Finansdepartementet. Ot.prp. nr. 55 ( ) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansdepartementet. Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)"

Transkript

1 Finansdepartementet Ot.prp. nr. 55 ( ) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

2

3 Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold Formål og virkeområde mv Formålsbestemmelse Bakgrunnen for lovforslaget All markedsføring skal fremstå som 2.1 Bakgrunn og historikk markedsføring EU-direktivet om urimelig Gjeldende rett og direktivet handelspraksis i forhold mellom Høringsnotatet og næringsdrivende og forbrukere høringsinstansenes syn Bakgrunn Departementets vurderinger Oversikt over direktivet Dokumentasjon av faktiske påstander 2.3 Arbeidet med lovforslaget i markedsføring Internasjonalt Gjeldende rett og direktivet om Nordisk samarbeid urimelig handelspraksis Kommisjonens arbeidsgruppe for Høringsnotatet og gjennomføring av direktivet om høringsinstansenes syn urimelig handelspraksis Departementets vurderinger Høringen Lovens saklige virkeområde Om lovgivningen og forslag til Handling foretatt i næringsvirksomhet endringer i de andre nordiske land handelspraksis som følge av direktivet om urimelig Hvem pålegges plikter handelspraksis næringsdrivende Danmark Hvem beskyttes næringsdrivende Sverige og forbrukere Finland Vare, tjeneste eller annen ytelse Lovens stedlige virkeområde Innledende avklaringer Gjeldende rett Lovforslagets oppbygning Forslaget i høringsnotatet Særlig om innarbeidingen av Høringsinstansenes syn direktivet om urimelig handelspraksis Departementets vurderinger i lovforslaget Forholdet til annen lovgivning som 5 Etiske og moralske aspekter beskytter forbrukerinteresser i markedsføring Gjeldende rett 5.1 Uetisk markedsføring mv. strid «lovstridsprinsippet» mot god markedsføringsskikk Høringsnotatet Gjeldende rett Høringsinstansenes syn Forslaget i høringsnotatet Departementets vurderinger Høringsinstansenes syn Om bransjenormer Departementets vurderinger (codes of conduct) Særlig påtrengende markedsføring Bransjenormer i norsk rett Gjeldende rett Bransjenormer i direktivet om Forslaget i høringsnotatet og urimelig handelspraksis høringsinstansenes syn Høringsnotatet og Departementets vurderinger høringsinstansenes syn Veldedighet i markedsføring Departementets vurderinger Gjeldende rett Om forholdet til ytringsfriheten Forslaget i høringsnotatet TV 2s høringsuttalelse Høringsinstansenes syn Nærmere om ytringsfrihet for Departementets vurderinger kommersielle ytringer Departementets vurderinger

4 6 Særlig om kjønns Reklame som ikke tar hensyn til diskriminerende reklame umyndiges begrensede 6.1 Bakgrunn avtalekompetanse Høringsnotatet Reklame som benytter farlig produkt, 6.3 Høringsinstansenes syn oppfordrer til lovbrudd, farlig atferd 6.4 Departementets vurderinger eller brudd på sikkerhetsnormer Reklame som spiller på sosial 7 Urimelig handelspraksis usikkerhet, dårlig samvittighet overfor forbrukere eller dårlig selvtillit Generalklausul forbud mot Reklame som spiller på frykt, urimelig handelspraksis angst eller redsel Innledning Reklame som benytter aggressive Urimelig forhold på den virkemidler som vold, seksualitet næringsdrivendes side eller rusmidler Urimelig påvirkning av forbrukernes Annet relevant regelverk, beslutninger om en ytelse lovforslag mv Særlig om overdrevne påstander Direktivet om urimelig Forholdet mellom generalklausulen handelspraksis og spesialbestemmelsene om Regler om beskyttelse av barn villedende og aggressiv praksis og unge i direktivet Handlinger som alltid er urimelige Virkeområdet for direktivet «svartelisten» Nordisk rett Direktivet og gjeldende rett Danmark Høringsnotatet og Sverige høringsinstansenes syn Finland Departementets vurderinger Island Villedende handlinger Spørsmål om særskilte regler Gjeldende rett og direktivet knyttet til markedsføring mot barn Forslag i høringsnotatet Forslaget i høringsnotatet og Høringsinstansenes syn høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Departementets vurderinger Villedende utelatelser Markedsføring av usunn mat og Villedende utelatelser drikke overfor barn og unge Særlig om «oppfordring til kjøp» Forbud mot direkte markedsføring 7.5 Aggressiv praksis bruk av tvang, til barn under 16 år press eller annen utilbørlig 8.7 SMS-tjenester på TV påvirkning TV- og kinoreklame Gjeldende rett Andre forslag fra høringsinstansene Direktivet artikkel 8 og Begrepet barn Høringsnotatet Til høringsforslaget Høringsinstansenes syn Til høringsforslaget Departementets vurderinger Til høringsforslaget Oppsummering og konklusjon Beskyttelse av barn Gjeldende rett Beskyttelse mot uønsket Ingen særskilte regler knyttet til markedsføring markedsføring rettet mot barn Telefonmarkedsføring og adressert Urimelig kjøpepress, lokketilbud, reklame kjøps- og maseoppfordringer Gjeldende rett og praksis Særlig påtrengende reklame Direktivet om urimelig Skjult reklame handelspraksis Produktmerking som er egnet Andre nordiske land til å villede Høringsnotatet Telefonmarkedsføring Adressert reklame i posten

5 9.2 Uadressert reklame, gratisaviser Prismarkedsføring villedende og innstikk bruk av priser i markedsføringen Uadressert reklame Prismerking å merke varer med Gratisaviser pris på utsalgsstedet Innstikk Prisinformasjon for øvrig Dørsalg Høringsnotatet Gjeldende rett og praksis Høringsinstansenes syn Direktivet om urimelig 11.4 Departementets vurderinger handelspraksis og forslag Forslag i høringsnotatet Høringsinstansenes syn Kontroll med avtalevilkår mv Departementets vurdering Urimelige avtalevilkår Gjeldende rett Tilleggsytelser tilgift, EØS-retten rabattkuponger, konkurranser Forslaget i høringsnotatet og og utlodninger høringsinstansenes syn Markedsføringslovens regler om Departementets vurderinger salgsfremmede tiltak i form av 12.2 Spørsmål om personkretsen som tilleggsytelser tilgift, skal beskyttes rabattkuponger, utlodninger og 12.3 Avgrensninger særlig mot konkurranser Konkurransetilsynets 10.2 Særlig om forholdet til EØS-avtalen tilsynsområder og direktivet om urimelig Gjeldende rett handelspraksis Forslaget i høringsnotatet og Arbeidet med en EU-forordning høringsinstansenes syn om salgsfremmende tiltak Departementets vurderinger Direktivet om urimelig handelspraksis høringsnotatet og 13 Garantier o.l høringsinstansenes syn Gjeldende rett Departementets vurderinger EU/EØS-retten Tilgift Forbrukerkjøpsdirektivet Gjeldende rett Direktivet om urimelig Andre nordiske land handelspraksis Høringsnotatet Spørsmål om videreføring av 9 c Høringsinstansenes syn Forslaget i høringsnotatet Departementets vurderinger Høringsinstansenes syn Rabattkuponger, samlemerker mv Departementets vurderinger Gjeldende rett Spørsmål om videreføring av 9 d Andre nordiske land Forslaget i høringsnotatet Høringsnotatet Høringsinstansenes syn Høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Departementets vurderinger Spørsmål om lovfesting av ytterligere 10.5 Konkurranser og utlodninger krav til garantier Gjeldende rett markedsføringsloven Forslaget i høringsnotatet og lotteriloven Høringsinstansenes syn Andre nordiske land Departementets vurderinger Høringsnotatet Høringsinstansenes syn Beskyttelse av næringsdrivendes Departementets vurderinger interesser Særlig om konkurranser mv. i 14.1 Gjeldende rett mediene Direktivet om urimelig handelspraksis og høringsnotatet Prisinformasjon Høringsinstansenes syn Bakgrunn og gjeldende rett Departementets vurdering Bakgrunn

6 15 Håndheving Innledning Håndhevingsapparat Gjeldende rett Gjeldende rett EØS-rettslige krav til sanksjoner Rettstilstanden i andre nordiske Rettstilstanden i andre nordiske land land Forslaget i høringsnotatet og Spørsmål om videreføring av høringsinstansenes syn ordningen med tvangsgebyr Departementets vurderinger Spørsmål om innføring av hjemmel 15.2 Generelt om vedtakskompetanse for overtredelsesgebyr Gjeldende rett Diverse spørsmål i forbindelse EØS-rettslige krav til med overtredelsesgebyr vedtakskompetanse Fullbyrding av tvangsmulkt og Forslaget i høringsnotatet og overtredelsesgebyr høringsinstansenes syn Forholdet mellom tvangsmulkt og Departementets vurderinger overtredelsesgebyr Spørsmål om fordeling av vedtakskompetanse Straff og straffeprosessuelle Forslaget i høringsnotatet og regler høringsinstansenes syn Straff Departementets vurderinger Gjeldende rett Rekkevidden til vedtak og frivillige Forslaget i høringsnotatet og ordninger høringsinstansenes syn Problemstilling Departementets vurderinger Departementets vurderinger Straffeprosessuelle regler mv Saker av prinsipiell betydning Gjeldende rett Gjeldende rett Sanksjonsutvalgets anbefalinger Forslaget i høringsnotatet og Departementets vurderinger høringsinstansenes syn Departementets vurderinger Reklamens bindende virkning Forbrukerombudets beslutninger 17.1 Innledning om å avslutte saker A spørsmål om erstatning for Gjeldende rett villedende markedsføring Forslaget i høringsnotatet og Forslaget i Tema Nord 2001:549 høringsinstansenes syn Reklamens bindende virkning Departementets vurderinger Redegjørelsen i høringsnotatet Effektivisering av dagens system Høringsinstansenes syn for håndheving Departementets vurderinger Problemstilling B spørsmål om betydningen av Oversikt over forslagene i reklameutsagn for mangels høringsnotatet og bedømmelse mv høringsinstansenes syn Forslaget i Tema Nord 2001: Mulighet for vedtak uten forutgående Reklamens bindende virkning forhandlinger ved brudd på skriftlig Redegjørelsen i høringsnotatet bekreftelse på at ulovlige forhold Høringsinstansenes syn skal opphøre Departementets vurderinger Mulighet for vedtak uten forutgående 17.4 C spørsmål om reklameutsagn forhandlinger ved brudd på visse bør anses som et rettslig bindende spesifikke forbud tilbud Mulighet for vedtak uten forutgående Forslaget i Tema Nord 2001:549 forhandlinger ved manglende Reklamens bindende virkning dokumentasjon Redegjørelsen i høringsnotatet Grenseoverskridende håndheving Høringsinstansenes syn Administrative sanksjoner og andre Departementets vurderinger forvaltningstiltak

7 18 Økonomiske og administrative konsekvenser Generelt Beskyttelse mot særlige former for markedsføring Telefonmarkedsføring og adressert reklame Uadressert reklame og gratisaviser Forbud mot bruk av visse tilleggsytelser ved markedsføring til forbrukere Håndheving Merknader til de enkelte bestemmelsene Forslag til lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Vedlegg 1 Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked og om endring av rådsdirektiv 84/450/EØF, europaparlaments- og rådsdirektiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 («direktivet om urimelig handelspraksis») Forarbeider til markedsføringsloven av 1972 med senere endringer (kronologisk rekkefølge) Lovspeil

8

9 Barne- og likestillingsdepartementet Ot.prp. nr. 55 ( ) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet av 9. mai 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Proposisjonens hovedinnhold Barne- og likestillingsdepartementet fremmer med dette forslag til en ny lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. Lovforslaget dekker i det vesentlige samme område som gjeldende markedsføringslov (lov 16. juni 1972 nr. 47), som forslaget foreslås å avløse. Forslaget har blant annet bakgrunn i direktiv 2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere (i det følgende omtalt som direktivet om urimelig handelspraksis eller direktivet), som er tatt inn i EØSavtalen. I proposisjonen fremmer departementet forslag til gjennomføring av direktivets bestemmelser. Lovforslaget gjelder næringsdrivendes markedsføring i vid forstand og hjemler Forbrukerombudets og Markedsrådets kontroll med næringsdrivendes handlinger og bruk av avtalevilkår ut fra hensynet til forbrukerne. Forslaget er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett med de tilpasninger som er nødvendige som følge av direktivet. Departementet har imidlertid også gjennomgått bestemmelsene om markedsføring overfor forbrukere og vurdert behovet for endringer. Bestemmelser som skal beskytte næringsdrivende har ikke vært gjenstand for revisjon. De videreføres uendret, men er plassert i et eget kapittel og dermed skilt fra bestemmelsene som skal beskytte forbrukernes interesser. I proposisjonen kapittel 3 til kapittel 17 fremgår departementets syn på en del hovedspørsmål. Bestemmelser av generell karakter er tatt inn i lovforslagets kapittel 1. Loven innledes med en bestemmelse om hva loven gjelder. I kapitlet foreslås det også å lovfeste prinsippet om at faktiske påstander i markedsføring skal kunne dokumenteres. Videre videreføres forbudet mot handlinger som strider mot god markedsføringsskikk og forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame. Det samme gjelder bestemmelsen om at markedsføring alltid skal fremstå som markedsføring. Kapitlet inneholder også en bestemmelse med enkelte definisjoner og en bestemmelse om lovforslagets geografiske virkeområde. I lovforslagets kapittel 2 er bestemmelsene som gjennomfører direktivet om urimelig handelspraksis tatt inn. Disse bestemmelsene beskytter forbrukernes økonomiske interesser. Her forbys handelspraksis som er urimelig fordi den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere, særlig praksis som er villedende eller aggressiv. Disse bestemmelsene er for en stor del en videreføring av gjeldende rett, men gjennomføringen av direkti

10 10 Ot.prp. nr Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedføringsloven) vet har medført endringer i begrepsbruk og utforming. Det uttrykkelige forbudet mot aggressiv handelspraksis, som har sin bakgrunn i direktivet, er nytt. I dette kapitlet er også dagens bestemmelse om prismerking foreslått videreført. I lovforslagets kapittel 3 videreføres flere av dagens spesialbestemmelser om markedsføring. Dette gjelder forbudet mot krav om betaling for ytelser uten etter avtale (forbud mot kataloghaivirksomhet og negativt salg), regelen om begrensninger i bruk av visse kommunikasjonsmetoder (bl.a. e-postreklame) og reguleringen av levering av uadressert reklame («Nei takk» til uadressert reklame). Det foreslås å gi forbrukerne en rett til å si nei takk til alle gratisaviser, ved at markedsføringsloven utvides til å omfatte publikasjoner med en ikke ubetydelig andel redaksjonelt stoff. Retten til å si nei vil bli utformet som en separat ordning, og det vil være mulig å si nei takk til uadressert reklame og samtidig beholde gratisavisen. Som ved uadressert reklame, vil et merke eller lignende på forbrukerens postkasse og/eller inngangsdør være tilstrekkelig tilkjennegivelse av at vedkommende ikke ønsker gratisaviser. I tillegg foreslås det nye regler om markedsføring ved hjelp av telefon eller adressert post. Det foreslås flere konkrete tiltak for å effektivisere dagens reservasjonsordning mot telefonmarkedsføring. Det åpnes eksempelvis for å registrere telefonnummer i tillegg til fødselsnummer i Reservasjonsregisteret. De næringsdrivende pålegges hyppigere kontroll mot registeret, og å informere om reservasjonsmuligheten når de ringer de som ikke har reservert seg. For øvrig foreslås det å stille krav om skriftlig aksept ved telefonsalg til forbrukere i angrerettloven. Dersom forbrukeren ikke gir skriftlig aksept, vil ikke bindende avtale være inngått. Det forelås også en skriftlig opplysningsplikt før avtaleinngåelse om enkelte sentrale avtalevilkår. Ved telefonsalg av avisabonnement og ved frivillige organisasjoners telefonsalg foreslås unntak fra kravene om skriftlig aksept og skriftlig opplysningsplikt før avtaleinngåelse. Det foreslås videre endringer i bestemmelsene om bruk av tilleggsytelser i markedsføringen. Enkelte av restriksjonene på slik markedsføring foreslås opphevet. Dette gjelder for det første tilbud om ekstraytelser «på kjøpet» som til nå har vært forbudt dersom det ikke var naturlig sammenheng mellom hovedytelsen og ekstraytelsen (tilgift). Det samme gjelder forbudet mot bruk av visse rabattkuponger, men her foreslås et separat forbud mot det som i forslaget er kalt samlemerker. Forbudet mot bruk av utlodninger og konkurranser i markedsføring foreslås videreført, men med et annet virkeområde enn i dag. For all annen bruk av tilleggsytelser i markedsføring foreslås det en plikt for de næringsdrivende til å gi klare opplysninger om vilkårene for å benytte tilbudene. I lovforslagets kapittel 4 foreslås det nye særregler for å beskytte barn og unge. Det er sikker praksis for at lovens bestemmelser tolkes strengere der markedsføring er rettet til barn. Forslaget innebærer at denne praksisen lovfestes og synliggjøres. Det foreslås en generell regel som markerer at barn er en særlig påvirkelig gruppe som det skal vises særlig aktsomhet overfor. Videre foreslås det en bestemmelse om urimelig handelspraksis overfor barn og en bestemmelse om god markedsføringsskikk (etiske og moralske aspekter) ved markedsføring overfor barn. Kapittel 5 omhandler håndhevingsmyndighetenes kontroll med avtalevilkår og krav til garantivilkår i forbrukerforhold. Bestemmelsene i dette kapitlet er en videreføring av gjeldende rett. Bestemmelser som utelukkende regulerer forhold næringsdrivende imellom foreslås skilt ut fra lovens øvrige bestemmelser og er tatt inn i lovforsalgets kapittel 6. De videreføres uendret. I høringsnotatet var det avgrenset mot bestemmelsene, og endringer i bestemmelsene er ikke utredet nærmere. Forhold vedrørende Forbrukerombudet og Markedsrådet og deres kompetanse er regulert i lovforslagets kapittel 7. Den foreslås å videreføre gjeldende rett ved at Forbrukerombudet er tilsynsorgan, mens Markedsrådet er et domstolsliknende forvaltningsorgan som er Forbrukerombudets overinstans i faglige saker. Hovedregelen er at Markedsrådet treffer vedtak ved brudd på loven, men i visse unntakstilfeller kan Forbrukerombudet treffe vedtak selv som førsteinstans. Det foreslås å effektivisere Forbrukerombudets håndheving på noen punkter, samt å innføre hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på enkelte av lovens bestemmelser. I lovforslagets kapittel 8 foreslås dagens bestemmelser om grenseoverskridende håndheving av forbrukerregelverk innenfor EØS-området videreført uendret. I lovforslagets kapittel 9 er det tatt inn bestemmelser om straff. Dagens straffehjemler foreslås noe innskrenket pga. at det foreslås en effektivisering av den administrative håndhevingen.

11 Ot.prp. nr Bakgrunnen for lovforslaget 2.1 Bakgrunn og historikk Bestemmelsene i markedsføringsloven gjelder hovedsakelig beskyttelse av forbrukerne, og disse bestemmelsene håndheves av Forbrukerombudet og Markedsrådet. Håndhevingsapparatet er nærmere omtalt i punkt Når det gjelder bestemmelser som regulerer forholdet næringsdrivende imellom er det opp til de næringsdrivende selv å ivareta sine rettigheter enten via domstolene eller via Næringslivets Konkurranseutvalg (oppnevnt av næringsorganisasjonene) som avgir rådgivende uttalelser. Loven bygger i stor grad på generelle og skjønnsmessige forbud. Dette har vist seg å være en reguleringsform som gir praksis tilpasset samfunnsutviklingen. Etter hvert har det imidlertid kommet inn flere spesifikke forbud, særlig som resultat av EØS-regelverk. I 1922 fikk man den første lov i Norge om konkurranse. Loven tok først og fremst sikte på å regulere forholdet mellom de næringsdrivende og sette etiske standarder for næringslivet, men også hensynet til forbrukerne ble trukket frem ved praktiseringen av loven. I 1960 tok man fatt på revisjon av lov om utilbørlig konkurranse fra 1922 (konkurranseloven) som er forløperen til dagens lov om markedsføring. Først og fremst var det ønsket om utvikling av likt regelverk i Norden som var foranledningen for revisjonen. Det var imidlertid også spørsmål om ikke loven burde innlemmes i prisloven, men dette ble avvist. Lovforslaget ble fremlagt i 1966 og skiller seg vesentlig fra det som senere ble lov om markedsføring. Departementet ønsket ikke bare å betone spørsmålet om utilbørlig konkurranse, men også hensynet til forbrukerne og allmennhetens interesser i sunne markedsforhold. Departementet mente det var behov for forholdsvis strenge regler på dette området, og utarbeidet et utkast til «Lov om markedsmisbruk». Forslaget bygget i vesentlig grad på komiteens innstilling, men hadde en del tilleggsforslag. Særlig er forbrukerhensynet trukket frem og tydeliggjort i lovteksten. Bestemmelsen om villedende markedsføring ble utdypet. Tilgiftforbudet ble foreslått utvidet og det ble foreslått innført et forbud mot utlodninger. Håndheving av konkurranseloven av 1922 foregikk delvis gjennom domstolene og delvis gjennom næringslivets egne responsa- og konkurranseutvalg. Departementet så det som en viktig offentlig oppgave å håndheve regelverket og føre løpende tilsyn med at lovens bestemmelser ble overholdt. Det ble også lagt vekt på at man skulle kunne reagere relativt hurtig. Som en konsekvens av dette foreslo man innført en ordning med en Forbrukerombudsmann (i dag Forbrukerombudet) som et frittstående forvaltningsorgan, og som i første omgang skulle søke å komme frem til frivillige ordninger med de næringsdrivende. I tillegg foreslo man et Markedsråd til å treffe bindende vedtak der frivillig ordning ikke ble oppnådd. Det ble også foreslått at Forbrukerombudsmannen skulle kunne nedlegge forbud under nærmere angitte vilkår. Senere har Forbrukerombudets adgang til å treffe bindende vedtak blitt utvidet. Under Stortingsbehandlingen ble lovens navn endret fra «lov om markedsmisbruk» til «lov om markedsføring». I 1978 ble det i forbindelse med vedtakelsen av likestillingsloven tatt inn forbud mot kjønnsdiskriminerende reklame i markedsføringsloven, og i 1981 kom den svært sentrale bestemmelsen om kontroll med urimelige avtalevilkår i forbrukerforhold inn i loven. I 1996 ble lovens sanksjonssystem skjerpet, blant annet ved innføring av tvangsgebyr der næringsdrivende overtrer forbudsvedtak. I 1997 ble generalklausulen i 1 endret for å klargjøre rettstilstanden med hensyn til uetisk markedsføring. Formuleringen «strider mot god markedsføringsskikk» rammer markedsføring som tar i bruk virkemidler som krenker de moralnormer eller etiske normer som må regnes som alminnelig gjeldende i det norske samfunnet, det vil si virkemidler som folk flest vil finne støtende når de brukes i reklameøyemed. Også forbudet mot kjønnsdiskriminerende reklame ble skjerpet. I 2001 kom det inn nye forbud mot negativt salg/kataloghaivirksomhet, mot å sende uanmodet reklame i e-post mv. og en reservasjonsordning for uadressert reklame. Reglene var et resultat av EU-direktivet om fjernsalg til forbrukere.

12 12 Ot.prp. nr Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedføringsloven) Kapittel II a om garantier ble tilføyd i Paragraf 3 a om prismerking ble tatt inn i loven i Lovens kapittel II b om grenseoverskridende handlinger som skader forbrukernes kollektive interesser kom inn i loven i 2002, og ble utvidet i 2007 for å gjennomføre EUs forordning om grenseoverskridende samarbeid mellom håndhevingsmyndigheter. De fleste av endringene de senere årene har vært ledd i gjennomføringen av ulike regelsett som er innlemmet i EØS-avtalen. En oversikt over forarbeidene til markedsføringsloven av 1972 er tatt inn som vedlegg 2 til proposisjonen. 2.2 EU-direktivet om urimelig handelspraksis i forhold mellom næringsdrivende og forbrukere Bakgrunn Allerede på begynnelsen av 1960-tallet startet EU et arbeid med felles harmoniserte regler om utilbørlige handlinger i markedet. Kommisjonen fikk utført en undersøkelse av medlemsstatenes lovgivning om illojal konkurranse. Rapporten inneholdt også forslag til utforming av felles lovgivning på området. Forslaget inneholdt blant annet en generalklausul om utilbørlig konkurranse, supplert av mer spesielle bestemmelser om villedende og sammenlignende reklame og beskyttelse av forretningshemmeligheter. Forslagets hovedfokus var beskyttelse av næringsdrivende mot illojal konkurranse. Forslaget ble aldri vedtatt. I 1978 la Kommisjonen frem et forslag til direktiv om utilbørlig og villedende markedsføring. I motsetning til tidligere forslag skulle dette direktivet også beskytte forbrukere mot utilbørlige handlinger i markedet. Direktivforslaget inneholdt blant annet en generalklausul med et forbud mot utilbørlig markedsføring, supplert av særlige bestemmelser om villedende og sammenlignende reklame. Etter langvarige forhandlinger ble Direktiv 84/ 450/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og andre forskrifter om villedende reklame vedtatt i Det endelige direktivet inneholdt bare regler om villedende reklame. I 1997 ble direktivet utvidet til også å omfatte sammenlignende reklame. Siden midt på 1980-tallet har det blitt vedtatt en rekke ulike rettsakter med regler om blant annet reklame og annen markedsføring samt regler om opplysningsplikt ved markedsføring. Dette gjelder blant annet prismerkingsdirektivet, dørsalgsdirektivet, forbrukerkredittdirektivet, det generelle fjernsalgsdirektivet, direktivet om fjernsalg av finansielle tjenester, e-handelsdirektivet, pakkereisedirektivet, forbrukerkjøpsdirektivet, TV-direktivet og direktivet om urimelige avtalevilkår. I 1996 offentliggjorde EU-kommisjonen en grønnbok om kommersiell kommunikasjon på det indre marked der man blant annet konstaterte at nasjonalt regelverk, som forbud mot eller restriksjoner på visse typer markedsføring, kan være til hinder for virksomheter som ønsker å tilby tjenester på tvers av landegrenser. Dette kan også være et problem for forbrukerne. I sin oppfølging til grønnboken pekte Kommisjonen ut noen hovedområder der nasjonal lovgivning var svært ulik og derfor potensielt kunne lede til hindringer for det indre marked og også manglende forbrukerbeskyttelse. Dette var blant annet beskyttelse av barn og unge, utilbørlig konkurranse og sponsing. På grunnlag av blant annet grønnboken om kommersiell kommunikasjon og arbeidet i en egen ekspertgruppe om emnet, la Kommisjonen i 2001 frem et forslag til forordning om fjerning av restriksjoner på salgsfremmende tiltak. Forslaget omfattet alle former for rabatter, kombinasjonstilbud, tilgift, salgsfremmende konkurranser og spill. Formålet med forslaget var å harmonisere nasjonale bestemmelser om bruk av og markedskommunikasjon med slike tiltak. Visse restriksjoner i medlemsstatene skulle erstattes med informasjonskrav. Etter en lang forhandlingsprosess ble forordningsforslaget trukket tilbake av Kommisjonen høsten Samtidig med forslaget til forordning om salgsfremmende tiltak la Kommisjonen frem en grønnbok om fremtidens forbrukerbeskyttelse innenfor EU. Formålet med grønnboken var å stimulere til forbrukerpolitisk debatt. Den bærende tanken i grønnboken var at fragmentert lovgivning på forbrukerområdet i medlemslandene gir dårlig forutberegnelighet for næringsdrivende som vil rette sin virksomhet mot utlandet, og problemer for forbrukerne som vil utnytte mulighetene grenseoverskridende handel byr på. I grønnboken ble to ulike fremgangsmåter for mer harmonisert lovgivning presentert. Enten kunne man fortsette å vedta enkeltdirektiver for å løse sektorspesifikke problemer, eller man kunne vedta et rammeregelverk om god forretningsskikk som et tillegg til spesiallovgivningen. I 2002 vedtok Kommisjonen en kommunikasjon om oppfølging av grønnboken der det kom frem at høringsrunden ga grunnlag for å arbeide videre med et rammeregelverk. På grunnlag av grønnboken, kommunika

13 Ot.prp. nr sjonen og de synspunkter som kom på disse dokumentene, la kommisjonen i 2003 frem forslag til direktiv om urimelig handelspraksis Oversikt over direktivet Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/29/EF om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere på det indre marked ble publisert i EUtidende den 11. juni Ved EØS-komiteens beslutning nr. 93/2006 av 7. juli 2006 ble direktivet innlemmet i EØS-avtalen med forbehold om Stortingets samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning i samsvar med Grunnloven 26 annet ledd. Anmodning om Stortingets samtykke ble fremsatt i St.prp. nr. 9 ( ). Ved behandling av saken 16. februar 2007 ga Stortinget sitt samtykke til innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen i samsvar med Innst. S. nr. 119 ( ). Frist for gjennomføring av direktivet i nasjonal rett var 12. juni 2007, med frist for ikrafttredelse 12. desember Direktivets hovedinnhold Direktivet inneholder en fortale med 25 punkter, og 21 artikler inndelt i fire kapitler. I det første kapitlet finnes generelle bestemmelser om direktivets formål, anvendelsesområde, definisjoner av sentrale begreper og om det indre marked. Det andre kapitlet inneholder bestemmelser om forbud mot urimelig handelspraksis og presiseringer av hva som er urimelig handelspraksis. Det tredje kapitlet består av en artikkel om atferdsregler. I det fjerde og siste kapitlet finnes bestemmelser om håndheving og sanksjoner, endringer i visse andre direktiver, informasjonstiltak og om revisjon av direktivet. Det er to vedlegg til direktivet. Direktivets formål Det fremgår av artikkel 1 at formålet med direktivet er å bidra til at det indre marked fungerer tilfredsstillende og å oppnå et høyt nivå av forbrukervern gjennom tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om urimelig handelspraksis som skader forbrukernes økonomiske interesser. I fortalens punkter 2 til 6 utdypes begrunnelsen for direktivet. Her konstateres det at medlemsstatenes lovgivning om urimelig handelspraksis inneholder betydelige forskjeller. Forskjellene forårsaker usikkerhet med hensyn til hvilke nasjonale regler som gjelder for urimelig handelspraksis, noe som skader forbrukernes økonomiske interesser og skaper mange hindringer som i sin tur øker kostnadene for foretak som ønsker å benytte seg av det indre markeds friheter. Dette gjelder særlig ved markedsføring over landegrensene. Hindringene gjør også forbrukerne usikre på sine rettigheter og undergraver deres tillit til det indre marked. Harmoniseringsgrad Direktivet er hovedsakelig utformet som et totalharmoniseringsdirektiv. Dette fremgår blant av punktene 11, 14 og 15 i fortalen. Dette innebærer dels en fullstendig harmonisering av de spørsmål som omfattes av direktivets virkeområde, dels at medlemsstatene ikke kan innføre eller videreføre bestemmelser som fraviker fra direktivet. For finansielle tjenester og fast eiendom er imidlertid direktivet bare et minimumsharmoniseringsdirektiv, jf. artikkel 3 nr. 9. Direktivet gir også den enkelte stat stor frihet i utformingen av håndhevings- og sanksjonssystem. Etter artikkel 3 nr. 5 kan medlemsstatene i 6 år regnet fra 12. juni 2007 fortsette å anvende nasjonale bestemmelser som er strengere eller mer detaljerte enn direktivet, dersom disse bestemmelsene gjennomfører andre direktiver som inneholder minsteklausuler. Tiltakene må være avgjørende for å sikre at forbrukerne vernes tilstrekkelig mot urimelig handelspraksis, og skal stå i forhold til målet som skal nås (være proporsjonale). Virkeområde Direktivets virkeområde er omfattende og ikke særlig klart avgrenset. Etter artikkel 3 nr. 1 gjelder direktivet for «foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere som fastsatt i artikkel 5 før, under og etter en handelstransaksjon knyttet til et produkt». Med handelspraksis menes i henhold til artikkel 2 bokstav d «en handling, utelatelse, atferd eller framstilling, kommersiell kommunikasjon, herunder reklame og markedsføring, fra en næringsdrivendes side, som er direkte knyttet til å fremme salget av, selge eller levere et produkt til forbrukerne». Direktivet retter seg bare mot beskyttelse av forbrukernes økonomiske interesser, jf. fortalens punkt 6. Direktivet gjelder dermed ikke handelspraksis i forhold mellom næringsdrivende eller som bare skader konkurrenters økonomiske interesser. Det er for øvrig avgrenset mot en rekke områder. Direktivet berører ikke enkeltsaker som fremmes av enkeltpersoner som har lidd skade på grunn av urimelig handelspraksis, jf. fortalens

14 14 Ot.prp. nr Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedføringsloven) punkt 9. Av punkt 9 og av artikkel 3 fremgår det også at direktivet heller ikke berører fellesskapsregler eller nasjonale regler for avtalerett, immaterialrettigheter, helse- og sikkerhetsaspekter ved produkter, etableringsvilkår eller godkjenningsordninger, samt Fellesskapets konkurranseregler og nasjonale regler som gjennomfører dem. Også sertifisering og angivelse av finhetsgrad for edelmetaller faller utenfor, jf. artikkel 3 nr. 10. En viktig presisering av virkeområdet er tatt inn i fortalens punkt 7: «Dette direktiv berører handelspraksis som er direkte knyttet til påvirkning av forbrukernes transaksjonsbeslutninger med hensyn til produkter. ( ) Det berører ikke juridiske krav knyttet til smak og anstendighet, som varierer betydelig blant medlemsstatene. Handelspraksis som for eksempel kundeoppsøking på gaten kan i enkelte medlemsstater være uønsket av kulturelle årsaker. Medlemsstatene bør derfor, i samsvar med Fellesskapets regelverk, fortsatt kunne forby former for handelspraksis på sine territorier med begrunnelse i smak og anstendighet også når slik praksis ikke begrenser forbrukernes valgfrihet.» Begrunnelsen for at «smak og anstendighet» ble holdt utenfor direktivet har vært at kulturelle og samfunnsmessige forskjeller mellom landene gjør at oppfatningene av hva som bør tillates av virkemidler i reklame og salg er svært ulike, og derfor vanskelige å harmonisere. Det følger av eksemplet i fortalen at en restriksjon som er begrunnet i kategorien «smak og anstendighet» faller utenfor direktivets virkeområde selv om tiltaket også må sies å være egnet til å påvirke forbrukernes økonomiske atferd. Valget av eksempel tyder videre på at man ved ivaretakelsen av nasjonale verdier kan tolke smaks- og anstendighetsbegrepet relativt vidt, og at et bredt spekter av hensyn omfattes av avgrensningen. Fellesskapsregler som regulerer bestemte aspekter ved urimelig handelspraksis har forrang ved manglende samsvar mellom spesialdirektivet og direktivet om urimelig handelspraksis, jf. artikkel 3 nr. 4 og fortalens punkt 10. Direktivet utfyller dermed gjeldende fellesskapsrett som får anvendelse på handelspraksis som skader forbrukernes økonomiske interesser. Forbud mot urimelig handelspraksis Selve forbudet mot urimelig handelspraksis er plassert i artikkel 5 nr. 1. Nærmere bestemmelser om når en praksis skal anses som urimelig er tatt inn i artikkel 5 nr. 2 til 5. Urimelighet foreligger hvis praksisen strider mot kravene til yrkesmessig aktsomhet og den vesentlig endrer, eller er egnet til å vesentlig endre, den økonomiske atferden med hensyn til produktet for gjennomsnittsforbrukeren som den når frem til eller er rettet mot, eller for gjennomsnittsmedlemmet av gruppen dersom en handelspraksis er rettet mot en bestemt gruppe forbrukere, jf. artikkel 5 nr. 2. Med gjennomsnittsforbrukere menes en person som er rimelig opplyst og rimelig observant og kritisk, jf. fortalens punkt 18. Denne generelle bestemmelsen er ment å erstatte de ulike generalklausuler og rettspraksis i medlemsstatene slik at man oppnår en tilnærming gjennom felles kriterier for urimelig handelspraksis, se fortalens punkter 11 og 13. I artikkel 5 nr. 4 utdypes generalklausulen ved at det slås fast at særlig handelspraksis som er villledende eller aggressiv skal anses som urimelig. Hva som ligger i begrepene villedende og aggressiv er nærmere utdypet i artiklene 6 til 9. I vedlegg 1 til direktivet er det i tillegg tatt inn en liste over praksiser som i henhold til artikkel 5 nr. 5 alltid skal betraktes som urimelige, den såkalte svartelisten. Den samme listen får anvendelse i alle medlemsstater og den kan bare endres ved revisjon av direktivet. Bekjempelse av urimelig handelspraksis Medlemsstatene skal i henhold til artikkel 11 sikre at det finnes tilstrekkelige og effektive midler til å bekjempe urimelige former for handelspraksis, slik at direktivets regler overholdes. Dette skal skje ved at saker skal kunne bringes inn for retten eller for forvaltningsmyndigheter. Etter artikkel 13 skal det fastsettes virkningsfulle, forholdsmessige og avskrekkende sanksjoner ved overtredelse av direktivets regler. I artikkel 12 pålegges medlemsstatene å gi domstoler eller myndigheter myndighet til å kreve at det framlegges dokumentasjon på riktigheten av faktapåstander brukt i forbindelse med en praksis, og å anse faktapåstander uriktige dersom slik dokumentasjon ikke framlegges. I artikkel 10 klargjøres at direktivet ikke er til hinder for at atferdsregler kan virke som et supplement til domstols- og forvaltningshåndheving av direktivets regler. Endringer i andre direktiver Direktivet endrer direktiv 84/450/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om villedende og sammenlignende reklame. Det sistnevnte direktivet skal heretter bare gjelde for reklame næringsdrivende imellom. Det gjøres

15 Ot.prp. nr også endringer i direktiv 97/7/EF (fjernsalgsdirektivet), 98/27/EF (forbudsdirektivet) og 2002/ 65/EF(direktivet om fjernsalg av finansielle tjenester og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2006/2004 (forordningen om forbrukervernsamarbeid). 2.3 Arbeidet med lovforslaget Som en følge av arbeidet med direktiv om urimelig handelspraksis, startet det daværende Barne- og familiedepartementet arbeidet med en helhetlig gjennomgang av markedsføringsloven våren I tillegg til de tilpasninger direktivet ville kreve, var det behov for en opprydning i, og systematisering av, markedsføringsloven som har vært endret en rekke ganger de senere årene. I 2005 ble det sendt ut informasjon til berørte organisasjoner og myndigheter om det pågående arbeidet, der man oppfordret til å komme med innspill til departementet. I 2005/2006 inviterte departementet til diskusjonsmøter om temaene telefonsalg/direkte markedsføring, reklame til barn og unge, uadressert reklame og tilgift og konkurranser/utlodninger. På møtene deltok representanter for ulike næringsorganisasjoner, myndigheter og andre berørte organisasjoner. De kom med sitt syn på hvordan dagens markedsføringslov fungerer og hvilke hensyn som bør vektlegges ved utformingen av eventuelle nye bestemmelser. Etter møtene kom det flere skriftlige innspill til departementet der synspunktene ble utdypet. Synspunktene ble innarbeidet i høringsnotatet om forslag til ny markedsføringslov. 2.4 Internasjonalt Nordisk samarbeid I 2005 finansierte Embetsmannskomitteen for forbrukerspørsmål under Nordisk Ministerråd en utredning av forslaget til nytt direktiv om urimelig handelspraksis og mulige konsekvenser av direktivet for de nordiske markedsføringslovene. Rapporten «EU and Marketing Practices Law in the Nordic Countries Consequences of a Directive on Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices» ble publisert våren Det har vært avholdt nordiske møter der de ansvarlige for den nasjonale gjennomføringen og de nordiske forbrukerombudene har diskutert direktivet og gjennomføringen. De nordiske landene har imidlertid hatt ulik fremdrift i arbeidet med gjennomføringen og i tillegg svært ulike prosesser i forbindelse med utarbeidelse av de nasjonale lovforslagene. Det har ikke vært arbeidet med siktemål om å gi de nordiske lovene en felles utforming Kommisjonens arbeidsgruppe for gjennomføring av direktivet om urimelig handelspraksis Etter at direktivet om urimelig handelspraksis ble vedtatt, valgte Kommisjonen å sette ned en arbeidsgruppe for gjennomføringen av direktivet om urimelig handelspraksis i nasjonal rett. Også EØS-EFTA-landene var invitert til å delta, og Norge har deltatt i gruppen. Det har vært hovedvekt på uformelle diskusjonsmøter der forståelsen av direktivets bestemmelser har vært tema. Saksbehandlere fra DG- Sanco i EU-kommisjonen og personer som har arbeidet med gjennomføring av direktivene har deltatt. Fra noen land har også håndhevingsmyndigheter vært representert. BLD har deltatt på flere av disse møtene og noen ganger også Forbrukerombudet. Det har også vært avholdt formelle møter der representanter fra Kommisjonen har gitt sitt syn på ulike spørsmål og landene har informert Kommisjonen om sin gjennomføring av direktivet. Barneog likestillingsdepartementet har deltatt på de fleste møtene og Justisdepartementet har deltatt på enkelte møter. 2.5 Høringen Barne- og likestillingsdepartementet sendte forslag til ny markedsføringslov på høring 10. juli 2006 med høringsfrist 1. november Forslaget ble sendt til følgende institusjoner og organisasjoner: Abelia ANFO Annonsørforeningen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Barneombudet BarneVakten Brønnøysundregistrene Coop Norge AS Dagligvareleverandørenes forening, DLF Datatilsynet De juridiske fakultetene, Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø De norske Bokklubbene AS Den norske Advokatforening Den norske Bokhandlerforening Den norske Dataforening Direktesalgforbundet

16 16 Ot.prp. nr Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedføringsloven) DnB NOR Egmont Serieforlaget AS Eiendomsmeglerforetakenes Forening El & IT Forbundet Elektronisk Forpost Norge Finansdepartementet Finansforbundet Finansieringsselskapenes Forening Finansnæringens Hovedorganisasjon Forbrukerkontakt Forbrukerombudet Forbrukerrådet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Framtiden i våre hender Frivillige organisasjoners råd for inntektsskapende aktiviteter, FIO Grønn Hverdag Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helse- og omsorgsdepartementet IKT-Norge INMA (Forening for interaktiv markedsføring) Justisdepartementet Konkurransetilsynet Kreativt Forum Kredittilsynet Kultur- og kirkedepartementet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Landsorganisasjonen i Norge (LO) Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Magasin- og ukepresseforeningen Markedsrådet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Microsoft Miljøverndepartementet Natteravnene Norges Blindeforbund Norges Eiendomsmeglerforbund Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Markedsføringsforbund Norges Naturvernforbund Norpost AS Norsk Direkte Markedsførings Forening, (NORDMA) Norsk Markedsanalyse Forening Norsk Postordreforening Nærings- og handelsdepartementet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Næringslivets Servicekontor for Markedsrett, NSM Post- og teletilsynet Posten Norge AS Samferdselsdepartementet Sparebankforeningen Statens medieforvaltning Stiftelsen eforum.no Telenor UiO, Institutt for rettsinformatikk Utenriksdepartementet Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS Økokrim Av disse avga følgende realitetsuttalelse: Abelia Advokatforeningen ANFO Annonsørforeningen Barneombudet BarneVakten Brønnøysundregistrene Coop Norge AS Dagligvareleverandørenes Forening Datatilsynet De norske Bokklubbene AS (Bokklubben) Egmont Serieforlaget AS Finansieringsselskapenes Forening Finansnæringens Hovedorganisasjon Forbrukerombudet Forbrukerrådet Framtiden i våre hender Grønn Hverdag Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helse- og omsorgsdepartementet Justis- og politidepartementet Konkurransetilsynet Kreativt Forum Kredittilsynet Kultur- og kirkedepartementet Landsorganisasjonen i Norge (LO) Likestillings- og diskrimineringsombudet Lotteri- og stiftelsestilsynet Magasin- og Ukepresseforeningen Markedsrådet Mediebedriftenes Landsforening (MBL) Miljøverndepartementet Norges Blindeforbund Norges Kvinne- og Familieforbund Norges Naturvernforbund Norpost Norsk Direkte Markedsførings Forening (NORDMA) Norsk Markedsanalyse Forening Norsk Postordreforening Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nærings- og handelsdepartementet Post- og teletilsynet Posten Norge AS (Posten) Samferdselsdepartementet

17 Ot.prp. nr Sparebankforeningen Telenor Telecom Solutions AS (Telenor) I tillegg har følgende avgitt høringsuttalelse: Bertmark Norge AS Bodø.nu, Vesterålingen, Rana No, Harstad Nu Den norske Forleggerforening Edda Media Eniro Norge AS Frivillighet Norge Get AS Hvamenerpartiene.com Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) Landslaget for Lokalaviser Medietilsynet Nasjonalt råd for ernæring NetCom AS Norges Automobilforbund Norges Bygdekvinnelag Norsk Redaktørforening Næringsmiddelbedriftenes Landsforening Organisasjonen Forbrukerkontakten Press Redd Barna Ungdom Sosial- og helsedirektoratet Tele2 Norge AS Troms Fylkeskommune TV2 AS I tillegg har en privatperson avgitt høringsuttalelse i tilknytning til telefonsalg. Ca. 660 personer har dessuten fulgt Grønn Hverdags oppfordring om å fremme sitt syn på spørsmålet om forhåndssamtykke til reklame ved hjelp av standardiserte e postmeldinger sendt fra Grønn Hverdags hjemmesider. Følgende har svart og meddelt at de ikke har merknader: Arbeids- og inkluderingsdepartementet Direktesalgsforbundet Eiendomsmeglerforetakenes forening Fornyings- og administrasjonsdepartementet Kunnskapsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Utenriksdepartementet Økokrim 2.6 Om lovgivningen og forslag til endringer i de andre nordiske land som følge av direktivet om urimelig handelspraksis Danmark I Danmark trådte en ny markedsføringslov i kraft 1. juli Den erstattet en lov fra Loven gjelder markedsføring i næringsvirksomhet og offentlig virksomhet der det tilbys varer og tjenester. Som følge av direktivet om urimelig handelspraksis ble loven endret igjen høsten 2006 og de nye reglene er trådt i kraft. Den danske loven inneholder en generell plikt for næringsdrivende til å handle i tråd med god markedsføringsskikk. Lovens regler beskytter både næringsdrivende og forbrukere. I tillegg til generalklausulen inneholder loven et forbud mot villedende og utilbørlig markedsføring. Gjennomføringen av direktivet om urimelig handelspraksis skjedde ved at disse bestemmelsene ble tilpasset direktivet. Endringene var først og fremst en presisering og innføring av direktivets terminologi og fremgangsmåte for å fastslå om det foreligger en overtredelse. I de etterfølgende bestemmelser videreføres bl.a. regler om uanmodet henvendelse, en bestemmelse om markedsføring rettet mot barn og unge, regler om salgsfremmende tiltak og om prisopplysning. Det ble også gjort enkelte endringer i de eksisterende bestemmelsene i loven. Direktivets vilkår om at handelspraksis skal være egnet til å endre forbrukernes økonomiske atferd ble tatt inn i generalklausulen. Det ble videre gjort tilføyelser i villedningsbestemmelsen og tatt inn en bestemmelse om opplysninger ved oppfordringer til kjøp som tilsvarer direktivet om urimelig handelspraksis artikkel 7 nr. 4. I den danske proposisjonen er det uttalt at det først og fremst er tale om terminologiske endringer, og at man derfor har valgt å beholde prinsippet om at de samme reglene skal gjelde næringsdrivende imellom Sverige Den svenske regjeringen fremmet i Prop. 2007/ 08:115 forslag til ny lov om markedsføring, marknadsföringslagen. Loven vil erstatte den gjeldende markedsføringslov fra Lovforslaget gjelder generelt og gir felles bestemmelser for markedsføring næringsdrivende imellom og markedsføring overfor forbrukere. Materielt sett bygger forslaget i hovedsak på samme modell som loven fra Forslaget er bygd opp rundt en generalklausul som sier at markedsføring skal være i tråd med god markedsføringsskikk i 5. Som følge av direktivet om urimelig handelspraksis utvides markedsføringsbegrepet slik at det også omfatter handlig mv. etter avtaleinngåelse. I tillegg til generalklausulen kommer to mer spesifikke forbud mot aggressiv og villledende markedsføring i henholdsvis 7 og 8 med videre henvisninger. Disse bestemmelsene

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. O. nr. 20. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. O. nr. 20 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 55 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. O. nr. 58. (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. O. nr. 58 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Ot.prp. nr. 36 (2004-2005) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov

Detaljer

Masteravhandling: Markedsføring mot barn. Kandidatnummer: 159681 Veileder: Professor dr.juris Tore Lunde Antall ord: 14981

Masteravhandling: Markedsføring mot barn. Kandidatnummer: 159681 Veileder: Professor dr.juris Tore Lunde Antall ord: 14981 Masteravhandling: Markedsføring mot barn Kandidatnummer: 159681 Veileder: Professor dr.juris Tore Lunde Antall ord: 14981 Bergen, 01.06.2008 Innholdsfortegnelse. 1. Innledning... 3 1.1 Om emnet... 3 1.2

Detaljer

Ot.prp. nr. 94 (2008 2009) Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF)

Ot.prp. nr. 94 (2008 2009) Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF) Ot.prp. nr. 94 (2008 2009) Om lov om endringer i finansavtaleloven mv. (gjennomføring av de privatrettslige bestemmelsene i direktiv 2007/64/EF) Særskilte vedlegg: NOU 2008: 21 Nettbankbasert betalingsoverføring

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Oppdatert versjon 3. oktober 2012 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks

Detaljer

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene

Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene Samarbeid mellom konkurranse- og forbrukermyndighetene - anbefalinger om fremtidig samarbeid mellom Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Konkurransetilsynet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORBRUKERPOLITIKK

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Etikk og lovverk. kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget

Etikk og lovverk. kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget 2 Etikk og lovverk >>> FORKAPITLET KAPITLET MÅLMÅLFOR Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne til aktuelle lover og forskrifter som angår markedsføringsfaget kjenne til begrepet etikk og forstå

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge

Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Juli 2009 Endret november 2014 Forbrukerombudets veiledning om handelspraksis overfor barn og unge Barn og markedsføring Barn og avtalevilkår 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Forbrukerombudet

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 21. januar 2013 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring via e-post, SMS o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23

Detaljer

Markedsføring av eiendomsmeglingsvirksomhet: juridiske rammer. Monica Viken Handelshøyskolen BI. Tidsskrift for eiendomsrett, 10(2014)2:93-119

Markedsføring av eiendomsmeglingsvirksomhet: juridiske rammer. Monica Viken Handelshøyskolen BI. Tidsskrift for eiendomsrett, 10(2014)2:93-119 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Markedsføring av eiendomsmeglingsvirksomhet: juridiske rammer Monica Viken Handelshøyskolen BI

Detaljer

Innst. O. nr. 18 (2000-2001)

Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innst. O. nr. 18 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) Ot.prp.

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende , og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet

1. INNLEDNING. 2. Vi mener at regjeringenbør lage en ny og omfattende <Forbrukerklagenemnd>, og at. Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Çà!:'.,,... rl,,'iombudet Barne-, I i kesti ll i n gs- og i n kl uderi n gsdepartementet Sendt via www. reqierinqen. no Deres ref Vår ref. Sak nr: 1511219-2 Saksbehandler: Morten Grandal Dir.tlf:46 62

Detaljer

Innst. O. nr. 19 (2000-2001)

Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innst. O. nr. 19 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov 16. juni 1972 nr. 47 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)

Detaljer

Betalingstjenester. Forslag til gjennomføring i norsk rett av bestemmelsene om forholdet mellom institusjon og kunde mv. i direktiv 2007/64/EF

Betalingstjenester. Forslag til gjennomføring i norsk rett av bestemmelsene om forholdet mellom institusjon og kunde mv. i direktiv 2007/64/EF Betalingstjenester Forslag til gjennomføring i norsk rett av bestemmelsene om forholdet mellom institusjon og kunde mv. i direktiv 2007/64/EF Delrapport til Finansdepartementet fra arbeidsgruppen for betalingstjenestedirektivet

Detaljer

Frie yrker friere konkurranse?

Frie yrker friere konkurranse? Frie yrker friere konkurranse? 3/2005 Frie yrker friere konkurranse? Konkurransetilsynets skriftserie 3/2005 1 Innholdsfortegnelse Forord 3 1 Kort sammendrag 4 2 Innledning 6 2.1 Frie yrker 6 2.2 Bakgrunnen

Detaljer

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder

Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Januar 2010 Forbrukerombudets veiledning om markedsføring av elektrisk kraft til husholdningskunder Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600

Detaljer

NOU. Kredittavtaler. Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. Norges offentlige utredninger 2009: 11

NOU. Kredittavtaler. Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. Norges offentlige utredninger 2009: 11 NOU Norges offentlige utredninger 2009: 11 Kredittavtaler Gjennomføring i norsk rett av forbrukerkredittdirektivet (2008/48/EF) m.m. Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes

Detaljer

Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter

Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter Høring forslag til ny lov om Forbrukerklageutvalget med forskrifter 1 Bakgrunn... 4 2 Sammendrag... 6 3 Nærmere om EU-rettsaktene... 8 3.1 Direktivet... 8 3.2 Forordningen... 8 4 Forbrukerrådet og Forbrukertvistutvalget...

Detaljer

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger 1 Innhold 1 Sammendrag... 6 2 Innledning... 8 2.1 Bakgrunn... 8 2.2 Oppdrag... 8 2.3 Nærmere avgrensning av oppdraget... 8 2.4 Gjennomføring...

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009

prismarkedsføring Forbrukerombudets veiledning om Juni 2009 Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet Trondheim

Detaljer

Prop. 66 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)

Prop. 66 L. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Prop. 66 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven) Prop. 66 L (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om

Detaljer

Innst. 247 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 247 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 247 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 84 L (2009 2010) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (samleproposisjon)

Detaljer

2014 Fjernspillrapporten 1

2014 Fjernspillrapporten 1 Fjernspillrapporten 2014 1 Forord Formålet med Fjernspillrapporten er å gi en objektiv, saklig og konsentrert framstilling av hovedtrekkene i den rettslige situasjonen for pengespill på Internett, både

Detaljer

Ot.prp. nr. 29 (2004 2005)

Ot.prp. nr. 29 (2004 2005) Ot.prp. nr. 29 (2004 2005) Om lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler mv. (automatisk fornyelse og flytting av forsikringer mv.) Særskilt vedlegg: NOU 2002: 21 Oppsigelse mv.

Detaljer