2KVARTAL. DnB NOR KVARTALSRAPPORT (urevidert)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2KVARTAL. DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010. (urevidert)"

Transkript

1 2KVARTAL DnB NOR KVARTALSRAPPORT 2010 (urevidert)

2 Hovedtall Første halvår 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 10,2 milliarder kroner (9,6) Resultatet var 5,7 milliarder kroner (3,6) Resultat etter minoritetsinteresser var 6,4 milliarder kroner (4,3) Resultat per aksje ble 3,93 kroner (3,22) Egenkapitalavkastningen ble 12,6 prosent (10,8) Ordinær kostnadsgrad var 49,9 prosent (48,6) Kjernekapitaldekningen, inklusive 50 prosent av resultatet, ble 9,3 prosent (7,3) Andre kvartal 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 5,2 milliarder kroner (3,5) Resultatet var 2,8 milliarder kroner (0,6) Resultat etter minoritetsinteresser var 3,3 milliarder kroner (1,2) Resultat per aksje ble 2,01 kroner (0,90) Egenkapitalavkastningen ble 12,8 prosent (6,0) Ordinær kostnadsgrad var 50,3 prosent (55,1) Sammenlignbare tall for 2009 i parentes. Det er ikke foretatt full eller begrenset revisjon av kvartalsregnskap og kvartalsberetning, men rapporten er gjennomgått av konsernets internrevisjon. Rapporten er behandlet i Revisjonsutvalget. 2 Urevidert DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010

3 Rapport for første halvår og andre kvartal 2010 Første halvår DnB NOR fikk et resultat på millioner kroner i første halvår 2010, en sterk fremgang fra millioner i første halvår Resultatet kjennetegnes av en forsiktig oppgang i økonomien, med en god underliggende inntjening. Imidlertid var utviklingen også påvirket av fortsatt lavkonjunktur, ny uro i finansmarkedene, betydelige engangsposter og positive effekter av markedsverdivurderinger. Resultatet til DnB NORs aksjonærer økte fra millioner kroner i første halvår 2009 til millioner. Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt utgjorde millioner kroner, opp fra millioner i første halvår Utlånsvolumene var noe lavere enn i første halvår 2009 som følge av valutakurseffekter og lav låneetterspørsel. Korrigert for valutakurseffekter var utlånsvolumene tilnærmet uendret fra første halvår Utlånsmarginene målt mot 3-måneders pengemarkedsrente og de samlede renteinntektene var også stabile fra første halvår Konsernet hadde i første halvår 2009 betydelige inntekter fra sikringstransaksjoner knyttet til valuta og renteprodukter i DnB NOR Markets som følge av finansuroen. Disse inntektene var tilbake på et mer normalisert nivå i første halvår Konsernet fikk imidlertid en gevinst på 1,2 milliarder kroner i første halvår 2010 i forbindelse med fusjonen mellom betalingsformidlingsselskapet Nordito og danske PBS Holding. Konsernet hadde også betydelige inntekter fra markedsverdiendringer i første halvår. Samlet sett økte andre driftsinntekter med 404 millioner kroner fra første halvår Ordinære driftskostnader viste en reduksjon på 119 millioner kroner fra første halvår Kostnadsreduksjonen skyldtes i hovedsak konsernets kostnadsprogram, som allerede ved utgangen av første halvår lå foran målet for hele Nedskrivninger på utlån i første halvår var millioner kroner, som er mer enn en halvering fra første halvår Nedgangen reflekterte en viss bedring i den makroøkonomiske situasjonen samtidig som det bekreftet gjennomgående god kvalitet i porteføljene. Den tiltagende uroen i finansmarkedene som følge av gjeldssituasjonen i flere europeiske land kan imidlertid føre til at oppgangen blir svakere enn forventet. Egenkapitalavkastningen var 12,6 prosent, opp fra 10,8 prosent i første halvår Resultat per aksje var 3,93 kroner i første halvår 2010 og 3,22 kroner i første halvår Arbeidet med å videreutvikle kunderelasjonene fortsatte i første halvår. Det er gjennomført en rekke aktiviteter som skal støtte opp om konsernets nye visjon om å skape verdier gjennom kunsten å møte kunden. Arbeidet skal styrke DnB NORs posisjon i markedet. Andre kvartal DnB NOR fikk et resultat på millioner kroner i andre kvartal 2010, en vesentlig forbedring fra 643 millioner i andre kvartal Resultatet inkluderte så vel positive som negative effekter av spesielle poster og markedsverdiendringer på balansen. Den underliggende utviklingen, korrigert for engangsposter og markedsverdijusteringer, var stabil i forhold til siste kvartal. Resultatet til DnB NORs aksjonærer økte fra millioner kroner i andre kvartal 2009 til millioner. Driftsresultatet før nedskrivninger og skatt ble millioner kroner, opp fra millioner i andre kvartal Utlånsvolumene var lavere enn i andre kvartal Korrigert for valutakurseffekter var det en økning på 4 milliarder kroner. Utlånsmarginene målt mot 3-måneders pengemarkedsrente var uendret fra andre kvartal Netto renteinntekter var 90 millioner kroner høyere enn i andre kvartal Andre driftsinntekter økte med millioner kroner sammenlignet med andre kvartal Den viktigste årsaken til økningen var gevinsten på 1,2 milliarder kroner fra fusjonen mellom betalingsformidlingsselskapet Nordito og danske PBS Holding. Det var også økte inntekter fra ordinære markedsaktiviteter og vesentlige positive inntektseffekter av markedsverdiendringer sammenlignet med andre kvartal Ordinære driftskostnader var 114 millioner kroner eller 2,5 prosent høyere enn i andre kvartal På sammenlignbar basis var kostnadene tilnærmet uendret fra andre kvartal Pris- og lønnsvekst ble dermed kompensert gjennom kostnadstiltak. På grunn av endret strategi for boliglånsaktiviteten i Sverige ble det i andre kvartal nedskrevet goodwill med 194 millioner kroner. Videre ble IT-systemer i DnB NORD nedskrevet med 346 millioner kroner etter en gjennomgang og replanlegging av prosjektet for utvikling av IT-infrastruktur i DnB NORD. DnB NORs styre besluttet å avvikle bruken av merkevaren Postbanken. Det medførte en nedskrivning av verdien av merkevaren med 51 millioner kroner. DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 Urevidert 3

4 Disse engangspostene utgjorde i alt 591 millioner kroner. Nedskrivninger på utlån var 878 millioner kroner i andre kvartal, en vesentlig nedgang fra millioner i andre kvartal Nedskrivningene ble redusert mot slutten av 2009 og frem til første kvartal 2010, og det var en videre utflating fra første til andre kvartal Nedskrivningene ser ut til å ha etablert seg på et nivå som er vesentlig lavere enn nivået i Egenkapitalavkastningen var 12,8 prosent, opp fra 6 prosent i andre kvartal Resultat per aksje var 2,01 kroner i andre kvartal 2010 og 0,90 kroner i andre kvartal Den økende finansuroen i andre kvartal medførte at noen banker igjen fikk problemer med å ta opp både kortsiktig og langsiktig finansiering. Norges spesielle situasjon med overskudd i nasjonalbudsjettet og ingen netto statsgjeld bidro til å gi DnB NOR god tilgang på langsiktig finansiering. Sammen med solid drift bidro det til at DnB NOR har kommet godt gjennom finanskrisen sammenlignet med de fleste konkurrenter. Uroen i finansmarkedene ga imidlertid en ny økning i bankenes generelle finansieringskostnader i andre kvartal. Konsernet forbedret i perioden andre kvartal 2007 til andre kvartal 2010 sin posisjon fra det sjette største til det nest største finanskonsernet i Norden målt i børsverdi. Tilsvarende tall for hele Europa er en forbedring fra 38. plass til 22. plass. Som følge av finansuroen er det stilt krav fra markedet og myndighetene om høyere kapitalisering i finansnæringen. Kapitalutvidelsen i desember 2009 og utviklingen så langt i 2010 bidro til at kjernekapitaldekningen, inkludert 50 prosent av delårsresultatet, økte fra 7,3 prosent ved utgangen av andre kvartal 2009 til 9,3 prosent. Kjernekapitaldekningen var uendret fra utgangen av Styret vurderer konsernet som godt kapitalisert i forhold til nåværende regulatoriske krav og nordiske konkurrenter. Vurderingen av samarbeidet med NORD/LB og mulig kjøp av deres eierandel på 49 prosent i DnB NORD som ble påbegynt ved utgangen av 2009, er ennå ikke avsluttet. Prosessen vil kunne gå videre gjennom andre halvår. Resultatregnskap for andre kvartal Netto renteinntekter 2. kvartal 2. kvartal Beløp i millioner kroner 2010 Endring 2009 Netto renteinntekter Utlåns- og innskuddsvolumer 152 Valutakurseffekter (137) Egenkapital og ikke rentebærende poster 84 Andre netto renteinntekter (10) Netto renteinntekter økte med 1,6 prosent fra andre kvartal Det var en nedgang i utlånsvolumene som følge av fallende valutakurser og begrenset kredittetterspørsel, men utviklingen mot slutten av kvartalet viste igjen en moderat utlånsvekst. Utlånsmarginene var uendret fra andre kvartal 2009 målt mot 3- måneders pengemarkedsrente. Det har de siste par årene vært en sterk vekst i reelle finansieringskostnader når det tas hensyn til kostnader ved nødvendig langsiktig finansiering. Kostnadene ved opptak av nye langsiktige lån er nå vesentlig høyere enn 3-måneders pengemarkedsrente. Innskuddsvolumene økte med 8,8 milliarder kroner fra andre kvartal 2009, mens innskuddsmarginene økte med 2 basispunkter. Det var fortsatt sterk konkurranse om innskuddene. Innskuddsdekningen økte fra 52,0 prosent i andre kvartal 2009 til 54,3 prosent. Netto andre driftsinntekter 2. kvartal 2. kvartal Beløp i millioner kroner 2010 Endring 2009 Netto andre driftsinntekter Gevinst Nordito Netto gevinster på valuta og renteinstrumenter 1) 774 Resultat fra tilknyttede selskaper 419 Urealisert tap på investeringseiendom i 2. kvartal Eiendomsmegling 33 Netto inntekter fra skadeforsikring 28 Netto aksjemarkedsrelaterte inntekter (39) Netto finans- og risikoresultat fra Vital 2) (471) Øvrige driftsinntekter 75 1) Eksklusive garantier. 2) Fratrukket garantert avkastning og tildeling til forsikringstagerne. Netto andre driftsinntekter økte med 78 prosent fra andre kvartal Korrigert for gevinsten ved fusjon av betalingsformidlingsselskapet Nordito og danske PBS Holding på 1,2 milliarder kroner, økte inntektene med 34,6 prosent. Eierandelen i det fusjonerte selskapet på 18,2 prosent vil bli behandlet som en aksjeinvestering og løpende vurdert til virkelig verdi. Høy volatilitet i finansmarkedene ga betydelige positive inntektseffekter av markedsverdijusteringer i kvartalet, mens det var vesentlige negative effekter av slike justeringer i andre kvartal Volatiliteten påvirket også tradinginntektene innen valuta og renter positivt, men ikke like sterkt som i første del av Den finansielle uroen og kraftig fall i aksjeinntektene førte til et krevende kvartal for Vital. Netto finans- og risikoresultat i Vital falt med 471 millioner kroner fra andre kvartal Driftskostnader Konsernets samlede kostnader økte med 413 millioner kroner fra andre kvartal Tallene inneholder imidlertid nedskrivninger av goodwill og immaterielle eiendeler knyttet til virksomheten i Sverige, DnB NORD og Postbanken på 591 millioner kroner i andre kvartal Tilsvarende nedskrivninger i andre kvartal 2009 var 291 millioner kroner. Tabellen nedenfor viser DnB NORs ordinære driftskostnader. 2. kvartal 2. kvartal Beløp i millioner kroner 2010 Endring 2009 Sum ordinære driftskostnader Kostnadsprogrammet (178) Restruktureringskostnader (3) Lønns- og prisvekst 140 Reklassifisering av markedsføringskostnader i DnB NOR Eiendom 66 IT-kostnader 59 Operasjonell leasing 44 Øvrige driftskostnader (14) Konsernets ordinære driftskostnader økte med 114 millioner kroner eller 2,5 prosent fra andre kvartal millioner kroner av veksten skyldtes at det i forbindelse med en justering av konsernets belønningsprogram i 2010 gjøres en kvartalsvis avsetning for forventet generell bonus til alle ansatte. I 2009 ble denne bonusen kostnadsført ved utgangen av året. Det er videre reklassifisert markedsføringskostnader på 66 millioner kroner i DnB NOR Eiendom som tidligere ble nettoført mot inntektene i regnskapet. Korrigert for endret regnskapsføring for disse forholdene var driftskostnadene relativt uendret fra andre kvartal Urevidert DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010

5 Nedskrivninger på engasjementer Samlede nedskrivninger på utlån var 878 millioner kroner i kvartalet, en markert nedgang fra millioner i andre kvartal Nedgangen skyldtes blant annet en styrket norsk økonomi og en forsiktig bedring av de internasjonale konjunkturene. Individuelle nedskrivninger i virksomheten utenom DnB NORD utgjorde 347 millioner kroner i andre kvartal 2010, en nedgang på 362 millioner fra andre kvartal Det var en nedgang i nedskrivninger i de fleste virksomhetsområder. Samlede nedskrivninger i DnB NORD utgjorde 699 millioner kroner i andre kvartal 2010, ned fra millioner i andre kvartal Nedskrivningene i DnB NORD var fremdeles høye sett i forhold til utlånsporteføljen, men den forbedrede utviklingen i internasjonal økonomi bidro til at nedskrivningene ble noe redusert. De samlede nedskrivningene i DnB NORD utgjorde 4,46 prosent av utlånsporteføljen, en nedgang fra 6,76 prosent i andre kvartal Det er fremdeles svak økonomisk utvikling i hele Baltikum, og usikkerheten er fortsatt stor. Netto misligholdte og netto tapsutsatte engasjementer utgjorde 21,4 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2010, en økning på 3 milliarder fra utgangen av andre kvartal Netto misligholdte og netto tapsutsatte engasjementer utgjorde 1,81 prosent av utlånsvolumet ved utgangen av kvartalet, en økning fra 1,56 prosent på tilsvarende tidspunkt i Skatt s skattekostnad var millioner kroner i andre kvartal 2010, en økning på millioner fra andre kvartal Sett i forhold til driftsresultat før skatt ble skatteprosenten redusert fra 44 til 35 i samme periode. Skatteprosenten i 2009 var spesielt høy som følge av utviklingen i DnB NORD, goodwillnedskrivninger, valutakurser og rentenivåer. Konsernets gjennomsnittlige skattekostnad i andre kvartal 2010 var fortsatt relativt høy som en følge av situasjonen i DnB NORD og svak utvikling i Vitals aksjeportefølje. Forretningsområdene DnB NORs virksomhet er delt inn i forretningsområdene Retail Norge, Storkunder og internasjonal, DnB NOR Markets og Forsikring og kapitalforvaltning. Forretningsområdene er selvstendige resultatområder og har ansvar for betjening av konsernets kunder og for det totale tilbudet av produkter. DnB NORD følges også opp som et eget resultatområde. Retail Norge Retail Norge har ansvar for betjening av konsernets 2,3 millioner personkunder og små og mellomstore bedriftskunder i regionnettet i Norge. En koordinert betjening i lokalmarkedene skal styrke relasjonen til kundene og øke kundetilfredsheten. Driftsresultat før skatt utgjorde millioner kroner i andre kvartal 2010, en reduksjon på 485 millioner sammenlignet med tilsvarende kvartal i Volumutviklingen var positiv og utviklingen i mislighold og nedskrivninger tilfredsstillende. 2. kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Netto renteinntekter (246) Andre driftsinntekter Sum inntekter (160) Ordinære driftskostnader Nedskrivning goodwill og immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger (493) Netto gevinster varige driftsmidler Netto nedskrivninger utlån (8) Driftsresultat før skatt (485) Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner Netto utlån til kunder 731,2 704,7 26,5 Innskudd fra kunder 368,0 365,0 2,9 Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) 20,8 31,2 Ordinær kostnadsgrad 57,5 52,8 Innskuddsdekning 50,3 51,8 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. Utlånene økte med 3,8 prosent fra andre kvartal 2009 til andre kvartal Siden årsskiftet har det vært vekst i utlån i både person- og bedriftsmarkedet. Lavt rentenivå bidro til å opprettholde høy etterspørsel etter boliglån, mens det var lav vekst i utlån til små og mellomstore bedrifter. Konkurransen om innskuddsmidlene var sterk, og innskuddene økte med 0,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2009, primært som følge av økte innskudd i personmarkedet. Innskuddsdekningen ble redusert fra 51,8 prosent i andre kvartal i 2009 til 50,3 prosent i andre kvartal Vektet rentemargin, definert som sum margininntekter på utlån og innskudd i forhold til summen av utlån og innskudd, utgjorde 1,26 prosent i andre kvartal 2010, en nedgang fra 1,31 prosent i andre kvartal året før. Reduksjonen skyldtes i stor grad den sterke konkurransen i det norske markedet. Retail Norge har konkurransedyktige produkter og ønsker å tilby gode priser i boliglånsmarkedet. Etterslepseffekter ved renteendringer påvirket også den vektede marginen. Slike effekter ga en midlertidig økning i marginene som følge av fallende rentenivå gjennom andre kvartal 2009 og en tilsvarende negativ effekt som følge av økning i rentenivået hittil i Endring i regnskapsmessig behandling av kundebetalte markedsføringskostnader i DnB NOR Eiendom medførte en økning i både kostnader og inntekter på 66 millioner kroner sammenlignet med andre kvartal Korrigert for disse bruttoføringene var andre driftsinntekter relativt stabile sammenlignet med andre kvartal i Fratrukket bruttoførte markedsføringskostnader økte ordinære kostnader med 2,8 prosent sammenlignet med andre kvartal Avskrivninger på operasjonell leasing i DnB NOR Finans økte med 44 millioner kroner som følge av økte volumer. For øvrig var kostnadene påvirket av generell lønnsvekst og effektiviseringstiltak i konsernets kostnadsprogram, som ga redusert bemanning i den norske delen av virksomheten. Bemanningen utgjorde årsverk ved utgangen av juni Retail Norge skrev ned goodwill på investeringen i Svensk Fastighetsförmedling med 232 millioner svenske kroner, tilsvarende 194 millioner norske kroner, i andre kvartal. Bakgrunnen for nedskrivningen var endret strategi i Sverige, hvor DnB NOR ikke lenger satser på å bygge opp en egen boliglånsportefølje. Med den siste nedskrivningen er all balanseført goodwill knyttet til denne investeringen nedskrevet. Selskapet fortsetter sin eiendomsmeglingsvirksomhet i nært samarbeid med DnB NOR Eiendom og vil i fremtiden formidle boliglån gjennom en samarbeidsavtale med tredjepart i Sverige. DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 Urevidert 5

6 Kvaliteten i utlånsporteføljen var solid, med lave netto nedskrivninger for både person- og bedriftskunder. Netto nedskrivninger i prosent av netto utlån ble redusert fra 0,17 i andre kvartal i 2009 til 0,16 i andre kvartal Netto nedskrevne engasjementer utgjorde 4,8 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, som var en reduksjon på 0,9 milliarder kroner fra året før. Markedsandelen av kreditt til lønnstagere var 28,4 prosent ved utgangen av april 2010, som var en liten økning fra utgangen av andre kvartal Markedsandelen av total sparing fra lønnstagere utgjorde 34,4 prosent, mens markedsandelen av kundeinnskudd var 23 prosent. 31. mai vedtok styret at merkevaren Postbanken gradvis skal integreres i DnB NOR-merkevaren, noe som er et viktig skritt på veien mot å bli Hele Norges bank. Målet er å styrke kundetilfredsheten og bygge en sterk felles kultur. Samlet sett får kundene et enda bredere distribusjonsnett og produktspekter enn før. DnB NOR vant "Customer innovation award 2010" for innovativ kundeservice på tvers av kanaler. Genesys/Alcatel-Lucent sto bak prisen, der 200 firmaer fra USA og Europa ble vurdert. Spesielt trekkes SMS-tjenestene frem som sterke, og banken scorer høyt på effektiviteten i selvbetjeningen. Utover høsten vil det bli innført automatisk godkjenning og signering av opplåning innenfor eksisterende sikkerhet. Finanskrisen har ført til forslag om skjerpet internasjonalt regelverk for å styrke kapitalen og likviditeten i bankene. Norge har klart seg godt gjennom den økonomiske lavkonjunkturen, men slike krav til økt stabil finansiering ventes også i Norge. Konkurransen om stabile innskuddsmidler vil øke som følge av dette. Det ventes et stigende, men fortsatt lavt rentenivå fremover. Boliglån ventes å stå for det meste av utlånsveksten, mens det ventes en svak vekst for utlån til næringslivet. Prispress på boliglån med lav risiko ventes å vedvare. Netto nedskrivninger i bedriftskundesegmentet i Retail Norge ventes å øke noe fra det forholdsvis lave nivået i første del av Storkunder og internasjonal Storkunder og internasjonal tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester til norske og internasjonale næringslivsaktører og viderefører satsingen på sterk bransjekunnskap innen utvalgte områder. Resultatet i andre kvartal 2010 var tilfredsstillende i krevende norske og internasjonale markeder. Driftsresultat før skatt var millioner kroner, en økning på 58 millioner i forhold til resultatet i andre kvartal kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Netto renteinntekter Andre driftsinntekter (358) Sum inntekter (259) Driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger (298) Netto gevinster varige driftsmidler Netto nedskrivninger utlån (356) Driftsresultat før skatt Kredittetterspørselen og markedsaktivitetene i andre kvartal reflekterte et lavere aktivitetsnivå enn i andre kvartal Utlånene ble redusert med 8,4 prosent fra andre kvartal 2009 til tilsvarende periode i Justert for endringer i valutakurser var reduksjonen på 3,6 prosent i samme periode. Utlånene i andre kvartal 2010 var 11,7 milliarder kroner høyere enn i første kvartal Innskuddene ble redusert i andre kvartal 2010 sammenlignet med tilsvarende periode i 2009, primært som følge av en styrket kronekurs. Innskuddsdekningen økte med 2,9 prosentpoeng fra andre kvartal 2009, men var tilnærmet uendret fra første kvartal Utlånsmarginene målt mot pengemarkedsrenten utgjorde 1,40 prosent i andre kvartal, en økning på 0,17 prosentpoeng fra tilsvarende periode i 2009 og en økning på 0,05 prosentpoeng fra første kvartal Marginøkningen bidro blant annet til å dekke høyere kostnader for nødvendig langsiktig finansiering. Sterk konkurranse om innskuddsmidler førte til en reduksjon i innskuddsmarginer på 0,05 prosentpoeng fra andre kvartal 2009 til 0,11 prosent i andre kvartal Reduksjonen i andre driftsinntekter skyldtes blant annet høye inntekter fra valuta- og renteinstrumenter på enkeltforretninger i andre kvartal 2009, som ikke gjentok seg i Effekter av verdivurdering av overtatte eiendeler i form av aksjer i andre kvartal 2010 påvirket også sammenligningen negativt. Driftskostnadene økte med 5,8 prosent fra andre kvartal Fra første kvartal 2010 økte kostnadene med 2,4 prosent. Storkunder og internasjonal hadde årsverk ved utgangen av kvartalet, hvorav 622 utenfor Norge. Kvaliteten i utlånsporteføljene var fortsatt god og viste en positiv utvikling fra foregående kvartaler som følge av gode kontrollrutiner og aktivt forebyggende arbeid. Enkelte bedriftskunder og kundesegmenter vil likevel kunne møte utfordringer dersom den makroøkonomiske utviklingen skulle svekkes. Individuelle nedskrivninger var på et lavere nivå enn i både andre kvartal 2009 og første kvartal 2010 og utgjorde på årlig basis 0,07 prosent av netto utlån til kunder, en reduksjon fra 0,43 prosent i andre kvartal Netto nedskrevne engasjementer utgjorde 5,6 milliarder kroner ved utgangen av juni 2010, en nedgang på 0,3 milliarder fra utgangen av første kvartal Tilsvarende tall ved utgangen av andre kvartal 2009 var 4,9 milliarder kroner. Storkunder og internasjonal vil med sin solide fagkompetanse bistå kundene med gode løsninger, tett oppfølging og god støtte. DnB NOR vil prioritere å beholde og utvikle sterke, langsiktige og lønnsomme kunderelasjoner. Det ventes noe økning i kredittetterspørselen, fortsatt press på innskuddsmarginene og noe økte utlånsmarginer utover i DnB NOR Markets DnB NOR Markets er Norges største verdipapirforetak og betjener kunder fra hovedkontoret i Oslo, 13 regionale meglerbord i Norge, seks internasjonale kontorer samt gjennom elektroniske kanaler. DnB NOR Markets oppnådde et tilfredsstillende resultat i andre kvartal Driftsresultat før skatt utgjorde 984 millioner kroner, en nedgang på 293 millioner sammenlignet med ett år tidligere. Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner Netto utlån til kunder 355,2 387,7 (32,5) Innskudd fra kunder 222,4 231,6 (9,2) Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) 13,4 13,9 Kostnadsgrad 31,1 26,5 Innskuddsdekning 62,6 59,7 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. 6 Urevidert DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010

7 2. kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Valuta og rente- og råvarederivater (253) Investeringsprodukter (129) Corporate finance Verdipapirtjenester Sum kundeinntekter (310) Inntekter fra egenhandel Renter av allokert kapital Sum inntekter (280) Driftskostnader Driftsresultat før nedskrivninger (293) Netto gevinster varige driftsmidler Netto nedskrivninger utlån Driftsresultat før skatt (293) Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) 40,6 67,1 Kostnadsgrad 32,9 26,9 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. Samlede kundeinntekter var 687 millioner kroner, som var en nedgang på 310 millioner sammenlignet med andre kvartal i Økt uro i markedene som følge av gjeldskrisen i Europa bidro til stor volatilitet i renter, valutakurser og råvarepriser, noe som påvirket tradinginntektene innenfor valuta og renter positivt. Antall årsverk var 676 ved utgangen av andre kvartal 2010, og kostnadsgraden var 32,9 prosent. Lavere aktivitetsnivå i næringslivet bidro til en reduksjon i kundeinntekter fra valuta, renter og råvarer. Negativ kredittvekst i bedriftskundesegmentet i Norge bidro til lav etterspørsel etter rentesikringer. Økt volatilitet bidro likevel til høy aktivitet og økte inntekter innen valuta og råvarer gjennom kvartalet. Kundeinntekter fra verdipapirer og andre investeringsprodukter ble redusert sammenlignet med andre kvartal Markedsuroen med stor volatilitet gjorde investorene mer avventende og medførte lavere kundeaktivitet. Den nordiske aksjeanalysedekningen ble utvidet etter ansettelse av flere nye aksjeanalytikere. DnB NOR Markets gjennomførte en rekke aksjeemisjoner i andre kvartal 2010, blant annet for REC, SAS, Sparebank1 SMN og PCI Biotech, noe som bidro til å øke kundeinntekter fra corporate finance. Det var god aktivitet i Asia. Inntektene fra fremmedkapitalfinansiering økte i USA og Sverige. DnB NOR ble kåret til "Best Debt Bank" i Norden av tidsskriftet Global Finance Awards. Høyere emisjonsaktivitet og børsverdier bidro til økning i kundeinntekter fra verdipapirtjenester sammenlignet med andre kvartal Inntekter fra valutaobligasjonsporteføljen var 265 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 313 millioner i andre kvartal Inntekter fra market-making og annen egenhandel, hovedsakelig innen renter og valuta, utgjorde 474 millioner kroner, som var en økning på 73 millioner sammenlignet med andre kvartal i Utviklingen i aksje-, kreditt-, råvare-, valuta- og rentemarkedene vil fortsatt være avgjørende for forretningsområdets resultater fremover. Forsikring og kapitalforvaltning Forretningsområdet Forsikring og kapitalforvaltning har ansvar for livsforsikring, pensjonssparing, kapitalforvaltning og skadeforsikring i og omfatter selskapene Vital, DnB NOR Kapitalforvaltning og DnB NOR Skadeforsikring. Driftsresultat før skatt utgjorde minus 32 millioner kroner i andre kvartal 2010, som var en reduksjon på 335 millioner fra tilsvarende periode i kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Sum inntekter (422) Driftskostnader (87) Driftsresultat før skatt (32) 303 (335) Skatt (161) Resultat etter skatt (151) 23 (174) Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden) Forvaltet kapital 506,4 516,2 (9,8) Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) (4,9) 1,0 Kostnadsgrad 106,3 67,1 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. Vital Vitals resultat før skatt for andre kvartal 2010 ble minus 102 millioner kroner, som var en nedgang på 402 millioner i forhold til andre kvartal Nedgangen skyldtes det kraftige fallet i børskurser på aksjer mot slutten av andre kvartal. 2. kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Renteresultat (667) 766 (1 433) - herav verdiendring eiendommer 28 (340) 368 Fra tilleggsavsetninger 38 (181) 219 Risikoresultat (46) 65 (111) Administrasjonsresultat 8 (73) 81 Fortjeneste på risiko og rentegaranti Annet 4 (1) 5 Midler tilført forsikringskunder (423) 395 (817) Driftsresultat før skatt (102) 299 (402) Skatt (181) Resultat etter skatt (199) 21 (220) Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden) Totale eiendeler 244,7 226,8 17,9 Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) (6,9) 0,8 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. Avkastningen i Vitals porteføljer gjenspeiler uroen i aksje- og rentemarkedet. I første halvår 2010 oppnådde Vital en bokført og verdijustert avkastning på kollektivporteføljen på henholdsvis 2,1 og 1,4 prosent, eksklusive verdiendringer i obligasjoner som holdes til forfall. Markedsverdiene på obligasjoner som holdes til forfall, har utviklet seg positivt i 2010 og økte med millioner kroner i første halvår. Inklusive disse verdiendringene ble det verdijusterte avkastningstallet 2,0 prosent. I andre kvartal 2010 oppnådde Vital en bokført avkastning på kollektivporteføljen på 0,5 prosent. Den bokførte avkastningen var høyere enn rentegarantien i alle porteføljer utenom Offensivporteføljen. Vital har et godt fundament i porteføljen med rundt halvparten av midlene plassert i holde-til-forfall obligasjoner og eiendom med en løpende avkastning på 5 prosent. Disse plasseringene bidrar til å stabilisere avkastningen. Eiendomsporteføljen ga en total direkteavkastning på 1,5 prosent i andre kvartal Vital solgte eiendommer for 58,1 millioner kroner i kvartalet. Det var en negativ avkastning i selskapsporteføljen på minus 0,2 prosent. Ved utgangen av andre kvartal var sum eiendeler 245 milliarder kroner, en økning på 5,3 prosent siden utgangen av Kundefondene i innskuddspensjon utgjorde 9,8 milliarder kroner, en økning på 14,1 prosent fra årsskiftet. DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 Urevidert 7

8 Premieinntektene ble 11,6 milliarder kroner i første halvår 2010, en økning på 0,5 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i Premieinntektene i bedriftsmarkedet var 9,5 milliarder kroner, en økning på 0,8 prosent fra første halvår Premieinntektene i personmarkedet var 2,1 milliarder kroner, en reduksjon på 0,7 prosent fra første halvår Den markedsrapporterte flyttebalansen i andre kvartal 2010 ble 241 millioner kroner, sammenlignet med 4 millioner i andre kvartal For året 2009 var den markedsrapporterte flyttebalansen positiv med 1 milliard kroner. Risikoresultatet ble negativt med 46 millioner kroner, en nedgang fra et positivt resultat på 66 millioner i tilsvarende periode i Det ble i andre kvartal 2010 avsatt 243 millioner kroner til oppreservering for forlenget levealder for individuelle rente- og pensjonsforsikringer samt kollektiv foreningspensjon, hvorav 184 millioner ble belastet eier. Ettersom renteresultatet fra gammel individualportefølje ikke var tilstrekkelig høyt til å dekke avsetning til økt levealder, ble eier belastet en høyere andel av avsetningen enn 35 prosent. Dersom renteresultatet i andre halvår blir tilstrekkelig, vil andelen utover 35 prosent tilbakeføres. Ved utgangen av andre kvartal var soliditetskapitalen 21 milliarder kroner, sammenlignet med 20,4 milliarder ved utgangen av Kapitaldekningen var 10,3 prosent, godt innenfor kravet på 8 prosent. Vital hadde en markedsandel av totale kundemidler på 30,3 prosent ved utgangen av første kvartal 2010, en reduksjon på 1,5 prosentpoeng fra utgangen av Nedgangen skyldes at en eksisterende aktør er inkludert i FNOs statistikk fra og med Vitals markedsandel innenfor kollektiv pensjon var 41,5 prosent, en fremgang på 0,2 prosentpoeng fra årsskiftet. I personmarkedet var markedsandelen 53 prosent, en fremgang på 0,6 prosentpoeng. Markedsandelen for innskuddspensjon var 28,8 prosent ved utgangen av første kvartal 2010, en reduksjon fra 29 prosent ved årsskiftet. Vitals resultat for første halvår var preget av urolige finansmarkeder og avsetninger i forbindelse med forventninger om forlenget levealder. Fortsatt uro i finansmarkedene og et vedvarende lavt rentenivå kan gi utfordringer i forhold til den garanterte renten i kollektivporteføljen. Vital støtter arbeidet som nå er initiert fra Finanstilsynet med tanke på å sette ned grunnlagsrenten. Vital oppnådde gode effekter av selskapets offensive program for å bedre kunderelasjonene og redusere kostnadene. Både antall årsverk og kostnadsnivå er i tråd med programmets mål. Banklovkommisjonens innstilling om tjenestepensjoner ble lagt frem i mai. Vital arbeider nå for fullt med å forberede tilpasninger av systemer og produkter til nytt regelverk. Etterspørselen etter informasjon rundt reformen er fortsatt betydelig, og det er iverksatt flere tiltak, både eksternt og internt, for å etterkomme behovet. DnB NOR Kapitalforvaltning DnB NOR Kapitalforvaltning oppnådde et driftsresultat før skatt på 83 millioner kroner i andre kvartal 2010, en økning på 53 millioner fra andre kvartal Gode forvaltningsresultater ga avkastningsbaserte honorarer på 38 millioner kroner i andre kvartal 2010, en økning på 17 millioner fra andre kvartal kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Netto renteinntekter 5 (4) 9 Forvaltningsinntekter - fra personkunder fra institusjonelle kunder (9) Andre driftsinntekter (1) 3 (4) Sum inntekter Driftskostnader (39) Driftsresultat før nedskrivninger Netto gevinster varige driftsmidler Driftsresultat før skatt Balanse i milliarder kroner (ved utgangen av perioden) Kapital til forvaltning 454,0 464,5 (10,5) Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) 37,6 13,6 Kostnadsgrad 62,4 85,4 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. Forvaltningsinntektene, inklusive avkastningsbaserte inntekter, økte med 9 millioner kroner, tilsvarende 4,3 prosent, fra andre kvartal Forvaltningskapitalen ble redusert med 10,5 milliarder kroner fra andre kvartal Markedsverdien av forvaltet kapital økte med 38,2 milliarder kroner som følge av markedsutviklingen de siste 12 måneder, og forvaltningskapitalen økte med 1,2 milliarder som følge av valutakursendringer. Utviklingen i nettosalget de siste 12 måneder ga en reduksjon i forvaltet kapital på 49,9 milliarder kroner. En reforhandlet avtale med Skandia Liv ga en stor reduksjon i forvaltet kapital i løpet av Utviklingen i 2010 har vært positiv. Midler til forvaltning fra personmarkedet og for institusjonelle kunder utgjorde henholdsvis 55 og 399 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. DnB NOR Kapitalforvaltning er en av landets største tilbydere av verdipapirfond og diskresjonær formuesforvaltning med en markedsandel på 24,9 prosent av totalmarkedet i Norge ved utgangen av mai For fond til norske personkunder var markedsandelen 30 prosent, mens andelen for fond til norske institusjonelle kunder var 21,5 prosent. Ved utgangen av perioden var antall spareavtaler i det norske fondsmarkedet rundt , og årlig tegnet beløp utgjorde om lag 3 milliarder kroner. Ved utgangen av mai 2010 hadde 42 prosent av DnB NOR-fondene fire eller fem stjerner fra ratingselskapet Morningstar. DnB NOR Kapitalforvaltning venter økning i privat finansiell sparing både i Norge og Sverige. Konkurransen om sparemidler medfører behov for utvikling og tilpassing av produkter og tjenester. DnB NOR Kapitalforvaltning har justert forvaltningshonoraret på enkelte fond for å bli mer konkurransedyktig og har utviklet nye produkter tilpasset kundenes behov. Resultatutviklingen for virksomheten vil i stor grad påvirkes av investorenes forventninger til utviklingen i finansmarkedene og tilliten til aksjemarkedet. DnB NORD DnB NORD er eid med 51 prosent av DnB NOR og har sin hovedvirksomhet i Baltikum og Polen. Virksomheten i Baltikum har blitt spesielt hardt rammet av nedgangskonjunkturene. DnB NORD hadde et driftsresultat før skatt på minus 905 millioner kroner i andre kvartal Resultatet i kvartalet var fortsatt svakt, delvis som følge av nedskrivning av immaterielle eiendeler, men den underliggende inntjeningen viste likevel en vesentlig bedring i forhold til resultatet i andre kvartal Urevidert DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010

9 2. kvartal 2. kvartal Resultat i millioner kroner Endring Netto renteinntekter Andre driftsinntekter (62) Sum inntekter (42) Ordinære driftskostnader (59) Nedskrivning goodwill og immaterielle eiendeler (224) Sum driftskostnader (283) Driftsresultat før nedskrivninger (197) (439) 242 Netto gevinster varige driftsmidler (8) 6 (14) Netto nedskrivninger utlån (753) Driftsresultat før skatt (905) (1 886) 981 Gjennomsnittlige balanseposter i milliarder kroner Netto utlån til kunder 62,6 86,0 (23,4) Innskudd fra kunder 22,4 21,7 0,6 Nøkkeltall i prosent Avkastning på allokert kapital 1) (31,6) (54,2) Ordinær kostnadsgrad 69,2 75,0 Innskuddsdekning 35,7 25,3 1) Beregnet på grunnlag av allokert risikojustert kapital. Sammenlignet med andre kvartal 2009 viste utlån en reduksjon på 27,2 prosent. Utviklingen ble påvirket av at om lag halvparten av porteføljen i Danmark og Finland, tilsvarende 7,6 milliarder kroner, ble solgt til DnB NOR ved utgangen av Fra utgangen av 2009 til utgangen av første halvår 2010 ble utlånene redusert med 6,0 milliarder kroner eller 8,8 prosent. En styrket norsk krone i perioden bidro til reduksjonen, og korrigert for valutakurseffekter var nedgangen på 4,8 prosent. Netto renteinntekter viste en bedring fra andre kvartal 2009 til tross for reduserte volumer. DnB NORD har iverksatt tiltak for å reprise utlånsmassen for å øke marginene i lys av økt risiko og økte finansieringskostnader, mens det er et generelt press på innskuddsmarginene som følge av sterk konkurranse om innskuddsmidler. Nedgangen i andre driftsinntekter fra andre kvartal 2009 skyldtes for en stor del at økte kredittmarginer i andre kvartal 2010 ga en reduksjon i netto gevinster på finansielle instrumenter som vurderes til virkelig verdi. Ordinære driftskostnader ble redusert med 14,9 prosent fra andre kvartal DnB NORD har god kontroll på kostnadsutviklingen. Immaterielle eiendeler i DnB NORD ble skrevet ned med 346 millioner kroner i andre kvartal. Nedskrivningen gjaldt utviklingen av ny IT-infrastruktur for virksomheten som skal gi felles løsninger på tvers av landegrensene. Som følge av vesentlige endringer i rammebetingelser og prosjektets forutsetninger er det blitt utarbeidet en ny implementeringsplan og oppdaterte kostnadsestimater. Endringene medførte en nedskrivning av balanseførte systeminvesteringer i andre kvartal I andre kvartal 2009 ble det foretatt en nedskrivning av goodwill i Latvia og Litauen med til sammen 570 millioner kroner. Netto nedskrivninger på utlån omregnet på årsbasis i forhold til utlån utgjorde 4,46 prosent i andre kvartal 2010, som var en økning fra 3,43 prosent i første kvartal i 2010, men en nedgang fra 6,76 prosent i andre kvartal DnB NORD venter at nedskrivningene på utlån vil reduseres fra 2009, selv om nivået i 2010 også ventes å bli relativt høyt. Nedgangen i nedskrivningene ventes å fortsette de kommende årene. Det ventes at økonomien i de baltiske statene vil være svak også i 2010, men det er indikasjoner på en stabilisering og vekst i enkelte næringer. DnB NORD vil konsentrere seg om å konsolidere virksomheten, redusere tapene og forbedre kostnadseffektiviteten. På lengre sikt venter DnB NORD at veksten i regionen igjen vil overstige gjennomsnittet for Europa. Den makroøkonomiske utviklingen i Polen har vært relativt robust sammenlignet med de baltiske statene. DnB NORDs polske virksomhet er i positiv utvikling og vil styrke markedsposisjonen gjennom utvikling av nye produkter og tjenester for personkunder. Balanse og likviditet forvaltet totalt milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2010, en økning på 149 milliarder eller 7,1 prosent fra ett år tidligere. Eiendelene i konsernets balanse utgjorde milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, sammenlignet med milliarder ett år tidligere. Vitals totale balanse utgjorde henholdsvis 245 og 227 milliarder kroner på de samme tidspunktene. Målt i norske kroner gikk netto utlån til kunder ned med 9,8 milliarder kroner eller 0,8 prosent fra utgangen av andre kvartal Korrigert for valutakurseffekter økte utlånene med 7 milliarder kroner. Kundeinnskuddene økte med 10,5 milliarder kroner eller 1,7 prosent i samme periode. Korrigert for valutakurseffekter var det en økning i kundeinnskudd på 15 milliarder kroner. Innskuddsdekningen i konsernet økte fra 52,5 prosent ved utgangen av andre kvartal 2009 til 53,9 prosent. Innskuddsdekningen i DnB NOR Bank ASA økte fra 80,9 prosent til 95,1 prosent i samme periode. Overføring av lån til DnB NOR Boligkreditt var den viktigste årsaken til økningen i DnB NOR Bank ASA. For å holde konsernets likviditetsrisiko på et lavt nivå blir utlån i hovedsak finansiert med innskudd fra kunder, langsiktig verdipapirgjeld og ansvarlig kapital. Konsernet har en selvpålagt ramme som innebærer at slik langsiktig eller stabil finansiering skal utgjøre minimum 90 prosent av kundeutlånene. For den kortsiktige finansieringen er det satt konservative rammer for refinansieringsbehovet. Konsernet holdt seg godt innenfor disse likviditetsrammene i andre kvartal. I de kortsiktige internasjonale pengemarkedene var det god tilgang på finansiering, men aktiviteten var fortsatt mer fokusert på løpetider under tre måneder enn før finanskrisen, blant annet som følge av markedsuro knyttet til den statsfinansielle stillingen i flere land. Et ytterligere bidrag til denne kortsiktigheten kom i løpet av andre kvartal ved at de amerikanske pengemarkedsfondene som er store investorer i markedene for commercial papers, nå er pålagt nye reguleringer som bidrar til å trekke ned den gjennomsnittlige løpetiden på deres pengemarkedsplasseringer. Fortsatt er markedet selektivt ved at de største bankene, som har god rating, har markert bedre tilgang på likviditet enn andre banker. Markedsuroen bidro også til at aktiviteten i markedet for langsiktig finansiering til banker var lav i andre kvartal. Mot slutten av kvartalet var det tegn til noe høyere aktivitet, men også her i et meget selektivt marked. Nivået på bankenes kostnader knyttet til nye langsiktige innlån var økende gjennom kvartalet og fortsatt betydelig høyere enn før finanskrisen. Til tross for krevende markeder har DnB NOR hatt god tilgang til markedet og la ut både seniorlån og obligasjoner med fortrinnsrett i første halvår på til sammen 8,2 milliarder euro. Gjennomsnittlig restløpetid på porteføljen av senior obligasjonsinnlån og obligasjoner med fortrinnsrett i DnB NOR Bank var 3,3 år ved utgangen av andre kvartal, sammenlignet med 2,9 år ett år tidligere. Risikoforhold og kapitaldekning Stabiliseringen av den økonomiske utviklingen fortsatte i andre kvartal selv om uroen rundt den statsfinansielle utviklingen i deler av Europa medførte fornyet uro i kapitalmarkedene. Behovet for nedskrivninger ble redusert. Utviklingen i misligholdte og tapsutsatte engasjementer har stabilisert seg og kredittkvaliteten i den friske porteføljen var stabil og god. Eksponeringer mot norsk økonomi ga små nedskrivninger. Kapitalmarkedene var i ferd med å normaliseres, og tilgangen på finansiering ble bedret, men til priser som fortsatt lå vesentlig over de nivåene som gjaldt før finanskrisen startet i kvantifiserer risiko gjennom beregning av risikojustert kapital. Netto risikojustert kapital gikk i andre kvartal DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010 Urevidert 9

10 2010 opp med 2,9 milliarder kroner sammenlignet med første kvartal, til 61,9 milliarder. Tabellen nedenfor viser utviklingen i risikojustert kapital. 30. juni 31. mars 31. des. 30. juni Beløp i milliarder kroner Kredittrisiko 48,9 47,4 50,9 57,6 Markedsrisiko 4,3 3,8 3,7 4,4 Markeds- og forsikringsrisiko i livsforsikring 12,4 11,1 10,5 6,5 Risiko i skadeforsikring 0,6 0,6 0,5 0,0 Operasjonell risiko 7,8 7,8 7,2 6,7 Forretningsrisiko 4,5 4,5 4,1 4,0 Brutto risikojustert kapitalbehov 78,4 75,2 76,9 79,2 Diversifikasjonseffekt 1) (16,5) (16,2) (14,8) (11,9) Netto risikojustert kapitalbehov 61,9 59,0 62,1 67,3 Diversifikasjonseffekt i prosent av brutto risikojustert kapitalbehov 1) 21,1 21,5 19,3 15,0 1) Diversifikasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. Økningen i risikojustert kapital skyldtes en økning i kredittrisiko, markedsrisiko i bankvirksomheten og markedsrisiko i livsforsikringsvirksomheten. Den norske kronen var i andre kvartal relativt stabil mot euro, men svekket seg med knappe 10 prosent mot dollar. Det medførte en ikke ubetydelig økning i kreditteksponeringen målt i kroner. Økningen i risikojustert kapital for kreditt skyldtes i all hovedsak denne valutakurseffekten. Den målte kredittkvaliteten var noe bedret. Fraktratene i shipping utviklet seg i hovedsak positivt i første halvår. Situasjonen bedret seg også innen containersegmentet, som har blitt hardest rammet av nedgangen i verdenshandelen. Betydelig levering av ny tonnasje i flere shippingsegmenter fremover er likevel en betydelig risikofaktor. Den stabile økonomiske utviklingen i Norge medførte fortsatt økende boligpriser. Etterspørselen etter næringseiendom i Norge er noe tiltagende, og markedet har igjen begynt å fungere med høyere omsetningsvolumer og gunstigere prisutvikling. Det var en markant reduksjon i nedskrivninger på utlån i Baltikum, og utviklingen hittil i 2010 bekrefter at den økonomiske utviklingen i regionen har passert bunnpunktet. Arbeidsledigheten i regionen var imidlertid fremdeles høy og aktivitetsnivået lavt. Risikoen i Vital økte vesentlig i andre kvartal. Nedgang i aksjemarkedene og det langsiktige rentenivået økte risikoen knyttet til kundenes rentegaranti. På grunn av forventning om bedrede markeder og et ønske om langsiktighet i forvaltningen har Vital, til tross for den negative markedsutviklingen og redusert kursreguleringsfond, valgt å opprettholde aksjeeksponeringen. Aksjeandelen er på grunn av kursutviklingen redusert fra 16,1 prosent ved utgangen av første kvartal 2010 til 15,6 prosent ved utgangen av andre kvartal. Avsetninger for økt forventet levealder bidrar fortsatt til høyere risikojustert kapital knyttet til pensjonsproduktene i Vital. Risikojustert kapital for markedsrisiko utenom livsforsikringsvirksomheten økte med 0,4 milliarder kroner i kvartalet. Det skyldtes i hovedsak verdiøkninger i egenkapitalinvesteringene som følge av fusjonen mellom Nordito og PBS Holding. Det var også en mindre økning i rammene for renterisiko i handelsvirksomheten. Den operasjonelle risikoen målt ved inntrufne hendelser var stabil og lav. Beregningsgrunnlaget for den formelle kapitaldekningen gikk opp med 48,3 milliarder kroner fra første kvartal 2010, til milliarder. Bankkonsernets risikovektede beregningsgrunnlag kan i henhold til overgangsreglene for Basel II ikke være lavere enn 80 prosent av Basel I-målingen. Reglene skal videreføres til og med utgangen av Reduksjonen utgjorde 11 prosent, slik at begrensningene etter overgangsreglene ikke var effektive ved utgangen av kvartalet. Kjernekapitaldekningen utgjorde 9,3 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 11,9 prosent, inklusive 50 prosent av halvårsresultatet. Dersom man beregner kapitaldekningen basert på full IRB-måling av risikovektet volum, ville kjernekapitalandelen også vært 11,9 prosent. Makroøkonomisk utvikling Utviklingen i internasjonal økonomi har i de siste kvartaler vært preget av moderat oppgang. Asia har ledet an i den økonomiske gjeninnhentingen etter finanskrisen. Amerikansk økonomi har vokst markert siden sommeren 2009, mens utviklingen har vært svak i Europa. Internasjonale finansmarkeder ble våren 2010 rammet av ny uro. I flere land, særlig i Sør-Europa, har tiltak for å motvirke finanskrisen svekket statsfinansene så mye at aktørene i finansmarkedene er blitt bekymret for mislighold av statsgjeld. Økt statsgjeld og økt rente på statsobligasjoner tvinger mange land til å stramme inn finanspolitikken tidligere enn konjunktursituasjonen skulle tilsi. Det kan medføre at den økonomiske veksten blir svakere enn tidligere antatt. Faren for mislighold av statsgjeld har også skapt frykt for store tap i banker som eier slik gjeld. Det kan føre til en restriktiv utlånspolitikk både mellom banker og til kundene. En omfattende stabiliseringspakke utarbeidet av IMF og eurolandene som ble presentert i begynnelsen av mai, har til en viss grad bidratt til å roe ned finansmarkedene. Fortsatt er det imidlertid betydelig usikkerhet, og mye tyder på at problemene relatert til statsgjeld ikke vil være over med det første. Amerikansk økonomi har hatt en markert gjeninnhenting siden I første kvartal 2010 vokste den amerikanske økonomien med en årlig rate på tre prosent, etter en vekst på hele 5,6 prosent i kvartalet før. Lageroppbygging etter den kraftige reduksjonen i 2008 og 2009 og finanspolitiske stimulanser har vært viktige bidragsytere til den økonomiske veksten. Mens europeiske myndigheter strammer inn, har amerikanske myndigheter vært tilbakeholdne med å reversere de finanspolitiske stimulansene. Høy og raskt stigende statsgjeld er imidlertid et økende problem også i USA, slik at strammere finanspolitikk kan tvinge seg frem relativt snart. Høy gjeld vil trolig dempe husholdningenes etterspørsel. Det ventes en BNP-vekst på omtrent 3 prosent i USA i både 2010 og I Eurosonen vokste BNP med bare 0,2 prosent i første kvartal, opp fra 0,1 prosent i kvartalet før. Consensus Forecast venter nå en vekst i Eurosonen på 1,1 prosent i 2010 og 1,4 prosent i I Baltikum har eksporten av varer og tjenester gitt en god økonomisk stimulans de siste kvartalene, mens innenlandsk etterspørsel fortsatt utvikler seg forholdsvis svakt. I 2011 vil trolig også forbruk og investeringer bidra positivt og skal, i følge Consensus Forecast, gi en BNP-vekst på om lag 3,5 prosent i Estland og 2,5 prosent i Latvia og Litauen. Norsk økonomi har hatt en begrenset vekst siden andre halvår BNP for Fastlands-Norge økte med bare 0,1 prosent i første kvartal Offentlig og privat forbruk trakk opp, men privat forbruk utviklet seg likevel svakere enn tidligere antatt. Denne utviklingen fortsatte inn i andre kvartal. Investeringene i Fastlands- Norge trakk kraftig ned i første kvartal med et fall på over 12 prosent. Svak investeringsutvikling bidro også til lavere kredittvekst, og den årlige veksten i kreditt til innenlandske ikke-finansielle foretak ble redusert fra en økning på i overkant av 20 prosent sommeren 2008 til en nedgang på 1,1 prosent i mai De siste månedene har imidlertid kredittveksten for foretakene igjen økt noe. Husholdningenes gjeld økte med 6,4 prosent fra mai 2009 til tilsvarende måned i 2010, en lav vekst sammenlignet med de foregående årene. Et lyspunkt i norsk økonomi er at arbeidsledig- 10 Urevidert DnB NOR rapport for 1. halvår og 2. kvartal 2010

DNB-konsernet. (urevidert)

DNB-konsernet. (urevidert) 1 Rapport for 1. kvartal 2012 (urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 1. kvartal 1. kvartal Året Året Netto renteinntekter 6 653 6 018 25 252 23 436 Netto provisjonsinntekter, kjerneaktiviteter 1) 1 750

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2002

Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 Rapport for 2. kvartal 2002 3 Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 1 998 millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2010

Rapport 1. kvartal 2010 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 28. april 2010 Rapport 1. kvartal 2010 Solid resultat høyere inntekter og lavere tap på utlån Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Nordeas resultat

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET

nye rammebetingelser DNB-konsernet årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET nye rammebetingelser årsrapport 2012 a Årsrapport 2012 DNB-KONSERNET VIKTIGE HENDELSER I 2012 1. KVartal 2. KVartal Finanstilsynets nye regler om minst 15 prosent egenkapital for boliglånskunder trådte

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER. 1.-4. kvartal 2010 RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 1.-4. kvartal 2010 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 8 4 Banker 13 5 Finansieringsforetak 22 6 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 212 Dato: 21.8.212 SEKSJON/AVDELING: F2/FF 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske finanskonsernene

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013

Resultatrapport for finansinstitusjoner. Dato: 20.02.2013 Resultatrapport for finansinstitusjoner 2012 Dato: 20.02.2013 Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 10 STRUKTUREN I DET NORSKE

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2012

Rapport for 1. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2012 Rapport for 1. kvartal 2012 Høy inntjeningsevne og ytterligere fremgang med endringsarbeidet Konsernsjef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2010 27. AUGUST 2010 OFFENTLIG VERSJON Innhold 1 Hovedinntrykk 3 2 Makroøkonomisk bakgrunn 5 3 Banker 7 4 Finansieringsforetak 15 5 Livsforsikringsselskaper

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Nordea leverer i henhold til planen Konsernsjef Christian Clausens kommentar til resultatet: - Nordeas resultater er i tråd

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1.-3. kvartal 2012 Dato: 14.11.2012 SEKSJON/AVDELING: FF/F2 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Kort om de største nordiske

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. -3. kvartal 2013 Dato: 18.11.2013 Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 NORDISKE FINANSKONSERN 10 4 KREDITTINSTITUSJONER

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner Helårsrapport 2011 DATO: 20.02.2012 2 Finanstilsynet Innhold 1 Hovedinntrykk 4 2 Makroøkonomisk bakgrunn 6 3 Strukturen i finansmarkedet 9 3.1 Strukturendringer

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 14 Noter til regnskapet 15-25 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 2013 Dato: 24.02.2014 OFFENTLIG VERSJON Hovedinntrykk Hovedinntrykk Innhold 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 3 STRUKTUREN I FINANSMARKEDET 9 STRUKTUREN

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet 2002

Tilstanden i finansmarkedet 2002 Tilstanden i finansmarkedet 22. INNLEDNING 2 Hovedpunkter 2 Oppsummering 3 1. KONJUNKTURER OG MARKEDER 7 2. UTVIKLINGEN I FINANSFORETAKENE 12 Strukturen i finansmarkedet 12 Banker 15 Konkurranse og marginer

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer