Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift"

Transkript

1 Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift Henry Louis Mencken Vedtatt av styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

2 Innhold: Forord Kommunikasjon i UNN Hovedmål for kommunikasjon i UNN Dokumenter tilknyttet kommunikasjonsstrategien Overordnede kommunikasjonsprinsipper Ansvar og myndighet

3 Forord Forandrings- og innovasjonstakten i enkelte deler av samfunnet er formidabel. Det stiller krav til Universitetssykehuset Nord-Norges (UNN) endringsvilje. Trender i samfunnet vil påvirke måten UNN arbeider med omdømmebygging på. Et informasjonssamfunn hvor offentlige tjenester skal være tilgjengelige døgnet rundt, gir UNN nye utfordringer i service til media, nødvendig og tilrettelagt informasjon til befolkningen og samhandling med primærhelsetjenesten. I utarbeidelsen av kommunikasjonsstrategien for legges til grunn noen generelle samfunnsmessige utfordringer samt noen utfordringer som er spesifikk for helsesektoren. Dette er noe av det som vil påvirke kommunikasjonsaktiviteten i UNN kommende treårsperiode: 1. Økte krav fra befolkningen om informasjon når de trenger det, helst døgnet rundt 2. Økte krav om tilrettelagt informasjon til alle uavhengig av hvem de er, deres språk, eventuelle handikap og stedet de befinner seg på 3. Økte krav om god informasjon ut fra en rekke nasjonale lovpålegg, eksempelvis fritt sykehusvalg 4. Økte muligheter til samkjøring av data på tvers av systemer gir tilgang til ny informasjon 5. Teknologisk utvikling stiller krav til nye kommunikasjonsformer, eksempelvis interaktiv nettkommunikasjon 6. Økte informasjonskrav i forbindelse med større krisesituasjoner 7. Økt antall kommunikasjonskanaler med høyst ulik informasjonskvalitet 8. Økt antall avsendere som konkurrerer om å nå frem med sin formidling 9. Økt tempo i det som formidles i kommunikasjonskanalene 10. Økt globalisering Hilde Pettersen Kommunikasjonssjef UNN

4 Kommunikasjon i UNN Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) er et universitetssykehus som tilbyr befolkningen i den nordligste landsdel medisinsk spisskompetanse av høy kvalitet. Universitetssykehuset er landsdelens helsefaglige spydspiss og skal være ledende nasjonalt innenfor utvalgte fagområder. Samtidig er UNN lokalsykehus for Troms og deler av Nordland, med alle funksjoner som nasjonale myndigheter tillegger lokalsykehus i Norge. Universitetssykehuset Nord-Norge er et desentralisert helseforetak med somatiske sykehus i Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen. Helseforetaket har også psykiatriske klinikker i Tromsø med integrert rusbehandling og flere distriktspsykiatriske senter i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms samt Tromsø og omegn. Denne desentraliserte modellen krever et særskilt fokus på kommunikasjon både internt og eksternt. Kommunikasjon er et virkemiddel for å nå mål på lik linje med økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemiddel. Kommunikasjon er også er virkemiddel som skal bygge opp under UNN sine mål og strategier, visjon og verdigrunnlag. Det interne kommunikasjonsarbeidet i UNN skal i planperioden målrettes mot integrering, kulturbygging og tillitsbygging mellom de ulike geografiske enhetene for å skape miljø for samhandling, kvalitetsutvikling og kunnskapsdeling i hele organisasjonen. Internt er det et mål å øke medarbeidernes kunnskap om rolle, kvalitet og resultat i egen virksomhet slik at dette kan gjøres kjent for UNNs brukere. Det er også et mål å øke forståelsen for at endrings- og utviklingsarbeid er en kontinuerlig prosess i UNN. Utad skal Universitetssykehuset Nord-Norge arbeide for å informere brukerne våre slik at vi skaper et realistisk forventningsbilde av helseforetaket og de tjenestene vi tilbyr innenfor gjeldende rammer. UNN skal aktivt informere om hvilke tjenester vi tilbyr på de ulike sykehusene. Samtidig skal vi opptre ydmykt i forhold til de opplevelser den enkelte bruker har i møtet med helseforetaket. Kommunikasjonsstrategien er laget for å gi ledere og medarbeidere i UNN retningslinjer for hvordan vi skal arbeide målrettet med kommunikasjon de nærmeste årene. For å nå de sju kommunikasjonsmålene som er nedfelt i dette dokumentet, skal årlige handlingsplaner knyttes direkte til målene. Kommunikasjonsstrategien er en del av UNNs overordnede strategiarbeid og er fundert på statlig kommunikasjonspolitikk og Offentlighetsloven av Vi er alle sammen med på å gi UNN et ansikt. Gjennom vår oppførsel og våre uttalelser farger vi enkeltpersoners og samfunnets bilde av UNN. Måten du møter pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og kolleger på avgjør ikke bare hva de synes om deg men om hele UNN.

5 Hovedmål for kommunikasjon i UNN Kommunikasjon skal innarbeides som lederansvar på alle nivå I planperioden skal kommunikasjonstiltak knyttet til omstilling og utvikling vektlegges 2. Intern kommunikasjon skal videreutvikles I planperioden skal det særlig legges vekt på kultur- og tillitsbygging på tvers av geografiske enheter 3. Kommunikasjon med brukere av spesialisthelsetjenesten skal være preget av respekt og likeverd Brukerne skal involveres i planlegging av større omstillingsprosesser 4. UNN skal drive aktiv kommunikasjon om sin virksomhet basert på åpenhet og troverdighet Forholdene skal legges best mulig til rette for innsyn der dette ikke bryter med lover, bestemmelser eller personvern Utvikle nettbasert kommunikasjon og tilrettelegge for aktiv dialog med målgruppene; pasient, primærhelsetjeneste og media 5. UNN skal ha et aktivt forhold til media 6. UNNs krisekommunikasjon skal være hurtig, imøtekommende og samordnet 7. UNN skal videreutvikle sin profil og styrke omdømmet Konkret menes følgende med hovedmålene: 1. Kommunikasjon skal innarbeides som lederansvar på alle nivå - I planperioden skal kommunikasjonstiltak knyttet til omstilling og utvikling vektlegges Den enkelte leder har ansvar for å informere om sin virksomhet både internt og eksternt. Lederne skal sikre en god kommunikasjon med brukere og medarbeidere for øyet. Kommunikasjonsansvaret følger linjen. Den enkelte leder kan ikke delegere sitt interne eller eksterne kommunikasjonsansvar, men kommunikasjonsoppgaver kan delegeres. Kommunikasjonsaktivitet skal synliggjøres i den enkelte klinikks planverk. UNN er inne i en omfattende omstillings- og utviklingsprosess som krever at det rettes særlig oppmerksomhet på kommunikasjonsarbeid i tilknytning til endringer i organisasjonen. For at utviklingsprosessen skal bli en kommunikasjonsprosess må det legges til rette for innspill og medvirkning fra medarbeiderne i virksomheten. Disse må få mulighet til å medvirke på flere arenaer. Kommunikasjonsaktivitet skal innarbeides i dialogavtalene på linje med andre driftsmessige og aktivitetsrettede måleparametre. 2. Intern kommunikasjon skal videreutvikles

6 - I planperioden skal det særlig legges vekt på kultur- og tillitsbygging på tvers av geografiske enheter Planlagt og systematisk intern kommunikasjon er et virkemiddel for å skape engasjement, forståelse og lojalitet hos medarbeiderne. Det bedrer mulighetene for at de ansatte kan påvirke sin funksjon, sitt arbeid, framføre forslag, kritikk og synspunkter, ta avgjørelser og ta ansvar. Intern kommunikasjon er en forutsetning for at organisasjonen skal kunne utføre sine oppgaver og for at ledere og medarbeidere skal trekke i samme retning. UNN skal kontinuerlig videreutvikle sin interne kommunikasjon som det fremste virkemiddel for at ekstern kommunikasjon skal fungere. Den myndiggjorte medarbeider er en informert medarbeider. Å være informert og delaktig er en forutsetning for å kunne utøve medarbeiderskap og være bemyndiget ansvar og oppgaver. Kulturbygging mellom de ulike geografiske enhetene i UNN skal vektlegges på alle nivå. For at UNN skal kunne fremstå enhetlig og mest mulig samordnet må det være en prioritert oppgave å bygge samarbeidsrelasjoner og tillit mellom medarbeidere ved ulike geografiske enheter. 3. Kommunikasjon med brukere av spesialisthelsetjenesten skal være preget av respekt og likeverd - Brukerne skal involveres i planlegging av større omstillingsprosesser Daglig kontakt med brukere av spesialisthelsetjenesten forteller oss mye om deres behov. For å gjøre endringer som skal tilfredsstille store brukergrupper, kan det være nyttig med bred dokumentasjon. Brukerundersøkelser er ett hjelpemiddel for å få et bedre tjenestetilbud. Ved å spørre brukerne om deres behov for informasjon fra UNN, kan man i større grad utvikle tilrettelagt og målrettet informasjon til enkeltpersoner og ulike grupper av brukere. Brukerundersøkelser skal innarbeides i de årlige tiltaksplaner med tilhørende planer for oppfølging av resultater. Den kjennskap UNN får til brukernes behov skal omsettes i kunnskap som igjen forbedrer tjenester som utøves. Ved større omstillings- og kommunikasjonsprosesser i UNN skal brukerne tas med i planarbeidet. 4. UNN skal drive aktiv kommunikasjon om sin virksomhet basert på åpenhet og troverdighet - Forholdene skal legges best mulig til rette for innsyn der dette ikke bryter med lover, bestemmelser eller personvern - Utvikle nettbasert kommunikasjon og tilrettelegge for aktiv dialog med målgruppene; pasient, primærhelsetjeneste og media UNN skal være tilgjengelig for befolkningen og primærhelsetjenesten med nødvendig og tilrettelagt informasjon, når det er behov for det, døgnet rundt.

7 Alle offentlige virksomheter er lovpålagt, gjennom Kommunelovens 4 å drive aktivt informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Det innebærer blant annet at forholdene skal legges best mulig til rette for innsyn der dette ikke bryter med lover, bestemmelser eller personvern. Dette forsterkes ytterlige gjennom den nye offentlighetsloven fra 2009 som stiller krav til meroffentlighet og utvidet innsyn. Det er ikke nok at rutiner for åpenheten fungerer for byråkrater og journalister. Brukernes innsyn i drift, tjenestetilbud og prosesser skal også sikres. UNN skal i løpet av planperioden utarbeide et system for offentliggjøring av resultater fra de nasjonale kvalitetsregistre og løfte frem kvalitet som merkevare for organisasjonen. UNN skal bruke hensiktsmessige kommunikasjonskanaler som er mest mulig samordnet og som gir god og effektiv kommunikasjon med ulike målgrupper. UNNs kommunikasjon på Internett er basert på nasjonalt rammeverk for nettbasert kommunikasjon i spesialisthelsetjenesten som definerer tre tydelige målgrupper; pasient, primærhelsetjeneste og media. På noen områder skal UNN være nasjonalt i front med å utvikle og tilrettelegge for aktiv dialog med målgruppene gjennom moderne kommunikasjonskanaler. 5. UNN skal ha et aktivt forhold til media UNN skal legge forholdene til rette for media ut fra et prinsipp om åpenhet og meroffentlighet. UNN skal ha rutiner som sikrer god kommunikasjon med media. Dette inkluderer kunnskap om medienes arbeidsvilkår og arbeidsmåte. Gjennom slik innsikt blir vi også dyktigere til å formidle positivt stoff til media. Media skal aktivt benyttes der det er hensiktmessig for å nå ut med informasjon til befolkningen. Engasjerte medarbeidere har en interesse av å utvikle seg både i arbeidet og privat ved å delta i debatter om viktige samfunnsspørsmål. Siden UNN er en stor samfunnsaktør som har betydning for befolkningen, må det være takhøyde for ytringer generelt. Medarbeidere i UNN oppfordres til å delta i samfunnsdebatt. I UNNs retningslinjer for mediekontakt er rutiner for kommunikasjon med media beskrevet. 6. UNNs krisekommunikasjon skal være hurtig, imøtekommende og samordnet I krisesituasjoner er det særlig behov for hurtig og korrekt informasjon. UNN har i slike situasjoner stor pågang både fra publikum og media. Presset fra et stadig større volum av medier stiller UNN overfor store utfordringer i krisesituasjoner. UNNs kommunikasjonsaktivitet knyttet til en krisesituasjon utløst av ekstern ulykke eller hendelse, hvor UNN skal ta seg av skadde personer, er definert og beskrevet i UNNs gjeldende katastrofeplan. Planen omfatter rutiner for kommunikasjon med pårørende, publikum og media. En krise kan imidlertid omfatte andre ting enn eksterne ulykker, for eksempel intern driftsstans, mislighold og fysiske overgrep. I slike tilfeller er det den administrative ledelse som har det overordnede informasjonsansvar.

8 7. UNN skal videreutvikle sin profil og styrke omdømmet Ansatte, mellomledere og ledelse forvalter i fellesskap UNN sitt omdømme. Verdigrunnlaget avspeiler hvordan UNN ønsker å fremstå som leverandør av en viktig samfunnstjeneste for befolkningen. Ingen har større innflytelse på UNNs omdømme enn de som hver dag møter brukerne av våre tjenester ansikt til ansikt. Alle klinikker skal i planperioden utarbeide prosedyrer som sikrer at brukere både internt og eksternt blir møtt med gode serviceholdninger. Det må være enkle, tydelige regler for hvordan vi skal kommunisere med våre brukere for at de skal føle at de blir behandlet på en skikkelig måte. UNN skal ha en helhetlig grafisk profil som bidrar til å gjøre helseforetakets innsats på ulike felt mer synlig. Den skal styrke inntrykket av en samordnet og seriøs organisasjon. Profilhåndbokens bestemmelser gjelder for all virksomhet i UNN. Dokumenter tilknyttet kommunikasjonsstrategien Årlige handlingsplaner med konkrete kommunikasjonstiltak Retningslinjer for mediekontakt Retningslinjer for informasjonsvakta i UNN Grafisk profilhåndbok for Helse Nord og UNN Samtykkeerklæring for bruk av foto (samtykke fra pasienter om bruk av foto i UNNs kommunikasjonskanaler)

9 Noen overordnede kommunikasjonsprinsipper Følgende prinsipper legges til grunn for all kommunikasjonsaktivitet i UNN: Føre-var-prinsippet: Krever at vi planlegger kommunikasjonsvirksomheten aktivt og så godt som mulig, i forkant av hendelser som er av en slik karakter at det vurderes som viktig å være proaktiv. Gjelder både internt og eksternt. Kommunikasjonsprinsippet: Innebærer at vi samarbeider og har god dialog med målgruppene våre, og at vi gjør oss kjent med målgruppene vi skal nå med våre tiltak. Målrettet og hensiktsmessig kommunikasjon er avgjørende for helseforetakets arbeid. Dette gjelder også internt mellom medarbeiderne. Det skal i enhver kommunikasjonssituasjon tas hensyn både til avsender og mottaker. Kunnskap om mottaker og avsender sine synspunkt, holdninger og behov i en prosess er en forutsetning for god kommunikasjon. Prinsippet om aktiv kommunikasjon Kommunikasjonsarbeidet må planlegges på bakgrunn av ulike målgruppers situasjon og behov. Helseforetaket må selv sørge for at aktuelle saker når fram til målgruppene og legge til rette for en god og saklig fremstilling. Helhetsprinsippet: Informasjon skal fremføres på en slik måte at den blir forstått av de vi henvender oss til, og den skal være samordna og lett tilgjengelig. Vi må gjøre det enkelt å lete opp informasjon gjennom å sikre lett tilgang og oversiktig organisering ved aktiv bruk av inter- og intranett i tillegg til andre kanaler. Åpenhetsprinsippet: UNN er en åpen og transparent organisasjon. Vi gir innsyn, er tilgjengelige og skaper dermed tillit. Åpenhet styrker vår legitimitet, og kan bidra til å styrke oppslutningen om virksomheten og funksjoner i helseforetaket. Prinsippet om informasjon som lederansvar: Lederne i UNN har et særlig ansvar for at medarbeiderne får tilgang til alle relevant informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet med ønsket kvalitet. Dette fratar ikke medarbeiderne for selv å søke informasjon og holde seg orientert om aktuelle saker. Det er et overordnet lederansvar å sørge for at lovpålagte kommunikasjonsoppgaver blir gjennomført, spesielt opp mot tillitsvalgte og føringer i arbeidsmiljøloven. Prinsippet om lojalitet: Ansattes ytringsfrihet er en grunnleggende rettighet som også må vurderes i forhold til lojalitetsplikten til virksomheten. Det er viktig at ansatte lar seg engasjere i en åpen, fri og allsidig dialog om samfunnsspørsmål, men lojalitetsplikten innebærer at en ansatt vil kunne ha noe snevrere adgang til å ytre seg på eget fagfelt enn på andre områder. For å unngå at eventuelle egne uttalelser blir oppfattet som et uttrykk for virksomhetens standpunkter, må en ansatt som uttaler seg innenfor virksomhetens ansvarsområde, alltid understreke at uttalelsene står for egen regning.

10 De rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for virksomheten, samt lederbeslutninger representerer noen av de ytre rammer som gjelder for den enkelte medarbeiders virke. Lojalitetsplikten medfører likevel ikke noen plikt til å følge pålegg som er ulovlig eller uetisk. Lojalitetsplikten innebærer at ansatte skal reise nødvendige motforestillinger før en avgjørelse tas. Dette for at saksforberedelsen skal kunne gi et mest mulig komplett bilde av de hensyn og verdier som er aktuelle for saken. Når avgjørelsen er tatt, følger det like klart av lojalitetsplikten at avgjørelsen skal iverksettes hurtig og effektivt innenfor de opptrukne rammer. Ansvar og myndighet Den enkelte medarbeider Hver medarbeider i UNN plikter å holde seg orientert om saker som gjelder eget arbeidsområde, gjøre seg kjent med foretakets kommunikasjonskanaler og aktivt gi og søke informasjon gjennom disse. Lederansvar Kommunikasjon er et lederansvar. Ansvaret kan ikke delegeres, men man kan gi myndighet til å utføre særskilte kommunikasjonsoppgaver. Lederne har spesielt ansvar for å etablere gode kommunikasjonsrutiner. Kommunikasjon skal trekkes inn i alt utviklingsarbeid. Dette skal gjøres når planarbeidet starter og ikke når saken er ferdig utredet. Kommunikasjon skal inngå i beslutningsprosesser i hver enkelt klinikk. Administrerende direktør Administrerende direktør har i hovedsak ansvar for kommunikasjon med eksterne samfunnsaktører. Det kan være universitets- og forskningsinstitusjoner, helseforetak og kommuner i UNNs opptaksområde. Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er en naturlig arena for kommunikasjon med kommuner i tillegg til møter med kommuneledelsen når det er hensiktmessig. Kontakt med overordnede myndigheter Kontakt med overordnede myndigheter krever kontinuerlig koordinert og målrettet innsats. Dette arbeidet har Helse Nord RHF et spesielt ansvar for. UNNs øverste ledelse ved direktør og styreleder vil være synlige medspillere for Helse Nord i forhold til å målbære og konkretisere aktuelle utfordringer knyttet til drifts- og utviklingsarbeid i UNN. Kommunikasjon med sentrale myndigheter vedrørende UNNs overordnede rammebetingelser, tilligger styreleders ansvarsområde. Alle initiativ på dette området skal kanaliseres direkte til UNNs administrerende direktør. Kommunikasjonssenterets rolle Kommunikasjonssenteret er en stabsfunksjon med strategisk, utøvende, rådgivende, koordinerende og tilretteleggende funksjon innenfor området kommunikasjon og samfunnskontakt. Senteret har et spesielt institusjonelt ansvar for opplæring på området.

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >>

Hjem Større skrift SØK. ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT. Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Helse Nord RHF Hjem Større skrift SØK ForsidePasientAktueltFagLeverandørMøterOm osskontaktskdehelse Nord IKT Du er her: Norsk - Om oss - Etikk >> Ansatte RHF Oppdragsdokument Etikk Foretaksmøter Helseforetakene

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

ETISKE RETNINGS- LINJER

ETISKE RETNINGS- LINJER ETISKE RETNINGS- LINJER FOR RIKSREVISJONEN VEDTATT AV RIKSREVISJONENS LEDER 15. MAI 2009 2 ETISKE RETNINGSLINJER FOR RIKSREVISJONEN INNHOLD Forord 4 1 Generelle krav 6 2 Kompetent 7 3 Uavhengig 9 4 Objektiv

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest

FRA STRATEGI TIL HANDLING. Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest FRA STRATEGI TIL HANDLING Forprosjekt: rammer for kvalitetsarbeidet i Helse Vest Rapport fra arbeidsgruppe november 2006 Innhold: Forord... 3 1. Innledning... 4 1.1 Hvorfor ha fokus på systematisk kvalitetsarbeid...

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Nord. Versjon 1.0 Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord Versjon 1.0 31. mars 2009 Innhold Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord...3 1.0 Hensikten med dokumentet...3 2.0 Styringskjeden...3 3.0 Definisjoner...4

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer