MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen. Med dette innkalles til møte på"

Transkript

1 LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Onsdag kl Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl Møtet settes Saksbehandling Roa, Jenny Eide Hemstad Fagleder Kopi legges ut på Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

2 MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Oppvekst- og kulturkomiteen Kommunestyresalen SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/13 Sak 8/13 Sak 9/13 Sak 10/13 Kommunedelplan Kultur planrevisjon Kommunedelplan Oppvekst , planrevisjon Helhetlig løsning for Frøystad P208 - Idrettshall og barnehage Harestua Sak 11/13 Tildeling av midler for Kulturfondet i 2013

3 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 13/784-4 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 7/13 Oppvekst- og kulturkomiteen /13 Oppvekst- og kulturkomiteen Ark.: Saksbehandler: Anne Grønvold, Rådgiver politikk og samfunn KOMMUNEDELPLAN KULTUR PLANREVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Oppvekst- og Kulturkomiteen gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Kultur : Kap. 2. Mål og strategiske valg Kap. 3 Tiltaksplaner investeringer og drift Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

4 Saksutredning: Det vises til Oppvekst- og Kulturkomiteens sak 6/13 hvor det ble lagt fram sak i forhold til revisjon av Kommunedelplan Kultur Hensikten med denne saken var at komiteen skulle gi tilbakemeldinger på forslag til beskrivelse av planutfordringene i kap. 5. Dette skal være en beskrivelse av aktuelle utfordringer som planen må ta stilling til i planperioden. I tillegg ble det i nevnte sak lagt fram delvis forslag til Kap. 2 Mål og strategiske valg. Komiteen vedtok følgende innspill til planforslaget: Kap. 5 Planutfordringer Befolkningsutvikling: Tillegg i 4. Setning: ( ), er et mangfoldig kulturliv og fritidstilbud viktig. Legge til omtale av behov for livssynsnøytrale seremonirom og gravplasser. Tilrettelegge for uorganisert aktivitet, bla. ved å stile lokaler til disposisjon for enkeltpersoner/grupper uten en organisatorisk overbygging. Anlegg: En sterk befolkningsvekst vil gi ytterligere press på anleggssituasjonen i kommunen. Folkehelse I samarbeid med idretten legge til rette for egenaktivitet og aktivitet utenom prestasjonsfremmende aktivitet. Næringsutvikling: Legge til et punkt om kulturbasert næringsutvikling. Oppfølging av ovennevnte vedtak: Befolkningsutvikling 1. avsnitt 3. setning, siste ledd er tilføyet «fritidstilbud» 2. avsnitt 4. setning er tilføyet livssynsnøytrale seremonirom 2. avsnitt ny 5. setning i: «Lokaler bør også kunne stilles til disposisjon for enkeltpersoner/grupper som ikke har noen organisatorisk tilknytning.» Folkehelse 3. avsnitt, ny siste setning: «En sterk vekst i befolkningen vil gi økt press på eksisterende anlegg.» 3. avsnitt 1. setning er endret til følgende «Tilrettelegging, gjerne sammen med idretten, for fysisk aktivitet i hverdagen er viktig og gode anlegg og områder bør vektlegges.» Næringsutvikling Nytt siste avsnitt: «Vi kan i noen grad se eksempler på kulturbasertnæring i kommunen. Dette antas å kunne ha et større potensiale. Dersom det blir etablert et hotell i kommunen vil dette kunne være en motor i slik næringsutvikling i forhold til turisme.» Side 4

5 Ungdomsrådet Ungdomsrådet ga i sitt møte 28. mai innspill til revisjonen av Kommunedelplan Kultur: Hvordan skal det være der du bor for at du skal trives best mulig? a) Hva vil du helst kunne gjøre på fritiden i nærheten av der du bor? LUNNER U-SKOLE: Ha et treningssenter på Roa Bedre forhold rundt løpebanen på Frøystad riktig underlag ved siden av selve løpebanen Ha et orienteringslag i området Ha en kafe/kiosk hvor folk kan møtes Ha en ungdomsklubb på Roa bruke Bendixbygget eller gamle Joker pub-en til noe? HARESTUA U-SKOLE: Muligheter til å kjøre ski i nærmiljøet Mulighet til å drive med hest Flere dansetilbud Flere og bedre joggestier i nærområdet Bordtennishall på Harestua GRUA SKOLE: Ha et oppholdssted der en kan møtes for å være sammen med andre - ungdomsklubb Kunne gå på kunstskole, dans, musikk ol. b) Hva mangler eller hindrer deg i å kunne gjøre dette i dag? LUNNER U-SKOLE: De tingene vi ønsker finnes ikke Det burde være flere bussavganger utenom de som går langs Rv 4. - i nærområdet mot f.eks. Kalvsjø eller mot Hønefoss HARESTUA U-SKOLE: Vanskelig å jogge og trimme fordi det ikke finnes gode stier For langt til nærmeste butikk/kiosk i nærheten av idrettsanlegget som er oppe på dagtid Få dansemuligheter med andre typer dans og andre dansetilbud Vedlikeholde løpebanen slik at den ikke sprekker Øvrige endringer i dokumentet siden møtet i komiteen 14. mai: Kommunen har hatt møte med kirkevergen og leder av Fellesrådet. Etter dette møtet er siste avsnitt i kap. 5.1 Befolkningsutvikling endret og de tos siste avsnittene omhandler kirken og tilhørende tema. Side 5

6 Kap. 2 og 3 har det dessverre ikke vært mulig å få arbeidet med i den korte perioden som har vært mellom komitè-møtet i mai og det nå i juni. En håper imidlertid at komiteen kan finne det menigsfylt å se på disse kapitlene og komme med innspill/synspunkter. Konklusjon Rådmannen skal til komitè-møtene i september legge fram sitt forslag til kommunedelplaner. Disse forslagene skal, i henhold til kommunestyrets vedtak om kommune 1.1, skape en økonomisk drift i Lunner kommune som har balanse mellom inntekter og utgifter samtidig som en budsjetterer med minst 1% overskudd som skal disponeres til investeringer. Dette beløpet kan det investeres for ut over det som er forsvarlig låneopptak. Med dette bakteppe er det viktig at vi samtidig med å se på nye tiltak også vurderer om vi skal redusere innsatsen på andre områder. Foreløpig forslag til Kommunedelplan Kultur legges fra for komiteen slik at dette kan komme med innspill i forhold til forslaget: Oppvekst- og kulturkomiteen gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Kultur : Kap. 2. Mål og strategiske valg Kap. 3 Tiltaksplaner investeringer og drift DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Forslag til Kommuendelplan Kultur , versjon Øvrige dokument: Årsmelding Hva forteller tall og statistikk Kommunedelplan Kultur Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6

7 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 13/754-2 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 8/13 Oppvekst- og kulturkomiteen /13 Oppvekst- og kulturkomiteen Ark.: Saksbehandler: Jan Woie, Skolefaglig rådgiver KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST , PLANREVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: Oppvekst og kulturkomiteen gir følgende signaler i forhold til videre arbeid med Kommunedelplan Oppvekst : Kap. 2: Mål og strategiske valg Kap. 3: Tiltaksplaner investering og drift Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

8 Saksutredning: Det vises til møte i Oppvekst- og kulturkomiteen der det ble lagt fram sak 5/13 i forhold til revisjon av Kommunedelplan Oppvekst Hensikten med saken var at komiteen skulle gi tilbakemelding på forslag til beskrivelse av planutfordringene i kap. 5. Dette skal være en beskrivelse av aktuelle utfordringer som planen må ta stilling til i planperioden. I tillegg ble det i samme sak lagt fram delvis forslag til kap. 2 Mål og strategiske valg. Komiteen vedtok i sak 5/13 følgende innspill til planforslaget: Oppvekst- og kulturkomiteen slutter seg til planutkastets kap. 5 slik det foreligger med følgende kommentarer og tillegg: Kvalitet i skolen: For å sikre elevenes rettigheter og ivareta de overordnede målsetningene i planen er det behov for å heve det generelle læringsutbyttet i skolen. Kompetansebehov: I en tid med høye krav til kompetanse, bør kommunen ha en aktiv rolle i å det å sikre arbeidslivets kompetansebehov i regionen. Dette er viktig både for næringsutvikling og kvaliteten i offentlig velferdsproduksjon. Behov for desentraliserte studier og fasiliteter for nettstudier gjennom eks. vis studiesenter. Kompetansebehov i skolen: Skjerpede krav til undervisningskompetanse og manglende søkning av faglærte, er en utfordring. Det er derfor behov for å gi tilbud til ufaglærte slik at disse kan oppnå formell undervisningskompetanse, samt etter- og videreutdanningstilbud til lærere som skal undervise i fag der de mangler nødvendige studiepoeng ihht nye krav. Skolestruktur: Opprettholde dagens desentraliserte skolestruktur og understøtte grendestrukturen. Psykososialt miljø: Det er fortsatt utfordringer mht. mobbing i skolene i kommunen. Definere nulltoleranse for mobbing og intensivere arbeidet med forebyggende tiltak. Skolebygg: Sikre at de fysiske forholdene ivaretar elevene og de ansattes krav til et godt arbeidsmiljø. Etter komitemøtet har administrasjonen hatt møter med tjenesteledere innen alle de virksomhetsområdene planen omfatter Helsestasjonstjenesten Barnevern Pedagogisk psykologisk tjeneste Barnehage Skole Voksenopplæring Flyktningetjeneste I møtene er mål og strategiske valg for hvert tjenesteområde gjennomgått og innspill drøftet. Innspillene er lagt inn i den versjonen av Kommunedelplan Oppvekst som legges fram for komiteen. Konklusjon Rådmannen skal til komitemøtene i september legge fram sitt forslag til kommunedelplaner. Disse forslagene skal, i henhold til kommunestyrets vedtak om kommune 1.1, skape en Side 8

9 økonomisk drift i Lunner kommune som har balanse mellom inntekter og utgifter. Samtidig skal det bidra til å muliggjøre en budsjettering med minst 1 % overskudd som skal disponeres til investeringer. Dette er et beløp det kan investeres for ut over det som er satt som et forsvarlig låneopptak. Med dette bakteppet er det viktig å se nye tiltak i sammenheng med eksisterende drift, evt. om innsatsen skal reduseres på noen områder. Foreløpig forslag til Kommunedelplan Oppvekst legges fram for Oppvekst- og kulturkomiteen slik at denne kan komme med innspill i forhold til forslaget. Oppvekst- og Kulturkomiteen gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst : Kap. 2: Mål og strategiske valg Kap. 3: Tiltaksplaner investeringer og drift DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Kommunedelplan Oppvekst , utkast til Oppvekstkomiteen ver 2 Øvrige dokument: Årsmelding Hva forteller tall og statistikk Kommunedelplan Oppvekst Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ingen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9

10 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/ MØTEBOK Ark.: 614 A20 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret / Formannskapet 9/13 Oppvekst- og kulturkomiteen /13 Kommunestyret /13 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet Saksbehandler: Idun Eid, Kommunalsjef HELHETLIG LØSNING FOR FRØYSTAD Rådmannens innstilling: 1) Det legges til grunn i det videre arbeidet at innplassering av nytt sykehjem på Frøystad ikke er aktuelt, jfr kommunestyrets vedtak i sak 14/13. 2) Frøystadtunet prosjekt 304, foreløpig investeringsramme kr 51,5 millioner, vedtatt i investeringsbudsjettet for 2013, unntatt nybygg dagsenter, fortsetter sin detaljprosjektering frem til vedtak om oppstart i form av P4-vedtak. 3) Vedtak i sak 58/12 Etterbruk Frøystad for Voksenopplæringen og Tilrettelagte tjenester, og rammer gitt i investeringsbudsjett for 2013, realiseres. 4) Det arbeides videre med å finne løsninger for helhetlig utnyttelse av Frøystadanlegget som beskrevet i saksutredningen, inkludert bibliotek, frivilligsentralen, kulturskole, frisklivssentral, og de frivilliges lag og foreningers behov. Oppstart detaljprosjektering, P3, legges frem for kommunestyret senest november Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

11 Sammendrag: Etterbruken av Frøystad har blitt behandlet gjennom en rekke kommunestyrevedtak de siste årene. Det har vært fire tjenester som har vært i fokus gjennom disse behandlingene: Voksenopplæringen, Flyktningtjenesten, Tilrettelagte tjenesters dagtilbud og frivilligsentralen. Disse tjenestene, med unntak av Flyktningtjenesten, har siden nyttår jobbet med å finne løsninger for nødvendige tiltak og utbedringer innenfor en ramme på kr 8,502 millioner. Omtrent på samme tid begynte en rekke andre interessenter å komme med ønsker og forespørsler om det også kunne være plass til dem i Frøystadanlegget. Ordføreren ba rådmannen om å legge frem sak til politisk behandling hvor det vises forslag til en helhetlig løsning. Saksutredningen påpeker at det er nødvendig få gjennomført en utredningsfase, såkalt konseptfase, og dermed få nødvendige økonomiske beregninger, forslag til løsninger med alternativer, tekniske utredninger, i prosess med alle de aktuelle brukerne av et fremtidig Frøystad. Konseptfasen legges frem til for kommunestyret senest november Det vil i denne perioden være nødvendig at Voksenopplæringen og dagtilbudet for Tilrettelagte tjenester får fortsette prosessen med tiltak og utbedringer, slik at flyttingen av Voksenopplæringen ikke blir ytterligere utsatt. Saksutredning: BAKGRUNN: AKTUELLE KOMMUNESTYREVEDTAK VEDRØRENDE ETTERBRUK AV FRØYSTAD: Ungdomsskolestruktur Kommunestyret behandlet sak 45/08. Vedtak: Frøystadanlegget skal fortsatt benyttes til skoledrift for Lunner ungdomsskole. Dette gjelder svømmehall, idrettsanlegg og øvrige lokaler som vurderes hensiktsmessig å benytte etter at ungdomsskolen er flyttet ut. Lokalene skal også samle kjernetjenester som Voksenopplæringen, Tilrettelagte Tjenester, Frivillighetssentralen og Flyktningtjenesten. Prosjekt 101 Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa VGS Kommunestyret behandlet sak 52/11 den 16. juni Vedtak: Punkt 1: Tiltak og utbedringer på Lunner nye ungdomsskole gjøres som eget prosjekt med en ramme på 17,25 mill Punkt 2: Tiltak og utbedringer og etterbruk på Frøystad må fremmes som egen sak. Side 11

12 Frøystadanlegget Etterbruk Kommunestyret behandlet sak 58/12 den 21. juni Vedtak: Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Bygningsmessige utbedringer og tilpasninger i henhold saksutredningen iverksettes. Den økonomiske ramme setter til kr , det vil si tidligere vedtatte midler. Det gis en tilleggsbevilgning på kr til riving av mellombygg samt Fjellstua med stabbur. Denne bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjett for Det gis en tilleggsbevilgning på kr til utbedringer og nødvendige tilpasninger (bruksendring påkreves) for å innplassere Frivilligsentralen. Denne bevilgningen innarbeides i investeringsbudsjett for Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2013 Kommunestyret behandlet sak 124/12 den 13. desember 2012: Det ble vedtatt at rammen for Etterbruk Frøystad utvides med 1,5 millioner til realisering av frivilligsentral og ny ramme blir 8,502 millioner. Det ble ikke gitt en tilleggsbevilgning til riving av mellombygg samt Fjellstua. Interessenter ved etterbruk av Frøystad Det anbefales å lese vedlegget Milepælplan ved investeringer før man leser videre i saksutredningen. Det vises i saksutredningen til milepæler kalt P1, P2, P3 osv som har sin forklaring i dette vedlegget og som man bør ha satt seg inn i for å få best mulig utbytte av saksutredningen. Det er 4 tjenester som har fått utredet sine muligheter gjennom Etterbruk Frøystad, Voksenopplæringen, Tilrettelagte tjenester sitt dagtilbud, Lunner Frivilligsentral og Flyktningtjenesten. I tillegg har Frøystadtunet kommet inn på området med sine omsorgsboliger. Voksenopplæringen Voksenopplæringen har gjennom følgende milepæler fått utredet og behandlet sitt behov for lokaler i Frøystadanlegget. P1, Idefase, vedtatt i kommunestyresak 45 i P2, Konseptfase, vedtatt i kommunestyresak 52 i P3 + P4, Oppstart detaljprosjekt, vedtatt i kommunestyresak 58, med ytterligere presiseringen i sak 124, investeringsbudsjettet for 2013, Prosjekt 207 Frøystad, tiltak/utbedringer/etterbruk, desember Side 12

13 Siden tiltaket i stor grad kan benytte eksisterende arealer slik de er, uten krav om bruksendring, er det ikke nødvendig med omfattende prosjektdetaljering. Kommunestyrevedtakene i 2012 vil derfor også være et vedtak om oppstart av prosjektet. Budsjettet er basert på bruk av egne håndverkere i hovedsak. Voksenopplæringen har et sterkt behov for at prosjektet realisering så raskt som mulig, slik at det vil være mulig med innflytting i slutten av Voksenopplæringen er et interkommunalt samarbeid med Gran som gir tjenester etter følgende lovverk: 1. Grunnskole for voksne, jfr. Opplæringsloven 4A-1 2. Spesialundervisning for voksne, jfr. Opplæringsloven 4A-2 3. Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere/flyktninger, jfr. Introduksjonsloven Kvalifiseringskurs for flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, jf 18 Elevtallet ligger mellom elever. Voksenopplæringen har ambisjoner om å kunne tilby flere kvalifiseringskurs for elevene og det vil være aktuelt å se på yrkesretninger som kantine/catering, butikk, vaktmestertjenester etc. Voksenopplæringen vil være en av bærebjelkene i et fremtidig Frøystadanlegg og vil med økt elevtall få behov for ytterligere undervisningsareal. Tilrettelagte Tjenester Tilrettelagte tjenester, utbedringer Dagsenteret, har gjennom følgende milepæler fått utredet og behandlet sitt behov for utbedringer av lokaler i Frøystadanlegget. P1, Idefase, vedtatt i kommunestyresak 45 i P2, Konseptfase, vedtatt i kommunestyresak 52 i P3 + P4, Oppstart detaljprosjekt med budsjettramme, vedtatt i kommunestyresak 58, med ytterligere presiseringen i sak 124, investeringsbudsjettet for 2013, Prosjekt 207 Frøystad, tiltak/utbedringer/etterbruk, desember Dagsenter aktiviteten ble flyttet fra LUPRO til Frøystad og har hatt mangelfulle arbeidsforhold. Tiltakene som er nødvendige er knyttet til rominndelinger, stellerom, kjøkken og sanitære forhold som er påkrevd. Det er også ønskelig at gjenbruksbutikken blir flyttet til andre lokaler, hvis dette er mulig innenfor den økonomiske rammen. Det er tillegg ønske om å kunne ta i bruk ytterligere areal til aktivitet for brukerne av dagsenteret. Dette vil medføre krav om bruksendring. Dagsenteret har brukere og 5 ansatte som er på dagsenteret 5 dager i uken. Side 13

14 Lunner Frivilligsentral Lunner Frivilligsentral har gjennom følgende milepæler fått utredet og behandlet sitt behov for lokaler i Frøystadanlegget. P1, Idefase, vedtatt i kommunestyresak 45 i P2, Konseptfase, vedtatt i kommunestyresak 52 i P3 + P4, Oppstart detaljprosjekt med budsjettramme, vedtatt i kommunestyresak 58, med ytterligere presiseringen i sak 124, investeringsbudsjettet for 2013, Prosjekt 207 Frøystad, tiltak/utbedringer/etterbruk, desember Lunner frivilligsentral ble opprettet i 2010 og har siden oppstarten hatt tilhold ved Bergosenteret. Erfaringen viser at lokalene er svært mye brukt av ulike tjenester, og egnetheten for å drive frivilligsentral er dårlig. Man har derfor ønsket seg nye lokaler for å ivareta den frivillige virksomheten. Etterbruk Frøystad har sett på muligheten for etablering av Frivilligsentralen i underetasjen til det såkalte Handelskolebygget. Frivilligsentralen kan i stor grad benytte eksisterende arealer slik de er, men vil det vil kreves bruksendring. Det må etableres HC toalett, brannteknisk oppgraderinger, universell utforming av inngangsparti, balansert ventilasjon. Budsjettet er basert på bruk av egne håndverkere i hovedsak og prosjektet er klart for oppstart. Flyktningtjenesten Flyktningtjenesten har gjennom følgende milepæler fått utredet og behandlet sitt behov for lokaler i Frøystadanlegget. P1, Idefase, vedtatt i kommunestyresak 45 i P2, Konseptfase, vedtatt i kommunestyresak 52 i I kommunestyresak 58/12 ble Flyktningtjenesten tatt ut av prosjektet Etterbruk Frøystad, fordi etablering av tjenesten i aktuelle lokaler på Frøystad vil kreve full bruksendring. Planog bygningsloven setter da krav til universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger og teknisk standard i henhold til Tek 10. Flyktningtjenesten er et interkommunalt samarbeid med Gran, og har et koordineringsansvar i forhold til å oppfylle Introduksjonsloven. De sørger for bosetting og integrering av flyktninger i Lunner og Gran kommune. I tillegg kommer også familiegjenforeninger. Det betyr at tjenesten til en hver tid må være dimensjonert ut i fra det antall flyktninger som bosettes og er tilknyttet introduksjonsprogrammet. Pr 2013 trenger flyktningtjenesten et areal som er nok til å huse: - 10 kontorer - 1 møterom m/plass til personer - Lagerplass Side 14

15 - Forkontor/resepsjon Flyktningtjenesten har et svært tett og sammenvevd samarbeid med Voksenopplæringen gjennom Introduksjonsprogrammet (norsk, samfunnsfag og yrkeskvalifiseringskurs). Det har vært utelukkende positive effekter av samlokaliseringen med voksenopplæringen de siste årene. Frøystadtunet Frøystadtunet er prosjektnavnet for Prosjekt 304 Boliger ved Frøystad, hvor det planlegges å bygge 15 omsorgsboliger beliggende på Frøystad. P1-P2 Idefase og Konseptfase, Vedtatt gjennom Reform Lunner, Samordning og styrking av psykisk helsetjeneste, Kommunedelplan P3 Oppstart detaljprosjektering: Vedtatt i kommunestyresak 124, investeringsbudsjettet for 2013, desember Investering 2013: 16 mill, 2014: 35,5 mill. Prosjekt 304 Boliger ved Frøystad. Ideskissen har i seg en beregning på 12 omsorgsboliger på Frøystad, i tillegg vet vi at flere bruker vil trenge boliger med mulighet for heldøgns omsorg. Det tas dermed utgangspunkt i 15 omsorgsboliger. I tillegg kommer kontorer og fellesarealer, samt nybygg av dagsenter. Det er nedsatt en prosjekteringsgruppe som har start opp arbeidet med detaljeringen av omsorgsboligene, som skal ende opp i et P4-vedtak, Vedtak om oppstart av prosjektet. Planen er at gruppen skal være ferdig med arbeidet i august 2013 og det er planer om byggestart i årsskiftet 2013/2014. Når det gjelder nybygg av dagsenter må dette sees i sammenheng med utbedringer av eksisterende dagtilbud for tilrettelagte tjenester, og prosjektet Boliger ved Frøystad vil bare omfatte omsorgsboligene. Nybygg av dagsenter skal derfor ikke lenger være en del av Frøystadtunet. Andre aktuelle brukere av Frøystad-anlegget I kjølvannet av at Lunner ungdomsskole skulle flytte fra Frøystad, viste en rekke kommunale tjenester og lag og foreninger sin interesse for også å kunne ta i bruk lokalene og arealene på Frøystad. Lunner Fotball tok initiativ til et fellesmøte for lag og foreninger i januar 2013 for å se på mulighetene for et fremtidig bruk av Frøystad. Flere av disse er brukere av deler av lokalene i dag. De fleste innspillene er på idefase-stadiet, og vil trenge et politisk vedtak, P1, om ytterligere utredninger og en økonomisk ramme før dette før man vet om dette er aktuelt. Frisklivssentral Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen, fremhever behovet for å styrke de helsefremmende og forebyggende helsetjenestene i kommunen. Helsedirektoratet mener at frisklivssentraler er og vil være et bidrag i arbeidet med dette, og anbefaler opprettelse av frisklivssentraler i alle kommuner i Norge. Lunner kommune har gjennomført en utredning, Side 15

16 februar 2013, for å klargjøre innholdet i en slik sentral samt økonomiske og arealmessige forhold. Arealmessige behov: - 2 kontorer/samtalerom - Møterom - Toaletter - Mini-kjøkken - Lager - Tilgang til kurslokaler - Tilgang til treningsareal/gymsal/svømmehall Frisklivsentralen må være lett tilgjengelig for innbyggerne, både kollektivt og med bil. Behovet for en frisklivsentral er synliggjort i kommunedelplan Omsorg. Bibliotek Kommunestyret vedtok i sak 128/12, den , Bibliotekstruktur i Lunner kommune, blant annet følgende: Det skal etableres nytt folkebibliotek på Roa. - Lik tilgang til bibliotektjenester nord og sør i bygda - Dagens lokaler på Roa er av en slik forfatning at det må prioriteres nye lokaler tidligere enn etablering av nytt folkebibliotek på Harestua. - Det nedsettes en administrativ arbeidsgruppe for å utrede innhold, lokalisering og kostnader knyttet til nytt folkebibliotek på Roa, eksempelvis på rådhuset. Arbeidet tar utgangspunkt i denne utredningen. Biblioteket er en av de kommunale tjenestene som retter seg mot hele befolkningen og er et fellesgode i samfunnet vårt. Det er derfor viktig at det er lokalisert slik at det oppleves som en god og naturlig møteplass, med en utforming som er åpen og tilgjengelig. En fordel vil det være om biblioteket ligger i tilknytning til andre kommunale møteplasser, slik at formidling av ulike kulturaktiviteter som bildende kunst, musikk og historie trekker veksler på hverandre. Et nytt folkebibliotek vil ha behov for et areal i størrelsesorden 350 kvm. Lokaler til ungdomsklubb/møteplass for ungdom Kløvertun ble stengt med umiddelbar virkning i august 2012, og dermed mistet ungdomsklubben på Roa sine lokaler. Kommunen har ikke klart å stable på plass passende lokaler til en møteplass for ungdom etter dette. Kommunestyret vedtok i sak 26/13, 25. april 2013: I forbindelse med at ungdomshuset Kløvertun ble stengt etter branntilsyn, vil ungdomsklubben og dets frivillige organisasjoner bli innlemmet i Frøystadanlegget Side 16

17 når det foreligger en helhetlig løsning for etterbruken. Berørte frivillige organisasjoner vil bli involvert i prosessen. En møteplass for ungdom trenger lokaler i et tidsrom hvor de fleste kommunale tjenester ikke er tilstede. Det vil derfor være naturlig å kunne se på løsninger med tjenester som har sin aktivitet på dagtid. En møteplass for ungdom trenger areal til: - Kjøkken/internett-kafe - Ulike aktivitetsrom, spill, dans, Play-Station/X-box, rom til ulike kunstaktiviteter - Møterom - Kontor til ansatte - Lager/garasje - Tilgang til gode aktivitetsarealer ute og inne Kulturskolen, kor og korps Det er et stort og aktivt musikkmiljø i Lunner. En stor utfordring er gode øvingslokaler med tilhørende lagerplass for instrumenter og annet utstyr. Gjennom folkemøtet i januar vedrørende etterbruken på Frøystad, gjennom jevnlig kontakt med rektor for Kulturskolen og gjennom innspill til revideringen av kommunedelplan Kultur, har det fremkommet tydelige ønsker om bedrede lokaliteter for kulturskole, kor, korps og andre kulturaktiviteter: - Stor øvingssal med gode akustikkforhold til korps, kor og dans - Gode lagermuligheter for store instrumenter: slagverk, pauker, xylofoner, i umiddelbar nærhet av øvingssalen. - Lagerplass til utstyr: arkivskap, uniformslager, mindre instrumenter etc - Kontormuligheter - Møterom for rom til gruppeøvelser/undervisning i regi av kulturskolen med nødvendig lyddemping/isolasjon. Slik bygningsmassen er på Frøystad i dag, må det derfor til en rekke utbedringer for å kunne oppnå dette. Idrett Lunner fotballklubb Lunner FK sine arealer på Myra kan forsvinne i forbindelse med utbygging av ny RV 4 gjennom Lunner. Klubben har derfor opprettet en prosjektgruppe, Gjenanskaffelse, som skal jobbe med ulike alternative løsninger for arealene som går tapt, og se på nye muligheter for etablering av klubbhus og fotballbaner. Dagens areal på Myra er på ca 24 mål. Siden Lunner FK har kunstgressbane på Frøystad er det naturlig at et av alternativene som det sees på er om det er mulig å flytte aktiviteten på Myra til Frøystad. Som et minimum trenger man i tillegg til kunstgressbanen: - 11-bane (60mx110m) Side 17

18 - 5-bane (20mx40m) - Klubbhus,ca 300 kvm, som inneholder garderober, kontor, møterom, forsamlingsrom, lager, kiosk/salgslokale, - Garasjeanlegg til anleggsmaskiner etc - Tribuneanlegg - Bedre fasiliteter for trening om vinteren, innen- og utendørs. I tillegg vil det være nødvendig å finne andre egnede steder for etablering av en 7 er-bane. Lunner skytterlag Det eksisterer i dag en innendørs skytebane på Frøystad, og skytterlaget har signalisert at det er behov for utbygging av denne. I forbindelse med arrangement av stevner er det behov for å benytte tilstøtende lokaler for å kunne avvikle stevnet. Norsk Folkehjelp, Hadeland Norsk Folkehjelp har hatt tilhold i Kløvertun, og har siden dette huset ble stengt ikke funnet nye, permanente lokaler til sin møtevirksomhet. Organisasjonen har behov for: - Kurslokaler, øvelser inne og ute - Møterom - Gode lagermuligheter Andre aktuelle brukere av Frøystad Administrasjonen har satt i gang et evalueringsarbeid av det interkommunale samarbeidet om Kulturkontor/kulturskole. Hvis dette arbeidet skulle resultere i en anbefaling om å ta deler av eller hele kulturkontoret tilbake til Lunner, vil Frøystad kunne være et aktuelt sted for dette. Gjennom arbeidet med å se på lokalisering av et nytt sykehjem i Lunner, er Roa pekt på som et av to aktuelle plasseringsteder. I kommunestyret sitt vedtak 14/13 Lokalisering av nytt sykehjem med tilhørende omsorgsboliger er det vedtatt: 1) Det etableres nytt sykehjem med tilhørende bemannende omsorgsboliger og base for hjemmetjenester nord i kommunen. Alternativer for lokalisering er på Kalvsjø, i tilknytning til dagens sykehjem, eller på Roa i området sør for Roalinna og vest for Hadelandsvegen. I løpet av nær fremtid, 3-5 år, vil det bli behov for en ny barnehage nord i Lunner kommune. Frøystad vil også kunne være aktuell for plassering av en slik barnehage. Drøftinger av synergier og sambruk Side 18

19 Som oversikten under viser, er noen av prosjektene kommet lagt i forhold til milepælsplanen for investeringer, mens andre er kun i idefasen. Milepæler Investeringsprosjekt M1 P1/P 2 Voksenopplæringen TT, utbedring dagtilbudet Lunner Frivilligsentral Flyktningtjenesten Frøystadtunet Frisklivsentral Bibliotek Ungdomsklubb/møteplass Kulturskole/korps/kor Lunner fotballklubb Lunner skytterlag Norsk folkehjelp Andre P3 P4 P5 P6 Lunner fotball har i dag en stor aktivitet som ved flytting vil kreve ytterligere utvidelse av baneanlegget ved Frøystad. Dette vil få konsekvenser for både naboer av Frøystad og for fremtidig plassering av Frøystadtunet. Det er derfor av avgjørende betydning at man må konkludere om Lunner fotball skal inn på Frøystad, før man fatter en rekke andre avgjørelser knyttet til Frøystadanlegget i sin helhet. Det vil være plass til både 11 er og 5 er bane, klubbhus, kiosk, garasjeanlegg og tribuner, men det vil kreve en grundig vurdering av hele området. Det må i tillegg vurderes om deler av den gamle ungdomsskolen må rives for å bli erstattet av bygg som vil være mer arealeffektive og som vil egne seg til sambruk, og dessuten oppfylle så vel tekniske krav som krav om universell utforming. De ulike interessentene i Frøystad har en rekke rombehov og funksjoner som er til dels sammenfallende og like, og hvor man kan se for seg at de vil kunne trekke veksler på hverandre. Noen har størst aktivitet på dagtid, mens andre vil være på Frøystad på ettermiddager og kvelder. Det må derfor sees på hvordan et slikt sambruk skal kunne foregå. For eksempel vil følgende rom vil være egnet til sambruk: Klasserom, møterom, kurslokaler og forsamlingsrom av ulik størrelse Rom for ulike kulturaktiviteter, treningsrom, musikk-/øvingsrom, håndverk- /kunstrom etc Kjøkken/kafé Garderober Toaletter Resepsjonsområde Lager av ulik størrelse Her vil en del tjenester kunne virke på dagtid og kulturskole og friville lag og foreninger rykke inn i de samme lokalene på ettermiddag/kveld/helg. Det er uante muligheter for synergier mellom de ulike kommunale tjenestene, og mellom disse tjenestene og de Side 19

20 frivillige organisasjonene, når arealene er tilrettelagt for dette. Flyktningtjenesten- og voksenopplæringens behov for yrkesrettede kurs og språkpraksis kan finne løsninger sammen med dagsenter, frivilligsentral, bibliotek, frisklivsentral og kulturskole. Frisklivssentralens behov for kurslokaler, garderober og treningsområder ute og inne, kan finne løsninger sammen med klubbhuset til Lunner fotball. Den gamle gymsalen på Frøystad kan utbedres for å ivareta musikkens behov for egnede øvingslokaler. Øvingsrom for kulturskolen, biblioteket, kafé, kan sees i sammenheng med ungdommens behov for et sted å være. Biblioteket vil kunne fungere som et møtested for ulike kulturuttrykk og være et hjerte i Frøystad med sine åpningstider både på kvelder og i helger. Et utvidet og utbedret dagtilbud for tilrettelagte tjenester vil kunne være åpent for ungdom, lag og foreninger, og andre på ettermiddag og kveldstid. Frøystad vil være åpent og tilgjengelig for innbyggerne både til fots, med rullestol eller sykkel, med kollektiv transport eller med bil. Her vil alle mennesker, uavhengig av alder, bistandsbehov eller kulturell bakgrunn kunne finne en møteplass for å møte andre mennesker, dyrke en hobby, hjelpe andre, eller bare henge rundt i stedet for å sitte hjemme. Frøystad ligger sentralt til i Lunner og vil kunne bli et kraftsenter for kultur, integrering og mangfold med sine mange møteplasser som vil være tilgjengelig hele dagen og uka igjennom. Dette vil være positivt for folkehelsa til innbyggerne i alle aldre. Veien videre: M2 Konseptfase Arbeidsgruppa knyttet til Etterbruk Frøystad, bestående av voksenopplæringa, tilrettelagte tjenester, frivilligsentralen og kulturskolen samt tillitsvalgte og verneombud, utvides med de andre interessentene som er beskrevet i saksutredningen, og jobber videre i fellesskap for å finne gode helhetlige løsninger i eksisterende bygningsmasse på Frøystad. Arbeidsgruppa skal gjennomføre utredning med følgende innhold: Økonomiske beregninger/analyse, herunder kost/nytte, Vurdere skisser/tekniske løsninger Risiko for anslagene som gis Synliggjøring av medvirkningsprosessene Driftskonsekvenser, finansieringsmuligheter Prosjektforslag til politisk behandling Det legges frem en sak for kommunestyret senest i november Løsninger på kort sikt Side 20

21 Frøystad skal ikke stå ubenyttet i det tidsrommet en utredningen vil ta. Voksenopplæringen må gis anledning til å sette i stand og ta de bruk de arealene som er tiltenkt denne tjenesten. De har stor mangel på plass og har allerede tatt i bruk noen klasserom for å kunne få gjennomført nødvendig undervisning. Det er også av interesse for LUPRO at Voksenopplæringen flytter ut av de lokalene de leier i dag. Det vil ikke være heldig for elever og arbeidsmiljøet til de ansatte at flyttingen utsettes ytterligere. Denne bruken vil ikke være til hinder for det videre arbeidet med å finne helhetlige løsninger for Frøystad. Kulturskoleaktiviteten fortsetter å benytte Frøystad som undervisningssted, slik de gjør i dag. Kulturskolens og musikklivets behov for bedre tilrettelegging/utbedring av øvingssal- og rom tas med inn i den helhetlige utredningen. Frøystadtunet er i full gang med detaljprosjekteringen. Medlemmer fra prosjekteringsgruppen vil også sitte i arbeidsgruppen for helhetlig løsning for Frøystad. Det anbefales at prosjekteringsgruppen fortsetter med arbeidet sitt som planlagt, og at det må være tett samarbeid med arbeidsgruppen. Prosjekteringsgruppen avklarer plasseringen av omsorgsboligene på Frøystad i samarbeid med arbeidsgruppen. Illustrasjon av mulighetene ved Frøystadanlegget: Side 21

22 Konklusjon Det videre arbeidet med etterbruken på Frøystad er avhengig av klare og entydige rammer. Det presiseres derfor at det foreligger et vedtak om at et nytt sykehjem ikke skal innplasseres på Frøystad. Arbeidsgruppen som siden i fjor har jobbet med tiltak og utbedringer ved Frøystad, Prosjekt 207, utvides med representanter for de andre interessentene som er beskrevet i saksutredning, og skal jobbe frem en helhetlig løsning for Frøystad. Siden det allerede er gjort mange vurderinger knyttet til bygningsmassen, vil arbeidsgruppen for den helhetlige løsningen på Frøystad kunne legge frem løsninger for politisk behandling allerede i november. Frøystadtunet fortsetter sitt arbeid med detaljprosjekteringen, men det synliggjøres at nybygg dagsenter ikke er en del av dette arbeidet. Utbedringer og tiltak for dagtilbudet for tilrettelagte tjenester realiseres innenfor det vedtatte investeringsprosjektet 207. Voksenopplæringen fortsetter arbeidet med å komme på plass i lokalene på Frøystad, med de nødvendige utbedringene/tilpasningene som er gitt i rammene til investeringsprosjektet 207. Det anbefales ikke å forsinke dette arbeidet ytterligere, siden situasjonen er slik at tjenesten trenger mer plass enn de har i dag. Rådmannen vil anbefale at det fattes følgende vedtak. Side 22

23 5) Det legges til grunn i det videre arbeidet at innplassering av nytt sykehjem på Frøystad ikke er aktuelt, jfr kommunestyrets vedtak i sak 14/13. 6) Frøystadtunet prosjekt 304, foreløpig investeringsramme kr 51,5 millioner, vedtatt i investeringsbudsjettet for 2013, unntatt nybygg dagsenter, fortsetter sin detaljprosjektering frem til vedtak om oppstart i form av P4-vedtak. 7) Vedtak i sak 58/12 Etterbruk Frøystad for Voksenopplæringen og Tilrettelagte tjenester, og rammer gitt i investeringsbudsjett for 2013, realiseres. 8) Det arbeides videre med å finne løsninger for helhetlig utnyttelse av Frøystadanlegget som beskrevet i saksutredningen, inkludert bibliotek, frivilligsentralen, kulturskole, frisklivssentral, og de frivilliges lag og foreningers behov. Oppstart detaljprosjektering, P3, legges frem for kommunestyret senest november Alternativ innstilling: 1) Alt arbeid vedrørende Frøystad, inklusiv Frøystadtundet, Etterbruk Frøystad (Voksenopplæringen, tilrettelagte tjenesters dagtilbud og Lunner frivilligsentral) stilles i bero i påvente av en helhetlig samordning av alle interessenter. Ny konseptfase M2, gjennomføres og forslag til oppstart av detaljprosjektering for helhetlige løsninger (P3) legges frem til politisk behandling for sommeren ) For konseptfasen M2, kan det belastes inntil kr ,- fra prosjekt 207 Frøystad, tiltak og utbedringer. 3) Det skal vurderes om nytt sykehjem skal innplasseres på Frøystad. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Øvrige dokument: 12/2463 Vedlegg 1 Møte med byggesak Avsender:Alle rehabilitering av Frøystad. 12/2464 Vedlegg 2 Oversiktskart over Frøystad Avsender:alle anlegget. 11/13252 Frøystadanlegget - etterbruk Presentasjon i KS. Avsender:Alle 11/12599 Vedlegg 1 møtereferat byggesak. Avsender:Alle 12/7144 Rapporter - Inneklima Frøystad. Avsender:Mycoteam 12/14819 Kaldsetting av byggninger på Frøystad. Avsender:alle 12/15386 Inneklima på Frøystad. Avsender:Randem & Hubert AS 13/2213 Midlertidig svarbrev på forespørsel - Avsender:Husbanken Investeringstilskudd - Prosjekt Frøystadtunet omsorgsboliger. 13/2113 Svar - Arbeidstilsynet-tilsyn med pålegg Frøystad. Avsender:Arbeidstilsynet Side 23

24 13/4018 Svar til NFU Hadeland lokallag om forespørsel Avsender:Husbanken om investeringstilskudd - Frøystadtunet omsorgsboliger - Lunner kommune. 13/3164 Gjennomføring av pålegg - Frøystad. Avsender:Arbeidstilsynet 13/2111 Tilsyn med pålegg - Frøystad. Avsender:Arbeidstilsynet Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 24

25 LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 13/757-2 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 10/13 Oppvekst- og kulturkomiteen / Formannskapet / Kommunestyret Ark.: Saksbehandler: Arild Sandvik, rektor P208 - IDRETTSHALL OG BARNEHAGE HARESTUA Rådmannens innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges i ett og samme bygg. Det igangsettes nødvendig detaljprosjektering for Prosjekt 208, Klemma hallen/bhg med en samlet antatt kostnad på kr , som innbefatter: - Idrettshall «håndballbane» med garderober og fellesområde. - Barnehage for 136 plasser/barn over 3 år (5 + 2 avdelinger) - Uteområde inkl. parkering og aktivitetspark - En basishall (turnhall) Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Før endelig vedtak (P4) om realisering av prosjektet vil beskrevne prosess bli gjennomført. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen ROA Nettadresse:

26 Sammendrag: Som rådmannen har orientert om til komiteen og formannskapet/kommunestyre, har vedtaket om realisering av idrettshall blitt satt på vent til det er gjennomført en helhetlig vurdering av kommunalt byggeri i Klemmaparken. Dette ble det redegjort for i Oppvekst og kulturkomiteen og Formannskapet våren I denne redegjørelsen ble det pekt på muligheten av å se på et samlet byggeri av vedtatt idrettshall som også ivaretar behov for økt barnehagekapasitet. Vi viser til konsekvenser av demografisk utvikling i Lunner og i særdeleshet på Harestua. Denne prosessen er så gjennomført som følger (i henhold til adm. forslag til revidert Prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet) D2 Økonomiske beregninger/analyser herunder kost/nytt D3 Vurdere skisser/tekniske løsninger, tilgjengelig areal etc. D4 Alternative løsninger D5 Interessentanalyse og plan for brukermedvirkning D6 Risiko for anslag/synliggjøre usikkerhet D7 Helhetlige samfunnskonsekvenser D8 Driftskonsekvenser D9 Prosjektforslag til politisk behandling Denne saken som leder til et P3 vedtak om «Oppstart detaljprosjektering» er bygd på denne strukturen. Side 26

27 Rådmannen har valgt å se samlet på rammen for idrettshall, barnehage og uteområde, i alt 86 mill. som bygger på følgende: 36,4 mill vedtatt ramme til Idrettshall ,2 mill foreslått i økonomiplanen for , innplassert i Ikke medtatt i økonomiplanen for ,4 mill ikke prioritert* investeringsramme for ny barnehage på Harestua. * Innstilt fra komiteen, ikke medtatt i vedtatt økonomiplan for I tillegg vil det være behov for å koordinere bygging av ny vei, med 11 mill investeringsramme, for omlegging av vei rundt Klemmaparken med tilhørende infrastruktur. P 209 er planlagt gjennomført i 2014 Summen 86 millioner ble med den bakgrunn lagt til grunn for det videre arbeidet. Anslaget spesielt for Idrettshallen har etter fastsettelse hatt en prisstigning frem til nå på 16%. (Rammen på 36,4 mill. til idrettshall ble vedtatt på bakgrunn av byggekostnadene knyttet til Kleivhallen i Hole) Vi har derfor sett på muligheter for synergier mellom byggningsdelene og ønske om en helhetlig løsning for byggeriet i Klemmaparken innenfor definerte ramme. Med unntak av idrettshallen vil bygget følge passivhusstandard. Idrettshallen vil bygges etter TEK10-standard og vil sannsynligvis være den best isolerte hallen satt opp i nyere tid. Prosjektgruppa har lagt Pilotveilederen til grunn for byggeriet. Rådmannen innstiller på kr For denne rammen bygges idrettshall, basishall, barnehage, opsjon til barnehage samt infrastruktur og uteområde. Avsatt beløp gir store mulighet for å ivareta skolens og idrettens ønsker tilnærmet full ut. Barnehagen kan få omkring 136 plasser. Det vil bygges en fullverdig idrettshall som oppfyller de nye kravene til aktivitetsflate for håndball med tilhørende garderober. Videre bygges det en basishall i forlengelsen av idrettshallen. Det har noe betydning for byggekostnadene om basishallen, idrettshall og barnehage bygges samlet. Et samlet bygg gir sambruksfordeler ved at barnehagen har tilgang til idrettsfasiliteten og idrettshallen får tilgang til kjøkken og møterom i barnehagens arealer. Det anbefales derfor å bygge basishall, barnehagen og idrettshallen samlet. Videre prosess Videre prosess for prosjektet vil gjennomføre følgende faser før endelig vedtak om igangsetting P4 «Vedta oppstart» (i henhold til oppdatert prosessbeskrivelse for investeringsprosjekter, jmf. kap. 8.3 i økonomireglementet): D10 Identifikasjon og omfang av aktiviteter Beskrive prosjektets leveranser/produkter i D11 nedbrytningsstruktur Etablere prosjektorganisasjon med D12 inntresenter/tillitsvalgte/vernetj. D13 Gjennomføre brukerprosess og medvirkning Side 27

28 D14 Avrop rammeavtaler rådgivere etc. D15 Kvalitetsplan D16 Utarbeide PA-bok og HMS plan for byggherre D17 Tidsplan og fremdrift Budsjett, kostnadsplan, tilskuddsordninger og D18 oppfølgingsrutiner D19 Kommunikasjonsplan D20 Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse D21 Plan for usikkerhet/risiko og gjennomføring D22 Fremdriftsplanlegging D23 Planlegge å utarbeide anbudsdokumenter/kontraktsstrategi Gjennomføre og evaluere anbudskonkurranser(ikke D24 kontrahering) D25 Sammenstille og fremlegge politisk saksfremlegg P4 Vedta oppstart, politisk sak i kommunestyret Ny politisk sak P4 kommer da til Oppvekst- og kulturkomiteen, Formannskap og Kommunestyret. Prosjektet vil trolig iverksettes i desember. Saksutredning: FAKTA: Harestua sentrum er et område der det planlegges betydelig utvikling de kommende årene, og kommunen forventer betydelig vekst i antall innbyggere. Lunner Allmenning har vært pådriver i utviklingen av Harestua Sentrum, og har vært forslagsstiller for ny områdereguleringsplan for hele sentrumsområdet. Parallelt med reguleringsplanen er det derfor utarbeidet en pilotveileder som gir retningslinjer for utviklingen. Denne har spesielt lagt vekt på at det skal skapes et miljøvennlig sentrum. Reguleringsplanen har planlagt etablering av barnehage og idrettshall mellom Klemma og boligfeltet øst for Harestua skole, og Lunner kommune ønsker å realisere disse byggene som første utbygging med utgangspunkt i den nye reguleringsplanen. Behovet for barnehageplasser fremkommer av vedlegg til ny kommuneplan: «Kapasitet sosial og teknisk infrastruktur. For barnehage konkret fremkommer det i følgende tabell: Side 28

29 Side 29

30 M2 Konseptfase: D1 - POLITISK MANDAT/JUSTERINGER AV POLITISK VEDTAK Rådmannen gav i oppdrag til Eiendom og infrastruktur ved Prosjektleder Rektor Arild Sandvik, oppgave å utrede følgende alternativer for utbygging: - Ren idrettshall - Idrettshall med barnehage - Idrettshall med bibliotek - Idrettshall med barnehage og bibliotek. Tidlig i prosessen, gjennom politiske avklaringer knyttet til lokalisering av bibliotek og adm. vurdering ble imidlertid oppgaven avgrenset til følgende: - Idrettshall og barnehage bygges separat, som forutsatt i reguleringsplanen. - Idrettshall og barnehage bygges samlet - Prosjektgruppa har gått mange runder for å avklare bestillingen/politisk mandat. Det er utført økonomiske beregninger og analyser, kost/nytte og synergieffekter ved å bygge idrettshall og barnehagen i sammen. - Synergieffekter bygging: - En del av arealene vil kunne benyttes av barnehagen på dagtid og til lag og foreninger på ettermiddag/helg. (Se tegninger) - Avlastningsareal for Harestua SFO - Riggkostander ved samtidig bygging. - Anbudsinnhenting og kontrahering av entreprenører. - Tekniske løsninger samles (SD-anlegg). - Felles teknisk infrastruktur. - Synergieffekter drift og vedlikehold: - En renholds- og vaktmesterbase. - En kompakt bygningskropp. Side 30

31 D2 - ØKONOMISKE BEREGNINGER Bygningsdel m2 BTA Kostnad/kv m Sum Idrettshall og barnehage Idrettshall med garderober kr kr Barnehage 1130 kr kr Uteområde inkl. aktivitetspark kr Opsjon barnehage, 2 avd 334 kr kr Opsjon basishall 400 kr kr Sum - Rådmannens innstilling kr Andre opsjoner Opsjon bordtennishall 436 kr Tilskudd passivhus kr 450/kvm Tilskudd hall: 9 mill Tilskudd basishall: 2,5 mill Tilskudd/spillemidler: For å få spillemidler må en holde seg innenfor et minimumskrav for tiltaket. Størrelse på spillebane, lagerplass, garderober spiller inn. Størrelsen på tilskuddet til basishall/bordtennishall er derfor vanskelig å beregne fordi vi tenker oss fellesbruk av garderobeanlegg. Dialogen/forhandlinger med Kulturdepartementet vil avgjøre omfanget. Ut fra erfaringer vil basishallen kunne få henholdsvis.kr 2,5 mill. Det må også opplyses om at kulturdepartementet vurderer å øke tilskuddet til basishaller (str1) til 4 mill. kroner. Beslutningen om dette vil bli tatt den 20/6 d.å. Prosjektgruppa har lagt til en bordtennishall som en opsjon til idrettshallen. Denne er ikke med i rådmannens innstilling. Det kan likevel være nyttig å vite at det ble bygget en et nasjonalt anlegg for bordtennis på Fornebu i fjor til 8 mill. kroner. Dette prosjektet fikk et tilskudd på 2,6 mill. kroner i spillemidler. Prosjektgruppa ser ingen mulighet for å oppføre en idrettshall med tilsvarende kvaliteter som referansehallen (Kleivhallen i Hole) som forutsatt for 36,4 mill. kroner da det har vært en prisstigning etter ferdigstillelse og frem til i dag på 16%. Prosjektgruppa har sett eksempler på realisering av idrettshaller innenfor kostnadsrammen, men da løst ved reduserte kvaliteter knyttet til materialvalg og estetikk. De har derfor valgt å se på idrettshall 36,4 mill (bevilget), barnehage 44,4 mill. (ikke bevilget/prioritert), parkeringsplass / uteområde 5,2 mill. (ikke bevilget/prioritert) som en samlet pott på til sammen 86 mill. I anslått sum for barnehage var det stipulert et volum på 160 barn. Det er krevende å bygge en barnehage med plass til 160 barn for 44,4 mill. Vi har derfor valgt en løsning med en Side 31

32 sju-avdelings barnehage med plass til 90 barn. Ved å utnytte arealer i idrettshallen økes dette tallet til 100 barn. Ytterligere kan barnehagen utvides, eventuelt i senere byggetrinn, med 2 avdelinger og totalt romme 136 barn. Rådmannens anbefaler i sin innstilling å bygge hele barnehagen i et byggetrinn. Prosjektgruppa har vurdert flere opsjoner, en basishall (turnhall) i tilknytning til idrettshallen og en hall for bordtennis. Idrettslaget har synliggjort et behov for areal til bordtennis som er lagt inn som opsjon. Opsjonene vil gi ytterligere spillemidler og kunne bygges gunstig fordi garderobeanlegget i idrettshallen da vil være tilgjengelig både for brukere av idrettshallen og basishallen/bordtennishallen. Dette er en opsjon Harestua idrettslag vil arbeide for å finne privat finansiering for å delfinansiere deler av anlegget. Dette vil eventuelt kunne komme til fradrag. Prosjektgruppa tror det er mye å vinne på å realisere denne opsjonen i første byggetrinn. Side 32

33 D3 Skisser/tekniske løsninger Side 33

34 Dersom en velger å bygge hver for seg: Ved valg av denne løsningen vil inngangspartiet til idrettshallen bli minimalt og ikke kunne brukes til annet enn passasje. Et felles bygg vil gi mulighet for en foaje som kan være et bruksareal for barnehagen/sfo på dagtid og et møtelokale for lag og foreninger på kveldstid. Ved opsjoner kan det se slik ut: Side 34

Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208.

Nødvendig omreguleringsarbeid gjennomføres. Ombyggingen av ny «Klemmavei» koordineres med Prosjekt 208. Arkivsaksnr.: 13/757-2 Arkivnr.: Saksbehandler: rektor, Arild Sandvik P208 - IDRETTSHALL OG BARNEHAGE HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling: Den planlagte idrettshallen og barnehagen på Harestua bygges

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 06.03.2014 kl. 16. Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 06.03.2014 kl. 16.30 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 10/2138-59 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold LOKALISERING AV SYKEHJEM MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15

Sør-Aurdal kommune Saksframlegg. Driftstilpasning, skole. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 19.03.2015 006/15 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 15/212 15/1498 151, A20, &13 Inger Randi Kleven Driftstilpasning,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 19.05.2011 kl. 16.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.11.2011 Tidspunkt: 09:00 1756 Hovedutvalg Folk Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70. Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307. Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70. Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307. Hjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/741-6 Arkivnr.: G70 Saksbehandler: Atle Holmstykket DAGSENTER PSYKIATRI P-307 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1) Det vedtas at man går videre med alternativ A, presentert i saksutredningen.

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: RESULTATRAPPORTERING 2 TERTIAL 2008. Budsjettjusteringer per 2 tertial 2008 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 16.10.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 59/08 Sak 60/08 Sak 61/08 Sak 62/08 Sak 63/08 Sak 64/08 Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tema/orienteringer Framtidsverksted Mangfoldsåret v/ Berit Berg Larsen fra Flyktningtjenesten for Gran og Lunner SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 13.11.2008 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapsalen 04.12.2008 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 71/08 Sak 72/08 Sak 73/08 Sak 74/08 Sak 75/08 Sak 76/08 Sak

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Foajeen, Rådhusteateret Møtedato: 15.10.2014

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Kulturutvalget Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 22.04.2009 kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til Inger Anne Storli, telefon 40040120, e-post inak@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer