HEILSKAPLEG ROS-ANALYSE FOR KVAM HERAD Vedlegg 2 Tiltaksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEILSKAPLEG ROS-ANALYSE FOR KVAM HERAD 2015 2019. Vedlegg 2 Tiltaksliste"

Transkript

1 HEILSKAPLEG ROS-ANALYSE FOR KVAM HERAD Vedlegg 2 Tiltaksliste 15/ Vedlegg

2 Liste over tiltak frå uynskte hendingar med stor risiko Generelle førebyggjande tiltak Tiltak for å sikra beredskapen og handteringsevna Tiltak for å auka kunnskapen og kompetansen Tiltak for fleire analysar og meir detaljerte planar N1: Verte betre på det preventive (vere førebudd på uvêret) N1: Varsling til tilsette før og under hendinga, intern kommunikasjon i organisasjonen Kvam herad, teknisk, helse m.m. (auka beredskap N3: Strukturere/systematisere dokumentasjon på og kontroll av nødutstyr (nødaggregat med meir) N3: Oppdaterte planar og system for varsling (langvarig kulde) N1: Avlyse planlagde arrangement om risikoen vert for stor N2: Få oppretta betre kommunikasjon/koordinering mellom Kvam herad og Kvam kraftverk N4: Få NVE til å ferdigstille flaumsonekartet for Øysteseelva U15: Plan for evakuering og innlosjering. N1: Kommunale rutinar for varsling (tilsette, innbyggjarar) og sikring (t.d. lause gjenstandar) N2: Utarbeida statusrapportar på innretningar/område kommunen er usikre på, eller som kommunen veit vil bli/medføre skadar med slikt vêr. N10: Gjennomgang av og oppdatering av pandemiplanen i samsvar med nasjonal pandemiplan. U15: Plan for dagleg drift av kommunen i krisesituasjonar. N1: Kartleggje geografiske risikoområde i høve til vindutsette område N3: Sikra alternativ oppvarming i kommunale bygg (t.d. fleire mobile varmeomnar (gass)) U29: Gjennomgå heimehjelpa sine rutinar for oppfylgjing av brukarar under hendinga.(langvarig bortfall av straum) U19: Plan i tråd med plangrunnlaget for kommunal atomberedskap frå Statens Strålevern. N1: Få oppretta betre kommunikasjon/koordinering mellom Kvam herad og Kvam kraftverk N4: Øve på redning og evakuering i flaumstore elvar U31: Revidering og intern gjennomgang av KH sine rutinar ved denne type utfall U24: Jobba internt i kommunen med å få på plass ein standard prosedyre/rutine for brann og evakuering på alt av skular/ barnehagar/ institusjonar i Kvam. N2: Innarbeide førebyggjande tiltak ovanfor denne type utfordring; vêrsituasjonar N6: Tilsynsplan (mur, bratte skråningar) U33: Revidering og intern gjennomgang av Kvam herad sine rutinar ved denne type utfall (tap av drikkevatn) U28: Oppdatere rutinar for måking på tak N2: Sikre vassvegar med nok kapasitet i nye reguleringsplanar og utbyggingsområde (NB Viktig) N6: Varslingsplan (nettside, facebook, smsvarsling) T37: Utarbeide mottaksskjema for bombetrugsmål. U28: Oppdatering av beredskapsplan for idrettshallar, inkludert plan for evakuering N2: Ekstra sikring ved bekkeinntak (2-barrierer) U11: Gjennomgang av kommunal kriseplan med oppgradering av tiltakskort for hendingar med mange skadde i ulendt terreng (t.d. bussulukke i Tokagjelet) T41: Jamnlege rutiner knytt til datatryggleik i organisasjon som informasjon, opplæring mv. U29: Utarbeiding av lokale beredskapsplanar for institusjonar. (bortfall av energiforsyning) N2: Skifte/oppgradere røyr for overvatn U13: Planlegging av fleire fellesøvingar U34: Oppdatering av kommunedelplan for avløp N2: Tilgang til fleire nedbørsmålarar U13: Gode rutiner ved uhell i form av t.d. nabohjelp frå andre kommunar. U35: Oppdatere beredskapsplan mot BIR og Retura

3 N2: Folkeopplysning - informasjon til innbyggjarar i kommunen (førebygging) N4: Prioritera og setja i verk tiltak/planar for å hindra flaumskade N4: Sterk fokus på ROS langs med bekkar og elveløp i planarbeid N5: Fylgja eksisterande tiltak til byggjing i strandsona (reglar for minimumshøgde) N6: Kartleggja risikoområde for skred i kommunen (bekkeløp og bratte skråningar) N6: Informasjon til innbyggjarar (reinsk i private bekkeløp/bekkeinntak) N7: Skianlegga skal ha plan for varsling om skredfare i og rundt skianlegget U14: Systematisk ordning med at nødetatane vert varsla om intensiv, planlagd flyging innan spesielle område i kommunen. U15: Fleire realistiske øvingar på ei slik hending i lag med nabokommunar. ( Avtalar om «Gjensidig bistandsplikt» jfr brannlova) U15: Beredskapsbåt i fjorden U15: Gjennomgang av kommunal kriseplan med oppgradering av tiltakskort for hendingar med mange skadde og mange med omsorgsbehov. U16: Felles øvingar i lag med aktuelle aktørar U16: Lokal beredskapsbåt (noko det normalt blir tatt høgde for i kommunar lik Kvam) U22: Me er avhengig av at internasjonale og nasjonale styresmakter regulerer slik verksemd på ein god måte slik at uhell kan førebyggjast. Når uhell skjer er me avhengige av at nasjonale styresmakter gjev tidleg og rett informasjon og set i verk naudsynte tiltak for å redusera skadeomfanget. N7: Merking av "farlege" område U24: Meir øving på utarbeidde rutinar. N10: Bevisstgjering av kvemmingane om hygienetiltak og vaksine i samband med årleg sesonginfluensa U12: Godt vedlikehald av tunnellar, reinhald, ljos osb. U12: Haldningsskapande arbeid mellom og bevisstgjering av ungdomar. Samarbeid med Statens vegvesen, trafikkskulane og vidaregåande skular. U12: Opna eksisterande gang- og sykkelvegar utanfor tunnelane. U29: Tilgang på permanente og mobile nødstraumsaggregat for viktige samfunnsinteresser, td permanent på rådhuset U29: Samarbeid og øvingar med straumleverandørar for hendingar knytt til utfall av straum på lokale og regionale nett. U29: Tilgang til nytt nødnett for kriseleiinga i kommunen og utførande einingar bl.a. teknisk og helse U31: Vurdera kjøp av mobilt kommunalt eller interkommunalt reinseanlegg. (spreiing av helsefarleg vatn)

4 U13: Utbedring av offentleg vegnett for gjennomgangstrafikk. U23: Føra vidare informasjonstiltaka med bruk av open eld i skog og mark. U28: Vurdering av å stengje idrettshallar ved mykje snø på taket U28: Unngå flatt tak på nye bygg U29: Bustadar bør ha alternative moglegheiter for oppvarming. U31: Betre sikring av infrastruktur og bygg U31: Betra overvaking med kontinuerleg måling U31: Sikra god utskiftingstakt på eldre leidningsnett og anlegga U31: Forbetra vassverk t.d. å flytte inntaket til Kvam vassverk frå elv og opp til Kalderassen (ny tunnel) U31: Sikra god og oppdatert arbeidskraft knytt til drift av anlegga U31: Etablering av reservevasskjelder i Øystese/Norheimsund t.d. Fitjadalen eller tilknyting på Kaldestad eller i Vikøy, U31: Tilgang til meir mobilt utstyr med reserveforsyning (drikkevasstankar) U33: Tilgang til meir mobilt utstyr med reserveforsyning (drikkevasstankar). U34: Krevja tilbakeslagsventilar for bygg som ligg kritisk til på avløpsnettet U34: Vurdere tilkoplingar for EL-forsyning på pumpestasjonane mellom Norheimsund og Øystese U34: Sikra batteriforsyning for drift og overvaking på mest kritiske pumpestasjonar U34: Leggja til rette for fordrøyning i basseng på Tolo og i Skipadalen T37: Øva trygg evakuering, gjerne i samband med brannøving (bombetrugsmål) T37: Ikkje iverksetja evakuering/tiltak før ein har vurdert trugsmål i samråd med politiet. T41: Jamnlege øvinger på IT. U33: Endre inntaket til vassverket frå elv og opp til Kaldrassen (ny tunnel) U33: Etablering av reservevasskjelder i Øystese/Norheimsund t.d. Fitjadalen eller tilknyting på Kaldestad eller i Vikøy, inkluder mobilt reinseanlegg (felles interkommunalt?) U34: Fokus på sanering av fellesavløp for å ta bort overvatn frå kloakknettet. U35: Opprette evt. midlertidige stader for mottak av boss (flytta til handteringeevna?)

5 T37: Førebyggjande - oppmoda til dialog mellom barnevern, skule og politi. (bombetrugsmål) T38: Skulen må eit nært samarbeid med politi, der oppdatering av planverk og samhandling ved øvingar er tema T38: Skulen skal òg ha fokus på kontakt med heradet og med barnevernet. Flyt av opplysningar mellom heradet, skulen og politi er ynskjeleg, slik at elevar med avvikande haldningar vert fanga opp og fylgt opp. Det er viktig at desse aktørane opprettar eit fora der slike opplysningar kan delast på eit sikkert vis. T38: Eit synleg politi på skulane er òg viktig, for å bryta ned stengsler og senka terskelen for å ta kontakt og varsla. T38: Viktig at skulen fylgjer med på nettet T38: Skulen/politiet må delta aktivt i oppfylginga av elevar som viser skremmande åtferd eller haldningar; jfr. "Handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme" T39: Samarbeid med kraft-, tele- og nettleverandørar og politi for å tilretteleggja for best mogeleg sikring mot kriminelle handlingar. T41: Sterkare manuelle overvakingsrutinar. Krev fokus og mannskap. (sikringsbrot på nettverk) T41: Opplæring og oppfølging av tilsette i høve handbok for datatryggleik er til stor hjelp.

Samarbeid om beredskap

Samarbeid om beredskap Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Samarbeid om beredskap Delavtale - samarbeid om beredskap 1. Partar Avtalen er inngått mellom xx kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn Avtalen er heimla i:

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. for GOL KOMMUNE 2004

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE. for GOL KOMMUNE 2004 1 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE for GOL KOMMUNE 2004 2 INNHALD 1. OPPSTART OG ORGANISERING AV ANALYSEARBEIDET 1.1 Oppstart 1.2 Definisjonar 1.3 Organisering 1.4 Målsetjing 1.5 Avgrensing 1.6 Gjennomføring

Detaljer

Risikovurdering og internkontroll

Risikovurdering og internkontroll Risikovurdering og internkontroll - Fyresdal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 2012 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og ramme... 1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING TYSNES KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEIING Overordna beredskapsplan Vedteke i kommunestyret 18. november 2008 Revidert av rådmannen 21. mars 2013 Revidert av rådmannen 13. desember 2013 Revidert av rådmannen

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit i høve arealendringane i ny

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 2. Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Tenesteavtale 2 Mellom Bokn kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvars- og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og meistringstilbod for

Detaljer

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse

Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Detaljregulering for Planteskulesvingen bustadområde ROS- analyse Etne kommune 04. desember 2014 Innhald Innhald... - 1-1. Føremål og omgrep... - 3-1.1 Føremål...- 3-1.2 Omgrep...- 3-2. Vurdering av mogelege

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009

ROS-analyse Huglo. Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko. Oktober 2009 ROS-analyse Huglo Kartlegging av beredskap og ulukkesrisiko Oktober 2009 Rev. desember 2009 Innleiing Målsetjinga med denne analysen er å laga ein overordna oversikt som avdekkjer risiko og sårbarheit

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Kvam på trygg veg 2009

Kvam på trygg veg 2009 Trafikksikringsplan for Kvam TIL UTTALE Frist 31 januar 2006 Planperiode: 2006-2008 Kvam på trygg veg 2009 Utarbeidd: 27.12.05 Revidert: xx.xx.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe

Detaljer

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 2 Føreord Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: 12.11.12 Godkjent: 11.12.12 (etter høyringsrunde) Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Heradsstyret

Detaljer

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07.

PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID for Gol kommune Vedtatt i Gol kommunestyre: 27.03.2007 sak 9/07. Den som aldrig Den som aldrig lever nu, lever aldrig. Hvad gjør du? Piet Hein INNHALD 1. Planarbeid... 3 2.

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring

Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring INNLEIING/FORORD Trafikkulykker er noko som rammar dei som ferdast etter vegane - også i Lom. Det er mange ting som kan vera årsak til ulykkene, som råkar alle slag trafikantar. Kvart år blir det for heile

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnet si sårbarheit overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgjeve av: Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-302-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide

Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015. Foto; Lauritz Eide Kommunal planstrategi for Kvam herad 2012-2015 Foto; Lauritz Eide 1. INNLEIING/OM PLANPROSESSEN...3 1.1 Nasjonale forventningar...3 1.2. Regional planstrategi...4 1.2.1 Temavise innspel til den kommunale

Detaljer

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33

Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025. Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 Kommuneplan for Åseral - samfunnsdelen 2015-2025 Høyringsforslag vedteken av kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33 1 Innhold 1 Innleiing... 4 1.1 Medverknad og organisering av planarbeidet... 5 1.2

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010

TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER. Søknadsfrist 8. januar 2010 TILRETTELEGGING FOR TETTSTADUTVIKLING UTFYLLANDE RETNINGSLINER Søknadsfrist 8. januar 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Regionalavdelinga Side 2 Mål for verkemiddelbruken: I høve til Fylkesplanen 2005-2008

Detaljer