HiGs strategi for internkommunikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiGs strategi for internkommunikasjon"

Transkript

1 HiGs strategi for internkommunikasjon Intern kommunikasjon handler om informasjonsflyt og utveksling av ideer og synspunkter mellom ledere og medarbeidere og kommunikasjon mellom enkeltpersoner og grupper i ulike deler av organisasjonen. Intern kommunikasjon har flere viktige funksjoner: skape følelse av fellesskap og identitet, fremme kunnskap om organisasjonen, stimulere til ideutveksling som grunnlag for fornyelse og endringsvilje og bygge bedriftskultur preget av åpenhet og trygghet. Høgskolen i Gjøvik ser på intern og ekstern kommunikasjon som virkemidler for involvering, menneskelig vekst og faglig utvikling, og som et strategisk innsatsområde for utvikling av virksomheten. Målet med en plan for internkommunikasjon er å styrke relasjonene mellom HiG som organisasjon, alle ansatte og studenter. Planen skal synliggjøre høgskolens verdigrunnlag og kvaliteter, styrke relasjonene mellom ulike kompetansemiljøer, fremme åpenhet og dialog samt vitalisere fagmiljøets evne til formidling, innovasjon og utvikling. Planen for internkommunikasjon skal understøtte de mål som er satt i strategisk plan innenfor prioriterte satsingsområder, men også stimulere til samspill for tverrfaglige prosjekter. Mål og verdier Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling på høyt internasjonalt nivå. HiGs virksomhet skal kjennetegnes av en åpen og tverrfaglig kultur basert på en høy faglig standard og etisk yrkesutøvelse. Samfunnsoppdraget Gjennom samfunnsrelevant og profesjonell virksomhet skal HiG bidra til bærekraftig vekst, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen skal være en fleksibel aktør og samfunnspartner, og en arena der studenter og forskere i dialog med samfunns- og arbeidsliv fungerer som innovatører og pådrivere for verdiskaping. En høgskole i vekst Høgskolen i Gjøvik er i rask vekst. Studenttallet har vokst til 3391 (høst 2014), som er mer enn en fordobling på fem år. HiG har nå 377 ansatte, fra 37 nasjoner. Det er et mål å rekruttere enda flere forskere og studenter fra det internasjonale samfunn. Høgskolen i Gjøvik samarbeider i dag med mer enn 70 universiteter og høgskoler i land verden over. Vedtatte strategiplan fastslår fortsatt satsing på de fagområdene som allerede er etablert. For å sikre samfunnsrelevans og kvalitet i utdanning og forskning skal samarbeid med samfunns- og arbeidsliv videreutvikles. Styrket internasjonalisering er en viktig del av denne strategien. Side 1 av 6

2 HiG skal være: en anerkjent utdanningsinstitusjon og attraktiv samarbeidspartner for samfunns- og arbeidsliv en internasjonalt anerkjent aktør på informasjonssikkerhet og medieteknologi en nasjonalt anerkjent aktør innen: o innovasjon i omsorgsfeltet o universell utforming o bærekraftig teknologi og ledelse i teknologibedrifter en attraktiv campus i et fremtidig universitet i Innlandet Innsyn og innflytelse Både statlige og private bedrifter har krav på seg om å informere og involvere medarbeidere i interne prosesser. Arbeidsmiljøloven fastslår at det skal «gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon». Videre: «Under omstillingsprosesser som medfører endring av betydning, skal arbeidsgiver sørge for den informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø». Dette er prinsipper som med ulike formuleringer også er nedfelt i hovedavtalen mellom LO og NHO, Tjenestemannsloven og avtaleverket ellers. Statens kommunikasjonspolitikk stiller store krav til intern kommunikasjon, om at medarbeidere skal ha tilgang på informasjon, involvering, rettigheter, plikter og muligheter. I dette bildet hører også at medarbeidere i offentlig virksomhet har stor grad av ytringsfrihet. Medarbeidere flest vil gjerne bidra konstruktivt til utvikling av egen arbeidsplass og har krav på innsyn i og innflytelse over beslutninger som fattes. Typiske kunnskapsbedrifter, som universiteter og høgskoler, med sterke fagmiljøer og en rekke spisskompetente medarbeidere, møter spesielt høye krav til god informasjonsflyt på kryss og tvers i organisasjonen. Her er det ofte store forventninger om at hver enkelt skal bli hørt, om medinnflytelse og gjennomslag for gode ideer. Kommunikasjon og åpenhet ved HiG Høgskolen i Gjøvik har i 2009, 2011 og 2013, gjennomført tilfredshetsundersøkelser der medarbeiderne ble bedt om å kommentere påstanden: «Jeg er i et arbeidsmiljø preget av kommunikasjon og åpenhet». Hovedtrekkene var klare: Et stort flertall, mellom 60 og 70 prosent, var helt eller delvis enig, mellom 15 og 25 prosent svarer nøytralt, mens mellom 10 og 18 prosent var helt eller delvis uenig. De aller fleste var tilfreds med informasjonsflyten slik den fungerte. Tallene viste også at en betydelig gruppe var lite tilfreds, eller stilte seg nøytral. Høgskolen har på området kommunikasjon en klar forbedringsmulighet. Forslag til tiltak fra medarbeidere viser at frustrasjonen som uttrykkes knyttes vel så mye til organisasjon og drift, som til kommunikasjon og informasjon. Men dette er forhold som ofte henger sammen. Totalinntrykket er at de ansatte ved HiG opplever en god arbeidssituasjon, men vi har registrert et ønske om å bli sterkere involvert i beslutninger som tas. Forventningene til hvordan god informasjon- og kommunikasjon skal fungere spriker. Det er krevende å skape et system og en praksis som tilfredsstiller «alle». HiGs strategi for internkommunikasjon, Side 2 av 6

3 Roller og ansvar Det er et lederansvar å skape klima for god og offensiv kommunikasjon, internt så vel som eksternt. Et godt kommunikasjonsmiljø handler om å bygge opp en vel fungerende organisasjon, gode informasjonsrutiner, nærhet mellom ledelse og medarbeidere, og en kultur preget av dialog, raushet, åpenhet og stor takhøyde. Det er viktig å skape trygghet for at også kritikkverdige forhold varsles, noe alle medarbeidere har ansvar for. Utrygghet kan bremse en aktiv og offensiv informasjonsflyt. Rektor: Hovedansvar for all informasjon og kommunikasjon internt og eksternt. Skal ha en aktiv rolle både internt og overfor omverdenen, bidra til å sette dagsordenen, og fungere som pådriver for at høyskolen skal synliggjøres i mediene. Rektor er talsperson for overordnede saker av mer politisk karakter, og ansvarlig for at medarbeiderne blir informert og involvert i strategisk viktige beslutningsprosesser. Prorektor: Talsperson og ansvarlig for intern informasjon for eget ansvarsområde (utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø) Viserektor: Talsperson for forskning og ansvarlig for intern informasjon på samme sektor. Dekaner: Talspersoner for egne avdelinger og ansvarlig for intern informasjon i egne avdelinger. Seksjonsledere: Talspersoner og ansvarlig for intern informasjon for sine seksjoner/ansvarsområder Høgskoledirektør: Talsperson og ansvarlig for intern informasjon i saker av økonomisk og administrativ art, personal, drift etc. Stabsdirektører FA og bibliotekleder: Talspersoner med ansvar for intern informasjon innenfor sine ansvarsområder. Forskere, vitenskapelig ansatte: Ansvar for å fremme kunnskap om eget fagfelt og delta i samfunnsdebatten på vegne av høgskolen, der det er relevant. De skal informere kolleger om forskningsresultater, og bidra til tverrfaglig tenkning og faglig utvikling. Hver enkelt medarbeider har et eget ansvar for å holde seg informert om det som skjer ved høgskolen ved å bruke de kanaler som er tilgjengelige, eller ved å spørre kolleger og ledere. Et godt kommunikasjonsmiljø Et godt kommunikasjonsmiljø handler både om menneskelige egenskaper, holdninger, kultur, følelser, struktur, kapasitet og rutiner. Svært ofte kan økt bevissthet og noen enkle organisatoriske og praktiske grep, eller nye og bedre rutiner, gi betydelig positiv effekt. Den menneskelige faktor, de sosiale møteplassene og direkte kontakt mellom ledere og medarbeidere blir stadig viktigere: Kommunikasjonen skal fungere begge veier og på kryss og tvers i organisasjonen. Hver enkelt skal ha reell mulighet til å påvirke egen hverdag og virksomhetens strategiske veivalg. Det forutsetter at medarbeiderne når fram med synspunkter til ledere eller ledermiljø før beslutninger blir tatt, og at de i etterkant får en god informasjon med begrunnelse for vedtak som fattes. HiGs strategi for internkommunikasjon, Side 3 av 6

4 Åpenhet og løpende dialog om virksomheten, mulighetene og utfordringene, skaper tillit, trygghet og troverdighet rundt krevende prosesser. Informasjon om viktige strategiske veivalg må gis på et tidlig stadium slik at medarbeidere og tillitsvalgte kan involveres på en god måte. God ytringskultur virker tillitsskapende og fremmer menneskelig vekst. Det er også en forutsetning for at en bedrift eller institusjon skal blomstre. Ytringsfriheten er lovfestet, og gir de ansatte rett til å ytre seg på egne vegne om forhold på arbeidsplasser og delta i den alminnelige samfunnsdebatt, også om en høgskoles framtidige veivalg. Ytringer på vegne av virksomheten er arbeidsgivers ansvar. Informasjonsflyten i organisasjonen må nå ut til alle, noe som forutsetter et felles teknisk system der all relevant informasjon er tilgjengelig. God kommunikasjon forutsetter også at hver enkelt medarbeider tar ansvar for å bli informert, viser engasjement og konstruktiv vilje til bidra for å utvikle egen virksomhet. Møteplasser for informasjon og kommunikasjon handler om å bruke allmøter, avdelingsmøter og andre formelle forum til å gjøre hver enkelt oppdatert om hva som skjer, og hente impulser fra staben som en del av beslutningsgrunnlaget. Men i tillegg er det uhyre viktig å etablere uformelle møteplasser, der medarbeidere kan fungere sammen med ledere på ulike nivåer, kaste fram ideer og komme med frimodige ytringer. Den beste dialogen mellom ledere og medarbeider skjer gjerne i uformell sammenheng. Lett tilgjengelig ledelse er viktig for at medarbeidere skal oppleve muligheter for direkte kontakt, og bli sett, hørt og informert. Det handler om å skape nærhet mellom ledelse og medarbeidere, følelsen av å være på samme lag. Introduksjon av nytilsatte overfor toppledelsen bør skje så snart det er praktisk mulig. Kanaler og verktøy av høy kvalitet er en forutsetning for at intern kommunikasjon skal fungere i alle ledd. Stort mangfold av kanaler har skapt nye muligheter for å dele informasjon med medarbeidere. Samtidig er det blitt mer krevende å bli hørt og lyttet til. God intern informasjon forutsetter at det jobbes aktivt i ulike kanaler og møteplasser. Kapasitet handler om å gjøre informasjon og kommunikasjon til en prioritert oppgave den daglige drift og ha store nok ressurser til å ivareta denne viktige funksjonen. Sterk bevissthet og målbevisst innsats for å skape et vitalt kommunikasjonsmiljø bygger en god intern kultur, og stimulerer medarbeiderne til konstruktivt engasjement. Konkrete tiltak ved HiG God kommunikasjon bygger kultur, styrker «vi-følelsen» og skaper inkludering rundt interne prosesser og veivalg. Høgskolen i Gjøvik er en kompleks organisasjon, som er inne i en god vekstperiode preget av omstilling og fornyelse. Det stiller store krav til kommunikasjon i alle ledd. HiG har et omfattende system for informasjon som når ut til alle. Men det er behov for tiltak som fornyer og forsterker kommunikasjonen mellom medarbeidere og ledere, og ulike grupper i organisasjonen, som styrker relasjonene internt i HiG, fremmer åpenhet, dialog, tverrfaglighet, samt vitaliserer fagmiljøets evne til formidling, innovasjon og utvikling. Vi har valgt å sortere tiltakene i fem grupper: Strategisk, administrativ, faglig, kulturbærende og sosial. HiGs strategi for internkommunikasjon, Side 4 av 6

5 1) Strategisk informasjon Strategisk kommunikasjon er knyttet til prosesser rundt høgskolens store prosjekter, strategiske veivalg og faglige satsingsområder. Dette er viktige saker for samfunn og offentlighet, der styret/eier tar endelige beslutninger, men som medarbeidere skal involveres i. God intern kommunikasjon på disse saksfeltene fremmer intern trygghet, kulturelt og sosialt fellesskap, vifølelse, og stolthet. Strategisk viktig informasjon må kommuniseres internt så snart det er praktisk mulig og forsvarlig. Det kan dreie seg om utspill fra Kunnskapsdepartementet som høgskolen må forholde seg til eller store saker som skal til styrebehandling. Nyhetsplassen på HiGs hjemmeside kan brukes mer aktivt til å fortelle om veivalg og prosesser, slik at flere nyheter kommer hit før de leses i lokale medier. Involvering av medarbeidere forutsetter at alle er kjent med hva som foregår i ledermøter, når beslutningen skal tas, og blir invitert til å delta i ulike prosesser. Derfor er alle innkallinger og logger fra ledermøter tilgjengelig i Fronter. Det er likevel behov for mer systematisk informasjon om hvordan medarbeidere kan komme på banen. Allmøtene fungerer i dag som viktige kanaler for informasjon, og gir ansatte muligheter til å holde seg oppdatert om strategiske veivalg. De åpner for synsing og meningsutveksling, men er lite egnet for dypere involvering. Seksjonsmøtene skal brukes aktivt til kommunikasjon rundt viktige saksforhold. Allmøter og seksjonsmøter legges inn i årsplaner, knyttet til styremøter eller andre begivenheter, og i tillegg ved behov. Ledelsens blogg bør innføres både for ekstern og intern kommunikasjon. Den er spesielt viktig under krevende strategiske prosesser, hvor det er stort behov for informasjon om hva som faktisk skjer, og like viktig: hva som ikke skjer. 2) Administrativ informasjon Det er et mål for HiG at alle ansatte skal ha tilgang til felles, tidsriktig og konsistent informasjon. Informasjon er en premiss for å kunne gjøre en god jobb og representere HiG på ønsket måte. Informasjon og ressurser er i dag spredt på en rekke ulike åpne og lukkede nettløsninger og ansatte må daglig innom mange systemer for å være oppdatert og for å løse praktiske oppgaver. Det er spesielt vanskelig for nyansatte å finne frem og det oppleves av de fleste som ressurskrevende å utføre enkle oppgaver. Det finnes en rekke gode løsninger for bruk av administrative systemer men som blir borte i mengden. Det er også er viktig å se på løsninger som kan reduserer mengden e-post som går ut til store grupper. En felles portal som samler informasjon og ressurser, gjerne rollestyrt er et nødvendig verktøy for å kunne løse oppgaver i en hverdag preget av store mengder informasjon. Det er en krevede jobb å kartlegge både system og behov de ansatte har og det må settes av ressurser til videre utredning for innføring av en fellesportal. Kan eksisterende systemer benyttes? Samarbeidsverktøy som f.eks. Lync bør vurderes til tverrfaglig samarbeid. Kvalitetssystemet definerer noen roller og tilhørende oppgaver men dekker per i dag en liten del av ansattgruppen i rollebeskrivelsene. Alle ansatte bør kunne bruke kvalitetssystemet for å finne både egne og kollegaers ansvarsområder. Systemet kan videreutvikles i forhold til antall HiGs strategi for internkommunikasjon, Side 5 av 6

6 rollebeskrivelser og bli mer dekkende for at det skal kunne brukes som et grunnlag for utvikling av felles portal. 3) Faglig informasjon Faglige og vitenskapelige arbeider utført av høgskolens studenter og ansatte er arkivert, men det er viktig at samfunnsaktuelle arbeider blir gjort kjent både internt og eksternt, både for å fremme tverrfaglig tenkning og utvikling og styrke HiGs renomme som forskningsinstitusjon. 4) Kulturbærende informasjon Nyansattprogram (sjekkliste nyansatt) for introduksjon og opplæring av nye medarbeidere må følges opp på en bedre måte. Personalseminaret gir alle et godt innblikk i høgskolens indre liv, fagområder og satsinger. Likevel tar det tid før nyansatte føler seg inkludert i alle prosesser, og blir kjent med kolleger, ledere, høgskolens mål, tradisjoner, fagområder, etiske retningslinjer, kvalitetssystemet, kultur, visjoner og ambisjoner. Det er viktig at nyansatte får møte rektor, og andre ledere, at de får etablert tverrfaglige relasjoner, og at de blir godt kjent med forventninger og muligheter som ligger i stillingen de går inn i ved HiG. 5) Sosial informasjon Sosiale medier må brukes mer aktivt for å engasjere medarbeidere i ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Løpende informasjon om samme tiltak bør ut av mailboksen. HiGs strategi for intern kommunikasjon er vedtatt av rektor, etter innstilling fra et bredt sammensatt utvalg bestående av Guro Wang Øverli, Per David Nielsen, Torbjørn Kravdal, Kristin Haugen og Jens Olai Jenssen, og en grundig prosess organisasjon og ledergruppe. Gruppe leverte sin innstilling til rektor 16. januar Gjøvik, 27. januar 2015 Jørn Wroldsen Rektor HiGs strategi for internkommunikasjon, Side 6 av 6

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg

1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg Vedtatt av Bystyret 20.09.2012 Innhold 1. Fra Arbeidsgiverpolitikk til Vi i Sarpsborg 4 2. Roller og ansvar 4 3. Kommunens visjon 6 4. Våre verdier 6 5. Sarpsborg kommunes utfordringer 7 6. Hovedmål,

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi

RESPEKT Søndre Land kommune - levende og landlig. Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE. Søndre Land kommune - Arbeidsgiverstrategi RESPEKT TILLIT MOT Søndre Land kommune - levende og landlig Arbeidsgiverstrategi 2015-2023 SØNDRE LAND KOMMUNE Innhold 2 Forord... 3 1. Visjon, verdier, etikk og mål... 4 1.1 Verdier 1.2 Etikk 1.3 Overordnede

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt)

ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR 2009-2013. Forfattere (Regular 13/13,6 pt) ADMINISTRASJONEN STAB HOS REKTOR OG DIREKTØR Strategidokument for Universitetet i TromsØ 2009-2013 Forfattere (Regular 13/13,6 pt) Innledning Universitetet i Tromsø er et breddeuniversitet som tilbyr både

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Plattform for ledelse i staten

Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten Plattform for ledelse i staten INNHOLDSOVERSIKT Om ledelsesplattformen........................................................................................................

Detaljer

Vedlegg 22. Personalplan

Vedlegg 22. Personalplan Vedlegg 22 Personalplan Forord Personalplanen for 2011 2013 er et strategisk dokument som gjennom klare prioriteringer skal bidra til at Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (Vea)

Detaljer

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191

Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 - 1 - Strategisk kommunikasjonsplan 2014-2017 Vedtatt av formannsskapet, saksnr. 2014/12191 Avdeling for kommunikasjon og service 2014 Samtlige bilder av Fredrikstad kommune, med unntak av side 7, hvor

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026. Med handlingsdel 2015-2018. Høringsutkast Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Høringsutkast INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON 6

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Arbeidsgiverstrategi 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1 Verdier 1.2 Overordnede mål 1.3 Etikk 1.4 Varsling 2. PLATTFORM FOR GOD LEDELSE...

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017

Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 Plan for strategisk kommunikasjon for Nordre Land kommune 2013 2017 «Strategisk kommunikasjon vil si at kommunen i alle faglige, politiske, økonomiske og praktiske valg også tar hensyn til at beslutninger

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen

Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen www.pwc.no Omorganisering ved NHH Evaluering av omorganiseringsprosessen i sentraladministrasjonen Rapport overlevert og presentert NHHs Arbeidsmiljøutvalg (AMU) 5. juni 2013 Om denne rapport Denne rapporten

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2008 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi

MODIG ROMSLIG SUNN. Sandnes - i sentrum for framtiden. Forslag til Arbeidsgiverstrategi MODIG ROMSLIG SUNN Sandnes - i sentrum for framtiden Forslag til Arbeidsgiverstrategi Behandling i administrasjonsutvalg 6. mars og bystyret 27. mars 2 Innhold 1. VISJON, VERDIER, MÅL OG ETIKK... 5 1.1

Detaljer

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE

KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 LM-SAK 6.1/15 KVALITET OG PROFESJONSUTVIKLING VI UTDANNER NORGE 6.1.1 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer