TR YK K FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TR YK K. 20 07 FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007"

Transkript

1 TR YK K FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007

2 !"#$$%&''( )*+,-,./%0,"%0,"01++2"3+45/2+%/%!",637

3 G2+%H461*/3+/3$2%01$4-+2+ I*/E2"3/+2+2+%/%!",637 J'K(%!",637 DBLM%J(N<N&<J'O&K<((<N P%&''(%>,"01++2"*2 B1+3:%)*/+1%)"/ "%F252"32* B1++%625%L/+3+"216%E2"1%32"/0%S&TSU F1C/":%V4-+/W,C#%N'%.%T%R,-,"/+%&&X%.!"#$$:%!",63C",54$+%)B &

4 >,","5 3,6%"4.2$1332A%,33%32-E%3,6%SK%4-/$2%2..%,.%1*+,-,./2*%,6% 2..2"7"2A % 2--2" % % E/$+/.2 %,. % 3$"/E2 % 1+ % 1*+,-,./2* % 2" % 2+% [/5"1.%+/-%52*%3+,"2A%3+#..2% *%,6%-/++2"1+4"\%D%3+252+A% 3$"/E2" % E/ % 1+ % / % Y"2+ % 3,6 % H1" %.Y++ % H1" % E/ % 3$"2E2+ % 6#2A %,.% 0,"HYC2*+-/.E/3%$,662"%E/%+/-%Y%3$"/E2%62"\%?2"%2"%2+%4+E1-.%1E% 8/-2#\ 8251$39,*2* K

5 D**H,-5 V191%L,H*2%b,H*32*%%%%%3\%%%X 82[2$$1%L",=%^/1[7%%%%%3\%KS a1",-/*2%>-11+1%%%%%3\%u( B431**1%?1CC,*2*%%%%%3\%JS D*.E/-5%?,-E/$%%%%%3\%S'S!,*92%?2-Z*%a1"-32*%%%%%3\%SSS )/*1%R16/--1%a*4+32*%%%%%3\%SKK L2*25/W+2%)\%^/2%%%%%3\%SOK!,"2%^75/*.%%%%%3\%SXX ^1"3%8/WH1"5%Q-32*%%%%%3\%SUJ O

6 V191%L,H*2%b,H*32* >75+%SJ(&!",637 V191[9&''Kd#1H,,\W,6 M,E2--2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ;E2*32* G2%H1"%[#..2+%2*%*#%[-,$$%CY%1*5"2%3/52*%1E%.1+2*A%"2++%,E2"% H432+ % 6/++\ % G2* % [23+Y" % 1E % 32$3 % -2/-/.H2+2" %,. % $1--23% ;$"2H1.2* % +2""1332\ % D%07"3+2% % [,"%;E2*32*\ %;E2*32*3% HY"%2"%+#$+%,.%$"10+/.A%H1*%2"%*1+4"-/.%[-,*5%,.%92.%2"%3/$$2"% CY%1+%H1*%/$$2%H1"%6/3+2+ %2+%2*23+2%HY"3+"Y %3/52*%H1*%E1"% 32$3+2*%Y"%.1662-\%;E2*32*%2"%15E,$1+%,.%5"/E2"%3/++%2.2+% 0/"61A % ;E2*32* % f % R,\ % ;* % 51. % -Y % 52+ % 2+ % ["2E % 0"1% -/$*/*.3$,*+,"2+A%15"2332"+%+/-%;E2*32*A%/%6/*%C,3+$1332\%b2.% H1" % C,3+$1332 % E25 % 3/52* % 1E % ;E2*32* % CY % C,3+$ /E2+% 4+2*0,"%*4662"%SJ\%b2.%+,$%52+%,.%-,+%3,6%/*.2*+/*.\%G2+%+,$% -1*.%+/5%07"%92.%YC*2+%52+\%b2.%-4"+2%CY%,6%92.%3$4--2%"/*.2%CY% H,3%H1*A%3/%1+%52+%-Y%/%C,3+$1332*%6/*%,.%1+%92.%H1552%+1++%52+% /**%E25%2*%02/-+1$2-32\%V2*%92.%,6[ %62.\%;++2"%Y%H1% H1++ % 52+ % / % $97$$2*3$1C2+ %,E2" % $,60#"2* % / %,E2" % 2* % 4$2% [ %92.%62.%0,"%Y%YC*2%52+\%b2.%E/--2%1-5"/%H1%04**2+%4+% HE,"%.1662-%H1*%E1"%2--2"3\%;E2*32*%2"%075+%32$3%Y"%07"%62.A% /%SJU'A%52+%3$4--2%61*%/$$2%+",%*Y"%61*%32"%H1*\%;E2*32*%2"A% X

7 1$$4"1+3,6%92.A%075+%CY%3,662"2*A%62*%H1*%2"%075+%/%-7E2*3% +2.*\%B$1-%61*%+",%13+",-,.2*2%3Y%2"%62**23$2"%075+%/%-7E2*% 2" % 52+ % *,2 % 1**2+ % 625 % $"2C32"\ % G2 % $"1[[2" % "4*5+ %,. % 2"% 62-1*$,-3$2\%G2%-2*.+2"%1--+/5%H926\%>,"%6/++%E25$,662*52% 3Y%3+2662"%52+%/$$2%H2-+A%9,A%9,A%/%,.%0,"%32.A%92.%[,"%/%6/*% 6,"3%.16-2%H43\%b2.%2"%075+%/%52++2%H432+\%BY%51%3+2662"%52+% $1*3$92%1--/$2E2-\%V2*%52*%2.2*+-/.2%."4**2*%+/-%1+%92.%[,"% H2"%2"%1+%92.%H1"%1"E2+%H432+%2++2"%1+%6,"2*%6/*%0-#++2+%+/-% G1*61"$\%G2+%E/-%3/A%92.%H1"%0-#++2+%/**A%62*%92.%$,662"%+/-%Y% 1"E2%52+%*Y"%H4*%57"%3/52*%92.%2"%H2**23%2*23+2%[1"*\% %b2.% $4**2 % +2*$+ % 62. % Y % [, % 2+ % 1**2+ % 3+25\ % F1"/3A % 2--2" % $1*3$92% 8,61\ % b2. % $4**2 % +2*$+ % 62. % 2* % +,CC % -2/-/.H2+ % 625% 4+3/$+ %,E2" % ;/002-+Y"*2+\ % G1 % 3$4--2 % 92. % % C/1*/3+A % 2--2"% $1*3$92%0/,-/*/3+\%b2.%2"%3#$2C-2/2"\ ;E2*32*3%$E/**2"%2"%1--+/5%4*.2\%84*5+% %Y"\%G2%[-/"% [-,*52A%[,"+32++%0"1%^,*2A%H4*%2"%67"$\%^,*2%2"% *%52*% C2*23+2 % 1E % 526\ %?452* % H2**23 % 2" %.#-52* %,. % HY"2+ % 2"% 67"$2["4*+%,.%$,"+\%?4*%2"%52+%61*%$1--2"%C2+/+\%^,*23%7#*2% 2"%61*52-0,"6252%,.%67"$2["4*2\%?4*%2"%H7#3+%2+%C1"%,.% +#E2%Y"%.1662-\%^,*2%["4$2"%1-5"/%36/*$2\%V2*%3Y%+"2*.2"% H4*%/$$2%52+%H2--2"\%>7"%92.%E/33+2%*1E*2+%H2**23%+2*$+2%92.% 62.%1+%H4*%H2+%M4"/1A%2--2"%*,2%/%52*%54"\%V2*%2*%51.%H4*% 3+,%Y%"7$+2%CY%+"1CC2*A%",C+2%;E2*32*%CY%H2**2A%,.%51%$1-+2% H1*%H2**2%^,*2\%^,*2g%+2*$+2%92.\%a1*%*,2%3Y%2$3,+/3$%.Y% V2* % 52+ % 2" % /$$2 % 1E % ;E2*32*\ % V1"/1**2 % 2" % 52* % "1$2% 6,+32+*/*.2*A % H4* % H1" % /$$2 % 2++ % 2*23+2 % 2$3,+/3$ % [2* % /% $",CC2*A%92.%+","%H4*%2"% *+\%V1"/1**2%2"%1--+/5%04--%1E% U

8 36/*$2%,.%3Y%.Y"%H4*%625%C2"-27"25,[[2"\%V1"/1**2%H1"%,0+2% CY%32.%2*%3#-+"1*.%+,CC%/%HE/++%HE,"%52+%3+Y"%3$"2E2+%V1"/1**2% 625 % 3+,"2 % 3,"+2 % [,$3+1E2" %,E2" % C4CC2*2\ % 81*5/A % ;E2*32*% $1-+2 % H2**2 % 52+ % 2* %.1*. % 92. %./$$ % [1$ % 526A % $,662" % /$$2% -2*.2"\%?4*%3+,%2*%51.%CY %+"1CC2* %,.%."Y+%625%2*%-1CC%/% HY*52*\%B/52*%3Y%92.%H2**2%1-5"/%62"\%B+1$$1"3%81*5/\%b2.% H1" % 32++ % [/-52" % 1E % H2**2 % 2++2" % 52+A % / % ;--2A % H4* % 2"% 4*52"+7#36,52--\%BY%2"%52+%2*%92.%/$$2%1*2"%*1E*2+%CYA%H4*% H1" % * % [1"2 % % 52" % 2+% C1" %.1*.2" %,.%51 % H1" % H4*% $,662+ % 32*+ %,. % 5"1++ % +/5-/.\ % G2 % -/.*2" % 1--2 % CY % HE2"1*5"2A% H7#2A%+#**2%,.%[-,*52A%[,"+32++%0"1%^,*2A%3,6 %2"%67"$%,.% $*1C+%2*%32$3+/%H7#\%^,*2%3$/--2"%32.%4+%CY%1*5"2%6Y+2"%,.3YA% H4* %.Y" % 625 % C21W262"$2 % CY % 91$$1 %,. % H1" % 2/ %."7**% %,E2"% 3$4-5"1\ % V1"/1**2 % 2" % 52* % 3,6 % 520/*/+/E+% $,662"%,0+23+A%92.%$1*%0,"%6/++%[1"2%-/E%/$$2%0,"3+Y%1+%H4*A%1E% 1--2A%2"%52*%;E2*32*%E2-.2"%Y%+"2002%623+\%b2.%+","%H4*%2"%2*% [#2*A%,6%/$$2%1**2+%0,"%Y%0Y%2+%.-/6+%1E%;E2*32*\%b2.%E2+%1+% H1*%$,662"%H926%0"1%$,*+,"2+%62--,6%32$3%,.%3#E%2*%.1*.\% G2+%H2*52"%,.3Y%1+%$-,$$2*%[-/"%Y++2%2--2"%*/%07"%H1*%$,662"% H926\%;+%C1"%.1*.2"%H1"%92.%+/-%,.%625%3/++2+%Y%E2*+2+%H2-+%+/-% $-,$$2*%2--2E2%07"%92.%3Y%H1*%$,662%*25,E2"%.1+2*\%?1*%H1"%,0+2%C2"3/2**2*2%*252%*Y"%H1*%2"%[,"+2A%62*%*Y"%;E2*32*% $,662"%H926%+"2$$2"%H1*%526%*23+2*%1--+/5%,CCA%[,"+32++%0"1% *Y"%H1*%H1"%5162[237$A%51%2"%52%3+,"+%32++%*252A%62*%/$$2% 1--+/5\%b2.%H1"%$97C+%62.%*#%$/$$2"+\%G2+%2"%2*%3$/$$2-/.%0/*%2*\% )-+%[-/"%3Y%+#52-/.%,.%3$1"C+%/%52*%,.%3Y%2"%52*%/$$2%3Y%+4*.%Y% H,-52%3,6%52*%.16-2\%G2*%2"%-/+2*%,.%*2++%/%H2*52*2%6/*2\% b2.%-/$2"%3c23/2-+%.,5+%y%32%*y"%;e2*32*%3+y"%cy%$97$$2*2+%,.% (

9 $4++2"%,CC%."7**31$2"\%?1*%3C/32"%6#2%."7**31$2"A%3C23/2-+% +/-%6/551.A%$4++2"%,CC%.4-"7++2"%,.%3h413H\%)E%,.%+/-%$4++2"% H1*%,CC%-7$A%51%[-/"%7#*2*2%"752%,.%H,E*2%,.%3Y%"2**2"%52+% +Y"2" % *25,E2" % $/**2*2 % H1*3\ % ;E2*32* % H1" % $97$$2*[2*$2*% 0,"1*%E/*542*2A%52+ %2"%H2-5/.E/3%3+,"2%E/*542"%/%-2/-/.H2+2*% H1*3A % 52 %.Y" % *23+2* % H2-+ % *25 % +/- %.4-E2+ % / % 3+42*\ %?1* % H1"% E2"52*3%E1$"23+2%4*52"1"62"\%b2.%2-3$2"%Y%32%643$2-3C/--2+%/% 526%*Y"%H1*%$4++2"%,CC%."7**31$2*2\%;E2*32*A%*Y"%H1*%2"% H92662A %.Y" % 1--+/5 % / % -732 % -/*[4$32" %,. % 2* % HE/+ % 2--2" % 3E1"+% -/*3$9,"+2%3,6%H1*%"4--2"%,CC%+/-%1-[42*2\ b2.%h1"%*23+2*% %y%3c/32%2++2"%1+%;e2*32*%$,6%/**%/% -/$2" % % [23+\ % G2+ % 2" % 52/-/. % *Y" % 52% H1-E0",3*2 % % 3C"2$$2" % / % 64**2* % 6/*\ % BY % $97C2" % 92.% 0-2"2%$E1"+-/+2"2%625%$" \%G2+%2"%H2-+%/5/,+/3$%1+%52%/$$2% 32-.2"%0-7+2%/%-/+2"$1"+,*.2"\%b2.%62*2"A%52%32-.2"%51%2--2"3% 1--+/5%1-+%64-/.%1**2+%/%2*%6/--/,*%/**C1$*/*.2"A%3C23/2-+%52% C1$*/*.2*2%HE,"%52+%3+Y"%S%i%02++%2--2"%*23+2*%4+2*%34$$2"\% b2.%h1*5-2"%2+%,.%1**2+%2--2"3%,.3ya%623+%0,"%3#*3%3$#-5\%v2"% 2**%2*%.1*.%H1"%92.%6Y++2+%$13+2%4YC*252%,3+2"A%2--2"%["75% 3,6%H1"%[2.#*+%Y%64.*2\%b2.%H1"%*23+2*% %Y%.Y%4+%CY% $E2-52*2A%[,"+32++%0"1%*Y"%92.%9,[[2"%$E2-53E1$+\%b2.%32++2"%,0+2"2 %,.%,0+2"2 %6,[/-2* %CY % -#5-73A % 62* % 3Y %2" % 52+ % /$$2 % 3Y% 61*.2 % 3,6 % "/*.2" % H2--2"\ % b2. % E/- % /$$2 % 0,"+2--2 % *,2* %,6% ;E2*32*\%b2.%E/-%H1%H1*%0,"%62.%32-E\%)E%,.%+/-%2"%52+%2*%C/*2% 3-/$%1+%;E2*32*%2"%H92662%625%C2"3/2**2*2%+"4$$2+%,CC\%%G2+% 2"%/$$2%52+%1+%92.%H1"%*,2%/%6,+%9,[[2*%6/*\%G2+%.Y"%."2/+%*Y"% 92. % 07"3+ % 2" % 52"\ % b2. % H1" % * %,0+2 % 1*3E1"2+ % 0,"% N

10 625/3/*2*2A%*,2%3,6%YC*2"%41*+2%64-/.H2+2"\%G2+%H2*52"%1+% 92.%+1"%2*%,.%1**2*%]/E1-A%62*%/$$2%3Y%,0+2\%L1"2%0,"%Y%0Y% 3-1CC2%1E\%?2"%,6%51.2*%+,$%92.%K''%6-.%B,["/-%625%62.% H926\%b2.%H1"%32++%1+%;E2*32*%5"/$$2"%M,*/94W2\%b2.%H1"%32++% 52+%/%$/$$2"+2*%6/*A%HE,"51*%H1*%H2--2"%/%6/*5"2%0-13$2"%0"1% 2* % 3+," % 0-13$2\ % BY % 32++2" % H1* % 52 % 36Y % 0-13$2*2 % / % 57"2* % +/-% $97-23$1C2+\%?1*%5"/$$2"%1--+/5%2*%-/+2*%0-13$2%07"%0",$,3+%,.% 07" % H1* % 3C/32" % 2+ % -2++ % $E2-536Y-+/5\ % G2+ % 2" % 3$"4$,"$ % CY% 0-13$2*2\%b2.%32"%1-5"/%1+%;E2*32*%5"/$$2"%$1002A%H1*%5"/$$2"% E1** %,. % 94/W2\ % )E %,. % +/- % 3Y % H2--2" % H1* % % j;e2*32*% MY"%H1*%3$"4"%52*%CY%3Y%3-#*.23%2*%",31%61332%6,+% \% M,*/94/W2*%+1"%H1*%62"%3,6%625/3/*%2--2"%E/+16/*2"\% G2+ % H1" % +1++ % 62. % -1*. % +/5 % Y % 0/**2 % 4+ % HE,"51* % 92. % 3$1-% $,662%62.%/**%+/-%;E2*32*\%V23+2C1"+2*%1E%+/52*%H1"%92.% 07"3+2%92.%E1"%/**2%CY%E1"%1+%92.%$4**2%$*432%2+%-/+2%E/*54%CY% [1$3/52* % 1E % H432+\ % V2* % 92. % 01*+ % 0,"+ % 4+ % 1+ % 52+ % E1" % 0,"% "/3/$1[2-+\%M1[,2*2%/%2+1392*2%,E2"%E/--2%62"$2+%52+\%?4*%/% +"2592%2"% *%1--+/5%H92662\ %G2*%1*5"2%-73*/*.2*A%2*% -73*/*. % 92. % % +",552 % E1" % 464-/.A % *26-/. % Y % 0Y % +1$ % /% b2. % $,6 % +/- % 52* % E25 % Y %,[32"E2"2 % V1"/1**2\ % G2+ % H1" % 32.% *26-/. % 3-/$ % 1+ % *,2* %.1*.2" % *Y" % V1"/1**2 % $,662" % 07"% ;E2*32*%3Y%.Y"%H4*%+/-%C,3+$1332*\%G1%H1"%H4*%625%32.%2*% HE/+%$,*E,-4++%*Y"%H4*%$,662"%+/-[1$2\%]25%/**.1*.357"2*% YC*2"%H4*%1--+/5%$,*E,-4++2*A%+1"%4+%*7$-2"%,.%-Y32"%32.%/**\% V2* % 3,6 %,0+23+ % *Y" % V1"/1**2 % $,662" % 3Y %.Y" % H4* % [1"2% 5/"2$+2 %,. % "/*.2" % CY\ % G2+ % 2" % 32-E31.+ % ;E2*32* % 3,6 % C4++2"% $,*E,-4++2*%/%C,3+$1332*\%G2+%0"#52"%62.%-/++%1+%H1*%/$$2%./"% J

11 V1"/1**2%2.*2%*7$-2"%+/-%-2/-/.H2+2*A%52+%6Y%9,%[2+#%1+%H1*% H,-52"%H2**2%-/++%CY%1E3+1*5A%+",33%1-+\%b2.%H1"%C-1*2"%,6%Y% -1.2%$,C/2"\%b2.%H1"%"2.*2+%4+%1+%52+%+,CC2*%+1"%2*%H1-E%+/62A% 625 % 5",392A %,CC %,. % *25\ % G2+ % E1*3$2-/.2 % H2" % [-/" % Y % YC*2% $,*E,-4++2*%4+2*%Y% %52*\%>/"612+3%-,.,%3+Y"%*26-/.%,CC2%/%52+%E2*3+"2%H97"*2+l%;E2*32*%f%R,\% b2.%3/++2"%cy%6/*%c-133%-/++%[1$%.1"5/*2*%/%3+42*%*y"%92.%32"% ;E2*32*%$,662%6,+%C,3+$1332*\%?1*%H1"%*,2%/%HY*52*\%b2.% +1"%$/$$2"+2* %,.%32"% 1+%52+A%.1*3$2 %"/$+/.A% 2"% 2*%-/+2*%HE/+% $,*E,-4++\%b2.%$92**2"%1+%52+%3+/$$2"%/%61.2*\%D%51.%6Y%92.%."/C2%391*32*\%b2.%E2*+2"%+/-%92.%H1"%32++%;E2*32*%0,"3E/**2%,CC%/%E2.2*%07"%92.%3C"/*.2"%CY%[152+\%b2.%+1"%2*%-#*$91CC% 5439%,.%$-2"%CY%62.%/%"2$,"501"+\%BY%07*2"%92.%HY"2+%07"%92.% 32++2"%52+%/%2*%$-/C2%[1$%CY%H,52+\%b2.%H1"%52+%*23+2*%1--+/5% 3-/$\%a-,$$2*%H1-E%*/%2"%92.%$-1"A%*Y%2"%52+%[1"2%Y%E2*+2%CY%1+% C,3+61**2*%3$1- %$,662\ %b2.%$1*%/$$2%.y%/%c,3+$1332* %07"% H1*%H1"%-2E2"+%C,3+2*A%52+%E/--2%E2$$2%6/3+1*$2\%V/*4++2*2% 3*2.-2"%32.%1E.Y"52A%92.%07-2"%1+%52+%+1"%2*%2E/.H2+%,.%92.% 5"/$$2"%52*%2*2%$,CC2*%625%$1002%2++2"%52*%1*5"2\%b2.%2"% /$$2 % 3C23/2-+ % *2"E73 % 0," % 1+ % V1"/1**2 % 3$1- % $,662A % H4*% $,662"%392-52*%07"%/%0/"2<026%+/52*\%b2.%2"%62"%*2"E73%0,"5/% 92. % 3$1- % CY % 9,[[ % $-,$$2* % +,\ % ]1*-/.E/3 % 2" % C,3+61**2* % H2"% 62--,6%+/%,.%+,-E%2*%.1*.\%V2*%*,2*%.1*.2"%$,662"%H1*% 6#2%32*2"2\%G2+%$1*%01$+/3$%E1"/2"2%E2-5/.\%;*%.1*.%$,6%H1*% $,662 % $97"2*52 % *25 %.1+2*\ % b2. % 3/++2" % [1$ %.1"5/*2* % 625% #++2"91$$1%CY\%BY%3*1"+%H1*%2"%[,"+2%362++2"%92.%4+%57"2*%,.% *25%+/-%C,3+$ /E2+\%b2.%32"%62.%,6$"/*.%07"%92.%3+/$$2"% HY*52*%*25%/%C,3+$1332*%6/*%,.%625%52*%1*5"2%YC*2"%92.% ;E2*32*3%C,3+$1332\%b2.%023+2"%[-/$$2+%CY%6/*%2.2*A%016-2"%/% S'

12 ;E2*32*3%625%HY*52*%2++2"%2*%-/+2*%$,*E,-4++\%?2-5/.E/3%2"% 52+ %[1"2 %2+%[-15%/%+/--2..%+/-%$,*E,-4++2*\%G2+%.97"%1-+%6#2% 2*$-2"2\%b2.%+"2$$2"%52*%-#*$91C+%,CC%,.%-2..2"%52*%31662*% 625%52%1*5"2%["2E2*2%92.%H1"%/%HY*52*\%BY%3$#*52"%92.%62.% /**\%b2.%3/++2"%625%$,*e,-4++2*%0,"1*%62.%cy%[,"52+l%;e2*32*% f%r,a%3+y"%52+%/%e2*3+"2%h97"*2+a%r,--2+3%e2.%*4662"%026\%b2.% 3*4" % 52*A % 52* % 2" % -/6+ % 31662*A % 62* % CY % HE2" % 3/52 %,CC2 % /% H97"*2*2%2"%52+%2+%-/+2%C1"+/%52"%52+%/$$2%2"%$-/3+"2+%/.92*\%b2.% H1" % 2* % 3#-3$1"C % ["2E$*/EA % $92**2" % 1+ % 92. % 3$92-E2" % -/++ % CY% HY*52*%/%52+%92.%-1"%2..2*%.-/%62--,6%52*%43#*-/.2%3C"2$$2*%/% C1C/"2+\% b2.%.y"%/**%/%[4+/$$2*%52"%6/++%h2662-/.2%,cc5"1.%3$1-% 0,"2.YA%5",392*%3+Y"%Y%E2*+2"%CY%#++2"3/52*\%b2.%07-2"%1+%1--2% $1*%32%CY%62.%1+%92.%2"%/%02"5%625%Y%.97"2%*,2%$"/6/*2-+\% V1**2*%[1$%5/3$2*%32"%CY%62.\%b2.%07-2"%2*%+"1*.%+/-%Y%3/%*,2\% 1+ % E/ % H1" % % 31662* % / % 3*1"+ % +, % Y"\ %?1* % E/"$2" % H2-+% 4/*+2"2332"+%/%6/*2%0,"$-1"/*.2"A%."/C2"%[1"2%*7$-2*2%92.%H1"% 04**2+%0"16\%>/*."2*2%2"%*,2*%3+,"2%3,"+2%$-#C2"\%?1*%3*4"% 32.%625%"#..2*%+/-\%B2-E2%3-/C/*.2*%+1"%[1"2%*,2%0Y%6/*4++2"\% <%G2+%[-/"%2++H4*5"252%,.%07"+/%$",*2"A%3/2"%H1*%2++2"%2*% $,"+%3+4*5 b733a%/$$2%62"a%+2*$2"%92.a%0/**2"%0"16%2*%+,h4*5"2-1cc%,.%./"%h1*%52*\ <%B/%62.A%54%-1.2"%/$$2%+/-02-5/.E/3%*7$-2"%3,6%C1332"%CY% 62**23$2"A%92.%H1"%*26-/.%*,2*%92.%3$4--2%-Y3+%,CC\ b2. % H46"2" % -/++ % *2"E73+ % 1E % 6/* % 2.2* % E/++/.H2+\ % V1**2*% +"2$$2"%/$$2%CY%3Y%6#2%3,6%2+%36/-2[Y*5A%H1*%[1"2%32"%CY% 62.%,.%H2E2"%52+%2*2%7#2*["#*2+\ <%b1a%52+%e1"%[1"2%2*m91m\\ SS

13 V1**2*%"2$$2"%0"26%HY*52*%625%E2$3-2C2*.2"\%Q.%07"%92.% 0Y"%+2*$+%62.%,6%3Y%"16-2"%52+%4+%1E%62.\ <%L1"2%[2H,-5%"23+2*\ V1**2*%H2E2"%*Y%[2..2%7#2*["#*\ <%G"/$3A%3/2"%92.%,.%3+#"+2"%4+%1E%0,""2+*/*.2*\% B2$3+/ % % $",*2" % / % 5"/$3\ % D5/,+A % +2*$2" % 92.\ % b2. % H1" % /$$2% 1$$4"1+%C2*.2"%/%,E2"0-,5%H2--2"\%G2+%-Y%[-1*+%1**2+%2+%["2E% 0"1%-Y*2$1332*%/%C,3+2*%/%51.\%Q.%HE26%/%H2-E2+2%2"%52+%3,6% +/C32"%*7$$2-3-/C2"2\%FY%.1+2*%"73$2"%92.%,CC%5",39257"2*%,.% 3$1-%+/-%Y%32++2%62.%/**%51%61**2*%[1$%5/3$2*%$,662"%2++2"% 62.%625%2*%-/+2*%."Y%C,32%/%52%2*,"62%$-#C2*2\% <%B$1-%54%/$$2%H1%*7$-2*2A%",C2"%H1*\ b2.%$92**2"%1+%92.%[-/"%$*1--%"75%/%1*3/$+2+\ ]2- % H92662A % 2++2" % Y % 67#3,662-/. % H1 % -/6+ % 52* % HE/+2% $,*E,-4++2*%/.92*%,.%-2E2"+%52*%/%;E2*32*3%C,3+$1332A%32++2"% 92.%62.%625%2*51%2*%$,CC%$1002%/%E/*542+\%b2.%2"%3$92-E2*\% V/**2"%62.%32-E%CY%1+%92.%2.2*+-/.%/$$2%H1"%.9,"+%*,2%.1-+\%b,A% 9, % 61* % 3$1- % 9, % /$$2 %.Y %"4*5+ %Y %$,C/2"2 % 1*5"2%62**23$2"3% *7$-2"A%62*A%91A%92.%[2H7E2"%9,%/$$2%Y%["4$2%526\%a1*3$92%2"% 52+%*,$%Y%E/+2%1+%92.%$1*%.Y%/**%+/-%;E2*32*%,6%92.%E/-\%b2.% C-4$$2" % 0"16 % 52* % -/--2 %."Y % C,32* % 0"1 % E23$1\ %!1" % 4+ % 52 % +,% *7$-2*2%,.%32"%CY%526\%^2..2"%526%/%HY*52*%6/*A%H,-52"% 526%/**+/-%$/**2+\% < % a1"-a % HE/3$2" % 92. %,. % -2..2" % 52* % 2*2 % *7$$2-2* % 6,+% -2CC2*2\ ;*%6,".2*%*,2*%51.2"%32*2"2%*Y"%92.%3/++2"%Y%*#+2"%4+3/$+2*% 6,+ % ;E2*32*3 % -2/-/.H2+A % 3+,CC2" % C-4+32-/. % 2* % [/- % 0,"1*% ;$"2H1.2*%+2""1332\%G2+%2"%2*%E1"2[/-%/%HE/++A%CY%3/52*2%3+Y"% 52+%B2W4"/+13%625%3+,"2%3,"+2%[,$3+1E2"\%;*%4*/0,"62"+%61**% S&

14 $,662" % 4+A % H1* % +"#$$2" % CY % "/*.21CC1"1+2+ % E25% /**.1*.357"2*%+/-%;$"2H1.2*%+2""1332\%b2.%."/C2"%$/$$2"+2*%,.%*Y"%61**2*%+"#$$2"%CY%$*1CC2*%/.92*%3Y%32"%92.%1+%H1*% "/*.2"%CY%H,3%;E2*32*\%n%012*A%52+%H1552%92.%/$$2%+2*$+%CY\% V1**2* % 2" % 1$$4"1+ % / % 02"5 % 625 % Y %.Y % *Y" % 92. % 32" % ;E2*32*% $,662%3C"/*.2*52%*25%.1+2*\%V1**2*%3+,CC2"%,.%52%H/-32"% CY % HE2"1*5"2 % *252*0," % +"1CC2*\ % b2. % 32" % 526 %.Y % /** % /% [#.*/*.2*\ % ;E2*32* % H1" % 32-E07-.2-/. % +#E2"/1-1"6\ % )--2% +#E2"/1-1"62"%H1"%2*%$,52\%?E1%H92-C2"%E2-%*7$-2"%*Y"%61*% /$$2%$92**2"%$,52*\%Q.%HE,"51*%/%H2-E2+2%3$1-%92.%*,2*3/**2% 0Y%+1$%/%52*\% G2+ % 2" % V1"/1**2 % 3,6 % 32"E2"2" % 62. % -73*/*.2*A % H2-+% 4E2*+2+A % 2* % 2++2"6/551.\ % b2. % 32" % H2**2 % $,662 %.Y2*52% *25,E2" % E2/2*A % 92. % E2+ % 1+ % ;E2*32* % /$$2 % H1" % $,662+ % H926% 2*51\%F2"3/2**2*2%2"%*252A%92.%H1"%/$$2%32++%H1*%+",33%1+%92.% H1"%3/++2+%H2"%3/52*%$-,$$2*%026\%b2.%$92**2"%H2**2%/.92*%CY%.1*.2*\ % V1"/1**2 % E/"$2" % 1--+/5 % 3+"2332+\ % >7++2*2 % +1" % 36Y% 3$"/++A%,.%H4*%32++2"%52*%2*2%0,+2*%0,"1*%52*%1*5"2A%3,6%,6% H4*%.Y"%CY%-/*2\%?4*%H1"%1--+/5%H7#2%H2-2"A%32-E%*Y"%52+%E1"% 3C2/-H,-$2 % / % E/*+2"\ %?4* %.Y" % +/- % /**.1*.2* % / % ;$"2H1.2*% +2""1332-2/-/.H2+2"%,.%"/*.2"%CY\%b2.%-70+2"%$/$$2"+2*\%G2+%2"% +#52-/.%1+%H4*%2"%0,"[1432+%,E2"%1+%/*.2*%3E1"2"%CY%W1--/*.2*\%?4*%"/*.2"%2*%.1*.%+/-\%?4*%H1"%C#*+2+%32.A%H4*%3+Y"%/%2*% 34C2"361"+%$"2601".2+%5"233%625%5162W4+\%B+7E-2++2*2%H1"% 3#-+#**2%H7#2%H2-2"%,.%2"%/%3263$2+%3$/**A%31662%01".2%3,6% 5"2332*A%[1"2%*,2*%+,*2"%67"$2"2\%?Y"2+%2"%31++%,CC%625%52% 623+ % $4*3+02"5/.2 % 3C2**2"\ % >1-3$2 % 5/161*+2" % j.y" % 92. % 4+ % /% 0"1kA%3,662"04.-2"%,.%C2"-2"\%b2.%6Y%/**"7662"%1+%1$$4"1+% *Y % 2" % V1"/1**2 % 2+ % 3#*\ % G2+ % 2" % H2-+ % +#52-/.A % 4+ % 0"1% SK

15 H92662\%?1*%2"%/$$2%52+A%52+%E2+%92.\%?4*%[-/"%3+Y2*52%CY% +"1CC2*\ %G162* %/%0"1%+"2592%$,662"%4+%57"2*\%?4*%32"%4+% 3,6%R"42--1%52%]/--2%625%2*%613$2%1E%C4552"%,.%0,4*51+/,*%/% H1"%2-3$2"2%3,6%;E2*32*\%b2.%32"%52+%/""/+2"2"%V1"/1**2%1+% 5162*%32"%H2**2%3-/$A%+#52-/.%,CC"7"+\%G2+%2"%*,2%625%52%+,% $E/**2*2A%+2*$2"%92.A%52%-/.*2"%CY%HE2"1*5"2\%V1"/1**2%+1"% 6,[/-2*%,CC%0"1%E23$1\%;*%-/+2*%31$%3,6%-/..2"%/%2+%3,"+%2+4/% 625%"75%0-7#2-%/**E2*5/.\%V1"/1**2%0Y"%/$$2%3E1"\%G2+%2"%*Y% +#52-/.%1+%H4*%2"%0"1%32.%1E%"132"/%,.%#56#$2-32\%b2.%E2+%/$$2% HE,"0,"A%62*%92.%0Y"%2*%/*+4/+/E% %1E%1+%92.%6Y%.Y%+/-% 5/+\%G2+%2"%3,6%,6%3$92[*2*%3+Y"%62.%[/%1$$4"1+%/%51.A%0,"% /3+252* % 0," % 6/*2 % 325E1*-/.2 % -,3-/++2 % 1*.,"1 %.2*32"2 %,.% 5,*.2"/[4$32"%3Y%H1"%92.%CY%62.%2*%3E/*25#"%$9,-2%92.%$97C+2% 62.%2"%*,$%/$$2%V1"/1**23%3+/-A%62*%92.%E2+%1+%V1"/1**2%H1"% 2+%7#2%0,"%52+%3,6%$,3+2"%C2*.2"\%c1*3$2%"/$+/.A%52+%2"%3,6%,6%V1"/1**2%32"%62.%0,"%07"3+2%.1*.\ <%G2+%$,662"%1-5"/%+/-%Y%[-/%3,662"%/%Y"A%34$$2"%92.%,.% C"7E2"%Y%E/"$2%-/$2+/-%32-E%,6%92.%62"$2"%1+%92.%H1"%-2643%/% 52+%H7#"2%7#2+\%b2.%0Y"%1--+/5%52+%*Y"%92.%[-/"%*2"E73\%V1"/1**2% 6Y-2"%62.%0"1%+,CC%+/-%+Y\% <%M2/A%$1*%*23+2*%32%3Y**%4+A%H4*%C"7E2"%Y%3$94-2%1+%H4*%2"%,CC"7"+ <%]2+%54A%3/2"%92.%4+2*%Y%1*2%HE,"%,"52*2%$,662"%0"1%<%b2.% 3,6%E1*-/.%,E2"+/5%,.%H1"%.-26+%1+%H1*%01$+/3$%/*E/+2"+2%62.% 4+%CY%6/551.\%?1*%.9,"52%52+%,*351.A%/%51.%2"%52+%0"251.%,.% H1* % H1" %.-26+ % 52+\ %?1HA % 92. % 2" % 3Y % -2/ % 1E % 62** % 3,6 % [1"2% SO

16 +2*$2" % CY % $1""/2"2*\ %G2+ % 2"%/$$2 %52+ % 1+ %92. % /$$2 % E/-%H1 % 2*% $1""/2"2[2E/33+ % 61** % j92. %./" % 9, % 3+"2*.+ % +1++ % 012* % / % 52+A% V1"/1**2%32"%3$2C+/3$%CY%62.A%92.%-1+2"%3,6%,6%92.%/$$2% 62"$2"%52+%,.%0,"+32++2" <%b1%92.a%h400a%54%6y%e/"$2-/.%4**3$#-52a%h2"%[432"%92.%[1"2% 4+ % 625 % C"/E1+-/E2+ % 6/++A % 92. % [-/" % [1"2 % 3Y % 0"43+"2"+\ %?2"% C-1*-2..2"%61*%3/*%5#"2[1"2%+/5A%52+%2"%/$$2%52+%1+%92.%5"/E2"% Y % 3-2*.2" %,6$"/*. % o % 62* % 92. % C"/,"/+2"2" % 01$+/3$ % 6/*A%/%6,+32+*/*.%+/-%H1*A%3,6%1--+/5%[1"2%C"/,"/+2"2"%32.%32-E\% <%G4%2"%/$$2%52*%2*23+2A%3/2"%V1"/1**2%C-4+32-/.A%3Y%.Y"%52+% 2+%32$4*5A%$1*3$92%+,A%<%3,6%H1"%52+%3Y**\ <%G2+%2"%01$+/3$%2*%+"73+A%3/2"%92.%,.%32"%CY%V1"/1**2\%BY% +1"%92.%62.%/%52+\%<%b1A%6/30,"3+Y%62.%"2++m92.%4**2"%52.%9,% /$$2m <%b2.%0,"3+y"a%$,662"%52+%$91c+ V1"/1**2%32"%CY%62.A%H4*%"2$$2"%0"16%HY*52*\ <%L/"./++2 <%L21A%3/2"%92.%,.%+"#$$2"%HY*52*%H2**23\% G2+%,CC3+Y"%2*%C/*-/.%3+/--H2+\%D*.2*%1E%,33%1*2"%HE1%E/%3$1-% 3/\%b2.%."/C2"%52+%07"3+2%,.%[23+2%92.%$,662"%CY\% <%b2.%-232"%013+%b42%v/--2"3%13+",-,./3/52"%cy%*2++2+\%?4*% 3/2"%1+%94-/%2"%2*%E1*3$2-/.%6Y*25%0,"%1--2%3+92"*2+2.*A%62*%1+% %[-/"%6#2%[25"2\ G2+%2"%01$+/3$%31*+A%94-/%2"%2*%5Y"-/.%6Y*25%0,"%1--2%/%Y"\%b2.% 2-3$2" % Y % -232 % B42 % V/--2" % CY % *2++2+\ % G2+ % 2" % 2* % 1E% H7#52C4*$+2*2 % HE2" % 6Y*25\ % V2* % 92. % $92**2" % 62. % CY%.#*.2*52%."4**\%L/"./++2%2"%3/$$2"+%1-+%0,"%C"1$+/3$%+/-%Y%["#% 32.%625%3+92"*2+2.*\%?4*%3#*23%3/$$2"+%1+%13+",-,./%2"%0,"% SX

17 /5/,+2"\ %!/- % 6/* % 3+,"2 % 0,"[ A %,. % A % E/"$2" % H4*% /*+2"2332"+\ <%nh\ b2.%0y"%e1**%cy%67--1a%92.%+7"%e1*-/.e/3%/$$2%y%/**"7662%1+% 92.%2"%/*+2"2332"+%/%13+",-,./\% <%b1a%3c23/2-+%0,"%9,60"42"%,.%0/3$2"\%g2%2"%6,+31++2%+2.*%/% 3,6%31.+m <%D*+2"2331*+A%3/2"%L/"./++2A%<%92.%2"%9,60"4\% <% b733%2"%54%52+a%14.43+%3$1-%[-/%2*%3+"y-2*52%6y*25%0,"% 9,60"42"A % 3Y % 3+Y" % 52+ % 1+ % 52+ % E/- % $,662 % 1E$-1"/*.2" % /% C2"3,*-/.2%0,"H,-5\ <%)E$-1"/*.2"g <%b1a%52+%3+y"%1+%2++2"%2*%+/5%625%6#2%+4"[4-2*3%3y%3$1-%52+% E/33+*,$ % $,662 % $-1"2"2 % 0"16 % HE/-$2* % "2+*/*. % 2* % [23+26+% "2-139,* %E/- %+1\ %b2. %-232"%1--+/5 %[Y52 %6/++ %2.2+ %+2.* %,.%52+% %*7#2\%b1A%52+ %92. %3/2"%*Y%.92-52"%0,""23+2*%0,"%9,60"42"%/%013+2%0,"H,-5\%G2%3/*.-2%3$4--2% E/33+*,$ % H1 % 64-/.H2+2" % +/- % Y % +"2002 % 5"766261**2* % 2++2"% +"2++/2*52 % 94-/\ % b2. % 2" % -/++ % 6/34**2-/.A % *23+2* % 3Y % 92. % 3$4--2% 7*3$2%92.%E1"%3/*.2-\%V2*%3Y%2"%92.%9,%3+"2*.+%+1++%a"2C3\%MY"% 2"%54%075+%/%b,60"42*g <%b2.%2"%075+%j\%32c+26[2" <%)$$4"1+A%0,"+32++2"%92.A%<%0,"H,-53E/3%32*+A% 91% 52+%3$4--2% 62501"+\% <%nh\ <%?E/-$2+%Y"g SU

18 <%?E1g <%?E/-$2+%Y"%2"%54%075+g <%M/++2*%3#++/%*/ <%b2.%+/cc2"%1+%54%2"%2*%+#c/3$%9,60"4 <%?E,"51*%52+g <%)+%54%-/$2"%Y%H1%,"52* L/"./++2%36/-2" 31$3,0,*A%["4$+%"/$+/.%*,$A%62*%52+%2"%2*%3$/$$2-/.%["1%2*A% *23+2*%/$$2%["4$+%H2--2"\%G2*%3+Y"%CY%"23+14"1*+2*%52"%92.%H1"% [23+/-+ % [,"5A % H1* % H1" % -2*.2 % 3*1$$2+ %,6 % 1+ % H1* % H1" % -#3+ % Y% [2.#**2%Y%3C/--2m%3Y%2"%H1*%/$$2m%H1*%-,E+2%H1*%3$4--2m% L/"./++2%[/+2"%32.%/%4*52"-2CC2* <%;".2"-/.A%92.%+2*$2"%1+%54%H1552%C-1*-1.+%52**2%$E2-52*%.1*3$2%*7#2\ <%b1a%01$+/3$ <%B2++%0,"%52.%HE,"51*%H1*%3$4--2%"21.2"2%*Y"%H1*%YC*2+%.1E2*\ L/"./++2 % 3E1"2" % /$$2\ % b2. % +"," % 92. % H1" % +"Y$$2+ % H2**2 % 0,"% 1+%92.%H1"%$97"+%62.%,CC%/%2+%[-/*53C,"\ <%b2.%6y%[1"2%392$$2%c,3+$1332*a%3/2"%l/"./++2%,.%"2552"%,33%4+%1e%3+/--h2+2*\ b2.%.y"%+/-%3/52*\%?4*%yc*2"%c,3+$1332*%,.%5"1"%h2*"#$+%,cc%2*%he/+%$,*e,-4++\%l/"./++2%32"%*y%4+%3,6%2+%[1"*%3,6%h1"% 0Y++%52+%H4*%1--2"%623+%7*3$2+%32.%+/-%94-\%b2.%$92**2"%2+%3+/$$% 1E%6/34**2-32\%G2+%3+Y"%!/-%L/"./++2%CY%0"163/52*A%E1*-/.E/3% 3+Y" % 52+ % /*.2*+/*.\ % D % E2*3+"2 % H97"*2 % 3+Y" % 52+ % 3,6 % E1*-/.% ;E2*32* % f % R,\ %?4* % 2" % 3Y %,CC.-755 % 1+ % H4* % "/E2" %,CC% $,*E,-4++2* % 625 % 2* %.1*.\ % G2+ % -/..2" % 2+ % $,"+ % ["2E % /**/% S(

19 $,*E,-4++2* % 31662* % 625 % 2+ % C1" % *7$-2"\ % L/"./++2 % -232"A % 92.% -2..2"%62"$2%+/-%1+%H4*%[-/"%"75%/%$/**2*2\%G2+%2"%*23+2*%3Y% 92.%0Y"%3#6C1+/%625%H2**2\ <%?1*%H1"%./++%62.%2.*2%*7$-2"%+/-%-2/-/.H2+2*A%3/2"%H4*%.-15A%<%b2.%$1*%*23+2*%/$$2%+",%52+A%H4*%[/+2"%32.%/%-2CC2*% H1"%1-5"/%[25+%62.%$,662%+/-%9,[[2*%H1*3%07"%<%,E2""13$2-32A% 92.%62*2"A%52+%2"%9,%H1*3% m% L/"./++2 % 3+"Y-2"A % H4* % 2" % 2+ % 7#2[-/$$ % *23+2* % E1$$2" % CY%,"52*+-/.A%+",33%36/*$2*\%b2.%52"/6,+%+1$$2"%3$92[*2*%0,"%B42% V/--2"\%L/"./++2%H1"A%4+2*%Y%E/+2%52+A%YC*2+%1--2%57"2"\%a,52*% 1--%."4**%+/-%52+\%b2.%[4"52%.Y%,.%-1%L/"./++2%.-252%32.%,E2"%Y% 07-2%32.%3,6%52*%4+$Y"52%2*%3+1$$2+%3+4*5\%V2*%92.%."2/2"% 3/6C2-+H2*%/$$2%Y%H,-52%64**\ <%G2+%E1"%9,%.,52%*#H2+2"A%3/2"%92.A%92.%E/33+2%/$$2%1+%52+% E1"%;E2*32*%54%E1"%31662*%625\%b1A%/$$2%52+%1+%92.%$92**2"% H1*A%62*%61*%$1*%9,%*23+2*%/$$2%4**.Y%Y%-2..2%62"$2%+/-% H1*\%G2334+2*%2"%52+%6/*%C,3+$1332%3,6%2"%E25%3/52*%1E%H1*3% <%92.%6Y%3/%H1*%H1"%2*%E1$$2"%51++2"\% L/"./++23%1*3/$+%3+/E*2"%+,+1-+A%52+%2"%+#52-/.%1+%H4*%/$$2% E2+%HE1%H4*%3$1-%3/A%92.%0,"+32++2"%3,6%/*.2*+/*.\ *,2 % / % 52* % 54"A % 92. % 62*2"A % 3/52* % 51++2"2* % 2" % 3Y % 67"$\ % b1a% ;E2*32*%32-E%2"%9,%3Y%[-,*5\ SN

20 L/"./++2 % 3+/""2" % E1*+", % CY % 62.A % 52* % "232"E2"+2 %,.%,E2"-2.*2%L/"./++2%$,662"%+/-[1$2%CY%C-133\%?4*%3+"Y-2"%/$$2% -2*.2"\%?4*%36/-2"%2+%0"#$+/**.#+2*52%36/-\ <%G2+%[-/"%E/"$2-/.%E1$"2%[1"*%1E%Y%[-1*52%0,-$%0"1%4-/$2% 52-2" % 1E % E2"52*A %0,"+32++2" % 92.A %92. % 62*2" % 52+ %3$4--2 % CY[45+%Y%[-1*52%0,-$23-1.\%G2+%[-/"%3Y%E1$"2%62**23$2"%1E% 52+\%?4*%52"%2"%H2-+%4[2+1-2-/.\%b1A%91A%52"2%E/-%*,$%0Y%E1$"2% [1"*%52"2%,.3Y%3Y%E1$$2"%3,6%54%2"\%G2+%2"%/$$2%52+\%V2*%52+% [-/"%9,%/$$2%52+%31662\ L/"./++2 % 2" % *Y % HE/+ % / % 1*3/$+2+A % 36/-2+ % 3/++2" % $-/3+"2+ % CY% H2**2A%52+%2"%+#52-/.%1+%H4*%C"7E2"%Y%3$94-2%39,$$2+\% < % b2. % 6Y %.Y % *YA % 1597\ %?4* % 3*4" % 32. % "13$+ %,. %.Y" % 6,+% -2/-/.H2+2* <%b1a%h1%2*%0/*%$e2-5%51a%",c2"%92.%2++2"%h2**2\% b2.%32"%/$$2%;e2*32*%cy%,e2"%+,%4$2"\%b2.%e1*5"2"%he/-2-73+%,6$"/*. % / % -2/-/.H2+2*\ % b2. % 32" % CY % 52 % 3+,"2 % "4+2*2 % 625% C2"3/2**2*2 % *252\ % b2. % H1" % 1--2"252 % 3+9Y-2+ % +, % ]/E1- % 52**2% 4$2*\%>,"%Y%0Y%3,E2\%b2.%C"7E2"%Y%-232%*,2A%62*%[,$3+1E2*2% [1"2%0-#+2"%CY%C1C/"2+\%G2+%2"%0,"+31++%$1-5+A%[2.#**2-32*%1E% A%3,662"2*%H1"%2*51%/$$2%$,662+A%92.%+","%/$$2%52*% $,662"%/%Y"\%b2.%.Y"%/**%/%2*%3-1.3%573A%52%3/3+2%+,%51.2*2%H1"% 92.%"/*.+%9,[[2*%,.%31.+%1+%92.%2"%0,"$97-2+\% <%b1%52**2%3,662"2*a%3/2"%$,*+,"5162*\% <%c"43,6+a%3/2"%92.%,.%h,3+2"%/%+2-20,*2*\% MY"%92.%H1"%-1.+%CY%-2..2"%92.%H,52+%CY%C4+2*%,.%$*/C2"% /.92*%7#*2*2\%)-+%E/"$2"%H2-+%62*/*.3-73+\%G2+%2"%/*.2*+/*.%Y% 32%0"16%+/-A%2--2"%.-252%32.%,E2"\% SJ

21 ;*%$E2-5%H7"2"%92.%52+%362--2%/%2*%[/-57"%"2++%4+2*0,"%H432+\% G2+%2"%32*+\%b2.%3+#"+2"%4+%1E%32*.2*%,.%[,"+%+/-%E/*542+\%b2.% 32"%;E2*32*%$,662%4+%1E%2*%+1=/A%1-2*2A%H1*%2"%["4*\%FY%32.% H1"%H1*%2*%HE/+%-/*5"233\%b2.%[2.#**2"%*23+2*%Y%."Y+2\%b2.%0Y"% 623+%-#3+%+/-%Y%3C"/*.2%4+%,.%$13+2%62.%"4*5+%H1-32*%H1*3A%3/% 1+%92.%H1"%31E*2+%H1*A%62*%3Y%$,662"%92.%CY%1+%H1*%$*1C+%E2+% HE26%92.%2"\% <%]2-$,662* %H926%a1"-A%HE/3$2"% 92.%/3+252*A%6,+%"4+2*\% a92**2"%52*%$1-52%0-1+2*%6,+%hy*52*\% ;E2*32*%0,"3E/**2"%/**%/%-2/-/.H2+2*\%b2.%3/++2"%Y%E2*+2"%0,"% Y%32%,6%H1*%+"2$$2"%,CC%C2"3/2**2*2\%G2%[-/"%*252\%b2.%3/++2"%,CC2%H2-+%+/-%6,".2*2*\%;E2*32*%.Y"%/$$2%CY%9,[[\%D%+,%51.2"% 3/++2"%92.%Y%E2*+2"%CY%1+%H1*%3$1-%$,662%4+A%2--2"%+"2$$2%,CC% C2"3/2**2*2\%V2*%92.%32"%/$$2%3*4"+2*%1E%H1*\%b2.%[-/"%"255% 52+%3$1-%H1%3$9255%H1*%*,2\%b2.%2"%CY%*/CC2+%+/-%Y%.Y%,E2"%.1+2*%,.%"/*.2%CY%*Y"%H1*A%+"2592%51.2*A%$,662"%4+\%a-,$$2*% 2"%H1-E%Y++2A%H1*%$,662"%*25%52*%-/--2%+"1CC2*A%/%5"233\%b2.%2"% A%32-E%,6%92.%6Y%/**"7662%1+%H1*%32"%5Y"-/.%4+%+",33% 52* %/*+2*32%["4*01".2*\%b2.%32"%/$$2%L/"./++2%62"A%52+ %H1"% 3*1"+%.Y++%+"2%4$2"%4+2*%1+%92.%H1"%32++%3*4"+2*%1E%H2**2\%b2.% $92**2" % 2+ % 3+/$$ % 1E % 5Y"-/. % 316E/++/.H2+\ % B16+/5/. % 6Y % 92.% /**"7662%1+%92.%2"%.-15%H4*%2"%[,"+2\%b2.%H1"%;E2*32*%0,"% 62. % 32-E % / % 0-2"2 % E/54*52"-/.2 % 4$2"\ % ;++2" % 52 % 07"3+2 % +,%."43,662%51.2*2%3Y%2"%C2"3/2**2*2%,CC2%0"1%H1*%$,662"% H926%HE2"%2*23+2%51.\%?1*%3/++2"%,0+2%Y%-232"%/%2*%3+,-\%>,"% +/52*%H,-52"%H1*%CY%625%L"75"2*2%a1"16q3,E\%B2-E%-232"%92.%!1++ % 1E % E/*52*% 1E % V1".1"2+ % V/+WH2--A % 0," % +"2592 %.1*.\ % b2.% -4"2"%6#2%CY%,6%92.%3$1-%+7""2%Y%[237$2%;E2*32*\% &'

22 b2.%ey$*2"%2*%6,".2*%,.%[1"2%e2+a%92.%$92**2"%52+%0"1%52+% 6/*4++2+%92.%3-Y"%,CC%7#*2*2\%b2.%E2+%1+%/%51.%$,662"%52+%+/-% Y%3$92\%G2+%2"%-7"51.\%b2.%EY$*2"%+/5-/.%*,$%+/-%Y%32%1+%;E2*32*% 5"1"%CY%+4"\%G2+%2"%-/++%"/3$#%3/52*%92.%/$$2%E2+%*Y"%H1*%2"% +/-[1$2\%V2*%H1*%2"%,0+2%[,"+2%-2*.2%*Y"%H1"%.Y"%/% \%G2+% 52+%92.%-Y32"%62.%/**%/%-2/-/.H2+2*\%)-1"62*%2"%"2++%E25%3/52*% 1E%57"2*\%a92**2"%1+%92.%0Y"%2+%-/+2%1*01--%1E%C1*/$$A%HE1%,6% $,52*%/$$2%2"%'J'JgA%HE1%,6%H1*%H1"%2*5"2+%52*g%L/"./++2% ["4$2"%Y%+1%+"2++/%32$4*52"%2--2"%2+%6/*4++%07"%3-/$2%1-1"62"% 3-Y" % 32. % CY % 52"3,6 % 52+ % 2" % 02/- % $,52\ % b2. % $92**2" % 3+,"2% 3E2++25"YC2" % 3/-2 % *25,E2" % "#..2*A % H7"2" % -#52* % 1E % 2*% E13$2613$/*%3,6%.Y"\%F2"3/2**2*2%2"%*252\%G2+%3/E2"%3+"/62"% 1E%-#3%/**%62--,6%.-/CC2*2\%^40+2*%2"%+2++A%$92**2"%-26432*%/% 52+%H7#"2%7#2+\%a1*3$92%92.%[1"2%3$1-%.Yg%^Y32%57"2*%,.%H/E2% *7$$2-2*\%a",CC2*%3C2**2"%32.A%92.%.97"%62.%$-1"%+/-%Y%3+/$$2% 0/*."2*2%/%7"2*2%/%+/-02--2%1-1"62*%3-Y"%32.%CY\%V2*%52+%0,"[-/"% 3+/--2\%)-+%3,6%H7"23%2"%52*%6,*,+,*2%["4662*52%-#52*%1E% E13$2613$/*2*\ % b2. %.Y" % 4+ % CY % $97$$2*2+A % 92. % $92**2" % 1--2% *2%/%52+A%YC*2"%$97-23$1C2+\%G2%36Y%0-13$2*2%3+Y"%CY% "2$$2%,.%"15%/%52*%2*2%H#--2*%/%57"2*\%>,"%3/$$2"H2+3%3$#-5% -/3+2"%92.%62.%4+A%3+,CC2"%/$$2%0,"%Y%32%CY%*,2\%L2"%[1"2%+/-% +"2$$2"%,CC%C2"3/2**2*2%*Y"%H1*%$,662"%H926\%D$$2%6/*3+%3Y% [2"%92.%,6%1+%H1*%3,E*2"%3Y%92.%$1*%32%52+%0"1%4+$/$$3C,3+2*% 6/*%/%3+42*\ b2.%[7#2"%62.%,.%$#332"%;e2*32*3%-2cc2"\%b2.%-1"%h2*52*2%.-/%/**%/%52+%+#$$2%hy"2+a%h,-52"%h,52+%,.%32"%/**%/%52+%3,e2*52% &S

23 1*3/$+2+\%BY%3+/$$2"%92.%HY*52*%/**%/%3$9,"+2*\%B2++2"%62.%CY% 3$"2E3%,E2"%H,0+2*2A%C"2332"%62.%6,+%526\%c"/C2"%52*%2*2% HY*52*\ %!1" % C2$20/*.2"2* % / % 64**2*\ % B-/$$2" % /**3/52* % 625% +4*.23C/332*\ % )"62* % 2" % +4*.\ % nc*2" % [4$32*\ % G"1" % 52*% *25,E2"%-Y"2*2\%G2%2"%H1"52A%[1"2%2+%+#*+%-1.%1E%H45%3,6% 52$$2"%643$-2*2\%BY%1**2"-2523%2**%6/*2\%b2.%-2..2"%H,52+% 62--,6%526\%^4$$2"%7#*2*2%,.%$92**2"%-Y"2*2%6,+%$/**2*2\%?1*%H1"%."7**2%[,=2"3H,"+3%625%+#**2%"752%3+"/C2"\%b2.%-1"% 0/*."2*2%.-/%-1*.3%3+"/$$2*\%B2"%CY%61.2*%3,6%-/..2"%H1-E+% [-,++2+\%b2.%3$4--2%2+%7#2[-/$$%7*3$2%1+%92.%E1"%61**A%1+%92.% $4**2%+"2*.2%/**%/%;E2*32*\%;",["2%H1*%625%$97**2+%6/++A% 3C"4+2%62.%32-E%,CC%/%H1*%4+2*%1+%H1*%62"$2+%52+\%b2.%$-/E2"% 1E%;E2*32*A%32++2"%62.%E25%3/52*%1E%H1*A%0Y"%61*7E"2"+%1E% H1*%3$9,"+2*\%a",CC2*%H1*3%2"%E1"6A%H452*%6#$\%b2.%-70+2"%,E2"$",CC2* %,CC %,. % H,-52" % H1* % / % 1"62*2 % 6/*2\ %?,52+ % 2"% +4*.+%,.%01--2"%[1$,E2"%3Y%64**2*%YC*2"%32.\%;E2*32*%.1C2"%,.%52+%"2**2"%[-1*$%3/$$2-%4+%1E%64**2*%H1*3%CY%52*%2*2% 4*52"1"62*%6/*A%+7"$2"%[,"+%3/$$2-2+%625%HY*52*\% <%a1"-a%he/3$2"%92.%/**%/%7"2+%h1*3\%<%my%2"%92.%h2"a%a1"-\% ;E2*32* % C43+2" % ",-/.\ % b2. % -2..2" % H1* % E1"3,6+ % *25 % CY%.4-E2+ % /.92*\ % B2" % CY % 52* % C43+2*52 % $",CC2*A % C-4$$2"% 540+-#32*2 % 4+%0"1%C,32* %,.%+2**2"%526\ %;E2*32* % H1" %2*51% 4*52"[4$32*%CY\%b2.%$1*%/$$2%[ %62.%,6%92.%3$1-%+1% 1E%4*52"[4$32*%2--2"%/$$2\%b2.%H1"%1-5"/%04**2+%H2-+%4+%1E%52+% 52"%625%52+%61**-/.2%$97**3,".1*\%b2.%3#*23%,0+2%61**2*%2"% C2*2"2%625%4*52"[4$32*%CY\%b2.%+2*$2"%,E2"%52+%2*%3+4*5A%3Y% [ "%92.%62.%0,"%Y%5"1%1E%;E2*32*%4*52"[4$32*A%32-E%,6%92.%2"%-/++%/%+E/-\%G2+%6#$2%$97**2+%-/..2"%31662*"4--2+% 3,6 % 2+ % [-7+5#" % / % 2* % 3$,. % 1E % 67"$2[-,*5+ % HY"\ % b2. % -2..2"% &&

24 *232*%*25%/%3$,.2*%,.%+"2$$2"%/**%C43+2*\%;E2*32*%2"%*23+2*% -4$+0"/\%L1"2%2*%3E1$%37+-/.%-4$+%+"2002"%62.%,.%6/**2"%,6% $1"162--A%52*%[-1*52"%32.%625%-4$+2*%1E%"2*+%+7#%,.%3YC2\% b2.%[2.#**2"%y%$-2%1e%62.\%^1"%07"3+%2*%3+",cc%3$-/%*25,e2"% 3$4-52"2*A%3Y%52* %1*5"2A%+"2$$2" %1E%62.%$9,-2*A%3+,002+%2"% 6#$+\%MY%3*,"$2"%;E2*32*A%92.%C"7E2"%Y%5"1%H1*%-/++%,E2"%CY% 3/52*A%62*%52+%*#++2"%/$$2\%?1*%3*,"$2"%[1"2%2*51%62"A%52+% 0,"+32++2" % Y % "2**2 % 3/$$2- % *25,E2" % 52+ % 2*2 % $/**2+ % *Y" % H1*% -/..2"%3-/$\%G2334+2*%2"%H1*%+4*.%,.%92.%."2/2"%/$$2%Y%H,-52% H1*%52"%625%2.*2%$"20+2"\%b2.%"4--2"%H1*%*25%CY%"#..%/.92*\% b2.%6y%[1"2%c1332%cya%+2*$2"%92.a%1+%/$$2%+4*.1%01--2"%[1$,e2"% 92. %.97"g % D$$2 % +2*$2 % CY % 52+ % *YA % *Y % 2" % 92. % H2"\ % V43/$$A% C-4+32-/.%H43$2"%92.%1+%92.%H1"%+1++%625%62.%643/$$\ %G2+%2"% 2*%C-1+2%1E%BH/"-2#%?,"*l %H2"2%/3%+,%-/02A%1*5%1--%+H2%9,#%/+% ["/*.3A%+,%+H2%5"2162"3%1*5%+H2/"%5"2163\%b2.%32++2"%52*%CY\% ;E2*32*%H1"%2+%",63$/C%1E%2+%3+2"2,1*-2..A%L1*.%f%Q-4032*\% b2.%32"%cy%;e2*32*%3,6%-/..2"%*1$2*%cy%.4-e2+\%b2.%.y"%[,"+% +/-%H1*A%+1"%[2*1%H1*3%0"1%HE2"1*5"2A%;E2*32*%H1"%E2"52*3% H1" % 37+2 % % 62* % ;E2*32* % H1" % 37+2 % %,. %.#-52*["4*2% 07++2"\%b2.%$#332"%52*%2*2%0,+3Y-2*A%-2..2"%52*%6,+%1*3/$+2+\% BY%32++2"%92.%62.%62--,6%;E2*32*3%[2*\%b2.%-70+2"%0"16%52+% 2*2%["#3+2+A%E2/2"%52+%/%HY*52*%6/*\%!1"%;E2*32*3%HY*5%,.% C"2332" % 52* % 6,+ % 52+A % 5"1" % 52 % 31662*$" % 0/*."2*2% 4+,E2"%3Y%52%-2..2"%32.%"4*5+%52+A%3Y%[7#2"%92.%62.%*25%,.% $#332"%;E2*32*3%["#3+\%G2+%2"%.-1++A%H1*%H1"%/$$2%2+%2*23+2% HY"3+"Y % CY % ["#3+$1332*\ % b2. % 32++2" % 62. %,CC % /.92*A % C4++2"% ["#3+2+%+/-[1$2%/%[Hr2*A%-2..2"%62.%,E2"%;E2*32*%,.%$92**2"% H2-2%$",CC2*%H1*3%6,+%6/*\%b2.%$#332"%-2CC2*2%H1*3%/.92*\% &K

25 G2%2"%3E1-2A%-1"%+4*.23C/332*%.-/%-1*.3%,E2"-2CC2*%3Y%52*%[-/"% 6#$%,.%.-1++\ %BY% -2..2"%92.%62.%E25 %3/52* %1E %H1*A%52**2%.1*.2*%+"2$$2"%92.%H1*%H1"5+%/%1"62*%3Y%H1*%[-/"%-/..2*52%/% 3+1[/-+%3/52-2/2A%+1"%52*%2*2%HY*52*%,.%H,-52"%52*%/%6/*\%% MY"%92.%EY$*2"%2"%$-,$$2*%*23+2*%026\%G2+%[2.#**2"%1--2"252% Y%[-/%-#3+\%;+%."Y-/.%-#3%-2..2"%32.%3$"Y++%/**,E2"%/%",662+\%b2.% "2/32" % 62. % 0,"3/$+/.\ % B2" % CY % ;E2*32*A % H1* % 3,E2" % 0,"+31++% +4*.+\%b2.%$-2"%CY%62.%$9,-2*\%G2*%2*2%3+"76C2*%H1"%3$-/55% *25\%b2.%+"2$$2"%52*%,CC%/.92*\%b2.%"4--2"%;E2*32*%*25%CY% "#..\ % G2+ % 2" % 3+"/C2" % 1E % 613W1"1 % CY % ;E2*32*3 % 3$4-52"\ % b2.% +7"$2"%526%E2$$%625%2*%0-/$%1E%$9,-2*\%BY%0/**2"%92.%;E2*32*3% [,=2"3H,"+3A%52+%.Y"%-2++%Y%+1%52*%CYA%[4$32*2%,.3Y\%G2%[1"2% 3$-/" %,E2" % H,0+2*2\ % G1 % 2" % 52+ % E2""2 % 625 % -/*3$9,"+2* % 4+2*% $*1CC2"\ % >7"3+ %,E2" % H,52+A %,. % 3Y % 6Y % 92. % 0Y % 1"62*2 % /** % /% 3$9,"+2%2"62*2\%G2+%2"%/$$2%-2++\%b2.%+1"%52*%H7#"2%1"62*%,.% C4++2" % 52* % /**A % 4+",-/. % HE," % 6#2 % 2* % 1"6 % $1* % E2/2\ % G2*% E2*3+"2 %$92**23A %1E%2*%2--2"%1**2* %."4**A%*,2 %-2++2"2\%b2.% 3$1-%+/-%Y%C4++2%52*%/**A%62*%3Y%"7"2"%;E2*32*%CY%32.\%b2.% 3-/CC2"%1"62*%,.%3C"2++2"%,CC\%B2"%*25%CY%;E2*32*A%3,6%3*4"% 32.%,E2"%CY%3/52*\%G2+%2"%464-/.%Y%0Y%52*%E2*3+"2%1"62*%/**% *Y\%b2.%[-/"%3+Y2*52%3,6%0",332+%013+%4+2*%Y%E/+2%HE1%92.%3$1-%.97"2\%b2.%6Y%4+%H2"/0"1%+2*$2"%92.\%b2.%6Y%$,662%62.%4+%07"% ;E2*32* % EY$*2"\ % b2. % +1" % [1.2* % 6/*A % [-Y32" % 4+ % 1--2% -1E2*52--#32*2%,.%3-2*.2"%526%*25%/%52*\%G2+%0Y"%/$$2%H92-C2% 1+%3/-$20,"2+%[-/"%04--+%1E%3+21"/*\%b2.%H1"%/$$2%+/5%Y%E2*+2%CY%1+% -#32*2%3$1-%+7"$2\%BY%+1"%92.%W5s2*%4+%1E%3C/--2"2*%,.%3$"4"%1E% 1*-2..2+\%b2.%$13+2"%2+%0,"+%[-/$$%CY%;E2*32*%2*%3/3+2%.1*.A% b2. % 3C"/*.2" % 6,+ % 4+.1*.357"2*A % 0/**2" % 0"16 % *7$$2-2* %,.% &O

26 -Y32" % 52* %,CC\ % BY % " % 92. % 4+ %,. % -Y32" % 0,"+ % /.92*\ % b2.% 3C"/*.2"%.92**,6%0,1922*%,.%$,662"%62.%4+%CY%.1+2*A%3*4"% 62. % 6,+ % ;$"2H1.2* % +2""1332-2/-/.H2+2" % 3,6 % 0," % Y % 0,"3/$"2% 5162*%/%+"2592\%?4*%07-.2"%625\%D%6,".2*-#32+%6/**2"%H4*%,6%2*%H2$3\% a-,$$2* % +/ % 3,E*2" % ;E2*32*\ %?1* % 3,E*2" % "2++ % E25 % 3/52* % 1E% $97-23$1C2+%CY%$97$$2*2+\%b2.%3/++2"%$-1"%/%52*%*#2%3/-$2$9,-2*% -/++%[1$%.1"5/*2*%/%3+42*\%G2+%2"%+,%51.2"%3/52*%3/3+\%;++2"% 07"3+2%.1*.2*%5",%92.%1--2"252%*23+2%$E2-5A%4**3$#-5+2%62.% 625 % 1+ % 92. % /$$2 % E/33+2 % HE/-$2* % 1E % 52 % 1*5"2 % 0-13$2*2 % 3,6% H1552%B,["/-%/%32.\%)+%92.%H1552%6Y++2+%092"*2%0-2"2%,6%92.% 3$4--2%0Y%092"*2+%52*%"/$+/.2%,.%1+%;E2*32*%.1"1*+2"+%H1552% 62"$2+%52+\%V2*%52+%E1"%[1"2%2*%4**3$#-5*/*.\%b2.%H1552% * % 4+",-/. % 0-1$3\ % b2. % 3Y % ;E2*32* %.Y % CY % $,*+,"2+% 6,".2*2*%2++2"A%62*%1--2"252%31662%$E2-5%3Y%92.%H1*%3/.2% 31662*%E25%3/52*%1E%3,012*%/%3+42*\%b2.%H1"%*Y%5,C2+%*25% ;E2*32*%+"2%.1*.2"A%HE2"%.1*.%H1"%92.%+2*$+%1+%52++2%2"%52*% 3/3+2\%V2*%/%51.%2"%52+%E/"$2-/.%1[3,-4++%3/3+2%.1*.A%92.%$1*% /$$2%+1%0-2"2%"/3/$,2"A%H1*%3$97**2"%1+%*,2%2"%.1-+\ b2.%-/3+2"%62.%/**a%h1"%+1++%625%62.%-#3%/%51.%,.3y\%g2% 540+2"%E1*/-92\%b2.%+2**2"%526%,.%32++2"%CY%52*%C-1+2*%92.% 1--+/5%32++2"%CYA%BH/"-2#%?,"*A%92.%2-3$2"%52*%C-1+2*\%b2.%$-2"% 1E%;E2*32*A%C-1..%0,"%C-1..\%MYA%*Y"%92.%H1"%[-/++%E1*5+%+/-% H1*A%3Y%3#*23%92.%H1*%2"%E1$"23+%4+2*%4*52"[4$32\%b2.%+1"%1E% 62.%+"431A%$9,-2*%[2H,-52"%92.%CYA%,.%3+"76C2*2A%92.%32++2"% 62.%,CCY%;E2*32*\%L7#2"%62.%0"16%,.%$#332"%64**2*%H1*3\% ^2..2"%7"2+%/**+/-%*232*%,.%-#++2"%+/-%C43+2*\%B*4"%62.%/.92*%,.%32"%CY%1*3/$+2+A%92.%$92**2"%HE2"%52+1-9%/%52+%*Y\%BY%3$92"% &X

27 52+%*,2A%52+%3$92"%52+%3,6%/$$2%4*52"%*,2*%,63+2*5/.H2+%6Y% 3$92\ % ;E2*32* % 0Y" % 3+Yt % b2. % 32" % C-4+32-/. % "2++ % /** % / % 2+ % C1"% [-Y."7**2 % 7#*2\ % b2. % 3$E2++2" % [1$,E2"A % 62* % H1* %."/C2"% HY*5-2552*2%6/*2%-#*$91C+\% <%b2.m[2$-1.2"a%92.m92.m <%b1g%;e2*32*%32"%"2++%cy%62. <%b2.%62*+2%/$$2%y< <%G4%2"%$-1"%,E2"%1+%52++2%$4**2%[-/++%01"-/.g <%b1 <%;*%$1+13+",02g <%b1 <%b1 <%]2-g <%b2.%h1552%+2*$+%ym%ym ;E2*32*%3*4"%,33A%C"2332"%H2*52*2%6/*2%*25%/%.4-E2+%,.% -2..2"%32. %,E2"%62.A%H1*%5"1"%,CC %$9,-2*%+/-%,E2"%H,0+2*2% 625%52+%2*2%$*22+\% <%b1a%0"7$2*%b7".2*32*a%he1%h1552%54%+2*$+g?1*%0,"37$2"%y%+"2*.2%/**%/%62.a%62*%92.%2"%/$$2%ey+%*,$% <%b2.%3$4--2%[1"2m%he1%012*%3$1-%92.%3/a%+2*$2"%92.a%he1% 012*%3$1-%92.%3/\?1*%3C#++2"%/%HY*52*A%.*/"%/**%$97**2+%3/++%625%3C#++%,.% +"2*.2"%/**%/%62. <%b2.%$1*%01$+/3$%[-/%."1e/5 <%G4%2"%/$$2%6,"3,6 <%G2+%2"%01$+/3$%/$$2%54%H2--2" &U

28 <%b1h1a%,.%h2"2++2"%3$4--2%54%h,-52%52.%+/-%+/++/*.a%3+2662"% 52+g b2.%[-/"%e1"6%/%1*3/$+2+\ <%]2-m92.mE2-m ;E2*32*%[2.#**2"%Y%[2E2.2%32.%31$+2A%H1*%[7#2"%32.%0,"%Y% $#332%62.A%92.%3*4"%1*3/$+2+%[,"+\ <%b1h1a%$#332%e/-%54%[1"2%*y"%92.%2"%/%04--%*1"$,32a%h1"%54% 1E2"39,*%6,+%-2E2*52%62**23$2"\ <%G4%3$1-%[1"2%6,"2%52.%CY%6/*%[2$,3+*/*. <%b1a%92.%e/-%3/%1+%54%h1"%6,"2+%52.%*,$3y%-2*.2%cy%6/*a%92.% 3#*23%54%3$1-%$-2%1E%52.%$9,-2* <%?E1%,6%92.%*2$+2"g <%G1%$1*%92.%H92-C2%52.\ <%b2.%3$1-%h1%cy%62.%$9,-2*a%0,"3+y"%54%52+\ <%G2*%3$1-%1EA%E/-%54%92.%3$1-%"/E2%52*%1E%52.g <%M2/A%52*%2"%01$+/3$%*#A%92.%H1"%$97C+%52*%3C23/2-+%0,"%<% <%BC23/2-+%0,"g <%>,"m%0,"a%/5/,+%+2*$2"%92.a%92.%h1"%9,%01$+/3$%$97c+%52*%0,"% /%$E2-5\ <%G1%3#*23%92.%54%$1*%+1%52*%1E%0,"%62.%,.3Y\ <%G2+%.Y"%/$$2\ <%?E,"0,"%/$$2g <%b2.%2"% *%c2*2"2%625%$9,-2*%cy\ <%B/2"%HE26g <%b2.%3/2"%52+ ;E2*32*%3+"2$$2"%4+%H7#"2%1"6A%YC*2"%2*%$97$$2*3$400A%+1"% 4+%2*%31$3A%$-/CC2"%,CC%$9,-2*%6/*%0,"1*\ <%`,_\ <%D$$2%.97"%*1""%1E%62.\ <%G2+%.97"%92.%/$$2%H2--2"\ &(

29 BY%$-/CC2"%H1*%,E2"%[H2*%6/*%625%31$32*A%."/C2"%52+%2*2% ["#3+2+\% <%D$$2%.97"%52+%o%2"%54%3*/--\ ;E2*32*%3+,CC2"A%32"%CY%62.\ <%B2%H2"A%92.%3$1-%-/..2%H2-+%3+/--2 <%b2.%<% <%?7"%*Y%H2"A%HE1%H2+2"%54%[,"+32++%0"1%b7".2*32*g <%L21\ <%?7"%*Y%H2"A%L21A%52++2%E1"%/$$2%1$$4"1+%C-1*-1.+A%3Y**%0"1% 6/++%3+Y3+25A%62*%*Y"%E/%*Y%2"%H2"%3Y%$1*%E/%9,m%91A%HE1%3$1-% 61*%3/gA%.97"2%52+%[23+2% 4+%1E%3/+4139,*2*A%2--2"A%HE1%3#*23% 54g <%M12%o%92.A%92.m <%B$1-%92.%-/..2%H2-+%3+/--2g <%;HHm <%^1+2%3,6%,6%92.%3,E2"g G2+%[-/"%2*%-1*.%3+/--H2+\ <%G2+%H,-52"%1+%54%-4$$2"%7#*2*2A%3/2"%92.% b2.%h1"%$13+2+%$/$$2"+2*\%b2.%$4**2%9,%/%0,"%32.%./++%52*%[,"+a% 62*%92.%$13+2+%52*%/3+252*\%BY%H1"%92.%$97C+%62.%C2"3/2**2"\% G2%.16-2%.1"5/*2*2%H1"%92.%["2++2+%31662*%,.%-1.+%*252"3+%/% 3$1C2+%CY%3,E2",662+\%G2**2%4$2*%H1"%92.%[1"2%+1++%2*%H1-E% ]/E1-\%b2.%3$1-%+1%02"/2%*YA%+"2%4$2"A%/%2*%1E%526%3$1-%92.%"2/32% +/- %!/3E/-52-2/2 % / % G1*61"$\ % b2. % 3$1- % [, % CY % 2+ % % C2*39,*1+%625%3+,"2%E/*542"%HE,"%52%32"E2"2"%51*3$%0",$,3+% HE2"%6,".2*\%b2.%H1"%+1++%625%62.%0-2"2%[7$2"A%2*%1E%526% H1"%92.%/$$2%-23+%07"\%%b2.%-/$2"%3+"2*52*2%52"A%52%2"%0/*2%Y%.Y% &N

30 CY%32-E%,6%52+%/$$2%2"%3Y%E1"6+%CY%52**2%+/52*%1E%Y"2+\%)E%,.% +/-%-Y32"%92.%62.%/**%H,3%;E2*32*A%2++2"%1+%H1*%H1"%-1.+%32.A% 92. % H1" % 0,"+31++ % *7$-2" % +/- % -2/-/.H2+2*\ % G1 % 32++2" % 92. % 62.% *252"3+%CY%32*.2*%,.%32"%CY%*Y"%H1*%3,E2"\%G2+%H2*52"%1+%92.% +1"%1E%H1*%5#*2*%,.%3+"#$2"%H1*%,E2"%61.2*A%2--2"%-2..2"% 07++2*2%H1*3%6,+%1*3/$+2+\%b2.%E2+%1+%H1*%2"%EY$2*A%2.2*+-/.\%?2"%2*%*1++%$-2552%92.%1E%62.%,.%31++2%92.%62.%,CCY%H1*A% C-1*+2+%0,+3Y-2*2%*25%/%615"1332*\% < % G2+ % 2" % E1*3$2-/. % Y % -1+2 % 3,6 %,6 % 92. % 3,E2" % *YA % HE/3$2+% ;E2*32*\ <%L1"2%-4$$%7#*2*2A%HE/3$2+%92.\ &J

31 K'

32 82[2$$1%L",=%^/1[7 >75+%SJ(N!",637 L",=\-/1[,d$4-+1\*, G"161 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $3+%o%2*%1"[2/53+/++2-!8QMG bq?)mm; )VIMG b,h1**2%,.%!",*5%2"%373$2*\%g2%[,"%31662*\%!",*5%3/++2"%/% "4--23+,-\ % ^2/-/.H2+2* % H1" % 4+3/$+ %,E2" % [#2*\ % G2* % -/..2" % /% 7E2"3+2%2+1392%/%2+% %H43\%D%3+42*%2"%52+%2+%E/*54%4+%6,+% [#2*A % 2* % 3,01A % 2+ % [,"5 %,. % 2+ % [152$1"\ % FY % E2..2*2 % H2*.2"% [/-52"%1E%b,H1**2\%>"1%E/*542+%$1*%61*%32%.1+2*2%*252*0,"\% G2+%[2.#**2"%Y%3*7\%?1"%*,2*%07"3+%$,662+%/**A%3Y%[-/"%52%CY% 3W2*2*\ % D*.2* % 3W2*23$/0+\ %!",*5 % 3/++2" % 623+ % 0,"1* % E/*542+A% b,h1**2%3+2--2"%!",*5\%]13$2"%!",*5\%a-2"%cy%!",*5\% KS

33 !"#$#%&!",*5%3/++2"%/%2*%"4--23+,-\%84--2"%52*%"4*5+%/%",662+%/%2+%013+% 67*3+2"%62*3%H1*%C"1+2"\%b,H1**2%2"%CY%3W2*2*A%62*%52%H1"% /$$2%$,*+1$+\%?4*%3+Y"%625%"#..2*%+/-%[1$%CY%3W2*2*%,.%.97"% [2E2.2-32"\%F"/*+2-#52"\%b,H1**2%3+Y"%[7#5%,E2"%C"/*+2"2*\ G2+%"/*.2"%CY%57"2*\%!",*5%3/++2"%,.%32"%"2++%0"26\%G2+%"/*.2" % H1"52"2A%!",*5%.97"%/*.2*+/*.\%F1432\ '()*+?E2"%6,".2*%EY$*2"%92.%1E%54"/*.%0"1%C"/*+2"2*A%H4*%C"/*+2"% 4+%[/-52"\%B1662%$-,$$23-2++\%?4*%$1*%C"/*+2%-2*.2%,.%H4*% $1*%C"/*+2%$,"+\%MY"%H4*%C"/*+2"%-2*.2%2"%H4*%/%5Y"-/.%H467"\% b2.%e2+%1+%2++2"%c"/*+2"2*%3y%$,662"%h4*\%b2.%h7"2"%*y"%h4*% EY$*2"A%H4*%EY$*2"%31662*%625%C"/*+2"2*A%*Y"%H4*%EY$*2"% 3+1"+2"%C"/*+2"2*\%B1662%$-,$$23-2++\% b,h1**2%",c2"\!",*5\,)-.**/ b,h1**2\ '()*+ b,h1**2%.y"%0"26%cy%3w2*2*\ D$$2%0",$,3+g '()*+ K&

34 M2E2"\,)-.**/ M2E2"%2*5/*.%3+,"#\ '()*+ b,h1**2%.y"%[1$%cy%3w2*2*%3+,cc2"%/%0"#3\!",*5%"4--2" %[,"+ %+/- %E/*542+ %,.%[-/"% 3/++2*52%Y%32 %4+\%?1* % "4--2"% %2*%.1*.%+/-%/% %31662%67*3+2"\%b,H1**2%.Y"%0"26%CY % 3W2*2*\,)-.**/ b2.%+","%/$$2%92.%,"$2"%y%5"1%/%51.a%92.%"/*.2"%,.%3/2"%1+%92.%2"% 3#$\ B+1$$1"3%b,H1**2\ '()*+ b2.%.y"%,.%-2..2"%62.\?1"%/$$2%3,e2+%/%*1++\,)-.**/ b2.%h7"+2%52+\ '()*+,)-.**/ G4%H1"%E2"52*3%[23+2%H7"32-A%3,6%H7"2"%1+%*,2*%/$$2%3,E2"A% 54A%!",*5\ KK

35 '()*+ G4%2"%361"+A%54A%b,H1**2\%B61"+%,.%$-,$\,)-.**/ G4A%!",*5A%54%YC*2"%HE/3%*,2*%"/*.2"%CYg%?E/3%*,2*%$,662"% H/+%,.%"/*.2"%CY%*Y"%92.%2"%[,"+2A%54%YC*2"%57"1%51g%!",*5A%54% 3$97**2"%1+%54%6Y%YC*2%57"1g L1"2%+/-%52.A%b,H1**2\ '()*+,)-.**/ M2/A%!",*5A%54%YC*2"%*Y"%52+%"/*.2"%CYA%,.%54%3/2"%0"1%+/-%62.\ G2+%2"%[1"2%54%3,6%"/*.2"%CY\ '()*+,)-.**/ b1a%62*%he/3%52+%2"%*,2*%1*5"2a%3y%yc*2"%54\ b2.%3$1-%4+%/%$e2-5\ V2*%E/%3$4--2%9,m '()*+,)-.**/ b1a%92.%e2+%52+a%92.%+"2*.2"%[1"2%y%$,662%62.%-/++%4+a%!",*5\% '()*+ G2+%2"%0/*+%*Y"%E/%2"%H2"A%b,H1**2\ KO

36 b1\,)-.**/ '()*+ ;*%6,".2*%3Y%EY$*2"%92.%,.%54%2"%[,"+2\%b2.%-2+2"%2++2"%52.%,.%$1*%/$$2%0/**2%52.\\\!",*5t,)-.**/ b,h1**2\ '()*+,)-.**/ b2.%$,662"%+/-%y%5"1%4+%/%$e2-5\!",*5%[7#2"%32.%0"26%/%3+,-2*\%b,h1**2%.y"%[,"+%,.%c"7e2"%y % -70+2%H16%,CC\,)-.**/ B-4++%625%52+A%92.%H1+2"%1+%54%.97"%52+\%B-4++%625%52+\%b2.%$1*% -1.2%2*%$1$2A%2*%2C-2$1$2A%92.%-1.2"%52*%*YA%3Y%3C/32"%E/%07"% H2-2%51.2*%,.%[1"2%3C/32%$1$2%,.%32%CY%[/-52"\%G4A%!",*5A%$1*% /$$2%54%[-/%625g%L1"2%[-/%625%4+%2*%-/+2*%+4"g M2/\ '()*+ KX

37 ,)-.**/ % */$$2"A % 52 % 32" % CY % HE2"1*5"2\ % b,h1**2 %.Y" % "4*5+ % /% -2/-/.H2+2*%,.%32"%CY%+/*.%A%H4*%32++2"%32.%*25\%!",*5%"4--2"% "4*5+\%?E/-2-73+A%67"$+\!",*5%[2.#**2"%Y%C"1+2A%62*%/$$2%+/-%b,H1**2\%?4*%2"%52"A% 62*%H7"2"%/$$2%CY%07"%CY%3-4++2*\ G2+%E1"%2*%$E/**2\% '()*+ ^2" ;--2"%2*%92*+2A%3,6%92.%3#*+23%1+%92.%H1552%32++%07"\%G2+%E1"% /$$2%62*+%3,6%2+%392$$2+"/$3A%52+%1+%92.%31%52+A%2*%31**H2+\% b2.%h1552%32++%h2**2%07"a%h4*%$4**2%h1%3/++2+%e25%3/52*%1e% 62.%CY%2*%$10ZA%2--2"%.Y++%0,"[/%62.%CY%.1+1\%;+%7#2[-/$$%*,2% $92*+2%/.92*\%b2.%H1"%-4$+2+%52.%07"\%?1"%/$$2%92.%$92*+%-4$+2*% 1E%52.%07"A%52+%E1"%52+%92.%[4"52%31.+\%?4*%3,-.+2%[/-52"%CY% 57"2*2\%L/-52"%1E%H4*52"%,.%$1++2"\%;+%[/-52%E1"%1E%2*%H4*5% E25%2*%0,33\%b2.%$97C+2%1--2A%*Y%-/..2"%52%/%2*%3$400\%b2.%["4$2"% Y % +1 % 526 % 0"26A % 3+"#$2 %,E2" % 52* % % 0-1+2*\ %?4* % 6Y % H1% 3C"1#2+%526%625%*,2A%2*%3-1.3%-1$$A%0,"%52%H1"%/$$2%2*%"4%,E2"0-1+2A%52%2"%H2-+%.-1++2\%B$4--2%92.%H2*.+%2+%1E%526%,CCA% 52+%/%+"1CC1%2--2"%CY%$97$$2*2+A%62*%51%6Y++2%92.%"1662%52+% /**%3Y%52+%/$$2%[-2%04--+%1E%02++\ KU

38 '()*+ B$1-%92.%H2*.2%526%,CCA%b,H1**2g%?2*.2%,CC%[/-52*2%6/*2\,)-.**/ G4%H2*.2"%526%,CC%HE/3%54%E/-A%!",*5A%52+%H1"%92.%31.+%H2-2% +/52*\ B#*23%54%52%2"%0/*2g '()*+ b1\,)-.**/ '()*+ b2.%3$1-%$97c2%2*%h4*5%+/-%52.a%b,h1**2\%;*%0/*%h4*5\ b2.%e2+%/$$2m,)-.**/ G2+%3/2"%54%1--+/5\ '()*+?E1%2"%52+A%!",*5g,)-.**/ '()*+ G2+%2"%*,2%3,6%2"%3Y%"1"+%625%52.A%b,H1**2\%,)-.**/ b2.%+"2*.2"%[1"2%y%c43+2%-/++a%3$97**2"%54\%f43+2\ K(

39 '()*+ a1*%54%/$$2%0,"+2--2%,6%h4*52*a%b,h1**2g b,h1**2%3*1$$2"a%62*%/$$2%"2++%+/-%[","2*a%62"%4+%/%-40+2*\%!",*5%32"%/$$2%cy%h2**2\,)-.**/ b2.%["4$+2%y%3+y%0,"1*%3c2/-2+%51%92.%e1"%-/+2*a%92.%+e/-+2%1-5"/% CY%1+%92.%E1"%52"A%1+%52+%E1"%62.%92.%3Y\%MY%+E/-2"%92.A%92.%32"% 62.%/%3C2/-2+%,.%+E/-2"%CY%HE26%52+%2"%92.%32"\%MY%+1"%92.% [/-52" % 1E % 62. % 32-E\ % MY % +1" % 92. % [/-52" % 1E % 62. % 32-E % 625% 5/./+1-$162"12+%6/++%HE2"%6,".2*\%b2.%C"7E2"%Y%32%H2-+%E1*-/.% 4+A%+"2$$2"%64**2*%-/++%,CC%CY%2*2%3/52*\%%FY%[/-52+%3+Y"%92.% H2-+%/%",\%b2.%+1"%[/-52"%1E%62.%32-E%,.%-2+2"\%B+452"2"%52+\%MY"% 92.%/$$2%2"%0,"*7#5A%HY"2+%3,6%-/..2"%02/-%2--2"%1+%92.%0Y"%"752% 7#*2A%+1"%92.%2+%*#++\%b2.%-2..2"%62.%CY%32*.1%,.%E2*+2"%CY%1+% 52+ % 3$1- % C"/*+23 % 4+A % E2*+2"\ % G2+ % 2" % 3,6 % 2$3+"263C,"+A% 3C2**/*.2*%,6%HE,"51*%52+%$,662"%+/-%Y%[-/\%G2+%0,"1*5"2"% 32.%1--+/5%0"1%HE,"51*%52+%2"%CY%$162"12+%+/-%52+%[-/"%C"/*+2+% 4+\%G2+%/""/+2"2"%62.%1+%52+%/$$2%2"%H2-+%-/$+A%62*%52+%2"%52+% % 92. % $,662"\ % G2+ % % 92. % $,662"\ %?2-2% E2..2*%2"%52$$2+%1E%526\%L/-52"%0"1%HE2"%6,".2*%/%+,%Y"\%?1*% H1"%1-5"/%$,662*+2"+%526\% b2. %+1" % [/-52 %1E % 62. % 32-E % 2*%6,".2*A % 62* % 92. %2" % /$$2 % CY% [/-52+\%^40+%,.%E2..2*%[1$%625%[/-52*2%CY\ ]/%H1"%52+%0/*+\ '()*+ KN

40 D$$2%1--+/5\,)-.**/ b2.%h1"%52+%1--+/5%["1\ '()*+ b1\%,)-.**/ '()*+ )-+%2"%3Y%"1"+%0,"%+/52*A%52+%2"%3,6%,6%-4$+2*2%2"%3+2"$2"2\% V2"$2"%54%52+g,)-.**/ G2+%2"%/*.2*+/*.A%!",*5A%52+%2"%[1"2%3Y%+4*.+%Y%C43+2%H2"%/**2% *,2*%.1*.2"\ '()*+ G4%2"%$-,$A%54A%b,H1**2\%B61"+%,.%$-,$\ b,h1**2 % -2..2" % H,52+ % / % 01*.2+ % +/- %!",*5\ %?1* % 3+"#$2" % CY% H2**2\ b2.%[-/"%h92662\,)-.**/ KJ

41 '()*+ G1%-1.2"%54%/*.2*%3C,"%2++2"%52.A%b,H1**2\%b2.%["4$2"%Y%H7"2% 2++2"%3C,"2*2%5/*2%*Y"%54%.Y"\%b2.%+2--2"%526A%52+%2"%&O%3C,"% 2++2"%52.%*Y"%54%.Y"\ &Og,)-.**/ b1\ '()*+ b2.%3$1-%/$$2%.y\,)-.**/ '()*+ G2+%H1"%[2.#*+%Y%3*7\%?E26%+","%54%52+%2"%3/*2%3C,"%3,6%.Y"% 52"g!",*5%32"%4+%1E%E/*542+\ G2+%2"%67"$2"2%4+2%*Y\% %G2+%2"%2+%3$"Y+1$%4+2*0,"%E/*542+% EY"+\%;*%3+,"%0-1+2\%G2+%2"%$,662+%3*7%CY%52*\%B$#..2[/-52"% CY%+1$2+\%)*3/$+2+%6/++%2"%3+,"+\%b2.%-70+2"%HY*52*A%2*%H1"2% 3,6%H,CC2"%,E2"%H43+1$2+\%b2.%-4"2"%CY%,6%52%3,6%.Y"%*252% CY%E2/2*%$1*%32%52+\%B$#..2*%6/*%CY%H43+1$2+\%b2.%H1"%-#3+%+/-% Y%3$"/E2%*,2%/%3*72*\%L1"2%3$#..2\ b,h1**2 % H1" % "2/3+ % 32. %,CC %,. % 3+Y" %,. % 32" % CY %!",*5\ %?4*% 3*1$$2"%+/-%H16A%62*%H1*%3E1"2"%/$$2\ O'

42 ,)-.**/ E1*-/.%31662*%0,"%2*%.1*.3%3$#-5A%3*1$$2%,6%E1*-/.2%+/*.g '()*+ G4%$-/C+2%HY"2+%5/++%2*%.1*.%0,"5/%54%E1"%3Y%3/*+\%G4%$-/C+2%1E% H2-2%52+%-1*.2%HY"2+\%b2.%[-2%-2/%62.%51\%^2/%62.%0,"5/%54%[-2% 0,"1*5"2+\% b,h1**2%$,662"%0"26%cy%3w2*2*\%b,h1**2%$-1cc2"%!",*5%cy% H,52+\%,)-.**/?E,"0,"%.97"%54%/*.2*+/*.A%!",*5g b2.%3/++2"%,.%32"%4+\ '()*+,)-.**/ a1*%54%/$$2%.97"2%*,2g%l1"2%*,2*%0y%+/*.a%e/%$1*%3+1"+2%/%52+% 36Y\ b2.%$1*%$97c2%52.%2*%h4*5\ '()*+,)-.**/ b2.%,"$2"%/$$2%52++2%h2"%-2*."2\%g4%6ym OS

43 V2*%92.%3/++2"%,.%32"%4+\ '()*+ b2.%62*+2%52+%/$$2%3y**\,)-.**/ '()*+ b2.%3/++2"%,.%32"%4+a%h7"2"%54%/$$2g G4%+2*$2"%1+%92.%/$$2%H1"%*,2%Y%.97"2A%1+%92.%[1"2%3/++2"%H2"\% V2*%92.%H1"%6#2%Y%+2*$2%CY\ b1\,)-.**/ F1432\%!",*5%32"%4+%1E%E/*542+\ '()*+ B2%CY%52*%5161A%*Y%.Y"%H4*%4+%/.92*\%?4*%H1"%.Y++%/**%,.%4+%/% H2-2%51.\%b2.%+","%H4*%H2+2"%;6/-/2A%HE1%+","%54g L1"2%32%CY%H2**2\ '()*+ G4%6Y\\\,)-.**/ O&

44 '()*+ L1"2%2*%.1*.A%32%CY%H2**2\?E,"%2"%52+%61*%0Y"%$97C+%3Y**2%"752%$YC2"g ]2+%54%52+g%!","%54%52*%2"%5#"g%B2%CY%H2**2%51A%[1"2%2*%.1*.\?E1%+","%54%H4*%H2+2"g ;-/*\,)-.**/ '()*+ M2/A%52+%3/2"%54%1--+/5\%G2+%2"%/$$2%1--2%3,6%32"%4+%3,6%1+%52% H2+2"%;-/*\%)61-/2%2--2"%;6/-/2%52+%2"%52+%H4*%H2+2"\%?E1%+","% 54g )61-/2m,)-.**/ b,h1**2%+1"%!",*5%4*52"%1"62*2a%3$/0+2"%[4$32%cy%h16\% b,h1**2%[-/"%3/++2*52%y%32%cy%!",*5\ B$1-%E/%5"1%Y%32%CY%52*%$YC1g,)-.**/ ayc1g '()*+,)-.**/ b2.%+2*$+2%[1"2%1+%54%$4**2%[-/%625%4+%,.%32%cy%52*\ OK

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL

I D È LANDSKAPSPLAN M 1:2000 LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL I D È D F F B. H y h æ yj,. Pj y 3 : Sy B F E18. L B F æ æ L, y æ. D j F.. LANDSKAPSPLAN M 1:2000 N LENGDESNITT GJENNOM VEI/BRU I PROFIL1800-300 F V E18- j j F y æ E18 -/,, j, y H. É æ y, y. D j F y. S

Detaljer

Prłveversjon. Norsk Byggtjeneste AS LOGGBOKA. Kjøp og salg av boligen

Prłveversjon. Norsk Byggtjeneste AS LOGGBOKA. Kjøp og salg av boligen LOGGBOKA K 1 R /,,, B Pł B I,,, y H,, y B N By A 2 3 4 T P y,, FD-,, c. 5 L Pł N By A D 1 K 1 D 1 K I O L 3 Ny 4 y 4 K y y 4 L 5 B 6 E 7 F FD- 7 K 8 U 8 A 9 T 10 B 12 F 14 H 15 N 16 By 17 Ny 18 Pł L N

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag!

Hverdagen. er bedre med meny. Se film. Tilbudene gjelder ag. Kjøttdeig 400g, u/salt & vann (74,75/kg) Nytt brød hver torsdag! Tb j m f H b m my S fm! p m h Kjø 4, / & (74,75/k) ønre md Fk k E jc Bkk h, f fkk (k 79,/k) 1,5 (,7/) Sp 25-40% Ny bø h!.p 39,49,/pk Gpø 480-, pø/, G (49,83-2,/k) V fbh m ykkf pj. Tb j 22.2-24.2. 2% 18-42%

Detaljer

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr

Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr Kollonne i Ark 1-Avtale private ytelsesbaserte ordninger pr. 20.01.2012 flyttefil A Avgivende selskap: tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnr. tall D Organisasjonsnr. tall E Beregningsdato dd.mm.åååå

Detaljer

Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning

Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning Rundskriv Ratinger for fastsetting av risikovekter for engasjementer ved beregning av kapitaldekning RUNDSKRIV: 9/2014 DATO: 11.09.2014 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Banker Holdingselskaper Finansieringsforetak

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema.

Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Undersøkelse om opplæring i foretak (Continuing Vocational Traing Survey 5) Vennligst bruk bare papirskjema som kladd for å fylle ut webskjema. Webskjema side 1 av 25: Skriv inn bruker-id: Skriv inn passordet:

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009

Stortingsvalget. Valgbok. Møtebok for valgstyret. A. Administrative forhold. A1 Valgstyret Levanger kommune Stortingsvalg 2009 Levanger kommune Stortingsvalg 29 Stortingsvalget År: 29 Kommune: Fylke: Møtebok for valgstyret 1719 LEVANGER 17 NORD-TRØNDELAG 15.9.9 A. Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: E-postadresse:

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane

Evaluering av gjeldande planar og strategiar. Vedlegg til Regional planstrategi for Sogn og Fjordane E j V R f S Fj 6- I h I 3 S 4-5 3 R 6 3 R f fh 5-5 7 3 Fy f jø 8 33 Fy f b 9 34 V f S Fj 35 Fy f b 36 R f fy, ff 4-7 37 R 4-3 3 38 R f f 4 39 R f f 5 3 F fy f N - Gj - Sø N - Gj 6 3 R f Nfj 7 3 R f Oå

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Ukens tilbudsavis fra Hvordan blar man i tilbudsavisen? For å bla i tilbudsavisen så klikker du enten i et av hjørnene, eller du kan klikke på pilene nede på menylinjen. Se nærmere på produktene? Du kan

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune

Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune Rådmannen Kartoversikt over eksisterende og planlagte idrettsanlegg i Trondheim kommune 01.01.2008 Høringsutkast 2008 Denne kartoversikten inneholder alle eksisterende idrettsanlegg og alle planlagte idrettsanlegg

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret

Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret Offentlig utvalg for punktskrift, OUP Norsk standard for 8-punktskrift punktskrift 24. oktober 2004 sist endret 19.10.2007 Desimal Hex Beskrivelse Tegnets utseende Punktkode 0 0000 4578

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014 Egsunds Mandssangnng 1.01.013 TENOR 1 TENOR BASS 1 BASS D D D m st t ma. t t l l e t t!. n! n r sj sk n d, ks A la marca q = 105 D D D m t st ma. t t l m l t e t! n n!. r sk sj n d, ks D D D m t st ma.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

!"#$%$&'%("()*+ /!"#$%&'()*)#'+,-."'(/)0$$"- Dokumentar: Dømt til døden?

!#$%$&'%(()*+ /!#$%&'()*)#'+,-.'(/)0$$- Dokumentar: Dømt til døden? Er det mulig at liv kan gå tapt i en maktkamp mellom ledelse og medisinere i et norsk fengsel? C2-2-(U%C)*3.)'.@2*N&@$)* Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse? /!"#$%&'()*)#'+,-."'(/)0$$"-

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MEK1100 Differensiallikninger Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning i formel 3-4 spesielle

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING

310 KRISTIANBORG. Snarvei. Fredlundbakken. Kirkevegen. Storetveitåsen. Elvebakken. Grønnestølen. rge ILLUSTRASJONSPLAN 310 KRISTIANBORG DELS REKNING Løb k M Aé Løb é M Lø b Aé Gå S 31 KRISTIABORG Ø F Ek E k DELS T DELS REKIG TREK IG 2 3 Lk kk y yh ho Ho p kk E b k G Hop Am 2 TEGFORKLARIG å o E S bk H Kjø Ek bby G Gokj k p Sykk/-f Gok : UTM32_Ef 89

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'

93%:4!#$%&'#.'C37%$#D3' !"#$%&' ()*(+*((-!"#$%%& '()*++ -./ 0!"#$%.'$'/0 1111111111111111111111111111111111111111111 2"34&0 1111111111111111111111******11111111111111111111111 56'37#"893"%:4 93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'!"#$%&'#E./0

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

Handel, produksjon, konsum og velferd

Handel, produksjon, konsum og velferd Handel, produksjon, konsum og velferd Karen Helene Ulltveit-Moe Econ 1410:Internasjonal økonomi Økonomisk institutt, UiO Verdien av produksjon og konsum En standard handelsmodell kombinerer innsikt fra

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

dx k dt н x 1,..., x n f 1,...,f n н- н f k (x 1,..., x n ), k =1,2,...,n, нн d X = f( X). X = (t),.. x 1 = 1 (t), x 2 = 2 (t),...

dx k dt н x 1,..., x n f 1,...,f n н- н f k (x 1,..., x n ), k =1,2,...,n, нн d X = f( X). X = (t),.. x 1 = 1 (t), x 2 = 2 (t),... - ( ) - 3 579 : - - : - / : : 3 4 579-4 5 9 3 9 4 3 5 5 6 3 33 34 3 35 4 36 39 c - ( ) 3 c 3 - - ( ) - ( - ) - - - ( ) - - ( - ) ( t) - dx k = f k (x x n ) k = n () dt x x n f f n - d X = f( X) dt f k

Detaljer

Oppgave Oppdatert svar Dato

Oppgave Oppdatert svar Dato Endringer fra versjon /86: Oppgave Oppdatert svar Dato.9a /06 8.6b [, ] /06 6.j + 6 /06 Ad y ( + y) /96 A4b /96 A9b + /96 A9c 4 /96 A9d + + + 6 /96 A9f 4 + + 4 + + /96 Kapittel Fasit betyr at det ikke

Detaljer

" # $! $ " % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.(

 # $! $  % & ' ( (( ( $% % ( $ ( ) ( ($(( $ ( ( ( % $* ( ( % ( ( %+, ( $- ( ((%( $ ($ $ % ( $ (.( # I # % & ' ( (( ( % % ( ( ) ( ((( ( ( ( % * ( ( % ( ( %+, ( - ( ((%( ( % ( (.( % (((( (( (/(( (( ( ( (( II III 0 1 234565367 3 # #. 8 9 6 IV % &'()*+,-.&/,... 1 ::;#.#=.@.@90>#

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN

KRETSKONKURRANSE I TROPPSGYMNASTIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG T OG IL STED: LAKSEVÅGHALLEN KRESKONKURRANSE I ROPPSGYMNASIKK ARRANGØR: LAKSEVÅG OG IL SED: LAKSEVÅGHALLEN V kk fo. o 100 o fo 9. V o y væ øy ovho o o jø k o fø kok. Gy o oho v h. I fø k; I hho fo kkok, j f o j 2014, h kk v, hvo o

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

Flerpartikkelsystemer Massesenter

Flerpartikkelsystemer Massesenter lepakkelsysee assesene.4.3 YS-EK.4.3 YS-EK.4.3 Kollsjone beang a beegelsesenge:,,,, p p p p elassk kollsjon beang a eneg,,,,,,,,,, ( ( fullseng uelassk kollsjon:,,,,,, esusjonskoeffsen: uelassk kollsjon:,,,,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

Rapport fra verksted

Rapport fra verksted f 4 j Dj c y è 6 8 L : 9 84 86 V wwwj : 66 c@j f I 9 I 4 H 8 fy f 4 (6) fy IHLD U 4 F 4 P 4 D FÅL 8 F 8 Ij 9 IL: H D D PJ PLLI 9 f H 9 P f (PL) P f 4 P f L 4 IUJIVL 4 j 4 I f HV ÅL V y I f 6 P I 6 6 jfø

Detaljer

TEMAKART REISELIV. l le t KÅFJORD KOMMUNE. n f jo r d STORFJORD KOMMUNE. BALSFJORDSlettKOMMUNE. Alt. 1.5. l t. 4 - Bjørnebo camping, CampTamok 1410

TEMAKART REISELIV. l le t KÅFJORD KOMMUNE. n f jo r d STORFJORD KOMMUNE. BALSFJORDSlettKOMMUNE. Alt. 1.5. l t. 4 - Bjørnebo camping, CampTamok 1410 2 I 242 2 32 9 84 é E 8 2 :2 983 P c 67 942 42 / E EIEI J E 369 4 34 2 4 22 36 244 9 482 46 8 2 c 98 Pz 3 P 246 27 37 37 4 c, 26 64 38 9 3 87 I 4 P 6 87 C 4 384 27 I 43 7 c 399 æ E 494 c 6 8 9 47 34 Å

Detaljer

Turnéplan: Face Yrkesfag with Comedy

Turnéplan: Face Yrkesfag with Comedy 2 Ma 11.01.2016 09:05 Steinkjer videregående skole Steinkjer Steinkjer videregående skole 45 45 kl. 09.05-1ELA, 1ELB, 2EDA, 2ELA kl. 12.10-2ARA, 2BLA, 2INA, 2INB, 2KJA 2 Ma 11.01.2016 12:10 Steinkjer videregående

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g

TESTVINNERE. i alle prisklasser! EL NINJO. Stigehøyde: ca. 60 meter. Kruttvekt: 1000 g ESVINNERE 2 V B 5 1 2 Hj K Nyh EL NINJO Shøy: c. 6 Vh: c. 1 K: 1 E Nj,. 14,2 V B 5 1 2 Hj f E C Hh G h S f y M 275,2 375,BOOS 56 Shøy: c. 4 Vh: c. 5. K: 7 ESVINNER F j f æ 599,- BALE OF COLORS Shøy: c.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Side 1 av 22 År : 2011 Kommunestyre- og fylkestingsvalg Valgprotokoll for valgstyret Kommune: 0226 SØRUM Fylke...: 0200 AKERSHUS A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Odd Hellum

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN!"##""##!$"##%"##& !" #$#$%& # ''()( &'' * + &'' (,%#$ #' ' - ## $ # -# ## ## - #' #+ #$ * '#$#$%& ''( # # *" +& &'' # # ( * """"./ % 0#' #%&'''#

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s /

F r o d e E r i k s e n/ s / S v e i n G u n n a r G as k a/ s / R o a r L a u r i t z e n / s / I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i F j e l l hu s h a u g e n B o l i g s e l s k a p A / S a v h o l d e

Detaljer