Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15"

Transkript

1 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 07/14-15 Tid: Mandag 23. mars 2015 kl Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig innkalling sendes ut senest én uke før møtets start. Saker og resolusjoner må være AU i hende senest fredag kl. 12:00 Studentparlamentet er sammensatt av de 19 representanter som oppnådde plass ved Studentparlamentsvalget , samt én representant fra hvert av de forskjellige fakultetene, til sammen seks. I alt er det 25 stemmeberettigede i Studentparlamentet. Forfall meldes til organisasjonskonsulent Hege Andersen, senest tre dager før møtet. Ved spørsmål, kontakt leder Tommy Mo Aarethun. E-post: Mobil: Parlamentsmøtet reguleres av de til enhver tid gjeldende og vedtatte statutter, valgreglement og forretningsorden. Orienteringssak kun mulig å stille spørsmål. Diskusjonssak mulig å stille spørsmål og diskutere. Vedtakssak mulig å stille spørsmål, diskutere og fatte vedtak. MØTEPLAN SP SP 01/14-15 Mandag 26. mai (konstituerende møte) SP 02/14-15 Mandag 29. september (arbeidsprogram vedtas) SP 03/14-15 Mandag 27. oktober SP 04/14-15 Mandag 24. november (budsjett for 2015 vedtas) SP 05/14-15 Mandag 26. januar SP 06/14-15 Mandag 23. februar SP 07/14-15 Mandag 23. mars SP 08/14-15 Tirsdag 21. april SP 01/15-16 Tirsdag 26. mai (konstituerende møte SP ) 1

2 Forslag til dagsorden SP 87/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak SP 88/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 06/14-15 Vedtakssak SP 89/14-15 Orienteringer Orienteringssak SP 90/14-15 Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren Diskusjonssak innmeldt av Arbeidsutvalget SP 91/14-15 Endring av styringsdokumenter Vedtakssak innmeldt av Arbeidsutvalget SP 92/14-15 Resolusjon om støtte til studenter i Hviterussland Vedtakssak innmeldt av Internasjonal Komité, SP-UiB SP 93/14-15 Resolusjon: Eksamensfri 18. mai Vedtakssak innmeldt av DERA SP 94/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 95/14-15 Møtekritikk Diskusjonssak Med hilsen Tommy Mo Aarethun Hege Andersen, leder SP-UiB organisasjonskonsulent 2

3 Forslag til dagsorden SP 87/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak Hensikt: 1. Få en oversikt over hvem som er til stede på møtet, og fastslå om Studentparlamentet er vedtaksdyktig. 2. SP skal vedta hvilke saker som skal behandles på dagens møte. Bakgrunn: 1. Opprop foretas av protokollfører på bakgrunn av innsendte valgprotokoller og tilbakemeldinger fra representantene. 2. SP skal godkjenne innkalling og dagsorden. Innvendinger mot innkalling meldes her. Dagsorden settes, og kan bare endres dersom SP vedtar med 2/3 flertall enten ta inn nye saker, eller endre rekkefølgen. FORSLAG til vedtak: 1. Studentparlamentet gjennomfører opprop. 2. Studentparlamentet godkjenner innkalling og dagsorden. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 88/14-15 Godkjenning av protokoll for SP 06/14-15 Vedtakssak Hensikt: Godkjenne protokoll fra sist møte i parlamentet. Eventuelle merknader til protokollene legges frem her. Vedlegg: Forslag til protokoll SP 06/14-15 FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet godkjenner protokoll for SP 05/14-15 med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 89/14-15 Orienteringer Orienteringssak Hensikt: 1. Arbeidsutvalget orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 2. Studentrepresentantene i Universitetsstyret orienterer SP om sitt arbeid siden sist møte. 3. Orienteringer til SP om hva som foregår i andre styrer, råd og utvalg. 3

4 Leiar, Tommy Mo Aarethun Det har vore ein travel periode sidan førre møte, med fleire store arrangement. I tillegg er valkampen til NSO i gang og det tek naturlegvis litt tid, heldigvis er dette ting som overlappar med vervet som leiar av Studentparlamentet ved UiB. I tida framover vonar eg at alle som skal på landsmøtet nyttar ein god del tid på å lesa sakspapir og blir med på dei felles formøta slik at vår delegasjon er godt forberedt. Kampanjen om varierte undervisnings- og vurderingsformer har blitt ein sentral del av denne perioden. Etter at me sendte ut brev til alle forelesarane har me fått fleire attendemeldingar frå forelesarar som ynskjer å møta oss å drøfte dette. Det vert også ein del medieoppslag rundt dette og me føler at me har nådd gjennom og at det no er eit auka fokus på dette i organisasjonen. Me kjem til å ha stort fokus på dette fram mot påske og kjem også til å følgja den opp i møter utover våren. I forkant av leiarsamlinga til NSO vitja eg SP-UiO, der snakka me om felles kampanje om etterslepet på bygg og infrastruktur. Som tidlegare nemnt blir denne kampanjen etter dei lokale parlamentsvala og landsmøtet i NSO er over. Det blir også drøfta om det vil vera betre å skyva den til etter sommaren, men å gjera ferdig all planlegginga i forkant av sommaren. Eg tenker det er lurt at dei som skal gjennomføre den også har eigarskapet og at den blir gjennomført i mai. Skal halda dykk oppdatert om kva me landar på. Som leiar av SP-UiB sit eg i styret til UH-nett Vest som studentrepresentant. På styremøtet vedtok ein at samarbeidet skal halda fram i tråd med vedtatt plan i påvente av kva som skjer med strukturen. Det er konsensus om at det er viktig med samarbeid og arbeidsdeling mellom institusjonane uavhengig av kva den nye strukturen vert. Meir informasjon om UH-nett Vest kan dykk finne på deira nettside: Også i denne perioden har me nytta media aktivt. Her finn dykk oversikt over medieoppslaga våre: Læringsmiljø: I denne perioden har Studentrådet i UH-nett Vest arrangert ein konferanse om fråfall i høgare utdanning, planen er å utarbeida felles politikk på bakgrunn av dette i tida framover. Konferansen var ein suksess og hadde god deltaking og gode innlegg som leia fram til gruppearbeid om ulike problemstillingar, desse blir sentrale i det vidare arbeidet med å utforma politikk. I perioden har eg også arbeida med ny handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved UiB. Arbeidsgruppa som eg leiar arbeidar no med eit utkast som skal leggjast fram for styret på neste møte i læringsmiljøutvalet som finn stad Dersom Universitetsstyret ynskjer å senda denne ut på høyring vil denne bli behandla i Studentparlamentet. Pernille Reitan Jensen er tilsett som Fadderkoordinator ved UiB for Andre arrangement: Studentrådsmøte i UH-nett Vest Møte med SiB om frafall/mentorordning Besøk hjå SP-UiO Parlamentsmøte, erfaringsutveksling, kampanje Leiarsamling i NSO Seminar hjå helsedirektoratet om studentars psykiske helse Meltzermiddagen Møte i arbeidsgruppa for ny strategi #UiB2022 4

5 Møte i arbeidsgruppa for tilgang til seminarrom Rektordebatt på Høgskulen i Bergen Solstrandkonferanse med UH-nett Vest + Styremøte Kunngjering av årets Holbergpris/Nils Klim Pris AU-Møte Foredrag på SAIH sin vintersamling om samarbeid med studentdemokrati Nestleder, fag- og forskningsansvarlig, Susann Strømsvåg Generelt har perioden fra siste parlamentsmøte vært noe preget av at det nærmer seg Landsmøtet i NSO. Jeg stiller til fagpolitisk ansvarlig i AU-NSO, og det har derfor vært mye snakk om valg og lignende denne perioden. Ellers har vi brukt mye tid på kampanjen om vurderingsog undervisningsformer som nå er avsluttet. Vi fikk mye oppmerksomhet, både fra ledelsen og fra ansatte på UiB som vil ta en nærmere prat om kampanjen. Det er selvfølgelig artig at kampanjen blir lagt merke til. Tommy og jeg har også skrevet et leserinnlegg om vurderings- og undervisningsformer som kommer på trykk i denne ukens studvest. Onsdag 25/02 arrangerte UH-nett vest studentkonferansen. Årets tema var frafall, og vi var flere studenter fra UiB på plass. Det ble en god konferanse, men flere gode innledere og produktive gruppediskusjoner. Det er alltid hyggelig å samle studentpolitikerne fra Vestlandet, og det er viktig å legge til at UiB vant konkurransen i shuffleboard på Kronbar den kvelden. Uken etter var jeg syk både mandag og tirsdag. Onsdagen hadde jeg et leserinnlegg på trykk i Studvest, der jeg stilte spørsmål ved det at mange av forskerne ved UiB ikke publiserer forskning i løpet av en periode på to år. Torsdagen var jeg med i en debatt i forbindelse med fagkritisk dag på SV, der temaet var hvorfor SV-studenter leser så lite som SHoT-undersøkelsen viste at de gjør. Helgen 6-8 mars var jeg i Oslo på vårkonferansen til NSO. Der var jeg på den gruppen som jobbet med fag og forskning, noe som var veldig nyttig. Vi fikk besøk av veldig spennende innledere og hadde flere runder med nyttig gruppearbeid. Alt i alt var det en veldig bra helg. Generelt har det vært en ganske travel periode, som preges litt av de større tingene som skjer fremover. Vi prøver å få jobbet med arbeidsprogrammet mellom slagene, og det går fremover på noen områder. På forrige møte i utdanningsutvalget fikk vi blant annet på plass en arbeidsgruppe som skal jobbe med praksis i utdanningene, med bakgrunn i resolusjonen som ble vedtatt i studentparlamentet. Ellers har det vært arbeidet med undervisnings- og vurderingsformer som har tatt mest tid denne perioden. Møter i perioden: Rektorlunsj Formøte til landsmøte NSO Møte med SP-UiB fondet Møte i strategiarbeidsgruppen Møte med PSU og åpning av veldedighetsuken på Psyk.fak Møte i utdanningsutvalget Velferd, informasjons- og fakultetsansvarlig, Magnus Brekke Nygaard Kjære Studentparlament, 5

6 Tiden siden forrige møtet har som vanlig gått alt for fort og snart er det faktisk påske. Like etter påske er det landsmøte i Norsk Studentorganisasjon (NSO). Rett etter det er det tid for studentvalg. Som mange sikkert har fått med seg stiller jeg til valg som studentrepresentant i universitetsstyret. Like etter valget er det konstituerende møte med nytt parlament og straks sommerferie. Så her er det bare å henge med i svingene! Nok om det, her er det jeg har å orientere om siden forrige møte i Studentparlamentet (SP): Onsdag 25. februar deltok jeg på UH-nett vest sin studentkonferanse om frafall i høyere utdanning. Frafallet i norsk høyere utdanning er bekymringsfullt høyt og det blir viktig for utdanningsinstitusjonene fremover å treffe tiltak for å få ned frafallet. Selv har AU jobbet mye med denne problematikken og spilt inn tiltak som for eksempel mentorordning som kan bidra til å redusere frafallet. På konferansen deltok studenttillitsvalgte fra hele Vestlandet og på kveldstid vant vi VM i Shuffleboard. Torsdag 26. februar inviterte promoteringskomiteen til Hvem skal (ut)dannes? på Kvarteret. Panelet var godt sammensatt panel og selve debatten var veldig vellykket. Tallet på tilskuere i salen skulle derimot vært noe høyere. Her hadde jeg håpet på noe bedre deltakelse blant annet fra dere i SP Samme dag var jeg også på møtet i redaksjonsrådet for studieinformasjon. Rådet er åpent for innspill fra studentene. Har dere noe dere ønsker utbedret med UiBs studieinformasjon på nett eller i utdanningskatalogene? Kan UiB markedsføre studiene sine på en bedre måte? Gi meg en lyd, så tar jeg det videre. Fredag 27.2 var jeg i Nyhetsuka på Studentradioen for å snakke om Office-resolusjonen som ble vedtatt på forrige møte i SP. IT-avdelingen er i samtaler med Microsoft og planen er å gi UiBs studenter tilbud om gratis Office 365 innen sommerferien. På velferdsfronten har jeg bedt utdanningsinstitusjonene i Bergen bidra mer inn til SiB og hadde et innlegg om dette på trykk i Studvest 3. mars. Tirsdag 3. mars var det også innspilling av Studentparlamentets nye promoteringsfilm. Tilsammen deltok vi med tolv statister fra AU, promoteringskomiteen og løst bekjente. Vi samarbeider nå med BSTV for å få de siste detaljene i filmen på plass. Planlagt ferdigstilling er i løpet av denne uken (uke 12). Onsdag 4.3 hadde AU møte med rektoratet og universitetsledelsen. Vi snakket blant annet om resolusjonen om godtgjørelse for tillitsverv i råd, styrer og utvalg. De var positive til resolusjonen og planen er å ha det på plass for sentrale utvalg innen neste periode. Av fakultetskontakt har jeg deltatt på Psykologisk studentutvalg sitt styremøte som var 4. mars. Der orienterte jeg om de sakene AU jobber med for tiden og tok i mot spørsmål fra studentutvalget. 12. mars deltok jeg på et tilsvarende møte med Medisinsk-odontologisk studentutvalg mars var jeg på NSOs vårkonferanse med tema Godt nok? - på jakt etter kvalitet i studiene. Jeg deltok på fagbolken om velferd og likestilling mars har AU jobbet med kampanjen som vi nå har gående for å få forelesere og universitetsledelsen til å reflektere mer over de undervisnings- og vurderingsformer som benyttes av universitetet i dag. Jeg kan orientere om at det er slitsomt å pakke 1500 konvolutter og merke dem med navn. 6

7 Annet relevant: februar: møte i prosjektgruppen for åpen dag - 2. mars: møte med VT-AU - 4. mars: AU-møte - 5. mars: - Fagkritisk dag. Jeg hørte på vårt kjære AU-medlem Susann som var debattdeltaker på SV-fakultetets fagkritiske dag med tema Hvorfor leser vi så lite? - Åpen dag på UiB. Jeg sto på stand på Studentsenteret. - Møte med SP-UiB fondet om informasjonsformidling mars: AU-møte Internasjonalt-, miljø- og likestillingsansvarlig, Johanne Vaagland Denne perioden har vært i stor grad vært preget av at det snart nærmer seg valg lokalt men også i NSO. Jeg er delegasjonsleder for SP-UiB til landsmøtet i NSO, så forberedelser til og planlegging av kommende formøter har tatt noe tid. I tillegg har jeg reist en del, og derfor er det færre politiske saker å orientere om denne gangen enn det har vært tidligere. Internasjonalt 4. mars var jeg på nyhetsuka på Studentradioen og snakket om utveksling. Se sak her: mars reiste jeg til Tromsø sammen med internasjonal komité (IK) i NSO for å delta på Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sin årlige internasjonaliseringskonferanse. Tema for konferansen var morgendagens internasjonalisering mars ble vi værende i Tromsø for å ha arbeidshelg med internasjonal komité i NSO. Likestilling Vi har nå hatt første møte i arbeidsgruppa for kjønnsbalanse. Det var ønskelig at arbeidsgruppa skulle komme med innspill til Utdanningsutvalget (UU) som skulle diskutere kjønnsbalansen på profesjonsstudiene på et møte samme uke. Siden vi bare har hatt ett møte i denne arbeidsgruppa så har ikke vi konkludert på hvilke tiltak som bør iverksettes, men vi understreket ovenfor UU at det bør gjøres noe, og ikke nødvendigvis bare på profesjonsutdanningene, men også på andre studier med stor kjønnsubalanse. Noen har også kanskje fått med seg at jeg skrev et leserinnlegg i Dagens Næringsliv den 26. februar der jeg kritiserte dårlig kjønnsbalanse blant innlederne på Talentkonferansen for studenter som årlig arrangeres i de største byene i Norge. Det kan leses her hvis det er av interesse: https://www.facebook.com/photo.php?fbid= &set=a &type=1&theater Andre møter i perioden: konferanse med UH-nett vest innspilling med BSTV Møte i Velferdstinget Lunsj med rektoratet Deltok på konferanse i regi av LO 7

