Installasjon & BRUKERMANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjon & BRUKERMANUAL"

Transkript

1 Installasjon & BRUKERMANUAL når driftsikkerhet og energisparing teller

2 INDEKS Side 3: Side 19: Side 33: Monteringsanvisning Brukermanual - Polar Comfort Multisystem Brukermanual - Nattsenkning 2

3 Monteringsanvisning Hybridskap 3

4 Monteringsanvisning Hybridskap HYBRIDSKAP 4

5 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering for drift og utløst overopphetningsvern. Betjeningsknapp. Sirkulasjonspumpe. Ekspansjonsbeholder. Trykkmåler. Termometer. Automatisk utlufningsventil Monteringsanvisning Hybridskap Funksjon/Forutsetninger Hybridskap og varmepumpe dekker varmebehovet for opp til 180 m 2 boflate, avhengig av isolasjon og ventilasjon. El-patron kan avgi 2,25 eller 4,5 kw, avhengig av innkoblingen. El-patron styres av en innebygget termostat. Hvis nødvendig kan El-patron også kontrolleres via en ekstern termostat, les mer under; Ekstern blokkering/ romtermostat. Montasje Hybridskap monteres hengende på vegg. Rørinstallasjon Installasjonen må utføres iht. gjeldende bestemmelser og normer. Hybridskapet monteres innendørs, hengende på vegg med rørtilkoblingene nedover. Omgivelsestemperaturen må ikke overstige 35 o C. Avstanden fra underkant av hybridskap og ned må være minst 1200 mm for eventuell utskifting av E l-patronen. Hardt kalkholdig vann er ikke egnet i vvs- sammenheng. For å unngå korrosjonskader bør ikke ph værdien være for lav. Iht. gjeldende regler skal det utføres en installasjonskontroll på anlegg med lukket ekspanjonsbeholder før det tas i bruk. Kontrollen må utføres av en person med egnet kompetanse. Deler og ekspanjonsbeholder må ikke skiftes ut uten ny kontroll. Under tilkobling må det brukes et mothold for ikke å skade den interne rørføringen. 5

6 Monteringsanvisning Hybridskap Installasjon - systemprinsipp Nedenfor finner du en prinsippskisse over hvordan installasjonen faktisk skal utføres iht. bestemmelser og normer. Ekspansjonsbeholder Ekspansjonsbeholder: 2 liter intern og 8 liter ekstern, tilførselsfortrykk 1,5 bar. Hybridskapet klarer et varmesystemvolum på 250 liter ved 35 o C og et statisk trykk på 5 meter. Ved lavere statisk høyde eller temperatur klarer hybridskapet større volum. Påfylling - Lufting Varmesystemet skal fylles opp med vann til et trykk som er høyere enn fortrykket tilekspansjonsbeholderen, 1,5 bar - 2 bar anbefalles. Når systemet er fylt opp med vann, må det luftes på hybridskap og på rørfordelingene. Bypassventil Hvis varmesystemets termostatventiler kan lukkes slik at strømningen gjennom kjelen blir for lav eller opphører, vil overopphetningsvernet bli aktivert. Sirkulasjonspumpen kan bli skadet hvis den er i drift mot stengte ventiler. Bypassventilen reduserer denne faren. Når pumpen drives i høyeste hastighet, posisjon III, bør bypass ventil stilles på 0,2 bar. I skjemaet ser du maksimalt tillatt trykkfall i varmesystemet for at sirkulasjonspumpen skal klare et rt på 10 o C ved høyeste pumpehastighet, bryter i posisjon III. 6

7 Strømning - sirkulasjonspumpe Monteringsanvisning Det må opprettes en strømning. Hybridskap krever en strømning som gir et rt på maksimum 10 o C (temperaturenforskjellen mellom kjelens stigerør og retur). EL - INSTALLASJON El-installasjonen må utføres iht. gjeldende bestemmelser under oppsyn av autorisert montør. Hybridskapet må ikke kobles til elektrisk før den er fylt opp med vann. Det må kobles en allpolet bryter foran hybridskapet til rekkeklemmer El-patron. Omgivelsetemperaturen må ikke overstige 35 o C. 1. Tilkoblingsplint 2. Berøringsvern 3. Svekking (kabling fra vegg) 4. Kabelgjennomføring 7

8 Tilkoblingsalternativ Monteringsanvisning Hybridskap Hybridskapet kobles til inh. noen av alternativene under. OBS! Inngrep i kjelen som krever verktøy, må kun utføres under oppsyn av autorisert montør! Ekstern blokkering / romtermostat Termostat/El-patron kan bli blokkert av eksternt utstyr, f.eks. en romtermostat med potensialfri kontakt. Innkobling skjer på plint 1 og 3 på rekkeklemmer tilkoblingsplint. Leveransens utførelse El-kjema 4,5 kw / 230V 3- / 11,2 A Tilførselskabel: 4 x 1,5mm 2 Sikring: 3 x 16A Hybridskapet har to effekttrinn, 2,25 og 4,5 kw Ved 2,25 kw belastes kun fase L1 og L2 (11A) 8

9 Monteringsanvisning Hybridskap El-kjema 4,5 kw / 400V 3N- / 6,5 A Tilførselskabel: 5 x 1,5mm 2 Sikring: 3 x 10A Hybridskapet har to effekttrinn, 2,25 og 4,5 kw Ved 2,25 kw belastes kun fase L1 og L2 (5,6A) 1. Ekstern blokkering 2. Overkobling, for 1,5 og 3 kw innkobling 3. Tilkoblingsplint 4. Feilbeskyttelseskondensator 5. Sirkulasjonspumpe 6. Overopphetningsvern 7. Termostat 8. El-patron 9. Betjeningsknapp 10. Lysalarm for aktivert overopphetningsvern 11. Av- / på-indikering, tennes når kjelen får spenning 12. Kontaktor 9

10 EL-SKJEMA Styrestrøm varmepumpe Monteringsanvisning Hybridskap EL SKJEMA L1 Q1 15A 1 K1 F1 2 3 X TR X1 1 2 VP X2 V1 F2 C A1 R1 S1 L2 15A Q2 X4 A1 A2 F1 F2 K1 V1 FORKLARING AV SYMBOLER Tidsur Q1 Sikring Styrekort Q2 Sikring Temperaturbegrenser 94 C R1 Varmekolbe bereder Termostat bereder S1 Tur vannføler Hjelpekontakt TR Trafo Vannpumpe VP Varmepumpe REKKEKLEMMER HYBRIDSKAP X1 - X2: Signal til varmepumpe X3 - X4: Varmeelement til beredertank 10

11 Systemprinsipp Monteringsanvisning Hybridskap Varmepumpe monteres minimum 400mm fra bakken og minimum 100mm fra vegg. Senter avstand mellom labber og varmepumpe 605mm. Rørmontasje til VP over 10 meter etterfylles 30gr/m med kuldemedie R 410A. Signalkabel mellom varmepumpe og hybridskap, klemme 1-2 / X1 - X2 Styrestrøm hybridskap: Varmepumpe: Varmekolbe gulvvarme: Rekkeklemmer Hybridskap: X1 - X2: X3 - X4: 230V - 1fas - 16A 230V - 1fas - 16A 230/400V - 3fas - 16A Signal til varmepumpe Varmeelement til beredertank 11

12 Monteringsanvisning Hybridskap 1 2 Min. 0,5 Bar Max. 2,5 Bar C Forsikre deg om at Hybridskapet er fylt med vann før oppstart Betjeningspanel 1. Termometer 2. Manometer 3. Tilbakestilling av overopphetningsvern 4. Termostat / temperaturinnstilling 5. Betjeningsknapp 6. Av / På indikering, tennes når kjelen får spenning 7. Indikering for aktivert overopphetningsvern Boiler must be filled with water before start Etter installasjonen må du sammen med montøren kontrollere at anlegget er i korrekt og sikker stand. La montøren vise deg hvordan anlegget fungerer og skal vedlikeholdes. Hybridskap og varmesystemet må være fylt med vann før bryteren settes i posisjon På. Hybridskapets kappe må være montert under drift. OBS! Kontroller regelmessig vannmengden i beholderen som samler opp spillvann fra sikkerhetsventilen. Viktig i et nytt system! Temperaturinnstillinger for El-patron og varmepumpe Viktig! Still inn termostaten på en egnet temperatur for el-patron men alltid 5 grader lavere temperatur en for ønsket temperatur varmepumpe. Høyeste temperatur for betongbjelkelag er ca o C, og for å opprettholde trebjelkelag ca o C. Temperaturen varierer med årstiden. Overopphetningsvern Hybridskapets overopphetningsvern utløses når kjeletemperaturen overstiger 80 o C. Vernet tilbakestilles på betjeningspanelet når kjeletemperaturen har sunket til under 80 o C. Kontakt montør! OBS! Kontroller alltid årsaken til overopphetningen 12

13 Termometer Termometeret viser temperaturen på tur vann etter El-patron. Monteringsanvisning Hybridskap Ekspansjonsbeholder Ekspansjonsbeholderen fortrykk må kontrolleres årlig, se merkeskiltet på beholderen. Vanntrykk i systemet Hybridskapets kappe må fjernes når trykket skal kontrolleres. Trykkmåleren indikerer trykket i vannsystemet. Kontroller regelmessig at det er tilstrekkelig med vann i systemet. Trykkmåleren skal vise 0,5-2,0 bar. Vann endrer volum med temperaturen, noe som påvirker trykket. Jo høyere temperatur jo større volum og trykk. Ekspansjonsbeholderen tar opp volumendringen. Kontroller regelmessig vanntrykket i systemet! Lufting Det kan være luft i systemet en stund etter installasjonen. Derfor må det eventuelt fylles på vann. FEILSØKING Inngrep som krever verktøy, må utføres av autorisert elektrikker. Begynn alltid feilsøking ved å kikke på statusindikeringen, se avsnittet Betjeningspanel. Feil Av/på-indikering slukket, ingen varme i varmesystemet Lysalarm aktivert Ingen eller utilstrekkelig varme Mulig årsak Hybridskap strømløs Brytere koblet fra El-patron blokkert eksternt Overophetningsvernet er aktivert Termostat VP eller termostat El-patron er stilt inn på for lav temperatur Tiltak Kontroller sikringene Kontroller at hoved- og betjeningsknappen er i posisjon På Kontroller om El-patron er blokkert av ekstern blokkering/romtermostat Hvis overopphetningsvernet er aktivert, må det kontrolleres om sirkulasjonspumpen og ventilene fungerer. Ved tilbakestilling trykkes knappen inn på overopphetningsvernet når kjeletemperaturen har sunket til under 65 o C. Kontroller og juster Gruppesikringer for kjelen utløses Feil innstilling av bypassventil El-patronen defekt Kontroller og juster Kontroller el-patronen ved å isolasjonsteste den. Mål mellom utvendig side på kontaktoren og jording. Kontakt montør! Inngrep i Hybridskapet som krever verktøy, må kun utføres under oppsyn av autorisert montør! 13

14 TEGNINGER Guide Monteringsanvisning Hybridskap 1. Kabelgjennomføringer 2. Automatisk utluftningsventil 3. Ekspansjonsbeholder 4. Giverklemme, termometerbulb 5. Rustfri kjelebeholder med el-patron, isolert 6. Sirkulasjonspumpe 7. Berøringsvern over el-patronens kabeltilkoblinger 8. Tur gulvvarme, 3/4 inv. gjenger 9. Tur fra gulvvarmetank, 3/4 inv. gjenger 10. Oppsamlingsbeholder, spillvann fra sikkerhetsventil 11. Vannføler tur VP tank 12. Tilkobling for VP og El-patron 13. Vannpumpe 14. Berøringsvern 15. Styrekort for VP 14

15 TEGNINGER Målskisse uten kappe Monteringsanvisning Hybridskap 15

16 TEGNINGER Målskisse med kappe Monteringsanvisning Hybridskap 16

17 TEKNISKE DATA Monteringsanvisning Hybridskap NRF nr. Høyde Bredde Dybde Vekt Effekt Spenning Strøm Effekt Sirkulasjonspumpe mm 420 mm 200 mm 17 kg 4,5 kw 11,2 A Kapslingsklasse IP V 3, 50Hz 30-60W Volum Volum Ekspansjonsbeholder Beregningstrykk Kontrolltrykk Overopphetingsvern Reguleringstemperatur Produsert i henhold til: Sikring 5,5 liter 2 liter (Intern) 8 liter (ekstern) 2,5 bar 3,6 bar 80 o C o C AFS 1999: /23 EG artikkel 3 3 x 16A 17

18 18

19 Brukermanual Polar Comfort Multisystem 19

20 Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming av forbruksvann og boligvarme. Systemet er konstruert slik at den har forbruksvann som hovedprioritet under oppvarming, noe som gir deg opptil 75 o C graders varmtvann produsert av varmepumpen på 70hz eller høyere. Polar Comfort Multisystem er konstruert med tanke på sluttkunde. Systemet er meget enkelt i bruk og har selvfølgelig autostart etter strømbrudd. 1. Funksjon 2. Avrimingsfunksjon 3. Temperatur innstilling av gulvvarmetank 4. Forbruksvanntank temperaturinnstilling 5. Vedlikehold (kontroll) av sluttbruker 6. Varmepumpen starter ikke opp 7. Service av varmepumpesystem 20

21 1. Funksjon Varmespiraler fordeler varmen fra varmepumpen til forbruksvanntank og gulvtank i en lukket freonkrets som er seriekoblet. Temperaturen avgis direkte i tankene, slik oppnås en meget høy ytelse på systemet. Varmepumpen har 3 min start forsinkelse ved oppstart etter strømbrudd. 2. Avriming Når varmeveksleren i utedelen opptar varme fra ute luften kjøler den ned luften. Når luften kjøles så mye ned at den ikke klarer å holde på fuktigheten, vil det dannes rim på utedelen. Når det er kaldt ute, fra +2 o C og kaldere, vil rimlaget bygge seg opp på varmeveksleren. Varmepumpen har en avrimningsfunksjon som vil reguleres ved behov for å opprettholde maksimal varmeproduksjon. Under avrimingen vil utedelens vifte pe, og isen vil dreneres bort gjennom bunnpannen som vann. 3. Temperatur innstilling av gulvvarmetank. Termostaten for utgående vanntemperatur har et arbeidsområde mellom 16 o C 54 o C. Til gulvvarme bør ikke temperaturen stilles høyere enn 40 o C på utgående vanntemperatur ut i gulvene, (betong etc.) For varme i tregulv bør ikke temperaturen stilles høyere enn 30 o C 35 o C ut på sløyfene, dette for å hindre skade på tregulv. Ved lav ute temperatur kan den sirkulerte vannmengden økes ved å stille opp hastigheten på vannpumpen, eller stille opp termostaten på tanken for å opprettholde varme komforten i boligen. Varmeelement for gulv må stilles inn med ca 10 o C lavere temperatur enn termostat for utgående vanntemperatur. Dette er for å hindre at varmeelement ligger inne med varmelast når varmepumpen dekker varmebehovet. 4. Forbruksvanntank temperaturinnstilling. Termostat til varmeelement for forbruksvanntank er innstilt til 65 o C dette for å hindre bakterievekst i vannet. Varmepumpen vil kunne produsere opp til 75 o C i forbruksvanntank. Ved tapping av forbruksvann vil varmepumpen legge inn full last slik at varmeelementet vil ligge inne minimalt. 21

22 5. Vedlikehold (kontroll) av sluttbruker. Rengjøring av varmepumpe. Løv, gress og andre partikler kan legge seg utpå fordamperen på varmepumpen og hindre luftstrømmen gjennom fordamperen. Det kan også legge seg partikler i dreneringshull i bunnpannen, noe som kan skape problemer ved avriming. Vannet vil ligge igjen inne i varmepumpen og det kan bygge seg opp is. Det er viktig å sjekke med jevne mellomrom at det ikke har kommet til slike fremmedelementer, dette for å sikre stabil drift på anlegget. Ved rengjøring av varmepumpen skal hovedspenning kobles fra. Fordamperbatteri rengjøres med en myk børste som strykes med rillene fra topp mot bunn av fordamperflaten. Dersom fordamperbatteri er ekstra tilsmusset kan det brukes kjemikalier beregnet for rengjøring av kobber/aluminium for å løse dette opp. NB: Det må aldri benyttes høytrykksspyler eller hageslange med høyt vanntrykk da dette kan medføre at det trenger inn vann mot elektronikken i varmepumpen. Vannsystem For at et varmepumpesystem skal fungere effektivt er det viktig at vannsystemet bak varmepumpen fungerer optimalt. Utgående vannrør fra boligvarmingstank til vannpumpe, gulvvarmefordeler og radiatorer bør kontrolleres 1 gang pr. mnd for vannsvetting eller lekkasjer. Vannpumpe kontrolleres for ulyder. Hvis vanngjennomstrømmingen i anlegget er for lavt, vil varmeavgivelsen i boligen synke drastisk. Da vil varmepumpen forbruke mer energi for å kompensere for dette. Vanntrykket bør også kontrolleres, dette leses av på vanntrykkmåler som er montert på boligoppvarmingstanken, dette skal ligge på et trykk fra 1,2 til 1,5 bar. Ved nymontering av varmepumpesystem er det viktig å kontrollere vanntrykket jevnelig, en gang pr uke den første måneden, etterfyll vann ved behov til vanntrykket ligger stabilt mellom 1,2 til 1,5 bar. 22

23 6. Varmepumpen starter ikke ved varmebehov. Kontroller at vanntrykket er korrekt på vannsystemet. Kontroller at vannpumpe ikke er defekt, dette kan leses av på vannmålere som er montert på samlestokker for gulvvarme. Kontroller vanntemperatur i gulvtank. Kontroller at termostat på kontrollpanel er korrekt innstilt. Kontroller at ventiler på vannsystem er åpne. Hvis punktene som er referert til er ok, gjør som følger; Kontroller om det er feilmelding i kontrollpanel under feilkoder dette vil vise en feilkode. Kontakt installatør og oppgi feilkode før denne resettes. 7. Service av varmepumpesystem. Det anbefales at det utføres ettersyn og service hvert år av godkjent installatør. 23

24 2. Navn og beskrivelse 1 Start/Stopp knapp. Trykk for start og trykk igjen for p. 2 Operasjonslampe. Lampen lyser når varmepumpe er slått på. Lampen blinker når det har oppstått en feil i systemet. 3 Mode varme kjøling. Trykk på denne knappen for å skifte mellom varme og kjøling. Mode: Varme Kjøling 4 Innstilling av ønsket vanntemperatur. Når du forandrer vanntemperaturen må du trykke på Start/Stopp knapp to ganger for å bekrefte nytt sett punkt. Deaktivering/aktivering nattsenking På vinterstid når utetemperatur er under 0c grader og varmebehovet er stort kan du deaktivere nattsenkingen. Vår sommer og høst anbefales det å aktivere nattsenkingen for å opptimere tappevanns oppvarmingen. << Hvordan deaktivere programtimer>> Trykk og hold for mer enn 2 sekunder. TIMER OFF vises i displayet og nattsenking deaktivert. << Hvordan aktivere programtimer>> Trykk og hold for mer enn 2 sekunder. TIMER OFF vises ikke lenger i displayet og nattsenking aktivert. VIKTIG Har det vært strømbrudd over en lengre periode må du stille inn klokken på nytt. 1 Press og hold for mer enn 2 sekunder for å komme til klokke menyen. 2 Press For å stille inn rett time fra 0 to 23 og trykk. 3 Press for å stille inn rett minut fra 0 to 59. Press for å bekrefte innstilt tid. 24

25 Driftsparameter: Avlesning av driftsparameter for vannsystemet og varmepumpe. - Prosedyre: (1) Press og hold knappene inne samtidig i 6 sekunder for å komme til temperatur monitor mode. (2) Unit No. Vises i displayet. (3) Bruk temperatur (3) knapper for å velge item code for avlesning. Se tabell neste side. (4) Når du skal avslutte trykk knappen og displayet går tilbake til normal visning. 25

26 Tabell for avlesning av driftsparameter VP tank VP ute PARAMETER ITEM CODE REMARKS Tur vanntemperatur (TA) Hetgasstemeratur tappevann (TD) - - Sugegasstemperatur retur fordamper (Ts) Fordamper temperatur (C1) Fordamper temperatur (C2) - Utetemperatur varmepumpe - - Kompressor amper (A) forbruk Termoventilåpning Kompressor frekvens (H7) A 0B 0C 0D 0E 0F til 480 stepp 25 til 108 hz 26

27 Alarm historie: Se på lagret alarmhistorie - Prosedyre: (1) Press og hold knapp og knapp inne samtidig i 6 sekunder. (2) Uni. No. vises i displayet. (3) Bruk temperaturknapper for å velge en lagret alarm. En alarm visessom vist på bildet under og det blir lagret max 4 alarmer i loggen. Første alarm er den siste som har oppstått. (4) for å slette alarm loggen trykk knapp. (5) For å avslutte trykk knapp og du kommer tilbake til normal visning. 27

28 Inverter regulering: Alarm Meldinger ALARM CODE ACTION NTR Poor reception of the signal on the remote controller Poor transmission of the signal on the remote controller Poor reception of the indoor unit from the remote controller (central process control) Poor reception of the indoor unit to the outdoor unit Poor transmission of the indoor unit to the outdoor unit Poor reception of the outdoor unit to the indoor unit Poor transmission of the outdoor unit to the indoor unit Alarm for auto address setting. (Number of indoor units to small) Alarm for auto address setting. (Number of indoor units to large) Indoor unit nothing ( during Automatic address setting) Communication in the unit is abnormal Abnormal sensor for the inlet temp. on the heat exchanger of the indoor unit (F1) Abnormal sensor for the outlet temp. on the heat exchanger of the indoor unit (E2) Abnormal sensor for the outlet temp. of the compressor (TD) Abnormal sensor for the inlet temp. on the heat exchanger of the outdoor unit (C1) Abnormal sensor for the outlet temp. on the heat exchanger of the outdoor unit (C2) Abnormal sensor for outdoor temperature (IO) Abnormal sensor for suction temperature of indoor unit (TA) Abnormal sensor for compressor suction temperature (TS) Abnormal non-volatile memory (EEPROM) in indoor unit Abnormal non-volatile memory (EEPROM) in outdoor unit Incorrect current value for compressor (over current) Mismatch of indoor and outdoor units No setting of indoor unit address No setting of indoor unit capacity No setting of outdoor unit capacity Poor setting of indoor unit s type High discharger temerature of compressor High pressure switch is activated Reversed phase of the power source Complete running out of gas Abnormally four way valve Abnormally high refrigerant gas pressure Outdoor fan abnormally Incorrect current value for compressor (over current) Incorrect current value for compressor (over current) E01 F02 F03 C04 E05 E06 E07 C15 E16 E20 E31 FO1 F02 F04 F06 F07 F08 F10 F12 F29 F31 H01 L02 L08 L09 L10 L13 P03 P04 P05 P15 P19 P20 P22 P26 P29 automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic manual manual manual automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic automatic manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual manual 28

29 Time ur for beredertank Når varmebehovet på vår sommer og høst er lite inne i huset kjøres nattsenkning av gulvvarmetimer på konrollenhet. Det er da også viktig å slå av back upp varmen i beredertanken for å opptimalisere varmeproduksjonen i beredertank. Timer ur er lett å stille inn og det anbefales at P3 eller P4 instilling brukes for varmeelement Se eksempel P3 Forklaring av symboler Eksempel: P3 29

30 Endre forhåndsbestemte program Gå tilbake til forhåndsbestemte program Eksempel: P3 - > P3 + 30

31 Varmekapasitet for polarcomfort multisystem Avriming er tatt med i kapasitetstabell 31

32 32

33 Brukermanual Nattsenkning 33

34 2. Navn og beskrivelse 1. Start/Stopp knapp Trykk for start og trykk igjen for p. 2. Operasjons lampe Lampen lyser når varmepumpen er slått på. Lampen blinker når feil har oppstått. 3. Mode varme kjøling Trykk på denne knappen for å skifte mellom varme eller kjøling. Mode: Varme Kjøling 4. Temperatur innstilling Forandre varmetemperatur gulvtank. 5. Time innstilling ( Innstilling av ukeprogram) 34

35 1. SETTING SETTING induksjon Vises når timer program programeres. 2. TIMER No. TIMER No. induksjon Vises når timer program innstilles. 3. Viser vilken ukedag i uken det er. 4. Program schedule indication Viser dager som er programert for senking av vanntemperatur timers digital klokke Viser også indstilling for tidsprogram. 6. TIMER OFF symbol vises når timer program er deaktivert. 7. ERROR ERROR inndikasjon Vises hvis det er gjort feil under program ering av timer programet. 8. Innstilling av varme eller kjøledrift Varme Kjøling 9. Viser innstilt vanntemperatur. 10. Symbol viser når vannpumpe er i stand by. 3. Innstilling av klokke og ukedag 1. Press og hold for mere enn 2 sekunder for å komme til ukedag og klokke menyen Når du er kommet til denne meny (dag) og time blinker. SETTING 2. Still inn ukedag. Press DAY flytte til (blinker på display) aktuelle dag: Søn g Man g... Press for å flytte andre vei: Søn g Lør g Fre g... * 2 Når du er i denne menyen bruker du DAY knapper for å flytte til rett ukedag. 3. Press for å stille inn rett time fra 0 to 23 og trykk Time slutter å blinke og minute starter å blinke. 4. Press for å stille inn rett minut fra 0 to 59 og trykk for å bekrefte. 35

36 4. Programering eller kontroll av ukeprogram Kontroll av ukeprogram Timer Still inn ukeprogram med nattsenkning av hver ukedag. Maksimum 6 program pr. dag og 42 program for en hel uke. Velg deg TIMER normer du vil programere. Program bilde diagram Vertikal skala indikerer: TIMER No. og horisontal skala indikerer dag. * Hvis dagen er byttet TIMER No. flyttes automatisk til 1 TIMER No DAY button Su Mo Tu We Th Fr Sa Velg en kolonne fra 42 program 1. Press for å komme til program mode Når du har kommet til program mode den aktuelle dag indikeres som Timer No Velg en ukedag Press DAY og for å flytte horisontalt på dagen du velger. Press flytte (blinker på display) til høyre på ukedag: Søn g Man g Tir. 3. Velg Timer No. 1 Trykk for å velge TIMER No 1. fra 1 til 6. 36

37 4. Innstilling av Program Timer Velg dag du ønsker programere og press I program setting mode, SETTING, time, minut blinker på display. 2. Still time, (program step 1) Press for å velge time. Bekreft time med å presse. Program step 1 Program step 2 3. Still minute, (program step 2) Press for å velge minute. Bekreft minute og press. Du er nå i (program mode). 37

38 4. Innstilling av program Timer (fortsetter) 4. (program step 3) Trykk for å velge pattern 4 NB: Det er kun pattern 4 som skal brukes. Pattern 1 The indoor unit starts operation at the programmed time. Pattern 2 The indoor unit s operation at the programmed time. Pattern 3 The indoor unit s operation at the programmed time and changes the temperature settings. Press temperature setting to change the Pattern 4 Gulvvarme temperatur senkes til ønsket verdi når programtimer aktiveres. Trykk for å forandre til ønsket gulvvarme temperatur. Trykk for å bekrefte innstilling. Program timer innstilling er bekreftet og går tilbake til confirmation mode Genta denne innstilling for timer NR 2 for å øke til normal gulvvarmetemperatur. EKSEMPEL PÅ INNSTILLING AV NATTSENKING AV GULVVARMETEMPERATUR Velg ukedag og Timer nr 1 og sett kl. til eks. 23:00. Velg gulvvarmetemperatur eks. +25grader. Velg samme ukedag og Timer nr 2 og sett kl. 07:00. Velg ønsket gulvvarmetemperatur eks. +35 grader. 38

39 Kopiering av ukedag til andre ukedager 1. Trykk hvis du er i program checking mode, da kommer du til kopi mode C1. SETTING og (dag) blinker i display. 2. Trykk for å velge dag du ønsker å kopiere. Velg dag som du skal kopiere 3. Trykk for å kopiere uke dag. 4. Trykk for å velge dag du ønsker å kopiere til. Trykk for å bekrefte kopiering til valgte ukedag. Gjenta denne opperasjonen til flere dager hvis ønskelig. 39

40 4. Sletting av program Timer For å slette program timer innstillinger, følg punktene nedenfor. 1. Trykk for enter program confirmation mode. 2. Trykk DAY og velg en dag du ønsker å slette. 3. Trykk for å velge TIMER No. (fra 1-6). 4. Trykk for å vise program setting mode 5. Trykk for å slette program. Deaktivering/aktivering av program timer På vinterstid når utetemperaturen er under 0 grader og varmebehovet er stort kan du deaktivere nattsenkingen. Vår sommer og høst anbefales det å aktivere nattsenkingen for å opptimalesere tappevannsoppvarmingen. <<Hvordan deaktivere program timer>> Trykk og hold for mere enn 2 sekunder. TIMER OFF vises i display og nå er nattsenkingen deaktivert. <<Hvordan aktivere program timer>> Trykk og hold for mere enn 2 sekunder. TIMER OFF vises ikke i display og nå er nattsenkingen aktivert. 40

41 41

42 polarenergi.no P.boks 117, 9450 Hamnvik

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM

BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM BRUKERMANUAL POLAR COMFORT MULTISYSTEM når driftsikkerhet og energisparing teller Bruker Polar Comfort Multisystem 2 Bruker Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov

Detaljer

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller

Installasjonsmanual. Monteringsanvisning Hybridskap. når driftsikkerhet og energisparing teller Installasjonsmanual Monteringsanvisning Hybridskap når driftsikkerhet og energisparing teller Monteringsanvisning Hybridskap 2 HYBRIDSKAP 3 HYBRIDSKAP INNEHOLDER:. Termostat. Overopphetningsvern. Indikering

Detaljer

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller

BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller BRUKERMANUAL Inverterstyrt luft - Vann varmepumpe når driftsikkerhet og energisparing teller Brukermanual Polar Comfort Multisystem er et luft/vann varmepumpesystem som dekker ditt behov for oppvarming

Detaljer

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual

Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M. Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Air HP 004 M Air HP 006 M Air HP 008 M Air HP 012 M Air HP 015 M Riello Air HP luft/vann varmepumpe Instruksjonsmanual Viktig informasjon Legg merke til følgende punkter Sjekk at leveransen er mottatt

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Atella Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier: eller Slik justerer du romtemperaturen: start med å trykke

Detaljer

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset

LK El-kjel 11-n. Utforing. Funksjon / Forutsetninger. Tekniske data. Måltilpasset LK El-kjel 11-n Utforing LK El-kjel 11 er vegghengt og særlig beregnet for lavtempererte varmesystemer som f.eks. gulvvarmesystemer. I kjelen inngår: Ekspansjonskar Sikkerhetsventil Automatisk lufteventil

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.?

TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP. Pub.??.????.???.? TEKNISK MANUAL KONTROLL ENHET FOR VARME/K J ØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP Pub.??.????.???.? VIKTIG! Les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP VIKTIG! les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og driftstandarder. For

Detaljer

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump

Brukerveiledning. Thermia Duo Varmepumpe. 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2. 2 - Om din värmepump Brukerveiledning Thermia Duo Varmepumpe 9 6 8 0-5 5 3 2 4 0 0 1 R e v. 2 2 - Om din värmepump Innholdsfortegnelse 1 Viktig informasjon.................................. 2 1.1 Sikkerhetsforeskrifter....................................

Detaljer

Freedom 3x230V / 3x400V

Freedom 3x230V / 3x400V MOS NO 0941-1 03146 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 3x30V / 3x400V LEK Innhold Til huseieren Generelt Systembeskrivelse Virkemåte 3 Vedlikeholdsrutiner Generelt 4 Til installatøren Generelt for installatøren

Detaljer

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Elektrokjele type EP 31-350. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Elektrokjele type EP 31-350 Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 3 Brukerveiledning for elektrokjele type EP-NG.... 4 Brukerens

Detaljer

FUJITSU GENERAL LIMITED

FUJITSU GENERAL LIMITED BRUKSANVISNING GULVMONTERT TYPE Varme- og kjølemodell Varmepumpe AGYF09LAC AGYF12LAC AGYF14LAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED Copyright 2006 FJ Klima Norge

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-4 FIGHTER 310P. 3 x 230 V og 3 x 400 V LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD MOS NO 0850-4 FIGHTER 310P. 3 x 230 V og 3 x 400 V LEK MOS NO 00- FIGHTER 0P MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 0P x 0 V og x 00 V Fighter 0P Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen... Systembeskrivelse Virkemåte... Systemoversikt...

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09

CTC Eco Air V3. Varmepumpe Luft / Vann. Funksjon - Drift og Vedlikehold. www.ctc.no CE 0461/EF 1051/5255. Sept.. - 09 CTC Eco Air V3 Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Sept.. - 09 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet

Detaljer

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1

Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30. Rev. 2015.1 O Installasjons- og driftsanvisning P08/P12/P15/P20/P30 Rev. 2015.1 Forord Takk for at du har kjøpt en bassengvarmepumpe fra Gullberg & Jansson AB. Vi håper at den kommer til å oppfylle dine forventninger

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1

VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE FUJITSU GENERAL LIMITED. BRUKSANVISNING Versjon 2.1 BRUKSANVISNING Versjon 2.1 VARMEPUMPE MED AIRCONDITION VEGGMONTERT TYPE Innedel ASY9LSACW ASY12LSACW Utedel AOY9LSAC AOY12LSAC TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE FUJITSU GENERAL LIMITED

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE

Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning Alde Compact 3020 HE Bruksanvisning 3 Kontroll av varmesystemet før bruk 3 Første oppstart av varmesystemet 4 Starte opp varmekjelen 4 Hvilemodus 4 Innstillingsmeny 4 Aktiverte funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.

Brukerveiledning. SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp. Brukerveiledning NO SGP Varmeteknikk AS Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no E-post: post@sgp.no 1 GENERELT 1.1 Generell informasjon 4 1.2 Symboler 5

Detaljer