Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving?"

Transkript

1 Onenote - et læringsfremmende verktøy i arbeid med kilder og skriving? Åsne Hestnes

2 Innledning Dette er en prosjektoppgave skrevet i forbindelse med studiet: Skolebibliotekarens rolle i elevenes læringarbeid (nyweb) februar I denne oppgaven vil jeg gjøre rede for bruken av Onenote klassenotatbok (eng.: Onenote Class Notebook Creator) i et prosjekt som er knyttet opp mot arbeid med kildekritikk og skriveopplæring på Vg1. Marte Blikstad-Balas påpeker nødvendigheten av at skolen må gi elevene relevante måter å bruke IKT på og gi dem «mulighet til å delta i «læringsfremmende digitale praksiser» som utvider den private praksis de stiller med (Blikstad-Balas, 2012). I så måte representerer Onenote klassenotatbok et nytt innslag i vår skoles læringsfremmende praksis. Oppgaveteksten legger opp til at vi skal velge wiki som et verktøy for samarbeid, men jeg har fått godkjent bruk av Onenote klassenotatbok som erstatning for wiki. Klassenotatboka i dette prosjektet kan bare deles med andre brukere av Office 365 i Akershus fylkeskommune og representeres derfor i oppgaven gjennom skjermbilder med forklaring. Prosjektbeskrivelsen ligger i eget vedlegg (vedlegg 1). Jeg tar utgangspunkt i følgende problemstilling: Kan Onenote klassenotatbok være et læringsfremmende verktøy i undervisningen knyttet til kildekritikk og skriving? Klassenotatboka er prøvd ut i et prosjekt som på forhånd har etablert gitte støttestrukturer for læring, og drøftingen vil dreie seg om hvordan støttestrukturene påvirkes av dette digitale verktøyet. Jeg har valgt å veve eksempler fra denne konkrete klassenotatbok sammen med refleksjonene. Rammevilkår Dønski videregående skole har ca 500 elever og 90 ansatte. Biblioteket har 180% bibliotekarressurs og er samlokalisert med it-avdelingen sentralt plassert i skolebygget. Avdelingsleder for biblioteket inngår i skolens ledergruppe med faste ukentlige møter. Dette innebærer tett og nært samarbeid med avdelingslederne for de ulike utdanningsprogrammene, 1

3 og gir mulighet til fremme skolebibliotekets tjenester til på alle nivå. Jeg leder skolens IKTforum som har utarbeidet en plan for opplæringen i digital kompetanse både for lærere og elever (Ikt-plan for Dønski videregående skole, 2014). I løpet av de årene vi har jobbet med informasjonskompetanse i biblioteket, har bibliotekarenes fokus flyttet seg fra informasjonssøkeprosessen og feilfrie kildelister til læring og kritisk kildebruk. Office 365 ble fra august 2014 gjort tilgjengelig for alle elever og lærere på skolen. Alle lærere og elevene på Vg1 har fått grunnleggende opplæring av bruk av Onenote. I skolens IKT-plan ligger det også fast et årlig tverrfaglig prosjekt mellom norsk og naturfag. Av årsaker som jeg ikke skal gå inn på her, har vi dette året måtte tone ned tverrfagligheten og samarbeide først og fremst med norsklærerne på Vg1. En av disse klassene ble valgt ut til å delta i utprøvingen av Onenote klassenotatbok. Onenote klassenotatbok er en ny applikasjon i Onenote som relativt nylig er gjort tilgjengelig for elever i Akershus, og det er første gang vi prøver ut dette verktøyet på skolen. Hva er informasjonskompetanse? Bibliotekarer har tradisjonelt i sin grunnutdanning et instrumentelt forhold til informasjonskompetansebegrepet som noe som handler om å kunne definere et informasjonsbehov, kunnskap om hvor man skal lete etter svar og til slutt evne til å anvende svaret. I vår digitale tidsalder fremstår dette som foreldet fordi denne forståelsen ikke inkluderer de aspekter informasjonsteknologien har tilført. Ut fra dagens brede forståelse av informasjonskompetanse begrepet må arbeid med kilder ikke bare være instrumentelt men også handle om ferdigheter og holdninger. Læreplanene nevner ikke begrepet informasjonskompetanse men bruker begrepet digital kompetanse - et begrep som må sies å stå i sterk relasjon til det første. Nettsiden informasjonskompetanse.no som driftes av UiA på oppdrag av Utdanningsdirektoratet, baserer seg på Unescos definisjon av begrepet information literacy og sier at informasjonskompetanse handler om følgende aspekter: 1. å kunne erkjenne et informasjonsbehov 2. å kunne finne fram til/lokalisere informasjonen 3. å kunne vurdere informasjonen (kildevurdering) 4. å kunne bruke informasjonen i egen kunnskapsdanning 2

4 5. å kunne dokumentere kjelder (siteringsteknikk, utarbeiding av referanseliste) 6. å kjenne til sentrale prinsipp innen opphavsrett (hva kan brukes i ulike sammenhenger) 7. å kunne kommunisere på nett (produsere innhold på nett, dele) (Informasjonskompetanse, 2015) Følgende aspekter berøres i vårt prosjekt: 3, 4, 5 og 7. Valg av Onenote klassenotatbok i dette prosjektoppgaven har også vært påvirket av at bibliotekarene har vært villige til å fylle det rommet som har åpnet seg for samarbeid med lærerne ut fra en bred forståelse av informasjonskompetansebegrepet nevnt ovenfor kunnskap om læringsstrategier og didaktikk utviklingen på egen skole i retning av en med helhetlig og strategisk integrering av skolebibliotekets pedagogiske rolle bibliotekarenes digitale kompetanse har styrket vår relevans i en skole der alle elever nå har egen pc og i stor grad forholder seg til digitale kilder i sitt læringsarbeid lærerne imøtekommer våre fremstøt på det digitale området med interesse og anser bibliotekets digitale kompetanse som en vesentlig pådriver til egen kompetanseutvikling Om støttestrukturer og stillasbygging Slik Onenote klassenotatbok er anvendt i vårt prosjekt støtter det opp om etablerte arbeidsmetoder i et norskprosjekt utviklet med utgangspunkt i et sosiokulturelt syn på læring der kommunikativt arbeid er sentralt for selve læringen (Risnes, u.å.). Risnes påpeker at det i dette perspektivet er sentralt at lærer og i vårt tilfelle i samarbeid med bibliotekar bidrar til å bygge «stillas» rundt den kunnskapsutviklingen som skal finne sted. Stillaset i vårt prosjekt må sies å være en kombinasjon av på forhånd utvalgte kilder fra nettet skriverammer modelltekst dialogen i klasserommet I tillegg er stillaset forsøkt forsterket ved hjelp av Onenote klassenotatbok via Innholdsbiblioteket (som inkluderer kildene, skriverammer og modelltekst) 3

5 Samarbeidsområdet (dokumenterer den kildekritiske dialogen) Elevbøkene (åpner for underveisvurdering) Se fig.1. Fig.1. Inndelingene i venstre marg viser de tre hovedområdene: Innholdsbibliotek, samarbeidsområdet og de ulike elevbøkene ligger under hverandre. Hvorfor velge ut kilder? Vi har valgt å utelate elevenes egen informasjonssøking dette i vårt prosjekt, fordi vi ønsker et kildekritisk fokus som vi ikke får til i like stor grad når elevene sitter på veldig mange ulike og ofte tilfeldige kilder. Den britiske rapporten «Information behaviour of the researcher of the future» (2008) slår fast at den såkalte «google-generasjonen» har overdreven tro på egne ferdigheter når det gjelder informasjonssøking på nett. Hypertekst-teknologien hindrer fordypning, og studien viser også at googlegenerasjonen mangler evne til å være kritiske og analytiske i forhold til det de finner på nettet. (Hjortsæter, 2010). I dette prosjektet legges vekten kildekritikk via fordypning i tekstene med spørsmål om kildenes troverdighet, objektivitet, nøyaktighet og egnethet. Tidligere har vi lagt kildene i gitte mapper i It s Learning og for hvert tema har vi laget to mapper: en såkalt startmappe som alle elevene må forholde seg til og en mappe med «flere forslag til kilder» for elever som har kapasitet til ytterligere fordypning. 4

6 I klassenotatboka opprettholdes samme differensiering og lenker til kildene legges i det vi valgte å kalle for «Innholdsbibliotek». Her legger læreren (og i dette tilfelle bibliotekaren) ut læringsressurser som alle kan se. Elevene kan ikke skrive her. De utvalgte kildene er knyttet til 3 ulike tema (se fig 2). Temaene ble hentet fra emner elevene tidligere hadde møtt i naturfaget slik at elevene i teorien hadde en felles tematisk forkompetanse. Læreren la her også ut læringsstøtte i form av modelltekst og såkalte skriverammer (se fig. 3) som man finner eksempler på på nettsiden til Skrivesenteret (Strukturering av avsnitt, 2014). I dette området kan lærer også i fortsettelsen redigere og legge til materiale. Innholdsområdet kan erstatte bruer av et LMS mht å legge ut læringsressurser i et hvilket som helst fag. Fig. 2. For hvert tema ble det i innholdsbiblioteket lagt ut lenker til på forhånd utvalgte digitale kilder 5

7 Fig. 3. I innholdsbiblioteket ble det også lagt ut ressurser for skriving som for eksempel en skriveramme for avsnitt Kildekritikk og post-it-lapper Når elevene gir seg i kast med lesingen av kildene, skal de lete etter argumenter. Her oppstår mange spørsmål som vi drøfter underveis. Noen av samtalene er individuelle mellom lærer/elev, elev/elev eller bibliotekar/elev, men kan også være utgangspunkt for en fellesdialog der hele klassen deltar. - hvilke kilder egner seg i en objektiv innledning og hva slags type informasjon handler dette om? (For eksempel: offentlig informasjon, statistikk og tall) - Finnes de flest motargumenter i en sak? Er de kanskje vanskeligere å finne? Ligger det noe skjult argumentasjon her? - Det samme argumentet gjentas i mange kilder. Hva kan det bety? Hva sier det om argumentets tyngde? - Hvem sier hva? - Hva skal man tro på når ulike forskere står på hver sin side i en sak? Der vi ellers har gjennomført tilsvarende prosjekt uten bruk av Onenote klassenotatbok, bruker vi post-it-lapper og store plakater på veggene. Elevene noterer argumentasjon fra kildene (med kildehenvisning ) på post-it-lapper. Disse lappene er klistret på plakatene og plasseres under ulike overskrifter: innledning, for/ja-argumenter og mot/nei-argumenter. 6

8 Elevene bruker da store plakatene videre for egen skriving. Elevene hjelper på den måten også hverandre til innsikt. Risnes påpeker at innen CSCL (Computer Supported Collaborative Learning)-tradisjonen ser man på muligheten for å skape denne type samarbeid uavhengig av om elevene er fysisk på samme sted. (Risnes, u.å.) Onenote klassenotatbok som asynkront samskrivingsverktøy kan forsterke verdien av klasseromsdialogen fordi dialogen kan fortsette i på nett ut over undervisningstiden. Det såkalte samarbeidsområdet i klassenotatnoka skulle i vårt prosjekt erstatte arbeidet med post-it-lappene. I samarbeidsområdet kan alle dele, organisere og samarbeide (se fig. 4 og 5). Etter hvert som elevene leste gjennom kildene i innholdsbiblioteket, definerte vi i fellesskap en problemstilling knyttet til hvert tema. Elevene skulle være med å bygge opp en disposisjon for den senere individuelle oppgaven. Læreren laget et skjema for plassering av argumenter i henholdsvis en innledning, og for/mot-argumenter. I sin instruksjonsvideo om Onenote klassenotatbok påpeker Anne Cathrine Gotaas at dette samarbeidsområdet har potensiale til å bygges opp som en slags wiki avhengig av hvilken struktur man etablerer. (Gotaas, 2014) Fig. 4. I dette samarbeidsområdet kan både lærer, bibliotekar og elever redigere og kommentere, Her bygges opp en disposisjon basert på kilder om rovdyrproblematikk 7

9 Fig. 5. I denne underinndelingen i samarbeidsområdet bygges opp en disposisjon basert på kilder om el-bilproblematikk Vi lyktes ikke å aktivisere like mange elever i samarbeidsområdet i klassenotatboka som i de samtidig pågående prosjektene i de andre klassene der vi arbeidet analogt. Terskelen for bidra med et argument på et post-it-lapp var lavere enn det å skrive det samme inn i samarbeidsområdet. Gotaas påpekte at dette området har potensiale til å bygges opp som et slags oppslagsverk eller wiki (Gotaas, 2014), men dette potensialet kan vi ikke si at dette pilotprosjektet fikk utnyttet. Samarbeidsområdet har potensiale til å kunne erstatte «post-it-metoden» forutsatt at elevene for eksempel - møter denne arbeidsformen i andre sammenhenger og blir mer fortrolig med verktøyet. - skulle vurderes ut fra om de også hadde redigert og bidratt i den kildekritiske diskusjonen - møtte en bedre struktur etablert av bibliotekar eller lærer på forhånd. Selv om elevene ikke bidro like aktivt i samarbeidsområdet i klassenotatboka, fikk vi underveis den samme reelle samtalen i vårt «onenote-klasserom» som i de andre klasserommene der vi bare arbeidet med post-it-lappene. De læringsfremmende kildekritiske samtalene er like viktige for elevens læringsarbeid selv om de ikke lot seg dokumentere tilstrekkelig i samarbeidsområdet. Ved en senere anledning kan det tenkes at vi jobber analogt 8

10 først. Deretter kan vi for eksempel ta bilder av plakatene og legge inn i samarbeidsområdet og diskutere videre der. Det er jo også slik at nye spørsmål knyttet til argumentasjonen i kildene oppstår når den individuelle skrivingen er i gang Skriving og underveisvurdering I vårt prosjekt skulle elevene på bakgrunn av kildetilfanget skrive en drøftende artikkel. Skriverammer og modelltekster er en del av «stillaset» for læringsarbeidet sin Risnes snakker om og kan selvsagt legges tilgjengelig i Its Learning. Lagt i klassenotatbokas innholdsbibliotek, ligger de lett tilgjengelig under skriveprosessen. Eleven kan enkelt bevege seg mellom egen tekst i den såkalte elevboka og støttestrukturene som ligger i innholdsbiblioteket og den læringsstøttende dialogen i samarbeidsområdet. Elevbøkene i Onenote klassenotatbok er private bøker som bare deles av den enkelte elev og læreren/bibliotekaren. Læreren har tilgang til dette området til enhver tid, men elevene kan ikke se de andres bøker. De skrev artikkelen direkte i elevboka, og læreren ga veiledning i skriveprosessen underveis (se fig. 6 og 7). Fig. 6. Eksempel på tekst om trådløse nettverk i elevbok med lærerens kommentarer 9

11 Fig. 7. Eksempel på innledning til drøftende artikkel om el-biler i elevbok med lærerens kommentarer Arbeidet i elevbøkene kan foregå samtidig som elevene har mulighet til å utnytte potensialet som ligger i samarbeidsområdet gir for å utveksle erfaringer og stille spørsmål som kan oppstå underveis i skrivearbeidet. Slik sett legger Onenote klassenotatbok til rette for det som Risnes kaller «like-manns-hjelp» (Risnes, u.å.) Onenote klassenotatbok kar potensiale til å binde sammen mange av de kompliserte aspekter ved skriveprosessen: - Lesing og analyse av innholdet i de ulike tekstene som skal danne grunnlaget for oppgaven - Strukturering av argumentasjonen - Å gjøre rede for andres synspunkter - Å lage en god struktur i en tekst med motstridende argumentasjon Den formative underveisvurderingen i elevboka flytter fokus «frå skrift som lagringsmedium til skrift som reiskap til å utvikle kunnskap» (Risnes, u..å.) Tidligere har vi fra bibliotekets side ved flere anledninger pekt på at dette potensialet også ligger i bruk av for eksempel google dokumenter, men det er få lærere som bruker dette. En av grunnene er motstand mot å opprette google-konto både det å opprette egen konto og det å be elevene om å gjøre det. En del lærere uttrykker også motstand mot å legge opp til en praksis utenfor LMS-et. Også elever 10

12 uttrykker motstand mot det å ikke bruke Word i skrivearbeid pga redigeringsbegrensningene i samskrivingsverktøy som Onenote og Google docs. Skolens satsing på god vurderingspraksis kan bli et godt argument for å få flere lærere til å ønske om å bruke dette. Heftet «Dette vet vi om vurderingspraksis» støtter seg til Utdanningsdirektoratets publikasjon «Underveisvurdering i fag» (2009) når det slås fast at elever lærer best når de blant annet - Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller presentasjonen - Får råd om hvordan de kan forbedre seg. (Nordahl, 2012) I vårt prosjekt la vi ikke opp til en summativ vurdering men la fokuset på det som opplæringsloven i 3-3 kaller «undervegsvurdering» der vurderingen skal fremme læring og utvikle kompetansen til eleven. Loven slår fast at underveisvurderingen ikke trenger å være summativ (Opplæringslova, 2010). Avslutning Onenote klassenotatbok er et digitalt verktøy som gir bibliotekar mulighet til å være involvert i elevenes læringsarbeid på en måte vi ikke har vært før. Veien fra våre første undervisningsopplegg om referanselister til klassenotatboken har vært en vandring i takt med utviklingen av synet på informasjonskompetanse, forskning på feltet, den generelle digitale utviklingen i skolen og egen kompetanseutvikling. Skolebibliotekets tjenester skal til enhver tid støtte opp om elevenes læring. Gjennom å introdusere og bruke Onenote klassenotatbok har vi beveget oss enda tettere på elevenes læringsarbeid enn før. Verktøyet representerer teknologi som kan endre undervisningspraksis og virke læringsfremmende slik Blikstad-Balas påpeker som en nødvendighet for at elevene opplever at pc-bruk integreres i undervisningskonteksten (Blikstad-Balas, 2012). Onenote klassenotatbok har potensiale til å binde sammen læringsressurser, læringsprosesser og vurderingspraksis på en måte vi ikke har sett før. Og i tillegg til å være et lite pedagogisk «kinder-egg» toppes det hele av at alt vil kunne være tilgjengelig for elevene på eksamen. 11

13 Kilder: Blikstad-Balas, Marte. (2012). Det digitale klasserommet : oppdatert på fag eller Facebook? I: Bedre skole, nr 3, S Gotaas, Anne Cathrine. (2014, 17. okt.). Onenote Class Notebook Creator. Youtube. Lastet ned fra https://www.youtube.com/watch?v=1rhxlip-19a Hjortsæter, Ellen. (2010). Elevers og studenters informasjonssøkeatferd. Universitetet i Agder. PDF lastet ned fra Ikt.plan for Dønski videregående skole (2014, august) Dønski videregående skole. Lastet ned fra https://docs.google.com/document/d/1ufue-bwuhaf0fntia_ftkb8-6p7shvcehbe3mp3impo/edit?usp=sharing Informasjonskompetanse. (u.å.). informasjonskompetanse.no. Lastet ned fra Kringstad, T Argumenterende skriving. Skrivesenteret. 26 s. Informasjonskompetanse.(2013) iinformasjonskomptanse.no. Lastet ned fra Læringsmål IK. (u.å.). informasjonskompetanse.no. Lastet ned fra Nordahl, T., Kostøl, A., Sunnevåg, A.-K.,Aasen, A. M., Løken, G. Dobson, S., & Knudsmoen, H.(2012). Dette vet vi om vurderingspraksis. Oslo, Gyldendal. Opplæringslova. (2010). Lov av 17. juli 1998 nr 61 om grunnskulen og den vidaregående opplæringa (opplæringslova): med endringer, sist ved lov av 19. juni 2009 nr. 95 (i kraft 1. 12

14 januar 2010) og av 19. juni 2009 nr. 103 (i kraft 28. desember 2009) samt forskrifter. Oslo, Cappelen. Risnes, Tor Åge. (u.å.). IKT og læringsteori. Fagnotat lagt ut på It s Learning i egen mappe for dette studiet. Strukturering av avsnitt. (2013, 13. august). Skrivesenteret. Lastet ned fra 13

15 Vedlegg 1: Prosjektbeskrivelse Gjennomføring Deltakere: 1 bibliotekarer, 1 norsklærer, 1 Vg1-klasse Bibliotekar deltar i klasserommet i 2 halve fagdager Lærer repeterer i forkant samskriving og lagring i Office 365 med elevene og gjennomførte også første testing av Onenote klassenotatbok i klassen Bibliotekar velger ut digitale kilder som ble lagt i innholdsområdet. Bibliotekar deltar på en halv fagdag i norsk med fokus på å analysere innholdet i de digitale kildene. Elever og bibliotekar arbeider i samarbeidsområdet i Onenote klassenotatboka om en disposisjon for å kunne skrive en drøftende artikkel. Bibliotekar deltar på halv fagdag som vesentlig er en skriveøkt Bibliotekar redegjør for prinsippene for referering av kilder i tekst og utarbeidelse av kildeliste. Lærer og bibliotekar veileder individuelt i løpet av skriveøkta. Elevene starter arbeidet med drøftende artikkel, og lærer gir fremovermelding og skriveveiledning i elevbøkene Prosjektet tar utgangspunkt i følgende kompetansemål fra norsk Vg1 gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster innhente vurdere og bruke fagstoff fra digitale kilder i arbeidet med egne tekster, og følge regler for personvern og opphavsrett lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner bruke fagkunnskap og fagterminologi fra eget utdanningsprogram i samtaler, diskusjoner og presentasjoner om skole, samfunn og arbeidsliv Kompetansemålene er brutt ned til følgende læringsmål ha evne til å se hva som kan være relevante spørsmål å undersøke vurdere kilder i forhold til troverdighet og relevans, og gjøre rede for problemstillinger knyttet til kildekritikk orientere seg i store tekstmengder og trekke ut informasjon til eget arbeid ha evne og utholdenhet til å gå gjennom tyngre faglige informasjonskilder gjøre rede for argumentasjonen i andres tekster og skrive egne argumenterende tekster argumentere faglig med utgangspunkt i et definert kildetilfang sette opp kildeliste etter en valgt standard, f.eks APA eller Harvard (Læringsmål IK, u.å.) 14

16 15

Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren

Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Fra kortkatalog til snapchat : om utviklingen av den digitale skolebibliotekaren Av Åsne Hestnes Eksamensbesvarelse fra studiet «Skolebibliotekarenes rolle i elevenes læringsarbeid» våren 2015 Oppgave

Detaljer

Lærerrapport. Vestby-målet

Lærerrapport. Vestby-målet Lærerrapport fra forskningsprosjektet om ungdommens språk i Vestby kommune, som ble gjennomført av klasse 1STF ved Vestby videregående skole, skoleåret 2014-2015, i forbindelse med Holbergprisen i skolen.

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

Vurdering for læring

Vurdering for læring Vurdering for læring En teoretisk analyse av lærerens vurderingskompetanse Ingunn Larsen Masteroppgave i pedagogikk Kunnskap, utdanning og læring Det Utdanningsvitenskaplige fakultet Pedagogisk forskningsinstitutt

Detaljer

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole.

Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole. En litteraturstudie. Kandidatnummer: 4015. Diakonhjemmet Høgskole. Nettverksorientert arbeid og frafall i videregående skole En litteraturstudie Kandidatnummer: 4015 Diakonhjemmet Høgskole Bacheloroppgave Bachelor i sosialt arbeid Kull: SOSDel11 Antall ord: 8154 29.04.2015

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Lesing 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan eleven mestrer lesing, regning og engelsk». Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i lesing for 5.

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015

SpenstIKT mangfold. IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 SpenstIKT mangfold IKT- plan for Sola videregående skole 2012-2015 Innhold: 1. Innledning... 2 2. Hovedmål... 3 2.1 Delmål... 3 3. Ledelse og styring... 4 4. IKT-funksjoner... 4 5. Infrastruktur... 5 5.1

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

God tekst, få feil. Karakter: 4/5

God tekst, få feil. Karakter: 4/5 God tekst, få feil. Karakter: 4/5 Vurdering i norskfaget Tittelen til denne artikkelen er hentet fra en vurdering av en tekst i norsk. Den aktualiserer en rekke spørsmål: Hva skal og kan eleven bruke en

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Digital mappevurdering

Digital mappevurdering temahefte Digital mappevurdering Innhold 1. Hva er digital mappevurdering?...5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning...5 1.2 Forankring i pedagogisk tenkning...6 2. Teknologi for digital mappevurdering...12

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning

Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Utredning om digital tilstand i høyere utdanning Om forhold knyttet til bruk av IKT i undervisningssammenheng Per Arneberg Janne Wilhelmsen Lars-Erik Støver Anne Iversen Norgesuniversitetet, januar 2005

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte i videregående opplæring KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities SMIL-studien Hvilken sammenheng er det

Detaljer

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016

IKT-strategi. for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 v IKT-strategi for videregående opplæring i Oppland 2014-2016 2 Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 Visjon for IKT-satsingen videregående opplæring i Oppland... 7 1. Infrastruktur... 9 1.1 Overordnet

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui HANDLINGSPLAN FOR BIRKENESSKOLEN 2014-2018 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Birkenesskolen En god skole for alle! sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

Detaljer

ipad-prosjektet ved Myrene skole

ipad-prosjektet ved Myrene skole Rapport fra undersøkelse ipad-prosjektet ved Myrene skole Porsgrunn kommune Sandra Val Flaatten, Porsgrunn PPT INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 3 1.1 OM MYRENE SKOLE 4 1.2 KUNNSKAPSSTATUS 4 1.2.1 TRENDER

Detaljer

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no

Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Forfattere: Kari Mari Jonsmoen, Granveien 19, 1178 Oslo, telefon: 22 45 29 56, karimari.jonsmoen@hio.no Marit Greek, Rådhusgata 34, 3015 Drammen, telefon 22 45 28 24. marit.greek@hio.no Forfatterpresentasjon:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON AV DIGITAL KOMPETANSE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING ROGALAND FYLKESKOMMUNE APRIL 2010 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontroll- og kvalitetsutvalget, andre

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.09.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 10.09.2013 Tid 15:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr

Detaljer