Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland."

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi

2 1. Innledning Fylkeskommunen er lovpålagt å drive aktiv informasjon om virksomheten og legge til rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fellesskapets ressurser. Fylkesrådmannen er forpliktet (Kommuneloven 4) til å synliggjøre og kommunisere Rogaland fylkekommunes virksomhet til publikum, brukere, ansatte og samarbeidspartnere. Kommunikasjonsstrategien er revidert med utgangspunkt i blant annet Arbeidsgiverstrategi mot 2013, Fylkesplanen for Rogaland og Forvaltningsreformen. Videre er strategien bygd på data fra medarbeiderundersøkelser, dialogmøter med seksjonene i sentraladministrasjonen, rektorsamlinger og eksterne spørreundersøkelser. Kartlegginger viser at den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland. Internettbasert teknologi endrer kontinuerlig på betingelser til offentlig informasjon og tjenester og åpner for stadig større tilgang- og lagringskapasitet av informasjon. Publikums forventninger til tilgjengelighet og brukervennlighet til fylkeskommunens nettbaserte informasjonstjeneste øker. Ansatte er fylkeskommunens viktigste ambassadører i omdømmebyggingen. Det er viktig at ansatte føler stolthet for arbeidsplassen og eierskap til prosjekter. Kjennskap til kommunikasjonsavdelingens kompetanse, tjenestetilbud, strategiske potensial og rolle som stabsfunksjon er begrenset blant ansatte i organisasjonen. Profilering av fylkeskommunen som arbeidsplass og regional utvikler er p.d.d ikke underlagt felles rammeverk og strategisk styring.

3 2. Kommunikasjonsutfordringer Eksterne Den generelle kunnskapen om Rogaland fylkeskommune, hva vi gjør og hvorfor, er lav blant innbyggerne i Rogaland Fylkeskommunen oppleves som byråkratisk og utilgjengelig Internettbasert teknologi endrer kontinuerlig på betingelser til offentlig informasjon og tjenester og åpner for stadig større tilgang- og lagringskapasitet av informasjon Publikums forventninger til tilgjengelighet og brukervennlighet i møte med fylkeskommunens nettbaserte informasjonstjeneste øker. Interne Ansatte savner kanaler til å fortelle og høre gode historier Ansatte har behov for å ha stolthet og eierskap til prosjekter for å kunne være ambassadører for omdømmebygging Kjennskap til kommunikasjonsavdelingen sin rolle, kompetanse og tjenestetilbud i organisasjonen er begrenset blant ansatte Det finnes ikke integrerte retningslinjer for bruk av maler knyttet til brosjyrer, lysarkpresentasjoner etc Overordnede mål, planer og prioriteringer er ikke tydelige nok for ansatte Stor avstand mellom ansatte i de videregående skolene og sentraladministrasjonen. 2.1 Kommunikasjonsmål Øke generell kunnskap i fylket om Rogaland fylkeskommunes virke både blant innbyggere og ansatte. Styrke omdømmet som regional utvikler og attraktiv arbeidsgiver Gi fylkeskommunen en klar profil og identitet blant ansatte og innbyggerne i Rogaland Skape forståelse for fylkeskommunalt arbeid og gi fylkeskommunen bedre muligheter til å nå fastsatte mål Bidra til å bygge trygge, stolte og målbevisste ansatte Knytte ansatte i de videregående skolene tettere til Rogaland fylkeskommune som arbeidsgiver.

4 3. Mål Aktivt kommunisere Rogaland fylkekommunes virksomhet for å styrke omdømmet til fylkeskommunen og sikre jevn rekruttering og godt arbeidsmiljø i organisasjonen. 4. Strategi For å kunne nå målet om aktiv kommunkasjon av fylkeskommunens virke, tas det i bruk fire strategier: (a) Aktiv mediekontakt, (b) Profilering, (c) Webutvikling og (d) Internkommunikasjon. Strategiene har en noe ulik tilnæring til blant annet kanalvalg og målgrupper, men alle peker i retning målet om en mer synlig fylkeskommune. Mål, strategi og tilak er oppsummert på følgende måte:

5 4.1 Aktiv mediekontakt Rogaland fylkeskommune skal drive aktiv informasjonsformidling mot media. Mål Media skal bidra til å gi innbyggerne i Rogaland et korrekt bilde av fylkeskommunens virksomhet. Styrker: Rogaland fylkeskommune har stor tillit blant journalister Rogaland fylkeskommune er en troverdig kilde 4 i Kommuneloven: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning". Svakheter: Utfordringer: Muligheter: Vi er ikke tilgjengelige nok og er lite smidige ved direkte henvendelser Rogaland fylkeskommune er ikke synlige og mangler evnen til å levere gode historier Kommunikasjonsavdelingen må ha bedre oversikt over hva som skjer i organisasjonen Relasjonsbygging mot media/journalister Økt tilstedeværelse av kommunikasjonsavdelingen i organisasjonen Tettere dialog med media fokus på nettverksbygging Mange gode historier i organisasjonen Eksterne og interne målgrupper etterlyser en mer aktiv informasjonsformidling som vektlegger det å fortelle om hva vi driver med. Rogaland fylkeskommune deltok høsten 2008 i spørreundersøkelsen PRbarometeret. I tillegg til tilbakemeldinger fra journalister, redaktører og ansatte, viser undersøkelsen at det er behov for å styrke evnen til å fortelle interessante historier (se fig.1 neste side). Det er m.a.o. grunnlag for å kunne konkludere med at fylkeskommunen må bli flinkere på å vise resultatene av det regionalpolitiske arbeid. Aktiv mediekontakt innebærer at vi selv tar kontakt med media når vi ønsker omtale av fylkeskommunale saker som har betydning for befolkningen. Aktiv mediekontakt skal styrke den allmenne kunnskap om RFK og skape forståelse for fylkeskommunalt arbeid, gi kunnskap om innbyggernes rettigheter og plikter i forhold til tjenestetilbud, samt gi fylkeskommunen bedre muligheter til å realisere regionalpolitiske mål. Det betyr at både folkevalgte og ansatte i administrasjonen til Rogaland fylkeskommune må ha et aktivt forhold til media. I den forbindelse er det viktig å skille mellom rollen til (a) folkevalgte og (b) ansatte i administrasjonen.

6 Samlet tilfredshet med kontakten Adgang til informasjon om organisasjonen Informasjonsavdelingens reaksjonstid Evne til å identifisere/skaffe adgang til de rette personene Informasjonsavdelingens kunnskap om aktuelle saker Tilfredshet med kvaliteten på svarene Eksperters evne til å uttale seg i klartekst Innhold og struktur på webside Vilje til å fortelle om kritiske saker, som omhandler organisasjonen selv Evne til å finne - og presentere interessante historier Evne til at delta i aktuelle debatter (f.eks med ekspertkunnskap) Kvaliteten på pressemeldinger Figur Rogaland Fylkeskommune Folkevalgte har selv ansvaret for å synliggjøre det politiske arbeid, både før under og etter viktige politiske beslutninger eller prosjekter. Folkevalgte har anledning til å yttre personlige/partipolitiske meninger i forhold til saker som er skal, er eller har vært til politisk behandling. Fylkesrådmannen er i hovedsak ikke innblandet i forholdet/kommunikasjonen mellom den enkelte politiker og journalist. Denne praksisen videreføres. Ansatte i fylkeskommunen oppfordres til å drive aktiv mediekontakt, men under andre forutsetninger. Felles for all kommunikasjon er at administrasjonssiden er en premissleverandør, men ingen politisk aktør. Politiske vurderinger gis kun av politikere, men ansatte kan gi informasjon om vedtak og faktiske saksforhold. Ansatte må i større grad bli en premissleverandør, men premissene skal alltid være faglig holdbare argument, analyser og utregninger. Administrasjonens mandat er å nå fram med faktisk informasjon om de ulike sidene ved et prosjekt. Det betyr at all mediekontakt og kommunikasjon fra fylkeskommunen skal: Være åpen, relevant, sannferdig og målrettet og invitere til respons og dialog Være mottakerorientert og skal kommuniseres via best egnede kanaler Være forankret i kommunikasjonsplan og tiltaksplan Være i forkant ved at en lytter til signaler fra omgivelsene.

7 4.2 Profilering Fylkeskommunen skal ha ett ryddig grafisk utrykk som skal styrke rekruttering og tydeliggjøre fylkeskommunen som regional utvikler. Mål Rogaland fylkeskommune skal være en tydelig avsender og være synlig på rett plass til rett tid. Styrker: Svakheter: Utfordringer: Muligheter: Logo/fylkesvåpenet er godt kjent og bærer tillit Rogaland fylkeskommune yter tjenester i hele fylket Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere Varierende bruk av logo/fylkesvåpen (farge, størrelse, font etc) Sprikende ekstern profil (31 skoler, ulike løsninger på skolenes nettsteder, brosjyrer og infomateriell etc.) Samle Rogaland fylkeskommune under ett grafisk uttrykk Fragmentert organisasjon. Avdelinger/seksjoner med varierende behov Rogaland fylkeskommuner er en konkurransedyktig arbeidsgiver Forutsigbare økonomiske rammevilkår fylkeskommunen oppfattes som fragmentert og lite samkjørt. Rogaland fylkeskommune har mange medarbeidere med høy kompetanse, konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår og gode velferdsordninger for ansatte. Dette er positive egenskaper og kvaliteter som bør brukes mer aktivt i ekstern profilering av fylkeskommuen som arbeidsgiver. De videregående skolene mangler et samlet annonse/markedsføringsprogram. Det er behov for å tilby skolene en profileringspakke som kan implementeres ved samtlige av våre skoler. Målet er at vi styrkes eksternt, men opprettholder intern konkurranse og særegenhet. Tannhelse Rogaland har signalisert økt satsing på profilering. En arbeidsgruppe har sett på ulike problemstillinger og ønsker å samkjøre ytterlige profileringsarbeid med sentraladministrasjonen. Det finnes p.d.d ikke en overordnet designmanual for brosjyremateriell o.l. for Rogaland fylkeskommune. Avdelinger og seksjoner finner egne løsninger og All profilering må forankres i én profileringsstrategi. Strategien må inneholde en plan for aktiv profilering av fylkeskommunale som: arbeidsgiver regional utvikler tjenesteleverandør

8 4.3 Internkommunikasjon Legge til rette for gode historier og gi medarbeidere en klar oppfatning av overordnede mål, planer og prioriteringer, samt forståelse av sin plass i organisasjonen. Mål Strategisk internkommunikasjon skal bygge stolte og målbevisste ansatte. Styrker: Svakheter: Utfordringer: Muligheter: God kommunikasjonskanal tilgjengelig i intranettet Min side Stor vilje til å bidra/delta blant ansatte i organisasjonen Organisasjonskultur(er) støtter ikke en mer horisontal internkommunikasjon Kompleks organisasjon med mange subkulturer. Samle samtlige ansatte (inkl. skoler) under RFK-paraplyen Formidle overordnede mål, planer og prioriteringer til ansatte Strategisk internkommunikasjon vil mobilisere ansatte som vil skape stolthet. Bygge gode ambassadører som blant annet vil bidra til et bedre omdømme Strategisk internkommunikasjon kan systematisk påvirke blant annet holdningene til ansatte og organisasjonskulturen. Samtidig er det funnet at mobilisering av ansatte blant annet påvirker effektiviteten til organisasjonen. Interne informasjonsaktiviteter gir medarbeidere en klar oppfatning av overordnede mål, planer og prioriteringer, og forståelse av sin plass i organisasjonen. Arbeidsgiverstrategi og lignende overordene planer må kommuniseres i hele organisasjonen. Internkommunkasjon i Rogaland fylkeskommune må forankres i strategi. En av hovedsatsingene i Arbeidsgiverstrategi mot 2013 er å styrke fylkeskommunens omdømme. Arbeidet med dette starter innenfra. Det er medarbeiderne som er basisen for godt omdømme og det må være bunnlinjen i all fylkeskommunal virksomhet. Fylkeskommunen nevnes sjelden i samarbeidsprosjekter av media, og ansatte hører lite om og fra medarbeidere internt. Mer fokus på anerkjennelse på seksjons-, gruppe- og enkeltmannsnivå vil bygge internt stolthet som gradvis vil styrke omdømmet til fylkeskommunen.

9 4.4 Webutvikling Nettsidene til Rogaland fylkeskommune skal være brukerorienterte informasjonskanaler og ressursbanker som er tilgjengelige 24 timer i døgnet. Mål Alt innhold skal være korrekt og relevant. Nettsidene skal sørge for effektiv kommunikasjon med interne og eksterne målgrupper. Styrke: Svakheter: Utfordringer: Muligheter: Mange lesere/brukere av både intranettet og internettsiden. Kompetanse på teknisk webutvikling Dagens publiseringsverktøy (Dashboard 4.2) er tungt og lite brukervennlig. Beholde fokus på nettstedets innhold fremfor teknologi Internettbasert teknologi endrer kontinuerlig på betingelser til offentlig informasjon og tjenester Bygge videre på dagens konsept i retning av en mer brukerorientert løsning Bruke eksterne nettsider til profilering utad og Min side til å styrke omdømme Som en sentral del av fylkesrådmannens arbeid med å sørge for effektiv kommunikasjon med vårt eksterne publikum og egne ansatte, inngår våre to nettsider: eksterne nettsider Min side de ansattes intranett Gode og lett navigerbare nettsider et viktig bidrag til Rogaland fylkeskommune sin tjenesteproduksjon. Virksomhetsportalen Virksomhetsportalen på internett (www.rogaland.no/www.rogfk.no) er en viktig del av fylkeskommunens ansikt utad. Fra starten i 2006 har siden hatt en jevn økning av nye brukere. Portalen må holdes oppdatert og videreutvikles i tråd med nye krav til offentlige nettsteder, teknologisk utvikling og publikums forventninger. Internett som informasjonskanal gjør det mulig for fylkeskommunen å oppfylle kommunelovens krav om å aktivt informere om virksomheten, samt å legge til rette for offentlig innsyn i forvaltningen. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at over 80% av norske husholdninger har datamaskin med internettilgang. Alle fylkets innbyggere har tilgang til internett ved sitt bibliotek. Ved å gjøre informasjon tilgjengelig via våre nettsider, kan vi si at vi når hele Rogalands befolkning. Primærmålgruppen er alle som søker informasjon om Rogaland fylkeskommune. Nettsidene skal inneholde informasjon som er nødvendig for at brukeren lett skal kunne orientere seg om RFKs virksomhet - både administrativt og politisk. Videre skal utformingen av nettsidene skal være enkel og oversiktlig. Strukturen skal lette navigasjonen for brukerne og bidra til logisk inndeling av innhold. Målet er at brukeren skal ha kortest mulig vei (færrest antall museklikk) til informasjonen han/hun søker.

10 Min side Intranettet til fylkeskommunen heter Min side og skal være de ansattes arbeidsstasjon på datamaskinen. Det skal også være et verktøy for å fremme felleskapsfølelse (på tvers av avdelinger og hierarki) og stolthet for arbeidsplassen. Min side skal være utformet slik at det letter arbeidsoppgavene for de ansatte. Min side er laget slik at brukeren selv bestemmer deler av innholdet. Hver enkelt kan lage sine egne snarveier til ofte brukte dataprogrammer og nettsider. For øvrig gjelder målene om relevant og korrekt innhold samt enkel navigering som beskrevet under avsnittet rogfk.no. Storredaksjon rolle i forhold til videregående skoler Storredaksjonen er et forum hvor web-ansvarlige på de videregående skolene møtes fire ganger i året. Målet er å opprettholde tett og godt samarbeid med web-ansvarlige på de videregående skolene. Samtidig er det viktig å sikre god kvalitet på nettsidene slik at sidene fungerer som gode kanaler for profilering og kommunikasjon med viktige målgrupper som nye og gamle elever, ansatte og foreldre. Kvaliteten på internettsidene til de videregående skolene er svært varierende. Det må innføres krav til standard på skolenes nettsider.

11

12 Postboks 130, 4001 Stavanger Besøksadr. Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger rogfk.no

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN

STRATEGISK INFORMASJONSPLAN STRATEGISK INFORMASJONSPLAN 2007 2010 1 Innhold: 1. Mål for Informasjon i Rana kommune Side 3. 2. Strategiske utfordringer Side 4. 2.1. Krav om brukerdialog 2.2. Krav om tilgjengelighet og kommunikasjon.

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015

Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Kommunikasjonsstrategi 2013-2015 Innhold 1. Målsetninger... 2 1.1. Innledning... 2 1.2. Kommunikasjonsmål... 2 1.3. Kommunikasjonsprinsipper... 2 2. Strategier... 3 2.1. Strategisk kommunikasjonsplanlegging...

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017

Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Kommunikasjonsstrategi 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 06.02.14 Innhold INNLEDNING... 3 Kommunikasjon i kommunen hvordan og hvorfor?... 3 Hva er informasjon og kommunikasjon?... 3 Hva bygger vi

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi

Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi Kunsthøgskolen i Oslos kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Det stilles stadig høyere krav til ressursutnyttelse, omstilling og modernisering innen offentlig sektor. Offentlig sektor har flere strategiske

Detaljer

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING

Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Beholde og rekruttere! EN STRATEGI FOR ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Innhold Forord 3 1 Hvorfor en strategi for arbeidskraft og rekruttering 5 1.1 innledning 5 1.2 Mål for strategien 7 1.3 Arbeidskraftsituasjonen

Detaljer

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme

Harstad kommune 2007. Strategiplan for omdømme Harstad kommune 2007 Strategiplan for omdømme Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 1.1 Regjeringen... 3 1.2 KS... 4 1.3 Virksomhetsplan Harstad kommune... 6 2 Mål for bedre omdømme... 9 2.1 Formidling av

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe

Kommunikasjonsstrategi. for Firesafe Kommunikasjonsstrategi for Firesafe utarbeidet i samarbeid med Fete typer, mars 2012 Innledning En kommunikasjonsstrategi kan gjøres mer eller mindre omfattende avhengig av behov, tidsbruk og tilgjengelige

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer