TR YK K FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TR YK K. 20 07 FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007"

Transkript

1 TR YK K FORFATTERSTUDIET VED UNIVERSITETET I TROMSØ 2006/2007

2 !"#$$%&''( )*+,-,./%0,"%0,"01++2"3+45/2+%/%!",637

3 G2+%H461*/3+/3$2%01$4-+2+ I*/E2"3/+2+2+%/%!",637 J'K(%!",637 DBLM%J(N<N&<J'O&K<((<N P%&''(%>,"01++2"*2 B1+3:%)*/+1%)"/ "%F252"32* B1++%625%L/+3+"216%E2"1%32"/0%S&TSU F1C/":%V4-+/W,C#%N'%.%T%R,-,"/+%&&X%.!"#$$:%!",63C",54$+%)B &

4 >,","5 3,6%"4.2$1332A%,33%32-E%3,6%SK%4-/$2%2..%,.%1*+,-,./2*%,6% 2..2"7"2A % 2--2" % % E/$+/.2 %,. % 3$"/E2 % 1+ % 1*+,-,./2* % 2" % 2+% [/5"1.%+/-%52*%3+,"2A%3+#..2% *%,6%-/++2"1+4"\%D%3+252+A% 3$"/E2" % E/ % 1+ % / % Y"2+ % 3,6 % H1" %.Y++ % H1" % E/ % 3$"2E2+ % 6#2A %,.% 0,"HYC2*+-/.E/3%$,662"%E/%+/-%Y%3$"/E2%62"\%?2"%2"%2+%4+E1-.%1E% 8/-2#\ 8251$39,*2* K

5 D**H,-5 V191%L,H*2%b,H*32*%%%%%3\%%%X 82[2$$1%L",=%^/1[7%%%%%3\%KS a1",-/*2%>-11+1%%%%%3\%u( B431**1%?1CC,*2*%%%%%3\%JS D*.E/-5%?,-E/$%%%%%3\%S'S!,*92%?2-Z*%a1"-32*%%%%%3\%SSS )/*1%R16/--1%a*4+32*%%%%%3\%SKK L2*25/W+2%)\%^/2%%%%%3\%SOK!,"2%^75/*.%%%%%3\%SXX ^1"3%8/WH1"5%Q-32*%%%%%3\%SUJ O

6 V191%L,H*2%b,H*32* >75+%SJ(&!",637 V191[9&''Kd#1H,,\W,6 M,E2--2 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ;E2*32* G2%H1"%[#..2+%2*%*#%[-,$$%CY%1*5"2%3/52*%1E%.1+2*A%"2++%,E2"% H432+ % 6/++\ % G2* % [23+Y" % 1E % 32$3 % -2/-/.H2+2" %,. % $1--23% ;$"2H1.2* % +2""1332\ % D%07"3+2% % [,"%;E2*32*\ %;E2*32*3% HY"%2"%+#$+%,.%$"10+/.A%H1*%2"%*1+4"-/.%[-,*5%,.%92.%2"%3/$$2"% CY%1+%H1*%/$$2%H1"%6/3+2+ %2+%2*23+2%HY"3+"Y %3/52*%H1*%E1"% 32$3+2*%Y"%.1662-\%;E2*32*%2"%15E,$1+%,.%5"/E2"%3/++%2.2+% 0/"61A % ;E2*32* % f % R,\ % ;* % 51. % -Y % 52+ % 2+ % ["2E % 0"1% -/$*/*.3$,*+,"2+A%15"2332"+%+/-%;E2*32*A%/%6/*%C,3+$1332\%b2.% H1" % C,3+$1332 % E25 % 3/52* % 1E % ;E2*32* % CY % C,3+$ /E2+% 4+2*0,"%*4662"%SJ\%b2.%+,$%52+%,.%-,+%3,6%/*.2*+/*.\%G2+%+,$% -1*.%+/5%07"%92.%YC*2+%52+\%b2.%-4"+2%CY%,6%92.%3$4--2%"/*.2%CY% H,3%H1*A%3/%1+%52+%-Y%/%C,3+$1332*%6/*%,.%1+%92.%H1552%+1++%52+% /**%E25%2*%02/-+1$2-32\%V2*%92.%,6[ %62.\%;++2"%Y%H1% H1++ % 52+ % / % $97$$2*3$1C2+ %,E2" % $,60#"2* % / %,E2" % 2* % 4$2% [ %92.%62.%0,"%Y%YC*2%52+\%b2.%E/--2%1-5"/%H1%04**2+%4+% HE,"%.1662-%H1*%E1"%2--2"3\%;E2*32*%2"%075+%32$3%Y"%07"%62.A% /%SJU'A%52+%3$4--2%61*%/$$2%+",%*Y"%61*%32"%H1*\%;E2*32*%2"A% X

7 1$$4"1+3,6%92.A%075+%CY%3,662"2*A%62*%H1*%2"%075+%/%-7E2*3% +2.*\%B$1-%61*%+",%13+",-,.2*2%3Y%2"%62**23$2"%075+%/%-7E2*% 2" % 52+ % *,2 % 1**2+ % 625 % $"2C32"\ % G2 % $"1[[2" % "4*5+ %,. % 2"% 62-1*$,-3$2\%G2%-2*.+2"%1--+/5%H926\%>,"%6/++%E25$,662*52% 3Y%3+2662"%52+%/$$2%H2-+A%9,A%9,A%/%,.%0,"%32.A%92.%[,"%/%6/*% 6,"3%.16-2%H43\%b2.%2"%075+%/%52++2%H432+\%BY%51%3+2662"%52+% $1*3$92%1--/$2E2-\%V2*%52*%2.2*+-/.2%."4**2*%+/-%1+%92.%[,"% H2"%2"%1+%92.%H1"%1"E2+%H432+%2++2"%1+%6,"2*%6/*%0-#++2+%+/-% G1*61"$\%G2+%E/-%3/A%92.%H1"%0-#++2+%/**A%62*%92.%$,662"%+/-%Y% 1"E2%52+%*Y"%H4*%57"%3/52*%92.%2"%H2**23%2*23+2%[1"*\% %b2.% $4**2 % +2*$+ % 62. % Y % [, % 2+ % 1**2+ % 3+25\ % F1"/3A % 2--2" % $1*3$92% 8,61\ % b2. % $4**2 % +2*$+ % 62. % 2* % +,CC % -2/-/.H2+ % 625% 4+3/$+ %,E2" % ;/002-+Y"*2+\ % G1 % 3$4--2 % 92. % % C/1*/3+A % 2--2"% $1*3$92%0/,-/*/3+\%b2.%2"%3#$2C-2/2"\ ;E2*32*3%$E/**2"%2"%1--+/5%4*.2\%84*5+% %Y"\%G2%[-/"% [-,*52A%[,"+32++%0"1%^,*2A%H4*%2"%67"$\%^,*2%2"% *%52*% C2*23+2 % 1E % 526\ %?452* % H2**23 % 2" %.#-52* %,. % HY"2+ % 2"% 67"$2["4*+%,.%$,"+\%?4*%2"%52+%61*%$1--2"%C2+/+\%^,*23%7#*2% 2"%61*52-0,"6252%,.%67"$2["4*2\%?4*%2"%H7#3+%2+%C1"%,.% +#E2%Y"%.1662-\%^,*2%["4$2"%1-5"/%36/*$2\%V2*%3Y%+"2*.2"% H4*%/$$2%52+%H2--2"\%>7"%92.%E/33+2%*1E*2+%H2**23%+2*$+2%92.% 62.%1+%H4*%H2+%M4"/1A%2--2"%*,2%/%52*%54"\%V2*%2*%51.%H4*% 3+,%Y%"7$+2%CY%+"1CC2*A%",C+2%;E2*32*%CY%H2**2A%,.%51%$1-+2% H1*%H2**2%^,*2\%^,*2g%+2*$+2%92.\%a1*%*,2%3Y%2$3,+/3$%.Y% V2* % 52+ % 2" % /$$2 % 1E % ;E2*32*\ % V1"/1**2 % 2" % 52* % "1$2% 6,+32+*/*.2*A % H4* % H1" % /$$2 % 2++ % 2*23+2 % 2$3,+/3$ % [2* % /% $",CC2*A%92.%+","%H4*%2"% *+\%V1"/1**2%2"%1--+/5%04--%1E% U

8 36/*$2%,.%3Y%.Y"%H4*%625%C2"-27"25,[[2"\%V1"/1**2%H1"%,0+2% CY%32.%2*%3#-+"1*.%+,CC%/%HE/++%HE,"%52+%3+Y"%3$"2E2+%V1"/1**2% 625 % 3+,"2 % 3,"+2 % [,$3+1E2" %,E2" % C4CC2*2\ % 81*5/A % ;E2*32*% $1-+2 % H2**2 % 52+ % 2* %.1*. % 92. %./$$ % [1$ % 526A % $,662" % /$$2% -2*.2"\%?4*%3+,%2*%51.%CY %+"1CC2* %,.%."Y+%625%2*%-1CC%/% HY*52*\%B/52*%3Y%92.%H2**2%1-5"/%62"\%B+1$$1"3%81*5/\%b2.% H1" % 32++ % [/-52" % 1E % H2**2 % 2++2" % 52+A % / % ;--2A % H4* % 2"% 4*52"+7#36,52--\%BY%2"%52+%2*%92.%/$$2%1*2"%*1E*2+%CYA%H4*% H1" % * % [1"2 % % 52" % 2+% C1" %.1*.2" %,.%51 % H1" % H4*% $,662+ % 32*+ %,. % 5"1++ % +/5-/.\ % G2 % -/.*2" % 1--2 % CY % HE2"1*5"2A% H7#2A%+#**2%,.%[-,*52A%[,"+32++%0"1%^,*2A%3,6 %2"%67"$%,.% $*1C+%2*%32$3+/%H7#\%^,*2%3$/--2"%32.%4+%CY%1*5"2%6Y+2"%,.3YA% H4* %.Y" % 625 % C21W262"$2 % CY % 91$$1 %,. % H1" % 2/ %."7**% %,E2"% 3$4-5"1\ % V1"/1**2 % 2" % 52* % 3,6 % 520/*/+/E+% $,662"%,0+23+A%92.%$1*%0,"%6/++%[1"2%-/E%/$$2%0,"3+Y%1+%H4*A%1E% 1--2A%2"%52*%;E2*32*%E2-.2"%Y%+"2002%623+\%b2.%+","%H4*%2"%2*% [#2*A%,6%/$$2%1**2+%0,"%Y%0Y%2+%.-/6+%1E%;E2*32*\%b2.%E2+%1+% H1*%$,662"%H926%0"1%$,*+,"2+%62--,6%32$3%,.%3#E%2*%.1*.\% G2+%H2*52"%,.3Y%1+%$-,$$2*%[-/"%Y++2%2--2"%*/%07"%H1*%$,662"% H926\%;+%C1"%.1*.2"%H1"%92.%+/-%,.%625%3/++2+%Y%E2*+2+%H2-+%+/-% $-,$$2*%2--2E2%07"%92.%3Y%H1*%$,662%*25,E2"%.1+2*\%?1*%H1"%,0+2%C2"3/2**2*2%*252%*Y"%H1*%2"%[,"+2A%62*%*Y"%;E2*32*% $,662"%H926%+"2$$2"%H1*%526%*23+2*%1--+/5%,CCA%[,"+32++%0"1% *Y"%H1*%H1"%5162[237$A%51%2"%52%3+,"+%32++%*252A%62*%/$$2% 1--+/5\%b2.%H1"%$97C+%62.%*#%$/$$2"+\%G2+%2"%2*%3$/$$2-/.%0/*%2*\% )-+%[-/"%3Y%+#52-/.%,.%3$1"C+%/%52*%,.%3Y%2"%52*%/$$2%3Y%+4*.%Y% H,-52%3,6%52*%.16-2\%G2*%2"%-/+2*%,.%*2++%/%H2*52*2%6/*2\% b2.%-/$2"%3c23/2-+%.,5+%y%32%*y"%;e2*32*%3+y"%cy%$97$$2*2+%,.% (

9 $4++2"%,CC%."7**31$2"\%?1*%3C/32"%6#2%."7**31$2"A%3C23/2-+% +/-%6/551.A%$4++2"%,CC%.4-"7++2"%,.%3h413H\%)E%,.%+/-%$4++2"% H1*%,CC%-7$A%51%[-/"%7#*2*2%"752%,.%H,E*2%,.%3Y%"2**2"%52+% +Y"2" % *25,E2" % $/**2*2 % H1*3\ % ;E2*32* % H1" % $97$$2*[2*$2*% 0,"1*%E/*542*2A%52+ %2"%H2-5/.E/3%3+,"2%E/*542"%/%-2/-/.H2+2*% H1*3A % 52 %.Y" % *23+2* % H2-+ % *25 % +/- %.4-E2+ % / % 3+42*\ %?1* % H1"% E2"52*3%E1$"23+2%4*52"1"62"\%b2.%2-3$2"%Y%32%643$2-3C/--2+%/% 526%*Y"%H1*%$4++2"%,CC%."7**31$2*2\%;E2*32*A%*Y"%H1*%2"% H92662A %.Y" % 1--+/5 % / % -732 % -/*[4$32" %,. % 2* % HE/+ % 2--2" % 3E1"+% -/*3$9,"+2%3,6%H1*%"4--2"%,CC%+/-%1-[42*2\ b2.%h1"%*23+2*% %y%3c/32%2++2"%1+%;e2*32*%$,6%/**%/% -/$2" % % [23+\ % G2+ % 2" % 52/-/. % *Y" % 52% H1-E0",3*2 % % 3C"2$$2" % / % 64**2* % 6/*\ % BY % $97C2" % 92.% 0-2"2%$E1"+-/+2"2%625%$" \%G2+%2"%H2-+%/5/,+/3$%1+%52%/$$2% 32-.2"%0-7+2%/%-/+2"$1"+,*.2"\%b2.%62*2"A%52%32-.2"%51%2--2"3% 1--+/5%1-+%64-/.%1**2+%/%2*%6/--/,*%/**C1$*/*.2"A%3C23/2-+%52% C1$*/*.2*2%HE,"%52+%3+Y"%S%i%02++%2--2"%*23+2*%4+2*%34$$2"\% b2.%h1*5-2"%2+%,.%1**2+%2--2"3%,.3ya%623+%0,"%3#*3%3$#-5\%v2"% 2**%2*%.1*.%H1"%92.%6Y++2+%$13+2%4YC*252%,3+2"A%2--2"%["75% 3,6%H1"%[2.#*+%Y%64.*2\%b2.%H1"%*23+2*% %Y%.Y%4+%CY% $E2-52*2A%[,"+32++%0"1%*Y"%92.%9,[[2"%$E2-53E1$+\%b2.%32++2"%,0+2"2 %,.%,0+2"2 %6,[/-2* %CY % -#5-73A % 62* % 3Y %2" % 52+ % /$$2 % 3Y% 61*.2 % 3,6 % "/*.2" % H2--2"\ % b2. % E/- % /$$2 % 0,"+2--2 % *,2* %,6% ;E2*32*\%b2.%E/-%H1%H1*%0,"%62.%32-E\%)E%,.%+/-%2"%52+%2*%C/*2% 3-/$%1+%;E2*32*%2"%H92662%625%C2"3/2**2*2%+"4$$2+%,CC\%%G2+% 2"%/$$2%52+%1+%92.%H1"%*,2%/%6,+%9,[[2*%6/*\%G2+%.Y"%."2/+%*Y"% 92. % 07"3+ % 2" % 52"\ % b2. % H1" % * %,0+2 % 1*3E1"2+ % 0,"% N

10 625/3/*2*2A%*,2%3,6%YC*2"%41*+2%64-/.H2+2"\%G2+%H2*52"%1+% 92.%+1"%2*%,.%1**2*%]/E1-A%62*%/$$2%3Y%,0+2\%L1"2%0,"%Y%0Y% 3-1CC2%1E\%?2"%,6%51.2*%+,$%92.%K''%6-.%B,["/-%625%62.% H926\%b2.%H1"%32++%1+%;E2*32*%5"/$$2"%M,*/94W2\%b2.%H1"%32++% 52+%/%$/$$2"+2*%6/*A%HE,"51*%H1*%H2--2"%/%6/*5"2%0-13$2"%0"1% 2* % 3+," % 0-13$2\ % BY % 32++2" % H1* % 52 % 36Y % 0-13$2*2 % / % 57"2* % +/-% $97-23$1C2+\%?1*%5"/$$2"%1--+/5%2*%-/+2*%0-13$2%07"%0",$,3+%,.% 07" % H1* % 3C/32" % 2+ % -2++ % $E2-536Y-+/5\ % G2+ % 2" % 3$"4$,"$ % CY% 0-13$2*2\%b2.%32"%1-5"/%1+%;E2*32*%5"/$$2"%$1002A%H1*%5"/$$2"% E1** %,. % 94/W2\ % )E %,. % +/- % 3Y % H2--2" % H1* % % j;e2*32*% MY"%H1*%3$"4"%52*%CY%3Y%3-#*.23%2*%",31%61332%6,+% \% M,*/94/W2*%+1"%H1*%62"%3,6%625/3/*%2--2"%E/+16/*2"\% G2+ % H1" % +1++ % 62. % -1*. % +/5 % Y % 0/**2 % 4+ % HE,"51* % 92. % 3$1-% $,662%62.%/**%+/-%;E2*32*\%V23+2C1"+2*%1E%+/52*%H1"%92.% 07"3+2%92.%E1"%/**2%CY%E1"%1+%92.%$4**2%$*432%2+%-/+2%E/*54%CY% [1$3/52* % 1E % H432+\ % V2* % 92. % 01*+ % 0,"+ % 4+ % 1+ % 52+ % E1" % 0,"% "/3/$1[2-+\%M1[,2*2%/%2+1392*2%,E2"%E/--2%62"$2+%52+\%?4*%/% +"2592%2"% *%1--+/5%H92662\ %G2*%1*5"2%-73*/*.2*A%2*% -73*/*. % 92. % % +",552 % E1" % 464-/.A % *26-/. % Y % 0Y % +1$ % /% b2. % $,6 % +/- % 52* % E25 % Y %,[32"E2"2 % V1"/1**2\ % G2+ % H1" % 32.% *26-/. % 3-/$ % 1+ % *,2* %.1*.2" % *Y" % V1"/1**2 % $,662" % 07"% ;E2*32*%3Y%.Y"%H4*%+/-%C,3+$1332*\%G1%H1"%H4*%625%32.%2*% HE/+%$,*E,-4++%*Y"%H4*%$,662"%+/-[1$2\%]25%/**.1*.357"2*% YC*2"%H4*%1--+/5%$,*E,-4++2*A%+1"%4+%*7$-2"%,.%-Y32"%32.%/**\% V2* % 3,6 %,0+23+ % *Y" % V1"/1**2 % $,662" % 3Y %.Y" % H4* % [1"2% 5/"2$+2 %,. % "/*.2" % CY\ % G2+ % 2" % 32-E31.+ % ;E2*32* % 3,6 % C4++2"% $,*E,-4++2*%/%C,3+$1332*\%G2+%0"#52"%62.%-/++%1+%H1*%/$$2%./"% J

11 V1"/1**2%2.*2%*7$-2"%+/-%-2/-/.H2+2*A%52+%6Y%9,%[2+#%1+%H1*% H,-52"%H2**2%-/++%CY%1E3+1*5A%+",33%1-+\%b2.%H1"%C-1*2"%,6%Y% -1.2%$,C/2"\%b2.%H1"%"2.*2+%4+%1+%52+%+,CC2*%+1"%2*%H1-E%+/62A% 625 % 5",392A %,CC %,. % *25\ % G2+ % E1*3$2-/.2 % H2" % [-/" % Y % YC*2% $,*E,-4++2*%4+2*%Y% %52*\%>/"612+3%-,.,%3+Y"%*26-/.%,CC2%/%52+%E2*3+"2%H97"*2+l%;E2*32*%f%R,\% b2.%3/++2"%cy%6/*%c-133%-/++%[1$%.1"5/*2*%/%3+42*%*y"%92.%32"% ;E2*32*%$,662%6,+%C,3+$1332*\%?1*%H1"%*,2%/%HY*52*\%b2.% +1"%$/$$2"+2* %,.%32"% 1+%52+A%.1*3$2 %"/$+/.A% 2"% 2*%-/+2*%HE/+% $,*E,-4++\%b2.%$92**2"%1+%52+%3+/$$2"%/%61.2*\%D%51.%6Y%92.%."/C2%391*32*\%b2.%E2*+2"%+/-%92.%H1"%32++%;E2*32*%0,"3E/**2%,CC%/%E2.2*%07"%92.%3C"/*.2"%CY%[152+\%b2.%+1"%2*%-#*$91CC% 5439%,.%$-2"%CY%62.%/%"2$,"501"+\%BY%07*2"%92.%HY"2+%07"%92.% 32++2"%52+%/%2*%$-/C2%[1$%CY%H,52+\%b2.%H1"%52+%*23+2*%1--+/5% 3-/$\%a-,$$2*%H1-E%*/%2"%92.%$-1"A%*Y%2"%52+%[1"2%Y%E2*+2%CY%1+% C,3+61**2*%3$1- %$,662\ %b2.%$1*%/$$2%.y%/%c,3+$1332* %07"% H1*%H1"%-2E2"+%C,3+2*A%52+%E/--2%E2$$2%6/3+1*$2\%V/*4++2*2% 3*2.-2"%32.%1E.Y"52A%92.%07-2"%1+%52+%+1"%2*%2E/.H2+%,.%92.% 5"/$$2"%52*%2*2%$,CC2*%625%$1002%2++2"%52*%1*5"2\%b2.%2"% /$$2 % 3C23/2-+ % *2"E73 % 0," % 1+ % V1"/1**2 % 3$1- % $,662A % H4*% $,662"%392-52*%07"%/%0/"2<026%+/52*\%b2.%2"%62"%*2"E73%0,"5/% 92. % 3$1- % CY % 9,[[ % $-,$$2* % +,\ % ]1*-/.E/3 % 2" % C,3+61**2* % H2"% 62--,6%+/%,.%+,-E%2*%.1*.\%V2*%*,2*%.1*.2"%$,662"%H1*% 6#2%32*2"2\%G2+%$1*%01$+/3$%E1"/2"2%E2-5/.\%;*%.1*.%$,6%H1*% $,662 % $97"2*52 % *25 %.1+2*\ % b2. % 3/++2" % [1$ %.1"5/*2* % 625% #++2"91$$1%CY\%BY%3*1"+%H1*%2"%[,"+2%362++2"%92.%4+%57"2*%,.% *25%+/-%C,3+$ /E2+\%b2.%32"%62.%,6$"/*.%07"%92.%3+/$$2"% HY*52*%*25%/%C,3+$1332*%6/*%,.%625%52*%1*5"2%YC*2"%92.% ;E2*32*3%C,3+$1332\%b2.%023+2"%[-/$$2+%CY%6/*%2.2*A%016-2"%/% S'

12 ;E2*32*3%625%HY*52*%2++2"%2*%-/+2*%$,*E,-4++\%?2-5/.E/3%2"% 52+ %[1"2 %2+%[-15%/%+/--2..%+/-%$,*E,-4++2*\%G2+%.97"%1-+%6#2% 2*$-2"2\%b2.%+"2$$2"%52*%-#*$91C+%,CC%,.%-2..2"%52*%31662*% 625%52%1*5"2%["2E2*2%92.%H1"%/%HY*52*\%BY%3$#*52"%92.%62.% /**\%b2.%3/++2"%625%$,*e,-4++2*%0,"1*%62.%cy%[,"52+l%;e2*32*% f%r,a%3+y"%52+%/%e2*3+"2%h97"*2+a%r,--2+3%e2.%*4662"%026\%b2.% 3*4" % 52*A % 52* % 2" % -/6+ % 31662*A % 62* % CY % HE2" % 3/52 %,CC2 % /% H97"*2*2%2"%52+%2+%-/+2%C1"+/%52"%52+%/$$2%2"%$-/3+"2+%/.92*\%b2.% H1" % 2* % 3#-3$1"C % ["2E$*/EA % $92**2" % 1+ % 92. % 3$92-E2" % -/++ % CY% HY*52*%/%52+%92.%-1"%2..2*%.-/%62--,6%52*%43#*-/.2%3C"2$$2*%/% C1C/"2+\% b2.%.y"%/**%/%[4+/$$2*%52"%6/++%h2662-/.2%,cc5"1.%3$1-% 0,"2.YA%5",392*%3+Y"%Y%E2*+2"%CY%#++2"3/52*\%b2.%07-2"%1+%1--2% $1*%32%CY%62.%1+%92.%2"%/%02"5%625%Y%.97"2%*,2%$"/6/*2-+\% V1**2*%[1$%5/3$2*%32"%CY%62.\%b2.%07-2"%2*%+"1*.%+/-%Y%3/%*,2\% 1+ % E/ % H1" % % 31662* % / % 3*1"+ % +, % Y"\ %?1* % E/"$2" % H2-+% 4/*+2"2332"+%/%6/*2%0,"$-1"/*.2"A%."/C2"%[1"2%*7$-2*2%92.%H1"% 04**2+%0"16\%>/*."2*2%2"%*,2*%3+,"2%3,"+2%$-#C2"\%?1*%3*4"% 32.%625%"#..2*%+/-\%B2-E2%3-/C/*.2*%+1"%[1"2%*,2%0Y%6/*4++2"\% <%G2+%[-/"%2++H4*5"252%,.%07"+/%$",*2"A%3/2"%H1*%2++2"%2*% $,"+%3+4*5 b733a%/$$2%62"a%+2*$2"%92.a%0/**2"%0"16%2*%+,h4*5"2-1cc%,.%./"%h1*%52*\ <%B/%62.A%54%-1.2"%/$$2%+/-02-5/.E/3%*7$-2"%3,6%C1332"%CY% 62**23$2"A%92.%H1"%*26-/.%*,2*%92.%3$4--2%-Y3+%,CC\ b2. % H46"2" % -/++ % *2"E73+ % 1E % 6/* % 2.2* % E/++/.H2+\ % V1**2*% +"2$$2"%/$$2%CY%3Y%6#2%3,6%2+%36/-2[Y*5A%H1*%[1"2%32"%CY% 62.%,.%H2E2"%52+%2*2%7#2*["#*2+\ <%b1a%52+%e1"%[1"2%2*m91m\\ SS

13 V1**2*%"2$$2"%0"26%HY*52*%625%E2$3-2C2*.2"\%Q.%07"%92.% 0Y"%+2*$+%62.%,6%3Y%"16-2"%52+%4+%1E%62.\ <%L1"2%[2H,-5%"23+2*\ V1**2*%H2E2"%*Y%[2..2%7#2*["#*\ <%G"/$3A%3/2"%92.%,.%3+#"+2"%4+%1E%0,""2+*/*.2*\% B2$3+/ % % $",*2" % / % 5"/$3\ % D5/,+A % +2*$2" % 92.\ % b2. % H1" % /$$2% 1$$4"1+%C2*.2"%/%,E2"0-,5%H2--2"\%G2+%-Y%[-1*+%1**2+%2+%["2E% 0"1%-Y*2$1332*%/%C,3+2*%/%51.\%Q.%HE26%/%H2-E2+2%2"%52+%3,6% +/C32"%*7$$2-3-/C2"2\%FY%.1+2*%"73$2"%92.%,CC%5",39257"2*%,.% 3$1-%+/-%Y%32++2%62.%/**%51%61**2*%[1$%5/3$2*%$,662"%2++2"% 62.%625%2*%-/+2*%."Y%C,32%/%52%2*,"62%$-#C2*2\% <%B$1-%54%/$$2%H1%*7$-2*2A%",C2"%H1*\ b2.%$92**2"%1+%92.%[-/"%$*1--%"75%/%1*3/$+2+\ ]2- % H92662A % 2++2" % Y % 67#3,662-/. % H1 % -/6+ % 52* % HE/+2% $,*E,-4++2*%/.92*%,.%-2E2"+%52*%/%;E2*32*3%C,3+$1332A%32++2"% 92.%62.%625%2*51%2*%$,CC%$1002%/%E/*542+\%b2.%2"%3$92-E2*\% V/**2"%62.%32-E%CY%1+%92.%2.2*+-/.%/$$2%H1"%.9,"+%*,2%.1-+\%b,A% 9, % 61* % 3$1- % 9, % /$$2 %.Y %"4*5+ %Y %$,C/2"2 % 1*5"2%62**23$2"3% *7$-2"A%62*A%91A%92.%[2H7E2"%9,%/$$2%Y%["4$2%526\%a1*3$92%2"% 52+%*,$%Y%E/+2%1+%92.%$1*%.Y%/**%+/-%;E2*32*%,6%92.%E/-\%b2.% C-4$$2" % 0"16 % 52* % -/--2 %."Y % C,32* % 0"1 % E23$1\ %!1" % 4+ % 52 % +,% *7$-2*2%,.%32"%CY%526\%^2..2"%526%/%HY*52*%6/*A%H,-52"% 526%/**+/-%$/**2+\% < % a1"-a % HE/3$2" % 92. %,. % -2..2" % 52* % 2*2 % *7$$2-2* % 6,+% -2CC2*2\ ;*%6,".2*%*,2*%51.2"%32*2"2%*Y"%92.%3/++2"%Y%*#+2"%4+3/$+2*% 6,+ % ;E2*32*3 % -2/-/.H2+A % 3+,CC2" % C-4+32-/. % 2* % [/- % 0,"1*% ;$"2H1.2*%+2""1332\%G2+%2"%2*%E1"2[/-%/%HE/++A%CY%3/52*2%3+Y"% 52+%B2W4"/+13%625%3+,"2%3,"+2%[,$3+1E2"\%;*%4*/0,"62"+%61**% S&

14 $,662" % 4+A % H1* % +"#$$2" % CY % "/*.21CC1"1+2+ % E25% /**.1*.357"2*%+/-%;$"2H1.2*%+2""1332\%b2.%."/C2"%$/$$2"+2*%,.%*Y"%61**2*%+"#$$2"%CY%$*1CC2*%/.92*%3Y%32"%92.%1+%H1*% "/*.2"%CY%H,3%;E2*32*\%n%012*A%52+%H1552%92.%/$$2%+2*$+%CY\% V1**2* % 2" % 1$$4"1+ % / % 02"5 % 625 % Y %.Y % *Y" % 92. % 32" % ;E2*32*% $,662%3C"/*.2*52%*25%.1+2*\%V1**2*%3+,CC2"%,.%52%H/-32"% CY % HE2"1*5"2 % *252*0," % +"1CC2*\ % b2. % 32" % 526 %.Y % /** % /% [#.*/*.2*\ % ;E2*32* % H1" % 32-E07-.2-/. % +#E2"/1-1"6\ % )--2% +#E2"/1-1"62"%H1"%2*%$,52\%?E1%H92-C2"%E2-%*7$-2"%*Y"%61*% /$$2%$92**2"%$,52*\%Q.%HE,"51*%/%H2-E2+2%3$1-%92.%*,2*3/**2% 0Y%+1$%/%52*\% G2+ % 2" % V1"/1**2 % 3,6 % 32"E2"2" % 62. % -73*/*.2*A % H2-+% 4E2*+2+A % 2* % 2++2"6/551.\ % b2. % 32" % H2**2 % $,662 %.Y2*52% *25,E2" % E2/2*A % 92. % E2+ % 1+ % ;E2*32* % /$$2 % H1" % $,662+ % H926% 2*51\%F2"3/2**2*2%2"%*252A%92.%H1"%/$$2%32++%H1*%+",33%1+%92.% H1"%3/++2+%H2"%3/52*%$-,$$2*%026\%b2.%$92**2"%H2**2%/.92*%CY%.1*.2*\ % V1"/1**2 % E/"$2" % 1--+/5 % 3+"2332+\ % >7++2*2 % +1" % 36Y% 3$"/++A%,.%H4*%32++2"%52*%2*2%0,+2*%0,"1*%52*%1*5"2A%3,6%,6% H4*%.Y"%CY%-/*2\%?4*%H1"%1--+/5%H7#2%H2-2"A%32-E%*Y"%52+%E1"% 3C2/-H,-$2 % / % E/*+2"\ %?4* %.Y" % +/- % /**.1*.2* % / % ;$"2H1.2*% +2""1332-2/-/.H2+2"%,.%"/*.2"%CY\%b2.%-70+2"%$/$$2"+2*\%G2+%2"% +#52-/.%1+%H4*%2"%0,"[1432+%,E2"%1+%/*.2*%3E1"2"%CY%W1--/*.2*\%?4*%"/*.2"%2*%.1*.%+/-\%?4*%H1"%C#*+2+%32.A%H4*%3+Y"%/%2*% 34C2"361"+%$"2601".2+%5"233%625%5162W4+\%B+7E-2++2*2%H1"% 3#-+#**2%H7#2%H2-2"%,.%2"%/%3263$2+%3$/**A%31662%01".2%3,6% 5"2332*A%[1"2%*,2*%+,*2"%67"$2"2\%?Y"2+%2"%31++%,CC%625%52% 623+ % $4*3+02"5/.2 % 3C2**2"\ % >1-3$2 % 5/161*+2" % j.y" % 92. % 4+ % /% 0"1kA%3,662"04.-2"%,.%C2"-2"\%b2.%6Y%/**"7662"%1+%1$$4"1+% *Y % 2" % V1"/1**2 % 2+ % 3#*\ % G2+ % 2" % H2-+ % +#52-/.A % 4+ % 0"1% SK

15 H92662\%?1*%2"%/$$2%52+A%52+%E2+%92.\%?4*%[-/"%3+Y2*52%CY% +"1CC2*\ %G162* %/%0"1%+"2592%$,662"%4+%57"2*\%?4*%32"%4+% 3,6%R"42--1%52%]/--2%625%2*%613$2%1E%C4552"%,.%0,4*51+/,*%/% H1"%2-3$2"2%3,6%;E2*32*\%b2.%32"%52+%/""/+2"2"%V1"/1**2%1+% 5162*%32"%H2**2%3-/$A%+#52-/.%,CC"7"+\%G2+%2"%*,2%625%52%+,% $E/**2*2A%+2*$2"%92.A%52%-/.*2"%CY%HE2"1*5"2\%V1"/1**2%+1"% 6,[/-2*%,CC%0"1%E23$1\%;*%-/+2*%31$%3,6%-/..2"%/%2+%3,"+%2+4/% 625%"75%0-7#2-%/**E2*5/.\%V1"/1**2%0Y"%/$$2%3E1"\%G2+%2"%*Y% +#52-/.%1+%H4*%2"%0"1%32.%1E%"132"/%,.%#56#$2-32\%b2.%E2+%/$$2% HE,"0,"A%62*%92.%0Y"%2*%/*+4/+/E% %1E%1+%92.%6Y%.Y%+/-% 5/+\%G2+%2"%3,6%,6%3$92[*2*%3+Y"%62.%[/%1$$4"1+%/%51.A%0,"% /3+252* % 0," % 6/*2 % 325E1*-/.2 % -,3-/++2 % 1*.,"1 %.2*32"2 %,.% 5,*.2"/[4$32"%3Y%H1"%92.%CY%62.%2*%3E/*25#"%$9,-2%92.%$97C+2% 62.%2"%*,$%/$$2%V1"/1**23%3+/-A%62*%92.%E2+%1+%V1"/1**2%H1"% 2+%7#2%0,"%52+%3,6%$,3+2"%C2*.2"\%c1*3$2%"/$+/.A%52+%2"%3,6%,6%V1"/1**2%32"%62.%0,"%07"3+2%.1*.\ <%G2+%$,662"%1-5"/%+/-%Y%[-/%3,662"%/%Y"A%34$$2"%92.%,.% C"7E2"%Y%E/"$2%-/$2+/-%32-E%,6%92.%62"$2"%1+%92.%H1"%-2643%/% 52+%H7#"2%7#2+\%b2.%0Y"%1--+/5%52+%*Y"%92.%[-/"%*2"E73\%V1"/1**2% 6Y-2"%62.%0"1%+,CC%+/-%+Y\% <%M2/A%$1*%*23+2*%32%3Y**%4+A%H4*%C"7E2"%Y%3$94-2%1+%H4*%2"%,CC"7"+ <%]2+%54A%3/2"%92.%4+2*%Y%1*2%HE,"%,"52*2%$,662"%0"1%<%b2.% 3,6%E1*-/.%,E2"+/5%,.%H1"%.-26+%1+%H1*%01$+/3$%/*E/+2"+2%62.% 4+%CY%6/551.\%?1*%.9,"52%52+%,*351.A%/%51.%2"%52+%0"251.%,.% H1* % H1" %.-26+ % 52+\ %?1HA % 92. % 2" % 3Y % -2/ % 1E % 62** % 3,6 % [1"2% SO

16 +2*$2" % CY % $1""/2"2*\ %G2+ % 2"%/$$2 %52+ % 1+ %92. % /$$2 % E/-%H1 % 2*% $1""/2"2[2E/33+ % 61** % j92. %./" % 9, % 3+"2*.+ % +1++ % 012* % / % 52+A% V1"/1**2%32"%3$2C+/3$%CY%62.A%92.%-1+2"%3,6%,6%92.%/$$2% 62"$2"%52+%,.%0,"+32++2" <%b1%92.a%h400a%54%6y%e/"$2-/.%4**3$#-52a%h2"%[432"%92.%[1"2% 4+ % 625 % C"/E1+-/E2+ % 6/++A % 92. % [-/" % [1"2 % 3Y % 0"43+"2"+\ %?2"% C-1*-2..2"%61*%3/*%5#"2[1"2%+/5A%52+%2"%/$$2%52+%1+%92.%5"/E2"% Y % 3-2*.2" %,6$"/*. % o % 62* % 92. % C"/,"/+2"2" % 01$+/3$ % 6/*A%/%6,+32+*/*.%+/-%H1*A%3,6%1--+/5%[1"2%C"/,"/+2"2"%32.%32-E\% <%G4%2"%/$$2%52*%2*23+2A%3/2"%V1"/1**2%C-4+32-/.A%3Y%.Y"%52+% 2+%32$4*5A%$1*3$92%+,A%<%3,6%H1"%52+%3Y**\ <%G2+%2"%01$+/3$%2*%+"73+A%3/2"%92.%,.%32"%CY%V1"/1**2\%BY% +1"%92.%62.%/%52+\%<%b1A%6/30,"3+Y%62.%"2++m92.%4**2"%52.%9,% /$$2m <%b2.%0,"3+y"a%$,662"%52+%$91c+ V1"/1**2%32"%CY%62.A%H4*%"2$$2"%0"16%HY*52*\ <%L/"./++2 <%L21A%3/2"%92.%,.%+"#$$2"%HY*52*%H2**23\% G2+%,CC3+Y"%2*%C/*-/.%3+/--H2+\%D*.2*%1E%,33%1*2"%HE1%E/%3$1-% 3/\%b2.%."/C2"%52+%07"3+2%,.%[23+2%92.%$,662"%CY\% <%b2.%-232"%013+%b42%v/--2"3%13+",-,./3/52"%cy%*2++2+\%?4*% 3/2"%1+%94-/%2"%2*%E1*3$2-/.%6Y*25%0,"%1--2%3+92"*2+2.*A%62*%1+% %[-/"%6#2%[25"2\ G2+%2"%01$+/3$%31*+A%94-/%2"%2*%5Y"-/.%6Y*25%0,"%1--2%/%Y"\%b2.% 2-3$2" % Y % -232 % B42 % V/--2" % CY % *2++2+\ % G2+ % 2" % 2* % 1E% H7#52C4*$+2*2 % HE2" % 6Y*25\ % V2* % 92. % $92**2" % 62. % CY%.#*.2*52%."4**\%L/"./++2%2"%3/$$2"+%1-+%0,"%C"1$+/3$%+/-%Y%["#% 32.%625%3+92"*2+2.*\%?4*%3#*23%3/$$2"+%1+%13+",-,./%2"%0,"% SX

17 /5/,+2"\ %!/- % 6/* % 3+,"2 % 0,"[ A %,. % A % E/"$2" % H4*% /*+2"2332"+\ <%nh\ b2.%0y"%e1**%cy%67--1a%92.%+7"%e1*-/.e/3%/$$2%y%/**"7662%1+% 92.%2"%/*+2"2332"+%/%13+",-,./\% <%b1a%3c23/2-+%0,"%9,60"42"%,.%0/3$2"\%g2%2"%6,+31++2%+2.*%/% 3,6%31.+m <%D*+2"2331*+A%3/2"%L/"./++2A%<%92.%2"%9,60"4\% <% b733%2"%54%52+a%14.43+%3$1-%[-/%2*%3+"y-2*52%6y*25%0,"% 9,60"42"A % 3Y % 3+Y" % 52+ % 1+ % 52+ % E/- % $,662 % 1E$-1"/*.2" % /% C2"3,*-/.2%0,"H,-5\ <%)E$-1"/*.2"g <%b1a%52+%3+y"%1+%2++2"%2*%+/5%625%6#2%+4"[4-2*3%3y%3$1-%52+% E/33+*,$ % $,662 % $-1"2"2 % 0"16 % HE/-$2* % "2+*/*. % 2* % [23+26+% "2-139,* %E/- %+1\ %b2. %-232"%1--+/5 %[Y52 %6/++ %2.2+ %+2.* %,.%52+% %*7#2\%b1A%52+ %92. %3/2"%*Y%.92-52"%0,""23+2*%0,"%9,60"42"%/%013+2%0,"H,-5\%G2%3/*.-2%3$4--2% E/33+*,$ % H1 % 64-/.H2+2" % +/- % Y % +"2002 % 5"766261**2* % 2++2"% +"2++/2*52 % 94-/\ % b2. % 2" % -/++ % 6/34**2-/.A % *23+2* % 3Y % 92. % 3$4--2% 7*3$2%92.%E1"%3/*.2-\%V2*%3Y%2"%92.%9,%3+"2*.+%+1++%a"2C3\%MY"% 2"%54%075+%/%b,60"42*g <%b2.%2"%075+%j\%32c+26[2" <%)$$4"1+A%0,"+32++2"%92.A%<%0,"H,-53E/3%32*+A% 91% 52+%3$4--2% 62501"+\% <%nh\ <%?E/-$2+%Y"g SU

18 <%?E1g <%?E/-$2+%Y"%2"%54%075+g <%M/++2*%3#++/%*/ <%b2.%+/cc2"%1+%54%2"%2*%+#c/3$%9,60"4 <%?E,"51*%52+g <%)+%54%-/$2"%Y%H1%,"52* L/"./++2%36/-2" 31$3,0,*A%["4$+%"/$+/.%*,$A%62*%52+%2"%2*%3$/$$2-/.%["1%2*A% *23+2*%/$$2%["4$+%H2--2"\%G2*%3+Y"%CY%"23+14"1*+2*%52"%92.%H1"% [23+/-+ % [,"5A % H1* % H1" % -2*.2 % 3*1$$2+ %,6 % 1+ % H1* % H1" % -#3+ % Y% [2.#**2%Y%3C/--2m%3Y%2"%H1*%/$$2m%H1*%-,E+2%H1*%3$4--2m% L/"./++2%[/+2"%32.%/%4*52"-2CC2* <%;".2"-/.A%92.%+2*$2"%1+%54%H1552%C-1*-1.+%52**2%$E2-52*%.1*3$2%*7#2\ <%b1a%01$+/3$ <%B2++%0,"%52.%HE,"51*%H1*%3$4--2%"21.2"2%*Y"%H1*%YC*2+%.1E2*\ L/"./++2 % 3E1"2" % /$$2\ % b2. % +"," % 92. % H1" % +"Y$$2+ % H2**2 % 0,"% 1+%92.%H1"%$97"+%62.%,CC%/%2+%[-/*53C,"\ <%b2.%6y%[1"2%392$$2%c,3+$1332*a%3/2"%l/"./++2%,.%"2552"%,33%4+%1e%3+/--h2+2*\ b2.%.y"%+/-%3/52*\%?4*%yc*2"%c,3+$1332*%,.%5"1"%h2*"#$+%,cc%2*%he/+%$,*e,-4++\%l/"./++2%32"%*y%4+%3,6%2+%[1"*%3,6%h1"% 0Y++%52+%H4*%1--2"%623+%7*3$2+%32.%+/-%94-\%b2.%$92**2"%2+%3+/$$% 1E%6/34**2-32\%G2+%3+Y"%!/-%L/"./++2%CY%0"163/52*A%E1*-/.E/3% 3+Y" % 52+ % /*.2*+/*.\ % D % E2*3+"2 % H97"*2 % 3+Y" % 52+ % 3,6 % E1*-/.% ;E2*32* % f % R,\ %?4* % 2" % 3Y %,CC.-755 % 1+ % H4* % "/E2" %,CC% $,*E,-4++2* % 625 % 2* %.1*.\ % G2+ % -/..2" % 2+ % $,"+ % ["2E % /**/% S(

19 $,*E,-4++2* % 31662* % 625 % 2+ % C1" % *7$-2"\ % L/"./++2 % -232"A % 92.% -2..2"%62"$2%+/-%1+%H4*%[-/"%"75%/%$/**2*2\%G2+%2"%*23+2*%3Y% 92.%0Y"%3#6C1+/%625%H2**2\ <%?1*%H1"%./++%62.%2.*2%*7$-2"%+/-%-2/-/.H2+2*A%3/2"%H4*%.-15A%<%b2.%$1*%*23+2*%/$$2%+",%52+A%H4*%[/+2"%32.%/%-2CC2*% H1"%1-5"/%[25+%62.%$,662%+/-%9,[[2*%H1*3%07"%<%,E2""13$2-32A% 92.%62*2"A%52+%2"%9,%H1*3% m% L/"./++2 % 3+"Y-2"A % H4* % 2" % 2+ % 7#2[-/$$ % *23+2* % E1$$2" % CY%,"52*+-/.A%+",33%36/*$2*\%b2.%52"/6,+%+1$$2"%3$92[*2*%0,"%B42% V/--2"\%L/"./++2%H1"A%4+2*%Y%E/+2%52+A%YC*2+%1--2%57"2"\%a,52*% 1--%."4**%+/-%52+\%b2.%[4"52%.Y%,.%-1%L/"./++2%.-252%32.%,E2"%Y% 07-2%32.%3,6%52*%4+$Y"52%2*%3+1$$2+%3+4*5\%V2*%92.%."2/2"% 3/6C2-+H2*%/$$2%Y%H,-52%64**\ <%G2+%E1"%9,%.,52%*#H2+2"A%3/2"%92.A%92.%E/33+2%/$$2%1+%52+% E1"%;E2*32*%54%E1"%31662*%625\%b1A%/$$2%52+%1+%92.%$92**2"% H1*A%62*%61*%$1*%9,%*23+2*%/$$2%4**.Y%Y%-2..2%62"$2%+/-% H1*\%G2334+2*%2"%52+%6/*%C,3+$1332%3,6%2"%E25%3/52*%1E%H1*3% <%92.%6Y%3/%H1*%H1"%2*%E1$$2"%51++2"\% L/"./++23%1*3/$+%3+/E*2"%+,+1-+A%52+%2"%+#52-/.%1+%H4*%/$$2% E2+%HE1%H4*%3$1-%3/A%92.%0,"+32++2"%3,6%/*.2*+/*.\ *,2 % / % 52* % 54"A % 92. % 62*2"A % 3/52* % 51++2"2* % 2" % 3Y % 67"$\ % b1a% ;E2*32*%32-E%2"%9,%3Y%[-,*5\ SN

20 L/"./++2 % 3+/""2" % E1*+", % CY % 62.A % 52* % "232"E2"+2 %,.%,E2"-2.*2%L/"./++2%$,662"%+/-[1$2%CY%C-133\%?4*%3+"Y-2"%/$$2% -2*.2"\%?4*%36/-2"%2+%0"#$+/**.#+2*52%36/-\ <%G2+%[-/"%E/"$2-/.%E1$"2%[1"*%1E%Y%[-1*52%0,-$%0"1%4-/$2% 52-2" % 1E % E2"52*A %0,"+32++2" % 92.A %92. % 62*2" % 52+ %3$4--2 % CY[45+%Y%[-1*52%0,-$23-1.\%G2+%[-/"%3Y%E1$"2%62**23$2"%1E% 52+\%?4*%52"%2"%H2-+%4[2+1-2-/.\%b1A%91A%52"2%E/-%*,$%0Y%E1$"2% [1"*%52"2%,.3Y%3Y%E1$$2"%3,6%54%2"\%G2+%2"%/$$2%52+\%V2*%52+% [-/"%9,%/$$2%52+%31662\ L/"./++2 % 2" % *Y % HE/+ % / % 1*3/$+2+A % 36/-2+ % 3/++2" % $-/3+"2+ % CY% H2**2A%52+%2"%+#52-/.%1+%H4*%C"7E2"%Y%3$94-2%39,$$2+\% < % b2. % 6Y %.Y % *YA % 1597\ %?4* % 3*4" % 32. % "13$+ %,. %.Y" % 6,+% -2/-/.H2+2* <%b1a%h1%2*%0/*%$e2-5%51a%",c2"%92.%2++2"%h2**2\% b2.%32"%/$$2%;e2*32*%cy%,e2"%+,%4$2"\%b2.%e1*5"2"%he/-2-73+%,6$"/*. % / % -2/-/.H2+2*\ % b2. % 32" % CY % 52 % 3+,"2 % "4+2*2 % 625% C2"3/2**2*2 % *252\ % b2. % H1" % 1--2"252 % 3+9Y-2+ % +, % ]/E1- % 52**2% 4$2*\%>,"%Y%0Y%3,E2\%b2.%C"7E2"%Y%-232%*,2A%62*%[,$3+1E2*2% [1"2%0-#+2"%CY%C1C/"2+\%G2+%2"%0,"+31++%$1-5+A%[2.#**2-32*%1E% A%3,662"2*%H1"%2*51%/$$2%$,662+A%92.%+","%/$$2%52*% $,662"%/%Y"\%b2.%.Y"%/**%/%2*%3-1.3%573A%52%3/3+2%+,%51.2*2%H1"% 92.%"/*.+%9,[[2*%,.%31.+%1+%92.%2"%0,"$97-2+\% <%b1%52**2%3,662"2*a%3/2"%$,*+,"5162*\% <%c"43,6+a%3/2"%92.%,.%h,3+2"%/%+2-20,*2*\% MY"%92.%H1"%-1.+%CY%-2..2"%92.%H,52+%CY%C4+2*%,.%$*/C2"% /.92*%7#*2*2\%)-+%E/"$2"%H2-+%62*/*.3-73+\%G2+%2"%/*.2*+/*.%Y% 32%0"16%+/-A%2--2"%.-252%32.%,E2"\% SJ

21 ;*%$E2-5%H7"2"%92.%52+%362--2%/%2*%[/-57"%"2++%4+2*0,"%H432+\% G2+%2"%32*+\%b2.%3+#"+2"%4+%1E%32*.2*%,.%[,"+%+/-%E/*542+\%b2.% 32"%;E2*32*%$,662%4+%1E%2*%+1=/A%1-2*2A%H1*%2"%["4*\%FY%32.% H1"%H1*%2*%HE/+%-/*5"233\%b2.%[2.#**2"%*23+2*%Y%."Y+2\%b2.%0Y"% 623+%-#3+%+/-%Y%3C"/*.2%4+%,.%$13+2%62.%"4*5+%H1-32*%H1*3A%3/% 1+%92.%H1"%31E*2+%H1*A%62*%3Y%$,662"%92.%CY%1+%H1*%$*1C+%E2+% HE26%92.%2"\% <%]2-$,662* %H926%a1"-A%HE/3$2"% 92.%/3+252*A%6,+%"4+2*\% a92**2"%52*%$1-52%0-1+2*%6,+%hy*52*\% ;E2*32*%0,"3E/**2"%/**%/%-2/-/.H2+2*\%b2.%3/++2"%Y%E2*+2"%0,"% Y%32%,6%H1*%+"2$$2"%,CC%C2"3/2**2*2\%G2%[-/"%*252\%b2.%3/++2"%,CC2%H2-+%+/-%6,".2*2*\%;E2*32*%.Y"%/$$2%CY%9,[[\%D%+,%51.2"% 3/++2"%92.%Y%E2*+2"%CY%1+%H1*%3$1-%$,662%4+A%2--2"%+"2$$2%,CC% C2"3/2**2*2\%V2*%92.%32"%/$$2%3*4"+2*%1E%H1*\%b2.%[-/"%"255% 52+%3$1-%H1%3$9255%H1*%*,2\%b2.%2"%CY%*/CC2+%+/-%Y%.Y%,E2"%.1+2*%,.%"/*.2%CY%*Y"%H1*A%+"2592%51.2*A%$,662"%4+\%a-,$$2*% 2"%H1-E%Y++2A%H1*%$,662"%*25%52*%-/--2%+"1CC2*A%/%5"233\%b2.%2"% A%32-E%,6%92.%6Y%/**"7662%1+%H1*%32"%5Y"-/.%4+%+",33% 52* %/*+2*32%["4*01".2*\%b2.%32"%/$$2%L/"./++2%62"A%52+ %H1"% 3*1"+%.Y++%+"2%4$2"%4+2*%1+%92.%H1"%32++%3*4"+2*%1E%H2**2\%b2.% $92**2" % 2+ % 3+/$$ % 1E % 5Y"-/. % 316E/++/.H2+\ % B16+/5/. % 6Y % 92.% /**"7662%1+%92.%2"%.-15%H4*%2"%[,"+2\%b2.%H1"%;E2*32*%0,"% 62. % 32-E % / % 0-2"2 % E/54*52"-/.2 % 4$2"\ % ;++2" % 52 % 07"3+2 % +,%."43,662%51.2*2%3Y%2"%C2"3/2**2*2%,CC2%0"1%H1*%$,662"% H926%HE2"%2*23+2%51.\%?1*%3/++2"%,0+2%Y%-232"%/%2*%3+,-\%>,"% +/52*%H,-52"%H1*%CY%625%L"75"2*2%a1"16q3,E\%B2-E%-232"%92.%!1++ % 1E % E/*52*% 1E % V1".1"2+ % V/+WH2--A % 0," % +"2592 %.1*.\ % b2.% -4"2"%6#2%CY%,6%92.%3$1-%+7""2%Y%[237$2%;E2*32*\% &'

22 b2.%ey$*2"%2*%6,".2*%,.%[1"2%e2+a%92.%$92**2"%52+%0"1%52+% 6/*4++2+%92.%3-Y"%,CC%7#*2*2\%b2.%E2+%1+%/%51.%$,662"%52+%+/-% Y%3$92\%G2+%2"%-7"51.\%b2.%EY$*2"%+/5-/.%*,$%+/-%Y%32%1+%;E2*32*% 5"1"%CY%+4"\%G2+%2"%-/++%"/3$#%3/52*%92.%/$$2%E2+%*Y"%H1*%2"% +/-[1$2\%V2*%H1*%2"%,0+2%[,"+2%-2*.2%*Y"%H1"%.Y"%/% \%G2+% 52+%92.%-Y32"%62.%/**%/%-2/-/.H2+2*\%)-1"62*%2"%"2++%E25%3/52*% 1E%57"2*\%a92**2"%1+%92.%0Y"%2+%-/+2%1*01--%1E%C1*/$$A%HE1%,6% $,52*%/$$2%2"%'J'JgA%HE1%,6%H1*%H1"%2*5"2+%52*g%L/"./++2% ["4$2"%Y%+1%+"2++/%32$4*52"%2--2"%2+%6/*4++%07"%3-/$2%1-1"62"% 3-Y" % 32. % CY % 52"3,6 % 52+ % 2" % 02/- % $,52\ % b2. % $92**2" % 3+,"2% 3E2++25"YC2" % 3/-2 % *25,E2" % "#..2*A % H7"2" % -#52* % 1E % 2*% E13$2613$/*%3,6%.Y"\%F2"3/2**2*2%2"%*252\%G2+%3/E2"%3+"/62"% 1E%-#3%/**%62--,6%.-/CC2*2\%^40+2*%2"%+2++A%$92**2"%-26432*%/% 52+%H7#"2%7#2+\%a1*3$92%92.%[1"2%3$1-%.Yg%^Y32%57"2*%,.%H/E2% *7$$2-2*\%a",CC2*%3C2**2"%32.A%92.%.97"%62.%$-1"%+/-%Y%3+/$$2% 0/*."2*2%/%7"2*2%/%+/-02--2%1-1"62*%3-Y"%32.%CY\%V2*%52+%0,"[-/"% 3+/--2\%)-+%3,6%H7"23%2"%52*%6,*,+,*2%["4662*52%-#52*%1E% E13$2613$/*2*\ % b2. %.Y" % 4+ % CY % $97$$2*2+A % 92. % $92**2" % 1--2% *2%/%52+A%YC*2"%$97-23$1C2+\%G2%36Y%0-13$2*2%3+Y"%CY% "2$$2%,.%"15%/%52*%2*2%H#--2*%/%57"2*\%>,"%3/$$2"H2+3%3$#-5% -/3+2"%92.%62.%4+A%3+,CC2"%/$$2%0,"%Y%32%CY%*,2\%L2"%[1"2%+/-% +"2$$2"%,CC%C2"3/2**2*2%*Y"%H1*%$,662"%H926\%D$$2%6/*3+%3Y% [2"%92.%,6%1+%H1*%3,E*2"%3Y%92.%$1*%32%52+%0"1%4+$/$$3C,3+2*% 6/*%/%3+42*\ b2.%[7#2"%62.%,.%$#332"%;e2*32*3%-2cc2"\%b2.%-1"%h2*52*2%.-/%/**%/%52+%+#$$2%hy"2+a%h,-52"%h,52+%,.%32"%/**%/%52+%3,e2*52% &S

23 1*3/$+2+\%BY%3+/$$2"%92.%HY*52*%/**%/%3$9,"+2*\%B2++2"%62.%CY% 3$"2E3%,E2"%H,0+2*2A%C"2332"%62.%6,+%526\%c"/C2"%52*%2*2% HY*52*\ %!1" % C2$20/*.2"2* % / % 64**2*\ % B-/$$2" % /**3/52* % 625% +4*.23C/332*\ % )"62* % 2" % +4*.\ % nc*2" % [4$32*\ % G"1" % 52*% *25,E2"%-Y"2*2\%G2%2"%H1"52A%[1"2%2+%+#*+%-1.%1E%H45%3,6% 52$$2"%643$-2*2\%BY%1**2"-2523%2**%6/*2\%b2.%-2..2"%H,52+% 62--,6%526\%^4$$2"%7#*2*2%,.%$92**2"%-Y"2*2%6,+%$/**2*2\%?1*%H1"%."7**2%[,=2"3H,"+3%625%+#**2%"752%3+"/C2"\%b2.%-1"% 0/*."2*2%.-/%-1*.3%3+"/$$2*\%B2"%CY%61.2*%3,6%-/..2"%H1-E+% [-,++2+\%b2.%3$4--2%2+%7#2[-/$$%7*3$2%1+%92.%E1"%61**A%1+%92.% $4**2%+"2*.2%/**%/%;E2*32*\%;",["2%H1*%625%$97**2+%6/++A% 3C"4+2%62.%32-E%,CC%/%H1*%4+2*%1+%H1*%62"$2+%52+\%b2.%$-/E2"% 1E%;E2*32*A%32++2"%62.%E25%3/52*%1E%H1*A%0Y"%61*7E"2"+%1E% H1*%3$9,"+2*\%a",CC2*%H1*3%2"%E1"6A%H452*%6#$\%b2.%-70+2"%,E2"$",CC2* %,CC %,. % H,-52" % H1* % / % 1"62*2 % 6/*2\ %?,52+ % 2"% +4*.+%,.%01--2"%[1$,E2"%3Y%64**2*%YC*2"%32.\%;E2*32*%.1C2"%,.%52+%"2**2"%[-1*$%3/$$2-%4+%1E%64**2*%H1*3%CY%52*%2*2% 4*52"1"62*%6/*A%+7"$2"%[,"+%3/$$2-2+%625%HY*52*\% <%a1"-a%he/3$2"%92.%/**%/%7"2+%h1*3\%<%my%2"%92.%h2"a%a1"-\% ;E2*32* % C43+2" % ",-/.\ % b2. % -2..2" % H1* % E1"3,6+ % *25 % CY%.4-E2+ % /.92*\ % B2" % CY % 52* % C43+2*52 % $",CC2*A % C-4$$2"% 540+-#32*2 % 4+%0"1%C,32* %,.%+2**2"%526\ %;E2*32* % H1" %2*51% 4*52"[4$32*%CY\%b2.%$1*%/$$2%[ %62.%,6%92.%3$1-%+1% 1E%4*52"[4$32*%2--2"%/$$2\%b2.%H1"%1-5"/%04**2+%H2-+%4+%1E%52+% 52"%625%52+%61**-/.2%$97**3,".1*\%b2.%3#*23%,0+2%61**2*%2"% C2*2"2%625%4*52"[4$32*%CY\%b2.%+2*$2"%,E2"%52+%2*%3+4*5A%3Y% [ "%92.%62.%0,"%Y%5"1%1E%;E2*32*%4*52"[4$32*A%32-E%,6%92.%2"%-/++%/%+E/-\%G2+%6#$2%$97**2+%-/..2"%31662*"4--2+% 3,6 % 2+ % [-7+5#" % / % 2* % 3$,. % 1E % 67"$2[-,*5+ % HY"\ % b2. % -2..2"% &&

24 *232*%*25%/%3$,.2*%,.%+"2$$2"%/**%C43+2*\%;E2*32*%2"%*23+2*% -4$+0"/\%L1"2%2*%3E1$%37+-/.%-4$+%+"2002"%62.%,.%6/**2"%,6% $1"162--A%52*%[-1*52"%32.%625%-4$+2*%1E%"2*+%+7#%,.%3YC2\% b2.%[2.#**2"%y%$-2%1e%62.\%^1"%07"3+%2*%3+",cc%3$-/%*25,e2"% 3$4-52"2*A%3Y%52* %1*5"2A%+"2$$2" %1E%62.%$9,-2*A%3+,002+%2"% 6#$+\%MY%3*,"$2"%;E2*32*A%92.%C"7E2"%Y%5"1%H1*%-/++%,E2"%CY% 3/52*A%62*%52+%*#++2"%/$$2\%?1*%3*,"$2"%[1"2%2*51%62"A%52+% 0,"+32++2" % Y % "2**2 % 3/$$2- % *25,E2" % 52+ % 2*2 % $/**2+ % *Y" % H1*% -/..2"%3-/$\%G2334+2*%2"%H1*%+4*.%,.%92.%."2/2"%/$$2%Y%H,-52% H1*%52"%625%2.*2%$"20+2"\%b2.%"4--2"%H1*%*25%CY%"#..%/.92*\% b2.%6y%[1"2%c1332%cya%+2*$2"%92.a%1+%/$$2%+4*.1%01--2"%[1$,e2"% 92. %.97"g % D$$2 % +2*$2 % CY % 52+ % *YA % *Y % 2" % 92. % H2"\ % V43/$$A% C-4+32-/.%H43$2"%92.%1+%92.%H1"%+1++%625%62.%643/$$\ %G2+%2"% 2*%C-1+2%1E%BH/"-2#%?,"*l %H2"2%/3%+,%-/02A%1*5%1--%+H2%9,#%/+% ["/*.3A%+,%+H2%5"2162"3%1*5%+H2/"%5"2163\%b2.%32++2"%52*%CY\% ;E2*32*%H1"%2+%",63$/C%1E%2+%3+2"2,1*-2..A%L1*.%f%Q-4032*\% b2.%32"%cy%;e2*32*%3,6%-/..2"%*1$2*%cy%.4-e2+\%b2.%.y"%[,"+% +/-%H1*A%+1"%[2*1%H1*3%0"1%HE2"1*5"2A%;E2*32*%H1"%E2"52*3% H1" % 37+2 % % 62* % ;E2*32* % H1" % 37+2 % %,. %.#-52*["4*2% 07++2"\%b2.%$#332"%52*%2*2%0,+3Y-2*A%-2..2"%52*%6,+%1*3/$+2+\% BY%32++2"%92.%62.%62--,6%;E2*32*3%[2*\%b2.%-70+2"%0"16%52+% 2*2%["#3+2+A%E2/2"%52+%/%HY*52*%6/*\%!1"%;E2*32*3%HY*5%,.% C"2332" % 52* % 6,+ % 52+A % 5"1" % 52 % 31662*$" % 0/*."2*2% 4+,E2"%3Y%52%-2..2"%32.%"4*5+%52+A%3Y%[7#2"%92.%62.%*25%,.% $#332"%;E2*32*3%["#3+\%G2+%2"%.-1++A%H1*%H1"%/$$2%2+%2*23+2% HY"3+"Y % CY % ["#3+$1332*\ % b2. % 32++2" % 62. %,CC % /.92*A % C4++2"% ["#3+2+%+/-[1$2%/%[Hr2*A%-2..2"%62.%,E2"%;E2*32*%,.%$92**2"% H2-2%$",CC2*%H1*3%6,+%6/*\%b2.%$#332"%-2CC2*2%H1*3%/.92*\% &K

25 G2%2"%3E1-2A%-1"%+4*.23C/332*%.-/%-1*.3%,E2"-2CC2*%3Y%52*%[-/"% 6#$%,.%.-1++\ %BY% -2..2"%92.%62.%E25 %3/52* %1E %H1*A%52**2%.1*.2*%+"2$$2"%92.%H1*%H1"5+%/%1"62*%3Y%H1*%[-/"%-/..2*52%/% 3+1[/-+%3/52-2/2A%+1"%52*%2*2%HY*52*%,.%H,-52"%52*%/%6/*\%% MY"%92.%EY$*2"%2"%$-,$$2*%*23+2*%026\%G2+%[2.#**2"%1--2"252% Y%[-/%-#3+\%;+%."Y-/.%-#3%-2..2"%32.%3$"Y++%/**,E2"%/%",662+\%b2.% "2/32" % 62. % 0,"3/$+/.\ % B2" % CY % ;E2*32*A % H1* % 3,E2" % 0,"+31++% +4*.+\%b2.%$-2"%CY%62.%$9,-2*\%G2*%2*2%3+"76C2*%H1"%3$-/55% *25\%b2.%+"2$$2"%52*%,CC%/.92*\%b2.%"4--2"%;E2*32*%*25%CY% "#..\ % G2+ % 2" % 3+"/C2" % 1E % 613W1"1 % CY % ;E2*32*3 % 3$4-52"\ % b2.% +7"$2"%526%E2$$%625%2*%0-/$%1E%$9,-2*\%BY%0/**2"%92.%;E2*32*3% [,=2"3H,"+3A%52+%.Y"%-2++%Y%+1%52*%CYA%[4$32*2%,.3Y\%G2%[1"2% 3$-/" %,E2" % H,0+2*2\ % G1 % 2" % 52+ % E2""2 % 625 % -/*3$9,"+2* % 4+2*% $*1CC2"\ % >7"3+ %,E2" % H,52+A %,. % 3Y % 6Y % 92. % 0Y % 1"62*2 % /** % /% 3$9,"+2%2"62*2\%G2+%2"%/$$2%-2++\%b2.%+1"%52*%H7#"2%1"62*%,.% C4++2" % 52* % /**A % 4+",-/. % HE," % 6#2 % 2* % 1"6 % $1* % E2/2\ % G2*% E2*3+"2 %$92**23A %1E%2*%2--2"%1**2* %."4**A%*,2 %-2++2"2\%b2.% 3$1-%+/-%Y%C4++2%52*%/**A%62*%3Y%"7"2"%;E2*32*%CY%32.\%b2.% 3-/CC2"%1"62*%,.%3C"2++2"%,CC\%B2"%*25%CY%;E2*32*A%3,6%3*4"% 32.%,E2"%CY%3/52*\%G2+%2"%464-/.%Y%0Y%52*%E2*3+"2%1"62*%/**% *Y\%b2.%[-/"%3+Y2*52%3,6%0",332+%013+%4+2*%Y%E/+2%HE1%92.%3$1-%.97"2\%b2.%6Y%4+%H2"/0"1%+2*$2"%92.\%b2.%6Y%$,662%62.%4+%07"% ;E2*32* % EY$*2"\ % b2. % +1" % [1.2* % 6/*A % [-Y32" % 4+ % 1--2% -1E2*52--#32*2%,.%3-2*.2"%526%*25%/%52*\%G2+%0Y"%/$$2%H92-C2% 1+%3/-$20,"2+%[-/"%04--+%1E%3+21"/*\%b2.%H1"%/$$2%+/5%Y%E2*+2%CY%1+% -#32*2%3$1-%+7"$2\%BY%+1"%92.%W5s2*%4+%1E%3C/--2"2*%,.%3$"4"%1E% 1*-2..2+\%b2.%$13+2"%2+%0,"+%[-/$$%CY%;E2*32*%2*%3/3+2%.1*.A% b2. % 3C"/*.2" % 6,+ % 4+.1*.357"2*A % 0/**2" % 0"16 % *7$$2-2* %,.% &O

26 -Y32" % 52* %,CC\ % BY % " % 92. % 4+ %,. % -Y32" % 0,"+ % /.92*\ % b2.% 3C"/*.2"%.92**,6%0,1922*%,.%$,662"%62.%4+%CY%.1+2*A%3*4"% 62. % 6,+ % ;$"2H1.2* % +2""1332-2/-/.H2+2" % 3,6 % 0," % Y % 0,"3/$"2% 5162*%/%+"2592\%?4*%07-.2"%625\%D%6,".2*-#32+%6/**2"%H4*%,6%2*%H2$3\% a-,$$2* % +/ % 3,E*2" % ;E2*32*\ %?1* % 3,E*2" % "2++ % E25 % 3/52* % 1E% $97-23$1C2+%CY%$97$$2*2+\%b2.%3/++2"%$-1"%/%52*%*#2%3/-$2$9,-2*% -/++%[1$%.1"5/*2*%/%3+42*\%G2+%2"%+,%51.2"%3/52*%3/3+\%;++2"% 07"3+2%.1*.2*%5",%92.%1--2"252%*23+2%$E2-5A%4**3$#-5+2%62.% 625 % 1+ % 92. % /$$2 % E/33+2 % HE/-$2* % 1E % 52 % 1*5"2 % 0-13$2*2 % 3,6% H1552%B,["/-%/%32.\%)+%92.%H1552%6Y++2+%092"*2%0-2"2%,6%92.% 3$4--2%0Y%092"*2+%52*%"/$+/.2%,.%1+%;E2*32*%.1"1*+2"+%H1552% 62"$2+%52+\%V2*%52+%E1"%[1"2%2*%4**3$#-5*/*.\%b2.%H1552% * % 4+",-/. % 0-1$3\ % b2. % 3Y % ;E2*32* %.Y % CY % $,*+,"2+% 6,".2*2*%2++2"A%62*%1--2"252%31662%$E2-5%3Y%92.%H1*%3/.2% 31662*%E25%3/52*%1E%3,012*%/%3+42*\%b2.%H1"%*Y%5,C2+%*25% ;E2*32*%+"2%.1*.2"A%HE2"%.1*.%H1"%92.%+2*$+%1+%52++2%2"%52*% 3/3+2\%V2*%/%51.%2"%52+%E/"$2-/.%1[3,-4++%3/3+2%.1*.A%92.%$1*% /$$2%+1%0-2"2%"/3/$,2"A%H1*%3$97**2"%1+%*,2%2"%.1-+\ b2.%-/3+2"%62.%/**a%h1"%+1++%625%62.%-#3%/%51.%,.3y\%g2% 540+2"%E1*/-92\%b2.%+2**2"%526%,.%32++2"%CY%52*%C-1+2*%92.% 1--+/5%32++2"%CYA%BH/"-2#%?,"*A%92.%2-3$2"%52*%C-1+2*\%b2.%$-2"% 1E%;E2*32*A%C-1..%0,"%C-1..\%MYA%*Y"%92.%H1"%[-/++%E1*5+%+/-% H1*A%3Y%3#*23%92.%H1*%2"%E1$"23+%4+2*%4*52"[4$32\%b2.%+1"%1E% 62.%+"431A%$9,-2*%[2H,-52"%92.%CYA%,.%3+"76C2*2A%92.%32++2"% 62.%,CCY%;E2*32*\%L7#2"%62.%0"16%,.%$#332"%64**2*%H1*3\% ^2..2"%7"2+%/**+/-%*232*%,.%-#++2"%+/-%C43+2*\%B*4"%62.%/.92*%,.%32"%CY%1*3/$+2+A%92.%$92**2"%HE2"%52+1-9%/%52+%*Y\%BY%3$92"% &X

27 52+%*,2A%52+%3$92"%52+%3,6%/$$2%4*52"%*,2*%,63+2*5/.H2+%6Y% 3$92\ % ;E2*32* % 0Y" % 3+Yt % b2. % 32" % C-4+32-/. % "2++ % /** % / % 2+ % C1"% [-Y."7**2 % 7#*2\ % b2. % 3$E2++2" % [1$,E2"A % 62* % H1* %."/C2"% HY*5-2552*2%6/*2%-#*$91C+\% <%b2.m[2$-1.2"a%92.m92.m <%b1g%;e2*32*%32"%"2++%cy%62. <%b2.%62*+2%/$$2%y< <%G4%2"%$-1"%,E2"%1+%52++2%$4**2%[-/++%01"-/.g <%b1 <%;*%$1+13+",02g <%b1 <%b1 <%]2-g <%b2.%h1552%+2*$+%ym%ym ;E2*32*%3*4"%,33A%C"2332"%H2*52*2%6/*2%*25%/%.4-E2+%,.% -2..2"%32. %,E2"%62.A%H1*%5"1"%,CC %$9,-2*%+/-%,E2"%H,0+2*2% 625%52+%2*2%$*22+\% <%b1a%0"7$2*%b7".2*32*a%he1%h1552%54%+2*$+g?1*%0,"37$2"%y%+"2*.2%/**%/%62.a%62*%92.%2"%/$$2%ey+%*,$% <%b2.%3$4--2%[1"2m%he1%012*%3$1-%92.%3/a%+2*$2"%92.a%he1% 012*%3$1-%92.%3/\?1*%3C#++2"%/%HY*52*A%.*/"%/**%$97**2+%3/++%625%3C#++%,.% +"2*.2"%/**%/%62. <%b2.%$1*%01$+/3$%[-/%."1e/5 <%G4%2"%/$$2%6,"3,6 <%G2+%2"%01$+/3$%/$$2%54%H2--2" &U

28 <%b1h1a%,.%h2"2++2"%3$4--2%54%h,-52%52.%+/-%+/++/*.a%3+2662"% 52+g b2.%[-/"%e1"6%/%1*3/$+2+\ <%]2-m92.mE2-m ;E2*32*%[2.#**2"%Y%[2E2.2%32.%31$+2A%H1*%[7#2"%32.%0,"%Y% $#332%62.A%92.%3*4"%1*3/$+2+%[,"+\ <%b1h1a%$#332%e/-%54%[1"2%*y"%92.%2"%/%04--%*1"$,32a%h1"%54% 1E2"39,*%6,+%-2E2*52%62**23$2"\ <%G4%3$1-%[1"2%6,"2%52.%CY%6/*%[2$,3+*/*. <%b1a%92.%e/-%3/%1+%54%h1"%6,"2+%52.%*,$3y%-2*.2%cy%6/*a%92.% 3#*23%54%3$1-%$-2%1E%52.%$9,-2* <%?E1%,6%92.%*2$+2"g <%G1%$1*%92.%H92-C2%52.\ <%b2.%3$1-%h1%cy%62.%$9,-2*a%0,"3+y"%54%52+\ <%G2*%3$1-%1EA%E/-%54%92.%3$1-%"/E2%52*%1E%52.g <%M2/A%52*%2"%01$+/3$%*#A%92.%H1"%$97C+%52*%3C23/2-+%0,"%<% <%BC23/2-+%0,"g <%>,"m%0,"a%/5/,+%+2*$2"%92.a%92.%h1"%9,%01$+/3$%$97c+%52*%0,"% /%$E2-5\ <%G1%3#*23%92.%54%$1*%+1%52*%1E%0,"%62.%,.3Y\ <%G2+%.Y"%/$$2\ <%?E,"0,"%/$$2g <%b2.%2"% *%c2*2"2%625%$9,-2*%cy\ <%B/2"%HE26g <%b2.%3/2"%52+ ;E2*32*%3+"2$$2"%4+%H7#"2%1"6A%YC*2"%2*%$97$$2*3$400A%+1"% 4+%2*%31$3A%$-/CC2"%,CC%$9,-2*%6/*%0,"1*\ <%`,_\ <%D$$2%.97"%*1""%1E%62.\ <%G2+%.97"%92.%/$$2%H2--2"\ &(

29 BY%$-/CC2"%H1*%,E2"%[H2*%6/*%625%31$32*A%."/C2"%52+%2*2% ["#3+2+\% <%D$$2%.97"%52+%o%2"%54%3*/--\ ;E2*32*%3+,CC2"A%32"%CY%62.\ <%B2%H2"A%92.%3$1-%-/..2%H2-+%3+/--2 <%b2.%<% <%?7"%*Y%H2"A%HE1%H2+2"%54%[,"+32++%0"1%b7".2*32*g <%L21\ <%?7"%*Y%H2"A%L21A%52++2%E1"%/$$2%1$$4"1+%C-1*-1.+A%3Y**%0"1% 6/++%3+Y3+25A%62*%*Y"%E/%*Y%2"%H2"%3Y%$1*%E/%9,m%91A%HE1%3$1-% 61*%3/gA%.97"2%52+%[23+2% 4+%1E%3/+4139,*2*A%2--2"A%HE1%3#*23% 54g <%M12%o%92.A%92.m <%B$1-%92.%-/..2%H2-+%3+/--2g <%;HHm <%^1+2%3,6%,6%92.%3,E2"g G2+%[-/"%2*%-1*.%3+/--H2+\ <%G2+%H,-52"%1+%54%-4$$2"%7#*2*2A%3/2"%92.% b2.%h1"%$13+2+%$/$$2"+2*\%b2.%$4**2%9,%/%0,"%32.%./++%52*%[,"+a% 62*%92.%$13+2+%52*%/3+252*\%BY%H1"%92.%$97C+%62.%C2"3/2**2"\% G2%.16-2%.1"5/*2*2%H1"%92.%["2++2+%31662*%,.%-1.+%*252"3+%/% 3$1C2+%CY%3,E2",662+\%G2**2%4$2*%H1"%92.%[1"2%+1++%2*%H1-E% ]/E1-\%b2.%3$1-%+1%02"/2%*YA%+"2%4$2"A%/%2*%1E%526%3$1-%92.%"2/32% +/- %!/3E/-52-2/2 % / % G1*61"$\ % b2. % 3$1- % [, % CY % 2+ % % C2*39,*1+%625%3+,"2%E/*542"%HE,"%52%32"E2"2"%51*3$%0",$,3+% HE2"%6,".2*\%b2.%H1"%+1++%625%62.%0-2"2%[7$2"A%2*%1E%526% H1"%92.%/$$2%-23+%07"\%%b2.%-/$2"%3+"2*52*2%52"A%52%2"%0/*2%Y%.Y% &N

30 CY%32-E%,6%52+%/$$2%2"%3Y%E1"6+%CY%52**2%+/52*%1E%Y"2+\%)E%,.% +/-%-Y32"%92.%62.%/**%H,3%;E2*32*A%2++2"%1+%H1*%H1"%-1.+%32.A% 92. % H1" % 0,"+31++ % *7$-2" % +/- % -2/-/.H2+2*\ % G1 % 32++2" % 92. % 62.% *252"3+%CY%32*.2*%,.%32"%CY%*Y"%H1*%3,E2"\%G2+%H2*52"%1+%92.% +1"%1E%H1*%5#*2*%,.%3+"#$2"%H1*%,E2"%61.2*A%2--2"%-2..2"% 07++2*2%H1*3%6,+%1*3/$+2+\%b2.%E2+%1+%H1*%2"%EY$2*A%2.2*+-/.\%?2"%2*%*1++%$-2552%92.%1E%62.%,.%31++2%92.%62.%,CCY%H1*A% C-1*+2+%0,+3Y-2*2%*25%/%615"1332*\% < % G2+ % 2" % E1*3$2-/. % Y % -1+2 % 3,6 %,6 % 92. % 3,E2" % *YA % HE/3$2+% ;E2*32*\ <%L1"2%-4$$%7#*2*2A%HE/3$2+%92.\ &J

31 K'

32 82[2$$1%L",=%^/1[7 >75+%SJ(N!",637 L",=\-/1[,d$4-+1\*, G"161 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee $3+%o%2*%1"[2/53+/++2-!8QMG bq?)mm; )VIMG b,h1**2%,.%!",*5%2"%373$2*\%g2%[,"%31662*\%!",*5%3/++2"%/% "4--23+,-\ % ^2/-/.H2+2* % H1" % 4+3/$+ %,E2" % [#2*\ % G2* % -/..2" % /% 7E2"3+2%2+1392%/%2+% %H43\%D%3+42*%2"%52+%2+%E/*54%4+%6,+% [#2*A % 2* % 3,01A % 2+ % [,"5 %,. % 2+ % [152$1"\ % FY % E2..2*2 % H2*.2"% [/-52"%1E%b,H1**2\%>"1%E/*542+%$1*%61*%32%.1+2*2%*252*0,"\% G2+%[2.#**2"%Y%3*7\%?1"%*,2*%07"3+%$,662+%/**A%3Y%[-/"%52%CY% 3W2*2*\ % D*.2* % 3W2*23$/0+\ %!",*5 % 3/++2" % 623+ % 0,"1* % E/*542+A% b,h1**2%3+2--2"%!",*5\%]13$2"%!",*5\%a-2"%cy%!",*5\% KS

33 !"#$#%&!",*5%3/++2"%/%2*%"4--23+,-\%84--2"%52*%"4*5+%/%",662+%/%2+%013+% 67*3+2"%62*3%H1*%C"1+2"\%b,H1**2%2"%CY%3W2*2*A%62*%52%H1"% /$$2%$,*+1$+\%?4*%3+Y"%625%"#..2*%+/-%[1$%CY%3W2*2*%,.%.97"% [2E2.2-32"\%F"/*+2-#52"\%b,H1**2%3+Y"%[7#5%,E2"%C"/*+2"2*\ G2+%"/*.2"%CY%57"2*\%!",*5%3/++2"%,.%32"%"2++%0"26\%G2+%"/*.2" % H1"52"2A%!",*5%.97"%/*.2*+/*.\%F1432\ '()*+?E2"%6,".2*%EY$*2"%92.%1E%54"/*.%0"1%C"/*+2"2*A%H4*%C"/*+2"% 4+%[/-52"\%B1662%$-,$$23-2++\%?4*%$1*%C"/*+2%-2*.2%,.%H4*% $1*%C"/*+2%$,"+\%MY"%H4*%C"/*+2"%-2*.2%2"%H4*%/%5Y"-/.%H467"\% b2.%e2+%1+%2++2"%c"/*+2"2*%3y%$,662"%h4*\%b2.%h7"2"%*y"%h4*% EY$*2"A%H4*%EY$*2"%31662*%625%C"/*+2"2*A%*Y"%H4*%EY$*2"% 3+1"+2"%C"/*+2"2*\%B1662%$-,$$23-2++\% b,h1**2%",c2"\!",*5\,)-.**/ b,h1**2\ '()*+ b,h1**2%.y"%0"26%cy%3w2*2*\ D$$2%0",$,3+g '()*+ K&

34 M2E2"\,)-.**/ M2E2"%2*5/*.%3+,"#\ '()*+ b,h1**2%.y"%[1$%cy%3w2*2*%3+,cc2"%/%0"#3\!",*5%"4--2" %[,"+ %+/- %E/*542+ %,.%[-/"% 3/++2*52%Y%32 %4+\%?1* % "4--2"% %2*%.1*.%+/-%/% %31662%67*3+2"\%b,H1**2%.Y"%0"26%CY % 3W2*2*\,)-.**/ b2.%+","%/$$2%92.%,"$2"%y%5"1%/%51.a%92.%"/*.2"%,.%3/2"%1+%92.%2"% 3#$\ B+1$$1"3%b,H1**2\ '()*+ b2.%.y"%,.%-2..2"%62.\?1"%/$$2%3,e2+%/%*1++\,)-.**/ b2.%h7"+2%52+\ '()*+,)-.**/ G4%H1"%E2"52*3%[23+2%H7"32-A%3,6%H7"2"%1+%*,2*%/$$2%3,E2"A% 54A%!",*5\ KK

35 '()*+ G4%2"%361"+A%54A%b,H1**2\%B61"+%,.%$-,$\,)-.**/ G4A%!",*5A%54%YC*2"%HE/3%*,2*%"/*.2"%CYg%?E/3%*,2*%$,662"% H/+%,.%"/*.2"%CY%*Y"%92.%2"%[,"+2A%54%YC*2"%57"1%51g%!",*5A%54% 3$97**2"%1+%54%6Y%YC*2%57"1g L1"2%+/-%52.A%b,H1**2\ '()*+,)-.**/ M2/A%!",*5A%54%YC*2"%*Y"%52+%"/*.2"%CYA%,.%54%3/2"%0"1%+/-%62.\ G2+%2"%[1"2%54%3,6%"/*.2"%CY\ '()*+,)-.**/ b1a%62*%he/3%52+%2"%*,2*%1*5"2a%3y%yc*2"%54\ b2.%3$1-%4+%/%$e2-5\ V2*%E/%3$4--2%9,m '()*+,)-.**/ b1a%92.%e2+%52+a%92.%+"2*.2"%[1"2%y%$,662%62.%-/++%4+a%!",*5\% '()*+ G2+%2"%0/*+%*Y"%E/%2"%H2"A%b,H1**2\ KO

36 b1\,)-.**/ '()*+ ;*%6,".2*%3Y%EY$*2"%92.%,.%54%2"%[,"+2\%b2.%-2+2"%2++2"%52.%,.%$1*%/$$2%0/**2%52.\\\!",*5t,)-.**/ b,h1**2\ '()*+,)-.**/ b2.%$,662"%+/-%y%5"1%4+%/%$e2-5\!",*5%[7#2"%32.%0"26%/%3+,-2*\%b,h1**2%.y"%[,"+%,.%c"7e2"%y % -70+2%H16%,CC\,)-.**/ B-4++%625%52+A%92.%H1+2"%1+%54%.97"%52+\%B-4++%625%52+\%b2.%$1*% -1.2%2*%$1$2A%2*%2C-2$1$2A%92.%-1.2"%52*%*YA%3Y%3C/32"%E/%07"% H2-2%51.2*%,.%[1"2%3C/32%$1$2%,.%32%CY%[/-52"\%G4A%!",*5A%$1*% /$$2%54%[-/%625g%L1"2%[-/%625%4+%2*%-/+2*%+4"g M2/\ '()*+ KX

37 ,)-.**/ % */$$2"A % 52 % 32" % CY % HE2"1*5"2\ % b,h1**2 %.Y" % "4*5+ % /% -2/-/.H2+2*%,.%32"%CY%+/*.%A%H4*%32++2"%32.%*25\%!",*5%"4--2"% "4*5+\%?E/-2-73+A%67"$+\!",*5%[2.#**2"%Y%C"1+2A%62*%/$$2%+/-%b,H1**2\%?4*%2"%52"A% 62*%H7"2"%/$$2%CY%07"%CY%3-4++2*\ G2+%E1"%2*%$E/**2\% '()*+ ^2" ;--2"%2*%92*+2A%3,6%92.%3#*+23%1+%92.%H1552%32++%07"\%G2+%E1"% /$$2%62*+%3,6%2+%392$$2+"/$3A%52+%1+%92.%31%52+A%2*%31**H2+\% b2.%h1552%32++%h2**2%07"a%h4*%$4**2%h1%3/++2+%e25%3/52*%1e% 62.%CY%2*%$10ZA%2--2"%.Y++%0,"[/%62.%CY%.1+1\%;+%7#2[-/$$%*,2% $92*+2%/.92*\%b2.%H1"%-4$+2+%52.%07"\%?1"%/$$2%92.%$92*+%-4$+2*% 1E%52.%07"A%52+%E1"%52+%92.%[4"52%31.+\%?4*%3,-.+2%[/-52"%CY% 57"2*2\%L/-52"%1E%H4*52"%,.%$1++2"\%;+%[/-52%E1"%1E%2*%H4*5% E25%2*%0,33\%b2.%$97C+2%1--2A%*Y%-/..2"%52%/%2*%3$400\%b2.%["4$2"% Y % +1 % 526 % 0"26A % 3+"#$2 %,E2" % 52* % % 0-1+2*\ %?4* % 6Y % H1% 3C"1#2+%526%625%*,2A%2*%3-1.3%-1$$A%0,"%52%H1"%/$$2%2*%"4%,E2"0-1+2A%52%2"%H2-+%.-1++2\%B$4--2%92.%H2*.+%2+%1E%526%,CCA% 52+%/%+"1CC1%2--2"%CY%$97$$2*2+A%62*%51%6Y++2%92.%"1662%52+% /**%3Y%52+%/$$2%[-2%04--+%1E%02++\ KU

38 '()*+ B$1-%92.%H2*.2%526%,CCA%b,H1**2g%?2*.2%,CC%[/-52*2%6/*2\,)-.**/ G4%H2*.2"%526%,CC%HE/3%54%E/-A%!",*5A%52+%H1"%92.%31.+%H2-2% +/52*\ B#*23%54%52%2"%0/*2g '()*+ b1\,)-.**/ '()*+ b2.%3$1-%$97c2%2*%h4*5%+/-%52.a%b,h1**2\%;*%0/*%h4*5\ b2.%e2+%/$$2m,)-.**/ G2+%3/2"%54%1--+/5\ '()*+?E1%2"%52+A%!",*5g,)-.**/ '()*+ G2+%2"%*,2%3,6%2"%3Y%"1"+%625%52.A%b,H1**2\%,)-.**/ b2.%+"2*.2"%[1"2%y%c43+2%-/++a%3$97**2"%54\%f43+2\ K(

39 '()*+ a1*%54%/$$2%0,"+2--2%,6%h4*52*a%b,h1**2g b,h1**2%3*1$$2"a%62*%/$$2%"2++%+/-%[","2*a%62"%4+%/%-40+2*\%!",*5%32"%/$$2%cy%h2**2\,)-.**/ b2.%["4$+2%y%3+y%0,"1*%3c2/-2+%51%92.%e1"%-/+2*a%92.%+e/-+2%1-5"/% CY%1+%92.%E1"%52"A%1+%52+%E1"%62.%92.%3Y\%MY%+E/-2"%92.A%92.%32"% 62.%/%3C2/-2+%,.%+E/-2"%CY%HE26%52+%2"%92.%32"\%MY%+1"%92.% [/-52" % 1E % 62. % 32-E\ % MY % +1" % 92. % [/-52" % 1E % 62. % 32-E % 625% 5/./+1-$162"12+%6/++%HE2"%6,".2*\%b2.%C"7E2"%Y%32%H2-+%E1*-/.% 4+A%+"2$$2"%64**2*%-/++%,CC%CY%2*2%3/52*\%%FY%[/-52+%3+Y"%92.% H2-+%/%",\%b2.%+1"%[/-52"%1E%62.%32-E%,.%-2+2"\%B+452"2"%52+\%MY"% 92.%/$$2%2"%0,"*7#5A%HY"2+%3,6%-/..2"%02/-%2--2"%1+%92.%0Y"%"752% 7#*2A%+1"%92.%2+%*#++\%b2.%-2..2"%62.%CY%32*.1%,.%E2*+2"%CY%1+% 52+ % 3$1- % C"/*+23 % 4+A % E2*+2"\ % G2+ % 2" % 3,6 % 2$3+"263C,"+A% 3C2**/*.2*%,6%HE,"51*%52+%$,662"%+/-%Y%[-/\%G2+%0,"1*5"2"% 32.%1--+/5%0"1%HE,"51*%52+%2"%CY%$162"12+%+/-%52+%[-/"%C"/*+2+% 4+\%G2+%/""/+2"2"%62.%1+%52+%/$$2%2"%H2-+%-/$+A%62*%52+%2"%52+% % 92. % $,662"\ % G2+ % % 92. % $,662"\ %?2-2% E2..2*%2"%52$$2+%1E%526\%L/-52"%0"1%HE2"%6,".2*%/%+,%Y"\%?1*% H1"%1-5"/%$,662*+2"+%526\% b2. %+1" % [/-52 %1E % 62. % 32-E % 2*%6,".2*A % 62* % 92. %2" % /$$2 % CY% [/-52+\%^40+%,.%E2..2*%[1$%625%[/-52*2%CY\ ]/%H1"%52+%0/*+\ '()*+ KN

40 D$$2%1--+/5\,)-.**/ b2.%h1"%52+%1--+/5%["1\ '()*+ b1\%,)-.**/ '()*+ )-+%2"%3Y%"1"+%0,"%+/52*A%52+%2"%3,6%,6%-4$+2*2%2"%3+2"$2"2\% V2"$2"%54%52+g,)-.**/ G2+%2"%/*.2*+/*.A%!",*5A%52+%2"%[1"2%3Y%+4*.+%Y%C43+2%H2"%/**2% *,2*%.1*.2"\ '()*+ G4%2"%$-,$A%54A%b,H1**2\%B61"+%,.%$-,$\ b,h1**2 % -2..2" % H,52+ % / % 01*.2+ % +/- %!",*5\ %?1* % 3+"#$2" % CY% H2**2\ b2.%[-/"%h92662\,)-.**/ KJ

41 '()*+ G1%-1.2"%54%/*.2*%3C,"%2++2"%52.A%b,H1**2\%b2.%["4$2"%Y%H7"2% 2++2"%3C,"2*2%5/*2%*Y"%54%.Y"\%b2.%+2--2"%526A%52+%2"%&O%3C,"% 2++2"%52.%*Y"%54%.Y"\ &Og,)-.**/ b1\ '()*+ b2.%3$1-%/$$2%.y\,)-.**/ '()*+ G2+%H1"%[2.#*+%Y%3*7\%?E26%+","%54%52+%2"%3/*2%3C,"%3,6%.Y"% 52"g!",*5%32"%4+%1E%E/*542+\ G2+%2"%67"$2"2%4+2%*Y\% %G2+%2"%2+%3$"Y+1$%4+2*0,"%E/*542+% EY"+\%;*%3+,"%0-1+2\%G2+%2"%$,662+%3*7%CY%52*\%B$#..2[/-52"% CY%+1$2+\%)*3/$+2+%6/++%2"%3+,"+\%b2.%-70+2"%HY*52*A%2*%H1"2% 3,6%H,CC2"%,E2"%H43+1$2+\%b2.%-4"2"%CY%,6%52%3,6%.Y"%*252% CY%E2/2*%$1*%32%52+\%B$#..2*%6/*%CY%H43+1$2+\%b2.%H1"%-#3+%+/-% Y%3$"/E2%*,2%/%3*72*\%L1"2%3$#..2\ b,h1**2 % H1" % "2/3+ % 32. %,CC %,. % 3+Y" %,. % 32" % CY %!",*5\ %?4*% 3*1$$2"%+/-%H16A%62*%H1*%3E1"2"%/$$2\ O'

42 ,)-.**/ E1*-/.%31662*%0,"%2*%.1*.3%3$#-5A%3*1$$2%,6%E1*-/.2%+/*.g '()*+ G4%$-/C+2%HY"2+%5/++%2*%.1*.%0,"5/%54%E1"%3Y%3/*+\%G4%$-/C+2%1E% H2-2%52+%-1*.2%HY"2+\%b2.%[-2%-2/%62.%51\%^2/%62.%0,"5/%54%[-2% 0,"1*5"2+\% b,h1**2%$,662"%0"26%cy%3w2*2*\%b,h1**2%$-1cc2"%!",*5%cy% H,52+\%,)-.**/?E,"0,"%.97"%54%/*.2*+/*.A%!",*5g b2.%3/++2"%,.%32"%4+\ '()*+,)-.**/ a1*%54%/$$2%.97"2%*,2g%l1"2%*,2*%0y%+/*.a%e/%$1*%3+1"+2%/%52+% 36Y\ b2.%$1*%$97c2%52.%2*%h4*5\ '()*+,)-.**/ b2.%,"$2"%/$$2%52++2%h2"%-2*."2\%g4%6ym OS

43 V2*%92.%3/++2"%,.%32"%4+\ '()*+ b2.%62*+2%52+%/$$2%3y**\,)-.**/ '()*+ b2.%3/++2"%,.%32"%4+a%h7"2"%54%/$$2g G4%+2*$2"%1+%92.%/$$2%H1"%*,2%Y%.97"2A%1+%92.%[1"2%3/++2"%H2"\% V2*%92.%H1"%6#2%Y%+2*$2%CY\ b1\,)-.**/ F1432\%!",*5%32"%4+%1E%E/*542+\ '()*+ B2%CY%52*%5161A%*Y%.Y"%H4*%4+%/.92*\%?4*%H1"%.Y++%/**%,.%4+%/% H2-2%51.\%b2.%+","%H4*%H2+2"%;6/-/2A%HE1%+","%54g L1"2%32%CY%H2**2\ '()*+ G4%6Y\\\,)-.**/ O&

44 '()*+ L1"2%2*%.1*.A%32%CY%H2**2\?E,"%2"%52+%61*%0Y"%$97C+%3Y**2%"752%$YC2"g ]2+%54%52+g%!","%54%52*%2"%5#"g%B2%CY%H2**2%51A%[1"2%2*%.1*.\?E1%+","%54%H4*%H2+2"g ;-/*\,)-.**/ '()*+ M2/A%52+%3/2"%54%1--+/5\%G2+%2"%/$$2%1--2%3,6%32"%4+%3,6%1+%52% H2+2"%;-/*\%)61-/2%2--2"%;6/-/2%52+%2"%52+%H4*%H2+2"\%?E1%+","% 54g )61-/2m,)-.**/ b,h1**2%+1"%!",*5%4*52"%1"62*2a%3$/0+2"%[4$32%cy%h16\% b,h1**2%[-/"%3/++2*52%y%32%cy%!",*5\ B$1-%E/%5"1%Y%32%CY%52*%$YC1g,)-.**/ ayc1g '()*+,)-.**/ b2.%+2*$+2%[1"2%1+%54%$4**2%[-/%625%4+%,.%32%cy%52*\ OK

!" #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-!" (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % -

! #$$ % &'& ( ) * +$ $ %,% '-! (,+% %#&. /000)( '', 1('2#- ) 34.566,*,, - 7 )8, +$,+$#& *! +&$ % - !" #$$ % &'& ( * +$ $ %,% '!" (,+% %#&. /000( '', 1('2# 34.566,*,, 7 8, +$,+$#& *! +&$ % + 8 ( 9( :.,;(.

Detaljer

! " # $ #!!" #$ %&#"'

!  # $ #!! #$ %&#' !"#$#!!"#$%&#"' % ($ ) * %,, # # ($-.. * %,, # # ($ * - %,, # # ($/..,, */%/012"# & ' (!)"*,-. /0 / # 12# 3 4",56"78" "9,5):"5;

Detaljer

!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ "&$*2 "*( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* -

!#$%&&'&()*+(, -!#. $ *'&(*&!*,/!# &$*!$*01$*'!22 3, &9 *$ &$*2 *( /. )* * - 1*((&$'&&2$!$*2$&* 7* - !"#$%&$ $"$ ' ($)$)($'!"#$%&&'&()*+"(, -!"#. "$ *'&(*&!*,/!"# &$*!$*01$*'!22 3,!'$ $*$+, $)-$%&4 $($5 6!$"'&' 7!(*2 3'&(* 7& *2 38 ("(3 2* 4 &9 *$ "&$*2 "*( / &! 3'&(*:!* $&2 7*'&(*"2 *2 3&$*2 "*('&. )*

Detaljer

! " #"$ %&!! "!'( '/ 0 2 *#(6 " *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.!" *#! "5$

!  #$ %&!! !'( '/ 0 2 *#(6  *#!*!:'$ *.! $ 3*! $! *?' 7 &.@.! *#! 5$ ! " #"$ %&!! "!'( #! ')!*#!$' #!$*"&")#! &! ( "!+&#,"$ #$ -!'$ &)$.!)"/01& 2#345"',$.%&!5 '*46 # )! '! #5 *".! "*'$ #.' 7. 7!*#$ 7* #+"! 7 $ *" # ) 8 ""9 &" #"7!:"&! +(;2!5#$ &"5)# "#'$ %&!' +&)..

Detaljer

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,-

EL NINJO. 15 år i toppen! kr 1199,- kr 499,- EL NINJO 15 å 1199,- 499,- m u Ju, 9 9 3 1 a f u u 5 f a 3 Ta h å a Tv å å 599,- ER N N I V T TE h a Bma m 1 44 mm ufm. F ff m avu fa, u avfy am fy hmm m va fa u 599,PHANTOME OF THE NIGHT NB Amy x Fav

Detaljer

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR

Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR Taes med av RIV Taes med av RIE Kjøkkeninnredning ARK Fast inventar AR HC med håndgrep med skult. ( rustfritt stål med benk og skap Volumhette- for mopper Mini med innebygd kjøleskap og komfyr HC tilpasset

Detaljer

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg)

-30% SPEKEMAT. Stort utvalg Norsk, italiensk, spansk. Gjelder t. Ferske nakkekoteletter (marinert 49,90/kg) SPEKEMAT -% S u N Gj Gj 25% 5% 9 14. 19/. 79/ F ( 49/) V bh u y ju. Tbu j 26.5 -.5. Lj c 125 u/ y ø å S u. S b u bhø u j. H MENY h u høy. G 1 Gu / % - S -% 15 44/ Rø 1 Bj -% 272/ 2 1 c ø S / 5 7 2 2 %

Detaljer

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE

OPPLEVELSESBASERT MARKEDSFØRING LØSNING BAKGRUNN RESULTAT EN SPENNENDE HISTORIE I G S U O KGU LØSIG SUL SP HISOI I K J V O S K Ø L K U L U OPPLVLSSS KSFØIG V ha vj a h k k Sk a vy f u y Güøkka I v hu ha v a k fukk f vk f ha kk v y vaa fa - ha a j y ha k kuu a k h kk fa fø U Øyafva

Detaljer

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole

Pilegrimsleden fra Oslo gjennom Bærum til Bønsnes i Hole P f æ ø ø T V Eh P f I. E ø ø f æ T: L Iø L f: f I. - Å - Tø E K K ø T h K ø ø f ø L Ú K - ø ø F ø ø K p ø - - - ø L L K P A T ø ø h ø àêæú µ ø ø L P ø ø -V ø ø L L f fø é K pp. h f pp () -. p f - Ah.

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824

Rapport. Sjekkliste for avvikling av papirmeldinger Nasjonalt meldingsløft IS 1824 R Sj Nj ø IS 1824 H : Sj U: 06/2010 Bu: U : K: P: Bø: IS 1824 H A H P. 7000 S O, 0130 O U 2, O T.: 810 20 050 F: 24 16 30 01 www.h. H h: F: D: Ty: U : H / Tyj : y@h. T.: 24 16 33 68 F: 24 16 33 69 V, u:

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

E 1996-gutter. B 1998-gutter

E 1996-gutter. B 1998-gutter Gruppe: Gruppe: A B 1999-gutter C 1998-gutter 2000 1997-gutter 1995-gutter AA Åga IL 1 BA Mo IL 1 CA Stålk 1 DA Åga IL 8 EA Stålk 3 FA Åga IL 11 AB Åga IL 2 BB Mo IL 2 CB Stålk 2 DB Åga IL 9 EB Stålk 4

Detaljer

Prłveversjon. Norsk Byggtjeneste AS LOGGBOKA. Kjøp og salg av boligen

Prłveversjon. Norsk Byggtjeneste AS LOGGBOKA. Kjøp og salg av boligen LOGGBOKA K 1 R /,,, B Pł B I,,, y H,, y B N By A 2 3 4 T P y,, FD-,, c. 5 L Pł N By A D 1 K 1 D 1 K I O L 3 Ny 4 y 4 K y y 4 L 5 B 6 E 7 F FD- 7 K 8 U 8 A 9 T 10 B 12 F 14 H 15 N 16 By 17 Ny 18 Pł L N

Detaljer

! "! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). /" )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+ " )02*- 33!! $ % %%! #$!"#$% & 33! % 4

! ! #! $ %!! % &' (%!! )*+,-!! % ). / )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % )+  )02*- 33!! $ % %%! #$!#$% & 33! % 4 !! #! $ %!! % ' (%!! )*,-!! % ). )0', $ %! $!1! 2!1$$$ % ) )02*-!! $ % %%! #$!#! % 4 ' () * '#, -.01 2!- 4)) ') '5555,1 % %!! 6) )* 7,.!,) 6 66 8 9),: ) )0):.):.,)..,).,07,.) 6 ) 6 6 8 #9%0).;7!5!#$< )

Detaljer

! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $

!  # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) $ $ % + %( $ ! " # $ % $ & % & $ '$ % ( )* $$ '% ) '% # + +, # % # -) +$.) $ $ % + %( $ %% /00 )1 -$2 3 /04 *% 3 /05 1 #% 3 " #$%! /40 *6)781 %97:1;

Detaljer

Rapport fra verksted 25.11.2014

Rapport fra verksted 25.11.2014 Mjø f..4 j AS Dj c y è 6, 78 O OSLO O.: 9 84 86 MVA www.j. : 66 c@j. Sf ISO 9, ISO 4, OHS AS 8 O fy M jø f..4.. S (6) O fy IHOLD. BAU... 4.. F... 4.. P... 4.. D... 7. AMM O FOMÅL... 8.. F... 8.. Ij...

Detaljer

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge?

Overvekt og fedme hos barn og unge hvor bekymret skal vi være i Norge? 6 Ovv fm h hv ym v væ N? S 9 m 6 6 m S @mhf Ih 6 m Fmm hv ym v N væ? E hv m m fm K m hv fy hfmm å fmv h h å fm m N f m, h fy v wwwmhf H 6 Fm m hm vv Py m: V m, m, v, Lv vf, H Bh y Fv æym Nyym Kf; vm, y,

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008

A269 Riving av Tak Revisjon (1) 22.05.2008 Block Name Count MATERIAL NR HVA BREDDE LENGDE AREAL A269 Riving av tak 1 Raftutstikk B.300b Ekstrakostnader for spesialtilpassing for nytt Raftutstikk, tilkappes på plassen 0,5 60,5 30,25 A269 Riving

Detaljer

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK

Avlsforsking og avlsarbeid. Bjarne Gjerde AKVAFORSK Avlsforsking og avlsarbeid Bjarne Gjerde AKVAFORSK Aftenposten 23. desember 2002 Avlsmål Disposisjon Arveleg variasjon i viktige produksjonseigenskapar - kysttorsk kontra skrei - mellom familiar og enkeltfisk

Detaljer

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren

Svart gull og symbolsk kapital. Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren Svart gull og symbolsk kapital Kommunikatører og omdømmeproblematikk i den norske oljesektoren "## Sammendrag " ## # # % &''( )' Summary * +,- % *% * %% *+,-.* * % +%, /.* * % % * % +%, %% * " ** 0 *

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24

SAMMENDRAG...5 KOMPETANSE...24 SAMMENDRAG...5 1 INNLEDNING...10 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...10 1.2 SAMHANDLINGSREFORMEN...10 1.3 REGIONALT SAMARBEID...12 1.4 MÅL FOR PROSJEKTET...16 1.5 PROSJEKTGJENNOMFØRING...17 1.6 BEGREPSAVKLARINGER...22

Detaljer

MARINE COMMANDER 3000

MARINE COMMANDER 3000 INNHOLD Innledning 2 Spilloppsett. 2 Starte et spill 3 Slaget 5 Spillvariasjoner 6 Velge type spill 8 Skape din egen startposisjon 8 "Nesten treff" 11 Kontrollere skip... 11 Lydeffekter og volum 12 Språk

Detaljer

! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ "

! #$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1 % % ' # # $ ! "#$% &'()('*+),-.-/(.)&/(-'0),1! "#$ # % % #& ' # #!$ (! "#)*+ " $ " #)*+$ 1 21,-. /0123 4-512167-8 ) 9-2:.1236;: A-8,34

Detaljer

! #$ % & '! (! ' )!!!* +

! #$ % & '! (! ' )!!!* + !"#$%$ !"! #$ % & '! (! ' )!!!* + ,-./01-23 45167.8 49-:/ %%; ?69@8A 73/9> BC.8 58@DE/18 18,-98=/127-F 0611-23A,9-4>=D1G 61H/1I927I:JA,9K@C2.-4I:J 8 BC3-4I:J 2384/B L2,DM1D BC.C =-7-10/1C,E/=/4MG@

Detaljer

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp

Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Motala MC2000 Målskjema - nykjøp Dato: Monteringsdato: Vår ref.: Bestillings nr.: Kunde (HMS): Utprøvingsnr.: Bruker Navn: Bruker nr.: Fødselsdato: Adresse: Postnr.: Poststed: Telefon (priv.): Telefon

Detaljer

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR

Fersk makrell løsvekt, fra fiskedisken, værforbehold SPAR 50% ord.pris 79,90/kg. Norske tomater nyhøstet. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken SPAR 5% 39 o. 79,/ F ø, f f, æfoho 53% 39 o. 85,/ Soo f f V foho o yf o j. T j.6-3.6. No o yhø x-x- H o, f o ø Tx-Mx o «Tx» o «Mxco». Tx-Mx o j USA jo Mxco. Sø o cy, o ø o, o, ø o ch. F of o å MENY.o! Foø hj

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen

Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå Gardermoen Norgesmiljø-ogbiovitenskapeligeuniversitet Institutt for matematiske realfag og teknologi (IMT) Masteroppgave2014 30stp Modelleringavsolvarmeanlegg ogproduksjonssimuleringer vedhafslunds fjernvarmeanleggpå

Detaljer

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl

RAPPORT 2013/13. Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service. Hanne Toftdahl RAPPORT 2013/13 Ny bydel i Madla Stavanger. Utvikling for handel og service Hanne Toftdahl "#$%&'()*#+#$,&-./,0#%'#12%&'34&3(&'* "#$%&'()&(*+,&-.. 5(3*#6$#'23&6) 8#44/-*$9::&-;7= 8#44/-**(**&' F)G??212%&'(0#%'#.)*#+#$,&-@A*+(B'($,C/-

Detaljer

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014

Det Går Et Festtog Gjennom Landet! Jubileumssang for Grunnlovsjubileet 2014 Egsunds Mandssangnng 1.01.013 TENOR 1 TENOR BASS 1 BASS D D D m st t ma. t t l l e t t!. n! n r sj sk n d, ks A la marca q = 105 D D D m t st ma. t t l m l t e t! n n!. r sk sj n d, ks D D D m t st ma.

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MEK1100 Differensiallikninger Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning i formel 3-4 spesielle

Detaljer

(+ /$0 &&&" 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5

(+ /$0 &&& 1&& 2 3 &$%+ 2 4 $%+ 5 !"#$$%% &%$$'$!"#$'$(&$'&))'!$ *$ +! " #$%& ' $&%!)'&##!(&%!)'&))'!$ *$ () *+%+ $ $),% $ -. #,&)-&%!).#,$$)%&%!)$%&)%$)&)$'")$% &%$$'&"%! &%!)$)"%,&)% '$!"#$/ (+ /$0 &&&" *+%$ " 1&& 2 )$02 0!#!&)%'")!'$,$'&"%1$)%-&%!)2

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

!"#$%$&'%("()*+ /!"#$%&'()*)#'+,-."'(/)0$$"- Dokumentar: Dømt til døden?

!#$%$&'%(()*+ /!#$%&'()*)#'+,-.'(/)0$$- Dokumentar: Dømt til døden? Er det mulig at liv kan gå tapt i en maktkamp mellom ledelse og medisinere i et norsk fengsel? C2-2-(U%C)*3.)'.@2*N&@$)* Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse? /!"#$%&'()*)#'+,-."'(/)0$$"-

Detaljer

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN

TORSDAG 12. MAI 12.-14. MAI NATTÅPENT & SHOPPINGFESTIVAL* *BEDRE SAMMEN 4 K O 4 & * V HO *B, O C O, >> UKK O 7 V O BU! OW K 9 H H O >> O HOW HK /O) (V H 4 0 K O U B HJ BK V 45, 49, KJBO + K U COOU O BO BOY O V BCO OOW OÆ V C O O CHBU OY HUQV YK VC 695, KÆ J H V BY V V YK K

Detaljer

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt!

sko trender Røft eller elegant Riktige sko til treningen Down Town har utvalget! 9 sider inspirerende Finn din favoritt! m k pd d Røf g F d fv! Rkg k g Dw Tw h uvg! Md fbhd m ykkf. 1200 g p-p 400 b uv g g dg g w w w.d w w. d d 249.- 249,- 649,- K md h m Bm b Tm Fc Wd 999,Ny vå y k! Ck fw N pkk d V 499,- p um 1099,- våk Wd

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkevergens innstilling til bemanningsplan og organisering av virksomheten innen Kirkelig fellesråd i Oslo DEN NORSKE KIRKE K få O Kv Kv bp v vh K få O O, 26. vb 2010 P: Pb 2674 S.Hh 0131 O Bø: Ab 32 Tf: 23 62 90 00 E-P: p.f@.. Wb: www... B : 8380.08.67374 O.: 976 987 608 Ih Kv bp v vh... 1 K få O... 1 1 S

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

!"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.

!#$%&'()*+*!,-*.*#/01()*1/(0*23#&4&.0*4)* 2/05(43.&/%)*%*3%643&)*)#&%.&2&'(*7#0&. !"#$%&'(")*+"*!,-*".*#/01()*1/(0*23#&4&."0*4")* 2/05(43.&/%)*"%*3%643&)*)#&"%.&2&'("*7#0&.!"#$%&'"()%*+",-(%. /* 0"(#"*1"#23%)) /* 4,5$))%*6")"$.% 7 8/9*:;$#%;?@)%*4)A%.B*:+6*C*0DED0F!B*6&GHIJI*>#%;?@)%

Detaljer

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall

Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Kolonne i flyttefil Ark 1 - Avtale offentlige ordninger - pr. 01.08.2012 A Avgivende selskap tekst B Navn på kunde tekst C Kontraktsnummer tall Nøkkelinformasjon hos avgivende selskaps systemer. D Organisasjons-/kommunenummer

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Følgende opplysninger

Detaljer

TEMAKART REISELIV. l le t KÅFJORD KOMMUNE. n f jo r d STORFJORD KOMMUNE. BALSFJORDSlettKOMMUNE. Alt. 1.5. l t. 4 - Bjørnebo camping, CampTamok 1410

TEMAKART REISELIV. l le t KÅFJORD KOMMUNE. n f jo r d STORFJORD KOMMUNE. BALSFJORDSlettKOMMUNE. Alt. 1.5. l t. 4 - Bjørnebo camping, CampTamok 1410 2 I 242 2 32 9 84 é E 8 2 :2 983 P c 67 942 42 / E EIEI J E 369 4 34 2 4 22 36 244 9 482 46 8 2 c 98 Pz 3 P 246 27 37 37 4 c, 26 64 38 9 3 87 I 4 P 6 87 C 4 384 27 I 43 7 c 399 æ E 494 c 6 8 9 47 34 Å

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL

A1210-2501 ELEMENT ARKITEKTER AS SNITT CC REV: DATO: REVISJONEN GJELDER: SIGN UTDANNINGSFORBUNDET V. FONDET AASE BYGGEADMINISTRASJON AS PBL SNITT CC FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2501 SNITT DD FILBANE: 1210MAKS -621 TEG / SMYKKESKRINET / SHEETS / SNITT / A1210-2501P A1210-2502 SNITT FF FILBANE:

Detaljer

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v

NO/EP2212249. P a t e n t k r a v (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2212249 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. C01B 33/037 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 201.0.11 (80) Date

Detaljer

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder

NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no. Norske Rørgrossisters Forening. Effektiv informasjonslogistikk. Terje Røising Daglig leder NRFs administrasjon TLF 22 43 76 60 post@vvsnrf.no Terje Røising Daglig leder Morten Svensen Teknisk sjef Effektiv informasjonslogistikk Iren Bjerklund Databaseoperatør NRF Excel Ark. Gjennomgang av NRF

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Sporene der hjemme. Willy Aagre

Sporene der hjemme. Willy Aagre Willy Aagre Sporene der hjemme Om 15 16-åringer og deres hverdagskultur basert på en undersøkelse om kulturelle og estetiske praksiser i noen utvalgte nordiske ungdomsrom Doktoravhandling for graden doctor

Detaljer

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk

bedre læring Handlingsplan for bærumsskolen mot 2020 Relasjons- og ledelseskompetanse/vurdering for læring/digital didaktikk bee læng Hanlngsplan fo bæumsskolen mo 2020 Relasjons- og leelseskompeanse/vueng fo læng/gal akkk fe uvklngsomåe skolemelngen pesenee fe uvklngsomåe Længsoppage Den ykge læe bee læng Skolemelng fo bæumsskolen

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

!"#$"%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+

!#$%%& ' ' +,-./0/1+2/ ' !#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 +/4,'7 8 +/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 ' ( /9<8 // 142+,= 6 6 42>4 6 ( ) * (( ( '$$ (+ !"#$"%%& ' (%&"%%#)*$& ' ' +,-./0/1+2/ '!"#$ %&' $ $32,4+,42+/+05 +,/'6 6 "+/4,'7 8 "+/400,12,/19/ 7 /0+ /1 6 :%;$"% 8 ' ( /94 6 ( ) * (( ( '$$ (+ 8 /0+ /1 6? :%&(%$"% 6@?'??6?8 &=A1>/014

Detaljer

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening

Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Invitasjon til årsmøte og auksjon i Romsdal Myntforening Tirsdag 2. februar 2016 kl. 19.00 Eldres Kultursenter Kirkebakken 1 Inngang fra Vektergata. Visning fra kl. 18.30. Vi fikk en god start på det nye

Detaljer

93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'

93%:4!#$%&'#.'C37%$#D3' !"#$%&' ()*(+*((-!"#$%%& '()*++ -./ 0!"#$%.'$'/0 1111111111111111111111111111111111111111111 2"34&0 1111111111111111111111******11111111111111111111111 56'37#"893"%:4 93"%:4!"#$%&'#.'C37%$#D3'!"#$%&'#E./0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240126 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. C07D 211/62 (06.01) A61K 31/16 (06.01) A61K 31/44 (06.01) A61K 31/0 (06.01) A61K 31/06 (06.01) C07D 7/277 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168

LED KATALOG 2009. Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS LED LYS NORGE AS. Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 LED KATALOG 2009 LED LYS NORGE AS En inovativ partner du kan stole på Strømbesparende Grønn hverdag Miljøbesparende LED LYS NORGE AS Kjøpmannsgt. 51 7021 Trondheim NO 979 664 168 Telefon: +47 476 77 958

Detaljer

Forskningsrådets bruk av bibliometri

Forskningsrådets bruk av bibliometri Forskningsrådets bruk av bibliometri NARMAs vårkonferanse 14.04.2014 Stig Slipersæter Forskningsrådets arbeid med bibliometri Finansierer datainnkjøp, kvalitetssikring og analyser ved NIFU Del av Forskningsrådets

Detaljer

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere

Generell informasjon om vanlige sfæriske lagere og STANGENDER Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse og generell informasjon 14.1 GE-E-ES-2RS 14.2 GE-ES-Niro 14.3 GEG-E-ES-2RS 14.4 GEEM-ES-2RS 14.5 GEEW-E-ES 14.6 SA-E-ES-2RS 14.7 SABP-S 14.8 SAJK

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken

Hverdagen. er bedre med meny. Tilbudene gjelder ag. Sommerkoteletter fra ferskvaredisken Tb gj g o g f Hg b y 53% o.p 85,/g Soo f f 29% 9 gønre p g Dg o.p 85,/g F f Go To f f 1 g, Syø F N 19 p g 20-33% o.p 49,,/ 34 10 o.p 49,/p Pzz Pop Bffowg 375-405g, Sp/Chozo/ Mozz, Pzzb (98,52-10,40/g)

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Elektrisk. Bryterpaneler. Innehold: 1 komp.panel med tennlås,dødmannsbryter, Oljetrykk/temp lampe,alarm,ledningsnett,choke bryter

Elektrisk. Bryterpaneler. Innehold: 1 komp.panel med tennlås,dødmannsbryter, Oljetrykk/temp lampe,alarm,ledningsnett,choke bryter Bryterpaneler Bryterpanel-enkelmontering 06323-ZW1-V04 Innehold: 1 komp.panel med tennlås,dødmannsbryter, Oljetrykk/temp lampe,alarm,ledningsnett,choke bryter Passer BF40 og opp til BF50 Bryterpanel EFI-enkelmontering

Detaljer

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL

25/394 25/392 25/276 25/275 5#000 5#000 5#000 5#000 5#000 25/332 25/196 FELLES#MELLOMROM###################################FELLES#GRØNTAREAL B / / A SSTUDIE#.0#KLOKKA#0:0 A / #00 I D DA G#S #00 #0 SSTUDIE#.0#KLOKKA#:0 0#000 / / UTSIKT /, 0 m / GRØNT #00 AREAL #00 / / ET TERM / / ÿvre Fyllingen #00 = 0 = 00 / / / / x x GRØNT AREAL ET TERM Jons

Detaljer

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2 Toleranser etter DIN 1026/EN10279:2000 Småkanaler UNP S235JR Gruppe 112 Søk: UNP-235-Dim Kvantumstrinn med priser i kr pr tonn UNP 40 (40x35) 6 5.02 30.1 32 960 25 640 21 980 18 310 UNP 50 (50x38) 6 5.76

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016

Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Halvårsplan/årsplan i norsk for 1. trinn 2015/2016 Uke Læremiddel sider V F L 33 35 37 38 Kan leke, improvisere og eksperimentere med rim og rytme BOKSTAVTEST eksperimentere med rim, rytme og språker språker

Detaljer

Turnéplan: Face Yrkesfag with Comedy

Turnéplan: Face Yrkesfag with Comedy Man 11. jan. 2016 kl. 09:05 Steinkjer videregående skole antall: 45 7716 STEINKJER 74 11 45 00 Anniken Bjørnes anniken.bjornes@ntfk.no 74114728, 95172616 kl. 09.05-1ELA, 1ELB, 2EDA, 2ELA kl. 12.10-2ARA,

Detaljer

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken

norsk høst Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400g (67,25/kg) FAST KNALLKJØP Jarlsberg Original 700g, Tine (99,86/kg) Tomater hel, fra fiskedisken sk høs f Gjl s l 41% 26.ps 45,/pk Kjø v sf u/sl v, 400 (67,25/k) 21% 69.ps 89,00/sk Jlsb Ol 700, T (99,86/k) 27-41% 129.ps 179,002,00/k Røyk sk/klj T hl, f fsksk Nl/N 26-32%.ps 33,36,/ps Ev 250, fl-, kk-,

Detaljer

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s.

Trymskvida. a d 2 l l l l. k t. k t. k k t t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. k t. tik t. k s k s k s k s k s k s k s k s. k s k s k s k s. Trmsvida Per Van G =80 d a 24 a d 2 4 b d 2 4 Sin va'n Tor hain ha b d 2 4 s s s s s Sin va'n Tor hain ha mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s s s s mes-a Sin va'n Tor hain ha mes-a s s s s s 5 a

Detaljer

MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE

MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE MUSIKKFAGET I DEN FÆRØYSKE FOLKESKOLE!! i perioden 1962-2011 "#$%&%'!(&! )*+,($!-*.(//%"%/!!!! 01$%/!2344!!!!! 5/"'6'7''!8*$!97"6##&6'%/"#(:! ;/6&%$"6'%'%'!6!%//%!*::,(&%/A!

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90

PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 PRO art no 351219 Værstasjon m/klokke WSR-90 Egenskaper: Måling av barometrisk trykk. -Væranslag som viser sol, delvis skyet, skyet, regn og skybrudd. -Trendindikator for barometrisk trykk, samt visning

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008

TEGNFORKLARI NG Pbl av 2008 Gullbrgt Midlrtidig riggområd -utnfor planområdt Hammr assmarka k ont ro l lstasjon Eksistrnd bru - Hammr bru _. byggls og anlgg 2. Samfrdslsanlgg og tknisk infrastruktur 5. Landbruks-, natur og friluftsområdr

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter

Hverdagen. er bedre med meny -30% stort på fis. Nå kutter vi prisene på et stort utvalg av fisk og skalldyr med opptil 35% Ferske svinekoteletter Hvag b m my 6 so ps u på fs Nå u v ps på so uvalg av fs og sally m oppl 35% 46% 28% 47-50% 9 o.ps 18,,/ o.ps 74,/g p pos Fs svol Eloao juc Po fa fsvas 1,5 l, appls/pl/foos(6,/l) 2 g, Asx. Ba, Pmpll (9,95/g)

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2438237 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. D21H 19/36 (06.01) D21H 17/46 (06.01) D21H 17/2 (06.01) D21H 17/6 (06.01) D21H 19/40 (06.01) D21H 19/62

Detaljer

Gol vidaregåande skule ÅRSPLAN -1. halvår 2015/2016 Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3

Gol vidaregåande skule ÅRSPLAN -1. halvår 2015/2016 Studiespesialisering Veke Vg1 Vg2 Vg3 Studiespesialisering 20. Fotografering 20. Fotografering (nye) 19. 20. Skulestart Fotografering (nye) 26. Aktivitetsdag 3. Foreldremøte kl.18.30 3. Foreldremøte kl.19.30 Omvisning bibl. 1STA 3. Fjelltur

Detaljer

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006

Siljan kommune. Trafikksikkerhet 2006. Kommunestyrets vedtak 20. juni 2006 j Tf 2006 Ky 20. j 2006 I 1 INNLEDNING... 3 2 VIJON/MÅLETTINGER... 4 3 REGITRERINGER... 6 3.1 MIDTBYGDA... 6 3.1.1 Dj å... 7 3.1.1.1 V... 8 3.1.2... 9 3.1.2.1 V... 10 3.1.3 I//f... 11 3.1.3.1 V... 12 3.1.4

Detaljer

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00!

ÅPNINGSFEST MANDAG KL 07.00! ÅPNSFEST MANDA KL 07.00 Md 8. b. 07.00 å v dø Ejø Sd Vb. V by d. K vå uv v j v u v V AE v 7 Df /LCD dy Ku 30 y dj f RTV 4 Fu HD LED-j Ly å d y TV-? D Su y LED- f d F f, d. UE00XXE Sj 10 Sj 3 E 7 P j 7,-

Detaljer

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2 Toleranser etter DIN 1026/EN10279:2000 Småkanaler UNP S235JR Gruppe 112 Søk: UNP-235-Dim Kvantumstrinn med priser i kr pr tonn UNP 40 (40x35) 6 5.02 30.1 31 380 24 410 20 920 17 430 UNP 50 (50x38) 6 5.76

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN

RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN RECHERCHE ET TECHNOLOGIE DANS L ESPACE SUD-OUEST EUROPÉEN!"##""##!$"##%"##& !" #$#$%& # ''()( &'' * + &'' (,%#$ #' ' - ## $ # -# ## ## - #' #+ #$ * '#$#$%& ''( # # *" +& &'' # # ( * """"./ % 0#' #%&'''#

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2334984 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. F21V 33/00 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad.

Spennende kontorlokaler med høyt fokus på miljø, fleksiblitet for leietakerne og innovative tekniske løsninger til leie i Fredrikstad. 58 Ø ø BRM jø Pj G j U S F W 1 S hø jø ø F W P h MLJØMRKT 1 89 TRYKKR S / F æ D T jø h h h L h D ø c ø j j h W æ h O jæ j ø æ W RV19 h F S jø c 1 h h KOMMUKSJO TOG: F j Ø h O S M H S BUSS: H h W B S F

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes.

Dagens tema. C-programmering. Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Dagens tema Dagens tema C-programmering Nøkkelen til å forstå C-programmering ligger i å forstå hvordan minnet brukes. Adresser og pekere Parametre Vektorer (array-er) Tekster (string-er) Hvordan ser minnet

Detaljer

- Norges mest anbefalte maling!*

- Norges mest anbefalte maling!* - 15 v - 15 v - N!* * K: www wwwyw - 15 v - N!* - 15 v - h h 1893! M h hø h h h 1893! D v p C UK LTD H I 1962 uv p ø uø v p N D pu HTS h v D u v y ø 1975 v yv ø hy D y j v Dyw h v N v 30 hv u D v ø 2010

Detaljer

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0x15 Att 520 / 520C 35 B581C 185/65,196/60 typ 955 4 x 98 58,1 6,5x15 Adv 50A 35 B581C! - 15" maksymalnie 78KM Adv 50H 35 B581CI 7,0x16 Att 620 / 620C 35 B581C 195/55,205/50! -

Detaljer