Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune Åpen, aktiv og tydelig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010-2014. Åpen, aktiv og tydelig"

Transkript

1 Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune Åpen, aktiv og tydelig

2 Innhold Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune Åpen, aktiv og tydelig... 1 Innledning... 3 Del 1 Overordnede mål og strategier... 4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 5 Inkludering... 5 Aktiv... 5 Helhet... 6 Linjeprinsippet... 6 Del 2 Intern og ekstern kommunikasjon... 7 Internkommunikasjon... 7 Mål... 7 Roller og ansvar intern kommunikasjon... 7 Eksternkommunikasjon... 8 Mål... 8 Roller og ansvar ekstern kommunikasjon... 8 Om beredskap... 9 Om mediekontakt... 9 Del 3 Handlingsplan Internett Intranett Grafisk profil Kompetanseutvikling Kommunikasjonsplaner Retningslinjer og rutiner Del 4 Plan for implementering av kommunikasjonsstrategien Del 5 Forankring i lover, retningslinjer og dokumenter Side 2 av 14

3 Innledning Sist vedtatte kommunikasjonsstrategi for Vestfold fylkeskommune er fra Både organisasjonen og kravene til kommunikasjon i offentlige virksomheter har endret seg siden den gang. Det er nå også behov for å jobbe mer strategisk med synlighet og omdømme, samt utvikle hensiktsmessige systemer og rutiner for internkommunikasjon. Dette er bakgrunnen for å utarbeide ny kommunikasjonsstrategi. Arbeidet med ny strategi startet i september 2009 med forankring i fylkesrådmannens ledergruppe og i fylkesutvalget. Bred involvering i prosessen og forankring av prosjektet har vært viktig med tanke på eierskap til og implementering av strategien i organisasjonen. Alle virksomheter, seksjoner, ledergrupper og politikerne har bidratt med innspill. Spørringer i organisasjonen, lovverk, statlig kommunikasjonspolitikk og fylkeskommunens arbeidsgiverpolitikk er grunnlagsmateriale for strategien. Del 1 beskriver overordnede mål og strategier for kommunikasjon og hvilke prinsipper og verdier som skal kjennetegne kommunikasjon internt og eksternt i Vestfold fylkeskommune. Del 2 ser mer spesielt på mål for ekstern og intern kommunikasjon, roller og ansvar. Del 3 er handlingsplanen som definerer nødvendige tiltak for å nå målene beskrevet i Del 2. Kommunikasjon og informasjon er virkemidler på lik linje med økonomiske, juridiske og organisatoriske virkemidler for å oppnå mål og løse oppgaver på en effektiv og tilfredsstillende måte. Kommunikasjonsstrategien skal implementeres i hele organisasjonen og er forpliktende for alle deler av den. Den skal være førende for virksomhetenes og seksjonenes egne kommunikasjonsplaner. I møtet med innbyggere, organisasjoner, næringsliv, andre offentlige virksomheter og media skal de fylkeskommunale virksomhetene se sin kommunikasjonspraksis opp mot verdiene, prinsippene og målene i denne strategien. Del 4 Plan for implementering, sier noe om hvordan dette skal gjennomføres. Kommunikasjonsstrategien vil påvirke både praksis og prioriteringer i kommunikasjonsarbeidet, blant annet i forbindelse med saksbehandling, prosjekter, samarbeid og tjenestetilbud. Begrepet kommunikasjon er i denne sammenheng brukt som gjensidig utveksling av informasjon mellom to eller flere parter. Begrepet informasjon betyr her en ensidig formidling av et budskap. Strategi brukes her i betydningen planer og virkemidler for å nå fastsatte mål. Kommunikasjonsstrategien vedtas av Fylkestinget. Side 3 av 14

4 Del 1 Overordnede mål og strategier Vestfold fylkeskommune skal: være synlig og kjent blant innbyggerne som utviklingsaktør, tjenesteleverandør, forvaltningsledd og demokratisk nivå. være en attraktiv samarbeidspartner og viktig utviklingsaktør være kompetent, pålitelig, profesjonell og serviceinnstilt. være en utviklingsorientert arbeidsgiver som ivaretar medbestemmelse/medinnflytelse, representerer trygghet, utvikler fellesskapsfølelse og bevisstgjør på etiske holdninger. sikre innbyggerne og brukerne god og relevant informasjon om fylkeskommunens virksomhet og tjenestetilbud og om politiske saker som berører dem. ha et godt omdømme Kommunikasjonsstrategien skal: bidra til å sikre innbyggerne og brukerne god og relevant informasjon om fylkeskommunens virksomhet og tjenestetilbud og om politiske saker som berører dem. bidra til god kommunikasjon mellom innbyggerne og fylkeskommunen. bidra til at kommunikasjon brukes aktivt som styringsverktøy i arbeidet med å nå virksomhetens mål. bidra til bedre og økt samhandling og medinnflytelse. bidra til erfaringsutveksling, kunnskapsdeling og kvalitetssikring internt og eksternt. bidra til positiv omdømmebygging. Verdier og prinsipper I tråd med den statlige kommunikasjonspolitikken vil Vestfold fylkeskommune legge vekt på åpenhet, medvirkning og inkludering og være en fylkeskommune som er aktiv og opptrer helhetlig. Åpenhet Innbyggerne skal møte en åpen og tilgjengelig fylkeskommune som er lyttende, imøtekommende og viser dem respekt. Fylkeskommunens seksjoner/virksomheter skal føre et korrekt, godt og klart språk som kan forstås av alle. Medarbeiderne skal følge gjeldende regler for rettskrivning og målbruk. Fylkeskommunen skal sikre god kommunikasjon også der det er språkbarrierer. Fylkeskommunen skal legge til rette for en åpen og opplyst samfunnsdebatt. Side 4 av 14

5 Fylkeskommunen må legge vekt på god dialog med mediene og sikre dem og innbyggerne innsyn i sin virksomhet. Medvirkning Fylkeskommunen skal legge til rette for innbyggernes medvirkning og medinnflytelse. Fylkeskommunen skal gi berørte innbyggere mulighet til å fremme sine forslag og synspunkter på fysiske og elektroniske møteplasser. Fylkeskommunen skal involvere innbyggerne når ordninger og tjenester skal etableres, drives, evalueres og videreutvikles. For eksempel ved bruk av referansegrupper og høringsrunder. For å skape gode arenaer for medvirkning og involvering må fylkeskommunen aktivt dele sin informasjon med andre i tillegg til å bruke ulike relevante kanaler og virkemidler for å nå de aktuelle gruppene. Det skal tas hensyn til at ikke alle har kompetanse eller tilgang til å bruke digitale kanaler. Inkludering Fylkeskommunen skal etterstrebe å nå alle berørte parter med relevant informasjon. Fylkeskommunen skal gjennom sin informasjonsvirksomhet inkludere alle berørte innbyggere og grupper i samfunnet. Fylkeskommunen skal tilpasse informasjon og kommunikasjon til de ulike målgruppene. I noen sammenhenger er det nok at informasjonen kun gjøres tilgjengelig slik at innbyggerne selv kan gjøre seg kjent med den. I andre sammenhenger kan det være behov for en mer målrettet innsats for å nå de aktuelle målgruppene. Fylkeskommunale virksomheter skal gå foran når det gjelder å inkludere alle, ved å tilpasse sin informasjon og kommunikasjon til mangfoldet i befolkningen. Det må tas hensyn til at personer har ulike behov og forutsetninger for å kunne motta informasjon, med bakgrunn i språk, kultur, funksjonsevne og manglende kompetanse eller tilgang til digitale kanaler. Fylkeskommunen må derfor utforme sin informasjon slik at den er lett å forstå for mottakerne i de ulike målgruppene, og bruke de kanaler og virkemidler som er mest effektive for å nå disse. Dette er spesielt viktig for plikt- og rettighetsinformasjon. Gjeldende regler og normer for universell utforming skal legges til grunn i kommunikasjonsarbeidet. Aktiv Fylkeskommunen skal aktivt, raskt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter. Fylkeskommunen skal til enhver tid gjøre aktuell informasjon tilgjengelig, uten at det må fremmes krav om innsyn. Aktiv informasjon og kommunikasjon om innbyggernes rettigheter, plikter og muligheter er en forutsetning for aktiv demokratisk deltakelse og et velfungerende samfunn. Fylkeskommunen skal aktivt sørge for at informasjon deles, eller kan deles, med andre innenfor gjeldende regler om opphavsrett og personvern. Side 5 av 14

6 Fylkeskommunen skal også aktivt viderebruke informasjon fra andre offentlige og private virksomheter. I tillegg skal fylkeskommunen ta i bruk de mest effektive kommunikasjonskanalene. Fylkeskommunen skal sørge for at innbyggerne har tilgang til informasjon om den enkelte virksomhets planer og aktiviteter. Helhet Fylkeskommunens kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet. Fylkeskommunen skal samordne sin kommunikasjon internt og eksternt og presentere den slik at den fremstår helhetlig og fylkeskommunen er gjenkjennbar for mottakeren. Den enkelte leder har ansvar for å følge opp dette, på samme måte som for all informasjonsog kommunikasjonsvirksomhet. Saksbehandlere skal ha et helhetssyn på sakene de behandler og planlegge kommunikasjon og informasjon som en integrert del av arbeidsprosessen. Linjeprinsippet Ansvaret for informasjon og kommunikasjon følger saksansvaret, både for ledere og medarbeidere. Ledere har et særskilt ansvar for god kommunikasjon, men ansatte på alle nivåer har også et selvstendig ansvar for å holde seg informert om egen seksjon/virksomhet og dens ansvarsområder, og for å dele informasjon med andre. Alle ansatte har ansvar for å etterleve kommunikasjonsstrategien og følge vedtatte retningslinjer og rutiner for kommunikasjon. En god rettesnor er å informere internt før man informerer eksternt. Side 6 av 14

7 Del 2 Intern og ekstern kommunikasjon Internkommunikasjon Mål Å bidra til at virksomhetens mål nås Vestfold fylkeskommune skal bruke kommunikasjon og informasjon som styringsverktøy og for å nå fylkeskommunens mål. God intern kommunikasjon og fylkeskommunens mål, strategier og prioriteringer er nødvendig for hensiktsmessig prioritering av ressurser og måloppnåelse. Å bidra til å bygge identitet og skape tilhørighet Fylkeskommunen skal bruke intranett, grafisk profil og felles praksis og rutiner for kommunikasjon som virkemidler i å bygge identitet, tilhørighet og fellesskapsfølelse i organisasjonen. Å bidra til god organisasjonsforståelse De ansatte skal ha god organisasjonsforståelse og kjennskap til de ulike delene av fylkeskommunen, og skal kunne se sitt eget arbeidsområde som en del av helheten. Å støtte oppunder Vestfold fylkeskommunes arbeidsgiverpolitikk Kommunikasjon skal bidra til økt og bedre samhandling, kunnskapsdeling og erfaringsutveksling på tvers i fylkeskommunen. Det skal legges til rette for god og hensiktsmessig informasjonshåndtering, informasjonsflyt og kunnskapsorganisering, ved hjelp av hensiktsmessige verktøy for samarbeid og deling, som intranett, prosjektverktøy, og lignende. Fylkeskommunen skal aktivt sørge for at informasjon deles, eller kan deles med andre internt, innenfor gjeldende regler om opphavsrett og personvern mv. Å bidra til kvalitetssikring Kommunikasjon og gode rutiner for informasjonsflyt skal gi bedre kvalitetssikring av arbeidsprosesser og oppnådde resultater. Å bidra til å framstå helhetlig og samordnet utad Gode kommunikasjonsrutiner internt skal hjelpe oss å framstå ryddig, helhetlig og samordnet utad. Roller og ansvar intern kommunikasjon Ledere Ledere har et særskilt ansvar for god kommunikasjon. Side 7 av 14

8 Alle ansatte Ansatte på alle nivåer har et selvstendig ansvar for å holde seg informert om organisasjonen i sin helhet og egen seksjon/virksomhet og dens ansvarsområder. Ansatte på alle nivåer i fylkeskommunen har ansvar for å dele relevant informasjon med andre i fylkeskommunen. Kommunikasjonen mellom ledelse, ansatte og deres seksjoner/virksomheter skal være åpen, bygge på tillit og gjensidig respekt. Kommunikasjon skal planlegges som en integrert del av oppgaveløsningen hvor man vurderer hvilke kommunikasjonsbehov som finnes i målgruppene, hvilke kommunikasjonsutfordringer man står overfor og hvordan kommunikasjon kan brukes som virkemiddel. Saksbehandler Saksbehandler har ansvar for at saker kommuniseres til rette målgrupper i de rette kanaler, underveis og til slutt i saksbehandlingsprosessen. Enhver prosjektplan skal ha en kommunikasjonsplan som følges og evalueres. Eksternkommunikasjon Mål Å sikre innbyggerne og brukerne god og relevant informasjon om fylkeskommunens virksomhet og tjenestetilbud, om rettighetene deres og om politiske saker som berører dem. Å bidra til god kommunikasjon mellom befolkningen og fylkeskommunen, gjennom medvirkning, medinnflytelse og dialog. Å fremme demokrati og debatt. Å bidra til synlighet og godt omdømme. Roller og ansvar ekstern kommunikasjon Ytringsfriheten til den enkelte ses opp mot lojalitetsplikten som er forankret i arbeidsforholdet til fylkeskommunen. Roller og ansvar ekstern kommunikasjon Når det gjelder uttalelser på vegne av fylkeskommunen og fylkeskommunens virksomheter gjelder følgende retningslinjer for roller og ansvar: Fylkeskommunens øverste ledelse Spørsmål som gjelder fylkeskommunens overordnede mål og politikk, policy, budsjettsaker eller polemikk med politiske myndigheter, i media eller andre steder, skal bare håndteres av fylkeskommunens øverste politiske og administrative ledelse, henholdsvis fylkesordføreren og fylkesrådmannen. Direktører og virksomhetsledere Side 8 av 14

9 Direktører og virksomhetsledere kan uttale seg på sine fag- og beslutningsområder der de er gitt anledning til dette av sin leder. Direktører og virksomhetsledere kan uttale seg om forelagte politiske saker inntil fylkesrådmannens endelige innstilling i saken foreligger. Fagpersoner og saksbehandlere Fagpersoner kan uttale seg om faglige spørsmål på eget fagfelt der de er gitt anledning til dette av sin leder. Kommunikasjonssjefen Kommunikasjonssjefen er ansvarlig redaktør for nettsidene til fylkeskommunen og har overordnet ansvar for ekstern kommunikasjon i fylkeskommunen. Kommunikasjonssjefen skal rutinemessig orienteres om henvendelser fra media når sakene er av prinsipiell karakter eller kan få/har fått stor medieoppmerksomhet, eller når ansatte uttaler seg til media som ansatt i fylkeskommunen. Videre skal det rutinemessig orienteres om planlagte medieframstøt og eksterne kommunikasjonsbehov og tiltak. Kommunikasjonssjefen kan, der det er hensiktsmessig og i samråd med fylkeskommunens øverste ledelse, fungere som talsperson. Om beredskap Kommunikasjon i forbindelse med ulykker eller andre større hendelser skal håndteres av ledelsen i samsvar med vedtatte beredskapsplaner. (Se gjeldende beredskapsplaner). Om mediekontakt Vestfold fylkeskommune skal sørge for en åpenhetskultur som bidrar til god tilgjengelighet for mediene. Offentlige virksomheter har et ansvar for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale. Offentlige virksomheter kan delta i offentlig debatt i tråd med linjeprinsippet som beskrevet over. Alle medier skal behandles med respekt og imøtekommenhet når de etterspør informasjon. Mediene skal ha lik rett til innsyn. Som hovedregel bør informasjon gjøres tilgjengelig for alle medier samtidig. Fylkeskommunale virksomheter kan henvende seg til bestemte medier først, når det er hensiktsmessig for at flest mulig i målgruppen får informasjonen. Den enkelte seksjon/virksomhet må ha kontrollrutiner som hindrer uønsket publisering av personopplysninger. Informasjon som kan innebære en sikkerhetsrisiko, skal vurderes særskilt. Side 9 av 14

10 Del 3 Handlingsplan Internett Helhetsprinsippet krever at man ser på internett for hele organisasjonen med tanke på hensiktsmessig organisering og presentasjon av innhold, i tråd med prinsippene i kommunikasjonsstrategien. Det er behov for nye internettsider med universell utforming og funksjonalitet som gir enkel tilgang til informasjon om tjenestetilbud, ansvarsområder og politiske saker. Det skal tilrettelegges for kontakt og dialog med innbyggerne. Intranett Det er behov for oppgradering av verktøy, struktur og brukerflate for intranett i fylkeskommunen. Tiltaket krever en gjennomgang av ulike kontaktflater og verktøy som brukes i organisasjonen i dag. Tiltaket har stort potensial for besparelser i form av effektivisering av en del arbeidsprosesser, for eksempel tid brukt på søk og gjenfinning av informasjon og økt grad av samarbeid og deling av erfaringer og kunnskap i organisasjonen. Nytt intranett skal forenkle tilgangen til relevante elektroniske arbeidsverktøy og systemer for hver enkelt. En portal som både ivaretar behovet for individuell tilpasning og til fellesskapet i fylkeskommunen for hver enkelt ansatt. Nytt intranett skal legge til rette for informasjonsflyt og samarbeid. Valg av systemer og tilrettelegging må skje med stor grad av brukermedvirkning og brukerundersøkelser. Grafisk profil Grafisk profil er det viktigste virkemiddelet i arbeidet med å være synlig og gjenkjennbar for innbyggerne og framstå samordnet og helhetlig. Grafisk profil bygger identitet og tilhørighet til fylkeskommunen og egen virksomhet for de ansatte. Den er et sentralt verktøy i omdømmebygging. Det er behov for en gjennomgang av fylkeskommunens grafiske uttrykk, som i dag er fragmentert og uten felles retningslinjer for hvordan man skal framstå. Det finnes i dag et vell av grafiske profiler og logoer som brukes alene eller i kombinasjon med fylkeskommunens logo. Dette betyr at fylkeskommunen i mange sammenhenger er usynlig eller lite gjenkjennbar der fylkeskommunen er eier, utvikler, driver eller leverandør. Det skal utarbeides en ny grafisk profil som i størst mulig grad ivaretar organisasjonens ulike behov for synlighet og profilering. Det er nødvendig å utarbeide maler for inter- og intranettsider, ulike produkter som brev, notat, e-post, e-postsignaturer, rapport, utredning, presentasjoner samt annet materiell og retningslinjer for bruk av grafisk profil i disse sammenhengene. Side 10 av 14

11 Kompetanseutvikling Ansatte i fylkeskommunen skal ha kompetanse som setter dem i stand til å etterleve prinsippene for kommunikasjon i fylkeskommunen, sine roller og sitt ansvar. Med dette som utgangspunkt er det definert en rekke kompetansetiltak. De fleste tiltakene vil preges av regelmessighet i forhold til at det er kunnskaper og ferdigheter som må trenes, holdes ved like og oppdateres, eller ved at det er utskiftninger av ansatte. Kompetansetiltakene ses i sammenheng med personalutvikling i fylkeskommunen og den enkeltes ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Kompetanseområder: Kunnskap om kommunikasjonsstrategien plan for implementering. Digital kompetanse digitale verktøy og systemer Informasjonskompetanse - informasjonsgjenfinning, kildekritikk og opphavsrett. Skrive for nettet. For nettredaktører og andre som skal publisere på fylkeskommunens nettsider. Bruk av verktøy for publisering på nettet. For nettredaktører. Presentasjonsteknikk. Bruk av presentasjonsverktøy og framføring. Mediehåndtering - medietrening for ulike ansattegrupper, relasjonsbygging til media for aktuelle nøkkelpersoner. Kanaler og målgrupper - kunnskap om kanaler og målgrupper for aktivt å kunne formidle et budskap. Gjennomføres i hovedsak med interne krefter. Kommunikasjonsplaner Som en del av implementeringen av strategien vil det være behov for at virksomhetene/ seksjonene utarbeider egne kommunikasjonsplaner i tråd med den overordnede strategien for fylkeskommunen. Retningslinjer og rutiner Det vil være behov for å lage retningslinjer for å sikre enhetlig og samordnet praksis for en rekke områder. Tiltaket innebærer en gjennomgang av eksisterende retningslinjer og utvikling av nye der det er behov for det. Berørte parter og relevante instanser involveres i arbeidet. Det kan gjelde retningslinjer som ikke er en del av andre overordnede tiltak, som utforming, utsending og journalføring av pressemeldinger, bruk av ulike systemer for lagring, arkivering og deling, kommunikasjon i ulike kanaler og så videre. Side 11 av 14

12 Del 4 Plan for implementering av kommunikasjonsstrategien Kommunikasjonsstrategien skal gjøres kjent og implementeres i hele organisasjonen og er forpliktende for alle deler av den. Den vil innvirke på saksbehandling, prosjektgjennomføring, samarbeid og tjenestetilbud, og på hva slags kommunikasjonskultur organisasjonen har. Kommunikasjonsstrategien må ses i sammenheng med organisasjonsutvikling, personalpolitikk og kompetanseutvikling. Den skal være førende for virksomhetenes og seksjonenes egne kommunikasjonsplaner. I møte med innbyggere, organisasjoner, næringsliv, andre offentlige virksomheter og media skal de fylkeskommunale virksomhetene se sin kommunikasjonspraksis opp mot verdiene, prinsippene og målene i denne strategien. Kommunikasjonssjefen vil sørge for møter med den enkelte seksjon/virksomhet for å presentere strategien og diskutere hvilke konsekvenser den får for den enkelte seksjon/virksomhets kommunikasjonspraksis, kommunikasjonsplaner og strategier der det foreligger. Det vil lages avtaler med og planer for hver seksjon/ virksomhet for hvordan kommunikasjonsstrategien implementeres i seksjonen/virksomheten. Seksjonene/virksomhetene vil oppfordres til å sette av tid for å arbeide med egne planer og tiltak i løpet av høsten 2010 med en sluttfrist Seksjons- og virksomhetsledere og sektordirektører har spesielt ansvar for at kommunikasjonsstrategien implementeres og etterleves. Side 12 av 14

13 Del 5 Forankring i lover, retningslinjer og dokumenter Grunnloven - Offentlighetsprinsippet er et Grunnlovsfestet demokratisk prinsipp. Offentlighetsloven (offentleglova) med forskrift. Hovedreglen i Offentleglova av 19. juni 2006 sier at alle dokumenter er åpne for allment innsyn om det ikke strider mot annen lov. Arkivloven og arkivforskriften eforvaltningsforskriften med veiledning Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Etiske retningslinjer for statstjenesten Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale og fylkeskommunale forvaltning. Statens kommunikasjonspolitikk Arbeidsgiverpolitikk i Vestfold fylkeskommune (krever innloggin) Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) Side 13 av 14

14 Plan- og bygningsloven 14 juni 1985 nr 77 inneholder en bestemmelse om aktiv offentlighet i 16. Bestemmelsen pålegger planleggingsmyndighetene i stat og kommune å drive aktivt og organisert opplysningsarbeid overfor offentligheten fra et tidlig tidspunkt i all planleggingsvirksomhet etter loven. Mer aktiv informasjon til allmennheten skal sikre økt innflytelse for den enkelte over utviklingen i nærmiljø og lokalsamfunn. Silvilombudsmannen om ytringsfrihet for offentlig ansatte. Lojalitetsplikten er forankret i arbeidsforholdet, og innebærer bl.a. en plikt for den ansatte til å unngå å ytre seg på en illojal måte som skader arbeidsgivers legitime og saklige interesser. Lojalitetsplikten er knyttet til arbeidsgivers styringsrett. Side 14 av 14

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4

Innhold. Vestfold fylkeskommune skal... 3. Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4. Kommunikasjonsstrategien skal...4 Innhold Innledning... 3 Vestfold fylkeskommune skal... 3 Del 1 Kommunikasjonsstrategi...4 Kommunikasjonsstrategien skal...4 Verdier og prinsipper... 4 Åpenhet... 4 Medvirkning... 4 Inkludering... 4 Aktiv...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Vestfold fylkeskommune 2010 2014 Åpen, aktiv og tydelig Innhold Innledning 3 Vestfold fylkeskommune skal 4 Del 1 Kommunikasjonsstrategi 5 Kommunikasjonsstrategien skal 5 Verdier

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2017-2030 Innhold Innledning... 3 1.1 Visjon, verdier og satsingsområder... 3 1.2 Kommunikasjonsutfordringer... 3 Kommunikasjonsmål og strategier... 4 2.1 Prinsipper for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Østre Toten kommune Første utgave: 30.10.13 Sist revidert: 30.10.13 Utarbeidet av: Informasjonsavdelingen Vedtatt i kommunestyret: 14.11.13 2 Innledning...3 Mål og prinsipper...4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi

Ski kommunes kommunikasjonsstrategi Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 1. Kommunikasjonsutfordringer Å bruke kommunikasjon strategisk, betyr i Ski kommune (SK) at vi tar hensyn til at beslutninger og handlinger skal kommuniseres i alle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 BAKGRUNN... 3 VISJON... 3 VERDIER... 3 ORGANISERING... 4 TALSPERSONER OG KOMMUNIKASJONSBÆRERE... 4 LOVGRUNNLAG... 4 ANDRE FØRINGER FOR KOMMUNIKASJONSARBEIDET... 5 MÅLGRUPPER...

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi

RISØR KOMMUNE. Kommunikasjonsstrategi RISØR KOMMUNE Kommunikasjonsstrategi Siste versjon: 26.04.2013 Innhold 1. Rammer for kommunens kommunikasjonsvirksomhet... 3 Overordnede styringsdokument og lovverk... 3 Hva omfatter kommunens kommunikasjonsvirksomhet?...

Detaljer

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017

RÅDMANN. Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 RÅDMANN Aktiv og åpen Kommunikasjonsstrategi for Kristiansand kommune Utgave desember 2017 Innhold Om kommunikasjonsstrategien...5 1. Kommunikasjonsansvaret...5 2. Strategiens forankring...6 De statlige

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for Meløy kommune 2013-2016 VEDTATT I KOMMUNESTYRET SAK 55/13-20. JUNI 2013 INNHOLD 1. Forord s. 2 2. Visjon og mål s. 3 3. Prinsipper for kommunikasjon s. 4 4. Ansvar og organisering

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune

Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune Kommunikasjonsstrategi for Vestvågøy kommune 1 Innholdsliste Forord... s. 3 Utfordringer/hovedprinsipper... s. 4 Kommunikasjonsmål eksternt/internt... s. 5 Retningslinjer for mediehåndtering... s. 5 Retningslinjer

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR TOLGA KOMMUNE 2014-2018 Vedtatt i kommunestyret 30.10.2014 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s. 3 2. Tolga kommunes kommunikasjon skal være «Åpen», «aktiv» og «kompetent s.

Detaljer

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Utkast Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Kommunikasjon for en levende by

Kommunikasjon for en levende by KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Kommunikasjon for en levende by Innhold 1. Innledning 2. Kommunikasjonsmål 3. Kommunikasjonsutfordringer 4. Målgrupper 5. Strategier med tilhørende tiltak 6. Prinsipper for kommunikasjon

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen

Statens kommunikasjonspolitikk. Jeg er. Om Difi. og sosiale medier i forvaltningen Om Difi Statens kommunikasjonspolitikk og sosiale medier i forvaltningen Direktoratet for forvaltning og IKT, Sissel Kr. Hoel Etablert 1. januar 2008 Digitale tjenester Gode innkjøp Styring, ledelse og

Detaljer

Kom m u n ikasjon sstrategi

Kom m u n ikasjon sstrategi Kom m u n ikasjon sstrategi 201 6-2020 Buskerud fylkeskommune Kommunikasjonsavdeling en august 2016 Kommunikasjonsstrategi 2016-2020 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Kommunikasjonsutfordringer... 3 1.2 Målgrupper...

Detaljer

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18

Innledning. Kommunikasjonsstrategi 2015-18 Vedtatt i kommunestyret, 28. januar 2015 Innledning Kommunikasjonsstrategien skal brukes av alle som kommuniserer eller informerer på vegne av Tromsø kommune. For at Tromsø kommune skal lykkes med samfunnsoppdraget

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune

Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Kommunikasjonsstrategi Bærum kommune Vedtatt i Formannskapet 20. mai 2015 Bilde fra visjonsprosessen: Mitt Bærum ved Levre skole Innhold: 1. Innledning og kommunikasjonspyramiden 2. En visjon for bærumssamfunnet

Detaljer

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE

INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen INFORMASJONSPLAN FOR BYDEL BJERKE 2013 2016 Bydel Bjerke Postadresse: Telefon: 02 180 Banknr: 1315.01.00865 Bydelsadministrasjonen Postboks 13 Økern Telefaks:

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013

Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjonsstrategi for Norges musikkhøgskole 2011-2013 Kommunikasjon ved Norges musikkhøgskole Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Internasjonalt toneangivende Norges musikkhøgskoles strategiske

Detaljer

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi

Molde kommune. Kommunikasjonsstrategi Molde kommune Kommunikasjonsstrategi 2015 2022 1. Innledning Molde kommunes kommunikasjonsstrategi er basert på mest mulig åpenhet. Åpenhet er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og en åpen

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10. Sør-Trøndelag fylkeskommune Informasjon og kommunikasjonsstrategi 7-10 Sør-Trøndelag fylkeskommune Kommunikasjonsmål Sør-Trøndelag fylkeskommune har en god kultur for informasjonsdeling som gjør fylkeskommunens ambisjon, mål, vedtak

Detaljer

HØRINGSUTKAST Statens kommunikasjonspolitikk

HØRINGSUTKAST Statens kommunikasjonspolitikk HØRINGSUTKAST 31.03.09 Statens kommunikasjonspolitikk Det paaligger Statens Myndigheter at legge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. Kongeriget Norges Grundlov 100 sjette ledd

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014

Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 Kommunikasjonsstrategi Sykehusapotek Nord HF 2011-2014 1. Innledning En virksomhet påvirker og blir påvirket av sine omgivelser. Informasjon og kommunikasjon kan benyttes til å få et godt forhold mellom

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten

Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Kommunikasjonspolitikk for politi- og lensmannsetaten Prinsipper for politiets kommunikasjon Tydelig: Det skal være tydelig for innbyggerne hva politiet mener og hvem i politiet det er som kommuniserer.

Detaljer

Hvem svarer på hva i media?

Hvem svarer på hva i media? // RETNINGSLINJER FOR MEDIEHÅNDTERING Oppdatert juni 2016 Det er et lederansvar å sette statens kommunikasjonspolitikk ut i livet, og topplederne har et særskilt ansvar. Kommunikasjon er et virkemiddel

Detaljer

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016

Kommunikasjonspolicy. Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 Kommunikasjonspolicy Høgskolen i Oslo og Akershus September 2016 A Innhold Innledning... 1 Føringer for kommunikasjonsarbeidet... 2 Strategi 2020... 3 Statens kommunikasjonspolitikk... 5 Mål for kommunikasjon

Detaljer

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012

Mål og strategier. kommunikasjonsstrategi 2009 2012 Mål og strategier kommunikasjonsstrategi 2009 2012 innledning Kommunikasjonsstrategien gir retningslinjer for hvordan DSB skal jobbe med kommunikasjon, og omfatter DSBs totale informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet,

Detaljer

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark

Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune For Finnmark Kommunikasjonsplattform for Finnmark fylkeskommune 2015-2018 For Finnmark Innhold Forord... 1 Innledning... 2 Rammebetingelser og lovverk... 4 Utfordringer, strategier og tiltak... 5 Utfordring 1: Kompetanse...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011

Kommunikasjonsstrategi 2011 2013. Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 Kommunikasjonsstrategi 2011 2013 Vedtatt av fylkestinget 17. februar 2011 side 2 1. Innledning Dette er overordnet kommunikasjonsstrategi for Akershus fylkeskommune for perioden 2011-2013. Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018

TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 TEMAPLAN FOR INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON BERLEVÅG KOMMUNE 2014-2018 Berlevåg mannssangforening. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Lovgrunnlag for informasjonsvirksomhet... 4 Lov om offentlighet... 4

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL

KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL KRISTIANSUND KOMMUNE MEDIEPROTOKOLL Oppdatert pr. mai 2017 1. INTRODUKSJON Hensikten med medieprotokollen er å etablere gode retningslinjer og kjøreregler for hvordan kontakten med media skal håndteres.

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte Illustrasjon: Jorun Roaldseth Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Håndbok for ansatte 1.0 Innledning Oppland fylkeskommune skal aktivt bruke informasjon og kommunikasjon som strategiske virkemidler

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Versjon 1.0 Vedtatt i styret 15.11.2013 2 Bakgrunn Norsk Helsenett SF ble etablert som statsforetak i 2009, og har siden vokst kraftig. Selskapet har fått større ansvar og mange

Detaljer

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN

MØTEINNKALLING. Helse- og omsorgsutvalget SAKSLISTE 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE- OG OMSORGSUTVALGET DEN MØTEINNKALLING Helse- og omsorgsutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 27.01.2016 Tid: 18:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/16 15/1969 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I HELSE-

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering

Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Retningslinjer for informasjonsog mediehåndtering Sentralstyremøtet Norsk Psykologforening 21.4.08 Rammer: skal være forankret i foreningens verdigrunnlag og vedtekter, og bygge opp om overordnede mål

Detaljer

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune

Åpenhet, respekt og tilgjengelighet. Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Åpenhet, respekt og tilgjengelighet Kommunikasjonsstrategi for ledere/medarbeidere i Bodø kommune Innhold 1. Kommunikasjonsutfordringer 2. Kommunikasjonsmål 3. Bakgrunn, roller og begreper 4. Metoder for

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI Klæbu kommune PRINSIPPER OG STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON I KLÆBU KOMMUNE Godkjent av rådmannen 25.05. 2010 2 Innhold Innhold... 3 Bakgrunn... 4 Dette dokumentet tar utgangspunkt i... 4 Mål for kommunikasjon...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014

Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014 Kommunikasjonsstrategi for DSB 2014-2017 02.07.2014 1 Forord Samfunnet er i stadig endring med nye forutsetninger og utfordringer, ikke minst gjelder dette på kommunikasjonsområdet. Vi bombarderes med

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014

Kommunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset HF 2012-2014 versjon 2 30.06.14 12:01. Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 Komunikasjonsstrategi for Finnmarkssykehuset 2012-2014 1 Med intern kommunikasjon mener jeg informasjonsflyten og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere, og også kommunikasjon

Detaljer

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon

Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon Tiltaksplan informasjon og kommunikasjon 1.Hamar være en åpen og tilgjengelig kommune. 1: Ansatte skal gjøres kjent med de lover og forskrifter som regulerer åpenhet og innsyn i kommunens virksomhet. Alle

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI fra 2016 INNHOLD Innledning... 3 Overordnede kommunikasjonsprinsipper... 4 Målgrupper... 4 Utfordringer... 5 Strategiske grep... 6 Organisering og ansvar... 7 INNLEDNING Barne-,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNIKASJONSPLAN 08.02.16 INNLEDNING Kommunestyrene i Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg har vedtatt å sluttforhandle et grunnlag for mulig sammenslåing av kommuner i Indre Østfold til en kommune.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1

Kommunikasjonsplan. Kommunereformen i Grenland. Fase 1 Kommunikasjonsplan Kommunereformen i Grenland Fase 1 Innhold 1. Innledning s.2 2. Bakgrunn s.2 3. Kommunikasjonspolicy s.3 4. Kommunikasjonsplanen s.3 5. Mål s.4 6. Målgrupper s.4 7. Budskap s.5 8. Virkemidler

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi

Merkevare- og kommunikasjonsstrategi Merkevare- og kommunikasjonsstrategi 2016-2019 Administrativt dokument Vedtatt i rådmannens ledergruppe 11.01.16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Sørum kommune som identitet... 3 2.1 Innledning...

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi 1 Til behandling Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Innhold 1. Hvorfor en strategi? 2. Mål for informasjon og kommunikasjon. 3. Målgrupper. 4. Informasjons- og kommunikasjonsprinsipper. 5. Ansvarsfordeling

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret

Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet Vedtatt av fondsstyret Kommunikasjonsplan for Oslofjordfondet 2010-2012 Vedtatt av fondsstyret 10.08.10 1. Sentrale føringer Kommunikasjonsplanen bygger på sentrale føringer og Oslofjordfondets handlingsplan. Oslofjordfondet

Detaljer

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan

Hattfjelldal Kommune. Informasjonsplan Hattfjelldal Kommune Informasjonsplan Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Dato: 25.06.2014 Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no e-post: post@hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi

Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi 1. Innledning Norsk kulturskoleråds kommunikasjonsstrategi skal være et styringsverktøy for å oppnå rådets kommunikasjonsmål. Vår kommunikasjon bygger på vår

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune

Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Kommunikasjonsstrategi for Orkdal kommune Innhold 1. Innledning 2 2. Visjoner og mål 3 3. Utgangspunkt 3 4. Målsetting for Orkdal kommunes kommunikasjonsstrategi 4 4.1 Hva skal kommuniseres - til hvem

Detaljer

Kommu nikasjo nsplan

Kommu nikasjo nsplan Kommu nikasjo nsplan 2013-2015 Innhold 1. Sentrale føringer... 3 2. Kommunikasjonsmål... 3 3. Målgrupper... 3 Søkere til fondet... 3 Virkemiddelaktører... 4 Myndigheter... 4 Presse og offentlighet... 4

Detaljer

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune

Råde kommune Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune Råde kommune Fugleleiken Foto Nina Johansen Kommunikasjonsstrategi for Råde kommune 2017-2020 2 Innhold Målsetninger... 3 Kommunikasjonsmål... 3 Kommunikasjonsprinsipper... 3 Ma lgrupper... 4 Strategisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune

KOMMUNIKASJONS strategi Tynset kommune i g e t a r t s S N JO S A K I N e U M M O K Tynset kommun VISJON: Tynset for alle VERDIER: TRYGGHET : OPTIMISME : PULS : INKLUDERING TRYGGHET Vi tilpasser kommunikasjon Vi viser forståelse for andres

Detaljer

Tolga kommunes informasjonsstrategi

Tolga kommunes informasjonsstrategi Tolga kommunes informasjonsstrategi 1 Innholdsfortegnelse: 1. Bakgrunn, forankring og verdigrunnlag s. 3 1.1 Planens oppbygging og forankring s. 3 1.2 Verdigrunnlaget for informasjonsarbeidet og ytringsfrihet

Detaljer

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering

Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Skape TILLIT og ANERKJENNELSE til varer og tjenester. Strategi 2014-2017 Norsk akkreditering Visjon 1 Vår visjon Virksomhetsidé 2 Norsk akkreditering (NA) har som visjon at vi skal; Skape TILLIT og ANERKJENNELSE

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Informasjonsplan for Bydel Østensjø

Informasjonsplan for Bydel Østensjø Informasjonsplan for Bydel Østensjø 2010-2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Lovgrunnlag og kommunale føringer... 3 3. Prinsipper for informasjonsvirksomheten... 4 4. Mål og tiltak... 4 4.1

Detaljer

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune

Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Kommunikasjonshåndbok for Rakkestad kommune Saksnr. 15/1441 Journalnr. 13558/15 Arkiv 140 Dato: 07.10.2015 Kommunikasjonsprinsipper Kommunikasjonsprinsippene er i stor grad basert på statlige kommunikasjonsprinsipper

Detaljer

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012.

09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI. Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. 09/1338-8 060 INFORMASJONSSTRATEGI Hemne kommunestyre, 10.mai 2011. Revidert pr. 06.09.2012. - 1 - Innledning. Hemne kommunes informasjonsstrategi er basert på åpenhet overfor publikum og media. Åpenhet

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN

KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN KOMMUNIKASJONSPLAN KOMMUNEREFORMPROSESSEN I SKAUN Vedtatt i kommunestyret 29.01.2015 ESA 14/2647 Innhold 1 Innledning... 3 2 Suksessfaktorer... 3 3 Målgrupper... 4 4 Mål... 4 5 Kommunikasjonsutfordringer...

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012

Sel kommune. Informasjonsplan 2010-2012 Sel kommune Informasjonsplan 2010-2012 Planen er vedtatt i Sel kommunestyre 01.02.2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Side 3 1.1 Informasjonsplan i kommunen - hvordan og hvorfor? Side 3 1.2 Hva er informasjon

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014

Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Kommunikasjonsstrategi for Helse Midt-Norge Revidert juni 2014 Forord Denne kommunikasjonsstrategien bygger på Helse Midt-Norges overordnede strategi. Her defineres vår visjon På lag med deg for din helse!

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

INNLEDNING. Kjære medarbeider,

INNLEDNING. Kjære medarbeider, STRATEGI 2015-2017 INNLEDNING Kjære medarbeider, Her har du strategien vår, som vi skal bruke for å drive NPE fremover til 2018. Jeg er stolt av arbeidet som er gjort og av strategien vi har satt sammen.

Detaljer

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014

Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi. med tiltaksplan 2014 Sørum Kommune Merkevare- og kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan 2014 Januar 2014 Avdeling for kommunikasjon- og IKT Side 2 av 12 INNLEDNING MERKEVARESTRATEGI FORMÅL VÅRT UTGANGSPUNKT I 2012 ØNSKET POSISJON

Detaljer

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1

Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune Vedtatt av RLG Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Digitaliseringsstrategi Birkenes kommune 2021 Vedtatt av RLG 15.05.17 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Digitaliseringsstrategi for Birkenes kommune... 3 1.1 Visjon

Detaljer

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune

Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune. Frosta 2007. Informasjonsplan Frosta kommune Plan for Kommunikasjon og Informasjon for Frosta kommune Frosta 2007 0 INNHOLD PLAN FOR KOMMUNAL INFORMASJON Innhold s 1 Forord s 2 I. Mål for informasjonsvirksomheten s 3 II. Kommunikasjonspolitikk i

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen?

Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? Hvordan utfordrer sosiale medier og sosiale verktøy forvaltningen? NOKIOS, 20. september 2011 Ingrid Stranger-Thorsen og Ragnhild Olin Amdam Direktoratet for forvaltning og IKT Hvem er vi? Hvem er du?

Detaljer

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009

BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 2 BIBSYS handlingsplan for informasjonsarbeidet i 2009 Innledning Et av satsningsområdene for BIBSYS

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Kommunikasjonssjef Ivar Greiner Sak nr: 22/2011 Navn på sak: Kommunikasjonstrategi 2012-2014 Adm

Detaljer

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå?

Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Nye Sandefjord Hva er status og hvilke utfordringer arbeider de tre kommunene med nå? Råd og innspill ordfører Bjarne Sommerstad og rådmann/prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker 20.11.2015 Nye Sandefjord

Detaljer

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen

Sosiale medier og offentlig forvaltning. Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Sosiale medier og offentlig forvaltning Norsk Arkivråds høstseminar, 27. oktober 2010 Difi, Sissel Kr. Hansen Agenda 1. Hva er sosiale medier 2. Ta stilling til sosiale medier 3. Ta i bruk sosiale medier

Detaljer

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.

Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04. Fet kommune sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Kommunikasjonsplan - fra informasjon til kommunikasjon Vedtatt av Fet formannskap - 29.04.13 Fet kommune side 1 Strategisk kommunikasjonsplan I mai

Detaljer

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune

Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune Kommunikasjonsplan - Veien frem til nye Aurskog-Høland og Rømskog kommune 1 av 8 Innhold Hensikt 3 Informasjonsflyt 3 Målgruppers informasjonsbehov 4 Kanalvalg 6 Tidsplan for kommunikasjonsarbeidet 7 2

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer