Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1"

Transkript

1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og verdier 4. Satsingsområder 5. Dokumentasjon av barnehagens arbeid 6. Overgang barnehage-skole 7. Samarbeid

3 1. Innledning I 2009 er det 2 kommunale, 10 private barnehager og Åpen barnehage i Farsund kommune. Barnehagene er ulike både i forhold til størrelse og pedagogisk profil, men felles for alle barnehagene er at barnehagesektoren er i utvikling. Ny barnehagelov trådte i kraft 17. juni Året etter ble ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsatt. Barnehagene er flyttet til Kunnskapsdepartementet, og blir nå i større grad sett på som det første steget i utdanningsløpet. Lokal plan for Farsundsbarnehagene er som en paraply som alle barnehagene har samlet seg under. Planen forteller om hva som skal kjennetegne Farsundsbarnehagene og hvilke satsingsområder som er valgt. Valgene er gjort på bakgrunn av en vurdering av lokale behov, lov, rammeplan og sentrale føringer. Bakgrunnen for å lage en felles lokal plan for barnehagene i Farsund er at vi ønsker å sikre en felles god kvalitet for innholdet i barnehagene. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Personalet er en viktig ressurs i barnehagen. Kvaliteten på arbeidet som gjøres i barnehagene henger nøye sammen med personalets kompetanse. Kvalitetsutvikling innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse. Planen skal være med å bidra til at alle barnehageansatte har den nødvendige kompetanse og kunnskap for å kunne utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Vår lokale plan skal være med på å sikre intensjonen i barnehagelov og rammeplan; -alle barn skal få et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Arbeidet med lokal plan for barnehagene i Farsund startet i januar Alle barnehagene har bidratt i arbeidet med å skrive planen. Arbeidsgruppen har bestått av Irene Skoland, Linda Rhode, Olaug V. Martinsen og Karen B. tregde. Denne planen er en overordnet plan for barnehagene i kommunen og kommer i tillegg til barnehagenes årsplan. Den lokale plan for barnehagene vil bli revidert annen hvert år. Første revidering vil være høsten alle barn skal fa et likeverdig barnehagetilbud av hoy kvalitet

4 Rammeplan for barnehagen Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

5 2. Rammeplan for barnehagen Rammeplanen er en forskrift til Lov om barnehager som gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Den er et arbeidsredskap for å sikre livslang læring og helhet i barnets utvikling. Målet med rammeplanen er å gi barnehagens personale en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Barnehagene i Farsund bygger på Rammeplan for barnehagen som har et helhetlig læringssyn, hvor omsorg, lek og læring står sentralt. I tillegg er sosial og språklig kompetanse samt fagområdene viktige deler av barnehagens læringsmiljø. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Leken har egenverdi, og er en viktig side ved barnekulturen. Rammeplanen omtaler barnas lek som en grunnleggende livs- og læringsform. Livslang læring er et sentralt begrep. I barnehagen skal læringsprosessene være med på å skape mening og hjelpe barnet til å se sammenhenger. For å lette personalets planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i 7 fagområder som er sentrale for opplevelse, utforskning, lek og læring. Disse er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Den enkelte barnehages arbeid med fagområdene og rammeplanens øvrige føringer skal konkretiseres i barnehagens årsplan. Livslang laering

6 Visjon og verdier Farsundsbarnehagenes visjon er: - hvert barn er unikt!

7 3. Visjon og verdier Farsundsbarnehagenes visjon er: - hvert barn er unikt! Visjonen er valgt på bakgrunn av at alle handlinger som angår barn har et grunnleggende hensyn; barnets beste, jfr. FNs barnekonvensjon. Vi ser på hvert barn som unikt! Barnet er enestående og finnes kun i ett eksemplar. Hvert individ har verdi i seg selv, fordi du er deg og jeg er meg. Vi vil at barna skal få utvikle seg ut fra sine egne forutsetninger, men mest av alt skal barna få oppleve å være ønsket. Verdier Farsundsbarnehagene har sammen kommet fram til følgende verdier som skal kjennetegne barnehagene: Vennskap Anerkjennelse Humor og glede Verdiene som kjennetegner Farsundsbarnehagene skal gjøre oss tydeligere. De felles verdiene skal kunne gjenkjennes i alle barnehagene, og skal hjelpe oss på vei mot vår felles visjon. Vennskap Vi som jobber i Farsundsbarnehagene er opptatt av at alle barn skal få oppleve tilhørighet, og etter hvert gleden ved å ha en venn eller to. I dette legger vi at: trygghet og tilhørighet er grunnlaget for utvikling av vennskap. ved å ha en venn vil barna føle større trygghet, tørre å prøve ut nye utfordringer, og dermed tilegne seg nye ferdigheter og kunnskaper. barna i samspill med andre lærer seg sosiale spilleregler, og å kommunisere aktivt, som igjen styrker barnets selvfølelse. det legges til rette for å kunne utvikle gode og nære vennskapsbånd i det daglige samspillet i barnehagen alle barn skal få hjelp til å utvikle vennskap og holde på venner. «Kommer vi til å være venner for alltid?» spurte Nasse Nøff. «Enda lenger», svarte Ole Brumm. Farsundsbarnehagene hvert barn er unikt!

8 Anerkjennelse Vi som jobber i Farsundsbarnehagene er opptatt av å skape gode relasjoner mellom barn og voksne. I dette legger vi at: alle barn skal føle seg verdsatt gjennom den anerkjennelse og omsorg de møter i samspillet med andre barn og voksne. alle barn skal møte anerkjennelse gjennom at de blir sett, hørt og bekreftet for den de er. de voksne er lyttende og kommuniserer med det enkelte barn. alle barna skal få sette ord på følelser og tanker, og bli møtt med forståelse også i forhold til ønsker og behov. Ole på fire år sitter sammen med en voksen og bretter papirfly. Oskar på fire kommer bort og sier til Ole: Hei papirflygutten! Ole svarer. Du er skjønn Oskar! Han snur seg mot den voksne og sier: Ikke sant Oskar er skjønn." I dette legger vi at: alle barn skal oppleve at humor og glede er en væremåte og en livsform. alle barn lærer og opplever at vi ler med hverandre og ikke av hverandre. alle barn opplever at humor og glede gir overskudd og livsglede både barn og voksne sammen kan glede seg over de små tingene i hverdagen. ved å ha humor og glede i hverdagen, blir det lettere for barna å møte utfordringer med en positiv innstilling. Humor og glede Vi som jobber i Farsundsbarnehagene er opptatt av at humor og glede skal prege hverdagen vår, fordi dette er det tydeligste kjennetegn på trivsel både blant barn og voksne. Vennskap, anerkjennelse, humor og glede

9 Satsingsomrader Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser Lek kvalitet Filosofi Kompetanse Livslang laering Humor Barns medvirkning Omsorg

10 4. satsingsomrade I arbeidet med å peke ut satsingsområdene har vi stilt oss spørsmål som; Hva er annerledes i barnehagen nå enn før? Hvilken kompetanse, hvilke ferdigheter og kunnskap trenger personalet for å utvikle barnehagen i tråd med krav som stilles i lov og rammeplan? Hvilke lokale forhold må vi ta hensyn til? Det er i dag flere barn, og spesielt flere små barn, som går i barnehage enn for få år siden. De voksnes kompetanse i å forstå barns ulike uttrykk, kunnskap om at barn er aktive medskapere, gi barn like muligheter uavhengig av kjønn og bakgrunn, og gi barn utfordringer og felles opplevelser i forhold til alder og modenhet står sentralt. Det medfører at kravene til voksenrollen er endret. De voksne i barnehagen må ut på søken etter ny kunnskap for å utvikle kvaliteten i barnehagen videre. Å arbeide med ulike satsingsområder er å arbeide med kvalitetsutvikling. De voksne i barnehagen blir dermed sentrale i alle de valgte satsingsområdene. Farsundsbarnehagenes visjon og verdier skal gjenspeiles i satsingsområdene og hverdagslivet i barnehagene. Satsingsområdene som er valgt må sees i sammenheng med hverandre ut fra et helhetlig læringssyn. med, utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i forhold til. Satsingsområdene må sees i sammenheng med hverandre og nye krav til voksenrollen: Kommunikasjon Barns medvirkning Læring gjennom lek Satsingsområdene skal nedfelles i barnehagenes årsplaner. Arbeidet med satsingsområdene vil være i form av kurs, intern opplæring, små prosjekter, personalmøter, nettverksgrupper el. i den enkelte barnehage og felles for hele kommunen. Kompetanseutviklingen skal finne sted nær barnehagens hverdag. Farsundsbarnehagene har sammen pekt ut 3 satsingsområder som de voksne i barnehagene spesielt skal arbeide Kvalitetsutvikling

11 Kommunikasjon Målsetting: Alle barn skal oppleve glede og mestring i kommunikasjon med andre i det å forstå og bli forstått. Hva betyr begrepet kommunikasjon: Utveksling av informasjon mellom personer. Den prosessen der en sender overfører en type informasjon til en mottaker, og der mottakeren får en viss forståelse av budskapet. En toveisprosess gjensidige tilbakemeldinger og gjensidige tolkninger Hvilke måter kommuniserer vi på? Verbalt språk Nonverbalt språk er måten de aller yngste barna kommuniserer med omverdenen på. Men brukes også av alle når vi kommuniserer verbalt, eller bare nonverbalt via mimikk, blikk, gester eller andre kroppsuttrykk. Tegnspråk, symboler Hvorfor skal barna lære å kommunisere: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold, fordi dette gir barna et godt grunnlag for videre læring, mestring og sosialt samspill. Gjennom kommunikasjon får barna utviklet evnen til samspill, språkforståelse og språklig bevissthet. Ved å la barna få være med å utvikle et rikt og variert språkmiljø i barnehagen, blir kommunikasjon et redskap for barns tenkning, og som uttrykk for egne tanker og følelser. Tiltak: Barnehagene i Farsund bruker drama, eventyr, fortellinger, lek med språket, rim, regler, sang og spill. De ulike barnehagene har ulike metodiske opplegg. Den voksne må være gode språkog rolle modeller, og bevisstgjøre barna viktigheten i samspillet mellom verbalt og nonverbalt språk - kroppspråk, tonefall og mimikk. Bruk av språkveileder Utarbeide felles språkplan Barnehagene bruker observasjonsmateriellet Tras og Alle med for å legge til rette tiltak tilpasset det enkelte barn. Utfordringen i forhold til voksenrollen: Blir å kommunisere med barna på det nivået de er og følge opp de behovene de har, særlig i forhold til de helt yngste og minoritetsspråklige barn. Kommunikasjon

12 Barns medvirkning Målsetting: Barna skal få være delaktige og ha innflytelse i barnehagens planer og hverdag. Hva betyr begrepet medvirkning: medbestemmelse selvbestemmelse Barna har rett og plikt til å medvirke, men kan ikke tvinges til det. Å slippe til som deltaker med muligheter til innflytelse. Hvorfor skal barna medvirke: Det handler om å se barnet med det gode blikk et blikk som tar for gitt at barnet både har fornuftige viljer og intensjoner, og ikke ser barnet som et objekt som skal påvirkes og formes. Barnet har kompetanse i seg, det er ikke et kar som skal fylles. Å se barn slik styrker barnets selvfølelse og barnets evne til å forstå og vise medfølelse i forhold til andre mennesker. Å implementere prinsippene om barns medvirkning krever en ny voksenrolle og representerer et pedagogisk nybrottsarbeid. Autoritetsforholdet mellom voksen og barn: møte barn med respekt som et medmenneske ha en grunnleggende holdning til barn til hva barn er og ikke skal bli Tiltak: Barneintervju - barnesamtaler Praksisfortellinger Refleksjon og kritisk drøfting av praksis Være mer observant og lyttende i det daglige God dialog mellom hjem og barnehagen Barns medvirkning

13 Læring gjennom lek Målsetting: Leken skal fortsatt være barnas viktigst læringsarena. Hva betyr begrepene læring og lek: Læring relativ varig endring av adferd og/eller oppfatning som resultat av erfaring. Lek kan utføres alene eller sammen med andre, og spiller en viktig rolle i læring og utvikling. er nødvendig for å vokse og utvikle seg. gir rom for stimulering av språksansene og intellektet, trening av motorikken, og gir nødvendig sosial trening. Barneleken gir nyttig erfaring, og er avgjørende for all slags læring. Hva ønsker vi at barna skal lære i barnehagen: Rammeplanens syv fagområder skal være med å støtte barns vitebegjær, nysgjerrighet og kreativitet. Leken har mange uttrykksformer, og gjennom leken kan barna lære: å utvikle vennskap og sosial kompetanse å vente på tur, følge felles regler og bestemme regler selv å late som om: barnet kan ta andres perspektiv og gi rom til tanker og følelser. å skaffe seg kunnskap og innsikt på mange områder gjennom utforskning og samtale. barnekulturelle tradisjoner som overføres fra eldre til yngre barn. om sansene å konkurrere å bearbeide inntrykk og følelser å utvikle fantasien/kreativiteten og å omsette tanker til handling koordinering av sanser og bevegelse motoriske ferdigheter, rytme og romorientering å fortelle og bygge opp handlinger tekstmestring konsentrasjon og fordypning Hvordan lære barna /hvilke verktøy kan brukes /tiltak: Barn lærer av alt de opplever. Læring foregår i uformelle situasjoner, i daglige gjøremål, og i det sosiale samspillet med andre mennesker og miljøet. Læring foregår også i formelle, tilrettelagte situasjoner som bl a samlingsstunder og ulike formingsaktiviteter i barnehagen. I barnehagen legger vi vekt på samspillet mellom tilrettelagte læringsaktiviteter og spontane læringssituasjoner for å ivareta barnets interesse og det helhetlige læringsbegrepet. Utfordringen i forhold til voksenrollen: Utfordringen i voksenrollen er å fange opp det enkelte barns ståsted i forhold til nysgjerrighet, evner og forutsetninger, og legge til rette for videre inspirasjon og utfoldelse i tilrettelagte og spontane læringssituasjoner ivareta barndommens egenverdi. Laering gjennom lek

14 Dokumentasjon av barnehagens arbeid Systematisk arbeid gir barnehagen kvalitet og retning

15 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Den enkelte barnehage utarbeider sin egen årsplan. I tillegg utarbeides ulike planleggingsdokumenter som progresjonsplan, halvårsplan, månedsplan, ukeplan el. etter behov. Planene skal synliggjøre hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barn og barnegruppens interesser og behov. Personalet og barna i barnehagen er begge viktige aktører i planleggingen av det pedagogiske opplegget. Foreldre blir gitt mulighet til medvirkning gjennom foreldremøte, samarbeidsutvalg og daglig kontakt. Dokumentasjon Dokumentasjon er en metode for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må synliggjøres. Dokumentasjonen brukes som grunnlag for refleksjon. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, kommunen og lokalmiljø informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Barnehagene dokumenterer arbeidet på ulike måter: Vurdering Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i kriterier gitt i barnehagelov og rammeplan. Barnehagene skal i sin årsplan definere hva som skal vurderes, beskrive hensikten med vurderingen, hvem som skal delta og hvordan og når vurderingen skal finne sted. Vurdering er viktig for å se hvordan planene fungerer i praksis, som grunnlag for videre planlegging. Vurdering som blir gjort tilgjengelig for andre, bidra til en debatt om barnehagens mål, innhold og kvalitet. Vurdering er også viktig for å kunne videreutvikle barnehagen. Kartleggingsverktøy for det enkelte barn; TRAS og Alle Med Månedsplaner/nyhetsskriv, referater fra møter el. Bilder, oppslag, dagsrapport el. Bruk av IKT Brukerundersøkelse Barneintervju/Barnesamtaler Barns medvirkning og spontanitet skal prege en fleksibel gjennomforing

16 Overgang barnehage-skole Planer og rutiner skal sikre barn en god sammenheng og progresjon i utviklings -løpet fra barnehage til skole

17 6. Overgang barnehage-skole Hovedmålet Barnehagene med og skolene å lage føringer med for overgangen mellom barnehage og skole er å sikre kontinuitet i utviklingsløpet småskoletrinn har til barna. våren 2008 Vi ønsker at barna skal oppleve at deres læringstilbud henger sammen, samtidig samarbeidet som om barnehage å lage en og felles skole har hvert sitt særpreg standard for overgang barnehage-skole. Både skolene og barnehagene er forpliktet til å følge Vi vet at å få en god start på utdanningsløpet er avgjørende for hvilket læringsutbytte barna får av sin skolegang. Dette denne planen. vil vi få til ved at de ansatte i barnehage og skole samarbeider om standarder, faglige målsettinger og felles verdigrunnlag. På denne måten vil vi utvikle kunnskap om - og kjennskap til-, og respekt for hverandres kulturer. Videre vil vi lære hvordan vi kan finne gjensidig støtte i hverandres arbeid for å nå felles mål. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole Den viktigste støttespiller for både barnehage og skole er foreldre/foresatte. Barna skal oppleve at deres laeringstilbud henger sammen

18 Samarbeid Barnehagene i Farsund ønsker å oppnå et best mulig samarbeid med barnas foreldre/foresatte, for å best mulig kunne ivareta det enkelte barn. Tillit, åpenhet og god kommunikasjon er viktig i foreldresamarbeidet.

19 7. Samarbeid Foreldre Barnehagene i Farsund ønsker å oppnå et best mulig samarbeid med barnas foreldre/foresatte, for å best mulig kunne ivareta det enkelte barn. Tillit, åpenhet og god kommunikasjon er viktig i foreldresamarbeidet. Dette oppnår vi igjennom: - det daglige møtet med barn og foreldre - foreldresamtaler minst 2 ganger pr. år - foreldremøte 2 ganger pr. år - ulike arrangement der familien blir invitert - foreldreråd og samarbeidsutvalg Kommunen Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og har ansvar for godkjenning og tilsyn av barnehager. Kommunen skal også gi veiledning til barnehager og være en pådriver og tilrettelegger for faglig utvikling av barnehagesektoren. Barnehagene Barnehagene i kommunen har et godt samarbeid seg i mellom. Årlig arrangeres felles idrettsdag og barnehagedag. Vi har egen Mennibarnehage-gruppe. Barnehagene samarbeider også om fagdager, nettverksgrupper for pedagogiske ledere og har felles styrertreff. PPT Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) har som oppgave å hjelpe barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge spesialpedagogisk hjelp bedre til rette for barn med særskilte behov. PPT skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det. Opplysninger gis normalt av styrer. Helsestasjon Helsestasjonen i Farsund har som oppgave å drive forebyggende og helsefremmende arbeid for å sikre barns oppvekstvilkår. Helsestasjonen kan anbefale at det søkes barnehageplass for barn som har særskilt behov. Helsestasjonen er rådgiver i forhold til legemiddelhånd - tering i barnehager og veileder i forhold til smittevern. Helsestasjonen driver også familiestasjon. Barnevern Ansatte i barnehagene er i Lov om barnehager 22 gitt opplysningsplikt til barnevernet uten hinder av taushetsplikten, dersom det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. Foreldre er den viktigste ressursen i samarbeidet omkring det enkelte barn

20 Snartrykk, Farsund nov Farsund Kommune Plan for kvalitetsutvikling i Farsundsbarnehagene er lagt ut på eller kan bestilles ved henvendelse til Farsund kommune på

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer