tydelegare og forhåpentlegvis kan det hjelpe høgskulen til å bli meir synleg for omgjevnadane. Det bør vere ein eigen kontaktperson med ansvar for kommunikasjonsarbeidet på kvar avdeling. Dei som arbeider med kommunikasjon bør samlast regelmessig, og ha ansvar for å: Gje støtte til leiarane sitt ansvar for kommunikasjon Få kommunikasjon på dagsorden slik at leiarane vert aktive støttespelarar i formidlingsarbeidet Drive bevisstgjering om kommunikasjon og formidling for dei HiSF-tilsette Arrangere kurs og seminar, til dømes i presentasjonsteknikk, medietrening, skriving for internett, sosiale medium og populærvitskapleg publisering Vere bidragsytar i støttemiljø for forsking med spesiell vekt på formidling Skape miljø for aktiv deltaking i samfunnsdebatt og meiningsytring i media Samarbeide med lokalaviser om kronikkar Vere rådgjevar i kommunikasjons- og informasjonsfaglege spørsmål Vurdere om høgskulen bør ta i bruk medieovervakingssystem Drive samfunnskontakt og medieretta arbeid, innsal av aktuelle saker til media Informere om retningslinjer for bruk av grafisk profil Vere utførande ledd i arbeid med kommunikasjon Ansvar Ansvarsfordelinga knytta til kommunikajon må tydeleggjerast i heile organisasjonen. 3

6 4.2 Fou-formidling og fou-basert kommunikasjon Fou-formidling kjem inn under sektormål 2 og 3 i rapport og planar, og målområda ein forskingsbasert høgskule og ein open og utoverretta høgskule i strategiplanen. HiSF må framstå som ein tydelegare forskingsinstitusjon og få fram det gode arbeidet som blir gjort på dette området. Den vitskaplege publiseringa er det mykje fokus på, medan den ikkjepoenggjevande publiseringa har fått mindre merksemd. For at HiSF skal framstå som ein aktiv og kompetent institusjon er det viktig at vi klarer å synleggjere forskingsarbeidet på ein betre måte og nå ut til eit breiare lag av publikum. Formidling av fou-produksjon ved HiSF er viktig for å få fram den faglege tyngda, og kan påverke potensielle studentar og tilsette til å søkje seg hit. Eit synleg sterkt og utforskande fagmiljø vil skape positive ringverknadar på fleire måtar og kome heile HiSF til gode. Mykje av kommunikasjonen her vil handle om å folkeleggjere vitskapleg kunnskap og klargjere viktigheita og relevansen av denne kunnskapen for målgruppene. Det må også leggast større vekt på å delta i dagsaktuelle debattar i media og samfunnet elles. Dette satsingsområdet er ei konkret oppfølging av målet om ein forskingsbasert høgskule i strategiplanen. Aktuelle tiltak: Forskingsdagane må bli eit produkt alle ved HiSF ynskjer å bidra til. Felles samlingspunkt for deling av forsking. Eit arrangement som er felles for heile høgskulen og som skal profilere kunnskapsproduksjonen, felles planlegging og gjennomføring HiSF-veven aktuelle nyhende om forskinga må formidlast på nettsidene, både til interne og eksterne brukarar Førelesingar studentane må bli opplyst om den forskinga som føregår på HiSF og kva deira førelesarar held på med Aktiv oppfølging av medlemskapen i Forsking.no Utarbeide og gjere tilgjengeleg informasjon om fagtilsette sin kompetanse Fleire konkrete tiltak er omtala i handlingsplanen for formidling Ansvar: Fou-administrasjonen har, saman med dei som arbeider med informasjon og kommunikasjon det overordna ansvaret for arbeidet. Samstundes må det vere god informasjonsflyt frå avdelingane for at viktige og gode saker blir løfta fram. Dekanane er særs sentrale i dette arbeidet. Kommunikasjonsansvarleg ved avdelingane har også ansvar for å vidareformidle saker opp i systemet og selje inn aktuelle saker til media. Alle fagtilsette har sjølvstendig ansvar for at eiga forsking blir formidla. 4.3 Omforming av HiSF-veven For å gjere det enklare å kommunisere med omverda bør arbeidet med å omforme HiSF-veven kome i gang. Intern og ekstern kommunikasjon bør bli skilt, og dei eksterne nettsidene må få eit klårare oppgåvefokus, i tråd med tidlegare tilrådingar. Det vil seie at innhaldet på veven tek utgangspunkt i brukarane sine behov og problemstillingar og leverer innhald i tråd med dette. Ein viktig del av dette arbeidet blir også å utarbeide ein innhaldsstrategi for veven. 4

7 Ekspertvurderinga som Netlife Research utførte hausten 2009 av HiSF-veven må bli lagt til grunn for arbeidet. Det må setjast av midlar på 2012-budsjettet til redesign av HiSF-veven. 4.4 Prioritere kommunikasjonskanalar Høgskulen nyttar ei rekkje kanalar for å nå ut med informasjon til studentar og tilsette og for å skape merksemd om eigne aktivitetar i pressa og ålmenta. Med avgrensa ressursar er det ikkje realistisk at høgskulen er like aktiv i alle kanalar. Det er difor behov for å prioritere dei viktigaste kanalane og lage retningslinjer for bruken av desse. Det bør også lagast retningslinjer for kva kanalar som skal nyttast i kva høve for å nå studentane på best mogleg vis. Ei anna problemstilling er at vi i dag ikkje har retningsliner for kva kanalar som skal bli brukt i kommunikasjonen med studentane, verken for campusstudentar eller samlingsstudentar. For å sikre god kommunikasjon med studentane er det viktig å få dette og rutinar for bruk av dei ulike kanalane på plass. Aktuelle kanalar for eksterne målgrupper Vevsidene er og skal vere den prioriterte kanalen for studiesøkjarar på jakt etter informasjon om HiSF. Vidare skal veven ha god informasjon om forskinga og fagmiljøet ved skulen, slik at andre fagmiljø, media og folk flest enkelt finn den informasjonen dei er ute etter. Nyhende frå høgskulen og generell informasjon om institusjonen må også ligge her. Innhald og struktur må her sjåast i samsvar med prosjektet for redesign av HiSF-veven. Sosiale media som Facebook, twitter, bloggar og YouTube er arenaer som opnar for dialog og samfunnsdebatt. Å vere aktiv her er ein måte å synleggjere HiSF på. Det er naudsynt å rekruttere tilsette som kan delta i dei samtalane som føregår på nett. Høgskulen må avgjere i kor stor grad vi skal delta på desse arenaene og i kva form. Derfor må høgskulen lage ein eigen strategi for høgskulens bruk av sosiale medium som er i samsvar med målsetjinga i kommunikasjonsplanen. Faglege tidsskrift er den viktigaste kanalen for å nå målsettinga i strategiplanen om å vere av høgskulane med mest vitskapleg publisering. Skriftserien til HiSF er også viktig i denne samanheng. Viktigaste målgruppe er andre forskingsmiljø og løyvande styresmakter. For å formidle forskinga meir effektivt, bør HiSF bør vurdere om og eventuelt korleis vi meir effektivt kan ta i bruk nettstadane Forsking.no og Dette er viktige kanalar for å synleggjere HiSF, sette dagsorden og nå ut til fagmiljø, potensielle studentar og ålmenta. Høgskulen må jobbe meir aktivt opp mot media, som både er kanal og målgruppe. Gjennom dei kan vi formidle forsking, nå ut til potensielle studiesøkjarar (studentrekruttering) samt formidle aktuelle nyhende frå høgskulen. Det er kanskje den viktigaste kanalen for å delta aktivt i samfunnsdebatten, som er ei lovpålagd oppgåve for høgskulane. Det er her vi må setje dagsorden for fagleg debatt samt svare ope og ærleg om vi blir utsett for kritikk. Tettare mediekontakt er essensielt for at høgskulen skal nå fleire av måla i strategiplanen. Media er ein viktig kanal for å nå alle dei andre målgruppene våre. Konferansar og faglege fora er arena for samfunnskontakt og dialog. Høgskulen som institusjon og høgskulens tilsette skal vere aktive medspelarar og aktørar i faglege arrangement i regionen. Mellom anna må Forskingsdagane bli eit samlande arrangement der HiSF formidlar forskinga si ut til studentar, andre tilsette, presse og publikum. Samlingspunkt for deling av forsking. 5

8 HiSF har også ei rekkje trykksaker, desse er først og fremst marknadsføringsmateriale for studentrekruttering. Kanalar for interne målgrupper Dei to vevsidene, for studentar og for tilsette, er primærkjelda i kommunikasjonen med desse to målgruppene. Her skal all viktig og aktuell informasjon vere tilgjengeleg. Den seinare tida har vi også teke i bruk Facebook for å informere studentar, og bruk av andre sosiale media må også vurderast for denne gruppa. Studenttorget, TV-skjermar, oppslagstavler, Fronter og førelesingar er også særs sentrale kanalar for å nå ut til studentane. Vi bør få retningslinjer for bruken av dei ulike kanalane opp mot denne gruppa, slik at det er tydeleg for alle studentane kvar dei skal gå for å finne informasjonen dei treng. Aktuelle tiltak i arbeid med kommunikasjonskanalar: Utarbeide strategi for satsing på og bruk av sosiale media Følgje opp samarbeidet med Forsking.no Auka satsing på Forskingsdagane Ansvar: For prioritering og oppfølging av kommunikasjonsplanen må leiargruppa ha eit overordna ansvar. 6

9 1. VEDLEGG Roller i kommunikasjonsarbeidet Alt kommunikasjonsarbeid er eit leiaransvar. Både rektor og andre leiarar kan delegere oppgåver. Alle tilsette skal bidra til at målsetjinga for kommunikasjonsarbeidet vert nådd. Alle tilsette skal også ta ansvar for at den grafiske profilen vert følgd. Styreleiar Styreleiar kommenterer saker på vegner av styret. Rektor Rektor er frontfigur og pådrivar for omdømmebygging ved HiSF. Rektor er den som uttalar seg til media om institusjonssaker og overordna spørsmål. Rektor har ansvar for strategisk tenking kring høgskulen sin kommunikasjon, og skal sørgje for at høgskulen har gode system og kanalar for informasjonsjonsflyt internt og eksternt. Viserektor for FOU Er saman med rektor og dekanane, pådrivar for å få fagtilsette til å formidle og profilere fagleg/forskings aktivitet. Jamfør verksemdmåla under sektormål 3 i Rapport og planar. Ansvar for strategiar for forskingsformidling og tilrettelegging av gode formidlingsvilkår for fagtilsette. Tek hand om og uttaler seg om saker knytt til forsking på institusjonsnivå. Viserektor for utdanning Har eit spesielt ansvar for studentrekruttering og studentinformasjon. Uttaler seg om saker knytt til studentar og utdanning, på institusjonsnivå. Har spesielt ansvar for studentrekruttering og felles studentinformasjon. Rådgjer, legg til rette og er støttespelar for avdelingane og institutta i dette arbeidet. Dekanar Dekanane er ansvarlege for å tenkje strategisk omkring fagleg profilering av avdelinga. Dekanane har eit særskilt ansvar for å stimulere, motivere og støtte sine fagtilsette til å skrive kronikkar og artiklar med fou-basert argumentasjon og formidle fou til brukarar og ålmenta. Instituttleiarar Skal stimulere dei tilsette til å formidle si faglege verksemd. Har ansvar for intern informasjon på instituttet. Oversikt over eventuell mediekontakt på sitt institutt, melder inn oversikt til informasjonsrådgjevar. Fagtilsette Alle fagtilsette er ansvarlege for å drive formidling innanfor sitt fagfelt. Kvar fagtilsett bør ha som mål å publisere noko for ålmenta innafor sitt fagområde. Alle fagtilsette skal gjere seg kjende med den grafiske profilen til HiSF og følgje profilhandboka. Fagtilsette har akademisk fridom. Informasjonsrådgjevar Er ansvarleg for strategisk kommunikasjonsarbeid, ekstern kommunikasjon og merkevareprofilering av høgskulen. Er ansvarleg redaktør for HSF-veven, og skal også tilrettelegge saker for HiSF-veven. Kontaktperson for media/presse og tek seg av 7

10 mediehandtering, og fører oversikt over mediekontakt. Skal forvalte HSF sin grafiske profil, rettleie ved annonsering, produksjon av trykksaker og andre profileringsprodukt. Denne funksjonen og plassering av den må drøftast i samband med resten av omorganiseringa i HiSF. 8

11 Bakgrunn: Kommunikasjonsplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane Kvifor treng vi ein kommunikasjonsplan? Høgskulen kjempar om studentar, tilsette og merksemd frå media og samfunnet elles. På mange måtar lukkast HiSF med dette arbeidet, men mykje av arbeidet skjer ad-hoc og utan ein overgripande plan som ser heile HiSF som ei felles eining. Kommunikasjonsplanen skal hjelpe oss til å sikre at hovudbodskapen kjem ut til målgruppene våre. Ved å semjast om ein felles og heilskapleg kommunikasjonsplan blir det enklare skape merksemd, prioritere satsingane og synleggjere heile institusjonen. Vellukka kommunikasjon kan ha positive ringverknadar for HiSF på mange måtar. Høgskulen vil framstå som ein synleg, attraktiv og seriøs samfunnsaktør dersom vi i all kommunikasjon, internt og eksternt, klarer å framheve dei gode kvalitetane som HiSF står for. Dette kan igjen gje høgare søkjartal, betre kvalifiserte søkjarar, stimulere studentane til meir fagleg aktivitet, skape interesse for dei ulike faga, gje auka løyvingar frå interessentar (næringslivet), føre til nye samarbeidsavtalar og fleire dyktige fagfolk kan ynskje å knyte seg til HiSF. Strategiplanen seier vi skal ha dei mest fornøgde studentane i landet og vere av høgskulane med størst vitskapleg publisering. Skal vi klare dette må all kommunikasjon frå og informasjon i regi av Høgskulen i Sogn og Fjordane, byggje opp under og vere i tråd med desse måla. Dagens situasjon All aktivitet i og ved høgskulen bidreg til å skape eit inntrykk av HiSF. I dag handlar mykje av kommunikasjonen om å nå studentar og fortelje om studietilbodet. Studentane er primærmålgruppa til HiSF og det er mange som arbeider med informasjon og kommunikasjon opp mot studentrekruttering og noverande studentar. HiSF ynskjer å treffe studentane sine og fleire av informasjonstiltaka reflekterer dette, til dømes krav til responstid og vektlegging av studenttorget. Målet er at noverande og potensielle studentar i stor grad skal få personleg oppfølging og så god sørvis som mogeleg. Vevsidene er den viktigaste reiskapen for å rekruttere nye studentar. Forskingsaktiviteten, fagleg utviklingsarbeid og kompetansemiljøet er ikkje så tydeleg i media eller i kommunikasjonen frå høgskulen. Dette trass i at det i sektormåla blir uttrykt at høgskulen skal spreie og formidle resultat frå forsking, fagleg og kunstnarleg utviklingsarbeid. HiSF skal også medverke til innovasjon og verdiskaping basert på desse resultata og leggje til rette for at tilsette og studentar kan delta i samfunnsdebatten. I strategiplanen står det også at vi skal styrkje og profesjonalisere arbeidet med kommunikasjon og formidling, og vere ein synleg institusjon som set spor etter seg. Kommunikasjonsplanen er eit middel for å nå desse måla. Høgskulen har ved ulike høve henta inn hjelp for å få meir kunnskap om korleis høgskulen framstår som institusjon. I innspel til strategiplanen vart det peika på at høgskulen må verte meir synleg lokalt og regionalt. Det vart også peika på at HiSF i større grad bør arbeide for meir samarbeid med det offentlege og næringslivet, både regionalt og lokalt - til dømes i forskingsarbeidet. Inntrykket frå ein uformell spørjerunde til kommunar, offentlege og private verksemder i september 2010 syner at det er studiar, studentar, studentlivet og fin natur som blir assosiert med HiSF. Det blir også nemnt tungt fokus på Sogn og at ein del studentar går her fordi dei ikkje kjem inn på førstevalet sitt. Ei meiningsmåling frå 2009, gjennomført av Sentio Research Norge, synte at berre 13 % av respondentane (frå fylket) visste at HiSF heldt til i Førde. Lærarutdanninga er godt kjend, det same er

12 sjukepleie, idrett og ingeniør. Samfunnsfag, friluftsliv, PPU, landskapsplanlegging, historie og sosiologi er temmeleg dårleg kjent og informasjonsbehandling, bedriftsøkonomi og eigedomsmekling er nesten ikkje kjent i det heile. 80 % meiner HiSF er ein god utdanningsinstitusjon. Design på desse undersøkingane har i stor grad hatt studentfokus, og vurderingane utanfrå synes også i størst grad å fokusere på studentar og studentmiljø. Forsking og fagmiljø ser ut til å vere mindre vektlagt og undersøkt. Netlife Research såg i 2009 nærare på HiSF-veven. I vurderingane peika dei mellom anna på at veven inneheldt avsendarorienterte tekstar av varierande interesse og kvalitet, som ikkje er tilpassa målgruppene på noko vis. Dei tilrår oppretting av eit intranett for å splitte ekstern og intern informasjon, og endring av struktur på nettstaden for at HiSF skal kommunisere betre med målgruppene sine. HiSF-veven og tilbakemeldingar frå avdelingane syner at avdelingane bruker vevsidene på ulike måtar. Nokre avdelingar har personar som produserer mykje stoff til vevsidene medan andre ikkje har det. Nokre opplever også at terskelen for å få ei sak publisert er høg, og at det er uklart kva som skal til for å få ei sak på nettet. I 2005 valde HiSF kjerneverdiane kompetent, aktiv og nær. Dette på bakgrunn av merkeassosiasjonar utarbeidd av BrandNetwork og identitetsprosjekt i samarbeid med Orangeriet. Det vart også utarbeidd ein grafisk profil som skal nyttast i annonser, trykksaker, powerpoint-presentasjonar og liknande. Alle tilsette er forplikta til å gjere seg kjend med denne. Det finst inga oversikt over kvar, kor ofte, i kva omfang eller saker Høgskulen i Sogn og Fjordane er omtala i media. At vi ikkje har ei slik samla oversikt, kan gje inntrykk av at det er eit nedprioritert område, og det blir litt tilfeldig kva ein får med seg av saker som handlar om HiSF eller tilsette ved HiSF. Truleg held dei ulike avdelingane eit visst oversyn over mediesaker, men ei fullstendig og oppdatert oversikt manglar. I dag har HiSF ei stilling spesielt tilpassa arbeidet med kommunikasjon/informasjon, som sorterer under studieadministrasjon. Det er også ei stilling for marknadsføring og studentrekruttering og ei for marknadsføring og vevarbeid retta mot studiesøkjarar og studentar. Ut sommaren 2011 er det også tilsett ein trainee som skal arbeide med forskingsformidling. Desse samarbeider, men HiSF har ingen felles overordna plan eller retningslinjer å arbeide etter. Det er også web-redaktørar i avdelingane, men det er ulikt kva som blir lagt til stillingane. Utfordringar Sett i lys av tilbakemeldingar, dagens situasjon og erfaringar kan vi oppsummere dei viktigaste utfordringane på kommunikasjonssida slik: HiSF er for lite synleg for omgjevnadane Kompetansemiljøet samt breidda og styrken i fagmiljøet er ikkje tydeleg nok HiSF er forbunde med studentar og studium og i mindre grad øvrige aktivitetar Berre ei lita gruppe fagtilsette er aktive formidlarar og i kontakt med media Ingen planar eller retningslinjer for samfunns- og mediekontakt Det finst inga oversikt over høgskulen si deltaking i media Den grafiske profilen er ikkje godt nok kjend for alle tilsette Veven skil ikkje mellom intern og ekstern informasjon Informasjon på HiSF-veven er av varierande kvalitet og skrive for uklåre målgrupper Ressursar til kommunikasjonsarbeid er ujamt fordelt