8 Deltok på vårkonferanse med NSO Sak i Studvest fra «Typisk Norsk»-kvelden vår på Fantoft som jeg orienterte om på forrige møte kan dere se her: Studentrepresentantene i Universitetsstyret, Astrid Hauge Rambøl og Anders Parmann Siden forrige møte i Studentparlamentet har det ikke vært nytt møte i Universistetstyret. Neste styremøte er ikke før etter påske. Siden sist har vi deltatt på Meltzer-middag, og mandag 16. mars arrangerte vi Styreforum, en samling av studentrepresentanter i fakultetsstyrene, ledere for studentutvalg og fakultetsrepresentanter i Studentparlamentet. Vi diskuterte blant annet alternative inntakskriterier. SP 90/ Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren Saksbehandler: Arbeidsutvalget v/ Susann Strømsvåg Hensikt: Diskutere ulike modeller for styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren(uhsektoren), samt hva vi mener Norsk Studentorganisasjon(NSO) skal mene i denne saken. Det er også ønskelig at parlamentet er godt forberedt til denne saken skal diskuteres på landsmøtet til NSO i april. Diskusjonen på parlamentsmøtet kan med det danne et godt grunnlag for videre arbeid med eventuelle endringsforslag til dokumentet, som må sendes inn innen 10. april. Bakgrunn: På kommende landsmøte i NSO skal det vedtas et politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren. Dokumentet skal si noe om hva som er god styring og ledelse i UH-sektoren, og hvordan det rekrutteres god ledelse og gode styrer. Sak: I sakspapiret til landsmøtet(ligger vedlagt) er de ulike modellene for styring og ledelse i sektoren godt forklart. Der tar man for seg hva dagens lovverk åpner for, og fire ulike modeller for ledelse av institusjoner i UH-sektoren. Landsstyret har lagt opp til at dokumentet ikke skal ta stilling til hvilken ledelsesmodell som er den beste, men ønsker at de ulike alternativene skal likestilles i universitets- og høyskoleloven(uh-loven). Her ligger det en dissens i dokumentet fra en av representantene i landsstyret, som ønsker at NSO skal gå for ansatt rektor. Videre legger dokumentet vekt på studentinvolvering i styring og ledelse, god styring og ledelse og rekruttering av gode ledere. I dokumentet har man også valgt å gå inn for at alle institusjoner skal ha ekstern styreleder. Styring og ledelse på Universitetet i Bergen Ved UiB har vi valgt rektor og delt ledelse. Rektor ved UiB er også styreleder, man har altså en modell med en slags arbeidende styreleder. Mens rektor har ansvar for den faglige virksomheten ved universitetet, har universitetsdirektøren ansvar for den samlede administrative virksomheten ved UiB. Dette er modell 1 i sakspapiret til landsmøtet. Punkter til diskusjon: - Er 20 % studentrepresentasjon i styrer/råd/utvalg tilfredsstillende eller bør dette økes? - Bør det lovfestes at studenter skal ha representasjon i flere organ enn kun de med beslutningsmyndighet? - Bør dokumentet si noe om sammensetning i innstillingsutvalg og tilsettingsutvalg? 8

9 Bør NSO ta stilling til vekting av stemmene til studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte i rektorvalg, i så fall, hvordan bør stemmene vektes? - Bør NSO mene noe om hvorvidt valgt eller ansatt ledelse er det beste? Hvilken modell bør man i så fall gå for? - Skal NSO mene noe om hvorvidt intern eller ekstern styreleder er å foretrekke? Hvilket alternativ er i så fall det beste? Vedlegg Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren- sakspapir til LM NSO SP 91/14-15 Endring av styringsdokumenter Saksbehandler: Arbeidsutvalget v/ Magnus Nygaard Bakgrunn: Mange a styringsdokumentene har ikke vært endret på flere år og Arbeidsutvalget ønsker derfor en mild revidering av dagens styringsdokumenter. Etter diskusjonen under forrige parlamentsmøte og innkomne innspill fra valgstyret, kontrollkomiteen, Jin Sigve Mæland, Eivind Valestrand og Arbeidsutvalget har vi utarbeidet et forslag til ikke-radikale endringer til dagens styringsdokumenter. Hensikt: Hensikten bak endringsforslaget er å optimalisere dagens styringsdokumenter slik at de er mer i tråd med dagnes organisering. Arbeidsutvalget håper med dette å få til en enklere oversikt over og bedre struktur av dagens styringsdokumenter. Overordnede endringsforslag: Forslag 1: Gjennomgående endre måten man skriver tall på i alle styringsdokumentene, fra å skrive tallene i både tallform og bokstavform. Endres til å bruke bokstaver fra en til ni og siffer utover dette. Forslag 2: Gjøre alle styringsdokumentene tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk. Forslag 3: Votere over hvert enkelt av de vedlagte endringsforslagene. FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag 1 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag 2 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar forslag 3 Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas Vedlegg - Gjeldende statutter for og medlemslaget NSO- UiB 9

10 Gjeldende Valgreglement for og medlemslaget NSO-UiB - Gjeldende forretningsorden for - Gjeldende reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær - Forlag til endringer i Studentparlamentets styringsdokumenter SP 92/14-15 Resolusjon om støtte til studenter i Hviterussland Vedtakssak innsendt av Internasjonal Komité, SP-UiB v/ Ingrid Handeland Bakgrunn og hensikt Hviterussland er kjent som Europas siste diktatur. Aleksandr Lukasjenko har vært president siden I Hviterussland er det 57 høyere utdanningsinstitusjoner (kilde: SNL), og ca studenter. Studentrepresentasjonen ved utdanningsinstitusjonene er nesten ikke-eksisterende. Ytringsfriheten i Hviterussland er begrenset, det er vanskelig for studentene å organisere seg, og søknader om opprettelse av organisasjoner blir ofte avslått. Ofte er det administrasjonen eller fakultetene som gir studentene ordre om hva de skal organisere for studentene ved institusjonen. Hviterussland er ikke en del av Bologna, og studentene har få muligheter til å delta i internasjonale utvekslingsavtaler, og føler seg derfor ekskludert fra den internasjonale studentbevegelsen (kilde: BOSS) I Hviterussland er det studentboliger ved de største statlige universitetene. Disse er alle stengt mellom Dette er en praksis som henger igjen fra Sovjetunionen, men som fortsatt blir brukt i Hviterussland. Konsekvensen av dette er at studenter er enten låst inne eller ute fra sin egen studentbolig i dette tidsrommet. Det er gitter på vinduene i første etasje på studentboligene, så jevnlig skader studenter seg når de forsøker å komme seg ut eller inn om natten. Det har også hendt at studenter har blitt overfalt i tidsrommet de har vært utelåst, og 1-2 dødsfall forekommer årlig (kilde: BOSS). I forbindelse med dette har studentorganisasjonen BOSS (Brotherhood of Organizers of Student Self-governance) nå en kampanje gående opp mot myndighetene i Hviterussland for å få endret åpningstidene ved studentboligene. Studenter og organisasjoner sender nå brev til ministeren for høyere utdanning, de har en informasjonskampanje blant studentene for å samle støtte til kampanjen blant studentmassen, og de ønsker å vise politikere i Hviterussland hvordan praksisen er i andre land (deriblant Norge). Det er nyttig å vise til eksempler fra andre land når de skal argumentere for sin sak opp mot administrasjonen og ledelsen ved institusjonene. Derfor har ledelsen i BOSS tatt kontakt for å spørre om vi vil støtte kampanjen deres. Resolusjon Hviterussland er kjent som Europas siste diktatur. Ytringsfriheten er begrenset, og myndighetene i Hviterussland gjør det de kan for å begrense studentaktivismen. Muligheten 1 0

11 studentene har til å organisere seg og kjempe for sine rettigheter er derfor begrenset. Studentrepresentasjonen ved utdanningsinstitusjonene er omtrent ikke-eksisterende. Dette hindrer studentenes mulighet til å påvirke og aktivt delta i utformingen av egen studiehverdag. Studentrepresentasjon er helt essensielt for å kunne ha et best mulig utdanningstilbud, og fravær av deltakelse fra studentene er et hinder for god kvalitet i utdanningen. Studentene skal også ha rett til å si det de ønsker uten å være redd for å bli møtt med sanksjoner fra ledelsen ved institusjonen. Det er også viktig å sikre studentenes frihet og trygghet. I Hviterussland er alle studentboliger stengt mellom Dette er en praksis som henger igjen fra Sovjetunionen, men som fortsatt blir brukt i Hviterussland. Konsekvensen av dette er at studentene enten er låst inne eller ute fra sin egen bolig i dette tidsrommet. Dette er myndighetenes forsøk på kontrollere studentene, og det er en alvorlig krenkelse av studentenes frihet. Studentparlamentet ved UiB ønsker derfor å vise sin støtte til studentene i Hviterussland og deres kamp for å kunne organisere seg, ytre seg og bevege seg fritt. Studentparlamentet ved UiB mener at: Studentene i Hviterussland må fritt kunne få ankomme og forlate sin egen bolig når de selv ønsker det. Studentene i Hviterussland skal være representert når beslutninger tas ved utdanningsinstitusjonene. Studentene i Hviterussland skal ha rett til å organisere seg og ytre seg på utdanningsinstitusjonene og i samfunnet forøvrig FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar «Resolusjon om støtte til studenter i Hviterussland» med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas SP 93/14-15 Resolusjon: Eksamensfri 18. mai Vedtakssak innsendt av DERA Bakgrunn Kan ses i bakgrunn av Studentparlamentets prinsipprogram pkt. 2. Om læringsmiljø-, velferdog kulturpolitikk. Ved Universitetet i Bergen er det på nåværende tidspunkt vanlig praksis at eksamen kan 1 1

12 gjennomføres 18. mai dersom denne dagen faller på en hverdag. Følgene emner har i 2015 eksamen 18.mai: ENG101, ENG212, ENG212L, HIST115, NOFI112, MNF262, PHYS102, MEDØNH, ECON140, ECON225, SAMPOL204 Det er et uttrykt ønske fra flere studenter at eksamen ikke burde falle på datoen etter nasjonaldagen. 17. mai i Bergen feires normalt ved fyrverkeri ved i døgnets sentimer og er i studentmiljøet også preget av hjemmefester. Hensikt Grunnlovsfeiringen er en dag som betyr mye for et svært stort spekter av Norges befolkning, herunder også studenter som gruppe. Det ønskes at studentene kan ta del i feiringen uten å begrenses av at eksamen, som en av de viktigste dagene i semesteret, påfaller neste dag. Det blir i SHoT-undersøkelsen konkludert med at sosial tilhørighet er viktig for studentenes trivsel og mestring. Hver 10. student har et svakt sosialt nettverk og 16% opplever å være sosialt og/eller emosjonelt ensomme. Det foregår mange sosiale arrangementer på nasjonaldagen. Det er gunstig for studentenes sosiale inkludering og velvære å kunne delta på slike arrangement. Det er også viktig at studentenes prestasjoner på eksamen ikke begrenses av omstendigheter som ligger utenfor deres kontroll. 17. mai er som kjent en dag som preges av et høyere støynivå enn andre dager, dette gjelder også tidspunkt som normalt sett i større grad reguleres av lover og regler om ro. Det kan være viktig å få tilstrekkelig hvile og søvn i forkant av en eksamen for å yte best mulig på eksamensdagen. Hjemmefester og det offentlige fyrverkeriet legger et hinder for at studentene selv kan lade opp til eksamen på den måten de selv finner gunstig. Spesielt rammer dette studenter som fra før av har problemer sliter med søvnproblemer eller søvnsykdommer. I alternativer om å flytte nasjonaldagen, eller å flytte eksamensdatoen finner vi det mer sannsynlig å få tilslag for sistnevnte. Resolusjon Grunnlovsdagen er en dag som betyr mye for mange studenter, og er en dag hvor sosiale arrangement gir studenter en unik mulighet for feiring og sosialisering. Dagen preges også av av et høyere støynivå enn andre dager, som kan gå ut over studentenes konsentrasjon og søvn. Det anses ikke ønskelig at det arrangeres eksamen dagen etter 17. mai både fordi det begrenser studentenes mulighet for feiring og sosialisering, og fordi det er en ugunstig oppladning til det som er en av de viktigste dagene i studentenes semester. mener at Universitetet i Bergen, i så stor grad som mulig ikke bør arrangere eksamen den 18. mai. Fordelsvis ønskes det at eksamenene arrangeres senere i semesteret FORSLAG til vedtak: Studentparlamentet vedtar resolusjonen «Eksamensfri 18.mai» med eventuelle endringer som fremkommer i møtet. Arbeidsutvalgets innstilling: Vedtas ikke DISSENS: Magnus Nygaard 1 2

13 SP 94/14-15 Eventuelt Vedtaks-, orienterings-, eller diskusjonssak SP 95/14-15 Møtekritikk Diskusjonssak 1 3

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

FORELØPIG INNKALLING

FORELØPIG INNKALLING 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tid: Mandag Møtestart kl. 17:00 Servering av mat fra kl. 16:30 FORELØPIG INNKALLING Møte i Studentparlamentet, UiB Sted:

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/14-15 den 27.oktober 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 33/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/15-16 Tid: Mandag 29. februar 2016

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 06/14-15 Tid: Mandag 23.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/14-15 den 29.september 2014 kl.17:00 avholdt i seminarrom E, Studentsenteret SP 19/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 08/14-15 Tid: Tirsdag 21.

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Endeleg innkalling VT 09/12

Endeleg innkalling VT 09/12 Endeleg innkalling VT 09/12 5 Tid: laurdag, 3. november, kl. 12.00 Stad: Egget, Studentsenteret Alle representantar med røysterett kan møte på Studentsenteret til frukost 10.30. 10 15 20 25 Endeleg innkalling

Detaljer

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 04/14-15 den 24.november 2014 kl.17:00 avholdt i Storelogen, Det Akademiske Kvarter SP 46/14-15 Vedtakssak Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Detaljer

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3.

Protokoll VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter. Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. Protokoll VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Protokoll VT 01/15 Side 1 av 8 Tirsdag 3. februar Oppmøte Representanter (21) UiB (10): Johanne Vaagland, Mia

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

Endelig innkalling VT 01/15. Tid: Tirsdag 3. februar, kl Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Tid: Tirsdag 3. februar, kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter har tale- og forslagsrett. Møtet starter med mat

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Endelig innkalling VT 08/15

Endelig innkalling VT 08/15 Endelig innkalling VT 08/15 Tid: Tirsdag 1. desember Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 05/15 Side 1 av 15 Tirsdag 8. september Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 03/15-16 den 28. september 2015 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 28/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars

U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars U11 Referat fra AU-møte i SP-UiB 14. mars Møtedato 14. mars 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested SP-kontoret, Studentsenteret Ordstyrer Håkon Randgaard Mikalsen Referent Runar Jenssen Tilstede: Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 05/15-16 den 25. januar2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 64/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra.

Magnus: Vedtatt budsjett og strategi. Middag med U-ledelsen. KOFF-seminar, - veldig bra. Referat fra AU-møte 3. november kl. 12:00 Til stede: AU, Thea, Magnus og Hege (referent) Sted: Rom 207 1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og referat (V) Innkalling og dagsorden godkjent. Godkjenning

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Endelig innkalling VT 04/13

Endelig innkalling VT 04/13 Endelig innkalling VT 04/13 Tid: Tirsdag 9. april, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Endelig innkalling til VT 05/10

Endelig innkalling til VT 05/10 Endelig innkalling til VT 05/10 Tid: Tirsdag 11.05.2010 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak

SP 02/15-16 Godkjenning av valgprotokoller for valg til Studentparlamentet og Universitetsstyret 2015/2016 Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs konstituerende møte 01/15-16 den 23. mai 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter Innledningsvis ønsket avtroppende leder, Tommy Mo Aarethun, og

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den 29. februar 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 06/15-16 den

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Endeleg innkalling VT 04/11

Endeleg innkalling VT 04/11 Endeleg innkalling VT 04/11 Tid: Tysdag 12.04.2011, kl. 17:15 Stad: Egget, Studentsenteret Endeleg innkalling med dagsorden, saksdokument og innstillinger frå Velferdsstyret skal vere VT sine medlemmar

Detaljer

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016

Endringsforslag LM Handlingsplan for NSO 2015/2016 Endringsforslag LM5 05.02-15 Handlingsplan for NSO 2015/2016 Forslag nr: 3 Forslagstiller: Tine Borg og Christine Alveberg 1-47 Valgkrets (initialer): SiA Bokstavpunkter Bytte ut alle bokstavpunkter til

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/15-16 Tid: Mandag 25. september

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Agenda for allmøte på MatNat

Agenda for allmøte på MatNat Agenda for allmøte på MatNat Tid: tysdag 29. april kl. 16:15 Stad: Auditorium 1, Realfagbygget 1. Val av møteleiar og referent 2. Godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 3. Orientering om Realistutvalget

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 03/14-15 Tid: Mandag 27.oktober

Detaljer

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september

U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september U39 Referat fra AU-møte i SP-UiB 27. september Møtedato 27. september 2016 Møtetid kl. 14:00 Møtested Midtrommet, Studentsenteret Ordstyrer Referent Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Tilstede: Håkon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak

SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt. Vedtakssak PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 02/15-16 den 31. august 2015 kl.17:00 avholdt i Tivoli, Det Akademiske Kvarter SP 13/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 07/15-16 den 18. april 2016 kl.17:00 avholdt i Integrerbar, Realfagsbygget SP 84/15-16 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 01/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 01/15-16 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 0/5-6 Tid: Tirsdag 26. mai 205 kl. 7.00 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Detaljer

PROTOKOLL. SP 04/16-17 Møte i Studentparlamentet, UiB. Mandag 31. oktober 2016 klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB

PROTOKOLL. SP 04/16-17 Møte i Studentparlamentet, UiB. Mandag 31. oktober 2016 klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB PROTOKOLL Møte i Studentparlamentet, UiB Mandag klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB Ordstyrer: Linnea Reitan Jensen Protokollfører: Runar Jenssen Dagsorden Sak 39/16-17 Opprop, godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Endelig innkalling VT 02/11

Endelig innkalling VT 02/11 Endelig innkalling VT 02/11 Tid: Tirsdag 1.2.2011, kl. 17:15 Sted: Egget, Studentsenteret Endelig innkalling med dagsorden, saksdokumenter og innstillinger fra Velferdsstyret skal være VTs medlemmer i

Detaljer

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00

Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Sogndal, 8.mars 2016 Vår ref: IMA Innkalling til møte i Studentparlamentet Måndag 14. mars 2016 Stad: Akutten i Førde Tid: 16:00 ca.19:00 Tidspunkt saksnr. 16:00 Velkommen v/ leiar Ingrid Moe Albrigtsen

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte.

Må finne ut hvor mye av utdelingen av studentorgansmidlene som kan referatføres. Dermed utsettes godkjenning av referat til neste møte. TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 10.09.2012 REFERAT MØTE 29/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.09.2012, kl. 09:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika 231/12

Detaljer

PROTOKOLL. SP 06/16-17 Møte i Studentparlamentet, UiB. Mandag 30. januar 2017 Klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB

PROTOKOLL. SP 06/16-17 Møte i Studentparlamentet, UiB. Mandag 30. januar 2017 Klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB PROTOKOLL Møte i Studentparlamentet, UiB Mandag Klokken 17:00-20:00 Integrerbar, Realfagsbygget UiB Ordstyrer: Mia Milde Protokollfører: Runar Jenssen Dagsorden Sak 68/16-17 Opprop, godkjenning av innkalling

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 05/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 05/15-16 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 05/5-6 Tid: Mandag 25. januar 206 kl. 7.00 Sted: Integrerbar,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/15

Endelig innkalling VT 03/15 Endelig innkalling VT 03/15 Tid: Tirsdag 14. april, kl. 17.15 Sted: F223, Høgskolen i Bergen, Kronstad Endelig innkalling VT 03/15 Side 1 av 11 Tirsdag 14. april Møter i Velferdstinget er åpne for alle.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2016 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte

Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte Foreløpig innkalling VT 01/14 - valgmøte 5 10 15 20 Tid: Tirsdag 3. desember Sted: Tivoli, Kvarteret Tivoli ligger i første etasje på Kvarteret. Det vil bli servert mat fra klokken 17.00, møtet settes

Detaljer

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t

Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Studentutvalget Det samfunnsvitenskapelige fakultet - s i d e n k u n n s k a p e r m a k t, h a r v i m y e v i s k a l h a s a g t Referat fra møte i Studentutvalget Tirsdag, 1. februar 2011. Rom 210,

Detaljer

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen REFERAT SU-MØTE 23.01.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: Torsdag 23. januar 2014. Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Pål, Annika, Cathrine, Helene, André, Vibeke,

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen.

Leder i StOr, Amund Thomassen. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø. Sakspapirene ble sendt ut en dag etter fristen. Dato 02.02.2015 Tid 15001700 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Amund Thomassen Organisasjonskonsulent,

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtedato: 20.10.04 Arkivref: bkw/57-04 Saksnr: 57-04 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag til vedtak Innkallingen

Detaljer

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 2015 Tid Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent, Anette

Detaljer

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter

Endeleg innkalling VT 02/14. Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Endeleg innkalling VT 02/14 Tid: Tysdag 11. februar, kl. 17.15 Stad: Storelogen, Det akademiske kvarter Møter i Velferdstinget er opne for alle, og SiB-studentar har møte, tale og forslagsrett. Møter byrjar

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter

Protokoll: VT 05/14. Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll: VT 05/14 Tid: Tirsdag 6. mai klokken 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Protokoll VT 05/14 Side 1 av 7 06.05.2014 5 Tilstede 10 15 UiB: - SD: Håvard Øritsland Eggestøl, Astrid Hauge

Detaljer

Endelig innkalling VT 01/16

Endelig innkalling VT 01/16 Endelig innkalling VT 01/16 Tid: Tirsdag 2. februar Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter Endelig innkalling VT 01/15 Side 1 av 19 Tirsdag 2. februar Møter i Velferdstinget er åpne for alle. SiB-studenter

Detaljer

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt.

Velferdstinget var vedtaksdyktig med 15 stemmeberettigede. VEDTAK: Møtet ble satt. PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 04/12 den 20. mars 2012 kl. 17.15 avholdt i Nygårdsgaten 112, Bergen. VT 31/12 Opprop Følgende representanter var til stede: Universitetet i Bergen: Livar Bergheim, Bjørn-Anders

Detaljer

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017

U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 U08 Referat fra AU-møte i SP-UiB 22. februar 2017 Møtedato 22. februar 2017 Møtetid kl. 09:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Svein-Martin,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2010/2011 OSLO, 11.03.2011 REFERAT FRA MØTE 10/11 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag, 15. mars 2011, kl. 09.00 Sted: Villa Eika, møterom i 2.etg Møteleder:

Detaljer

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser:

Vedtekter for SDSN. Innholdsfortegnelse. Forkortelser: Vedtekter for SDSN Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Parlamentsforsamlingen (PF)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 2 Kapittel

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/15-16 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 42 43 44 45 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/5-6 Tid: Mandag 3. august 205 kl.

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1

KVARTERSTYREMØTE 07#12 OPPFØLGING ORIENTERINGER SAKSPAPIRER. Søknadsskriving1 Påskekvarteret1 LEDER1. Foreligger1ikke1 EKSTERNANSVARLIG1 07#2 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER OPPFØLGING Søknadsskriving Påskekvarteret ORIENTERINGER LEDER Foreliggerikke EKSTERNANSVARLIG Deltattpåorganisasjonsstrukturmøte. Var på by:larm. Deltok da bla på innspillskonferansen

Detaljer

Endelig innkalling VT 06/13

Endelig innkalling VT 06/13 Endelig innkalling VT 06/13 5 Tid: Tirsdag 3. september, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. 10 15 20

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen

Orienteringar: VT 09/14. Velferdstinget i Bergen Orienteringar: VT 09/14 Tid: tysdag 2. desember kl. 17.15 Stad: Tivoli, Det akademiske kvarter Velferdstinget sitt arbeidsutval (VT-AU), Kulturstyret og styret i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) skal

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer