Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - brygge, trapp, sjøbu og veranda GB 25/42 - Borøya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - brygge, trapp, sjøbu og veranda GB 25/42 - Borøya"

Transkript

1 Søgne kommune Arkiv: 25/42 Saksmappe: 2014/ /2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: Saksframlegg Søknad om dispensasjon - brygge, trapp, sjøbu og veranda GB 25/42 - Borøya Utv.saksnr Utvalg Møtedato 7/15 Plan- og miljøutvalget Rådmannens forslag til vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av tilbygg til eksisterende brygge. Utvidelsen medfører at bryggefronten blir 18,5 meter lang. Det dispenseres fra kommunedelplanen hvor maksimal bryggefront er satt til 8 meter pr. tomt. I samme vedtak og i medhold av plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya, for oppføring av sjøbu og etablering av flytebrygge. Avslaget begrunnes med at intensjonene i bestemmelsene blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Øvrige deler av søknaden vurderes å være i tråd med gjeldende plan og vil bli administrativt behandlet som eget vedtak, etter Plan- og bygningslovens Søknaden er mottatt i kommunen Bakgrunn for saken: Kommunen ble i august 2014 gjort oppmerksomme på at det var utført flere tiltak på eiendommen uten at dette var omsøkt. Det er i 2013 gitt tillatelse til utvidelse av eksisterende bryggeareal, ved at de to eksisterende bryggene skulle sammenbygges. Grunnet innkommet klage foretok kommunen en kort besiktigelse på ovennevnte eiendom den Følgende forhold ble avdekket: Brygge er bygget ny og utvidet i bredden, dette inngår ikke i tillatelse i vedtak av Det er etablert en flytebrygge utenfor fast brygge.

2 Langs adkomstveien opp mot hytta er det etablert trapper i tre flere steder. I forkant av lekehytte er det etablert en vesentlig utvidelse av terrasse/veranda. Bak hytta er det plassert en lekehytte opp mot naboeiendom, denne ser ut til å være nærmere nabogrense enn 4 meter. På bakgrunn av de avdekkede forhold ble det sendt ut varsel om pålegg, samt varsel om tvangsmulkt den På bakgrunn av utsendt varsel ba hjemmelshavere om et møte med kommunen, det ble avholdt slikt møte, den Kommunen mottok den søknad om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende holmer og fra Pbl Det søkes nå om ettergodkjenning for utvidelse av brygge, om etablering av flytebrygge og for oppføring av sjøbu. I tillegg søkes det om ettergodkjenning av utvidet veranda/terrasse på lekehytte samt nye trapper fra brygge til hytte. Tiltakene med unntak av bryggeutvidelse, flytebrygge og sjøbod vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan og vil derfor behandles administrativt i etterkant av dispensasjonsbehandlingen. Saksutredning: Søknaden: Det søkes nå om dispensasjon fra Plan- og bygningslovens 1-8 for oppføring av sjøbu/bod og for utlegging av flytebrygge. Videre søkes det om dispensasjon fra kommunedelplanen for Borøya for oppføring av sjøbod og etablering av flytebrygge. Det søkes også om dispensasjon fra kravet om høyde over havet, da det søkes om å plassere sjøboden 1 meter over normalvannstand. Videre søkes det om bryggefront over 8 meter pr. tomt, som er begrensningen i kommunedelplanen. Bryggefronten på eiendommen vil etter planlagt utvidelse utgjøre ca. 18,5 meter.

3 Det kan opplyses at dagens brygger brukes av to eiendommer, da bakenforliggende eiendom GB 25/58 har tinglyst rett til bruk av den brygga som ligger lengst vest. I tillegg kan det nevnes at hele det området som det søkes om brygge på er avsatt til bryggeområde i kommunedelplanen, (dette med unntak av flytebrygge). Slik sett er det ikke samsvar mellom kart og bestemmelser da bestemmelsene sier at det maksimalt kan bygges 8 meter kaifront pr. eiendom. Se kart under som viser byggeområde, i forhold til omsøkt brygge. Det er i 2013 gitt tillatelse til utvidelse av brygge ved at de to bryggene skulle bygges sammen. Det ble i den forbindelse ikke søkt om riving og gjenoppbygging av eksisterende brygge. I

4 praksis er det riving og gjenoppføring som er utført og ny brygge opplyses å være ca. 40 cm bredere enn den som er revet. Det foreligger nabomerknader til innkommet søknad om dispensasjon og det utførte arbeidet. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er avsatt til byggeområde for fritidsboliger i kommunedelplanen for Borøya med omkringliggende holmer. Området for eksisterende og omsøkt brygge er avsatt til Annet byggeområde brygger. Det er plankrav for 20-1 tiltak i dette området, men ettersom de omsøkte tiltakene kan søkes som 20-2 tiltak vil ikke plankravet bli gjeldende i denne saken. Relevante bestemmelser i saken: Kommuneplanens bestemmelser: «I område avsatt til byggeområde for brygger gjelder følgende: Brygger skal gis en god terrengtilpasning og utformes slik at de ikke eksponerer seg selv eller virker dominerende. Brygger, båtfester og andre varige konstruksjoner og anlegg skal ta hensyn til allmenn ferdsel og utformes nøkternt og av fortrinnsvis naturmaterialer. Maks lengde på kaifront pr. tomt= 8 meter. Det er krav om minimum 3 meter bryggeplass til all ny fritidsbebyggelse. Uthus skal plasseres i sammenheng/ nær tilknytning til hovedbygning, og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter, og minst mulig eksponert mot strandsonen. Uthus kan kun oppføres der totalt bruksareal inklusiv uthus ikke overstiger T-BRA= 100 kvm,maks T-BRA= 20 kvm, maksimal mønehøyde 4,0 meter fra planert terreng. Det tillates ikke fyllinger høyere enn 1 meter». Krav til høyde over havet: For bygninger skal underkant gulv ikke være lavere det som er beskrevet i tabellen. I utsatte områder kan det stilles strengere krav Sikkerhetsklasser Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet for flom F1 Liten 1/20 gir byggegrense på kote 2,25 F2 Middels 1/200 gir byggegrense på kote 2,50 F3 Stor 1/1000 gir byggegrense på kote 2,65 Sikkerhetsklasse F1 Gjelder tiltak der oversvømmelse har liten konsekvens. Dette omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer og lagerbygninger uten fast bemanning. Naturmangfoldloven: Kommunen har vurdert tiltaket i forhold til naturmangfoldlovens 8 til 12, og vi kan, ut fra en samlet vurdering, ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med denne. Vi har vurdert tiltaket og mener kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og står i rimelig forhold til sakens karakter. Det kan ikke sies å foreligge risiko for skade på naturmangfoldet, og det fremkommer ikke opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det er heller ikke forhold som tilsier at det bør gis avslag i forhold til føre-var-prinsippet, da tiltaket ikke vil påføre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade.

5 Tiltaket vil ikke føre til økt belastning på økosystemet, og 11, kostnader ved eventuell miljøforringelse, skal bæres av tiltakshaver. 12, miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, blir også ivaretatt. Relevante punkter i klage fra nabo med tiltakshavers/ansvarlig søkers påfølgende kommentarer i kursiv skrift: Det foreligger merknader fra nabo på GB 25/51 Renate Hægeland og Hans Jørgen Fiskaadal. Nabo påpeker at terrassen foran lekehytte, som ligger 2-2,5 meter fra felles grense uten at dette er gitt samtykke til. Nabo forutsetter at de ved en senere anledning vil kunne gjøre tilsvarende uten at dette medfører naboprotester. Denne ligger på baksiden av fjellrygg som skiller våre tomter og kan ikke sees fra huset til Hægeland. Vi har ikke noe imot at Hægeland bygger på sin side av fjellryggen. I forhold til brygga påpeker nabo at strandlinjen er sterkt utbygd og at det er trangt og vanskelig fremkommelig med båter og at det oppleves som utrygt å bade i bukten. Naboen reagerer sterkt på fremgangsmåten i denne saken, hvor det bygges først for så å søke i ettertid. Det foreligger også merknader fra nabo på GB 25/42 Valborg Helland Severinsen og Rolf Severinsen. Severinsen påpeker at den nyoppførte brygga er vesentlig bredere enn den som ble revet. De mener utvidelsen er betydelig større enn de 40 cm som oppgis i søknaden. Det sies også at brygga er lenger og at avstanden mellom de to bryggene er blitt mindre. Videre henviser Severinsen til rettigheter de har i bryggeanlegget. Vedrørende veranda påpeker Severinsen at denne ikke er nabovarslet før den ble oppført og at den er godt eksponert i terrenget. Det opplyses at de fortsatt har innvendinger i forhold til rekkverket som tar utsikt fra deres eiendom. Wiig opplyser at rekkverk vil bli skiftet til rekkverk i glass. Avslutningsvis påpeker Severinsen at det er satt opp en bod/lekehytte for nærme nabogrensen, som ikke er med på tegningene. Det er ikke ønskelig at denne skal ødelegge for eventuelle utvidelser på Severinsens eiendom. Denne boden stod på tomten før vi overtok. Den inneholdt utedo og redskapsbod. Jeg har revet denne og satt opp en mindre bod på samme plass. Utedoen er borte da forbrenningsdo er montert i hytta. Denne er vist på gammel situasjonsplan og bilde. Kommunens kommentar til protester. Området der den etablerte brygga samt utvidelsen som er planlagt ved at bryggene bygges sammen, er avsatt til byggeområde for brygge. Kommunen kan vanskelig se at en utvidelse som omsøkt vil medføre en vesentlig forringelse av mulighetene for bading og båttrafikk. Kommunen anser forholdene rundt rettigheter å være av privatrettslig karakter som kommunen ikke skal ta stilling til ref. Pbl Disse forholdene vil derfor ikke drøftes ytterligere i denne saken. Kommunen behandler byggesaken og overlater til partene å bli enig om hvem som har rettigheter til bruk av de enkelte deler av brygga. Terrasse/veranda på lekehytte, samt reparasjon av trapper ansees å være i tråd med reguleringsbestemmelser og vil av den grunn ikke bli behandlet i dette vedtak. Det vil bli fattet vedtak etter plan- og bygningslovens 20-2 i etterkant av dispensasjonsbehandlingen. Det vises til klager og kommentarer i sin helhet.

6 Uttalelser fra annen myndighet: Saken har vært forelagt Fylkesmannen i Vest- Agder og Vest- Agder Fylkeskommune for uttalelse. Fylkesmannen i Vest-Agder uttaler følgende i brev av : «I kommunedelplanen er eksisterende brygge vedtatt som annet byggeområde brygger. Vi har slik sett ikke spesielle merknader til breddeutvidelsen, forutsatt at avvikene fra kommunedelplanen er minimale». «Omsøkte flytebrygge vil bli liggende på sjøareal vedtatt som vannareal for allmenn bruk. Her bør det vises varsomhet med å dispensere fra formålet. Vi viser i denne sammenheng bl.a. til at tilstøtende skjær på utsiden er foreslått båndlagt etter PBL som hekkeplass for fugl. Omsøkte bod i strandkanten vil bli liggende på byggeområde med krav om reguleringsplan. Eventuell dispensasjon her vil ytterligere øke det bebygde preget i strandsonen, samt lett skape en uheldig presedens. Oppføring av bod bør derfor kun skje i samsvar med plan og ikke ved dispensasjon». «Utvidelse av terrassen utenfor uthuset oppe ved hytta fører til at terrassen kommer nær en turvei som krysser eiendommen. Dette vil gi økt privatiserende virkning på turveien, samt forsterke det bebygde preget. Utvidelsen bør slik sett først bli vurdert gjennom reguleringsplanprosessen som kommunedelplanen krever». Det vises til uttalelsen i sin helhet. Vest-Agder fylkeskommune har ikke uttalt seg innen fristen. Administrasjonen har vurdert uttalelsen fra Fylkesmannen i forhold til hvorvidt omsøkte tiltak rammes av plankravet. Vi har kommet til at Fylkesmannens vurdering er feil, ettersom de omsøkte tiltak kun krever søknad etter 20-2 og dermed ikke rammes av rekkefølgekravet. Relevante punkter i tiltakshavers redegjørelse i kursiv skrift, med administrasjonens påfølgende kommentar: Sjøbu/bod: Det søkes om dispensasjon fra Pbl metersbeltet, samt fra Pbl 28-1 flom, hvor sikkerhetsklasse for flom ansees å være kote c+2,25. Oppføring av sjøbu betinger dispensasjon fra Pbl. 1-8, da deler av boden plasseres utenfor området som er avsatt til byggeområde. I tillegg betinger søknaden dispensasjon fra kommunedelplanens b.4 og b.5. Bestemmelsens b.4 sier at maks kaifront pr. tomt = 8 meter. Bestemmelsens b.5 sier at uthus skal plasseres i sammenheng/ nær tilknytning til hovedbygning, og skal ligge nærmere fritidsbolig enn 8 meter, og minst mulig eksponert mot strandsonen. Dersom det skulle gis dispensasjon for oppføring av sjøbu måtte det i tillegg være gitt dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om maks ett uthus pr. eiendom i 100 meters beltet langs sjøen. Dette fordi planen ikke har bestemmelser om antall uthus og det blir da kommuneplanens bestemmelser som gjelder. På eiendommen er det allerede oppført to uthus, hvorav ett er godkjent (lekehytte uten rom for varig opphold) I tillegg er det oppført en bod i bakkant av hytta, som er erstatningsbygg for tidligere utedo/bod. Denne er ikke omsøkt. Dersom det er snakk om reparasjoner/ombygging av en gammel bod kan det tenkes at denne må ansees som godkjent. Dette må vurderes nærmere, uansett vil man måtte telle denne med som et uthus på eiendommen.

7 Ansvarlig søker begrunner søknaden med at hverken natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske samt strandsonen berøres. Selv om tiltaket ikke direkte berører de nevnte hensynene må det kunne sies at det bebygde preget i bukta økes ytterligere. Saken vil også kunne skape presedens i lignende saker på Borøya og andre steder i kommunen. Administrasjonen mener at eventuelle nye sjøbuer kun bør tillates gjennom et planarbeid og at det ikke bør tillates som enkeltdispensasjoner. Antallet uthus og avstander til hovedhytte mv. bør også avklares gjennom plan og ikke som enkeltdispensasjoner. Tiltaket vil ha begrenset synlighet fra forbipasserende båttrafikk utenfor bukten samt fra naboeiendommer grunnet lite sjenerende plassering under eksisterende trapp. Boden ligger på et område som allerede er privatisert. Boden vil bli svært eksponert i bukta. At området er privatisert er rett, men det bebygde preget økes ved at det bygges ytterligere. Boden vil gi økt oppbevaringsplass for redskaper og maritimt utstyr som ellers blir oppbevart på bryggeområdet. Dette er et argument som vil være en fordel for tiltakshaver, slike private fordeler skal imidlertid vanligvis ikke tillegges vekt ved behandling av dispensasjoner. Boden oppføres med tanke på flom. Den forankres, og ved flom vil ikke dette har stor betydning for bruken. Administrasjonen ser ikke denne delen av dispensasjonen som noen stor utfordring, da det kan stilles vilkår om prosjektering og utførelse som tar høyde for eventuell stormflo. For øvrig nevnes at boden ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. Det ligger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Det er mulig at dette er rett, men ettersom tiltaket ellers strider mot flere av hensynene bak bestemmelsene og med tanke på faren for presedensvirkning anbefaler administrasjonen at søknaden avslås. Flytebrygge: Etter vår vurdering vil natur, friluftsliv, ferdsel og fiske samt strandsonen berøres i svært liten grad, da flytebryggen plasseres utenfor strandlinjen. Flytebrygga plasseres utenfor det området som er avsatt til brygger i planen, vi kan ikke se at det er noen gode argumenter for å tillate dette. Vi minner om at den faste brygga som søkes etablert er betydelig større enn det planen åpner for på denne eiendommen. Flytebryggen er plassert på et område som allerede er privatisert og kaifronten besørger to tomter. Planens begrensning er 8 meter kaifront pr. eiendom og det faktum at kaifronten betjener to eiendommer er i utgangspunktet ikke noe som medfører at det skal gis tillatelse til utvidelser. Den fastgjøres direkte til land og eksisterende fast brygge. Vi anser at tiltaket berører sjøbunn i særdeles mindre grad enn ved oppføring av en fast brygge, da den fastgjøres til land. Etablering av fast brygge på stedet er uaktuelt i henhold til gjeldende plan. Dette kan derfor ikke benyttes som argument. Vi anser at flytebryggen ikke virker dominerende da den etter best mulig plassering flukter med strandlinje.

8 Det kan tenkes at flytebrygga isolert sett ikke virker dominerende, men dersom man ser den i sammenheng med det totale bryggearealet det legges opp til på eiendommen må det vel sies at dette er dominerende og langt utenfor det som legges opp til både i kommunedelplanen og kommuneplanen. For øvrig nevnes at flytebryggen ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. Naboer påpeker at det er vanskelig å manøvrere i bukta og at tiltaket derfor ikke er ønskelig. Vi minner om Fylkesmannens uttalelse som peker på at tilstøtende skjær på utsiden er foreslått båndlagt etter PBL som hekkeplass for fugl. Det ligger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Det vises til ovenstående kommentarer, samlet sett mener administrasjonen at det vil være svært uheldig å gi dispensasjon for omsøkte flytebrygge. Administrasjonens samlede vurdering: Administrasjonen mener det er uheldig at deler av omsøkte tiltak er gjennomført uten å være omsøkt. Tiltakshaver har i 2013 fått tillatelse til utvidelse av eksisterende brygge. Dette er imidlertid bare så vidt påbegynt. Den gamle brygga har blitt revet og erstattet med en ny, bredere brygge, uten at dette er nevnt i den opprinnelige søknaden. Videre vil vi oppsummere vår vurdering for de enkelte deler av søknaden. Brygger: Flytebrygge som er etablert er plassert innenfor det arealet som er avsatt til vannareal for allmenn bruk. Administrasjonen kan ikke se at det kan gis dispensasjon til slik brygge uten at intensjonene i planen blir vesentlig tilsidesatt. Vi vil også minne om at det her er foreslått å gi dispensasjon for inntil 18,5 meter kaifront på eiendommen. Vi kan ikke se at det kan legges ut flytebrygger utenfor område for brygger, uten at intensjonen i planen blir vesentlig tilsidesatt. Det vises også her til nabomerknader som peker på at det allerede er vanskelig å manøvrere i bukta og at tiltaket vil forverre denne situasjonen. Den faste brygga plasseres innenfor byggeområde for brygger i gjeldende plan. Derfor mener administrasjonen denne kan aksepteres. Utvidelsen som ble godkjent i 2013 er fortsatt gyldig, men vi ser i ettertid at dette skulle vært behandlet som en dispensasjon fra kommunedelplanen da maksimal kaifront i planen er satt til 8 meter. Med den planlagte utvidelsen vil brygga få en kaifront på 18,5 meter. Søker bruker et argument om at brygga brukes av 2 eiendommer og derfor bør kunne utvides. Dette er imidlertid ikke noe godt argument, ettersom begrensningen er satt pr. eiendom ikke pr. bruker. Administrasjonen mener imidlertid at det faktum at plankartet åpner for brygge langs hele eiendommen bør kunne tillegges vekt. Videre mener vi at det vil være urimelig at den gitte tillatelsen ble opphevet, da tiltakshaver har forholdt seg til dette vedtaket og regnet med at alt var i orden i forhold til dette. Det er beklagelig at rettighetshaver ikke har blitt varslet om den planlagte utvidelsen da den ble omsøkt i Kommunen finner imidlertid at dette er av privatrettslig karakter. Tiltaket vil uansett ikke kunne gjennomføres dersom ikke tiltakshaver har rettigheter til dette. Vi ønsker å presisere at kommunen ikke har tatt stilling til dette spørsmålet og tillatelsen er ikke noen avgjørelse i forhold til de privatrettslige sidene av saken.

9 Administrasjonen kan ikke se at intensjonene i planen blir vesentlig tilsidesatt ved at det gis en dispensasjon for utvidelse av brygge, slik at kaifronten totalt blir 18,5 meter, da arealet på planen er avsatt til brygge. Det er her snakk om to eksisterende brygger som bygges sammen ved at åpningen mellom dem fylles med brygge. Når det gjelder fordeler og ulemper kan vi ikke se at utvidelse av brygga medfører spesielle ulemper. Naboprotestene ansees å være av privatrettslig karakter og vi kan ikke se at disse skal tillegges vekt ved behandlingen av saken. Det vises her til pan- og bygningslovens Utvidelse av brygge medfører opprettholdelse av etablert bruk og medfører at området fremstår som pent og velstelt, ved at brygga får en helhetlig utforming. Administrasjonen konkluderer, ut fra ovenstående begrunnelse, med at hvis det blir gitt dispensasjon for utvidelse av brygge, vil fordelene være vesentlig større enn ulempene. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd andre punktum er derfor oppfylt og vi anbefaler at dispensasjonssøknaden for omsøkte brygge innvilges. Sjøbu: Når det gjelder sjøbu mener administrasjonen det vil være svært uheldig å tillate denne ettersom den strider med både Pbl. 1-8, kommunedelplanen og kommuneplanen. I følge kommunedelplanen skal uthus ikke ha større avstand til hytta enn 8 meter. Avstanden fra hytte til planlagt sjøbu vil bli ca. 60 meter. Planen legger ikke opp til at det skal bygges sjøbuer på de avsatte arealene for brygge. Vi mener derfor eventuelle sjøbuer bare bør tillates gjennom en planprosess. En eventuell tillatelse vi i tillegg være avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen for antall uthus, da det her heter at det maksimalt kan oppføres ett uthus pr. eiendom i 100 meters beltet. Eiendommen har fra før ei lekehytte som er godkjent og en liten bod som ikke er omsøkt. Administrasjonen konkluderer, ut fra ovenstående med at hvis det blir gitt dispensasjon for oppføring av sjøbu og flytebrygge, som omsøkt vil hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. Vilkåret etter plan- og bygningsloven 19-2 andre ledd første punktum er derfor ikke oppfylt og administrasjonen anbefaler at dispensasjonssøknaden avslås. Kommunen skal ikke behandle dispensasjonen videre når andre ledd første punktum ikke er oppfylt, da loven består av to kumulative vilkår. Da dispensasjon for stablesteinsmur avslås etter bestemmelsens første punktum, vurderes ikke saken nærmere i forhold til fordeler og ulemper, da både første og andre punktum må oppfylles for at dispensasjon skal kunne gis. Rådmannens merknader: Rådmannen har ikke ytterligere merknader. Vedlegg 1 Søknad om dispensasjon 2 Søknad om oppføring av bod, flytebrygge samt terrasse 3 Brev av Nabovarsel - fra Valborg Helland Severinen 4 Kommentar Valborg Severinsen 5 Situasjonskart 6 Tegninger 7 Foto - Rive trapp 8 Foto - Rive platting 9 Foto - Rehabilitere trapp 10 Foto - Utbygg brygge

10 11 Foto - Flytebrygge 12 Kommentar til nabovarsel 13 Varsel om pålegg - mulig ulovlig tiltak - Brygge - trapper - veranda - GB 25/42 - Borøya 14 Bilder mottatt fra nabo som klager på tiltakene 15 Bilder av brygge og utvidet veranda 16 Merknader til bryggeutvidelse - GB 25/42 17 Underskrevet møtereferat av Uttalelse - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan

11 KRISTIANSAND BYGGRÅDGIVNING Kristiansand Byggrádgivning AS Søgne Kommune Vige Havnevei B4 (Optlrrerabyggetl Byggesak =:)st:cks 'lt Kr åå Stiansen: 24 6 I POSYDOKS 1051 E-cc-3: r: 4682 SØGNE Kristiansand Gnr 25 bnr 42, Borøya - Søknad om bod ved strandlinje I medhold av plan- og bygningslovens 20 2 søkes det pà vegne av Jan Ånund Wiig om oppføring av bod ved strandlinjen som vist pá situasjonskartet. Boden er 8 m2 BRA og fàr en kotehøyde pá ca. c+ 1,0. Materialbruken er for det meste av naturmaterialer. Det sendes inn tre separate søknader for flere tiltak på eiendommen. Samme Situasjonskart benyttes pà alle søknadene, og gjeldende tiltak for denne søknaden er marken med rød sirkel. De andre søknadene er for flytebrygge og øvrige tiltak. Se vedlagte situasjonsplan (vedlegg D 1) samt plan, snitt og fasader (vedlegg E 1). Gjeldende plangrunnlag: Det er KOMMUNEDELPLAN FOR BORØYA MED OMKRINGLIGGENDE ØYER OG HOLMER som er gjeldende. Søknad om dispensasjon: I medhold av plan- og bygningslovens 19-1 søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det søkes også dispensasjon fra kommunens vurderings av plan- og bygningslovens 28-1 «Flom», hvor sikkerhetsklasse for flom anses å være F1, kote c Vi har vurdert at tiltaket kommer inn under kommuneplanens 3 Unntak fra krav om plan. Vi mener det er qrunnlaq for à qi dispensasjon if de kriterier som skal vurderes: - Etter vár vurdering vil hverken natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske samt strandsonen berøres. - Tiltaket vil ha begrenset synlighet fra forbipasserende bàttrafikk utenfor bukten samt fra naboeiendommer grunnet lite sjenerende plassering under eksisterende trapp. Boden ligger på et område som allerede er privatisert. o Boden vil gi økt oppbevaringsplass for redskaper og maritimt utstyr som ellers blir oppbevart pá bryggeomràdet. v Boden oppføres med tanke pà flom. Den forankres, og ved flom vil ikke dette har stor betydning for bruken. o For øvrig nevnes at boden ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. - Det ligger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Side 1 av 2

12 BYGGRÅDGIVNING Vi mener at fordelene ved è gi dispensasjon i dette tilfellet er klart større enn ulempene. Nabovarsel: Naboer er varslet og det foreligger merknaderfra gnr 25 bnr 58 og 51. Merknadene omhandler ikke oppføring av bod. Vi har mottatt en telefon fra gnr 25 bnr 6 vedrørende spørsmål om plassering bod. Det ble gitt en ytterligere forklaring av plasseringen. Naboen har ingen merknader. Nabovarslet gjelder for tre separate søknader som sendes inn samtidig. De andre søknadene er for flytebrygge og øvrige tiltak. Saksgang: Det vises til ovennevnte og vi håper på en rask og positiv saksbehandling. Med hilsen for Jan Ånund Wiig gcfulafl/ V/ v K/ VC:LL _ Alexander Karlsen Kristiansand Byggrådgivning AS Kopi: Jan Ånund Wiig; Renate Hægeland og Hans Jørgen Fiskadaal; Valborg Helland Severinsen; Høllenveien 194, 4640 Søgne Side 2 av 2

13 We meite KRiS? lfi%é fi%w BYGGRÃDGIVNING Kristiansand Byggrádgivning AS r:1 e::;: *iggswib Byggesak O5 O s i Tlf 92Js2]:n6S[)a3O Postboks 1051 E-posl no 4682 SØGNE Kristiansand Gnr 25 bnr 42, Borøya - Søknad om flytebrygge l medhold av plan- og bygningslovens 20-2 søkes det på vegne av.jan Ånund Wiig om oppføring av flytebrygge ved strandlinjen som vist på situasjonskartet. Flytebryggen er på 10 m2 med målene 2 x 5 meter. Materialbruken er for det meste av naturmaterialer. Flytebryggen plasseres slik at det flukter med strandlinjen. Det sendes inn tre separate søknader for flere tiltak pà eiendommen. Samme Situasjonskart benyttes på alle søknadene, og gjeldende tiltak for denne søknaden er markert med rød sirkel. De andre søknadene er for bod og øvrige tiltak. Se vedlagte situasjonsplan (vedlegg D 1). Gjeldende plangrunnlag: Det er KOMMUNEDELPLAN FOR BORØYA MED OMKRINGLIGGENDE ØYER OG HOLMER som er gjeldende. Søknad om dispensasjon: l medhold av plan- og bygningslovens 19-1 skes det om dispensasjon fra plan- og bygningslovens 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Det søkes også om dispensasjon fra kommunedelplanens bokstav b.) punkt 4. - Omràde avsatt til bryggeområde. Vi har vurdert at tiltaket kommer inn under kommuneplanens plan. 3 Unntak fra krav om Vi mener det er clrunnlacl for å qi dispensasjon if de kriterier som skal vurderes: v Etter vår vurdering vil natur, friluftsliv, ferdsel og fiske samt strandsonen berøres i svært liten grad, da flytebryggen plasseres utenfor strandlinjen. o Flytebryggen er plassert pà et område som allerede er privatisert og kaifronten besørger to tomter. - Den fastgjøres direkte til land og eksisterende fast brygge. Vi anser at tiltaket berører sjøbunn i særdeles mindre grad enn ved oppføring av en fast brygge, da den fastgjøres til land. - Vi anser at flytebryggen ikke virker dominerende da den etter best mulig plassering flukter med strandlinje. o For øvrig nevnes at flytebryggen ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. o Det Iigger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Side 1 av 2

14 { '? i& % Si BYGGRÃDGIVNING Vi mener at fordelene ved á gi dispensasjon i dette tilfellet erklart størrenn ulempene. Nabovarsel: Naboer er varslet og det foreligger merknader fra gnr 25 bnr 58 og 51. Merknadene omhandler ikke direkte oppføring av flytebrygge, men det vises til at strandlinjen allerede godt utbyggetslik den frmstàr i dag.vi mener flytebryggen ikke berører strandlinjen, da den kun fastgjøres til eksisterende fast brygge og boltes tiland. Nabovarslet gjelder for tre separate søknader som sendes inn samtidig. De andre søknadene er for bod og øvrige tiltak. Saksgang: Det visestil ovennevnte og vi håper på en rask og positiv saksbehandling. Med hilsen for Jan ÅnundWiig,f'<-ítft;z-,f.íáff(,,gL Alexander Karlsen Kristiansand Byggrådgivning AS Kopi: Jan Ånund Wiig; Renate Hægeland og Hans Jørgen Fiskadaal; Valborg Helland Severinsen; Høllenveien 194,4640 Søgne Side2 av2

15 n å: t i ti. ti 3:2 t; t; ÉYGGRÅDGIVNING Kristiansand Byggrâdgivning AS Søgne Kommune Vige l-lavnevei 84 (Oplirnerabygget) Byggesak Postboks :3-grésgjgsoagg Postboks 1051 epost. no 4682 SØGNE Gnr 25 bnr 42, Borøya - Søknad om øvrige tiltak Kristiansand I medhold av plan- og bygningslovens 20-2 skes det pà vegne av Jan Ånund Wiig om følgende tiltak, som vist på situasjonskartet: ~ Nytt dekke på eksisterende brygge samt utbygg på 40 cm 1 trapp rehabíliteres 1 trapp rives og erstattes med trinn i terreng Platting rives og erstattes med trinn l terreng Terrassetilbygg Vedrørende bryggedel mellom de to eksisterende bryggene vises det til tillatelse, datert med Saksnummer: 470/13. Her kommer det frem på bakgrunn av området at det ikke er opplysninger av lokal art i artsdatabanken eller naturbasen, som tilsier at det er spesielle hensyn som må ivaretas. Det vises også til at tiltaket ikke vil påfre naturmiljøet eller naturmangfoldet alvorlig skade. Vedrørende bod opp mot naboeiendom gnr 25 bnr 58, ble denne oppført før tiltakshaver Jan Ånund Wiig kjøpte tomten i Konstruksjonen besto av utedo og reskapsbod, og ble i 2010 revet og erstattet med en mindre bod hvor utedo ble erstattet med forbrenningsdo i hytta. Denne konstruksjonen vises ikke på plankartet idag, men var vist tidligere. Se vedlegg C 5, side 4. Det sendes inn tre separate søknader for flere tiltak på eiendommen. Samme situasjonskart benyttes på alle søknadene, og gjeldende tiltak for denne søknaden er marken med rød sirkel. De andre søknadene er for bod og flytebrygge. Se vedlagte situasjonsplan (vedlegg D 1). Gjeldende plangrunnlag: Det er KOMMUNEDELPLAN FOR BORØYA MED OMKRINGLIGGENDE ØYER OG HOLMER som er gjeldende. Søknad om dispensasjon: l medhold av plan- og bygningslovens 19-1 søkes det om dispensasjon fra kommunedelplanens bokstav b.) punkt 4. - Område avsatt til bryggeomràde. Kaifront maks. 8 meter pr. tomt. Dersom eksisterende og tidligere tillatt brygge oppføres, vil kaifront bli 18,5 meter. Se vedlegg D 2 for bryggeomràde. Vi har vurdert at tiltaket kommer inn under kommuneplanens 3 Unntak fra krav om plan. Sidc 1 av 2

16 l r r z; B GGRADGNNING Vi mener det er grunnlag for a gi dispensasjon if de kriterier som skal vurderes; v Etter var vurdering vil natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske samt straddsonen berøres i svært liten grad. v Påbygg pà eksisterende brygge vil ikke øke kaifrontens bredde ytterligere. v Eksisterende trapp er av dårlig forfatning, og det anses at en rehabilitering er nødvendig både utseendemessig og for å ivareta den konstruksjonsmessige sikkerheten ved bruk, v Vi anser at en utvidelse av eksisterende terrasse ved lekehytten ikke vil forringe utsyn fra naboer, og gi en bedre tilpasning til terrenget. v For øvrig nevnes at de øvrige tiltakene ikke vil være til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel og vil ikke ha negative konsekvenser for natur- eller kulturmiljø, biologisk mangfold eller andre viktige hensyn. v Det ligger til rette for et tiltak av denne utforming uten at det virker ødeleggende. Vi mener at fordelene ved å gi dispensasjon i dette tilfellet er klart større enn ulempene. Nabovarsel: Naboer er varslet og det foreligger merknader fra gnr 25 bnr 58 og 51. Se merknader og kommentarer til dette pá vedlegg C 3 5. Viser til merknad fra gnr 25 bnr 51 og kommentar fra tiltakshaver. Vi anser at formuleringen omkring avstand fra utbygg terrasse og naboeiendom samt fremtidige ønsker om tiltak til gjengjeld, som samtykke til oppføring nærmere nabo enn 4 meter. Nabovarslet gjelder for tre separate søknader som sendes inn samtidig. De andre søknadene erfor bod og flytebrygge. Saksgang: Det vises til ovennevnte og vi håper pá en rask og positiv saksbehandling. Med hilsen for Jan Ånund Wiig Alexander Karlsen Kristiansand Byggrádgivning AS Kopi: Jan Ånund Wiig; Renate Hægeland og Hans Jørgen Fiskadaal; Valborg Helland Severinsen; Høllenveien 194, 4640 Søgne Side 2 av 2

17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygnngsluven 20»2 Søkes det om dtspensaslon fra plen- og bygringsloven. torsk! lt elle: arealplan? Y v Ja Ne? Er det :erov for lillalelselsamtykkauttalelse fra arv-en myndighet* Ja Ne l Hvis ja, så opptyles ikke vilkàrana tor 3 ukers saksbehandlilng, II. pbl 21»7 andre ledd Nabovarsling. fl. pbl skal være giennomlørt lar søknaden sendes knrnmunan. (Blankatt ). Fovsigqer det merknader Ira naboer eler gjenboere? Ek El Nei Hvis nei på alle anøremelerre over. anses tlatelse gitt tre uker etter ut tullstendig søknad er mottatt i kommunen Opplysninger gitt i søknaden eller vedsgg til søknaden vil bli registrert i mattickelen. t ;.t* A.gli flfwnäá, h. r. cu. l sunne". emmqum. l sønn. Knrmlunv flendornl 25 SØGNE KOMMUNE h' -- 1 Adresse ' Puslnv. Fpmmd away 4640 SØGNE Mlnamammmygaoianunm 520-aha:-Inr-)co8A7:?5v a-1 fllbygg< so m* Frittliggende bygning (ikka boligrenten < 70 m' D Skill/raldame (sumo5 3-1 a) Antennesystem (sumo 5 H e) Drlflsbygrling I hntbrulrat med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m. lt. pbl 20-2 bokstav b) og SAKIO 3-2 """ l" Mldlenldg bygnlnglkonslruksjcnlanlego (som Ikke mu plasseres lur lengra tidsrom am 2 er) Bruksendring (fra llllaggsdal tll hovaddel innarlor an bruksanhal) Riv :-lg av tiltak som navnt i salttog 3-I Annet: 3 I Beskriv Planlagt bmldlomtâl Fritid son kryss gum:-as pun ' I Phnltntus E Arealdel av ltomtttuneplan [I Reguleringsplan [:1.Bebyggelsesplan mv. Nm p* En KOMMUNEDELPLAN FOR BORØYA MED OMKRINGUGGENDE ØYER OG HOLMER EVA ateisxerenaa l au mm sum EVA BRA obslihrmde l Bm nyn Sum aru Tomlnuul Mill 8,00 O.D , vsbg.gmg.vg..anmnynrq.wun rmnuuinmu-iubpzioiluhrndulnuruun and IV utnytting, - :_4.~ "-«2. 2 r~!«a«s- Kanhvyq)entlu-nffllnjevarallumfllamadfilalrafl l:].;. plugin, Hvisla,mAavklarhgmodberwrlra(flmdBl1a\nrv8mdolmmemen 0- ltl tlhitfl Kan\nannogavhl slad IirqsrvavailuJnllIdmedIitakaI7 DJ; Nei V...,,,.,_ Hvis_[a.mAavkhrlrIgmadberIrlrouI 'se1shaverv:aredolur\entarl Q' Minste avstand tll nabogrense 4 m """" Minste avstand ti annen bygning 12 m Minste avstand til mldtan av vel X m Dette skal vises pâ sltuasjonsplanen Blnnken sus: aalmm o urgm av Direktoratet tm byggkvllklol m.os2o1z Sldo I Iv 2

18 KIIvllbyg9lgrunn(pbl zb-1) HN" slunlwggvonatplnsavnsinun-nun ermene? Vedegg nr. (TEK10 7-2) :I Nd g Ja Vedleggsbrev sknd Skal plasere: i duudusnl mer Vedaçg "L (TEK ) X Ne Ja Amr; natup Fureligger col vesenmq ulempe som leige av mm. og mupammmxv Mia m D9 mm" " 'd Nei Ja Dersom ja. beskriv kompenserende liiiak i vedlegg ' çq [pbl 28-1) e 'I'lllmymlng til UIQ og ledningsnett Mum Gir liliakel ny/endrel Tomia har adkomsl lil lølgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel: dxornsl Mum i j Riksvaglfylrssveg Er avkjoringstilmelse gm [ju {:lnet g z"73_4 :ini Nei :]Komnnma:veg Eravlq'or'I1gsflIalelseg'h? l:]ja Uma Print veg Er vggrell sikret ved llnglyfl ensuring? Ja Ne: Ovorvlnn Takvannlovervann lures li: E] Avløpssyslem C] Terreng v I han wmbwpmg-og amp-aumtgnnmuuamunuamguarainoypuugmnmuuau:ruua-upuuk Tillmylningiiorholdliltomla vm.. :l Oflenllig vannverk E] Prlval vanrwerk' Bum IKKE RELEVANT ' 'V' " ' :l Annen prival vanniarsyning. innlagt vann' 2: j Annen prlval vannlorsynlng. ikke Innlagl vann' Dersom vannliførsel Iumtsetlartlltnytnhg ll annen prival ledning eller El Ja I: Nei Vik" "" krysser annens gnnn. brlligger relíqhel ved lirqlysl erklæring? Q ' Tillamning _] i Innhold lil lnmla Ollenllig avløpsanlegg gigg 21.2 Privat avløpsanlegg Skei del lnslaleres winnlrlosell? D Ja I: Nei 27.3 I Forellgger ulslippslllaielse? [j Ja Z Nei Dersom avløpsanlegg lonrtsellier liiicriylning ti annen privel ledning J, N I eller krysser annens grunn. foreligger rellighel ved tinglyst erklæring? D Q e gdw" "" Vedlegg Beshlvuse av vedlegg Gruppe Nmm -ti fin Dispensasjanssaknaderfinnvilgei nispansaajon B - Kvillering lot nabovarsel/opplysninqer gm I nabovarsellnabornarknaderlkommanlarar li 1 5 nabomerknadel 3 D Slluasjorvsplanlawtjoringsplan o 1-1 l:l Tegninger plan. snill. fasade (eksisterende) E Teglinger plan. snill. lesede (ny) E - 1 E! Ullaleheheólak ha annen mynalgmn SAK I - Andre vedlegg 0 - among an manuell Tllllkshlvor Tlllakshaver lorpiiicier seg til à giennomløre tiilaioel iht. plen- og bygningsloven (pbl), byggleknlsk lorsllrill og fin llalelse. Navn maven (dagen) Mabinaunn Jan Ånund Wiig $ E Adresse Podnr. I Poemsd Harinevik Tennsse 20 A 4613 KRISTIANSAND S um I ummum ' E-post /Q9 annie: med bbklrtnlisllver l Evenluel Organisasjonsnr. JAN ANuND wug L/ Bllnlml 5153 Bokmll O Ulqlll cv Direktoratet ler bygglrvalllet 0l.oa2o12 Side 2 av 2

19 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Win mmneum mu svwmum Søkes det om dispensaslon lra plan- og bygningsloven. forskrift eller arealplan" 'Y Ja Nei Er detbehovforllliatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?. Jen X Nei Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene lor 3 ukers saksbenandlitng. ll. pbl 21»7 andre ledd Nebovarsling. li. pbl skal være glennomiørt lør søknaden sendes kommunen. (Blankett ). Foreligger det merknader ha naboer eller glmboere? å Je D Nel Hvis nei på alle spørsmålene over. anses tillatelse gitt tre uker etter et fulstendig søknad er mottatt l kømmunen Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg tll søkrnden vi bli registrert i matrikkelen. 3&7 [Kommune SØGNE KOMMUNE byéu-'hd Adresse w Puelnr. i Peetlted ' " Bomy 4s4o søgne ` Vuqmra mum bebygd alandnm. pbl ze-znnusmv, w çlfilrílet " ' ' 'filbygg< 50 m D Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m* E] Skilt/reklame (sakto 3-1 d) Arttenneeyetem (sak1o e) Driitstrygnlrtg I landbruket med samlet bruksareal (BRA) rnlndre enn 1000 NF. li. pbl 20-2 bokstav b) og SAK """"' m Midlertidig bygnlnglltortslrulslortlarvlegg (som itke skal plasseres lor lengre tidsrom enn 2 er) Bruksendring (int ttileggsdel til hovadclel innmioren bruksenhet) Riving av tltalr som netmt i sum} 3-1 w.. x Mm Evtebrx/999 I Planlagt I Beskriv Fmid ' sun mu ler wanna. plnn _ plgnumug E Arealdel av lmmmuneplan [j Reguleringsplan Ijzadwyggelsesplan ` " '- Nnvn papnn V ' KOMMUNEDELPLAN FOR EORØYÅ MED OMKRINGLIGGENDE ØYER OG HOLMER awn delete.... lava nyu Sum BYA am duislavarda1 am Mr' - Sum am Turntnlenl "W mon u.au V ihlbqgfigwmdivmnymugwuaiug llnnesplrrvrürnanaisluflstiwmlrr Grad av utnytting i. Kan hwspanl kreftllnle være I Ionrm med rutenett E] J. Na;,,,,,,, ',,,. pun...-1", i Hvis la, me :Mdarirr med berørt rettighetshaver vaere dokumentert _ ' r mum H H,.... Kan vann og eviøpsslednlnger være I Iaonflild med tiltaket? [:1 Je Nel vmlsqg nr. Hvil la, ma avklaring med bererl rettighetshaver være dokumentert W Q ' V" " Minste amend m nabogrense i 4 m Minste avstand n1 annen bygning 12 Minste avstand ti midten ev vei X m Dette skal vises på elmeelonsplenen m Bllnlrell 5153 Boklllll G Utgitt Iv Dllulutorlbl hr byggkvbllht l)l.0g.zd12 Side I avé

20 Km: III wnawunn (pbl 28-1) 'snur mytene: plassavas I nnmuvs-n umrlfle? FUN' mugg rrr. rrekro 1-2) X '9' El *1 sknd Ska! byggverket plus: i skrezluuall område? wmgg m (ram 5 7-3)Z] N9 Cl J Angre nlrur- :ureiggar an vesenlhg ulempe scm lalqs av naiur- on 1-1l}olomal:7 [WT e ; «f '( p9m";'g::h ld[å] Nei Je Dersom ja, besknv kompensarende tiltak i vedlegg r E i q Tllmymlng til veg og ledningsnett mm Gir tiltaket nry/endrel Tomta her adkomst ti følgende veg som er opparbeidet og åpen tor elrninnelrg ierdsel..,.g..,,,e,, """ :] Riksveg/fylkesveg er awjmingstillatelse gm Daa [:] Net g ; :73_4 :l J; Nei :l Kommunal veg Er avkjøñngslilalelse gm Une l:] Nel Over-venn Tekvlnnlovenienn lures til: E] Avløpasystern [j Terreng :l Prlvat veg Er vegrett sikret ved tinflyfl erklæring? l Je Net Famna 'tinibliylihg'ag 7ivbp'shIhmMbsm hiwmnkrnbi1dc br 1'Ilkny1ningilnfl1old ni Iomla vm". j Ollentlig vannverk CI Privat vannverk' ':<5g"':ELEvANT lorlynlng -. pbl 27 1 :l Annen privat vannforsyning, Innlagt vann 2744 ' :l Annen prlvatvanntorsyrdng, Mm innlagt vann' Dersom vanntillørsel forutsetter tflknytnhg til annen privat ledning eller E Ja D Ne. V"' m' krysser annens grunn, breiigger rettigtfit ved tinglyst erklæring? Q Tllknytning i termin til tomta í Oiienlllg avløpsanlegg 27 :l Prlvat avløpsanlegg Skal det installeres vannkloselfi [j Ja E] Nei 27.3 ' Forenggar utsllppsllilateise7 Je [:] Nei Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning III annen privat ledning J N eller krysser annens grunn, iorellggerettighet ved tinglyst erklæring? U a U e' `g " ' "'- Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. tre - til ":3:M Dispansasionsaalcnauerllnnvllget dispensasjon B - Kvittering ler nabovarsel/opplysninger gitt I nabavarsel/nabomorknaderlkommentarar til 1 nabomerknadev c - 5 Snuaslonsplanlavkjaringsplan D 1 1 Tegninger phn. snitt, lnsetb lekslsterende) E - Tegninger plan. snitt, Iusade (ny) E Uttalelsefvadhak tre annen myndighet SAKl I - Andre vedlegg EPIIIIIIIII Oi lllfiliitlllt Tlll-kshnvor Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomløre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk lorskrilt og gitt tillatelse. Nevn Telefon (dagtid) Mohllulelnn Jun Ånund Wig Messe Postnr. l Peetuten Hannevik Terrasse KRISTIANSAND S Dam l Epost fl/me jangjegtehergmo Gjenta: med blek r f Evenlunl omanlsaslnnsnr. JAN ANUND WIIG RX Elnnlml 5155! Bokmål B Utgitt av Direktoratet ter hyggkvelltlt Stue 2 av 2

21 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Dwul:\iuLl roa auxuurtr Søkes del om disperlsaslon fra plan» og bygningsloven. lorskrilt eller arealplan Ja I Nei Er del behov lor tilialelse/sarrllykxe/uttalelse fra annen myndighet? Ja Nei Hvis ifi. sa oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jl. pbl 21-7 andre ledd Nabovaraling. ii. pbl 21-3, skal være gjennomiørt lar søknaden sendes loolnrnunen. (Blanket! , 5156). Foleiiqger det merlmauer lra naboer eller gjenboere? E Ja D Nei Hvis nei på ala spørsmålene over. anses tlatalse an tra ukar etter at ldlslandig søknad er mottatt l kornmunan Opplysninger gitt l sdcrladerl eller vedagg til søknaden vi bli registrert r rnatrildebrl. Hondoml SØGNE KOMMUNE WEI"-5 Admin Postnr. Inn-mud Bomy 4640 SØGNE lgrdfnllmuamayiialalmltmgzoznalamvnlaqsmrogs-l mm < so m? Anlarnesyaiem (simo g 3-1 al l:] Frittliggende byuning Gide bougvonnu) < 1o m* C] Skiltlreldanls (smo 9 J-1 al Drm.wygnhgILmubmlae4meusan1e1mnoamaI(anA)mhumern looo m*,m.pu 2D-2bok.ilzvb)ogSAKIO 3-2 "N" I" Nnaenicig b ubw (sum ldro skal psaseom lor lonpra tidsrom em 2 An _' aruuunurlng (fra lileqqsael manual innenlcr an brukserhet) fimnunvlitaksomrlau-nisak1o :L-I X MM; wigé tiltalt (len-am, mm, reha bmenng osv.) Plnrlagl bruldbrmal I Baum F,-M ' pmumu. E Arealdel av lommurlqalan El Reguleringsplan mv. ` N, D. D, BebyggelsesplanN KOMMUNEDELPLAN FOR BORØYA ME3 OMKRINGUGGENDE ØYER OG HOLMER _ an -Iainmme l Bwmyn sum mm BRA mamma 'l Bm riy1l Sum em Ton-munnl NU' o,no o,ou n.oo ihbllflfiuwnflwflrmfilxgvahaluglliiss Se vedleggsbrev. pa wnubu-ouuluilrfluvumm Grid Ill utnytting _..-4,. _.-_ Kan høyspent krarlllnle være l konfllkt med tlllalæt? [jun Wam..,, Plassering i i Hvia la, ma avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q IV tiltaket ` i l Kan vann og avløpsaladninger være I loønilllcl med tiltaket? Ely; V..,..9,,..._,,Hvls ja, m: avklaring med heleri rsnlgllsrallavar være uokumémert,.ä ÅWWW Minste avstand ti nabogrense 2.5 ` m Minste avstand til amen bygning 4,0 m Minste avstand ti midten av vei X m Detta skal vises på smasjonsplanen Blnnlwtt 5153 Bokmll oulgln Iv Direktoratet for vyggkvnlnea Sid! 1 WE

22 Knvfllwnorunn (puns-1) älul hyggviirker a I llommslfl armen? Flam _ vggggw M (TEK10 7-2: X " ' '1 J ø shad Skal eyggwririir plasseres i nkrnmnsan orrråde? (TEKIU 7-3) 2 Nei D Ja m m VM Andre "amp Forallggar det veseniliq ui-:rr~pa sum leige av natur» og mlnolomnw 9 " m"f " "-1 X Nei E] Ja Dersom ia. beskriv kompenzierende llllak i vedlegg (pbl 28-1) V d' e wa m' _ Tilknytning fling og ledningsnett Gir liiiakem ny/endrel Tomle her adkomst iii følgende veg som er opparbeidet og Apen lor alminnelig ferdsel; koma adkomst vggmygn j Riksveg/fylkesveg Er avkjaringslillalslsa gm? DJa D Nei 3 Ja ei Kommunal veg Er avkhrlngsiiilazeise gm? D-I8 U Nei Priven veg Er vegrer: mer ved iirrgiysr arkuarinqw [T Ja f l Nei Overvann Tekvennloirervann tones lil: l:] Avløpesyetem l:l Terreng Feliono 'WI1nfarsynlng'oy 'Aviep'sknHam Iylas mdamomuknadbnyauardukbyymnglhndbmkalauarmiibmdgumhk fllknytning I lorhold iii Iomla Vnnn- 3 Ollenilig vannverk [:] Priiral vannverk' 'IÉÉÉVÉELEVANT ' "V""" Annen prlvar vannforsyning, innlegl vann' PN ,_3 A"..., nen prival vannlursynlng, ikke inriagi vann VB Derwm vannlilfersel lonnsemer illrnylriirig lil annen privat ledning eller C' Ja D Mei f "" krysser annens grunn, iorellgger reilighei ved nnyysl erklæring? Q Tilknytning i iorhoid lil tomta _] Olienilig avløpsanlegg :åg zu :] Pr -val avbpsanlew Skal dex inslalleres vannldosell? l:lja [jun 27.3 I Foreiigger insiippsiiienelae? l:' Je [:l Nei Dersom avløpsanlegg lorulsølier rilmyrriing lil ennen privai ledning J eller krysser annens grunn, lorellggerettighet ved tlnglyei erldærinq? Cl a El Na' :" "' Vedlegg Baskvivalse av vedlegg Gruppe Nr. Ira- Iil mix Diapensasionssoknaderfinnviluet dispmsasjon B - Kv rl1aring for nabovarsel/opplysninger gitt I nebavarseilnabomerknaderllmmmenlarer lil 1 nabomerknadel c ' 5 Sfluasionsplanlavkjaringsplan D 1 2 Temlngar plan. snill. loaade (eksisterende) E - Tegninger plan, snlti, iasade (ny) E 1-1 Ultalelselvedtak lra annen myndlghel SAK10. E-2 I - Andre vedlegg Q 1-4 Enduring og underskrift Tiltakshaver Tiilakshaver lorpiiklar seg til á gjerinomiøre lillakel iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggieknisk lorskrili og g`il tillatelse. Nam relevon (dagtid) Mobilalelon Jan Ånund Wiig Adresse Peslni. TPoeleled Hannevik Terrasse 20 I 4513 KRISTIANSAND S /N I Darn l Undurl 'ii E-pnsl fléo Q, Glenlos med blokkboka / Evenlueil orqanisoeionerir. JÅN ÅNUND WllG U Bllnkill 5153 Bokmll O Uiglfl av Dlmkmnut for Dygghllllwl Sida 2 av 2

23 Side 1 av 1 Fra: Alexander Dalo: :47:19 Til: Postmottak Kopi: Tittel. Byggesak. Vedrørende gnr 25 bnr 42. Borøy i Søgne - Søknad om bod ved sirandlinie Heisann Vedrørende gnr 25 bnr 42, Borøy i Søgne. Vedlagt ligger søknad om bod ved strandlinje med tilhørende vedlegg. Håper på en rask og positiv saksbehandling. Med vennlig hilsen Alexander Karlsen AP Graduate in Construction Technology Kristiansand Byggrådgvining AS [E Logoikrisbygg small Besøksadresse: Vige havnevei 84, 4633 Kristiansand Postadresse: PB 4066, 4689 Kristiansand E-post: alexa Hjemmeside: Mob: Kopi sendes også pr. post til Valberg Helland Severinsen; Høllenveien 194, 4640 Søgne. file2///c:/ephortc/pdfdocprodir/ephorte/443332_flxhtml

24 Side 1 av 1 Fra: Alexander Dato: :49:22 Til: Postmottak Kopi: Title): Byggesak: Vedrørende gnr 25 bnr 42, Borøy i Søgne - Søknad om flytebrygge Heisann Vedrørende gnr 25 bnr 42, Bonny i Søgne. Vedlagt ligger søknad om flytebrygge med tilhørende vedlegg. Håper på en rask og positiv saksbehandling. Med vennlig hilsen Alexander Karlsen AP Graduate in Construction Technology Kristiansand Byggrådgvining AS i Logo_krisbygg small Besøksadresse: Vige havnevei 84, 4633 Kristiansand Postadresse: PB 4056, 4689 Kristiansand E-post: Hjemmeside: Mob: Kopi sendes også pr. post til Valberg Helland Severinsen; Høllenveien 194, 4640 Søgne. file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/443344_fix.html

25 Side 1 av 1 Fra: Alexander Dato: :51:36 Til: Postmottak Kopi: Tittel: Byggesak: Vedrørende gnr 25 bnr 42: Borøy i Søgne ~ Søknad om øvrige tiltak Heisann Vedrørende gnr 25 bnr 42, Borøy i Søgne. Vedlagt ligger søknad om øvrige tiltak med tilhørende vedlegg. Håper på en rask og positiv saksbehandling. Med vennlig hilsen Alexander Karlsen AP Graduate in Construction Technology Kristiansand Byggrådgvining AS lfi Logmkrisbvgg small Besøksadresse: Vige havnevei 84, 4633 Kristiansand Postadresse: PB 4066, 4689 Kristiansand E-post: gg.no Hjemmeside: gg_no Mob: Kopi sendes også pr. post til Valberg Helland Severinsen; Høllenveien 194, 4640 Søgne. file:///c:/ephorle/pd{docpr0dir/ephorte/443362_fix.html

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset 201 Søgne kommune Arkiv: 38/169 Saksmappe: 2016/2499-41885/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.10.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving og gjenoppføring av hytte - GB 38/169 - Åloneset

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod og brygge på GB 26/55 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/55 Saksmappe: 2012/844-37888/2012 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 18.03.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommunedelsplan for oppføring av fritidsbolig, redskapsbod/sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2015/497-23654/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge på GB 37/20 - Trysnes Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Søgne kommune Arkiv: 37/58 Saksmappe: 2016/1093-23518/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av brygge - GB 37/58 - Kjeholmen 22 Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB 30/51 - Ausvigheia 69 Søgne kommune Arkiv: 30/51 Saksmappe: 2015/1839-31406/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 25.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for tilbygg, samt hagestue - GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363 Søgne kommune Arkiv: 47/18 Saksmappe: 2016/3159-11810/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bod, basseng og støyskjerm - GB 47/18 - Røsstadveien 363

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56

Saksframlegg. Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528 - Gamle Årosvei 56 Søgne kommune Arkiv: 20/528 Saksmappe: 2017/2368-45347/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 24.10.2017 Saksframlegg Dispensasjon for sykkelbod samt garasje/carport/ bod for hageredskaper - GB 20/528

Detaljer

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre.

Til Ringsaker Kommune Søknad om tilbygg. Ref vedlegg listet til høyre. 12.08.2016 Til Ringsaker Kommune postkb@ringsaker.kommune.no Søknad om tilbygg Ref vedlegg listet til høyre. Undertegnede søker med dette om tillatelse til oppføring av tilbygg på eksisterende hytte: Gnr:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden 8 Søgne kommune Arkiv: 37/20 Saksmappe: 2017/942-12613/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av sjøbu/ båtgarasje på GB 37/20 - Tømmervigodden

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og miljøutvalget

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Plan- og miljøutvalget Søgne kommune Arkiv: 47/73 Saksmappe: 2014/3696-2541/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 18.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for diverse tiltak - GB 47/73 - Røsstadveien 412 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27

Saksframlegg. Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og anneks - GB 15/7 - Nodenesveien 27 Søgne kommune Arkiv: 15/7 Saksmappe: 2015/1340-18918/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 12.05.2015 Saksframlegg Saksframlegg - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bolig og

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak om tillatelse til utvidelse/oppføring av brygge - GB 25/42 - Borøya

Saksframlegg. Klage på vedtak om tillatelse til utvidelse/oppføring av brygge - GB 25/42 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/42 Saksmappe: 2014/2696-22507/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 08.06.2015 Saksframlegg Klage på vedtak om tillatelse til utvidelse/oppføring av brygge - GB 25/42 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Søgne kommune Arkiv: 46/23 Saksmappe: 2016/3340-16057/2017 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av anneks - GB 46/23 - Hellesvig 5 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge på GB 37/97 - Kjeholmen 10 Søgne kommune Arkiv: 37/97 Saksmappe: 2017/161-9600/2017 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 05.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fasadeendring sjøbu og uthus, samt utvidelse av brygge

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende - GB 20/123 - Sjursholmen 32 Søgne kommune Arkiv: 20/123 Saksmappe: 2014/2550-29195/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 05.08.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - ny fritidsbolig til erstatning for eksisterende

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Søgne kommune Arkiv: 73/117 Saksmappe: 2016/1992-33902/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 23.08.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - garasje - GB 73/117 - Bakkevollveien 41 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86

Saksframlegg. Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Søgne kommune Arkiv: 32/86 Saksmappe: 2005/983-5411/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 10.02.2015 Saksframlegg Klage på kommunens vedtak om dispensasjon for sjøbuer og brygge på GB 32/86 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Saksframlegg. Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131 Søgne kommune Arkiv: 33/15 Saksmappe: 2016/2259-47796/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.11.2016 Saksframlegg Dispensasjonsbehandling - tilbygg til hytte - GB 33/15 - Skjøllviga - Trysnesveien 131

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Søgne kommune Arkiv: 73/56 Saksmappe: 2016/1276-23258/2016 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.06.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - bygg med basseng - GB 73/56 - Toftelandsveien 16 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg - GB 72/214 - Tangvallveien 60 Søgne kommune Arkiv: 72/214 Saksmappe: 2017/1014-22236/2017 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 30.05.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet for ombygging av hytte og uthus samt gråvannsanlegg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen Søgne kommune Arkiv: 37/38 Saksmappe: 2016/2850-51070/2016 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 15.12.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av påbygg på hytte på GB 37/38 - Kjeholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Søgne kommune Arkiv: 34/48 Saksmappe: 2017/2293-37774/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 05.09.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje - GB 34/48 - Liane 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel - GB 47/42 - Åloveien 24 Søgne kommune Arkiv: 47/42 Saksmappe: 2016/3330-2956/2017 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.02.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, hagestue, bod, utslippsanlegg, og ny avkjørsel -

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Søgne kommune Arkiv: 38/163 Saksmappe: 2014/2237-12056/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen Søgne kommune Arkiv: 50/33 Saksmappe: 2014/1970-43857/2015 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 11.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon levegger, trapp samt rom for renseanlegg på GB 50/33 - Skotteholmen

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 - Sjursholmen Søgne kommune Arkiv: 20/108 Saksmappe: 2015/3196-45180/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 02.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til eksisterende fritidsbolig - GB 20/108 -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118 - Sjursholmen 41 Søgne kommune Arkiv: 20/118 Saksmappe: 2015/765-33935/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - riving og oppføring fritidsbolig, sjøbod og brygge - GB 20/118

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300 - Kallåsen 5 Søgne kommune Arkiv: 37/300 Saksmappe: 2016/11-10375/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 04.03.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig og svømmebasseng - GB 37/300

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 42/32 - Eid 173

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig - GB 42/32 - Eid 173 Søgne kommune Arkiv: 42/32 Saksmappe: 2015/2144-47819/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 29.12.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av anneks og oppføring av ny fritidsbolig -

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201512995/15 Saksbeh.: YNLO Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen ("Torvskjærholmen").

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222 - Brattholmen (Torvskjærholmen). Søgne kommune Arkiv: 28/222 Saksmappe: 2012/3262-25814/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av Biorens minirenseanlegg på GB 28/222

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504 - Skytterveien 31 Søgne kommune Arkiv: 71/504 Saksmappe: 2013/867-13041/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 11.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reg.best. ang takvinkel. Tilbygg og påbygg - GB 71/504

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden Søgne kommune Arkiv: 37/72 Saksmappe: 2014/1583-35544/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utrigger - GB 37/72 - Lusodden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Saksframlegg. Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik Søgne kommune Arkiv: 32/6 Saksmappe: 2013/3624-42000/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.11.2015 Saksframlegg Ny behandling: Søknad om dispensasjon for utvidelse av brygge - GB 32/6 - Hallandvik

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/ /2017 Jan Inghard Thorsen 42/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Ingrid Salthaug Kleveåsen 13 4515 Mandal Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2011/3014-20387/2017 Jan Inghard Thorsen 42/39 02.05.2017 Melding om sak som har

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/ /2015 Terje Axelsen 37/ Ing. T.H. Ryen Tangvallveien 6 4640 SØGNE SØGNE KOMMUNE Arealenheten Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2015/2567-35616/2015 Terje Axelsen 37/50 29.03.2016 Dispensasjon for oppføring av bod og terrasse/platting

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 79/13 Plan- og miljøutvalget 24.04.2013 Søgne kommune Arkiv: 20/6 Saksmappe: 2013/540-12670/2013 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 09.04.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra LNF-formålet - Telekommunikasjonsmast - GB 20/6 - Årosveten

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2016 Jan Inghard Thorsen 38/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten Dorrit Svenning Elvegata 2 A 4608 Kristiansand S Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/1795-39625/2016 Jan Inghard Thorsen 38/53 30.09.2016 Melding om sak

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130

Saksframlegg. Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien 130 Søgne kommune Arkiv: 20/130 Saksmappe: 2015/3509-43644/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.10.2016 Saksframlegg Klagebehandling: Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus - GB 20/130 - Krossnesveien

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/2004-0 Arkiv: 4/189 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 20.03.2013 Klage: Hytte: Utestue Sted: Fie gnr. 4 bnr. 189 Søker: Ingeniørtjenester AS Tiltakshaver:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen 1 Søgne kommune Arkiv: 32/69 Saksmappe: 2017/154-17002/2017 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 03.04.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, ny hytte, brygge og VA - GB 32/69 - Hummervigholmen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga 46 Søgne kommune Arkiv: 30/37 Saksmappe: 2015/1113-33693/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 08.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for innsetting av vinduer i hytte på GB 30/37 - Ausviga

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Søgne kommune Arkiv: 34/29 Saksmappe: 2012/2085-25547/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 17.08.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt med hytte - GB 34/29 - Liane 19 Utv.saksnr

Detaljer

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett

SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett SØKNADSPAKKEN for søknad om tiltak uten ansvarsrett INNHOLD Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger. Eksempel på situasjonsplan. Ferdigattest

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad o tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det o dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? r det behov for tillatelse/satykke/uttalelse fra annen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB 2/52

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB 2/52 Søgne kommune Arkiv: 2/52 Saksmappe: 2015/2370-43364/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for utvidelse av terrasse og oppføring av levegg på GB

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50

Saksframlegg. Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien 50 Søgne kommune Arkiv: 71/457 Saksmappe: 2016/1401-23823/2016 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.06.2016 Saksframlegg Søknad om midlertidig dispensasjon for Vedderheia barnehage - GB 71/457 - Skytterveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Søgne kommune Arkiv: 24/77 Saksmappe: 2014/1509-19395/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 10.06.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig og garasje - GB 24/77 - Amfenes Utv.saksnr

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2012/1561-10 Arkiv: 3/50 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 14.03.2013 Klage: Hytte: Tilbygg Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr. 50 Tiltakshaver: Anton R. Kraugerud

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134

Saksframlegg. Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134 Søgne kommune Arkiv: 20/81 Saksmappe: 2015/949-22314/2015 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.06.2015 Saksframlegg Klage på vedtak om riving av brygge - GB 20/81 - Krossnesveien 134 Utv.saksnr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større enn 60 m², på GB 19/249 - Grønngjelet 2A Søgne kommune Arkiv: 19/249 Saksmappe: 2012/1050-32076/2012 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 12.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av utleieleilighet med areal større

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201213519/16 Saksbeh.: YNLO Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6

Saksframlegg. Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig på GB 23/191 - Hølleheiveien 6 Søgne kommune Arkiv: 23/191 Saksmappe: 2012/2501-13386/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 31.03.2015 Saksframlegg Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av bolig

Detaljer

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Pbl 20-4 og SAK kap. 3 Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget

Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 18.11.2016 Vår ref: 16/2357-13 - 16/41888 Arkivkode: GBNR - 02/1722 Saksbeh.: Durovic, Snezana Saksnummer Utvalg Møtedato 129/16 Plan- og teknikkutvalget 29.11.2016

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Søgne kommune Arkiv: 23/786 Saksmappe: 2012/3290-44519/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for støttemur - GB 23/909 - Hølleveien 176 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos s kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2013/7578-8 Saksbehandler: Inger Lyng Saksframlegg 35/26/62 Brannøya - søknad om dispensasjon for oppføring av flytebrygge Utvalg Namsos Plan,

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 28/14 Plan- og miljøutvalget 26.02.2014 Søgne kommune Arkiv: 23/366 Saksmappe: 2013/3443-6291/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse vedrørende tak oppbygg - Påbygg

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen Søgne kommune Arkiv: 17/15 Saksmappe: 2012/2921-36378/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av bygg over renseanlegg - GB 17/15 - Kvernhustangen

Detaljer