Styrets årsberetning Resultatregnskap 5. Oppstilling over endring i egenkapital 7. Kontantstrømoppstilling 7. Noter regnskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrets årsberetning 2009 3. Resultatregnskap 5. Oppstilling over endring i egenkapital 7. Kontantstrømoppstilling 7. Noter regnskap 2009 8"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Sør Boligkreditt AS

2 2 Innhold Side Styrets årsberetning Resultatregnskap 5 Balanse 6 Oppstilling over endring i egenkapital 7 Kontantstrømoppstilling 7 Noter regnskap Kontrollkomiteens årsmelding 18 Revisors beretning 19 Erklæring fra styret og daglig leder 20

3 Årsberetning Virksomheten i 2009 Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med bankens hovedkontor i Arendal. Selskapet har konsesjon som finansieringsforetak og kan utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i selskapets sikkerhetsmasse. Sikkerhetsmassen består i hovedsak av pantesikrede boliglån som er innvilget av Sparebanken Sør, og som oppfyller de krav selskapet stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke skal overstige 75 % av panteobjektets markedsverdi. Sør Boligkreditt AS har i løpet av første driftsår 2009 overtatt boliglån fra Sparebanken Sør for 5,3 mrd. kr. Årets resultat er preget av at aktivitetene i selskapet først tok seg opp etter hvert som boliglånene ble overført i løpet av andre halvår. Ved utgangen av 2009 hadde selskapet utstedt obligasjoner med fortrinnsrett for 4,0 mrd. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet til Sør Boligkreditt AS er satt opp i samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rapportering, IFRS. Det er i notene til regnskapet redegjort nærmere for regnskapsprinsippene. I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Selskapet har en betryggende egenkapital, og etter styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier annet enn fortsatt drift. Resultatregnskap Resultat etter skatt og nedskrivninger ble 14,6 mill. kr. for regnskapsåret Renteinntekter og lignende inntekter utgjorde 97,0 mill. kr. Selskapets rentekostnader og lignende kostnader var 65,9 mill. kr. som ga netto rente- og kredittprovisjonsinntekter på 31,1 mill. kr. Med tillegg av netto andre driftsinntekter utgjorde netto driftsinntekter 32,8 mill. kr. Sum driftskostnader inkl. avskrivninger på 0,7 mill. kr utgjorde 8,6 mill. kr. Resultatet før nedskrivninger og skatt ble 24,2 mill. kr. Etter gruppenedskrivninger på 4,0 mill. kr og beregnet skattekostnad på 5,7 mill. kr ble netto resultat etter skatt 14,6 mill. kr. Dette tilsvarer en avkastning på egenkapitalen på 10,4 % etter skatt. Balanse/finansiering Samlede eiendeler utgjorde ved utgangen av regnskapsåret 5,5 mrd. kr. hvorav netto utlån til kunder utgjorde 5,3 mrd. kr. Låneporteføljen er finansiert ved emisjon av obligasjoner med fortrinnsrett pålydende til sammen 4,0 mrd. kr. samt kortsiktig finansiering fra Sparebanken Sør på 1,3 mrd. kr. Kapitaldekningen ved årsskiftet var 10,15 %, hvorav alt var kjernekapital. Risikoforhold Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke kan overholde sine forpliktelser overfor Sør Boligkreditt AS. I regelverket for selskapet er det nedfelt rammer for hvilke lån som kan inngå i selskapets utlånsmasse, og hvilke krav som stilles til låntakere og sikkerheter på lån som kan erverves av selskapet. Pr hadde selskapet en portefølje av boliglån som utgjorde 5,3 mrd. kr. med en gjennomsnittlig belåningsramme på 57 %. Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god, og kredittrisikoen som lav. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i markedspriser på renter, valutakurser og verdipapirmarkedet. Styret anser markedsrisikoen som lav. Sør Boligkreditt AS skal ha en lav markedsrisiko og har etablert styregodkjente rammer for maksimal renteog valutarisiko. Selskapet vil i hovedsak benytte finansielle derivater for å holde nevnte risiko på ønsket nivå. Ved utgangen av 2009 har selskapet ingen posisjoner i utenlandsk valuta og lav renterisiko. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at selskapet ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser, eller ikke er i stand til å finansiere sine eiendeler. Sør Boligkreditt AS legger ut obligasjoner der selskapet har anledning til å forlenge løpetiden på sine innlån med inntil tolv måneder dersom selskapet skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinært forfall. I tillegg har selskapet en trekkfasilitet på 2,5 mrd. kr. i Sparebanken Sør der banken forplikter seg til å stille opp med likviditetsstøtte for at utestående obligasjoner og eventuelle tilknyttede derivater skal få rettidig oppgjør. Trukket beløp utgjør ved årsskiftet 1,3 mrd. Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som lav.

4 4 Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne hendelser. Selskapet har inngått en rammeavtale med Sparebanken Sør som omfatter ledelse, produksjon, IT-drift, økonomi- og risikostyring. Ifølge avtalen bærer banken risikoen for eventuelle feil innenfor de leveranser og tjenester som skal ytes. Den operasjonelle risikoen vurderes løpende, og selskapets interne revisjon rapporterer eventuelle avvik til styret. Styret vurderer den operasjonelle risikoen i selskapet som lav. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i selskapet er lav. Ansatte og arbeidsmiljø Sør Boligkreditt AS hadde ved utgangen av 2009 ingen ansatte. Adm. direktør er ansatt i morbanken og innleid som daglig leder i Sør Boligkreditt AS. Størsteparten av produksjonen for øvrig er utført av ulike fagavdelinger i Sparebanken Sør basert på avtaler mellom selskapet og morbanken. Arbeidsmiljøet i selskapet anses å være godt. Styret består av fire personer, hvorav to er kvinner. Fremtidsutsikter Markedet for emisjoner av obligasjoner med fortrinnsrett er normalisert i andre halvår 2009, både hva gjelder utstedelser i Norge og i utlandet. Målgruppen for nye obligasjonsemisjoner er investorer i Norge og etter hvert også i det internasjonale markedet. Sør Boligkreditt AS kan uten å kjøpe flere boliglån utstede nye obligasjoner med fortrinnsrett for i overkant av 1 mrd. kr. I løpet av de nærmeste månedene vil selskapet øke utlånsporteføljen til rundt 6 mrd. kr. Virksomheten i selskapet forventes å bidra til at konsernet Sparebanken Sør fortsatt kan tilby boliglån til konkurransedyktige betingelser, og virksomheten i selskapet forventes å være lønnsom for eier i et marked som preges av sterk konkurranse. Disponeringer Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskap og balansen et rettvisende bilde av selskapets stilling og resultat. Resultatet før skatt for 2009 utgjorde 20,2 mill. kr. Styret foreslår at resultat etter skatt på 14,6 mill. kr tillegges annen egenkapital. Ytre miljø Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Arendal 31. desember 2009 / 9. mars 2010 Styret for Sør Boligkreditt AS Morten Kraft Seunn Smith-Tønnesen Gry Moen Frode Mathiesen Rolf H. Søraker Styrets leder Adm. direktør

5 RESULTATREGNSKAP 5 hele tusen Noter Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto provisjonsinntekter 34 Inntekter fra finansielle instrumenter Administrasjonskostnader Avskrivninger på immaterielle eiendeler Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån, garantier mv Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt / totalresultat Disponering: Overført til annen egenkapital Sum disponert

6 6 Balanse hele tusen EIENDELER Noter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12, Netto utlån til kunder 14, Immaterielle eiendeler Eiendel ved utsatt skatt 10 1 Opptjente renter på utlån SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Gjeld til kredittinstitusjoner 8, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8,12, Finansielle derivater 532 Forpliktelser ved periodeskatt Utsatt skatt Andre forpliktelser Sum gjeld Aksjekapital Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Arendal 31. desember 2009 / 9. mars 2010 Morten Kraft Seunn Smith-Tønnessen Gry Moen Frode Mathiesen Rolf H. Søraker Styrets leder Adm. direktør

7 Oppstilling over endring i Egenkapital 7 hele tusen Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Innbetalt aksjekapital Resultat Egenkapital Innbetalt aksjekapital Resultat Egenkapital Kontantstrømoppstilling hele tusen Renteinnbetalinger Renteutbetalinger Driftsutbetalinger Netto kontantstrøm fra driften Endring utlån Endring andre eiendeler Endring innlån fra kredittinstitusjoner Endring øvrig gjeld Netto kontantstrøm fra løpende finansiell virksomhet Investering i varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringer Innbetalt aksjekapital Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Netto kontantstrøm fra langsiktig finansieringsvirksomhet Netto endring likvider Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden

8 8 NOTER REGNSKAP Generell informasjon Selskapet er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør og er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Hovedkontoret ligger i Arendal. Selskapet har ingen egne ansatte. Nødvendige tjenester kjøpes hovedsakelig fra morbanken, Sparebanken Sør. Det er inngått konsernintern avtale mellom morbanken og selskapet om dette. Alle tall er oppgitt i hele tusen dersom ikke annet er angitt. 2. Regnskapsprinsipper Anvendelse av IFRS Sør Boligkreditt AS avlegger sitt regnskap etter Internasjonale standarder for finansiell rapportering, IFRS, og gjeldende fortolkninger. Regnskapet er basert på IFRS standarder og fortolkninger som er obligatoriske og godkjent av EU for regnskap som skal avlegges for Renteinntekter og kostnader Renteinntekter og rentekostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser som måles til amortisert kost, resultatføres løpende til effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten som medfører at nåverdien av forventet kontantstrøm over forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell forpliktelse, blir lik bokført verdi av den finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Ved beregning av effektiv rente estimerer man kontantstrømmen som ligger i avtalen, men uten å ta hensyn til fremtidige kredittap. Dersom en finansiell eiendel blir skrevet ned for tap, blir ny effektiv rente beregnet basert på justert estimert kontantstrøm. For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi, vil renten klassifiseres som renteinntekt eller rentekostnad mens effekten av verdiendring klassifiseres som inntekt eller kostnad fra finansielle instrumenter. Provisjonsinntekter og provisjonskostnader I utgangspunktet blir provisjonsinntekter- og kostnader periodisert i takt med at tjenesten blir ytt eller mottatt. Gebyrer knyttet til utlån blir ikke ført direkte over resultatet, men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Utlån til kunder Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi. I etterfølgende perioder vurderes lån med flytende rente til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Gebyrer knyttet til utlånene inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres tilsvarende. Amortisert kost er anskaffelseskost minus tilbakebetalinger på hovedstolen korrigert for amortiseringseffekten som følge av effektiv rentemetode og korrigert for verdifall. Fastrenteutlån til kunder er i regnskapet innregnet til virkelig verdi og gevinst og tap som skyldes endring i virkelig verdi, innregnes over resultatregnskapet som verdiendring. Virkelig verdi er beregnet ved å neddiskontere kontantstrømmen i lånene med avkastningskrav utledet fra nullkupongrente. Verdifall på utlån Det blir jevnlig vurdert om det foreligger objektive bevis på verdifall på utlån eller grupper av utlån. Verdifall eksisterer dersom det foreligger objektive bevis på hendelser som kan medføre redusert kontantstrøm. Verdifall må henføres til hendelser etter førstegangs innregning, og det må kunne måles pålitelig. Hendelser som indikerer verdifall er: vesentlige finansielle vanskeligheter hos låntaker mislighold låntaker er innvilget spesielle betingelser med bakgrunn i låntakers økonomiske situasjon det er sannsynlig at låntaker vil inngå gjeldsforhandlinger eller andre finansielle reorganiseringer

9 9 observerbare data indikerer målbar reduksjon i fremtidige kontantstrømmer fra en gruppe av utlån Selskapet vurderer først om det eksisterer individuelle objektive bevis for verdifall. Dersom så ikke er tilfelle, inkluderes utlånet i en gruppe av utlån med samme kredittrisiko. Gruppen vurderes så samlet med hensyn på verdifall. Lån som er nedskrevet individuelt, holdes her utenfor. Dersom det er objektive bevis på at en verdireduksjon har funnet sted, beregnes størrelsen på tapet til differansen mellom lånets bokførte verdi og nåverdien av fremtidige estimerte kontantstrømmer neddiskontert med lånets opprinnelige effektive rente. Utlånets verdi reduseres ved bruk av avsetningskonto og verdireduksjonen bokføres over resultatregnskapet. Nedskrivning på grupper av utlån foretas etter tilsvarende prinsipper. Misligholdte og tapsutsatte lån Samlet engasjement med en kunde regnes som misligholdt når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller at rammekreditter har vært overtrukket i mer enn 90 dager. Utlån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon tilsier at engasjementet er tapsutsatt, blir klassifisert som tapsutsatt. Konstaterte tap Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, klassifiseres tapene som konstaterte. Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretning ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet. Konstaterte tap som dekkes av tidligere individuelle nedskrivninger føres mot nedskrivningen. Konstaterte tap hvor det ikke er foretatt nedskrivning eller det er over- eller underdekning i forhold til foretatt nedskrivning, resultatføres. Finansielle instrumenter Finansielle instrumenter består av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og finansielle derivater. Finansielle derivater klassifiseres i regnskapet til virkelig verdi med verdiendring over resultatet. Verdipapirgjeld til flytende rente vurderes ved første gangs innregning til vikelig verdi og i etterfølgende perioder til amortisert kost. Virkelig verdi for rentederivater er utregnet som en nåverdi med utgangspunkt i swapkurven for gjenværende løpetid. Rentederivater skal eliminere renterisikoen knyttet til fastrenteutlånene. Sikringsbokføring benyttes ikke. Finansielle eiendeler eller forpliktelser føres ut av balansen når rettigheten til å motta kontantstrømmer fra investeringen eller forpliktelsen til å betale kontantstrømmen opphører eller er opphørt ved realisasjon. Alle finansielle instrumenter blir styrt, målt og rapportert i tråd med gjeldende strategi for det aktuelle finansielle instrumentet. Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler består av dataprogrammer. Dataprogrammer bokføres til kostpris fratrukket avskrivninger. Det benyttes lineære avskrivninger som skal reflektere den økonomiske levetiden. Usikre forpliktelser Det avsettes for andre usikre forpliktelser dersom det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen materialiserer seg, og de økonomiske konsekvensene kan beregnes pålitelig. Skatt Resultatført skatt består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt

10 10 på midlertidige forskjeller som er differansen mellom balanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler eller forpliktelser. Utsatt skatt er 28 % av de midlertidige forskjellene ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er balanseført ut ifra forventninger om skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år. Segmentrapportering Hele utlånsporteføljen anses for å tilhøre privatmarkedet. Virksomheten er ensartet og begrenset til et segment. Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt i brutto kontantstrømmer fra operasjonelle- og finansieringsaktiviteter. Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet til utlånsvirksomheten mot kunder, netto inn/utbetalinger fra utlånsvirksomheten, gebyrer og provisjoner fra øvrig virksomhet, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operative virksomheten.. Kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av verdipapirgjeld er definert som finansieringsaktiviteter. Bruk av estimater og vurderinger ved bruk av regnskapsprinsipper Kritiske estimater og vurderinger knytter seg først og fremst til nedskrivning av individuelle utlån eller grupper av utlån, avskrivninger og amortisering samt fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter. Regnskapsestimatene kan avvike fra oppnådde resultater, men er basert på beste estimat på tidspunkt for regnskapsavleggelsen. Selskapets utlån inndeles i risikoklasser etter kundens soliditet og inntjening. Utlånene i de svakeste risikoklassene gjennomgås 3-4 ganger årlig med tanke på nedskrivning. Alle større engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta nedskrivning. Kriterier for nedskrivning er omtalt under verdifall på utlån. Selskapets systemer for risikoklassifisering er omtalt under risikostyring. Vurdering av individuelle og gruppenedskrivninger vil alltid være basert på en betydelig grad av skjønn. Man kan aldri med sikkerhet vite hvilken relevans historiske data har som beslutningsgrunnlag. Realisasjon av sikkerhetsverdier knyttet til spesielle objekter eller bransjer, vil alltid være beheftet med betydelig grad av usikkerhet. Avskrivningene skal gjenspeile driftsmidlenes økonomiske levetid. Det tilstrebes en avskrivningstid i overensstemmelse med økonomisk levetid, men det vil alltid være en risiko for at den økonomiske levetiden i praksis kan avvike fra avskrivningstiden. Hendelser etter balansedagen Regnskapet anses for godkjent for offentliggjøring når styret har behandlet regnskapet. Generalforsamlingen og regulerende myndighet vil etter dette kunne nekte å godkjenne regnskapet, men ikke forandre det. Hendelser frem til regnskapet offentliggjøres og som var kjent på balansedagen, er hensyntatt i regnskapet. Hendelser som vedrører forhold som ikke var kjent på balansedagen, vil det bli opplyst om dersom de er vesentlige. Regnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift. Denne forutsetningen er etter styrets oppfatning til stede på tidspunktet da regnskapet ble godkjent for fremleggelse. 3. Finansiell risikostyring Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke kan overholde sine forpliktelser overfor Sør Boligkreditt AS. I regelverket for selskapet er det nedfelt rammer for hvilke lån som kan inngå i selskapets utlånsmasse, og hvilke krav

11 11 som stilles til låntakere og sikkerheter på lån som kan erverves av selskapet. Pr hadde selskapet en portefølje av boliglån som utgjorde 5,3 mrd. kr., med en gjennomsnittlig belåningsramme på 57 %. Styret vurderer kvaliteten på låneporteføljen som svært god og kredittrisikoen som lav. Markedsrisiko Markedsrisiko defineres som risiko for tap på grunn av ugunstige endringer i markedspriser på renter, valutakurser og verdipapirmarkedet. Styret anser markedsrisikoen som lav. Sør Boligkreditt AS skal ha en lav markedsrisiko og har etablert styregodkjente rammer for maksimal rente- og valutarisiko. Selskapet vil i hovedsak benytte finansielle derivater for å holde nevnte risiko på ønsket nivå. Ved utgangen av 2009 har selskapet ingen posisjoner i utenlandsk valuta og lav renterisiko. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at selskapet ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser, eller ikke er i stand til å finansiere sine eiendeler. Sør Bolig kreditt AS legger ut obligasjoner der selskapet har anledning til å forlenge løpetiden på sine innlån med inntil tolv måneder dersom selskapet skulle få problemer med å refinansiere seg ved ordinært forfall. I tillegg har selskapet en trekkfasilitet på 2,5 mrd. kr. i Sparebanken Sør der banken forplikter seg til å stille opp med likviditetsstøtte for at utestående obligasjoner og eventuelle tilknyttede derivater skal få rettidig oppgjør. Trukket beløp utgjør ved årsskiftet 1,2 mrd. Styret vurderer selskapets likviditetsrisiko som lav. Operasjonell risiko Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne hendelser. Selskapet har inngått en rammeavtale med Sparebanken Sør som omfatter ledelse, produksjon, IT -drift, økonomi- og risikostyring. Iflg. avtalen bærer banken risikoen for eventuelle feil innenfor de leveranser og tjenester som skal ytes. Den operasjonelle risikoen vurderes løpende, og selskapets interne revisjon rapporterer eventuelle avvik til styret. Styret vurderer den operasjonelle risikoen i selskapet som lav. Det er styrets oppfatning at den samlede risikoeksponeringen i selskapet er lav.

12 12 4. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Renter o.l. av fordringer på kredittinstitusjoner Renter o.l. av utlån til kunder Sum renteinntekter Renter o.l. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter o.l. på utstedte verdipapirer Sum rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Inntekt fra finansielle instrumenter Verdiendring utlån til virkelig verdi Verdiendring tilhørende derivater -533 Sum inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultatet Administrasjonskostnader Forvaltningsgodtgjørelse til morselskap Styrehonorar inkludert arbeidsgiveravgift 11 Eksterne honorar 231 Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Andre forpliktelser Leverandørgjeld Påløpne renter Sum andre forpliktelser Gjennomsnittlig rente og særlige vilkår for gjeldsposter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 2,8 % 5,4 % Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Obligasjonsgjeld 2,6 % Gjennomsnittlig rente er beregnet som veid gjennomsnitt av de faktiske rentebetingelser pr definert som helårlig etterskuddsrente. Ingen gjeldsposter har særlige vilkår.

13 13 9. Immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Antatt økonomisk levetid harmonerer med avskrivningstiden. Driftsmidlene avskrives lineært. 10. Regnskapsmessig behandling av skatt Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt: Fremførbart underskudd 1 Verdiendring fastrenteutlån -623 Verdiendring derivater 149 Sum balanseført utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt Sammensetning av resultatført skatt: Betalbar skatt på årets resultat (periodeskatt) Resultatført utsatt skatt Resultatført skatt Avst. av betalbar skatt på årets resultat (periodeskatt): 28 % av resultat før skatt Permanente forskjeller -3 Resultatført utsatt skatt Betalbar skatt på årets resultat (periodeskatt) Betalbar skatt i % av årets resultat 25, Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn Til styremedlem Seunn Smith-Tønnessen er utbetalt kr i styrehonorar. Selskapet har ingen ansatte.

14 Nærstående parter Fordringer på kredittinstitusjoner Renteinntekter Gjeld til kredittinstusjoner Rentekostnader Verdipapirer utstedt av selskapet var i sin helhet eid av morbanken, Sparebanken Sør i årsskiftet. 13. Ansvarlig kapital og kapitaldekning Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag Aksjekapital Opptjent egenkapital Fradrag Kjernekapital Netto ansvarlig kapital Beregningsgrunnlag: Beregningsgrunnlag for kredittrisiko og motpartsrisiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Fradrag i beregningsgrunnlaget Totalt beregningsgrunnlag Kapitaldekning 10,15 % Kjernekapitaldekning 10,15 %

15 Finansielle eiendeler og gjeld fordelt etter klassifisering Virkelig Sum Handels- verdi over Amortisert Tilgjengelig balanseført Virkelig porteføljen resultatet kost for salg verdi verdi Utlån kredittinstitusjoner Utlån til kunder Sum Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer Finansielle derivater Sum Virkelig verdi er avledet på grunnlag av tilgjengelig markedsinformasjon om denne type papirer. 15. Utlån fordelt på art, markeder og risiko Utlån fordelt på sektorer og næringer Personkunder Primærnæring Industri Bygg og anlegg Transport og kommunikasjon Varehandel Hotell og restaurant Eiendom 544 Finansiell / forretningsmessig tjenestyting Annet / øvrige næringer Sum brutto ulån Gruppenedskrivning Netto utlån Brutto utlån fordelt etter geografi Telemark Aust-Agder Vest-Agder Øvrig Sum brutto utlån

16 16 Utlån fordelt på art Rammekreditter Nedbetalingslån til flytende rente Nedbetalingslån til fast rente Sum brutto utlån Gruppenedskrivning Sum netto utlån Alle lån er sikret med pant i boligeiendom innenfor 75 % av verdigrunnlag. Gjennomsnittlig belåningsgrad er 57 %. Misligholdte engasjementer 2009 Misligholdte engasjementer Individuelle nedskrivninger 0 Netto misligholdte engasjementer Utlån fordelt på risikoklasser Det benyttes modeller som er basert på interne- og eksterne data for beregning av sannsynlighet for mislighold (PD) og forventa tap (EL) på kunde- og porteføljenivå. Både personkunder og næringslivskunder scores månedlig, og deles inn i 11 klasser (A K) ut fra sannsynlighet for mislighold. Klasse K er misligholdte lån og engasjementer med individuelle nedskrivnigner. Tabellen under viser intervaller på de ulike risikoklasser basert på misligholdssannsynlighet PD PD Risikoklasse øvre grense nedre grense A B C D E F G H I J K Sikkerhetsdekningen er derfor ikke hensyntatt ved inndeling av kundene i risikoklasser nedenfor. Utlån fordelt på risikoklasser 2009 Utlån med individuell nedskrivning henført til risikoklasse K Individuell nedskrivning Netto utlån med individuell nedskrivning Utlån med gruppevis nedskrivning inkludert i: 1 Risikoklasse A-D Risikoklasse E-G Risikoklasse H Risikoklasse I Risikoklasse J Sum utlån med gruppevis nedskrivning Gruppevis nedskrivning Netto utlån med gruppevis nedskrivning Utlånsvolum er beregnet ved å multiplisere utlånsvolum med snitt sannsynlighet for mislighold (PD) i den enkelte risikoklasse Misligholdte utlån uten individuell nedskrivning henført til risikoklasse K Aldersfordeling Inntil 1 måned 1-3 måneder måneder 6-12 måneder Over 1 år Sum aldersfordeling Risikoklassifiseringen tar kun hensyn til betjeningsevne, dvs beregner sannsynligheten for mislighold.

17 17 Utlån fordelt på risikoklasser forts Ikke misligholdte utlån uten nedskrivning Risikoklasse A-D Risikoklasse E-G Risikoklasse H Risikoklasse I Risikoklasse J Sum risikoklasse A-J Netto utlån totalt Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko / restløpetid Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at selskapet ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjelden sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Selskapet søker bevisst å redusere risikoen ved å legge vekt på mer langsiktig finansiering dersom dette er forbundet med en akseptabel kostnad i forhold til kortsiktig finansiering. Tabellene under viser restløpetidene for hovedpostene på gjeldssiden i selskapets balanse inkl. rente fra og fram til forfall. inntil mnd.- over uten Sum inkl. Balanse Gjeld pr mnd. mnd. 1 år 1-5 år 5 år forfall renter sum Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Øvrig gjeld Sum gjeld Obligasjonsgjeld fordelt på forfall Herav i Virkelig Balanseført Avdrags- Siste ISIN nummer Pålydende eget eie verdi verdi Kupong struktur forfall NO NIBOR 3M + 0,50 Avdragsfritt NO NIBOR 3M + 0,55 Avdragsfritt NO NIBOR 3M + 0,60 Avdragsfritt NO NIBOR 3M + 0,55 Avdragsfritt SUM Aksjekapital Selskapets aksjer pålydende kr eies i sin helhet av Sparebanken Sør.

18 18 Kontrollkomiteens årsmelding for 2009 Til generalforsamlingen i Sør Boligkreditt AS Kontrollkomiteens årsmelding for 2009 Kontrollkomiteen har i løpet av året ført tilsyn med selskapets virksomhet, herunder styrets disposisjoner. Det er påsett at virksomheten har vært i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Kontrollkomiteen har gjennomgått selskapets årsoppgjør for 2009, og tilrår at resultatregnskapet og balansen fastsettes som boligkredittforetakets regnskap. Kontrollkomiteen finner styrets vurdering av selskapets økonomiske stilling dekkende. Arendal, 15. mars 2010.

19 Revisjonsberetning for KPMG AS P.O. Box 103 Iuellsklev 4 N-4801 Arendal Telephone Fax Internet Enterprise MVA Til generalforsamlingen i Sør Boligkreditt AS Revisjonsberetning for 2009 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Sør Boligkreditt AS for regnskapsåret 2009, som viser et resultat på kr ,-. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av resultatet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, oppstilling av endringer i egenkapital og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU er anvendt ved utarbeidelse av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlaget for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og internkontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling 31. desember 2009 og av resultatet, kontantstrømmene og endringene i egenkapitalen i regnskapsåret i overensstemmelse med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysinger opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av resultat er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Arendal, 15. mars 2010 KPMG AS Terje H. Holst Statsautorisert revisor

20 20 Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetningen og årsregnskapet for Sør Boligkreditt AS, for kalenderåret 2009 og pr. 31. desember Årsregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere opplysningskrav som følger av regnskapsloven og som skal anvendes pr Årsberetningen er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk Regnskaps Standard 16 pr Etter vår beste overbevisning: er årsregnskapet for 2009 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat som helhet pr. 31. desember gir årsberetningen en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet står overfor. Arendal 9. mars 2010 Morten Kraft Seunn Smith Tønnesen Gry Moen Frode Mathiesen Rolf H. Søraker Styrets leder Adm. direktør

21 21

22 Foto: Øivind Berg Sør Boligkreditt AS, Postboks 782 Stoa, 4809 Arendal, ÅRET 2009

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2012 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2012 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

4. Kvartal 2012 (Urevidert)

4. Kvartal 2012 (Urevidert) 1 4. Kvartal 2012 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 4. KVARTAL 2012 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

4. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

4. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 4. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning Virksomhet

Detaljer

3. kvartal 2013 (Urevidert)

3. kvartal 2013 (Urevidert) 1 3. kvartal 2013 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 3. KVARTAL 2013 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

2. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 2. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

4. kvartal 2013 (Urevidert)

4. kvartal 2013 (Urevidert) 1 4. kvartal 2013 (Urevidert) SØR BOLIGKREDITT AS 2 4. KVARTAL 2013 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

2. KVARTAL (UREVIDERT)

2. KVARTAL (UREVIDERT) 2. KVARTAL 2015 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Erklæring i henhold til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 4. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 13 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

3. KVARTAL 2014 (UREVIDERT)

3. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) 3. KVARTAL 2014 (UREVIDERT) BOLIGKREDITT AS 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Styrets beretning 3 Virksomhet Pluss Boligkreditt

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 2. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert)

Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2012 (urevidert) KVARTALSRAPPORT PR. 31.12.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q1 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

1. KVARTAL (UREVIDERT)

1. KVARTAL (UREVIDERT) 1. KVARTAL 2016 (UREVIDERT) 2 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 5 Balanse 6 Kontantstrømoppstilling 7 Egenkapitaloppstilling 8 Noter 9 Kvartalsvis resultatutvikling 12 Styrets beretning 3 Virksomhet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q4 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 31.12.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, som fusjonerte med Sparebanken Sør og endret

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q2 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q2 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.06.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR

KVARTALSRAPPORT PR Kvartalsrapport Q3 2011 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2011 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014

01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.792 5.684 969

Detaljer

Kvartalsrapport Q (urevidert)

Kvartalsrapport Q (urevidert) Kvartalsrapport Q3 2013 (urevidert) 1 KVARTALSRAPPORT FRA STYRET PR. 30.09.2013 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand.

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Styrets beretning 2 / 13 Styrets beretning 1. kvartal 2014 Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2014

Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Delårsregnskap 1. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2014 Utlån Utlånene i selskapet har minket med 97 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 31.3.14 på 1 954

Detaljer

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Resultatregnskap Noter - 31/03-15 - 31/03-14 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 448 518 477 933 1 914 945 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Delårsrapport 3. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 31 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 30.09.2015

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q2 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/06-12 01/01-11 30/06-11

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015

Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport STYRETS BERETNING 2 / 15 Styrets beretning Virksomhetens art SSB Boligkreditt er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q3 2012 Resultatregnskap Noter 01/01-12 30/09-12 01/01-11 30/09-11

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 Q3 2017 Q3 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 201 1 067 921

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

(Beløp angitt i hele nok) Noter

(Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2017 2016 2016 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 721-286 1.949 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og

Detaljer

Kvartalsrapport K VA R TA L

Kvartalsrapport K VA R TA L FA N A SPA R E B A N K B OL IGK R E DI T T Kvartalsrapport 2011 2. K VA R TA L FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 - halvårsrapport 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 2. kvartal 2015/halvårsrapport 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 85 MNOK hittil i 2015, og totale

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2017 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 85 MNOK hittil i 2017, og totale utlån til kunder er per 31.03.2017

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Sparebanken Vest Boligkreditt AS

Sparebanken Vest Boligkreditt AS EIENDOMSMEGLER VEST FRENDE FORSIKRING NORNE SECURITIES BRAGE FINANS KYTE NÆRINGSMEGLING Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kvartalsrapport Q1 2012 Resultatregnskap Noter 31/3-12 31/3-11 31/12-11 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 3. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter

Q3 Q3 (Beløp angitt i hele nok) Noter Resultatregnskap 01.01-30.09 01.01-30.09 Q3 Q3 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.067 2.792 655

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2015 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 280 MNOK hittil i 2015, og totale utlån til kunder er per 31.3.2015 på

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016

Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 1. kvartal 2016 Utlån Utlånene i selskapet er redusert med 200 MNOK hittil i 2016, og totale utlån til kunder er per 31.3.2016

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport 3. kvartal Styrets beretning Styrets beretning 3. kvartal Virksomhetens art SSB Boligkreditt AS er Sandnes Sparebank konsernets finansieringsselskap for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Detaljer