INNSYN ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNSYN ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES"

Transkript

1 IY ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE 1

2 nitt + 7,6 m + 2,1 m Plan 1: etasje Plan 1: etasje Fasade mot sør 1:200 Ill.: Bystyresal og kantine Ill.: Inngangsparti med åpning mot øst og lysinnslipp IY 2 ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE

3 + 11,6 m + 15,6 m Plan 1: etasje Plan 1: etasje Fasade mot vest 1:200 Fasade mot øst 1:200 IY 3 ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE

4 isjon årt utkast er utformet med tanke på å gi byen: -et åpent, innbydende og romslig torg for byens demokrati -et synlig bygg med tydelig identitet -en god og funksjonell arbeidplass Landskaps- og bysituasjon, referanser andnes ligger innest i Gandsfjorden, og rådhustomten ligger innerst i ågen. Fjorden er orientert nord-sør og ågen innerst er orientert øst-vest. I tillegg til fjorden er Lifjellet og Dalsnuten i nordøst viktige naturreferanser. Tomten ligger i Havneparken vis a vis kulturhuset, på utfylt område utenfor den historiske strandlinjen. Området er under utvikling og dette innebærer at omgivelsene ikke er entydig definert. Området er preget av tidligere industribebyggelse i transformasjon, med bygninger og bygningsstrukturer i større skala, og utformingen av rådhuset vil selv kunne bli en premissleverandør for videre utforming av området. Landsiden, vest for jernbanelinjen, er preget av en bymessig utvikling med kvartaler med handels- og byfunksjoner, organisert langs/rundt Langgata. Bebyggelsen omkring er bebygget med villaer/småhus. Fra Langgata er det tverrforbindelser under jernbanelinjen ned til ågen. Olav Kyrres gate er den viktigste av disse, og denne går via Olavs plass og parken ved rutebilstasjonen, videre over Elvegata og ned til ågen og rådhustomten. iktige bymessige referanser/funksjoner i området vil bl.a. være nye ruten ( Lysning ), under planlegging), kulturhuset, og blandet bebyggelse med byfunksjoner/handel langs Elvegata. Rådhustomten ligger godt synlig ved havnebassenget mot sør, og det faller naturlig at rådhusets sørlige del åpner seg mot denne siden. amtidig er det en fordel hvis hovedadkomsten i noen grad skjermes mot trafikken i Elvegata. Konsept - hovedgrep Anlegget er organisert rundt ett innvendig atrium og en sekvens av utvendige atrier som går gjennom bygget. Det innvendige atriet er skåret inn fra sør og inneholder hovedadkomst, vestibyle og amfi. Den gjennomgående utvendige sekvensen er skåret inn fra nord. I det sentrale området av bygget ligger atriene mot hverandre. Hovedinngangsområdet med atrium/amfi er formet med romslig åpenhet henvendt med mot ågen. estibylen er lagt vinkelrett på kaien for å gi sentralrommet optimal kontakt med sjøen. Det er lagt inn åpning i taket utenfor hovedinngangen som gir luftighet og supplerende dagslys inn i bygget. Fra det innvendige amfiet er det god visuell og funksjonell kontakt til byggets ulike deler. De utvendige atriene som er skåret inn nordfra, blir viktige lyse og Illustrasjon - hovedgrep grønne referanser i interiøret. Mot nord er uterommet skåret ned til bakkenivå, hvor økonomiinngang er lagt. Over de midtre delene av bygget danner 2. etasje bunnivå (og korresponderer med øvre del amfi), mens denne romlige sekvensen i sør ender opp i kantinen mot havn rundt bystyresalen ved inngangsparti på 1. etasjenivå. Bystyresalen blir det synlige navet som vrir gårdsrommene sammen mot inngangsretningen og viser vei inn. Bystyresalen går over to etasjer og framstår som et tydelig og synlig element i anlegget, og signaliserer åpenhet og romslighet. Bystyresalen utgjør sammen med formannskapssal og andre møterom et møtetårn sentralt i bygget. alen danner bakvegg i kantinen og viser seg samtidig som et tydelig og lesbart element i fasaden ved inngangspartiet. Åpne funksjoner (hovedinngang, kantine, fellesareal for kompetansesenteret, vrimleareal, overdekket uteareal, etc.) er søkt plassert i tilknytning til inngangpartiet mot ågen. Gjennom sammenknytning av bystyresal, sentralrom, kantine og kaifront har vi søkt å legge til rette for bruk med lav terskel. Prosjektet er utformet med tanke på åpenhet og opplevelsesrikhet. Utformingen søker å gi en god arena for modige møter mellom borgerne og kommunen, og god intern kommunikasjon mellom kommunens ulike avdelinger. Rådhuset forholder seg i hovedsak til regulert kvartalsstruktur, med unntak av inngangpartiet mot sør som er trukket noe tilbake, særlig på bakkeplan. Hjørnet mot øst er formet som en fot med passasjemulighet bak, til østre gate. Hovedkonsept: inne, ute, bystyresal Hovedkonsept: uterom / hager målestokk 1:500 ituasjonsplan 1:500 IY ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE

5 Totalt areal: 4. etasje m m2 Axonometri av alle etasjer: Funksjonell oppdeling, planløsning Formannskapssal i har vektlagt hensynet til arealeffektivitet og mulighet for flerbruk gjennom utforming av åpne og generelle og fleksible romsoner. Politisk Administrasjon 4.etasje Etasjen disponeres av den politikere og administrasjon, samt noen støttefunksjoner. Det er lagt til rette for en romslig takterrasse og balkong med utsikt over ågen/byen. Partikontorer ligger mot sentralrom over inngangsparti. Rådmann m/stab, kommunikasjon Kommunaldir. m/stab, kommuneadvokaten Intern støtte Budsjett og analyse 3.etasje Forvaltere (bymiljø) og intern støtte er i hovedsak lokalisert her. Tillitsvalgte og HM-funksjoner med legekontor og undersøkelsesrom (administrasjon), ligger skjermet i sørfløyen. Partikontorer ligger lett tilgjengelig mot sentralrom over inngangparti. Teknisk (sjakter) Ill.: Perspektiv fra 2. etasje mot indre hage. Kaffebar og fellesarealer. 3. etasje m2 4. etasje 2.etasje De myndighetsutøvende funksjonene byggesak, byplan og landbruk, er lokalisert her, med servicetorg (administrasjon) i bakkant av amfiet. Herfra er det kort vei til bakenforliggende møterom for bl.a. foråndskonferanser og saksbehandlerkontorer. Løsningen legger for øvrig opp til god intern kontakt mellom byggesak og plan. Administrasjon HM, bedriftslegen Tillitsvalgte / HO Forvaltere (Bymiljø) Om ønskelig kan servicetorget flyttes/slås sammen med resepsjonen i 1. etasje østfløy, men da må noen funksjoner som er knyttet til byarkiv /dokumentsenter flyttes opp til 2. etasje. Intern støtte Regnskap og lønn, KP Personal, skatt, kommunerevisjonen Politisk (partikontorer) Teknisk (sjakter) 2. etasje 2480 m2 3. etasje Bystyresalen ligger fremskutt og framstår som et eget arkitektonisk element i anlegget, både interiørog eksteriørmessig. Galleri bystyresal Myndighetsutøvende Ill.: Perspektiv fra 4. etasje med fellesarealer, ordførerens kontor og takhage. Det er mulig å bearbeide kantinens kjøkkenfunksjon i forhold til ønsket grad av mattilberedning. Landbruk I vestre og nordre fløy ligger IKT, dokumentsenter/byarkiv og teknisk rom. Etasjen har lyse rom i randsonene, og mørke rom med serverareal, byarkiv og tekniske rom under dekket i byggets sentrale deler, under amfi og gårdsrom. Løsningen legger opp til at funksjoner i 1. etasje kan brukes uavhengig av øvrige funksjoner på rådhuset, som da kan låses av etter vanlig kontortid. Med tanke på tekniske føringer og flyt ville det vært en fordel om tekniske rom kunne ligge i en vanntett kjelleretasje. Byplan Byggesak Administrasjon 1.etasje Hovedadkomst og resepsjon ligger ved inngangspartiet, vis a vis bystyresal og kantine. kompetansesenteret med tilhørende opplæringsarealer og konferanserom er lokalisert i vestfløyen mot Elvegata. I forlengelse av kompetansesenteret mot sør ligger pausearealene hvor det kan legges opp til sambruk med kantinen. Kantinen, som går over to etasjer, ligger inn mot bystyresalen med tilhørende galleri for publikum og journalister. ervicekontor tillerom Teknisk (sjakter) 2. etasje 1. etasje 3028 m2 Bystyresal Intern kommunikasjon Det er lagt vekt på brukervennlighet, effektive kommunikasjonlinjer og god orienterbarhet. Hovedtrapp og heiser er plassert sentralt i anlegget ved amfiet, synlig fra hovedinngang. Herfra er det kort avstand til arbeidsplasser og betjenende funksjoner rundt. Kommunikasjonsarealene er utformet med tanke på at disse samtidig skal være uformelle møtesoner. Innvendige kommunikasjonsårer ender i hovedsak opp i lyse uterom, innskåret i fasaden. Rømningsveier, som også fungerer som interntrapper, er lagt i tilknytning til eller i nærhet av disse lysrommene. I tillegg er det vist internforbindelser mellom etasjene hvor dette anses hensiktsmessig i forhold til nærhet, for eksempel mellom 3. og 4. etasje nordfløy. Kantine Konferansesenter konomiinngang er lagt via lysgård mot nord. Det er lagt en innvendig forbindelse i bakkant av kompetansesenteret, hvor det også er plassert egen separat heis og trapp. IKT og dokumentsenter m/serverareal ykkelparkering og garderober Teknisk (sjakter og teknisk rom) For detaljert arealoversikt se vedlegg i leseheftet Ill.: Perspektiv av bygget sett ovenfra sørøst Uformelle 1. etasje Formelle Ill.: Formelle og uformelle møtesteder Fasade mot nord 1:200 Ill.: Kommunikasjon innad i bygget IY ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE 5

6 Fasadeutforming og materialer Utvendig fasademateriale er utformet med tanke på lang levetid og lave vedlikeholdskostnader. Fasadene er utformet med utgangspunkt i anleggets organisering. Hovedmaterialer er tegl og glass. i har lagt vekt på å legge mest mulig åpne funksjoner (og større rom) mot gatene i 1. etasje. Hovedtyngden av 1. etasje er utformet i glass kombinert med tett materiale i slekt med glass, eksempelvis kobber/metall. Kantinen over to etasjer er lagt på bakkeplan ved inngangsside henvendt mot ågen. Fasade rundt 2. og 3. etasje, og til dels 4. etasje, er foreslått kledd med dyp tegl/keramisk kledning, i tråd med stedets tradisjoner. Teglen kan imidlertid formes på en ikke-tradisjonell måte. For å understreke at teglen er ikke-bærende, foreslår vi i utgangpunktet påhengt shingel-tegl som kledning. Alternativet er opphengt yttersjikt i mer tradisjonell teglstein. Regulære vertikale åpninger i disse veggene søker å gi ro til fasadene, samtidig som de uttrykker de repetitive kontormodulene. Foto: andnes tæglverk - Gamlaverket Foto: Cover-stener i tegl kler fasadene Møtetårnet med bystyresal i første etasje, er et eget fasadeelement, både utad og innad i bygget. Bystyresalen, galleriet og møterommet i tredje etasje er kledd med lakkert, perforert metall. På kveldstid fungerer metallfasaden som en lanterne som lyser når disse er i bruk. På dagtid siles dagslyset inn i møterommene. Foto: Perforert og lakkert metallfasade Foto: Maison de Portugal Innskårne partier mot gatene gir lys inn i bygningen og understreker samtidig byggets indre kommunikasjonssystem. De skaper samtidig variasjoner ( skift ) i fasadene. I innvendige gårdsrom er glass i stor grad benyttet. Likeledes har vi for deler av de innskårne partier og gårdsrommene foreslått hele glassfasader med varierte sjikt (differensiert solavskjerming), avhenging av sikt- og lysforhold. Utvendig gulv ved inngangparti og innvendig gulv i vestibyle bør koordineres med valg av endelig dekke på havnepromenade. i ser for oss at inngangsparti og byggets fellesområder (vestibyle mv.) materialmessig knyttes sammen, for eksempel ved bruk av slipt betong evt. i kombinasjon med naturstein. vrige gulv innover i avdelingene kan utformes i tre eller annet materiale. i ser for oss at fast inventar utformes i et varmt materiale som tre. Miljøkonsept andnes rådhus skal profileres som et pilotprosjekt innen Fremtidens byer og som passivhus. årt bidrag er et resultat av en helhetlig energitanke. Ideen vi har gått ut fra er en kompakt bygingskropp og optimalisert vindusplassering for naturlig lys uten for mye oppvarming. Resultatet er en kompakt bygningsstruktur med gode forhold mellom utvendig overflate og maksimalt volum. Glassfasadene mot sør er minimalisert og trukket under tak for å sikre bygget mot overoppheting. Dette sikrer god termisk komfort, og legger grunnlaget for et bygg som kan detaljeres med hensyn til varmetapstall og energibehov. Dagslysforholdene har vært avgjørende for arkitekturen. Det store overlyset i atriet trekker dagslyset dypt inn i husets struktur noe som reduserer behov for kunstig belysning betraktelig. I overlyset bør det legges inn en kombinasjon av solceller og superisolerende aerogel. Aerogelen, vil i tillegg til å isolere, spre dagslyset lenger inn i bygget enn konvensjonelle overlys. Takflaten er godt egnet for plassering av solceller og solfangere. år en utover dette velger gode, varige materialer blir resultatet et bygg med godt arbeidsmiljø og lav livsløpskostnad. Teknikk Det vises til 06. Tekniske løsninger i konkurransegrunnlaget. Konstruksjoner foreslås som en kombinasjon av plasstøpte betongkonstruksjoner og elementer. i vil søke å redusere antall søylepunkter innenfor ytterveggsposisjonene for å gi bygget størst mulig grad av fleksibilitet. i ser imidlertid for oss at det må være søyler i midtsonen i vestblokk og nordblokk. I fremre del av bygget er det lagt en kontorbro som spenner over inngangspartiet med fagverk i ytterveggene. Det er i hovedsak lagt til grunn en kontormodul på 2,4 m. Foreslåtte løsning er ikke til hinder for å bygge en evt. fremtidig ekstra etasje. Det er vist mulighet for å plassere teknisk rom sentralt i 1. etasje. Det hadde imidlertid vært en fordel om dette kunne legges i kjeller, evt. med føringer i kulverter under gulv 1. etasje. om supplement er det evt. mulig å legge teknisk rom i del av blokk mot nord, for eksempel i 3. eller 4. etasje. Det er også mulig å legge tekniske rom på tak, men dette må vurderes i forhold til ønskelighet av evt. framtidige påbygg. Det er lagt opp til vertikale sjakter knyttet til våtromskjernet lokalisert ved kommunikasjonsknytepunkt rundt i bygget. Tekniske føringer legges i himling. Ill.: Perspektiv fra 2. etasje i innvendig atrium. Respesjon, hage, bystyresal og inngangsparti. Under: nitt gjennom utvendig atrium og kantine 1: ,6 m + 14,6 m + 10,6 m + 6,6 m IY ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE 6

HELSEBASEN HELSEBASEN

HELSEBASEN HELSEBASEN Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall

Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall Kvinesdal kommune Begrenset plan- og designkonkurranse for bygging av ny svømmehall JURYENS RAPPORT Mars 2013 BAKGRUNN OG KONKURRANSETEKNISKE FORHOLD Innbyder Konkurransens innbyder og tiltakshaver er

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate Sandnes nye rådhus Agora Gand Elvegate For å skape gode byrom, er det vigtig at disse er klart definert. Derfor er vår forutsetning en lukket karré, som både reduserer den kraftige vindens innflytelse

Detaljer

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500 odø nye ådhus akgrunn odø kommunes administrasjon er lokalisert på flere ulike steder og driften er både urasjonell og lite publikumsvennlig. ystyret har vedtatt at kommunens administrasjon med totalt

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG MULIGETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG I desember 2013 presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum. I forlengelse av dette

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE FORTSETTELSE NYE ØSTRE PORSGRUNN KIRKE PERSPEKTIV KIRKEN FRA VEST FORTSETTELSE Selv om forslaget innebærer et helt nytt og moderne arkitektonisk uttrykk, knytter utformingen samtidig an til enkelte helt

Detaljer

motto: l i v d a k r å

motto: l i v d a k r å M a r i t i m t Vitensenter i Randaberg motto: l i v d a k r å Utkastet «LIVDAKRÅ» har til hensikt å presentere et nyskapende og levende vitensenter i Tungevågen. Prosjektet er søkt utviklet med optimale

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as

KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS. Helse Bergen v/ prosjektkontoret, planleggingsgruppe og origo arkitektgruppe as KONSEPTRAPPORT KRONSTAD DPS Helse Bergen HF Prosjektkontoret 3 april 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. Sammendrag 03 1. Innledning/bakgrunn 1.1 Dagens situasjon 04 1.1.1 DPS-tilbudet til befolkningen i bydelene

Detaljer

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen

The Silver Factory. Kongsberget. Oppsida. Kulturgruva. Kongsberg Ravine. Kultur Byen KUNNSKAPS- OG KULTURTORGET I KONGSBERG PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE JURYENS RAPPORT 22. oktober 2012 The Silver Factory Kongsberget X-aksen Oppsida Kulturgruva Kongsberg Ravine Kultur Byen Juryen står ansvarlig

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.0.04 4/8 Bystyret 9.0.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.0.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

H E I M K O M E N INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN PLAN FLEKSIBILITET MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29

H E I M K O M E N INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN PLAN FLEKSIBILITET MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29 INNHOLD INTENSJON 4-5 STEDSANALYSE 6-9 SITUASJONSPLAN 10-13 PLAN 14-17 FLEKSIBILITET 18-19 MODELL 20-21 KONSTRUKSJON 22-23 SNITT 24-25 FASADER 26-29 MATERIALER 30 SPESIFIKASJONER 31-34 2 3 KAPITTEL 1 INTENSJON

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 JANUAR 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk

Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Slemmestad 2030 Kommunedelplan for Slemmestad drøfting av alternativer forslag til arealbruk Utkast, 5.januar 2011 Visjon for Slemmestad 2030: Slemmestad er en levende liten by med nærhet til fjorden og

Detaljer

DETALJREGULERING ODDENSENTERET

DETALJREGULERING ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no APRIL 2015 GRIMSTAD KOMMUNE DETALJREGULERING ODDENSENTERET PLANBESKRIVELSE, VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DD/MM 2015 OPPDRAGSNR.

Detaljer

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE:

Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 FORPROSJEKTRAPPORT MARS 2009 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 RÅDGIVERE: Porsgrunn regionale kulturhus Side 1 av 64 PORSGRUNN REGIONALE KULTURHUS FORPROSJEKTRAPPORT 2009 På oppdrag for har med rådgivere nevnt under, utarbeidet dette forprosjektet. Forprosjektet er utarbeidet

Detaljer