SIRIUS. Europeisk Politisk Nettverk om undervisning av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Posisjonspapir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIRIUS. Europeisk Politisk Nettverk om undervisning av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Posisjonspapir"

Transkript

1 SIRIUS Europeisk Politisk Nettverk om undervisning av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn Posisjonspapir

2

3 3 SIRIUS EUROPEISK POLITISK NETTVERK OM UNDERVISNING AV BARN OG UNGDOM MED INNVANDRERBAKGRUNN POSISJONSPAPIR

4 4 «The reproduction of all or part of this work, regardless of means, electronic or mechanical, is forbidden without the written consent of the authors and the editor». «SIRIUS is not responsible for the opinions expressed in this publication».

5 5 INNHOLD 1.Forord Bakgrunn Formål Visjon SIRIUS prinsippene for utvikling av politiske tiltak Misjon Nasjonalt Europeisk Strategi Struktur VEDLEGG I - Begrepsapparat VEDLEGG II - Strategi for nasjonal kunnskapsutveksling VEDLEGG III - Noen grunnleggende referanser... 31

6 6

7 7 1. FORORD SIRIUS er en europeisk plattform for samarbeid mellom beslutningstakere, forskere og praktikere for å tilrettelegge utvekslingen av ideer og overføring av informasjon og kunnskap. Nettverket ble etablert for å fremme utviklingen av nasjonal- og EU- politikker som baserer seg på bevis og som har blitt utprøvd i praksis Dette er et internt dokument som har til hensikt en diskusjon innen nettverket for å avklare vår felles visjon, misjon og mål, samt legge frem en treårig strategi. Dette dokumentet vil bli brukt som et grunnlag for fremtidig arbeid innen nettverket. Når papiret har blitt diskutert og avtalt, vil en kortere versjon brukes som et dokument for å bli delt eksternt.

8 8

9 9 2. BAKGRUNN Hvis vi tar et blikk på nåværende state-of-the-art politikkene, og forskningen om undervisning og innvandring, vil vi umiddelbart realisere at det finnes en betydelig mengde av data og kunnskap samlet rundt disse emnene. Allikevel, finnes det ennå en lang vei å gå om vi vil at elevene med innvandrerbakgrunn skal oppnå det samme utdanningsnivået som sine jevnaldrende medelever med majoritetsbakgrunn på skolen. Generelt ønsker undervisningen i EU å nå EU2020 strategien og ET2020 målsetningene som i sin tid ønsker å oppnå følgende mål : Trinn Mål Førskole Øke andelen av barn mellom 4 år og alderen for skolestart som deltar i undervisning i tidlig barndom til minst 95% Videregående Redusere skolefrafallet til 10% Redusere andelen av lavpresterende 15-åringer i lesing, matte og naturfag til under 15% Høyere utdanning Øke andelen av 30 til 34 åringer som fullfører høyere utdanning til 40% Livslang læring Øke gjennomsnittsandelen av voksne som deltar i livslang læring til minst 15% Som dataene viser, er innvandrere ganske langt fra å oppnå disse målene med hensyn til prestasjonen av befolkningen generelt. For eksempel : Når det gjelder tidlig skolefrafall, er andelen for hele EU plassert på 14,1%. Men når vi ser på tilsvarende andel for innvandrere øker andelen til 33% angående tredjelandsborgere (MPG 2012). Førstegenerasjons innvandrere er overrepresentert på det laveste utdanningsnivået, og denne situasjonen varer over tid til den såkalte annengenerasjon. Ifølge PISA dataene, presterer 15-årige innvandrerbarn på det laveste nivået i matematikk, språk og naturfag. 36% av førstegenerasjons innvandrerstudenter presterer på dette laveste nivået mens andelen for majoritetselever er 17%. Dette viser prestasjonsavstanden innen skolesystemet. Hovedformålet av SIRIUS nettverket er å bidra til å minske denne avstanden og markere den stadig viktigere rollen innvandrerne spiller i de europeiske samfunn, kulturer og økonomier.

10 10

11 11 3. FORMÅL For å minske avstanden fremmer vi utviklingen av et sterkt profesjonell læremiljø over hele Europa for å omforme undervisningen av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn I EU Selvsagt innebærer dette å gjennomgå skolesystemet, men det er ikke alt. Hvis vi ser på rapportene fra noen utdanningsorganer (International Association of Educating Cities International Conference on Education, UNESCO ) blir utdanning sett på som en sosial prosess som går utover skolen og krever involveringen av flere agenter og aktører enn lærere. Utdanningen som tilbys av skoler er ikke nok til å fremme en helhetlig utvikling av borgere i de komplekse samfunn i Europa. Derfor må ikke-formell utdanning relatert til samfunnet bli tatt i betraktning så vel som forholdet skole-samfunn. SIRIUS nettverket sikter til å fremme en bedre iverksettelse av politiske tiltak for en livslang læringsprosess. I praksis betyr dette at vi bryr oss om førskole, barne- og ungdomsskolen, videregående utdanning og voksenopplæring så vel som universitetsutdanning. Fordi alle disse faktorene har et nært forhold til hverandre tar vi dem alle i betraktning. Allikevel skal vi fokusere vår oppmerksomhet på følgende tematiske prioriteter som det vises til i EUs oppfordring : 1- Iverksettelse av politikker 2- Skolering 3- Undervisningsstøtte

12 12

13 13 4. VISJON Kjerneelementene i SIRIUS sin visjon kan organiseres i fire grupper: den generelle kvaliteten av skolesystemet, mangfold i skolene, de målrettede tiltakene for innvandrerelever og styring og mainstreaming. De første to viser tydelig at en generell forbedring av skolen har en direkte innvirkning på elevene med innvandrerbakgrunn. De siste to sikter til viktigheten av å introdusere spesifikke tiltak med en direkte innvirkning på målrettede grupper. Generell kvalitet av skolesystemet Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn: o ha tilgang til undervisning og omsorg av høy kvalitet i barndommen o ha få hindringer for å komme seg gjennom skolesystemet o å kunne enkelt bevege seg mellom utdanningsløp (for eksempel mellom akademiske og yrkesrettede løp) o få undervisning av høy kvalitet på skolen o ikke være konsentrert på lavpresterende skoler o å bli opplært av lærere og skoleledere av høy kvalitet, inkludert lærere med innvandrerbakgrunn og lærere utdannet i utlandet. Mangfold i skolen Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn: o blir det ikke diskriminert imot på skolen o følger en studieplan som er av høy kvalitet og relevant for alle elevene, og som står for innvandrerelevenes individuelle behov og forskjellig bakgrunn i undervisningsmetoder og materialer (inkludert læreplanene for humaniora og samfunnslære) o drar nytte av lærere som har tilegnet seg ferdigheter i interkulturell undervisning gjennom lærerutdanningen og etterutdanningskurs. Målrettede tiltak for innvandrerelever - Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn o motta tilpasset undervisning og individuell støtte, spesielt for lavpresterende innvandrerelever o blir lært landets språk også o få støtte på skolen slik at de kan beholde og utvikle sitt morsmål om de vil det o gå på skoler som samarbeider med innvandrermiljøene og kan kommunisere med innvandrerforeldre o motta målrettet og riktig støtte hvis de har spesielle behov. Styring og mainstreaming - Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn o er veiledet i mange områder av livet og ikke kun på skolen (f. eks. en integrert tilnærming ) o er fulgt opp og analysert som en spesifikk gruppe basert på sine skoleerfaring og prestasjon o er tema for utveksling av god praksis i landet vårt.

14 SIRIUS kan spille en dobbel rolle i sitt bidrag til iverksettelsen av nasjonale politiske tiltak i medlemslandene angående innvandring og undervisning. På den ene siden, kan den vurdere jevnlig utviklingen av tiltak og foreta komparative tilnærminger. På den andre siden kan den være en kvalifisert organ for rådgivning for beslutningstakere og pedagogiske aktører. 14

15 15 5. SIRIUS PRINSIPPENE FOR UTVIKLING AV POLITISKE TILTAK Før vi introduserer SIRIUS sin misjon er det viktig å fremheve skoledynamikkene som behøves for å legge til rette for denne oppnåelsen. Samlet sett, er en stor del av initiativene i skolereformen ennå i prosessen av å bli omvandlet til et nytt paradigme som forplikter seg til en ny strategisk tenkning. Tradisjonelt sett baserte skolereformene seg på rasjonelle og lineære tilnærminger som har blitt utilstrekkelig i disse dager. I dag må vi fremme reformer som fungerer under en samfunnsbasert, systemisk og inkluderende tilnærming. Om vi tar til oss denne holistiske tilnærmingen, endrer politikkutformingen og iverksettelsen målgruppen, omfanget og systemet av forholdene: Fra en skoletilnærming til en samfunnstilnærming Skolen blir ikke sett som en isolert institusjon, et mikrokosmos som skal innlemmes i noen spesifikke mål, men som et nøkkelelement av et større samfunn hvor det pedagogiske ansvaret av alle aktørene er fordelt. Praktisk sett betyr det at vi skal foreslå: o tiltak rettet mot å koordinere et skolesystem som et ledd i et felleskap, istedenfor tiltak rettet mot hver skole. o tiltak rettet mot å minske avstanden i overgangsprosessen mellom skoler (fra barneskolen til ungdomsskolen, fra ungdomsskolen til videregående, fra videregående til voksenutdanning. o tiltak som sikter til å tilrettelegge den strategiske deltakelsen av innvandrerfamilier ved å skape en følelse av tilhørighet og en positiv relasjon. o tiltak som sikter til å styrke den pedagogiske rollen av grupper og institusjoner i felleskapet ved å markere denne pedagogiske rollen av dem alle. Fra en tilnærming til sektoren til en tilnærming til systemet Skolen blir ikke sett som et sted hvor forskjellige aktører spiller spesifikke roller uten noen forbindelse og koordinering mellom dem; men den er heller sett på som en felles arena hvor et profesjonelt utdanningsnivå jobber for skolesuksess for alle. Praktisk sett betyr det at vi skal foreslå: o tiltak rettet mot å utdanne lærere i strategisk tenkning ikke bare lære hvordan undervise barn med innvandrerbakgrunn, men også lære hvordan gjøre undervisningen meningsfull for innvandrerelever. o tiltak rettet mot å fremme likeverdighet i sammensetningen av skolen, og som tar i betraktning et komplekst samspill av interne og eksterne faktorer. o tiltak rettet mot å tilrettelegge etableringen av skoler som lærende felleskap hvor alle deltakerne får sjansen til å lære fra hverandre.

16 16 o politikker rettet mot å regulere anti-diskriminerende tiltak fra en systemisk tilnærming (rase, klasse og kjønn). Fra en integrerings til en inkluderings tilnærming Skoler blir bedt om å bevege seg mot mer inkluderende tilnærminger. Skolen blir sett som en plass som tar imot alle forskjellene, og hvor mangfold er en rikdom som utgjør en relevant del av læreplanen og undervisningsmetoden. Men denne inklusive tilnærmingen trenger noen strukturelle endringer basert på : o tiltak som sikter til å redusere den tidlige inndelingen i studieløp, kombinert med en tydelig reduksjon av intern inndeling i skolen. o tiltak rettet mot å fokusere på lærernes kompetanser: holdninger, atferd og ferdigheter. o tiltak rettet mot å fremme en menneskerettighet tilnærming i samfunnsfag. o tiltak rettet mot å ta hensyn til særegenskapene av innvandrerelevene etter alder (språkutvikling for ISCED-0, skolemisnøye for ISCED-1, skoleovergang for ISCED-2).

17 17 6. MISJON Vår misjon kan beskrives i tre grunnleggende handlinger: Kunnskapsoverføring Påvirke politisk utvikling og iverksettelse av tiltak Bringe sammen samarbeidspartnere fra EU land og nøkkelaktører, inkludert beslutningstakere, forskere, praktikere, representanter fra innvandrermiljøer, NGO, internasjonale organisasjoner og andre relevante aktører. Vi har allerede uttalt at vi ønsker å fremme et sterkt profesjonell læremiljø over hele EU i et forsøk for å minske prestasjonsavstanden mellom barn og ungdom med innvandrerbakgrunn med de jevnaldrende majoritetsbarna. Et profesjonelt læremiljø betyr at alle partene samarbeider under følgende prinsipper: Deler verdier og visjon Kollektivt ansvar Reflekterende faglig undersøkelse Samarbeid Samarbeidslæring Disse prinsippene må bli forstått både fra et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Når vi diskuterer samarbeid, eller kollektivt ansvar, understreker vi en internasjonal og interkulturell tilnærming som blir mindre monokulturelle. Men når vi har lagt til grunn disse grunnleggende prinsippene fra dette perspektivet trenger vi å beskrive vår misjon. Vi trenger å finne veiene som driver vår utdanningssystem mot vellykkede resultater, og SIRIUS hovedformål er kommunikasjonen mellom aktørene. I andre ord, essensen av SIRIUS er å fremme og styrke kunnskapsoverføringen mellom aktører for å bedre undervisningen av barn og ungdom med innvandrerbakgrunn over hele EU. Denne kunnskapsoverføringen burde gjøre det mulig for barna og ungdommene med innvandrerbakgrunn å delta i undervisningsrammeverk av høy kvalitet, og prestere på samme nivå som sine jevnaldre med majoritetsbakgrunn. Denne kunnskapsoverføringen, for å oppnå målet av en bedre skoleprestasjon, burde bli foretatt i to handlingstrinn: NASJONALT og EUROPEISK.

18 6.1. Nasjonalt 18 Dette er kunnskapsoverføringen som finner sted på landsbasis. Målet er: Å OVERFØRE FOR Å OMFORME. For de større landene kan det også vurderes en regional skala. Her er hvor de tre hovedaktørene møtes og har sjansen til å omforme virkeligheten gjennom kunnskapsoverføring: beslutningstakere, fagfolk (lærere, forskere) og innvandrere. I denne sammenhengen er det veldig viktig at hvert land har et nasjonalt nettverk med disse deltakerne hvor: Beslutningstakere kan overføre sin kunnskap om politikk-utforming o til fagfolk for å sette dem i stand til å fokusere sine anstrengelser på sosiale behov. o til innvandrere for å sette dem i stand til få et bredere og tydeligere syn av tiltakene som er rettet mot dem. Fagfolk kan overføre sin kunnskap o til beslutningstakere for å sette dem i stand til å lære mer fra forskning og hverdagen når de skal utforme sine politiske tiltak. o til innvandrere for å styrke dem med vellykkede strategier for å bedre skoleprestasjonene til sine barn. Innvandrere kan overføre sin kunnskap o til beslutningstakere for å sette dem i stand til å delta aktivt i beslutningsprosessene som berører dem direkte ved å forklare sine nåværende behov og forventninger. o til fagfolk for å sette dem i stand til å aktivt ta del i de samfunnsprosessene som involverer skolen og som kan være viktige for en bedre skoleprestasjon Europeisk Dette angår kunnskapsoverføringen som skjer på internasjonalt skala innen EU. Målet er å OVERFØRE FOR Å LÆRE. Her kan landene lære fra andre lands erfaring og øke strategilisten som skal iverksettes. I så henseende blir rollen av samarbeidende partnere avgjørende fordi de er en del av organisasjoner på tvers av grensene som kan hjelpe til i denne overføringen. Rollen sin kan også bli veldig relevant for å tilrettelegge kontakten mellom partnere gjennom flere handlinger. Beslutningstakere fra det ene landet kan være interesserte i å motta og overføre kunnskap i iverksettelsen av politikker fra og med beslutningstakere fra andre land. De kan også være interesserte i å lære fra utenlandske fagfolk eller innvandrere fra det samme miljøet som sin egen. o Orientering i tiltak o Konferanser Fagfolk fra et land kan være interessert i å få kunnskap fra beslutningstakere eller fagfolk fra andre land.

19 19 o Fagfellevurderinger o Workshops Innvandrere kan være interessert i å komme i kontakt med andre innvandrermiljøer og organisasjoner over hele Europa for å drive lobbyvirksomhet for forbedringen av politikkene som er rettet mot dem. o Møter o Nettverk Vedlegg II viser et forslag av nasjonal strategi for kunnskapsutveksling.

20 20

21 21 7. STRATEGI SIRIUS strategien, etter formålet som var inkludert i 2011 oppfordringen, bidrar til å oppnå målene i både EU og ET2020. Derfor, har den strategiske planen blitt uttenkt for å fungere under disse. På generelt nivå, identifiserer vi her tre generelle strategier. Det er fornuftig at disse strategiene vil utvikles i enighet med den logiske utviklingen av nettverket: vi vil bruke mer tid på oppgaver som skal settes på plass i de første årene og vi vil fokusere på konsolideringen senere: Strategi KONSTITUERING UTVIDELSE KONSOLIDERING SIRIUS strategiske bidrag til EU og ET 2020 for utvikling av nasjonale politikker og iverksettelse Definere en beskjed og en visjon rundt effektiv iverksettelse av politiske tiltak. Strukturere midlene og områdene hvor denne visjonen av iverksettelse av politiske tiltak kan videreføres. Utvikle konkrete erfaringer i effektiv iverksettelse av politiske tiltak i nasjonale kontekster. Styrke det europeiske samarbeidet om innvandring og utdanning over hele EU. Evaluere iverksettelsesprosessen av effektive politiske tiltak som har blitt satt på plass. Organisere et kontinuerlig prosess for å overvåke et strukturelt oppfølging av nettet. Når det gjelder det første stadiet, må det tas i betraktning noen driftsfaser for å nå målene i disse tre årene. Denne planleggingen er viet til å identifisere mål som dekker følgende områder: Mål angående det nasjonale nivået Mål angående det europeiske nivået Disse målene må ikke være planlagt som uavhengige elementer men de må være integrerte i den nåværende SIRIUS strukturen basert på to nivåer: Et internt nivå, bestående av en WP struktur Et eksternt nivå, bestående av DG EAC strategien med to andre nettverk (skoleledelse og nøkkelkompetanser). Etter å ha tatt i betraktning alle sidene vedtar vi det følgende strategiske nettverket for perioden Denne perioden fokuserer hovedsakelig på å danne nettverket :

22 22 Nasjonalt nivå Europeisk nivå MÅL PÅ NASJONALT OG EUROPEISK NIVÅ Identifikasjon av Design av en prøveperiode på Implementering og kjerneelementene for å et av utviklingsområdene på vurdering av oppnå en vellykket nasjonalt nivå identifisert i prøveperioden på iverksettelse av tiltak i nasjonalt nivå. samsvar med den Metodikk: nasjonale møter. Metodikk: nasjonale konteksten. internasjonalt Bygging av den nødvendige samarbeid. Bygging av den grunnleggende infrastrukturen som skal drifte nettverket: avtaler, kommunikasjonsverktøy Identifisering av en europeisk visjon og strategi for en effektiv iverksettelse av politiske tiltak på EU nivå. Metodikk: nasjonale rapporter, WP rapporter og litteratur anmeldelser. Bygging av den grunnleggende infrastrukturen som skal drifte nettverket: Corporate image og utvidelse av partnerskapet strukturen til informasjon og dokument handtering: fremleggelse av de første resultatene. Diskusjon med EUs organer (EF, EP og Rådet) om behovet for nye EU-virkemidler for å sikre en effektiv gjennomføring av politikken. Metodikk: møter, konferanser. Bygging av den essensielle informasjonsstrukturen og dokumentasjonshandtering: utgivelse av en rekke iverksettelsespolitikker, innføring i EU organer (offentlig og i det sivile samfunn) Bygging av en finansieringsstrategi for at nettverket skal være bærekraftig: nye oppfordringer, ny EF kontrakt, privat finansiering Lobby handling for å få godkjent de fornyede EU instrumenter (direktiv, vedtak eller anbefaling) som tilrettelegger for en effektiv implementering av politiske tiltak over hele EU. Metodikk: kampanje, mobilisering av det sivile samfunn. Bygging av en finansieringsstrategi for at nettverket skal være bærekraftig: nye oppfordringer, ny EF kontrakt, privat finansiering

23 23 HOVEDAKSJONER PR. ARBEIDSPAKKER WP1- Fokus gruppe dynamikk for å utforske diskursen og fremme den lokale Iverksettelse av deltakelsen av partnerne. tiltak og Posisjonspapir som forklarer kjerneelementene og nettverkets strategi. nettverksbygging Nasjonale møter for å utforme innoverende aksjoner rundt et spesifikt emne og sin iverksettelse. Studier og forslag for nye EU instrumenter innen lovverket som hjelper med å befeste de nye strategiene. WP2- Skolering Faglig kapasitet (i forhold til EF nettverket om SKOLELEDELSE), skaper oversikter rundt iverksettelse av tiltak i landene av SIRIUS nettverket ; foreta fagfellevurdering og møter med beslutningstakere. Samfunnsfag (i forhold til EF nettverket om NØKKELKOMPETANSER), skape oversikt om utforming av politikker i landene i SIRIUS nettverket ; foreta fagfellevurderingen og møter med beslutningstakere. ( ) WP3- Pedagogisk støtte Veiledning (i forhold til EF nettverket om NØKKELKOMPETANSER). Innvandrerdeltakelse i skolesystemet (i forhold til EF nettverket om SKOLEDELSE). Foreldrenes involvering. Samfunnsengasjement ( )

24 24

25 25 8. STRUKTUR Strukturen av SIRIUS nettverket består av: 1. Generell koordinering. 2. Styringskomite. 3. Nasjonale partnere. 4. Samarbeidspartnere. Hver rolle i strukturen er planlagt som følger: Struktur Land involvert Funksjoner A. Generell Spania Kommunikasjon med EF koordinering Handtering av intern kommunikasjon i SIRIUS Administrative krav Finansielle forhold B. Styringskomite Tyskland Spania Netherland C. Nasjonale partnere D. Samarbeidspartnere Østerrike Belgia Kroatia Kypros Tyskland Hellas Estland Ungarn Italia Latvia Litauen Norge Portugal Romania Spania Netherland IMISCOE MPG-MIPEX MPI NEPC WP koordinering Drift av generelle møter Kvalitetstilsyn av papirer og dokumenter Institusjonell representasjon Bærekraft og kunnskapsoverføring Nasjonal koordinering Drift av nasjonale møter Drift av nasjonale og lokale nettverk Innspill til WP aktiviteter Vitenskapelig kvalitetssikring rådgivning Oppsamling og oppdatering av kunnskap publisering Formidling gjennom egne nettverk og

26 26 OSF-OSE CICE hendelser reklame Kontakt med andre aktører nettverksbygging

27 27 VEDLEGG I. BEGREPSAPPARAT Definisjon av innvandrerbakgrunn Forhold mellom innvandrerbakgrunn og nasjonalitet SIRIUS nettverket bruker begrepene barn med innvandrerbakgrunn, barn av innvandrere og innvandrerelever i samsvar med EFs Grønnbok 2008: barn av alle personer som bor i et EU-land hvor de ikke ble født, uavhengig om de er tredjelandsborgere, borgere av et annet medlemsland i EU eller senere har blitt statsborgere i vertsstaten. SIRIUS nettverket relaterer innvandrerbakgrunn til sin egen eller foreldrenes nasjonalitet. Dette ekskluderer interne nasjonale innvandrere og inkluderer utenlandske EU borgere. I samsvar med EF sin konseptualisering uttrykt i Grønnbok 2008, blir EU borgere som bor i et annet medlemsland inkludert siden de spesifikke pedagogiske problemstillingene som behandles også gjelder et betydelig antall av dem. Definisjon av elever som ikke har innvandrerbakgrunn SIRIUS nettverket bruker majoritet. Dette begrepet blir vanligvis brukt av OECD for å beskrive de studentene som ble født i det landet de ble eksaminert og som hadde minst én forelder født i det landet (se rapporten Where immigrant students succeed, OECD 2006). Forskjell mellom innvandrerbakgrunn, minoriteter og minoriserte grupper Generasjoner av ungdom med innvandrerbakgrunn SIRIUS nettverket vurderer også det som blir kalt innvandrermiljøer, fordi det er en delt konvensjon, uttalt i Grønnbok 2008, at fenomenet av avstand i utdanning og faktorene bak disse kan også gjelde for etterfølgende generasjoner (naturaliserte eller ikke), særlig der segregering fra mainstream miljøet av vertsmedlemslandet finner sted. For SIRIUS nettverket kan ikke ungdommer med innvandrerbakgrunn bli sett på som en homogen gruppe. Vi kommer til å identifisere to grupper: første generasjonsstudenter som ble født utenfor oppholdslandet med foreldre som også ble født i et annet land; og annen generasjons studenter som selv er født i oppholdslandet men som har foreldre som ble født i et annet land, (for eksempel studenter som har gjennomgått sin utdanning i oppholdslandet. Disse kriteriene er i samsvar med rapporten Where immigrant students succeed (OECD-2006).

28 28 Rollen av romfolk elever i nettverket Sosialt vanskeligstilte elever i nettverket Grønnboken, 2008, inkluderer ikke referanser til grupper av ikkeinnvandrende EU borgere med en etnisk forskjell eller en kulturell identitet som også har en høy tendens til sosial ekskludering (for eksempel romfolk). Likevel, mange aspekter av analysen og av undervisningsutfordringene beskrevet i SIRIUS sitt arbeid kan også gjelde for dem. SIRIUS nettverket vil ikke inkludere sosialt vanskeligstilte barn og ungdom, siden EF har andre nettverk relatert med dette emnet (for eksempel nettverket mot fattigdom og ekskludering). Videre, miljøer med innvandrerbakgrunn er ikke alltid sosialt vanskeligstilte, og dermed vil vi fokusere på innvandrere som er sosialt vanskeligstilte.

29 29 VEDLEGG II. STRATEGI FOR NASJONAL KUNNSKAPSUTVEKSLING Strategi for nasjonal kunnskapsutveksling Kunnskapsoverføring ved å aktivt delta i beslutningstaking prosessen som bekymrer innvandrere direkte ved å forklare behov og forventinger Beslutningstakere Innvandrere Kunnskapsoverføring for å få til omfattende kunnskap om målrettet politikk Kunnskapsoverføring for å tilrettelegge fokuset av innsatsene på sosiale behov Kunnskapsoverføring for å tilrettelegge at man tar hensyn til resultat av forskning og praktisk erfaring i utforming av politikker Kunnskapsoverføring for styrke med suksessfulle strategier for å bedre barnas skoleprestasjoner Kunnskapsoverføringer ved å delta aktivt i kommunikasjonen av problemstillingen i skolene for å bedre skoleprestasjonene Fagfolk og forskere

30 30

31 31 VEDLEGG III. NOEN GRUNNLEGGENDE REFERANSER Contested issues of social inclusion through education in multiethnic communities across Europe(Szalai, 2011) Council conclusions on the education of children with a migrant background (European Council, 2009) Education and the integration of migrants (Heckmann, 2008) Education indicators for migrant integration (MPG, 2012). Grønnbok om migrasjon og mobilitet : utfordringer og muligheter for EUs utdanningssystemer (Europeisk Råk, 2008). Integrating immigrant students into school in Europe (Eurydice, 2009). Making the mark? An overview of current challenges in the education for migrant, minority and marginalized children in Europe (OSI, 2008). MIPEX Series. OECD Reviews of Migrant Education. The second generation in Europe. Education and the transition to the labour market (Crul & Schneider, 2009). Untapped skill: realising the potential of immigrant students (OECD, 2012). What works in migrant education? (Nusche, 2009).

32 32

SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn

SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn SIRIUS Faglig kapasitet på skolene når det gjelder utdanning av innvandrerbarn En utforskning av politiske tiltak i landene av SIRIUS nettverket 3 SIRIUS FAGLIG KAPASITET PÅ SKOLENE NÅR DET GJELDER UTDANNING

Detaljer

FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING

FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING FEM HOVEDBUDSKAP OM INKLUDERENDE OPPLÆRING Fra teori til praksis European Agency for Special Needs and Inclusive Education European Agency for Special Needs and Inclusive Education (EA, tidligere kjent

Detaljer

FLERKULTURELT MANGFOLD OG TILPASSET OPPLÆRING/ SPESIALUNDERVISNING

FLERKULTURELT MANGFOLD OG TILPASSET OPPLÆRING/ SPESIALUNDERVISNING FLERKULTURELT MANGFOLD OG TILPASSET OPPLÆRING/ SPESIALUNDERVISNING OPPSUMMERINGSRAPPORT Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring er en

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene

Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Nøkkelprinsipper for å fremme kvalitet i inkluderende opplæring Anbefalinger til myndighetene Europeisk senter

Detaljer

Utvikling av et sett med indikatorer

Utvikling av et sett med indikatorer Utvikling av et sett med indikatorer for inkluderende opplæring i Europa Europeisk senter for utvikling av tilpasset opplæring Rapporten er resultatet av et prosjekt som mottok støtte fra EUs Program for

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING. En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land

Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING. En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land Interkulturelle arbeidsplasser i Europa UTDANNING En sammenliknende undersøkelse på arbeidsplasser i utdanningssektoren i ti europeiske land Innhold Innhold...3 Anerkjennelse av bidragsytere...4 Forord...5

Detaljer

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa

Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa Særskilt tilrettelagt opplæring i Europa TEMATISK PUBLIKASJON Januar 2003 European Agency for Development in Special Needs Education Med støtte fra EURYDICE Informasjonsnettverket for opplæring i Europa

Detaljer

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Et initiativ støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet PROGRESS (2007-2013) Antirasistisk Senter og JURK -

Detaljer

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015.

Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Innspill til KD om stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning Innspill av 26.06.2015. 2015001214

Detaljer

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul

Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Håndbok i antidiskrimineringsarbeid for frivillige organisasjoner Del I Kursmodul Seminar om bevisstgjøring om antidiskriminering og likeverd rettet mot frivillige organisasjoner - VT/2010/007 - Łukasz

Detaljer

Unge stemmer. Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen. European Agency for Development in Special Needs Education

Unge stemmer. Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen. European Agency for Development in Special Needs Education Unge stemmer Hvordan imøtekomme mangfoldet i opplæringen European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten er et sammendrag av presentasjonene og resultatene fra den europeiske

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Undervisning i forbrukerkompetanse. forbrukerundervisning. TemaNord 2010:567. Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning

Undervisning i forbrukerkompetanse. forbrukerundervisning. TemaNord 2010:567. Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning Undervisning i forbrukerkompetanse en strategi for forbrukerundervisning Forslag til mål og programinnhold for forbrukerundervisning TemaNord 2010:567 Undervisning i forbrukerkompetanse - en strategi for

Detaljer

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger

retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet en gjennomgang og anbefalinger Dette heftet er et produkt fra arbeidsgruppe 3 i COST Action IS0801 og handler om digital mobbing. medlemmene

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten og den vedlagte interaktive CD-en er laget og publisert av

Detaljer

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap Perspektiv på naturvitenskapelig talent og praktisk-musiske fag Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer

Håndbok. Hvordan implementere praksis på best mulig måte. Contributions:

Håndbok. Hvordan implementere praksis på best mulig måte. Contributions: Håndbok Hvordan implementere praksis på best mulig måte Contributions: This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Nytt OECD-prosjekt om realkompetansevurdering (RNFIL) Nasjonal Bakgrunnsrapport 2006 NORGE

Nytt OECD-prosjekt om realkompetansevurdering (RNFIL) Nasjonal Bakgrunnsrapport 2006 NORGE Nytt OECD-prosjekt om realkompetansevurdering (RNFIL) Nasjonal Bakgrunnsrapport 2006 NORGE Innholdsfortegnelse Innledning 3 Del 1: Kontekstuelle faktorer 1.1 Demografisk endring 5 1.2 Internationalisering

Detaljer

Framework of Reference

Framework of Reference NO DK Framework of Reference The Making of: Leadership in Education A European Qualification Network for Effective School Leadership 141730-2008-LLP-DE-COMENIUS-CNW Imprint Niedersächsisches Landesinstitut

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?"

ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE. Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler? ENTREPRENØRSKAP I VIDEREGÅENDE SKOLE "Hva kjennetegner vellykkede entreprenørskapsmiljøer ved to videregående skoler?" Growing plant in lightbulb. By nyoin. Copyright. Av Therese Eidsaune og Christine

Detaljer

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater?

Marit Evelyn Heggland. På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? Marit Evelyn Heggland På hvilken måte legger ledere i voksenopplæringen til rette for å fremme deltakernes utvikling og resultater? en studie av skoleledere i lys av pedagogisk ledelse Master i skoleledelse

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer