Referat frå Nasjonalt Fagråd for tysk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat frå Nasjonalt Fagråd for tysk"

Transkript

1 Referat frå Nasjonalt Fagråd for tysk Til stades: Inghild Flaate Høyem (NTNU), Heinz-Peter Prell (UiO), Frode Lundemo (HiØ), Bjørnulf Hinderaker (NHH), Sissel Lægreid (UiB), Kjetil Berg Henjum (UiB). Referent: Guro Sandnes (UiB). Fråver: John Ole Askedal (UiO), Michael Schmidt (UiT), Ingvild Folkvord (NTNU), Ole Letnes (UiA), Nils Kristen Sandtrøen (studentrepr.), Unni Puntervold Perreira (UiS), Katrin Lunde (HiV). Stad: Bergen, Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9, seminarrom K Dato: 8. juni 2012 Tid: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste og melding av saker til Eventuelt. Saksliste godkjent. NTNU foreslår sak om nasjonal konferanse for tyskfaget under Eventuelt. Sak 2: Stemningsrapport frå institusjonane: Søknadstal, studentmiljø, stillingsutsikter, framtidsutsikter generelt Høgskolen i Østfold: 56 personar har søkt opptak til årsstudiet hausten 2012; 5 stk har søkt fordjuping, og 10 personar har søkt opptak til master (nettstudium). Eit fleirtal av studentane er nettstudentar. Frå og med neste år blir det ikkje campus-studium, med mindre ein har meir enn ti campus-studentar. Ni stillingar er knytt til tysk, men fleire av desse er knytt til andre oppgåver enn tysk. I tillegg er det 2-3 timelærarar. Av avlagte eksamenar på årsstudiet i tysk, var det haustsemesteret studentar; vårsemesteret studentar. Ein ser ein nedgang i kultur- og litteraturdisiplinen. På fordjupingsnivå var det hausten studentar; vår 2012 om lag det same. På masternivå (Masterstudium i fremmedspråk i skolen) er det aktive studentar. Det blir forska på fagspråk, omsetjing, didaktikk, barne- og ungdomslitteratur og drama. NHH: Bjørnulf Hinderaker er den einaste tilsette på tysk ved NHH, og stillinga er på 50 %. NHH tilbyr éin grunnmodul. Vårsemesteret 2012 var det 16 studentar i TYS010. Påbyggingsmodulane TYS011 og TYS 012 har si ordinære undervisning i haustsemesteret, og berre unntaksvis kan det avleggast eksamen på vårsemesteret. Våren 2012 var det høvesvis to og éin student som avla eksamen i emna TYS011 og TYS012. Kvar av modulane er på 7,5 studiepoeng. På translatøreksamen var det to beståtte på tysk-norsk, og ingen på norsk-tysk. Fordi studiet blir tilbode etter tilbod/etterspurnad-prinsippet, har ein ikkje lenger kunne tilby eit eittårig studium. UiB: På 100-nivå var det kandidatar vårsemesteret 2012; nettstudiet (100-nivå), var det kandidatar. På fordjupingsnivå var det 10 aktive studentar. Ein ser ein nedgang i talet på studentar på fordjupingsnivå. Talet på masterstudentar har gått ned dei siste åra. Per dato er det 5-6 aktive studentar i alt. På intergrert lektorutdanning med master i tysk har det til no vore éin fullført master. 1

2 UiB har éin stipendiat i tysk litteratur, i tillegg vil det frå hausten av bli tilsett endå ein stipendiat i litteraturvitskap. 2-3 av undervisningspersonalet vil gå av i løpet av dei neste par åra. Ei ny stilling i litteratur, og ei stilling i språk vil bli utlyst. Søkartal på masternivå: Tala er likevel svært usikre. Forskingsområde er litteratur, omsetjing, leksikografi. Mellom anna skal det arrangerast eit nordisk-baltisk germanisttreff juni Tysk er nemnt i handlingsplanen til UiB som satsingsområde. Eit forslag er å tilby kurs som kan interessere andre type studentar, til dømes medisinstudentar. NTNU: Det er 27 søkarar til årsstudium (1. prioritet) for haustopptaket 2012, 5 til bachelor, 1 til master. Studentmiljøet blant germanistane er godt, med ein del arrangement. Tyskseksjonen har per i dag 4,1 faste stillingar og 0,5 lektorstilling. Bernd Neumann går av med pensjon sommaren 2013, og Stefan Krankenhagen har sagt opp si stilling. Stillingssituasjonen er til vurdering hos fakultetet. Framtidsutsikter: Det er svært få masterstudentar, og for tida ingen PhD-studentar. Det er òg dårleg rekruttering til fordjupingsnivået studentar går opp til eksamen per emne i semesteret på basisnivå. UiO: Om lag 30 personar har søkt opptak til bachelorprogrammet. Det er dårlege tal for fordjuping. På årsstudiet har ein eit avgrensa tal på studieplassar (25). I tillegg har ein nokre «emnestudentar». På masternivå er det hovudsakleg Erasmus-studentar; Noreg framstår som attraktiv studiestad grunna små grupper og god fagleg rettleiing. 9 stk har søkt opptak til masterprogrammet (1. prioritet). UiO har fått éin ny stipendiat i tysk litteraturvitskap. I alt er talet på undervisningstalet seks nokre vil gå av i nær framtid, mellom anna to svært aktive forskarar. Ein konsekvens av dette blir òg at germansk vil forsvinne som fag ved UiO. Nederlandsk mister si vitskaplege stilling, men beheld ein lektor. Framtidsutsiktene ser ikkje så gode ut grunna lavare studenttal, og ein merkar ein noko tøffare tone frå leiinga. Forskingsområde er mellom anna syntaks, semantikk og kontrastiv grammatikk. Sak 3: Nominering av publiseringskanalar Ingvild Folkvord og Michael Schmidt foreslår å flytte tidsskrifta LiLi og Goethe-Jahrbuch høvesvis opp frå nivå 1 og ned frå nivå 2. Talet på tidsskriftpubliseringar er generelt gått ned. Ein del publiserer i festskrift, konferansebind, antologiar, osv. Tidsskrift er dyrt, og blir gjerne selt til bibliotek i «pakkar», som kostar forholdsvis mykje i året. Vedtak: Kjetil vil gi tilbakemelding til Ingvild og Michael og be om grunngiving. Forslag kan eventuelt sendast rundt på sirkulasjon i sommar. Sak 4: SAK-prosjektet: Orientering, diskusjon Oppretting av felles masteremne i tysk og fransk mellom UiO, UiB og NTNU er under planlegging. Kjersti Bale, Leiv Egil Breivik, Ingvild Folkvord og Charlotte Gärtner (administrativ koord.) har til no koordinert planlegginga av tysk- og franskemna. UiO har trekt seg ut av samarbeidet i tysk, og Leiv 2

3 Egil Breivik tar over som prosjektkoordinator. Undervisninga er meint å vere nettbasert, og lærestadene vil bytte på å få studiepoenga. Lærestadene har ulik tilnærming til SAK-prosjektet; NTNU hadde i regelen ikkje noko anna val enn å gå inn i eit samarbeid grunna lavt studenttal, medan leiinga ved UiO ikkje kjende seg like tvinga til å gå inn i eit samarbeid. Ein kan diskutere om SAK-prosjektet er for administrativt. Prosessen går tregt, og faglærarane blir ikkje informert i tilstrekkeleg grad. Det er ønskjeleg å involvere faglærarane i endå større grad. Sak 5: DAAD-lektorat i Noreg: Erfaringar/behov/mulegheiter Per i dag er det berre UiB som har DAAD-lektor i Noreg. UiB har svært gode erfaringar med DAADlektorata; lektorane som har vore ved UiB er svært dyktige og engasjerte. Det blir finansiert dels av DAAD, dels av fakultetet. Det gjer det òg til billig undervisningskraft for universitetet. DAAD er interesserte i fleire lektorat i Noreg, og fleire lærestader burde vurdere denne moglegheita. Ved UiO har det tidlegare vore vurdert, men prosessen har stoppa opp grunna skifte av instituttleiar. Det er ein viss skepsis til ordninga i leiinga, særleg m.o.t. arbeidsgivaransvar og fireårsregelen. Eit DAAD-lektorat kan òg nyttast til praktisk undervisning til dømes for næringslivet. Eit forslag er at Nasjonalt fagråd for tysk skriv eit brev til næringslivet med forslag om å bidra med støtte til oppretting av fleire slike stillingar. Sak 6: Nasjonalt fagråd for tysk i framtida: Generell diskusjon om bruken av fagrådet Det er tre år sidan førre fagrådsmøte. Eit mål bør vere å ha eit møte i året. Eit forslag er å ha eit felles fagråd for framandspråka, sidan ein har ein del interesser og problem til felles. Ulempa er at dei ulike språka likevel er så forskjellige at ein kan diskutere den faktiske nytten av eit felles fagråd. Uansett skal det ikkje erstatte dei fagspesifikke fagråda. Tilbakemelding: Det små språka skal vere likestilte, og ein skal oppretthalde fagspesifikke fagråd, men ein kan opprette eit felles «paraplyfagråd». Sak 7: Felles retningslinjer for sensur av masteroppgåver Det har blitt utarbeidd ein mal for sensur av masteroppgåver. Bakgrunnen er at ein har sett ei overvekt av karakterane A og B på masteroppgåver, og det er bakgrunnen for forslaget om å utarbeide felles retningslinjer. Malen baserer sensuren på poenggiving. Fagmiljøa ønskjer kriteriebasert vurdering, og meiner at vurdering som er normalfordelt vil vere urettferdig. Malane for normalfordeling med poengfordeling er utarbeidd for MNT-fag, og vil ikkje nødvendigvis passe like godt for språkfaga. Ei slik normalfordeling ville kanskje fungert på bachelornivå, men ikkje på masternivå. Sak 8: Masteroppgåver på 30 sp. vs. 60: Retningslinjer for vurdering Nokre institusjonar har 30 studiepoengs masteroppgåver. Ifølgje lova må masteroppgåva vere på minimum 30 studiepoeng. NTNU har noko erfaring med 30 studiepoengsoppgåver i geografi og 3

4 engelsk. Erfaringa er at det er vanskelegare å få karakteren A på ei 30 sp. oppgåve (til no har ingen fått A). Om det skal innførast fleire 30 sp.-oppgåver, må det i framtida bli øyremerkt PhD-stillingar til studentane som har skrive ei 30 sp.-oppgåve. Det må òg lempast på krava i oppgåvene, mellom anna til empiri. Saka må takast opp på ny. Sak 9: Skisse til opplegg for karakterundersøkingar i Innanfor det nasjonale rådssystemet er det 15 sentrale rådsorgan, og til saman 52 karakterpanel. Nasjonalt fagråd for tysk skal utgjere eitt karakterpanel, som etter planen skal gjennomføre karakterundersøkingar kvart 5. år. Karakterundersøkinga skal gjelde for alle nivå. Humanistiske fag har frist Problemstillingane tek m.a. for seg karakterskala og vurdering av rettleiars plass i eksamenskommisjonen. Det er semje om at det er ønskjeleg at rettleiar kjem tilbake i kommisjonen for masteroppgåver, eller i det minste får uttalerett. Elles må skissa takast opp til vidare diskusjon. Sak 10: Tyskland som prioritert studieland for SiUs programutval for Erasmus. Orienteringssak. Tyskland skal marknadsførast som land å studere i, og det blir vurdert som viktig å oppmode norske studentar på alle fagområde til å reise på utveksling i Tyskland. Hovudmålet er å auke interessa for Tyskland, tysk kultur og språk, og få fleire til å lære seg tysk. Saka er enno i startfasen, og det er enno ingen dokument tilgjengelege. Sak 11: Høyring om forskrift om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og om henvisning til Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) (sjå vedlegg). Det har blitt sendt ut høyring om forskrift for NKR. Kvalifikasjonsrammeverket angir læringsutbyte for kvalifikasjonar frå utdanningar. Fagrådet har ingen innvendingar eller ytterlegare kommentarar til utkastet til forskrifta. Sak 12: Rekrutteringstiltak for tyskfaget (idédugnad) - Ein bør vende seg til skular og gjerne direkte til tysklærarar - Karrieredagar med foredrag (blir arrangert ved UiB) - NTNU, praksisorientert masterprogram (POM): inkluderer praksisplassar i bedrifter. Utdannar konsulentar for kultur, media, museum, internasjonale bedrifter. - Det er viktig å vise samfunnsrelevans! Og å vise relevans både for studentar og for bedriftene; bedriftene veit ofte ikkje kva kompetanse studentane sit på kr i studielån blir omgjort til stipend dersom ein har master i framandspråk og tar PPU. Dette er det viktig å marknadsføre! (Og det trengst lærarar) 4

5 - Kanskje starte med tysk allereie i 5. klasse, og generelt meir undervisning i skulen og på universitetet. - Oppretting av innføringsemne kan tiltrekkje mange studentar som tyskstudiet elles er utilgjengeleg for. UiB satsar på å få starta opp innføringsemne i arabisk, tysk, italiensk, spansk og fransk hausten Kanskje eit kontorfellesskap for studentar og tilsette? Det vil gi ei kjensle av tilhøyr. - Regjeringas Tysklandsstrategi skal opp til ny behandling. Her bør ein foreslå at dei er rause med stipendordningar for å oppmode studentar til å reise ut. - Nettstudium, med eit godt program med klar struktur og gode didaktiske verktøy. Sak 13: Eventuelt. NTNU foreslår å arrangere ein nasjonal konferanse for tysk med ein eintydig profil. Forslaget går ut på å presentere kvar studiestad, og det ein held på med på dei ulike studiestadane. NTNU vil ta ansvar for å oppfordre til innspel og eventuelt komme tilbake med invitasjon. Invitasjon skal så gå på omgang. I prinsippet skal det ikkje vere faglege foredrag, men ein kan presentere satsingsområde på forskingssida. Slik kan deltakarar knyte til seg forskingsnettverk. Ein kan òg diskutere om det også skal vere ope for studieadminstrasjon, og eventuelt masterstudentar. NTNU tar initiativ. Forslag til neste fagrådsmøte: fredag 7. juni

Rapport om utdanningskvalitet 2012-2013 Framlegg til Utdanningsutvalet 05.12.13 Uprenta vedlegg: Rapport om utdanningskvalitet frå AHF Rapport om utdanningskvalitet frå AIN Rapport om utdanningskvalitet

Detaljer

Rapport og planar (2010 2011)

Rapport og planar (2010 2011) Rapport og planar (2010 2011) Vedteke av Styret for Høgskulen i Sogn og Fjordane 28. februar 2011 Innhald Rapport 2010 Innleiing... 7 Sektormål 1. Universitet og høgskular skal tilby utdanning av høg

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 29.2.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 02.11.2009 2009/405-4695/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/55 Høgskulestyret 19.11.2009 VEDTAK OM STUDIEPROGAM 2010. REGULERING

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET.

REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET 2012-13. REGULERING AV OPPTAKSKAPASITET. Saksframlegg Dato Referanse 08.11.2011 2011/496-5255/2011 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato VS 11/83 Høgskulestyret 17.11.2011 REVISJON AV VEDTAK OM STUDIETILBODET

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Påmelding til undervisning for nye studentar hausten 2010 IGANG Frist: 26. juli IGANG-påmeldinga gjeld studentar som

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane.

Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar 2015. Samlinga er lagt til Gloppen Hotell på Sandane. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 4. og 5.februar 2015 Sted: Gloppen Hotell, Sandane Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Det vert med dette kalla inn til styreseminar og styremøte i HiSF-styret 4. og 5.februar

Detaljer

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER

TITTEL RAPPORTNR. DATO. Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100 TITTEL RAPPORTNR. DATO Ingeniør tresemester 10 år med intensivkurs i matematikk 4/07 03.05.07 PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Evaluering

Detaljer

REKRUTTERING TIL SPRÅKFAGA

REKRUTTERING TIL SPRÅKFAGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201207193-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen. Borthen, Petter Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 18.09.2012 REKRUTTERING TIL SPRÅKFAGA

Detaljer

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing

Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse. Rettleiing Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse Rettleiing 2 Fritak for delar av universitets-/høgskolestudium på grunnlag av dokumentasjon av realkompetanse

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013

Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Nasjonalt fagråd for romanske språk og litteraturer Bergen (NHH), 1.11.2013 Tilstede 1 : Amilcare Cassanello, UiT Anne Karine Kleveland, NTNU (referent) Antonio Fábregas UiT (leder) Beate Sandvei, NHH

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

d) Har de synspunkt på kvalitetsarbeidet ved høgskolen generelt?

d) Har de synspunkt på kvalitetsarbeidet ved høgskolen generelt? Strategigruppa 2010-2014 SPØRSMÅL TIL INSTITUTTA Kvalitetsutvikling a) Omtal kort instituttet sitt arbeid for å utvikle den faglege kvaliteten. Grunnlaget for arbeidet med fagleg kvalitet ligg i godt studieplanarbeid.

Detaljer

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET.

REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM OG EKSAMEN VED HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE. FRAMLEGG TIL STYRET. Saksframlegg Dato Referanse 08.12.2009 2009/145-5244/2009 Sakshandsamar Terje Bjelle, tlf 57 67 61 30 Saksgang: Saksnr. Utval Møtedato 09/68 Høgskulestyret 17.12.2009 REVISJON AV FORSKRIFT OM OPPTAK, STUDIUM

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9

Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 11.12.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 17. desember- Møte 9 Vi viser

Detaljer

Prosjektrapport nr.14/2010

Prosjektrapport nr.14/2010 Prosjektrapport nr.14/2010 Deltaking i felles transportordning? Analyse basert på synspunkt frå skulebibliotek og skuleleiingar i Vest-Agder Forfattar: Forskar Line Grønstad Prosjektrapport nr. 14/2010

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011

LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING. Årsmøte fredag 25. mars 2011 LANDSLAGET FOR NORSKUNDERVISNING Årsmøte fredag 25. mars 2011 Saker: 1: Konstituering. Val av møteleiar og referentar 2: Årsmelding 3: Arbeidsprogram 4: Rekneskap 5: Kontingent 6: Budsjett 2009 7: Godkjenning

Detaljer

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen

2012/2013 STUDERE. ved Universitetet i Bergen 2012/2013 STUDERE ved Universitetet i Bergen Innhald Forskingsuniversitetet 6 Studere ved UiB 8 Akademisk kompetanse 18 Organisasjonen UiB 20 Vi er her for deg 21 Studentliv 24 Humanistiske og estetiske

Detaljer

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Retningsliner for vurdering og eksamen. Kunst- og designhøgskolen i Bergen Retningsliner for vurdering og eksamen Kunst- og designhøgskolen i Bergen Fastsatt av styret 16.02.2015 Innhald 1. INNLEIING 3 2. SEMESTERVURDERINGAR 3 2.1. GENERELT 3 2.2. GJENNOMFØRING AV SEMESTERVURDERING

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015

STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 STUDERE VED UNIVERSITETET I BERGEN 2014/ 2015 INNHALD Introduksjon til UiB Velkommen frå rektor 7 Kvifor UiB 8 Om Universitetet i Bergen 10 Midt i byen 12 Kor langt vil du? 14 Læringsformer og utbytte

Detaljer