Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 20/13 RS 52/13 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker Avslag på søknad om tilskudd over landbrukrekruttering, likestilling og kompetanse - til prosjektet tapsårsaker hos lam på Dyrøya 2012/378 RS 53/13 Klage - jordlovbehandling - deling av 46/ /148 RS 54/13 Takk for god landbrukshjelp 2012/548 RS 55/13 RS 56/13 11/228 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - garasje, uthus 11/228 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - uthus, riving 2013/ /400 RS 57/13 11/249 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - bolig 2013/374 RS 58/13 RS 59/13 RS 60/13 RS 61/13 11/3 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, naust 36/35 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling - annet - anneks og bod. Omgjøring til søknad om tillatelse - eget ansvar. 11/220 Svar på søknad om deling, Brøstadbakken boligfelt 11/249 Utvidelse av tomt i forbindelse med kabelpåvisning 2013/ / / /374 RS 62/13 Ad. reguleringsplan for Finnlandsnes i Dyrøy 2013/375 RS 63/13 Svar på Ad. reguleringsplan for Finnlandsnes 2013/375 RS 64/13 RS 65/13 RS 66/13 RS 67/13 RS 68/13 RS 69/13 RS 70/13 Foreløpig svar på ad. reguleringsplan for Finnlandsnes i Dyrøy Klage - avslag på søknad om godkjenning av innmarksbeiteareal 16/8 Svar på søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - frittliggende bygning - naust 3/21 - Svar på søknad om deling av driftsenhet med overføring av bo og driveplikt Høringsvar angående Salmars ønske om utvidelse av lokaliteten Storvika på vestsida av Dyrøya (saksnr. 12/167) Salaks as - søknad om akvakulturtillatelse for lask og ørret på ny lokalitet Mohamn i Dyrøy kommune Høringsvar angående Salaks søknad om ny lokalitet utenfor Mohamn i Dyrøy (saksnr. 13/373) 2013/ / / / / / /373

3 RS 71/13 Salmar nord as søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk av laks og ørret på lokalitet Storvika V i Dyrøy kommune 2012/167 RS 72/13 Dyrøy boligstiftelse - opprettelser av sekretariatfunksjon 2013/276 PS 21/13 PS 22/13 PS 23/13 Saker til behandling 14/20 Søknad om tillatelse til tiltak - ett-trinns søknadsbehandling - tilleggsareal 0,2 da. 11/236 Søknad om tillatelse i ett trinn, bolig, dispensasjon byggelinje og utnyttelsesgrad 46/26 og 68 Søknad om deling av grunneiendom, fritidstomt, tillegg 2013/ / /419 PS 24/13 Budsjett Drøfting budsjettgrunnlag 2013/413 PS 25/13 PS 26/13 Uttalelse til Salmar Nord AS sin søknad om utvidelse av akvakulturtillatelse for matfisk på lokalitet Storvika i forhold til kommunale planer og interesser 11/239 Søknad om dispensasjon LNF-område. Caravanog bobilturister. Klage 2012/ /318 ordfører/utvalgsleder

4 Sakertilbehandling

5 PS20/13Referatsaker

6 fylkeskommune ROMSSAfylkkasuohkan Næringsetaten UTROMS Dyrøy kommune v/ Ragnvald Tollefsen Dyrøytunet BRØSTADBOTN Saksnr. Dok.nr, S.beh.: Kopi: Ark kode fr Ark. kodn. DYRgy KOMMUNE : Lapenr.: 20 JUN2013 vi Z Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 13/ Kjetil Helstad 243 SAKSARKIV Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 20484/ AVSLAG PÅ SØKNAD OM TILSKUDD OVER LANDBRUK- REKRUTTERING, LIKESTILLING OG KOMPETANSE - TIL PROSJEKTET TAPSÅRSAKER HOS LAM PÅ DYRØYA, TROMS FYLKE VED DYRØY KOMMUNE Vi viser til Deres søknad datert , vedrørende ovenfor nevnte sak. BEGRUNNELSE FOR AVSLAG Fylkesrådet har i sak 121/13 i møte behandlet Deres søknad om tilskudd over Landbruk- Rekruttering, likestilling og kompetanse, men fmner å måtte avslå søknaden. Begrunnelsen for avslaget er som følger: Tap av beitedyr påvirker økonomien for produsentene. Tiltaket det søkes støtte om er et utviklingstiltak og vurderes å falle utenfor retningslinjene for RLK-ordningen. Søknaden anbefales avslått. Prosjektet omfattes ikke av forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak. Det gis derfor ikke klageadgang. Med vennlig hilsen Anne Hjortdahl Ass. næringssjef Kjetil Helstad Spesialrådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

7 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Saksbehandler Bjørn Einan Telefon Vår dato De es dato vår_ref. Arkivkode DYR~UNg2.5 Dok.nr. UTperg.: Consilium Advokatfirma DA Boks SANDVIKA S.beh.: Kopi: Ark.kodeP: Ark.kodeS: 2 8JUN2013 Klage jordlovbehandling deling av gnr. 46 bnr. 20 i Dyrøy kommune Vi viser til tidligere korrespondanse, senes kommunens brev av Sakens bakgrunn Sakens dokumenter, herunder kommunens plangrunnlag, søknad, klage, tilsvar til klage og kommunens saksfremlegg, forutsettes kjent av partene. Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet sammendrag av saken. Den søkte Anne Cathrine Haug om fradeling av våningshuset på eiendommen med tomt på 7 dekar til hyttetomt, alternativt tomt som følger de gamle gjerdene rundt tunet. Hun hevder å ha hjemmel til tunet med tomt, og det er på denne bakgrunn søknaden fremmes. Eiendommen eies av sameiet Anne Lise Haug, Jenny Henriette Haug, Solvår Julin Haug, Svein Arne Haug og Trine Haug. Disse representeres av Consilium Advokatfirma DA. Eierne motsetter seg i en rekke brev at søker har hjemmel til den omsøkte parsellen. Det kreves at søknaden avvises. Det vises til disse brev, som i det vesentlige berører privatrettslige forhold. Eiendommen ligger på Espenes, et område med gode jordbruks- og skogbruksvilkår. Den består i alt av om lag 437 dekar fordelt på 23,5 dekar dyrka mark, 280 dekar skogsmark, resten annet areal. Det står et våningshus på eiendommen, og kommunen opplyser at det ikke er egnet til boligformål uten betydelig renovering. Eiendommen er ikke i selvstendig drift, men innmark blir høstet av nabobruk. Plan og naturutvalget i Dyrøy kommune behandlet saken i møte den Kommunen redegjør her for bakgrunnen for søknaden. Det opplyses om søker og eiers argumentasjon for om saken kan fremmes. Kommunen kommer til at det er sannsynlig at søker har privatrettslig rett i del av eiendommen og derfor kan søke om fradeling av denne delen. Administrasjonens innstilling til vedtak var negativ, og utvalget valgte å utsette saken. Saken ble tatt opp på nytt i Plan og naturutvalgets møte den , hvor søknaden ble innvilget i medhold av jordloven 12. Det ble ved avgjørelsen lagt vekt på at ved fradelingen Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling postmottak fmtr.no Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

8 Side 2 av 4 er muligheten for at huset med tun kommer ut av sameiet og dermed kan bli vedlikeholdt og tatt vare på, noe som har betydning for bygda som ellers blir preget av sameide hus som står til nedfalls. Klage på kommunens avgjørelse: Consilium Advokatfirma DA har i brev av påklaget kommunens avgjørelse. Her argumenteres det innledningsvis for at søknaden må avvises, og det vises til matrikkelloven 9 og plan og bygningsloven Klager hevder at søker ikke har sannsynliggjort de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, og at søknaden skulle vært avvist i medhold av plan og bygningsloven 21-6 jf 21-2 sjette ledd og matrikkeloven 9. Utvalgets begrunnelse for å tillate fradeling er ikke relevant for vurderingen etter jordloven 12. Ved fradeling av våningshuset vil all framtidig utnyttelse av eiendommen som egen driftsenhet være forhindret. Fradeling vil derfor ikke være driftsøkonomisk forsvarlig, da det er eiendommens eneste bebyggelse. Eiendommen har potensielle inntektsmuligheter som landbrukseiendom. Det foreligger ingen samfunnsinteresser av stor vekt som taler for å gjøre unntak fra delingsforbudet. Søkers ønske om en fritidseiendom er ingen samfunnsinteresse. Tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel, og det foreligger ingen grunn til å gi dispensasjon. Tiltaket er i strid med forbudet mot tiltak i hundremeterssonen, jf. plan og bygningsloven 1-8. Tomtens størrelse lar seg ikke utlede av servitutten som søker har påberopt seg gjennom delingssøknaden. Fradeling av 7 dekar har intet grunnlag med forankring i fastslått eiendomsrett. Tomten rundt bebyggelsen utgjør under ingen omstendighet mer en godt i underkant av 1 dekar. Det vises til klagen som er vedlagt saken. Anne Cathrine Haug har i brev av med vedlegg gitt sitt tilsvar til klagen. Her redegjør hun for sine eierrettigheter, og hvorfor hun har rett til å søke om deling. Det hevdes også at det i saken foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene bør vike, ved at et uheldig sameie i eiendommen oppløses. Hun hevder videre at eiendommen har vært ute av selvstendig drift i nærmere 60 år, og at det ikke vil bli slik drift før rettighetsforholdene avklares. Disse vil ikke kunne avklares med mindre delingstillatelse gis. Fradeling vil ikke ha betydning for eiendommens avkastningsevne. Våningshuset er oppført i 1905, og var allerede i 1980 uegnet til helårsbolig. Arealet som kommunen har gitt delingstillatelse til er en bergknaus. Det har aldri vært dyrket. Hun viser også til at skjøte hvor våningshus mv er utelatt fra overdragelsen kan være utstedt i 1953, altså før delingsforbudet i jordloven av 1955 trådte i kraft. Det vises til brevet med vedlegg som er vedlagt saken.

9 Side 3 av 4 Kommunens behandling av klagen Plan og naturutvalget behandlet klagen på sitt møte den Det ble her vedtatt å holde fast ved vedtaket hvor søknad om fradeling av 7 dekar godkjennes i medhold av jordloven 12. Det vises til møtebok som er vedlagt saken. Fylkesmannens merknader: Fylkesmannen i Troms ble i brev av bedt om å avvente behandling, da partene forhandlet en omforent løsning. I brev av ble det opplyst at slik løsning ikke var funnet, og vi ble bedt om å avslutte saken. Saken skal behandles etter jordloven 12 hvor det i første ledd heter: Eigedom som er nytta eller kan nyttast tiljordbruk eller skogbruk kan ikkje delast uten etter samtykkefrå departementet. Vilkårene for å kunne gi delingssamtykke følger av jordloven 12 annet ledd som lyder slik: Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt talerfor det, eller deling erforsvarleg utfrå omsynet til den avkasning eigedommen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om delig kanfore til drifts- eller miljomessige ulemperfor landbruket i området. Det skal åg takast omsyn til godkjente planer som liggfore for arealbruken etterplan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. I vurderingen skal det også tas hensyn til formålet med jordloven (lov av 12. mai 1995 nr. 23 1). Formålet med loven er å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet, med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene), kan nyttes på den måten som er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området, og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Det skal i den anledningen bla legges vekt på å skape ressurssterke bruk. Det fremgår av forvaltningslovens 34 annet ledd at statlig klageinstans skal legge vekt på hensynet til kommunalt selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Dette betyr at klageinstansen (fylkesmannen) i sin frie skjønnsvurdering skal legge selvstendig vekt på det kommunale selvstyre (dvs den kommunale skjønnsvurdering). Dette er en eiendom som kan nyttes til landbruk. Dette er også bekreftet i kommunens brev av Med sine 437 dekar fordelt på 23 dekar dyrka mark, 179 dekar produktiv skogsmark, resten annet areal er den et forholdsvis lite bruk i Dyrøysammenheng. Den kan være attraktiv som tillegg til annen næring eller inntekt. På parsellen som søkes fradelt står eiendommens våningshus. Våningshuset utgjør normalt en vesentlig del av eiendommens ressursgrunnlag. Fradeling av denne resursen vil da ikke være forsvarlig i forhold til eiendommens avkastningsevne. Huset er imidlertid i en slik forfatning at det ikke på noen måte egner seg til helårsbolig. Kommunen skriver i brev av at huset ikke har vært bebodd siden 60-tallet, at bad, syllstokk og gulvåser har store råteskader. Tak og fundamentering krever oppretting. Kostnad ved renovering vil overstige kostnaden ved å bygge nytt hus i tilsvarende størrelse. Vi kan ikke se at bebyggelsen er en resurs for eiendommen. Fradeling vil ikke redusere brukets ressursgrunnlag.

10 Side 4 av 4 Selv om vi er enige i at sameie i landbrukseiendommer er en ulempe som ofte kan føre til nedlegging av driften og generelt forfall som følge av ansvarsfraskrivelse, kan vi ikke se at det i dette tilfellet foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene bør vike. Sameiet er en privatrettslig sak som eierne selv må rydde opp i. Dette er en sak som behandles i medhold av jordloven. Selv om søknaden innvilges, må spørsmålet om tillatelsen kan gjennomføres avklares med partene. Vi tar ikke stilling til disse spørsmål. Vi tar heller ikke stilling til hvor stor tomten skal være, utover at den ikke kan overstige 7,0 dekar, og at den ikke omfatter dyrka jord. På bakgrunn av ovenstående og med hjemmel i jordloven 1 og 12 treffer Fylkesmannen følgende Vedtak Fylkesmannen i Tromsfinner ikke å kunne ta klagen tilfølge. Fylkesmannen i Troms stadfester med dette Dyroy kommunes vedtak hvor søknad om fradeling av en hyttetomt på inntil 7,0 dekar godkjennes. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brev. Med hilsen Per Elvestad konstituert fylkesmann Marianne Vilei leberg ass. landbruksdire Kopi til: Dyrøykommune Dyrøytunet Brøstadbotn Anne Cathrine Haug-Hustad Niels Juels gt 40 b 0257 OSLO

11 file://\\aspfil001\pdfserverdocproc$\ephorte_dyr_p\58624_fix.html Page 1 of Registreres og ref PNU. Sendt fra min iphone Videresendt melding: Fra: "Wigdis N. Andersen" Dato: 1. august :22:53 CEST Til: Ørjan Higraff Ragnvald Tollefsen Dyrøy adressen Kopi: Postmottak Sørreisa Kommune Emne: Tak for god landbrukshjelp Kjære rådmann Ørjan og landbrukssjef Ragnvald Som kjent er vår nye landbruksleder Wenche Bergum på plass. Vi vil takke Dyrøy kommune for hjelp og landbruksfaglig bidrag i den tiden vi har vært uten denne kompetansen. En ekstra stor takk til Ragnvald for det faglig gode arbeidet som er utført slik at bl. a bøndene hos oss har fått sine tilskott. Med vennlig hilsen Wigdis Nyheim Andersen rådmann Mob: logo

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Rainer Nikolaisen Brøstadbakken BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/400 Inge Bones, tlf.: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/400 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. 11/228 Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver -, Garasje, uthus, Brøstadbakken 41 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om garasje, uthus med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Garasjen oppføres i byggeområde i arealdelen i kommuneplanen, plan ident.nr Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 behandlingsgebyr 1 Kr. 1024,80 Totalt gebyr å betale Kr. 1024,80 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

13 Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Brannmotstand i bygningsdeler mot bolig El 60(B 60), se situasjonsplan. For byggetillatelse må det foreligge godkjent rivingstillatelse på eksisterende bygning(er). Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Vedlegg: Situasjonsplan Side 2 av 2

14 Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Side 3 av 3

15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Rainer Nikolaisen Brøstadbakken BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/400 Inge Bones, tlf.: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/400 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver -, Brøstadbakken 41 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om riving av uthus med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Forenklet avfallsplan (se vedlegg) skal levere Dyrøy kommune i underskrevet stand. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B4 Utføring av alt annet enn B3 1 Kr.450,00 Totalt gebyr å betale Kr.450,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

16 Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Side 2 av 2

17 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Faktura Forenklet avfallsplan Side 3 av 3

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arne Torstein Utnes Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/374 Inge Bones, tlf.: / Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/374 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak i ett trinn, boliger - 11/249, Brøstadbakken 34 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om boliger med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Tillatelsen omfatter også godkjenning av søknad om ansvarsrett som angitt under avsnittet «Ansvar og kontroll». Tillatelsen gis på følgende vilkår: Før brukstillatelse kan gis, må avkjørsel, veg og hovedledning for vann- og avløpsanlegg være opparbeidet, jf pbl Radonsperre må etableres mot grunnen, BF 13-5 Reguleringsområde er ikke avklart mht automatisk freda kulturminne. Lov om kulturminner av 1978 gjelder uavkortet i planområdet. Skulle det dukke opp kulturminner må arbeide straks stanse og melding gis til kulturmyndigheten. Søknad om ansvarsretter må foreligge før arbeidene begynner Uavhengig kontroll for sikkerhet, rømningsveier, våtrom og lufttetthet Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen. Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

19 Ansvar og kontroll Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett: Foretak L/S* Funksjon/Tiltaksklasse/Ansvarsområde Svendsen Maskin as Arne Torstein Utnes Vangen VVS S L S PRO, UTF/1/ grunnarbeid, terrengutf.,vainn,ut PRO/UTF/KON/1/selvbygger PRO/UTF/KON/1/sanitær, varme og slukkeinst. * S = sentral godkjenning, L = lokal godkjenning Ansvarsretter fra firmaene må foreligge før arbeidet påbegynner. Søknaden Søknad om tillatelse til tiltak, boliger i to etasjer i bebyggelsesplan for Brøstadbakken boligfelt. Saksgang/historikk Naboforhold og andres kommentarer Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven Ingen merknader er registrert i saken. Uttalelse fra andre myndigheter Ingen. Plangrunnlag Eiendommen omfattes av bebyggelsesplan for Brøstadbakken vedtatt Utdrag av bestemmelsene: Område for frittliggende småhusbebyggelse. I feltene 1,2 og 3 tillates åpen småhusbebyggelse med garasje. I område for frittliggende småhusbebyggelse tillates boliger med inntil 2 etasjer og TU 20 %. Møneretning skal som hovedregel være nordøst/sørvest for boligene. Det skal anlegges 1 parkeringsplass på egen grunn for feltene for frittliggende småhusbebyggelse. Veg og atkomst Det gis avkjøringtillatelse over kommunal vei i feltet, veglovens 41. Uteoppholdsareal og parkeringsløsninger Det må opparbeidet minst to parkeringsplasser på egen grunn. Side 2 av 4

20 Visuell utforming Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold tildets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven Beliggenhet og høydeplassering Høydeplasseringen godkjennes til sokkelhøyde kote 43, jf pbl 29-4 første ledd. Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering gjelder toleransegrenser for områdetype 2,, jf standarden Plassering og beliggenhetskontroll. Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta. Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, jf pbl Sikkerhet mot fare Bygning skal ha radonsperre mot grunn, BF Forholdet til utvalgte naturtyper Vann- og avløp Vann- og avløpsledninger koples til kommunale ledninger, pbl 27-1 og 2. Oppsummering og konklusjon Boligene er i to etasjer og hjemler ikke selvbyggergodkjenning. Likevel er boligene i første og andre etasje under 100 m 2. Det stilles krav om uavhengig kontroll for sikkerheten og rømningsveier i bygning, SAK 10, Likeså for søknadspliktig våtrom og av lufttetthet i boligene. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker 1 Kr.1673,00 B5-1 Personlig ansvarsrett 1 Kr. 597,00 B5-1 Søknad om ansvarsrett 1 Kr. 171,00 Totalt gebyr å betale Kr. 2441,00 Purregebyr Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Side 3 av 4

21 Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Orientering om klageadgang Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven 1-9 jf forvaltningsloven 28 og 29. Klagefrist Klagefristen er 3 uker fra den dag vedtaket kom frem til den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage skal sendes til Dyrøy kommune, teknisk sektor, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn. Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. Klagens innhold og form Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven 32. Klagen bør også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven 42. Innsyn i saksdokumentene Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven 18 og 19, har du rett til å se dokumentene i saken. Side 4 av 4

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Jens Hansen Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/415 Inge Bones, tlf.: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/415 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver -, gnr 11 bnr 3 Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om naust på 54 m 2 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Dyrøy kommune innvilger dispensasjon fra LNF-område og 100 meters-regelen fra sjøen, 11-6 (rettsvirkning av kommuneplanens arealdel) > jf Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Dispensasjon Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det er søkt om dispensasjon fra LNF-område. Hensyn landbruk. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

23 Søker skriver at han har naust som er gammelt og falleferdig og at han nå vil bygge dette opp igjen men utvide naustet slik at han får plass til båten. Blir hensynene bak bestemmelsen synes ikke å være vesentlig tilsidesatt i saken. Naust har det vært her fra før. Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl 19-2 er oppfylt. Søknad om dispensasjon innvilges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Behandling av saker 1 Kr.927,00 Totalt gebyr å betale Kr. 927,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av Side 2 av 2

24 fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Side 3 av 3

25 Dyrøy kommune Den lærende kommune Frank Strømseth Solsvingen BARDU Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/421 Inge Bones, tlf.: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse 2013/421 Dette vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak av sak 54/95 og revidert av kommunestyret i møte sak 18/03. Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver -, Dyrøyveien 112 Omgjøring fra søknad ett-trinn. Delegasjonssak: Dyrøy kommune gir tillatelse til søknad om tilbygg 6 m 2 og anneks 17 m 2 med tegninger, kart og beskrivelser mottatt , jf plan- og bygningsloven (pbl) Grensen for maksimal grunnflate 70 m 2 satt i reguleringsbestemmelsene er nå oppnådd. Det er tiltakshavers fulle ansvar at arbeidene utføres i henhold til plan og bygningsloven og at forskrifter til loven følges. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Beskrivelse Antall Beløp B3 Saksbehandling pr. tiltak kr.427,- 2 Kr 854,00 Totalt gebyr å betale Kr.854,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

26 Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl Tiltakene må ikke komme nærmere eiendomsgrensen enn 4 meter uten naboens tillatelse. Bortfall av tillatelse Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 21-9 første ledd. Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering) Søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som utstedes av plan- og bygningsmyndighetene når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra tiltakshaver, jf pbl Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan- og bygningsmyndighetene kan vurdere endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften 8-1 og 8-2. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at plasseringen blir i henhold til tillatelsen. Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og bygningsloven foreligger. Vi gjør spesielt oppmerksom på Kommer det klage på et vedtak er ikke saken endelig avgjort før klagen er behandlet av fylkesmannen. Klagebehandlingen kan medføre at vedtaket blir endret. Igangsetting før klage er avgjort skjer på egen risiko. Vi gjør oppmerksom på at pr foreligger nye energikrav til ethvert byggetiltak, som blant annet isolasjonstykkelser på vegger, tak og gulv. I tillegg krav til vinduer og dører. Se for nærmere informasjon. Installasjoner (rør, kabler, ledninger) i bakken må ikke skades. Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen Geir Fjellberg enhetsleder teknisk Inge Bones avd.ingeniør Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Side 2 av 2

27 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Vedlegg: Klageadgang Side 3 av 3

28 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arne Torstein Utnes Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/374 Inge Bones, tlf.: / /220 Svar på søknad om deling, Brøstadbakken boligfelt Vedtak: Under henvisning til Deres søknad mottatt her innvilges De herved delingstillatelse med ca. 990 m² på gnr 11 bnr 249 på følgende vilkår: 1. Det gies avkjøringstillatelse for tomta over avkjørsel fra kommunal vei, jnr. vegloven Avløpsledninger må utføres i h.h.t. anvisninger herfra og utslippsaker etter forurensningsforskriften, kap 16, utslipp fra mindre avløpsanlegg , plan og bygningsloven Eiendommen må tilknyttes offentlig vannledning, Risikovurderingsskjema. Punktene er det ikke definert noen risiko i forhold til. Gebyr Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ: Beskrivelse Antall Beløp C2-2 Fradeling av parseller 1 kr. 418,00 Sum kr.418,00 PURREGEBYR Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10% av rettsgebyret. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente i samsvar med morarenteloven fra forfallsdato. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

29 Vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker. Klagen skal sendes via bygningssjefen. Det vises til Pbl 15 jfr. forvaltningslovens bestemmelser. Det vises til vedlagte skjema med nærmere opplysninger. Vedlegg: - Skjema "Vedlegg til forvaltningssak" - Saksdokumenter kart - om klageadgang - faktura Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Side 2 av 2

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arne Torstein Utnes Brøstadveien BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/374 Inge Bones, tlf.: / /249 Utvidelse av tomt i forbindelse med kabelpåvisning Saksopplysninger: I forbindelse med kabelpåvisning, byggestart i Brøstad boligfelt er det blitt påvist kabler i bakken på tomt til boligformål. Utstikkingen av bolighuset på tomta, lar seg vanskelig plassere som omsøkt. Kabler i slikt omfang kan ikke flyttes. Vurderinger: Jeg har i dag medelt deg at for å unngå kablene for oppføring av boligen, tilbys du å utvide tomta i sør med 4,5 meter. Ny husplassering kan i da flyttes inntil tilsvarende i sydlig retning. Vedtak: Hr. Utnes får utvidet tomta 11/249 i Brøstad boligfelt med 4,5 meter i sørlig retning. Areal 141 m 2. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Dyrøy kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer fram. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

31 Side 2 av 2

32 Dyrøy kommune 9311 Brøstadbotn DYRØY KOMMUNE Saksnr.:' : Dok.nr.: Lsnenr 18 JUN2013 S.beh.: Rer.: Kopi: Ark kode P: Ark. kule S: Ad. reguleringsplan for Finnlandsnes i Dyrøy. Som beboere på Finnlandsnes har vi en del spørsmål i forhold til den reguleringsplanen er vedtatt for området. Den planen som antas å gjelde er datert / , med tilhørende plankart (fikk den i hende sist vinter). som Planen opererer med forskjellige formål definert i pkt. 1, herunder områder for Hytter - (Cl - C3). 1. Under avsnittet "Byggeområder" - pkt. 2.2 finner en beskrevet: "Omrader regulert som.fritidshebyggelse/hytter. I området C3 kan 3 hytter og i C2 I hytte oppfires. Bebyggelse regulert til hyttet kan bare beboes over kortere tidsrom. Bygningsradet skal pase at bebyggelsen passer inn i naturen." Når det gjelder hytteområde C2 er det angitt en begrensning på 1 da i reguleringsplankartet. Under avsnittet "Fellesbestemmelser" pkt. 7.1 heter det: "Alle bygningsarbeider nevnt i plan- og bygningslovens 93.for omradet skal.forelegges. ffikeskulturetaten, fir byggetillatel.se blir gitt". Spørsmål: *På hytteområde C2 har det vært helårsbeboelse i mange år. Er reguleringsplanen endret og har bygningsrådet godkjent hytta for helårsbeboelse? *På område C2 er det oppført en rekke bygg som delvis er knyttet til den opprinnelige hytta. Jeg forespør med dette om bygningsrådet har påsett at -bebyggelsen passer inn i naturen"? Har bygningsrådet virkelig vurdert bebyggelsen har i hht dette punktet? *1 reguleringsplankartet er det for C2 angitt en begrensning på 1 da for området. Er denne begrensningen blitt opphevet av bygningsrådet? *Har bygningsarbeider her vært forelagt fylkeskulturetaten som påbudt i reguleringsplanens pkt. 7.1? Undertegnede - Lill K. Arnesen og Knut Arne Johansen - kjøpte eiendommen 1/7 i 2007 etter at Hanna Arnesen døde. Huset her ble bygd i 1990, og bygging av hytte - 1. byggetrinn - på C2 noen år senere. Natur og utsikt var vesentlige elementer i vår vurdering da vi bestemte oss for å kjøpe eiendommen her. Siden vi flyttet hit har det vært 7 byggeprosjekter på området C2 av større og mindre omfang. I tillegg er det bygget en -internvei" foran huset vårt - som også bidrar til at vi føler oss innebygget. Er avkjøringsproblematikken avklaret her? C2 har godkjent annen avkjørsel. 1

33 Vi har lagt \ ekt pa godt nahoskap. men muntlige -forhandlinger- om alternatk e losninger har ikke rort fram. Det har tert en vanskelig avgjorelse ror oss a roreta denne henvendelsen, men mener at na er grensen nadd med det siste hyggeprosjektet en tommerhn tte pa C2. Belmggelsen pa C2 har i lopet av disse 6 arene stadig rvkker ntermere var holig ensnnlig uten storre hensnn til estetikk eller hegrensninger. ',ahoens hakgard er var utsikt. Vi opplever kggeakti\ iteten pa som Ibrdngelse a homiljoet %art utsikt og estetikk - og rorringelse LIN eiendommen \ ar. VI anheraler at gningsradet roretar en befaring a omradel i forbindelse med vurdering av om reguleringshestemmelsene 1br omradet er o erholdt. Avklarende svar imotesees. nnlandsnes I :1 Med hilsen,l) p Lill K. Arnesen nut.\rne Joh nsen 2

34 Dyrøy kommune Den lærende kommune Knut Arne Johansen og Lill K. Arnesen Finnlandveien BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/375 Inge Bones, tlf.: L Svar på Ad. reguleringsplan for Finnlandsnes Vi kan foreløpig opplyse følgende til bombepunktene dine: fikk du tilsendt reguleringskart med bestemmelsene på epost. C2 er ikke endret fra da og bygningsrådet har ikke godkjent fritidsboligen som helårsbolig. I så fall ville dere blitt underrettet ved endring av formål i planen. Bestemmelsene hjemler ingen begrensninger for hvor mange eller hva som kan bygges i C2. Nå ligger eiendommen gnr 1 bnr 11 på en haug. Sett fra veien har bygningsmyndighetene intet å utsette på «om det passer inn i naturen». Begrensningen i arealet for C2 er ikke endret eller opphevet. Befaringen med brev av av kulturetaten i fylke henviser til hoveddelen i plan, campingplassområdet gnr 1 bnr 4 hva angår fortidsminner. Fortidsminne fra krigen på haugene er ikke vernet eller fredet. Kulturetaten i fylket er derfor ikke kontaktet før utbygging i C2. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

35 Dyrøy kommune Den lærende kommune Knut Arne Johansen og Lill K. Arnesen Finnlandveien BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2013/375 Inge Bones, tlf.: L Foreløpig svar på ad. reguleringsplan for Finnlandsnes i Dyrøy Viser til brev av Plan og naturutvalget(pnu) som bygningsråd har nettopp hatt møte Byggesaker som enkeltsak generelt er delegert til rådmannen og blir referert i kommende utvalgsmøter. Du etterspør bygningsrådets behandling av søknader i C2 i reguleringsplanen for Finnlandsnes. Henvendelsen din peker på bygningsrådet og det skjønn som de måtte utøve. Det vil derfor være naturlig at utvalget som bygningsråd får seg forelagt saken i neste møte Dette til deres underretning jr. forvaltningsloven 11a. Med hilsen Geir Fjellberg Leder Inge Bones avd.ingeniør Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

36 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Hanne Britt Haugan Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Deres dato Derek. ref, - Ken Are Olsson 9311 BRØSTADBOTN L')1. AUC Klage - avslag på søknad om godkjenning av innmarksbeiteareal. Vi viser til Dyrøy kommune sitt vedtak gitt i brev av og klagebehandling i brev og din klage av I tillegg til saken er det vedlagt kart og 12 bilder av arealet. Kommunens opplysninger. Arealet det søkes godkjenning for ligger på eiendommen gbnr 42/18, som er en grunneiendom under hovednummer gbnr 42/10 i Dyrøy kommune. I 2011 var nåværende fagleder på befaring av arealet sammen med klager. På denne befaringen ble det opplyst at arealet ikke kunne godkjennes slik det fremsto, og at det formelle vedtaket ville komme i vedtaksbrevet for produksjonssøknaden i februar Under denne befaringen ble det opplyst at arealet var skrint, men at gjødsling og videre beiting ville kunne endre preget på arealet slik at det kanskje kunne godkjennes ved en senere anledning. Arealet som søkes godkjent ligger godt synlig inntil veien. Siden saken var opp i 2011 var det i forbindelse med andre befaringer i området lett og naturlig å holde øye med utvikling av arealet. Klager tok opp saken på nytt i august Siden saksbehandler var av samme formening om saken som året før, ønsket søker å klage skriftlig. Klager leverte et brev datert hvor det står; «Soker om åfå deler av 42/10 som innmarksbeite, se vedlagte kart». Dette brevet har saksbehandler oppfattet som en skriftlig søknad om godkjenning av innmarksbeite, som ville bli behandlet som en del av produksjonstilskuddet. I kommunens vedtak datert er det gjort følgende vurdering i forhold til godkjenning av det omsøkte arealet; «Vegetasjonen besår av glissen bjørkeskog. I bunndekket er det blåbærlyng, en del mose og noe gras. Kommunen vurderte det slik at det ikke er godt nok plantedekke/artssammensetning til at areal kan godlgennes som innmarksbeite». Klager skriver i sin klage at tidligere fagleder i kommunen har vært positiv til at etter ei tynning av skogen ville arealet kunne godkjennes som innmarksbeite. Dette momentet har ikke vært oppfattet av nåværende saksbehandler/fagleder tidligere, men fremkommet først nå i klagebehandlingen. Klager er videre uenig i kommunens vurdering av plantedekket og mener det er godt Umforgrensen for innmarksbeite. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling postmottakfmtr.no Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Utvalg for areal, miljø og teknikk. Dato: 01.02.2013. Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 01.02.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikks medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.02.2013 Tidspunkt:

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 55 03 / 41 21 98 69. Vararepresentanter

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag 05.02.2013 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder Ingar

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.06.2014 Tid: kl.18:30 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfall bes meldt i god tid slik at vararepresentant kan bli innkalt. Forfall skal meldes

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer