Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 Tid: Mandag 23. mars 2015 kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Saker og resolusjoner må være AU i hende senest fredag kl. 12:00 Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Hege Andersen, senest tre dager før møtet. Ved spørsmål, kontakt leder Tommy Mo Aarethun. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. Vedtakssak mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. MØTEPLAN SP SP 01/14-15 Mandag 26. mai (konstituerende møte) SP 02/14-15 Mandag 29. september (arbeidsprogram vedtas) SP 03/14-15 Mandag 27. oktober SP 04/14-15 Mandag 24. november (budsjett for 2015 vedtas) SP 05/14-15 Mandag 26. januar SP 06/14-15 Mandag 23. februar SP 07/14-15 Mandag 23. mars SP 08/14-15 Tirsdag 21. april SP 01/15-16 Tirsdag 26. mai (konstituerende møte SP ) 1

2 Forslag til dagsorden SP 87/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak SP 88/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 06/14-15 Vedtakssak SP 89/14-15 Orienteringer Orienteringssak SP 90/14-15 Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget SP 91/14-15 Endring av styringsdokumenter Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget SP 92/14-15 Resolusjon om støtte til studenter i Hviterussland Vedtakssak innmeldt av Internasjonal Komité, SP-UiB SP 93/14-15 Resolusjon: Eksamensfri 18. mai Vedtakssak innmeldt av DERA SP 94/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 95/14-15 Møtekritikk Diskusjonssak Med hilsen Tommy Mo Aarethun Hege Andersen, leder SP-UiB organisasjonskonsulent 2

3 Forslag til dagsorden SP 87/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. FORSLAG til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 88/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 06/14-15 Vedtakssak Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: Forslag til protokoll SP 06/14-15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 05/14-15 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 89/14-15 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. 3

4 Leiar, Tommy Mo Aarethun Det har vore ein travel periode sidan førre møte, med fleire store arrangement. I tillegg er valkampen til NSO i gang og det tek naturlegvis litt tid, heldigvis er dette ting som overlappar med vervet som leiar av Studentparlamentet ved UiB. I tida framover vonar eg at alle som skal på landsmøtet nyttar ein god del tid på å lesa sakspapir og blir med på dei felles formøta slik at vår delegasjon er godt forberedt. Kampanjen om varierte undervisnings- og vurderingsformer har blitt ein sentral del av denne perioden. Etter at me sendte ut brev til alle forelesarane har me fått fleire attendemeldingar frå forelesarar som ynskjer å møta oss å drøfte dette. Det vert også ein del medieoppslag rundt dette og me føler at me har nådd gjennom og at det no er eit auka fokus på dette i organisasjonen. Me kjem til å ha stort fokus på dette fram mot påske og kjem også til å følgja den opp i møter utover våren. I forkant av leiarsamlinga til NSO vitja eg SP-UiO, der snakka me om felles kampanje om etterslepet på bygg og infrastruktur. Som tidlegare nemnt blir denne kampanjen etter dei lokale parlamentsvala og landsmøtet i NSO er over. Det blir også drøfta om det vil vera betre å skyva den til etter sommaren, men å gjera ferdig all planlegginga i forkant av sommaren. Eg tenker det er lurt at dei som skal gjennomføre den også har eigarskapet og at den blir gjennomført i mai. Skal halda dykk oppdatert om kva me landar på. Som leiar av SP-UiB sit eg i styret til UH-nett Vest som studentrepresentant. På styremøtet vedtok ein at samarbeidet skal halda fram i tråd med vedtatt plan i påvente av kva som skjer med strukturen. Det er konsensus om at det er viktig med samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonane uavhengig av kva den nye strukturen vert. Meir informasjon om UH-nett Vest kan dykk finne på deira nettside: Også i denne perioden har me nytta media aktivt. Her finn dykk oversikt over medieoppslaga våre: Læringsmiljø: I denne perioden har Studentrådet i UH-nett Vest arrangert ein konferanse om fråfall i høgare utdanning, planen er å utarbeida felles politikk på bakgrunn av dette i tida framover. Konferansen var ein suksess og hadde god deltaking og gode innlegg som leia fram til gruppearbeid om ulike problemstillingar, desse blir sentrale i det vidare arbeidet med å utforma politikk. I perioden har eg også arbeida med ny handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB. Arbeidsgruppa som eg leiar arbeidar no med eit utkast som skal leggjast fram for styret på neste møte i læringsmiljøutvalet som finn stad Dersom Universitetsstyret ynskjer å senda denne ut på høyring vil denne bli behandla i Studentparlamentet. Pernille Reitan Jensen er tilsett som Fadderkoordinator ved UiB for Andre arrangement: Studentrådsmøte i UH-nett Vest Møte med SiB om frafall/mentorordning Besøk hjå SP-UiO Parlamentsmøte, erfaringsutveksling, kampanje Leiarsamling i NSO Seminar hjå helsedirektoratet om studentars psykiske helse Meltzermiddagen Møte i arbeidsgruppa for ny strategi #UiB2022 4

5 Møte i arbeidsgruppa for tilgang til seminarrom Rektordebatt på Høgskulen i Bergen Solstrandkonferanse med UH-nett Vest + Styremøte Kunngjering av årets Holbergpris/Nils Klim Pris AU-Møte Foredrag på SAIH sin vintersamling om samarbeid med studentdemokrati Nestleder, fag- og forskningsansvarlig, Susann Strømsvåg Generelt har perioden fra siste parlamentsmøte vært noe preget av at det nærmer seg Landsmøtet i NSO. Jeg stiller til fagpolitisk ansvarlig i AU-NSO, og det har derfor vært mye snakk om valg og lignende denne perioden. Ellers har vi brukt mye tid på kampanjen om vurderingsog undervisningsformer som nå er avsluttet. Vi fikk mye oppmerksomhet, både fra ledelsen og fra ansatte på UiB som vil ta en nærmere prat om kampanjen. Det er selvfølgelig artig at kampanjen blir lagt merke til. Tommy og jeg har også skrevet et leserinnlegg om vurderings- og undervisningsformer som kommer på trykk i denne ukens studvest. Onsdag 25/02 arrangerte UH-nett vest studentkonferansen. Årets tema var frafall, og vi var flere studenter fra UiB på plass. Det ble en god konferanse, men flere gode innledere og produktive gruppediskusjoner. Det er alltid hyggelig å samle studentpolitikerne fra Vestlandet, og det er viktig å legge til at UiB vant konkurransen i shuffleboard på Kronbar den kvelden. Uken etter var jeg syk både mandag og tirsdag. Onsdagen hadde jeg et leserinnlegg på trykk i Studvest, der jeg stilte spørsmål ved det at mange av forskerne ved UiB ikke publiserer forskning i løpet av en periode på to år. Torsdagen var jeg med i en debatt i forbindelse med fagkritisk dag på SV, der temaet var hvorfor SV-studenter leser så lite som SHoT-undersøkelsen viste at de gjør. Helgen 6-8 mars var jeg i Oslo på vårkonferansen til NSO. Der var jeg på den gruppen som jobbet med fag og forskning, noe som var veldig nyttig. Vi fikk besøk av veldig spennende innledere og hadde flere runder med nyttig gruppearbeid. Alt i alt var det en veldig bra helg. Generelt har det vært en ganske travel periode, som preges litt av de større tingene som skjer fremover. Vi prøver å få jobbet med arbeidsprogrammet mellom slagene, og det går fremover på noen områder. På forrige møte i utdanningsutvalget fikk vi blant annet på plass en arbeidsgruppe som skal jobbe med praksis i utdanningene, med bakgrunn i resolusjonen som ble vedtatt i studentparlamentet. Ellers har det vært arbeidet med undervisnings- og vurderingsformer som har tatt mest tid denne perioden. Møter i perioden: Rektorlunsj Formøte til landsmøte NSO Møte med SP-UiB fondet Møte i strategiarbeidsgruppen Møte med PSU og åpning av veldedighetsuken på Psyk.fak Møte i utdanningsutvalget Velferd, informasjons- og fakultetsansvarlig, Magnus Brekke Nygaard Kjære Studentparlament, 5

6 Tiden siden forrige møtet har som vanlig gått alt for fort og snart er det faktisk påske. Like etter påske er det landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Rett etter det er det tid for studentvalg. Som mange sikkert har fått med seg stiller jeg til valg som studentrepresentant i universitetsstyret. Like etter valget er det konstituerende møte med nytt parlament og straks sommerferie. Så her er det bare å henge med i svingene! Nok om det, her er det jeg har å orientere om siden forrige møte i Studentparlamentet (SP): Onsdag 25. februar deltok jeg på UH-nett vest sin studentkonferanse om frafall i høyere utdanning. Frafallet i norsk høyere utdanning er bekymringsfullt høyt og det blir viktig for utdanningsinstitusjonene fremover å treffe tiltak for å få ned frafallet. Selv har AU jobbet mye med denne problematikken og spilt inn tiltak som for eksempel mentorordning som kan bidra til å redusere frafallet. På konferansen deltok studenttillitsvalgte fra hele Vestlandet og på kveldstid vant vi VM i Shuffleboard. Torsdag 26. februar inviterte promoteringskomiteen til Hvem skal (ut)dannes? på Kvarteret. Panelet var godt sammensatt panel og selve debatten var veldig vellykket. Tallet på tilskuere i salen skulle derimot vært noe høyere. Her hadde jeg håpet på noe bedre deltakelse blant annet fra dere i SP Samme dag var jeg også på møtet i redaksjonsrådet for studieinformasjon. Rådet er åpent for innspill fra studentene. Har dere noe dere ønsker utbedret med UiBs studieinformasjon på nett eller i utdanningskatalogene? Kan UiB markedsføre studiene sine på en bedre måte? Gi meg en lyd, så tar jeg det videre. Fredag 27.2 var jeg i Nyhetsuka på Studentradioen for å snakke om Office-resolusjonen som ble vedtatt på forrige møte i SP. IT-avdelingen er i samtaler med Microsoft og planen er å gi UiBs studenter tilbud om gratis Office 365 innen sommerferien. På velferdsfronten har jeg bedt utdanningsinstitusjonene i Bergen bidra mer inn til SiB og hadde et innlegg om dette på trykk i Studvest 3. mars. Tirsdag 3. mars var det også innspilling av Studentparlamentets nye promoteringsfilm. Tilsammen deltok vi med tolv statister fra AU, promoteringskomiteen og løst bekjente. Vi samarbeider nå med BSTV for å få de siste detaljene i filmen på plass. Planlagt ferdigstilling er i løpet av denne uken (uke 12). Onsdag 4.3 hadde AU møte med rektoratet og universitetsledelsen. Vi snakket blant annet om resolusjonen om godtgjørelse for tillitsverv i råd, styrer og utvalg. De var positive til resolusjonen og planen er å ha det på plass for sentrale utvalg innen neste periode. Av fakultetskontakt har jeg deltatt på Psykologisk studentutvalg sitt styremøte som var 4. mars. Der orienterte jeg om de sakene AU jobber med for tiden og tok i mot spørsmål fra studentutvalget. 12. mars deltok jeg på et tilsvarende møte med Medisinsk-odontologisk studentutvalg mars var jeg på NSOs vårkonferanse med tema Godt nok? - på jakt etter kvalitet i studiene. Jeg deltok på fagbolken om velferd og likestilling mars har AU jobbet med kampanjen som vi nå har gående for å få forelesere og universitetsledelsen til å reflektere mer over de undervisnings- og vurderingsformer som benyttes av universitetet i dag. Jeg kan orientere om at det er slitsomt å pakke 1500 konvolutter og merke dem med navn. 6

7 Annet relevant: februar: møte i prosjektgruppen for åpen dag - 2. mars: møte med VT-AU - 4. mars: AU-møte - 5. mars: - Fagkritisk dag. Jeg hørte på vårt kjære AU-medlem Susann som var debattdeltaker på SV-fakultetets fagkritiske dag med tema Hvorfor leser vi så lite? - Åpen dag på UiB. Jeg sto på stand på Studentsenteret. - Møte med SP-UiB fondet om informasjonsformidling mars: AU-møte Internasjonalt-, miljø- og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Denne perioden har vært i stor grad vært preget av at det snart nærmer seg valg lokalt men også i NSO. Jeg er delegasjonsleder for SP-UiB til landsmøtet i NSO, så forberedelser til og planlegging av kommende formøter har tatt noe tid. I tillegg har jeg reist en del, og derfor er det færre politiske saker å orientere om denne gangen enn det har vært tidligere. Internasjonalt 4. mars var jeg på nyhetsuka på Studentradioen og snakket om utveksling. Se sak her: mars reiste jeg til Tromsø sammen med internasjonal komité (IK) i NSO for å delta på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sin årlige internasjonaliseringskonferanse. Tema for konferansen var morgendagens internasjonalisering mars ble vi værende i Tromsø for å ha arbeidshelg med internasjonal komité i NSO. Likestilling Vi har nå hatt første møte i arbeidsgruppa for kjønnsbalanse. Det var ønskelig at arbeidsgruppa skulle komme med innspill til Utdanningsutvalget (UU) som skulle diskutere kjønnsbalansen på profesjonsstudiene på et møte samme uke. Siden vi bare har hatt ett møte i denne arbeidsgruppa så har ikke vi konkludert på hvilke tiltak som bør iverksettes, men vi understreket ovenfor UU at det bør gjøres noe, og ikke nødvendigvis bare på profesjonsutdanningene, men også på andre studier med stor kjønnsubalanse. Noen har også kanskje fått med seg at jeg skrev et leserinnlegg i Dagens Næringsliv den 26. februar der jeg kritiserte dårlig kjønnsbalanse blant innlederne på Talentkonferansen for studenter som årlig arrangeres i de største byene i Norge. Det kan leses her hvis det er av interesse: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater Andre møter i perioden: konferanse med UH-nett vest innspilling med BSTV Møte i Velferdstinget Lunsj med rektoratet Deltok på konferanse i regi av LO 7

8 Deltok på vårkonferanse med NSO Sak i Studvest fra «Typisk Norsk»-kvelden vår på Fantoft som jeg orienterte om på forrige møte kan dere se her: Studentrepresentantene i Universitetsstyret, Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann Siden forrige møte i Studentparlamentet har det ikke vært nytt møte i Universistetstyret. Neste styremøte er ikke før etter påske. Siden sist har vi deltatt på Meltzer-middag, og mandag 16. mars arrangerte vi Styreforum, en samling av studentrepresentanter i fakultetsstyrene, ledere for studentutvalg og fakultetsrepresentanter i Studentparlamentet. Vi diskuterte blant annet alternative inntakskriterier. SP 90/ Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren Saksbehandler: Arbeidsutvalget v/ Susann Strømsvåg Hensikt: Diskutere ulike modeller for styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren(uhsektoren), samt hva vi mener Norsk Studentorganisasjon(NSO) skal mene i denne saken. Det er også ønskelig at parlamentet er godt forberedt til denne saken skal diskuteres på landsmøtet til NSO i april. Diskusjonen på parlamentsmøtet kan med det danne et godt grunnlag for videre arbeid med eventuelle endringsforslag til dokumentet, som må sendes inn innen 10. april. Bakgrunn: På kommende landsmøte i NSO skal det vedtas et politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren. Dokumentet skal si noe om hva som er god styring og ledelse i UH-sektoren, og hvordan det rekrutteres god ledelse og gode styrer. Sak: I sakspapiret til landsmøtet(ligger vedlagt) er de ulike modellene for styring og ledelse i sektoren godt forklart. Der tar man for seg hva dagens lovverk åpner for, og fire ulike modeller for ledelse av institusjoner i UH-sektoren. Landsstyret har lagt opp til at dokumentet ikke skal ta stilling til hvilken ledelsesmodell som er den beste, men ønsker at de ulike alternativene skal likestilles i universitets- og høyskoleloven(uh-loven). Her ligger det en dissens i dokumentet fra en av representantene i landsstyret, som ønsker at NSO skal gå for ansatt rektor. Videre legger dokumentet vekt på studentinvolvering i styring og ledelse, god styring og ledelse og rekruttering av gode ledere. I dokumentet har man også valgt å gå inn for at alle institusjoner skal ha ekstern styreleder. Styring og ledelse på Universitetet i Bergen Ved UiB har vi valgt rektor og delt ledelse. Rektor ved UiB er også styreleder, man har altså en modell med en slags arbeidende styreleder. Mens rektor har ansvar for den faglige virksomheten ved universitetet, har universitetsdirektøren ansvar for den samlede administrative virksomheten ved UiB. Dette er modell 1 i sakspapiret til landsmøtet. Punkter til diskusjon: - Er 20 % studentrepresentasjon i styrer/råd/utvalg tilfredsstillende eller bør dette økes? - Bør det lovfestes at studenter skal ha representasjon i flere organ enn kun de med beslutningsmyndighet? - Bør dokumentet si noe om sammensetning i innstillingsutvalg og tilsettingsutvalg? 8

9 Bør NSO ta stilling til vekting av stemmene til studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte i rektorvalg, i så fall, hvordan bør stemmene vektes? - Bør NSO mene noe om hvorvidt valgt eller ansatt ledelse er det beste? Hvilken modell bør man i så fall gå for? - Skal NSO mene noe om hvorvidt intern eller ekstern styreleder er å foretrekke? Hvilket alternativ er i så fall det beste? Vedlegg Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren- sakspapir til LM NSO SP 91/14-15 Endring av styringsdokumenter Saksbehandler: Arbeidsutvalget v/ Magnus Nygaard Bakgrunn: Mange a styringsdokumentene har ikke vært endret på flere år og Arbeidsutvalget ønsker derfor en mild revidering av dagens styringsdokumenter. Etter diskusjonen under forrige parlamentsmøte og innkomne innspill fra valgstyret, kontrollkomiteen, Jin Sigve Mæland, Eivind Valestrand og Arbeidsutvalget har vi utarbeidet et forslag til ikke-radikale endringer til dagens styringsdokumenter. Hensikt: Hensikten bak endringsforslaget er å optimalisere dagens styringsdokumenter slik at de er mer i tråd med dagnes organisering. Arbeidsutvalget håper med dette å få til en enklere oversikt over og bedre struktur av dagens styringsdokumenter. Overordnede endringsforslag: Forslag 1: Gjennomgående endre måten man skriver tall på i alle styringsdokumentene, fra å skrive tallene i både tallform og bokstavform. Endres til å bruke bokstaver fra en til ni og siffer utover dette. Forslag 2: Gjøre alle styringsdokumentene tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. Forslag 3: Votere over hvert enkelt av de vedlagte endringsforslagene. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag 1 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag 2 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag 3 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Vedlegg - Gjeldende statutter for og medlemslaget NSO- UiB 9

10 Gjeldende Valgreglement for og medlemslaget NSO-UiB - Gjeldende forretningsorden for - Gjeldende reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær - Forlag til endringer i Studentparlamentets styringsdokumenter SP 92/14-15 Resolusjon om støtte til studenter i Hviterussland Vedtakssak innsendt av Internasjonal Komité, SP-UiB v/ Ingrid Handeland Bakgrunn og hensikt Hviterussland er kjent som Europas siste diktatur. Aleksandr Lukasjenko har vært president siden I Hviterussland er det 57 høyere utdanningsinstitusjoner (kilde: SNL), og ca studenter. Studentrepresentasjonen ved utdanningsinstitusjonene er nesten ikke-eksisterende. Ytringsfriheten i Hviterussland er begrenset, det er vanskelig for studentene å organisere seg, og søknader om opprettelse av organisasjoner blir ofte avslått. Ofte er det administrasjonen eller fakultetene som gir studentene ordre om hva de skal organisere for studentene ved institusjonen. Hviterussland er ikke en del av Bologna, og studentene har få muligheter til å delta i internasjonale utvekslingsavtaler, og føler seg derfor ekskludert fra den internasjonale studentbevegelsen (kilde: BOSS) I Hviterussland er det studentboliger ved de største statlige universitetene. Disse er alle stengt mellom Dette er en praksis som henger igjen fra Sovjetunionen, men som fortsatt blir brukt i Hviterussland. Konsekvensen av dette er at studenter er enten låst inne eller ute fra sin egen studentbolig i dette tidsrommet. Det er gitter på vinduene i første etasje på studentboligene, så jevnlig skader studenter seg når de forsøker å komme seg ut eller inn om natten. Det har også hendt at studenter har blitt overfalt i tidsrommet de har vært utelåst, og 1-2 dødsfall forekommer årlig (kilde: BOSS). I forbindelse med dette har studentorganisasjonen BOSS (Brotherhood of Organizers of Student Self-governance) nå en kampanje gående opp mot myndighetene i Hviterussland for å få endret åpningstidene ved studentboligene. Studenter og organisasjoner sender nå brev til ministeren for høyere utdanning, de har en informasjonskampanje blant studentene for å samle støtte til kampanjen blant studentmassen, og de ønsker å vise politikere i Hviterussland hvordan praksisen er i andre land (deriblant Norge). Det er nyttig å vise til eksempler fra andre land når de skal argumentere for sin sak opp mot administrasjonen og ledelsen ved institusjonene. Derfor har ledelsen i BOSS tatt kontakt for å spørre om vi vil støtte kampanjen deres. Resolusjon Hviterussland er kjent som Europas siste diktatur. Ytringsfriheten er begrenset, og myndighetene i Hviterussland gjør det de kan for å begrense studentaktivismen. Muligheten 1 0

11 studentene har til å organisere seg og kjempe for sine rettigheter er derfor begrenset. Studentrepresentasjonen ved utdanningsinstitusjonene er omtrent ikke-eksisterende. Dette hindrer studentenes mulighet til å påvirke og aktivt delta i utformingen av egen studiehverdag. Studentrepresentasjon er helt essensielt for å kunne ha et best mulig utdanningstilbud, og fravær av deltakelse fra studentene er et hinder for god kvalitet i utdanningen. Studentene skal også ha rett til å si det de ønsker uten å være redd for å bli møtt med sanksjoner fra ledelsen ved institusjonen. Det er også viktig å sikre studentenes frihet og trygghet. I Hviterussland er alle studentboliger stengt mellom Dette er en praksis som henger igjen fra Sovjetunionen, men som fortsatt blir brukt i Hviterussland. Konsekvensen av dette er at studentene enten er låst inne eller ute fra sin egen bolig i dette tidsrommet. Dette er myndighetenes forsøk på kontrollere studentene, og det er en alvorlig krenkelse av studentenes frihet. Studentparlamentet ved UiB ønsker derfor å vise sin støtte til studentene i Hviterussland og deres kamp for å kunne organisere seg, ytre seg og bevege seg fritt. Studentparlamentet ved UiB mener at: Studentene i Hviterussland må fritt kunne få ankomme og forlate sin egen bolig når de selv ønsker det. Studentene i Hviterussland skal være representert når beslutninger tas ved utdanningsinstitusjonene. Studentene i Hviterussland skal ha rett til å organisere seg og ytre seg på utdanningsinstitusjonene og i samfunnet forøvrig FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar «Resolusjon om støtte til studenter i Hviterussland» med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 93/14-15 Resolusjon: Eksamensfri 18. mai Vedtakssak innsendt av DERA Bakgrunn Kan ses i bakgrunn av Studentparlamentets prinsipprogram pkt. 2. Om læringsmiljø-, velferdog kulturpolitikk. Ved Universitetet i Bergen er det på nåværende tidspunkt vanlig praksis at eksamen kan 1 1

12 gjennomføres 18. mai dersom denne dagen faller på en hverdag. Følgene emner har i 2015 eksamen 18.mai: ENG101, ENG212, ENG212L, HIST115, NOFI112, MNF262, PHYS102, MEDØNH, ECON140, ECON225, SAMPOL204 Det er et uttrykt ønske fra flere studenter at eksamen ikke burde falle på datoen etter nasjonaldagen. 17. mai i Bergen feires normalt ved fyrverkeri ved i døgnets sentimer og er i studentmiljøet også preget av hjemmefester. Hensikt Grunnlovsfeiringen er en dag som betyr mye for et svært stort spekter av Norges befolkning, herunder også studenter som gruppe. Det ønskes at studentene kan ta del i feiringen uten å begrenses av at eksamen, som en av de viktigste dagene i semesteret, påfaller neste dag. Det blir i SHoT-undersøkelsen konkludert med at sosial tilhørighet er viktig for studentenes trivsel og mestring. Hver 10. student har et svakt sosialt nettverk og 16% opplever å være sosialt og/eller emosjonelt ensomme. Det foregår mange sosiale arrangementer på nasjonaldagen. Det er gunstig for studentenes sosiale inkludering og velvære å kunne delta på slike arrangement. Det er også viktig at studentenes prestasjoner på eksamen ikke begrenses av omstendigheter som ligger utenfor deres kontroll. 17. mai er som kjent en dag som preges av et høyere støynivå enn andre dager, dette gjelder også tidspunkt som normalt sett i større grad reguleres av lover og regler om ro. Det kan være viktig å få tilstrekkelig hvile og søvn i forkant av en eksamen for å yte best mulig på eksamensdagen. Hjemmefester og det offentlige fyrverkeriet legger et hinder for at studentene selv kan lade opp til eksamen på den måten de selv finner gunstig. Spesielt rammer dette studenter som fra før av har problemer sliter med søvnproblemer eller søvnsykdommer. I alternativer om å flytte nasjonaldagen, eller å flytte eksamensdatoen finner vi det mer sannsynlig å få tilslag for sistnevnte. Resolusjon Grunnlovsdagen er en dag som betyr mye for mange studenter, og er en dag hvor sosiale arrangement gir studenter en unik mulighet for feiring og sosialisering. Dagen preges også av av et høyere støynivå enn andre dager, som kan gå ut over studentenes konsentrasjon og søvn. Det anses ikke ønskelig at det arrangeres eksamen dagen etter 17. mai både fordi det begrenser studentenes mulighet for feiring og sosialisering, og fordi det er en ugunstig oppladning til det som er en av de viktigste dagene i studentenes semester. mener at Universitetet i Bergen, i så stor grad som mulig ikke bør arrangere eksamen den 18. mai. Fordelsvis ønskes det at eksamenene arrangeres senere i semesteret FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Eksamensfri 18.mai» med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke DISSENS: Magnus Nygaard 1 2

13 SP 94/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 95/14-15 Møtekritikk Diskusjonssak 1 3

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/14-15 Tid: Mandag 24.november

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 01/11: Tid: Mandag 22. november 2010 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/11: Tid: Mandag 28. mars 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 03/11: Tid: Mandag 28. februar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 04/10: Tid: Mandag 22. mars 2010: kl 17:00 Sted: Det Akademiske Kvarter, Tivoli Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen

Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Vedlegg: VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: Campus Kronstad, Høgskolen i Bergen Side 1 Telefon: 555 45 011 Innhold VT 24/15 Protokoll for VT 02/15... 3 VT 25/15 Orienteringer... 9 Plikter

Detaljer

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Vedlegg: VT 02/15 Tid: Tirsdag 3. mars, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Side 1 Telefon: 555 45 011 Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Fagpolitisk Nestleder

Fagpolitisk Nestleder Vår dato Vår ref. 23.01.14 SP-møte 01-14 Saksansvarlig Telefon Elektronisk post Deres dato Deres ref. Anders Veggeland 55 58 77 37 sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Endelig innkalling VT 07/13

Endelig innkalling VT 07/13 Endelig innkalling VT 07/13 5 Tid: Tirsdag 8. oktober, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje på Det akademiske kvarter Vi åpner møtet med mat klokken 17.00.

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her

Det kalles herved inn til det tredje møtet i Studentparlamentet 2014. Representanter og andre med møteplikt bes om å krysse av på doodlen: her Vår dato 13.03.14 Telefon Vår ref. SP-møte 02-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Studentparlamentsmøte 06.10.09

Studentparlamentsmøte 06.10.09 Studentparlamentsmøte 06.10.09 Tid: 1600 Møtested: Driv, 4.etg. Forslag til dagsorden 1600: Middag v. driv 1700: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 1705: Orienteringer Studentrådet

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12)

Studentarbeidsplasser på psykologisk fakultet (C12) SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 215 Tid: kl 16:15-18:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 7/13: Sak 8/13: Faste orienteringer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 04.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.02.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Saksbehandler: Morten Telle

Saksbehandler: Morten Telle Studentrådet Faste observatører Andre INNKALLING TIL MØTE I STUDENTRÅDET 03/15 Dato: 25.03.15 Møtetid: 17.00 21.00 Utsendt: 18.03.15 Møtested: 231 Saksliste Godkjenning av Innkalling og saksliste Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 10.04.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 136 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kari, Atle, Lisa Marie, Cathrine, Maria, Vibeke, Lise, Kay, Trude, Helene,

Detaljer