3D i InterCity-prosjektet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3D i InterCity-prosjektet"

Transkript

1 3D i InterCity-prosjektet Foredrag Tekna Jernbane 26. august 2015 Kristin Lysebo Fagansvarlig 3D InterCity prosjektet Jernbaneverket E-post:

2 InterCity-prosjektet: 230 km dobbeltspor 21 byer / tettsteder berøres Vi bygger jernbane for de neste 100 år! Alt ferdig bygget i 2030 Det viktige er ikke hvor toget går, men hvor det stopper - KVU IC

3 IC-satsingen: Bygging pågår Langset Kleverud 17 km nytt dobbeltspor Åpnes oktober 2015 Holm - Holmestrand - Nykirke 14 km nytt dobbeltspor Åpnes 2016 Follobanen 22 km nytt dobbeltspor Åpnes 2021 Farriseidet - Porsgrunn 22 km nytt dobbeltspor Åpnes 2018

4 Jernbaneverket fra

5 Organisering av IC-prosjektet Prosjekteier Prosjektdirektør Kommunikasjon Stab Prosjektstyring, fremdrifstplanlegging, dok.kontroll, kvalitet m.v Teknikk og konsept Konseptuelle valg og oppfølging Teknisk designbasis Knutepunkter Planprosesser Samarbeidsavtaler Arkitektur Prinsipp: Mest mulig gjøres én gang, og enhetlig før arbeidet med planstrekningene under arbeidet med planstrekningene Planstrekninger Østfoldbanen Sandbukta Moss Såstad Østfoldbanen Haug Seut og Seut - Fredrikstad Sarpsborg Østfoldbanen Sarpsborg Halden (- Gøteborg) Vestfoldbanen Drammen Kobbervikdalen Vestfoldbanen Nykirke Barkåker Vestfoldbanen Tønsberg Larvik og Porsgrunn Skien Dovrebanen Venjar Langset og Kleverud Sørli Dovrebanen Sørli Hamar Dovrebanen Hamar Lillehammer 5

6 Konseptdokument og Teknisk designbasis Konseptdokument skal beskrive et helhetlig konsept bestående av togtilbud og infrastruktur på InterCity-strekningene. Teknisk designbasis skal være en retningsgivende dokument som skal gi føringer for foretrukne teknologiske valg for systemene som danner jernbanen. Teknisk designbasis skal forenkle beslutningsprosess i tilfeller der Teknisk regelverk enten beskriver flere alternativer for tekniske løsninger eller ikke er dekkende. Konseptdokument skal beskrive hva vi skal bygge. Teknisk designbasis skal beskrive hvilke løsninger vi skal bygge. 6

7 Linjen Delsystemer: Overbygning Underbygning Sideterreng Miljø Traséen (horisontal og vertikal geometri) skal dimensjoneres for 250 km/h der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader sammenlignet med en hastighet på 200 km/h. Siden hastigheten de nærmeste årene ikke vil være 250 km/h, skal overhøyden optimaliseres for 200 km/h. Dette gjøres best ved at manglende overhøyde ikke utnyttes maksimalt. Overgangskurver dimensjoneres etter 250 km/h, normale krav. Inn mot stasjoner hvor de fleste tog skal stoppe kan kravet til gjennomgående hastighet reduseres.

8 3D InterCity 3D målsetting InterCity prosjektene Alle InterCity prosjekter skal prosjekteres etter «Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket (STY )» og InterCity: Anbefalt praksis for felles rutiner og metodikk modellprosjektering basert på STY og tilpasset InterCity prosjektet. Det skal leveres samordningsmodell og 3D fagmodeller for alle fag tilpasset nødvendig detaljeringsgrad for plannivået. 3D modellen skal videreføres neste plannivå, og berikes i takt med detaljeringsgraden på prosjektet. Videre skal modellene brukes og oppdateres under bygging av prosjektet og ende opp «som bygget modell».

9 Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket Definerer typer modeller og innholdet i alle modellene Samordningsmodell Visningsmodell Setter krav til at alle modeller skal leveres på DWG format Alle modeller skal leveres som en ikke-lisens pliktig «viewer» Styrer katalognavn, filnavn og lagnavn Koding av lagnavn etter kodeliste Definerer materialer for visningsmodell Du finner håndboka her:

10 Samordningsmodell Samordningsmodell settes sammen av: Grunnlagsmodeller Fagmodeller jernbaneteknikk Fagmodeller underbygning

11 Samordningmodell/Visningmodell Samordningsmodell for tverrfaglig kontroll og intern kommunikasjon Visningsmodell for ekstern kommunikasjon

12 Fagmodeller Eksempler fagmodeller NN_F_KL NN_F_TUNNEL NN_F_ELEKTRO

13 Detaljering i modellene Det skal prosjekteres og leveres 3Dmodeller for alle fag viktig å diskutere nødvendig detaljnivå i forhold til planfase Det sentrale er å få fram alle objekter geometrisk riktig med stikningspunkt og volum for tverrfaglig kontroll ikke detaljert modellering av innhold i tekniske skap, kummer etc Objektene skal være generelle, dvs ikke-leverandør spesifikke Et hovedprinsipp er at entreprenørene skal kunne hente stikningsdata direkte fra modellene Jernbaneverkets objektbibliotek: Eksempel: Signal

14 InterCity: Avtaledokument Her gjøres endringer for InterCity prosjektene i den grad det er nødvendig å avvike fra håndboka Filnavn:

15 InterCity: Avtaledokument

16 InterCity: Avtaledokument Lagnavn: For prosjekter på kommunedelplannivå og reguleringsplannivå bruker en forenklet lagstruktur 3D_FAGKODE_FRITEKST_»PRODUKTSPESIFIKKE-FELT»

17 Høydereferanse: NN2000 NTM sone 10

18 Høydereferanse: NN2000 NTM sone 11

19 NTM sone 10 NTM sone 9 Høydereferanse: NN2000

20 3D referansegruppe Vi skal se videre på: Detaljeringsgrad i fagmodeller ihht planfase Hvilke type hvilke modeller og fagmodeller ihht planfase som skal lages Modell og tegninger hvilke type tegninger kan vi la være å lage Vi skal ikke slutte å lage tegninger selv om vi har modeller men vi ser på om det er noen tegninger som kan erstattes fullstendig av informasjonen i modellen det lages en liste ihht planfase

21 3D videre i InterCity Visualisering av: Miljøtemaer / KU-temaer Grunnerverv RAMS

22 3D videre i InterCity Mer intern opplæring i prosjektorganisasjonen Hvordan skal modellene brukes internt og eksternt i prosjektet og hvem skal kunne bruke modellene Internopplæring av planleggingsledere og prosjekteringsledere internt i InterCity prosjektet Tilsvarende opplæring for prosjektledere og delprosjektledere hos rådgiverne 3D strategi for InterCity

23 3D videre i InterCity Programvare som brukes: Autodesk Infraworks Autodesk Navisworks Novapoint Virtual Map Alle disse tre programmene lager: 3D modeller som ikke krever lisens for å kunne brukes 3D modeller på ipad Håndboka stiller ikke krav til hvilke programvare som skal brukes, men alle modeller skal leveres på DWG formatet (AutoCAD). 3D modeller skal leveres som lisensfri pakkede modeller.

24 Novapoint skyløsning Novapoint DCM 19.xx og server/skyløsning Plassering av server hos rådgiver JBV skal ha 1-2 brukere med fulle rettigheter til modellen og nødvendig antall brukere til visningspakker som Easy access / Novapoint Basis innsyn InterCity har laget en oppgavemal basert på håndboka Denne løsningen brukes på: Nykirke Barkåker Tønsberg Larvik (i løpet av høsten) Sandbukta Moss Såstad Venjar-Langset og Kleverud-Sørli Sørli-Lillehammer Haug Halden

25 Dovrebanen Venjar-Langset / Kleverud-Sørli Prosjektet startet november 2014 Rådgivergruppe: Aas Jacobsen / ViaNova Plan og Trafikk Reguleringsplan overført til utbyggingsprosjekter Øst Åpnes 2023 Sørli-Lillehammer Prosjektet startet mars 2015 Rådgivergruppe: Rambøll / Sweco Sørli-Brumunddal, kommundelplan Brumunddal-Lillehammer, forstudie Sørli Hamar åpnes 2024 Hamar Lillehammer, noe åpnes i 2026 og helt fram til Lillehammer 2030

26 Østfoldbanen Sandbukta-Moss-Såstad utbyggingsprosjekter Øst Prosjektet startet november 2014 Rådgivergruppe: Rambøll / Sweco Reguleringsplan, overført til utbyggingsprosjekter Øst Åpnes 2023 Haug-Halden Prosjektet startet mars 2015 Rådgivergruppe: Multiconsult / Cowi Reguleringsplan Haug-Seut åpnes 2023 Kommunedelplan Seut-Sarpsborg åpnes 2026 Sarpsborg Halden åpnes 2030

27 Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen Prosjektet startet november 2014 Rådgivergruppe: Norconsult Kommunedelplan, åpnes 2024 Nykirke-Barkåker Prosjektet startet november 2014 Rådgivergruppe: Aas-Jacobsen/ViaNova Plan og Trafikk Kommunedelplan, åpnes 2024 Tønsberg-Larvik / Porsgrunn-Skien Prosjektet startet mars 2015 Rådgivergruppe: Norconsult / Asplan Viak Kommunedelplan Tønsberg-Larvik, en del åpnes i 2026 resten i 2030 Porsgrunn-Skien, åpnes 2030

28 Drammen-Kobbervikdalen Planprogrammet på høring i april Noen utfordringer: Beholde dagen stasjon Vi trenger 6 spor til plattform pga kapasitet Drammen og Gulskogen stasjon må sees i sammenheng Bybrua skal beholdes og den er litt for lav Planskilt kryssing av Sørlandsbanen Tunnel, grunnundersøkelser startes opp

29 Nykirke - Barkåker Planprogrammet fastsatt i kvartal gjennomført alternativsøk i tre korridorer alle med stasjon. Alt.1 - Bakkenteigen Alt.2 - Skoppum øst Alt.3 - Skoppum vest Mars 2015 medvirkningsprosess med åpent informasjonsmøte og to store «dialogmøter». Deltakerne invitert til å komme med lokalkunnskap innspill til foreslått trasevarianter. 2. Kvartal konsekvensvurdering 3. Kvartal sammenstilling og anbefaling 4. Kvartal eller etter nyttår oversendelse til kommunene Særlige utfordringer; - Trasevalg kan bli et verdivalg (lokal) - Grunnforhold (undersøkelser i oppstartsfasen) 30

30 Demo 3D modell NB: Vi presiserer at disse modellen IKKE nødvendigvis viser avklart trase. Det er arbeidsmodeller og arbeidsverktøy for prosjektet, og selv om modellene ser ferdige ut er det ikke nødvendigvis det. Traser kan og vil bli justert.

31 Håndbok digital planlegging i Jernbaneverket - revideres Revisjon av håndboka starter opp nå Kjerneteam i Jernbaneverket: Sten Inge Tunli, Plan og teknikk / stasjoner og linjer Svein-Ole Sjøtun, Plan og teknikk / stasjoner og linjer Helen Helland, Teknologi Elkraft Jon Haugland, Geodata Kristin Lysebo, Fagansvarlig 3D InterCity Utførende PA Joar Bergset Eksternt samordningsråd Vegdirektoratet Prosjektråd (som 3D FoU) Odd-Erik Berg, Ragnhild Whal, Trude Anke og Anne Marstein Prosjektleder Sten Inge Tunli Fagråd Rådgivere Entreprenører Geomatikkfirma/programutviklere Regelverktilpassninger Helen Helland Jernbaneteknikk Kristin Lysebo Underbygning og konstruksjoner Svein-Ole Sjøtun Grunnlagsdata Jon Haugland Programutvikling Sten Inge Tunli Vi ønsker et samarbeid med Statens vegvesen med mål om en felles håndbok Vi jobber mot at håndboka er ferdig godkjent i løpet av våren 2016

32 FoU prosjekter 3D Funksjoner for å konstruere kontaktledning i 3D med beregninger og 3D modell Funksjon for å konstruere signal i 3D Funksjon for konstruksjon av kabelkanal i 3D Prosjekt for lagring av modelldata mer direkte inn i Banedata

33 Samtidig prosjektering Samtidig prosjektering eller Concurrent Engineering Mål om å prøve ut dette på InterCity Helt i startgropen og ikke avklart og forankret Men spennende! Masteroppgave BA2015

34 Til slutt InterCity er et utrolig spennende prosjekt å jobbe med, og det kommer til å skje mye spennende på prosjektet i årene framover! Vi har nå muligheten sammen med rådgiverne å sette «standarden» for 3D / BIM i jernbaneprosjekter for prosjekter gjennom alle planfaser InterCity prosjektet gir oss en unik mulighet til å følge prosjektene i alle faser fra forstudiet via kommunedelplan, reguleringsplan og byggeplan til ferdigstillelse og drift av anlegget

35 Takk for oppmerksomheten

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014

Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013. Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 Forhandlingsgrunnlag 09.12.2013 Forslag: Jernbaneverkets nye organisasjon 2014 1 Jernbaneverkets nye organisasjon Jernbaneverkets nye organisasjon 2014... 1 1 Innledning... 3 1.1 Enklere, mer effektivt

Detaljer

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptanalyse. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptanalyse Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt av Jernbaneverket

Detaljer

Innst. 273 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 273 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 273 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:83 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 47. 22. desember 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 47. 22. desember 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 47 22. desember 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Bruk av elektronisk kommunikasjon ved anskaffelser er effektivt. Men oppdragsgiver har ikke ubegrenset frihet til å

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter

Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien. Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-området Oslo - Skien Konseptmuligheter KONSEPTVALGUTREDNING Rambøll Norge AS for Jernbaneverket 05.12.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 KONSEPTMULIGHETER INNHOLDSFORTEGNELSE Forord

Detaljer

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden

Konseptmuligheter. Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden Konseptmuligheter Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo - Halden 16. februar 2012 ØSTFOLDBANEN - FORORD Forord Konseptvalgutredningen for Intercity-strekningene (IC-strekningene) er igangsatt etter

Detaljer

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen

JANUAR 2011. Mulighetsstudie. utbyggingskonsepter for intercitystrekningen. Østfoldbanen JANUAR 2011 Mulighetsstudie utbyggingskonsepter for intercitystrekningen Østfoldbanen 2 Mulighetsstudie IC Østfoldbanen Forord Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Prosjektstyringsdokument

Prosjektstyringsdokument Prosjektstyringsdokument 10. juni 2014 Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo For å se virkeligheten klarere må man vende seg bort fra det man har vennet seg til å betrakte

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013 NOVAPOINT BRUKERMØTE 2013 det 25te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til 25 års jubileumsbrukermøte på Holmenkollen Park Hotell i Oslo, den 23-25 april. I år tar vi nok et steg mot livssyklus

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer

P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer P6 Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er åpnet Erfaringer og forbedringer Torbjørn Tveiten-ViaNova Plan og Trafikk Espen Røed Dahl-Zenith Survey Fellesprosjektet E6-Dovrebanen - 3. Etappe i E6-utbyggingen

Detaljer

OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER

OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER BACHELOROPPGAVE: OPTIMALISERING AV STIKNINGSDATA FRA 3D/BIM MODELLER FORFATTERE: Thomas Sebakk Morten Eggum Dato: 27.05.2011 ABSTRACT OF BACHELOR THESIS Title: Optimazation of setting out data from 3D/

Detaljer

Innføring av BIM i Jernbaneverket

Innføring av BIM i Jernbaneverket Innføring av BIM i Jernbaneverket Hva skjer? 28.10.2014 1 Innføring av modeller i Jernbaneverket Innføring og informasjon Strategi utarbeidet og vedtatt Rapport om modellbasert informasjonsflyt Håndbok

Detaljer

Prosjektplan. KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet

Prosjektplan. KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet Prosjektplan KVU for økt kollektiv transportkapasitet i Osloområdet 1 Innledning Samferdselsdepartementet har, i samråd med Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen

Detaljer

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner

Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner Effektiv organisering av Jernbaneverket Høringsnotat: Hovedstruktur for stabs- og støttefunksjoner 17. september 2013 1 Innledning Dette dokumentet inneholder forslag til noen prinsipper og en hovedstruktur

Detaljer

øst 625.111 (481) JBV Mul

øst 625.111 (481) JBV Mul øst 625.111 (481) JBV Mul 2 ( ( tuj)036 / Forord Mulighetsstudie le Østfoldbanen Denne mulighetsstudien er utarbeidet av Jernbaneverket med sikte på å analysere helhetlige utbyggingskonsepter for Østfoldbanen.

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014. Haugesund, 20. - 22. mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014. Haugesund, 20. - 22. mai NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 Haugesund, 20. - 22. mai VEL MØTT TIL NOVAPOINT BRUKERMØTE 2014 det 26te i rekken! Vianova Systems ønsker velkommen til årets brukermøte på Rica Maritim Hotel, Haugesund 20.-22.

Detaljer

Modeller som overlever

Modeller som overlever Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt

Detaljer

Derfor går det «alltid et tog»

Derfor går det «alltid et tog» Jernbanemagasinet nr. 8-2014 Det kommer til å bli fullt nokså fort! JOHAN SELMER, plandirektør i NSB OVERVÅKING: SKAL FANGE OPP FEIL FØR DE BLIR KRITISKE VESTFOLDBANEN NÅ VRIMLER DET I HOLMESTRAND ROMANSERIE

Detaljer

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden

Bli med oss frem! Sørvestbanen. - historien og fremtiden Bli med oss frem! Sørvestbanen - historien og fremtiden 1 Sørvestbanen - historien og fremtiden I 1893 kom den daværende Jernbankommitéen med følgende uttalelse: Enda mangler Sørlandet det hovedkommunikasjonsmiddelet

Detaljer

IC-Verksted Larvik 4-5 april

IC-Verksted Larvik 4-5 april KONSEPTVALGUTREDNING 09.05.2011 Lillehammer Moelv Brummundal Hamar Stange Tangen Konseptvalgutredning for IC - Vestfoldbanen IC-Verksted Larvik 4-5 april Referat Gardemoen Eidsvoll Sandvika Asker Lysaker

Detaljer

Kundedagen 2014. Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi?

Kundedagen 2014. Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi? Kundedagen 2014 Utvikling av jernbanen i Norge hvor går vi? Lunsjbuffet Atriet i 3. etasje Kl. 11.00 12.00 Kundedagen 18. november 2014 Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Auditoriet Velkommen til

Detaljer

Effektivisering av planlegging. Forprosjekt

Effektivisering av planlegging. Forprosjekt Effektivisering av planlegging. Forprosjekt Statens vegvesens rapporter Nr.88 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Planlegging og grunnerverv April 2012 Statens vegvesens rapporter NPRA reports

Detaljer

På skinner GLIMT FRA JERNBANEVERKETS VIRKSOMHET I 2013

På skinner GLIMT FRA JERNBANEVERKETS VIRKSOMHET I 2013 På skinner GLIMT FRA JERNBANEVERKETS VIRKSOMHET I 3 Jernbanen går i ekspressfart Sjelden har norsk jernbane holdt høyere fart enn nå: Passasjerene strømmer til, det bygges som aldri før og togene holder

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim. Høringsutgave FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsutgave Prosjekt: Fv. 109 Råbekken-Alvim for reguleringsplaner med konsekvensutredning Alternative prinsippløsninger Kommuner: Fredrikstad og Sarpsborg Region øst Moss kontorsted

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Deresref VårrefDato 14/79104.07.2014 Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet

Detaljer