TR YK K FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TR YK K. 20 07 FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007"

Transkript

1 TR YK K FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007

2 !"#$$%&''( )*+,-,./%0,"%0,"01++2"3+45/2+%/%!",637

3 G2+%H461*/3+/3$2%01$4-+2+ I*/E2"3/+2+2+%/%!",637 J'K(%!",637 DBLM%J(N<N&<J'O&K<((<N P%&''(%>,"01++2"*2 B1+3:%)*/+1%)"/ "%F252"32* B1++%625%L/+3+"216%E2"1%32"/0%S&TSU F1C/":%V4-+/W,C#%N'%.%T%R,-,"/+%&&X%.!"#$$:%!",63C",54$+%)B &

4 >,","5 3,6%"4.2$1332A%,33%32-E%3,6%SK%4-/$2%2..%,.%1*+,-,./2*%,6% 2..2"7"2A % 2--2" % % E/$+/.2 %,. % 3$"/E2 % 1+ % 1*+,-,./2* % 2" % 2+% [/5"1.%+/-%52*%3+,"2A%3+#..2% *%,6%-/++2"1+4"\%D%3+252+A% 3$"/E2" % E/ % 1+ % / % Y"2+ % 3,6 % H1" %.Y++ % H1" % E/ % 3$"2E2+ % 6#2A %,.% 0,"HYC2*+-/.E/3%$,662"%E/%+/-%Y%3$"/E2%62"\%?2"%2"%2+%4+E1-.%1E% 8/-2#\ 8251$39,*2* K

5 D**H,-5 V191%L,H*2%b,H*32*%%%%%3\%%%X 82[2$$1%L",=%^/1[7%%%%%3\%KS a1",-/*2%>-11+1%%%%%3\%u( B431**1%?1CC,*2*%%%%%3\%JS D*.E/-5%?,-E/$%%%%%3\%S'S!,*92%?2-Z*%a1"-32*%%%%%3\%SSS )/*1%R16/--1%a*4+32*%%%%%3\%SKK L2*25/W+2%)\%^/2%%%%%3\%SOK!,"2%^75/*.%%%%%3\%SXX ^1"3%8/WH1"5%Q-32*%%%%%3\%SUJ O

6 V191%L,H*2%b,H*32* >75+%SJ(&!",637 V191[9&''Kd#1H,,\W,6 M,E2--2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ;E2*32* G2%H1"%[#..2+%2*%*#%[-,$$%CY%1*5"2%3/52*%1E%.1+2*A%"2++%,E2"% H432+ % 6/++\ % G2* % [23+Y" % 1E % 32$3 % -2/-/.H2+2" %,. % $1--23% ;$"2H1.2* % +2""1332\ % D%07"3+2% % [,"%;E2*32*\ %;E2*32*3% HY"%2"%+#$+%,.%$"10+/.A%H1*%2"%*1+4"-/.%[-,*5%,.%92.%2"%3/$$2"% CY%1+%H1*%/$$2%H1"%6/3+2+ %2+%2*23+2%HY"3+"Y %3/52*%H1*%E1"% 32$3+2*%Y"%.1662-\%;E2*32*%2"%15E,$1+%,.%5"/E2"%3/++%2.2+% 0/"61A % ;E2*32* % f % R,\ % ;* % 51. % -Y % 52+ % 2+ % ["2E % 0"1% -/$*/*.3$,*+,"2+A%15"2332"+%+/-%;E2*32*A%/%6/*%C,3+$1332\%b2.% H1" % C,3+$1332 % E25 % 3/52* % 1E % ;E2*32* % CY % C,3+$ /E2+% 4+2*0,"%*4662"%SJ\%b2.%+,$%52+%,.%-,+%3,6%/*.2*+/*.\%G2+%+,$% -1*.%+/5%07"%92.%YC*2+%52+\%b2.%-4"+2%CY%,6%92.%3$4--2%"/*.2%CY% H,3%H1*A%3/%1+%52+%-Y%/%C,3+$1332*%6/*%,.%1+%92.%H1552%+1++%52+% /**%E25%2*%02/-+1$2-32\%V2*%92.%,6[ %62.\%;++2"%Y%H1% H1++ % 52+ % / % $97$$2*3$1C2+ %,E2" % $,60#"2* % / %,E2" % 2* % 4$2% [ %92.%62.%0,"%Y%YC*2%52+\%b2.%E/--2%1-5"/%H1%04**2+%4+% HE,"%.1662-%H1*%E1"%2--2"3\%;E2*32*%2"%075+%32$3%Y"%07"%62.A% /%SJU'A%52+%3$4--2%61*%/$$2%+",%*Y"%61*%32"%H1*\%;E2*32*%2"A% X

7 1$$4"1+3,6%92.A%075+%CY%3,662"2*A%62*%H1*%2"%075+%/%-7E2*3% +2.*\%B$1-%61*%+",%13+",-,.2*2%3Y%2"%62**23$2"%075+%/%-7E2*% 2" % 52+ % *,2 % 1**2+ % 625 % $"2C32"\ % G2 % $"1[[2" % "4*5+ %,. % 2"% 62-1*$,-3$2\%G2%-2*.+2"%1--+/5%H926\%>,"%6/++%E25$,662*52% 3Y%3+2662"%52+%/$$2%H2-+A%9,A%9,A%/%,.%0,"%32.A%92.%[,"%/%6/*% 6,"3%.16-2%H43\%b2.%2"%075+%/%52++2%H432+\%BY%51%3+2662"%52+% $1*3$92%1--/$2E2-\%V2*%52*%2.2*+-/.2%."4**2*%+/-%1+%92.%[,"% H2"%2"%1+%92.%H1"%1"E2+%H432+%2++2"%1+%6,"2*%6/*%0-#++2+%+/-% G1*61"$\%G2+%E/-%3/A%92.%H1"%0-#++2+%/**A%62*%92.%$,662"%+/-%Y% 1"E2%52+%*Y"%H4*%57"%3/52*%92.%2"%H2**23%2*23+2%[1"*\% %b2.% $4**2 % +2*$+ % 62. % Y % [, % 2+ % 1**2+ % 3+25\ % F1"/3A % 2--2" % $1*3$92% 8,61\ % b2. % $4**2 % +2*$+ % 62. % 2* % +,CC % -2/-/.H2+ % 625% 4+3/$+ %,E2" % ;/002-+Y"*2+\ % G1 % 3$4--2 % 92. % % C/1*/3+A % 2--2"% $1*3$92%0/,-/*/3+\%b2.%2"%3#$2C-2/2"\ ;E2*32*3%$E/**2"%2"%1--+/5%4*.2\%84*5+% %Y"\%G2%[-/"% [-,*52A%[,"+32++%0"1%^,*2A%H4*%2"%67"$\%^,*2%2"% *%52*% C2*23+2 % 1E % 526\ %?452* % H2**23 % 2" %.#-52* %,. % HY"2+ % 2"% 67"$2["4*+%,.%$,"+\%?4*%2"%52+%61*%$1--2"%C2+/+\%^,*23%7#*2% 2"%61*52-0,"6252%,.%67"$2["4*2\%?4*%2"%H7#3+%2+%C1"%,.% +#E2%Y"%.1662-\%^,*2%["4$2"%1-5"/%36/*$2\%V2*%3Y%+"2*.2"% H4*%/$$2%52+%H2--2"\%>7"%92.%E/33+2%*1E*2+%H2**23%+2*$+2%92.% 62.%1+%H4*%H2+%M4"/1A%2--2"%*,2%/%52*%54"\%V2*%2*%51.%H4*% 3+,%Y%"7$+2%CY%+"1CC2*A%",C+2%;E2*32*%CY%H2**2A%,.%51%$1-+2% H1*%H2**2%^,*2\%^,*2g%+2*$+2%92.\%a1*%*,2%3Y%2$3,+/3$%.Y% V2* % 52+ % 2" % /$$2 % 1E % ;E2*32*\ % V1"/1**2 % 2" % 52* % "1$2% 6,+32+*/*.2*A % H4* % H1" % /$$2 % 2++ % 2*23+2 % 2$3,+/3$ % [2* % /% $",CC2*A%92.%+","%H4*%2"% *+\%V1"/1**2%2"%1--+/5%04--%1E% U

8 36/*$2%,.%3Y%.Y"%H4*%625%C2"-27"25,[[2"\%V1"/1**2%H1"%,0+2% CY%32.%2*%3#-+"1*.%+,CC%/%HE/++%HE,"%52+%3+Y"%3$"2E2+%V1"/1**2% 625 % 3+,"2 % 3,"+2 % [,$3+1E2" %,E2" % C4CC2*2\ % 81*5/A % ;E2*32*% $1-+2 % H2**2 % 52+ % 2* %.1*. % 92. %./$$ % [1$ % 526A % $,662" % /$$2% -2*.2"\%?4*%3+,%2*%51.%CY %+"1CC2* %,.%."Y+%625%2*%-1CC%/% HY*52*\%B/52*%3Y%92.%H2**2%1-5"/%62"\%B+1$$1"3%81*5/\%b2.% H1" % 32++ % [/-52" % 1E % H2**2 % 2++2" % 52+A % / % ;--2A % H4* % 2"% 4*52"+7#36,52--\%BY%2"%52+%2*%92.%/$$2%1*2"%*1E*2+%CYA%H4*% H1" % * % [1"2 % % 52" % 2+% C1" %.1*.2" %,.%51 % H1" % H4*% $,662+ % 32*+ %,. % 5"1++ % +/5-/.\ % G2 % -/.*2" % 1--2 % CY % HE2"1*5"2A% H7#2A%+#**2%,.%[-,*52A%[,"+32++%0"1%^,*2A%3,6 %2"%67"$%,.% $*1C+%2*%32$3+/%H7#\%^,*2%3$/--2"%32.%4+%CY%1*5"2%6Y+2"%,.3YA% H4* %.Y" % 625 % C21W262"$2 % CY % 91$$1 %,. % H1" % 2/ %."7**% %,E2"% 3$4-5"1\ % V1"/1**2 % 2" % 52* % 3,6 % 520/*/+/E+% $,662"%,0+23+A%92.%$1*%0,"%6/++%[1"2%-/E%/$$2%0,"3+Y%1+%H4*A%1E% 1--2A%2"%52*%;E2*32*%E2-.2"%Y%+"2002%623+\%b2.%+","%H4*%2"%2*% [#2*A%,6%/$$2%1**2+%0,"%Y%0Y%2+%.-/6+%1E%;E2*32*\%b2.%E2+%1+% H1*%$,662"%H926%0"1%$,*+,"2+%62--,6%32$3%,.%3#E%2*%.1*.\% G2+%H2*52"%,.3Y%1+%$-,$$2*%[-/"%Y++2%2--2"%*/%07"%H1*%$,662"% H926\%;+%C1"%.1*.2"%H1"%92.%+/-%,.%625%3/++2+%Y%E2*+2+%H2-+%+/-% $-,$$2*%2--2E2%07"%92.%3Y%H1*%$,662%*25,E2"%.1+2*\%?1*%H1"%,0+2%C2"3/2**2*2%*252%*Y"%H1*%2"%[,"+2A%62*%*Y"%;E2*32*% $,662"%H926%+"2$$2"%H1*%526%*23+2*%1--+/5%,CCA%[,"+32++%0"1% *Y"%H1*%H1"%5162[237$A%51%2"%52%3+,"+%32++%*252A%62*%/$$2% 1--+/5\%b2.%H1"%$97C+%62.%*#%$/$$2"+\%G2+%2"%2*%3$/$$2-/.%0/*%2*\% )-+%[-/"%3Y%+#52-/.%,.%3$1"C+%/%52*%,.%3Y%2"%52*%/$$2%3Y%+4*.%Y% H,-52%3,6%52*%.16-2\%G2*%2"%-/+2*%,.%*2++%/%H2*52*2%6/*2\% b2.%-/$2"%3c23/2-+%.,5+%y%32%*y"%;e2*32*%3+y"%cy%$97$$2*2+%,.% (

9 $4++2"%,CC%."7**31$2"\%?1*%3C/32"%6#2%."7**31$2"A%3C23/2-+% +/-%6/551.A%$4++2"%,CC%.4-"7++2"%,.%3h413H\%)E%,.%+/-%$4++2"% H1*%,CC%-7$A%51%[-/"%7#*2*2%"752%,.%H,E*2%,.%3Y%"2**2"%52+% +Y"2" % *25,E2" % $/**2*2 % H1*3\ % ;E2*32* % H1" % $97$$2*[2*$2*% 0,"1*%E/*542*2A%52+ %2"%H2-5/.E/3%3+,"2%E/*542"%/%-2/-/.H2+2*% H1*3A % 52 %.Y" % *23+2* % H2-+ % *25 % +/- %.4-E2+ % / % 3+42*\ %?1* % H1"% E2"52*3%E1$"23+2%4*52"1"62"\%b2.%2-3$2"%Y%32%643$2-3C/--2+%/% 526%*Y"%H1*%$4++2"%,CC%."7**31$2*2\%;E2*32*A%*Y"%H1*%2"% H92662A %.Y" % 1--+/5 % / % -732 % -/*[4$32" %,. % 2* % HE/+ % 2--2" % 3E1"+% -/*3$9,"+2%3,6%H1*%"4--2"%,CC%+/-%1-[42*2\ b2.%h1"%*23+2*% %y%3c/32%2++2"%1+%;e2*32*%$,6%/**%/% -/$2" % % [23+\ % G2+ % 2" % 52/-/. % *Y" % 52% H1-E0",3*2 % % 3C"2$$2" % / % 64**2* % 6/*\ % BY % $97C2" % 92.% 0-2"2%$E1"+-/+2"2%625%$" \%G2+%2"%H2-+%/5/,+/3$%1+%52%/$$2% 32-.2"%0-7+2%/%-/+2"$1"+,*.2"\%b2.%62*2"A%52%32-.2"%51%2--2"3% 1--+/5%1-+%64-/.%1**2+%/%2*%6/--/,*%/**C1$*/*.2"A%3C23/2-+%52% C1$*/*.2*2%HE,"%52+%3+Y"%S%i%02++%2--2"%*23+2*%4+2*%34$$2"\% b2.%h1*5-2"%2+%,.%1**2+%2--2"3%,.3ya%623+%0,"%3#*3%3$#-5\%v2"% 2**%2*%.1*.%H1"%92.%6Y++2+%$13+2%4YC*252%,3+2"A%2--2"%["75% 3,6%H1"%[2.#*+%Y%64.*2\%b2.%H1"%*23+2*% %Y%.Y%4+%CY% $E2-52*2A%[,"+32++%0"1%*Y"%92.%9,[[2"%$E2-53E1$+\%b2.%32++2"%,0+2"2 %,.%,0+2"2 %6,[/-2* %CY % -#5-73A % 62* % 3Y %2" % 52+ % /$$2 % 3Y% 61*.2 % 3,6 % "/*.2" % H2--2"\ % b2. % E/- % /$$2 % 0,"+2--2 % *,2* %,6% ;E2*32*\%b2.%E/-%H1%H1*%0,"%62.%32-E\%)E%,.%+/-%2"%52+%2*%C/*2% 3-/$%1+%;E2*32*%2"%H92662%625%C2"3/2**2*2%+"4$$2+%,CC\%%G2+% 2"%/$$2%52+%1+%92.%H1"%*,2%/%6,+%9,[[2*%6/*\%G2+%.Y"%."2/+%*Y"% 92. % 07"3+ % 2" % 52"\ % b2. % H1" % * %,0+2 % 1*3E1"2+ % 0,"% N

10 625/3/*2*2A%*,2%3,6%YC*2"%41*+2%64-/.H2+2"\%G2+%H2*52"%1+% 92.%+1"%2*%,.%1**2*%]/E1-A%62*%/$$2%3Y%,0+2\%L1"2%0,"%Y%0Y% 3-1CC2%1E\%?2"%,6%51.2*%+,$%92.%K''%6-.%B,["/-%625%62.% H926\%b2.%H1"%32++%1+%;E2*32*%5"/$$2"%M,*/94W2\%b2.%H1"%32++% 52+%/%$/$$2"+2*%6/*A%HE,"51*%H1*%H2--2"%/%6/*5"2%0-13$2"%0"1% 2* % 3+," % 0-13$2\ % BY % 32++2" % H1* % 52 % 36Y % 0-13$2*2 % / % 57"2* % +/-% $97-23$1C2+\%?1*%5"/$$2"%1--+/5%2*%-/+2*%0-13$2%07"%0",$,3+%,.% 07" % H1* % 3C/32" % 2+ % -2++ % $E2-536Y-+/5\ % G2+ % 2" % 3$"4$,"$ % CY% 0-13$2*2\%b2.%32"%1-5"/%1+%;E2*32*%5"/$$2"%$1002A%H1*%5"/$$2"% E1** %,. % 94/W2\ % )E %,. % +/- % 3Y % H2--2" % H1* % % j;e2*32*% MY"%H1*%3$"4"%52*%CY%3Y%3-#*.23%2*%",31%61332%6,+% \% M,*/94/W2*%+1"%H1*%62"%3,6%625/3/*%2--2"%E/+16/*2"\% G2+ % H1" % +1++ % 62. % -1*. % +/5 % Y % 0/**2 % 4+ % HE,"51* % 92. % 3$1-% $,662%62.%/**%+/-%;E2*32*\%V23+2C1"+2*%1E%+/52*%H1"%92.% 07"3+2%92.%E1"%/**2%CY%E1"%1+%92.%$4**2%$*432%2+%-/+2%E/*54%CY% [1$3/52* % 1E % H432+\ % V2* % 92. % 01*+ % 0,"+ % 4+ % 1+ % 52+ % E1" % 0,"% "/3/$1[2-+\%M1[,2*2%/%2+1392*2%,E2"%E/--2%62"$2+%52+\%?4*%/% +"2592%2"% *%1--+/5%H92662\ %G2*%1*5"2%-73*/*.2*A%2*% -73*/*. % 92. % % +",552 % E1" % 464-/.A % *26-/. % Y % 0Y % +1$ % /% b2. % $,6 % +/- % 52* % E25 % Y %,[32"E2"2 % V1"/1**2\ % G2+ % H1" % 32.% *26-/. % 3-/$ % 1+ % *,2* %.1*.2" % *Y" % V1"/1**2 % $,662" % 07"% ;E2*32*%3Y%.Y"%H4*%+/-%C,3+$1332*\%G1%H1"%H4*%625%32.%2*% HE/+%$,*E,-4++%*Y"%H4*%$,662"%+/-[1$2\%]25%/**.1*.357"2*% YC*2"%H4*%1--+/5%$,*E,-4++2*A%+1"%4+%*7$-2"%,.%-Y32"%32.%/**\% V2* % 3,6 %,0+23+ % *Y" % V1"/1**2 % $,662" % 3Y %.Y" % H4* % [1"2% 5/"2$+2 %,. % "/*.2" % CY\ % G2+ % 2" % 32-E31.+ % ;E2*32* % 3,6 % C4++2"% $,*E,-4++2*%/%C,3+$1332*\%G2+%0"#52"%62.%-/++%1+%H1*%/$$2%./"% J

11 V1"/1**2%2.*2%*7$-2"%+/-%-2/-/.H2+2*A%52+%6Y%9,%[2+#%1+%H1*% H,-52"%H2**2%-/++%CY%1E3+1*5A%+",33%1-+\%b2.%H1"%C-1*2"%,6%Y% -1.2%$,C/2"\%b2.%H1"%"2.*2+%4+%1+%52+%+,CC2*%+1"%2*%H1-E%+/62A% 625 % 5",392A %,CC %,. % *25\ % G2+ % E1*3$2-/.2 % H2" % [-/" % Y % YC*2% $,*E,-4++2*%4+2*%Y% %52*\%>/"612+3%-,.,%3+Y"%*26-/.%,CC2%/%52+%E2*3+"2%H97"*2+l%;E2*32*%f%R,\% b2.%3/++2"%cy%6/*%c-133%-/++%[1$%.1"5/*2*%/%3+42*%*y"%92.%32"% ;E2*32*%$,662%6,+%C,3+$1332*\%?1*%H1"%*,2%/%HY*52*\%b2.% +1"%$/$$2"+2* %,.%32"% 1+%52+A%.1*3$2 %"/$+/.A% 2"% 2*%-/+2*%HE/+% $,*E,-4++\%b2.%$92**2"%1+%52+%3+/$$2"%/%61.2*\%D%51.%6Y%92.%."/C2%391*32*\%b2.%E2*+2"%+/-%92.%H1"%32++%;E2*32*%0,"3E/**2%,CC%/%E2.2*%07"%92.%3C"/*.2"%CY%[152+\%b2.%+1"%2*%-#*$91CC% 5439%,.%$-2"%CY%62.%/%"2$,"501"+\%BY%07*2"%92.%HY"2+%07"%92.% 32++2"%52+%/%2*%$-/C2%[1$%CY%H,52+\%b2.%H1"%52+%*23+2*%1--+/5% 3-/$\%a-,$$2*%H1-E%*/%2"%92.%$-1"A%*Y%2"%52+%[1"2%Y%E2*+2%CY%1+% C,3+61**2*%3$1- %$,662\ %b2.%$1*%/$$2%.y%/%c,3+$1332* %07"% H1*%H1"%-2E2"+%C,3+2*A%52+%E/--2%E2$$2%6/3+1*$2\%V/*4++2*2% 3*2.-2"%32.%1E.Y"52A%92.%07-2"%1+%52+%+1"%2*%2E/.H2+%,.%92.% 5"/$$2"%52*%2*2%$,CC2*%625%$1002%2++2"%52*%1*5"2\%b2.%2"% /$$2 % 3C23/2-+ % *2"E73 % 0," % 1+ % V1"/1**2 % 3$1- % $,662A % H4*% $,662"%392-52*%07"%/%0/"2<026%+/52*\%b2.%2"%62"%*2"E73%0,"5/% 92. % 3$1- % CY % 9,[[ % $-,$$2* % +,\ % ]1*-/.E/3 % 2" % C,3+61**2* % H2"% 62--,6%+/%,.%+,-E%2*%.1*.\%V2*%*,2*%.1*.2"%$,662"%H1*% 6#2%32*2"2\%G2+%$1*%01$+/3$%E1"/2"2%E2-5/.\%;*%.1*.%$,6%H1*% $,662 % $97"2*52 % *25 %.1+2*\ % b2. % 3/++2" % [1$ %.1"5/*2* % 625% #++2"91$$1%CY\%BY%3*1"+%H1*%2"%[,"+2%362++2"%92.%4+%57"2*%,.% *25%+/-%C,3+$ /E2+\%b2.%32"%62.%,6$"/*.%07"%92.%3+/$$2"% HY*52*%*25%/%C,3+$1332*%6/*%,.%625%52*%1*5"2%YC*2"%92.% ;E2*32*3%C,3+$1332\%b2.%023+2"%[-/$$2+%CY%6/*%2.2*A%016-2"%/% S'

12 ;E2*32*3%625%HY*52*%2++2"%2*%-/+2*%$,*E,-4++\%?2-5/.E/3%2"% 52+ %[1"2 %2+%[-15%/%+/--2..%+/-%$,*E,-4++2*\%G2+%.97"%1-+%6#2% 2*$-2"2\%b2.%+"2$$2"%52*%-#*$91C+%,CC%,.%-2..2"%52*%31662*% 625%52%1*5"2%["2E2*2%92.%H1"%/%HY*52*\%BY%3$#*52"%92.%62.% /**\%b2.%3/++2"%625%$,*e,-4++2*%0,"1*%62.%cy%[,"52+l%;e2*32*% f%r,a%3+y"%52+%/%e2*3+"2%h97"*2+a%r,--2+3%e2.%*4662"%026\%b2.% 3*4" % 52*A % 52* % 2" % -/6+ % 31662*A % 62* % CY % HE2" % 3/52 %,CC2 % /% H97"*2*2%2"%52+%2+%-/+2%C1"+/%52"%52+%/$$2%2"%$-/3+"2+%/.92*\%b2.% H1" % 2* % 3#-3$1"C % ["2E$*/EA % $92**2" % 1+ % 92. % 3$92-E2" % -/++ % CY% HY*52*%/%52+%92.%-1"%2..2*%.-/%62--,6%52*%43#*-/.2%3C"2$$2*%/% C1C/"2+\% b2.%.y"%/**%/%[4+/$$2*%52"%6/++%h2662-/.2%,cc5"1.%3$1-% 0,"2.YA%5",392*%3+Y"%Y%E2*+2"%CY%#++2"3/52*\%b2.%07-2"%1+%1--2% $1*%32%CY%62.%1+%92.%2"%/%02"5%625%Y%.97"2%*,2%$"/6/*2-+\% V1**2*%[1$%5/3$2*%32"%CY%62.\%b2.%07-2"%2*%+"1*.%+/-%Y%3/%*,2\% 1+ % E/ % H1" % % 31662* % / % 3*1"+ % +, % Y"\ %?1* % E/"$2" % H2-+% 4/*+2"2332"+%/%6/*2%0,"$-1"/*.2"A%."/C2"%[1"2%*7$-2*2%92.%H1"% 04**2+%0"16\%>/*."2*2%2"%*,2*%3+,"2%3,"+2%$-#C2"\%?1*%3*4"% 32.%625%"#..2*%+/-\%B2-E2%3-/C/*.2*%+1"%[1"2%*,2%0Y%6/*4++2"\% <%G2+%[-/"%2++H4*5"252%,.%07"+/%$",*2"A%3/2"%H1*%2++2"%2*% $,"+%3+4*5 b733a%/$$2%62"a%+2*$2"%92.a%0/**2"%0"16%2*%+,h4*5"2-1cc%,.%./"%h1*%52*\ <%B/%62.A%54%-1.2"%/$$2%+/-02-5/.E/3%*7$-2"%3,6%C1332"%CY% 62**23$2"A%92.%H1"%*26-/.%*,2*%92.%3$4--2%-Y3+%,CC\ b2. % H46"2" % -/++ % *2"E73+ % 1E % 6/* % 2.2* % E/++/.H2+\ % V1**2*% +"2$$2"%/$$2%CY%3Y%6#2%3,6%2+%36/-2[Y*5A%H1*%[1"2%32"%CY% 62.%,.%H2E2"%52+%2*2%7#2*["#*2+\ <%b1a%52+%e1"%[1"2%2*m91m\\ SS

13 V1**2*%"2$$2"%0"26%HY*52*%625%E2$3-2C2*.2"\%Q.%07"%92.% 0Y"%+2*$+%62.%,6%3Y%"16-2"%52+%4+%1E%62.\ <%L1"2%[2H,-5%"23+2*\ V1**2*%H2E2"%*Y%[2..2%7#2*["#*\ <%G"/$3A%3/2"%92.%,.%3+#"+2"%4+%1E%0,""2+*/*.2*\% B2$3+/ % % $",*2" % / % 5"/$3\ % D5/,+A % +2*$2" % 92.\ % b2. % H1" % /$$2% 1$$4"1+%C2*.2"%/%,E2"0-,5%H2--2"\%G2+%-Y%[-1*+%1**2+%2+%["2E% 0"1%-Y*2$1332*%/%C,3+2*%/%51.\%Q.%HE26%/%H2-E2+2%2"%52+%3,6% +/C32"%*7$$2-3-/C2"2\%FY%.1+2*%"73$2"%92.%,CC%5",39257"2*%,.% 3$1-%+/-%Y%32++2%62.%/**%51%61**2*%[1$%5/3$2*%$,662"%2++2"% 62.%625%2*%-/+2*%."Y%C,32%/%52%2*,"62%$-#C2*2\% <%B$1-%54%/$$2%H1%*7$-2*2A%",C2"%H1*\ b2.%$92**2"%1+%92.%[-/"%$*1--%"75%/%1*3/$+2+\ ]2- % H92662A % 2++2" % Y % 67#3,662-/. % H1 % -/6+ % 52* % HE/+2% $,*E,-4++2*%/.92*%,.%-2E2"+%52*%/%;E2*32*3%C,3+$1332A%32++2"% 92.%62.%625%2*51%2*%$,CC%$1002%/%E/*542+\%b2.%2"%3$92-E2*\% V/**2"%62.%32-E%CY%1+%92.%2.2*+-/.%/$$2%H1"%.9,"+%*,2%.1-+\%b,A% 9, % 61* % 3$1- % 9, % /$$2 %.Y %"4*5+ %Y %$,C/2"2 % 1*5"2%62**23$2"3% *7$-2"A%62*A%91A%92.%[2H7E2"%9,%/$$2%Y%["4$2%526\%a1*3$92%2"% 52+%*,$%Y%E/+2%1+%92.%$1*%.Y%/**%+/-%;E2*32*%,6%92.%E/-\%b2.% C-4$$2" % 0"16 % 52* % -/--2 %."Y % C,32* % 0"1 % E23$1\ %!1" % 4+ % 52 % +,% *7$-2*2%,.%32"%CY%526\%^2..2"%526%/%HY*52*%6/*A%H,-52"% 526%/**+/-%$/**2+\% < % a1"-a % HE/3$2" % 92. %,. % -2..2" % 52* % 2*2 % *7$$2-2* % 6,+% -2CC2*2\ ;*%6,".2*%*,2*%51.2"%32*2"2%*Y"%92.%3/++2"%Y%*#+2"%4+3/$+2*% 6,+ % ;E2*32*3 % -2/-/.H2+A % 3+,CC2" % C-4+32-/. % 2* % [/- % 0,"1*% ;$"2H1.2*%+2""1332\%G2+%2"%2*%E1"2[/-%/%HE/++A%CY%3/52*2%3+Y"% 52+%B2W4"/+13%625%3+,"2%3,"+2%[,$3+1E2"\%;*%4*/0,"62"+%61**% S&

14 $,662" % 4+A % H1* % +"#$$2" % CY % "/*.21CC1"1+2+ % E25% /**.1*.357"2*%+/-%;$"2H1.2*%+2""1332\%b2.%."/C2"%$/$$2"+2*%,.%*Y"%61**2*%+"#$$2"%CY%$*1CC2*%/.92*%3Y%32"%92.%1+%H1*% "/*.2"%CY%H,3%;E2*32*\%n%012*A%52+%H1552%92.%/$$2%+2*$+%CY\% V1**2* % 2" % 1$$4"1+ % / % 02"5 % 625 % Y %.Y % *Y" % 92. % 32" % ;E2*32*% $,662%3C"/*.2*52%*25%.1+2*\%V1**2*%3+,CC2"%,.%52%H/-32"% CY % HE2"1*5"2 % *252*0," % +"1CC2*\ % b2. % 32" % 526 %.Y % /** % /% [#.*/*.2*\ % ;E2*32* % H1" % 32-E07-.2-/. % +#E2"/1-1"6\ % )--2% +#E2"/1-1"62"%H1"%2*%$,52\%?E1%H92-C2"%E2-%*7$-2"%*Y"%61*% /$$2%$92**2"%$,52*\%Q.%HE,"51*%/%H2-E2+2%3$1-%92.%*,2*3/**2% 0Y%+1$%/%52*\% G2+ % 2" % V1"/1**2 % 3,6 % 32"E2"2" % 62. % -73*/*.2*A % H2-+% 4E2*+2+A % 2* % 2++2"6/551.\ % b2. % 32" % H2**2 % $,662 %.Y2*52% *25,E2" % E2/2*A % 92. % E2+ % 1+ % ;E2*32* % /$$2 % H1" % $,662+ % H926% 2*51\%F2"3/2**2*2%2"%*252A%92.%H1"%/$$2%32++%H1*%+",33%1+%92.% H1"%3/++2+%H2"%3/52*%$-,$$2*%026\%b2.%$92**2"%H2**2%/.92*%CY%.1*.2*\ % V1"/1**2 % E/"$2" % 1--+/5 % 3+"2332+\ % >7++2*2 % +1" % 36Y% 3$"/++A%,.%H4*%32++2"%52*%2*2%0,+2*%0,"1*%52*%1*5"2A%3,6%,6% H4*%.Y"%CY%-/*2\%?4*%H1"%1--+/5%H7#2%H2-2"A%32-E%*Y"%52+%E1"% 3C2/-H,-$2 % / % E/*+2"\ %?4* %.Y" % +/- % /**.1*.2* % / % ;$"2H1.2*% +2""1332-2/-/.H2+2"%,.%"/*.2"%CY\%b2.%-70+2"%$/$$2"+2*\%G2+%2"% +#52-/.%1+%H4*%2"%0,"[1432+%,E2"%1+%/*.2*%3E1"2"%CY%W1--/*.2*\%?4*%"/*.2"%2*%.1*.%+/-\%?4*%H1"%C#*+2+%32.A%H4*%3+Y"%/%2*% 34C2"361"+%$"2601".2+%5"233%625%5162W4+\%B+7E-2++2*2%H1"% 3#-+#**2%H7#2%H2-2"%,.%2"%/%3263$2+%3$/**A%31662%01".2%3,6% 5"2332*A%[1"2%*,2*%+,*2"%67"$2"2\%?Y"2+%2"%31++%,CC%625%52% 623+ % $4*3+02"5/.2 % 3C2**2"\ % >1-3$2 % 5/161*+2" % j.y" % 92. % 4+ % /% 0"1kA%3,662"04.-2"%,.%C2"-2"\%b2.%6Y%/**"7662"%1+%1$$4"1+% *Y % 2" % V1"/1**2 % 2+ % 3#*\ % G2+ % 2" % H2-+ % +#52-/.A % 4+ % 0"1% SK

15 H92662\%?1*%2"%/$$2%52+A%52+%E2+%92.\%?4*%[-/"%3+Y2*52%CY% +"1CC2*\ %G162* %/%0"1%+"2592%$,662"%4+%57"2*\%?4*%32"%4+% 3,6%R"42--1%52%]/--2%625%2*%613$2%1E%C4552"%,.%0,4*51+/,*%/% H1"%2-3$2"2%3,6%;E2*32*\%b2.%32"%52+%/""/+2"2"%V1"/1**2%1+% 5162*%32"%H2**2%3-/$A%+#52-/.%,CC"7"+\%G2+%2"%*,2%625%52%+,% $E/**2*2A%+2*$2"%92.A%52%-/.*2"%CY%HE2"1*5"2\%V1"/1**2%+1"% 6,[/-2*%,CC%0"1%E23$1\%;*%-/+2*%31$%3,6%-/..2"%/%2+%3,"+%2+4/% 625%"75%0-7#2-%/**E2*5/.\%V1"/1**2%0Y"%/$$2%3E1"\%G2+%2"%*Y% +#52-/.%1+%H4*%2"%0"1%32.%1E%"132"/%,.%#56#$2-32\%b2.%E2+%/$$2% HE,"0,"A%62*%92.%0Y"%2*%/*+4/+/E% %1E%1+%92.%6Y%.Y%+/-% 5/+\%G2+%2"%3,6%,6%3$92[*2*%3+Y"%62.%[/%1$$4"1+%/%51.A%0,"% /3+252* % 0," % 6/*2 % 325E1*-/.2 % -,3-/++2 % 1*.,"1 %.2*32"2 %,.% 5,*.2"/[4$32"%3Y%H1"%92.%CY%62.%2*%3E/*25#"%$9,-2%92.%$97C+2% 62.%2"%*,$%/$$2%V1"/1**23%3+/-A%62*%92.%E2+%1+%V1"/1**2%H1"% 2+%7#2%0,"%52+%3,6%$,3+2"%C2*.2"\%c1*3$2%"/$+/.A%52+%2"%3,6%,6%V1"/1**2%32"%62.%0,"%07"3+2%.1*.\ <%G2+%$,662"%1-5"/%+/-%Y%[-/%3,662"%/%Y"A%34$$2"%92.%,.% C"7E2"%Y%E/"$2%-/$2+/-%32-E%,6%92.%62"$2"%1+%92.%H1"%-2643%/% 52+%H7#"2%7#2+\%b2.%0Y"%1--+/5%52+%*Y"%92.%[-/"%*2"E73\%V1"/1**2% 6Y-2"%62.%0"1%+,CC%+/-%+Y\% <%M2/A%$1*%*23+2*%32%3Y**%4+A%H4*%C"7E2"%Y%3$94-2%1+%H4*%2"%,CC"7"+ <%]2+%54A%3/2"%92.%4+2*%Y%1*2%HE,"%,"52*2%$,662"%0"1%<%b2.% 3,6%E1*-/.%,E2"+/5%,.%H1"%.-26+%1+%H1*%01$+/3$%/*E/+2"+2%62.% 4+%CY%6/551.\%?1*%.9,"52%52+%,*351.A%/%51.%2"%52+%0"251.%,.% H1* % H1" %.-26+ % 52+\ %?1HA % 92. % 2" % 3Y % -2/ % 1E % 62** % 3,6 % [1"2% SO

16 +2*$2" % CY % $1""/2"2*\ %G2+ % 2"%/$$2 %52+ % 1+ %92. % /$$2 % E/-%H1 % 2*% $1""/2"2[2E/33+ % 61** % j92. %./" % 9, % 3+"2*.+ % +1++ % 012* % / % 52+A% V1"/1**2%32"%3$2C+/3$%CY%62.A%92.%-1+2"%3,6%,6%92.%/$$2% 62"$2"%52+%,.%0,"+32++2" <%b1%92.a%h400a%54%6y%e/"$2-/.%4**3$#-52a%h2"%[432"%92.%[1"2% 4+ % 625 % C"/E1+-/E2+ % 6/++A % 92. % [-/" % [1"2 % 3Y % 0"43+"2"+\ %?2"% C-1*-2..2"%61*%3/*%5#"2[1"2%+/5A%52+%2"%/$$2%52+%1+%92.%5"/E2"% Y % 3-2*.2" %,6$"/*. % o % 62* % 92. % C"/,"/+2"2" % 01$+/3$ % 6/*A%/%6,+32+*/*.%+/-%H1*A%3,6%1--+/5%[1"2%C"/,"/+2"2"%32.%32-E\% <%G4%2"%/$$2%52*%2*23+2A%3/2"%V1"/1**2%C-4+32-/.A%3Y%.Y"%52+% 2+%32$4*5A%$1*3$92%+,A%<%3,6%H1"%52+%3Y**\ <%G2+%2"%01$+/3$%2*%+"73+A%3/2"%92.%,.%32"%CY%V1"/1**2\%BY% +1"%92.%62.%/%52+\%<%b1A%6/30,"3+Y%62.%"2++m92.%4**2"%52.%9,% /$$2m <%b2.%0,"3+y"a%$,662"%52+%$91c+ V1"/1**2%32"%CY%62.A%H4*%"2$$2"%0"16%HY*52*\ <%L/"./++2 <%L21A%3/2"%92.%,.%+"#$$2"%HY*52*%H2**23\% G2+%,CC3+Y"%2*%C/*-/.%3+/--H2+\%D*.2*%1E%,33%1*2"%HE1%E/%3$1-% 3/\%b2.%."/C2"%52+%07"3+2%,.%[23+2%92.%$,662"%CY\% <%b2.%-232"%013+%b42%v/--2"3%13+",-,./3/52"%cy%*2++2+\%?4*% 3/2"%1+%94-/%2"%2*%E1*3$2-/.%6Y*25%0,"%1--2%3+92"*2+2.*A%62*%1+% %[-/"%6#2%[25"2\ G2+%2"%01$+/3$%31*+A%94-/%2"%2*%5Y"-/.%6Y*25%0,"%1--2%/%Y"\%b2.% 2-3$2" % Y % -232 % B42 % V/--2" % CY % *2++2+\ % G2+ % 2" % 2* % 1E% H7#52C4*$+2*2 % HE2" % 6Y*25\ % V2* % 92. % $92**2" % 62. % CY%.#*.2*52%."4**\%L/"./++2%2"%3/$$2"+%1-+%0,"%C"1$+/3$%+/-%Y%["#% 32.%625%3+92"*2+2.*\%?4*%3#*23%3/$$2"+%1+%13+",-,./%2"%0,"% SX

17 /5/,+2"\ %!/- % 6/* % 3+,"2 % 0,"[ A %,. % A % E/"$2" % H4*% /*+2"2332"+\ <%nh\ b2.%0y"%e1**%cy%67--1a%92.%+7"%e1*-/.e/3%/$$2%y%/**"7662%1+% 92.%2"%/*+2"2332"+%/%13+",-,./\% <%b1a%3c23/2-+%0,"%9,60"42"%,.%0/3$2"\%g2%2"%6,+31++2%+2.*%/% 3,6%31.+m <%D*+2"2331*+A%3/2"%L/"./++2A%<%92.%2"%9,60"4\% <% b733%2"%54%52+a%14.43+%3$1-%[-/%2*%3+"y-2*52%6y*25%0,"% 9,60"42"A % 3Y % 3+Y" % 52+ % 1+ % 52+ % E/- % $,662 % 1E$-1"/*.2" % /% C2"3,*-/.2%0,"H,-5\ <%)E$-1"/*.2"g <%b1a%52+%3+y"%1+%2++2"%2*%+/5%625%6#2%+4"[4-2*3%3y%3$1-%52+% E/33+*,$ % $,662 % $-1"2"2 % 0"16 % HE/-$2* % "2+*/*. % 2* % [23+26+% "2-139,* %E/- %+1\ %b2. %-232"%1--+/5 %[Y52 %6/++ %2.2+ %+2.* %,.%52+% %*7#2\%b1A%52+ %92. %3/2"%*Y%.92-52"%0,""23+2*%0,"%9,60"42"%/%013+2%0,"H,-5\%G2%3/*.-2%3$4--2% E/33+*,$ % H1 % 64-/.H2+2" % +/- % Y % +"2002 % 5"766261**2* % 2++2"% +"2++/2*52 % 94-/\ % b2. % 2" % -/++ % 6/34**2-/.A % *23+2* % 3Y % 92. % 3$4--2% 7*3$2%92.%E1"%3/*.2-\%V2*%3Y%2"%92.%9,%3+"2*.+%+1++%a"2C3\%MY"% 2"%54%075+%/%b,60"42*g <%b2.%2"%075+%j\%32c+26[2" <%)$$4"1+A%0,"+32++2"%92.A%<%0,"H,-53E/3%32*+A% 91% 52+%3$4--2% 62501"+\% <%nh\ <%?E/-$2+%Y"g SU

18 <%?E1g <%?E/-$2+%Y"%2"%54%075+g <%M/++2*%3#++/%*/ <%b2.%+/cc2"%1+%54%2"%2*%+#c/3$%9,60"4 <%?E,"51*%52+g <%)+%54%-/$2"%Y%H1%,"52* L/"./++2%36/-2" 31$3,0,*A%["4$+%"/$+/.%*,$A%62*%52+%2"%2*%3$/$$2-/.%["1%2*A% *23+2*%/$$2%["4$+%H2--2"\%G2*%3+Y"%CY%"23+14"1*+2*%52"%92.%H1"% [23+/-+ % [,"5A % H1* % H1" % -2*.2 % 3*1$$2+ %,6 % 1+ % H1* % H1" % -#3+ % Y% [2.#**2%Y%3C/--2m%3Y%2"%H1*%/$$2m%H1*%-,E+2%H1*%3$4--2m% L/"./++2%[/+2"%32.%/%4*52"-2CC2* <%;".2"-/.A%92.%+2*$2"%1+%54%H1552%C-1*-1.+%52**2%$E2-52*%.1*3$2%*7#2\ <%b1a%01$+/3$ <%B2++%0,"%52.%HE,"51*%H1*%3$4--2%"21.2"2%*Y"%H1*%YC*2+%.1E2*\ L/"./++2 % 3E1"2" % /$$2\ % b2. % +"," % 92. % H1" % +"Y$$2+ % H2**2 % 0,"% 1+%92.%H1"%$97"+%62.%,CC%/%2+%[-/*53C,"\ <%b2.%6y%[1"2%392$$2%c,3+$1332*a%3/2"%l/"./++2%,.%"2552"%,33%4+%1e%3+/--h2+2*\ b2.%.y"%+/-%3/52*\%?4*%yc*2"%c,3+$1332*%,.%5"1"%h2*"#$+%,cc%2*%he/+%$,*e,-4++\%l/"./++2%32"%*y%4+%3,6%2+%[1"*%3,6%h1"% 0Y++%52+%H4*%1--2"%623+%7*3$2+%32.%+/-%94-\%b2.%$92**2"%2+%3+/$$% 1E%6/34**2-32\%G2+%3+Y"%!/-%L/"./++2%CY%0"163/52*A%E1*-/.E/3% 3+Y" % 52+ % /*.2*+/*.\ % D % E2*3+"2 % H97"*2 % 3+Y" % 52+ % 3,6 % E1*-/.% ;E2*32* % f % R,\ %?4* % 2" % 3Y %,CC.-755 % 1+ % H4* % "/E2" %,CC% $,*E,-4++2* % 625 % 2* %.1*.\ % G2+ % -/..2" % 2+ % $,"+ % ["2E % /**/% S(

19 $,*E,-4++2* % 31662* % 625 % 2+ % C1" % *7$-2"\ % L/"./++2 % -232"A % 92.% -2..2"%62"$2%+/-%1+%H4*%[-/"%"75%/%$/**2*2\%G2+%2"%*23+2*%3Y% 92.%0Y"%3#6C1+/%625%H2**2\ <%?1*%H1"%./++%62.%2.*2%*7$-2"%+/-%-2/-/.H2+2*A%3/2"%H4*%.-15A%<%b2.%$1*%*23+2*%/$$2%+",%52+A%H4*%[/+2"%32.%/%-2CC2*% H1"%1-5"/%[25+%62.%$,662%+/-%9,[[2*%H1*3%07"%<%,E2""13$2-32A% 92.%62*2"A%52+%2"%9,%H1*3% m% L/"./++2 % 3+"Y-2"A % H4* % 2" % 2+ % 7#2[-/$$ % *23+2* % E1$$2" % CY%,"52*+-/.A%+",33%36/*$2*\%b2.%52"/6,+%+1$$2"%3$92[*2*%0,"%B42% V/--2"\%L/"./++2%H1"A%4+2*%Y%E/+2%52+A%YC*2+%1--2%57"2"\%a,52*% 1--%."4**%+/-%52+\%b2.%[4"52%.Y%,.%-1%L/"./++2%.-252%32.%,E2"%Y% 07-2%32.%3,6%52*%4+$Y"52%2*%3+1$$2+%3+4*5\%V2*%92.%."2/2"% 3/6C2-+H2*%/$$2%Y%H,-52%64**\ <%G2+%E1"%9,%.,52%*#H2+2"A%3/2"%92.A%92.%E/33+2%/$$2%1+%52+% E1"%;E2*32*%54%E1"%31662*%625\%b1A%/$$2%52+%1+%92.%$92**2"% H1*A%62*%61*%$1*%9,%*23+2*%/$$2%4**.Y%Y%-2..2%62"$2%+/-% H1*\%G2334+2*%2"%52+%6/*%C,3+$1332%3,6%2"%E25%3/52*%1E%H1*3% <%92.%6Y%3/%H1*%H1"%2*%E1$$2"%51++2"\% L/"./++23%1*3/$+%3+/E*2"%+,+1-+A%52+%2"%+#52-/.%1+%H4*%/$$2% E2+%HE1%H4*%3$1-%3/A%92.%0,"+32++2"%3,6%/*.2*+/*.\ *,2 % / % 52* % 54"A % 92. % 62*2"A % 3/52* % 51++2"2* % 2" % 3Y % 67"$\ % b1a% ;E2*32*%32-E%2"%9,%3Y%[-,*5\ SN

20 L/"./++2 % 3+/""2" % E1*+", % CY % 62.A % 52* % "232"E2"+2 %,.%,E2"-2.*2%L/"./++2%$,662"%+/-[1$2%CY%C-133\%?4*%3+"Y-2"%/$$2% -2*.2"\%?4*%36/-2"%2+%0"#$+/**.#+2*52%36/-\ <%G2+%[-/"%E/"$2-/.%E1$"2%[1"*%1E%Y%[-1*52%0,-$%0"1%4-/$2% 52-2" % 1E % E2"52*A %0,"+32++2" % 92.A %92. % 62*2" % 52+ %3$4--2 % CY[45+%Y%[-1*52%0,-$23-1.\%G2+%[-/"%3Y%E1$"2%62**23$2"%1E% 52+\%?4*%52"%2"%H2-+%4[2+1-2-/.\%b1A%91A%52"2%E/-%*,$%0Y%E1$"2% [1"*%52"2%,.3Y%3Y%E1$$2"%3,6%54%2"\%G2+%2"%/$$2%52+\%V2*%52+% [-/"%9,%/$$2%52+%31662\ L/"./++2 % 2" % *Y % HE/+ % / % 1*3/$+2+A % 36/-2+ % 3/++2" % $-/3+"2+ % CY% H2**2A%52+%2"%+#52-/.%1+%H4*%C"7E2"%Y%3$94-2%39,$$2+\% < % b2. % 6Y %.Y % *YA % 1597\ %?4* % 3*4" % 32. % "13$+ %,. %.Y" % 6,+% -2/-/.H2+2* <%b1a%h1%2*%0/*%$e2-5%51a%",c2"%92.%2++2"%h2**2\% b2.%32"%/$$2%;e2*32*%cy%,e2"%+,%4$2"\%b2.%e1*5"2"%he/-2-73+%,6$"/*. % / % -2/-/.H2+2*\ % b2. % 32" % CY % 52 % 3+,"2 % "4+2*2 % 625% C2"3/2**2*2 % *252\ % b2. % H1" % 1--2"252 % 3+9Y-2+ % +, % ]/E1- % 52**2% 4$2*\%>,"%Y%0Y%3,E2\%b2.%C"7E2"%Y%-232%*,2A%62*%[,$3+1E2*2% [1"2%0-#+2"%CY%C1C/"2+\%G2+%2"%0,"+31++%$1-5+A%[2.#**2-32*%1E% A%3,662"2*%H1"%2*51%/$$2%$,662+A%92.%+","%/$$2%52*% $,662"%/%Y"\%b2.%.Y"%/**%/%2*%3-1.3%573A%52%3/3+2%+,%51.2*2%H1"% 92.%"/*.+%9,[[2*%,.%31.+%1+%92.%2"%0,"$97-2+\% <%b1%52**2%3,662"2*a%3/2"%$,*+,"5162*\% <%c"43,6+a%3/2"%92.%,.%h,3+2"%/%+2-20,*2*\% MY"%92.%H1"%-1.+%CY%-2..2"%92.%H,52+%CY%C4+2*%,.%$*/C2"% /.92*%7#*2*2\%)-+%E/"$2"%H2-+%62*/*.3-73+\%G2+%2"%/*.2*+/*.%Y% 32%0"16%+/-A%2--2"%.-252%32.%,E2"\% SJ

21 ;*%$E2-5%H7"2"%92.%52+%362--2%/%2*%[/-57"%"2++%4+2*0,"%H432+\% G2+%2"%32*+\%b2.%3+#"+2"%4+%1E%32*.2*%,.%[,"+%+/-%E/*542+\%b2.% 32"%;E2*32*%$,662%4+%1E%2*%+1=/A%1-2*2A%H1*%2"%["4*\%FY%32.% H1"%H1*%2*%HE/+%-/*5"233\%b2.%[2.#**2"%*23+2*%Y%."Y+2\%b2.%0Y"% 623+%-#3+%+/-%Y%3C"/*.2%4+%,.%$13+2%62.%"4*5+%H1-32*%H1*3A%3/% 1+%92.%H1"%31E*2+%H1*A%62*%3Y%$,662"%92.%CY%1+%H1*%$*1C+%E2+% HE26%92.%2"\% <%]2-$,662* %H926%a1"-A%HE/3$2"% 92.%/3+252*A%6,+%"4+2*\% a92**2"%52*%$1-52%0-1+2*%6,+%hy*52*\% ;E2*32*%0,"3E/**2"%/**%/%-2/-/.H2+2*\%b2.%3/++2"%Y%E2*+2"%0,"% Y%32%,6%H1*%+"2$$2"%,CC%C2"3/2**2*2\%G2%[-/"%*252\%b2.%3/++2"%,CC2%H2-+%+/-%6,".2*2*\%;E2*32*%.Y"%/$$2%CY%9,[[\%D%+,%51.2"% 3/++2"%92.%Y%E2*+2"%CY%1+%H1*%3$1-%$,662%4+A%2--2"%+"2$$2%,CC% C2"3/2**2*2\%V2*%92.%32"%/$$2%3*4"+2*%1E%H1*\%b2.%[-/"%"255% 52+%3$1-%H1%3$9255%H1*%*,2\%b2.%2"%CY%*/CC2+%+/-%Y%.Y%,E2"%.1+2*%,.%"/*.2%CY%*Y"%H1*A%+"2592%51.2*A%$,662"%4+\%a-,$$2*% 2"%H1-E%Y++2A%H1*%$,662"%*25%52*%-/--2%+"1CC2*A%/%5"233\%b2.%2"% A%32-E%,6%92.%6Y%/**"7662%1+%H1*%32"%5Y"-/.%4+%+",33% 52* %/*+2*32%["4*01".2*\%b2.%32"%/$$2%L/"./++2%62"A%52+ %H1"% 3*1"+%.Y++%+"2%4$2"%4+2*%1+%92.%H1"%32++%3*4"+2*%1E%H2**2\%b2.% $92**2" % 2+ % 3+/$$ % 1E % 5Y"-/. % 316E/++/.H2+\ % B16+/5/. % 6Y % 92.% /**"7662%1+%92.%2"%.-15%H4*%2"%[,"+2\%b2.%H1"%;E2*32*%0,"% 62. % 32-E % / % 0-2"2 % E/54*52"-/.2 % 4$2"\ % ;++2" % 52 % 07"3+2 % +,%."43,662%51.2*2%3Y%2"%C2"3/2**2*2%,CC2%0"1%H1*%$,662"% H926%HE2"%2*23+2%51.\%?1*%3/++2"%,0+2%Y%-232"%/%2*%3+,-\%>,"% +/52*%H,-52"%H1*%CY%625%L"75"2*2%a1"16q3,E\%B2-E%-232"%92.%!1++ % 1E % E/*52*% 1E % V1".1"2+ % V/+WH2--A % 0," % +"2592 %.1*.\ % b2.% -4"2"%6#2%CY%,6%92.%3$1-%+7""2%Y%[237$2%;E2*32*\% &'

22 b2.%ey$*2"%2*%6,".2*%,.%[1"2%e2+a%92.%$92**2"%52+%0"1%52+% 6/*4++2+%92.%3-Y"%,CC%7#*2*2\%b2.%E2+%1+%/%51.%$,662"%52+%+/-% Y%3$92\%G2+%2"%-7"51.\%b2.%EY$*2"%+/5-/.%*,$%+/-%Y%32%1+%;E2*32*% 5"1"%CY%+4"\%G2+%2"%-/++%"/3$#%3/52*%92.%/$$2%E2+%*Y"%H1*%2"% +/-[1$2\%V2*%H1*%2"%,0+2%[,"+2%-2*.2%*Y"%H1"%.Y"%/% \%G2+% 52+%92.%-Y32"%62.%/**%/%-2/-/.H2+2*\%)-1"62*%2"%"2++%E25%3/52*% 1E%57"2*\%a92**2"%1+%92.%0Y"%2+%-/+2%1*01--%1E%C1*/$$A%HE1%,6% $,52*%/$$2%2"%'J'JgA%HE1%,6%H1*%H1"%2*5"2+%52*g%L/"./++2% ["4$2"%Y%+1%+"2++/%32$4*52"%2--2"%2+%6/*4++%07"%3-/$2%1-1"62"% 3-Y" % 32. % CY % 52"3,6 % 52+ % 2" % 02/- % $,52\ % b2. % $92**2" % 3+,"2% 3E2++25"YC2" % 3/-2 % *25,E2" % "#..2*A % H7"2" % -#52* % 1E % 2*% E13$2613$/*%3,6%.Y"\%F2"3/2**2*2%2"%*252\%G2+%3/E2"%3+"/62"% 1E%-#3%/**%62--,6%.-/CC2*2\%^40+2*%2"%+2++A%$92**2"%-26432*%/% 52+%H7#"2%7#2+\%a1*3$92%92.%[1"2%3$1-%.Yg%^Y32%57"2*%,.%H/E2% *7$$2-2*\%a",CC2*%3C2**2"%32.A%92.%.97"%62.%$-1"%+/-%Y%3+/$$2% 0/*."2*2%/%7"2*2%/%+/-02--2%1-1"62*%3-Y"%32.%CY\%V2*%52+%0,"[-/"% 3+/--2\%)-+%3,6%H7"23%2"%52*%6,*,+,*2%["4662*52%-#52*%1E% E13$2613$/*2*\ % b2. %.Y" % 4+ % CY % $97$$2*2+A % 92. % $92**2" % 1--2% *2%/%52+A%YC*2"%$97-23$1C2+\%G2%36Y%0-13$2*2%3+Y"%CY% "2$$2%,.%"15%/%52*%2*2%H#--2*%/%57"2*\%>,"%3/$$2"H2+3%3$#-5% -/3+2"%92.%62.%4+A%3+,CC2"%/$$2%0,"%Y%32%CY%*,2\%L2"%[1"2%+/-% +"2$$2"%,CC%C2"3/2**2*2%*Y"%H1*%$,662"%H926\%D$$2%6/*3+%3Y% [2"%92.%,6%1+%H1*%3,E*2"%3Y%92.%$1*%32%52+%0"1%4+$/$$3C,3+2*% 6/*%/%3+42*\ b2.%[7#2"%62.%,.%$#332"%;e2*32*3%-2cc2"\%b2.%-1"%h2*52*2%.-/%/**%/%52+%+#$$2%hy"2+a%h,-52"%h,52+%,.%32"%/**%/%52+%3,e2*52% &S

23 1*3/$+2+\%BY%3+/$$2"%92.%HY*52*%/**%/%3$9,"+2*\%B2++2"%62.%CY% 3$"2E3%,E2"%H,0+2*2A%C"2332"%62.%6,+%526\%c"/C2"%52*%2*2% HY*52*\ %!1" % C2$20/*.2"2* % / % 64**2*\ % B-/$$2" % /**3/52* % 625% +4*.23C/332*\ % )"62* % 2" % +4*.\ % nc*2" % [4$32*\ % G"1" % 52*% *25,E2"%-Y"2*2\%G2%2"%H1"52A%[1"2%2+%+#*+%-1.%1E%H45%3,6% 52$$2"%643$-2*2\%BY%1**2"-2523%2**%6/*2\%b2.%-2..2"%H,52+% 62--,6%526\%^4$$2"%7#*2*2%,.%$92**2"%-Y"2*2%6,+%$/**2*2\%?1*%H1"%."7**2%[,=2"3H,"+3%625%+#**2%"752%3+"/C2"\%b2.%-1"% 0/*."2*2%.-/%-1*.3%3+"/$$2*\%B2"%CY%61.2*%3,6%-/..2"%H1-E+% [-,++2+\%b2.%3$4--2%2+%7#2[-/$$%7*3$2%1+%92.%E1"%61**A%1+%92.% $4**2%+"2*.2%/**%/%;E2*32*\%;",["2%H1*%625%$97**2+%6/++A% 3C"4+2%62.%32-E%,CC%/%H1*%4+2*%1+%H1*%62"$2+%52+\%b2.%$-/E2"% 1E%;E2*32*A%32++2"%62.%E25%3/52*%1E%H1*A%0Y"%61*7E"2"+%1E% H1*%3$9,"+2*\%a",CC2*%H1*3%2"%E1"6A%H452*%6#$\%b2.%-70+2"%,E2"$",CC2* %,CC %,. % H,-52" % H1* % / % 1"62*2 % 6/*2\ %?,52+ % 2"% +4*.+%,.%01--2"%[1$,E2"%3Y%64**2*%YC*2"%32.\%;E2*32*%.1C2"%,.%52+%"2**2"%[-1*$%3/$$2-%4+%1E%64**2*%H1*3%CY%52*%2*2% 4*52"1"62*%6/*A%+7"$2"%[,"+%3/$$2-2+%625%HY*52*\% <%a1"-a%he/3$2"%92.%/**%/%7"2+%h1*3\%<%my%2"%92.%h2"a%a1"-\% ;E2*32* % C43+2" % ",-/.\ % b2. % -2..2" % H1* % E1"3,6+ % *25 % CY%.4-E2+ % /.92*\ % B2" % CY % 52* % C43+2*52 % $",CC2*A % C-4$$2"% 540+-#32*2 % 4+%0"1%C,32* %,.%+2**2"%526\ %;E2*32* % H1" %2*51% 4*52"[4$32*%CY\%b2.%$1*%/$$2%[ %62.%,6%92.%3$1-%+1% 1E%4*52"[4$32*%2--2"%/$$2\%b2.%H1"%1-5"/%04**2+%H2-+%4+%1E%52+% 52"%625%52+%61**-/.2%$97**3,".1*\%b2.%3#*23%,0+2%61**2*%2"% C2*2"2%625%4*52"[4$32*%CY\%b2.%+2*$2"%,E2"%52+%2*%3+4*5A%3Y% [ "%92.%62.%0,"%Y%5"1%1E%;E2*32*%4*52"[4$32*A%32-E%,6%92.%2"%-/++%/%+E/-\%G2+%6#$2%$97**2+%-/..2"%31662*"4--2+% 3,6 % 2+ % [-7+5#" % / % 2* % 3$,. % 1E % 67"$2[-,*5+ % HY"\ % b2. % -2..2"% &&

24 *232*%*25%/%3$,.2*%,.%+"2$$2"%/**%C43+2*\%;E2*32*%2"%*23+2*% -4$+0"/\%L1"2%2*%3E1$%37+-/.%-4$+%+"2002"%62.%,.%6/**2"%,6% $1"162--A%52*%[-1*52"%32.%625%-4$+2*%1E%"2*+%+7#%,.%3YC2\% b2.%[2.#**2"%y%$-2%1e%62.\%^1"%07"3+%2*%3+",cc%3$-/%*25,e2"% 3$4-52"2*A%3Y%52* %1*5"2A%+"2$$2" %1E%62.%$9,-2*A%3+,002+%2"% 6#$+\%MY%3*,"$2"%;E2*32*A%92.%C"7E2"%Y%5"1%H1*%-/++%,E2"%CY% 3/52*A%62*%52+%*#++2"%/$$2\%?1*%3*,"$2"%[1"2%2*51%62"A%52+% 0,"+32++2" % Y % "2**2 % 3/$$2- % *25,E2" % 52+ % 2*2 % $/**2+ % *Y" % H1*% -/..2"%3-/$\%G2334+2*%2"%H1*%+4*.%,.%92.%."2/2"%/$$2%Y%H,-52% H1*%52"%625%2.*2%$"20+2"\%b2.%"4--2"%H1*%*25%CY%"#..%/.92*\% b2.%6y%[1"2%c1332%cya%+2*$2"%92.a%1+%/$$2%+4*.1%01--2"%[1$,e2"% 92. %.97"g % D$$2 % +2*$2 % CY % 52+ % *YA % *Y % 2" % 92. % H2"\ % V43/$$A% C-4+32-/.%H43$2"%92.%1+%92.%H1"%+1++%625%62.%643/$$\ %G2+%2"% 2*%C-1+2%1E%BH/"-2#%?,"*l %H2"2%/3%+,%-/02A%1*5%1--%+H2%9,#%/+% ["/*.3A%+,%+H2%5"2162"3%1*5%+H2/"%5"2163\%b2.%32++2"%52*%CY\% ;E2*32*%H1"%2+%",63$/C%1E%2+%3+2"2,1*-2..A%L1*.%f%Q-4032*\% b2.%32"%cy%;e2*32*%3,6%-/..2"%*1$2*%cy%.4-e2+\%b2.%.y"%[,"+% +/-%H1*A%+1"%[2*1%H1*3%0"1%HE2"1*5"2A%;E2*32*%H1"%E2"52*3% H1" % 37+2 % % 62* % ;E2*32* % H1" % 37+2 % %,. %.#-52*["4*2% 07++2"\%b2.%$#332"%52*%2*2%0,+3Y-2*A%-2..2"%52*%6,+%1*3/$+2+\% BY%32++2"%92.%62.%62--,6%;E2*32*3%[2*\%b2.%-70+2"%0"16%52+% 2*2%["#3+2+A%E2/2"%52+%/%HY*52*%6/*\%!1"%;E2*32*3%HY*5%,.% C"2332" % 52* % 6,+ % 52+A % 5"1" % 52 % 31662*$" % 0/*."2*2% 4+,E2"%3Y%52%-2..2"%32.%"4*5+%52+A%3Y%[7#2"%92.%62.%*25%,.% $#332"%;E2*32*3%["#3+\%G2+%2"%.-1++A%H1*%H1"%/$$2%2+%2*23+2% HY"3+"Y % CY % ["#3+$1332*\ % b2. % 32++2" % 62. %,CC % /.92*A % C4++2"% ["#3+2+%+/-[1$2%/%[Hr2*A%-2..2"%62.%,E2"%;E2*32*%,.%$92**2"% H2-2%$",CC2*%H1*3%6,+%6/*\%b2.%$#332"%-2CC2*2%H1*3%/.92*\% &K

25 G2%2"%3E1-2A%-1"%+4*.23C/332*%.-/%-1*.3%,E2"-2CC2*%3Y%52*%[-/"% 6#$%,.%.-1++\ %BY% -2..2"%92.%62.%E25 %3/52* %1E %H1*A%52**2%.1*.2*%+"2$$2"%92.%H1*%H1"5+%/%1"62*%3Y%H1*%[-/"%-/..2*52%/% 3+1[/-+%3/52-2/2A%+1"%52*%2*2%HY*52*%,.%H,-52"%52*%/%6/*\%% MY"%92.%EY$*2"%2"%$-,$$2*%*23+2*%026\%G2+%[2.#**2"%1--2"252% Y%[-/%-#3+\%;+%."Y-/.%-#3%-2..2"%32.%3$"Y++%/**,E2"%/%",662+\%b2.% "2/32" % 62. % 0,"3/$+/.\ % B2" % CY % ;E2*32*A % H1* % 3,E2" % 0,"+31++% +4*.+\%b2.%$-2"%CY%62.%$9,-2*\%G2*%2*2%3+"76C2*%H1"%3$-/55% *25\%b2.%+"2$$2"%52*%,CC%/.92*\%b2.%"4--2"%;E2*32*%*25%CY% "#..\ % G2+ % 2" % 3+"/C2" % 1E % 613W1"1 % CY % ;E2*32*3 % 3$4-52"\ % b2.% +7"$2"%526%E2$$%625%2*%0-/$%1E%$9,-2*\%BY%0/**2"%92.%;E2*32*3% [,=2"3H,"+3A%52+%.Y"%-2++%Y%+1%52*%CYA%[4$32*2%,.3Y\%G2%[1"2% 3$-/" %,E2" % H,0+2*2\ % G1 % 2" % 52+ % E2""2 % 625 % -/*3$9,"+2* % 4+2*% $*1CC2"\ % >7"3+ %,E2" % H,52+A %,. % 3Y % 6Y % 92. % 0Y % 1"62*2 % /** % /% 3$9,"+2%2"62*2\%G2+%2"%/$$2%-2++\%b2.%+1"%52*%H7#"2%1"62*%,.% C4++2" % 52* % /**A % 4+",-/. % HE," % 6#2 % 2* % 1"6 % $1* % E2/2\ % G2*% E2*3+"2 %$92**23A %1E%2*%2--2"%1**2* %."4**A%*,2 %-2++2"2\%b2.% 3$1-%+/-%Y%C4++2%52*%/**A%62*%3Y%"7"2"%;E2*32*%CY%32.\%b2.% 3-/CC2"%1"62*%,.%3C"2++2"%,CC\%B2"%*25%CY%;E2*32*A%3,6%3*4"% 32.%,E2"%CY%3/52*\%G2+%2"%464-/.%Y%0Y%52*%E2*3+"2%1"62*%/**% *Y\%b2.%[-/"%3+Y2*52%3,6%0",332+%013+%4+2*%Y%E/+2%HE1%92.%3$1-%.97"2\%b2.%6Y%4+%H2"/0"1%+2*$2"%92.\%b2.%6Y%$,662%62.%4+%07"% ;E2*32* % EY$*2"\ % b2. % +1" % [1.2* % 6/*A % [-Y32" % 4+ % 1--2% -1E2*52--#32*2%,.%3-2*.2"%526%*25%/%52*\%G2+%0Y"%/$$2%H92-C2% 1+%3/-$20,"2+%[-/"%04--+%1E%3+21"/*\%b2.%H1"%/$$2%+/5%Y%E2*+2%CY%1+% -#32*2%3$1-%+7"$2\%BY%+1"%92.%W5s2*%4+%1E%3C/--2"2*%,.%3$"4"%1E% 1*-2..2+\%b2.%$13+2"%2+%0,"+%[-/$$%CY%;E2*32*%2*%3/3+2%.1*.A% b2. % 3C"/*.2" % 6,+ % 4+.1*.357"2*A % 0/**2" % 0"16 % *7$$2-2* %,.% &O

26 -Y32" % 52* %,CC\ % BY % " % 92. % 4+ %,. % -Y32" % 0,"+ % /.92*\ % b2.% 3C"/*.2"%.92**,6%0,1922*%,.%$,662"%62.%4+%CY%.1+2*A%3*4"% 62. % 6,+ % ;$"2H1.2* % +2""1332-2/-/.H2+2" % 3,6 % 0," % Y % 0,"3/$"2% 5162*%/%+"2592\%?4*%07-.2"%625\%D%6,".2*-#32+%6/**2"%H4*%,6%2*%H2$3\% a-,$$2* % +/ % 3,E*2" % ;E2*32*\ %?1* % 3,E*2" % "2++ % E25 % 3/52* % 1E% $97-23$1C2+%CY%$97$$2*2+\%b2.%3/++2"%$-1"%/%52*%*#2%3/-$2$9,-2*% -/++%[1$%.1"5/*2*%/%3+42*\%G2+%2"%+,%51.2"%3/52*%3/3+\%;++2"% 07"3+2%.1*.2*%5",%92.%1--2"252%*23+2%$E2-5A%4**3$#-5+2%62.% 625 % 1+ % 92. % /$$2 % E/33+2 % HE/-$2* % 1E % 52 % 1*5"2 % 0-13$2*2 % 3,6% H1552%B,["/-%/%32.\%)+%92.%H1552%6Y++2+%092"*2%0-2"2%,6%92.% 3$4--2%0Y%092"*2+%52*%"/$+/.2%,.%1+%;E2*32*%.1"1*+2"+%H1552% 62"$2+%52+\%V2*%52+%E1"%[1"2%2*%4**3$#-5*/*.\%b2.%H1552% * % 4+",-/. % 0-1$3\ % b2. % 3Y % ;E2*32* %.Y % CY % $,*+,"2+% 6,".2*2*%2++2"A%62*%1--2"252%31662%$E2-5%3Y%92.%H1*%3/.2% 31662*%E25%3/52*%1E%3,012*%/%3+42*\%b2.%H1"%*Y%5,C2+%*25% ;E2*32*%+"2%.1*.2"A%HE2"%.1*.%H1"%92.%+2*$+%1+%52++2%2"%52*% 3/3+2\%V2*%/%51.%2"%52+%E/"$2-/.%1[3,-4++%3/3+2%.1*.A%92.%$1*% /$$2%+1%0-2"2%"/3/$,2"A%H1*%3$97**2"%1+%*,2%2"%.1-+\ b2.%-/3+2"%62.%/**a%h1"%+1++%625%62.%-#3%/%51.%,.3y\%g2% 540+2"%E1*/-92\%b2.%+2**2"%526%,.%32++2"%CY%52*%C-1+2*%92.% 1--+/5%32++2"%CYA%BH/"-2#%?,"*A%92.%2-3$2"%52*%C-1+2*\%b2.%$-2"% 1E%;E2*32*A%C-1..%0,"%C-1..\%MYA%*Y"%92.%H1"%[-/++%E1*5+%+/-% H1*A%3Y%3#*23%92.%H1*%2"%E1$"23+%4+2*%4*52"[4$32\%b2.%+1"%1E% 62.%+"431A%$9,-2*%[2H,-52"%92.%CYA%,.%3+"76C2*2A%92.%32++2"% 62.%,CCY%;E2*32*\%L7#2"%62.%0"16%,.%$#332"%64**2*%H1*3\% ^2..2"%7"2+%/**+/-%*232*%,.%-#++2"%+/-%C43+2*\%B*4"%62.%/.92*%,.%32"%CY%1*3/$+2+A%92.%$92**2"%HE2"%52+1-9%/%52+%*Y\%BY%3$92"% &X

27 52+%*,2A%52+%3$92"%52+%3,6%/$$2%4*52"%*,2*%,63+2*5/.H2+%6Y% 3$92\ % ;E2*32* % 0Y" % 3+Yt % b2. % 32" % C-4+32-/. % "2++ % /** % / % 2+ % C1"% [-Y."7**2 % 7#*2\ % b2. % 3$E2++2" % [1$,E2"A % 62* % H1* %."/C2"% HY*5-2552*2%6/*2%-#*$91C+\% <%b2.m[2$-1.2"a%92.m92.m <%b1g%;e2*32*%32"%"2++%cy%62. <%b2.%62*+2%/$$2%y< <%G4%2"%$-1"%,E2"%1+%52++2%$4**2%[-/++%01"-/.g <%b1 <%;*%$1+13+",02g <%b1 <%b1 <%]2-g <%b2.%h1552%+2*$+%ym%ym ;E2*32*%3*4"%,33A%C"2332"%H2*52*2%6/*2%*25%/%.4-E2+%,.% -2..2"%32. %,E2"%62.A%H1*%5"1"%,CC %$9,-2*%+/-%,E2"%H,0+2*2% 625%52+%2*2%$*22+\% <%b1a%0"7$2*%b7".2*32*a%he1%h1552%54%+2*$+g?1*%0,"37$2"%y%+"2*.2%/**%/%62.a%62*%92.%2"%/$$2%ey+%*,$% <%b2.%3$4--2%[1"2m%he1%012*%3$1-%92.%3/a%+2*$2"%92.a%he1% 012*%3$1-%92.%3/\?1*%3C#++2"%/%HY*52*A%.*/"%/**%$97**2+%3/++%625%3C#++%,.% +"2*.2"%/**%/%62. <%b2.%$1*%01$+/3$%[-/%."1e/5 <%G4%2"%/$$2%6,"3,6 <%G2+%2"%01$+/3$%/$$2%54%H2--2" &U

28 <%b1h1a%,.%h2"2++2"%3$4--2%54%h,-52%52.%+/-%+/++/*.a%3+2662"% 52+g b2.%[-/"%e1"6%/%1*3/$+2+\ <%]2-m92.mE2-m ;E2*32*%[2.#**2"%Y%[2E2.2%32.%31$+2A%H1*%[7#2"%32.%0,"%Y% $#332%62.A%92.%3*4"%1*3/$+2+%[,"+\ <%b1h1a%$#332%e/-%54%[1"2%*y"%92.%2"%/%04--%*1"$,32a%h1"%54% 1E2"39,*%6,+%-2E2*52%62**23$2"\ <%G4%3$1-%[1"2%6,"2%52.%CY%6/*%[2$,3+*/*. <%b1a%92.%e/-%3/%1+%54%h1"%6,"2+%52.%*,$3y%-2*.2%cy%6/*a%92.% 3#*23%54%3$1-%$-2%1E%52.%$9,-2* <%?E1%,6%92.%*2$+2"g <%G1%$1*%92.%H92-C2%52.\ <%b2.%3$1-%h1%cy%62.%$9,-2*a%0,"3+y"%54%52+\ <%G2*%3$1-%1EA%E/-%54%92.%3$1-%"/E2%52*%1E%52.g <%M2/A%52*%2"%01$+/3$%*#A%92.%H1"%$97C+%52*%3C23/2-+%0,"%<% <%BC23/2-+%0,"g <%>,"m%0,"a%/5/,+%+2*$2"%92.a%92.%h1"%9,%01$+/3$%$97c+%52*%0,"% /%$E2-5\ <%G1%3#*23%92.%54%$1*%+1%52*%1E%0,"%62.%,.3Y\ <%G2+%.Y"%/$$2\ <%?E,"0,"%/$$2g <%b2.%2"% *%c2*2"2%625%$9,-2*%cy\ <%B/2"%HE26g <%b2.%3/2"%52+ ;E2*32*%3+"2$$2"%4+%H7#"2%1"6A%YC*2"%2*%$97$$2*3$400A%+1"% 4+%2*%31$3A%$-/CC2"%,CC%$9,-2*%6/*%0,"1*\ <%`,_\ <%D$$2%.97"%*1""%1E%62.\ <%G2+%.97"%92.%/$$2%H2--2"\ &(

29 BY%$-/CC2"%H1*%,E2"%[H2*%6/*%625%31$32*A%."/C2"%52+%2*2% ["#3+2+\% <%D$$2%.97"%52+%o%2"%54%3*/--\ ;E2*32*%3+,CC2"A%32"%CY%62.\ <%B2%H2"A%92.%3$1-%-/..2%H2-+%3+/--2 <%b2.%<% <%?7"%*Y%H2"A%HE1%H2+2"%54%[,"+32++%0"1%b7".2*32*g <%L21\ <%?7"%*Y%H2"A%L21A%52++2%E1"%/$$2%1$$4"1+%C-1*-1.+A%3Y**%0"1% 6/++%3+Y3+25A%62*%*Y"%E/%*Y%2"%H2"%3Y%$1*%E/%9,m%91A%HE1%3$1-% 61*%3/gA%.97"2%52+%[23+2% 4+%1E%3/+4139,*2*A%2--2"A%HE1%3#*23% 54g <%M12%o%92.A%92.m <%B$1-%92.%-/..2%H2-+%3+/--2g <%;HHm <%^1+2%3,6%,6%92.%3,E2"g G2+%[-/"%2*%-1*.%3+/--H2+\ <%G2+%H,-52"%1+%54%-4$$2"%7#*2*2A%3/2"%92.% b2.%h1"%$13+2+%$/$$2"+2*\%b2.%$4**2%9,%/%0,"%32.%./++%52*%[,"+a% 62*%92.%$13+2+%52*%/3+252*\%BY%H1"%92.%$97C+%62.%C2"3/2**2"\% G2%.16-2%.1"5/*2*2%H1"%92.%["2++2+%31662*%,.%-1.+%*252"3+%/% 3$1C2+%CY%3,E2",662+\%G2**2%4$2*%H1"%92.%[1"2%+1++%2*%H1-E% ]/E1-\%b2.%3$1-%+1%02"/2%*YA%+"2%4$2"A%/%2*%1E%526%3$1-%92.%"2/32% +/- %!/3E/-52-2/2 % / % G1*61"$\ % b2. % 3$1- % [, % CY % 2+ % % C2*39,*1+%625%3+,"2%E/*542"%HE,"%52%32"E2"2"%51*3$%0",$,3+% HE2"%6,".2*\%b2.%H1"%+1++%625%62.%0-2"2%[7$2"A%2*%1E%526% H1"%92.%/$$2%-23+%07"\%%b2.%-/$2"%3+"2*52*2%52"A%52%2"%0/*2%Y%.Y% &N

30 CY%32-E%,6%52+%/$$2%2"%3Y%E1"6+%CY%52**2%+/52*%1E%Y"2+\%)E%,.% +/-%-Y32"%92.%62.%/**%H,3%;E2*32*A%2++2"%1+%H1*%H1"%-1.+%32.A% 92. % H1" % 0,"+31++ % *7$-2" % +/- % -2/-/.H2+2*\ % G1 % 32++2" % 92. % 62.% *252"3+%CY%32*.2*%,.%32"%CY%*Y"%H1*%3,E2"\%G2+%H2*52"%1+%92.% +1"%1E%H1*%5#*2*%,.%3+"#$2"%H1*%,E2"%61.2*A%2--2"%-2..2"% 07++2*2%H1*3%6,+%1*3/$+2+\%b2.%E2+%1+%H1*%2"%EY$2*A%2.2*+-/.\%?2"%2*%*1++%$-2552%92.%1E%62.%,.%31++2%92.%62.%,CCY%H1*A% C-1*+2+%0,+3Y-2*2%*25%/%615"1332*\% < % G2+ % 2" % E1*3$2-/. % Y % -1+2 % 3,6 %,6 % 92. % 3,E2" % *YA % HE/3$2+% ;E2*32*\ <%L1"2%-4$$%7#*2*2A%HE/3$2+%92.\ &J

31 K'

32 82[2$$1%L",=%^/1[7 >75+%SJ(N!",637 L",=\-/1[,d$4-+1\*, G"161 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $3+%o%2*%1"[2/53+/++2-!8QMG bq?)mm; )VIMG b,h1**2%,.%!",*5%2"%373$2*\%g2%[,"%31662*\%!",*5%3/++2"%/% "4--23+,-\ % ^2/-/.H2+2* % H1" % 4+3/$+ %,E2" % [#2*\ % G2* % -/..2" % /% 7E2"3+2%2+1392%/%2+% %H43\%D%3+42*%2"%52+%2+%E/*54%4+%6,+% [#2*A % 2* % 3,01A % 2+ % [,"5 %,. % 2+ % [152$1"\ % FY % E2..2*2 % H2*.2"% [/-52"%1E%b,H1**2\%>"1%E/*542+%$1*%61*%32%.1+2*2%*252*0,"\% G2+%[2.#**2"%Y%3*7\%?1"%*,2*%07"3+%$,662+%/**A%3Y%[-/"%52%CY% 3W2*2*\ % D*.2* % 3W2*23$/0+\ %!",*5 % 3/++2" % 623+ % 0,"1* % E/*542+A% b,h1**2%3+2--2"%!",*5\%]13$2"%!",*5\%a-2"%cy%!",*5\% KS

33 !"#$#%&!",*5%3/++2"%/%2*%"4--23+,-\%84--2"%52*%"4*5+%/%",662+%/%2+%013+% 67*3+2"%62*3%H1*%C"1+2"\%b,H1**2%2"%CY%3W2*2*A%62*%52%H1"% /$$2%$,*+1$+\%?4*%3+Y"%625%"#..2*%+/-%[1$%CY%3W2*2*%,.%.97"% [2E2.2-32"\%F"/*+2-#52"\%b,H1**2%3+Y"%[7#5%,E2"%C"/*+2"2*\ G2+%"/*.2"%CY%57"2*\%!",*5%3/++2"%,.%32"%"2++%0"26\%G2+%"/*.2" % H1"52"2A%!",*5%.97"%/*.2*+/*.\%F1432\ '()*+?E2"%6,".2*%EY$*2"%92.%1E%54"/*.%0"1%C"/*+2"2*A%H4*%C"/*+2"% 4+%[/-52"\%B1662%$-,$$23-2++\%?4*%$1*%C"/*+2%-2*.2%,.%H4*% $1*%C"/*+2%$,"+\%MY"%H4*%C"/*+2"%-2*.2%2"%H4*%/%5Y"-/.%H467"\% b2.%e2+%1+%2++2"%c"/*+2"2*%3y%$,662"%h4*\%b2.%h7"2"%*y"%h4*% EY$*2"A%H4*%EY$*2"%31662*%625%C"/*+2"2*A%*Y"%H4*%EY$*2"% 3+1"+2"%C"/*+2"2*\%B1662%$-,$$23-2++\% b,h1**2%",c2"\!",*5\,)-.**/ b,h1**2\ '()*+ b,h1**2%.y"%0"26%cy%3w2*2*\ D$$2%0",$,3+g '()*+ K&

34 M2E2"\,)-.**/ M2E2"%2*5/*.%3+,"#\ '()*+ b,h1**2%.y"%[1$%cy%3w2*2*%3+,cc2"%/%0"#3\!",*5%"4--2" %[,"+ %+/- %E/*542+ %,.%[-/"% 3/++2*52%Y%32 %4+\%?1* % "4--2"% %2*%.1*.%+/-%/% %31662%67*3+2"\%b,H1**2%.Y"%0"26%CY % 3W2*2*\,)-.**/ b2.%+","%/$$2%92.%,"$2"%y%5"1%/%51.a%92.%"/*.2"%,.%3/2"%1+%92.%2"% 3#$\ B+1$$1"3%b,H1**2\ '()*+ b2.%.y"%,.%-2..2"%62.\?1"%/$$2%3,e2+%/%*1++\,)-.**/ b2.%h7"+2%52+\ '()*+,)-.**/ G4%H1"%E2"52*3%[23+2%H7"32-A%3,6%H7"2"%1+%*,2*%/$$2%3,E2"A% 54A%!",*5\ KK

35 '()*+ G4%2"%361"+A%54A%b,H1**2\%B61"+%,.%$-,$\,)-.**/ G4A%!",*5A%54%YC*2"%HE/3%*,2*%"/*.2"%CYg%?E/3%*,2*%$,662"% H/+%,.%"/*.2"%CY%*Y"%92.%2"%[,"+2A%54%YC*2"%57"1%51g%!",*5A%54% 3$97**2"%1+%54%6Y%YC*2%57"1g L1"2%+/-%52.A%b,H1**2\ '()*+,)-.**/ M2/A%!",*5A%54%YC*2"%*Y"%52+%"/*.2"%CYA%,.%54%3/2"%0"1%+/-%62.\ G2+%2"%[1"2%54%3,6%"/*.2"%CY\ '()*+,)-.**/ b1a%62*%he/3%52+%2"%*,2*%1*5"2a%3y%yc*2"%54\ b2.%3$1-%4+%/%$e2-5\ V2*%E/%3$4--2%9,m '()*+,)-.**/ b1a%92.%e2+%52+a%92.%+"2*.2"%[1"2%y%$,662%62.%-/++%4+a%!",*5\% '()*+ G2+%2"%0/*+%*Y"%E/%2"%H2"A%b,H1**2\ KO

36 b1\,)-.**/ '()*+ ;*%6,".2*%3Y%EY$*2"%92.%,.%54%2"%[,"+2\%b2.%-2+2"%2++2"%52.%,.%$1*%/$$2%0/**2%52.\\\!",*5t,)-.**/ b,h1**2\ '()*+,)-.**/ b2.%$,662"%+/-%y%5"1%4+%/%$e2-5\!",*5%[7#2"%32.%0"26%/%3+,-2*\%b,h1**2%.y"%[,"+%,.%c"7e2"%y % -70+2%H16%,CC\,)-.**/ B-4++%625%52+A%92.%H1+2"%1+%54%.97"%52+\%B-4++%625%52+\%b2.%$1*% -1.2%2*%$1$2A%2*%2C-2$1$2A%92.%-1.2"%52*%*YA%3Y%3C/32"%E/%07"% H2-2%51.2*%,.%[1"2%3C/32%$1$2%,.%32%CY%[/-52"\%G4A%!",*5A%$1*% /$$2%54%[-/%625g%L1"2%[-/%625%4+%2*%-/+2*%+4"g M2/\ '()*+ KX

37 ,)-.**/ % */$$2"A % 52 % 32" % CY % HE2"1*5"2\ % b,h1**2 %.Y" % "4*5+ % /% -2/-/.H2+2*%,.%32"%CY%+/*.%A%H4*%32++2"%32.%*25\%!",*5%"4--2"% "4*5+\%?E/-2-73+A%67"$+\!",*5%[2.#**2"%Y%C"1+2A%62*%/$$2%+/-%b,H1**2\%?4*%2"%52"A% 62*%H7"2"%/$$2%CY%07"%CY%3-4++2*\ G2+%E1"%2*%$E/**2\% '()*+ ^2" ;--2"%2*%92*+2A%3,6%92.%3#*+23%1+%92.%H1552%32++%07"\%G2+%E1"% /$$2%62*+%3,6%2+%392$$2+"/$3A%52+%1+%92.%31%52+A%2*%31**H2+\% b2.%h1552%32++%h2**2%07"a%h4*%$4**2%h1%3/++2+%e25%3/52*%1e% 62.%CY%2*%$10ZA%2--2"%.Y++%0,"[/%62.%CY%.1+1\%;+%7#2[-/$$%*,2% $92*+2%/.92*\%b2.%H1"%-4$+2+%52.%07"\%?1"%/$$2%92.%$92*+%-4$+2*% 1E%52.%07"A%52+%E1"%52+%92.%[4"52%31.+\%?4*%3,-.+2%[/-52"%CY% 57"2*2\%L/-52"%1E%H4*52"%,.%$1++2"\%;+%[/-52%E1"%1E%2*%H4*5% E25%2*%0,33\%b2.%$97C+2%1--2A%*Y%-/..2"%52%/%2*%3$400\%b2.%["4$2"% Y % +1 % 526 % 0"26A % 3+"#$2 %,E2" % 52* % % 0-1+2*\ %?4* % 6Y % H1% 3C"1#2+%526%625%*,2A%2*%3-1.3%-1$$A%0,"%52%H1"%/$$2%2*%"4%,E2"0-1+2A%52%2"%H2-+%.-1++2\%B$4--2%92.%H2*.+%2+%1E%526%,CCA% 52+%/%+"1CC1%2--2"%CY%$97$$2*2+A%62*%51%6Y++2%92.%"1662%52+% /**%3Y%52+%/$$2%[-2%04--+%1E%02++\ KU

38 '()*+ B$1-%92.%H2*.2%526%,CCA%b,H1**2g%?2*.2%,CC%[/-52*2%6/*2\,)-.**/ G4%H2*.2"%526%,CC%HE/3%54%E/-A%!",*5A%52+%H1"%92.%31.+%H2-2% +/52*\ B#*23%54%52%2"%0/*2g '()*+ b1\,)-.**/ '()*+ b2.%3$1-%$97c2%2*%h4*5%+/-%52.a%b,h1**2\%;*%0/*%h4*5\ b2.%e2+%/$$2m,)-.**/ G2+%3/2"%54%1--+/5\ '()*+?E1%2"%52+A%!",*5g,)-.**/ '()*+ G2+%2"%*,2%3,6%2"%3Y%"1"+%625%52.A%b,H1**2\%,)-.**/ b2.%+"2*.2"%[1"2%y%c43+2%-/++a%3$97**2"%54\%f43+2\ K(

39 '()*+ a1*%54%/$$2%0,"+2--2%,6%h4*52*a%b,h1**2g b,h1**2%3*1$$2"a%62*%/$$2%"2++%+/-%[","2*a%62"%4+%/%-40+2*\%!",*5%32"%/$$2%cy%h2**2\,)-.**/ b2.%["4$+2%y%3+y%0,"1*%3c2/-2+%51%92.%e1"%-/+2*a%92.%+e/-+2%1-5"/% CY%1+%92.%E1"%52"A%1+%52+%E1"%62.%92.%3Y\%MY%+E/-2"%92.A%92.%32"% 62.%/%3C2/-2+%,.%+E/-2"%CY%HE26%52+%2"%92.%32"\%MY%+1"%92.% [/-52" % 1E % 62. % 32-E\ % MY % +1" % 92. % [/-52" % 1E % 62. % 32-E % 625% 5/./+1-$162"12+%6/++%HE2"%6,".2*\%b2.%C"7E2"%Y%32%H2-+%E1*-/.% 4+A%+"2$$2"%64**2*%-/++%,CC%CY%2*2%3/52*\%%FY%[/-52+%3+Y"%92.% H2-+%/%",\%b2.%+1"%[/-52"%1E%62.%32-E%,.%-2+2"\%B+452"2"%52+\%MY"% 92.%/$$2%2"%0,"*7#5A%HY"2+%3,6%-/..2"%02/-%2--2"%1+%92.%0Y"%"752% 7#*2A%+1"%92.%2+%*#++\%b2.%-2..2"%62.%CY%32*.1%,.%E2*+2"%CY%1+% 52+ % 3$1- % C"/*+23 % 4+A % E2*+2"\ % G2+ % 2" % 3,6 % 2$3+"263C,"+A% 3C2**/*.2*%,6%HE,"51*%52+%$,662"%+/-%Y%[-/\%G2+%0,"1*5"2"% 32.%1--+/5%0"1%HE,"51*%52+%2"%CY%$162"12+%+/-%52+%[-/"%C"/*+2+% 4+\%G2+%/""/+2"2"%62.%1+%52+%/$$2%2"%H2-+%-/$+A%62*%52+%2"%52+% % 92. % $,662"\ % G2+ % % 92. % $,662"\ %?2-2% E2..2*%2"%52$$2+%1E%526\%L/-52"%0"1%HE2"%6,".2*%/%+,%Y"\%?1*% H1"%1-5"/%$,662*+2"+%526\% b2. %+1" % [/-52 %1E % 62. % 32-E % 2*%6,".2*A % 62* % 92. %2" % /$$2 % CY% [/-52+\%^40+%,.%E2..2*%[1$%625%[/-52*2%CY\ ]/%H1"%52+%0/*+\ '()*+ KN

40 D$$2%1--+/5\,)-.**/ b2.%h1"%52+%1--+/5%["1\ '()*+ b1\%,)-.**/ '()*+ )-+%2"%3Y%"1"+%0,"%+/52*A%52+%2"%3,6%,6%-4$+2*2%2"%3+2"$2"2\% V2"$2"%54%52+g,)-.**/ G2+%2"%/*.2*+/*.A%!",*5A%52+%2"%[1"2%3Y%+4*.+%Y%C43+2%H2"%/**2% *,2*%.1*.2"\ '()*+ G4%2"%$-,$A%54A%b,H1**2\%B61"+%,.%$-,$\ b,h1**2 % -2..2" % H,52+ % / % 01*.2+ % +/- %!",*5\ %?1* % 3+"#$2" % CY% H2**2\ b2.%[-/"%h92662\,)-.**/ KJ

41 '()*+ G1%-1.2"%54%/*.2*%3C,"%2++2"%52.A%b,H1**2\%b2.%["4$2"%Y%H7"2% 2++2"%3C,"2*2%5/*2%*Y"%54%.Y"\%b2.%+2--2"%526A%52+%2"%&O%3C,"% 2++2"%52.%*Y"%54%.Y"\ &Og,)-.**/ b1\ '()*+ b2.%3$1-%/$$2%.y\,)-.**/ '()*+ G2+%H1"%[2.#*+%Y%3*7\%?E26%+","%54%52+%2"%3/*2%3C,"%3,6%.Y"% 52"g!",*5%32"%4+%1E%E/*542+\ G2+%2"%67"$2"2%4+2%*Y\% %G2+%2"%2+%3$"Y+1$%4+2*0,"%E/*542+% EY"+\%;*%3+,"%0-1+2\%G2+%2"%$,662+%3*7%CY%52*\%B$#..2[/-52"% CY%+1$2+\%)*3/$+2+%6/++%2"%3+,"+\%b2.%-70+2"%HY*52*A%2*%H1"2% 3,6%H,CC2"%,E2"%H43+1$2+\%b2.%-4"2"%CY%,6%52%3,6%.Y"%*252% CY%E2/2*%$1*%32%52+\%B$#..2*%6/*%CY%H43+1$2+\%b2.%H1"%-#3+%+/-% Y%3$"/E2%*,2%/%3*72*\%L1"2%3$#..2\ b,h1**2 % H1" % "2/3+ % 32. %,CC %,. % 3+Y" %,. % 32" % CY %!",*5\ %?4*% 3*1$$2"%+/-%H16A%62*%H1*%3E1"2"%/$$2\ O'

42 ,)-.**/ E1*-/.%31662*%0,"%2*%.1*.3%3$#-5A%3*1$$2%,6%E1*-/.2%+/*.g '()*+ G4%$-/C+2%HY"2+%5/++%2*%.1*.%0,"5/%54%E1"%3Y%3/*+\%G4%$-/C+2%1E% H2-2%52+%-1*.2%HY"2+\%b2.%[-2%-2/%62.%51\%^2/%62.%0,"5/%54%[-2% 0,"1*5"2+\% b,h1**2%$,662"%0"26%cy%3w2*2*\%b,h1**2%$-1cc2"%!",*5%cy% H,52+\%,)-.**/?E,"0,"%.97"%54%/*.2*+/*.A%!",*5g b2.%3/++2"%,.%32"%4+\ '()*+,)-.**/ a1*%54%/$$2%.97"2%*,2g%l1"2%*,2*%0y%+/*.a%e/%$1*%3+1"+2%/%52+% 36Y\ b2.%$1*%$97c2%52.%2*%h4*5\ '()*+,)-.**/ b2.%,"$2"%/$$2%52++2%h2"%-2*."2\%g4%6ym OS

43 V2*%92.%3/++2"%,.%32"%4+\ '()*+ b2.%62*+2%52+%/$$2%3y**\,)-.**/ '()*+ b2.%3/++2"%,.%32"%4+a%h7"2"%54%/$$2g G4%+2*$2"%1+%92.%/$$2%H1"%*,2%Y%.97"2A%1+%92.%[1"2%3/++2"%H2"\% V2*%92.%H1"%6#2%Y%+2*$2%CY\ b1\,)-.**/ F1432\%!",*5%32"%4+%1E%E/*542+\ '()*+ B2%CY%52*%5161A%*Y%.Y"%H4*%4+%/.92*\%?4*%H1"%.Y++%/**%,.%4+%/% H2-2%51.\%b2.%+","%H4*%H2+2"%;6/-/2A%HE1%+","%54g L1"2%32%CY%H2**2\ '()*+ G4%6Y\\\,)-.**/ O&

44 '()*+ L1"2%2*%.1*.A%32%CY%H2**2\?E,"%2"%52+%61*%0Y"%$97C+%3Y**2%"752%$YC2"g ]2+%54%52+g%!","%54%52*%2"%5#"g%B2%CY%H2**2%51A%[1"2%2*%.1*.\?E1%+","%54%H4*%H2+2"g ;-/*\,)-.**/ '()*+ M2/A%52+%3/2"%54%1--+/5\%G2+%2"%/$$2%1--2%3,6%32"%4+%3,6%1+%52% H2+2"%;-/*\%)61-/2%2--2"%;6/-/2%52+%2"%52+%H4*%H2+2"\%?E1%+","% 54g )61-/2m,)-.**/ b,h1**2%+1"%!",*5%4*52"%1"62*2a%3$/0+2"%[4$32%cy%h16\% b,h1**2%[-/"%3/++2*52%y%32%cy%!",*5\ B$1-%E/%5"1%Y%32%CY%52*%$YC1g,)-.**/ ayc1g '()*+,)-.**/ b2.%+2*$+2%[1"2%1+%54%$4**2%[-/%625%4+%,.%32%cy%52*\ OK

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo

RAPPORT. Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner 2012/41. Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo RAPPORT 2012/41 Samfunns konomiske kostnader av vold i n re relasjoner Ingeborg Rasmussen, Steinar Str m, Sidsel Sverdrup, Haakon Vennemo! !!"#$%'()(*+,-..!"#$%'(%)*#+', -%../0$$"$$+) -%../0$(122+03453675,%281((#9:/(/2"#:+

Detaljer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer

KOMPONENTKODELISTE. Eksempler Eksempler, synonymer A B C D E F G H, synonymer Bærende / Romdannende Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler Innebyggende Innebygde

Detaljer

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013

Tverrfaglig merkesystem for bygninger Revisjonsdato: 15.03.2013 TFM - systemet Systemguppe, synonymer Merknader Systemtabellen er bassert på NS3451, men etter revisjon av NS3451 er det store forskjeller, særlig under hovedgruppe 2. Systemtabellen angir ikke alle ulike

Detaljer

( &)*)+ +,!'-(". ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3". ( 5)*)) +4+%5,!''3".

( &)*)+ +,!'-(. ( 1)*+ + '&,!23. *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)2%,!%3. ( 5)*)) +4+%5,!''3. !" #$% #!"# $%&''$ & ( &)*)+ +,!'-(". "' ( $/*+ + ',!0 ( )*+,,*-'' ( 1)*+ + '&,!23". *./ 0 01 $,,2 $% ( '')*+ + '2 '2 ( * ( )*)) +4)22,!%3". 3,-4--#056,-+7$" 8$+$&$&$"/$,")9,% ( )*)) +4)2%,!%3". 3,-4--#05694,-:%

Detaljer

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med

N!'. 1. - men i forhold til hva de :1.adde ut:-ettet v ar tapl:;l e ::)ma.j4'orsvarsminist;n'en sluttet med Sambandskonoe o 'S f o n e n : SoUs info nasjonsbya mede o dag den 3da 'sov jeoppen fosee aykke fem i NeveomadeDe e ukjempe hade kampe bgg8 sife av ho edvegen meon eve og ieb?yen Goodok e sea ende ske

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Detaljer

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil

Godt språk i UDI. Utlendingsdirektoratets språkprofil Godt språk i UDI Utlendingsdirektoratets språkprofil Språkprofilen er utviklet av Kommunikasjonsstaben i Utlendingsdirektoratet (UDI) i samarbeid med internt språknettverk og Arkitekst AS. Første utgave,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III

INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG III TRANSITTERINGSDOKUMENTER OG ANDRE DOKUMENTER AVSNITT I: Blanketter benyttet som transitteringsdokumenter eller andre dokumenter som beviser varers Fellesskapsstatus (artikkel

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Frittliggende enebolig med garasje

Frittliggende enebolig med garasje VADSØ Gensen 2A Flggende enebolg med gaasje Flggende enebolg med gaasje, belggende Mdbyen med ko avsand l desanlegg, skole sam bymaka/ Fossen nod. Adesse: Gensen 2A Salgsved: k.00.000,byggeå: 952 BTA:

Detaljer

Eiendom Norge Årsrapport 2014

Eiendom Norge Årsrapport 2014 Edo o Åappo 2014 ak fo baj o dba v vl væ d på V ha jo å ha æ dalo d fl D o oaajoløf dpa o fl vk ak o pl -ly vd hdlov baj oppjøfukjo o kk fobd vå lov Lov o dol I 2015 vl v lv Fadpa vå ald fola l Du hold

Detaljer

3995,- 18990,- 1999,- 1999,- 3995,- 2999,A 699,- Velkommen til ny butikk og OPNINGSFEST. ein TV! onsdag 2. november 2011 kl. 9.00 55 LED. stk. stk.

3995,- 18990,- 1999,- 1999,- 3995,- 2999,A 699,- Velkommen til ny butikk og OPNINGSFEST. ein TV! onsdag 2. november 2011 kl. 9.00 55 LED. stk. stk. D B T K ED n n a pp TV Vn ny g GFET Bch jøap K34 32, h 7 c 6 gahy ajnf + ng gna ana ang UE C 9 7 Eg ED Gjn f TV g Cana Dga Tn Ufag ynn, 7,98 jp j Bøa å apnga n Fjnn chj F HD 92x28 p 2 Hz 3D a nag 2 n 2

Detaljer

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10

Innhold. Innledning...5. 1. Sammendrag...7. 2. Regnskapsanalyse...10 2009 - 2 - Ih Ig...5 1. Smmg...7 2. Rgkpy...10 2.1. Fmå g gug... 10 2.2. Ikmmg g kvk... 11 2.3. Løugfvk... 13 2.4. Bu fu (fø vkvg)... 14 2.5. R g vg... 14 2.6. N fu... 15 2.6.0. Hgm...16 2.7. Ivg g fgbhv...

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015

IS -2 276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 IS-2276 NCMP OG NCSP: KLASSIFIKASJON AV HELSEFAGLIGE PROSEDYRER 2015 Publikasjonens tittel: NCMP og NCSP: Klassifikasjon av helsefaglige prosedyrer 2015 Utgitt: 01/2015 Bestillingsnummer: IS-2276 [fås

Detaljer

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010

INTRATA. Innføring i punktskriftnoter. Del 2. Gunleik Bergrud STATPED SKRIFTSERIE NR 100. Huseby kompetansesenter 2010 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter 2010 STATPED SKRIFTSERIE NR 100 INTRATA Innføring i punktskriftnoter Del 2 Gunleik Bergrud Huseby kompetansesenter STATPED

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen.

K j æ r e n a b o! endringer som skal behandles under generalforsamlingen. K j æ r e n a b o! I 2008 har styret hatt fokus på den vanlige driften og mindre på de større vedlikeholdsprosjektene. Dette skyldes i første rekke store nedbetalinger i Husbanken. Lånene ble tatt opp

Detaljer

Innholdsfortegnelse y S S i k k e r b e h a n d l i n g a v s t r ø m S i k k e r h e t v e d i n s t a l l e r i n g S i k k e r h e t u n d e r r e n g j ø r i n g S p L C D P P l a s s e r i n g I n

Detaljer

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING.

K-SAK 64110. STRATEGI 2020 HELSE MIDT-NORGE RHF. STRATEGI 2015 HELSE SUNNMØRE HF. HØYRING. T' 1 T' 1'Jy \/ Jil EJ Fellessekretariatet HELSE. MDT-RE Saksdok...xt--1 - ottatt: Helse Sunnøre HF Adinistrasjon 6026 ÅLESUD Saksbeh.. J>ZJ Unnt.off. A-1 ki, Saksnr Arki Dykkar ref Ad /sakshandsaar Dato

Detaljer

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN:

SNO. r-oroav FYLKESF0REREN: Stftesen norsk Okkupasjonshstore 2014 kkjt' t nm:r k:j'jfyrar c!t'' ;1a :U:\\'\' T:-;!\ot.'t ~! rkk.' \''';\ p. m~'' t':: 0U kr. :\:\1' dv ~. d j.h.\)':;"!.n~ "k!' 1:.q~:":.1~.~ :\\' ~~S :-;t:t!\'!) ~t'

Detaljer

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010

Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-53/012 Saksbeh/tlf: diverse Dato: 13.8.2010 Styresak 91-2010 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Brev fra ordlandssykehuset HF til

Detaljer

!"#!! !"##$%"&'()*+(+,-!.$&(/#"!"##")!? "01'2"!()*+10+/-!$3&$-!.)()*")+ @.)-2/$8&%!).!A$+./#$5&8&%/&@/!

!#!! !##$%&'()*+(+,-!.$&(/#!##)!? 01'2!()*+10+/-!$3&$-!.)()*)+ @.)-2/$8&%!).!A$+./#$5&8&%/&@/! !!!"#!!!!!!"##$%"&'()*(,-!.$&(/#"!"##")!? "01'2"!()*10/-!$3&$-!.)()*")! @.)-2/$8&%!).!A$./#$5&8&%/&@/!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'!()*!,)-./0/&!#%!1)%&20!3-04)5!,.)&5)-! 6%07#-/&!8!"/$%/&!!9:;:

Detaljer

!"#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,,

!#$%&'()*+,%*-..&)*,/0,12 3 45(+#//,'*$,.6),7#)*,, "#$%&'(&)*$+,&--.,%(,/0122304 "#$%&"'()*+,%"*-.".&)*,/0,12 3 45(+#"//,'*$,.6),7"#)*,, 8.&)79*&,:$+;5++).-?$5&).,9&,@()".$*,@(*A;, B"+($,C.$#6+),C@, "#$%&'()&(*+,&-.. "#$%&'(&)*$+'5 6&--.,%(788+,0122304

Detaljer

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self.

Lrr= r think WHATA WONDERFULL WORLD. ll--=.----- l--- Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, full world. I see bees. l see thenbloom. PTC to my - self. 0) WHT WONDERFULL WORLD ""Ji&?P':'*E'?-Ji',rr, r see bees r+? of l--- green red ro - ses too l see thenbloom lor me and you a"a t r think Lrr= PTC to my - self J ll--=.----- rhal a Won F. G,rr what a Won

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet

INNHOLDSFORTEGNELSE: Arkiv: PA-1189 Vesteraalens Dampskibsselskab Arkivskaper: Vesteraalens Dampskibsselskab. Riksarkivet INNHOLDSFORTEGNELSE: A - FORHANDLINGSPROTOKOLLER FOR STYRENDE ORGANER, 1881-1984...10 B - KOPIBØKER, 1884-1963...11 Ba - KOPIBØKER - GENERELT, 1885-1963...11 Bb - TELEGRAMKOPIBØKER, 1884-1937...25 Bc -

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders.

MEDIEPLAN BYGGMESTEREN FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRANSJEN TEMAPLAN // PRISLISTE LESERUNDERSØKELSE. Foto bygg: Jan Lillebø / www.saunders. MEDIEPLA TEMAPLA // PRISLISTE LESERUDERSØKELSE Foo by: Ja Lllbø / wwwsauso Foo pso: Kaol Sol BYGGMESTERE FAGTIDSSKRIFT FOR BYGGEBRASJE 26 REPORTASJE BYGGMESTERE 01/02-10 STØRRE OPTIMISME Akv bolby va kla

Detaljer

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren.

Å bygge broer. Oslo 19. 21. september 2012. Illustrasjon: Helge Bøe. Bildet er endret i forhold til originalen med tillatelse fra kunstneren. Å by b Ol 19 21 pb 2012 12 l d k f ufd vd lv lu Illuj: Hl Bø Bld d fhld l l d lll f ku 12 l d k f ufd vd lv lu L d h d Hl f Ol dfø Kjæ ll dl på Å by b Vlk l Ol! Tl på kf d ku væ ld f d by å Ol kulull ldl

Detaljer