13 Om ulike kommunikasjonsformer Ekstern kommunikasjon omfattar: Profilering av høgskulen Mediekontakt innsalg av saker til media, kontakt med media Samfunnskontakt - planlagd kommunikasjon med omverda Marknadsføring og studentrekruttering (eigen handlingsplan) Formidling av fou (eigen handlingsplan) Informasjon til studie- og arbeidssøkjarar Intern kommunikasjon omfattar: Informasjon til og kommunikasjon med studentar Kommunikasjon mellom leiing og tilsette. Kommunikasjon mellom tilsette.

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vedteken 17. november 2011 av HiSF-styret 1 Kommunikasjonsmål, retningslinjer og prinsipp for Høgskulen i Sogn og Fjordane Dette dokumentet klargjer Høgskulen i Sogn og Fjordane

Detaljer

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009

Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 Innspel til strategisk plan Oppsummering frå personalseminar i Balestrand 15. og 16. januar 2009 SAMFUNNSOPPDRAGET gh UTDANNING FORSKING FORMIDLING De statlige høgskolene skal medvirke til forskning, utviklingsarbeid,

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet

Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 1 Handlingsplan for formidling SV-fakultetet 2011-2013 1. Innleiing Handlingsplanen baserer seg på UiOs og SV-fakultetets strategiske plan 2020 1, og skal understøtte fakultetet sine strategiske prioriteringar

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015 2020 Vedteke av kommunestyret sak 028/15 28.04.2015 INNLEIING Jølster kommune har definerte mål i overordna planar vedtatt av Jølster kommunestyre. Dette er

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune

Kommunikasjonsplan. Nye Øygarden kommune Kommunikasjonsplan Nye Øygarden kommune Fase 3: Fellesnemnda - oktober 2017 desember 2019 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune

Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune Kommunikasjonsstrategi for Ulstein kommune - Eit godt omdømme kjem innanfrå - Godkjend i Ulstein kommunestyre 29.10.2015 (sak 2014/630) Innhaldsliste: 1.0 Innleiing. side 3 2.0 Ulsteinsamfunnet side 3

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar.

KOMMUNIKASJONSPLAN Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. KOMMUNIKASJONSPLAN 2017-2020 Kommunikasjonsplan for kommunesamanslåing av Hornindal og Volda kommunar. Vedteken i Fellesnemnda 14.09.2017 (sist rev. 14.09.2017) 1. FORORD Ei kommunesamanslåing er ei omstilling

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 3 Kommunikasjonsstrategi 2015-2017 INNLEIING Hordaland fylkeskommune er ein sentral aktør i utviklinga av Hordaland. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF

ORIENTERING OM MELLOMBELSE TILSETTINGAR VED HSF Saksframlegg Dato Referanse 31.05.2011 2011/551-2955/2011 Sakshandsamar Bente Heiberg/Wenche Fjørtoft, tlf 57 67 61 20 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/47 Høgskulestyret 16.06.2011 ORIENTERING OM

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Møtebok for Høgskulestyret

Møtebok for Høgskulestyret Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Om informasjonsarbeidet

Om informasjonsarbeidet Om informasjonsarbeidet Informasjonstenesta skal ivareta informasjonsarbeidet, internt og eksternt Info forheld seg til fylkesdirektøren i faglege spørsmål Info er ei eining under administrasjonsavdelinga

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Kommunikasjonsplan Februar 2016

Kommunikasjonsplan Februar 2016 Kommunikasjonsplan Februar 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma for kommunane Fjell, Sund Øygarden. Fase 1 strekkjer seg

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017

Kommunikasjonsplan. Fase 2: Førebuande fellesnemnd. - desember 2016 juni 2017 Kommunikasjonsplan Fase 2: Førebuande fellesnemnd - desember 2016 juni 2017 Desember 2016 1 Innleiing Denne kommunikasjonsplanen skal vera ein reiskap for informasjon knytt til arbeidet med kommunereforma

Detaljer

Side 1 av 1 Fylkesrådmannen postmottak@kd.dep.no. Sakshandsamar: Ina Therese Sørfonden E-post: Ina.Sorfonden@sfj.no Tlf.: 41530709 Vår ref. Sak nr.: 15/5202-5 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap

Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Handlingsplan for Nasjonalt Museumsnettverk for Kulturlandskap Revisjon 2015 INNHALD INNHALD... 2 I. Kva er nasjonale, faglege museumsnettverk... 2 1.1. Ansvarsmuseum... 3 1.2. Forpliktingar i kulturlandskapsnettverket...

Detaljer

Norddal kommune Informasjonsstrategi

Norddal kommune Informasjonsstrategi Norddal kommune Informasjonsstrategi Det er menneske i samarbeid som skaper resultat MÅL 1. Norddal kommune skal aktivt bruke media for å få ut informasjon til innbyggjarane. 2. IT skal gjere samhandlinga

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 01.12.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven/Marit Solheim SAKA GJELD: Internrevisjon av forskingsaktiviteten i Helse Vest ARKIVSAK: 2017/3159

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning

Tenesteavtale 7. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Tenesteavtale 7 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om innovasjon, forsking og utdanning Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 2 2.1 Avtalen byggjer på... 2 3 Føremål og verknadsområde...

Detaljer

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV Kommunikasjonsplattform Alle medarbeidarar er med å male det biletet av SAV som dei rundt oss får sjå. Alle kommuniserer Vi kommuniserer gjennom

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 Rullering Framlegg frå rektor 26.02.14 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forskings-

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2006-2010 Versjon 30.05.06 Innleiing Den strategiske planen til Høgskulen i Volda (HVO) inneheld mål og strategiar knytte til hovudoppgåvene til høgskulen: utdanning forskings- og utviklingsarbeid

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Finnøy og Rennesøy kommunar

Finnøy og Rennesøy kommunar Kommunikasjonsplan Finnøy og Rennesøy kommunar 1 1. SKILDRING AV DEN AKTUELLE SITUASJONEN... 3 2. PROBLEMANALYSE... 3 3. MÅL... 4 3.1. KOMMUNIKASJONSMÅL... 4 4. MÅLGRUPPER... 4 5. BODSKAP... 5 6. KANALAR

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

HiST i Sosiale Medier

HiST i Sosiale Medier HiST i Sosiale Medier Innhald Kvifor skal HiST vere tilstade i sosiale medier?... 2 HiST-tilsette i sosiale medier... 2 Facebook... 3 Korleis bruker HiST den overordna Facebook-sida?... 3 Tips til godt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer