Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 19/09/2012 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 19/09/2012 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR"

Transkript

1 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 19/09/2012 SAK NR VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.juli 2012 til etterretning. Skien, 12. september 2012 Marit Kobro Administrerende direktør Side 1 av 13

2 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon Samlet viser status per en positiv trend på de fleste områder som omfattes av denne virksomhetsrapporteringen. Unntaket er saksbehandlingstiden som har hatt en negativ utvikling i perioden. Administrerende direktør anbefaler at styret tar foreliggende rapportering til etterretning. 2. Faktabeskrivelse: Forrige styrerapportering var per og rapporteringen per gir en gjennomgang av utviklingen for perioden mai - juli. Trenden med at saksinngangen ligger noe under budsjett fortsetter. Samlet for perioden mai til og med juli har det vært en saksinngang på ca saker mot budsjettert ca saker, dvs. et avvik på 3 %. Hittil i år er saksinngangen 4 % under budsjett og er på samme nivå som i I perioden har saksbehandlingstiden vært økende og gjennomsnittlig nasjonal saksbehandlingstid per juli var 19,6 dager. Den negative utviklingen har fortsatt til medio august og det er sendt ut forvaltningsmeldinger for fem ulike pasientreisekontorer. RHF-ene er orientert om denne utviklingen gjennom eget brev, kfr kopi av dette sendt styrets medlemmer. Sammenlignet med juniaugust 2011 har snitt saksbehandlingstid vært 14% lenger i juni-august 2012, dvs. snitt 19 dager mot 16,7 dager i 2011.Det er variasjon mellom kontorenes saksbehandlingstid og noen pasienter har erfart nærmere fem ukers saksbehandlingstid i august. Kjøp av saksbehandlingskapasitet fra saksbehandlerpoolen har ligget på ca mnd.verk i juni til august. Pasientreiser ANS har hatt kapasitet til å levere flere månedsverk i perioden hvis det hadde blitt etterspurt. Fra medio august har saksbehandlingskøen blitt redusert og snitt saksbehandlingstid siste uken i august ligger på 15,4 dager. Per er det akkumulert et positivt kostnadsavvik på 7 millioner kroner, dvs 12,2 % avvik mot budsjett. Avviket er forklart under punkt.2.8. Stabiliteten for saksbehandlingssystemene har i perioden mai-juli vært bra og vesentlig bedre enn første tertial. For begge systemene er det grønn indikator for hele perioden, med unntak for juni som ga rød indikator for NISSY. I juli er det ikke gjort vedlikehold eller endringer i systemene og det har bidratt til at det ikke har vært registrert nedetid. Omfanget av registrerte klager i forhold til antall vedtak ligger på ca 0,5% i 2012 og vurderes som lavt. Sett i sammenheng med annen informasjon indikerer det at kvaliteten på saksbehandlingen innen enkeltoppgjør er god. Andel omgjorte klager til brukers gunst er for juli 79 % og i hele perioden har styringsindikatoren vært gul. Innrapportering av egenandeler for juli var på 98,2 % som gir grønn styringsindikator. I mai og juni har indikatoren vært gul. I tråd med styresak nr skal styret få en midtveisrapportering om oppfølging av oppdragsdokumentet som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen. Denne rapporteringen følger under punkt Side 2 av 13

3 2.1 Sammendrag Styringsindikatorer Styringsindikatorer og grenseverdier forklares i vedlegg til denne virksomhetsrapporten. 2.2 Aktivitet Transaksjonstunge oppgaver Graf: Faktisk saksinngang 2011/2012 vs. budsjett Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk saksinngang 2011 Faktisk saksinngang 2012 Budsjettert saksinngang 2012 Saksinngangen i juli ble saker, som er 1,7 % under budsjettert saksinngang. Samlet for perioden mai til og med juli har det vært en saksinngang på saker mot budsjettert saker. Hittil i år er saksinngangen 4 % under budsjett. Det største avviket mellom budsjettert og faktisk saksinngang finner vi i mai på 12 %. Saksinngangen per juli 2012 er saker. Sammenlignet med samme periode i 2011 var saksinngangen saker, som kun er et avvik på 615 saker. Side 3 av 13

4 2.3 Saksbehandlingstid Styringsindikator Snitt saksbehandlingstid 19,6 14,7 Saksbehandlingstiden har hatt en negativ utviklingen for perioden og på landsbasis er gjennomsnittlig saksbehandlingstid økt til 19,6 dager. Saksbehandlingstiden har hatt en videre negativ utvikling i august med 21,5 dager gjennomsnittelig. Starten av september gir umiddelbart et bedre bilde og gjennomsnittelig saksbehandlingstid ligger så langt på ca 15 dager. Det er noen pasientreisekontor som har vesentlig lengre saksbehandlingstid enn målet på 14 dager i store deler av perioden og det er sendt ut forvaltningsmelding knyttet til fem ulike pasientreisekontor. Tabell: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i regionene per juli 2012 Saksbehandlingstid Januar Februar Mars April Mai Juni Gjennomsnitt alle regioner 14,1 14,5 11,1 12,2 15,6 16,1 19,6 Helse Sør Øst RHF 12,5 13,9 7,9 5,2 11,2 11,0 17,2 Helse Vest RHF 13,9 13,1 13,8 16,1 17,5 18,3 21,1 Helse Midt Norge RHF 19,3 18,5 13,5 13,7 15,0 16,9 21,2 Helse Nord RHF 12,4 13,0 14,5 21,3 22,0 22,5 20,7 2.4 Tilleggstjenester: saksbehandlingstjenester Graf: Oversikt leverte månedsverk saksbehandlingstjenester i 2012 pr Tilleggstjenster ,6 16,7 18, ,0 10, ,3 5,2 7,0 2 0 Januar Februar Mars April Mai Juni August I juli ble det levert 16,7 månedsverk saksbehandlingstjenester til syv forskjellige pasientreisekontor og i august var det levert 18,8 månedsverk til åtte kontorer. 2.5 Kvalitet i saksbehandling Side 4 av 13

5 Styringsindikator Andel omgjorte klager 79 % 72,6 % Indikatoren viser hvor mange av klagesakene som omgjøres til gunst for pasienten av pasientreisekontorene uten at klagene oversendes Fylkesmannen. Det at kontorene omgjør en klagesak til gunst for pasienten kan bety at det ikke var fattet et riktig vedtak i første instans. Graf: andel omgjorte klager til gunst for pasient uten oversendelse til fylkesmannen 100% % 80% 75% 75% 74% 71% 69% 70% 66% 79% 60% 50% 50% 40% 30% 20% Januar Februar Mars April Mai Juni Antall omgjorte klager Mål 2012 Målingene for mai, juni og juli på henholdsvis 75 %, 74 % og 79 % viser en liten økning i antall saker som har blitt omgjort til gunst for pasienten. Vi avventer ytterligere tiltak slik at vi kan se utviklingen etter at de planlagte kurset i omgjøring av vedtak er gjennomført i hele landet. Det er variasjoner mellom kontorene og det er spesielt tre kontor som har hatt en større økning i andel omgjorte klager. Pasientreiser ANS har hatt kontakt med aktuelle kontor og disse vil bli fulgt opp videre. Graf: Utvikling klager og reviderte saker i % av alle vedtak ,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Januar Februar Mars April Mai Juni Andel reviderte saker Andel klager (innvilget+fylkesmann) Av tabellen fremgår det en reduksjon i antall registrerte klager siste halvår, og per juli er antall registrerte klager 0,6 % av alle vedtak. Side 5 av 13

6 I juli måned ble det totalt fattet saker mens kun 317 av disse ble påklaget. I samme periode ble 250 saker omgjort til pasientens gunst. 67 saker ble oversendt til vår klageinstans, fylkesmannen, som opprettholdt alle våre vedtak. 2.6 IKT rapportering PRO og NISSY Sammendrag PRO Styringsindikator Opplevd nedetid PRO 0 69 Det er registrert henholdsvis 55 nedetid i mai måned og 110 i juni. I juli er det ikke rapportert nedetid. Årsak til nedetid Dato Hendelse Konsekvens Region Varighet Utførte/planlagte tiltak 3. mai Kjent feil på sentral infrastruktur, Sonic PRO uttilgjengelig for saksbehandling Moelv Helse Sør-Øst 45 Feilen vil bli utbedret ved planlagt Sonic oppgradering i 16. mai 4..juni 6. juni 12. juni Tregheter/nedetid Kjent feil på sentral infrastruktur, Sonic Nattlig databasebackup restartet på dagtid For mye datatrafikk mot enkelte servere PRO uttilgjengelig for saksbehandling Helse Nord 10 PRO uttilgjengelig Alle 48 PRO uttilgjengelig Alle 32 PRO uttilgjengelig Alle 30 oktober Sammenfalt med tregheter i NISSY. Vurdere gjennomføring av identifiserte tekniske tiltak for å separere NISSY og PRO ytterligere. Feilen vil bli utbedret ved planlagt Sonic oppgradering i oktober Rutinefeil driftsleverandør Vurdere mer effektiv lastfordeling mellom sentrale servere Side 6 av 13

7 2.6.2 Sammendrag NISSY Styringsindikator Opplevd nedetid NISSY Det er registrert henholdsvis 45 nedetid i mai måned og 207 i juni. I juli er det heller ikke for NISSY registrert nedtid. Årsak til nedetid Dato Hendelse Konsekvens Region Varighet Utførte/planlagte tiltak 22. mai Feil i planleggingsmodul juni Store forsinkelser i utsendelse av bestillinger til transportører 6. juni Databaseserver gikk ned, benyttet for lang tid til å hente seg inn igjen. Reiser ikke tilgjengelig for enkelte brukere Dersom feilen ikke hadde blitt utbedret innen frist ville enkelte pasienter kunne ha stått uten transport. NISSY uttilgjengelig Enkelte brukere i Helse Sør- Øst Alle 192 Alle 15 Feilårsak ukjent, men løst ved omstart av enkelte servere Feilen ble utbedret samme ettermiddag og alle planlagte turer ble bestilt hos transportør innen avtalt frist. Vurdere ytterligere optimalisering av kode, samt bedre overvåkning av hardware. Vurdere ulike failover løsninger Hendelser som ikke medførte vesentlige produksjonstap Feil i NHN Folkeregistertjeneste 29. mai og 16. juni på henholdsvis 80 og 137 resulterte også i utfordringer i NISSY. Pasienttransport ble rekvirert til pasienter uten sikkert å kunne identifisere pasientens identitet mot NHN Folkeregister Utførte og planlagte tiltak i NISSY og PRO Utførte og planlagte tiltak er kort beskrevet i tabellene over. Det er forventet at tiltak identifisert etter teknisk gjennomgang av systemene vil forbedre stabilitet og ytelse i systemene. Flere av tiltakene vil iverksettes i løpet av høsten I tillegg forventes det at reforhandlet driftsavtale med Norsk Helsenett SF vil gi Pasientreiser ANS en forbedret driftstjeneste i form av blant annet forsterket overvåkning, målbarhet, organisering (kompetanse, rutiner, prosesser, rapportering), samt økte krav om tilgjengelighet og løsningstid. Reforhandlingsprosessen pågår p.t. Side 7 av 13

8 Annet Nye programvareversjoner av NISSY og PRO ble satt i produksjon henholdsvis, 31. mai og 25. juni. De nye versjonene er primært funksjonelle versjoner der innholdet er prioritert og kravstilt i samarbeid med de funksjonelle arbeidsgruppene for NISSY og PRO. Med unntak av enkelte programvarefeil og noe treghet ble det meldt om stabil drift etter begge produksjonssettinger. Alvorlige feil etter produksjonssetting ble utbedret i påfølgende hasteendringer Egenandelsrapportering nasjonalt Styringsindikator Egenandelsinnrapportering, hyppighet 98,2 % 97,2 % Hyppighet I henhold til syketransportregisterforskriften 15 skal alle egenandeler innrapporteres innen 14 dager. Egenandelene blir automatisk innrapportert fra PRO og NISSY. For PRO regnes det 14 dager fra vedtaksdato. For NISSY vil alle egenandeler som forhåndsregistreres meldes inn dagen etter og dermed i henhold til forskriftskravet med god margin. Egenandeler som ikke er forhåndsregistrert må etterregistreres i løpet av 14 dager for å overholde kravet. Graf: Egenandelsrapportering hyppighet 100,0 % 99,0 % 98,0 % 97,0 % 96,0 % 95,0 % 94,0 % 93,0 % 92,0 % 91,0 % 90,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Egenandelsinnrapportering, hyppighet Mål Grafen viser at man i juli har forhåndsregistrert innenfor målkravet på 98%. Andelen i mai og juni går ned grunnet noe nedtid i NISSY. Nedtid i systemene fører til at saker må etterregistreres manuelt. Vi har dialog med pasientreisekontorene som rapporterer at de etterregistrerer rekvisisjoner innen 14 dager. Kvalitet i egenandelsrapportering viser til at egenandelene som rapporteres inn skal være gyldige og korrekte. Dette kravet har vært oppfylt siden januar Kompletthet i egenandelsrapportering viser til at alle gyldige egenandeler skal rapporteres. Side 8 av 13

9 Dette er kravet har vært oppfylt siden januar Økonomirapportering Styringsindikator God økonomistyring 18,2 % 12,2 % Resultat nasjonale oppgaver Tabell: Resultat pr Tall i hele 1000 Regnskap Januar Februar Mars April Mai Juni Resultat hittil Budsjett hittil Avvik Avvik i % Driftsinntekter Inntekter tjenester Driftsutgifter Produksjonskostnader % Innleie av personell % Lønnskostnader % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad % Andre personalkostnader % Avskrivninger % Trykkeritjenester % Nissy, PRO og % Andre driftskostnader % Sum driftskostnader ,2 % Driftsresultat Netto finansinntekter % Resultat etter finansposter % Avvik mot budsjett i % (Bud - avvik) 4,6 % 9,3 % 13,9 % 12 % 20 % 6 % 18 % Avvik mot prognose 5 % 9 % 13,9 % 12 % 20 % 6 % 18 % 50 % 0 % 0 % 0 % Regnskapet pr viser et positivt kostnadsavvik på ca. 7 millioner kroner. Kommentarer til de mest sentrale avvik: Inntekter: Inntekter er periodisert likt som kostnadene da Pasientreiser benytter allokeringsmodellen. Produksjonskostnader positivt avvik på 656: Avviket skyldes lavere saksinngang og lavere straffeporto enn budsjettert i perioden. Personalkostnad positivt avvik på : Av dette avviket relateres1 480 til lavere aktivitet enn budsjettert i driftsavdelingen. I tillegg er det et positivt avvik på på andre avdelinger (fag-, IKT- og økonomi-) knyttet til turnover og vakante stillinger som er under rekruttering. Disse stillingene er ikke erstattet 100 % med innleie i perioden. Avskrivninger positivt avvik på 124 : Lavere avskrivninger som følge av senere investeringstidspunkt enn budsjettert. Trykkeritjenester positivt avvik på 338 : Det har i perioden vært lavere etterspørsel etter materiell fra behandlere i forhold til budsjettert, som kan skyldes at det er flere benytter elektronisk materiale. Kostnader NISSY/PRO positivt avvik : Avviket skyldes noe lavere leiekostnader for NISSYog lavere kostnader til drift av systemene. Det er budsjettert med en økning i kostnaden til drift av systemene i 2012 som følge av pågående Side 9 av 13

10 reforhandling av driftsavtalen med Norsk Helsenett SF. Ny driftsavtale er snart ferdig forhandlet og vil ved godkjenning gi økte driftskostnader. Under forutsetning av enighet vil styret få forelagt seg ny driftsavtale i styremøte i oktober. Andre driftskostnader positivt avvik 1 646: Avviket skyldes i all hovedsak planlagte og budsjetterte kostnader til blant annet intern revisjon, web utvikling og andre konsulentbaserte aktiviteter som ikke er igangsatt. LEAN- prosjektet inngår ikke i tabellen over. Prosjektet leverer imidlertid ihht budsjett, kfr styresak Estimat for året Basert på regnskap og slik utfordringsbildet er pr 31.07, er det overveiende sannsynlig at driftskostnadene for året vil ende med et positivt avvik. Avviket er estimert til ca. 10 mill. kroner Tilstedeværelse Styringsindikator Tilstedeværelse 94,6 % 94,7 % Graf: Tilstedeværelse 2012 Tilstedeværelse i Pasientreiser for juli 2012 har gul styringsindikator med 94,6 %. Totalt er fraværet 5,4 %, hvor 3,5 % skyldes langtidsfravær og 2,1 % korttidsfravær. Hittil i år er gjennomsnittelig tilstedeværelse 94,7 % og sammenlignet med samme periode i 2011 var den totale tilstedeværelsen 93,2 %. Tabell: Tilstedeværelse 2012 Tilstedeværelse Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul snitt Tilstedeværelse totalt 94,7 % 93,3 % 94,6 % 96,3 % 95,1 % 94,5 % 94,6 % 94,7 % Tilstedeværelse driftsavdeling 93,4 % 95,3 % 96,3 % 98,4 % 98,3 % 97,7 % 93,8 % 96,2 % Side 10 av 13

11 2.10. Mellomrapportering av oppdragsdokumentet I tråd med styresak nr skal styret få en midtveisrapportering om oppfølging av oppdragsdokumentet som en del av den ordinære virksomhetsrapporteringen i septembermøtet. Nedenfor følger denne midtveisrapporten. Endelig rapportering skjer gjennom Årlig melding for Oppfølging av oppdragsdokument 2012 Kap. Beskrivelse av oppgave i oppdragsdokument Oppfølging/status 2 Overordnede styringsbudskap Våre prosjekter relateres til dette. Oppgaver operasjonaliseres med dette som utgangspunkt. Kapasitetsvurdering relateres til HF-enes planer for endringer i behandlingskapasitet. Selskapets systemer som sikrer at aktiviteten planlegges, organiseres og utføres i samsvar med fastsatte krav i lovgivningen er gjennomgått av internrevisjonen med få pålegg om forbedringer som alle utkvittert. En del av vårt samfunnsansvar er å sikre likebehandling og kvaltet innen reiseplanlegging og oppgjør. Lik mulighet til behandling uavhengig av bosted og funksjonalitet. Det er igangsatt ulike tiltak. Tiltak for å sikre likebehandling og kvalitet: Opplæringsaktiviteter med fokus på klagesaksbehandling og skjønnsutøvelse Ny nasjonal veileder er implementert for fortolkning av regelverket Nasjonal kartlegging av praksis. Fokus på riktige vedtak i 1. instans ved gjennomføring av kvalitetskontroll av vedtaksbrev og brukerundersøkelser. Det planlegges en temasak for styret hvor utfordringer knyttet til lik praksis presenteres. Det er utfordringer knyttet til samhandlingen med pasientreisekontorene, uklare ansvars- og myndighetsforhold, pasienters rettssikkerhet contra økonomi på det enkelte kontor. Fokus på at internett og intranett er oppdatert og info der er tydelig og tilpasset den enkelte målgruppe. Arbeid med å sende reiseregningsskjema elektronisk er igangsatt. 3a Videreføring av relevante krav og mål Tjenesteleveranser skjer ihht SLA-avtale. Halvårlig driftsmøte med RHF og HF avholdt juni uten vesentlige påpekninger. Virksomhetsrapportering til styret skjer regelmessig. I den grad det kommer henvendelser fra tilsynsmyndigheter, blir disse prioritert. Det er eksempelvis opprettet kontakt med Statens Helsetilsyn på et overordnet nivå. Side 11 av 13

12 3b Helhetlig opplegg for god virksomhetsstyring Etablert opplegg gjennomgått av internrevisjonen 2011 med forslag om enkelte forbedringspunkter. Disse er innarbeidet og fremlagt for styret. Sluttrapport for vedtatt tiltaksplan fremlegges 19.sept. Risikovurderinger fremlegges for styret to ganger pr år, senest i april c Innsyn og internrevisjon Styret har vedtatt plan for internrevisjon i selskapet for 2012 og denne er under gjennomføring. Rapporter ag handlingsplaner for gjennomførte revisjoner er fremlagt for styret. 3d 3e Oppfølging av eierskapsmeldingen Erklæring om ledernes ansettelsesvilkår Kravene som følger av regjeringens eierskapspolitikk og Riksrevisjonens lederlønnsundersøkelse er gjennomgått i selskapets ledergruppe. Det er iverksatt egne tiltak opp mot selskapets samfunnsansvar, noe styret tidligere er orientert om. Oppdragsdokumentet fastslår at det skal utarbeides en årlig erklæring om ledernes ansettelsesvilkår. Utgangspunktet er bestemmelser i allmennaksjeloven og regnskapsloven om godtgjøring til ledende ansatte. Pasientreiser ANS har for regnskapsårene 2009, 2010 og 2011 gjennom note i regnskapet rapportert på lønn og andre vilkår for administrerende direktør som er eneste direktør i Pasientreiser ANS. Tilsvarende praksis er benyttet f eks ved Sørlandet sykehus og i Luftambulansen der det er adm dir/daglig leders vilkår som fremgår av regnskapets noter. Fra regnskapsåret 2012 vil Pasientreiser ANS i tillegg utarbeide en erklæring om adm dirs ansettelsesvilkår. Erklæringen vil bli tilpasset kravene i allmennaksjeloven. 3f Tiltak på personalområdet Innen personalområdet arbeides det i 2012 spesielt med etablering av konsept for kompetanseutvikling og lederstøtte, samt at det i 2012 er etablert overenskomster med Fagforbundet og SAN. 3g Økonomisk langtidsplan Arbeidet med økonomisk langtidsplan er påbegynt og henhold til plan. Denne skal være en del av planedelen i årlig melding for h 3i Videreutvikling av samarbeidsformer og møtearenaer Regelverksforenklinger innenfor pasientreiseområdet Det igangsettes høsten 2012 et arbeid for å se på samhandlingen i de ulike FA gruppene for å forbedre rutiner og prosesser. Dette arbeidet gjøres sammen med en revidering av SLA. Innspill til HOD fra Pasientreiser ANS ble oversendt i mai etter forutgående utsjekk mot RHF-ene i tråd med oppdragsdokumentets krav. Supplerende opplysninger ble sendt primo september. 4 Krav til aktivitet i 2012 Arbeidet med årsrapport koordineres av kommunikasjon. Arbeidet påbegynnes høsten Rapportering til kundene skjer gjennom det halvårlige driftsmøtet for SLA. Se punkt 3a om løpende rapportering. Side 12 av 13

13 5 Finansiering eiernes bevilgning for 2012 Finansieringsmodellen for 2012 er den samme som for Per er det et positivt budsjettavvik på 12 %, og rapportering av dette skjer fortløpende gjennom virksomhetsrapportering. 6 Rapportering til eierne Rapporterer til eierne i årlig melding innen Vedlegg: Styringsindikatorer og grenseverdier (ref.styresak ) Side 13 av 13

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 16/01/2013 SAK NR 02-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 30. NOVEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 53-2012 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 13-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. DESEMBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 04/03/2013 SAK NR 14-2013 VIRKSOMHETSRAPPORTERING PR 31. JANUAR 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/ SAK NR 14- Virksomhetsrapportering per 28. februar Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013. SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/2013 SAK NR 56-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.oktober 2013 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011. Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 30.september 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 27/10/2011 SAK NR 050-2011 Virksomhetsrapportering pr 30.09.2011 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/ SAK NR 52- Virksomhetsrapportering per 31. august Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/09/ SAK NR 39- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/ SAK NR 32- Virksomhetsrapportering per 30. april Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/ SAK NR 23- Virksomhetsrapportering per 31. mars Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012. Budsjettestimat for 2013 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 24/10/2012 SAK NR 50-2012 Budsjettestimat for 2013 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/09/2013. SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret 23/09/2013 SAK NR 38-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. juli 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen pr 31.juli 2013 til etterretning.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/2012 SAK NR 56-2012 Budsjett for 2013 Forslag til vedtak: Styret godkjenner drifts- og investeringsbudsjett

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11. 1. Styret tar forslagene til styringsindikatorer og mål for 2011 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28./02/11 SAK NR 013-2011 Styringsindikatorer 2011 Forslag til vedtak: 1. Styret tar forslagene til

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/03/14 SAK NR 19-2014 Styringsindikatorer 2014 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011. SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/09/2011 SAK NR 043-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.06.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/01/15 SAK NR 07-2015 Styringsindikatorer 2015 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16. SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/01/16 SAK NR 08-2016 Styringsindikatorer 2016 Forslag til vedtak: Styret tar forslagene til styringsindikator

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 12/12/12 SAK NR 52-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 24.10.12 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 05-2014 Resultater av gjennomgang internkontroll 2. halvår 2013 og plan for gjennomgang

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Revisjonsplan 2012 Internrevisjon Pasientreiser ANS Revisjonsplan Internrevisjon Innhold 1 Innledning... 3 2 Rammer for internrevisjonens virksomhet... 3 2.1 Formål og oppgaver... 3 2.1.1 Bekreftelse av intern kontroll og risikostyring... 3 2.1.2 Rådgivningsoppgaver...

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styret Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 56-2015 Budsjettestimat 2016 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen

Notat til AD-møtet. Saken legges frem av (navn/tittel) Viseadm. direktør Steinar Marthinsen Notat til AD-møtet Til : AD-møtet 17. desember Fra : Styreleder Steinar Marthinsen Dato : 10. desember Saksbehandlende RHF: Pasientreiser ANS Type sak (Orienteringssak, Drøftingssak, Vedtakssak) Orienteringssak

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 28/08/ SAK NR 41- Virksomhetsrapportering per 31.juli Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og oppfølging av styrevedtak t.o.m. 23.04. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

... Viktige momenter for strategidokumentet

... Viktige momenter for strategidokumentet Viktige momenter for strategidokumentet Rammebetingelser Strategiplanen er et styrende dokument. Den er retningsgivende og overordnet, og beskriver målsetninger og tiltak som skal iverksettes i planperioden.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/04/2012 SAK NR 22-2011 Revidert strategiplan for Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 2012-2014

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon

SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon Vedlegg til orienteringssak SAKSUTREDNING: Pasientreiser - Status overtakelse av enkeltoppgjør fra NAV og status elektronisk rapportering av egenandelsinformasjon SAMMENDRAG Overtakelsen av oppgaver fra

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling

Oppfølgingsansvar iht internrevisjonen. Tiltak nr i rapport 1/2013. Internrevisjonens anbefaling Handlingsplan for oppfølging av internrevisjonens anbefalinger i rapport om Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og. Tiltak nr i rapport 1/2013 Internrevisjonens

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/2015 SAK NR 54-2015 Samlet risikovurdering av pasientreiseområdet 2015 Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/01/2014 SAK NR 09-2014 Nærmere vurdering av utfordringer og tiltak i tilknytning til støttesystemer

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 21/10/15 SAK NR 51-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28.08.15 og 25.09.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 051-2012 ORIENTERINGSSAK - STRATEGIPLAN FOR HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS 2012-2014 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2013

OPPDRAGSDOKUMENT 2013 OPPDRAGSDOKUMENT 2013 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 25.02. 2013 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010

Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010. Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt. Hurtigruta 11. mars 2010 Prosjekt Pasientreiser Egenandeler 2010 Mari Dale Slørstad, nasjonalt prosjekt Bernt Nerberg, UNN HF Hurtigruta 11. mars 2010 1 Agenda Om automatisk frikort Innrapportering av egenandeler fra pasientreiser

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15. SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/15 SAK NR 30-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 23.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 25/03/2015 SAK NR 17-2015 Budsjett for gjennomføringsfase prosjekt Mine pasientreiser og status pr 28.02.15 Forslag

Detaljer

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10

Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 066-2010 Optimalisering og kontinuerlig forbedring innenfor pasientreiseområdet rapport

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2.

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10. SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 08/12/10 SAK NR 072-2010 Gjennomgang av internkontrollen ved pasientreisekontorer 2. halvår 2010 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Click to edit Master title style. Helseforetakenes senter for pasientreiser i ANS Status PRO, Systemeier Stian Stiansen

Click to edit Master title style. Helseforetakenes senter for pasientreiser i ANS Status PRO, Systemeier Stian Stiansen Click to edit Master title style Helseforetakenes senter for pasientreiser i ANS Status PRO, Systemeier Stian Stiansen Agenda - PRO i saksgangen - Driftssituasjon - Tilbakeblikk - Gjennomførte tiltak -

Detaljer

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS

Årsrapport 2014 Internrevisjon Pasientreiser ANS Årsrapport 2014 Internrevisjon Innhold Internrevisjon... 1 1. Innledning... 3 2. Revisjonsoppdrag... 4 2.1 Miljøsertifisering etter standarden ISO 14001 om nødvendige dokumenter og prosesser er implementert

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/2014 SAK NR 25-2014 Status, handlingsplan systemforvaltning Forslag til vedtak: 1. Styret tar

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Utfordring, tiltak og status:

Utfordring, tiltak og status: Utfordring, tiltak og status: Organisasjon, bemanning og kompetanse Komplisert og tidkrevende for systemeierskap å få et helhetlig bilde av både utfordringer og ansvarsområde, spesielt i forhold til NISSY.

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet

Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet Konsekvens Samlet risikobilde av pasientreiseområdet 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3 1. Sikkerhet 2. Bruk av og kunnskap om 3. Eksterne avtaleparter 4. Økonomiske misligheter 5. Annet 2 1 Risiko Risikopunkt

Detaljer

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13

Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/13 SAK NR 50-2013 Anskaffelse av portalløsning for styringsinformasjon Forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Nytt om Pasientreiser

Nytt om Pasientreiser Nytt om Pasientreiser Medisinsk kontorfaglig helsepersonell 2010 Prosjektleder Ingerlise Ski Helse Sør-Øst RHF 11. mars 2010 1 Agenda Prosjekt pasientreiser et nasjonalt løft En helhetlig organisering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00067-44 U Dok.dato: 14.03.2013 Jour.dato: 19.03.2013 Torget legesenter

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK:

SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 032 2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. MARS 2012 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Prosess Deloppgaver Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des. Styremøter RHF 17. 16.-17. 14. 12. 16. 14.-15. 20. 17. 15.

Prosess Deloppgaver Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des. Styremøter RHF 17. 16.-17. 14. 12. 16. 14.-15. 20. 17. 15. Styresak 017-2011 Vedlegg 6 Hovedprosesser virksomhetsstyring - milepæler 2011 RHF = HF = Prosess Deloppger Jan Feb Mar Apr Mai Jun Sept Okt Nov Des Strategi mål År 3 (2011) Strategi mål År 4 () tar stilling

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Selskapsmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015

Vedlegg 2 til Styresak 22.01.2015 Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 Vedlegg 2 til Styresak 22.01. Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av

Detaljer

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015

Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring 2015 pr august 2015 Status til Handlingsplan for virksomhetsstyring pr august Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport 6/2014 av 3.11.14

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer