Konkurransegrunnlag saksnr 13/2018 Del 2 Krav til leveransen, "oppdraget"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransegrunnlag saksnr 13/2018 Del 2 Krav til leveransen, "oppdraget""

Transkript

1 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 1 av 8 Konkurransegrunnlag saksnr 13/2018 Del 2 Krav til leveransen, "oppdraget" Rana kommune Personforsikring 13/2018

2 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 2 av 8 Innholdsfortegnelse 1 Overordnet beskrivelse Kravene i dette dokumentet Kontraktsperiode Kontraktens volum Kontraktsmotpart Oppdragsgivers risikoforhold Rana kommune eks. Mo i Rana Havn KF Mo i Rana Havn KF Generelle krav til leveransen Krav til forsikringsdekninger Minstekrav til dekning Forsikring av barn i kommunale barnehager (barneforsikring) Forsikring av fosterbarn (fosterbarnforsikring) Evt. nye behov Opsjon på tilleggsdekninger Spesifikke minstekrav til service mv Informasjonsmateriell Opplæring og årlig gjennomgang Antallsoppgave, statistikk, fakturering og informasjon om innberetningsplikt Rutinebeskrivelse Overordnet Administrative krav Minstekrav til betjening av kommunen Minstekrav til betjening av skadelidte Generelt om priser og om utfylling av Prisbilag Prisregulering Prisendring som følge av endring i folketrygdens grunnbeløp Prisregulering som følge av endrede krav i lov, forskrift eller hovedtariffavtale Prisregulering som følge av endring i forhold hos leverandør eller bransje...8

3 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 3 av 8 1 Overordnet beskrivelse Dette dokumentet beskriver Rana kommunes krav til leveransen. Kravene til leveransen suppleres av opplysninger gitt i konkurransegrunnlagets del 3 Tilbudsmaler, del 4 Kontrakt, del 5 Bakgrunnsinformasjon og del 6 Endringer Konkurransen omfatter inngåelse av kontrakt for levering av personforsikringstjenester. Alle avdelinger i Rana kommune og kommunale foretak skal benytte avtalen. 1.1 Kravene i dette dokumentet Kravene til leveransen angitt i dette dokumentet er minstekrav. Det innebærer at tilbud må oppfylle samtlige krav for at de ikke skal bli avvist. Rana kommune forbeholder seg retten til å verifisere hvorvidt kravene er oppfylt, herunder innhente dokumentasjon m.v. 1.2 Kontraktsperiode Kontrakten har varighet på seks år, fra til I kontrakten innarbeides gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd. Dersom det blir forsinkelser i anbudsprosessen blir kontraktsperioden forskjøvet tilsvarende, slik at total kontraktslengde blir inntil seks år. 1.3 Kontraktens volum Basert på historiske data anslås konkurransens verdi til 3,7-5,8 mill pr år, totalt mill kr i kontraktsperioden. 1.4 Kontraktsmotpart Selv om Mo i Rana Havn KF juridisk sett er en del av Rana kommune, skal det inngås separate avtaler mellom valgt leverandør og hhv. Mo i Rana Havn KF og Rana kommune. Kontrakten skal i alle praktiske spørsmål behandles som om Mo i Rana Havn KF og Rana kommune var to selvstendige juridiske enheter. 2 Oppdragsgivers risikoforhold Tilbudsmal D Prisbilag gir informasjon om antall personer som skal forsikres under de ulike dekninger alders- og kjønnsfordeling for ansatte Lærlinger er inkludert i antallsoppgavene i prisbilaget. Rana kommune er ikke kjent med informasjon som gir grunn til å anta at risikoforhold i kontraktsperioden vil bli vesentlig endret. Rana kommunes økonomiplan for perioden viser at Rana kommune har økonomiske utfordringer. Det er derfor mer sannsynlig at antall ansatte i kontraktsperioden vil gå ned enn opp. 2.1 Rana kommune eks. Mo i Rana Havn KF Oversikt over fastsatte og utbetalte erstatninger for perioden 2009 til 2013 finnes på eget ark i tilbudsmal D Prisbilag.

4 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 4 av Mo i Rana Havn KF I perioden 2009 til 2013 er det ikke registrert skader på Mo i Rana Havn KF. 3 Generelle krav til leveransen Rana kommune ønsker å inngå kontrakt med en leverandør som tilbyr Konkurransedyktige betingelser på pris og kvalitet God service og fleksibilitet ved håndtering av kommunens ulike avdelinger Leverandøren skal være kommunens samarbeidspartner innenfor personforsikring. Leverandøren skal bidra med kunnskap og gjennom opplæring og veiledning bidra til forbedringer for å optimalisere kommunens forsikringer. Leverandør skal ha løpende dialog med kommunens kontaktpersoner om utførelse av tjenesten, jf. avsnitt Leverandør skal snarest varsle kommunen skriftlig om forhold som har eller kan få betydning for gjennomføring av tjenesten. Tjenestene skal være av slik kvalitet at det beskrevne behovet dekkes fullt ut, uten at det oppstår behov for etterarbeid fra oppdragsgivers side. Kvalitetskrav er spesifisert så langt oppdragsgiver har funnet det ressursmessig forsvarlig. Der hvor kvalitet ikke er definert på annen måte, gjelder at kvaliteten skal ligge på et normalt godt nivå for tjenester som er omfattet av konkurransen. Se konkurransegrunnlagets Del 1 med oppfordring om å stille spørsmål og å delta på anbudskonferanse dersom kvalitetskravene oppfattes som utydelige. Ved anbudskonferansen vil det bli anledning til å stille spørsmål om krav til kvalitet. Slike spørsmål bes tilsendt på forhånd slik at oppradagsgiver kan undersøke og gi et best mulig svar. 4 Krav til forsikringsdekninger 4.1 Minstekrav til dekning Kontrakten skal dekke alle personforsikringer som er pålagt kommunen i medhold av lov eller avtale. Alle erstatninger og evt. øvrige krav angitt i lov eller avtale som nevnt i kap. 4.1 skal dekkes av avtalen. Det er tilbyders ansvar at tilbudet minst gir de dekninger som er fastsatt i lov eller avtale. Oversikt over forsikringer som skal dekkes 1. Forsikring av ansatte (heretter personalforsikring) a. Dekning i medhold av lov i. Yrkesskade og yrkessykdom, som angitt i l Lov om yrkesskadeforsikring b. Dekning i medhold av tariffavtale i. Gruppeliv, som angitt i Hovedtariffavtalen 10 ii. Yrkesskade og yrkessykdom, som angitt i Hovedtariffavtalen Forsikring av skoleelever (heretter elevforsikring) a. Ulykkesforsikring, som angitt i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 13-3b og tilhørende forskrift til opplæringslova kapittel 8 3. Forsikring av barnehagebarn (heretter barneforsikring) a. Oppdragsgivers krav til forsikringen er oppgitt i avsnitt Forsikring av fosterbarn (heretter fosterbarnforsikring) a. Oppdragsgivers krav til forsikringen er nærmere spesifisert i avsnitt 4.1.2

5 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 5 av Forsikring av barn i kommunale barnehager (barneforsikring) Barneforsikringen skal omfatte barn som har tildelt plass i kommunale barnehager. I antallsoppgaven oppgis antall benyttede plasser i barnehagene. Eksempel: To barn som hver har halv barnehageplass (dvs. oppholdstid annenhver uke, annenhver dag e.l.) oppgis i antallsoppgaven som ett barnehagebarn. Erstatningssummer og øvrige vilkår skal være tilsvarende som for elevforsikringen angitt i kapittel 8 i forskrift til opplæringslova ( nr. 724). Unntatt fra dette er at Rana kommune ikke stiller krav om at forsikringen skal gjelde mellom heim og barnehage, forsikringen skal gjelde i den tiden kommunen har ansvar for barnet. Forsikringen skal likevel gjelde når barnet er innenfor barnehagens område i barnehagens åpningstid Forsikring av fosterbarn (fosterbarnforsikring) Fosterbarnforsikringen skal dekke alle barn som er fosterhjemsplassert av Rana kommune. Forsikringen skal tilfredsstille kravene etter standardavtalen for fosterhjem, Fosterhjemsavtalen, utgitt av barne, likestillings og inkluderingsdepartementet. Avtalen finnes på Kopi av avtalen er vedlagt konkurransegrunnlaget. Fosterbarnforsikringen skal være slik innrettet at fosterbarn er forsikret hele døgnet, uavhengig av om fosterbarnet er i Rana kommunes barnehage, i Rana kommunes skole eller om det ikke omfattes av barne- eller elevforsikringen til Rana kommune. Fosterbarn skal ha rett til erstatning enten via elevforsikringen, barneforsikringen eller fosterbarnforsikringen. Erstatningssummer og øvrige vilkår skal være tilsvarende som for elevforsikringen angitt i kapittel 8 i forskrift til opplæringslova ( nr. 724). I antallsoppgaven oppgis antall barn som på telledatoen er omfattet av fosterhjemsvedtak fattet av Rana kommune eller Fylkesnemnda for barnevernssaker. En del av disse barna vil i tillegg telles som barnehagebarn eller skoleelever. Rana kommune vil ikke kryssjekke disse listene Evt. nye behov Tilbudte priser på lignende produkter skal danne utgangspunkt for prising av evt. nye behov som ikke er konkret omtalt i konkurransegrunnlaget. Oppdragsgiver tenker her særlig på behov som måtte oppstå som følge av endringer i lover eller avtaler som forplikter oppdragsgiver. Rana kommune forbeholder seg retten til å holde evt. nye behov utenfor kontrakten dersom det viser seg at valgt leverandør ikke er konkurransedyktig. 4.2 Opsjon på tilleggsdekninger I tillegg til dekninger omtalt i kap. 4.1 ønsker oppdragsgiver tilbud på personforsikringer som ikke er pålagt i lov eller avtale. Disse vil ikke bli tillagt vekt ved evaluering av tilbudene, jf. tilbudsmal D Prisbilag. Det er frivillig for tilbyderen om han vil tilby dekninger som er nevnt under overskriften 4.2. Oppdragsgiver ønsker tilbud på følgende dekninger 5. Forsikring av ansatte a. Ulykkesforsikring i fritid b. Tjenestereiseforsikring Tilbyder bes om å angi vilkårene for disse to forsikringene i tilbudet, plasseres bak skilleark 6.

6 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 6 av 8 5 Spesifikke minstekrav til service mv. 5.1 Informasjonsmateriell Valgt leverandør skal utarbeide informasjonsmateriell om personalforsikringene. Materiellet skal være digitalt tilgjengelig i et format som kan publiseres på Rana kommunes intranett, f.eks. som pdfdokument. Materiellet skal være informativt og gi den enkelte leder og medarbeider i Rana kommune god og tilstrekkelig informasjon om personalforsikringene. Tilsvarende materiell som gir god og tilstrekkelig informasjon, skal utarbeides for elev-, barne-, og fosterbarnforsikringen. Målgruppe skal være medarbeidere i skolene, barnehagene og barnevernstjenesten, samt foresatte til elever, barnehagebarn og fosterhjemsbarn. Valgt leverandør skal videre utarbeide informasjonsmateriell om ansattes mulighet til å fortsette Gruppelivsforsikring etter HTA 10 etter at den ansatte slutter i Rana kommune. Materiellet skal være informativt og gi den enkelte medarbeider god og tilstrekkelig informasjon om ordningen. Informasjonsmateriellet skal godkjennes av Rana kommune. 5.2 Opplæring og årlig gjennomgang Nødvendig opplæring til kontaktpersonene i Rana kommune, jf , skal være inkludert i tilbudet. Leverandøren skal gjennomgå leveransen med Rana kommmunes kontaktpersoner årlig. 5.3 Antallsoppgave, statistikk, fakturering og informasjon om innberetningsplikt Den enkelte kontraktsmotpart, jf. 1.4, rapporterer inn antallsoppgaver innen hvert år iht. oppstillingen i tilbudsmal D Prisbilag. Telledato for antallsoppgaven er Antallsoppgaven som utarbeides danner grunnlag for premieberegning og fakturering for neste 12-månedersperiode, anslagsvis fra Valgt leverandør skal sende påminnelse om innrapportering i god tid før fristen. Leverandør skal tilby halvårlig statistikk i excel-format som skal benyttes til videre rapportering i kommunen. Statistikken skal vise fastsatt og utbetalt erstatning gruppert på samme måte som prisbilaget til denne tilbudsinnbydelsen informasjon om de enkelte skadetilfeller, f.eks. sortert pr skadenummer. Informasjon om de enkelte skadetilfeller skal være oppbygd slik at all informasjon om ett skadetilfelle samles på en linje i regnearket Fakturering skal skje minst hver andre måned. Faktura skal spesifiseres etter samme lest som prisbilaget. Det skal sendes separat faktura for hhv. personalforsikring, elevforsikring, barneforsikring og fosterbarnforsikring. Valgt leverandør skal gi oppdragsgiver informasjon om lønnsinnberetningspliktige deler av forsikringene i god tid før 1. desember i lønnsåret. Informasjonen bør løpende framgå av faktura. 5.4 Rutinebeskrivelse Overordnet Etter kontraktsinngåelse skal leverandøren i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide rutinebeskrivelse. Rutinebeskrivelsen skal dekke alle vanlige oppgaver som utføres i forbindelse med forsikringen (melding om skadetilfelle, krav om utbetaling mv.). Rutinebeskrivelsen skal være av slik karakter at den enkelte skadelidte og det enkelte brukersted i Rana kommune settes i stand til å

7 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 7 av 8 benytte avtalen som forutsatt uten at det er behov for involvering fra sentraladministrasjonen i Rana kommune. Dersom det er hensiktsmessig for å sette skadelidte i stand til å benytte forsikringsavtalen, skal leverandøren utarbeide høvelig skademeldingsskjema og legge dette fram for Rana kommune til godkjenning Administrative krav Det skal avtales en kontaktperson i Rana kommune for hver av følgende forsikringer Personalforsikringer Elevforsikring Barneforsikring Fosterbarnforsikring Det skal avtales en kontaktperson i Mo i Rana Havn KF for forsikringene for havna. Det skal avtales én ansvarlig kontaktperson hos tilbyderen, jf. konkurransegrunnlagets del 1 kvalifikasjonskrav. Det skal avtales stedfortreder for denne Minstekrav til betjening av kommunen Kopi av korrespondanse som vedrører skadetilfeller på ansatte, f.eks. vedtak om utbetaling av gruppelivsforsikring og kopi av skademeldinger til NAV, skal sendes personalavdelingen for oppbevaring på personalmappen. Tilsvarende skal kopi av korrespondanse som gjelder elevforsikring, barneforsikring og fosterbarnforsikring, sendes de aktuelle enheter i kommunen Minstekrav til betjening av skadelidte Skadelidte skal betjenes imøtekommende og uten ugrunnet opphold. Skadelidte skal gis den informasjon han har behov for, for å kunne ivareta sine rettigheter etter forsikringene. 6 Generelt om priser og om utfylling av Prisbilag Prisene skal oppgis på tilbudsmal D Prisbilag. Prisene skal inkludere alle kostnader ved anskaffelsen slik den er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Tilbudsmal D Prisbilag omfatter hele Rana kommune inkl. Mo i Rana Havn KF. Det skal gis ett tilbud med ens enhetspris for de ulike dekninger. Mo i Rana Havn KF skal m.a.o. tilbys de samme priser som øvrige deler av Rana kommune. Strukturen i tilbudsmal D Prisbilag skal ikke endres. Oppdragsgiver aksepterer ikke tillegg ut over pris oppgitt i prisbilaget. Eksempel på tillegg som ikke aksepteres er leveringsomkostninger, ventekostnader, frakt, faktura- og purregebyr, gebyr for behandling av krav om erstatninger eller andre administrasjonskostnader. 6.1 Prisregulering De oppgitte priser skal gjelde fra kontraktsstart og 12 måneder framover. Det akspeteres kun en årlig prisregulering, ved utløpet av hver 12-månedersperiode etter kontraktsstart. Prisreguleringer skal være fullt ut transparente for oppdragsgiver. Priser er gjenstand for prisregulering basert på tre forhold: Endring i folketrygdens grunnbeløp, endring i krav fastsatt i lov, forskrift eller hovedtariffavtale og endring i valgt leverandørs eller bransjens risikoforhold.

8 Personforsikring Sak Del 2 Krav til leveransen VFinal2.docx 8 av 8 De tre første år av kontraktsperioden aksepteres kun prisendring som følge av endring i G, kap nedenfor og som følge av endring i lov, forskrift og hovedtariffavtale, kap nedenfor. Endring etter kap nedenfor aksepteres kun for de tre ettårige opsjonsperiodene Prisendring som følge av endring i folketrygdens grunnbeløp Ved prisregulering etter kap skal prosedyre fastsatt i "Generelle kontraktsbestemmelser for kjøp av tjenester på rammeavtale" følges. Endring i folketrygdens grunnbeløp gir utslag på fastsatte erstatninger. Endring i forsikringspremie i perioden fastsettes derfor på grunnlag av endring i fastsatte erstatninger. Prisene reguleres første gang 12 mnd etter kontraktsstart, anslagsvis 1. oktober Reguleringen i 2015 baseres på endring i folketrygdens grunnbeløp i mai Eksempelvis gir en endring i G på 2,75 % pr mai 2015 rett til å kreve at kontraktsprisene justeres med 2,75 %. Det benyttes samme prinsipp både for økning og reduksjon i premie som følge av endring i G Prisregulering som følge av endrede krav i lov, forskrift eller hovedtariffavtale Ved prisregulering etter kap skal prosedyre fastsatt i "Generelle kontraktsbestemmelser for kjøp av tjenester på rammeavtale" følges. Endringer i lov, forskrift eller hovedtariffavtale som har direkte betydning for tilbyders kostnader, gir rett til forhandling om prisregulering. Det er tilbyders kostnader som skal dekkes gjennom prisøkning. Varsel om prisregulering etter denne bestemmelsen skal som hovedregel samordnes med varsel om prisregulering etter kap , slik at det gis kun ett varsel om prisregulering. Unntaket fra dette er at dersom valgt leverandør velger å kreve prisregulering etter kap , skal prisregulering etter kap samordnes med krav om prisregulering etter Prisregulering som følge av endring i forhold hos leverandør eller bransje Prisregulering etter kap skal varsles minst 7 måneder før utløpet av aktuell 12-månedersperiode, slik at oppdragsgiver gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre ny konkurranse dersom oppdragsgiver finner det formålstjenlig. Evt. varsel om forslag til prisendring etter denne bestemmelsen skal være forsikringsfaglig begrunnet. Begrunnelsen skal bestå av tydelige beregninger basert på utvikling i valgt leverandør og / eller bransjens risikoforhold etter oppstart av kontrakt. Prisregulering etter kap aksepteres kun for opsjonsperiodene. Prisregulering etter denne bestemmelsen er m.a.o. ikke aktuelt de tre første kontraktsårene.

Konkurransegrunnlag sak 15/1783 Rana kommune. Renovering gatelys Del 2 Krav til leveransen

Konkurransegrunnlag sak 15/1783 Rana kommune. Renovering gatelys Del 2 Krav til leveransen Rana kommune Gatelys Sak 2015-1783 Del 2 Krav til leveransen VFinal.docx 1 av 7 Konkurransegrunnlag sak 15/1783 Rana kommune Renovering gatelys 2016 Del 2 Krav til leveransen Rana kommune Gatelys Sak 2015-1783

Detaljer

Konkurransegrunnlag sak 14/3003 Rana kommune. Brøytekontrakter Del 2 Krav til leveransen

Konkurransegrunnlag sak 14/3003 Rana kommune. Brøytekontrakter Del 2 Krav til leveransen Sak 2014-3003 Brøytekontrakter Del 2 Krav til leveransen VFinal.docx 1 av 8 Konkurransegrunnlag sak 14/3003 Rana kommune Brøytekontrakter 2015 Del 2 Krav til leveransen Sak 2014-3003 Brøytekontrakter Del

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse

Rammeavtale prosjekt- og byggeledelse Bilag 2 Kontrakt Mellom Molde Eiendom KF og.. som leverandør November 2013 Mellom Molde Eiendom KF som oppdragsgiver Orgnr: Adresse :.. Og som leverandør Orgnr: Adresse: er i dag inngått slik Kontrakt:

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE Mellom OSLO KOMMUNE v/kultur- og idrettsbygg Organisasjonsnummer: 998 546 338 og Organisasjonsnummer: Konsulenttjenester virksomhetsstyring

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207. Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT OM Leveranse av tjenester for: Opplæring av helsefagarbeidere SAK NR: 14/04207 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938

Detaljer

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr

FORSVARET. Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte. Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr FORESPØRSEL: 2016027709 Side 1 av 7 FORSVARET Forsvarets logistikkorganisasjon Driftsanskaffelsesavdelingen Innkjøpskontor Felles og Støtte Tilbudsforespørsel på lastesikringsutstyr Forespørsel 2016027709

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR Vedlegg 4 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MATERIELL RØR RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende materiell rør 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter inngår i kontrakten: 1 Dette avtaledokument,

Detaljer

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020):

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020): SAK 15/2527 SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE 2016-2018 (2020): Sist oppdatert 26.02.2016 kl 1200 Spørsmål under er reist til oppdragsgiver, og publiseres til alle interessenter

Detaljer

Kompetanseforum Vest-Finnmark

Kompetanseforum Vest-Finnmark Kompetanseforum Vest-Finnmark innbyr til tilbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av: Lederutdanning Undervisningstjenester til eget personale, Kompetanseforum Vest-Finnmark Innhold: 1. OPPDRAGSGIVER...

Detaljer

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS.

Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS. Konkurransegrunnlag utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Daglig ledelse av Svinesundsforbindelsen AS mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Svinesundsforbindelsen AS

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør]

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester. Mellom. [Fyll inn leverandør] Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Landmålingstjenester Mellom [Fyll inn leverandør] Leverandør og Statens vegvesen Region sør Oppdragsgiver Dokumentets

Detaljer

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr. Høgskolen i Sør-Trøndelag Forespørsel/konkurransegrunnlag Anskaffelse av NDT-utstyr Høgskolen i Sør-Trøndelag 1. INTRODUKSJON Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) ved avdeling for teknologi (AFT) inviterer til konkurranse om levering

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service,

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnr./Personnr.: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER

1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Nes kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Anskaffelsen skal gi kommunen den mest

Detaljer

Vedlegg 4 - Utkast til

Vedlegg 4 - Utkast til Sør-Odal kommune Vedlegg 4 - Utkast til KONTRAKT OM BEDRIFTSHELSETJENESTER MELLOM Sør-Odal kommune (heretter benevnt Kommunen) OG (LEVERANDØR) (heretter benevnt Leverandøren) Avtaleperiode fra (kontraktsstart)

Detaljer

Vedlegg 4: Godtgjørelse

Vedlegg 4: Godtgjørelse Lokalruter i Lillehammerregionen Vedlegg 4: Versjon 1.0 Persontransport i rute 2011 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1... 3 3 GODTGJØRELSE VED ENDRING AV RUTE-... 3 PRODUKSJON...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av tankbil til Strand kommune brannvesen Tilbudsfrist: 16.03.2016 kl.12.00 Arkivsaksnr.16/316 Konkurransegrunnlag Tankbil side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for elektrotjenester

Detaljer

versjon 2015 Innhold:

versjon 2015 Innhold: Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen... 2 Bilag 2: Prosedyrer

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Leverandøren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale for service og

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune

Vedlegg 1 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Vedlegg 1 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 1 Svarstad sentrum vest for FV 40 Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing:

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE LARVIK HAVN KF UTBEDRING AV KUMMER PÅ CONTAINERTERMINAL REVET RAMMEAVTALE MASKINENTREPRENØR Havnegata 5, 3263 Larvik Postboks 246, 3251 Larvik Telefon: 33 16

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner KONKURRANSEGRUNNLAG Anskaffelse av meglertjeneste på forsikring - Kongsberg kommune samt opsjon for Notodden og Rollag kommuner Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2)

KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) KONKURRANSEGRUNNLAG Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse (Prince 2) Konkurransegrunnlag Opplæring og sertifisering i prosjektmetodikk og prosjektledelse 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester.

Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. 1 TILBUDSINNBYDELSE - INNFORDRINGSTJENESTER Kongsvinger kommune innbyr til åpen anbudskonkurranse under nasjonalterskelverdi på kjøp og levering av innfordringstjenester. Kongsvinger kommune har ca. 17

Detaljer

Kommunen har en forsikringskoordinator som er primærkontakt til forsikringsmegler. I tillegg er det 2 kontakter i 2 andre virksomheter.

Kommunen har en forsikringskoordinator som er primærkontakt til forsikringsmegler. I tillegg er det 2 kontakter i 2 andre virksomheter. Bilag 1 Kravspesifikasjon 1 Bakgrunn 1.1 Skadeforsikring Ski kommune 1. Driftsutgifter budsjett 2016: Brutto 2,1 mrd. norske kroner. ca 375 millioner norske kroner. 3. Gjeldende fullverdigrunnlag for kommunens

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER

Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Konkurransegrunnlag for kjøp av VIKARTJENESTER Åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og anskaffelser av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13

KONTRAKT. Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/ Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 KONTRAKT Kjøp av traktor 2015 SAK NR: 15/03900 Unntatt offentlighet, jfr. Offl. 13 1 AVTALE PARTER: Denne avtale er inngått mellom: Sarpsborg kommune (org. nr 938 801 363) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

Konkurransegrunnlag punkt 3.1 Tilbudsinnlevering, levering av tilbudet i elektroniske versjoner:

Konkurransegrunnlag punkt 3.1 Tilbudsinnlevering, levering av tilbudet i elektroniske versjoner: Spørsmål 3: Konkurransegrunnlag punkt 3.1 Tilbudsinnlevering, levering av tilbudet i elektroniske versjoner: Underpunkt 1: MS kompatibel versjon, versjonen må være komplett. Tilbudsbesvarelsen vil inneholde

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til søk etter kandidater til stilling (Executive Search)

KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til søk etter kandidater til stilling (Executive Search) KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til søk etter kandidater til stilling (Executive Search) Konkurransegrunnlag Revidert 6.11.2015 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Anbud 14/09 Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Steinkjer kommune Åpen anbudskonkurranse (ingen forhandling) SD-anlegg 19 bygg 2. trinn i utbygging av SD-anlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Forespørsel under nasjonal terskel

Forespørsel under nasjonal terskel Forespørsel under nasjonal terskel Ved anskaffelse av: Konsulenttjenester - Innholdsoptimalisering Tilbudsfrist: 3. august 2015 kl. 12:00 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Om oppdragsgiver 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler KONKURRANSEGRUNNLAG Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås videregående skoler Konkurransegrunnlag - Verkstedmaskiner til Sørumsand og Ås vgs. 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859

DEL C Rammeavtale. Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune. Drammen Eiendom KF. Saksnr.: 12/4859 Stildefinisjon: INNH 1: Skrift: Fet, Skriftfarge: Tekst 2, Tabulatorstopp: 0,78 cm, Left + 15,98 cm, Høyre,Fylltegn: Drammen Eiendom KF DEL C Rammeavtale Maler, tapetserer og gulvlegger i Drammen kommune

Detaljer

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole

Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole Saksnummer: 14/XXX KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av bærbare PC er og nettbrett Til Stangnes videregående skole 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Stangnes videregående skole innbyr til begrenset anbudskonkurranse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE

Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II a) KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE Konkurransegrunnlagets Del II... 1 KONTRAKTSVILKÅR FOR RAMMEAVTALE... 1 1 Definisjoner... 2 2 Bakgrunn... 2 3 Rammeavtalens karakter...

Detaljer

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2.

Vedlegg 7. Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven ledd nr.2. Vedlegg 7 Rammeavtale 14/4279 Unntatt offentlighet jf. offentlighetsloven 13 og forvaltningsloven 13 1. ledd nr.2. mellom Lørenskog kommune (Kunde) og xxxxx (Leverandør) Kjøp av Bygningsarbeider Avtalen

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV HÅNDVERKERTJENESTER mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Tjenesteyteren) Organisasjonsnummer: om Rammeavtale - Slukkeutstyr:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon

Tilbudsinnbydelse. med datteselskaper. Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsinnbydelse med datteselskaper Personalforsikringer Innskuddspensjon Tilbudsfrist XXXXXX 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.2.1 Kunngjøring...

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Medtek Norge Standpunkt kontraktsvilkår kommune

Medtek Norge Standpunkt kontraktsvilkår kommune Notat Medtek Norge Standpunkt kontraktsvilkår kommune Til: Våre kunder Dato: 01.12.15 Fra: Medtek Norge, Markedsgruppe Kommune «Det er mange som har tatt opp med meg at offentlige oppdragsgivere benytter

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Askøy Kommune Bergen 24.06.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Askøy Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera

Konkurransegrunnlag: Anskaffelse av høyhastighetskamera Høgskolen i Telemark Til tilbyderne Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Deres referanse: Vår referanse: Dato: 35 57 52 14 knut.vagsather@hit.no 2015/03343 03.09.15 Konkurransegrunnlag: Anskaffelse

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA-R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417

Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 Kontrakt for levering av brød og bakervarer Rammeavtale Sak 2011/1417 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse 4 3. Priser og prisendringer 4 4. Leverings- og betalingsbetingelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015

Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Kongsberg kommune Konkurransegrunnlag: Inn på tunet - 2014-2015 Tilbudsinnbydelse på rammeavtale for levering av Inn på tunettjenester til Kongsberg kommune Vedlegg: 1) Prisliste 2) Rammeavtale 3) Bestillingsavtale

Detaljer

Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015

Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015 Veiledende bilag til SSA R Rammeavtalen versjon 2015 Innhold: Bilag 1: Overordnet beskrivelse av de ytelser rammeavtalen gjelder og oversikt over de oppdragsgivere som kan tildele kontrakter under rammeavtalen...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rammeavtale for trevareverkstedet ved Ringerike fengsel. Kriminalomsorgen Ringerike fengsel KONKURRANSEGRUNNLAG Rammeavtale for trevareverkstedet ved. Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Utkast til rammeavtale Vedlegg 2: Standard avtalevilkår Vedlegg 3: Tilbudsmal/Kravspesifikasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV FINANSIELL RÅDGIVNING INNEN ENERGISEKTOREN 1 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver/ Oppdraget Byrådsavdelingen for finans- og utvikling, heretter

Detaljer

Elektronisk auksjon - erfaringer. Birger Asphaug Innkjøpsleder i Steinkjer kommune

Elektronisk auksjon - erfaringer. Birger Asphaug Innkjøpsleder i Steinkjer kommune Elektronisk auksjon - erfaringer Birger Asphaug Innkjøpsleder i Steinkjer kommune 4-2:Definisjon av elektronisk auksjon en elektronisk prosess hvor det etter en første fullstendig vurdering av tilbudene,

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020):

SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE (2020): SAK 15/2527 SPØRSMÅL / AVKLARINGER VIKARTJENESTER SYKEPLEIERE HEMNE KOMMUNE 2016-2018 (2020): Sist oppdatert 22.02.2016 kl 0840 Spørsmål under er reist til oppdragsgiver, og publiseres til alle interessenter

Detaljer

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 6 DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER DEL 2 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISKONTRAKT MED PRISGLIDNINGSBESTEMMELSE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester RAMMEAVTALE OM LEVERING AV FoU-tjenester knyttet til etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS mellom ( Leverandør ) og Statens

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B

Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Dokument C Kontraktsvilkår - Kjøp av bil for persontransport i klasse B Innholdsfortegnelse C.1 DEFINISJONER... 2 C.2 KONTRAKTSDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER... 2 C.3 PARTENES REPRESENTANTER... 2 C.4 LOVER

Detaljer

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til

Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester. for levering til Konkurransegrunnlag for rammeavtale for kjøp av tolketjenester for levering til Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Informasjons- og veiledningsprogrammet Anbudsfrist: 16. juni 2014 Norsk organisasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

OPPLYSNINGSVESENETS FOND OPPLYSNINGSVESENETS FOND Konkurransegrunnlag for kjøp av SKOGKULTURTJENESTER Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av uprioriterte tjenester (FOA del I og II) Saksnummer 15/2313 Tilbudsinnbydelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne

Konkurransegrunnlag. Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Konkurransegrunnlag Leie av IKT-utstyr for grunnskolen i Hemne Utsendt: 27.02.2014 Fra: Hemne kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 PROSEDYRE OG REGLER FOR GJENNOMFØRING...

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt om Undervisningsbygg Undervisningsbygg har normalt prosjekter for rundt 70 skoleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER

RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER RAMMEAVTALE VIKARTJENESTER LEGEVAKTSLEGER Varighet 2 med opsjon på1+1 år KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 20.02.2014 kl. 12.00 Vedlegg: 1. Standarkontraktsvilkår kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurransegrunnlag. Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurransegrunnlag Kjøp av elektrisk kraft for Fjell Kommune Bergen 22.10.2014 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bergen Energi AS vil på vegne av oppdragsgiver Fjell Kommune gjennomføre konkurranse

Detaljer

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING

KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING Forsikringsavtale KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING FOR MEDLEMMER I Vellenes Fellesorganisasjon (VFO) 01.07.2013 30.06.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forsikringsavtalen Side 1.1 Omfang 3 1.2 Forsikringsvilkår 3

Detaljer

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger

Rammeavtale Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag Rammeavtale om Nedgraving og montering av delvis nedgravde avfallsløsninger Konkurransegrunnlag 1. Generelt om innlevering av tilbud Det bes om at leverandørene besvarer alle punkter

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL

AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL Vedlegg 3 AVTALEDOKUMENT FOR RAMMEAVTALE MALERTJENESTER OG TILHØRENDE MATERIELL RAMMEAVTALE mellom Norges Bank og. Vedrørende malertjenester og tilhørende materiell 1 Kontraktsdokumenter Følgende dokumenter

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer